Trafikulykker for året 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikulykker for året 2016"

Transkript

1 Trafikulykker for året 2016

2 Trafikulykker for året 2016 Dato: Juni 2017 ISBN (NET): Copyright: Vejdirektoratet, 2017

3 Indhold Opsummering af året Forudsætninger og indhold 5 Generel udvikling 6 Transportmidler 10 Ulykkessituationer 12 Køn og aldersfordeling 14 Spiritusulykker 16 Regioner 17 Vejtyper 18 Bilag med tabeller 20

4 Opsummering af året 2016 sammenlignet med % flere ulykker Antallet af ulykker er steget fra ulykker i 2015 til ulykker i % flere alvorligt tilskadekomne I 2016 var der ulykker med materielskade, mens der var ulykker, hvor en person kom til skade eller mistede livet. Antallet af alvorligt tilskadekomne er steget fra i 2015 til i % flere lettere tilskadekomne Antallet af lettere tilskadekomne er steget fra i 2015 til i % flere dræbte Antallet af dræbte er steget fra 178 dræbte i 2015 til 211 dræbte i Over dobbelt så mange mænd som kvinder mistede livet i trafikken. Fald i spiritusulykker Der er fortsat et fald i antallet af spiritusulykker. Faldet var på 3 % i 2016 i forhold til Det vil sige, at der har været en nedgang fra til spiritusulykker. De typiske ulykker For ulykker, hvor der har været dræbte eller tilskadekomne, er især antallet af eneulykker, ulykker med ligeudkørende med samme kurs, mødeulykker og fodgængerulykker steget fra 2015 til

5 Forudsætninger og indhold Dette notat indeholder en statistisk beskrivelse af den øjeblikkelige status for trafi kulykker i Notatet indeholder dels en række fi gurer over udvalgte parametre for ulykker, dels et antal tabeller med de faktiske oplysninger for året Notatet er udarbejdet som konsekvens af, at oplysningerne for hele 2016 nu er endelige informationer fra politiet. Notatet fi ndes kun i elektronisk form. Gengivelse af resultaterne er tilladt med kildeangivelse Vejdirektoratet. Kilde Opgørelserne bygger på de informationer vi har modtaget i Vejdirektoratets ulykkessystem fra politiets ulykkesregister i POLSAS. I forbindelse med data fra politiet modtages først en foreløbig indberetning af ulykken og senere en endelig. I forbindelse med de foreløbige indberetninger mangler typisk information om personskadernes omfang. Det er derfor først i forbindelse med de endelige oplysninger, at tilskadekomne kan opdeles på alvorligt og lettere tilskadekomst. Definitioner Alene trafi kulykker, der er sket på offentligt tilgængeligt færdselsareal indgår i statistikken. Samtidigt skal der være involveret mindst et kørende element. Som dræbte regnes personer, der er døde indenfor 30 dage som følge af ulykken. Alvorligt tilskadekomne er personer, hvor politiet har angivet tilskadekomst og en anden skadetype end Alene lettere skade. Selvmord og dødsfald før ulykken, fx som følge af hjertestop, er udeladt som dræbte i statistikken. Som spiritusulykker regnes ulykker, hvor mindst én fører/fodgænger har haft en promille større end 0,50 promille eller er skønnet påvirket. 5

6 Generel udvikling 211 dræbte i trafikken i 2016 er det højeste antal i fem år. Stigningen i 2016 ses især i månederne maj, september og november. Tilskadekomne alvorligt tilskadekomne er det næstlaveste antal sammenlignet med de foregående 10 år. Antallet af lettere tilskadekomne var i Det er kun lavere i 2014 og Ulykker i trafikken trafikulykker er det højeste antal siden For ulykkerne er det især materielskadeulykker, der trækker i den forkerte retning. Antallet af materielskadeulykker i 2016 er især højere i februar, oktober og november måned, hvorimod antallet er lavere i januar i forhold til året før. I 2016 var der ulykker med materielskade, mens der var ulykker, hvor en person kom til skade eller mistede livet. Månedsfordelingen for 2015 og 2016 kan ses i tabel 2 i bilaget. Udvikling i ulykker fra Ulykker med personskade Ulykker alene med materiel skade Antallet af ulykker med personskade har generelt været faldende siden 2006, selvom faldet er fladet noget ud de senere år. Ulykker alene med materiel skade har derimod været svagt stigende siden I de senere år er der sket en udskiftning i vognparken til nyere og mere sikre biler. Det kan være en del af forklaringen på, at ulykker, som før ville have medført personskade, nu alene medfører materiel skade. 6

7 Udvikling i personskader fra Alvorlige personskader Lettere personskader og tilskadekomne i alt Antallet af dræbte og tilskadekomne har samlet set været faldende siden 2006, selvom faldet er fladet noget ud de senere år. Der har især været et fald i antallet af lettere tilskadekomne, så antallet har ligget lavere end antallet af alvorligt tilskadekomne siden En forklaring på faldet kan igen være, at flere kører i nyere og mere sikre biler. For antallet af dræbte har der også været et fald siden 2006, men her er der en let stigende tendens. Således er antallet af dræbte i 2016 det højeste i de seneste 5 år. 7

8 niveau Den historiske udvikling Fra biltrafi kken for alvor kom i gang efter 2. verdenskrig og frem til starten af 1970 erne sker der en voldsom udvikling i antallet af dræbte i trafi kken. Antallet af dræbte topper i 1971 med dræbte. Det er mere end 5 gange så mange dræbte som de 211 dræbte i Siden da har vi set et generelt fald med forskellige markante hop. Det første store hop er mellem 1973 og Det kan i høj grad tilskrives indførelsen af generelle hastighedsgrænser. Den efterfølgende nedgang skyldes bl.a. indførelsen af tvungen brug af sikkerhedsudstyr som fx sikkerhedsseler i køretøjer, hjelme til førere af motorcykel og knallert samt refl ekser på cykler. Også indførelsen af diverse vejtekniske tiltag har haft betydning. Det er blandt andet sket gennem en udpegning af de såkaldte "sorte pletter", som er de steder, hvor der skete fl ere ulykker, end man skulle forvente. Disse steder er fx blevet mere sikre gennem anlæg af rundkørsler eller ved etablering af en separat venstresvingsbane i signalanlæg. I 00 erne har tiltag som klip i kørekortet, automatisk fartkontrol og nultolerance over for narko i trafi kken blandt andet haft en gavnlig effekt på trafi ksikkerheden. 8

9 9

10 Transportmidler Ulykkesudviklingen over de seneste 11 år har vist størst nedadgående tendens for bilister og knallertkørere, hvor færre er kommet til skade eller er blevet dræbt i trafi kken. For både knallert 30 (lille knallert) og knallert 45 (stor knallert) kan noget af forklaringer være, at disse transportmidler ikke længere er så populære som tidligere. Derimod er tendensen for motorcyklister, cyklister og fodgængere i højere grad stagneret på et mere ens niveau for de forskellige trafi kanttyper i den samme periode. Dog ses der også en nedgang for disse tre trafi kanttyper, hvis man sammenligner med for 10 år siden. For kategorien lastbil/bus er der en top i 2007 og igen i I 2007 skete der en ulykke med en turistbus, hvor en blev dræbt og 24 kom til skade. Tilsvarende skete der i 2010 en ulykke med en turistbus på Bornholm, hvor pensionister var på udfl ugt. Her kom 36 personer til skade. Udviklingen i dræbte og tilskadekomne for udvalgte transportmidler Personbil Motorcykel Varebil Lastbil/bus 10

11 Knallert 30 Fodgænger Knallert 45 Cykel 11

12 Ulykkessituationer Figuren viser, hvordan udviklingen i antallet af personskadeulykker har været indenfor de 10 hovedsituationer er sammenlignet med de 5 foregående år Eneulykker Ulykker med fodgængere Ulykker med ligeudkørende samme kurs Krydsningsulykker med svingning Ulykker med svingning samme kurs Krydsningsulykker uden svingning Ulykker med ligeudkørende modsat kurs Ulykker med svingning modsat kurs Ulykker med parkeret køretøj Ulykker med genstande, dyr og lignende 12

13 Typiske ulykkessituationer I forhold til 2015 er antallet af ulykker med personskade steget for eneulykker, ulykker med ligeudkørende med samme kurs, mødeulykker og fodgængerulykker. I tabelafsnittet bagerst i notatet er tillige vist en fordeling på andre kombinationer af involverede i trafi kulykkerne. I 2016 var der en stigning i forhold til 2015 for følgende ulykkessituationer: Eneulykker Eneulykker er ulykker med kun ét involveret køretøj. De hyppigste eneulykker i 2016 var eneulykker på lige vej, hvor man kører af vejen enten til højre eller venstre. Denne type ulykke udgjorde 281 ulykker ud af det samlede antal eneulykker på 537. Ulykker med ligeudkørende med samme kurs Den typiske ulykke i forbindelse med ligeudkørende med samme kurs er bagendekollision. Denne type ulykke udgjorde 271 ud af det samlede antal på 408. Det er typisk personbil mod personbil. Ulykker med ligeudkørende modsat kurs Den typiske mødeulykke er direkte påkørsel uden forudgående overhaling. Denne type ulykke udgjorde 216 mødeulykker ud af det samlede antal på 252. Ulykker med fodgængere Den typiske ulykkessituation i forbindelse med fodgængere er i kryds. Fodgængerulykker i kryds udgjorde 131 ulykker ud af det samlede antal på 413. Den næst hyppigste type fodgængerulykke er krydsning af lige vej, som udgør næsten samme andel som fodgængerulykker i kryds. 13

14 Køn og aldersfordeling Mere end dobbelt så mange mænd dræbes i trafikken i forhold til kvinder. Også blandt tilskadekomne er andelen af mænd højere end for kvinder. Andelen varierer med alderen. I 2016 er 45 % af de dræbte og tilskadekomne børn i alderen 0-14 år piger, mens andelen af dræbte og tilskadekomne kvinder i aldersgruppen år er på 36 %. For dræbte og tilskadekomne på 65 år og derover er der en ligelig fordeling mellem kvinder og mænd. Over dobbelt så mange mænd som kvinder mister livet i trafikken Personskadernes alvorlighed adskiller sig også for de to køn. 72 % af de dræbte i 2016 er mænd, mens 57 % af de lettere tilskadekomne er mænd. Dette mønster ses også de foregående 10 år. Generelt gælder det, at jo mere alvorlig personskaden er, desto større er andelen af mænd. Ser man på fordelingen mellem mænd og kvinder i forhold til hovedsituationer for ulykker og valg af transportmiddel, så er der generelt en overvægt af mænd i alle tilfælde med en enkelt undtagelse. Når det gælder fodgængerulykker er der en signifikant overvægt af ældre kvinder, der kommer alvorligt til skade i forhold til andelen af ældre mænd. Det kan hænge sammen med, at ældre kvinder oftere end mænd færdes i trafikken som fodgængere. Kønsfordelingen af personskader Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne 14

15 Personskader fordelt på alder Aldersfordelingen af personskaderne i 2016 er vist i figuren. Der er en overvægt af tilskadekomne i alderen fra 16 til 23 år. Aldersgruppen år dækker 21 % af dræbte og tilskadekomne i 2016, hvilket svarer til niveauet for de foregående 5 år. Denne aldersgruppe udgør 10 % af befolkningen. Det er i aldersgruppen år, at de unge begynder at færdes som fører af motorkøretøj. Som ny trafikant med motorkøretøj har de endnu ikke opnået en stor rutine i at færdes i trafikken, og det kan være en del af forklaringen på, hvorfor de udgør en overvægt af dræbte og tilskadekomne i trafikken i forhold til den øvrige befolkning. Omvendt ses der relativt få personskader med børn i alderen 0-14 år. 5 % af alle dræbte og tilskadekomne i 2016 er blandt børn. Denne aldersgruppe udgør 17 % af befolkningen. Børn mellem 0 og 14 år færdes sjældent selvstændigt i trafikken. Det kan være en del af forklaringen på, at der er så få børn, som kommer til skade eller bliver dræbt i trafikken. Der er en lille top blandt de årige. Her svarer andelen af dræbte og tilskadekomne dog til andelen af befolkningen, nemlig 9 %. For personer på 70 år og derover udgør andelen af dræbte og tilskadekomne 12 %. Det svarer nogenlunde til andelen af befolkningen på 13 %. Derimod udgør andelen af de dræbte 28 % for denne aldersgruppe. Ældre er mere skrøbelige og kommer derfor nemmere alvorligt til skade, når de er involveret i en ulykke. Det kan være en af forklaringerne på, at de udgør en større andel af de dræbte i trafikken i forhold til befolkningsandelen. 15

16 Spiritusulykker I fi guren ses udviklingen i antallet af person- og materielskadeulykker med og uden spirituspåvirkning i 2016 sammenlignet med de foregående 5 år. Personskadeulykker Materielskadeulykker Selvom andelen af spiritusulykker er faldet gennem perioden, udgjorde de stadig 10,7 % af personskadeulykkerne og 11,5 % af materielskadeulykkerne i personer blev dræbt og 349 kom til skade i spiritusulykker i % af de dræbte og tilskadekomne i spiritusulykker i 2016 var ikke påvirkede under ulykken. De øvrige 83 % var påvirkede fodgængere, førere eller passagerer i et køretøj, hvor føreren var påvirket. 16

17 Regioner Materielskadeulykker Personskadeulykker Ulykker fordelt på regioner I figurerne vises ulykkesudviklingen over de seneste 11 år inden for de fem sygehusregioner i Danmark. Det ses på figuren, at for personskadeulykker og personskader (antal dræbte og tilskadekomne) er der et generelt fald i perioden for alle regioner. Personskadeulykker og personskader fordeler sig overordnet på to niveauer. Det største antal er i Hovedstaden, Syddanmark og Midtjylland, som følger nogenlunde samme udviklingen, og færrest på Sjælland og i Nordjylland, som også ligger på omtrent samme niveau. og tilskadekomne Materielskadeulykkerne viser en mere spredt fordeling med generelt svage stigninger. I 2016 ligger Hovedstaden og Syddanmark højest. Der er færrest i Nordjylland. Antallet af personskadeulykker og personskader er mere end halveret fra 2006 til 2016 i samtlige regioner på nær Nordjylland. Faldet for personskadeulykker er størst i region Syddanmark, hvor antallet er faldet 59 % siden 2006, og lavest for Nordjylland, hvor antallet af personskadeulykker er faldet 18 %. 17

18 Vejtyper Antallet af personskader på alle typer veje er nærmest halveret siden slutningen af De to vejtyper med fl est personskader er øvrige kommuneveje, (det vil sige andre veje end motorvej og motortrafi kvej) og øvrige statsveje (andre veje end motorvej og motortrafi kvej). Øvrige stats- og kommuneveje viser en næsten identisk udvikling gennem årene, udover en lille afvigelse med relativt fl ere dræbte og tilskadekomne på kommuneveje i Fra 2015 til 2016 er der især sket en stigning i dræbte og tilskadekomne for motorveje og øvrige kommuneveje. Antallet af personskader på alle typer veje er nærmest halveret siden slutningen af I 2016 var der fl ere ulykker med fl ere dræbte på motorveje end året før. 25 personer mistede livet i 21 ulykker på motorveje i Der er tale om en stigning på 5 dødsulykker i 2016, hvor 9 personer blev dræbt. I 2015 var der kun én dræbt i hver dødsulykke på motorvej, og derfor er antallet af dræbte særligt højt i 2016 i forhold til året før. Antal dræbte og tilskadekomne fordelt på vejtyper År Motorvej Motortrafikvej Ramper Øvr. Statsvej Øvr. Kommunevej

19 Selvom der er sket en stigning i antallet af dræbte og tilskadekomne på motorveje fra 2014 til 2016, så er det stadig den mest sikre vejtype at færdes på. Antal ulykker, dræbte, alvorligt tilskadekomne og lettere tilskadekomne i forhold til trafikmængden på motorvej (mio. kørte kilometer). År Ulykkesfrekvens Personskade Materialeskade I alt Antal personskader Alvorligt tilskade Lettere tilskade ,02 0,06 0,08 0,001 0,01 0,01 0, ,02 0,05 0,08 0,001 0,01 0,01 0, ,02 0,05 0,07 0,001 0,01 0,01 0, ,02 0,05 0,07 0,001 0,01 0,01 0, ,01 0,04 0,05 0,001 0,01 0,01 0,01 I alt Tabellen viser antallet af ulykker, dræbte og tilskadekomne på motorveje i forhold til vejlængden og trafi kken. Set i denne sammenhæng har antallet været konstant over årene på et meget lavt niveau. Bemærk at i alt ikke nødvendigvis er summen af de øvrige kolonner pga. afrundinger. 19

20 Bilag Bilag med tabeller Tabel 1: Antal ulykker og personskader i 2016 sammenlignet med de foregående 10 år. År Antal ulykker Personskade Materialeskade I alt Antal personskader Alvorligt tilskade Lettere tilskade I alt Procentvis ændring ,7% -7,9% -22,3% -31,0% -38,3% -60,3% -49,6% 20

21 Bilag Tabel 2: Antal ulykker og personskader i 2016 sammenlignet med 2015 fordelt på måneder. År Personskade Antal ulykker Materialeskade I alt Antal personskader Alvorligt tilskade Lettere tilskade I alt 2015 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Procentvis ændring ,0% 2,4% 2,1% 18,5% 0,9% 4,1% 3,1% 21

22 Bilag Tabel 3: Antal personskader fordelt på transportmiddel i 2016 sammenlignet med *Andet inkluderer transportmidler som traktorer, motorredskaber og heste. Personbil Varebil Lastbil/ Bus Knallert 45 Knallert 30 Cykel Andet* Motorcykel Fodgænger I alt Alvorligt tilskade Lettere tilskade Personskader i alt Alvorligt tilskade Lettere tilskade Personskader i alt Procentvis ændring ,2% -1,3% 66,7% 4,3% -14,0% -19,7% -3,5% -30,4% 6,9% 3,1% 22

23 Bilag Tabel 4: Antal personskadeulykker fordelt på transportmiddel og hovedsituation i Nr. 1 og nr. 2 refererer til nummereringen af de to første elementer i ulykkessituationen i alt Ulykker i alt Ulykker med et transportmiddel Personbil Varebil Lastbil/Bus Motorcykel Knallert Knallert Cykel Andet Ulykker med to eller flere transportmidler Personbil - personbil Personbil - varebil Personbil - lastbil/bus Personbil - motorcykel Personbil - knallert Personbil - knallert Personbil - cykel Personbil - fodgænger Personbil - andet Varebil - personbil Varebil - varebil Varebil - lastbil/bus Varebil - motorcykel Varebil - knallert Varebil - knallert Varebil - cykel Varebil - fodgænger Varebil - andet Lastbil/bus - personbil Lastbil/bus - varebil Lastbil/bus - lastbil/bus Lastbil/bus - motorcykel Lastbil/bus - knallert Lastbil/bus - knallert Lastbil/bus - cykel Lastbil/bus - fodgænger Lastbil/bus - andet Tabel 4 fortsættes næste side 23

24 Bilag Tabel 4 fortsat I alt Motorcykel - personbil Motorcykel - varebil Motorcykel - lastbil/bus Motorcykel - motorcykel Motorcykel - knallert Motorcykel - knallert Motorcykel - cykel Motorcykel - fodgænger Motorcykel - andet Knallert 45 - personbil Knallert 45 - varebil Knallert 45 - lastbil/bus Knallert 45 - motorcykel Knallert 45 - knallert Knallert 45 - knallert Knallert 45 - cykel Knallert 45 - fodgænger Knallert 45 - andet Knallert 30 - personbil Knallert 30 - varebil Knallert 30 - lastbil/bus Knallert 30 - motorcykel Knallert 30 - knallert Knallert 30 - knallert Knallert 30 - cykel Knallert 30 - fodgænger Knallert 30 - andet Cykel - personbil Cykel - varebil Cykel - lastbil/bus Cykel - motorcykel Cykel - knallert Cykel - knallert Cykel - cykel Cykel - fodgænger Cykel - andet Andet - personbil Andet - varebil Andet - lastbil/bus Andet - motorcykel Andet - knallert Andet - knallert Andet - cykel Andet - fodgænger Andet - andet

25 Bilag Tabel 5: Antal dræbte og tilskadekomne fordelt efter anvendt elementart og alder i Summen af tallene i de enkelte fordelinger vil ikke altid udgøre den anførte total, da der ikke foreligger aldersoplysninger for alle personer. Alder I alt Personskader Personbil Varebil Lastbil/Bus Motorcykel Knallert Knallert Cykel Andet Fodgænger I alt Personbil Varebil Lastbil/Bus Motorcykel Knallert Knallert Cykel Andet Fodgænger I alt Alvortligt tilskadekomne Personbil Varebil Lastbil/Bus Motorcykel Knallert Knallert Cykel Andet Fodgænger I alt Lettere tilskadekomne Personbil Varebil Lastbil/Bus Motorcykel Knallert Knallert Cykel Andet Fodgænger I alt

26 Bilag Tabel 5 fortsat Mænd I alt Personskader Personbil Varebil Lastbil/Bus Motorcykel Knallert Knallert Cykel Andet Fodgænger I alt Personbil Varebil Lastbil/Bus Motorcykel Knallert Knallert Cykel Andet Fodgænger I alt Alvortligt tilskadekomne Personbil Varebil Lastbil/Bus Motorcykel Knallert Knallert Cykel Andet Fodgænger I alt Lettere tilskadekomne Personbil Varebil Lastbil/Bus Motorcykel Knallert Knallert Cykel Andet Fodgænger I alt

27 Bilag Tabel 5 fortsat Kvinder I alt Personskader Personbil Varebil Lastbil/Bus Motorcykel Knallert Knallert Cykel Andet Fodgænger I alt Personbil Varebil Lastbil/Bus Motorcykel Knallert Knallert Cykel Andet Fodgænger I alt Alvortligt tilskadekomne Personbil Varebil Lastbil/Bus Motorcykel Knallert Knallert Cykel Andet Fodgænger I alt Lettere tilskadekomne Personbil Varebil Lastbil/Bus Motorcykel Knallert Knallert Cykel Andet Fodgænger I alt

28 Bilag Tabel 6: Antal spiritusulykker og personskader i disse i 2016 *Da flere spirituspåvirkede førere kan være involveret i samme ulykke, er summen fordelt på transportmidler ikke lig kolonnen med i alt. For personskader er skaderne anbragt under elementarten for højeste promille, og der er dermed kun talt med en gang. Heraf med spirituspåvirket fører af: Personbil Varebil Lastbil/ Bus Knallert 45 Knallert 30 Cykel Andet* Motorcykel Fodgænger I alt Antal spiritusulykker Personskade * Materielskade * Antal dræbte og tilskadekomne Alvorligt tilskade Lettere tilskade I alt Personskader blandt spirituspåvirkede førere/fodgængere Alvorligt tilskade Lettere tilskade I alt Uskadte Personskader blandt passagerer hos spirituspåvirkede førere Alvorligt tilskade Lettere tilskade I alt Personskader blandt øvrige Alvorligt tilskade Lettere tilskade I alt

29 Bilag Tabel 7: Antal ulykker og personskader fordelt på regioner i Region Antal ulykker Personskade Materialekade Personskader Alvorligt tilskade 1081 Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet Region Personskader fordelt på elementart Personbil Motorcykel Knallert 45 Knallert 30 Cykel Fodgænger Øvrige Tilskadekomne Tilskadekomne Tilskadekomne Tilskadekomne Tilskadekomne Tilskadekomne Tilskadekomne 1081 Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet

30 Bilag Tabel 8: Antal ulykker og personskader fordelt på politikredse i Antal ulykker Personskader Politikreds Personskade Materialekade Alvorligt tilskade 1 Nordjylland Østjylland Midt- og Vestjylland Sydøstjylland Syd- og Sønderjylland Fyn Sydsjæl. og Lolland-Fl Midt- og Vestsjælland Nordsjælland Københavns Vestegn København Bornholm Hele landet Region Personskader fordelt på elementart Personbil Motorcykel Knallert 45 Knallert 30 Cykel Fodgænger Øvrige Tilskade- komne Tilskade- komne Tilskadekomne Tilskadekomne Tilskade- komne Tilskade- komne Tilskadekomne 1 Nordjylland Østjylland Midt- og Vestjylland Sydøstjylland Syd- og Sønderjylland Fyn Sydsjæl. og Lolland-Fl Midt- og V estsjælland Nordsjælland Københavns Vestegn København Bornholm Hele landet

31 Bilag Tabel 9: Antal ulykker og personskader fordelt på vejtyper 2016 sammenlignet med *Gruppen dækker over til- og frakørselsramper. Rastepladser og lignende sideanlæg ved motorveje indgår under øvrige veje. Procenter er ikke beregnet, hvis antallet i et af årene er under 10. Vejtype Antal ulykker Personskade Materialeskade I alt Antal personskader Alvorligt tilskade Lettere tilskade I alt 2015 Motorvej M oto r t r a fi k ve j Ramper Mv - Mtv*) Øvrige statsveje Øvrige kommuneveje I alt Motorvej M oto r t r a fi k ve j Ramper Mv - Mtv*) Øvrige statsveje Øvrige kommuneveje I alt Procentvis ændring Motorvej 5,9% 5,3% 5,5% 56,3% 1,0% 11,2% 10,0% M oto r t r a fi k ve j 47,1% 8,7% 19,0% - 46,2% 0,0% 12,5% Ramper Mv - Mtv*) 9,4% 7,9% 8,1% - -9,1% 6,3% 0,0% Øvrige statsveje -4,7% 3,3% 0,7% -7,4% -6,1% 8,5% 0,3% Øvrige kommuneveje 0,9% 2,0% 1,7% 20,9% 1,5% 2,7% 2,9% Alle veje 1,0% 2,4% 2,1% 18,5% 0,9% 4,1% 3,1% 31

32 Vejdirektoratet har kontorer i: Aalborg, Fløng, Middelfart, Næstved, Skanderborg og København Find mere information på vejdirektoratet.dk Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon vejdirektoratet.dk

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - 2. kvartal Tabeller og udvikling Dato: April 2016 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-18-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling Uheldsstatistik Året 215 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - året 215 Tabeller og udvikling Dato: Juni 216 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-34-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Trafikuheld. Året 2007

Trafikuheld. Året 2007 Trafikuheld Året 007 Juli 008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade Postboks 908 0 København K Tlf.: 7 Fax.: 5 65 Notat: Trafikuheld Året 007 (Alene elektronisk) Dato:. juli 008 Forfatter: Stig R. Hemdorff

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Dato: Marts 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-02-2 Foto: Vejdirektoratet og Christoffer Askmann Copyright:

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 DATO: Jan 2014 FOTO: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770609586 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2014 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORUDSÆTNINGER OG INDHOLD...3 GENEREL UDVIKLING...5 Transportmidler...9 Uheldssituationer...11 Alder...12 Spiritusuheld...14

Læs mere

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 DATO: Februar 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607445 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 indhold OPSUMMERING AF 2. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011 DATO: Juni 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978 87 7060 698 1 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF ÅRET 2011... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 DATO: April 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607520 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 INDHOLD OPSUMMERING AF 3. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 DATO: December 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-7060-728-5 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL 2012...

Læs mere

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse Ulykkestal 212 fordelt på politikredse >>> STATUS FOR ULYKKER 212 3 4 Indhold 1 Forudsætninger og indhold 6 1.1 Kilde 6 1.2 Definitioner 6 2 Udviklingen i Danmark 6 2.1 Personskader fordelt på transportmiddel

Læs mere

Trafikuheld. Året 2008

Trafikuheld. Året 2008 Trafikuheld Året 28 September 29 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 918 122 København K Tlf.: 7244 3333 Fax.: 3315 6335 Notat: Trafikuheld Året 28 (Alene elektronisk) Dato: 11. september 29 Revideret

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004 Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 4 O Trafikuheld Året 24 April 25 Niels Juels Gade Postboks 98 22 København K Tlf. 4 Fax 5 65 Notat Trafikuheld Året 24 April 25 Dato 28. april 25 Forfattere Stig R. Hemdorff

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

temaanalyse Ulykker om natten

temaanalyse Ulykker om natten temaanalyse Ulykker om natten 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766387 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker om natten 21-21 Dette notat handler om personskadeulykker

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune Ulykkesanalyse 27 November 29 Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Ulykkesudviklingen 1998-27 6 3. Personskader og køretøjstyper 1998-27 8

Læs mere

Trafikuheld. Året 2006

Trafikuheld. Året 2006 Trafikuheld Året 006 Juni 007 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 3 Postboks 908 0 København K Tlf.: 744 3333 Fax.: 335 6335 Notat: Trafikuheld Året 006 Dato: 8. juni 007 Forfatter: Stig R. Hemdorff Udgiver:

Læs mere

temaanalyse fodgængerulykker

temaanalyse fodgængerulykker temaanalyse fodgængerulykker 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606561 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 FODGÆNGERULYKKER 2001-2010 Dette notat handler om

Læs mere

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. september 2013 13/19058-1 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN SEPTEMBER 2013 Niels Juels Gade 13 22 København K vd@vd.dk

Læs mere

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 9788770606578 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 SAMMENFATNING

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Foreløbige ulykkestal august 2016

Foreløbige ulykkestal august 2016 Dato 22. august 2016 Sagsbehandler Lartey G. Lawson Mail lal@vd.dk Telefon 7244 3027 Dokument 16/03107-8 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal august 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333

Læs mere

1.193 dræbte Det har vi lært. Dødsulykkestatistik

1.193 dræbte Det har vi lært. Dødsulykkestatistik 1.193 dræbte Det har vi lært Dødsulykkestatistik 2010-2015 Titel Dødsulykkesstatistik 2010-2015 1.193 dræbte - det har vi lært Dato: December 2016 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93436-63-3 ISBN:

Læs mere

Foreløbige ulykkestal oktober 2016

Foreløbige ulykkestal oktober 2016 Dato 23. november 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-10 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal oktober 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244

Læs mere

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010 temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler - ulykker med børn i personog varebiler - Dette notat handler om personskadeulykker i trafikken, hvor der har været tilskadekomne børn enten i person-

Læs mere

Foreløbige ulykkestal oktober 2015

Foreløbige ulykkestal oktober 2015 Dato 23. november 2015 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 15/03328-10 Side 1/12 Foreløbige ulykkestal oktober 2015 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244

Læs mere

Foreløbige ulykkestal maj 2016

Foreløbige ulykkestal maj 2016 Dato 23. juni 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-5 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal maj 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 vd@vd.dk

Læs mere

Foreløbige ulykkestal april 2016

Foreløbige ulykkestal april 2016 Dato 19. maj 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-4 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal april 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 vd@vd.dk

Læs mere

TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010

TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606585 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 Notatet omhandler

Læs mere

Foreløbige ulykkestal marts 2016

Foreløbige ulykkestal marts 2016 Dato 21. april 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-3 Side 1/12 Foreløbige ulykkestal marts 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333

Læs mere

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. november 2012 Mette Engelbrecht Larsen metl@vd.dk 7244 3348 DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL RESULTATER FRA DEN UDVIDEDE DØDSULYKKESSTATISTIK INDLEDNING Vejdirektoratet

Læs mere

Dødsulykker Årsrapport Rapport 545

Dødsulykker Årsrapport Rapport 545 Dødsulykker 2014 Årsrapport Rapport 545 Titel Dødsulykker 2014 Rapport 545 Dato: December 2015 Foto: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-88-6 Copyright: Vejdirektoratet, 2015

Læs mere

Foreløbige ulykkestal december 2015

Foreløbige ulykkestal december 2015 Dato 26. januar 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 15/03328-12 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal december 2015 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244

Læs mere

Kønsforskelle i trafikulykker

Kønsforskelle i trafikulykker Kønsforskelle i trafikulykker Kønsforskelle i trafikulykker Dato: Januar 2016 Oplag: 100 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-82-4 ISBN: 978-87-93184-83-1 Foto: Vejdirektoratet, Christoffer Askman

Læs mere

Volker Nitz Dækbranchen Danmark

Volker Nitz Dækbranchen Danmark Volker Nitz Dækbranchen Danmark En verden i forandring eller??? Den halve sandhed Opsummering af året 2015 Kilde Opgørelserne bygger på de informationer vi har modtaget i Vejdirektoratets ulykkesregister

Læs mere

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents FÆRDSELSUHELD 2009 Færdselsuheld 2009 Road traffic accidents Færdselsuheld 2009 Udgivet af Danmarks Statistik December 2010 77. årgang Oplag: 160 Printet hos ParitasDigitalService Foto omslag: Morten

Læs mere

Dødsulykker Årsrapport Rapport 576

Dødsulykker Årsrapport Rapport 576 Dødsulykker 2015 Årsrapport Rapport 576 Titel Dødsulykker 2015 Rapport 576 Dato: December 2016 Foto: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93436-60-2 ISBN: 978-87-93436-61-9 Copyright:

Læs mere

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 21-25 Foranalyse nr. 2, 26. Revideret 27 116 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Læs mere

FORORD 3. ULYKKESUDVIKLING 11 Antal dræbte i historisk kontekst 11 Personskader de seneste 10 år 11 Udvikling fra 2010 til

FORORD 3. ULYKKESUDVIKLING 11 Antal dræbte i historisk kontekst 11 Personskader de seneste 10 år 11 Udvikling fra 2010 til Indhold FORORD 3 SAMMENFATNING 4 INDLEDNING 8 ULYKKESUDVIKLING 11 Antal dræbte i historisk kontekst 11 Personskader de seneste 10 år 11 Udvikling fra 2010 til 2011 12 GENERELLE ANALYSER 14 Opsummering

Læs mere

Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn - 2005

Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn - 2005 1 Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn - 2005 Overlæge Lars Binderup Larsen Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Tilskadekomne ved trafikulykker i 2005 Der blev i 2005 behandlet 4.805 tilskadekomne personer

Læs mere

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem.

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. Vejene Trafiksikkerhed nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. sikkerhed Vejdirektoratet arbejder målrettet med at øge trafiksikkerheden

Læs mere

Trafikulykker med ældre bilister statistiske data

Trafikulykker med ældre bilister statistiske data november 2010 Trafikulykker med ældre bilister statistiske data Baggrundsnotat til HVU s temaanalyse om trafikulykker med ældre bilister Titel: Trafikulykker med ældre bilister statistiske data Udgivet:

Læs mere

Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning

Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning Mere trafik færre ulykker Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning Trafikmængden i Danmark stiger, mens antallet af dræbte og skadede i trafikken

Læs mere

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan 216 22 Antal ulykker Ulykkesudvikling 5 Ulykkesudvikling i Helsingør Kommune i perioden 1985-215 45 4 35 3 25 2 15 1 5 År Person Materiel Ekstra Antal personskader 16

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents FÆRDSELSUHELD 2008 Færdselsuheld 2008 Road traffic accidents Færdselsuheld 2008 Udgivet af Danmarks Statistik December 2009 76. årgang Oplag: 300 Printet hos ParitasDigitalService Trykt udgave: Pris:

Læs mere

Udvikling i risiko i trafikken

Udvikling i risiko i trafikken Udvikling i risiko i trafikken Seniorrådgiver Camilla Riff Brems, Danmarks TransportForskning, cab@dtf.dk Seniorforsker Inger Marie Bernhoft, Danmarks TransportForskning, imb@dtf.dk Resume I bestræbelserne

Læs mere

CYKELULYKKER

CYKELULYKKER CYKELULYKKER 2005-2014 Dette notat handler om ulykker i trafikken med cyklister involveret. Cykelulykker er defineret som en politiregistreret trafikulykke med en dræbt eller tilskadekommen cyklist involveret

Læs mere

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Udgivet af Danmarks Statistik September 2005 72. årgang Oplag: 325 Danmarks Statistiks trykkeri ISBN 87-501-1484-0 ISSN 0070-3516 Pris: 126,00

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden 1930 været

Læs mere

Ulykker med store varebiler. Alvorlige ulykker med dræbte eller indlagte tilskadekomne fra udvalgte politikredse januar juni 2004

Ulykker med store varebiler. Alvorlige ulykker med dræbte eller indlagte tilskadekomne fra udvalgte politikredse januar juni 2004 Ulykker med store varebiler Alvorlige ulykker med dræbte eller indlagte tilskadekomne fra udvalgte politikredse januar juni 2004 1 Totalvægt 2025 3500 kg Store varebiler Ulykker med store varebiler kassevogne

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan Uddrag af ulykkesanalyse Færdselsulykkerne i Jammerbugt Kommune er gennemgået for at danne et overblik over, hvor og hvordan uheldene i Jammerbugt er sket samt

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB UDKAST Dragør Kommune NOTAT 8. april 2016 JKD/SB Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Trafikulykker 2010-2014... 2 2.1 Kirkevej / Hartkornsvej... 5 2.2 Fælledvej/Sdr. Kinkelgade/Brydevej/Søndergade...

Læs mere

1. Færdselsuheld med personskade 1999

1. Færdselsuheld med personskade 1999 7 1. Færdselsuheld med personskade 1999 1.1 Indledning Færdselsuheldsstatistikken er baseret på indberetninger fra politiet og omfatter derfor kun uheld, som politiet har fået kendskab til. Uheldets sværhedsgrad

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents Færdselsuheld 2007 Road traffic accidents Færdselsuheld 2007 Udgivet af Danmarks Statistik September 2008 75. årgang Oplag: 325 Printet hos ParitasDigital Trykt udgave: Pris: 55,00 kr. inkl. 25 pct. moms

Læs mere

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Statistik Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Kriterier for søgningen Uheldene er sket i perioden 28-212. Uheldene er sket i Politikredsen Syd- og Sønderjylland. Ekstrauheld 1 er ikke

Læs mere

Dødsulykker 2013. Årsrapport Rapport nr 521

Dødsulykker 2013. Årsrapport Rapport nr 521 Dødsulykker 2013 Årsrapport Rapport nr 521 Dødsulykker 2013 Årsrapport, rapport nr. 521 Dato: December 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-40-4 Foto: Christoffer Askman og Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch Risiko i trafikken 2000-2007 Camilla Brems Kris Munch November 2008 Risiko i trafikken 2000-2007 Rapport 2:2008 November 2008 Af Camilla Brems og Kris Munch Copyright: Udgivet af: Rekvireres hos: Hel eller

Læs mere

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS undgå højresvingsulykker Undgå højresvingsulykker Tiltag til forebyggelse af ulykker mellem højresvingende lastbiler/biler og ligeudkørende cyklister i signalregulerende

Læs mere

Fodgængerulykker. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet. Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt. 13.

Fodgængerulykker. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet. Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt. 13. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet Indsæt foto så det fylder rammen ud Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt 13. marts 2008 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Trafikulykker og vejarbejde

Trafikulykker og vejarbejde Analyse af ulykker sket ved vejarbejde på motorveje (2006-2010) Puk Kristine Andersson Juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Resumé og konklusion... 3 1 Introduktion...

Læs mere

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling...

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling... NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2012-2016 Emne: Uheldsanalyse København, den 08.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0382 Reference: epr/tfj@moe.dk Notat nr.: 01 Rev.: 0 Fordeling: Jane

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2012-01-23 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsrapport

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1243 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1243 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1243 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 4. september 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Christina

Læs mere

1. Færdselsuheld med personskade 2000

1. Færdselsuheld med personskade 2000 7 1. Færdselsuheld med personskade 2000 1.1 Indledning Færdselsuheldsstatistikken er baseret på indberetninger fra politiet og omfatter derfor kun uheld, som politiet har fået kendskab til. Uheldets sværhedsgrad

Læs mere

OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER

OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER INDHOLD OG BAGGRUND Denne folder udgør en kortfattet præsentation af projektet Offentlige udgifter ved trafikulykker. Folderen fokuserer på offentlige udgifter til

Læs mere

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode.

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode. Personskader og byområder (paper) Trafikdagene 1998 I dette paper beskrives udviklingen i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i vejtrafikken i byområder i perioden 1984 til 1996 målt pr. 1. indb.

Læs mere

TEMAANALYSE DRÆBTE I TRAFIKKEN 2000-2009

TEMAANALYSE DRÆBTE I TRAFIKKEN 2000-2009 TEMAANALYSE DRÆBTE I TRAFIKKEN 2-29 DATO: December 211 FOTO: Modelfoto fra trafiksikkerhedskampagnen - Speed Event, Vejdirektoratet. ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2

Læs mere

Trafikanters uheldsrisiko

Trafikanters uheldsrisiko Trafikanters uheldsrisiko Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Rådet for Trafiksikkerhedsforskning Ermelundsvej 11, 8 Gentofte, Danmark Indledning I bestræbelserne på at mindske risikoen for færdselsuheld,

Læs mere

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital 48 Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital Der blev i 24 behandlet et lidt større antal tilskadekomne trafikanter end i 23. Antallet af tilskadekomne steg

Læs mere

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Hvorfor går det så godt? Vi har en plan og et mål! Trafikanten har skiftet holdning Trafikanten har ændret adfærd Bilteknikken

Læs mere

NVF-seminar Færøerne maj 2009

NVF-seminar Færøerne maj 2009 NVF-seminar Færøerne maj 29 Ulykker har omkostninger Ulykker medfører sorg og savn hos familier og venner Vagn Bech, Vejdirektoratet, Vejcenter Nordjylland Ulykker har omkostninger Hvad koster trafikulykkerne?

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden starten af

Læs mere

Trafi ksikkerhed 2009

Trafi ksikkerhed 2009 Trafi ksikkerhed 2009 November 2009 Trafi ksikkerhed begynder med dig BRØNDERSLEV KOMMUNE Forord Denne rapport beskriver trafiksikkerhedsarbejdet i kommunen i 2009, hvor formålet er at reducere antallet

Læs mere

Trafi ksikkerhedsplan 2009

Trafi ksikkerhedsplan 2009 Trafi ksikkerhedsplan 2009 Juni 2009 Trafi ksikkerhed begynder med dig BRØNDERSLEV KOMMUNE Forord xx xx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 7 2. Ulykkesbilledet i Brønderslev Kommune 9 2.1 Ingen sorte

Læs mere

2. Udviklingen i antallet af isolationsfængslinger Der er modtaget oplysninger om i alt 36 afsluttede isolationsfængslinger i 2014, jf. tabel 1.

2. Udviklingen i antallet af isolationsfængslinger Der er modtaget oplysninger om i alt 36 afsluttede isolationsfængslinger i 2014, jf. tabel 1. BILAG A JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MAJ 2015 STATISTIK OM ISOLATIONSFÆNGSLING I forlængelse af ændring af reglerne om varetægtsfængsling i isolation i 2000 blev det besluttet, at der skal gennemføres

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER HØJRESVING FOR RØDT - HVORFOR? Transportministeriet arbejder med at formulere en ny national cykelstrategi. Visionen er, at hele Danmark skal op på cyklen.

Læs mere

KØNSMAINSTREAMING AF TRAFIKULYKKER Svend Torp Jespersen, svtj@cowi.com COWI A/S

KØNSMAINSTREAMING AF TRAFIKULYKKER Svend Torp Jespersen, svtj@cowi.com COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

TRAFIKULYKKER FORELØBI- GE MÅNEDSTAL

TRAFIKULYKKER FORELØBI- GE MÅNEDSTAL DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. februar 2013 13/02313-? Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 TRAFIKULYKKER FORELØBI- GE MÅNEDSTAL OPDATEREDE MÅNEDSFAKTORER 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2010/2011

Elevtal for grundskolen 2010/2011 Elevtal for grundskolen 2010/2011 Af Mathilde Ledet Molsgaard I 2010/11 er der ca. 713.000 elever i grundskolen. Andelen af elever i frie grundskoler og efterskoler har været stigende i perioden siden

Læs mere

Motorcykelulykker. Velkommen

Motorcykelulykker. Velkommen Velkommen Dybdeanalyse Motorcykelulykker Sven Krarup Nielsen 30. November 2009 Baggrunden for HVU s tema om motorcykelulykker er den stigning, der er sket i motorcykelulykker: I 2004 udgjorde motorcyklisterne

Læs mere

Halvering af antal trafikdræbte de næste 10 år?

Halvering af antal trafikdræbte de næste 10 år? Færdselssikkerhedskommissionens næste handlingsplan Halvering af antal trafikdræbte de næste 10 år? Sven Krarup Nielsen, Vejdirektoratet Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan fra 2007 Mål for 2012:

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater 2016

De gymnasiale eksamensresultater 2016 De gymnasiale eksamensresultater 2016 Resumé: I 2016 dimitterede i alt 49.000 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på eux, hf, hf-e, hhx, htx og stx. Andelen af studenter fra stx udgør, ligesom

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 4. kvartal 2008 27. januar 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. De gennemsnitlige kvadratmeterpriser for parcel- og rækkehuse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. september 2013 13/06643-5 René Juhl Hollen rhp@vd.dk MIDTVEJSSTATUS FORSØG MED DIFFERENTIEREDE HASTIGHEDER PÅ HOVEDLANDEVEJSNETTET Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg

Læs mere

Stor usikkerhed i statistikken over arbejdsløse for juli

Stor usikkerhed i statistikken over arbejdsløse for juli Arbejdsløsheden i juli Den. september Stor usikkerhed i statistikken over arbejdsløse for juli Antallet af arbejdsløse steg med. fuldtidspersoner fra juni til juli, så bruttoarbejdsløsheden nu er på. fuldtidspersoner,

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

Notat om Motorvejshastigheder. Status efter seks måneder med 130 km/t.

Notat om Motorvejshastigheder. Status efter seks måneder med 130 km/t. Notat om Motorvejshastigheder Status efter seks måneder med 130. Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335 vd@vd.dk www.vejdirektoratet.dk Notat Motorvejshastigheder

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Velkommen. Dybdeanalyse af. Landevejsulykker. Lars Klit Reiff Vejforum 2011

Velkommen. Dybdeanalyse af. Landevejsulykker. Lars Klit Reiff Vejforum 2011 Velkommen Dybdeanalyse af Landevejsulykker Lars Klit Reiff Vejforum 2011 Oversigt Datagrundlaget - kort Gennemgående ulykkestyper Særlige træk Vejen Hastighed Alkohol HVU s anbefalinger Oversigt Datagrundlaget

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 28. januar 15 Borgere i Syddanmark og Region Sjælland får oftest midler mod psykoser Der er store forskelle i forbruget af lægemidler mod psykoser mellem landsdelene.

Læs mere