Amerikanske Aktier 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Amerikanske Aktier 2015"

Transkript

1 Amerikanske Aktier 2015

2 Amerikanske Aktier 2015 Investering med lav risiko i udviklingen i en kurv af amerikanske aktier samt den amerikanske dollar overfor den danske krone n EgnsINVEST tilbyder nu en aktieindekseret obligation med et tilknyttet valutaelement. Obligationen har en løbetid på godt og vel fire år og kaldes EgnsINVEST Amerikanske Aktier Obligationens afkast afhænger af udviklingen i en kurv af amerikanske aktier, der består af HJ Heinz, Kraft Foods, Kellogg, Johnson & Johnson, Eli Lilly, AT&T, Coca-Cola, McDonald s, Procter & Gamble og Verizon Communications samt udviklingen i den amerikanske dollar overfor den danske krone (USD- DKK). 6,50 bevirket, 6,25 at dollaren også er blevet styrket overfor den danske krone. Fremadrettet kan euroen blive svækket yderligere, hvis 6,00 gældskrisen skulle ramme nogle af de store lande som Spanien og 5,75 Italien. Ud over gældsproblemerne i Europa er det renteforskellen mellem USA og Europa, der styrer dollarens værdi. På 5,50 længere sigt ventes renteudviklingen at fungere som støtte for dollaren, 5,25 da dollarrenterne normalt vil stige hurtigere end de europæiske renter. Der er således en forventning om, at dollaren vil blive styrket overfor danske 5,00 kroner. n De store amerikanske virksomheder viser gode resultater, senest ved fremlæggelsen af regnskaberne for 3. kvartal. Med styr på omkostningerne og stigende efterspørgsel ser fremtiden relativ lys ud for amerikanske selskaber. n Obligationen bliver udstedt til kurs 110,00 og bliver som minimum indfriet til kurs 100,00. Dermed er risikoen ved investering i obligationen kendt på forhånd, såfremt obligationen beholdes til udløb. Det størst mulige tab udgør overkursen på 10 kurspoint samt den mistede forrentning af en alternativ investering i obligationens løbetid, forudsat at udsteder KommuneKredit er i stand til at overholde sine betalingsforpligtelser. Er det amerikanske aktiemarked og den amerikanske dollar på ret kurs igen? Den globale vækst fortsætter i et adstadigt tempo med meget store regionale forskelle. Den amerikanske økonomi har fortsat store udfordringer, men økonomiske og finansielle hjælpemidler skulle være på plads således, at en ny recession kan undgås. Senest har den amerikanske centralbank offentliggjort, at den vil opkøbe obligationer for yderligere USD 600 mia. for at holde renten lav. Den lave rente er ønskelig for at undgå, at stigende finansieringsomkostninger lægger yderligere pres på boligmarkedet i USA og dermed den amerikanske økonomi. 4,75 På denne baggrund forventes det på fire års sigt, at aktiekurven og USDDKK er 4,50 styrket. Figur 1.a. Historisk udvikling i aktiekurven 160% 150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% Kilde: Bloomberg. Note: Bemærk, at grafen ikke tager hensyn til den kurspåvirkende effekt på indfrielseskursen, der følger af valutakursudviklingen mellem USD og DKK i samme periode. Figur 1.b. Historisk udvikling i USDDKK 6,50 6, De store amerikanske virksomheder viser gode resultater, seneste ved fremlæggelsen af regnskaberne for 3. kvartal. De gode regnskabsresultater er fortsat primært en konsekvens af gennemførte rationaliseringer af virksomhedernes omkostninger, mens stigningerne på indtægtssiden kræver yderligere stigning i efterspørgslen fra økonomien. Stigningen i efterspørgslen forventes at ske gradvist i takt med, at det amerikanske arbejdsog boligmarked stabiliserer sig. Med styr på omkostningerne og stigende efterspørgsel ser fremtiden relativ lys ud for amerikanske selskaber. Risikoen for de store amerikanske virksomheder er, at der kan komme en ny recession. 6,00 5,75 5,50 5,25 5,00 4,75 4, Den danske krones tætte tilknytning til euroen betyder, at euroens problemer også vil blive videreført til Danmark i valutamæssig henseende. Svækkelsen af euroen som følge af den igangværende gældskrise i flere af medlemslandene, har 1 EgnsINVEST Amerikanske Aktier 2015 er produktets kommercielle navn. Produktets juridiske navn er KommuneKredit Amerikanske Aktier 2015 og anvendes i forbindelse med notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S og registrering i VP Securities A/S samt vil fremgå af investors depot og Informationsmateriale. Kilde: Bloomberg 160% Note: Bemærk, at grafen ikke tager hensyn til den kurspåvirkende effekt på indfrielseskursen, der følger af udviklingen i aktiekurven i samme periode. 150% Figurerne viser den historiske udvikling i henholdsvis aktiekurven og USD- DKK de seneste fem år. Aktiekurven og USDDKK er indekseret til 100 pr %. Tallene er historiske, og tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudviklinger. 130% 120% Kort om obligationen Obligationen 110% bliver udstedt til kurs 110,00, og tegningsperio- 100% 90% 2 80% 2011

3 den løber fra den 24. til den 11. februar 2011, begge dage inklusive. Inden du investerer i obligationen, bør du sætte dig ind i, hvordan obligationen fungerer. Læs mere om opbygningen af EgnsINVEST Amerikanske Aktier 2015 i faktaboks 1. Obligationen giver mulighed for afkast i form af en kursgevinst, men udbetaler ingen rente. Obligationens indfrielseskurs afhænger af udviklingen i en kurv af amerikanske aktier (en såkaldt aktiekurv) samt udviklingen i den amerikanske dollar overfor den danske krone (USDDKK). Investor bør læse afsnittet Beregning af indfrielseskurs og afkast på obligationen, der beskriver, hvordan afkastet beregnes. Hvis kurserne for aktierne i aktiekurven i gennemsnit styrkes i obligationens løbetid, påvirkes aktiekurvens værdi og dermed indfrielseskursen positivt. Sker det modsat, at de samme aktiekurser i gennemsnit svækkes i obligationens løbetid, indfris obligationen til kurs 100,00 ved udløb. Derudover vil en styrkelse af USD overfor DKK i obligationens løbetid medvirke til at forøge indfrielseskursen, mens en svækkelse vil være med til at formindske indfrielseskursen. Omkostningerne kan du se i faktaboks 2. Investeringen er hensigtsmæssig for investorer, der har en forventning om, at aktiekurserne for de amerikanske aktier, som indgår i aktiekurven i gennemsnit vil stige, og som forventer, at valutakursen USDDKK vil styrkes i obligationens løbetid. Investeringen er ligeledes hensigtsmæssig for investorer, som ønsker en lav risiko og et begrænset maksimalt tab. Investeringen er ikke egnet for investorer med en investeringshorisont, der ikke svarer til løbetiden. Der gøres opmærksom på, at det maksimale tab beløber sig til 10 kurspoint samt at afkast på obligationen først opnås, når værdiudviklingen er steget med 10 pct. KommuneKredit er udsteder og er beskrevet i faktaboks 3. Faktaboks 1. Opbygningen af EgnsINVEST Amerikanske Aktier 2015 Figuren illustrerer alene den teoretiske konstruktion af obligationen ved at opdele den i delkomponenter. EgnsINVEST Amerikanske Aktier 2015 er en indekseret obligation, hvilket er en obligation, hvis afkast afhænger af udviklingen i et underliggende aktiv i dette tilfælde en aktiekurv med et tilknyttet valutaelement. Obligationen består af to dele: en nulkuponobligation og en option. Nulkuponobligationen sikrer, at obligationen som minimum indfris til kurs 100,00 ved udløb. Optionsdelen sikrer investor et afkast, hvis udviklingen i det underliggende aktiv bliver som forventet. Eksempel 1, 2, 3 og 4 er beskrevet i Eksempler på beregning af indfrielseskurs og afkast. 134,65 137,80 Udstedelseskurs 110,00 6,00 Omkostning 11,60 Option Option Mindst mulig indfrielseskurs 100,00 Option Mindst mulig indfrielseskurs 100,00 92,40 Nulkuponobligation Nulkuponobligation Nulkuponobligation Nulkuponobligation Nulkuponobligation Kilde: Arrangøren Udstedelse februar 2011 Indfrielse marts 2015 Eksempel 1 Indfrielse marts 2015 Eksempel 2 Indfrielse marts 2015 Eksempel 3 Indfrielse marts 2015 Eksempel 4 Faktaboks 2. Emissionsomkostninger I forbindelse med udstedelsen udgør de samlede omkostninger 5,45 pct. af det investerede beløb. Disse omkostninger er indeholdt i udstedelseskursen. Omkostningsfordelingen er opgjort på pro anno-basis afrundet til to decimaler. Tegningsprovision til tegningssteder og arrangør Omkostninger til notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, registrering i VP Securities A/S samt til det obligationsudstedende institut Udarbejdelse af markedsføringsmateriale I alt årlige omkostninger i pct. (ÅOP) 1,13, pct. 0,12 pct. 0,10 pct. 1,35 pct. Beregnet ud fra en forudsætning om, at der tegnes og udstedes obligationer for DKK 25 mio. nominelt Faktaboks 3. Udsteder KommuneKredit KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner og regioner og til selskaber og institutioner med kommunegaranti. Medlemmerne, som udgøres af samtlige danske kommuner og regioner, hæfter solidarisk for KommuneKredits forpligtelser, hvilket giver KommuneKredit en ekstraordinær høj kreditkvalitet. Mere information om KommuneKredit kan ses på Kreditvurderingsinstitutterne Moody s Investors Service Inc. og Standard & Poor s Financial Services LLC har p.t. tildelt KommuneKredit kreditvurderinger på henholdsvis Aaa og AAA, hvilket betyder, at KommuneKredit har samme kreditvurdering som den danske stat. Kreditvurderingen afspejler ikke altid den risiko, der er forbundet med individuelle lån udstedt af udsteder. En kreditvurdering kan når som helst ændres eller bortfalde. 3

4 Beregning af indfrielseskurs og afkast på obligationen en er minimum 100,00 og beregnes som 100,00 plus 100,00 gange deltagelsesgraden 2 på 105,00 pct. gange værdiudviklingen. Deltagelsesgraden er udtryk for, hvor stor en del af værdiudviklingen investor modtager på indfrielsesdagen. Værdiudviklingen betegner udviklingen i aktiekurvens værdi ganget med den relative udvikling i USDDKK, se Fakta om obligationen. Udviklingen i aktiekurven beregnes som gennemsnittet af den relative udvikling mellem aktiernes start- og slutværdi. Aktiernes start- og slutværdi bliver observeret henholdsvis 15. februar 2011 og 2. marts Den relative udvikling i USDDKK beregnes som forholdet mellem USDDKKs start- og slutværdi. Startværdien for USDDKK bliver observeret på prisfastsættelsesdagen, mens slutværdien for USDDKK bliver observeret den 3. marts Eksempler på beregningen af indfrielseskursen er vist i faktaboks 4, tabel 1 og figur 2. 2 Deltagelsesgraden er indikativ. Se Prisfastsættelsesrisiko. Faktaboks 4 Eksempler på beregning af indfrielseskurs og afkast Eksempel 1 I eksempel 1 er aktiekurven og USDDKK styrket i obligationens løbetid. Den relative udvikling mellem aktiernes start- og slutværdi observeres til 30,00 pct. Samtidig er USDDKK styrket med 10,00 pct. og forholdet mellem USDDKKs start- og slutværdi er derfor 110,00 pct. Værdiudviklingen beregnes dermed som 30,00 pct. gange med den relative udvikling på USDDKK på 110,00 pct. (30,00 pct. gange 110,00 pct.) svarende til 33,00 pct. Endelig beregnes indfrielseskursen som 100,00 plus 100,00 gange deltagelsesgraden på 105,00 pct. gange værdiudviklingen på 33,00 pct. Dette giver en indfrielseskurs på 134,65. I dette tilfælde bliver obligationens årlige effektive rente før skat 5,13 pct. Beregnet på baggrund af den mindst mulige deltagelsesgrad på 95,00 pct. bliver obligationens årlige effektive rente før skat i dette tilfælde 4,48 pct. Eksempel 2 I eksempel 2 er aktiekurven og USDDKK svækket i obligationens løbetid. Den relative udvikling mellem aktiernes start- og slutværdi observeres til -20,00 pct. Samtidig er USDDKK svækket med 10,00 pct. og forholdet mellem USDDKKs start- og slutværdi er derfor 90,00 pct. Da værdiudviklingen er negativ, indfris obligationen til den mindst mulige indfrielseskurs på 100,00. I dette tilfælde bliver obligationens årlige effektive rente før skat -2,33 pct., og deltagelsesgraden har ikke betydning for obligationens afkast. Eksempel 3 I eksempel 3 er aktiekurven styrket og USDDKK svækket i obligationens løbetid. Den relative udvikling mellem aktiernes start- og slutværdi observeres til 40,00 pct. Samtidig er USDDKK svækket med 10,00 pct. og forholdet mellem USDDKKs start- og slutværdi er derfor 90,00 pct. Værdiudviklingen beregnes dermed som 40,00 pct. gange med den relative udvikling på USDDKK på 90,00 pct. (40,00 pct. gange 90,00 pct.) svarende til 36,00 pct. Endelig beregnes indfrielseskursen som 100,00 plus 100,00 gange deltagelsesgraden på 105,00 pct. gange værdiudviklingen på 36,00 pct. Dette giver en indfrielseskurs på 137,80. I dette tilfælde bliver obligationens årlige effektive rente før skat 5,73 pct. Beregnet på baggrund af den mindst mulige deltagelsesgrad på 95,00 pct. bliver obligationens årlige effektive rente før skat i dette tilfælde 5,04 pct. Eksempel 4 I eksempel 4 er aktiekurven svækket og USDDKK styrket i obligationens løbetid. Den relative udvikling mellem aktiernes start- og slutværdi observeres til -10,00 pct. Samtidig er USDDKK styrket med 20,00 pct. og forholdet mellem USDDKKs start- og slutværdi er derfor 120,00 pct. Værdiudviklingen beregnes som -10,00 pct. gange med den relative udvikling på USDDKK på 120,00 pct. (-10,00 pct. gange 120,00 pct.) svarende til -12,00 pct. Da værdiudviklingen ikke kan være negativ er den endelige værdiudvikling i dette tilfælde 0,00 pct. Endelig beregnes indfrielseskursen som 100,00 plus 100,00 gange deltagelsesgraden på 105,00 pct. gange værdiudviklingen på 0,00 pct. Dette giver en indfrielseskurs på 100,00. I dette tilfælde bliver obligationens årlige effektive rente før skat -2,33 pct., og deltagelsesgraden har ikke betydning for obligationens afkast. Eksempel 1, 2, 3 og 4 er illustreret i faktaboks 1. Figur 2. Obligationens indfrielseskurs Tabel 1 og figur 2 viser sammenhængen mellem værdiudvikling og indfrielseskurs. ved udløb (i pct.) 170% 160% 150% 140% 130% 120% 110% 100% ved minimum deltagelsesgrad ved indikativ deltagelsesgrad 90% Kilde: Arrangøren 80% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Værdiudvikling (i pct.) 4

5 Tabel 1: Obligationens indfrielseskurs og afkast Relativ udvikling i USDDKK Udvikling i aktiekurv 90% 100% 110% 120% Årlig effektiv rente før skat Årlig effektiv rente før skat Årlig effektiv rente før skat Årlig effektiv rente før skat -30,00% 100,00% -2,33% 100,00% -2,33% 100,00% -2,33% 100,00% -2,33% (100,00%) (-2,33%) (100,00%) (-2,33%) (100,00%) (-2,33%) (100,00%) (-2,33%) -20,00% 100,00% -2,33% 100,00% -2,33% 100,00% -2,33% 100,00% -2,33% (100,00%) (-2,33%) (100,00%) (-2,33%) (100,00%) (-2,33%) (100,00%) (-2,33%) -10,00% 100,00% -2,33% 100,00% -2,33% 100,00% -2,33% 100,00% -2,33% (100,00%) (-2,33%) (100,00%) (-2,33%) (100,00%) (-2,33%) (100,00%) (-2,33%) 0,00% 100,00% -2,33% 100,00% -2,33% 100,00% -2,33% 100,00% -2,33% (100,00%) (-2,33%) (100,00%) (-2,33%) (100,00%) (-2,33%) (100,00%) (-2,33%) 10,00% 109,45% -0,12% 110,50% 0,11% 111,55% 0,35% 112,60% 0,58% (108,55%) (-0,33%) (109,50%) (-0,11%) (110,45%) (0,10%) (111,40%) (0,31%) 20,00% 118,90% 1,94% 121,00% 2,38% 123,10% 2,82% 125,20% 3,25% (117,10%) (1,56%) (119,00%) (1,96%) (120,90%) (2,36%) (122,80%) (2,76%) 30,00% 128,35% 3,89% 131,50% 4,51% 134,65% 5,13% 137,80% 5,73% (125,65%) (3,34%) (128,50%) (3,92%) (131,35%) (4,48%) (134,20%) (5,04%) 40,00% 137,80% 5,73% 142,00% 6,52% 146,20% 7,29% 150,40% 8,04% (134,20%) (5,04%) (138,00%) (5,77%) (141,80%) (6,48%) (145,60%) (7,18%) 50,00% 147,25% 7,48% 152,50% 8,41% 157,75% 9,32% 163,00% 10,21% (142,75%) (6,66%) (147,50%) (7,52%) (152,25%) (8,37%) (157,00%) (9,19%) 60,00% 156,70% 9,14% 163,00% 10,21% 169,30% 11,25% 175,60% 12,26% (151,30%) (8,20%) (157,00%) (9,19%) (162,70%) (10,16%) (168,40%) (11,10%) Note: Tallene i tabellen er baseret på indikativ deltagelsesgrad på 105,00 pct. Tallene i parentes er baseret på minimum deltagelsesgrad på 95,00 pct. Usikkerhedsmomenter og risici Alle investeringer er forbundet med risici. Her er nævnt de vigtigste usikkerhedsmomenter og risici ved obligationen 3. Du skal være opmærksom på, at obligationen er et komplekst produkt, hvor afkastet bestemmes af komplekse sammenhænge. Prisfastsættelsesrisiko Deltagelsesgraden er indikativt fastsat til 105,00 pct. på baggrund af markedsforholdene og kan blive enten højere eller lavere. Den endelige deltagelsesgrad fastsættes på prisfastsættelsesdagen 15. februar Er det ikke muligt at opnå en deltagelsesgrad på mindst 95,00 pct., aflyses udstedelsen. Prisfastsættelsesrisikoen betyder, at jo lavere deltagelsesgrad, des lavere afkastpotentiale har obligationen. Markedsrisiko Et usikkerhedsmoment består i, at den forventede udvikling i aktiekurven og USDDKK som beskrevet i afsnittet Er det amerikanske aktiemarked og den amerikanske dollar på ret kurs igen? ikke finder sted. Potentielt vil det betyde, at obligationen bliver indfriet til kurs 100,00, hvorved tabet udgør overkursen på 10 kurspoint samt den mistede forrentning af en alternativ investering i obligationens løbetid. Du kan læse mere om den alternative forrentning i faktaboks 5. Det er samtidig vigtigt at bemærke, at såfremt udviklingen i valutakursen mellem danske kroner og amerikanske dollars er negativ, vil det påvirke obligationens afkast negativt i tilfælde, hvor aktiekurvens udvikling er positiv. Ligeledes er det vigtigt at bemærke, at såfremt udviklingen i aktiekurven er negativ, vil en positiv udvikling i valutakursen ikke påvirke obligationens afkast positivt. Kreditrisiko Investeringen indebærer en kreditrisiko på udsteder. Det betyder, at tilbagebetaling af indfrielsesbeløbet inklusive eventuelt afkast er afhængig af, om udsteder kan opfylde denne forpligtelse. Udsteders generelle evne til at opfylde sine forpligtelser bliver vurderet af uafhængige kreditvurderingsinstitutter. Du kan læse mere om udsteder i faktaboks 3. Likviditetsrisiko og førtidigt salg Det anbefales som udgangspunkt at beholde obligationen til udløb, og det anbefales ikke at købe obligationen, hvis investeringshorisonten er kortere end obligationens løbetid. I perioder kan salg før udløb være vanskeligt eller umuligt, da hverken udsteder eller andre er forpligtet til at købe obligationen tilbage. Det vil dog under normale markedsforhold være muligt at sælge obligationen tilbage til gældende markedsværdi ved henvendelse til EgnsINVEST. Bemærk, at kursen på obligationen i løbetiden er bestemt af markedsforholdene, og et salg af 3 Du kan finde mere information om usikkerhedsmomenter og risici i afsnittet Væsentlige risikofaktorer i Informationsmaterialet 5

6 obligationen før udløb kan medføre et tab, da kursen på et givet tidspunkt i obligationens løbetid kan være under udstedelseskursen. Kursen kan ligeledes før udløb afvige væsentligt fra udviklingen i aktiekurven og udviklingen i USDDKK. Omvendt vil et salg før udløb medføre en gevinst, hvis markedsværdien på salgstidspunktet er større end udstedelseskursen. Faktaboks 5. Alternativ forrentning Den alternative forrentning er det afkast, som investor kan opnå ved at investere beløbet i et andet investeringsprodukt end Egns- INVEST Amerikanske Aktier Obligationens kompleksitet gør den dog vanskelig at sammenligne med andre investeringsprodukter. En mulig alternativ investering er en dansk statsobligation med tilnærmelsesvis samme løbetid som EgnsINVEST Amerikanske Aktier 2015, eksempelvis statsobligationen 4,00 DANSKE STAT 2015 (ISIN DK ). Den årlige effektive rente før skat på en sådan investering ligger på 2,03 pct. Faktboks 6. Beskrivelse af selskaberne Selskab HJ Heinz Company Kellogg Company Eli Lilly & Company Coca-Cola Company Procter & Gamble Company Kraft Foods Inc. Johnson & Johnson Inc. AT&T Inc. Beskrivelse Heinz producerer og markedsfører forarbejdede fødevarer over hele verden. Selskabets vigtigste produkter omfatter ketchup, krydderier, saucer, frostvarer, supper, bønner, pasta måltider og spædbørnemad. Kellogg producerer og markedsfører morgenmadsprodukter og andre fødevarer. Selskabets produkter omfatter korn, cookies, kiks, kager, kornbarer, frugt snacks og frosne vafler. Kellogg markedsfører sine produkter i størstedelen af verdenen. Eli Lilly forsker, udvikler, fremstiller og sælger farmaceutiske produkter til mennesker og dyr. Selskabets produkter sælges i hele verden. Eli Lilly s produkter omfatter neurovidenskabelige produkter, endokrine produkter, antibiotika, hjerte-kar relaterede produkter, onkologi-produkter og dyresundhedsprodukter. Coca-Cola producerer, markedsfører og distribuerer læskedrikke, læskedrikkoncentrater og sirup. Selskabet distribuerer og markedsfører også saft- og juiceprodukter. Coca-Cola distribuerer sine produkter til detailhandlere og grossister i USA og internationalt. Procter & Gamble producerer og markedsfører forbrugerprodukter i hele verden. Selskabet leverer produkter inden for kategorierne tøjvask og rengøring, papir, skønhedspleje og mad og drikke. Proctor & Gamble s produkter sælges primært gennem supermarkeder, købmandsbutikker, kiosker, og apoteker. Kraft Foods Inc. er et mad- og drikkevareselskab. Selskabet fremstiller og markedsfører emballerede fødevarer, herunder snacks, drikkevarer, ost, fortilberedte måltider og forskellige kolonialvarer. Kraft sælger sine produkter over hele verden. Johnson & Johnson fremstiller sundhedsplejeprodukter og leverer tilhørende tjenester og services til forbrugerne og den farmaceutiske industri. Endvidere leverer selskabet services til medicinsk udstyr samt services til det diagnostiske marked. Selskabet har også produkter tilknyttet services som hud- og hårpleje, farmaceutiske produkter, diagnostisk udstyr og kirurgisk udstyr i hele verden. AT&T Inc. er et kommunikationsselskab. Selskabet driver, gennem sine datterselskaber og associerede selskaber, lokale og langdistance-telefontjenester, trådløs- og datakommunikation, internetadgang, IP-baseret og satellit-tv, sikkerhedsservices, telekommunikationsudstyr samt reklame og forlagsvirksomhed. 6

7 McDonald s Corporation McDonald s driver og franchiser fastfood-restauranter over hele verden. Selskabets fastfood-restauranter tilbyder en bred vifte af lav pris fastfood på centrale steder i mange byer rundt i verden. Verizon Communications Inc. Verizon Communications Inc. er en integreret televirksomhed, der leverer fastnet kommunikation og datatjenester, trådløse tjenester, internettjenester og offentlige databasetjenester. Virksomheden betjener herudover den amerikanske regering med telefonlinjer, datatjenester, telekommunikationsudstyr mv. Fakta om obligationen ISIN Udsteder Tegningsperiode DK KommuneKredit Prisfastsættelsesdag 15. februar 2011 Udstedelsesdag Indfrielsesdag Stykstørrelse DKK 1,00 Udstedelseskurs 110,00 Afregningsvaluta Værdiudvikling Fra 24. til 11. februar 2011, begge dage inkl. 28. februar 2011 (valør) 16. marts 2015 (valør) Danske kroner (DKK) x Deltagelsesgrad x Værdiudvikling. en vil minimum være 100,00. Værdiudviklingen beregnes som et ligevægtet gennemsnit af de relative ændringer i de underliggende aktier multipliceret med den relative udvikling i valutakrydset beregnet som forholdet mellem USDDKKs start- og slutværdi. Dette gøres ud fra formlen: 10 i=1 1 Aktie i (Slut) - Aktie i (Start) USDDKK(Slut) 10 x Aktie i (Start) x USDDKK(Start) Deltagelsesgrad Omkostninger Praktiske oplysninger Hvor Aktie i (Start) er værdien af den enkelte aktie i aktiekurven på prisfastsættelsesdagen, mens Aktie i (Slut) er værdien af den enkelte aktie i aktiekurven den 2. marts USDDKK betegner antal danske kroner pr. en amerikansk dollar. USDDKK(Start) er værdien af valutakrydset på prisfastsættelsesdagen, og USDDKK(Slut) er værdien 3. marts ,00 pct. Deltagelsesgraden er indikativ. Den mindst mulige deltagelsesgrad er 95,00 pct. Se Prisfastsættelsesrisiko. 5,45 pct. af det investerede beløb svarende til årlige omkostninger i procent (ÅOP) på 1,35 pct. (afrundet til to decimaler). Obligationen kan tegnes i dit pengeinstitut. Obligationens Informationsmateriale kan rekvireres hos din rådgiver, og det anbefales, at dette læses inden tegning. Obligationen er i henhold til lovgivningen defineret som et komplekst værdipapir. Før tegning skal pengeinstituttet derfor blandt andet have indsigt i investors kendskab til og erfaring med produktet og vurdere, om produktet er hensigtsmæssigt for investor. Har investor ikke handlet denne type produkt før, skal investor kontakte sin rådgiver inden tegning. EgnsINVEST Amerikanske Aktier 2015 kan alene tegnes på baggrund af Informationsmaterialet. Ved uoverensstemmelse mellem dette markedsføringsmateriale og Informationsmaterialet vil bestemmelserne i Informationsmaterialet være gældende. Fortsættes på næste side 7

8 Udstedelsesbeløb Registrering Notering Beskatning Hvis der tegnes for mindre end DKK 25 mio. nominelt, forbeholder EgnsIN- VEST og KommuneKredit sig ret til at aflyse udstedelsen. EgnsINVEST og KommuneKredit forbeholder sig dog altid ret til ikke at modtage flere ordrer eller at reducere allerede modtagne ordrer. VP Securities A/S Obligationen er godkendt til notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Obligationen beskattes efter kursgevinstlovens regler om finansielle kontrakter. Finansielle kontrakter beskattes efter et lagerprincip. Det betyder en løbende årlig beskatning, idet værdien skal opgøres ultimo hvert år, således at gevinst/tab i forhold til forrige ultimoopgørelse eller en eventuel købskurs i løbet af året indgår i indkomstopgørelsen årligt. Ved salg eller indfrielse sker opgørelsen i forhold til seneste ultimoopgørelse eller eventuelt købskursen, hvis den er købt inden for samme år. Privatpersoner Gevinster beskattes som kapitalindkomst. Tab kan fradrages i det omfang, der i de foregående år har været gevinster på obligationen eller på andre finansielle kontrakter. Fradraget sker i så fald i kapitalindkomsten i det år, hvor tabet konstateres. Har der ikke været gevinster i de foregående år, kan tabet modregnes i senere gevinster på obligationen eller på andre finansielle kontrakter. Midler omfattet af virksomhedsskatteordningen kan anvendes til køb af obligationen. Selskaber Gevinster indgår i selskabsindkomsten, og tab modregnes direkte i selskabsindkomsten. Der er ikke som for personer tabsbegrænsningsregler. Pensionsmidler Investering i obligationen kan tillige foretages for pensionsmidler, for eksempel i forsikringsselskaber, eller for midler i pengeinstitutternes pensionsordninger. Afkastet vil være omfattet af lov om beskatning af visse pensionskapitaler mv., hvilket betyder, at afkastet opgjort efter ovennævnte lagerprincip beskattes med 15 pct. Obligationen er ikke omfattet af 20 pct.-reglen. Bemærk, at dette afsnit ikke er skatterådgivning, og at skattebehandlingen afhænger af din individuelle situation og kan ændre sig fremover. Det anbefales derfor, at du søger rådgivning hos revisor eller lignende om den skattemæssige betydning for netop dig. Vitus Berings Plads 5 Fax: Horsens egnsinvest.dk Tlf Januar 2011

KommuneKredit Olie 2016

KommuneKredit Olie 2016 Informationsmateriale den 6. juni 2014 KommuneKredit Olie 2016 ISIN Kode: DK0030341862 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Vedvarende Energi. Vedvarende Energi 2009-2013» 1

Vedvarende Energi. Vedvarende Energi 2009-2013» 1 Vedvarende Energi 2009-2013 Vedvarende Energi 2009-2013» 1 Vedvarende Energi 2009-2013 Bæredygtig investering i fremtiden Et af de helt store temaer på den politiske dagsorden i disse år, er den globale

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5022 under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 29. maj 2009

Læs mere

nærvær er MERE værd Invester i amerikanske aktier med fuld kapitalbeskyttelse

nærvær er MERE værd Invester i amerikanske aktier med fuld kapitalbeskyttelse Amerikanske Aktier 2016 Invester i amerikanske aktier med fuld kapitalbeskyttelse Mulighed for et bonusafkast på 32% selv ved uændrede kurser eller små stigninger i det amerikanske aktiemarked Invester

Læs mere

Globale Aktier (USD/EUR)

Globale Aktier (USD/EUR) Globale Aktier (USD/EUR) 2019 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs 140 seneste års kraftige

Læs mere

Nordiske Aktier II. Nordiske Aktier II 2010-2014» 1

Nordiske Aktier II. Nordiske Aktier II 2010-2014» 1 Nordiske Aktier II Nordiske Aktier II 2010-2014» 1 Nordiske Aktier II 2014 At aktieinvestering er forbundet med risiko er næppe nyt for folk med bare et minimum af investeringserfaring. For de investorer,

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5015. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5015. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5015 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 4. juni 2008

Læs mere

Amerikanske Aktier 2016

Amerikanske Aktier 2016 Amerikanske Aktier 2016 Amerikanske Aktier 2016 er et struktureret indlån i Den Jyske Sparekasse. Indskyder opretter en konto hos Den Jyske Sparekasse, hvor det indskudte beløb ikke forrentes med en bestemt

Læs mere

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 Aktieinvestering er ikke nogen let disciplin, og resultatet afhænger i høj grad

Læs mere

nærvær er MERE værd struktureret indlån med kapitalbeskyttelse

nærvær er MERE værd struktureret indlån med kapitalbeskyttelse EuropæiskE AktiEr 2017 struktureret indlån med kapitalbeskyttelse for et bonusafkast på 25% selv ved uændrede kurser eller små stigninger Mulighed i udvalgte europæiske aktier Invester med kapitalbeskyttelse

Læs mere

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ)

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) Kinesiske Aktier 2018 Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Scan koden med din smartphone og hør mere om obligationen. Kurs 110 Investering med begrænset risiko

Læs mere

Europæiske Aktier. Udstedt af KommuneKredit. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Europæiske Aktier. Udstedt af KommuneKredit. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Europæiske Aktier 2018 Udstedt af KommuneKredit GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs se-14neste

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

SEB FinansAktier (USD)

SEB FinansAktier (USD) SEB FinansAktier (USD) 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB FinansAktier (USD) 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

Informationsmateriale den 9. november 2012. HMN Olie 2014. ISIN kode: DK0030307178. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale den 9. november 2012. HMN Olie 2014. ISIN kode: DK0030307178. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale den 9. november 2012 HMN Olie 2014 ISIN kode: DK0030307178 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

SEB Kinesiske Aktier

SEB Kinesiske Aktier SEB Kinesiske Aktier 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB Kinesiske Aktier 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

Råvareindekserede Obligationer 2008/2011. "KommuneKredit Råvarer 2011" Informationsmateriale

Råvareindekserede Obligationer 2008/2011. KommuneKredit Råvarer 2011 Informationsmateriale Informationsmateriale 18. juni 2008 Råvareindekserede Obligationer 2008/2011 "KommuneKredit Råvarer 2011" Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5016. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5016. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5016 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 4. juni 2008

Læs mere

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011 norske kroner svenske kroner britiske pund Valutainvestering over to år i tre europæiske valutaer Med den strukturerede obligation JB Valuta Trio 2011 kan

Læs mere

USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015. tre Aktieinvesteringer med bund

USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015. tre Aktieinvesteringer med bund USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015 tre Aktieinvesteringer med bund Denne brochure er en del af markedsføringen af USA 2015, Tyskland 2015 og Danmark 2015 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospekterne,

Læs mere

Skandinaviske Aktier 2012. Invester i skandinaviske aktier med fuld kapitalbeskyttelse

Skandinaviske Aktier 2012. Invester i skandinaviske aktier med fuld kapitalbeskyttelse Faktaboks 2: De ti underliggende aktier Faktaboks 3: Omkostninger Aktie 1 A.P. Møller Mærsk B, Bloomberg Ticker: MAERSKB DC, ISIN: DK0010244508 AP Møller-Maersk A / S er en global virksomhed der beskæftiger

Læs mere

JB Financial Airbag II 2010

JB Financial Airbag II 2010 Jyske Markets januar 2008 JB Financial Airbag II 2010 investering i billige bankaktier De økonomiske aspekter er vendt og drejet... Jyske Markets 25.01.2008 Investering i billige bankaktier Vil du være

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest

Investeringsforeningen Danske Invest DANSKE INVEST 21 Mix Obligationer Investeringsforeningen Danske Invest Juni 2012 Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Indhold En verden af obligationer 3 Nye muligheder på obligationsmarkederne 4 Et bredt

Læs mere

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

Råvareindekserede Obligationer

Råvareindekserede Obligationer Informationsmateriale 6. august 2007 Råvareindekserede Obligationer 0 % KommuneKredit Industrimetaller 2009 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

NB Amerikanske Aktier 2015

NB Amerikanske Aktier 2015 P R O S P E K T NB Amerikanske Aktier 2015 Udbud af obligationer Maj/Juni 2012 Arrangør Nykredit Bank A/S INDHOLDSFORTEGNELSE I Resumé... 5 II Risikofaktorer... 8 1. Generelt... 8 2. Virksomhedsrisici...

Læs mere

Investering med hovedstolsgaranti. - over 3 år

Investering med hovedstolsgaranti. - over 3 år Investering med hovedstolsgaranti - over 3 år Analyse Scwheizerfranch (CHF) USD/CHF er billig set ud fra det lange sigte Den generelle styrkelse af CHF er tæt koblet med den europæiske gældskrise Traditionelt

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Udsteder. Kommuninvest. Udstedelse af aktieindekserede obligationer 2008/2011. Kommuninvest Finans 2011. relateret til. en kurv af aktier inden for

Udsteder. Kommuninvest. Udstedelse af aktieindekserede obligationer 2008/2011. Kommuninvest Finans 2011. relateret til. en kurv af aktier inden for Informationsmateriale 19. juni 2008 Udsteder Kommuninvest Udstedelse af aktieindekserede obligationer 2008/2011 Kommuninvest Finans 2011 relateret til en kurv af aktier inden for den europæiske finansielle

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere