Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold"

Transkript

1 Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold En undersøgelse af stipendieordningens betydning for engagement og fastholdelse Laila Ottesen Glen Nielsen Marianne Brandt-Hansen I samarbejde med DBU Januar 2010

2 Indhold Indhold...2 Resume...3 Indledning...8 Hvordan er det at være elitespiller i dansk kvindefodbold?...9 Spillernes hverdagslivsforhold...9 Forhold i klubfodbolden...11 Løn og godtgørelser...11 Klubskifte og motiver derfor...12 Spillernes beskrivelser af årsager til fastholdelse og frafald i elitefodbold...15 Glæde og sammenhold...16 Hvad forestiller spillerne sig, der vil kunne få dem til at stoppe?...19 Køn og fodbold...22 Støtte fra klub og trænerteam...26 Stipendieordningens betydning...30 Forbedringer til stipendieordningen i fremtiden...33 Betydningen af at spille på landsholdet...36 Forventninger til landsholdstræneren...37 Spillernes syn på fremtidens fokuspunkter...42 En fremtid indenfor fodbold efter afslutning af den aktive fodboldkarriere?...45 Sammenfatning...48 Konklusion...52 Fotos: Anders Kjærbye og Mikal Schlosser 2

3 Resume I denne rapport undersøges det, hvilke faktorer der har betydning for fastholdelse og engagement blandt spillerne i dansk kvindefodbold på eliteniveau. Herunder undersøges den betydning hverdagslivsbetingelser (uddannelse, familie, arbejde), og betingelser i fodbolden (træningsforhold, landsholdsdeltagelse, kønsaspekter m.m.) har for elitespillernes mulighed for og lyst til at træne, udvikle sig og præstere fodboldmæssigt. Dette sker med et særligt fokus på at belyse betydningen af DBU s fodboldstipendieordning. Helt overordnet beskriver de fire nedenstående citater meget rammende de aspekter, som denne spørgeskemaundersøgelse peger på som afgørende. Nemlig at de kvindelige elitespillere oplever en del tidsmæssige og økonomiske barrierer for at kunne spille på deres højeste niveau, men at de er fortsat på trods heraf, fordi fodbolden giver dem en stor glæde i form af ønskelige udfordringer, fællesskab og identitet. Jeg syntes vi mangler power i kvindefodbolden. For at vi kvinder skal blive gode skal vi træne mere, have mere fokus omkring os. Det behøves ikke være tung fysisk hård træning, vi mangler, måske bare lige den times boldleg mere, eller at man havde mange ting klaret, så man ikke skulle spekulere på, hvordan ens hverdag skulle hænge sammen både med tid, økonomi, arbejde/skole osv. Vi Kvinder har mange flere ting, som vi skal sørge for tage stilling til end mændene, ting som de bare tager for givet. Tit vælger mange kvinder fodbolden fra eller nedprioriterer den. Det skyldes oftest at nu skal du have uddannelsen eller det job eller andet. Der er mange ting som skal gå op i en højere enhed som fodboldkvinde. Økonomisk støtte og bedre faciliteter samt træningstider ville gøre meget. For det er svært at få et fuldtidsarbejde, elitesport og dertil familie og hverdag til at hænge sammen Det giver mig en enorm tilfredsstillelse når tingene man har arbejdet med lykkes. Det er spændende og udfordrende at spille på det højeste niveau i DK og jeg føler at jeg gerne vil opnå mere endnu. Glæden ved at have en betydningsfuld rolle på et hold på dette niveau og være en del af holdet socialt og sportsligt Fodbold er mig, det gør mig glad, det gør mig lykkelig, det fuldender mig som menneske 3

4 102 ud af 182 inviterede 3F liga og landsholdspillere har besvaret spørgeskemaet. Af disse spillere er langt de fleste (73 %) amatørspillere, mens 27 % er kontraktspillere, hvoraf dog kun 2 % er fuldtidsbeskæftigede kontraktspillere. Udover at spille fodbold på højeste niveau er ca. en tredjedel af spillerne i gang med gymnasium, HF og lignende studiekvalificerende uddannelse, en tredjedel er i gang med en videregående uddannelse og en tredjedel har erhvervsarbejde (meget få er i lære). Spillerne, som har svaret, er i alderen fra 16 til 32 år med en gennemsnitsalder på 21,7 år. Det er udbredt, at spillerne modtager en eller anden form og omfang af materielle goder for deres fodbold. Mest udbredt er dog godtgørelse af udgifter til udstyr som støvler og kamp og træningstøj som lidt over halvdelen modtager samt godtgørelse af transportudgifter, som også næsten halvdelen modtager. Kun en tredjedel modtager egentligt grundløn og ca. 15 % modtager bonus. Der ses en tydelig tendens til at andelen, som modtager løn og bonusbetaling for deres fodbold, stiger med alderen (de ældre spillere er oftere på kontrakt). Ser vi på bevæggrunde og motiver for at skifte klub, viser det sig, at det ofte er sportslige forhold, som ønsket om at spille på et højere niveau samt bedre træningsforhold herunder også ønsker om bedre trænere, som får spillerne til at skifte klub altså ofte et ønske om personligt sportsligt avancement. Glæden og oplevelsen af sportslig præstation både individuelt og holdmæssigt herunder muligheden for at blive udfordret og forbedre sig har stor betydning for langt de fleste spilleres motivation. Men fællesskab og sammenhold er også af stor betydning for mange. Penge og andre materielle goder har mindre betydning, idet den kun har en lille betydning for over halvdelen. Det er ofte manglende tid og herunder mere specifikt behovet eller ønsket om at prioritere tid til uddannelse, arbejde og børn, spillerne anser som grunde til en dag at stoppe deres karriere. Dog er det lige så ofte lysten til uddannelse og arbejdskarriere som økonomiske nødvendigheder, der synes at drive denne prioritering. Men økonomiske ressourcer synes dog at have betydning for fastholdelsen, idet det viser sig, at spillere som spiller på amatørniveau langt oftere end kontraktspillere forudser, at de må stoppe fordi de får brug for at tjene penge samt på grund af 4

5 manglende økonomisk indtægt. Ligeledes forestiller mange flere af spillerne sig, at bedre økonomiske forhold vil blive en drivkraft bag et evt. klubskifte i fremtiden. Det viser sig, at hvor klubfodboldens og landsholdets trænerteams ofte opleves at støtte spillerne i deres fodboldkarriere, opleves de langt sjældnere, som en støtte i forhold til spillernes øvrige liv. Fra landsholdstræneren ønsker landsholdsspillerne en høj grad af ekspertise og input, som kan udvikle såvel hold som den enkelte spiller på både det fodboldtaktiske og tekniske plan. Men der forventes og ønskes også menneskeforståelse og sans for holdpleje, der kan give støtte på et mere socialt og personligt plan. Kort sagt skinner det igennem, at kvindernes forventninger er høje til både landsholdstræneren og landsholdstrænerteamet og at disse forventninger relaterer sig til deres fodboldkarriere som en helhed. Flere landsholdsspillere mener, at særligt kommunikationen til den enkelte spiller kan forbedres, i form af bedre kommunikation og information om deres præstation og feedback på, hvor de kan forbedre sig herunder ikke mindst information om, hvorfor de bliver udtaget eller ikke udtaget. For stipendieordningens vedkommende peger modtagernes besvarelser såvel som deres mere uddybende beskrivelser på, at stipendieordningen har og har haft den betydning, at den frigør tid fra lønarbejde, som kan bruges til træning og uddannelse og dette har stor betydning for både nuværende som tidligere modtageres fastholdelse, engagement og niveau i elitefodbolden, herunder også på landsholdsniveau. For de fleste modtagere synes stipendiet således at være et for karrieren afgørende økonomisk bidrag, idet de uden stipendiet ville blive nødt til at træne mindre grundet lønarbejde og idet enkelte udtrykker, at de uden ville overveje helt at stoppe på topplan. Stipendieordningen er derfor ikke blot med til at fastholde spillerne på landsholdsplan, men må også betragtes som karriereforlængende. Alle elitespillerne i 3F ligaen har en mandlig cheftræner, mens 86 % også har en mandlig assistenttræner. Derimod er kønsfordelingen ligelig fordelt blandt service, pleje og støtte funktioner som holdledere, fysioterapeuter og massører. For flertallet af spillerne er cheftrænerens køn underordnet, idet de finder at trænerkvalifikationer er det vigtigste. En 5

6 tredjedel af spillerne foretrækker ligefrem en mand som cheftræner, ofte fordi de ikke mener, der endnu findes kvalificerede kvinder. Spørger vi om det har betydning for spillerne, at de bevæger sig i en (kvantitativt set) mandsdomineret verden, svarer 10 %, at det har positiv betydning, 37 % at det ikke har betydning og halvdelen at det både har positiv og negativ betydning, mens det har en entydig negativ betydning for 5 % af spillerne. Den negative betydning viser sig i spillernes udtalelser ikke at dreje som kønnet på trænere men mere den lave prioritering og anerkendelse af kvindefodbold, som de oplever giver dem ringe økonomiske og facilitetsmæssige ressourcer og dermed er en barriere for at træne optimalt. Cirka to tredjedele af spillerne har gjort sig overvejelser omkring at forsætte indenfor fodboldbranchen efter endt karriere. Mest populær for spillerne er rollen som chef eller assistenttræner, mens rollen som holdleder ikke tiltrækker mange af de aktive spillere. Der tegner sig således en modsætning mellem at mange af disse kvinder ønsker sig rollen som træner selvom der er få kvindelige trænere i fodbold mens få af dem kan se sig selv som holdledere selvom denne rolle i kvindefodbolden ofte bestrides af kvinder. Spørger vi hvad der skal til for at spillerne ønsker at engagere sig får vi svar, som meget ligner motiverne og ønskerne bag engagementet blandt andre trænere og ledere. Nemlig ønsker om anerkendelse, udfordring og fællesskab samt for enkelte et ønske om at gøre noget for egne børn eller god betaling. Men derudover udtrykkes et særligt ønske om øget accept af kvindefodbolden og kvindelige trænere som afgørende for deres senere engagement. I elitespillernes eget subjektive syn på fremtidens fokuspunkter i arbejdet for en bedre elite i dansk kvindefodbold udpeger mange af spillerne bagvedliggende meget overordnede makrostrukturelle vilkår så som publicity, TV dækning, sponsorindtægter og anerkendelse som vigtige områder at forbedre. Dette giver på sin vis god mening, da sådanne strukturelle vilkår på samfundsplan påvirker de nære hverdagsvilkår i fodbolden i form af mængden af ressourcer til rådighed for investering i de faciliteter og ressourcer, som er direkte afgørende for den enkelte spillers fodboldliv (såsom træningsfaciliteter, lønindtægt osv.). På det teoretiske plan kan man dog med 6

7 udgangspunkt i det sociologiske faktum, at samfundsvilkår påvirker menneskers handlinger samtidig med at menneskers handlinger også påvirker samfundsvilkår, forestille sig to scenarier for fremtidens kvindeelitefodbold: 1) muligheden for en ond cirkel, hvor for få ressourcer fører til ringe udvikling og dermed endnu mindre interesse fra offentligheden og dermed endnu færre ressourcer. 2) muligheden for at vende en sådan negativ spiral med investeringer i kvalitetsudvikling som på sigt kan skabe samfundsmæssig interesse og dermed vedvarende og mere bæredygtig ressourcetildeling i form af TV dækning, anerkendelse, sponsor indtægter osv. Ud fra spillernes beskrivelser af deres prioriteringer af fodbolden i forhold til deres øvrige hverdagsliv samt fremtidsplaner kan de fleste af 3F ligaens spillere betegnes som elitemotionister. Hvis kvindefoldbolden skal løftes op på et højere eliteniveau, har både spillerne, klubberne og organisationen et benarbejde at udføre de kommende år for at bringe dansk kvindefodbold på niveau med ambitionerne og ikke mindst de omkringliggende landes klub og landsholdsniveau. Her er der bestemt brug for mere viden om, hvordan dette gøres. Konkluderende på denne undersøgelse må det fastslås, at kvindefodbolden i Danmark i disse år har en betydelig udfordring i at øge fokus på, hvordan elitespillerne bedre kan hjælpes i deres arbejde med at kombinere deres fodboldkarriere med et krævende hverdagsliv af uddannelse, arbejde og familie. Her viser det sig, at stipendieordningen er et godt bidrag, men generelt bedre økonomiske ressourcer synes afgørende for at skabe optimale vilkår for talentmassens udvikling og dermed dansk kvindefodbolds internationale præstationer. 7

8 Indledning Institut for Idræt på KU har sammen med DBU foretaget denne undersøgelse, som går ud på at undersøge, hvilke faktorer der har betydning for fastholdelse og engagement i dansk kvinde elitefodbold. Konkret undersøges den betydning stipendieordningen, hverdagslivsbetingelser (studie, familie, arbejde), træningsforhold, landsholdsdeltagelse, kønsaspekter m.m. har for de kvindelige elitespilleres mulighed for og lyst til at træne, udvikle sig og præstere fodboldmæssigt. Undersøgelsens deltagere er primært kvindelige elite fodboldspillere, dvs., spillere som spiller i 3F ligaen eller i udlandet inklusiv A landsholdsspillere. Ved enkelte spørgsmål omhandlende stipendieordningens betydning er dog også spurgt spillere, som tidligere har modtaget et fodboldstipendium. Spillerne har svaret på såvel lukkede spørgsmål (krydset af i fastlagte svarkategorier) og udfyldt åbne beskrivelser af deres oplevelser og holdninger. Denne rapport indeholder og bygger derfor sine analyser og konklusioner på både procentvise fordelinger af forskellige forhold, oplevelser og holdninger samt spillernes mere uddybende kvalitative kommentarer og fortællinger. Yderligere information om hvilke konkrete spørgsmål spillerne er blevet stillet (grundlaget for deres svar), samt den statistisk behandling kan indhentes ved at kontakte Institut for Idræt, KU 182 spillere fra Danmarks bedste række samt spillere der spiller i udlandet er blevet anmodet om at deltage i undersøgelsen. Af disse har 102 (56 %) udfyldt spørgeskemaet, hvilket er en lidt lav men dog for denne type undersøgelse en tilfredsstillende svarprocent. 8

9 Hvordan er det at være elitespiller i dansk kvindefodbold? Spillernes hverdagslivsforhold For at forstå spillernes oplevelser og præferencer angående deres fodboldkarriere, herunder betydningen af at modtage et fodboldstipendium, er det afgørende først at skabe sig indsigt i de hverdagslivsbetingelser, som gør sig gældende for spillerne det liv de lever. Blandt spillerne, der har svaret, er 73 % amatørspillere mens 27 % er kontraktspillere. Kun 2 % er fuldtidsbeskæftigede kontraktspillere, 5 % er kontraktspillere som deltidsbeskæftigede og 20 % er kontraktspiller under vilkår for bibeskæftigede (må højest arbejde med fodbolden 79 timer om måneden) 1. De fleste af spillerne (97 %) er spillere i 3F ligaen, mens 3 % spiller i udlandet. 12 % af respondenterne modtager stipendium og 17 % er med i A landsholdstruppen. For landsholdsspillerne gælder det, at 71 % er kontraktspillere og 29 % er amatører. Udover at spille fodbold på højeste niveau er ca. en tredjedel af spillerne i gang med gymnasium, HF og lignende studiekvalificerende uddannelse, en tredjedel er i gang med en videregående uddannelse og en tredjedel har erhvervsarbejde (meget få er i lære). Svarende hertil modtager halvdelen SU, 15 % modtager lommepenge fra forældre og 30 % modtager løn fra kontrakt fodbold. 41 % bor hjemme, mens de øvrige 60 % enten bor alene, med kæreste eller venner. Spillerne, som har svaret, er i alderen 16 til 32 år med en gennemsnitsalder på 21,7 år. På flere væsentlige områder dækker aldersspringet 16 til 32 år over ret forskellige livsfaser i såvel hverdags som fodboldlivet. Grundet de sammenhænge mellem alder og levevilkår og fodboldkarriere, som viser sig i data, har vi konstrueret og opdelt spillerne i tre alderskategorier, som afspejler forskellige livsfaser: En ungdoms /teenage aldersgruppe (16 19 år, 35 % af respondenterne), hvor mange er i gang med en ungdomsuddannelse og er i deres første år som seniorspiller. Aldersgruppen af spillere først i tyverne (20 25 år, 49,5 % af respondenterne), hvor mange er i gang med en videregående uddannelse og har lidt erfaring som seniorspiller. 1 Se eventuelt DBU s standardkontrakter for uddybning af de forskellige arbejdsvilkår forbundet med disse kontrakttyper. 9

10 Og endelige den ældste aldersgruppe (26 til 32 år, 15,5 % af respondenterne), hvor mange er ved at etablere familie såvel som arbejdskarriere og hvor man som spiller er blandt den erfarne men også ældste aldersgruppe blandt eliten. Diagrammerne 1a, 1b, 1c, 1d i bilag 1 beskriver, hvorledes aldersgrupperne år, år og år generelt set lever under forskellige vilkår, i både deres liv udenfor og indenfor fodbolden. Hvor den yngste aldersgruppe af spillere (16 19 år) oftest bor hjemme, bor spillere over 20 år oftest ude, enten som single eller i parforhold. Hvor den yngste aldersgruppe ofte er under studieforberedende uddannelse, er den mellemste aldersgruppe (20 25 år) oftest i gang med erhvervsuddannelse, mens den ældste aldersgruppe (26 32 år) oftest har erhvervsarbejde. I aldersgruppen over 26 år har 65 % færdiggjort en erhvervskvalificerende uddannelse og ikke overraskende, er uddannelsesniveauet højere blandt denne aldersgruppe, hvor flere har videregående erhvervskvalificerende uddannelser end de yngre spillere. Disse aldersforskelle i uddannelse og beskæftigelse afspejler sig i indtægtskilder ved siden af indtægterne fra fodbold. Hvor indtægter fra SU er mest udbredt blandt spillere under 25 år, er lønindtægt (udover fodbold) mest udbredt blandt spillere over 26 år. Angående spillernes fodboldkarriere modtager ca. en tredjedel løn fra kontraktfodbold med en tendens til at jo ældre jo større er andelen, der spiller på kontrakt, mens aldersgruppen år har den største andel af landsholdsspillere. Indgåelse af kontrakt synes altså mere afhængig af alder end af niveau. Dog viser det sig, at 71 % af landsholdsspillerne (en indikator for niveau) har kontrakt hvilket er mere end tre gange så ofte som spillere udenfor landsholdet, hvor kun 19 % spiller på kontrakt. Da det er sandsynligt, at ovennævnte forskelle i livsvilkår vil betyde, at mange andre forhold også vil være forskellige og have forskellig betydning for disse tre aldersgrupper underopdeles mange af rapportens analyser i disse tre aldersgrupper, men der vil også, hvor det er relevant, skelnes mellem spillere på kontrakt og amatørspillere (angående deres indkomst fra fodbold). Andre gange er det ikke relevant eller muligt (grundet for få respondenter) at lave sådanne opdelinger og der vil kun beskrives fordelinger for spillerne samlet set. 10

11 Forhold i klubfodbolden Løn og godtgørelser Som illustreret i nedenstående diagram er det udbredt, at spillere på dette niveau (3F ligaen eller udlandet) modtager en eller anden form for materielle goder for deres fodbold. Dog modtager kun en tredjedel egentlig løn mens godtgørelser af udgifter er mere udbredt, i det godt halvdelen får betalt/modtager udstyr som støvler og træningstøj, og næsten halvdelen modtager transportgodtgørelse. Der ses en tydelig tendens til at andelen, som modtager løn og bonus betaling for deres fodbold, stiger med alderen. Andelen som modtager løn og godtgørelser Personalegoder dækker over fri bil, fri telefon, fri bolig. Som nævnt spiller en stor procentdel af spillerne på amatørbasis. Dette kan skyldes et manglende økonomisk grundlag for at drive semi /professionelle kvindehold i Danmark. En amatørspiller kan ifølge DBU s Amatørbestemmelser for fodbold ( 3) uden tab af sin status som amatør modtage op til Kr om året (skattepligtig) samt modtage befordringsgodtgørelse (skattefri). Modtagelse af og godtgørelser for udstyr, herunder kamp og træningstøj, er det gode flest spillere modtager, hvilket sandsynligvis kan forklares ved at kamp og træningstøj ofte er sponsoreret og ved at der er skattemæssige lempelser i lovgivningen omkring udstyr, klubberne kan drage fordel af. Derved er der visse økonomiske fordele for klubberne ved at have 11

12 amatørspillere og udnytte skattefordele i at give materielle goder frem for at ansætte kontraktspillere og betale del eller fuldtidsløn. Klubskifte og motiver derfor Det er muligt at ovenstående økonomiske og materielle forhold influerer på spillernes engagement i form af, hvor længe de kan blive i elitefodbolden og hvor meget de har overskud til at træne. Men også andre forhold må tænkes at være afgørende for at kunne fastholde og muliggøre øget engagement og indsats blandt kvindelige spillere i elitefodbold. Her er bl.a. spillernes begrundelser for at skifte klub en god indikator for, hvilke forhold der tiltrækker, motiverer og fastholder spillere. Lidt under halvdelen af spillerne har skiftet klub i deres karriere som elitespiller. Ikke overraskende har ganske få af spillerne i aldersgruppen år endnu skiftet klub, da disse spillere er i deres allerførste år på senior plan. Interessant er det dog, at signifikant flere (p<0,05) blandt de årige har skiftet klub end spillerne over 26 år på trods af, at denne yngre aldersgruppe har haft en kortere karriere. Andelen som har skiftet klub i deres elitekarriere Ser vi på bevæggrunde og motiver for at skifte klub viser det sig (jf. nedenstående diagram), at det ofte er sportslige forhold, som ønsket om at spille på et højere niveau samt bedre træningsforhold 12

13 (herunder også ønsker om en bedre træner), som får spillerne til at skifte klub altså ofte et ønske om personligt sportsligt avancement. Det ses, at disse bevæggrunde langt overskygger økonomiske forhold og at sociale forhold sjældent er årsagen til klubskifte. Årsager bag at have skiftet klub Ser vi på hvad der kunne få spillerne til i fremtiden at skifte klub tegner sig dog et lidt anderledes billede, idet flere forestiller sig, at bedre økonomiske forhold vil blive en drivkraft for klubskifte i fremtiden. Dette kan ses som et udtryk for, at mange allerede har skiftet klub for at opnå højere og ofte tilfredsstillende sportsligt niveau (hvad der er vigtigst er der handlet på), mens mange endnu ikke er tilfredse med eller i hvert fald kunne fristes af bedre økonomiske gevinster. 13

14 Grundlag for eventuelt fremtidigt klubskifte 14

15 Spillernes beskrivelser af årsager til fastholdelse og frafald i elitefodbold Vi har bedt spillerne angive den grad af betydning forskellige forhold har for deres motivation for at spille på eliteniveau. Som illustreret i nedenstående diagram har glæden og oplevelsen af sportslig præstation både individuelt og holdmæssigt (herunder muligheden for at blive udfordret og forbedre sig) stor betydning for langt de fleste spilleres motivation. Men fællesskab og sammenhold, som er en udbredt motivationsfaktor i breddefodbolden, er også af stor betydning for langt de fleste kvinders motivation på dette eliteniveau. Penge og andre materielle goder er af stor betydning for få, men har dog en lille betydning for over halvdelen. Forskellige forholds betydning for spillernes motivation I ønsket om at fastholde spillerne peger ovenstående tal på, at det er vigtigt at sikre gode rammer og muligheder for spillernes sportslige præstation og udvikling. Men det er samtidigt værd at bide mærke i, at sammenhold og kammeratskab på holdet også er en vigtig motivationsfaktor for 90 % 15

16 af spillerne. Og endelig at økonomi har lille men dog nogen betydning. Om denne lille betydning kan blive en afgørende detalje, når de andre forhold er mødt, er svært at svare på. Betydningen og vigtigheden af de nævnte forhold er nogenlunde ligeligt fordelt inden for de tre aldersgrupper og blandt amatører og kontraktspillere. Dog med den vigtige undtagelse, at det for den yngste aldersgruppe (16 19 år) oftere har stor betydning at få rejseoplevelser, at konkurrere med andre hvorimod den ældste aldersgruppe (26 32 år) sjældnere synes, at det har stor betydning at møde nye udfordringer (og at det ikke så ofte har stor betydning for dem om holdet præsterer). Sammenlignet med spillere på amatørniveau, er det for spillere på kontrakt oftere af stor betydning at få penge og materielle goder samt rejseoplevelser. Dette er ikke uventet, da de oftere modtager sådanne goder, hvormed det også er muligt, at disse goder kan opleves som af betydning. For spillere på kontrakt er fodbolden både deres fritidsinteresse og bierhverv 2 og det de tjener derved, kan derfor have større betydning. Men også betydningen af den sportslige præstation, som udtrykt ved oplevelsen af at opnå sportslige ambitioner, hele tiden at blive bedre samt at konkurrere med andre er af lidt større betydning for de spillere, som spiller på kontrakt. Glæde og sammenhold I spillernes uddybende beskrivelser af, hvorfor de spiller fodbold (bilag 2) finder vi historier, som bekræfter ovenstående tal og på mere kvalitativ vis kan forklare, hvorfor de er motiverede til at bruge mange timer på at træne og spille, på trods af at fodbold på dette niveau for kvinder betyder, at de i en periode må nedprioritere lønindkomst, uddannelse, familie m.m. og leve et travlt hverdagsliv. Det bekræftes og uddybes, at engagementet skyldes både glæden ved sportslige præstationer og udvikling samt sociale fællesskaber og tilhørsforhold. At fodbold giver dem ønskelig udfordring, anerkendelse, tilhørsforhold, og dermed glæde. 2 For få (2 %) er det endda deres hovederhverv. 16

17 Det giver ambitioner i livet, mål i livet, socialt holdepunkt, succes(udfordringer), Det er efterhånden blevet en stor del af min identitet og jeg er i tvivl om hvordan jeg skulle definere mig selv og hvordan andre ville definere mig hvis jeg ikke havde fodbold Det er en passion for mig. Hele min identitet er bygget op om fodbolden Det er mit sted, og der hvor jeg får hverdagens frustrationer ud Det er et skulderklap, at vide, at man er god nok til at være med blandt danmarks bedste kvindelige fodboldspillere Det er fedt at blive bedre og lykkedes med det man gør.. Man spiller vel for at vinde Det giver mig en enorm tilfredsstillelse når tingene man har arbejdet med lykkes. Det er spændende og udfordrende at spille på det højeste niveau i DK og føler gerne jeg vil opnå mere endnu. Glæden ved at have en betydningsfuld rolle på et hold på dette niveau og være en del af holdet socialt og sportsligt. Jeg har spillet så længe jeg kan huske og kender ikke livet uden fodbold og frygter måske også lidt et tomrum og manglen på det sociale og konkurrence livet! Min store drøm da jeg var 12 var, at spille 3F. Allerede dengang blev jeg "skolet" af DBU på U 14, fik snuset til alle de oplevelser der følger med landshold. Jeg fortsætter først og fremmest fordi det giver mig en glæde at spille fodbold. På elitenivaeu bliver der stillet mange krav jeg godt kan lide at indfri. Det giver stor anerkendelse Mine veninder er på mit hold og det er dem der får mig til at spille plus glæden ved at spille Og vi ser, at det at engagere sig i fodbold på dette niveau ikke altid kun opleves som en barriere i forhold til andre gøremål og ambitioner men også ses som givende i forhold til det øvrige liv. Jeg får hele tiden noget nyt med hjem, jeg bliver bedre af at spille mod landsholdsspillere.. Jeg kan lide at spille fodbold, og har gjort det det meste af mit liv Jeg elsker det. Jeg er god til det, og det er en af grundene til at jeg ikke stopper jeg kan ikke smide det hele væk.. og jeg kan godt lide trænerne og spillerne omkring mig! plus at det giver mig mere motivation til at lave mine lektier også.. Det styrker mig både som fodboldspiller og på det personlige plan. Det er lysten til at træne og spille fodbold, og hele tiden forbedre sig for at nå sine mål 17

18 Kort sagt viser både tal og uddybende udtalelser at spillernes ambitioner, udviklingsmuligheder, sociale relationer og sammenhold i klub og på holdet kan tillægges stor betydning for deres fodboldglæde og engagement. 18

19 Hvad forestiller spillerne sig, der vil kunne få dem til at stoppe? En anden måde at opnå information om, hvilke forhold der er væsentlige for at fastholde kvindelige elitespillere er at undersøge, hvilke årsager de forestiller sig en dag vil kunne få dem til at stoppe deres karriere. Som det ses i nedenstående diagram er det ofte manglende tid og herunder mere specifikt behovet eller ønsket om at prioritere tid til børn, uddannelse og arbejde kvinderne forestiller sig vil sætte en stopper for deres fortsatte engagement. Dog er det lige så ofte selve lysten til uddannelse og arbejdskarriere som økonomiske nødvendigheder, der synes at drive denne fremtidige prioritering af livet ved siden af, eller måske nærmere efter fodbolden. Men at økonomiske ressourcer (også) har betydning for fastholdelsen afspejles i, at spillere som spiller på amatørniveau næsten dobbelt så ofte som kontraktspillere forudser, at de må stoppe, fordi de får brug for at tjene penge samt på grund af manglende økonomisk indtægt (jf. fig. 2, bilag 3). Cirka en tredjedel af spillerne kan forestille sig, at skader, fysisk opslidning eller manglende lyst kan blive en årsag. Her ses det dog tydeligt, at den ældste gruppe langt oftere forudser fysisk opslidning som årsag til ophør, hvilket sandsynligvis grunder i, at denne aldersgruppe i højere grad kan mærke det fysiske slid på egen krop. Dog oplever denne ældre aldersgruppe sjældnere at prioritering af indtjening bliver afgørende, hvilket sandsynligvis grunder i, at de oftere spiller på kontrakt og oftere allerede har lønarbejde (og dermed en højere indtægt). Disse ældre spillere formår at kombinere lønarbejdet med fodbolden. 19

20 Årsager til frafald: Når du en dag stopper, hvad tror du bliver årsagen? I rubrikken, hvor spillerne har mulighed for at give andre grunde til frafald, finder vi oftest udsagn som nedenstående der bekræfter at de ofte forudser, at de vil stoppe grundet en prioritering af familielivet. Får børn og det er ikke muligt at have dem med til fx landsholdssamling Har børn på 10 og 4 år og er gift. Nu er det tid til at være der for dem 100%. Jeg har nået mit mål Mere tid til kæresten, venner og familien Prioritere familieliv 20

21 Men vi ser også andre begrundelser, som understøtter tidligere beskrevne forhold af betydning for engagementet. Dårlige forhold og vilkår i denne mandsdominerede verden Manglende spilletid Mine veninder stopper med fodbold Grundene til mulige frafald fra fodbolden er altså en kombination af hverdagslivssituationer som børn, familie og indtjening (løn) og fodboldmæssige forhold samt ikke mindst, at det er svært at kombinere de to. 21

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde.

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Lige lidt praktisk. Jeg vil først bruge små 20 minutter på et indlæg. Derefter er der kaffe/te sodavand og et stykke brødtorte, hvor I kan sidde og

Læs mere

Skridtet mod eliten en god start påidrætsklasserne. -Et nøglehul for seje sjæle

Skridtet mod eliten en god start påidrætsklasserne. -Et nøglehul for seje sjæle Skridtet mod eliten en god start påidrætsklasserne -Et nøglehul for seje sjæle Haderslev idrætsklasser Fra talent til elite - udvikling af psykologiske færdigheder Har du vindermentalitet? Eller vil du

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland Det handler om andet end fodbold DBU Sjælland Program Præsentation og baggrund Hvad siger de unge??? Forskel i køn og typer Årsager til frafald Muligheder for fastholdelse Klubliv Opsamling DBU Sjælland

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

Udvikling af de frivillige mens de er der

Udvikling af de frivillige mens de er der Udvikling af de frivillige mens de er der Henriette Bjerrum, Vejen 2. juni 2012 Foto: Colourbox Stor tilfredshed med trænerne og foreningerne Trænerne er engagerede og dygtige Udsagn om trænerne i foreningerne

Læs mere

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om Kolde kendsgerninger om unge og fodbold Her kan du finde hurtige genveje til den store mængde af dokumentation om unges bevæggrunde for at til og fravælge fodbold og idræt i det hele taget. Tekst: Mads

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND VISION 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND Elite Resursegruppen BREDDE Kvinder 19+ år (elite) Kvinder 19+ år (bredde) Piger 13-19 år (elite) Piger 13-19 år (bredde)

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes?

Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes? Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes? Et mikro- og midi-perspektiv på frafaldsproblematikken Vejen 26.november 2014 Hvad er der på menuen? Det trænere og ledere tror der årsagen til

Læs mere

Aldersfordeling. Indledning. Data

Aldersfordeling. Indledning. Data Indledning Vi har i uge 9, 10 og 11 arbejdet med TPM det tværprofessionelle modul. Vores team består af Mikkel Jørgensen (lærerstuderende), Charlotte Laugesen (Socialrådgiverstuderende), Cathrine Grønnegaard

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 "Virksomheder, der har udgifter til sponsorering af fx sportsklubber og kulturelle foreninger, modtager ofte reklameydelser i form af omtale af virksomhedens navn og logo på bandereklamer,

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet U17 DM nyhedsbrev August 2015 Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet Informationer til forældre og spillere på U17 DM. Mandag 31.8: Infomøde om uddannelse 19.30 i kursuslokalet

Læs mere

Uddannelse og professionel fodbold

Uddannelse og professionel fodbold Uddannelse og professionel fodbold Match eller mismatch? Emil Bekker Ousager, professionel fodboldspiller i OB Disposition Introduktion Personligt uddannelsesforløb og fodboldkarriere Et (subjektivt) øjebliksbillede

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

Danmarks Ishockey Union Danish Ice Hockey Association

Danmarks Ishockey Union Danish Ice Hockey Association Fodboldens Hus DBU Alle 1 DK-2605 Brøndby Phone: +45 4326 5464 Fax: +45 4326 5460 www.ishockey.dk www.al-bankligaen.dk ishockey@ishockey.dk DANMARKS ISHOCKEY UNIONS JOB- OG UDDANNELSESPOLITIK 2010-2012

Læs mere

[1] ELITETALENT I ESAA U-18

[1] ELITETALENT I ESAA U-18 [1] ELITETALENT I ESAA U-18 [2] Elitetalent i ESAA U-18 U-18 Elitetalent i Aarhus - Fra talent til ligaspiller Aarhusiansk basketball sætter ressourcer ind på at udvikle U-18 talenter med tekniske, taktiske,

Læs mere

Frivillighed i Dansk Svømmeunion

Frivillighed i Dansk Svømmeunion Frivillighed i Dansk Svømmeunion Baseret på den hidtil største undersøgelse af frivilligt arbejde i danske idrætsforeninger foretaget af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut for Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse Medlemsønsker 25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse 8. november 25 Sammenfattet af Bo Kayser Holte Roklub Frederikslundsvej. Postboks 71 28 Holte Tlf. 45424232 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING...3

Læs mere

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten.

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten. Vejen frem I starten af 2012 blev Danmark kåret som verdens bedste håndboldnation. Kåringen skete på baggrund af de seneste års resultater, som vores landshold har præsteret på såvel ungdoms- som seniorsiden

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR TFC

BREDDESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusé at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. r på fakta) Hvad har betinget, Træningstid

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far)! Formål At vise hvorledes forældre - specielt mødre - kan involveres i døtrenes træning.

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Talenternes forældre

Talenternes forældre ernes forældre DJGA Hjarbæk 2008 Martin Thomsen Langagergaard Cand.scient. idræt og psykologi Driver Learn2improve Specialiseret i psykologiske tilgange til præstation i sportens verden, erhvervslivet

Læs mere

Frivilliges behov og motivation for uddannelse

Frivilliges behov og motivation for uddannelse Frivilliges behov og motivation for uddannelse Henriette Bjerrum, Vejen 31. maj 2012 Foto: Colourbox Dagens program Brændende platform for uddannelseskulturen i idrætsforeninger? Stærk uddannelsestradition

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Resultater af DHF s Efterskoleundersøgelse. 2013 / sammenfatning v. Anne Søndergård, cand.pæd.

Resultater af DHF s Efterskoleundersøgelse. 2013 / sammenfatning v. Anne Søndergård, cand.pæd. Resultater af DHF s Efterskoleundersøgelse 2013 / sammenfatning v. Anne Søndergård, cand.pæd. Formålet Medlemstallet hos de 14-18-årige falder drastisk Efterskolernes rolle Anbefalinger til de involverede

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger.

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger. Computerspil fylder en stor del af børns fritidsliv. 9 ud af 10 børn spiller - men der er stor forskel på piger og drenges spillevaner. Næsten alle de børn, der spiller computerspil, ønsker, at computerspil

Læs mere

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve?

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve? Foreningens navn: Spørgeskemaet er udfyldt af, navn: Adresse: Tlf. privat: Bedste træffetid: E-mail: Spm. 1 Med henblik på at belyse jeres forenings idrætslige aktiviteter og tilhørsforhold til de idrætslige

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for EGIF Badminton Klubudvikling Centrale spørgsmål: Hvad gør Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram)

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen?

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Stille mus Indadrettet/usikker Har ikke mange venner Ser mere tv Bruger mere tid på at læse bøger og blade Hjælper til derhjemme Bruger internettet

Læs mere

Studerende og erhvervsarbejde

Studerende og erhvervsarbejde 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 2 3 EN SU TIL AT LEVE AF SU en er grundlaget for den lige adgang til uddannelse for alle, uanset opvækst og

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

1.1 Unge under ungdomsuddannelse

1.1 Unge under ungdomsuddannelse 1.1 Unge under ungdomsuddannelse Jeg plejer at bruge biblioteket meget, jeg læser gerne flere bøger hver uge, men har ikke så meget tid nu jeg er startet på gymnasiet. Ung kvinde under ungdomsuddannelse,

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING OVERORDNEDE RESULTATER PRIORITERING AF INDSATSOMRÅDERNE INTERNT BENCHMARK EKSTERNT BENCHMARK: OFFENTLIGT ANSATTE

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Skjern Håndbolds Talentstrategi

Skjern Håndbolds Talentstrategi Skjern Håndbolds Talentstrategi Skjern Håndbold VIL TALENTUDVIKLING Skjern Håndbold vil udvikle talenter i egen ungdomsafdeling både på drenge- og pigesiden. Vi vil være en hel klub, der kæmper for hold

Læs mere

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab ØG Eliteidræt Eliteidræt, faglighed og fællesskab Eliteidræt, faglighed og fællesskab vildmedfoto.dk På Øregård brænder vi for idræt. Og vi vil skabe de bedste rammer for vores elever både fagligt og socialt,

Læs mere

HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE WWW.HHXAALBORG.DK FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU

HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE WWW.HHXAALBORG.DK FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU WWW.HHXAALBORG.DK KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE ELITESPORT PÅ HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiet Aalborg kan

Læs mere

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF Nedslidt sandbane Klubhus Sumpet femmands træningsbane Nedslidt

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt Malene Degn på vej mod VM sølv på MT B Eliteidræt og uddannelse For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 Forord til Elite og udannelse Team Danmark ordningen for

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af fodboldpiger, ungtræner model, forældreinvolvering mv

Rekruttering og fastholdelse af fodboldpiger, ungtræner model, forældreinvolvering mv Præsentation for Pigeerfa-gruppen den 16. september 2014 Henriette Hansen, Ølstykke FC, helgesvej17@yahoo.dk Gift, 2 børn, arbejder på ScionDTU Træner ved et tilfælde da jeg var 16 år. Jeg vil dele mine

Læs mere

KOM MED PÅ DANMARKS STØRSTE HÅNDBOLDPORTAL

KOM MED PÅ DANMARKS STØRSTE HÅNDBOLDPORTAL KOM MED PÅ DANMARKS STØRSTE HÅNDBOLDPORTAL M E D I E I N F O R M AT I O N 2 LANDETS BEDSTE HÅNDBOLDSITE HBOLD.dk er Danmarks bedste og største håndboldsite. I løbet af de sidste tre år, har HBOLD.dk manifesteret

Læs mere

Samarbejdsaftale ETT Sportudøver og træner.

Samarbejdsaftale ETT Sportudøver og træner. Samarbejdsaftale ETT Sportudøver og træner. Samarbejdsaftale For udøvere og trænere tilknyttet ETT kamphold. De bedste betingelser for ETT kæmpere For at give ETT konkurrenceudøvere de mest optimale vilkår

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) De nedenstående informationer skal udfyldes korrekt og fyldestgørende, for derigennem at indberette relevante oplysninger. Disse

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

SFC vil udarbejde en lederpolitik, som beskriver krav og funktioner for hver træner / leder i klubben.

SFC vil udarbejde en lederpolitik, som beskriver krav og funktioner for hver træner / leder i klubben. Formål/Vision Vi ønsker at være en fodboldklub, hvor bredden er grundlaget for starten af børns fodboldliv. Vi vil udvikle spillere såvel, som trænere til at skabe et elitegrundlag, hvor SFC kan beholde

Læs mere

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling:

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Brøndbyernes IF-beretning 2013 Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Jørn Sørensen Bente Fryland John Pedersen Arne Nielsen Rudolf Larsen Æret være deres minde.. Året 2013

Læs mere

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS Ingen selvfølge at unge dyrker sport Det første store dyk på frafaldsbarometret ses i de tidlige teenageår. Her mærker foreningerne

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Lær mere Navn Sample Candidate Dato 1. oktober 2013 www.ceb.shl.com Introduktion En opmærksomhed på individuel læring er i stigende grad afgørende for udviklingen af de menneskelige ressourcer,

Læs mere