Hindringer for byggebranchens udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hindringer for byggebranchens udvikling"

Transkript

1 Hindringer for byggebranchens udvikling spørgeskemaundersøgelse af byggebranchen Birgitte Festersen, Henrik Jensen og Joe Jensen Aalborg Universitet 4. semester Byggeledelse

2

3 Forord Denne rapport er et delprodukt af et afgangsprojekt på ingeniøruddannelsen i Byggeledelse under Institut for Produktion på Aalborg Universitet. Projektet tager udgangspunkt i 8 hypoteser omkring byggebranchen, hvor projektgruppen gennem en spørgeskemaundersøgelse forsøger at be- eller afkræfte disse. Formålet med dette er, at vurdere hvad der ligger til grund for byggebranchens manglende produktivitetsudvikling. Tak til alle de 69 virksomheder og studerende ved Aalborg Universitet der valgte at deltage i undersøgelsen og gøre denne analyse mulig. Kildehenvisninger er anført efter en tilpasset udgave af Chicago-metoden, hvor passive henvisninger angives med "(forfatter, årstal, sidetal)"og aktive henvisninger på formen "Forfatter (Årstal, sidetal)". Hvor der ikke fremgår andet er figurer og tabeller udarbejdet af projektgruppen. i

4

5 Indholdsfortegnelse Forord i 1 Indledning Rapportens opbygning Beskrivelse af byggebranchen Historik og arbejdsproduktivitet i byggebranchen Intierende problem Spørgeskemaundersøgelse Hypoteser Valg af metode til dataindsamling samt udvælgelse af respondenter Valg af spørgeskema Udvælgelse af respondenter Analyse af hypoteser Hypotese 1: Byggebranchen er konservativ og traditionsbunden Hypotese 2: Byggebranchen er innovativ Hypotese 3: Byggebranchen er omstillingsparat og formår at udnytte konjunktursvingninger positivt Hypotese 4: Byggebranchens virksomheder mangler kernekompetencer Hypotese 5: Byggebranchen mangler kompetencer indenfor IKT Hypotese 6: Bygherren har urealistiske krav til byggeriet og byggeprocessen Hypotese 7: Brugen af alternative samarbejdsformer er begrænset i byggebranchen Hypotese 8: Byggebranchen er præget af mistillid Opsummering af analyse iii

6 iv Indholdsfortegnelse 4 Perspektivering af undersøgelse 41 Litteraturliste 43

7 Kapitel 1 Indledning Indledningen har til formål at give læserne et indblik i denne delrapports omfang, samt hvordan delrapporten indgår i afgangsprojektet. I den forbindelse er opbygningen af afgangsprojektet kort beskrevet. 1.1 Rapportens opbygning Denne rapport er en delrapport af et afgangsprojekt på kandidatuddannelsen i Byggeledelse ved Aalborg Universitet. Rapporten indeholder et uddrag af afgangsprojektets indledende beskrivelser og analyser. Afgangsprojektets opbygning er illustreret på figur 1.1, hvor kassen markeret med rødt illustrerer indholdet af denne rapport. Forundersøgelse Indledende beskrivelser Spørgeskemaundersøgelse De indledende beskrivelser diskuterer byggebranchens historie og produktivitetsudvikling. Spørgeskemaundersøgelsen be- eller afkræfter en række opstillede hypoteser, som projektgruppen vurderer ligger til grund for byggebranchens manglende produktivitetsudvikling. Problemformulering Analyser Løsning Implementering Figur 1.1 Illustration af afgangsprojektets opbygning. Kassen markeret med rødt illustrerer indholdet af denne rapport. Projektgruppen har med udgangspunkt i de indledende beskrivelser af byggebranchen opstillet 8 hypoteser, som projektgruppen vurderer ligger til grund for byggebranchens manglende produktivitetsudvikling. Gennem en spørgeskemaundersøgelse af byggebranchens parter forsøger projektgruppen at be- eller afkræfte disse hypoteser. 1

8 Kapitel 1. Indledning En diskussion af spørgeskemaundersøgelsens observationer danner grundlag afgangsprojektets problemformulering. Hvor forundersøgelsen var baseret på en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, vil problembehandlingen i afgangsprojektet primært være baseret på en kvalitativ undersøgelse med henblik på en løsning. Afslutningsvis vil afgangsprojektet behandle implementeringen af denne løsning. Denne delrapport har til formål at videregive spørgeskemaundersøgelsens resultater til de deltagende respondenter, og herigennem udtrykke projektgruppens taknemlighed overfor de deltagende virksomheder og studerende. 2

9 Beskrivelse af byggebranchen Kapitel 2 Gennem påstande om byggebranchen, samt en kort beskrivelse af den historiske udvikling siden 2. verdenskrig og frem til idag, vil byggebranchens kort blive beskrevet. Finanskrisens indvirkning på byggebranchen diskuteres ligeledes kort, for at underbygge påstandene om branchen. 2.1 Historik og arbejdsproduktivitet i byggebranchen Det er i Danmark meget udbredt at omtale byggebranchen som en konservativ og traditionsbundet branche, der ikke udvikler sig sammenlignet med andre erhverv. Nedenfor er en række udsagn om byggebranchen, der underbygger denne holdning:... udpræget hjemmemarkedserhverv, der ikke udvikler sig i samme takt som andre erhverv. (By- og Boligministeriet og Erhvervsministeriet 2000) Byggesektoren er karakteriseret som statisk og ufleksibel.... Meget traditionsbundet. (Boligkontoret a.m.b.a 2003)... produktivitetsudviklingen har i en længere årrække ikke just været prangende. Hertil kommer uhensigtsmæssige processer og en organisation, som ikke altid tyder på, at alle arbejder i samme retning. (Erhvervs- og Byggestyrelsen 2006) Byggeerhvervet er i sin natur meget traditionsbundet... (Akademiet for de tekniske videnskaber 2009) Et meget anvendt begreb blandt virksomheder der ønsker at øge konkurrenceevnen er innovation. Dette har gennem de seneste år været nøgleordet for at sikre eksistensberettigelse for mange erhverv. Innovation defineres som følgende og er illustreret på figur 2.1. Innovation ses ofte defineret som opfindelser og idéer, der er omsat til produkter eller tjenester, der er bragt til markedet. Innovation er altså processen fra ide til faktura. Innovation indebærer således tre elementer: En ny idé, at denne omsættes til et nyt eller forbedret produkt og endelig, at dette markedsføres. (Wikipedia 2009). 3

10 Kapitel 2. Beskrivelse af byggebranchen Innovation Figur 2.1 Illustration af hvad der menes med innovation. (Anlægsteknikforeningen 2005) Der kan dog argumenteres for, at der i tiden op til finanskrisen ikke var den store konkurrence mellem byggebranchens virksomheder, grundet den store efterspørgsel på byggeri. Dette ændrer dog ikke på nødvendigheden af at differentiere sig fra konkurrenterne, da det finansielle marked altid vil være præget af både høj og lavkonjunkturer over en vis årrække. Byggebranchen er en af de brancher som oplever de største udsving, hvorfor en differentiering fra konkurrenterne blot er endnu vigtigere. Historie Efter 2. verdenskrig var der en voldsom boligmangel og en hastig ekspanderende industrialisering. Dette medførte en ny samfundspolitik, hvor staten var villig til at give billige statslån til byggeri. Foruden dette blev der foretaget flere initiativer på både statsligt og privat niveau, for herved at tilstræbe en mere rationel fremgangmåde ved byggeboomet i 1960 erne. Dette medførte princippet montagebyggeri, for herved hurtigere at kunne opstille råhuse, da dette var en af byggeriets store flaskehalse. I 1970 erne oplevede verdenen en energikrise, og de eksisterende løsninger var herefter ikke længere tilstrækkelig. Der var behov for nye initiativer til at mindske nye huses energitab og for at mindske antallet af byggefejl. Alt dette skulle foruden gøres til en lavere pris end hidtil, eftersom højkonjunkturen var vendt til lavkonjunktur. For at overholde ovenstående krav, blev der indhentet inspiration fra industrien. Dette medførte flere virksomheder der producerede typehuse, og om end ikke på samlebånd, så med visse af masseproduktions fordele, og nye tæt-lav -bebyggelsesområder opstod. I 1980 erne var der et pludseligt opsving med høj inflation, øgede lønstigninger og store lån. Staten brød derfor ind med initiativer såsom Bygge- og anlægsstop samt Kartoffelkuren i 1986 for at få styr på betalingsbalancen. Dette medførte en reducering i byggeaktiviteten og medførte at flere entreprenørvirksomheder gik konkurs. I 1990 erne led de store entreprenører og rådgivere nu også på grund af kartoffelkuren, hvilket afspejles i en arbejdsløshedsprocent på 13,8 pct. i januar 1994 jf. Wikipedia (2010). Der var derfor igen tid til forandringer i byggeriet, og hvor der tidligere havde været mange offentlige støttede byggerier og større bebyggelsesplaner som var styrende, blev det mere på brancheniveau, at tiltagene nu fandt sted. Efter regeringsskriftet i november 2001 med tilhørende skattelettelser og afdragsfrie lån, fik befolkningen på daværende tidspunkt flere penge mellem hænderne, hvilket medførte et opsving i de efterfølgende år. Perioden med højkonjunktur blev i 2008 afløst af den igangværende finanskrise. 4

11 Afsnit 2.1. Historik og arbejdsproduktivitet i byggebranchen Finanskrise har medført 980 konkurser i byggebranchen i 2009, hvilket svarer til ca. 20 pct. af Danmarks samlede konkurser (Danmarks Statistik 2010a). Denne andel må betragtes som stor, eftersom bygge- og anlægserhvervsvirksomheder kun udgør ca. 11 pct. af Danmarks samlede virksomheder. Innovation i byggebranchen Innovative virksomheder er i stand til at tilpasse og udvikle sig i forhold til den samfundsmæssige situation, hvilket har været et problem for mange af byggebranchens virksomheder. Højkonjunktur Manglende konkurrence Lavkonjunktur Manglende følelse af nødvendigheden for innovation Manglende innovation og omstillingsparathed Stor konkurrence Nedprioritering af innovationsprojekter Lavere konkurrenceevne Mange konkurser i finanskrisen Figur 2.2 Illustration af hvad manglende innovation kan have medført i forbindelse med finanskrisen. Den nuværende situation i byggebranchen er groft skitseret på figuren til venstre i figur 2.2. Den tidligere højkonjunktur har medført, at branchens virksomheder har været fuld beskæftiget de seneste år. Dette har medført et manglende behov for innovation, hvilket i forbindelse med krisen har resulteret i en lang række konkurser, da virksomhederne ikke er innovative og omstillingsparate. Modellen kan også betragtes fra en anden vinkel jf. figuren til højre på figur 2.2, hvor perioder med lavkonjunktur medfører stor konkurrence og derved en nedprioritering af innovationsprojekter, da disse ofte er mere risikobetonet. Dette sætter branchen i en position, hvor den aldrig innoverer sig. Under højkonjunktur er det ikke nødvendigt og under lavkonjunktur er der ikke ressourcer og risikovilje til det. Denne manglende innovation i perioder med både høj- og lavkonjunktur, illustreret med fed på figur 2.2, afspejles også i byggevirksomheders manglende kernekompetencer. En kernekompetence er en kompetence der adskiller en virksomhed markant fra øvrige virksomheder og derved skaber en stor konkurrencemæssig fordel. Størstedelen af byggebranchens virksomheder besidder de samme komptencer, hvilket resulterer i konkurrence udelukkende baseret på laveste pris. 5

12 Årlig vækstrate med indeks 100 i år 2000 Kapitel 2. Beskrivelse af byggebranchen Produktivitet Af det ovenstående beskrives innovationsbegrebet samt en kort beskrivelse af byggebranchens historie fra 2. Verdenskrig og frem til i dag. Branchen har i tidens løb været nødt til at ændre på arbejdsgange og koncepter for at tilpasse sig samfundets løbende udvikling. Det har dog kun været i ekstreme situationer, hvor en manglende tilpasning har medført konkurser. Men sammenlignes byggebranchen med andre erhverv har byggebranchen siden 1960érne ikke udviklet sig bemærkelsesværdigt med henblik på produktivitet jf. Anlægsteknikforeningen (2005). Betragtes arbejdsproduktiviteten i de seneste år er byggebranchen placeret i bunden sammen med offentlige og personlige tjenester samt landbruget, hvilket er illustreret på figur 2.3. Men hvorfor denne manglende udvikling i arbejdsproduktivitet? Arbejdsproduktivitet fordelt på branche Landbrug, fiskeri og råstofudvinding Industri Energi-og vandforsyning Bygge og anlæg Handel, hotel og restauration Transport, post og tele Finansiering og forretningsservice Offentlige og personlige tjenester Årstal Figur 2.3 Illustration af arbejdsproduktiviteten fordelt på brancher fra Indeks 100 i år (Danmarks Statistik 2010b) En del af forklaringen på denne manglende udvikling findes i branchens særlige karakter. Der produceres i branchen byggerier med en levetid på 50 til 100 år og i nogle tilfælde endnu længere, og disse byggerier skiftes normalvis ikke ud, bare fordi moden skifter. Industriens fordele ved at producere meget af det samme, på samme sted, er ikke muligt i byggebranchen, eftersom byggerier er tilpasset de enkelte brugeres ønsker samt disses skiftende geografiske placeringer. 6

13 Afsnit 2.2. Intierende problem Dette har dog ikke afholdt branchen for at stræbe efter forbedringer, og af den nedenstående liste fremgår nogle af de mange udviklingsrapporter og casestudier, der er udarbejdet de seneste år. Disse rapporter er hovedsagligt udarbejdet af offentlige instanser. Projekt Hus 1999 Byggeriets fremtid - Fra tradition til innovation 2000 Staten som bygherre - Vækst og effektivisering 2003 BYGiNORD 2003 BygSol 2004 Vision Byggeri med mening 2006 PLUS-netværket 2006 Bedre og billigere byggeri 2007 Fremtidens byggeerhverv i et globaliseringsperspektiv 2009 Fælles for de ovenstående udviklingsrapporter og casestudier er, at de alle er udarbejdet for nogle år tilbage, og viser ikke med sikkerhed et billede af den nuværende situation. Foruden dette, er ingen af rapporterne baseret på en undersøgelse af et bredt udsnit af byggebranchen, hvorfor projektgruppen selvstændigt har indhentet oplysninger gennem en spørgeskemaundersøgelse jf. kapitel 3 på side Intierende problem Under antagelse af, at der ikke har været de store ændringer siden 90 erne, kan det argumenteres for, at der må være en række hindringer for denne udvikling. Hvilke hindringer der er tale om, kan endnu ikke klarlægges, men dette vil projektgruppen gennem spørgeskemaundersøgelsen forsøge at belyse. På baggrund af det ovenstående opstilles det initierende problem, som vil danne grundlag for den videre analyse: Hvad er de største hindringer for byggebranchens udvikling? 7

14

15 Spørgeskemaundersøgelse Kapitel 3 Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er at analysere og finde årsager og konsekvenser for byggebranchens manglende produktivitetsudvikling. Analysen skal skabe en større forståelse for, hvor, og i hvilke sammenhænge, de største hindringer for udvikling findes. Med udgangspunkt i de indledende beskrivelser af byggebranchen opstilles en række hypoteser om byggebrachen. Disse hypoteser be- eller afkræftes gennem en spørgeskemaundersøgelse af byggebranchen parter. 3.1 Hypoteser På baggrund af beskrivelserne i kapitel 2 på side 3 kan det konkluderes, at byggebranchen i Danmark er præget af en meget konservativ og traditionsbundet kultur uden nogen nævneværdige fornyelser de seneste årtier. Dette har bevirket, at innovationen og udviklingen ikke har været på højde med andre brancher. Det er bemærkelsesværdigt, at byggebranchen ikke har formået at udnytte nedgangstiderne til at differentiere sig fra konkurrenterne således, at de efterfølgende står stærkere. Selv i de gode tider bliver der ikke i tilstrækkelig grad investeret i fremtiden, hvorfor byggebranchen vil få det sværere, efterhånden som udenlandske virksomheder i højere grad vil tage en stadig større del af det danske marked. Hvad er det som holder virksomhederne tilbage, og hvorfor er det kun byggebranchen, som halter bagefter? Hvorfor gør virksomhederne ikke brug af de mange gode erfaringer, der er fremkommet gennem udviklingsprojekter og forsøgsbyggerier både i Danmark og i udlandet? Hvad stopper denne videreudvikling, og hvor vil det være mest optimalt at sætte ind for at fremme innovation og udvikling i den danske byggebranche? Der er i det følgende opstillet et antal hypoteser, som projektgruppen antager ligger til grund for byggebranchens manglende udvikling og innovation. Disse hypoteser ønskes gennem en spørgeskemaundersøgelse be- eller afkræftet. Hypotese 1: Byggebranchen er konservativ og traditionsbunden. Hypotese 2: Byggebranchen er innovativ. Hypotese 3: Byggebranchen er omstillingsparat og formår at udnytte konjunktursvingninger positivt. Hypotese 4: Byggebranchens virksomheder mangler kernekompetencer. 9

16 Kapitel 3. Spørgeskemaundersøgelse Hypotese 5: Byggebranchen mangler kompetencer indenfor IKT 1. Hypotese 6: Bygherren har urealistiske krav til byggeriet og byggeprocessen. Hypotese 7: Brugen af alternative samarbejdsformer er begrænset i byggebranchen. Hypotese 8: Byggebranchen er præget af mistillid. Der ligger en række overvejelser til grund for valg og udformning af spørgeskemaet samt udvælgelse af respondenter. Dette vil i det følgende afsnit kort beskrives inden selve analysen af de forskellige hypoteser i afsnit 3.3 på modstående side. 3.2 Valg af metode til dataindsamling samt udvælgelse af respondenter I forbindelse med at be- eller afkræfte de opstillede hypoteser, er der foretaget en undersøgelse af, hvilke problematikker som branchen oplever indenfor hvert af disse områder. Projektgruppen har valgt at foretage en kvantitativ undersøgelse for at fastlægge, hvordan byggebranchens parter generelt forholder sig til de opstillede hypoteser. Spørgeskemaundersøgelsen giver forhåbentlig et billede af byggebranchens problemstillinger og årsager til den manglende udvikling i byggebranchen. I det efterfølgende beskrives, hvorledes metoderne til indsamling af data, og udvælgelse af respondenterne, er foretaget Valg af spørgeskema I forbindelse med dataindsamlingen er der flere forskellige indsamlingsmetoder, som kan benyttes både enkeltvis og i samspil med hinanden. Fællesbetingelserne for metoderne er, at de skal tegne et billede af, hvordan den danske byggebranche generelt ser sig selv og dens omgivelser og i sidste ende give en indikation på, hvilke problemstillinger der er i byggebranchen. Projektgruppen har til dataindsamlingen valgt at benytte til udbredelsen og internettet til de egentlige spørgsmål i form af et elektronisk spørgeskema. Dette er valgt, da denne metode kan indsamle de relevante data til den videre analyse, og samtidig gør metoden det muligt for projektgruppen, at inddrage en større del af den danske byggebranche i undersøgelsen. Fordelen ved brug af elektronisk spørgeskema er, at samme spørgeskema kan målrettes til flere faggrupper, hvor spørgeskemaet automatisk tilpasser sig iht. besvarelserne. Herudover kan projektgruppen styre, i hvilke rækkefølge spørgsmålene bliver præsenteret for respondenten. Alle svar samles automatisk i en database, hvor projektgruppen i analysefasen kan hente og krydssammensætte besvarelser. Af ulemper for denne metode kan nævnes, at det er påkrævet at respondenterne har en adresse samt et lille indblik i brugen af internettet. Foruden dette, opleves der ved denne type af undersøgelse ofte en stor frafaldsprocent. 1 Informations- og kommunikationsteknologi. En udvidelse af informationsteknologi (IT). 10

17 Afsnit 3.3. Analyse af hypoteser Udvælgelse af respondenter For at sikre et repræsentativt udsnit af byggebranchen, har projektgruppen udvalgt respondenter fra et bredt udsnit af byggeriets fag. Et spørgeskemas berettigelse til at afbillede virkeligheden afhænger af stikprøven, størrelsen af stikprøven og processen for, hvordan stikprøven er blevet udvalgt. Formålet med undersøgelsen er imidlertid ikke at lave deciderede statistikker på de indsamlede data, men i højere grad at danne et billede af, hvilke generelle holdninger og problematikker som findes inden for de forskellige fag i byggebranchen. Det betyder at den udvalgte stikprøve ikke behøver at være 100 pct. korrekt ift. byggebranchens egentlige opbygning. Projektgruppen har, af hensyn til det mere generelle billede, valgt at medtage byggevirksomheder fra hele landet, i forskellige størrelser og forskellige faggrupper således, at besvarelserne ikke begrænser sig til et enkelt fagspecifikt område. Kontaktinformationerne er hovedsageligt fundet via internettet, samarbejdspartnere fra praktikopholdet på 3. semester af kandidatuddannelsen samt et udvalg af nye og gamle studerende ved bygge- og anlægsuddannelserne på Aalborg Universitet. Konsekvensen af denne indsamlingsmetode er en større andel af unge, end hvad der reelt set er i byggebranchen. Dette skyldes til dels, at mange af de adspurgte nye og gamle studerende dimitterede for under 10 år siden, samt at det elektroniske spørgeskema lægger mere op til det yngre publikum. Projektgruppen vurderer dog, at denne fordeling ikke vil have en nævneværdig betydning på resultaterne. 3.3 Analyse af hypoteser I det følgende vil hypoteserne, som er opstillet i afsnit afsnit 3.1 på side 9, blive forsøgt be- eller afkræftes vha. resultaterne fra de udsendte spørgeskemaer. Det skal det dog sikres, at de indsamlede data i tilstrækkelig grad giver et billede af den generelle holdning i byggebranchen. Som beskrevet i afsnit afsnit på modstående side, har det ikke været intentionen at lave statistikker på de indsamlede data, men i stedet at give et billede af, hvilke problemstillinger, som hæmmer byggebranchen i at udvikle sig. For at vurdere kvaliteten af de indsamlede data fra spørgeskemaundersøgelsen, er der hovedsageligt set på variationen af de indberettede svar. Dette for at vurdere, hvorvidt undersøgelsen har medtaget et gennemsnit af byggebranchens parter, og derved giver et bredt billede af branchen. Sammenlagt vurderes det, at spørgeskemaet er udsendt til omkring 250 personer, som enten arbejder eller studerer inden for byggebranchen. Grunden til at tallet ikke kendes med sikkerhed skyldes, at der i mange tilfælde er sendt en ud til en afdelingsleder, som herefter forhåbentlig har videresendt en til sine kollegaer og medarbejdere. Af de 250 respondenter har 111 gennemført hele spørgeskemaet, mens 72 har besvaret dele af spørgeskemaet, mens den resterende del helt har undladt at svare. 11

18 Kapitel 3. Spørgeskemaundersøgelse I forbindelse med analyserne er der valgt at medtage alle 111 respondenter, som har gennemført hele undersøgelsen; samt 40 respondenter, som har besvaret en del af spørgeskemaet. De resterende 32 respondenter har udelukkende besvaret de indledende personlige spørgsmål, og de er derfor ikke brugbare i analysen. Den samlede population er således på 151 respondenter, hvor mændene udgør 127 mens kvinderne udgør 24. Respondenter fordeler sig på 69 virksomheder, indenfor kategorierne: Bygherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, håndværkere, studerende og andre. Aldersfordelingen på respondenterne fremgår af figur 3.1, hvor der som ventet er en stor andel af unge i alderen år. Denne fordeling er en konsekvens af valget af indsamlingsmetode samt udvælgelsen af respondenterne. Det vurderes ikke at have en overordnet indflydelse på spørgeskemaets kvalitet, eftersom respondenterne i kategorien år kan have mere end 10 års erfaring i byggebranchen. En sammenligning mellem respondenternes alder og deres anciennitet i byggebranchen fremgår af figur 3.2 på næste side. Det skal gøres opmærksom på, at de studerende udgør ca. 17 pct. af den samlede undersøgelse, hvilket fordeler sig på kategorierne under 25 år og år år 18% år 4% Under 25 år 8% år 18% år 52% Figur 3.1 Aldersfordelingen på respondenter som har deltaget i undersøgelsen. (Prøvestørrelsen er 151) Som det kan ses af figur 3.2 på modstående side, er det som ventet den yngste gruppe af respondenter, som har den mindste anciennitet, men på trods heraf fremgår det stadig, at flere fra den yngste gruppe har fra 6 til 10 års anciennitet i byggebranchen. Da det ikke har været muligt for de studerende at indskrive deres anciennitet i byggebranchen, er de ikke medtaget. Generelt set fordeler respondenternes anciennitet sig jævnt. Det vurderes, at denne fordeling tilnærmelsesvis afspejler virkeligheden og kan give de fornødne resultater. Foruden alder og anciennitet er der undersøgt, hvorledes besvarelserne er fordelt på arbejdsbetegnelser, hvilket fremgår af figur 3.3 på næste side. Af figuren fremgår respondenternes anciennitet, for at se hvordan denne er fordelt over de enkelte arbejdsområder. Af figuren fremgår det ligeledes, at respondenternes anciennitet er jævnt fordelt på de enkelte fag, hvorfor der må forventes, at der inden for hvert arbejdsområde kan samles nogle kvalificerede svar. 12

19 Afsnit 3.3. Analyse af hypoteser 25% 20% 15% 10% Over 65 år år år år år Under 25 år 5% 0% Under 1 år 1 3 år 3 6 år 6 10 år år år Over 30 år Figur 3.2 Respondenternes alder sammenholdt med deres anciennitet i byggebranchen. (Prøvestørrelsen er 125) 35% 30% 25% 20% 15% 10% Over 30 år år år 6 10 år 3 6 år 1 3 år Under 1 år 5% 0% Bygherre Rådgivende ingeniør Arkitekt Entreprenør Håndværker Andet Figur 3.3 Respondenternes anciennitet i byggebranchen sammenholdt med deres arbejdsbetegnelse. (Prøvestørrelsen er 125) 13

20 Kapitel 3. Spørgeskemaundersøgelse Af figur 3.4 fremgår svarfordelingen fordelt på fag, hvor respondenter fra bygherrer og arkitekter er lavt. Dette medfører nødvendigvis ikke, at resultaterne ikke kan bruges, men usikkerheden er større her, end for de andre arbejdsområder. Inden spørgeskemaundersøgelsen blev afsluttet forsøgte projektgruppen at øge andelen af bygherrer, arkitekter og håndværkere, hvor dette dog kun er lykkedes i meget begrænset omfang. Det vurderes dog, at der ud fra besvarelserne kan udtrækkes tilstrækkelig data til en videre analyse. Det sidste element, der er vurderet med henblik på kvalitetssikringen, er virksomhedens størrelse, hvor undersøgelsen gerne skal vise en bred fordeling, hvor både små og store virksomheder indgår. På figur 3.4 er virksomhedstypen sat op imod antallet af ansatte for at fastslå, hvor små/store virksomhederne er inden for hvert af fagområderne. 35% 30% 25% 20% 15% 10% Ved ikke Over % 0% Bygherre Rådgivende ingeniør Arkitekt Entreprenør Håndværker Andet Figur 3.4 Virksomhedernes størrelse sammenholdt med arbejdsbetegnelsen. (Prøvestørrelsen er 125) Af figur 3.4 kan det bemærkes, at søjlen for bygherrens og arkitekternes vedkommende består af få forskellige virksomhedsstørrelser. Dette hænger til dels sammen med den lave besvarelse, men beror også på, at der hovedsagelig er blevet fokuseret på de professionelle bygherrer. På baggrund af ovenstående vurderes det, at undersøgelsen i tilstrækkelig grad giver et sigende billede af, hvilke problemstillinger der findes i byggebranchen, eftersom de indberettede svar i de fleste tilfælde er meget ens uanset respondenternes stilling og anciennitet. Undersøgelsen indeholder en større andel af unge respondenter, hvilket ikke vurderes at have nogen nævneværdig betydning for undersøgelsens resultater. Med hensyn til fagfordelingen mangler undersøgelsen flere tilbagemeldinger fra bygherrer og arkitekter. Dette bevirker, at disse to virksomhedstyper har en væsentlig højere usikkerhed end ved de resterende, hvorfor det kan være usikkert at basere branchens holdning ud fra disse resultater. Samlet set vurderes det dog, at besvarelserne kan anvendes til besvarelse af de opstillede hypoteser. 14

21 Afsnit 3.3. Analyse af hypoteser Hypotese 1: Byggebranchen er konservativ og traditionsbunden Som nogle af udsagnene i kapitel 2 på side 3 antyder, er byggebranchen konservativ og traditionsbunden, men hvornår betragtes en branche som dette? Til vurdering af om branchen er konservativ og traditionsbunden tages udgangspunkt i følgende påstande: Påstand 1.1: Arbejdsprocesserne i en byggesag er svære at ændre på. Påstand 1.2: Der foregår systematisk erfaringsopsamling i virksomheden. Påstand 1.3: Hvilke større tiltag er der foretaget hos din arbejdsplads de seneste år? Arbejdsprocesser Som tidligere nævnt har den danske byggebranche en lang række stolte traditioner, som de fleste af byggeriets parter arbejder efter. Dette kan i nogle tilfælde vise sig ikke at være optimalt for byggeprocessen, da nyere og mindre ressourcekrævende teknikker er udviklet. En af grundene til at byggebranchen ikke har formået at udvikle sig, kan skyldes, at arbejdsprocesserne i en byggesag er meget fastlåste, hvilket 74 pct. af de adspurgte er enige eller delvis enige i. En anden grund til den meget traditionsbundne kultur kan skyldes, at bygherren i mange tilfælde vægter slutproduktet til fordel for vejen dertil, hvortil 74 pct. enten er enig eller delvis enig i denne påstand. Herudfra kan det tolkes, at kunderne enten ikke kender til alternative samarbejdsformer eller bevidst fravælger at tage stilling til dette. Samlet set fremmer denne holdning i hvert fald ikke udviklingen, da de alternative samarbejdsformer ikke er efterspurgt af kunderne. I afsnit på side 30 behandles brugen af alternative samarbejdsformer. Erfaringsopsamling For at optimere processerne og komme ud af de vante rutiner kan byggebranchen i Danmark gøre brug af de erfaringer, som er gjort i udlandet. Til dette svarer 58 pct. af respondenterne, at de er enige eller delvis enige i, at erfaringerne fra udlandet bruges. Ses der derimod på erfaringsopsamling i virksomheden er der 66 pct., som er enige eller delvis enige i denne påstand. Et andet element som minder meget om erfaringsopsamling er vidensdeling, hvor 73 pct. mener, at der er stor vidensdeling i virksomheden. På baggrund af ovenstående besvarelser kan det konkluderes, at kun lidt over halvdelen af virksomheder på en eller anden måde forsøger at gøre brug af tidligere erfaringer. Denne holdning bevirker samtidig, at virksomhederne forbliver i de samme roller og udfører opgaverne, som de altid har gjort. Denne tendens skal ændres, således at både virksomheder og kunder kan få bedre og billigere byggerier, men hvordan ændres denne tendens? 15

http://studieweb.production.aau.dk

http://studieweb.production.aau.dk 4. semester - Byggeledelse Fibigerstræde 16 9220 Aalborg Ø Telefon: 9940 8957 http://studieweb.production.aau.dk Titel: Tillid som konkurrenceparameter Tema: Afgangsprojekt Projektperiode: 1. februar -

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Kan byggevirksomhederne tjene penge?

Kan byggevirksomhederne tjene penge? Kan byggevirksomhederne tjene penge? Erhvervs- og Byggestyrelsen 2010 Kolofon Titel: Kan byggevirksomhederne tjene penge? Undertitel: Resume: Papiret sammenligner overskud pr. beskæftiget og sandsynligheden

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet It er hovednøgle til øget dansk produktivitet AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Produktivitet handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer. Øget produktivitet er afgørende for

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

IT-anvendelsen i bygge- og anlægsbranchen

IT-anvendelsen i bygge- og anlægsbranchen IT-anvendelsen i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris Virksomhedspanel er blevet spurgt om omfanget af deres IT-brug. Virksomhedspanelet består af 100 virksomheder og repræsenterer 15% af den samlede

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne.

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne. Nyhedsbrev IP & Technology Nye regler om prismarkedsføring Forbrugerombudsmanden har udstedt nye retningslinjer for prismarkedsføring for at sikre forbrugerne yderligere mod vildledende prisangivelser

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014 Få succes med dit ejerskifte Ejerskifteanalyse 2014 1 Forside: Virksomheden Jydsk Planteservice, der har fået Vækstlån til et ejerskifte. Læs mere på vf.dk Vækstfonden Juli 2014 Tryk: Kailow Oplag: 4.000

Læs mere

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Ved udviklingen af Innovationsbarometeret har COI lagt vægt på en række væsentlige hensyn, som hver især har nogle konsekvenser for, hvordan dataindsamlingen

Læs mere

Brug for nytænkning af offentlige kreative udbud

Brug for nytænkning af offentlige kreative udbud Brug for nytænkning af offentlige kreative udbud Analysenotat Resume Kreativitet & Kommunikation og Dansk Erhverv har gennemført en analyse af alle offentlige udbud inden for det kreative område siden

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt medlemmer af DK-Panelet i alderen 18 år+ Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region), så den afspejler befolkningssammensætningen

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Jens Krarup, Konstruktørforeningen Projekter er gennemført i tæt samarbejde med Simon

Læs mere

Globalisering og outsourcing fra erhvervene

Globalisering og outsourcing fra erhvervene Globalisering og outsourcing fra erhvervene Rapport til Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanområdet Peter Maskell, DRUID, IVS, CBS i samarbejde med Danmarks Statistik, 11. januar 2006 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LEDELSE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN -analyse af behovet for ledelse i byggebranchen.

LEDELSE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN -analyse af behovet for ledelse i byggebranchen. LEDELSE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN -analyse af behovet for ledelse i byggebranchen. LEDELSE I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Undersøgelse af behovet for ledelseselementer og hvilke typer i bygge- og anlægsbranchen.

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Digitale redskaber Rapport

Digitale redskaber Rapport Digitale redskaber Rapport 14 Indhold Det Digitale Byggeri... 3 Digital renovering... 4 Planlægning og projektering... 5 Udbud og udførelse... 6 Drift og administration... 7 Digital bygningsmodel... 8

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Danske Bioanalytikeres ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

MANGEL PÅ MATERIALER ØGER VENTETIDEN PÅ EN HÅNDVÆRKER

MANGEL PÅ MATERIALER ØGER VENTETIDEN PÅ EN HÅNDVÆRKER MANGEL PÅ MATERIALER ØGER VENTETIDEN PÅ EN HÅNDVÆRKER Mangel på byggematerialer er for mange håndværkere et problem i dagligdagen. Det viser en undersøgelse blandt 271 medlemmer af Håndværksrådet indenfor

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Opkvalificering hos bygherren

Opkvalificering hos bygherren Opkvalificering hos bygherren - når BIM er et krav Hvor og hvordan skal man starte, når man kan se fordelene ved at digitalisere sine arbejdsprocesser? Hvordan får man overblik over muligheder og udfordringer,

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Solide kompetencer Mere end 100 år i byggebranchen Når man er del af en koncern med mere end 100 års historie i bagagen, siger det sig selv, at ord som kvalitet, konsolidering

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT-bekendtgørelsen Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen K-Jacobsen A/S 24-10-2014 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Virksomheder i klynger

Virksomheder i klynger Virksomheder i klynger Deltagelse, organisering, udbytte og innovation Rapport 2010 Thomas Schøtt, Ph.d., Lektor Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet 6000 Kolding Virksomheder

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet Lederpejling 8 2013: Finansforbundet En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Finansforbundets ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Notat April 2015 Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Knap halvdelen af alle, der anvendte BoligJobordningen i 2014 har enten igangsat helt nyt arbejde eller udvidet allerede planlagte

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Ledernes Hovedorganisation August 2003 Indledning Ledernes Hovedorganisation har nu for fjerde gang gennemført en undersøgelse af ledernes deltagelse i

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 Test af koncept Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 UDDANNELSESVALG...11 SØGNING AF INFORMATION...12 EN HJEMMESIDE FOR EN HANDELSSKOLE...12 HJEMMESIDENS

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2011

Kvartalsstatistik nr.1 2011 nr.1 2011 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning inklusiv en fremskrivning for resten af året. Ud over omsætningstallene

Læs mere

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedrer produktiviteten for kernevirksomheden Produktiviteten skal forbedres hører vi fra alle sider. Produktivitet er produktionen

Læs mere

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler,

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere