KonjunkturNYT - uge 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 2"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge januar 7 Danmark Industriproduktionen steg i november Fortsatte stigninger i såvel eksporten som importen i november Øget overskud på betalingsbalancen i november, men året tegner lavere end tidligere Dankortomsætningen voksede med knap pct. i Markant stigning i december afrunder rekordår for bilkøbet Fortsat tiltagende inflation i december, på trods af laveste stigninger i tjenestepriser i år Færre ledige stillinger og varslede afskedigelser i december Fortsat stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Strammere kreditstandarder over for husholdninger og lempeligere over for erhverv i. kvartal Internationalt Euroområdet: Fortsat lav ledighed på 9,8 pct. i november Tyskland: viste største stigning i BNP siden med en vækst på,9 pct. Storbritannien: Industriproduktionen steg, pct. i november Sverige: Inflation på,7 pct. i december Norge: Inflation på, pct. i december Kina: Inflation på, pct. i december Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Det britiske pund faldt, pct. oven på Theresa Mays indikation af et fuldstændigt brud med det indre marked i EU OMXC faldt,9 pct. i rød uge på aktiemarkederne Olieprisen endte med fald på,8 pct. til,8 dollar per tønde i en volatil uge Redaktionen er afsluttet fredag kl. Henvendelse rettes til

2 . Dansk konjunkturnyt Industriproduktionen steg i november Industriproduktionen (i faste priser) steg med, pct. i november, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Stigningen kommer efter en fremgang på,7 pct. i oktober, og virksomhedernes forventninger til produktionen steg også markant i december. Statistikken er fortsat præget af organisatoriske ændringer i medicinalindustrien, som påvirkede produktionen negativt i september, og som ifølge Danmarks Statistik i høj grad kan henføres til tekniske forhold. Ses der bort fra medicinalindustrien steg industriproduktionen med godt 8 pct. i november. Af de i alt brancher steg produktionen i ti, hvor særligt maskinindustri steg betydelig med godt pct., men også metalindustri samt tekstil- og læderindustri viste fremgang. Med novembers markante stigning er industriproduktionen ekskl. medicinalindustrien omtrent på samme niveau som i starten af, jf. figur.. Der var også fremgang i industriens omsætning (i løbende priser) i november på, pct. Stigningen var især drevet af hjemmemarkedsomsætningen, som blev øget med knap pct., men også eksportmarkedsomsætningen steg med knap pct. Omsætningen i den samlede industriproduktion i september-november er dog fortsat en smule lavere end i juni-august. Ses der bort fra medicinalindustrien faldt omsætningen behersket på eksportmarkedet, men viste fremgang på hjemmemarkedet, jf. figur.. Omsætningen ekskl. medicinalindustrien er øget med knap pct. i september-november sammenlignet med juni-august. Figur. Industriproduktion ( mdr. glidende gennemsnit) Figur. Industriomsætning ekskl. medicinalindustri ( mdr. glidende gennemsnit) Indeks (=) Indeks (=) Indeks (=) Indeks (=) Samlet industriproduktion Industriproduktion ekskl. medicinalindustri Eksportmarked Hjemmemarked 9 Kilde: Danmarks Statistik

3 Fortsatte stigninger i såvel eksporten som importen i november Vareeksporten steg med, pct. (værdier, sæsonkorrigeret) i november i forhold til oktober, jf. figur.. Selv om vareeksporten nu er steget fire måneder i træk, så er den set over de seneste tre måneder stort set på samme niveau som den foregående tremåneders periode. Det skal ses i sammenhæng med, at vareeksporten faldt betragteligt i august. Importen af varer steg i november med, pct. og er ligeledes steget fire måneder i træk. Set over de seneste tre måneder er importen steget,7 pct. Eksportvæksten i november var især drevet af varegrupperne forarbejdede varer, primært halvfabrikata, maskiner, undtaget transportmidler og færdigvarer og andre varer, mens kemikalier og kemiske produkter var den eneste varegruppe, hvor eksporten faldt. Geografisk set var væksten koncentreret på øget eksport til lande uden for EU (særligt Kina), hvortil eksporten steg med, pct., mens den steg med, pct. til EU-lande. Det skal dog ses i lyset af, at eksporten til EU-lande er omtrent tre gange højere end eksporten til lande uden for EU. For importen var der stigninger i samtlige varegrupper, men særligt næringsmidler, drikkevarer, tobak mv. trak væksten op. I november steg importen fra EU-lande med, pct., mens den omvendt faldt, pct. fra lande uden for EU. For tjenesteeksporten (værdier, sæsonkorrigeret) er mange måneders fald vendt til en stigende tendens, jf. figur.. Set over de seneste tre måneder er eksporten steget,7 pct., men år til dato var eksporten stadig godt 9 pct. lavere end samme periode sidste år. Importen af tjenester steg i november med,8 pct., men har generelt ligget relativt fladt igennem året. For året til dato lå importen, pct. lavere i forhold til samme periode sidste år. Figur. Udenrigshandlen med varer (ekskl. energi, fly, skibe) Figur. Udenrigshandlen med tjenester (. mdr. glidende gennemsnit) Mia. kr. Mia. kr. Mia. kr. 8 Mia. kr Eksport Import Eksport Import Anm.: Alle serier er sæsonkorrigerede. I figur. er der anvendt egen sæsonkorrektion. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Ekskl. skibe og fly mv. samt energi.

4 Øget overskud på betalingsbalancen i november, men året tegner lavere end tidligere Ifølge den foreløbige opgørelse af betalingsbalancens løbende poster var der i november et overskud på,7 mia. kr., hvilket er en stigning på knap mia. kr. i forhold til oktober, jf. figur.. Stigningen skyldes især, at vareeksporten er steget med, mia. kr., og i mindre grad at også tjenesteeksporten er steget. År til dato er overskuddet på betalingsbalancen knap mia. kr., hvilket er mia. kr. lavere end i samme periode sidste år, jf. figur.. Forskellen skyldes især en svagere udvikling i tjenestebalancen, der blandt andet er påvirket af et fald i priserne på eksporten af søtransport, men også løn- og formueindkomsten har vist en mere afdæmpet udvikling i år. Varebalancen trækker i modsat retning, med et overskud der er mia. kr. højere end i samme periode sidste år. Figur. Betalingsbalancen og dens underkomponenter Figur. Betalingsbalancens løbende poster Mia. kr. Mia. kr. - - Løn- og formueindkomst Overførsler Varer og tjenester Løbende poster Mia. kr. Mia. kr År til dato Resterende måneder Anm.: Begge figurer er sæsonkorrigerede. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

5 Dankortomsætningen voksede med knap pct. i Dankortomsætningen voksede med,9 pct. i i forhold til, når der tages højde for prisudviklingen. Året blev afsluttet med en vækst i dankortomsætningen på,8 pct. i. kvartal, når der tages højde for prisudviklingen og almindelige sæsonudsving, jf. figur.7. Stigningen i dankortomsætningen i. kvartal blev blandt andet trukket på nye rekorder for omsætningen på Black Friday (. november), lillejuleaften og. december. Disse dage er normalt nogle af årets største handelsdage. En fremgang i dankortomsætningen på pct. er mere, end den stigning i dankortom-sætningen, der kan tilskrives, at dankortet fortsat vinder stadig større udbredelse og løbende anvendes til flere transaktioner. Historisk er dankortomsætningen (korrigeret for prisudviklingen) steget ca. pct. mere end væksten i det private forbrug som opgjort i nationalregnskabet, jf. figur.8. Der foreligger endnu ikke nationalregnskabsoplysninger om det private forbrug for hele, men udviklingen i dankortomsætningen peger på en vis fremgang. Figur.7 Kvartalsvisvækst i dankortomsætningen, faste priser Figur.8 Dankortomsætning og samlet privat forbrug Dankort Nationalregnskab Anm.: Egen sæsonkorrektion af dankortomsætningen. Dankortomsætningen er renset for pengeoverførsler via mobilen. I figur er dankortomsætningen deflateret med udviklingen i forbrugerpriserne, mens dankortomsætningen i figur er deflateret med den implicitte deflator for det private forbrug i nationalregnskabet for 9 til og forbrugerpriserne i. Kilde: Nets, Danmarks Statistik og egne beregninger.

6 Markant stigning i december afrunder rekordår for bilkøbet Det sæsonkorrigerede bilkøb steg i december med knap pct. til. biler, hvilket skyldes fremgang i tilgangen (køb og leasing) til såvel husholdninger som erhverv, jf. figur.9. Husholdningerne købte og leasede godt pct. flere biler i december, mens tilgangen til erhverv var knap pct. højere. Stigningen i december skal formentlig ses i lyset af, at registreringsafgifterne blev nedsat i forbindelse med aftalen om finansloven. Gældende fra den. november blev registreringsafgiften for en mellemstor familiebil således reduceret med 8-. kr. Betragtes. kvartal samlet set, var bilkøbet, pct. højere end foregående kvartal, hvilket i høj grad kan tilskrives udviklingen i december. Bilkøbet har generelt været stigende de seneste år, og hvert år fra og med har været et rekordår, jf. figur.. Det gentog sig i, hvor der i alt blev købt og leaset. biler, hvilket er knap 8. pct. flere end i. Husholdningerne vælger i stigende grad at benytte sig af leasingbiler, og disse har de seneste par måneder udgjort en fjerdedel af den samlede tilgang til husholdningerne. Til sammenligning udgjorde leasingbiler blot pct. af den samlede tilgang i. Figur.9 Antal nyregistrerede personbiler, sæsonkorrigerede Figur. Antal nyregistrerede personbiler, årsniveau... biler. biler I alt Husholdningerne Erhverv Tilgang til erhvervene Tilgang til husholdningerne Anm.: Der er vist tilgangen af nye biler til henholdsvis erhverv og husholdninger. Tilgang af biler dækker over køb såvel som leasing af biler. Tilgangen viser således, hvilken sektor der bruger bilerne, mens salg viser, hvilken sektor der køber bilerne. Kilde: Danmarks Statistik.

7 Fortsat tiltagende inflation i december, på trods af laveste stigninger i tjenestepriser i år Inflationen, målt ved forbrugerprisindekset, var, pct. i december, jf. figur.. Udviklingen dækker over prisstigninger på tjenester og varer på henholdsvis, pct. og, pct. Prisstigningerne på tjenester har været aftagende de seneste måneder og var i december på det laveste niveau i år. Stigningstakten i varepriserne har derimod været tiltagende gennem det meste af og var i december positiv for første gang siden midten af. For som helhed var inflationen, pct., hvilket er den laveste inflation siden 9, jf. figur.. I steg priserne kraftigst på uddannelse samt restauranter og hoteller med henholdsvis,8 og,7 pct., mens priserne på kommunikation faldt med, pct., hvilket især skyldes prisudviklingen i teleudstyr og teletjenester. I Økonomisk Redegørelse, december blev der skønnet en stigning i forbrugerpriserne for som helhed på, pct. Kerneinflationen der angiver prisudviklingen ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer var, pct. i december. Kerneinflationen var, pct. i. Figur. Forbruger-, vare- og tjenestepriser Figur. Forbrugerpriser, historisk Forbrugerpriser Varepriser Tjenestepriser Kilde: Danmarks Statistik.

8 Færre ledige stillinger og varslede afskedigelser i december Der var. ledige stillinger i december, hvilket er.9 færre end i november. Der var særligt færre ledige stillinger inden for kontorarbejde og vagt og sikkerhed. Generelt har antallet af ledige stillinger imidlertid været stigende siden ultimo, men i har fremgangen været mere afdæmpet, jf. figur.. Antallet af nyopslåede stillinger var knap 9. i december, hvilket er. færre end i november. Der er samlet set blevet. flere ledige stillinger på årsniveau i sammenlignet med. Især inden for kontorarbejde og transport er der kommet flere ledige stillinger i, men også i byggeriet er antallet steget. Omvendt har der været tilbagegang i antallet af ledige stillinger inden for akademisk arbejde og vagt og sikkerhed. Antallet af varslede afskedigelser var knap 9 i december, hvilket er 7 færre end i november, jf. figur.. På årsniveau var der samlet set. varslede afskedigelser i, hvilket er. flere sammenlignet med. Det skyldes især et stort antal varslinger i september. Især inden for industrien, handel og offentlig administration har der været varslet mange afskedigelser i, hvilket svarer til mønsteret for. Figur. Antal stillinger slået op på Jobnet Figur. Antal varslede afskedigelser. personer. personer. personer. personer Antal stillinger Antal nyopslåede stillinger Varslede afskedigelser Årsgennemsnit Anm.: Egen sæsonkorrektion. Kilde: Jobindsats og egne beregninger. 7

9 Fortsat stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Den sæsonkorrigerede byggebeskæftigelse steg med knap. personer til godt. personer i. kvartal. Stigningen drives primært af en fremgang i beskæftigelsen inden for nybyggeri. På årsniveau steg byggebeskæftigelsen med.7 personer i sammenlignet med, og gennem hele har den ligget på et højere niveau end i. Beskæftigelsen i byggeriet fortsatte dermed den stigende tendens, der har været gældende siden midten af, jf. figur.. Stigningen i skyldes især en højere beskæftigelse inden for nybyggeri, men også beskæftigelsen inden for anlægsvirksomhed steg. Inden for reparation og vedligeholdelse samt kontorarbejde var der mindre fald i beskæftigelsen, jf. figur.. Fremgangen i beskæftigelsen var bredt funderet på brancher, og steg mest, målt i antal personer, inden for tømrer- og bygningsvirksomhed, VVS- og blikkenslagerforretninger samt anden specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed. Opgørelsen af byggebeskæftigelsen er baseret på en stikprøve med dertilhørende usikkerhed. Udviklingen i byggebeskæftigelsen svarer dog nogenlunde til udviklingen i beskæftigelsen i byggeriet ifølge nationalregnskabet og kan derfor anvendes som en første indikator for denne, jf. figur.. De seneste tal tyder således på, at nationalregnskabet ligeledes vil vise en stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal. Figur. Byggebeskæftigelsen Figur. Ændring i byggebeskæftigelsen efter arbejdets art,. personer. personer. personer. personer Byggebeskæftigelsen Nationalregnskabet - Nybyggeri Anlægsvirksomhed Ikke på arbejde - Rep. og vedligeholdelse Kontorarbejde Anm.: Figur viser ændringen fra til. Kategorien Ikke på arbejde dækker over ansatte, der ikke er på arbejde på grund af dårligt vejr, ferie, sygdom, strejke, undervisning o.l. De kan derfor ikke placeres under en kategori. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 8

10 Strammere kreditstandarder over for husholdninger og lempeligere over for erhverv i. kvartal Ifølge Danmarks Nationalbanks udlånsundersøgelse for. kvartal fortsatte penge- og realkreditinstitutterne med at stramme kreditstandarderne over for husholdninger, jf. figur.7. Dermed fortsættes stramningen af kreditstandarderne over for husholdningerne for femte kvartal i træk, hvilket stemmer overens med forventningerne fra. kvartal. Det er ligeledes forventningen, at stramningerne fortsætter i. kvartal 7. Stramningerne dækker over forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i områder med boligprisstigninger. Erhvervene oplevede en lempelse af kreditstandarderne for tredje kvartal i træk, hvilket var i overensstemmelse med forventningerne. Lempelsen forventes at fortsætte i. kvartal 7 og begrundes især med konkurrence på kreditmarkedet, forventninger til den økonomiske udvikling og institutternes risikovillighed. Efterspørgslen efter lån fra eksisterende kunder faldt i. kvartal. Det er dog sket efter en markant stigning i. kvartal, således at efterspørgslen fra eksisterende kunder samlet set er steget de seneste kvartaler, jf. figur.8. I. kvartal 7 forventes et svagt fald i efterspørgslen efter lån fra eksisterende kunder. Nye kunders efterspørgsel steg i. kvartal og forventes at stige yderligere i. kvartal 7. Figur.7 Ændring i kreditvilkår Figur.8 Ændring i husholdningernes efterspørgsel efter lån Nettotal Nettotal Nettotal Nettotal Lempelse af kreditvilkår Stigende efterspørgsel Stramning af kreditvilkår - - Faldende efterspørgsel Erhverv Husholdninger Eksisterende kunder Nye kunder Anm.: Udlånsundersøgelsen er en rundspørge blandt danske penge- og realkreditinstitutter. Spørgsmålene har fem svarmuligheder: - (strammet/faldet en del), - (strammet/faldet lidt), (uændret), + (lempet/steget lidt), + (lempet/steget en del). Tallene for. kvartal 7 er forventninger. Kilde: Danmarks Nationalbank. 9

11 . Internationalt konjunkturnyt Euroområdet Den sæsonkorrigerede ledighed var uændret på 9,8 pct. af arbejdsstyrken i euroområdet i november, og var dermed fortsat på det laveste niveau siden juli 9, jf. figur.. Industriproduktionen steg, pct. i november relativt til oktober, jf. figur.. Dermed fortsætter den svagt opadgående tendens, og industriproduktionen var i november, pct. højere end samme måned året før. Fra oktober til november skyldes stigningen især fremgang i Frankrig og Spanien, hvor industriproduktionen steg med henholdsvis, og,7 pct. og i mindre grad også udviklingen i Italien og Tyskland. Figur. Ledighed, euroområdet Figur. Industriproduktion, euroområdet af arbejdsstyrken af arbejdsstyrken Indeks (8M=) Indeks (8M=) Kilde: Thomson Reuters Eikon. Tyskland I steg BNP med,9 pct. den højeste stigning siden, jf. figur.. Privat og offentligt forbrug steg henholdsvis, pct. og, pct. Faste investeringer steg med, pct., især på grund af investeringer i bygninger. Dertil steg eksporten med, pct., mens importen steg kraftigere med, pct. Industriproduktionen gik frem med, pct. i november i forhold til oktober, hvilket især skyldes stigende produktion i bygge- og fremstillingssektoren. År til år var væksten i industriproduktionen, pct., jf. figur..

12 Figur. BNP-vækst, Tyskland Figur. Industriproduktion, Tyskland Indeks (7M=) Indeks (7M=) Kilde: Thomson Reuters Eikon. Storbritannien Industriproduktionen steg, pct. i november i forhold til oktober efter at være faldet de forudgående tre måneder, jf. figur.. Industriproduktionen var pct. højere i november end samme måned året før, hvilket især skyldes øget produktion i fremstillings- og vandforsyningssektoren. Figur. Industriproduktion, Storbritannien Indeks (8M=) Indeks (8M=) Kilde: Thomson Reuters Eikon. Sverige I december var inflationen,7 pct. den højeste inflation siden februar, og den svenske prisudvikling fortsatte dermed sin opadgående tendens, jf. figur.. Det var især fødevarer og transport, der medførte den højere prisudvikling. Den underliggende inflation, som er renset for omkostninger vedrørende renteændringer og energipriser, var, pct. i december. I var den svenske inflation dermed, pct., hvilket er,8 pct.-point højere end i Danmark. På trods af

13 at inflationen ikke er langt fra den svenske centralbanks fastsatte mål om en inflation på pct., besluttede den svenske Riksbank i sidste uge at udvide deres kvantitative lempelser med mia. SEK i de første seks måneder af 7. Industriproduktionen ekskl. energi steg, pct. i november i forhold til oktober, jf. figur.. I forhold til november året før var industriproduktionen, pct. lavere. Ordreindgangen var uændret i november i forhold til måneden forinden, men, pct. lavere end november. Figur. Inflation, Sverige Figur.7 Industriproduktion, Sverige (å/å) (å/å) Indeks (=) Indeks (=) Forbrugerprisindeks Underliggende inflation Industriproduktion Industriordrer Kilde: Thomson Reuters Eikon. Norge Inflationen var, pct. i december, jf. figur.8. Prisstigningerne var bredt funderet, men især steg priserne på beboelse samt fritid og kultur. Kerneinflationen, der er justeret for afgiftsændringer og ekskl. energivarer, var, pct. i december. For som helhed var inflationen, pct., hvilket er, pct.-point højere end i Danmark.

14 Figur.8 Inflation, Norge (å/å) - (å/å) Inflation Kerneinflation Kilde: Thomson Reuters Eikon. Kina Inflationen var, pct. i december, jf. figur.9. Herunder steg fødevarepriserne med, pct., mens priserne for ikke-fødevarer steg, pct. I steg inflationen med, pct., hvormed den var, pct.-point højere end i. I december voksede mængden af udestående lån med, pct. i forhold til samme måned året før, mens pengeudbuddet steg med, pct., jf. figur.. Værdien af nye lån steg til. mia. yuan, hvilket er,9 pct. højere end i november. Figur.9 Inflation, Kina Figur. Kreditvækst, pengeudbud og nye lån, Kina (å/å) (å/å) Mia. CNY Nye lån (h. akse) Kreditvækst Pengeudbud Anm.: I figur. er april fjernet, da mængden af nye lån (.88 mia. CNY) betragtes som en outlier. Kilde: Thomson Reuters Eikon.

15 . Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder I en ganske stille uge på valutamarkederne skabte Storbritanniens premierminister, Theresa May, røre ved at indikere, at Storbritannien arbejder mod et fuldstændigt brud med det europæiske indre marked. Udmeldelsen fik pundet til at falde, pct. mod euroen til det laveste niveau i to måneder. OMXC faldt,9 pct. over den seneste uge, hvor aktiemarkederne overordnet set var faldende. En del af faldet skyldes, at Novo Nordisk aktien faldt,8 pct. torsdag efter den kommende amerikanske præsident, Donald Trump, lovede et opgør med de høje medicinalpriser i USA. Storbritanniens ledende aktieindeks FTSE steg dog, pct., hvilket tilskrives det svækkede pund og den positive effekt det har på virksomheder, der sælger deres varer uden for Storbritannien. Olieprisen er faldet,8 pct. over den seneste uge til,8 dollar per tønde. Olieprisen startede ugen med et fald til under dollar per tønde. Faldet tilskrives stigende amerikansk produktion samt usikkerhed om hvorvidt Irak ville overholde deres del af OPEC-aftalen om at reducere det globale olieudbud. Onsdag og torsdag blev den negative udvikling til dels vendt oven på nye produktionstal, som viste bred opbakning fra OPEC-landene om at overholde den indgåede aftalen samt stigende kinesisk efterspørgsel.

16 Tabel. Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. Torsdag Ændring ift. Torsdag / sidste torsdag / Ændring ift. sidste torsdag Renter, pct. p.a.: -md. pengemarkedsrente -, -, pct.-point Ledende renter, pct. p.a.: USA (federal funds rate),7, pct.-point Stat. -årig, -, pct.-point Japan (unc. call rate) -,, pct.-point Realkreditrenter: Sverige (repo) -,, pct.-point Euroområdet Kort realkreditlån -, -,8 pct.-point (refinansierings-renten),, pct.-point Langt realkreditlån, -, pct.-point Storbritannien (repo),, pct.-point Nationalbankens satser: Rente på -årige statsobligationer, pct. p.a.: Diskonto,, pct.-point USA,, pct.-point Indskud på folio,, pct.-point Japan, -, pct.-point Indskudsbeviser -,, pct.-point Tyskland,,7 pct.-point Udlån,, pct.-point Storbritannien,, pct.-point Rentespænd til Tyskland (pct.-point): Valutakurser: Kort (-mdr.) -, -, pct.-point JPY/EUR,8, pct. Langt (-årigt):,7 -, pct.-point GBP/EUR, -, pct. Aktiekurser USD/EUR (kursindeks): 9, -,7 pct. OMXC (/7-89 = ) 88,78 -,8 pct. CNY/EUR,8 -,8 pct. Valutakurser: USD/CNY 88,9, pct. EUR/DKK 7,, pct. Aktiekurser (kursindeks): USD/DKK 7, -, pct. USA, S&P.7, pct. SEK/DKK 78,9,9 pct. Japan, Nikkei 9. -,98 pct. NOK/DKK 8, -, pct. Kina, Shanghai composite.9 -, pct. Euroomr., Eurostoxx GBP/DKK 8, -, pct. indeks -,8 pct. JPY/DKK,, pct. Storbritannien, FTSE 7.9, pct. Effektiv kronekursindeks (98 = ),79 -, pct.-point Oliepriser: Brent (USD),7 -, USD Brent (DKK) 8, -8,9 DKK Anm.: ) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med - og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af -årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). Kilde: Thomson Reuters Eikon, Bloomberg og Danmarks Nationalbank.

17 Figur. Pengepolitiske renter Figur. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland USA Danmark¹ Euroområdet -point,,,,8,,,,,,,, -, -, -, -, -, -, -, -,8 -, -, jan maj sep jan maj sep jan 7 -årig, rentespænd (h.a.) -mdr., rentespænd (h.a.) -årig, dansk -mdr., dansk Anm.: ) Diskontoen. Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. Figur. Rentespænd i forhold til Tyskland Figur. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og euro -point -point Euro Dollar apr aug dec apr aug dec apr aug dec jan maj sep jan maj sep jan 7 Italien Spanien Irland Frankrig Portugal Euro Dollar (h. akse) Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. Figur. Udvalgte aktieindeks Figur. Udvalgte valutakurser Indeks (=) Indeks (=) jan maj sep jan maj sep jan 7 Eurostoxx Nikkei S&P OMX C (h.a.) Shanghai composite (h.a.) Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. EUR/USD JPY/USD,,,8,,,,,9,,8,9,,,8,,,8 jan maj sep jan maj sep jan 7 EUR/USD JPY/USD (h. akse)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT uge 32

KonjunkturNYT uge 32 KonjunkturNYT uge 7.-. august 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. marts ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 7. september. september Danmark Fald i industriproduktionen i juli Stærk vareeksport i årets første syv måneder trods fald i juli Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 2

KonjunkturNYT - uge 2 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i industriproduktionen i november Firmaernes salg steg lidt i november Vareeksporten er steget de første elleve måneder af Overskuddet på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge 9. november. november Danmark Firmaernes salg omtrent uændret i september Både import og eksport faldt i september Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 41 ( oktober 2016)

KonjunkturNyt. Uge 41 ( oktober 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. oktober ) Side af KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 8. oktober. oktober Danmark Stigning i eksporten i august Overskud på betalingsbalancen i august IMF nedjusterer skøn for den globale vækst Stigning i både husholdningernes og erhvervenes

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 45 ( november 2016)

KonjunkturNyt. Uge 45 ( november 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. november ) Side af KonjunkturNyt Uge Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 36 (5.-9. september 2016)

KonjunkturNyt. Uge 36 (5.-9. september 2016) KonjunkturNyt Uge 3 (.-9. september 1) Side af 1 KonjunkturNyt Uge 3, 1 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 118 København

Læs mere

KonjunkturNYT uge 36

KonjunkturNYT uge 36 KonjunkturNYT uge 36 4.-8. september 217 Side 2 af 19 KonjunkturNyt Uge 36 217 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 1216 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Fortsat stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Lidt flere ledige stillinger i september, men fremgangen er stagneret Fortsat lav forbrugerprisinflation

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge.. februar 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. juni ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. april ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. april 6) Side af KonjunkturNyt Uge 7, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 2

KonjunkturNYT - uge 2 KonjunkturNYT - uge 7. januar. januar Danmark Industriproduktionen er tilbage på samme niveau som i starten af Fald i eksporten af både varer og tjenester over de seneste tre måneder Overskuddet på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 15

KonjunkturNYT - uge 15 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i februar Lille stigning i industriproduktion og -omsætning i februar Stigning i vareeksporten i februar Stigning i overskuddet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 8. september. september Danmark Firmaernes salg steg i juli Stigning i vare- og tjenesteeksporten i juli Lille stigning i betalingsbalance overskuddet i juli Stigning i bilsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT uge 10

KonjunkturNYT uge 10 KonjunkturNYT uge.. marts 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 7. december. december Danmark Mindre fald i industriproduktionen i oktober Fald i dankortomsætningen i november efter stigning i oktober Lille stigning i bilsalget i november Vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge. april 7. april Danmark Firmaernes salg var uændret i februar efter stigning i januar Flere ledige stillinger og flere varslede afskedigelser i marts Producentpriserne tiltog markant

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts. marts Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i januar Vareeksporten steg i januar, mens tjenesteeksporten fortsat faldt Lidt lavere overskud på betalingsbalancen i januar

Læs mere

KonjunkturNYT uge 18

KonjunkturNYT uge 18 KonjunkturNYT uge 8.-. maj 7 Side af KonjunkturNyt Uge 8 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 4 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 2017

KonjunkturNYT uge januar 2017 KonjunkturNYT uge. 7. januar 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 19

KonjunkturNYT uge 19 KonjunkturNYT uge 9 8.-. maj 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 9 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 33

KonjunkturNYT uge 33 KonjunkturNYT uge.-8. august 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 8. 4. februar 17 Side af 17 KonjunkturNyt Uge 8 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 15

KonjunkturNYT - uge 15 KonjunkturNYT - uge 8. -. april Danmark Fald i industriproduktionen i februar efter stor stigning i januar Fald i firmaernes køb og salg i februar efter kraftig stigning i januar Uændret vareeksport de

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november 7. november Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i tember Fortsat beskedne private lønstigninger ifølge Danmarks Statistik Omtrent uændrede konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Pæn stigning i firmaernes salg i marts Stigning i dankortomsætningen i april Stærk vækst i handlen med udlandet i. kvartal Større overskud på vare- og tjenestebalancen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016)

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. maj 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. - 9. december Danmark Industriproduktionen steg i oktober Svag stigning i både importen og eksporten Pænt overskud på betalingsbalancen i oktober, men bliver lavere end Bilkøbet

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016)

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016) KonjunkturNyt Uge 4 (3.-7. oktober 216) Side 2 af 17 KonjunkturNyt Uge 4, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge. -. december Danmark Stigende beskæftigelse i. kvartal ifølge arbejdstidsregnskabet Den offentlige beskæftigelse fortsatte med at falde i. kvartal Firmaernes salg var uændret igen i

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. oktober Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i august Fortsat faldende forbrugertillid i oktober Stigning i detailsalget i. kvartal efter fald i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016)

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016) KonjunkturNyt Uge 31 (1.-5. august 216) Side 2 af 13 KonjunkturNyt Uge 31, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads

Læs mere

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed KonjunkturNYT uge. oktober.-. november 7 Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed 7.8 personer 7 8 9 7 Danmark Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med

Læs mere

KonjunkturNYT uge 20

KonjunkturNYT uge 20 KonjunkturNYT uge.- 9. maj 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 26

KonjunkturNYT uge 26 KonjunkturNYT uge 6 6.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 6 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 4. februar 8. februar 213 Danmark Kraftigt faldende industriproduktion i 4. kvartal, men lå for 212 som helhed knap 1 pct. højere end i 211 Eksporten især af tjenester faldt i 4.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts 1. marts Danmark Stigning i udenrigshandlen med varer i uar Fald i overskuddet på betalingsbalancen i uar Stigning i ledigheden for 3F ere i februar Svagt fald i beskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 8. december 12. december 21 Danmark Firmaernes salg faldt i oktober Vareeksporten steg i oktober Omtrent uændret overskud på betalingsbalancen i oktober Lille stigning i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 47 ( november 2016)

KonjunkturNyt. Uge 47 ( november 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-. november 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT uge 21

KonjunkturNYT uge 21 KonjunkturNYT uge.-. maj 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 1. december 1. december 1 Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i oktober Lille fald i eksporten over de seneste tre måneder Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i oktober

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge 45 2. november 6. november 215 Danmark Mindre fald i industriproduktionen i september Stigende boligpriser i august Lidt flere konkurser i oktober, men generelt faldende tendens Flere

Læs mere

KonjunkturNYT uge 25

KonjunkturNYT uge 25 KonjunkturNYT uge 9.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. november. december Danmark Lille fald i BNP i. kvartal Fald i ledigheden i oktober Boligpriserne faldt en anelse i september Stigning i antal konkurser i november Fald i antallet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 8. januar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i september-november Olieprisen trækker fortsat priserne på engros- og råvarer ned Fald i F-ledigheden i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32. august 9. august 213 Danmark Industriproduktionen steg i 2. kvartal Uændret vareeksport, men tjenesteeksporten faldt i 2. kvartal Øget overskud på betalingsbalancen i juni Fald

Læs mere