Trafikulykker med ældre bilister statistiske data

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikulykker med ældre bilister statistiske data"

Transkript

1 november 2010 Trafikulykker med ældre bilister statistiske data Baggrundsnotat til HVU s temaanalyse om trafikulykker med ældre bilister

2 Titel: Trafikulykker med ældre bilister statistiske data Udgivet: Oktober 2010 Forfatter: Anders Møller Gaardbo, Henriette Ussing Copyright: Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Oplag: Kun net-udgave Udgiver: Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Net ISBN: Eftertryk i uddrag tilladt med kildeangivelse Side 2 af 27 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

3 INDHOLD 1 Baggrund 1.1 Om Havarikommissionens undersøgelse af ældre bilister side Ældres andel af befolkningen er i vækst side Formålet med baggrundsnotatet.side Hvor kommer uheldsoplysningerne fra? side 6 2 Generel ulykkesstatistik for ældre side De ældres risiko for at komme ud for trafikulykker side Personskadernes alvorlighed.side Udviklingen i antal dræbte og alvorligt tilskadekomne side 8 3 Ulykkessituationer.side 9 4 Hvor og hvorn forulykker ældre side By- og landområder.side Vejtyper.side Tid på et side Fordeling på ugens dage.side Tid på dagen..side Lys/mørke.side 15 5 Øvrige karakteristika.side Kønsfordeling.side Spritulykker.side 17 6 Konklusion i forhold til HVU s temaanalyse..side 18 7 Bilag med tabeller..side 20 Side 3 af 27 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

4 FIGUROVERSIGT Ældres andel af befolkningen i 1999 og 2010 side 5 Generel ulykkesstatistik for ældre Ældres personskader i personbil fordelt på alvorlighed side 8 Øvrige trafikanters personskader i personbil fordelt på alvorlighed...side 8 Udviklingen i antallet af dræbte og tilskadekomne førere i personog varebiler i perioden for ældre og for alle aldersgrupper..side 9 Ulykkessituationer Personskadeulykker fordelt på hovedsituationer for ældre og for alle bilister. side 10 Hvor og hvorn forulykker ældre Fordeling af personskadeulykker på by- og landområder for ældre.side 11 Fordeling af personskadeulykker på by- og landområder for alle aldersgrupper.side 12 Ældre føreres andel af personskadeulykker fordelt på vejtyper.side 13 Personskadeulykker med person- og varebil fordelt på måned for ældre førere og for alle førere side 14 Personskadeulykker med person- og varebil fordelt på ugedag for ældre førere og for alle førere side 14 Personskadeulykker med person- og varebil fordeling i procent på døgnets timer for ældre førere og for alle førere side 15 Personskadeulykker med ældre førere i person- og varebil fordelt på dagslys og mørke/tusmørke.side 16 Personskadeulykker med alle førere i person- og varebil fordelt på dagslys og mørke/tusmørke.side 16 Øvrige karakteristika Andelen af kvindelige førere i personskadeulykker for alle førere i person- og varebiler og for ældre førere side 17 Andel af personskadeulykker med spirituspåvirkede ældre førere af alle personskadeulykker med ældre side 18 Andel af personskadeulykker med spirituspåvirkede person- /varebilsførere af alle personskadeulykker med person- og varebil..side 18 Side 4 af 27 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

5 1. Baggrund 1.1 Om Havarikommissionens undersøgelse af ældre bilister Havarikommissionen har den 1. maj 2010 igangsat en undersøgelse af alvorlige ulykker med ældre bilister på 70 og derover. Med alvorlige ulykker forstås i HVU-sammenhæng de ulykker, hvor mindst en af de involverede hospitalsindlægges eller dør som følge af ulykken. Højere levealder og faldende fødselstal betyder, at ældre bilister kommer til at udgøre en stadigt større gruppe i trafikken. Desuden er de ældre i dag meget mere aktive og mobile langt op i ene. HVU s undersøgelse kan medvirke til at skabe sikkerhed i trafikken for de ældre bilister og derved understøtte, at de kan bevare deres mobilitet og aktivitetsniveau i så høj en alder som muligt. 1.2 Ældres andel af befolkningen er i vækst Nedenstående kurve viser, at de ældre på 70 og opefter - nu som for 10 siden - udgør knap 11 % af befolkningen. Men som det også ses af diagrammet, vil de ældres andel af befolkningen stige betydeligt i de kommende, i takt med at store gange - som i dag er bliver ældre. Udviklingen i befolkningens alder - %-fordeling på aldersgrupper 9% 8% 7% 6% % 4% 3% 2% 1% 0% Formålet med baggrundsnotatet Formålet med baggrundsnotatet er at supplere HVU s temaanalyse om ældre bilister med statistiske data. HVU s temaanalyse g i dybden med et begrænset antal ulykker nemlig ca. 30 ulykker. Det giver et detaljeret billede af, hvad der g galt i de enkelte ulykker - hvilke faktorer ved vej, omgivelser, køretøjer og de implicerede, der spiller ind. Samlet set giver analysen også et fingerpeg om, hvad der er de gennemgående træk ved ulykkerne. Det begrænsede antal ulykker betyder dog, at der ikke på baggrund af resultaterne kan generaliseres i forhold til det samlede ulykkesbillede for ældre. Her kan den statistiske analyse supplere. Dels kan analysens resultater sammenholdes med statistikken bl.a. for at se, om resultaterne er i tråd med det generelle ulykkesbillede for ældre. Dels Side 5 af 27 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

6 kan statistikken pege på særlige træk ved ældreulykkerne, som ikke kan forklares ud fra de statistiske data, men som netop kan belyses nærmere gennem HVU s dybdeundersøgelse. 1.4 Hvor kommer uheldsoplysningerne fra? De statistiske data er trukket fra vejman.dk, som er den database, hvor politiets og vejbestyrelsernes oplysninger om trafikulykker registreres. Det drejer sig for eksempel om sted og tid, vej-, vejr- og lysforhold, køretøjstyper, hastigheder, vigepligt, køremanøvre, ulykkessituation, førerens alder, køn, kørekort, tilskadekomst, brug af sele samt promille. Side 6 af 27 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

7 2 Generel ulykkesstatistik for ældre 2.1 De ældres risiko for at komme ud for trafikulykker De ældres risiko for at komme ud for trafikulykker kan ikke umiddelbart sammenlignes med yngre gruppers på grund af forskelle i kørselsmønstrene. Transportvaneundersøgelsen, som varetages af DTU Transport, opgør antallet af tilbagelagte kilometre for forskellige trafikantgrupper. Således også for bilister op til 84. Laver man en simpel beregning af antal ulykker per kørt kilometer for ældre førere, sammenlignet med antal ulykker per kørt kilometer for midaldrende førere, vil det se det ud til, at de ældres risiko for at blive involveret i trafikulykker er højere end for de midaldrende. Beregningen vil imidlertid ikke være retvisende, for de ældres kørselsmønster er forbundet med højere risiko for ulykker end de yngre gruppers. For eksempel tilbagelægger ældre sandsynligvis relativt færre kilometer på de forholdsvis sikre motorveje, men de har overvægt af relativt korte ture på øvrige veje med forholdsvis mange kryds og blandede trafikantarter, hvilket er forbundet med højere risiko. Transportvaneundersøgelsen og uheldsstatistikken kan ikke kombineres på en måde, så det er muligt at tage højde for forskellene i kørselsmønster det er således ikke muligt at lave en risikoberegning, hvor risikoen under ensartede kørselsforhold sammenlignes for forskellige aldersgrupper. Der er derfor ikke i dette notat gjort forsøg på at sammenligne de ældres risiko for trafikulykker med andre aldersgruppers risiko. 2.2 Personskadernes alvorlighed De ældre kommer oftere alvorligt til skade i trafikulykker. Ser man på statistikken for personskadeulykker, fremg det, at de ældre oftere kommer alvorligt til skade eller bliver dræbt i forbindelse med trafikulykker. Af de to figurer nedenfor ses det, at de ældres andel af dræbte ved personskadeuheld i personbil er to til tre gange større end for aldersgruppen under 70. For de alvorligt tilskadekomne er forskellen knap så markant, men andelen er tydeligt større. For øvrige trafikanter gælder det, at de let tilskadekomne udgør ca. 60 %, mens de let tilskadekomne for de ældre trafikanter kun udgør % af personskaderne. Dette hænger sandsynligvis sammen med, at de ældre er mere fysisk skrøbelige og derfor mere udsatte for at komme til skade, n det g galt. Det kan således ikke tages som udtryk for, at de ældre generelt er mere farlige i trafikken. Dertil kommer, at ulykker med alvorlig personskade registreres mere konsekvent af politiet end de ulykker, hvor der kun er let tilskadekomst eller materielskade. Det betyder, at de ældre oftere kommer til at optræde i ulykkesstatistikkerne. Side 7 af 27 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

8 Ældres personskader i personbil fordelt på alvorlighed 100% 90% 80% Dræbte Alv. tilskadekomne Let tilskadekomne 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 90% 80% Øvrige trafikanters personskader i personbil fordelt på alvorlighed Dræbte Alv. tilskadekomne Let tilskadekomne 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2.3 Udviklingen i antal dræbte og alvorligt tilskadekomne Ser man på udviklingen i antallet af dræbte og tilskadekomne førere i person- og varebiler i perioden (figuren nedenfor), ses nogenlunde samme udvikling for aldersgruppen på 70 og derover som for aldersgruppen under 70. Dog ses et lidt mindre fald i 2009 for de ældre (de blå søjler) i forhold til faldet for alle trafikanter (den røde kurve). Dette kan hænge sammen med, at der bliver flere ældre Side 8 af 27 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

9 bilister, fordi flere forbliver aktive bilister i en høj alder, men der kan også være tale om tilfældige udsving. Dræbte og tilskadekomne i ulykker med person- og varebiler Antal i ulykker med ældre Antal i alle ulykker med person- og varebiler Dræbte og tilskadekomne i ulykker med ældre bilister (venstre akse) Dræbte og tilskadekomne i alt (højre akse) År 3. Ulykkessituationer Færre eneulykker, men flere krydsulykker med ældre. Sammenligner man de ulykkessituationer, som ældre førere på 70+ i person- og varebiler indg i, med ulykkessituationerne for alle førere i person- og varebiler fremg det bl.a., at ældre laver langt færre eneulykker: Eneulykker udgør ca. 6% af ulykkessituationerne i ulykker med personskade for de ældre, mens de udgør ca. 18% for alle førere. (hovedsituation 0 i nedenstående søjlediagram) Til gengæld optræder de ældre førere oftere i krydsulykker (hovedsituation 3-6 i nedenstående søjlediagram): Krydsulykker udgør i alt ca. 62% af ulykkessituationerne i ulykker med personskade for de ældre, mens de udgør ca. 45% for alle førere. Side 9 af 27 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

10 Andel (%) Personskadeulykker fordelt på hovedsituationer 25 Personskadeulykker med ældre bilister Personskadeulykker med alle bilister Hovedsituation Hovedsituation 0-9 på figuren ovenfor: 0. Eneuheld 1. Ligeudkørende på samme vej og med samme kurs 2. Ligeudkørende på samme vej og med modsat kurs 3. Kørende på samme vej med samme kurs og med svingning 4. Kørende på samme vej med modsat kurs og med svingning 5. Krydsende køretøjer uden svingning 6. Kørende på krydsende veje med svingning 7. Påkørsel af parkeret køretøj 8. Fodgængeruheld 9. Uheld med dyr, genstande mv. på eller over kørebanen Som det fremg af ovenstående figur, er hovedsituation 3 (højresvingsulykker, hvor der kollideres med en modpart, der kører i samme retning) dog nogenlunde lige så hyppig for de ældre som for øvrige trafikanter. De krydsulykker, som er hyppigere for ældre bilister, er: Hovedsituation 4, hvor der svinges til venstre ind foran en modkørende Hovedsituation 5, hvor to krydsende køretøjer kolliderer, og hvor der ikke er tale om sving. Hovedsituation 6, som også er svingulykker, hvor den ene part kommer fra siden. Skitser af nogle af de hyppigste ulykkessituationer for ældre Side 10 af 27 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

11 Ser man på krydsulykker for alle førere, optræder de enkelte typer krydsulykker nogenlunde lige hyppigt. Ulykker på strækninger er nogenlunde lige hyppige for aldersgruppen ældre førere og alle førere. (Søjlerne 1 og 2 på søjlediagrammet ovenfor). Hovedsituation 7-9 (de tre søjler til højre i diagrammet ovenfor), som er påkørsel af parkeret køretøj, fodgængeruheld og uheld med genstande/dyr på kørebanen er lidt mindre hyppige for ældre førere end for alle førere. 4 Hvor og hvorn forulykker ældre 4.1 By- og landområder Personskadeulykker med ældre førere sker nogenlunde lige hyppigt i by og på land. Som det fremg af de to figurer nedenfor, er der for de ældre førere ikke så markant forskel på, hvor mange personskadeulykker der sker i henholdsvis by- og landområder: Antallet af personskadeulykker i byområder er en anelse større end i landområder. Ser man på alle aldersgrupper, er det tydeligt, at der sker en del flere personskadeulykker i byområder end i landområder. Dette kan hænge sammen med, at de ældre ikke kører erhvervskørsel, at de ikke har den daglige bolig- arbejdsstedstrafik og eventuelt også, at de i et vist omfang undg tæt trafikerede veje i storbyerne. Antal Personskadeulykker med ældre bilister 300 Personskadeulykker i byområde Personskadeulykker i landområde År Side 11 af 27 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

12 Antal Personskadeulykker - alle aldersgrupper 3500 Personskadeulykker i byområde 3000 Personskadeulykker i landområde År 4.2 Vejtyper Få personskadeulykker med ældre på motorveje. Figuren viser, at de ældre føreres andel af personskadeulykker på motorveje er meget lille mellem 2 og 7 %. Dette kan hænge sammen med, at mange ældre undg at køre på motorveje. Andelen af personskadeulykker på motortrafikveje er noget højere (mellem 6 og 19 %). En mulig forklaring er, at de ældre på motortrafikveje er udsatte for at blive involveret i ulykker på grund af kombinationen af høj fart og forholdsvis komplicerede trafiksituationer med svingende og krydsende trafik samt modkørende trafik uden midteradskillelse. De ældre føreres andel af personskadeulykker på øvrige veje udgør 7-8%. Side 12 af 27 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

13 Antal (%) Ældres andel af personskadeulykker 25 Motorveje Motortrafikveje 20 Øvrige veje År 4.3 Tid på et Færre ulykker i ets første måneder særligt for ældre. Ser man på, hvordan ulykker med personskader fordeler sig på et, ses nogenlunde den samme tendens for ulykker med ældre førere som for ulykker med alle aldersgrupper. Dette fremg af figuren nedenfor: I perioden er der for alle aldersgrupper sket færrest ulykker i ets første 3-4 måneder, hvor der oftest er sne og glat føre. Maj, juni og september, oktober, november er de måneder, hvor ulykkerne topper. Ser man på ets første 3-4 måneder, fremg det dog af figuren, at faldet i antal ulykker i forhold til resten af et er særligt markant for de ældre førere. Dette er sandsynligvis udtryk for, at de ældre oftere vælger at blive hjemme, n det er sne og glat føre. De skal jo ikke på arbejde og kan ofte udskyde deres ærinder, til føret er blevet bedre. På figuren er en jævn fordeling over månederne markeret med en linje. Side 13 af 27 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

14 Andel af ugens ulykker Andel af ets ulykker Personskadeulykker med person- og varebil fordelt på måned 12% 10% 8% Ældres andel Alles andel Gennemsnit 6% 4% 2% 0% Måned 4.4 Fordeling på ugens dage Færre personskader med ældre fredag og lørdag ift. alle aldersgrupper. Figuren viser, at personskadeulykkerne for ældre førere fordeler sig på ugens dage nogenlunde som for alle aldersgrupper. Dog sker der ikke så mange personskadeulykker med de ældre førere fredag og lørdag set i forhold til alle aldersgrupper. N der for alle aldersgrupper ses en top om fredagen, hænger det bl.a. sammen med, at der denne dag både er bolig-arbejdsstedstrafik og weekend- /fritidstrafik mange tager hul på weekenden fredag og kører i sommerhus, besøger venner osv. På figuren er en jævn fordeling over ugens dage markeret med en lige linje. Personskadeulykker med person- og varebil fordelt på ugedag 18% 16% Ældres andel Alles andel Gennemsnit 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% man tirs ons tors fre lør søn Dag 4.5 Tid på dagen Flere personskadeulykker med ældre om formiddagen end for alle bilister. Side 14 af 27 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

15 Figuren viser, hvordan personskadeulykkerne (i de sidste fem ) med person- og varebiler fordeler sig på døgnets timer. Det er tydeligt, at personskadeulykkerne med de ældre førere (de blå søjler) i højere grad sker om formiddagen og midt på dagen end for alle aldersgrupper (den røde kurve). Personskadeulykkerne for alle aldersgrupper sker særligt hyppigt i morgenmyldretiden (mellem 6 og 8) og topper om eftermiddagen mellem 14 og 18. For de ældre førere sker der også flere personskadeulykker om eftermiddagen, men der sker meget færre ulykker i morgentimerne og i aftentimerne. Mellem kl. 24 og 6 sker der stort set ingen personskadeulykker med ældre. Dette bekræfter, at de ældre førere foretrækker at køre i dagslys. Den højere andel personskadeulykker om formiddagen kan muligvis hænge sammen med, at mange ældre foretrækker at køre i den rolige formiddagstrafik, hvor alle andre er på arbejde. På figuren er en jævn fordeling over døgnets timer markeret med en lige linje. Andel Personskadeulykker med person- og varebiler - %-fordeling på døgnets timer 12% Ulykker med ældre førere Alle ulykker 10% Gennemsnit (alle ulykker) 8% 6% 4% 2% 0% Time 4.6 Lys/mørke De fleste ulykker med ældre sker i dagslys. Normalt sker ca. 1 / 2 til 1 / 3 af alle ulykker med personskade i mørke eller tusmørke. For personskadeulykker med ældre bilister forholder det sig anderledes, som det ses af figuren nedenfor: Her er det kun ca. en fjerdedel af ulykkerne, der sker i mørke/tusmørke. Dette er sandsynligvis udtryk for, at de ældre sjældnere har ærinder midt om natten, og at de ofte undg at køre i mørke, fordi de føler sig usikre og måske oplever, at de ser dligt. Side 15 af 27 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

16 Antal Personskadeulykker med ældre bilister 400 Personskadeulykker i dagslys Personskadeulykker i mørke/tusmørke År Antal Personskadeulykker - alle aldersgrupper 5000 Personskadeulykker i dagslys Personskadeulykker i mørke/tusmørke År Side 16 af 27 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

17 5 Øvrige karakteristika 5.1 Kønsfordeling Oftere ældre mænd ved rattet. Det er langt oftere de ældre mænd, der sidder ved rattet i forbindelse med personskadeulykker, end de ældre kvinder. Andelen af kvindelige førere udgør 30-35%, hvis man ser på personskadeulykker med alle førere i person- og varebiler for de ældre førere udgør de kvindelige førere kun 25-30%. Dette er sandsynligvis udtryk for, at det oftere er de ældre mænd, der tager sig af kørslen. Dog ses en stigning i kvindernes andel i de sidste par for ældre førere. Dette fremg af diagrammet nedenfor. Andel Kvindelige førere i ulykker med person- og varebiler 50% Alle personskadeulykker Personskadeulykker med ældre førere 40% 30% 20% 10% 0% År 5. 2 Spritulykker Meget få ulykker med spirituspåvirkede ældre førere. Det er sjældent de ældre, der kører i spirituspåvirket tilstand i forbindelse spritulykker med personskade. Som det ses af figurerne nedenfor, udgør personskadeulykker med spirituspåvirkede ældre førere en meget lille andel af personskadeulykkerne med ældre omkring 3-5%, mens personskadeulykker med spirituspåvirkede person-/varebilsførere udgør 15-20% af alle personskadeulykker med person- og varebil. Side 17 af 27 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

18 Antal Spiritusulykker med ældre bilister 500 Personskadeulykker med ældre bilister Personskadeulykker med ældre spirituspåvirkede bilister År Antal Spiritusulykker med person- og varebiler Personskadeulykker med personog varebiler Personskadeulykker med spirituspåvirkede førere af person- og varebiler År 6 Konklusion i forhold til HVU s temaanalyse De statistiske data peger bl.a. på flg. områder, som kan være interessante at belyse nærmere i forbindelse med HVU s temaanalyse af trafikulykker med ældre bilister: Side 18 af 27 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

19 De ældres fysiske skrøbelighed set i forhold til bilernes sikkerhedsudstyr og udformning i øvrigt. F.eks. kan det nærmere belyses, om bilens standard sikkerhedsudstyr i tilstrækkelig grad tager højde for de ældres skrøbelighed, og om der er forhold ved bilens øvrige udformning i øvrigt, som gør de ældre særligt udsatte i forbindelse med kollision. Hvad er sagerne til, at de ældre i særlig grad er involveret i krydsulykker? Gennem interviews og dybdeanalyse af ulykkens forløb kan det f.eks. afdækkes, hvor det g galt i de ældres informationsbearbejdning, og hvilke forhold i vejens udformning, omgivelserne og modpartens adfærd, der spiller ind. Er det f.eks. ofte den ældre, der overser modparten, og kører modparten ofte for stærkt? Har de ældre særligt svært ved komplekse trafikmiljøer og hvilke forhold medvirker til at øge kompleksiteten for ældre. I det hele taget kan det gennem dybdeanalysen belyses nærmere, hvad der ligger bag, at de ældre involveres hyppigere i nogle ulykkestyper, mens de meget sjældent involveres i andre typer. Hvilken rolle spiller de ældres kompensationsstrategier (hvor de f.eks. undg at køre i mørke, i glat føre og myldretid) i relation til de ulykker, der dybdeanalyseres? Er der f.eks. en tendens til, at ulykkerne sker, n de ældre har undladt at kompensere ved f.eks. at køre i mørke eller tæt trafik? Gennem interviews kan det i øvrigt uddybes, i hvilket omfang de ældre er bevidste om deres kompensationsstrategier, og hvad disse strategier omfatter. Hvilken rolle spiller de ældres kørselserfaring og rutine set i forhold til de mandlige og kvindelige førere? Er det f.eks. manglende rutine, der spiller ind i ulykkerne med de ældre kvindelige førere? Og i hvilket omfang spiller mange s køreerfaring hos mændene henholdsvis negativt og positivt ind i forbindelse med ulykken. Side 19 af 27 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

20 7 Bilag med tabeller Personskader hos ældre trafikanter (70+) fordelt på elementart Psk. År Fodg. Cykel Kn 30 Kn 45 Mc Personbil Varebil Last/bus Øvrige I alt % af alle psk. % af alle psk. fodg. % af alle psk. i personbil Dr ,4 9,0 8,8 Dr ,0 10,5 12,4 Dr ,7 14,7 10,6 Dr ,2 18,5 8,9 Dr ,8 17,5 18,3 Dr ,3 15,7 14,1 Alv ,0 60,0 43,9 Alv ,5 64,5 37,2 Alv ,2 55,9 33,0 Alv ,6 62,0 38,1 Alv ,9 62,3 38,0 Alv ,8 66,7 42,7 Let ,6 31,0 47,3 Let ,4 25,0 50,5 Let ,1 29,4 56,4 Let ,1 19,4 53,0 Let ,3 20,2 43,7 Let ,9 17,6 43,2 Psk ,0 100,0 100,0 Psk ,0 100,0 100,0 Psk ,0 100,0 100,0 Psk ,0 100,0 100,0 Psk ,0 100,0 100,0 Psk ,0 100,0 100,0 Personskader hos trafikanter under 70 fordelt på elementart Psk. År Fodg. Cykel Kn 30 Kn 45 Mc Personbil Varebil Last/bus Øvrige I alt % af alle psk % af alle psk. fodg. % af alle psk. i personbil Dr ,2 5,2 4,5 Dr ,3 6,1 4,7 Dr ,0 7,6 3,9 Dr ,1 8,9 4,8 Dr ,6 8,6 5,6 Dr ,2 9,1 5,8 Alv ,4 55,2 36,2 Alv ,0 52,4 35,5 Alv ,4 50,2 33,9 Alv ,2 51,3 35,3 Alv ,7 52,6 36,1 Alv ,2 57,9 36,3 Let ,3 39,7 59,3 Let ,7 41,5 59,9 Let ,6 42,2 62,2 Let ,6 39,8 59,9 Let ,7 38,8 58,3 Let ,6 33,0 57,9 Psk ,0 100,0 100,0 Psk ,0 100,0 100,0 Psk ,0 100,0 100,0 Psk ,0 100,0 100,0 Psk ,0 100,0 100,0 Psk ,0 100,0 100,0 Side 20 af 27 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

21 Trafikulykker med ældre (70+) som førere af person- eller varebiler Trafikulykker med person- eller varebiler (alle aldersgrupper) Kønsfordeling Trafikulykker med ældre mænd (70+) som førere af person- eller varebiler Trafikulykker med mænd som førere af person- eller varebiler Side 21 af 27 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

22 Trafikulykker med ældre kvinder (70+) som førere af person- eller varebiler Trafikulykker med kvinder som førere af person- eller varebiler Spiritusulykker Trafikulykker med spirituspåvirkede ældre (70+) førere af person- eller varebiler Trafikulykker med spirituspåvirkede førere af person- eller varebiler (alle aldersgrupper) Side 22 af 27 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

23 Vejtyper Trafikulykker med ældre (70+) som førere af person- eller varebiler på MV Trafikulykker med alle person- eller varebiler på MV Trafikulykker med ældre (70+) som førere af person- eller varebiler på MTV Trafikulykker med alle person- eller varebiler på MTV Trafikulykker med ældre (70+) som førere af person- eller varebiler på øvrige veje Side 23 af 27 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

24 Trafikulykker med alle person- eller varebiler på øvrige veje Tid på døgnet Trafikulykker med ældre (70+) som førere af person- eller varebiler Ulykker i perioden fordelt på døgnets timer Time Psk.uheld Msk.uheld Ekstrauh. Alle uheld Dræbte Alv. tilsk. Let tilsk. Alle psk Trafikulykker med person- eller varebiler Ulykker i perioden fordelt på timer Time Psk.uheld Msk.uheld Ekstrauh. Alle uheld Dræbte Alv. tilsk. Let tilsk. Alle psk Side 24 af 27 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

25 Dagslys/mørke Trafikulykker med ældre (70+) som førere af person- eller varebiler i dagslys Trafikulykker med person- eller varebiler (alle aldersgrupper) i dagslys Trafikulykker med ældre (70+) som førere af person- eller varebiler i mørke/tusmørke Trafikulykker med person- eller varebiler (alle aldersgrupper) i mørke/tusmørke Side 25 af 27 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

26 Fordeling på måneder Trafikulykker med ældre (70+) som førere af person- eller varebiler Ulykker i perioden fordelt på måneder Måned Psk.uheld Msk.uheld Ekstrauh. Alle uheld Dræbte Alv. tilsk. Let tilsk. Alle psk Trafikulykker med person- eller varebiler Ulykker i perioden fordelt på måneder Måned Psk.uheld Msk.uheld Ekstrauh. Alle uheld Dræbte Alv. tilsk. Let tilsk. Alle psk Fordeling på ugedage Trafikulykker med ældre (70+) som førere af person- eller varebiler Ulykker i perioden fordelt på ugedag Ugedag Psk.uheld Msk.uheld Ekstrauh. Alle uheld Dræbte Alv. tilsk. Let tilsk. Alle psk Trafikulykker med person- eller varebiler Ulykker i perioden fordelt på ugedag Ugedag Psk.uheld Msk.uheld Ekstrauh. Alle uheld Dræbte Alv. tilsk. Let tilsk. Alle psk Side 26 af 27 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

27 Hovedsituationer Alle ulykker med ældre bilister Hovedsituation Alle 10 %-fordeling Seneste 5 %-fordeling , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,17 Alle , ,00 Psk.-ulykker med ældre bilister Hovedsituation %-fordeling Seneste 5 %-fordeling , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,41 4 0,23 Alle , ,00 Alle ulykker Hovedsituation Alle 10 %-fordeling Seneste 5 %-fordeling , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,88 Alle , ,00 Alle personskadeulykker Hovedsituation %-fordeling Seneste 5 %-fordeling , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,77 Alle , ,00 Side 27 af 27 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

temaanalyse Ulykker om natten

temaanalyse Ulykker om natten temaanalyse Ulykker om natten 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766387 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker om natten 21-21 Dette notat handler om personskadeulykker

Læs mere

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Statistik Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Kriterier for søgningen Uheldene er sket i perioden 28-212. Uheldene er sket i Politikredsen Syd- og Sønderjylland. Ekstrauheld 1 er ikke

Læs mere

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010 temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler - ulykker med børn i personog varebiler - Dette notat handler om personskadeulykker i trafikken, hvor der har været tilskadekomne børn enten i person-

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Trafikuheld. Året 2007

Trafikuheld. Året 2007 Trafikuheld Året 007 Juli 008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade Postboks 908 0 København K Tlf.: 7 Fax.: 5 65 Notat: Trafikuheld Året 007 (Alene elektronisk) Dato:. juli 008 Forfatter: Stig R. Hemdorff

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - 2. kvartal Tabeller og udvikling Dato: April 2016 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-18-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Dato: Marts 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-02-2 Foto: Vejdirektoratet og Christoffer Askmann Copyright:

Læs mere

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse Ulykkestal 212 fordelt på politikredse >>> STATUS FOR ULYKKER 212 3 4 Indhold 1 Forudsætninger og indhold 6 1.1 Kilde 6 1.2 Definitioner 6 2 Udviklingen i Danmark 6 2.1 Personskader fordelt på transportmiddel

Læs mere

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune Ulykkesanalyse 27 November 29 Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Ulykkesudviklingen 1998-27 6 3. Personskader og køretøjstyper 1998-27 8

Læs mere

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling Uheldsstatistik Året 215 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - året 215 Tabeller og udvikling Dato: Juni 216 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-34-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

temaanalyse fodgængerulykker

temaanalyse fodgængerulykker temaanalyse fodgængerulykker 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606561 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 FODGÆNGERULYKKER 2001-2010 Dette notat handler om

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 DATO: Jan 2014 FOTO: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770609586 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2014 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL

Læs mere

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 21-25 Foranalyse nr. 2, 26. Revideret 27 116 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Læs mere

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 DATO: Februar 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607445 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 indhold OPSUMMERING AF 2. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011 DATO: Juni 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978 87 7060 698 1 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF ÅRET 2011... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Trafikulykker for året 2016

Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Dato: Juni 2017 ISBN (NET): 978-87-93436-73-2 Copyright: Vejdirektoratet, 2017 Indhold Opsummering af året 2016 4 Forudsætninger og indhold 5 Generel

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan Uddrag af ulykkesanalyse Færdselsulykkerne i Jammerbugt Kommune er gennemgået for at danne et overblik over, hvor og hvordan uheldene i Jammerbugt er sket samt

Læs mere

Trafikuheld. Året 2008

Trafikuheld. Året 2008 Trafikuheld Året 28 September 29 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 918 122 København K Tlf.: 7244 3333 Fax.: 3315 6335 Notat: Trafikuheld Året 28 (Alene elektronisk) Dato: 11. september 29 Revideret

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORUDSÆTNINGER OG INDHOLD...3 GENEREL UDVIKLING...5 Transportmidler...9 Uheldssituationer...11 Alder...12 Spiritusuheld...14

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 DATO: April 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607520 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 INDHOLD OPSUMMERING AF 3. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Trafikulykker og vejarbejde

Trafikulykker og vejarbejde Analyse af ulykker sket ved vejarbejde på motorveje (2006-2010) Puk Kristine Andersson Juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Resumé og konklusion... 3 1 Introduktion...

Læs mere

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 9788770606578 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 SAMMENFATNING

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 DATO: December 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-7060-728-5 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL 2012...

Læs mere

Fodgængerulykker. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet. Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt. 13.

Fodgængerulykker. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet. Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt. 13. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet Indsæt foto så det fylder rammen ud Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt 13. marts 2008 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004 Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 4 O Trafikuheld Året 24 April 25 Niels Juels Gade Postboks 98 22 København K Tlf. 4 Fax 5 65 Notat Trafikuheld Året 24 April 25 Dato 28. april 25 Forfattere Stig R. Hemdorff

Læs mere

Motorcykelulykker. Baggrundsnotat. Motorcyklisternes andel af dræbte og alvorligt tilskadekomne

Motorcykelulykker. Baggrundsnotat. Motorcyklisternes andel af dræbte og alvorligt tilskadekomne Motorcykelulykker Baggrundsnotat 9% 8% 7% 6% 5% 4% Motorcyklisternes andel af dræbte og alvorligt tilskadekomne 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

CYKELULYKKER

CYKELULYKKER CYKELULYKKER 2005-2014 Dette notat handler om ulykker i trafikken med cyklister involveret. Cykelulykker er defineret som en politiregistreret trafikulykke med en dræbt eller tilskadekommen cyklist involveret

Læs mere

Kønsforskelle i trafikulykker

Kønsforskelle i trafikulykker Kønsforskelle i trafikulykker Kønsforskelle i trafikulykker Dato: Januar 2016 Oplag: 100 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-82-4 ISBN: 978-87-93184-83-1 Foto: Vejdirektoratet, Christoffer Askman

Læs mere

Typiske ulykker med ældre bilister

Typiske ulykker med ældre bilister Typiske ulykker med ældre bilister 15 2 Typiske ulykker med ældre bilister De almindeligste ulykkesårsager i trafikken er kørsel med høj hastighed og kørsel med sprit eller narkotika i blodet. Ældre bilister

Læs mere

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling...

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling... NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2012-2016 Emne: Uheldsanalyse København, den 08.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0382 Reference: epr/tfj@moe.dk Notat nr.: 01 Rev.: 0 Fordeling: Jane

Læs mere

Ulykker med ældre bilister

Ulykker med ældre bilister Velkommen HVU s undersøgelse af Ulykker med ældre bilister Sven Krarup Nielsen Formand for HVU 20. Marts 2012 Baggrund for undersøgelsen Antallet af ældre bilister vokser De ældre er ikke farligere i trafikken

Læs mere

Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning

Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning Mere trafik færre ulykker Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning Trafikmængden i Danmark stiger, mens antallet af dræbte og skadede i trafikken

Læs mere

Tværanalyse af HVU-data. - Fokus på vejforhold

Tværanalyse af HVU-data. - Fokus på vejforhold H A V A R I K O M M I S S I O N E N F O R V E J T R A F I K U LY K K E R Tværanalyse af HVU-data - Fokus på vejforhold Titel: Tværanalyse af HVU-data - Fokus på vejforhold Udgivet: 010 Foto: Christoffer

Læs mere

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan 216 22 Antal ulykker Ulykkesudvikling 5 Ulykkesudvikling i Helsingør Kommune i perioden 1985-215 45 4 35 3 25 2 15 1 5 År Person Materiel Ekstra Antal personskader 16

Læs mere

1.193 dræbte Det har vi lært. Dødsulykkestatistik

1.193 dræbte Det har vi lært. Dødsulykkestatistik 1.193 dræbte Det har vi lært Dødsulykkestatistik 2010-2015 Titel Dødsulykkesstatistik 2010-2015 1.193 dræbte - det har vi lært Dato: December 2016 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93436-63-3 ISBN:

Læs mere

TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010

TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606585 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 Notatet omhandler

Læs mere

Motorcykelulykker. Velkommen

Motorcykelulykker. Velkommen Velkommen Dybdeanalyse Motorcykelulykker Sven Krarup Nielsen 30. November 2009 Baggrunden for HVU s tema om motorcykelulykker er den stigning, der er sket i motorcykelulykker: I 2004 udgjorde motorcyklisterne

Læs mere

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. september 2013 13/19058-1 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN SEPTEMBER 2013 Niels Juels Gade 13 22 København K vd@vd.dk

Læs mere

Dødsulykker Årsrapport Rapport 576

Dødsulykker Årsrapport Rapport 576 Dødsulykker 2015 Årsrapport Rapport 576 Titel Dødsulykker 2015 Rapport 576 Dato: December 2016 Foto: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93436-60-2 ISBN: 978-87-93436-61-9 Copyright:

Læs mere

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem.

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. Vejene Trafiksikkerhed nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. sikkerhed Vejdirektoratet arbejder målrettet med at øge trafiksikkerheden

Læs mere

Velkomme Velkomme n n

Velkomme Velkomme n n Velkommen Velkommen Dybdeanalyse Ulykker på landeveje Sven Krarup Nielsen 4. april 2011 Oversigt Datagrundlaget - kort Gennemgående ulykkestyper Særlige træk Vejen Hastighed Alkohol Alvorlige skader HVU

Læs mere

Dødsulykker Årsrapport Rapport 545

Dødsulykker Årsrapport Rapport 545 Dødsulykker 2014 Årsrapport Rapport 545 Titel Dødsulykker 2014 Rapport 545 Dato: December 2015 Foto: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-88-6 Copyright: Vejdirektoratet, 2015

Læs mere

Dødsulykker 2013. Årsrapport Rapport nr 521

Dødsulykker 2013. Årsrapport Rapport nr 521 Dødsulykker 2013 Årsrapport Rapport nr 521 Dødsulykker 2013 Årsrapport, rapport nr. 521 Dato: December 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-40-4 Foto: Christoffer Askman og Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Velkommen. Dybdeanalyse af. Landevejsulykker. Lars Klit Reiff Vejforum 2011

Velkommen. Dybdeanalyse af. Landevejsulykker. Lars Klit Reiff Vejforum 2011 Velkommen Dybdeanalyse af Landevejsulykker Lars Klit Reiff Vejforum 2011 Oversigt Datagrundlaget - kort Gennemgående ulykkestyper Særlige træk Vejen Hastighed Alkohol HVU s anbefalinger Oversigt Datagrundlaget

Læs mere

Trafikuheld i det åbne land

Trafikuheld i det åbne land Trafikuheld i det åbne land Af ph.d.-studerende Michael Sørensen Aalborg Universitet, Trafikforskningsgruppen Hmichael@plan.aau.dkH Trafiksikkerhedsarbejdet i Danmark hviler på en målsætning om, at antallet

Læs mere

Foreløbige ulykkestal oktober 2015

Foreløbige ulykkestal oktober 2015 Dato 23. november 2015 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 15/03328-10 Side 1/12 Foreløbige ulykkestal oktober 2015 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244

Læs mere

Foreløbige ulykkestal marts 2016

Foreløbige ulykkestal marts 2016 Dato 21. april 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-3 Side 1/12 Foreløbige ulykkestal marts 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333

Læs mere

FORORD 3. ULYKKESUDVIKLING 11 Antal dræbte i historisk kontekst 11 Personskader de seneste 10 år 11 Udvikling fra 2010 til

FORORD 3. ULYKKESUDVIKLING 11 Antal dræbte i historisk kontekst 11 Personskader de seneste 10 år 11 Udvikling fra 2010 til Indhold FORORD 3 SAMMENFATNING 4 INDLEDNING 8 ULYKKESUDVIKLING 11 Antal dræbte i historisk kontekst 11 Personskader de seneste 10 år 11 Udvikling fra 2010 til 2011 12 GENERELLE ANALYSER 14 Opsummering

Læs mere

Udvikling i risiko i trafikken

Udvikling i risiko i trafikken Udvikling i risiko i trafikken Seniorrådgiver Camilla Riff Brems, Danmarks TransportForskning, cab@dtf.dk Seniorforsker Inger Marie Bernhoft, Danmarks TransportForskning, imb@dtf.dk Resume I bestræbelserne

Læs mere

Velkommen. Tæt på de udsatte fodgængere. Henriette Thorlacius-Ussing Temakoordinator i HVU. Trafikdage 2014

Velkommen. Tæt på de udsatte fodgængere. Henriette Thorlacius-Ussing Temakoordinator i HVU. Trafikdage 2014 Velkommen Tæt på de udsatte fodgængere Henriette Thorlacius-Ussing Temakoordinator i HVU Trafikdage 2014 HVU s dybdeanalyse af fodgængerulykker Rapport december 2013 27 fodgængerulykker - i byer - med

Læs mere

Ulykker med store varebiler. Alvorlige ulykker med dræbte eller indlagte tilskadekomne fra udvalgte politikredse januar juni 2004

Ulykker med store varebiler. Alvorlige ulykker med dræbte eller indlagte tilskadekomne fra udvalgte politikredse januar juni 2004 Ulykker med store varebiler Alvorlige ulykker med dræbte eller indlagte tilskadekomne fra udvalgte politikredse januar juni 2004 1 Totalvægt 2025 3500 kg Store varebiler Ulykker med store varebiler kassevogne

Læs mere

Trafikanters uheldsrisiko

Trafikanters uheldsrisiko Trafikanters uheldsrisiko Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Rådet for Trafiksikkerhedsforskning Ermelundsvej 11, 8 Gentofte, Danmark Indledning I bestræbelserne på at mindske risikoen for færdselsuheld,

Læs mere

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011 Trafik og bil BD272 Business Danmark juli 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Afstand til forankørende...

Læs mere

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch Risiko i trafikken 2000-2007 Camilla Brems Kris Munch November 2008 Risiko i trafikken 2000-2007 Rapport 2:2008 November 2008 Af Camilla Brems og Kris Munch Copyright: Udgivet af: Rekvireres hos: Hel eller

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2012-01-23 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsrapport

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 10 gode råd til motorvejstrafikanter H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af Trafikministeren i 2001. Formålet

Læs mere

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital 48 Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital Der blev i 24 behandlet et lidt større antal tilskadekomne trafikanter end i 23. Antallet af tilskadekomne steg

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Trafikuheld. Året 2006

Trafikuheld. Året 2006 Trafikuheld Året 006 Juni 007 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 3 Postboks 908 0 København K Tlf.: 744 3333 Fax.: 335 6335 Notat: Trafikuheld Året 006 Dato: 8. juni 007 Forfatter: Stig R. Hemdorff Udgiver:

Læs mere

1. Færdselsuheld med personskade 1999

1. Færdselsuheld med personskade 1999 7 1. Færdselsuheld med personskade 1999 1.1 Indledning Færdselsuheldsstatistikken er baseret på indberetninger fra politiet og omfatter derfor kun uheld, som politiet har fået kendskab til. Uheldets sværhedsgrad

Læs mere

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Hvorfor går det så godt? Vi har en plan og et mål! Trafikanten har skiftet holdning Trafikanten har ændret adfærd Bilteknikken

Læs mere

Tematisk dybdeanalyser i Danmark med fokus på resultater Hugo Højgaard Civilingeniør Sekretariatsleder

Tematisk dybdeanalyser i Danmark med fokus på resultater Hugo Højgaard Civilingeniør Sekretariatsleder NVF 52 seminar, Island sept. 2006 Tematisk dybdeanalyser i Danmark med fokus på resultater Hugo Højgaard Civilingeniør Sekretariatsleder Havarikommissionens sammensætning Vejdirektoratet sekretariat, formand,

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden starten af

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB UDKAST Dragør Kommune NOTAT 8. april 2016 JKD/SB Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Trafikulykker 2010-2014... 2 2.1 Kirkevej / Hartkornsvej... 5 2.2 Fælledvej/Sdr. Kinkelgade/Brydevej/Søndergade...

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan Statusrapport

Trafiksikkerhedsplan Statusrapport Trafiksikkerhedsplan 2013 Statusrapport INDHOLD 1 INTRO.....................5 1.1 Indledning..................... 6 2 UHELDSANALYSE.................9 2.1 Uheldsgrundlag................... 10 2.2 Uheldsudvikling...................

Læs mere

Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 207 trafikulykker undersøgt af HVU

Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 207 trafikulykker undersøgt af HVU HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 27 trafikulykker undersøgt af HVU Titel: Hvorfor sker trafikulykkerne? Faktorer i 27 ulykker undersøgt af HVU Udgivet: 29

Læs mere

Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen?

Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen? Færre trafikulykker hvad er status fra Færdselssikkerhedskommissionen? Rie Hultqvist Visby, Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling Vejforum 2016 Færdselssikkerhedskommissionen Kommissionen er sammensat

Læs mere

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK Hastighedsplan Baggrundsrapport 4 Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse VIA TRAFIK August 24 Kortlægningen er foretaget i 23 2. Indholdsfortegnelse:. Indholdsfortegnelse:...2 1. Baggrund og formål...3

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden 1930 været

Læs mere

Viden indsamlet i forbindelse med projektet om ældre cyklister

Viden indsamlet i forbindelse med projektet om ældre cyklister Notat 23. februar 2015 ANM Viden indsamlet i forbindelse med projektet om ældre cyklister 2014-2015 Ældre 1 cyklisters uheldsrisiko Ældre kommer mere alvorligt til skade i uheld Det er vigtigt at være

Læs mere

1 - Problemformulering

1 - Problemformulering 1 - Problemformulering I skal undersøge, hvordan fart påvirker risikoen for at blive involveret i en trafikulykke. I skal arbejde med hvilke veje, der opstår flest ulykker på, og hvor de mest alvorlige

Læs mere

Højresvingsulykker med lastbiler og cyklister - Foranalyse 2

Højresvingsulykker med lastbiler og cyklister - Foranalyse 2 128 Højresvingsulykker med lastbiler og cyklister - Foranalyse 2 Højresvingsulykker med lastbiler og cyklister Højresvingsulykker med lastbiler og cyklister - Foranalyse 3 Titel: Højresvingsulykker med

Læs mere

Foreløbige ulykkestal august 2016

Foreløbige ulykkestal august 2016 Dato 22. august 2016 Sagsbehandler Lartey G. Lawson Mail lal@vd.dk Telefon 7244 3027 Dokument 16/03107-8 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal august 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333

Læs mere

Dybdeanalyse af trafikulykker med ældre bilister

Dybdeanalyse af trafikulykker med ældre bilister Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

1. Færdselsuheld med personskade 2000

1. Færdselsuheld med personskade 2000 7 1. Færdselsuheld med personskade 2000 1.1 Indledning Færdselsuheldsstatistikken er baseret på indberetninger fra politiet og omfatter derfor kun uheld, som politiet har fået kendskab til. Uheldets sværhedsgrad

Læs mere

Uheldsanalyse fra interview med trafikofre

Uheldsanalyse fra interview med trafikofre Uheldsanalyse fra interview med trafikofre Af Trafikingeniør Pablo Celis, Dansk Cyklist Forbund marts 2002 Baggrund I efteråret 2001 blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Rådet

Læs mere

TEMAANALYSE DRÆBTE I TRAFIKKEN 2000-2009

TEMAANALYSE DRÆBTE I TRAFIKKEN 2000-2009 TEMAANALYSE DRÆBTE I TRAFIKKEN 2-29 DATO: December 211 FOTO: Modelfoto fra trafiksikkerhedskampagnen - Speed Event, Vejdirektoratet. ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2

Læs mere

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode Thisted Kommune Uheldsrapport 212 Uheldsperiode 28-212 Juni 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uheldsrapport

Uheldsrapport Thisted Kommune Uheldsrapport 27-211 Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan Marts 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker - HVU - bidrager med ny og meget anvendelig viden om hvorfor ulykkerne sker.

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker - HVU - bidrager med ny og meget anvendelig viden om hvorfor ulykkerne sker. Hvad er årsagen til trafikulykkerne? Af civilingeniør Henrik Værø, Vejdirektoratet, HUV1@vd.dk og sekretariatsleder Hugo Højgaard, Havarikommissionen, hhj@vd.dk Der er ikke én årsag til, at trafikulykker

Læs mere

HASTIGHEDSKAMPAGNE 2003

HASTIGHEDSKAMPAGNE 2003 HASTIGHEDSKAMPAGNE 2003 DEN LILLE FARTOVERSKRIDELSE Trafikulykker koster hvert år et stort antal døde og kvæstede. Og modsat hvad man måske skulle tro, så kan de mindre forseelser alt for nemt få et tragisk

Læs mere

Volker Nitz Dækbranchen Danmark

Volker Nitz Dækbranchen Danmark Volker Nitz Dækbranchen Danmark En verden i forandring eller??? Den halve sandhed Opsummering af året 2015 Kilde Opgørelserne bygger på de informationer vi har modtaget i Vejdirektoratets ulykkesregister

Læs mere

KØNSMAINSTREAMING AF TRAFIKULYKKER Svend Torp Jespersen, svtj@cowi.com COWI A/S

KØNSMAINSTREAMING AF TRAFIKULYKKER Svend Torp Jespersen, svtj@cowi.com COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplan 2014-17 Strategi og indsatsområder for det forebyggende trafiksikkerhedsarbejde i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-17 Juni 2013 Udviklingsforvaltningen

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Hvorfor sker trafikulykkerne?

Hvorfor sker trafikulykkerne? Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 75 Offentligt HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER December 2014 63 61 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER December 2014 1 H AVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKUL

Læs mere

Foreløbige ulykkestal april 2016

Foreløbige ulykkestal april 2016 Dato 19. maj 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-4 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal april 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 vd@vd.dk

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Forslag til målsætninger 5 Eksisterende vejnet og trafik 6 Forslag til hastighedsgrænser 7 Skoleveje

Læs mere

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Udgivet af Danmarks Statistik September 2005 72. årgang Oplag: 325 Danmarks Statistiks trykkeri ISBN 87-501-1484-0 ISSN 0070-3516 Pris: 126,00

Læs mere

Faktorer. Et værktøj til at strukturere årsag/virkningsforhold ved udredning af trafikulykker. Henrik Værø civ.ing., ph.d. NVF Juni 2015 Silkeborg 1

Faktorer. Et værktøj til at strukturere årsag/virkningsforhold ved udredning af trafikulykker. Henrik Værø civ.ing., ph.d. NVF Juni 2015 Silkeborg 1 Faktorer Et værktøj til at strukturere årsag/virkningsforhold ved udredning af trafikulykker Henrik Værø civ.ing., ph.d. NVF Juni 2015 Silkeborg 1 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) har på 15

Læs mere

Foreløbige ulykkestal maj 2016

Foreløbige ulykkestal maj 2016 Dato 23. juni 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-5 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal maj 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 vd@vd.dk

Læs mere

Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn - 2005

Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn - 2005 1 Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn - 2005 Overlæge Lars Binderup Larsen Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Tilskadekomne ved trafikulykker i 2005 Der blev i 2005 behandlet 4.805 tilskadekomne personer

Læs mere

Halvering af antal trafikdræbte de næste 10 år?

Halvering af antal trafikdræbte de næste 10 år? Færdselssikkerhedskommissionens næste handlingsplan Halvering af antal trafikdræbte de næste 10 år? Sven Krarup Nielsen, Vejdirektoratet Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan fra 2007 Mål for 2012:

Læs mere

1 Problemformulering CYKELHJELM

1 Problemformulering CYKELHJELM 1 Problemformulering I skal undersøge hvor mange cyklister, der kommer til skade og hvor alvorlige, deres skader er. I skal finde ud af, om cykelhjelm gør nogen forskel, hvis man kommer ud for en ulykke.

Læs mere

temaanalyse Ulykker i signalregulerede kryds 2001-2010

temaanalyse Ulykker i signalregulerede kryds 2001-2010 temaanalyse Ulykker i signalregulerede kryds 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606400 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 Ulykker i Signalregulerede kryds

Læs mere

Retsudvalget 2012-13 REU alm. del Bilag 53 Offentligt HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Ulykker på landeveje

Retsudvalget 2012-13 REU alm. del Bilag 53 Offentligt HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Ulykker på landeveje Retsudvalget 2012-13 REU alm. del Bilag 53 Offentligt HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Ulykker på landeveje Rapport nr. 7, 2011 Temarapport ULYKKER PÅ LANDEVEJE 137 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

Læs mere

Foreløbige ulykkestal december 2015

Foreløbige ulykkestal december 2015 Dato 26. januar 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 15/03328-12 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal december 2015 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244

Læs mere