Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1, integreret i tagflade for Bosch solvarmeanlæg DK (2006/04)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1, integreret i tagflade for Bosch solvarmeanlæg 6 720 614 198 DK (2006/04)"

Transkript

1 SD Monterngsvejlednng Solfanger, type FKC-, ntegreret tagflade for osch solvarmeanlæg DK (006/04)

2 DK Generelt Teknske data Skkerhed eholderens anvendelse Anvsnngernes opbygnng Overhold dsse skkerhedsanvsnnger Før monterngen Generelle anvsnnger eskrvelse af komponenterne Øvrge nødvendge hjælpemdler Transport og opbevarng Teknsk dokumentaton eregnng af pladsbehov på taget Forberedende arbejder på taget estemmelse af udgangspostonerne for monterngen Monterng af ekstra taglægter Monterng af solfangere Forberedelse af solfangermonterng Fastgørelse af solfangere Tlslutnng af solfangerføler Tlslutnng af samlelednnger Udluftnng ved trykpåfyldnng Udluftnng med udlufter (tlbehør) på taget Monterng af forbndelsessæt tl to rækker (tlbehør) Monterng af dækplader Nederste dækplader Dækplader på sden Mdter-dæklste mellem to solfangere Mdterdækplader ved monterng flere rækker Sdedækplader øverste række ved monterng flere rækker Øverste dækplader Inddæknng af tag Afsluttende arbejde Installatonskontrol Isolerng af tlslutnngs- og samlelednnger Kort vejlednng tl to solfangere (006/04)

3 DK Generelt Generelt Dette kaptel beskrver, hvlke teknske regler der skal overholdes ved monterngen. Overhold samtlge natonale bestemmelser og drektver ved monterng og drft af anlægget, herunder bestemmelser for arbejder udført på tage, tlslutnng af termske solvarmeanlæg samt nstallaton af varmtvandsbeholdere. Monterngsarbejde på tage DIN 88, VO, del C: tagdæknngs- og tagtætnngsarbejde. DIN 89, VO, del C: blkkenslagerarbejde. DIN 845, VO, del C: stlladsarbejde. Tlslutnng af termske solvarmeanlæg EN 976: termske solvarmeanlæg og deres komponenter (præfabrkerede anlæg). ENV 977: termske solvarmeanlæg og deres komponenter (anlæg produceret kundespecfkt). DIN 988: teknske regler for brugsvandsnstallatoner (TRWI). Installaton og monterng af vandvarmere DIN 475, del : vandvarmere og varmeanlæg tl vandopvarmnng tl brugs- og procesvand; krav, mærknng, udstyr og kontrol. DIN 880, VO: varmeanlæg tl vandopvarmnng tl brugs- og procesvand. DIN 88, VO: gas-, vand- og spldevandsnstallatonsarbejde. DIN 84, VO: solerng af varmeteknske anlæg. AV WasV: bestemmelse om generelle betngelser for forsynng med vand. DVGW W 55: brugsvandsvarmeog lednngsanlæg, teknske forholdsregler tl forebyggelse af legonellavækst. Tab. Teknske regler for nstallaton af termske solvarmeanlæg Lynafledersystem Ved en bygnngshøjde (monterngshøjde) på maks. 0 m kræves der kke særlge forholdsregler tl lynaflednng. Hvs der allerede fndes et lynafledersystem, skal ntegrerngen af solvarmeanlægget tl lynafledersystemet kontrolleres af en el-nstallatør. RECYCLING Når solfangernes levetd er slut, kan de afleveres tl producenten gen. Materalerne anvendes derefter tl recyclng og behandles med de mest mljøskånsomme metoder (006/04)

4 4 Teknske data DK Teknske data FKC- Certfkater 006 DIN Længde 070 mm redde 45 mm Højde Afstand mellem solfangerne 90 mm 5 mm Absorberndhold, lodret type V f 0,86 l Absorberndhold, vandret type V f,5 l Udvendg flade (bruttoflade) A G,7 m² Absorberflade (nettoflade), m² Vægt netto, lodret type m 4 kg Vægt netto, vandret type m 4 kg Tlladt drftsovertryk for solfangeren Tab. Teknske data p mak s 6 bar (006/04)

5 DK Skkerhed 5 Skkerhed Dette kaptel forklarer, hvordan denne monterngsvejlednng er opbygget, og nformerer om de generelle skkerhedsanvsnnger for skker drft uden fejl. Skkerheds- og brugeranvsnngerne, som specfkt gælder monterngen, kan fndes monterngsvejlednngen ved de pågældende monterngstrn. Læs skkerhedsanvsnngerne omhyggelgt, før monterngen påbegyndes. Hvs skkerhedsanvsnngerne kke overholdes, kan der ske alvorlge personskader også med dødelg udgang samt tng- og mljøskader.. eholderens anvendelse Dette monterngssæt bruges tl optagelse af termske solfangere (lodret og vandret udførelse), som nstalleres på ekssterende skråtage med en hældnng på 5 tl 65. Anvendelsesbetngelser Montér kun monterngssættet på tage, som har tlstrækkelg bæreevne. Monterngssættet er egnet tl en maks. karakterstsk snelast på,8 kn/m² og en monterngshøjde på maks. 0 m. Om denne vejlednng Den forelggende monterngsvejlednng ndeholder vgtge nformatoner om skker og korrekt monterng af monterngssættet tl ndertag samt om den hydraulske tlslutnng. llederne denne vejlednng vser den lodrette monterng af solfangerne. Hvs den vandrette monterng adskller sg fra den lodrette, gøres der specelt opmærksom herpå. Hele den teknske dokumentaton er underlagt bestemmelserne om opbevarngsplgt. Du kan læse den hos producenten. Arbejdet, som er beskrevet monterngsvejlednngen, forudsætter faglg vden, som svarer tl en afsluttet GVS-uddannelse. Aflever denne monterngsvejlednng tl kunden. Forklar kunden, hvordan udstyret fungerer og betjenes (006/04)

6 6 Skkerhed DK. Anvsnngernes opbygnng Der skelnes mellem to nveauer, der markeres med sgnalord:. Overhold dsse skkerhedsanvsnnger LIVSFARE ADVARSEL! FORSIGTIG! LIVSFARE Angver en fare, som produktet mulgvs kan forårsage, og som kan medføre alvorlg legemsbeskadgelse eller endog død, hvs den gnoreres. Øvrge symboler tl angvelse af farer og anvsnnger tl brugeren: FARE FOR PERSONSKADER/ SKADER PÅ ANLÆGGET/ YGNINGSSKADER Henvser tl en potentelt farlg stuaton, der kan medføre mddelsvære eller lettere personskader eller materelle skader. Her får du tps og nyttge oplysnnger, som kan bruges tl optmal ndstllng og brug af anlægget. ADVARSEL! FORSIGTIG! på grund af styrt og nedfaldende dele. Træf passende forholdsregler tl forebyggelse af ulykker ved arbejde på tage. Ved arbejde på tage er det altd vgtgt at skre sg mod nedstyrtnng. ær altd vest med skkerhedslne eller andet personlgt beskyttelsesudstyr. Kontrollér, at monterngssættet og solfangerne sdder fast, når monterngen er afsluttet. FARE FOR PERSONSKADER Hvs du foretager ændrnger på konstruktonen, kan det medføre kvæstelser og funktonsfejl. Foretag aldrg ændrnger på konstruktonen. FORSIGTIG! FARE FOR PERSONSKADER Hvs solfangerne og monterngsmateralet er udsat for længere tds solstrålng, er der fare for at brænde sg på dsse dele. ær altd vest med skkerhedslne eller andet personlgt beskyttelsesudstyr. Tldæk solfangeren (med f.eks. en presennng, som leveres som tlbehør) og monterngsmateralet under monterngen, så de beskyttes mod høje temperaturer på grund af solstrålngen (006/04)

7 DK Før monterngen 7 4 Før monterngen 4. Generelle anvsnnger Da tagdækkerfrmaer har erfarng med tagarbejde og faren for nedstyrtnng, anbefaler v at samarbejde med dsse frmaer ved solfangermonterng og tætnng af taget. Indhent nformatoner om betngelserne på opsætnngsstedet samt lokale forskrfter før monterngen. FARE FOR PERSONSKADER FORSIGTIG! Hvs solfangeren og monterngsmateralet er udsat for længere tds solstrålng, er der fare for at brænde sg på dsse dele. ær altd vest med skkerhedslne. Tldæk solfangeren (med f.eks. en presennng, som leveres som tlbehør) og monterngsmateralet under monterngen, så de beskyttes mod høje temperaturer på grund af solstrålngen. Fg SD Samlet vsnng solfangerpar, ndertagsmonterng Kontrollér at leverngen er fuldstændg og ubeskadget. den optmale placerng for solfangerne. Tag solstrålngen med planlægnngsovervejelserne (hældnngsvnkel, sydlg orenterng). Undgå skygge på grund af høje træer eller lgnende, og anbrng solfangeren, så den følger bygnngens form (f.eks. flugtnng med vnduer, døre etc.). rug kun orgnale dele fra producenten, og udskft omgående defekte dele. Fjern og udskft revnede tagsten, tagspåner eller plader, hvor solfangerne skal placeres (006/04)

8 8 Før monterngen DK 4. eskrvelse af komponenterne 4.. Monterngssæt tl solfangerne Monterngssættene bruges tl fastgørelse af solfangerne og tætnng af taget. De nederste dækplader (fg., pos. 6, 9 og 0) er udført tl skfer/tagspån-tagnddæknng uden blyskørt. Tl monterng flere rækker leveres der separate grund- og udvdelsesmonterngssæt Fg SD grundbyggesæt tl de yderste solfangere og udvdelsessæt tl den mdterste solfanger (lodret, en række) Grundmonterngssæt tl de to yderste solfangere en solfangerrække (fg. ): Udvdelsessæt, tl alle øvrge solfangere (fg. ): Pos. : Øverste dækplade venstre Pos. : Øverste dækplade mdt Pos. : Øverste dækplade højre Pos. 4: Hafter (4 styk som reserve) 6 Pos. 4: Klammer Pos. 7: Lste tl nedskrdnngsskrng Pos. 5: Dækplade på sden tl højre Pos. 8: Nedskrdnngsskrng (ved vandret: ) Pos. 6: Nederste dækplade højre Pos. 9: Nederste dækplade mdt Pos. 7: Lste tl nedskrdnngsskrng Pos. : Rulle tætnngsbånd Pos. 8: Nedskrdnngsskrng (ved vandret: 6 ) 4 Pos. 4: Dobbeltsdet nedholder Pos. 0: Nederste dækplade venstre Pos. 5: Dæklste Pos. : Rulle tætnngsbånd Pos. : Dækplade på sden tl venstre Pos. 9: Underlag tl tagsten Pos. : Underlagsplade venstre Pos. 4: Dobbeltsdet nedholder Pos. 5: Dæklste Pos. 6 Skrue 6 40 med underlagsskve 6 Pos. 7: Ensdet nedholder 6 Pos. 8: Underlagsplade højre Pos. 9: Underlag tl tagsten (006/04)

9 DK Før monterngen Hydraulsk forbndelse Tl den hydraulske tlslutnng skal der bruges et tlslutnngssæt og et forbndelsessæt mellem solfangerne Fg. 0 Tlslutnngssæt og forbndelsessæt (vst med lodrette solfangere) SD Tlslutnngssæt, pr. solfanger (fg. ): Pos. : Fjederbånd ( styk som reserve) 5 Pos. 7: Slangetylle R¾ med klemrng 8 mm Pos. : Omløber G Pos. 8: lndprop Pos. 4: Klemskve Pos. 9: Solvarmeslange 55 mm Pos. 5: Vnkeltylle Pos. 0: Klemforskrunng tl solfangerføler Pos. 6: Solvarmeslange 000 mm Pos. : Nøgle SW 5 Forbndelsessæt mellem solfangerne, for hver solfanger ( to transporthjørner, fg. 4): Pos. : Solvarmeslange 95 mm Pos. : Fjederbånd 4 Fg SD To transporthjørner med et forbndelsessæt (006/04)

10 0 Før monterngen DK 4. Øvrge nødvendge hjælpemdler Vaterpas Murersnor Hævert Vest med skkerhedslne Materale tl rørsolerng Stllads Tagdækkerstge eller udstyr tl skorstensfejerarbejde Kran eller lft Akku-skruemaskne og bor (Ø 4 mm) Stknøgle SW0 (nkl. 80 mm forlænger) Nøgle SW8 4.4 Transport og opbevarng Samtlge komponenter er beskyttede med transportemballager. ortskaf transportemballagerne med det mljøvenlge recyclngsystem. Transportbeskyttelse for solfangertlslutnnger Solfangernes tlslutnnger er beskyttede mod tlskadekomst med kunststofkapper. SKADER PÅ ANLÆGGET FORSIGTIG! som følge af beskadgede tætnngsplader. Fjern først kunststofkapperne (fg. 5, pos. ) lge før monterngen. Opbevarng Solfangerne må udelukkende opbevares tørt. Solfangerne må kke opbevares udenfor uden beskyttelse mod regn. Fg. 5 Kunststofkapper på solfangertlslutnnger SD (006/04)

11 DK Før monterngen 4.5 Teknsk dokumentaton Solvarmeanlægget består af forskellge komponenter (fg. 6), som ndeholder de nødvendge dokumentatoner tl monterng, betjenng og vedlgeholdelse. Tlbehørsdele har egne separate dokumentatoner. Pos. : Pos. : Pos. : Solfanger: Monterngsvejlednng tl monterng på ndertag er vedlagt tlslutnngssættet Pumpestaton: Monterngsvejlednngen er vedlagt pumpestatonen eholder: Monterngsvejlednngen er vedlagt beholderen Fg. 6 Solvarmekomponenter SD (006/04)

12 Før monterngen DK 4.6 eregnng af pladsbehov på taget De følgende mål er de mål, der som mnmum skal være kendte. Mål A og Arealbehov for solfangere nkl. dækplader. Mål C Mndst to rækker tagsten tl tagrygnng eller skorsten. Ved tagsten, som er lagt vådt, er der særlg fare for at beskadge tagnddæknngen. Mål D Tagudhæng nklusve gavlvæggens tykkelse. Mål E Mndst 0 cm tl monterng af tlslutnngslednngerne tagetagen nedenunder. Fg. 7 Afstandsmål, der skal overholdes SD Mål F Mndst 40 cm tl monterng af tlslutnngslednngerne tagetagen ovenover. Pladsbehov ved lodrette solfangere: Pladsbehov ved vandrette solfangere: Antal solfangere Mål A Mål Antal solfangere Mål A Mål,67 m,80 m 4,5 m,87 m,84 m,80 m 6,6 m,87 m 4 5,0 m,80 m 4 8,7 m,87 m 5 6,8 m,80 m 5 0,80 m,87 m 6 7,4 m,80 m 6,90 m,87 m 7 8,5 m,80 m 7 4,99 m,87 m 8 9,69 m,80 m 8 7,09 m,87 m 9 0,86 m,80 m 9 8,96 m,87 m 0,0 m,80 m 0,8 m,87 m Tab. Pladsbehov for lodret monterede solfangere (nkl. dækplader rundt om) Tab. 4 Pladsbehov for vandret monterede solfangere (nkl. dækplader rundt om) (006/04)

13 DK Forberedende arbejder på taget 5 Forberedende arbejder på taget LIVSFARE ADVARSEL! Ved arbejde på tage er det altd vgtgt at skre sg mod nedstyrtnng. FARE FOR PERSONSKADER ADVARSEL! på grund af styrt og nedfaldende dele. Træf passende forholdsregler tl forebyggelse af ulykker ved arbejde på tage. ær altd vest med skkerhedslne eller andet personlgt beskyttelsesudstyr. Afdæk tagstenene på det nødvendge område (tab. og tab. 4) tl solfangeren plus ekstra rækker tagsten, så der er plads tl at bevæge sg rundt (006/04)

14 4 Forberedende arbejder på taget DK 5. estemmelse af udgangspostonerne for monterngen Før monterngen skal udgangspostonerne bestemmes omhyggelgt. Vandret udgangsposton eregn mål X (afstand mellem tagstenene, som lgger på dækpladerne på sden fg. 8, pos. ) på taget, og overfør det tl taget. Foretag beregnngen, så tagstenene så vdt mulgt kun lgger på højre sde af solfangeren, men altd skæres tagstenens bølgedal. Mndst halvdelen af tagstenen skal være tlbage, når stykket er skåret af. Antal Mål A Mål X sol-fangere lodret vandr. lodret vandr.,50 m,4 m, m,4 m,67 m 4,5 m,49 m 4,4 m,84 m 6,6 m,66 m 6,4 m 4 5,0 m 8,7 m 4,8 m 8,5 m 5 6,8 m 0,80 m 6,00 m 0,6 m 6 7,4 m,90 m 7, m,7 m 7 8,5 m 4,99 m 8,4 m 4,8 m 8 9,69 m 7,09 m 9,5 m 6,9 m 9 0,86 m 8,96 m 0,68 m 8,78 m 0,0 m,8 m,85 m,0 m Tab. 5 Solfangerbredden nkl. dækplader (mål A) og afstanden mellem tagstenene (mål X) Lodret udgangsposton Fastlæg den nederste række tagsten under hensyntagen tl mål (fg. 8) (fg. 8, pos. ). Hvs tagstenene skal kortes af, må der kun skæres de øverste (skær først tagstenen, når dækpladerne er monteret). Antal Mål rækker lodret vandret,80 m,87 m 5,0 m,7 m 7,5 m 4,47 m 4 9,47 m 5,77 m Tab. 6 Solfangerhøjde nkl. dækplader (mål ) > 80 mm > 80 mm X A SD Fg. 8 estemmelse af solfangerens nøjagtge poston (006/04)

15 DK Forberedende arbejder på taget 5 5. Monterng af ekstra taglægter Som underlag for dækpladerne og solfangerne kræves der ekstra taglægter af samme højde som de ekssterende. Som alternatv tl de ekstra taglægter kan de ekssterende taglægter forskydes, så de får de ekstra taglægters mål det område, hvor solfangeren skal nstalleres. I denne vejlednng beskrves monterngen med ekstra taglægter. Længde for ekstra taglægter Mnmumlængden for de ekstra taglægter (fg. 9, pos. ) svarer tl solfangerbredden (tab. 5, sde 4, mål A) plus ca. 0 cm tl hafterne på sden (fg. 9, pos. ). YGNINGSSKADER FORSIGTIG! på grund af utætheder taget. Fastgør lægtesamlngerne på spærene, eller forbnd dem med f.eks. de ekssterende taglægter (fg. 9, pos. og fg., pos. ). > 80 mm X A SD Fg. 9 Pos. : Pos. : Pos. : Længde for ekstra taglægter (her: første taglægte forneden med nedskrdnngsskrng) Klammer Ekstra taglægter Monterng af ekstra taglægter (006/04)

16 6 Forberedende arbejder på taget DK 5.. Monterng af nedskrdnngsskrnger på første ekstra taglægte Da det mulgvs kke er mulgt at anbrnge nedskrdnngsskrngerne på taget af pladsgrunde, skal de formonteres på jorden og anbrnges på den første ekstra taglægte. Tl vandret monterng skal der anbrnges nedskrdnngsskrnger (fg. 0, pos. ) på en trælste ( udvendgt, mdten). Fastgør to nedskrdnngsskrnger (fg. 0, pos. ) ved enden af den vedlagte trælste med skruer 4 0 (fg. 0, pos. ). Fg SD Formonterng af nedskrdnngsskrnger på trælste Stl den formonterede nedskrdnngsskrng på den første ekstra taglægte(fg., pos. ), og fastgør den med to skruer 4 40 (fg., pos. ) (overhold målene) (70) Monterng af ekstra taglægter Fg. Fastgørng af nedskrdnngsskrnger på taglægte (mål mm, værd parentes = vandret udførelse) YGNINGSSKADER FORSIGTIG! på grund at utætheder taget, hvs dækpladerne kke tætner tlstrækkelgt. Hvs der er nveauforskelle mellem spærene, skal dsse forskelle udlgnes på stedet (fg. ). Montér taglægterne vandret (brug vaterpas). Fg. Justerng af spærenes nveauforskelle SD (006/04)

17 DK Forberedende arbejder på taget 7 Hvs der skal monteres en ekstra taglægte (fg., pos. ), hvor der allerede fndes én, skal den ekssterende lægte forskydes området, hvor solfangeren monteres (fg., pos. ) og fastgøres tlstrækkelgt (fg., pos. ). Inddæknngen af tagstenene på dækpladerne på sden skal skres. 4 Monterng én række Anbrng den første taglægte med nedskrdnngsskrngerne (fg. 4, pos. ). Anbrng den anden taglægte forneden tl nedholderne på sden (fg. 4, pos. ). Anbrng den tredje taglægte foroven tl nedholderne på sden (fg. 4, pos. ). Anbrng den fjerde taglægte tl understøttelse af styroporklen tl de øverste dækplader (fg. 4, pos. 4). Anbrng den femte taglægte tl understøttelse af de øverste dækplader (fg. 4, pos. 5). Anbrng den sjette taglægte tl understøttelse og fastgørng af de øverste dækplader (fg. 4, pos. 6). Fg. Pos. : Pos. : Pos. : Pos. 4: Forskydnng af taglægter solfangerens område Forskudt taglægte Fastgørng af taglægternes ender (kontralægter) Solfanger (udvendg) Spær SD ( ) 0 (00) (0-50) ( ) Fg SD Afstand mellem de ekstra taglægter ved monterng én række (mål mm, værder parenteserne = vandret udførelse) (006/04)

18 8 Forberedende arbejder på taget DK Monterng flere rækker Ved monterng flere rækker skal taglægterne tl den første række lægges som ved monterng én række (fg. 4). Den 5. og 6. lægte bortfalder ved den nederste række. Den fjerde ekstra taglægte enrække-monterngen er samtdg den første taglægte rækken ovenover (fg. 5, pos. ), og den skal bruges tl nedskrdnngsskrngen for den øverste solfangerrække. Anbrng den anden taglægte tl nedholderne på sden (fg. 5, pos. ). Anbrng den tredje taglægte foroven tl nedholderne på sden (fg. 5, pos. ). Anbrng den fjerde taglægte tl understøttelse af styroporklen tl de øverste dækplader (fg. 5, pos. 4). Anbrng den femte taglægte tl understøttelse af de øverste dækplader (fg. 5, pos. 5). Anbrng den sjette taglægte tl understøttelse og fastgørng af de øverste dækplader (fg. 5, pos. 6) (990-00) 0 (90) (40-440) (60-660) Fg SD Afstand mellem de ekstra taglægter ved monterng flere rækker (mål mm, værder parenteserne = vandret udførelse) (006/04)

19 DK Monterng af solfangere 9 6 Monterng af solfangere Når monterngen af solfangerne begyndes, skal følgende skkerheds- og brugeranvsnnger overholdes. LIVSFARE ADVARSEL! på grund af styrt og nedfaldende dele. Træf passende forholdsregler tl forebyggelse af ulykker ved arbejde på tage. Ved arbejde på tage er det altd vgtgt at skre sg mod nedstyrtnng. ær altd vest med skkerhedslne eller andet personlgt beskyttelsesudstyr. Fg. 6 To monterede solfangere SD Kontrollér, at monterngssættet og solfangerne sdder fast, når monterngen er afsluttet. SKADER PÅ ANLÆGGET FORSIGTIG! som følge af beskadgede tætnngsplader. Fjern først kunststofkapperne på solfangertlslutnngerne lge før monterngen. rug en evt. lft tl tagdækkerarbejde tl monterngen, -punkts-sugegreb med tlstrækkelg bæreevne eller specelle bæregreb, som leveres som tlbehør (gør det lettere at løfte). Under transporten eller monterngen kan solfangerne falde ned, hvs de kke er fastgjort (006/04)

20 0 Monterng af solfangere DK 6. Forberedelse af solfangermonterng Før den egentlge monterng på taget begyndes, kan komponenterne formonteres på jorden, så arbejdet på taget blver lettere. Fjederbåndende skal monteres med skrngsrngen, så solvarmeslangerne skres. FORSIGTIG! SKADER PÅ ANLÆGGET på grund af utætheder på solvarmeslangerne. Det skal skres, at fjederbåndet har den rgtge poston (fg. 7, pos. ), før skrngsrngen tages af (fg. 7, pos. ). Hvs den efterfølgende løsnes med tænger, kan spændkraften forrnges. Fg. 7 Fjederbånd med skrngsrng og på den formonterede blndprop monteret tlstand SD FARE FOR PERSONSKADER FORSIGTIG! Der må kun trækkes skrngsrngen, hvs fjederbåndet sdder over solvarmeslangen. Hydraulsk tlslutnng efter "Tchelmann" Solfangerne skal rørforbndes efter Tchelmannprncppet. Derved opnås det, at der tlføres den samme volumenstrøm tl alle solfangerne (fg. 8). Solfangerne skal monteres, så følergennemførngerne tl monterng af solfangerføleren (fg. 9, pos. ) sdder foroven. Fremløbsretnngen kan være tl højre (fg. 8) eller øverst tl venstre (fg. 9). I denne vejlednng vses fremløbslednngen på højre sde. Hvs solvarmeanlægget skal udluftes med en automatsk udlufter (tlbehør) på anlæggets højeste punkt, skal fremløbslednngen lægges med stgnng tl udlufteren og returlednngen med stgnng tl solfangerne. Fg. 8 Pos. : Pos. : Pos. : Pos. 4: Fg. 9 Hydraulsk tlslutnng fremløbslednng højre Solvarmeslange 95 mm Solvarmeslange 55 mm og blndprop Fremløbslednng Returlednng SD Hydraulsk tlslutnng fremløbslednng venstre SD (006/04)

21 DK Monterng af solfangere 6.. Monterng af forbndelsessæt Den hydraulske forbndelse mellem to solfangere skabes med forbndelsessættet (solvarmeslanger 95 mm og fjederbånd fra transporthjørnerne). Især ved lave temperaturer anbefaler v, at solvarmeslangerne lægges varmt vand, så monterngen gøres lettere. På bllederne er forbndelsessættet vst, så den første solfanger er monteret tl højre. Fg. 0 Formonterng af forbndelsessæt SD Afmontér plastkapperne (transportbeskyttelse) fra solfangertlslutnngerne. Sæt 95 mm-solvarmeslanger (fg. 0, pos. ) på de højre tlslutnnger tl den anden og alle øvrge solfangere. Skub fjederbåndene (fg. 0, pos. ) over solvarmeslangen (det andet bånd skrer senere tlslutnngen tl den anden solfanger). Træk skrngsrngen, når fjederbåndet sdder rgtgt, så forbndelsen skres (fg. 0, pos. ). 6.. Monterng af blndprop For tlslutnng af solfangerne behøves alle tlslutnnger kke, og de skal derfor lukkes. Afmontér plastkapperne (transportbeskyttelse) fra solfangertlslutnngerne. Sæt 55 mm-solvarmeslangerne (fg., pos. ) med den formonterede blndprop på begge solfangerens ledge tlslutnnger. Træk skrngsrngene, når fjederbåndene sdder rgtgt, så forbndelsen skres). Fg. Pos. : Pos. : Pos. : Monterng af blndprop og fjederbånd Fjederbånd Solvarmeslange 55 mm lndprop SD (006/04)

22 Monterng af solfangere DK 6.. Monterng af vnkeltyller tl samlelednnger Vnkeltyllerne skal formonteres som forberedelse af tlslutnngen tl samlelednngerne. Afmontér plastkapperne (transportbeskyttelse) fra solfangertlslutnngerne. Skub omløberne (fg., pos. ) over solfangertlslutnngerne. Læg klemskven (fg., pos. ) bag solfangertlslutnngens kant, og tryk sammen. Anbrng vnkeltyllen med o-rng (fg., pos. ), og skru den fast med omløber SD Fg. Monterng af vnkeltyller 6..4 Indsætnng af tætnngsbånd solfangerramme Forbndelserne mellem dækpladerne tl solfangerne på sden og forneden (fg., pos. ) skal tætnes med tætnngsbåndet. Rengør solfangerens grbefordybnng. Tag beskyttelsesfolen af tætnngsbåndet Læg tætnngsbåndet (fg., pos. ) med den klæbende sde fremad nd grbefordybnngen på de yderste solfangeres ydersder og forneden alle solfangerne (fg., pos. ) nkl. hjørneforbnderne (fg., pos. ). Tætnngsbåndet svulmer langsomt op efter monterngen. Fg. Solfangerens bagsde SD (006/04)

23 DK Monterng af solfangere 6. Fastgørelse af solfangere egynd med at lægge solfangerne på højre sde. 6.. Påsætnng af første solfanger Lad den første solfanger (fg. 4, pos. ) glde nd nedskrdnngsskrngen, og placér den 80 mm fra den yderste (evt. tlskårne) tagsten (fg. 4, pos. ). 80 mm Fg SD Den første solfanger sættes på og skrues fast Løft solfangeren en smule, og sæt de højre underlagsplader (fg. 5, pos. ) på den. og. ekstra lægte samt på en ekssterende lægte mdt på solfangeren og nd under solfangeren, så delene støder mod solfangerkanten forneden. Tl skruen (fg. 5, pos. ) skal der forbores med et 4 mm-bor. Fastgør de ensdede nedholdere (fg. 5, pos. ) med skrue 6 40 (fg. 5, pos. ), og fastgør med underlagsskve (brug nøgle SW 0). Nedholderen grber nu nd den nederste solfangerkant. Fg SD Den første solfanger sættes på og skrues fast Løft solfangeren en smule, og skub underlagspladen (fg. 6, pos. ) med den dobbeltsdede nedholder på den. og. ekstra lægte samt på en ekssterende lægte mdt på solfangeren og nd under solfangeren, så delene støder mod solfangerkanten forneden. Tl skruen (fg. 6, pos. ) skal der forbores med et 4 mm-bor. rug mærkerne underlagspladen tl markerng. Stram først skruen, når den anden solfanger er skubbet hen tl den dobbeltsdede nedholder. Fg. 6 Dobbeltsdet nedholder på første solfanger SD (006/04)

24 4 Monterng af solfangere DK 6.. Påsætnng af anden solfanger Lad den anden solfanger med de formonterede solvarmeslanger (fg. 7, pos. ) glde nd nedskrdnngsskrngen. Skub det andet fjederbånd (fg. 7, pos. ) på solvarmeslangen. Skub den anden solfanger hen tl den første solfanger, så de formonterede solvarmeslanger skubbes på den første solfangers venstre tlslutnnger (fg. 7, pos. ) SD Fg. 7 Den anden solfanger forbndes med den første Skub fjederbåndet hen over solfangertlslutnngens kant, og træk skrngsrngen. SKADER PÅ ANLÆGGET FORSIGTIG! på grund af uskrede solvarmeslanger. Fastgør alle solvarmeslanger på solfangertlslutnngen med et fjederbånd (fg. 8) SD Fg. 8 Solvarmeslange med fastgjorte fjederbånd Stram skruen tl den dobbeltsdede nedholder (fg. 9, pos. ). rug hertl en stknøgle SW0 med en længde på mn. 80 mm. Nedholderen grber nu nd de nederste solfangerkanter. Gå frem på samme måde med alle øvrge solfangere. 80 mm Fg. 9 Indskrunng af dobbeltsdet nedholder SD (006/04)

25 DK Monterng af solfangere Skrng af sdste solfanger Løft den venstre solfanger en smule, og sæt de venstre underlagsplader (fg. 0, pos. ) på den. og. ekstra lægte samt på en ekssterende lægte mdt på solfangeren og nd under solfangeren, så delene støder mod solfangerkanten forneden. Tl skruen (fg. 0, pos. ) skal der forbores med et 4 mm-bor. Fastgør de ensdede nedholdere (fg. 0, pos. ) med skrue 6 40 (fg. 0, pos. ), og fastgør med underlagsskve (brug nøgle SW 0) Monterng flere rækker Hvs der skal være flere solfangerrækker over hnanden, skal der monteres nedskrdnngs skrnger tl de øverste solfangere. Ved den vandrette udførelse skal der også monteres nedskrdnngs-skrnger med en afstand på 700 mm mdt på solfangeren. Fg. 0 Monterng af nedholder tl venstre 700 mm 700 mm SD Læg to nedskrdnngsskrnger (fg., pos. ) for hver solfanger (700 mm fra hnanden) over den nederste solfanger på den fjerde ekstra lægte den nederste række, og fastgør med to skruer 4 40 hver. Lad solfangeren den øverste række (fg., pos. ) glde mod nedskrdnngsskrngerne, og justér efter den nederste række. Fastgør solfangerne som den nederste række. Fg SD Nedskrdnngsskrnger tl anden solfangerrække (006/04)

26 6 Tlslutnng af solfangerføler DK 7 Tlslutnng af solfangerføler Solfangerføleren er vedlagt kompletstatonen eller regulerngen. A emærk monterngsstedet ved solfangersystemer en eller to rækker (fg. ). Monterngssted Solfangerføleren skal monteres solfangeren med den tlsluttede fremløbslednng (fg., pos. ). Monterngssted (fg., pos. A) ved solfangersystemer én række med fremløbslednng tl højre. Monterngssted (fg., pos. ) ved solfangersystem to rækker med fremløbslednng tl venstre. Monterng af solfangerføler For at solvarmeanlægget kan fungere perfekt er det nødvendgt, at solfangerføleren (fg., pos. ) skubbes nd følerens lederør ndtl anslag (svarer tl ca. 50 mm). Gennembryd tætnngslaget tl gennemførngen med solfangerføleren eller en skruetrækker (fg., pos. ). Skru klemforskrunngen (fg., pos. ) nd følerens gennemførng. Skub solfangerføleren ca. 50 mm nd følerens lederør (ndtl anslag). Stram klemforskrunngen (fg., pos. ), og hold evt. mod. Hvs du har gennembrudt følergennemførngen (fg., pos. ) for en forkert solfanger, skal den tætnes med proppen fra tlslutnngssættet. Ved hjælp af kabelforskrunngen (fg., pos. ) skal du først fjerne møtrkken, som befnder sg følergennemførngen. Fg. Pos. : Pos. : Fg. Pos. : Pos. : Pos. : Monterngssted solfangerføler (skematsk vsnng) Returlednng Fremløbslednng Solfangerføleren skubbes nd solfangeren Solfangerføler Klemforskrunng 50 mm Følgergennemførng SD Kollektor SD (006/04)

27 DK Tlslutnng af samlelednnger 7 8 Tlslutnng af samlelednnger Informatoner om træknng af samlelednnger kan fndes monterngsvejlednngen tl kompletstatonen. Den hydraulske tlslutnng tl samlelednngerne udføres ved hjælp af de lange, fleksble solvarmeslanger. Drekte tlslutnng af en stv samlednng tl solfangeren er kke tlladt. Fg. 4 Pos. : Pos. : Tlslutnngslednngerne føres under taget Fremløbslednng Returlednng SD 8. Udluftnng ved trykpåfyldnng Hvs solvarmeanlægget udluftes med en trykpumpe, er det kke nødvendgt med en udlufter på taget. Afmontér plastkapperne (transportbeskyttelse) fra solfangertlslutnngerne. 4 5 Skub omløberne (fg. 5, pos. ) over solfangertlslutnngerne. Læg klemskven (fg. 5, pos. ) bag solfangertlslutnngens kant, og tryk sammen. Sæt vnkeltyllen med o-rng (fg. 5, pos. ) på tlslutnngen, placer den rgtgt, og skru fast med omløber. 6 Sæt den lange solvarmeslange (000 mm, fg. 5, pos. 5) på vnkeltyllen, og fastgør med fjederbånd (fg. 5, pos. 4). Sæt slangetyllen med klemrngsforskrunngen (fg. 5, pos. 6) nd solvarmeslangen tl anslag, og fastgør med fjederbånd. Træk solvarmeslangen gennem taget sammen med følgerkablet. Slut samlelednngen tl slangetylle R¾ med klemrngsforskrunng (8 mm) (fg. 5, pos. 6). Fg. 5 Pos. : Pos. : Pos. : Pos. 4: Pos. 5: Pos. 6: Monterng af fremløbslednngen Omløber Klemskve Vnkeltylle med o-rng Fjederbånd med skrngsrng Solvarmeslange 000 mm SD Slangetylle R¾ med klemrngsforskrunng Gå frem på samme måde med returtlslutnngen (006/04)

28 8 Tlslutnng af samlelednnger DK 8. Udluftnng med udlufter (tlbehør) på taget Hvs solvarmeanlægget skal udluftes med en automatsk udlufter (tlbehør) på anlæggets højeste punkt, skal fremløbslednngen lægges med stgnng tl udlufteren (fg. 6, pos. ) og returlednngen med stgnng tl solfangerne (fg. 6). Undgå at skfte retnng for ofte. Hver gang retnngen skftes nedad efterfulgt af en stgnng, skal der anbrnges en ekstra luftpotte med udlufter. Hvs det kke er mulgt at anbrnge en automatsk udlufter, skal der nstalleres en manuel udlufter. Fg. 6 Pos. : Udlufter tl fremløbstlslutnng Solfangerføler SD Pos. : Automatsk udlufter på taget Ved solvarmeanlæg anbefaler v altd at anvende en udlufter af helmetal, da dette kan klare de skftende temperaturer. Funkton for den automatske udlufters tapskrue og vejrbeskyttelseskappe. 4 Solvarmeanlægget udluftes va den åbne tapskrue (fg. 7, pos. ). Vejrbeskyttelseskappen (fg. 7, pos. ) skal altd sdde på tapskruen under drft, så der kke kan trænge fugt nd solvarmeanlægget gennem den åbne tapskrue. Åbn udlufteren ved at åbne tapskruen en omgang. Udluftersættet er konstrueret tl monterng drekte på solfangeren eller under taget. Ved monterng på ndertaget er det af pladsgrunde kke mulgt at montere drekte på solfangeren. Derfor beskrves udelukkende monterng af udlufteren under taget. 9 Fg. 7 Pos. : Pos. : Pos. : Pos. 4: Pos. 5: Pos. 6: Pos. 7: Pos. 8: Pos. 9: 8 7 Leverngsomfang udluftersæt unverselt Vejrbeskyttelseskappe (tapskrue) Automatsk udlufter Kuglehane Paknng Udlufterkop Dobbeltnppel med omløber og klemrng Slangetylle med o-rng (kræves kke her) Fjederbånd 7 Solvarmeslange 55 mm (kræves kke her) SD (006/04)

29 DK Tlslutnng af samlelednnger 9 Tlslutnng af udlufter under taget Afmontér plastkapperne (transportbeskyttelse) fra solfangertlslutnngerne. Skub omløberne (fg. 8, pos. ) over solfangertlslutnngerne. Læg klemskven (fg. 8, pos. ) bag solfangertlslutnngens kant, og tryk sammen. Anbrng vnkeltyllen med o-rng (fg. 8, pos. ), og skru den fast med omløber. Sæt den lange solvarmeslange (000 mm, fg. 8, pos. 5) på vnkeltyllen, og fastgør med fjederbånd (fg. 8, pos. 4). Træk solvarmeslangen gennem taget sammen med følgerkablet. Gå frem på samme måde med returtlslutnngen. Skru slangetyllen R¾ med o-rng (fg. 8, pos. 6) og dobbeltnplen med o-rng (fg. 8, pos. 8) nd luftkoppen (fg. 8, pos. 7). Sæt slangetyllen (fg. 8, pos. 6) nd solvarmeslangen tl anslag, og fastgør med fjederbånd. Ved returtlslutnngen skal slangetyllen monteres den lange solvarmeslange med klemrngsforskrunngen fra tlslutnngssættet Fg. 8 Pos. : Pos. : Pos. : Pos. 4: Pos. 5: Pos. 6: Pos. 7: Pos. 8: Monterng af solvarmeslange på fremløbstlslutnng Omløber G Klemskve Vnkeltylle med o-rng Fjederbånd med skrngsrng Solvarmeslange 000 mm Slangetylle R¾ med o-rng Luftkop SD Dobbeltnppel med o-rng og klemrngsforskrunng Slut samlelednngen tl klemrngsforskrunngen (fg. 8, pos. 8) (006/04)

30 0 Monterng af forbndelsessæt tl to rækker (tlbehør) DK 9 Monterng af forbndelsessæt tl to rækker (tlbehør) Som tlbehør leveres forbndelsessættet (fg. 9, pos. 8), som udgør forbndelsen mellem to solfangerrækker. De øvrge udgange, som kke benyttes, lukkes med blndpropper (fg. 9, pos. 9). Montér samtlge tlslutnngsdele på solfangerne på jorden. Leverngsomfang (fg. 9) Pos. : Vnkeltylle Pos. : Fjederbånd 4 Pos. : lndprop Pos. 4: Solvarmeslange 55 mm Pos. 5: Solvarmeslange 000 mm Pos. 6: Omløber G Pos. 7: Klemskve Monterng af ekstra blndpropper 6 7 Fg Skematsk vsnng og leverngsomfang SD Luk solfangertlslutnngerne, som kke behøves, med blndpropperne (fg. 40, pos. ). Sæt 55 mm-solvarmeslangerne (fg. 40, pos. ) med de formonterede blndpropper på de to ledge tlslutnnger. Træk skrngsrngene, når fjederbåndene sdder rgtgt, så forbndelsen skres. 4 Monterng af forbndelsessæt Afmontér plastkapperne (transportbeskyttelse) fra solfangertlslutnngerne. Skub omløberne (fg. 4, pos. ) over solfangertlslutnngerne. Læg klemskven (fg. 4, pos. ) bag solfangertlslutnngens kant, og tryk sammen. Sæt vnkeltyllen med o-rng (fg. 4, pos. ) på tlslutnngen, placer den rgtgt, og skru fast med omløber. Mål afstanden mellem vnkeltyllerne (mål X) på de monterede solfangere, og skær solvarmeslangen (fg. 4, pos. 5) tl. Sæt solvarmeslangen på vnkeltyllerne, og fastgør med fjederbånd (fg. 4, pos. 4). Fg. 40 Monterng af formonterede blndpropper SD X Fg SD Forbndelsessæt mellem to solfangerrækker (006/04)

31 DK Monterng af dækplader 0 Monterng af dækplader Før adgangen tl solfangeren spærres med dækpladerne, skal følgende kontrolarbejde udføres: Er solvarmeslangerne fastgjort med fjederbånd (skrngsrngen trukket)? Er hver solfanger skret med nedholderne tl højre og venstre? Er føleren skubbet nd tl anslag og skret med klemforskrunngen? Er der udført trykprøver, og er alle tlslutnnger tætte (se vejlednng tl kompletstaton)? Tl tætnng af solfangerfeltet skal der monteres dækplader rundt om og mellem solfangerne/solfangerrækkerne. YGNINGSSKADER FORSIGTIG! på grund af utætheder taget. Montér dækpladerne omhyggelgt, så der kke opstår utætheder på grund af solfangerfeltet. FARE FOR PERSONSKADER FORSIGTIG! Som ved andre komponenter, der er ntegreret taget, udføres afdæknngen mellem solfangeren og tagstenene med tynde plader. Dsse kan føre tl kvæstelser. ær handsker tl at beskytte hænderne med. Ved vandret monterng overlapper de nederste, mdterste og øverste dækplader kke mellem to solfangere (fg. 4, pos. ), men mdten af solfangeren. Fg. 4 Dækplader monteret rundt om SD (006/04)

32 Monterng af dækplader DK 0. Nederste dækplader øj skørtene tl alle dækpladerne frem (fg. 4, pos. ). øj også enderne på de yderste dækplader foroven (fg. 4, pos. ) frem. Fg. 4 Monterng af skørt SD FORSIGTIG! YGNINGSSKADER på grund af utætheder taget, hvs målet for solfangerens overkant tl overkanten på den første ekstra taglægte kke svarer tl 90 9 mm. > 0 mm 90-9 mm Eventuelt skal taglægten understøttes. Sæt dækpladen med kanten opad nd solfangerens grbefordybnng (fg. 44, pos. ). Skub dækpladen hen tl solfangeren, så den højre korte kant (fg. 44, pos. ) foroven også går nd solfangerens grbehåndtag. Dækpladen skal lgge mn. 0 mm på tagstenen (fg. 44, pos. ) SD Fg. 44 Højre dækplade forneden Hvs der er mere end to lodrette solfangere, skal der anvendes dækplader forneden mdten (fg. 45, pos. ). De skal monteres, så de er nveau med solfangeren tl venstre (pl). Fg SD Placerng af de mdterste dækplader ved lodrette solfangere (006/04)

33 DK Monterng af dækplader Ved vandrette solfangere er det nødvendgt med dækplader mdten og forneden allerede ved to solfangere (fg. 46, pos. ). De skal overlappe mm mm mm Fg SD Placerng af de mdterste dækplader ved vandrette solfangere Læg den venstre dækplade (fg. 47, pos. ) på den foregående, og montér den som den højre (fg. 44). Træk først beskyttelsesfolen af klæberen tl dækpladerne (fg. 47, pos. ), når alle plader er skruet på. Fg. 47 Monterng af nederste venstre dækplade SD Fastgør pladerne med skruer ( mm lange, fg. 48, pos. ) og tætnngsskver. Træk beskyttelsesfolen af klæberen tl dækpladerne. Tryk dækpladen, der lgger øverst, ned på den underlggende plade (fg. 48, pos. ). Træk beskyttelsesfolen på bagsden tl skørtet af. Tlpas forsgtg skørtet efter tagstenenes kontur det forreste område (fg. 48, pos. ). Fg. 48 Fastgørelse af de nederste plader SD (006/04)

34 4 Monterng af dækplader DK 0. Dækplader på sden YGNINGSSKADER FORSIGTIG! på grund af utætheder taget. Holdepladerne (fg. 49, pos. ) skal stlles nd solfangerkanten forneden.. Sæt de højre og venstre sdedækplader (fg. 49, pos. ) nd solfangerens grbefordybnng med kanterne foroven, og skub dem over den nederste dækplade. Tryk pladernes overlappende fals sammen tl fastgørng (fg. 49, pos. ). Dækpladerne på sden skal fastgøres tl venstre og højre på taglægterne med hver tre klammer, (ved vandret udførelse to hafter). Læg klammerne (fg. 50, pos. ) kanten på dækpladen. Skub klammerne med dækpladen hen mod solfangeren, så dækpladen trykkes hen mod solfangeren. Fastgør klammerne med de vedlagte søm. Fg. 49 Monterng af dækpladen på sden tl højre SD Fg SD Skrng af dækpladen på sden 0. Mdter-dæklste mellem to solfangere Mdter-dæklsten tætner åbnngen mellem de to solfangere. Tryk dæklsten (fg. 5, pos. ) med ombuknngen nedad nd mellemrummet mellem de to solfangere, og placer den mdten. Stram skruerne (fg. 5, pos. ) med hånden med nøgle SW 8 ved at starte nedefra. Proflen klemmes fast tl solfangerrammen. Fg. 5 Mdter-dæklste SD (006/04)

35 DK Monterng af dækplader Mdterdækplader ved monterng flere rækker. Tætnngen mellem to solfangerrækker udføres med mdterdækpladerne. Læg dækpladens ombuknng (fg. 5, pos. ) nd solfangerrammens grbefordybnng. Sæt dækpladen (fg. 5, pos. ) hen tl solfangeren og nd dækpladen på sden tl højre. Ved at trykke foroven på dækpladen går pladen ndgreb under solfangerrammens grbehåndtag (fg. 5, pos. ). Læg gummlæben (fg. 5, pos. 4) foroven på solfangeren, og træk den frem. Træk beskyttelsesfolen af klæberen tl dækpladerne. Hvs der er mere end to solfangere, kræves der mdterdækplader (fg. 5, pos. ) mellem solfangerrækkerne. De skal monteres, så de er nveau med solfangeren tl venstre (pl). Ved vandret monterng skal mdterpladerne overlappe mm. 4 Fg. 5 Pos. : Pos. : Pos. : Pos. 4: Indsætnng af første mdterdækplade Højre mdterdækplade Dækpladens ombuknng Plade Gummlæbe SD Fg. 5 Postonerng af mdterdækpladerne SD Læg venstre dækplades ombuknng (fg. 54, pos. ) nd solfangerrammens grbefordybnng som ved den højre dækplade.. Sæt dækpladen hen tl solfangeren og nd dækpladen på sden tl venstre. Ved at trykke foroven på dækpladen går pladen ndgreb under solfangerrammens grbehåndtag (fg. 5, pos. ). Afkort gummlæben (fg. 54, pos. ), så den støder mod gummlæben på højre dækplade. Sæt gummlæben tl venstre dækplade på højre dækplades fals (fg. 54, pos. ). Tryk dækpladen, der lgger øverst, ned på den underlggende plade. Fg SD Påsætnng af venstre mdterdækplade (006/04)

36 6 Monterng af dækplader DK 0.5 Sdedækplader øverste række ved monterng flere rækker Montér de øverste sdedækplader (fg. 55, pos. ) som de nederste (kaptel 0. "Dækplader på sden"). FORSIGTIG! YGNINGSSKADER på grund af utætheder taget. Skub sdedækpladerne over mdterdækpladernes pladefals (fg. 55, pos. ). Fg. 55 Øverste højre dækplade SD 0.6 Øverste dækplader egynd højre sde med monterng af de øverste dækplader. Sæt øverste højre dækplade (fg. 56, pos. ) nd højre sdedækplade. Ved at trykke foroven på dækpladen går pladen ndgreb under solfangerrammens grbehåndtag (fg. 56, pos. ). Læg gummlæben (fg. 56, pos. ) foroven på solfangeren, og træk den frem. Sæt de øvrge øverste dækplader med pladefalsen (fg. 57, pos. ) nd den monterede dækplade, og skub hen tl solfangeren. Sæt øverste venstre dækplade (fg. 57, pos. ) nd venstre sdedækplade. Ved at trykke foroven på dækpladen går pladen ndgreb under solfangerrammens grbehåndtag (fg. 56, pos. ). Fg. 56 Øverste højre dækplade SD Fg SD Øverste venstre dækplade (006/04)

37 DK Monterng af dækplader 7 Afkort gummlæben (fg. 58, pos. ), så den støder mod gummlæben på højre dækplade. Sæt gummlæben tl venstre dækplade på højre dækplades fals (fg. 58, pos. ). Fastgør pladernes overlapnnger med hver tre 5 mm lange blkkenslagerskruer (fg. 59, pos. ). Fg. 58 Øverste venstre dækplade SD De øverste dækplader skal hver fastgøres med to klammer på taglægterne. Endvdere skal de yderste dækplader fastgøres med hver en klamme. Læg klammerne (fg. 60, pos. ) kanten på dækpladen. Skub klammerne med dækpladen hen mod solfangeren, så dækpladen trykkes hen mod solfangeren. Fastgør klammerne med de vedlagte søm. Fg. 59 Forbndelse af øverste dækplader med skruer SD Fg SD Fastgørng af øverste dækplader med klammer (006/04)

38 8 Monterng af dækplader DK 0.7 Inddæknng af tag Fastgør eventuelt tlskårne tagsten med klemmer fra en tagdækkerforretnng. YGNINGSSKADER FORSIGTIG! på grund af utætheder taget, ford tagstenene kke lgger rgtgt på dækpladerne. 0.7.Øverste tagsten Læg en hel tagsten foroven på dækpladen. Skær tagstenen tl, så: den overdækker dækpladen (fg. 6, pos. ) så meget som mulgt, men dog kke rører ved den, og den tlskårne tagsten lgger samme vnkel som de uskårne tagsten (derved skres det, at tagstenene lgger komplet labyrnt). Vnklen kan ndstlles med tagstenenes underlag. Læg underlaget (fg. 6, pos. ) på efter den beregnede poston, og fastgør det på taglægten. Læg de tlskårne tagsten (fg. 6, pos. ) på. 0.7.Tagsten på sden Skær tagstenene tl efter mål X (tab. 5, sde 4), og læg dem på. Fg. 6 Pos. : Pos. : Pos. : SD Pålægnng og fastgørng af underlag tl tagstenene Underlag tl tagsten Tlskårne tagsten Dækplade foroven (006/04)

39 DK Afsluttende arbejde 9 Afsluttende arbejde Hvs solvarmeanlægget udluftes med en automatsk udlufter (tlbehør), skal kuglehanen lukkes efter udluftnngen (se monterngsvejlednng kompletstaton).. Installatonskontrol Som supplement tl kontrolarbejdet på sde skal der udføres følgende kontrol: Er samtlge overgange mellem solfangeren og tagnddæknngen sne- og regntætte?. Isolerng af tlslutnngs- og samlelednnger Isolerng på stedet af samlelednngerne ved ndendørs- og udendørsmonterng rug højtemperaturbestandgt materale tl ndendørssolerng af lednngerne (006/04)

40 40 Kort vejlednng tl to solfangere DK Kort vejlednng tl to solfangere Denne vejlednng er en oversgt over arbejdet, der skal udføres. Følg altd de udførlge beskrvelser af arbejdet på de angvne steder samt alle skkerheds- og brugeranvsnnger. Forberedende arbejder på taget. Overfør mål X tl taget. sde 4. Monter nedskrdnngsskrngen. sde 6. Anbrng ekstra taglægter på taget. sde 6 Forberedelse af solfangermonterng 4. Monter solvarmeslangerne (95 mm) på højre sde af den anden og alle øvrge solfangere. 5. Sæt de formonterede blndpropper på tlslutnngerne, som kke behøves, og fastgør med fjederbånd. 6. Montér vnkeltyller tl de lange solvarmeslanger. 7. Læg tætnngsbåndet nd solfangerrammens grbefordybnng (forneden og yderst på solfangeren). Fastgørelse af solfangere 8. Lad den første solfanger glde nd nedskrdnngsskrngerne med en afstand på 80 mm fra tagstenene. sde sde sde sde sde 9. Skub underlagsplader under solfangeren, og sde forbor tl skruen. 0. Fastgør nedholderen med skrue og U-skve. sde. Forbor tl den dobbeltsdede nedholder på venstre solfangersde (mellem to solfangere).. Skub underlagspladen nd under solfangeren, og skru kun den dobbeltsdede nedholder ldt nd.. Skub den anden solfanger med formonterede solvarmeslanger tl den første solfanger, og fastgør med fjederbånd. sde sde sde 4 4. Stram skruerne tl den dobbeltsd. nedholder. sde 4 5. Monter de ensdede nedholdere tl venstre. sde 5 Tlslutnng af samlelednnger 6. Skub solfangerføleren nd solfangeren ndtl anslag med fremløbslednngen, der skal tlsluttes, og skru fast. 7. Skub de lange solvarmeslanger på vnkeltyllerne, og fastgør med fjederbånd. 8. Sæt klemrngsforskrunngerne solvarmeslangerne, og fastgør med fjederbånd. sde 6 sde 7 sde 7 9. Læg solvarmeslangen med følerkabel gennem sde 7 taget. 0. Udfør nstallatonskontrol. sde Monterng af dækplader. Læg de nederste dækplader nd fra højre mod venstre, og fastgør med blkkenslagerskruer.. Læg sdepladerne nd, og fastgør med klammer.. Sæt dæklsten nd mellem solfangerne, og stram skruerne godt. 4. Læg de øverste dækplader nd fra højre tl venstre, skær gummlæben tl, og skub den nd ved højre dækplade. 5. Fastgør de øverste dækplader med hafter, og fksér dem med blkkenslagerskruer ved overlapnngerne. 6. Montér underlaget tl tagstenene, og skær tagstenene tl. Tab. 7 sde sde 4 sde 4 sde 6 sde 7 sde 7 Fg. 6 Fg. 6 Fg X Forberedende arbejder på taget Hydraulsk tlslutnng Fastgørelse og afdæknng af to solfangere SD SD SD (006/04)

41 DK (006/04)

42 4 DK (006/04)

43 DK (006/04)

44 ROERT OSCH A/S Telegrafvej DK-750 allerup Telefon: Drekte:

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1 til fladtags- og facademontering for Bosch solvarmeanlæg

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1 til fladtags- og facademontering for Bosch solvarmeanlæg 63043970.0-.SD Monterngsvejlednng Solfanger, type FKC- tl fladtags- og facademonterng for osch solvarmeanlæg 6 70 64 90 DK (006/04) DK Generelt............................................... 3 Teknske

Læs mere

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solvarmeanlæg integreret i tagfladen. Solfanger. Til installatøren

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solvarmeanlæg integreret i tagfladen. Solfanger. Til installatøren Monteringsvejledning Solfanger 604975.00-.SD Logasol SKN.0 Solvarmeanlæg integreret i tagfladen Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service. 6 70 64 974 (0/007) DK Inholdsfortegnelse

Læs mere

Monteringsvejledning Solfanger, type FKT-1, integreret i tagflade. for Bosch solvarmeanlæg DK (2006/04)

Monteringsvejledning Solfanger, type FKT-1, integreret i tagflade. for Bosch solvarmeanlæg DK (2006/04) 604975.00-.SD Monterngsvejlednng Solfanger, type FKT-, ntegreret tagflade. for osch solvarmeanlæg 6 70 64 77 DK (006/04) DK Generelt............................................... Teknske data...........................................

Læs mere

Monteringsvejledning. Logasol SKS4.0 Solvarmeanlæg integreret i tagfladen. Solfanger. Til installatøren. Læs dette omhyggelit før montering og service

Monteringsvejledning. Logasol SKS4.0 Solvarmeanlæg integreret i tagfladen. Solfanger. Til installatøren. Læs dette omhyggelit før montering og service Monteringsvejledning Solfanger 604975.00-.SD Logasol SKS4.0 Solvarmeanlæg integreret i tagfladen Til installatøren Læs dette omhyggelit før montering og service 6 70 64 986 (0/007) DK Inholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00 Betjenngsvejlednng Trådløs motoraktuator 1187 00 Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng... 2 Enhedsoversgt... 3 Monterng... 3 Afmonterng... 3 Spændngsforsynng... 4 Ilægnng af batter... 4 Tlstand ved faldende

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning BRUGERVEJLEDNING UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Orgnale Brugsanvsnng R INDHOLD GENERELT...3 Indlednng...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tlsgtet brug...6 OVERSIGT

Læs mere

Monteringsvejledning. Logasol SKS4.0 Solvarmeanlæg for montering på tagflade. Solfanger. Til installatøren

Monteringsvejledning. Logasol SKS4.0 Solvarmeanlæg for montering på tagflade. Solfanger. Til installatøren Monteringsvejledning Solfanger 60966.0-.SD Logasol SKS.0 Solvarmeanlæg for montering på tagflade Til installatøren Læs vejledningen grundigt før montering og service 6 70 6 985 (0/007) DK Inholdsfortegnelse

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

Solar 3000 TF / Solar 4000 TF

Solar 3000 TF / Solar 4000 TF 67068058-00.Av Solfangere Solar 000 TF / Solar 000 TF FCB-S / FCC-S / FCC0-V Montering på tag Monterings- og vedligeholdelsesvejledning 6 70 80 85 (0/09) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring

Læs mere

Betjenings- og monteringsvejledning

Betjenings- og monteringsvejledning Betjenngs- og monterngsvejlednng Energsøjle 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Energsøjle med lyselement 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Lyssøjle 1343 26/27/28 Lyssøjle, kort 1344 26/27/28 Indholdsfortegnelse Produktbeskrvelse...3

Læs mere

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

6720647804-00.1T. Flade solfangere FKC-2. Montering i tag. Installations- og vedligeholdelsesvejledning 6 720 648 959 (2011/05) DK

6720647804-00.1T. Flade solfangere FKC-2. Montering i tag. Installations- og vedligeholdelsesvejledning 6 720 648 959 (2011/05) DK 670647804-00.T Flade solfangere FKC- Montering i tag Installations- og vedligeholdelsesvejledning Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..... Symbolforklaring......................

Læs mere

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang . Kort beskrvelse TheraPro HR9 Elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 4 Med den elektronske radatortermostat kan du ndstlle rumtemperaturen nøjagtgt efter

Læs mere

WallPerfect W 985E DK

WallPerfect W 985E DK Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng VÆG & LOFT 2 års garant WallPerfect W 985E overblk a 7 6 8 4 9 14 15 1/2 16 5 13 3 10 11/12 19 17 18 20 24 22 25 21 23 26 b c OFF A B A B 1 2 3 4 5 4 A 4 B 11

Læs mere

Monteringsvejledning. Type SKN3.0 Buderus solvarmeanlæg monteret på tagfladen. Solfanger. Til installatøren

Monteringsvejledning. Type SKN3.0 Buderus solvarmeanlæg monteret på tagfladen. Solfanger. Til installatøren Monteringsvejledning Solfanger 60965.0-.SD Type SKN.0 Buderus solvarmeanlæg monteret på tagfladen Til installatøren Læs dette grundigt før montering og service. 6 70 6 97 (09/007) DK Inholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation Betjenngsvejlednng HomeVent RS-500 Enhed tl komfortventlaton Danmark Hoval a/s Chrstansmndevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45 7199 1777 www.hoval.dk nfo@hoval.dk Fyrstendømmet Lechtensten Hoval Aktengesellschaft

Læs mere

Gaskedel uafhængig af luft fra rummet EUROSTAR

Gaskedel uafhængig af luft fra rummet EUROSTAR Gaskedel uafhængg af luft fra rummet EUROSTAR ZSE 24-4 MFA... OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter 3 Symbolforklarnger 3 1 Kedeloplysnnger 4 1.1 EU-konformtetserklærng 4 1.2

Læs mere

6720640298-00.1ST. Flade solfangere FKC-2. Montering på tag. Installations- og vedligeholdelsesvejledning 6 720 648 957 (2011/05) DK

6720640298-00.1ST. Flade solfangere FKC-2. Montering på tag. Installations- og vedligeholdelsesvejledning 6 720 648 957 (2011/05) DK 67064098-00.ST Flade solfangere FKC- Montering på tag Installations- og vedligeholdelsesvejledning 6 70 648 957 (0/05) DK Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.....

Læs mere

Flad solfanger FKC-2 Montering i tag. Solvarmetekniske systemer. Installations- og vedligeholdelsesvejledning 6 720 809 849 (2014/04) DK

Flad solfanger FKC-2 Montering i tag. Solvarmetekniske systemer. Installations- og vedligeholdelsesvejledning 6 720 809 849 (2014/04) DK 67080448.00-.ST Solvarmetekniske systemer Flad solfanger Montering i tag Installations- og vedligeholdelsesvejledning DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...............

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning Flade solfangere 6706098-00.ST Logasol SKN.0 Montering på tag Til installatøren Læs vejledningen før installation og servicearbejde. 6 70 69 079 (0/05) DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag. Solfanger. Til installatøren

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag. Solfanger. Til installatøren Monteringsvejledning Solfanger 63043970.0-.SD Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag Til installatøren Læs dette grundigt før montering og service 6 70 64 97 (09/007) DK

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Oversgt - - - - - - - - - - -

Læs mere

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder 6 720 611 241-00.1O Installatons og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Gaskedel EuroCompact Væghængt gaskedel med ndbygget varmtvandsbeholder Med balanceret aftræk og lukket forbrændngskammer: ZWSE

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning VIP X1600 Netværksvdeoserver da Installatons- og betjenngsvejlednng VIP X1600 Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord 7 1.1 Om denne vejlednng 7 1.2 Konventoner denne vejlednng 7 1.3 Tlsgtet

Læs mere

CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL

CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL PURE CYCLING CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 12. Læs sde 7-11 nden du kører på cyklen første gang.!

Læs mere

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ DK ] Indholdsfortegnelse 1 Indlednng ---------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Om denne manual -------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Project 115 Airless Sprayer 0418A Ejermanual

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Project 115 Airless Sprayer 0418A Ejermanual Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng Project 115 Arless Sprayer 0418A Ejermanual DK 1 A B F G H C D CLEAN ROLL I PRIME E 2 d) 3 1) 2) c) b) a) (a) (b) X 2 L R (e) X 2 4 5 6 (a) 1) 2) 7 1) 3) 8 (a)

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 6 720 611 611 DK (05.

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 6 720 611 611 DK (05. Installatons- og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX 6 720 611 406-00.3O ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 OSW 62349 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter

Læs mere

CYKELMANUAL SPEEDMAX CF

CYKELMANUAL SPEEDMAX CF PURE CYCLING CYKELMANUAL SPEEDMAX CF 1 13 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Dette er en supplerende vejlednng tl Canyon Speedmax CF. Se altd også efter dn

Læs mere

Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag. Varenummer 120878

Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag. Varenummer 120878 Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag Varenummer 120878 1 Om denne vejledning Denne monteringsvejledning indeholder vigtig information om sikkerhed og passende tagmontering af solfangere.

Læs mere

Av. Solfangere FCB-1S / FCC-1S. Montering på tag. Monterings- og vedligeholdelsesvejledning (2010/03) DK

Av. Solfangere FCB-1S / FCC-1S. Montering på tag. Monterings- og vedligeholdelsesvejledning (2010/03) DK 670680458-00.Av Solfangere FCB-S / FCC-S Montering på tag Monterings- og vedligeholdelsesvejledning 6 70 644 (00/0) DK Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder Betjenngsvejlednng Tl Brugeren Betjenngsvejlednng VAI 3-05 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN Væghængte enheder DK Pakkelste Anlægget leveres med de dele som vses nedenstående tabel Indendørs enhed Tlbehør Antal

Læs mere

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM BEMÆRK: Højttalerne (medfølger kke) kan være forskellge fra dem, der er vst denne betjenngsvejlednng. model RNV70 HI-FI-KOMPONENTSYSTEM Vedlgeholdelse og teknske data Læs betjenngsvejlednngen, før du tager

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. WallPerfect Flexio 995 DK

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. WallPerfect Flexio 995 DK Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng 2 års garant WallPerfect Flexo 995 WallPerfect Flexo 995 Inholdsfortegnelse. Forklarng af de anvendte symboler... 2. Generelle skkerhedsanvsnnger....2 3. Skkerhedsanvsnnger

Læs mere

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang.

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang. PURE CYCLING Cykelmanual Landevejscykel 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 10. Læs sde 5-9 nden du kører på cyklen første gang.! Dn

Læs mere

CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL

CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL PURE CYCLING CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 12. Læs sde 4-11 nden du kører på cyklen første gang.!

Læs mere

6720647803-00.1T. Flade solfangere FKC-2. Fladt tag- og facademontering. Installations- og vedligeholdelsesvejledning 6 720 648 958 (2011/05) DK

6720647803-00.1T. Flade solfangere FKC-2. Fladt tag- og facademontering. Installations- og vedligeholdelsesvejledning 6 720 648 958 (2011/05) DK 670647803-00.T Flade solfangere FKC- Fladt tag- og facademontering Installations- og vedligeholdelsesvejledning 6 70 648 958 (0/05) DK Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....

Læs mere

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 12. Læs side 7-11 inden du kører på cyklen første gang.

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 12. Læs side 7-11 inden du kører på cyklen første gang. PURE CYCLING Cykelmanual Landevejscykel 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 12. Læs sde 7-11 nden du kører på cyklen første gang.!

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil Ü UACAC MES Korrolyseanlæg Drftsnstrukton for: Delstrom på varmt brugsvand crkulaton med ndregulerngs ventl Grønne sder Delstrom på varmt brugsvand med pumpe Gule sder Delstrom på koldt brugsvand med pumpe

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng er overensstemmelse med skkerhedskravene

Læs mere

Monteringsvejledning. Logasol SKS4.0 Solvarmeanlæg for montering på fladt tag eller facade. Solfanger. Til installatøren

Monteringsvejledning. Logasol SKS4.0 Solvarmeanlæg for montering på fladt tag eller facade. Solfanger. Til installatøren Monteringsvejledning Solfanger 63043970.0-.SD Logasol SKS4.0 Solvarmeanlæg for montering på fladt tag eller facade Til installatøren Læs vejledningen grundigt før montering og service 6 70 64 984 (0/007)

Læs mere

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 > MfA V Udstyr Trafkspejle Vejregler for trafkspejles egenskaber og anvendelse Vejdrektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 Vejreglernes struktur I henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (Trafkmnsterets

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng svarer tl skkerhedskravene den europæske

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning Flade solfangere 670647803-00.T Logasol SKN 4.0 Fladt tag- og facademontering Til installatøren Læs vejledningen før installation og servicearbejde. 6 70 649

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng svarer tl skkerhedskravene den europæske

Læs mere

Energisøjle med tre tomme enheder, højde 491 mm Energisøjle med lyselement og tre tomme enheder, højde 769 mm

Energisøjle med tre tomme enheder, højde 491 mm Energisøjle med lyselement og tre tomme enheder, højde 769 mm Monterngsvejlednng Energsøjle med tre tomme enheder, højde 491 mm 1345 26/27/28 Energsøjle med lyselement og tre tomme enheder, højde 769 mm 1349 26/27/28 Energsøjle med seks tomme enheder, højde 769 mm

Læs mere

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne.

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne. Dette dokument beskrver overordnet de væsentlge ændrnger tl verson 2.6. I dokumentet er kun medtaget de ændrnger, der har medført ændrnger tl revsonsrapporten. I det omfang der er behov for uddybnng af

Læs mere

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder 6 720 611 241-00.1O Installatons og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Gaskedel EuroCompact Væghængt gaskedel med ndbygget varmtvandsbeholder Med balanceret aftræk og lukket forbrændngskammer: ZWSE

Læs mere

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen.

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen. VEJLEDNING I OPGØRELSE AF OMKOSTNINGER TIL ENERGIBESPARELSER 1. Vejlednngen skal benyttes af alle fjernvarmeværker Alle værker, der har et energsparemål, skal benytte denne vejlednng tl ndberetnng af omkostnnger

Læs mere

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder Dokumenttype: Teknsk anvsnng Forfatter: FDC Punktklder TA henvsnnger TA. nr.: P04 Vers on: 1 Gyldg fra: 01.01.2013 Sder: Sdst ændret: 14.11.2012 Oprettet 22. nov. 2012 0 Indhold 1 Indlednng... 2 2 Metode...

Læs mere

Kondenserende kedel CeraPur

Kondenserende kedel CeraPur Installatons- og vedlgeholdelsesvejlednng Kondenserende kedel CeraPur 6 720 610 793-00.2O ZSBR 3-16 A 23 ZSBR 7-28 A 23 ZBR 11-42 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter 3

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

A800. Original betjeningsvejledning. Kaffemaskine: FCS4050 - Køleenhed: FCS4053

A800. Original betjeningsvejledning. Kaffemaskine: FCS4050 - Køleenhed: FCS4053 A800 Orgnal betjenngsvejlednng Kaffemaskne: FCS050 - Køleenhed: FCS053 Læs betjenngsvejlednngen og kaptlet «Tl dn skkerhed», nden der arbejdes på masknen. Opbevar betjenngsvejlednngen ved masknen, og gv

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U Portable Rado/ Cassette/ (MP3)CD-player wth USB-port APRTC41U User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 15 FR 27 ES

Læs mere

X310 The original laser distance meter

X310 The original laser distance meter TM Leca DISTO touch TMD810 Leca DISTO X10 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Inertimoment for arealer

Inertimoment for arealer 13-08-006 Søren Rs nertmoment nertmoment for arealer Generelt Defntonen på nertmoment kan beskrves som Hvor trægt det er at få et legeme tl at rotere eller Hvor stort et moment der skal tlføres et legeme

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com Skruekompressorer SM-seren Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,0 tl,0m/mn, Tryk www.kaeser.com Hvad forventer forbrugerne af et trykluftsystem? De forventer maksmal drftsskkerhed og ydeevne. Dette

Læs mere

BERNINA EditorLite. BERNINA EditorPlus. BERNINA DesignerPlus. Quick Start Guide

BERNINA EditorLite. BERNINA EditorPlus. BERNINA DesignerPlus. Quick Start Guide BERNINA EdtorLte BERNINA EdtorPlus BERNINA DesgnerPlus Quck Start Gude Indhold Kaptel 1 Introdukton BERNINA produkt nveauer 3 Almndelg brug af manualen 5 Kaptel 2 Installaton og setup Systemkrav 6 Installatonsmulgheder

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 271218 Brevd. 2118731 Ref. KASH Dr. tlf. 4631 3066 katrnesh@rosklde.dk NOTAT:Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2014 17. august

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden.

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden. Forbnd dn opvaskemaskne med fremtden. Home onnect. En app tl det hele. Home onnect er den første app, som vasker og tørrer, skyller, bager, brygger kaffe og kgger køleskabet for dg. Forskellge husholdnngsapparater,

Læs mere

Fyringsmanager W-FM 50 83250309 1/2010-03. Montage- og driftsvejledning. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI

Fyringsmanager W-FM 50 83250309 1/2010-03. Montage- og driftsvejledning. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Montage- og drftsvejlednng BCI X56 VD X74 1 COM X92 FUEL X54 X53 AIR X64 1 VD V h mn s esc 1 nfo 1 1 1 1 1 1 1 1 X75 X10-05 X10-06 X3-02 X5-03 X8-04 X8-02 X7-01 X3-04 E N L F A + X75

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Gulvvarmeanlæg en introduktion. af Peter Weitzmann

Gulvvarmeanlæg en introduktion. af Peter Weitzmann Gulvvarmeanlæg en ntrodukton af Peter Wetzmann Sde 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Introdukton tl gulvvarme... 4 2.1 Hstorsk gennemgang...4 2.2 Fyssk beskrvelse...4 3 Typer... 6 3.1 Tung gulvvarme...6

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007 Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Drektoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Denne

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organsatonsmanual Organsatonen bag SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 En robust organsaton SIKA Rengørng blev grundlagt 2001 af Bent Hansen, som enkeltmandsvrksomhed.

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs rumtemperaturføler med ur

Betjeningsvejledning. Trådløs rumtemperaturføler med ur Betjenngsvejlednng Trådløs rumtemperaturføler med ur 1186.. Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng... 2 Funkton af den trådløse rumtemperaturføler... 2 Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng

Læs mere

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D810 X10 touch The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet Teknsk forskrft TF 3.4.1 pændngskvaltet Tlslutnngsbetngelserne med hensyn tl spændngskvaltet for forbrugsanlæg tlsluttet transmssonsnettet 02.04.2013 02.04.2013 02.04.2013 09.04.2013 DATE 1.3 PHT FBC FJ

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør Nr. 1, 2006 Sden sdst den sdste nyhedsbrev har ABSALON lgget ved såvel Flådestaton Korsør som Flådestaton Frederkshavn, for at få nstalleret mere mltært udstyr om bord. Installatonerne blev afsluttet den

Læs mere

Loewe Connect ID. Et spørgsmål om personlighed.

Loewe Connect ID. Et spørgsmål om personlighed. Loewe Connect ID. Et spørgsmål om personlghed. Kjaerulff 1 Development A/S C.F. Tetgens Boulevard 19 5220 Odense SØ Danmark Tlf. 66 13 54 80 www.loewe.dk Loewe Opta GmbH Industrestraße 11 96317 Kronach

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

TURNY automatisk bladvender Brugsvejledning

TURNY automatisk bladvender Brugsvejledning TURNY automatisk bladvender Brugsvejledning Introduktion Formålet med denne vejledning er trin for trin at gøre Dem fortrolig med brugen af TURNY. TURNY apparatet er konstrueret til fortløbende at vende

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pocket rado ALD1915H APR25 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 9 FR 16 ES 23 DE 30 EL 37 DA 44 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Monteringsanvisning. Glastag til udestuer/vinterhaver VIGTIGT!

Monteringsanvisning. Glastag til udestuer/vinterhaver VIGTIGT! 6690DK Monteringsanvisning Glastag til udestuer/vinterhaver 2017-08 VIGTIGT! Læs hele monteringsanvisningen inden du påbegynder monteringen! Hvis anvisningerne ikke følges, fungerer glastaget måske ikke

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere