TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011"

Transkript

1 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011

2 DATO: Juni 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF ÅRET FORUDSÆTNINGER OG INDHOLD... 4 GENEREL UDVIKLING... 5 Månedsfordeling... 9 Transportmidler Ulykkessituation Alder Kønsfordeling Spiritusulykker Regioner Politikredse Vejtyper TABELLER

3 OPSUMMERING AF ÅRET 2011 Det laveste antal dræbte og det laveste antal personskader i trafikken siden 1930 erne I 2011 er der registreret 220 dræbte i trafikken. Det er det laveste antal siden 1933, hvis man ser bort fra de usikre registreringer under 2. verdenskrig. Det er en rigtig positiv udvikling, hvor antallet er halveret siden 2001 og faldet med 14 % siden Antallet af dræbte og tilskadekomne i alt er det laveste antal siden statistikkens start i Også her ses en halvering i forhold til i 2001 og et fald på 3 % siden Siden 2010 har det især været antallet af lettere tilskadekomne, som er faldet meget, hvorimod antallet af alvorligt tilskadekomne er steget fra 2010 til Antallet af personskadeulykker og antallet af materielskadeulykker er begge de næst laveste siden 2001, kun overgået af Personskadeulykkerne har dog stort set uændret antal fra 2010 til 2011, og er fortsat historisk lavt. Hård vinter og en god sommerferie i 2011 Starten af vinteren i 2011 var hårdere end normalt med en del sne og glatte veje i Danmark. Det har muligvis haft indflydelse på det meget lave antal ulykker i januar Det samme var tilfældet i 2010, hvor vinteren ligeledes var hård, men i begge år har januar haft markant færre ulykker og tilskadekomne end forventet. Juli måned er en typisk sommerferiemåned, og har som oftest en del ulykker og personskader. Men i 2011 var der markant færre dræbte end normalt, ligesom der var markant færre lettere tilskadekomne. Flere ulykker med og personskader for cyklister i 2011 Antallet af personskader blandt cyklister er steget igennem 2011 i forhold til i Der ses markant flere personskader blandt cyklister i 2011 end forventet. Det gælder både tilskadekomne og dræbte cyklister. Hvor udviklingen i personskader for personer i biler, på knallerter og på motorcykler er faldet de seneste år, har antallet af personskader blandt fodgængere gennem 2010 og 2011 stort set været konstant. Flere eneulykker i 2011 I 2011 ses der relativt flere eneulykker end i 2010 for ulykker med personskade. Omvendt ses der relativt færre mødeulykker i 2011 i forhold til i 2010, men her er udviklingen ikke markant. Eneulykker er især steget for cyklister og knallertførere. Uændret andel spiritusulykker med personskade i 2011 Andelen af personskadeulykker, hvor der har været mindst én spirituspåvirket fører involveret har været konstant på omkring 16 % de seneste år. I 2011 er det også 16 % af personskadeulykkerne, som har været spritulykker, så spritulykkerne følger samme udvikling som øvrige ulykker. Derimod er der de seneste år sket et fald i andelen af materielskadeulykker med spirituspåvirkede førere. Det største fald i Hovedstaden I alle regioner og politikredse er der sket et generelt fald de seneste år, og ingen regioner eller politikredse skiller sig væsentligt ud fra denne udvikling. Der ses det største fald i antallet af personskader og personskadeulykker i Hovedstaden, mens det mindste fald ses i Jylland. 3

4 FORUDSÆTNINGER OG INDHOLD Dette notat indeholder en statistisk beskrivelse af den øjeblikkelige status for trafikulykker i Notatet indeholder dels en række figurer for udvalgte parametre, dels et antal tabeller med de faktiske oplysninger for året Notatet er udarbejdet som konsekvens af, at oplysningerne for hele 2011 nu er endelige informationer fra politiet. Notatet findes kun i elektronisk form. Gengivelse af resultaterne er tilladt med kildeangivelse Vejdirektoratet. Kilde Opgørelserne bygger på de informationer vi har modtaget i Vejdirektoratets ulykkesregister fra politiets ulykkesregistre i POLSAS og POLSAG. I forbindelse med data fra politiet modtages først en foreløbig indberetning af ulykken og senere en endelig. I forbindelse med de foreløbige indberetninger mangler typisk information om personskadernes omfang. Det er derfor først i forbindelse med de endelige oplysninger, at tilskadekomne kan opdeles på alvorligt og lettere tilskadekomst. Definitioner Som dræbte regnes personer, der er døde indenfor 30 dage som følge af ulykken. Alvorligt tilskadekomne er personer, hvor politiet har angivet tilskadekomst og en anden skadetype end Alene lettere skade. Som spiritusuheld regnes uheld, hvor mindst én fører/fodgænger har haft en promille større end 0,50 o/oo eller er skønnet påvirket. I forbindelse med de nye bevisalkometre er målingen omsat til, hvad der svarer til værdien ved blodprøve. F.eks. er 0,25 g/l omsat til 0,50 o/oo. Markante ændringer Når der i notatet tales om en markant ændring, afvigelse eller forskel menes der med mindre andet er anført at antallet i det beskrevne kvartal statistisk set afviger fra en prognose baseret på de foregående 10 års tal, samt evt. fra tallet for forrige års kvartal. Samtidig kræves det, at den beregnede forventning er mindst 10. (Normalt vil der være anvendt et statistisk signifikansniveau på 5 %). Notatet består af to afsnit. I afsnittet om generel udvikling er vist en række figurer og hovedtal, som viser den øjeblikkelige udvikling indenfor en række udvalgte områder som f.eks. transportmidler, ulykkessituation, aldersfordeling for tilskadekomne og dræbte, ulykkessted mm. Desuden er der kommenteret på det faktuelle tal for 2011 i forhold til den beregnede forventning for året og i forhold til de faktiske tal for Forventningen er beregnet ud fra tal siden 2001 og bygger på trenden, som er fundet ved at korrigere for sæsonvariation og ekstreme værdier. I afsnittet med tabeller er vist de faktisk tal for en række hovedoplysninger for året

5 GENEREL UDVIKLING I det følgende er vist information som generelt beskriver 2011 i forhold til tidligere år. Der er typisk set på udviklingen i forhold til de seneste 10 år. Tabellen nedenfor viser de faktiske tal for ulykker og personskader for 2011 sammenlignet med de foregående 10 år. Antallet af personskadeulykker i 2011 er med det næst laveste i den viste periode. Det laveste antal personskadeulykker ses i 2010, hvor der var 27 færre end i Antallet er dermed steget med knap 1 % siden 2010, så der er stort set uændrede tal i 2011 i forhold til I forhold til 2001 er antallet af personskadeulykker faldet 49 % og dermed næsten halveret. Det ses, at antallet af personskadeulykker har været generelt faldende i perioden. I 2011 er der ligeledes det næst laveste antal materielskadeulykker i den viste periode. Her er stigningen på 2 % siden 2010, hvorimod der ses et fald på 19 % i forhold til Antallet af dræbte i 2011 er med 220 det laveste i den viste 11 års periode. Siden 2001 er antallet af dræbte faldet med 49 %, dvs. antallet er halveret over en periode på 11 år. Siden 2010 er antallet af dræbte i trafikken faldet 14 %. Antallet af lettere tilskadekomne er med ligeledes det laveste antal siden Her er faldet på 59 % siden 2001 og 11 % siden Antallet af alvorligt tilskadekomne er med det næst laveste siden 2001 kun overgået af antallet i 2010, som var på Det svarer til en lille stigning på 5 % siden 2010, men et generelt fald på 45 % over de 11 år. Takket være det lave antal lettere tilskadekomne i 2011, er antallet af personskader i alt dermed det laveste siden Faldet er på 3 % i forhold til 2010, men hele 52 % i forhold til I forhold til de forventede tal for 2011 er en del kategorier højere end forventningen Kun antallet af dræbte og lettere tilskadekomne er under forventningen baseret på de sene- FAKTISKE TAL FOR ULYKKER OG TILSKADEKOMSTER FOR ÅRET 2011 OVERSIGTSTABEL Antal ulykker og personskader for årene ANTAL ULYKKER ANTAL PERSONSKADER Personskadskade Materiel- I alt Dræbte Alvorligt Lettere I alt tilskade tilskade

6 ste 10 år udvikling. Der er markant flere personskadeulykker og markant flere alvorligt tilskadekomne end forventet. Ligeledes er der flere materielskadeulykker og flere ulykker i alt end forventet, men her er afvigelsen ikke signifikant. Der er færre dræbte og færre lettere tilskadekomne end forventet. Ligeledes er det samlede antal personskader i 2011 lavere end forventningen. At antallet af ulykker og antallet af alvorligt tilskadekomne er højere end forventningen skal ses i lyset af den positive udvikling de seneste år, hvilket medfører, at der forventes en fortsat nedadgående trend. Derfor forventes der fortsat lavere og lavere tal. Den største procentuelle forskel til forventningstallet ses for dræbte, som er 10 % lavere end forventet. De øvrige kategorier svinger mellem højere og lavere, og den procentuelle afvigelse svinger mellem 4 % lavere og 8 % højere end forventet. Det er bemærkelsesværdigt, at det fremgår af oversigtstabellen, at andelen af alvorligt tilskadekomne blandt de tilskadekomne er stigende i perioden I 2001 var andelen af alvorligt tilskadekomne ud af de tilskadekomne på 47 %. Igennem de 11 viste år, er andelen af alvorligt tilskadekomne steget, og i 2011 er 54 % af de tilskadekomne kommet alvorligt til skade. Det kan både skyldes, at der faktisk er relativt færre lettere tilskadekomne, men det kan også skyldes ændringer i registreringer, eller at der indberettes færre lettere tilskadekomne. 6

7 Følgende figurer viser den generelle udvikling over de seneste 11 år (aktuelt år og foregående 10 år, som der i det følgende generelt sammenlignes med). På figurerne er 1. kvartal markeret med en grøn søjle. De øvrige kvartaler er markeret med blå søjler. Kurven Udvikling beskriver trenden, hvor der er korrigeret for ekstreme værdier og sæsonvariation. FIGUR 1 Udvikling i ulykker og personskader fra 2001 til 2011 fordelt på kvartaler. Antal i 1. kvartal Udvikling 2500 ULYKKER MED PERSONSKADE 3000 ULYKKER ALENE MED MATRIEL SKADE ANTAL DRÆBTE ALVORLIGE PERSONSKADER LETTERE PERSONSKADER ALLE PERSONSKADER

8 Der er i alle figurer et generelt fald gennem årene, dog ikke så stort for materielskadeulykker som for de øvrige. Dette kan skyldes, at registreringerne af materielskadeulykker er mere usikre end personskadeulykker, og derfor spiller registreringsgraden ind i højere grad end ved personskadeulykker og personskader. I alle de viste udviklingskurver med undtagelse af materielskadeulykker er der et dyk omkring kvartal 2001 og et mere markant dyk omkring starten af Dykket i 2006 kan nok i nogen grad tilskrives indførelsen af klippekort 1. september 2005, hvorimod dykket i 2001 ikke umiddelbart kan forklares. Fra starten af 2007 falder samtlige kurver med undtagelse af dræbte. I de fleste kurver ses et lille dyk i både 1. kvartal 2010 og mere markant 1. kvartal 2011, hvilket formentlig skyldes de usædvanlig hårde vintermåneder disse to år. Ulykker alene med materielskade viser et nogenlunde konstant antal ulykker frem til 2007, dog med den samme variation ved årsskiftet 2005/06 som de øvrige. Fra 2007 ses også her et fald, der dog flader noget ud i slutningen af perioden, og efterfølges af en stigning i Det fremgår tydeligt af figur 1, at faldet siden 2001 er klart mindre for materielskadeulykker end for personskadeulykker og personskader. For dræbte varierer udviklingen mere end for de øvrige, da tallene er relativt mindre. Udviklingen stagnerer fra 1. kvartal 2007 til udgangen af 2008, hvor der for de øvrige grupper er tale om et fald. Faldet for dræbte indtræder først i slutningen af 2008, hvorefter der ses endnu en stagnering fra starten af 2010 efterfulgt af et dyk i starten af I slutningen af 2011 ses igen en tendens til en faldende udvikling i antallet af dræbte. Samlet kan det siges, at der fra 2001 til 2011 ses en generel nedadgående tendens med færre ulykker og personskader. Der ses en tendens til en udfladning mod slutningen af perioden og 2011 ligger dog som de laveste år hidtil samlet set for alle kategorier. 8

9 MÅNEDSFORDELING Opdeles ulykker og personskader på måned, er der flere markante afvigelser i 2011 i forhold til de forventede tal baseret på udviklingen de seneste 10 år. De markante afvigelser fremgår af af boksen nederst på siden. Generelt ses der i 2011 kun få markante afvigelser fra forventningen. I forhold til antallet af ulykker, ses der især flere i maj og december 2011, hvorimod januar 2011 har færre end forventet. Det lave tal i januar 2011 kan skyldes, at vinteren var hård i starten af For personskaderne skiller juli måned sig ud, idet der er markant færre dræbte og lettere tilskadekomne end forventet, og færre end det normalt er tilfældet for juli måned, som typisk er en feriemåned. Afvigelserne er dog få, hvilket tyder på, at 2011 ikke skiller sig markant ud i forhold til de forrige år, når man ser på fordelingen på måneder. Generelt er det typiske for fordelingen af ulykker og personskader på måneder, at der ses flest ulykker og personskader i sommermånederne og færrest i vintermåneder skiller sig ikke ud fra denne fordeling. I 2011 sker 28 % af ulykkerne i alt i 2. kvartal, mens kun 19 % sker i 1. kvartal. Personskaderne har samme fordeling med flest i 2. kvartal (28 %) og færrest i 1. kvartal (19 %). Antallet af personskader i 2011 er det laveste siden statistikkens start i I figur 2 på næste side ses udviklingen for personskader i perioden 1930 til 2011, hvor den vandrette streg er antallet i Personskadeulykker Januar: Der er 203 personskadeulykker svarende til 15 % lavere end forventet. Det er dog ikke lavere end i januar 2010, hvor der var 193 personskadeulykker. Materielskadeulykker Januar: Der er 504 materielskadeulykker svarende til 12 % lavere end forventet. Det er også markant lavere end i januar 2010, hvor der var 552 materielskadeulykker. Maj: Der er 725 materielskadeulykker svarende til 10 % højere end forventet. Det er ligeledes markant flere end i maj 2010, hvor der var 671 materielskadeulykker. December: Der er 767 materielskadeulykker svarende til 18 % højere end forventet. Det er også markant højere end i december 2010, hvor der var 511 materielskadeulykker. Ulykker i alt Januar: Der er 707 ulykker i alt svarende til 7 % lavere end forventet. Det er også markant færre end i januar 2010, hvor der var 745 ulykker i alt. Maj: Der er ulykker i alt svarende til 9 % højere end forventet. Det er ligeledes markant højere end i maj 2010, hvor der var 967 ulykker i alt. December: Der er ulykker i alt svarende til 17 % højere end forventet. Det er også markant højere end i december 2010, hvor der var 728 ulykker i alt. Dræbte Juli: Der er 14 dræbte svarende til 42 % lavere end forventet. Det er også markant færre end i juli 2010, hvor der var 24 dræbte. Lettere tilskadekomne Juli: Der er 141 lettere tilskadekomne svarende til 16 % lavere end forventet. Det er også markant lavere end i juli 2010, hvor der var 241 lettere tilskadekomne. 9

10 FIGUR 2 Antal dræbte og tilskadekomne (Kilde Danmarks Statistik). Den stiplede streg markerer Personskader FIGUR 3 Antal dræbte (Kilde Danmarks Statistik). Den stiplede streg markerer Dræbte Antallet af dræbte i 2011 er det laveste i 79 år, når der ses bort fra tallene under 2. verdenskrig. I figur 3 ses antallet af dræbte fra 1930 og frem. Kun årene 1932 og 1933 har et lavere antal dræbte end 2010, bortset fra krigsårene, hvor registreringerne er usikre. Den vandrette streg i figuren er antallet af dræbte i

11 TRANSPORTMIDLER I figuren er varebiler, lastbil/bus og øvrige udeladt, da antallet af personskader i disse grupper er relativt lille. Indeks for disse grupper ville derfor variere betydeligt. Det fremgår af figuren, at fire af de viste transportmidler skiller sig ud fra personbil og cykel, som ellers stort set viser samme udvikling: Personskader på knallert 30/lille knallert varierer en del gennem årene. Antallet topper ved udgangen af 2002, men er faldet indtil midten af 2006, hvor der indtræder en kraftig stigning. Fra starten af 2009 er der indtrådt et fald, som fortsætter ind i Ved udgangen af 2011 ligger indeks for personskader med lille knallert på 47 i forhold til udgangsåret i slutningen af Det betyder, at antallet af personskader på knallert 30 er faldet 53 % på 11 år. Personskader med lille knallert ligger nu på niveau med personskader for personbil og cykel, som de seneste 11 år er faldet hhv. 54 % og 45 %, og udviklingen for de tre typer har været relativt ens siden midten af Det bør dog bemærkes, at udviklingen for cyklister er stigende i slutningen af 2011, hvor udviklingen afviger fra udviklingen for personbiler. Personskader på motorcykel er i slutningen af 2011 på indeks 78 i forhold til slutningen af 2001, som er sat til 100. Det svarer til et fald på 22 %. Personskader med motorcykel varierer en del, men mest markant er en stigning fra midten af 2006, som topper med udgangen af Derefter falder personskader med motorcykel svagt indtil starten af Udviklingen er stort set stagneret ind i Denne gruppe er fortsat relativ høj i forhold til de øvrige. Personskader på knallert 45/stor knallert ligger i slutningen af 2011 betydeligt lavere end i udgangsåret Indekset er på 19 i slutningen 2011 set i forhold til 100 i slutningen af 2001, hvilket betyder at antallet er personskader er faldet 81 % på 11 år. Det er en markant og positiv udvikling. Personskader med fodgængere følger indtil midten af 2010 stort set udviklingen for personbiler og cykler. Men siden er udviklingen for personskader med fodgængere begyndt at afvige mere systematisk fra de to andre typer. Udviklingen i personskader med fodgængere er siden starten af 2010 stagneret, hvorimod personskader med personbiler fortsat er faldet. Indeks er i slutningen 2011 på 57 set i forhold til slutningen af 2001, og dette er ikke væsentlig ændret siden starten Det svarer til et fald på 43 % siden udgangsåret, men antallet er stort set uændret de seneste 2 år. FIGUR 4 Udvikling i personskader for udvalgte transportmidler de seneste 10 år. Vist som indeks for summen af de seneste fire kvartaler, hvor 4. kvartal 2001 er sat til 100. Indeks Motorcykel 100 Knallert Knallert 45 Cykel Fodgænger Personbil

12 I 2011 er der følgende markante afvigelser fra de forventede tal med hensyn til transportmidler: Personskader i alt Der er 119 personskader med varebil svarende til 21 % lavere end forventet. Det er også markant lavere end i 2010, hvor der var 152 personskader med varebil. Der er 57 personskader på knallert 45 svarende til 50 % højere end forventet. Det er dog ikke højere end i 2010, hvor der var 73 personskader på knallert 45. Der er 860 personskader på cykel svarende til 20 % højere end forventet. Det er også markant højere end i 2010, hvor der var 714 personskader på cykel. Dræbte Der er 33 dræbte fodgængere, hvilket er 35 % lavere end forventningen. Dog er det ikke markant lavere end i 2010, hvor der var 44 dræbte fodgængere. Alvorligt tilskadekomne Der er 774 alvorligt tilskadekomne i personbil svarende til 12 % højere end forventet. Det er dog ikke højere end i 2010, hvor der var 804 alvorligt tilskadekomne i personbil. Der er 34 alvorligt tilskadekomne på knallert 45 svarende til 89 % højere end forventet. Det er dog ikke højere end i 2010, hvor der var 38 alvorligt tilskadekomne på knallert 45. Der er 509 alvorligt tilskadekomne på cykel svarende til 24 % højere end forventet. Det er også markant højere end i 2010, hvor der var 392 alvorligt tilskadekomne på cykel. Der er 297 alvorligt tilskadekomne fodgængere svarende til 15 % højere end forventet. Det er dog ikke markant højere end i 2010, hvor der var 268 alvorligt tilskadekomne fodgængere. Lettere tilskadekomne Der er lettere tilskadekomne i personbil svarende til 9 % lavere end forventet. Det er også markant lavere end i 2010, hvor der var lettere tilskadekomne i personbil. Der er 28 lettere tilskadekomne i lastbil/bus svarende til 50 % lavere end forventet. Dette er ligeledes markant lavere end i 2010, hvor der var 62 lettere tilskadekomne i lastbil/bus. Der er 178 lettere tilskadekomne på knallert 30 svarende til 20 % lavere end forventet. Det er ikke markant lavere end i 2010, hvor der var 204 lettere tilskadekomne på knallert 30. Der er 321 lettere tilskadekomne på cykel svarende til 18 % højere end forventet. Det er dog ikke markant højere end i 2010, hvor der var 296 lettere tilskadekomne på cykel. Generelt kan det opsummeres, at især alvorlige personskader i 2011 ligger højere end forventningen, selvom det kun i få tilfælde er markant højere end i Derimod er antallet af lettere personskader generelt lavere end forventningen og ligeledes lavere end i Ser man på fordelingen på transportmiddel ses det, at især personskader blandt cyklister ligger en del over forventningen. Det passer godt med den udvikling, der kan ses i figur 4, hvor personskader blandt cyklister er begyndt at stige i gennem Ligeledes ligger en del personskader blandt knallert 45 højere end forventningen. Disse er dog ikke markant højere end i Det skal ses i lyset af den ekstremt positive udvikling for knallert 45, som også kan ses i figur 4, og derfor forventes en fortsat nedadgående trend. Ikke overraskende ses der flest personskader i personbiler. Det gælder generelt for alle år, formentlig fordi personbiler er det hyppigste transportmiddel på vejene. Næst flest personskader ses for cykler og herefter lille knallert, fodgænger og motorcykel afviger ikke markant fra denne fordeling, som også sås i 2010 og i de tidligere år. 12

13 ULYKKESSITUATIONER Følgende figur viser, hvordan udviklingen i antallet af personskadeulykker har været inden for de 10 hovedsituationer for året 2011 sammenlignet med de fem foregående år. De 10 numre henviser til følgende hovedsituationer, der her er illustreret med eksempler på ulykkessituationer indenfor hovedsituationerne FIGUR 5 Antal personskadeulykker fordelt på hovedsituation i 2010 sammenlignet med for de foregående fem år. Antal ulykker med personskade Hovedsituation 0. Eneulykker 1. Ulykker med ligeudkørende samme kurs 2. Ulykker med ligeudkørende modsat kurs 3. Ulykker med svingning samme kurs 4. Ulykker med svingning modsat kurs 5. Krydsningsulykker uden svingning 6. Krydsningsulykker med svingning 7. Ulykker med parkeret køretøj 8. Ulykker med fodgængere 9. Ulykker med genstande, dyr og lignende 13

14 Som det ses på figur 5, er der alle år flest personskadeulykker ved hovedsituation 0, eneulykker. Der ses færrest personskadeulykker ved hovedsituation 7, parkeringsulykker, og hovedsituation 9, ulykker med dyr eller lign. Dette er ikke specielt for 2011, men et mønster som ses for samtlige viste år. I 2011 er der ligeledes flest eneulykker, efterfulgt af ulykker fodgængere og dernæst indhentningsulykker (hovedsituation 1). Godt en femtedel af personskadeulykkerne i 2011 er eneulykker, mens 13 % er fodgængerulykker. Der ses nogenlunde samme fordeling i 2010, dog med lidt flere eneulykker end i I forhold til 2010 ses det generelt på figuren, at fordelingen på hovedsituation i 2011 er meget lig den i 2010 dog med relativt flere eneulykker og relativt færre mødeulykker (hovedsituation 2) i Der kan ses følgende markante ændringer for 2011 i forhold til den beregnede forventning: Hovedsituation 0, eneulykker: Der er sket 753 personskadeulykker, hvilket svarer til 7 % lavere end forventet. Det er dog ikke lavere end i 2010, hvor der var 731 personskadeulykker. Hovedsituation 3, svingningsulykker med samme kurs: Der er sket 372 personskadeulykker, hvilket svarer til 11 % lavere end forventet. Det er heller ikke lavere end i 2010, hvor der var 348 personskadeulykker. Hovedsituation 6, krydsningsulykker med svingning: Der er sket 381 personskadeulykker, hvilket svarer til 19 % lavere end forventet. Det er dog lidt højere end i 2010, hvor der var 373 personskadeulykker. Hovedsituation 7, parkeringsulykker: Der er sket 120 personskadeulykker, hvilket svarer til 19 % lavere end forventet. Det er dog ikke lavere end i 2010, hvor der var 96 personskadeulykker. Hovedsituation 9, ulykker med dyr og lign.: Der er sket 40 personskadeulykker, hvilket svarer til 38 % lavere end forventet. Det er også markant lavere end i 2010, hvor der var 56 personskadeulykker. I boksen herunder vises markante ændringer i forhold til forventninger i opdelingen på partskombination for de forskellige hovedsituationer. Som nævnt i forbindelse med figur 3, er det primært blandt cyklister og knallert 45, at antallet af personskader og personskadeulykker er højere end forventningen og for cyklisternes vedkomne også højere end i PARTSKOMBINATION Personbil - varebil Der er sket 108 personskadeulykker, hvilket er 22 % lavere end forventet. Det er også markant lavere end i 2010, hvor der var 151 personskadeulykker. Det er især blandt mødeulykkerne, at antallet er markant lavere end både forventningen og antallet i Personbil - cykel Der er sket 622 personskadeulykker, hvilket er 16 % højere end forventet. Det er ligeledes markant højere end i 2010, hvor der var 518 personskadeulykker. Her afslører en udspecificering på hovedsituation, at det især er blandt hovedsituation 3, at der er markant højere antal end i 2010 og end forventet. Personbil - fodgænger Der er sket 328 personskadeulykker, hvilket er 12 % lavere end forventet. Det er dog ikke markant lavere end i 2010, hvor der var 329 personskadeulykker. Knallert 45: Der er sket 16 personskadeulykker, hvilket er markant højere end forventningen på 5. Det er dog ikke højere end i 2010, hvor der var 20 personskadeulykker. Cykel Der er sket 14 personskadeulykker, hvilket svarer til 75 % højere end forventet. Det er dog markant lavere end i 2010, hvor der var 25 personskadeulykker. 14

15 ALDER Der er i 2011 en del afvigelser i personskadernes fordeling på aldersgruppe og transportmiddel i forhold til de forventede tal. Markante afvigelser fremgår af boksen nederst på siden. Samlet set er der relativt få afvigelser fra forventningen fra Kun blandt børn i alderen 3-6 år ses der markant flere i alt, og disse er især dræbte og tilskadekomne børn i personbiler. Til gengæld ses der en mere positiv afvigelse fra forventningen for de årige, især i personbil. Der er dog ikke tale om en markant afvigelse i forhold til i Endelig ses der igen et markant højere antal dræbte og tilskadekomne cyklister både i forhold til forventningen og i forhold til i Disse cyklister findes især i den store aldersgruppe år. Aldersgruppen 3-6 år: Der er 51 personskader i alt svarende til 59 % højere end forventet. Det er også markant højere end i 2010, hvor der var 37 personskader. Der er 32 personskader i personbil hvilket er markant højere end forventningen på 11. Det er ligeledes markant højere end i 2010, hvor der var 19 personskader. Aldersgruppen år: Der er 307 personskader i alt svarende til 13 % lavere end forventet. Det er dog ikke markant lavere end i 2010, hvor der var 334 personskader. Der er 73 personskader i personbil svarende til 24 % lavere end forventet. Det er præcis samme antal som i 2010, hvor der også var 73 personskader. Aldersgruppen år: Der er 323 personskader i alt svarende til 13 % lavere end forventet. Det er ikke lavere end i 2010, hvor der var 294 personskader. Der er 215 personskader med personbil svarende til 15 % lavere end forventet. Det er heller ikke lavere end i 2010, hvor der var 211 personskader. Der er 30 personskader med cykel svarende til 43 % højere end forventet. Det er dog ikke markant højere end i 2010, hvor der var 29 personskader. Aldersgruppen år: Der er 98 personskader med cykel svarende til 26 % højere end forventet. Det er dog ikke markant højere end i 2010, hvor der var 85 personskader. Aldersgruppen år: Der er 36 personskader med knallert 45 svarende til 80 % højere end forventet. Det er dog markant lavere end i 2010, hvor der var 50 personskader. Der er 480 personskader med cykel svarende til 24 % højere end forventet. Det er også markant højere end i 2010, hvor der var 411 personskader. 15

16 FIGUR 6 Antal personskader fordelt på alvorlighed og alder i Tilskadekomne uden oplysninger om alder er udeladt, hvilket drejer sig om 12 personer i Antal Lettere Alvorlig Dræbt >= 90 Alder Aldersfordelingen af personskaderne i 2011 er vist i figur 6. Det ses tydeligt, at der er en overvægt af tilskadekomne i alderen fra 16 til 24 år. Aldersgruppen år dækker 27 % af personskaderne i 2011, hvilket er omtrent samme andel som i de øvrige år. Det kan formentlig forklares med, at denne aldersgruppe i høj grad begynder at færdes som selvstændige trafikanter i trafikken på knallert og i personbil. Som ny trafikant i disse transportmidler har de unge endnu ikke opnået rutinen i at færdes i trafikken. Omvendt ses der relativt få personskader med børn i alderen 0-14 år og for ældre over 64 år. 6 % af alle personskader i 2011 er blandt børn, mens 12 % er blandt ældre på 65 år og derover. At der er så få børn mellem 0 og 14 år, som kommer til skade eller bliver dræbt i trafikken kan skyldes, at de sjældent færdes som selvstændige trafikanter. De få tilskadekomne børn er ofte passagerer i biler. At tallet er lavt kan derfor betyde, at der benyttes sikkerhedsudstyr til børn i bilerne, og at dette fungerer. Det er imidlertid bemærkelsesværdigt, at andelen af de ældre på over 65 år som bliver dræbt eller har alvorlige personskader er større end andelen i øvrige aldersgrupper. De ældre på 65 år og derover udgør 29 % af de dræbte, men kun 9 % af de lettere tilskadekomne. Det kan skyldes, at ældre er mere skrøbelige, og derfor let kommer mere alvorligt til skade end yngre trafikanter. Omvendt sker 32 % af de lettere personskader i aldersgruppen år, mens det er 17 % af de dræbte. Disse tendenser ses i øvrigt også i øvrige år, og på den måde adskiller 2011 sig ikke. Der ses dog en tendens til, at andelen af personskader blandt ældre er lidt højere i 2011 end de forrige år. Det skal i øvrigt bemærkes, at aldersfordelingen også afspejler befolkningstallet. F.eks. er en af grundene til, at der ses færre personskader blandt ældre trafikanter, at denne aldersgruppe udgør en relativt mindre andel af befolkningen. 16

17 KØNSFORDELING 39 % af de dræbte og tilskadekomne i 2011 er kvinder. Det svarer meget godt til den normale fordeling af personskader på køn de seneste 10 år, hvor der dog ses en voksende andel af kvinder blandt de dræbte og tilskadekomne. For 10 år siden var andelen af kvinder blandt de dræbte og tilskadekomne på 37 %. Andelen varierer desuden med alderen. I 2011 er 47 % af de dræbte og tilskadekomne børn i alderen 0-14 år piger, mens andelen af dræbte og tilskadekomne kvinder i aldersgruppen år er på 35 %. 47 % af de dræbte og tilskadekomne ældre på 65 år i 2011 kvinder. Der ses nogenlunde samme fordeling på alder og køn de foregående 10 år, dog med en relativt mindre andel kvinder specielt i aldersgruppen år. Personskadernes alvorlighed adskiller sig også for de to køn. Næsten hver fjerde dræbte i 2011 er en mand, mens 42 % af de lettere tilskadekomne er kvinder. Dette mønster ses også de foregående 10 år. Generelt gælder det, at jo mere alvorlig skaden er, desto større andel er mænd. SPIRITUSULYKKER I figur 7 ses udviklingen i antallet af person- og materielskadeulykker med og uden spirituspåvirkning i 2011 sammenlignet med de foregående fem år. Der er markant færre materielskadeulykker med spirituspåvirkede i 2011 i forhold til det forventede antal, hvorimod antallet af personskadeulykker med spirituspåvirkede i 2011 ikke afviger fra det forventede antal. Antallet af personskadeulykker med spirituspåvirkede førere er en smule højere end i 2010, hvorimod antallet af materielskadeulykker er lavere. Over de seks år ses en nedadgående tendens både for personskade- og materielskadeulykker med og uden spirituspåvirkede førere. Som det ses i figur 7 er antallet af personskadeulykker med spirituspåvirkede førere faldet stort set lige så meget som personskadeulykker uden. Omvendt fremgår det tydeligt, at for materielskadeulykkerne, er ulykkerne med spirituspåvirkede førere faldet væsentligt mere end materielskadeulykker uden spirituspåvirkning. Følgende markante afvigelser i 2011 fra de forventede antal kan fremhæves: Personskadeulykker: Der er 36 spiritusrelaterede personskadeulykker med cykler, hvilket er markant højere end forventningen på 13. Det er også markant højere end i 2010, hvor der var 20 personskadeulykker. Materielskadeulykker: Der er spiritusrelaterede materielskadeulykker i alt svarende til 8 % lavere end forventet. Det er dog ikke markant lavere end i 2010, hvor der var materielskadeulykker. Der er 962 spiritusrelaterede materielskadeulykker med personbil svarende til 7 % lavere end forventet. Det er dog ikke markant lavere end i 2010, hvor der var materielskadeulykker. Der er 122 spiritusrelaterede materielskadeulykker med knallert 30 svarende til 19 % lavere end forventet. Det er dog ikke lavere end i 2010, hvor der var 119 materielskadeulykker. Personskader: Der er 380 personskader i alt med personbil i spiritusrelaterede ulykker svarende til 12 % lavere end forventet. Det er højere end 2010, hvor der var 351 personskader i alt med personbil. Der er 60 personskader i alt med fodgængere i spiritusrelaterede ulykker svarende til 88 % højere end forventet. Det er ikke højere end 2010, hvor der var 61 personskader i alt med fodgængere. Der er 142 alvorligt tilskadekomne med personbil i spiritusrelaterede ulykker svarende til 29 % lavere end forventet. Det er dog højere end i 2010, hvor der var 132 alvorligt tilskadekomne i personbil. Der er 89 alvorligt tilskadekomne med knallert 30 i spiritusrelaterede ulykker svarende til 25 % højere end forventet. Det er dog ikke markant højere end i 2010, hvor der var 86 alvorligt tilskadekomne i personbil. Der er 42 alvorligt tilskadekomne fodgængere i spiritusrelaterede ulykker, hvilket er markant højere end forventningen på 16. Det er ikke markant højere end i 2010, hvor der var 34 alvorligt tilskadekomne fodgængere. 17

18 FIGUR 7 Indeks for trafikulykker med og uden sprit i 2011 sammenlignet med de 5 foregående år. Antallet af ulykker i 2006 er sat til 100, men markeret med faktiske tal over søjlerne. Indeks Med sprit Uden sprit Med sprit Uden sprit Personskade Materiel skade I 2011 er 16 % af personskadeulykkerne og ligeledes 16 % af materielskadeulykkerne registreret som ulykker med spirituspåvirkede førere. Normalt er det en lidt større andel af materielskadeulykkerne, hvor der er spirituspåvirkede førere, mens andelen for personskadeulykkerne de seneste 5 år har været omkring 16 % med undtagelse af i 2010, hvor andelen var 15 %. For materielskadeulykkerne ses der de seneste år en nedadgående tendens med relativt færre ulykker med spirituspåvirkede førere. Dette fremgår også af figur 6, hvor det ses, at søjlen for 2011 er lavere for materielskadeulykker med sprit end for materielskadeulykker uden sprit. Det betyder, at materielskadeulykker med sprit er faldet mere siden 2006 end materielskadeulykker uden sprit. Derimod er de to søjler for 2011 for personskadeulykker næsten lige høje, hvilket er et udtryk for, at andelen af personskadeulykker med sprit i 2011 er omtrent den samme som i udgangsåret

19 REGIONER I figur 8 er vist udviklingen indenfor de fem danske regioner for de seneste 11 år. I figurerne vises udviklingen over de seneste 11 år inden for de fem sygehusregioner i Danmark. Det ses på figuren, at for personskadeulykker og personskader er der et generelt fald i perioden for alle regionerne. Personskadeulykker og personskader fordeler sig groft sagt på to niveauer. Det største antal er i Hovedstaden, Syddanmark og Midtjylland, som følger nogenlunde samme udviklingen, og færrest i Sjælland og Nordjylland, FIGUR 8 Antal ulykker og personskader i fordelt på regioner. Antal Personskadeulykker Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Materielskadeulykker Personskader

20 som også ligger på omtrent samme niveau. Materielskadeulykkerne viser en mere spredt fordeling med mindre udtalt fald. Her ses der flest i Hovedstaden og færrest i Nordjylland. Det er bemærkelsesværdigt, at antallet af personskadeulykker og personskader stort set er halveret fra 2001 til 2011 i samtlige regioner. Faldet for personskadeulykker er størst i Hovedstaden, hvor antallet er faldet 56 % siden 2001, og lavest for Nordjylland, hvor antallet af personskadeulykker er faldet 42 %. For personskader er faldet ligeledes størst for Hovedstaden, som har 59 % færre personskader i 2011 end i Faldet i personskader er med 44 % lavest i Midtjylland. I forhold til 2010, ses der en stigning i 2011 i Sjælland på 11 % for personskadeulykker og 8 % for personskader. I Midtjylland ses der ligeledes en lille stigning i antallet af personskadeulykker fra 2010 til 2011 på 3 %. Her er antallet af personskader dog stort set uændret. Omvendt ses der for de 3 øvrige regioner et fald fra 2010 til 2011 i både personskadeulykker og personskader. Faldet for personskadeulykker er størst i Syddanmark, hvor der i 2011 er 2 % færre personskadeulykker end i 2010, mens faldet for personskader ligeledes er størst i Syddanmark, som har 8 % færre personskader i 2011 i forhold til For materielskadeulykker ses der også et generelt fald for alle regioner undtagen Syddanmark, om end det er væsentlig mindre end for personskadeulykker og personskader. For materielskadeulykker sker det største fald i hele perioden i Hovedstaden, hvor antallet er 37 % lavere i 2011 end i For Syddanmark er antallet af materielskadeulykker i 2011 steget 2 % i forhold til Til gengæld ses en stigning i antallet af materielskadeulykker i 2011 i forhold til 2010 i alle regioner på nær Hovedstaden. Hovedstaden har et lille fald fra 2010 til 2011 på 1 %, men de øvrige er steget mellem 3 % og 20 %. Den procentvise stigning er størst i Nordjylland med 20 %. Specielt Midtjylland og Syddanmark afviger i negativ retning fra forventningen hvad angår personskadeulykker og personskader, men ingen af de to regioner afviger markant fra antallet i Hovedstaden har udviklet sig i mere positiv retning i forhold til forventningen, men heller ikke her ses en markant afvigelse fra Generelt kan det opsummeres, at der på regionsniveau ses meget få afvigelser fra de forventede antal, og antallet af ulykker og personskader er tæt på eller lidt højere end i 2010, som det også fremgår af figur 8. Der er følgende markante ændringer for fordelingen på regioner i 2011 i forhold til forventningen: Personskadeulykker: Midtjylland: Der er 854 personskadeulykker svarende til 18 % højere end forventet. Det er dog ikke markant højere end i 2010, hvor der var 828 personskadeulykker. Syddanmark: Der er 887 personskadeulykker svarende til 7 % lavere end forventet. Det er dog ikke markant lavere end i 2010, hvor der var 908 personskadeulykker. Hovedstaden: Der er 824 personskadeulykker svarende til 31 % højere end forventet. Det er ikke højere end i 2010, hvor der var 835 personskadeulykker. Tilskadekomne: Midtjylland: Der er 990 tilskadekomne svarende til 21 % højere end forventet. Det er dog lavere end i 2010, hvor der var tilskadekomne. Syddanmark: Der er tilskadekomne svarende til 6 % lavere end forventet. Det er dog ikke markant lavere end antallet af tilskadekomne i 2010, som var Hovedstaden: Der er 902 tilskadekomne svarende til 48 % højere end forventet. Det er dog lavere end antallet af tilskadekomne i 2010, som var

21 POLITIKREDSE På grund af store forskelle i antallet af personskader i de enkelte politikredse, er der i det følgende vist en indekseret udvikling i antallet af personskader fra 2001 til 2011 i politikredsene opdelt efter områderne Jylland, Øerne og Hovedstaden. År 2001 er valgt som basisår, hvilket betyder at antallet af personskader i 2001 er sat til 100 for de enkelte politikredse, og personskaderne for de øvrige år er udregnet som ændringer ud fra dette basisår. Der er ikke påfaldende stor forskel på udviklingen i de tre områder. Det ses umiddelbart at med undtagelse af Bornholm, der varierer meget grundet små værdier følges alle politikredse i hvert område meget pænt ad i et generelt fald i antallet af personskader. Det høje tal for Bornholm i 2010 er et resultat af 2 alvorlige busulykker med mange personskader. Det ses også direkte af figur 9, at faldet er nogenlunde lige stort på Øerne, i Hovedstaden og i Jylland. Der ses det FIGUR 9 Personskader i fordelt på politikredse. Tallene er indekseret, hvor personskader i 2001 er sat til 100. Indeks Personskader - Jylland 1, Nordjyllands Politi 2, Østjyllands Politi 3, Midt- og Vestjyllands Politi 4, Sydøstjyllands Politi 5, Syd- og Sønderjyllands Politi Jylland Indeks Personskader - Øerne , Fyns Politi 7, Sydsjæl. og Lolland-F. Politi 8, Midt- og Vestsjællands Politi 12, Bornholms Politi Øerne Indeks Personskader - Hovedstadsområdet , Nordsjællands Politi 10, Københavns Vestegns Politi 11, Københavns Politi Hovedstadsområdet

22 mindste fald i Jylland, hvor antallet af personskader er faldet 48 % siden 2001, mens det største fald ses i Hovedstadsområdet, hvor antallet af personskader er faldet med 59 %. Antallet af personskader er således næsten halveret i 2011 i forhold til 2001 for hele landet. Højeste indeks i 2011 er for Syd- og Sønderjyllands politikreds med 59 svarende til et fald fra 2001 til 2011 på 41 %. Det laveste indeks er 39 for Nordsjællands politikreds, hvilket svarer til et fald på 61 % siden Som det kan ses på figur 9 er antallet af personskader i en del af politikredsene steget fra 2010 til Den største stigning fra 2010 til 2011 er sket i Københavns Vestegns politikreds, hvor antallet af personskader er steget med 15 %. Det største fald fra 2010 til 2011 ses for Fyns politikreds, hvor antallet af personskader er faldet med 11 %. Både i Jylland, Øerne og Hovedstadsområdet er antallet af personskader dog samlet set faldet fra 2010 til I en del af politikredsene er antallet af personskadeulykker markant højere end forventningen, men der er ingen af tilfældene, hvor antallet også er markant højere end i Det samme gælder antallet af personskader, hvor en del politikredse vurderes til at være over forventningen. Det skal ses i lyset af, at forventningen vil være lav grundet de seneste års faldende ulykkestal. Bornholm vurderes som eneste politikreds markant under forventningen og under 2010 hvad angår personskader, hvilket skyldes de før omtalte alvorligt busulykker i Igen ses der en del markante afvigelser i 2011 fra de forventede tal for de enkelte politikredse: Personskadeulykker: Østjylland: Der er 324 personskadeulykker svarende til 19 % højere end forventet. Det er dog ikke markant højere end i 2010, hvor der var 307 personskadeulykker. Midt- og Vestjylland: Der er 489 personskadeulykker svarende til 18 % højere end forventet. Det er heller ikke markant højere end i 2010, hvor der var 477 personskadeulykker. Midt- og Vestsjælland: Der er 206 personskadeulykker svarende til 28 % højere end forventet. Det er ikke markant højere end i 2010, hvor der var 189 personskadeulykker. Nordsjælland: Der er 234 personskadeulykker svarende til 31 % højere end forventet. Det er heller ikke markant højere end i 2010, hvor der var 211 personskadeulykker. Københavns Vestegn: Der er 171 personskadeulykker svarende til 16 % højere end forventet. Det er dog ikke markant højere end i 2010, hvor der var 159 personskadeulykker. København: Der er 384 personskadeulykker svarende til 40 % højere end forventet. Det er lavere end i 2010, hvor der var 411 personskadeulykker Materielskadeulykker: Midt- og Vestjylland: Der er 682 materielskadeulykker svarende til 8 % lavere end forventet. Det er højere end i 2010, hvor der var 635 materielskadeulykker. Nordsjælland: Der er 517 materielskadeulykker svarende til 13 % lavere end forventet. Det er dog også højere end i 2010, hvor der var 462 materielskadeulykker. Dræbte: Midt- og Vestjylland: Der er 44 dræbte svarende til 63 % højere end forventet. Det er også markant højere end i 2010, hvor der var 31 dræbte. Københavns Vestegn: Der er 12 dræbte, hvilket er markant højere end forventningen på 1. Det er ikke markant højere end i 2010, hvor der var 9 dræbte. Tilskadekomne: Østjylland: Der er 382 tilskadekomne svarende til 31 % højere end forventet. Det er dog ikke markant højere end i 2010, hvor der var 367 tilskadekomne. Midt- og Vestjylland: Der er 579 tilskadekomne svarende til 21 % højere end forventet. Det er lavere end i 2010, hvor der var 594 tilskadekomne. Midt- og Vestsjælland: Der er 245 tilskadekomne svarende til 34 % højere end forventet. Det er dog ikke markant højere end i 2010, hvor der var 227 tilskadekomne. Nordsjælland: Der er 272 tilskadekomne svarende til 45 % højere end forventet. Det er heller ikke markant højere end i 2010, hvor der var 250 tilskadekomne. Københavns Vestegn: Der er 191 tilskadekomne svarende til 35 % højere end forventet. Igen er det dog ikke markant højere end i 2010, hvor der var 168 tilskadekomne. København: Der er 400 tilskadekomne svarende til 32 % højere end forventet. Det er lavere end i 2010, hvor der var 433 tilskadekomne. Bornholm: Der er 39 tilskadekomne svarende til 29 % lavere end forventet. Det er også markant lavere end i 2010, hvor der var 92 tilskadekomne. 22

23 VEJTYPER Figur 10 viser udviklingen i personskader opdelt efter vejtype. Der er tale om indeks for summen af løbende 4 kvartaler. I signaturforklaringen er vist antallet af personskader som sum af seneste 4 kvartaler ved udgangen af De to vejtyper med flest personskader er kommuneveje (ekskl. motorvej og motortrafikvej) og øvrige statsveje (ekskl. motorvej og motortrafikvej). De to vejtyper viser en næsten identisk udvikling gennem årene, udover en lille afvigelse med relativt flere personskader på kommuneveje gennem Der ses en tilsvarende tendens i 2011 med relativt flere personskader på kommuneveje. Siden slutningen af 2009 viser de fire vejtyper stort set identisk udvikling. I 2011 ses igen en afvigelse, hvor øvrige statsveje og især motortrafikveje er markant lavere end to øvrige. Til trods for tilkomsten af nye motorvejsstrækninger over perioden, følger udviklingen på motorvej i det store og hele udviklingen for øvrige vejtyper. Kommuneveje har ved udgangen af 2011 et indeks på 49 svarende til et fald på 51 % siden slutningen af 2001, mens øvrige statsveje har et indeks på 42 i 2011 svarende til et fald på 58 %. For motorveje og motortrafikveje er der på grund af et lavere antal personskader større variation gennem årene. Indeks i 2011 er for motorveje på 47 og for motortrafikveje på 40. Det svarer til et fald på hhv. 53 % og 60 % siden slutningen af Antallet af personskader på alle typer veje er således mere end halveret siden slutningen af FIGUR 10 Indeks for sum af personskader for løbende 4 kvartaler opdelt på vejtype. Antal af personskader i 4. kvartal 2001 er sat 100. Indeks Motorvej Indeks af personskader løbende 4 kvartaler Seneste periode: Motorvej: 224 personskader Motortrafikvej: 52 personskader Øvrig statsvej: 490 personskader Kommunevej: personskader Motortrafikvej Kommunevej 40 Øvrig statsvej

24 I forhold til vejtype er der lavet en opgørelse for I 2011 ses der følgende markante ændringer i forhold til forventningen: Personskadeulykker: Motorveje: Der er 159 personskadeulykker svarende til 15 % lavere end forventet. Det er dog ikke markant lavere end i 2010, hvor der var 164 personskadeulykker. Materielskadeulykker: Ramper: Der er 137 materielskadeulykker svarende til 26 % højere end forventet. Det er også markant højere end i 2010, hvor der var 86 materielskadeulykker. Ulykker i alt: Ramper: Der er 169 ulykker i alt svarende til 23 % højere end forventet. Det er ligeledes markant højere end i 2010, hvor der var 122 ulykker i alt. Personskader: Øvrige kommuneveje: Der er alvorligt tilskadekomne svarende til 9 % højere end forventet. Det er også markant højere end i 2010, hvor der var alvorligt tilskadekomne. Motorveje: Der er 100 lettere tilskadekomne svarende til 26 % lavere end forventet. Det er også markant lavere end i 2010, hvor der var 136 lettere tilskadekomne. Øvrige kommuneveje: Der er lettere tilskadekomne svarende til 7 % lavere end forventet. Det er ligeledes markant lavere end i 2010, hvor der var personskader. Der ses kun få afvigelser fra forventningen, hvad angår fordelingen af ulykker og personskader på vejtyper. Mest markant har ramper til motorveje og motortrafikveje haft væsentlig flere materielskadeulykker end forventet og i forhold til Det gælder dog ikke ulykker med personskade. For personskadernes vedkomne er der som tidligere nævnt markant færre lettere tilskadekomne, og det ses i fordelingen på vejtype, at det især er faldet for motorveje og på øvrige kommuneveje. 24

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Dato: Marts 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-02-2 Foto: Vejdirektoratet og Christoffer Askmann Copyright:

Læs mere

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 DATO: Februar 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607445 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 indhold OPSUMMERING AF 2. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 DATO: Jan 2014 FOTO: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770609586 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2014 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 DATO: December 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-7060-728-5 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL 2012...

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 DATO: April 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607520 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 INDHOLD OPSUMMERING AF 3. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling Uheldsstatistik Året 215 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - året 215 Tabeller og udvikling Dato: Juni 216 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-34-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - 2. kvartal Tabeller og udvikling Dato: April 2016 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-18-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORUDSÆTNINGER OG INDHOLD...3 GENEREL UDVIKLING...5 Transportmidler...9 Uheldssituationer...11 Alder...12 Spiritusuheld...14

Læs mere

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse Ulykkestal 212 fordelt på politikredse >>> STATUS FOR ULYKKER 212 3 4 Indhold 1 Forudsætninger og indhold 6 1.1 Kilde 6 1.2 Definitioner 6 2 Udviklingen i Danmark 6 2.1 Personskader fordelt på transportmiddel

Læs mere

Trafikuheld. Året 2007

Trafikuheld. Året 2007 Trafikuheld Året 007 Juli 008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade Postboks 908 0 København K Tlf.: 7 Fax.: 5 65 Notat: Trafikuheld Året 007 (Alene elektronisk) Dato:. juli 008 Forfatter: Stig R. Hemdorff

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

Trafikulykker for året 2016

Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Dato: Juni 2017 ISBN (NET): 978-87-93436-73-2 Copyright: Vejdirektoratet, 2017 Indhold Opsummering af året 2016 4 Forudsætninger og indhold 5 Generel

Læs mere

Trafikuheld. Året 2008

Trafikuheld. Året 2008 Trafikuheld Året 28 September 29 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 918 122 København K Tlf.: 7244 3333 Fax.: 3315 6335 Notat: Trafikuheld Året 28 (Alene elektronisk) Dato: 11. september 29 Revideret

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004 Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 4 O Trafikuheld Året 24 April 25 Niels Juels Gade Postboks 98 22 København K Tlf. 4 Fax 5 65 Notat Trafikuheld Året 24 April 25 Dato 28. april 25 Forfattere Stig R. Hemdorff

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Foreløbige ulykkestal april 2016

Foreløbige ulykkestal april 2016 Dato 19. maj 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-4 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal april 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 vd@vd.dk

Læs mere

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune Ulykkesanalyse 27 November 29 Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Ulykkesudviklingen 1998-27 6 3. Personskader og køretøjstyper 1998-27 8

Læs mere

Foreløbige ulykkestal oktober 2016

Foreløbige ulykkestal oktober 2016 Dato 23. november 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-10 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal oktober 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244

Læs mere

Foreløbige ulykkestal august 2016

Foreløbige ulykkestal august 2016 Dato 22. august 2016 Sagsbehandler Lartey G. Lawson Mail lal@vd.dk Telefon 7244 3027 Dokument 16/03107-8 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal august 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333

Læs mere

Foreløbige ulykkestal december 2015

Foreløbige ulykkestal december 2015 Dato 26. januar 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 15/03328-12 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal december 2015 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244

Læs mere

temaanalyse Ulykker om natten

temaanalyse Ulykker om natten temaanalyse Ulykker om natten 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766387 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker om natten 21-21 Dette notat handler om personskadeulykker

Læs mere

Foreløbige ulykkestal marts 2016

Foreløbige ulykkestal marts 2016 Dato 21. april 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-3 Side 1/12 Foreløbige ulykkestal marts 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333

Læs mere

Foreløbige ulykkestal oktober 2015

Foreløbige ulykkestal oktober 2015 Dato 23. november 2015 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 15/03328-10 Side 1/12 Foreløbige ulykkestal oktober 2015 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244

Læs mere

Foreløbige ulykkestal maj 2016

Foreløbige ulykkestal maj 2016 Dato 23. juni 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-5 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal maj 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 vd@vd.dk

Læs mere

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. september 2013 13/19058-1 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN SEPTEMBER 2013 Niels Juels Gade 13 22 København K vd@vd.dk

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

temaanalyse fodgængerulykker

temaanalyse fodgængerulykker temaanalyse fodgængerulykker 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606561 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 FODGÆNGERULYKKER 2001-2010 Dette notat handler om

Læs mere

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010 temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler - ulykker med børn i personog varebiler - Dette notat handler om personskadeulykker i trafikken, hvor der har været tilskadekomne børn enten i person-

Læs mere

Trafikuheld. Året 2006

Trafikuheld. Året 2006 Trafikuheld Året 006 Juni 007 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 3 Postboks 908 0 København K Tlf.: 744 3333 Fax.: 335 6335 Notat: Trafikuheld Året 006 Dato: 8. juni 007 Forfatter: Stig R. Hemdorff Udgiver:

Læs mere

Udvikling i risiko i trafikken

Udvikling i risiko i trafikken Udvikling i risiko i trafikken Seniorrådgiver Camilla Riff Brems, Danmarks TransportForskning, cab@dtf.dk Seniorforsker Inger Marie Bernhoft, Danmarks TransportForskning, imb@dtf.dk Resume I bestræbelserne

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere

Volker Nitz Dækbranchen Danmark

Volker Nitz Dækbranchen Danmark Volker Nitz Dækbranchen Danmark En verden i forandring eller??? Den halve sandhed Opsummering af året 2015 Kilde Opgørelserne bygger på de informationer vi har modtaget i Vejdirektoratets ulykkesregister

Læs mere

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 9788770606578 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 SAMMENFATNING

Læs mere

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. november 2012 Mette Engelbrecht Larsen metl@vd.dk 7244 3348 DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL RESULTATER FRA DEN UDVIDEDE DØDSULYKKESSTATISTIK INDLEDNING Vejdirektoratet

Læs mere

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch Risiko i trafikken 2000-2007 Camilla Brems Kris Munch November 2008 Risiko i trafikken 2000-2007 Rapport 2:2008 November 2008 Af Camilla Brems og Kris Munch Copyright: Udgivet af: Rekvireres hos: Hel eller

Læs mere

1.193 dræbte Det har vi lært. Dødsulykkestatistik

1.193 dræbte Det har vi lært. Dødsulykkestatistik 1.193 dræbte Det har vi lært Dødsulykkestatistik 2010-2015 Titel Dødsulykkesstatistik 2010-2015 1.193 dræbte - det har vi lært Dato: December 2016 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93436-63-3 ISBN:

Læs mere

Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning

Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning Mere trafik færre ulykker Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning Trafikmængden i Danmark stiger, mens antallet af dræbte og skadede i trafikken

Læs mere

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan Uddrag af ulykkesanalyse Færdselsulykkerne i Jammerbugt Kommune er gennemgået for at danne et overblik over, hvor og hvordan uheldene i Jammerbugt er sket samt

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden 1930 været

Læs mere

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan 216 22 Antal ulykker Ulykkesudvikling 5 Ulykkesudvikling i Helsingør Kommune i perioden 1985-215 45 4 35 3 25 2 15 1 5 År Person Materiel Ekstra Antal personskader 16

Læs mere

Trafikulykker med ældre bilister statistiske data

Trafikulykker med ældre bilister statistiske data november 2010 Trafikulykker med ældre bilister statistiske data Baggrundsnotat til HVU s temaanalyse om trafikulykker med ældre bilister Titel: Trafikulykker med ældre bilister statistiske data Udgivet:

Læs mere

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 21-25 Foranalyse nr. 2, 26. Revideret 27 116 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Læs mere

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents FÆRDSELSUHELD 2009 Færdselsuheld 2009 Road traffic accidents Færdselsuheld 2009 Udgivet af Danmarks Statistik December 2010 77. årgang Oplag: 160 Printet hos ParitasDigitalService Foto omslag: Morten

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

Stor usikkerhed i statistikken over arbejdsløse for juli

Stor usikkerhed i statistikken over arbejdsløse for juli Arbejdsløsheden i juli Den. september Stor usikkerhed i statistikken over arbejdsløse for juli Antallet af arbejdsløse steg med. fuldtidspersoner fra juni til juli, så bruttoarbejdsløsheden nu er på. fuldtidspersoner,

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Trafikanters uheldsrisiko

Trafikanters uheldsrisiko Trafikanters uheldsrisiko Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Rådet for Trafiksikkerhedsforskning Ermelundsvej 11, 8 Gentofte, Danmark Indledning I bestræbelserne på at mindske risikoen for færdselsuheld,

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 4. kvartal 2008 27. januar 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. De gennemsnitlige kvadratmeterpriser for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010

TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606585 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 Notatet omhandler

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Trafikulykker og vejarbejde

Trafikulykker og vejarbejde Analyse af ulykker sket ved vejarbejde på motorveje (2006-2010) Puk Kristine Andersson Juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Resumé og konklusion... 3 1 Introduktion...

Læs mere

FORORD 3. ULYKKESUDVIKLING 11 Antal dræbte i historisk kontekst 11 Personskader de seneste 10 år 11 Udvikling fra 2010 til

FORORD 3. ULYKKESUDVIKLING 11 Antal dræbte i historisk kontekst 11 Personskader de seneste 10 år 11 Udvikling fra 2010 til Indhold FORORD 3 SAMMENFATNING 4 INDLEDNING 8 ULYKKESUDVIKLING 11 Antal dræbte i historisk kontekst 11 Personskader de seneste 10 år 11 Udvikling fra 2010 til 2011 12 GENERELLE ANALYSER 14 Opsummering

Læs mere

Dødsulykker Årsrapport Rapport 545

Dødsulykker Årsrapport Rapport 545 Dødsulykker 2014 Årsrapport Rapport 545 Titel Dødsulykker 2014 Rapport 545 Dato: December 2015 Foto: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-88-6 Copyright: Vejdirektoratet, 2015

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2012-01-23 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsrapport

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Statistik Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Kriterier for søgningen Uheldene er sket i perioden 28-212. Uheldene er sket i Politikredsen Syd- og Sønderjylland. Ekstrauheld 1 er ikke

Læs mere

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 28. januar 15 Borgere i Syddanmark og Region Sjælland får oftest midler mod psykoser Der er store forskelle i forbruget af lægemidler mod psykoser mellem landsdelene.

Læs mere

Kønsforskelle i trafikulykker

Kønsforskelle i trafikulykker Kønsforskelle i trafikulykker Kønsforskelle i trafikulykker Dato: Januar 2016 Oplag: 100 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-82-4 ISBN: 978-87-93184-83-1 Foto: Vejdirektoratet, Christoffer Askman

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling 2012-2016 MAJ 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) regionalt

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden starten af

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB UDKAST Dragør Kommune NOTAT 8. april 2016 JKD/SB Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Trafikulykker 2010-2014... 2 2.1 Kirkevej / Hartkornsvej... 5 2.2 Fælledvej/Sdr. Kinkelgade/Brydevej/Søndergade...

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Fodgængerulykker. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet. Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt. 13.

Fodgængerulykker. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet. Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt. 13. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet Indsæt foto så det fylder rammen ud Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt 13. marts 2008 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Udgivet af Danmarks Statistik September 2005 72. årgang Oplag: 325 Danmarks Statistiks trykkeri ISBN 87-501-1484-0 ISSN 0070-3516 Pris: 126,00

Læs mere

Dødsulykker Årsrapport Rapport 576

Dødsulykker Årsrapport Rapport 576 Dødsulykker 2015 Årsrapport Rapport 576 Titel Dødsulykker 2015 Rapport 576 Dato: December 2016 Foto: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93436-60-2 ISBN: 978-87-93436-61-9 Copyright:

Læs mere

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes De seneste arbejdsløshedstal viser, at der var 13.300 bruttoarbejdsløse i Danmark, svarende til, procent af arbejdsstyrken. Prognoserne for det danske arbejdsmarked

Læs mere

Arbejdsløsheden faldt igen i oktober

Arbejdsløsheden faldt igen i oktober Arbejdsløsheden i oktober 7 3. november 7 Arbejdsløsheden faldt igen i oktober Antallet af arbejdsløse faldt med 7 fuldtidspersoner fra september til oktober 7, så bruttoarbejdsløsheden nu er på. fuldtidspersoner,

Læs mere

2. Udviklingen i antallet af isolationsfængslinger Der er modtaget oplysninger om i alt 36 afsluttede isolationsfængslinger i 2014, jf. tabel 1.

2. Udviklingen i antallet af isolationsfængslinger Der er modtaget oplysninger om i alt 36 afsluttede isolationsfængslinger i 2014, jf. tabel 1. BILAG A JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MAJ 2015 STATISTIK OM ISOLATIONSFÆNGSLING I forlængelse af ændring af reglerne om varetægtsfængsling i isolation i 2000 blev det besluttet, at der skal gennemføres

Læs mere

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling...

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling... NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2012-2016 Emne: Uheldsanalyse København, den 08.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0382 Reference: epr/tfj@moe.dk Notat nr.: 01 Rev.: 0 Fordeling: Jane

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Oktober 2012 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Forord Kvartalsstatistikken for oktober 2012 er en statistisk

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Stigning i arbejdsløsheden i august

Stigning i arbejdsløsheden i august Arbejdsløsheden i august 2016 Den 29. september 2016 Stigning i arbejdsløsheden i august Antallet af arbejdsløse steg med 1.400 fuldtidspersoner fra juli 2016 til august 2016, så bruttoarbejdsløsheden

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 2.. kvartal 2009 30. juli 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. På landsplan faldt priserne på parcel- og rækkehuse fra

Læs mere

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene I dag bor der over en million enlige i Danmark. Udviklingen siden viser, at andelen af singler blandt de --årige er steget fra knap procent til knap

Læs mere

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem.

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. Vejene Trafiksikkerhed nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. sikkerhed Vejdirektoratet arbejder målrettet med at øge trafiksikkerheden

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater 2016

De gymnasiale eksamensresultater 2016 De gymnasiale eksamensresultater 2016 Resumé: I 2016 dimitterede i alt 49.000 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på eux, hf, hf-e, hhx, htx og stx. Andelen af studenter fra stx udgør, ligesom

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Borgere i Gladsaxe Kommune behandlet efter trafikuheld i skadestue eller pa sygehus

Borgere i Gladsaxe Kommune behandlet efter trafikuheld i skadestue eller pa sygehus Trafikforskningsgruppen Institut for Byggeri og Anlæg Sofiendalsvej 1 9200 Aalborg SV Tlf: 9940 8080 www.trg.civil.aau.dk Borgere i Gladsaxe Kommune behandlet efter trafikuheld i skadestue eller pa sygehus

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 INDHOLD 1. OPSUMMERING 2. HVEM CYKLER I VINTERHALVÅRET? 3. CYKLISTER DER STOPPER MED AT CYKLE OM VINTEREN 4. CYKLISTER DER CYKLER MINDRE OM VINTEREN

Læs mere

1 Problemformulering CYKELHJELM

1 Problemformulering CYKELHJELM 1 Problemformulering I skal undersøge hvor mange cyklister, der kommer til skade og hvor alvorlige, deres skader er. I skal finde ud af, om cykelhjelm gør nogen forskel, hvis man kommer ud for en ulykke.

Læs mere