i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode."

Transkript

1 Personskader og byområder (paper) Trafikdagene 1998 I dette paper beskrives udviklingen i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i vejtrafikken i byområder i perioden 1984 til 1996 målt pr. 1. indb. i byområder - her efterfølgende benævnt helse risiko - fordelt på 4 alderskategorier. 1 Paperet viser at udvikling i helse risikoen for aldersgruppen de ige er bedst (falder mest) og at udvikling i helse risikoen for aldersgrupperne de ige er ringest (falder mindst). Udviklingen i helse risiko blandt de yderste aldersgrupper de -14 årige og de over 64 årige er næsten ens. Et par enkelte udviklinger er endvidere værd at fremhæve. For det første et markant fald i helse risikoen i eneuheld blandt aldersgruppen de ige. For det andet et meget markant fald i helse risikoen blandt aldersgruppen de ige der stammer fra pbil uheld, mc/45 uheld og knallert uheld. Andre væsentlige udviklinger findes blandt aldersgruppen de ige ved uheldssituation 3 hvor der ikke i perioden sker nogen væsentlig ændring i helse risiko og i aldersgruppen de -14 åriges cykeluheld. Afsættet for dette paper har været overvejelser om hvilken betydning de løbende ændringer i transportadfærden har for udviklingen i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne blandt udvalgte aldersgrupper. Belysningen af udviklingen i helse risiko er valgt fordi det ikke er muligt at belyse de reelle udviklinger i risiko, fordelt på aldersgrupper, i den valgte tids periode i det valgte område. Fordi de bedste eksponeringsdata til at belyse transportadfærdsændringer med (transportarbejdet, enten udtrykt i tid eller længde, fordelt pr. aldersgrupper) ikke har været tilgængelige. Enten eksisterede disse tal ikke for alle grupper 2 eller også har de ikke været konsistente i den viste tidsperiode. 3 Paperet er en indledende del af arbejdet med en Ph.d afhandling med arbejdstitlen I 1984 blev personer dræbt eller kom alvorligt til skade i byområderne i Danmark. I 1996, 13 år efter, var antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne faldet til Der er her tale om et fald på ca. 42% eller næsten en halvering af antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i byområderne i Danmark fra 1984 til Dette paper søger med udgangspunkt i denne udvikling og indikatorerne alder, elementart og uheldssituation at besvare spørgsmålet: Hvem har nydt godt af denne udvikling i denne periode og hvordan er den fremkommet? 4 1 Se paperets appendiks for detaljeret afgrænsning af de valgte variable. 2 Der er specielt tale om data der knytter sig til transportarbejde udført af marginal grupper som aldersgrupperne de under 16 årige og de over 65 årige eller marginale transportformer som fodgænger, knallert cykel, Mc/45 Det er imidlertid i dele af disse grupper man finder væsentlige numeriske ændringer. 3 Note: I endnu ikke offentliggjort materiale fra Rådet for Trafiksikkerhedsforskning arbejdes der med risiko beregninger i alders intervallet fra 16 til 74 år i relation til antal transportkilometer, startende fra Note: En lang række markante initiativer er taget i den nævnte periode. Eksempler på tiltag der har haft til hensigt at øge færdselssikkerheden i den gennemgåede periode: ( Hastighedsgrænsen i by sænkes fra 6 til 5 km/t og Politiet får alkometre. I forbindelse med RfT s vejkantundersøgelse), ( Færdselssikkerhedspo-

2 Tabel 1. viser at langt det største numeriske fald i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne findes blandt aldersgruppen de -14 årige og aldersgruppen de ige. Disse 2 aldersgrupper udgør i perioden totalt mellem 34% og 3% af den samlede befolkning i byområderne men tegner sig for ca. 62% af det samlede fald i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i byområderne. Aldersgruppen de ige udgør i samme periode mellem 5% og 54% af den samlede danske befolkning i byområderne men tegner sig kun for 25% af det samlede fald i dræbte og alvorligt tilskadekomne i byområderne. cu 'LIIÃ 8RSO\VW ÃnU ÃnU ÃnU YHUÃÃnU ,ÃDOW 'LIIÃ Med udgangspunkt i aldersudviklingen for befolkningen i byområderne er antallet af forventede dræbte og alvorligt tilskadekomne i byområderne beregnet og vist i tabel (Dette er sket ved at fastholde aldersfordelingen i udgangsåret 1984 og derefter gange med den observerede risiko for hver aldersgruppe i hvert af de følgende år. cu 'LIIÃ 8RSO\VW ÃnU ÃnU ÃnU YHUÃÃnU ,ÃDOW 'LIIÃ En sammenligning af tabel 1 og tabel 2 viser at den samlede udvikling for alle aldersgrupper er næsten lig med den forventede udvikling i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne. Der er tale om en ændring på 65 dræbte og alvorligt tilskadekomne eller ca. 1% af det samlede fald på 42%. Ændringerne i befolkningens demografiske sammensætning bidrager således ikke væsentligt til at forklare faldet i antallet af dræbte og alvorlige personskader opgjort efter denne beregningsmetode. Tabel 2. viser imidlertid også at aldersgruppen de -14 årige og aldersgruppen de ige reelt har en mere positiv udvikling end forventet (færre personlitisk handlingsplan vedtages), (199 - Fra skal alle bagsædepassagerer ned til 3 år fastspændes) og ( Fra skal alle børn på forsædet være fastspændt). 5 Befolkningen i byområderne i Danmark udgør mellem 84,2% (1984) og 85,1% (1996) af den samlede befolkning i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode.

3 skader end forventet) mens aldersgruppen de ige og de over 64 årige har en lidt mere negativ udvikling end forventet (flere personskader end forventet). Figur 1. viser den samlede observerede udvikling i antallet af dræbte og alvorlige personskader pr. 1. indb. Figuren viser igen at det er de ige der har den bedste udvikling i helse risiko. Derefter følger de over 64 årige og de -14 årige der også har en faldende udvikling i helse risiko. Endelig viser figuren også at det er den store gruppe af ige der har det mindste fald i perioden i helse risiko. I de 2 efterfølgende afsnit 3. og 4. er disse 4 aldersgruppers udviklinger beskrevet med udgangspunkt i de 2 variable elementarter og uheldssituationer år I denne gennemgang er udviklingen i helse risiko fordelt på alder og elementarter vist. Der er her foretaget en afgrænsning af elementarterne til at omfatte pbil, mc/45, knallert, cykel og fodgænger. Disse typer af elementarter dækker uheld hvorfra mellem 96% (1984) og 98% (199) af alle dræbte og alvorligt tilskadekomne i byområderne stammer. 'LII Pbil Vbil mm Mc/ Knallert Cykel Fodg Hest Uoplyst 1 Sum ' NQLQJV JUDG 96% 96% 96% 95% 97% 96% 98% 97% 97% 98% 96% 97% 96%

4 Af udviklingen for de enkelte elementarter ses det umiddelbart at gruppen bil personskader har haft de største numeriske fald efterfulgt af en større gruppe cyklist-, knallert-, fodgængerpersonskader. En dybere analyse viser imidlertid at det er forskellige aldersgrupper der bærer disse udviklinger frem. Dette kan vises ved at gennemgå udviklingerne fordelt på bestemte elementarter og udviklingen i de dertil hørende aldersgrupper pr. 1. indb år Figur 2. viser en meget gunstig udvikling blandt personbil personskader i helse risiko for aldersgruppen de ige men en knap så gunstig udvikling for de andre aldersgrupper. Aldersgruppen de ige og aldersgruppen de over 64 årige har en meget ens udvikling i helse risiko. Den dårligste udvikling har aldersgruppen de -14 årige. I denne aldersgrupper er der tale om små tal under 5 dræbte og alvorlige personskader f.eks. årene i 1992 (2 personskader) og i 1984 (18 personskader) Det er via Rigspolitiets registre alternativt forsøgt belyst, bilejerskab fordelt på alder og indehavelsen af kørekort fordelt på alder. Pga. registerproblemer hos Rigspolitiets har det ikke været muligt at få fat i relevante data. let af biler i hele landet er steget fra (1984) til (1996) let af mia. vognkm er steget fra 13.5 (1984) til 14.8 (1996) i byområder, her dækker vogn km. biler, lastbiler busser mm. Rapport nr. 156, 1998

5 Figur 3. viser 2 meget forskellige udviklinger helse risiko blandt Mc/45 personskader fordelt på aldersgrupper. De ige har en meget markant reduktion helse risiko mens udviklingen i helse risiko blandt de ige er næsten uændret i perioden (NB. Meget dårlige R-square). Hvilken betydning introduktionen af 45/knallerteren i 1994 har for udviklingerne har det ikke været muligt at kortlægge. Helse risiko for aldersgruppen de -14 årige samt aldersgruppen de over 64 årige er ikke medtaget pga. datamaterialets størrelse Figur 4. viser et generelt fald blandt knallert personskader. Faldet i helse risiko er størst og mest markant blandt aldersgruppen de -14 årige. Aldersgruppen de ige og de over 64 årige har den dårligste udvikling i helse risiko. Aldersgruppen de -14 årige er ikke medtaget pga. datamaterialets størrelse. 8 Figur 5. viser en positiv udvikling i helse risiko blandt cykel personskader for aldersgruppen de -14 årige og en mere ensartet udvikling i de øvrige aldersgrupper. De ige har den næstbedste udvikling i helse risiko. Aldersgruppen de ige (NB. Meget dårlige R-square) og de over 64 årige har næsten samme konstante forløb og udvikling i helse risiko. 9 7 Det har via kontakt til forsikringsselskaber og Motorcykelbranchens Fælles Råd været forsøgt fremskaffet data til belysning af ændringer i ejerskab af motorcykler. Dette har ikke været muligt. Der er imidlertid enighed om, at der markant forskel på dem der ejer og køber motorcykler i dag ikke og for 1 år siden. Dette skyldes, stadig ifølge forsikringsselskaber og Motorcykelbranchens Fælles Råd: Kartoffelkur og en generel omlægning af prisstruktur på forsikringspolicer der har gjort det dyrere for unge at eje motorcykel i perioden. let af motorcykler i Danmark er samtidig steget fra (1984) til (1996) i den gennemgåde periode, kilde: Centralregistret for Motorkøretøjer. Tal fra Vejdirektoratet i Rapport nr. 156, 1998 anslår en udvikling fra.26 (1984) til.33 (1996) mia. vogn km. for hele landet. 8 Det har ikke været muligt at dokumentere den reelle udvikling i ejerskabet af knallert fordelt på alder. let af knallertpolicer er imidlertid i perioden faldet fra (1984) til (1996). Da et ukendt antal knallerter kører rundt uden at være forsikret giver disse tal heller ikke det korrekte billede af udviklingen i knallert ejerskabet selvom det indikerer en trend. 9 Det har ikke været muligt at dokumentere Cykelejerskabet fordelt på aldersgrupper. let af kørte km med cykel/knallert i hele landet har nærmest været konstant i perioden. Tal fra Vejdirektoratet i Rapport nr. 156, 1998 anslår en udvikling fra 5.1 (1984) til 4.8 (1996) mia. vogn km. for hele landet.

6 år Figur 6. viser 2 markante udviklinger i helse risiko blandt fodgænger personskader. Blandt aldersgruppen de -14 årige og aldersgruppen de over 64 årige sker der forholdsvis store ændringer i udviklingen. Det går imidlertid knap så godt for aldersgruppen de årige og aldersgruppen de ige år Hensigten med at gennemgå udviklingen i antallet af dræbte og alvorlige personskader fordelt på uheldssituationer og fordelt på alder er at se om specielle aldersgrupper har haft en mere 1 let af potentielle fodgængere i byområderne udviser i perioden en svag stigning fra (1984) til (1996), imidlertid anslår Vejdirektoratet i Rapport nr. 13, 1998 at antallet af mia. personkm/år i hele landet i perioden 1981 til 1995 udført til fods er faldet med 2%.

7 eller mindre gunstig udvikling i helserisiko. Indledningsvis er udviklingen for alle uheldssituationer vist i tabel 1. Diff XP ' NQLQJV JUDG 59% 58% 58% 57% 58% 59% 57% 58% 59% 59% 59% 57% 58%. Af tabel 1. fremgår det at der er store numeriske fald i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i 2 uheldssituationer, nemlig (eneuheld) (et fald på 65 personskader og uheldssituation 8 (fodgængeruheld) (et fald på 473 personskader). Der hvor der er sket en knap så gunstig udvikling er ved uheldssituationer 4 og 5. I den følgende gennemgang er datamaterialet afgrænset til at omfatte uheldssituationerne, 3, 4, 5 og 6. Uheldssituation 8 (fodgænger) er gennemgået i forrige afsnit under fodgænger og uheldssituationerne samlet under 1, 2, 7 og 9 er for at sikre en hvis overskuelighed ikke medtaget her. Fratrækker man disse nævnte typer af uheldssituationer fra resten af uheldssituationerne fås et datamateriale der dækker mellem 57% og 59% af alle dræbte og alvorligt tilskadekomne i byområderne i de viste år. )LJXUÃÃ8KHOGVVLWXDWLRQÃÃÃ8GYLNOLQJHQÃLÃDQWDOOHWÃDIÃGU EWHÃRJÃ DOYRUOLJWÃWLOVNDGHNRPQHÃLÃE\RPUnGHUÃSUÃÃLQGE år Figur 7. viser udviklingen i helserisiko i uheldssituation (Eneuheld). Der er her tale om 2 forskellige typer af udviklinger. Aldersgruppen de -14 årige og de over 64 årige har næsten samme udvikling. Aldersgruppen de iges udvikling er en bedre udvikling men aldersgruppen de ige har klart den bedste udvikling.

8 Figur 8. viser udviklingen i uheldssituation 3 (Uheld mellem kørende på samme vej med samme kurs og med sving). Traditionelt består uheldssituation 3 af et meget stor del af 312 uheld hvor cyklister/knallerter bliver påkørt f.eks. af højresvingende bilister. (49% af alle personskader fra uheldssituation 3 med dræbte og alvorligt tilskadekomne kommer fra uheldssituation 312 og 31% fra 322 (1996)). De vigtigste udviklinger i helserisiko findes blandt aldersgruppen de ige som nærmest er uændret i perioden og udviklingen i helserisikoen blandt de ige som falder mere end de andre aldersgrupper år Figur 9. viser udviklingen i uheldssituation 4 (Uheld mellem kørende på samme vej med modsat kurs og med sving). Denne uheldssituation består af mange såkaldte 41 uheld hvor en ligeudkørende bliver påkørt f.eks. af en venstresvingende (96% af alle personskader fra uheldssituation 4 med dræbte og alvorligt tilskadekomne kommer fra uheldssituation 41 (1996)). Her findes 2 meget markante udviklinger. De ige har klart den bedste udvikling i helserisiko. Den dårligste udvikling i helserisiko har de ige der igen nærmest er konstant (NB. Meget dårlige R-square) år

9 Figur 1. viser udviklingen i uheldssituation 5 (Uheld mellem ligeud kørende i kryds), reelt uheldssituation 51 (1996). Der tale om en række ensartede udviklinger for alle aldersgrupper undtaget de ige der igen har den ringeste udvikling i helserisiko år Endelig viser figur 11. udviklingen i uheldssituation 6 (Uheld mellem kørende på hver sin vej med svingning. (T kryds, Y kryds, korsvej, indkørsel m.v.) (55% af alle personskader fra uheldssituation 6 med dræbte og alvorligt tilskadekomne kommer fra uheldssituation 66 (1996)). Her er det igen aldersgruppen de 15 til 24 årige der har den bedste udvikling og aldersgruppen de ige der har den ringeste udvikling år

10 Kan faldet i antallet af personskader i vejtrafikken i Danmark i byområder henføres til markante fald i antallet af personskader hos enkelte aldersgrupper. Den officielle danske færdsels uhelds statistik, leveret af Danmarks Statistik. Personskader (dræbte og alvorlige personskader) i byområder i Danmark i perioden 1984 til 1996 Personskader - Dræbte og alvorligt tilskadekomne, er herefter defineret som personskader. 'U EWHÃG GHÃLQGHQÃÃGDJH ÃRJÃ $OYRUOLJWÃWLOVNDGHNRPQHÃSHUVRQHU PHGÃVNDGHW\SHUÃ SAS 1998 Det skal bemærkes, at land/bydefinitionen er 1996-områdeopdelingen, der også er anvendt for de øvrige år. Det medfører pga. småændringer i gader og veje, at der er et beskedent antal personer i de øvrige år, der ikke bliver placeret i henholdsvis byog landområderne. Til belysning kan nævnes at antallet, der går udenom i 1995 udgjorde ca. 3. af alle landets indbyggere. Det tilsvarende tal for 1987 var ca. 1. på landsplan mod , altså,2 procent. 13 Med udgangspunkt i de observerede data er der lavet en regressionsanalyse og i paperet er anvendt parametrene Par. est. Og R-square som indikator for data validitet Der ønskes dækket den længste sammenhængene periode. Adfærdsændringer blandt få Ændring af adfærd Ã$GI UGÃJHQQHPÃDOGHU aldersgrupper kan forklare det meste af ændringerne i antallet af personskader i den valgte periode. Område (by/land) By - (WÃE\RPUnGHÃDIJU QVHVÃVRPÃHQÃVDPPHQK QJHQGHÃEHE\JJHOVHÃGHUÃSnÃRSJ UHOVHVWLGVSXQNWHWÃKDUÃPLQGVWÃÃLQGE\JJHUHÃDWÃEHE\JJHOVHQÃHUÃVDPPHQK QJHQGH YLOÃVRPÃKRYHGUHJHOÃVLJHÃDWÃDIVWDQGHQÃPHOOHPÃKXVHQHÃLNNHÃRYHUVWLJHUÃÃPHWHU PHGPLQGUHÃDIEU\GHOVHQÃVN\OGHVÃRIIHQWOLJHÃDQO JÃNLUNHJnUGHÃRO Alder (-99) Alder Der er medtaget aldersgrupperne 99 'HUÃKDUÃY UHWÃSUREOHPHUÃPHG Uheldssituation (-9) Ã(QHXKHOG UHJLVWUHULQJHQÃDIÃGHÃRYHUÃÃnULJH Ã'HUÃHUÃYDOJWÃHQÃRSGHOLQJÃDIÃDOGHUÃLÃI OJHQGH DOGHUVJUXSSHUÃÃnUÃÃnUÃÃnUÃRJÃ2YHUÃÃnU Ã8KHOGÃPHOOHPÃOLJHXGÃN UHQGHÃSnÃVDPPHÃYHMÃPHGÃVDPPHÃNXUVÃRJÃXGHQÃVYLQJ Ã8KHOGÃPHOOHPÃOLJHXGÃN UHQGHÃSnÃVDPPHÃYHMÃPHGÃPRGVDWÃNXUVÃRJÃXGHQÃVYLQJ Ã8KHOGÃPHOOHPÃN UHQGHÃSnÃVDPPHÃYHMÃPHGÃVDPPHÃNXUVÃRJÃPHGÃVYLQJ Ã8KHOGÃPHOOHPÃN UHQGHÃSnÃVDPPHÃYHMÃPHGÃPRGVDWÃNXUVÃRJÃPHGÃVYLQJ Ã8KHOGÃPHOOHPÃOLJHXGÃN UHQGHÃLÃNU\GV Ã8KHOGÃPHOOHPÃN UHQGHÃSnÃKYHUÃVLQÃYHMÃPHGÃVYLQJQLQJ Ã8KHOGÃPHGÃSDUNHUHWÃN UHW M Elementart (pbil, vbil, lbil, bus, traktor, mc/45, knallert, cykel, fodg., hest og uoplyst) Ã8KHOGÃPHOOHPÃIRGJ QJHUÃRJÃN UHW M Ã8KHOGÃPHGÃG\UÃIDVWHÃJHQVWDQGHÃPYÃSnÃN UHEDQHQ Elementarter - ³SHUVRQELOÃYDUHELOÃODVWELOÃEXVÃWUDNWRUÃPFÃNQDOOHUWÃF\NHO IRGJ QJHUÃKHVWÃRJÃXRSO\VW 11 Danmarks Statistik, (1996): side Danmarks Statistik, (1996): side Særtræk fra Danmarks, Danmarks Statistik 1998, Tom Rishøj 14 Danmarks Statistik, (1997:11), side Særtræk fra Danmarks, Danmarks Statistik 1998, Keun Wang, Danmarks Statistik, (1996): side Danmarks Statistik, (1996): side 117

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

Trafikuheld. Året 2008

Trafikuheld. Året 2008 Trafikuheld Året 28 September 29 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 918 122 København K Tlf.: 7244 3333 Fax.: 3315 6335 Notat: Trafikuheld Året 28 (Alene elektronisk) Dato: 11. september 29 Revideret

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch Risiko i trafikken 2000-2007 Camilla Brems Kris Munch November 2008 Risiko i trafikken 2000-2007 Rapport 2:2008 November 2008 Af Camilla Brems og Kris Munch Copyright: Udgivet af: Rekvireres hos: Hel eller

Læs mere

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents FÆRDSELSUHELD 2009 Færdselsuheld 2009 Road traffic accidents Færdselsuheld 2009 Udgivet af Danmarks Statistik December 2010 77. årgang Oplag: 160 Printet hos ParitasDigitalService Foto omslag: Morten

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Trafikuheld. Året 2007

Trafikuheld. Året 2007 Trafikuheld Året 007 Juli 008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade Postboks 908 0 København K Tlf.: 7 Fax.: 5 65 Notat: Trafikuheld Året 007 (Alene elektronisk) Dato:. juli 008 Forfatter: Stig R. Hemdorff

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Udgivet af Danmarks Statistik September 2005 72. årgang Oplag: 325 Danmarks Statistiks trykkeri ISBN 87-501-1484-0 ISSN 0070-3516 Pris: 126,00

Læs mere

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital 48 Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital Der blev i 24 behandlet et lidt større antal tilskadekomne trafikanter end i 23. Antallet af tilskadekomne steg

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden starten af

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1999

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1999 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1999 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden 1930 været

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2012-01-23 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsrapport

Læs mere

Thisted Kommune Teknik og Erhverv Kirkevej Hurup. Telefon

Thisted Kommune Teknik og Erhverv Kirkevej Hurup. Telefon Uheldsrapport 8 Thisted Kommune Teknik og Erhverv Kirkevej 9 77 Hurup Telefon 997 77 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Sweco Danmark A/S, marts 9 Indholdsfortegnelse GRUNDLAGET FOR

Læs mere

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010 temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler - ulykker med børn i personog varebiler - Dette notat handler om personskadeulykker i trafikken, hvor der har været tilskadekomne børn enten i person-

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden 1930 været

Læs mere

Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune

Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune 2013-2017 Baggrund I denne rapport undersøges uheldsbilledet for hele Aarhus kommune i perioden fra 2013-2017. Data er på baggrund af politiregistrerede

Læs mere

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune Ulykkesanalyse 27 November 29 Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Ulykkesudviklingen 1998-27 6 3. Personskader og køretøjstyper 1998-27 8

Læs mere

Ulykkesanalyse maj 2017

Ulykkesanalyse maj 2017 Ulykkesanalyse maj 17 Dataene i analysen er trukket fra Vejdirektoratets database, der indeholder alle politiregistrerede uheld. Politiet får ikke kendskab til alle trafikuheld. Sammenligninger mellem

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004 Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 4 O Trafikuheld Året 24 April 25 Niels Juels Gade Postboks 98 22 København K Tlf. 4 Fax 5 65 Notat Trafikuheld Året 24 April 25 Dato 28. april 25 Forfattere Stig R. Hemdorff

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORUDSÆTNINGER OG INDHOLD...3 GENEREL UDVIKLING...5 Transportmidler...9 Uheldssituationer...11 Alder...12 Spiritusuheld...14

Læs mere

Udvikling i risiko i trafikken

Udvikling i risiko i trafikken Udvikling i risiko i trafikken Seniorrådgiver Camilla Riff Brems, Danmarks TransportForskning, cab@dtf.dk Seniorforsker Inger Marie Bernhoft, Danmarks TransportForskning, imb@dtf.dk Resume I bestræbelserne

Læs mere

Uheldsstatistik

Uheldsstatistik Uheldsstatistik 12 1 Herunder ses en uddybende uheldsstatistik for de politiregistrerede uheld i Ikast-Brande Kommune i perioden fra 1-1-12 til 31-12-1. Der er medtaget uheld på alle offentlige veje, både

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Dato: Marts 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-02-2 Foto: Vejdirektoratet og Christoffer Askmann Copyright:

Læs mere

Trafikanters uheldsrisiko

Trafikanters uheldsrisiko Trafikanters uheldsrisiko Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Rådet for Trafiksikkerhedsforskning Ermelundsvej 11, 8 Gentofte, Danmark Indledning I bestræbelserne på at mindske risikoen for færdselsuheld,

Læs mere

Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn - 2005

Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn - 2005 1 Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn - 2005 Overlæge Lars Binderup Larsen Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Tilskadekomne ved trafikulykker i 2005 Der blev i 2005 behandlet 4.805 tilskadekomne personer

Læs mere

Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU)

Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) Af Torfinn Larsen Vejdirektoratet 1. Indledning Den løbende, landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) startede i sin nuværende form i august 1992. Tidligere

Læs mere

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MARTS 2011 Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet Pr. 1. juli 2010 blev den kriminelle lavalder sænket til fra 15 til 14 år. Det er derfor af særlig interesse

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring Cykelregnskab 21 Forslag Udsendt i offentlig høring 13.4.211-11..211 Cykelregnskab 21 Indhold Cykelregnskab 21 Hvor meget cykler svendborggenserne? Hvorfor cykler svendborgenserne?...og hvorfor ikke? Cykling

Læs mere

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Statistik Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Kriterier for søgningen Uheldene er sket i perioden 28-212. Uheldene er sket i Politikredsen Syd- og Sønderjylland. Ekstrauheld 1 er ikke

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2007

Trafikuheld på Frederiksberg 2007 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Forord side 2 Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan side 3 Uheldssituationen generelt side 4 Personskader og trafikanttyper side Unge side 9 Cyklister

Læs mere

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning NOTAT Projekt Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune 2015 Kunde Syddjurs Kommune Notat nr. 01 Dato 2015-04-23 Til Fra Peter Sandell Brian Jeppesen og Maria Krogh-Mayntzhusen 1. Opdatering af

Læs mere

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning NOTAT Projekt Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune 2016 Kunde Syddjurs Kommune Notat nr. 01 Dato 2016-04-25 Til Fra Peter Sandell Anders Kusk og Maria Krogh-Mayntzhusen 1. Opdatering af uheldsanalyse

Læs mere

Vejdirektoratet Niels Juels Gade 1 Postboks 1569 1020 København Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35

Vejdirektoratet Niels Juels Gade 1 Postboks 1569 1020 København Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 1 Postboks 1569 1020 København Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35 Titel: Cykelfelter Sikkerhedsmæssig effekt i signalregulerende kryds Rapport nr. 51 Dato: August

Læs mere

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. september 2013 13/19058-1 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN SEPTEMBER 2013 Niels Juels Gade 13 22 København K vd@vd.dk

Læs mere

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance September 2011 ERHVERV NORDDANMARK Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance Et centralt emne i den regionale debat i Nordjylland har i de

Læs mere

UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014

UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014 RANDERS KOMMUNE UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT 1 Baggrund Hvert år foretager DTU en transportvaneundersøgelse.

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 DATO: Jan 2014 FOTO: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770609586 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2014 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Trafikuheld. Året 2006

Trafikuheld. Året 2006 Trafikuheld Året 006 Juni 007 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 3 Postboks 908 0 København K Tlf.: 744 3333 Fax.: 335 6335 Notat: Trafikuheld Året 006 Dato: 8. juni 007 Forfatter: Stig R. Hemdorff Udgiver:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2010

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2010 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 21 INDHOLD INDHOLD FORUDSÆTNINGER MV...3 GENEREL UDVIKLING...5 Transportmidler...9 Uheldssituationer...1 Alder... 11 Spiritusuheld...12 Vejcentre...12 Politikredse...14

Læs mere

Odense - Danmarks Nationale Cykelby

Odense - Danmarks Nationale Cykelby Odense - Danmarks Nationale Cykelby Midtvejsevaluering af transportvaner Notat 7 2001 Søren Underlien Jensen Odense - Danmarks Nationale Cykelby Midtvejsevaluering af transportvaner Notat 7 2001 Søren

Læs mere

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse Ulykkestal 212 fordelt på politikredse >>> STATUS FOR ULYKKER 212 3 4 Indhold 1 Forudsætninger og indhold 6 1.1 Kilde 6 1.2 Definitioner 6 2 Udviklingen i Danmark 6 2.1 Personskader fordelt på transportmiddel

Læs mere

MARTS 2011 REVISION AF CYKELTRAFIK- ARBEJDET 1990 2009

MARTS 2011 REVISION AF CYKELTRAFIK- ARBEJDET 1990 2009 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. maj 2011 FLC flc@vd.dk 7244 3197 MARTS 2011 REVISION AF CYKELTRAFIK- ARBEJDET 1990 2009 Opgørelser baseret på de seneste Transportvane Undersøgelser 1 (TU) indikerer,

Læs mere

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK Hastighedsplan Baggrundsrapport 4 Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse VIA TRAFIK August 24 Kortlægningen er foretaget i 23 2. Indholdsfortegnelse:. Indholdsfortegnelse:...2 1. Baggrund og formål...3

Læs mere

3 Fordeling på ulykkernes alvorlighed 3. 4 Fordeling på personskadernes alvorlighed 4. 6 Transportmidler (personskadeulykker) 6

3 Fordeling på ulykkernes alvorlighed 3. 4 Fordeling på personskadernes alvorlighed 4. 6 Transportmidler (personskadeulykker) 6 RINGSTED KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSARBEJDET TEKNISK NOTAT - UDKAST ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 4 FAX +45 56 4 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Udvikling

Læs mere

Trafikskabt miljøbelastning i danske byer

Trafikskabt miljøbelastning i danske byer Trafikskabt miljøbelastning i danske byer - hitliste og totalbillede Henrik Grell COWI Parallelvej 15, 2800 Lyngby tlf 45 97 22 11 e-mail hgr@cowi.dk Paper til konferencen "Trafikdage på Aalborg Universitet

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Gennemgang af søgekøen

Gennemgang af søgekøen Gennemgang af søgekøen Af Kontor for Analyse og Administration Som en del af udmøntningen af vækstpakken 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang af søgekøen, hvor erhvervsskolerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Befolkningsstatistik 2004:4 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Side 2 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Kapitel 1 Sammenfatning... 5 Kapitel 2

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2018 Rapport 599

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2018 Rapport 599 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 2018 Rapport 599 Titel Ulykkestal fordelt på politikredse - Status for ulykker 2018 Rapport 599 Dato: Oktober 2019 Oplag: 280 Tryk: Vejdirektoratet

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - 2. kvartal Tabeller og udvikling Dato: April 2016 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-18-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Foreløbige ulykkestal september 2016

Foreløbige ulykkestal september 2016 Dato 27. oktober 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-9 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal september 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT DEPARTEMENTET Dato Dok.id J. nr. - 3373 Center for Erhverv og Analyse Britt Filtenborg Hansen og Mads Prisum BFH@TRM.dk MPR@TRM.dk Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus

Læs mere

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Både fattigdommen og antallet af fattige børn i Danmark stiger år efter år, og særligt yderkantsområderne er hårdt ramt. Zoomer man ind på Nordsjælland,

Læs mere

PenSam's førtidspensioner2009

PenSam's førtidspensioner2009 PenSam's førtidspensioner2009 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

Socialstatistik i Odense Kommune 1995-1999.

Socialstatistik i Odense Kommune 1995-1999. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Resume Nr. 18 oktober 2000 Socialstatistik i Odense Kommune 1995-1999. Dette nyhedsbrev viser en i antallet af modtagere

Læs mere

Uheldsrapport Rebild Kommune

Uheldsrapport Rebild Kommune Uheldsrapport Rebild Kommune For perioden 2011 2015 December 2016 [Skriv her] Rebild Kommune 1 Uheldsanalyse [Skriv her] Rebild Kommune 2 Uheldsanalyse Uheldsrapporten skal anvendes til at få kendskab

Læs mere

Bløde trafikanter udenfor signalregulering

Bløde trafikanter udenfor signalregulering Bløde trafikanter udenfor signalregulering i vejkryds Uheldsanalyse og adfærdsundersøgelse Søren Underlien Jensen Belinda la Cour Lund Puk Kristine Andersson Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Reallønnen har det skidt for nogle af os

Reallønnen har det skidt for nogle af os 13-0542 - Poul - 21.05.2013 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Reallønnen har det skidt for nogle af os Udviklingen i reallønnen for ansatte i den private sektor er positiv. Og tak

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2012 DATO: Juni 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607766 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 INDHOLD OPSUMMERING AF ÅRET 2012... 3 FORUDSÆTNINGER OG

Læs mere

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling Uheldsstatistik Året 214 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - Året 214 Tabeller og udvikling Dato: September 215 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93184-78-7 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

N O T A T. Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2015

N O T A T. Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2015 N O T A T Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2015 25. april 2016 15/15644 Viden og Analyse/CHF/SEBP Statistik A-kasserne har til STAR indberettet medlemmer,

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2012 Aksel Thomsen Carsten Rødseth Barsøe Louise Poulsen Oktober 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER

Læs mere

Indhold. Resume. 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning

Indhold. Resume. 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning Indhold Resume 1. Indledning Formål og baggrund Overordnet om undersøgelsen 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning 2. Taxivognmændenes

Læs mere

Cykelfelter Sikkerhedsmæssig effekt i signalregulerede kryds

Cykelfelter Sikkerhedsmæssig effekt i signalregulerede kryds Cykelfelter Sikkerhedsmæssig effekt i signalregulerede kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Vejdirektoratet, Trafiksikkerhed og Miljø Dette paper beskriver resultater fra en før/efter-uheldsundersøgelse

Læs mere

Uheldsstatistik - året Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik - året Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - året 2013 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - året 2013 Tabeller og udvikling Dato: Juli 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-23-7 Foto: Vejdirektoratet og Christoffer Askmann Copyright:

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Statusrapport. - cykelruteplan

Statusrapport. - cykelruteplan - cykelruteplan JANUAR 2011 2 Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 4 2 STANDARDER FOR CYKELRUTENETTET 5 2.1 Kvalitetskrav for stinettets udformning og sammenhæng 5 2.2 Fysiske krav til

Læs mere

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI UDFORMNING AF KRYDS Sikre rundkørsler Projektet Cyklisters sikkerhed i rundkørsler har gennem flere studier sat fokus på rundkørsler og trafiksikkerhed. Artiklen beskriver sikre design for både cyklister

Læs mere

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 9788770606578 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 SAMMENFATNING

Læs mere

Evaluering af den skriftlige prøve i musik A-niveau studentereksamen maj/juni 2011

Evaluering af den skriftlige prøve i musik A-niveau studentereksamen maj/juni 2011 Evaluering af den skriftlige prøve i musik A-niveau studentereksamen maj/juni 2011 September / Fagkonsulent Claus Levinsen 245 besvarelser fra den 18. maj og 1605 besvarelser fra den 26. maj. I alt har

Læs mere

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. november 2012 Mette Engelbrecht Larsen metl@vd.dk 7244 3348 DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL RESULTATER FRA DEN UDVIDEDE DØDSULYKKESSTATISTIK INDLEDNING Vejdirektoratet

Læs mere

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling Uheldsstatistik Året 215 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - året 215 Tabeller og udvikling Dato: Juni 216 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-34-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Nøgletalsrapport Forebyggende hjemmebesøg 2014 Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Forebyggende hjemmebesøg 2014 Faxe Kommune Nøgletalsrapport Forebyggende hjemmebesøg 2014 Faxe Kommune Centerstaben for Sundhed & Pleje 1 Rapporten giver et indblik i antallet af forbyggende hjemmebesøg fordelt på aldersgrupper og civilstand i

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007 Rapport vedrørende etniske minoriteter i Vestre Fængsel Januar 2007 Ved Sigrid Ingeborg Knap og Hans Monrad Graunbøl 1 1. Introduktion Denne rapport om etniske minoriteter på KF, Vestre Fængsel er en del

Læs mere

2.4 Funktionsniveau blandt 60-årige eller derover

2.4 Funktionsniveau blandt 60-årige eller derover Kapitel 2.4 Funktionsniveau blandt 60-årige eller derover 2.4 Funktionsniveau blandt 60-årige eller derover Både andelen og antallet af ældre her afgrænset til personer på 60 år eller derover forventes

Læs mere

1. Færdselsuheld med personskade 1999

1. Færdselsuheld med personskade 1999 7 1. Færdselsuheld med personskade 1999 1.1 Indledning Færdselsuheldsstatistikken er baseret på indberetninger fra politiet og omfatter derfor kun uheld, som politiet har fået kendskab til. Uheldets sværhedsgrad

Læs mere

Internt notatark. Kolding Kommune. Morten Outtrup, Kai Schön Ekmann [ DEMOGRAFI OG INDTÆGTER I KOLDING KOMMU- NE ]

Internt notatark. Kolding Kommune. Morten Outtrup, Kai Schön Ekmann [ DEMOGRAFI OG INDTÆGTER I KOLDING KOMMU- NE ] Internt notatark 2011 Kolding Kommune Morten Outtrup, Kai Schön Ekmann [ DEMOGRAFI OG INDTÆGTER I KOLDING KOMMU- NE ] Centralforvaltningen Kvalitet og indkøb Kvalitet og controlling Dato 6. september 2011

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Maj 1 Folke- og førtidspensionister, 6-1 x Det samlede antal personer i Århus Kommune, der modtager sociale pensioner (inkl. beboere på plejehjem), er

Læs mere

Foreløbige ulykkestal august 2016

Foreløbige ulykkestal august 2016 Dato 22. august 2016 Sagsbehandler Lartey G. Lawson Mail lal@vd.dk Telefon 7244 3027 Dokument 16/03107-8 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal august 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333

Læs mere

Det danske arbejdsmarked udvikler sig skævt

Det danske arbejdsmarked udvikler sig skævt Det danske arbejdsmarked udvikler sig skævt København med Omegn samt Østjylland og Østsjælland er sluppet nådigst gennem krisen, mens de øvrige landsdele har været ekstremt hårdt ramt på beskæftigelsen.

Læs mere

Uheldsstatistik 1. kvartal Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 1. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 1. kvartal 214 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - 1. kvartal 214 Tabeller og udvikling Dato: Marts 215 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93184-53-4 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

1. Færdselsuheld med personskade 2000

1. Færdselsuheld med personskade 2000 7 1. Færdselsuheld med personskade 2000 1.1 Indledning Færdselsuheldsstatistikken er baseret på indberetninger fra politiet og omfatter derfor kun uheld, som politiet har fået kendskab til. Uheldets sværhedsgrad

Læs mere

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Brønderslev Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand Kapitel 7. Social ulighed i sundhed Den sociale ulighed i befolkningens sundhedstilstand viser sig blandt andet ved, at ufaglærte i alderen 25-64 år har et årligt medicinforbrug på 2.2 kr., mens personer

Læs mere

FORORD. København, 18. maj Anne Lind Madsen Direktør

FORORD. København, 18. maj Anne Lind Madsen Direktør FORORD Arbejdsskadestyrelsens kontor for private erstatningssager kommer hvert år med vejledende udtalelser om især mén og erhvervsevnetab. Udtalelserne bliver brugt i private erstatningssager, altså sager

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

Cykelstiers trafiksikkerhed - en før-efterundersøgelse af 48 nye cykelstiers sikkerhedsmæssige effekt

Cykelstiers trafiksikkerhed - en før-efterundersøgelse af 48 nye cykelstiers sikkerhedsmæssige effekt Cykelstiers trafiksikkerhed - en før-efterundersøgelse af 48 nye cykelstiers sikkerhedsmæssige effekt Forfattere: Niels Agerholm, hyttel-agerholm@stofanet.dk Sofie Caspersen, scas01@plan.aau.dk Harry Lahrmann,

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Oplysningsskema til brug for ansøgning om støtte til køb af bil eller afgiftsfritagelse efter servicelovens 114.

Oplysningsskema til brug for ansøgning om støtte til køb af bil eller afgiftsfritagelse efter servicelovens 114. til brug for ansøgning om støtte til køb af bil eller afgiftsfritagelse efter servicelovens 114. Formålet med at udfylde dette skema er at sikre, så nøjagtige og korrekte oplysninger som muligt, til brug

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Civilingeniør Camilla Sloth Andersen, Viborg Amt e-mail: camilla@schioldan.net Det er almindelig kendt, at den officielle uheldsstatistik kun dækker 10-20

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006 Sagsnr. Ref: HJO/MHO/BLA September Lønudviklingen i. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var, pct. i. kvartal, svarende til en stigning på, pct.-point i forhold til forrige

Læs mere