A.m.b.a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af erhvervsområderne ved Kuldyssen og Malervej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A.m.b.a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af erhvervsområderne ved Kuldyssen og Malervej"

Transkript

1 Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af erhvervsområderne ved Kuldyssen og Malervej Sag J.nr. Udarb. KLF Udg. 2 Kontrol KEH Dato Godk. KEH

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Ansvarlige for projektet 2 3. Forholdet til den kommunale planlægning mv Forsyningsforhold Områdeafgrænsning 2 4. Forsyningsområde og varmebehov 3 5. Tilslutningsforhold og anlægsudgifter 4 6. Arealafståelser og servitutpålæg 6 7. Forhandlinger med forsyningsselskaber 6 8. Økonomiske vurderinger Brugerøkonomi Selskabsøkonomi for fjernvarmen Samfundsøkonomi og miljøforhold 8 9. Konklusion Bilag 10

3 1. Indledning Udbygning af fjernvarmen er en vigtig del af Høje-Taastrup Kommunes klimaindsatser. Det indbefatter bl.a. konvertering fra naturgas og olie til fjernvarme. I tråd hermed ansøger Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a. med dette Projektforslag Byrådet i Høje-Taastrup Kommune om godkendelse af fjernvarmeprojekt i erhvervsområderne ved Kuldyssen og. Malervej. De to områder, der hermed overgår fra naturgas til fjernvarme i kommunens varmeplanlægning, er vist i bilag 1. Projektforslaget er udarbejdet i henhold til: Bekendtgørelse nr af 13. dec om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen), Bekendtgørelse nr 690 af 21. juni 2011 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg (Tilslutningsbekendtgørelsen). I analyserne til projektforslaget er der forudsat, at 123 eksisterende bygninger på 83 ejendomme i de to områder tilsluttes fjernvarme. Også evt. fremtidigt nybyggeri i området forventes tilsluttet fjernvarme. Dette svarer stort set til fuld tilslutning i de to områder. Fjernvarmetilslutningen antages realiseret i perioden Projektet indebærer kompensation til HMN Naturgas for reducerede distributionsindtægter i henhold til aftale mellem HMN og Høje Taastrup Fjernvarme. Med Byrådets vedtagelse af dette projektforslag indføres tilslutningspligt til fjernvarme. Det anmeldes til ejerne, der er oplistet i bilag 7, og tinglyses på de berørte matrikler. Med hjemmel i Tilslutningsbekendtgørelsen omfatter tilslutningspligten: Eksisterende bebyggelse skal skifte til fjernvarme inden for en frist på 9 år fra det tidspunkt, hvor byrådet har truffet beslutningen. Ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarme som betingelse for ibrugtagelse. Tilslutning til fjernvarme skal realiseres, dersom at væsentlige varmeinstallationer i ejendommen udskiftes. Ejere af ejendomme, der modtager pålæg om tilslutningspligt efter ovennævnte, har fra det tidspunkt, hvor pålægget træder i kraft, pligt til at betale investeringsbidrag og stikledningsbidrag samt de faste afgifter i henhold til Høje Taastrup Fjernvarmes gældende prisblad, som anmeldt til Energitilsynet. Hvis fjernvarmetilslutning ikke er mulig ved et pålægs ikrafttræden, forpligter Høje Taastrup Fjernvarme sig til at sørge for midlertidige foranstaltninger uden meromkostninger for ejendommens ejer. Dersom bygninger opføres som lavenergihuse, udstedes der efter gældende lovgivning dispensation fra tilslutningspligten.

4 2. Ansvarlige for projektet Høje-Taastrup Kommune er som varmeplanmyndighed ansvarlig for godkendelse af dette projektforslag. Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a. står for projektforslaget, der er udarbejdet i samarbejde med Rambøll Danmark A/S, Hannemanns Allé 53, 2300 København S. Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a. vil være ansvarlig for etablering og drift af den nye fjernvarmeforsyning. 3. Forholdet til den kommunale planlægning mv. 3.1 Forsyningsforhold Ved konvertering til fjernvarme kobles varmeforbrugerne til det Storkøbenhavnske kraftvarmesystem (CTR og VEKS), der har den nødvendige kapacitet til rådighed til projektforslagets nye fjernvarmeforbrugere. Kraftvarme er samproduktion af el og varme. Varmeforsyning af bygninger med kraftvarme er energieffektivt, idet der udnyttes overskudsvarmen fra elproduktion til varmeproduktion på den mest effektive måde. Centrale kraftvarmeanlæg giver mulighed for en høj brændselsfleksibilitet, hvor omstillingen til en miljøvenlig varmeproduktion i dag er i centrum: En stadig stigende del af produktionen i fjernvarmesystemet baseres på affaldskraftvarme, og der benyttes i stigende grad også andre klimavenlige energikilder, f.eks. biobrændsler på Avedøreværket. Der kan i den sammenhæng henvises til analyseprojektet "Varmeplan Hovedstaden", hvor der er vist forventede ændringer i fjernvarmens produktionsforhold i Hovedstadsområdet, herunder bl.a. at Avedøreværket Blok 1 ombygges til biobrændsler. Konverteringen til fjernvarme er i overensstemmelse med Høje-Taastrup kommunes Klimaplan , hvor det er fastlagt, at kommunes mål frem til 2013 er at reducere CO 2 -udledningen i kommunens geografiske område med 10 %. 3.2 Områdeafgrænsning Den områdemæssige ramme for projektforslagets forsyningsområde er vist på figuren i bilag 1 og omfatter de to erhvervsområder, der i Høje-Taastrup Kommunes Kommuneplan 2010 er angivet som rammeområderne: Nr Rugvænget og Kuldyssen (benævnes her: Kuldyssen). Nr Husmandsvej, Vandmestervej, Malervej og Snedkervej (benævnes her: Malervej). J.nr

5 I projektforslaget er der i beregningerne indregnet 123 eksisterende bygninger på 83 ejendomme i de 2 områder. Disse ejendomme, der ud fra nuværende forhold er vurderet som velegnede for konvertering til fjernvarme, omfatter stort set hele det opvarmede bygningsareal i områderne. Der er indledt dialog med ejendomsejerne i de to områder om vilkårene for konvertering til fjernvarme. Med projektforslaget er der ikke forberedt for, at det planlagte bomiljø for hjemløse og offentlige institutioner syd for Malervej-området (jf. lokalplan nr ) bliver tilsluttet fjernvarme, da der vil være tale om små, spredte bebyggelser med et lille varmebehov. 4. Forsyningsområde og varmebehov Som vist i tabel 1 er der som grundlag for projektforslaget medregnet 83 erhvervsejendomme med et samlet opvarmet etageareal på m 2, idet 50 % af det registrerede kælderareal indgår i det samlede opvarmede etageareal. Tabel 1 Varmegrundlag i projektforslagets forsyningsområde Område Antal ejen- Antal Antal Etage- Nettovarmedomme tilslutnings- bygninger areal behov steder m 2 MWh/år Kuldyssen Malervej Sum Der er søgt de bedst mulige estimater på erhvervsbebyggelsernes varmebehov ved at indhente oplysninger om de enkelte ejendommes eksisterende energiforbrug, hvoraf - samlet set - godt 60 % er baseret på naturgaskedler, 36 % på oliefyr og resten på elvarme eller andet. I tabel 2 er den foreslåede konvertering til fjernvarme vist i 3 etaper med antal tilslutninger, antal bygninger og etageareal, der tilsluttes samt netto- og bruttovarmebehov, idet bruttovarmebehovet er den nødvendige varmeproduktion, når varmetabet i de nye distributionsnet indregnes. Tabel 2 Tilslutningstakt i 3 etaper (Kuldyssen og Malervej samlet set) Etape Antal Antal Etage- Netto- Brutto tilslutninger bygninger areal behov behov m 2 MWh/år MWh/år Etape 1: Etape 2: Etape 3: I alt J.nr

6 MWh/år netto De 3 etaper repræsenterer, at nogle ejendomme er mere konverteringsegnede end andre, og at interessen for fjernvarme er forskellig blandt de adspurgte bygningsejere. Bygninger med elvarme, eller som p.t. er til salg/står tomme, er således nedprioriteret til etape 3 fra Tilslutningstakten forventes jævnt fordelt mellem Kuldyssen og Malervej, som vist i figur 1. Fra 2016 er der jf. figuren kun tale om en marginal udbygning med de bygninger, hvor tilslutning vurderes vanskelig. Figur 1 Varmeudbygningen ved hhv. Malervej og Kuldyssen Varmeudbygning Malervej Kuldyssen Tilslutningsforhold og anlægsudgifter Tilslutningen af ejendommene ved Kuldyssen og Malervej regnes at ske ved en ekstra investering i den nye vekslerstation ved Lindevangshusene samt ved indregning af ekstraeffekt ved planlægning af spidslastforhold i forsyningsområderne. De samlede marginale udgifter for at etablere den nødvendige forsyningskapacitet til de nye net vurderes til i alt 5 mio.kr fordelt på 3,7 mio.kr ved Kuldyssen og 1,3 mio.kr. ved Malervej. Af ledningstyper antages twinrør op til dimensionen DN80 og almindelige to enkeltrør for større dimensioner. Anlægsoverslaget for fjernvarmenettet er vurderet til i alt ca. 20 mio.kr. ekskl. moms som vist i tabel 3 og er inklusive 10 % til uforudsete omkostninger og 10 % til rådgivning, tilsyn og administration. Foruden gadeledningsnettet er der indregnet stikledninger til bygningerne. En vis opgradering af bygningernes varmeanlæg antages i forbindelse med konverteringen, herunder færre boilerrum end i dag, Den endelige ledningsføring, blandt andet fremføringen af de enkelte stikledninger, er p.t. ikke afklaret, hvorfor der af hensyn til denne usikkerhed benyttes et relativt højt anlægsprisniveau. Ved ledningsdimensioneringen er forudsat varmtvandsbeholdere til bygningernes brugsvandsanlæg. Det endelige valg af tracé samt type og dimension af ledninger vurderes at være uden indflydelse på konklusionerne i dette projektforslag. Det J.nr

7 forudsættes tillige, at der er produktionskapacitet nok til rådighed i det eksisterende fjernvarmesystem til at dække fjernvarmeudvidelsen. Tabel 3 Anlægsoverslag for fjernvarmeledningsnettet. Nom Længde Enheds- Anlægsudgifter Anlæg Diam Kuldyssen Malervej pris Kuldyssen Malervej i alt m m kr./m mio.kr mio.kr mio.kr Div stik ,24 2,69 5,93 Gadenet: Op til D ,54 1,54 D ,47 0,47 D ,54 0,54 D ,79 0,54 1,33 D ,50 1,22 2,72 D D ,09 1,09 D ,10 3,10 D ,57 0,57 Sum ,28 7,02 17,30 Uforudseeligt 10% 1,03 0,70 1,73 Rådgivning mv. 10% 1,13 0,77 1,90 I alt 12,44 8,49 20,93 Ved den samfundsøkonomiske analyse skal endvidere omkostningerne for brugeranlægget (dvs. kundens varmeveksleranlæg) inddrages. De er estimeret til at udgøre 13,5 mio. kr. ekskl. moms, som vist i tabel 4. Ved den selskabsøkonomiske vurdering inddrages i dette projektforslag både omkostningerne for brugeranlægget samt ombygninger og forbedringer i de nye kunders varmeanlæg til overslagsmæssigt 4 mio. kr., som vist i tabel 4. Målsætningen for Høje Taastrup Fjernvarme er, at kundernes anlæg skal være designet for temperaturer på 70 grader i fremløbet og 40 grader i returløbet. Disse omkostninger forventes at blive inddraget i forbindelse med indgåelse af leveranceaftale med hver kunde, hvor der tillige er mulighed for et favorabelt lån fra VEKS. Tabel 4 Overslag over projektets samtlige anlægsomkostninger. Område Hoved- Gadenet Stik System Bruger- I alt Anlæg i I alt anlæg i alt anlæg u. bygn. bygninger m. bygn. mio.kr mio.kr mio.kr mio.kr mio.kr mio.kr mio.kr mio.kr Kuldyssen 3,7 8,5 3,9 16,1 9,1 25,3 2,6 27,8 Malervej 1,3 5,2 3,3 9,8 4,3 14,1 1,4 15,6 I alt 5,0 13,8 7,2 25,9 13,5 39,4 4,0 43,4 J.nr

8 6. Arealafståelser og servitutpålæg Ledningsnettet lægges hovedsageligt i/langs det eksisterende vejnet i områderne. Hvor der kan opnås økonomiske fordele og indgås frivillige aftaler, lægges ledninger i private arealer. Der påregnes således ikke behov for ekspropriationer i forbindelse med projektet. Ved anlæg af hovedledninger i private arealer søges de sikret ved tinglyst servitutpålæg. Der regnes med tinglysning af tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning, hvis projektforslaget vedtages. 7. Forhandlinger med forsyningsselskaber HMN Naturgas og VEKS har haft et udkast til dette projektforslag til kommentering. Der er indgået aftale med HMN Naturgas om kompensationsbetaling for tabt distributionsafgift, og dette er indregnet i projektforslagets selskabsøkonomi. Der er ikke inddraget eller orienteret andre forsyningsselskaber 8. Økonomiske vurderinger 8.1 Brugerøkonomi Privatøkonomisk antages varmeforbrugerne at få tilbudt tilslutningsrabat på stiklednings- og investeringsbidrag for at gøre det attraktivt at foretage en hurtig tilslutning til fjernvarme. Rabatten forventes at være 60 % første kampagneår, 40 % i andet og 20 % i tredje. Ved vurdering af brugerøkonomien antages, at bygningsejeren benytter muligheden for 60 % tilslutningsrabat. Derudover kan det komme på tale at yde tilskud eller formidle VEKS-lån til ombygning eller forbedring af nye kunders varmeanlæg. Brugerøkonomien er beregnet for konvertering fra hhv. naturgas og olie til fjernvarme for en typisk større hhv. mindre varmeforbruger. Beregningerne er vist i bilag 3 og summeret i tabel 5 nedenfor: Tabel 5 Sammenligning af brugerøkonomi, prisniveau primo 2011 Priser 2011 ekskl. moms Variable Faste Kapital- Drift og I alt udgifter udgifter udgifter vedligehold Større forbruger: 500 MWh/år m2 Fjernvarme ved 60 % tilslutningsrabat Fortsat oliefyring ekskl. reinvesteringer Fortsat naturgas ekskl. reinvesteringer Mindre forbruger: 100 MWh/år m2 Fjernvarme ved 60 % tilslutningsrabat Fortsat oliefyring ekskl. reinvesteringer Fortsat naturgas ekskl. reinvesteringer J.nr

9 Mio.kr. Af tabel 5 fremgår det, at fjernvarme vil være konkurrencedygtig brugerøkonomisk set over for fortsat naturgasfyring eller oliefyring, også i tilfælde af at reinvesteringer i de eksisterende individuelle kedelanlæg slet ikke indregnes. 8.2 Selskabsøkonomi for fjernvarmen I bilag 5 er vist de samlede selskabsøkonomiske konsekvenser af Høje Taastrup Fjernvarme. Det samlede resultat fremgår af figur 2 nedenfor. I beregningerne forudsættes HMN Naturgas at modtage kompensationsbetaling i overensstemmelse med indgået aftale. Kompensationsbetalingen vil forlænge tilbagebetalingstiden med ca. 1 år. I beregningerne forudsættes endvidere indtægter fra de såkaldte energisparepoint fra energibesparelser, som Høje Taastrup Fjernvarme er forpligtet til at tilvejebringe. Konverteres f.eks. en naturgas- eller olieopvarmet bygning til fjernvarme, kan fjernvarmeselskabet godskrives for en energibesparelse på typisk 35 % af det første års energiforbrug. Gevinsten ved energisparepoint vil forkorte tilbagebetalingstiden med ca. 1 år (ved en markedsværdi for energisparepoint på 350 kr./mwh). Derudover indgår 4 mio. kr. i mulige tilskud til bygningsejerne til ombygning og forbedring i deres varmeanlæg. Desuden forudsættes, at VEKS giver et tilskud på 50 kr./gj ny kundetilslutning svarende til 1,9 mio.kr., samt 5 års henstand på den faste afgift for de nye kunder. Figur 2 Projektets selskabsøkonomi i faste priser, prisniveau Cash flow for fjernvarmeselskab Akkumuleret resultat Årligt resultat Som vist på figur 2 vil tilbagebetalingstiden være ca. 11 år, forudsat den opstillede tilslutningstakt og tilhørende tilslutningsrabat. Selskabsøkonomien er relativ robust over for i hvilket omfang, bygningsejerne i praksis får benyttet den tilbudte rabat, idet Høje Taastrup Fjernvarmes gevinst ved en hurtig tilslutning vil generelt udligne de manglende indtægter pga. rabatten. J.nr

10 8.3 Samfundsøkonomi og miljøforhold De samfundsøkonomiske beregninger er gennemført efter Energistyrelsens forskrifter dvs. Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra april 2005 samt Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra april Kalkulationsrenten er sat til 5 % og tidshorisonten er 20 år fra Forskelle i forventede tekniske levetid er reguleret ved at indregne scrapværdier efter 20 år i år Der antages flg. teknisk levetid: Fjernvarmeledninger og varmeanlæg i bygninger: 40 år Fjernvarmebrugeranlæg: 25 år Fjernvarmenettets tekniske levetid på 40 år er baseret på fortsat høj vandkvalitet, høj ledningskvalitet og på gennemprøvede procedurer for vedligeholdelse. I samfundsøkonomien indregnes i øvrigt (ligesom i brugerøkonomien) omkostningerne ved at afbryde naturgaskunder. Det antages at beløbe sig til ca kr. pr. forsyningssted på naturgasnettet eller i alt ca. 0,7 mio.kr. For de individuelle anlæg kendes ikke detaljeret deres tekniske tilstand og hvor store reinvesteringer, der er påkrævet for at holde dem i god driftsmæssig tilstand fremover i en situation, hvor der ikke etableres fjernvarme. Der regnes konservativt som reference, at de eksisterende individuelle forsyningsformer bevares med et meget moderat niveau af reinvesteringer. Over planperioden vil det i referencen betyde reinvesteringer svarende til godt 10 % af projektets investeringer. I bilag 5 er vist de samfundsøkonomiske beregninger. Resultatet er samlet i tabel 6 nedenfor. Med den givne beregningsmetode for samfundsøkonomien ses det, at samfundsomkostningerne for fjernvarmeprojektet vil over 20 år være 15 mio. kr. lavere i nutidsværdi end ved fortsat individuelle forsyning (referencen): Tabel 6 Samfundsøkonomiske omkostninger ved reference og projekt Nutidsværdi i mio.kr. Reference Projekt Fjernvarmeinvesteringer 0,0 38,1 Individuelle reinvesteringer 3,6 0,4 Nettobrændselsudgift 67,4 25,1 Marginal D&V 5,1 4,4 Beregningspris CO2 ækv 8,4 3,4 Skadesomkostn. SO2 0,5 0,2 Skadesomkostn. NOx 1,0 0,7 Skadesomkostn. PM2,5 0,0 0,0 Afgiftsprovenu pr. MWh -7,6-4,2 Samfundsøkonomisk sum 78,3 68,2 J.nr

11 De miljømæssige konsekvenser af alternativerne er indregnet i samfundsøkonomien. I tabel 6 er vist de emissioner, der indgår i samfundsøkonomien. Tabel 6 Samlede emissioner over 20 år Sum over 20 år Enhed Reference Projekt Ækvivalent CO t 55,1 22,2 SO2 emissioner Ton 8,0 2,9 NOx emissioner Ton 34,3 22,6 PM2,5 emissioner Ton 1,6 0,4 I klimasammenhæng skal det noteres, at varmeforbrugerne ved en fjernvarmetilslutning kommer ind under EUs kvoteordning for CO 2, hvilket reelt medfører, at CO 2 -emissionen fra disse forbrugere bliver reduceret til nul, idet kvoterne i kvotesystemet ikke vil blive opjusteret som følge af tilslutningen til fjernvarme. 9. Konklusion Begrundet i en god samfundsøkonomi (inklusive en positiv miljøeffekt) anbefales Høje-Taastrup Kommune at vedtage dette projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af erhvervsområderne ved Kuldyssen og Malervej. Hvis erhvervsejendommene senere udvides/udbygges inden for de to forsyningsområder, vil det yderligere kunne forbedre den samlede samfundsøkonomi for fjernvarmen set i forhold til at fortsætte med individuelle løsninger. Selskabsøkonomisk er projektet med ca. 11 års tilbagebetalingstid med de opstillede forudsætninger acceptabelt for Høje Taastrup Fjernvarme. Projektet er selskabsøkonomisk afhængigt af hvor hurtig, tilslutningen til fjernvarmen vil foregå. Kommunens påbud om tilslutningspligt samt Høje Taastrup Fjernvarmes udmelding om tilslutningsrabat vil bidrage positivt til at sikre en hurtig kundetilslutning og dermed en sund projektøkonomi. Med Høje Taastrup Fjernvarmes tarifering vil brugerøkonomien også være rimeligt gunstig i særlig grad hvis ejendomsejeren står over for nødvendige reinvesteringer i sit varmeanlæg. J.nr

12 10. Bilag Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Kort med områdeafgrænsning Gadeledninger for fjernvarme Brugerøkonomiske beregninger Selskabsøkonomiske beregninger Samfundsøkonomisk beregning Tarifblad for Høje Taastrup Fjernvarme Liste over høringsberettigede ejendomsejere J.nr

13 Projektforslag Kuldyssen og Malervej Bilag 1 Bilag 1 Projektforslagets områder Forsyningsområde: Kuldyssen Kommuneplanområde: Rugvænget og Kuldyssen Forsyningsområde: Malervej Kommuneplanområde 145: Husmandsvej, Vandmestervej, Malervej og Snedkervej Side 1/1

14 Høje Taastrup Fjernvarme Projektforslag Kuldyssen og Malervej Bilag 2 Bilag 2 Gadenettet til fjernvarme Forsyningsområde: Kuldyssen Gadenet med forsyning fra Lindevangshusenes vekslerstation Forsyningsområde: Malervej Gadenet med forsyning fra HTF's varmecentral på Malervej hhv. Lindevangshusenes vekslerstation Side 1/1

15 Høje Taastrup Fjernvarme Projektforslag for Kuldyssen og Malervej Bilag 3 Brugerøkonomi Brugerøkonomi for større forbruger 500 MWh m2 Priser ekskl. moms Variable Faste Kapital- Drift og I alt udgifter udgifter udgifter vedligehold Fjernvarme ved 60% tilslutningsrabat Fortsat oliefyring ekskl. reinvesteringer Fortsat naturgas ekskl. reinvesteringer Detaljerede beregninger af alternativerne er vist i det følgende Fjernvarme Priser ekskl. moms Tarif/enhedspris Forbrug/enheder Udgifter Forbrugerafgifter Abonnementsafgift kr./år kr./år Effektafgift op til 500 m² 14,76 kr./m2 500 m kr./år Effektafgift over 500 m² 12,87 kr./m m kr./år Effektafgift over 5000 m² 8,03 kr./m2 0 m2 0 kr./år Variabel pris 458 kr./mwh 500 MWh kr./år Årlige varmeudgifter i alt kr./år Tilslutningsafgifter Stikledningsbidrag Areal < 500 m kr kr. 500 < Areal < 5000 m2 9,87 kr./m m kr. Areal > 5000 m2 4,95 kr./m2 0 m2 0 kr. Investeringsbidrag Areal < 500 m2 54,75 kr./m2 500 m kr. 500 < Areal < 5000 m2 43,76 kr./m m kr. Areal > 5000 m2 10,94 kr./m2 0 m2 0 kr. Tilslutningsrabat 60% kr. Brugeranlæg, overslag kr. 330 kw kr. Afkobling fra naturgas kr kr. Samlet brugerinvestering kr. Årlige kapitaludgifter Heraf stikledning mv. 5% 40 år kr./år heraf brugeranlæg 5% 25 år kr./år Årlige kapitaludgifter i alt kr./år Drift og vedligehold kr./år Samlede årlige udgifter kr./år Baseret på takstblad 2011 Fortsat oliefyring ekskl. reinvesteringer Priser ekskl. moms Enhedspris Forbrug Udgifter Varmeudgifter, olie *) 8,00 kr./l l kr./år Drift og vedligehold kr./år Samlede årlige udgifter kr./år *) Gennemsnitligt olieprisniveau 2010/11 Fortsat naturgas ekskl. reinvesteringer Priser ekskl. moms Enhedspris Forbrug Udgifter Varmeudgifter, naturgas *) 7,00 kr./m m3/år kr./år Drift og vedligehold kr./år Samlede årlige udgifter kr./år *) Gennemsnitligt naturgasprisniveau 2010/11 Rambøll/klf Side 1/2

16 Høje Taastrup Fjernvarme Projektforslag for Kuldyssen og Malervej Bilag 3 Brugerøkonomi Brugerøkonomi for mindre forbruger 100 MWh 750 m2 Priser ekskl. moms Variable Faste Kapital- Drift og I alt udgifter udgifter udgifter vedligehold Fjernvarme ved 60% tilslutningsrabat Fortsat oliefyring ekskl. reinvesteringer Fortsat naturgas ekskl. reinvesteringer Detaljerede beregninger af alternativerne er vist i det følgende Fjernvarme Priser ekskl. moms Tarif/enhedspris Forbrug/enheder Udgifter Forbrugerafgifter Abonnementsafgift kr./år kr./år Effektafgift op til 500 m² 14,76 kr./m2 500 m kr./år Effektafgift over 500 m² 12,87 kr./m2 250 m kr./år Effektafgift over 5000 m² 8,03 kr./m2 0 m2 0 kr./år Variabel pris 458 kr./mwh 100 MWh kr./år Årlige varmeudgifter i alt kr./år Tilslutningsafgifter Stikledningsbidrag Areal < 500 m kr kr. 500 < Areal < 5000 m2 9,87 kr./m2 250 m kr. Areal > 5000 m2 4,95 kr./m2 0 m2 0 kr. Investeringsbidrag Areal < 500 m2 54,75 kr./m2 500 m kr. 500 < Areal < 5000 m2 43,76 kr./m2 250 m kr. Areal > 5000 m2 10,94 kr./m2 0 m2 0 kr. Tilslutningsrabat 60% kr. Brugeranlæg, overslag kr. 70 kw kr. Afkobling fra naturgas kr kr. Samlet brugerinvestering kr. Årlige kapitaludgifter Heraf stikledning mv. 5% 40 år kr./år heraf brugeranlæg 5% 25 år kr./år Årlige kapitaludgifter i alt kr./år Drift og vedligehold 800 kr./år Samlede årlige udgifter kr./år Baseret på takstblad 2011 Fortsat oliefyring ekskl. reinvesteringer Priser ekskl. moms Enhedspris Forbrug Udgifter Varmeudgifter, olie *) 8,00 kr./l l kr./år Drift og vedligehold kr./år Samlede årlige udgifter kr./år *) Gennemsnitligt olieprisniveau 2010/11 Fortsat naturgas ekskl. reinvesteringer Priser ekskl. moms Enhedspris Forbrug Udgifter Varmeudgifter, naturgas *) 7,00 kr./m m3/år kr./år Drift og vedligehold kr./år Samlede årlige udgifter kr./år *) Gennemsnitligt naturgasprisniveau 2010/11 Rambøll/klf Side 2/2

17 Høje Taastrup fjernvarme Projektforslag Kuldyssen og Malervej Bilag 4- Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi, Høje Taastrup Fjernvarme Tilslutning af områderne Kuldyssen og Malervej Tilslutningsrabat samt tilskud til varmeanlæg er inkluderet Faste priser 2011 excl. moms Enhed Leverancer Antal tilslutninger Tilsluttet areal m Varmesalgsmængder MWh Varmetab MWh Varmetab i procent % 14% 12% 10% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% Varmekøbsmængder MWh Varmepriser Forbrugsafgift kr./mwh Abonnementsafgift, vægtet kr./m2 2,6 2,6 2,4 2,3 2,3 2,4 2,4 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 3,0 Effektafgift, vægtet kr./m2 13,5 14,0 14,0 13,9 13,9 14,0 14,0 14,8 15,0 15,2 15,4 15,6 15,8 16,0 16,3 17,4 Drift og vedligehold kr./mwh Puljepris VEKS kr./mwh Fast afgift VEKS forskudt 5 år kr./mwh Cash flow Stikledningsbidrag 1000 kr, Investeringsbidrag 1000 kr, Tilslutningsrabat 1000 kr, VEKS-tilskud 1000 kr Anlæg hovedanlæg 1000 kr Anlæg gadenet 1000 kr Anlæg stikledninger 1000 kr Kundeanlæg 1000 kr I bygning 1000 kr Varmesalg 1000 kr Abonnementsafgift 1000 kr Effektafgift 1000 kr Administration 1000 kr Varmekøb 1000 kr Fastafgift VEKS 1000 kr Kompensationsbetaling HMN 1000 kr Energisparepoint 1000 kr Drift og vedligehold 1000 kr Interne renteudgifter 2,0% 1000 kr Årligt dækningsbidrag 1000 kr Akkumuleret dækningsbidrag 1000 kr Page 1/2

18 Høje Taastrup Fjernvarme Projektforslag Kuldyssen og Malervej Bilag 4 - Fjernvarmetariffer Selskabsøkonomi, Høje Taastrup Fjernvarme Tilslutning af områderne Kuldyssen og Malervej Prognose for fjernvarmetariffer Enhed Løbende priser Generel prisudvikling 1,5% 9,6% -0,6% 1,1% 2,6% 2,0% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% Generel prisudviklingsfaktor 1,000 1,015 1,113 1,106 1,118 1,147 1,170 1,211 1,253 1,297 1,343 1,390 1,438 1,489 1,541 1,595 1,894 Høje Taastrup Fjernvarmeværk, prognose for tariffer Forbrugsafgift kr./mwh 458,48 465,39 510,22 507,14 512,6 525,68 536,43 555,21 574,64 594,75 615,57 637,11 659,41 682,49 706,38 731,1 868,31 Abonnementsafgift op til 500 m² kr. 936,38 950, , , , , , , , , , , , , , , ,41 Abonnementsafgift over 500 m² kr , , , , , , , , , , , , , , , , ,72 Abonnementsafgift over 5000 m² kr , , , , , , , , , , , , , , , , ,42 Effektafgift op til 500 m² kr./m2 14,76 14,98 16,42 16,32 16,50 16,92 17,27 17,87 18,50 19,15 19,82 20,51 21,23 21,97 22,74 23,54 27,95 Effektafgift over 500 m² kr./m2 12,87 13,06 14,32 14,23 14,38 14,75 15,05 15,58 16,13 16,69 17,27 17,87 18,50 19,15 19,82 20,51 24,36 Effektafgift over 5000 m² kr./m2 8,03 8,15 8,94 8,89 8,99 9,22 9,41 9,74 10,08 10,43 10,80 11,18 11,57 11,97 12,39 12,82 15,22 Prisændringer tilslutning 1,5% 9,6% -0,6% 1,1% 2,6% 2,0% 3,5% Stikledningsbidrag <500 m2 kr , , , , , , , ,90 Stikledningsbidrag m2 kr./m2 9,87 10,02 10,99 10,92 11,04 11,32 11,55 11,95 Stikledningsbidrag >5000 m2 kr./m2 4,95 5,02 5,50 5,47 5,53 5,67 5,79 5,99 Investeringsbidrag <500 m2 kr./m2 54,75 55,58 60,93 60,56 61,21 62,77 64,05 66,29 Investeringsbidrag m2 kr./m2 43,76 44,42 48,70 48,41 48,93 50,18 51,21 53,00 Investeringsbidrag >5000 m2 kr./m2 10,94 11,10 12,17 12,10 12,23 12,54 12,80 13,25 VEKS tariffer, prognose 1,5% 9,6% -0,6% 1,1% 2,6% 2,0% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% Løbende priser fra seneste budget 2011 Puljepris kr./mwh Fast afgift kr./mwh Sum kr./mwh Faste priser 2011 Inflationstakt 1,66% 2,01% 2,33% 2,54% 2,17% 2,15% 2,20% 1,99% 2,01% 2,16% 2,16% 2,13% 2,12% 2,11% 2,12% 2,12% Deflationsfaktor 1,000 0,984 0,964 0,942 0,919 0,899 0,881 0,862 0,845 0,828 0,811 0,794 0,777 0,761 0,745 0,730 0,657 Inflationsfaktor 1,000 1,017 1,037 1,061 1,088 1,112 1,136 1,161 1,184 1,207 1,234 1,260 1,287 1,314 1,342 1,370 1,523 Høje Taastrup Fjernvarmeværk, prognose for tariffer Forbrugsafgift 458,48 457,78 491,99 477,90 471,09 472,84 472,35 478,38 485,45 492,56 499,04 505,60 512,37 519,32 526,36 533,50 570,29 Abonnementsafgift op til 500 m² 936,38 934, ,83 976,05 962,13 965,71 964,71 977,02 991, , , , , , , , ,74 Abonnementsafgift over 500 m² 3.745, , , , , , , , , , , , , , , , ,02 Abonnementsafgift over 5000 m² 7.491, , , , , , , , , , , , , , , , ,02 Effektafgift op til 500 m² 14,76 14,73 15,83 15,38 15,16 15,22 15,21 15,40 15,63 15,86 16,07 16,28 16,50 16,72 16,94 17,18 18,36 Effektafgift over 500 m² 12,87 12,85 13,81 13,41 13,22 13,27 13,25 13,42 13,63 13,82 14,00 14,18 14,37 14,57 14,77 14,97 16,00 Effektafgift over 5000 m² 8,03 8,02 8,62 8,38 8,26 8,29 8,29 8,39 8,52 8,64 8,76 8,87 8,99 9,11 9,23 9,35 10,00 Stikledningsbidrag <500 m , , , , , , , ,07 Stikledningsbidrag m2 9,87 9,86 10,60 10,29 10,15 10,18 10,17 10,30 Stikledningsbidrag >5000 m2 4,95 4,94 5,30 5,15 5,08 5,10 5,10 5,16 Investeringsbidrag <500 m2 54,75 54,67 58,75 57,07 56,25 56,46 56,40 57,12 Investeringsbidrag m2 43,76 43,69 46,96 45,62 44,97 45,14 45,09 45,67 Investeringsbidrag >5000 m2 10,94 10,92 11,74 11,40 11,24 11,28 11,27 11,42 VEKS tariffer, prognose Faste priser fra seneste budget 2011 Puljepris kr./mwh Fast afgift kr./mwh Sum kr./mwh Side 2/2

19 Høje Taastrup Fjernvarme Projektforslag Kuldyssen og Malervej Bilag 5 - Samfundsøkonomi Samfundsøkonomi - Reference Projektforslag Kuldyssen og Malervej - Høje Taastrup fjernvarme Enhed Div Faktorpris Sum NPV Diskonteringsfaktor 5% 12,46 1,000 0,952 0,907 0,864 0,823 0,784 0,746 0,711 0,677 0,645 0,614 0,585 0,557 0,530 0,505 0,481 0,377 0,359 Prisstigningsfaktor: ,043 Prisstigninger Nettoafgiftsfaktor 1,17 Skatteforvridningsfaktor 1,20 Antal tilslutninger Kuldyssen Naturgas Oliefyring Elvarme Anden Malervej Naturgas Oliefyring Elvarme Anden (=oliefyring) Antal tilslutninger Naturgas Oliefyring Elvarme Etageareal m Naturgas m Oliefyring m Elvarme m Fjernvarme m Nettovarmebehov MWh Naturgas MWh Oliefyring MWh Elvarme MWh Fjernvarme MWh Bruttovarmebehov MWh Naturgas MWh Oliefyring MWh Elvarme MWh Fjernvarme MWh Samfundsøkonomiske enhedspriser CTR-VEKS Nettobrændselsudgift kr./mwh 1,17 97,0 92,5 98,1 104,2 112,0 113,6 116,0 118,5 120,1 122,4 123,0 125,1 127,3 126,7 128,1 129,5 138,3 138,3 Marg D&V-system kr./mwh 1,17 14,9 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 D&V-bruger kr./mwh 1 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Beregningspris CO2 ækv kr./mwh 1 12,2 13,3 14,6 15,9 17,6 18,5 19,4 20,2 21,0 21,8 22,2 22,7 23,2 23,3 23,7 24,0 26,4 26,4 Skadesomkostn SO2 kr./mwh 1 0,3 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 Skadesomkostn NOx kr./mwh 1 5,4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Skadesomkostning PM2,5 kr./mwh 1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Afgiftsprovenu pr MWh kr./mwh -0,2 209,1 127,6 127,4 126,8 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 Ækvivalent CO2 kg/mwh 88,0 86,4 85,7 84,0 84,0 84,3 84,2 84,3 84,0 84,1 83,7 83,8 84,0 82,7 82,6 82,2 82,5 82,5 SO2 emissioner g/mwh 3,7 10,7 11,0 11,4 11,5 10,7 10,7 10,9 10,7 10,8 10,7 10,8 11,1 10,6 10,3 10,2 10,6 10,6 NOx emissioner g/mwh 113,0 93,8 93,3 92,9 93,1 93,4 93,8 93,9 94,1 94,5 94,3 94,4 94,0 93,3 93,1 92,7 93,1 93,1 PM2,5 emissioner g/mwh 2,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Naturgasfyr 90% Nettobrændselsudgift kr./mwh 1,17 280,9 297,4 313,9 335,2 357,2 362,1 367,0 371,9 376,8 381,7 385,1 388,5 392,0 395,4 398,8 401,8 416,4 416,4 D&V-bruger kr./mwh 1,17 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Beregningspris CO2 ækv kr./mwh 1 31,5 35,1 38,7 43,1 47,7 50,0 52,3 54,5 56,8 59,0 60,3 61,5 62,8 64,0 65,3 66,5 72,7 72,7 Skadesomkostn SO2 kr./mwh 1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Skadesomkostn NOx kr./mwh 1 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 Skadesomkostning PM2,5 kr./mwh 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afgiftsprovenu pr MWh kr./mwh 1 270,3 270,8 270,1 268,7 266,8 266,8 266,8 266,8 266,8 266,8 266,8 266,8 266,8 266,8 266,8 266,8 266,8 266,8 Ækvivalent CO2 kg/mwh -0,2 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 SO2 emissioner g/mwh 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 NOx emissioner g/mwh 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 PM2,5 emissioner g/mwh 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Page 1/6

20 Høje Taastrup Fjernvarme Projektforslag Kuldyssen og Malervej Bilag 5 - Samfundsøkonomi Enhed Div Faktorpris Sum NPV Oliefyr 85% Nettobrændselsudgift kr./mwh 1,17 454,0 461,7 475,4 496,9 518,9 526,7 534,5 542,3 550,1 557,9 563,3 568,8 574,2 579,6 585,0 589,6 612,2 612,2 D&V-bruger kr./mwh 1,17 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 Beregningspris CO2 ækv kr./mwh 1 43,5 48,5 53,4 59,6 66,0 69,1 72,2 75,4 78,5 81,6 83,3 85,1 86,8 88,5 90,2 91,9 100,5 100,5 Skadesomkostn SO2 kr./mwh 1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 Skadesomkostn NOx kr./mwh 1 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 Skadesomkostning PM2,5 kr./mwh 1 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 Afgiftsprovenu pr MWh kr./mwh 1 303,8 304,3 303,6 302,1 299,9 299,9 299,9 299,9 299,9 299,9 299,9 299,9 299,9 299,9 299,9 299,9 299,9 299,9 Ækvivalent CO2 kg/mwh -0,2 314,3 314,3 314,3 314,3 314,3 314,3 314,3 314,3 314,3 314,3 314,3 314,3 314,3 314,3 314,3 314,3 314,3 314,3 SO2 emissioner g/mwh 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 NOx emissioner g/mwh 220,2 220,2 220,2 220,2 220,2 220,2 220,2 220,2 220,2 220,2 220,2 220,2 220,2 220,2 220,2 220,2 220,2 220,2 PM2,5 emissioner g/mwh 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 Elvarme 100% Nettobrændselsudgift kr./mwh 454,8 477,2 504,5 475,8 514,7 509,0 538,6 574,8 568,1 595,6 569,4 609,5 652,7 573,5 583,3 597,0 764,5 764,5 D&V-bruger kr./mwh 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Beregningspris CO2 ækv kr./mwh 55,1 66,1 67,0 60,2 66,6 73,0 75,5 79,6 79,2 83,4 81,0 84,2 87,5 72,9 72,7 69,3 80,0 80,0 Skadesomkostn SO2 kr./mwh 18,1 18,7 20,0 21,5 21,8 18,5 18,3 19,2 18,7 18,8 18,4 18,9 20,4 18,3 17,1 16,3 18,0 18,0 Skadesomkostn NOx kr./mwh 23,1 23,6 22,7 21,6 22,1 22,8 23,6 23,9 24,3 25,1 24,8 25,0 24,0 22,5 22,1 21,3 22,1 22,1 Skadesomkostning PM2,5 kr./mwh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afgiftsprovenu pr MWh kr./mwh 676,5 676,8 674,4 669,9 664,0 664,0 664,0 664,0 664,0 664,0 664,0 664,0 664,0 664,0 664,0 664,0 664,0 664,0 Ækvivalent CO2 kg/mwh 398,2 428,9 394,2 317,3 317,3 332,0 328,3 331,8 316,9 320,9 305,3 311,1 316,9 258,9 253,2 236,9 250,2 250,2 SO2 emissioner g/mwh 194,9 201,5 214,8 231,2 235,1 199,6 197,4 207,0 201,6 202,8 198,4 203,7 219,6 196,9 183,7 175,2 194,2 194,2 NOx emissioner g/mwh 479,0 489,4 470,7 448,4 458,8 474,2 490,4 497,3 503,9 522,3 515,4 519,3 499,5 466,6 458,1 442,8 460,0 460,0 PM2,5 emissioner g/mwh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Samfundsøkonomiske omkostninger Fjernvarmeinvesteringer mio.kr. år 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hovedanlæg mio.kr. 25 0,0 0,0 0,0 Gadenet mio.kr. 40 0,0 0,0 0,0 Stikledninger mio.kr. 40 0,0 0,0 0,0 Brugeranlæg mio.kr. 25 0,0 0,0 0,0 Naturgasafkobling mio.kr. 20 0,0 0,0 0,0 0,00 Varmeanlæg mio.kr. 40 0,0 0,0 0,0 Individuelle reinvesteringer mio.kr. miokr./gwh 3,6 4,7 3,1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Naturgas mio.kr. 0,02 2,0 2,6 1,7 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 Oliefyring mio.kr. 0,03 1,6 2,0 1,3 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 Elvarme mio.kr. 0,01 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettobrændselsudgift mio.kr. 67,4 89,4 57,6 3,80 3,97 4,19 4,43 4,49 4,55 4,62 4,68 4,75 4,79 4,84 4,89 4,92 4,96 5,00 5,22 Naturgas mio.kr. 37,3 49,5 31,9 2,06 2,17 2,32 2,47 2,50 2,54 2,57 2,61 2,64 2,66 2,69 2,71 2,73 2,76 2,78 2,88 Oliefyring mio.kr. 28,3 37,4 24,2 1,64 1,69 1,77 1,84 1,87 1,90 1,93 1,96 1,98 2,00 2,02 2,04 2,06 2,08 2,10 2,18 Elvarme mio.kr. 1,8 2,4 1,5 0,10 0,11 0,10 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,12 0,13 0,14 0,12 0,13 0,13 0,16 Fjernvarme mio.kr. 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Marg D&V mio.kr. 5,1 6,7 4,4 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 Naturgas mio.kr. 3,0 3,9 2,6 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 Oliefyring mio.kr. 2,1 2,7 1,8 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 Elvarme mio.kr. 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fjernvarme system mio.kr. 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fjernvarme bruger mio.kr. 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beregningspris CO2 ækv mio.kr. 8,4 13,3 8,4 0,43 0,47 0,52 0,58 0,61 0,63 0,66 0,69 0,72 0,73 0,75 0,76 0,77 0,79 0,80 0,88 Naturgas mio.kr. 4,8 7,6 4,8 0,24 0,27 0,30 0,33 0,35 0,36 0,38 0,39 0,41 0,42 0,43 0,43 0,44 0,45 0,46 0,50 Oliefyring mio.kr. 3,4 5,4 3,4 0,17 0,19 0,21 0,23 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,30 0,30 0,31 0,31 0,32 0,33 0,36 Elvarme mio.kr. 0,2 0,3 0,2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 Fjernvarme mio.kr. 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Skadesomkostn SO2 mio.kr. 0,5 0,7 0,5 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 Naturgas mio.kr. 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oliefyring mio.kr. 0,4 0,6 0,4 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 Elvarme mio.kr. 0,1 0,1 0,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fjernvarme mio.kr. 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Skadesomkostn NOx mio.kr. 1,0 1,6 1,0 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 Naturgas mio.kr. 0,5 0,8 0,5 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 Oliefyring mio.kr. 0,5 0,7 0,5 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 Elvarme mio.kr. 0,1 0,1 0,1 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 Fjernvarme mio.kr. 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Skadesomkostn PM2,5 mio.kr. 0,0 0,2 0,1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Naturgas mio.kr. 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 2/6

21 Høje Taastrup Fjernvarme Projektforslag Kuldyssen og Malervej Bilag 5 - Samfundsøkonomi Enhed Div Faktorpris Sum NPV Oliefyring mio.kr. 0,0 0,2 0,1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Elvarme mio.kr. 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fjernvarme mio.kr. 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgiftsprovenu pr MWh mio.kr. -7,6 58,1 38,2 3,10 3,09 3,08 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 Naturgas mio.kr. -4,6 35,1 23,1 1,87 1,87 1,86 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 Oliefyring mio.kr. -2,7 20,3 13,3 1,08 1,08 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 Elvarme mio.kr. -0,4 2,7 1,8 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 Fjernvarme mio.kr. 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Samfundsøkonomisk sum mio.kr. 78,3 Ækvivalent CO t 55,08 2,78 2,77 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,75 2,76 2,76 2,74 2,74 2,74 2,74 Naturgas 1000 t 31,44 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 Oliefyring 1000 t 22,34 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 Elvarme 1000 t 1,30 0,09 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 Fjernvarme 1000 t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Skadesomkostn NOx ton 7,96 0,40 0,40 0,40 0,41 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,39 0,39 0,40 Naturgas ton 0,17 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Oliefyring ton 6,93 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 Elvarme ton 0,86 0,04 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 Fjernvarme ton 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Skadesomkostn NOx ton 34,30 1,72 1,71 1,71 1,71 1,71 1,72 1,72 1,72 1,73 1,72 1,72 1,72 1,71 1,71 1,71 1,71 Naturgas ton 16,60 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 Oliefyring ton 15,66 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 Elvarme ton 2,05 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 Fjernvarme ton 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Skadesomkostn PM2,5 ton 1,56 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 Naturgas ton 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oliefyring ton 1,51 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 Elvarme ton 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fjernvarme ton 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 3/6

22 Høje Taastrup Fjernvarme Projektforslag Kuldyssen og Malervej Bilag 5 - Samfundsøkonomi Samfundsøkonomi - Projekt Projektforslag Kuldyssen og Malervej - Høje Taastrup fjernvarme Enhed Div Faktorpris Sum NPV Diskonteringsfaktor 5% 12,46 1,000 0,952 0,907 0,864 0,823 0,784 0,746 0,711 0,677 0,645 0,614 0,585 0,557 0,530 0,505 0,481 0,377 Prisstigningsfaktor: ,043 Prisstigninger Nettoafgiftsfaktor 1,17 Skatteforvridningsfaktor 1,20 Antal tilslutninger Kuldyssen Naturgas 1, Oliefyring Elvarme Anden Malervej Naturgas 1, Oliefyring Elvarme Anden (=oliefyring) 1 1 Antal tilslutninger i alt Naturgas Oliefyring Elvarme Etageareal m Naturgas m Oliefyring m Elvarme m Fjernvarme m Nettovarmebehov MWh Naturgas MWh Oliefyring MWh Elvarme MWh Fjernvarme MWh Bruttovarmebehov MWh Naturgas MWh Oliefyring MWh Elvarme MWh Fjernvarme MWh Samfundsøkonomiske enhedspriser CTR-VEKS Nettobrændselsudgift kr./mwh 1,17 97,0 92,5 98,1 104,2 112,0 113,6 116,0 118,5 120,1 122,4 123,0 125,1 127,3 126,7 128,1 129,5 138,3 Marg D&V-system kr./mwh 1,17 14,9 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 D&V-bruger kr./mwh 1 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Beregningspris CO2 ækv kr./mwh 1 12,2 13,3 14,6 15,9 17,6 18,5 19,4 20,2 21,0 21,8 22,2 22,7 23,2 23,3 23,7 24,0 26,4 Skadesomkostn SO2 kr./mwh 1 0,3 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 Skadesomkostn NOx kr./mwh 1 5,4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Skadesomkostning PM2,5 kr./mwh 1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Afgiftsprovenu pr MWh kr./mwh -0,2 209,1 127,6 127,4 126,8 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 Ækvivalent CO2 kg/mwh 88,0 86,4 85,7 84,0 84,0 84,3 84,2 84,3 84,0 84,1 83,7 83,8 84,0 82,7 82,6 82,2 82,5 SO2 emissioner g/mwh 3,7 10,7 11,0 11,4 11,5 10,7 10,7 10,9 10,7 10,8 10,7 10,8 11,1 10,6 10,3 10,2 10,6 NOx emissioner g/mwh 113,0 93,8 93,3 92,9 93,1 93,4 93,8 93,9 94,1 94,5 94,3 94,4 94,0 93,3 93,1 92,7 93,1 PM2,5 emissioner g/mwh 2,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Naturgasfyr 90% Nettobrændselsudgift kr./mwh 1,17 280,9 297,4 313,9 335,2 357,2 362,1 367,0 371,9 376,8 381,7 385,1 388,5 392,0 395,4 398,8 401,8 416,4 D&V-bruger kr./mwh 1,17 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Beregningspris CO2 ækv kr./mwh 1 31,5 35,1 38,7 43,1 47,7 50,0 52,3 54,5 56,8 59,0 60,3 61,5 62,8 64,0 65,3 66,5 72,7 Skadesomkostn SO2 kr./mwh 1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Skadesomkostn NOx kr./mwh 1 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 Skadesomkostning PM2,5 kr./mwh 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afgiftsprovenu pr MWh kr./mwh 1 270,3 270,8 270,1 268,7 266,8 266,8 266,8 266,8 266,8 266,8 266,8 266,8 266,8 266,8 266,8 266,8 266,8 Ækvivalent CO2 kg/mwh -0,2 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 Side 4/6

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Ishøj lille industriområde og tilstødende bebyggelser

Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Ishøj lille industriområde og tilstødende bebyggelser Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S vedrørende fjernvarmeforsyning af Ishøj lille industriområde og tilstødende bebyggelser Sag 11666019 J.nr. Udarb. KLF Udg. 6 Kontrol SORK Dato 22-11-2012 Godk. KLF Indholdsfortegnelse

Læs mere

S o l r ø d F j e r n v a r m e A. m. b. a.

S o l r ø d F j e r n v a r m e A. m. b. a. S o l r ø d F j e r n v a r m e A. m. b. a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af nybyggeri iht. Lokalplan nr. 301.9 Solrød Center Nordøst Sag 1100010782 J.nr. 35092 Udarb. KLF Udg. 1 Kontrol

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR Revision 1 Dato 2016-10-03 Udarbejdet af AD, Kontrolleret af TSR Godkendt af

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

NY UDBYGNINGSPLAN FOR HØJE TAASTRUP FJERNVARME

NY UDBYGNINGSPLAN FOR HØJE TAASTRUP FJERNVARME Til Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2012 HØJE TAASTRUP FJERNVARME A.M.B.A. NY UDBYGNINGSPLAN FOR HØJE TAASTRUP FJERNVARME HØJE TAASTRUP FJERNVARME A.M.B.A. NY UDBYGNINGSPLAN

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

Projektforslag Dyvelåsen, Egedal Kommune

Projektforslag Dyvelåsen, Egedal Kommune Projektforslag for varmeforsyning af det nye boligområde Dyvelåsen iht. Lokalplan 36 Projektforslag dateret 2016-06-08 Formål Med projektforslaget ansøges kommunen om, at projektforslagets område udlægges

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE Til Vestegnens Kraftvarmeselskab Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ

Læs mere

A.m.b.a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Hedehusene Vest

A.m.b.a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Hedehusene Vest Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a. Teknisk Forvaltning Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Hedehusene Vest Sag 1100012213 J.nr. HTF_PF_HedehusV Udarb. KLF Udg. 0a Kontrol KEH Dato 29-08-2014

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

S o l r ø d F j e r n v a r m e A. m. b. a.

S o l r ø d F j e r n v a r m e A. m. b. a. S o l r ø d F j e r n v a r m e A. m. b. a. Projektforslag vedrørende varmeforsyning af den nye bydel Havdrup Vest i Solrød Kommune Sag 1100010782 J.nr. 35092 Udarb. KLF (Klaus Fafner) Udg. 3 (revideret)

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV Til Roskilde Forsyning Dokumenttype Rapport Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING I HIMMELEV Revision

Læs mere

Rødovre Kommunale Forsyning, RKF. Resume RAMBØLL. Varmeleverandør VEKS Islev erhvervsområde

Rødovre Kommunale Forsyning, RKF. Resume RAMBØLL. Varmeleverandør VEKS Islev erhvervsområde Resume Varmeplanlægning Rødovre Kommune Projektforslag Varmeleverandør VEKS Islev erhvervsområde Varmedistributør Rødovre Kommunale Forsyning, RKF Forudsætninger, opdateret 2015 Fjernvarme Reference Varmebehovs

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE Til Vestegnens Kraftvarmeselskab Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ

Læs mere

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab Resume Projektforslag Kommune Distributionsselskab Energivej og Tempovej (omr.2.2) Ballerup Kommune Vestforbrænding Alle beløb er ekskl. moms Projekt Reference Varmebehov Medtaget Potentielt varmebehov

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 1. 08-05-2012 Projektforslag om fjernvarmeforsyning a Hører til journalnummer: 13.03.10-P20-2-12 Struer Forsyning Fjervarme A/S Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 Maj 2012 1 Indhold

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE

FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE Til Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a Dokumenttype Rapport Dato August 2014 FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE Endeligt udkast 29-08-2014 FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSYNING AF SENGELØSE

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning fra

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg.

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg. Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Claus Sørensen A/S Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk Nordforbrænding Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk December 2008 Udgivelsesdato : 18. december 2008 Projekt : 30.5159.14 Udarbejdet : Thomas Capral Henriksen Godkendt : Jan Olsen, Nordforbrænding

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv

Læs mere

PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL

PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Juni 211 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL STENSTRUP

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg GENTOFTE KOMMUNE Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Varmeforsyningsloven Udgivelsesdato Projekt Udarbejdet Kontrolleret : :

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 10. August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg DECEMBER 2015 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200 Notat Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag 1. juli 2014 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1211776524 Version 1 Udarbejdet af acs Kontrolleret af trn Godkendt

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

a.m.b.a. Projektforslag vedrørende etablering af en ny varmecentral ved Hørskætten Marts 2012

a.m.b.a. Projektforslag vedrørende etablering af en ny varmecentral ved Hørskætten Marts 2012 Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag vedrørende etablering af en ny varmecentral ved Hørskætten Marts 2012 Sag 12693500 J.nr. 719-090530 Udarb. KLF Udg. 1 Kontrol KEH Dato 2012-03-08a Godk.

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle JANUAR 2016 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Skallebølle Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest NOVEMBER 2014 HADSTEN VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd

Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd MARTS 2014 HEDENSTED FJERNVARME A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ Til Fjernvarme Fyn A/S Dokumenttype Rapport Dato Juni 2014 FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ PROJEKTFORSLAG UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011

GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 Revision 3 Dato 2011-07-27 Udarbejdet af KAC, CIR, AD Kontrolleret af Anders Dyrelund Godkendt

Læs mere

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION Håstrup Udviklingsråd Fjernvarme i Håstrup Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger 1 Forsyningsområdet for Håstrup Fjernvarme 2 Ledningsnettet og forbrugerne 3 Placering af varmecentralen som fyres med træpiller

Læs mere

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Skårup Fjernvarme A.m.b.a.

Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 524 For et boligområde ved Skårup Vestergade og Vesterled Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen September 2008 Projektansvarlig

Læs mere

PROJEKTFORSLAG VEDRØRENDE FJERNVARMEFORSYNING AF KOMMENDE BOLIGMRÅDE I HØJE TAASTRUP BENÆVNT NÆRHEDEN etape

PROJEKTFORSLAG VEDRØRENDE FJERNVARMEFORSYNING AF KOMMENDE BOLIGMRÅDE I HØJE TAASTRUP BENÆVNT NÆRHEDEN etape August 2016 PROJEKTFORSLAG VEDRØRENDE FJERNVARMEFORSYNING AF KOMMENDE BOLIGMRÅDE I HØJE TAASTRUP BENÆVNT NÆRHEDEN etape 1.1-5.1 Høje Taastrup Fjernvarme Damgaard Rådgivende Ingeniører Algade 43 4000 Roskilde

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Marts 2013 revideret Marts 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion og

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse Punkt 21. Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse 2015-032404 Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at

Læs mere

Tillæg til Varmeplan TVIS

Tillæg til Varmeplan TVIS Tillæg til Varmeplan TVIS Forudsætninger for projektforslag Januar 2015 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune 2 VARMEPLAN TVIS BILAG E FORUDSÆTNINGER FOR PROJEKTFORSLAG

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING

RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING Til Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Dokumenttype Rapport Dato September 2014, Revideret. 8. juli 2015 RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL ISLEV ERHVERVSOMRÅDE

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

Projektforslag vedrørende tilslutning af boliger på Farumgårds Allé

Projektforslag vedrørende tilslutning af boliger på Farumgårds Allé Farum Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag vedrørende tilslutning af boliger på Farumgårds Allé Sag 1100003649 J.nr. 13-3649FFDiv Udarb. KLF Udg. 1 Kontrol KEH Dato 08-03-2013 Godk. KLF Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård MAJ 2015 HOVEDGAARD FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR TEMPOVEJ ENERGIVEJ I BALLERUP

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR TEMPOVEJ ENERGIVEJ I BALLERUP Til Vestforbrænding Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2014 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR TEMPOVEJ ENERGIVEJ I BALLERUP VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG FOR TEMPOVEJ ENERGIVEJ I BALLERUP Revision 1 Dato

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af et område i Frøslev Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af et område i Frøslev Side

Læs mere

Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 01. september 2016 Projektansvarlig: Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej 41 6900 Skjern Kontaktpersoner: Driftsleder: Karsten Lund Jørgensen

Læs mere

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG EGE- LØVPARKEN MV. HERLEV

VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG EGE- LØVPARKEN MV. HERLEV Til Vestforbrænding Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2014 VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG EGE- LØVPARKEN MV. HERLEV VESTFORBRÆNDING PROJEKTFORSLAG EGELØVPARKEN MV. HERLEV Revision 1 Dato 2014-10-13 Udarbejdet

Læs mere

Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme

Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. februar 2012 Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme Silkeborg Kommune har besluttet, at din ejendom skal fritages for tilslutningspligt

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6 Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Agri Norcold Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg Udgivelsesdato

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Projektforslag for Boligområde ved Torstilgårdsvej i Tilst (Lokalplanforslag nr. 782) Sagsnr

Projektforslag for Boligområde ved Torstilgårdsvej i Tilst (Lokalplanforslag nr. 782) Sagsnr Projektforslag for Boligområde ved Torstilgårdsvej i Tilst (Lokalplanforslag nr. 782) Sagsnr. 200701 April 2007 200701Projektforslag forside.doc/16042007/mr 0 Indholdsfortegnelse: Side: 1. Indledning 1

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima Næstved Varmeværk A.m.b.a. Att. Jens Andersen, ja@naestved-varme.dk COWI A/S Att. Kurt Madsen, kum@cowi.com Kopi er sendt til: AffaldPlus Att. John Kusz, affaldplus@affaldplus.dk Dansk Gas Distribution

Læs mere

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 3 supplerende beregninger udført efter 14. juli 2014 - som et isoleret

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Middelfart

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Middelfart Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4872 Fax +45 8888 5501 Dato: 1. februar 2011 Sagsnr.: 200902354-28 Vicki.Schmidt@middelfart.dk

Læs mere

A.m.b.a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af et område ved Helgeshøj

A.m.b.a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af et område ved Helgeshøj Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af et område ved Helgeshøj Sag 9693120 J.nr. Udarb. KLF Udg. 4 Kontrol KEH Dato 18-02-2010 Godk. KEH Indholdsfortegnelse

Læs mere

Poul Erik Asmussen COWI A/S

Poul Erik Asmussen COWI A/S From: Poul Erik Asmussen Sent: 25 Sep 2015 13:17:05 +0200 To: Henrik Oxenvad Cc: Preben Pedersen (td@oksvarme.dk) Subject: Projektforslag for Oksbøllejren Attachments: Følgebrev Oksbøl.pdf, Projektforslag

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Til Jægerspris Kraftvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision Dato 2012-12-18 Udarbejdet af RASN Kontrolleret

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436)

Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436) MAJ 2015 VIBORG FJERNVARME Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436) Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Projektforslag for Boligområde ved Virupvej i Hjortshøj (Lokalplanforslag nr. 738, 777 og Dispositionsplan Hjortshøj) Sagsnr.

Projektforslag for Boligområde ved Virupvej i Hjortshøj (Lokalplanforslag nr. 738, 777 og Dispositionsplan Hjortshøj) Sagsnr. Projektforslag for Boligområde ved Virupvej i Hjortshøj Projektforslag for Boligområde ved Virupvej i Hjortshøj (Lokalplanforslag nr. 738, 777 og Dispositionsplan Hjortshøj) Sagsnr. 200704 Maj 2007 200704Projektforslag

Læs mere

KONVERTERING TIL FJERNVARME I ENERGIDISTRIKT 9 FREDERIKSSUND

KONVERTERING TIL FJERNVARME I ENERGIDISTRIKT 9 FREDERIKSSUND JULI 2014 E.ON DANMARK A/S KONVERTERING TIL FJERNVARME I ENERGIDISTRIKT 9 FREDERIKSSUND PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, 6600 Vejen Side 1 af 7. Vejen Varmeværk

Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, 6600 Vejen Side 1 af 7. Vejen Varmeværk Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, Side 1 af 7 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, Udgivelsesdato : 07-02-2017 Projekt : Kongevænget Delområde

Læs mere

P R O J E K T F O R S L A G

P R O J E K T F O R S L A G Dato 22.09.2016 Udgave: C / SEPTEMBER 2016 Projekt nr: 1005321 P R O J E K T F O R S L A G Fjernvarmeforsyning af område 7, Stenløse Forsyning af område 7 September 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn

Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn APRIL 2014 BILLUND VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr.

Læs mere

Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Verdo Varme A/S iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Dato: 31.05.2017 vers.2 Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 620 samt konvertering af 5 bygninger fra naturgas til fjernvarme Projektansvarlig:

Læs mere