2012 NYE TIDER, NYE IDÉER OG NYE MÅDER 2 DIN STØTTE BETYDER ALVERDEN % DÆMON OG 50% ENGEL 6 INSPIRATION TIL SOCIALMINISTEREN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2012 NYE TIDER, NYE IDÉER OG NYE MÅDER 2 DIN STØTTE BETYDER ALVERDEN... 4 50% DÆMON OG 50% ENGEL 6 INSPIRATION TIL SOCIALMINISTEREN"

Transkript

1 Decebe 2012 NYE TIDER, NYE IDÉER OG NYE MÅDER side 2 DIN STØTTE BETYDER ALVERDEN side 4 50% DÆMON OG 50% ENGEL side 6 INSPIRATION TIL SOCIALMINISTEREN side 9

2 NYE tide, NYE idée og NYE åde! Hve dag kan vi åbne avisene og LEDER læse o kise og nedskæinge Foholdene fo socialt udsatte blive foinget Rådet fo Socialt Udsatte ha i en undesøgelse dokuenteet, at kounene skæe ned på oådet fo socialt udsatte Socialt udsatte æke i højee gad end esten af befolkningen kounenes budgetbespaelse Hvo de salede kounale budgette i gennesnit e blevet babeet ca 4 pocent, e de i gennesnit skået 8,2 pocent af udgiftene til de socialt udsatte Kofoeds Skole gå ikke a fobi og udfodingene e stoe De koende å vil bevillingen fa Socialinisteiet blive gadvist inde, satidig ed at de fa kounalt hold blive bugt fæe penge på aktiveing af udsatte guppe Indsalinge og viksohedssaabejde De e defo behov fo at optiee indsatsen, så elevene på tods af bespaelsene stadig få den bedst ulige sevice på skolen Satidig å vi afpøve nye veje og idée fo at tilvejebinge indtægte, så vi kan opetholde den nødvendige sociale indsats I den koende tid vil de igen væe behov fo at indsale penge hos pivate og viksohede Vi skal blive bede til at abejde ed de digitale ulighede fo at øge de pivate bidag Satidig ække vi også en hånd ud til voes nuvæende edlee i håbet o at I vil oveveje at øge støtten til os i fetiden På det digitale oåde koe Facebook og hjeeside, de hjælpe fivillige oganisatione ed at sale penge ind, i spil Satidig ligge skolen sig også i selen fo at skabe saabejde ed viksohede og finde fælles inteesse, hvo vi saen kan skabe bede ulighede fo socialt udsatte SIDEN SIDST Fa 3 til 25 novebe udstillede Atelieets kunsthold en ække væke på Stadens Museu fo Kunst i daglig tale også kaldt Galloppeiet i Chistiania Udstillingen åbnede ed en feniseing hvo Akustikats og KROPPEN I BYEN Socialøkonoi Satidig vil vi sætte øget fokus på den socialøkonoiske del af Kofoeds Skole Social økonoi e kodeodet og odeodet i socialt abejde lige nu En socialøkonoisk viksohed ha ikke til foål at tjene penge til ejekedsen, en at skabe et indtægtsgundlag genne involveing af socialt udsatte i foskellig slags poduktion Fo os på Kofoeds Skole e socialøkonoi blot en ny åde at sige Kofoeds på Hans Chistian Kofoed statede i sin tid de føste abejdsstue på en idé o, at skabe indtægte genne fx bøstenbindei, kuveflet og legetøjspoduktion Det va ed til at gundlægge fundaentet fo skolen og selvo det både dengang og i dag e svæt at få socialøkonoiske viksohede til at løbe undt, ha skolen et godt udgangspunkt i kaft af ange ås efaing og gode facilitete I Poduktionsvækstedet koe dagligt ee end 50 enneske og tage del i pakke-, sale- og onteingsopgave De odtage til gengæld spisebillette og Kofoed-dolla so tak fo indsatsen Dette pincip skal vi udvikle, ikke blot i Poduktionsvækstedet, en også i ande dele af skolens viksohed Det e ikke indst i kisetide, an skal tænke fead og finde nye sva på safundets udfodinge Vot safunds histoie og Kofoeds Skole ha ange ekseple på, at det e i kisetide vi lægge fundaentet fo en nyoienteing og bede tilbud Robet Olsen, fostande Salsaokestet optådte, og ha væet igtig godt besøgt Teaet fo udstillingen va Koppen i byen, og de enkelte væke ko ed bud på de følelse og oplevelse, so vækkes i ødet elle kop og by -thop GENBRUGSTØJ dække ove ee end ba hud Fo Kofoeds Skoles Tøjdepot e genbugstøj langt ee end blot en nødvendig fysisk indpakning He skabe det doneede tøj udgangspunktet fo både akuthjælp, selvhjælp og socialt savæ Og he kan en tynd soekjole, en veludføt abejdsopgave elle bae et lille sil vae indst lige så eget so en ulden stiktøje REPORTAGE Tekst: Mai Lindegaad Pedesen Foto: Klaus Pedesen Vi e atte gået ind i den kolde tid, og det ses tydeligt på ogenkøen foan Tøjdepotets butik Bag kulissen abejde Tøjdepotets eleve på højtyk fo at iødekoe den stigende eftespøgsel på vintestøvle, vae sweates og foede jakke De sotees og fyldes op på butikkens stative og hylde, alt iens snakken gå lystigt blandt de abejdende og de besøgende Det e alletides ed Tøjdepotet - isæ i disse kisetide Vi ha ange unde fattigdosgænsen -LEILA, ELEV Altid en fonøjelse at koe på besøg Godt I e til, så vi kan få tøj på koppen -MAI-BRITT, ELEV Det e en gave -ANE, ELEV Gobund fo vækst So elev i Tøjdepotet kan de pøves kæfte ed hele pocessen lige fa det doneede tøj koe ind ad døen og til det folade butikken igen i favnen på en ny, glad eje Abejdet yste både efainge, kvalifikatione og sociale kopetence af sig Og så hjælpe an endda både sig selv og ande Det give ening og ikke indst gobund fo at vokse i sig selv og næee ande På gund af Tøjdepotet tænke jeg ikke på, o det blive en kold vinte så jeg håbe også, I e de næste gang, jeg ha bug fo jees hjælp og vae på en kold dag -LARS, ELEV Tøjdepotet videefoidle genbugstøj doneet af pivate Elevabejdet bestå bla af soteing, opfyldning og kundebetjening Fasoteet tøj sendes til Belgien, hvo det genbuges på anden vis 40 eleve besøge i gennesnit Tøjdepotet hve dag Vae Tilbage i butikken hilses de goddag og favel He vendes både vedenssituationen og de ee næe poblestillinge, ens pasfoen tjekkes og vaen bede sig Fu Jensens doneede sweate give vae genne hele Tøjdepotet og ed elevene videe ud Mai Lindegaad Pedesen e ansat i løntilskud på Kofoeds Skoles Tøjdepot 2 3

3 DIN STØTTE betyde alveden fo Kofoeds Skoles abejde Socialøkonoi og socialøkonoiske viksohede ha væet genstand fo egen debat på Kofoeds Skole i efteået He blandt deltagene i konfeencen, Bæedygtig Social Vækst i septebe åned Kofoeds Skole ha altid væet afhængig af opbakning fa pivatpesone i fo af økonoiske bidag og anden hjælp Nu blive nødvendigheden fo de pivate bidag endnu støe på gund af støt faldende bevillinge fa det offentlige STØTTE Tekst: Maia Melanie Lasen Foto: Thoas Pedesen Siden føste peson ødte op på Kofoeds Skole i 1928 på Chistianshavn, ha skolen odtaget støtte fa pivate i fo af penge og fivillig abejdskaft Dengang tog Hans Chistian Kofoed selv undt i landet og bad o penge til hjælpefoetagendet Heldigvis ha de altid væet støtte at hente til Kofoeds Skole, en vi ha også oplevet et stigende behov fo at sale ind De e i dag et pa tusinde enneske i støttekedsen og flee støtte ed faste bidag Vi ha såga valgt at navngive støttekedsen fo Kofoeds Venne Kofoeds Venne e helt uundvælige Kofoeds Skole kunne ikke væe til uden Kofoeds Venne og de pivate støttebeløb Tal fa 2011 vise, at voes pivatindsalede idle (inkl legate og fonde) udgø 14,8 % af de salede indtægte Resten udgøes af indtægte fa saabejde ed koune og en sto del koe fa offentlige tilskud So nævnt i avisens lede e de offentlige idle desvæe stækt faldende Vi state defo snat en opingningskapagne til Kofoeds Venne, so vi håbe vil give os en endnu støe opbakning fo fetiden vi ha bug fo den Stadig 150 undevisningstilbud, botilbud, akuthjælp, pojekte fo isbugee og eget andet Kofoeds Skole e stadig fokæpe fo hjælp til selvhjælps-pincippet, og behovet fo Kofoeds Skole ha kun vist sig at vokse ed åene Til de i gennesnit 600 enneske, so hve dag koe ind ad døen på hovedskolen i Nynbeggade i København, i Aahus, Aalbog elle Esbjeg, e støtten ofte livsnødvendig De ange læee, socialådgivee og psykologe skal levee lige pæcis den hjælp til selvhjælp, so den enkelte peson behøve O det så e til socialt udsatte abejdsløse, hjeløse, isbugee elle psykisk syge Lige nu ha vi fo eksepel fokus på at gøe juleåneden lettee fo elevene Vi afholde Juleaked på skolen (13 dec kl 12-16), Juleaften fo 350 eleve og dees bøn, julekoncete og eksta hygge i hvedagen på skolen Din pivate støtte e ed til at uliggøe dette Vil du hjælpe de socialt udsatte eleve videe? Vi sætte sto pis på alle je, de støtte Kofoeds Skole! Vi håbe, at I i jees hvedag vil fotsætte ed at pioitee voes abejde fo socialt tængte enneske HJÆLP ER MANGE TING Du kan give din støtte til Kofoeds Skole på den åde, de passe dig bedst Du kan: Opette dig so edle Blive fast bidagsyde Øge dit bidag Opette en gavebevsaftale Tilelde din støtte til Betalingssevice og spae geby og tuen til posthuset Donee et engangsbeløb Opfode en anden til at blive Kofoeds Ven Donee tøj og øble State din egen indsaling til fodel fo Kofoeds Skole på Bettenowdk/kofoedsskole Testaentee din av til Kofoeds Skoles abejde Opfode din abejdsplads til at indgå i viksohedssaabejde ed Kofoeds Skoles vækstede Vil du hjælpe? Skiv til elle ing på og fotæl, hvodan du ønske at støtte SOCIAL- ØKONOMI ØKONOMI Tekst: Ole Meldgaad Foto: Thoas Pedesen Kofoeds Skole ha i efteået abejdet ed foståelse af begebene socialøkonoi og socialøkonoiske viksohede Ovevejelsene fandt sted på baggund af faldende statsbevillinge til skolen og educeede indtægte fa aktiveingsydelse Det betyde fæe penge til skolens elevabejde Skolen oveveje defo, o de kan findes ande kilde til finansieing, heunde fa socialøkonoisk viksohed En socialøkonoisk viksohed e kot fotalt en viksohed, so: fungee på akedsæssige vilkå abejde ud fa et socialt, sundhedsæssigt elle iljøæssigt foål geninvestee oveskuddet i foålet bygge på patneskabe på tvæs af sektoe ha lokal foanking og involvee bugene beskæftige essoucesvage guppe e oganisatoisk uafhængig af den offentlige sekto Det e altså den gode safundsæssige ide og sociale vædie, de dive væket, ikke et ønske o pofit til viksohedens ejee Ande veje til bede velfæd Socialøkonoi og socialøkonoiske viksohede e blevet et inteessant ene i den offentlige debat Det skyldes at den økonoiske kise ha afdækket stoe udfodinge i økonoi og beskæftigelse De offentlige budgette i kounene skæes ned, så den kounale sevice foinges, og det alindelige abejdsaked kan ikke optage alle ledige Foskellen elle ige og fattige øges Danak ha defo bug fo nye suppleende åde at oganisee poduktion og seviceydelse på, so tjene alennyttige foål og give beskæftigelse til de ledige Isæ e de stoe foventninge til, at socialøkonoiske viksohede kan skabe abejdspladse til de knap så essoucestæke og skabe en bede velfæd Begænset økonoi Iidletid skal socialøkonoiske viksohede skabe indtægte til dækning af udgiftene og til fetidige investeinge, og det e Kofoeds Skoles foeløbige vudeinge, at socialøkonoi kun kan estatte en begænset del af de offentlige idle, so skolen iste De socialøkonoiske viksohede fungee på akedsvilkå, og hidtil e det begænset, hvad viksohede, so abejde ed socialt udsatte guppe, ha kunnet skabe af økonoi Viksohedene e gode til at løse sociale udfodinge, en de e i vid udstækning fotsat afhængige af offentlige idle Det økonoiske bidag fa poduktion og seviceydelse på akedsvilkå e fosvindende lille De socialøkonoiske viksohede stå defo ofte i den situation, at de ud fa en økonoisk betagtning å vælge elle beskæftigelse af en essoucesvag guppe elle en ee entabel poduktion Folkelig foståelse Skal socialøkonoiske viksohede blive en safundsæssig succes, so løse alennyttige opgave på akedsvilkå, å de skabes bed folkelig foståelse fo, at gode sociale, sundhedsæssige og iljøæssige fohold skal pioitees økonoisk Vi å læe at tænke og handle ee alennyttigt og pioitee flee penge til alennyttige foål Men økonoisk vækst e fotsat det eneste, investoe tø stole på Måske den økonoiske kise kan læe os, at det ikke kun e de ene økonoiske fobugsgode og individuel behovstilfedsstillelse, so betyde noget At god økonoi ikke kun e et spøgsål o vækst og effektiviseing af poduktionen og et buttonationalpodukt, so ikke e i stand til at indegne enneskeligt velbefindende fo psykisk såbae elle vædien af sociale fællesskabe fo udstødte og hjeløse et buttonationalpodukt, so åle alting undtagen det, so gø livet væd at leve, so Robet F Kennedy udtykte det Et safund ed gode sociale, sundhedsæssige og iljøæssige fohold e så vigtigt fo enneskes livskvalitet, at de å supplee økonoisk vækst so det afgøende paaete Det vil også bevike, at de skabes bede akedsæssige vilkå fo socialøkonoiske viksohede 4 5

4 50% DÆMON Inde i Nicolai ha en dæon og en engel udkæpet en boksekap i ange å Nu se det ud til at englen ha fået ovetaget Jeg vil gene svae je alle saen Jeg VED det e noget lot, en det e faktisk eningen, fo jeg ville lave noget undeligt og noget specielt, so ingen nogen sinde ha lavet fø Jeg ved det ikke passe saen, en jeg havde helle ikke tænkt, at det skulle ligge på top 10 listen Måske ha jeg uligheden fo at koe på top 10 so en af de dåligste Det e jo bede end ingenting INTERVIEW Tekst og foto: Thoas Pedesen Odene e Nicolai Lausen Aagaads, og an kan finde de i et sva til de ange enneske, de ha koenteet en af hans usikvideoe, so kan findes på hans kanal på youtubeco, nicolai-la Det e ikke pæne od, Nicolai få ed på vejen Han vil godt anekendes fo sin usik, en ved også, at de e lang vej igen fø han åske opnå det Ske det ikke, gø det ikke så eget, fo usikken ha alleede givet ha ande gave Musik ha estattet et assivt isbug af stoffe genne flee å, og e satidig blevet Nicolais vej til at kounikee ed veden og øde ande enneske Musik e hans inde engel, so tog kapen op ed hans inde dæon og vandt Resten af denne atikel handle o denne kap En vagabond flytte ind Nicolai ha boet på Haugegaad, so e en del af Kofoeds Skoles Ungdosbolige, i lidt ove to å Beboene e unge enneske ed kognitive poblestillinge so hjeneskade, autise, ADHD og OCD Nicolai ha både en hjeneskade og en ADHDdiagnose at slås ed So han selv sige det, ha han fået hele pakken Det betyde blandt andet, at han e et enten/elle -enneske At de ting, han kaste sig ud i, blive gjot 100 %, og nogen gange lidt til I åene fø han flyttede ind på Haugegaad, va det stoffe, de fyldte det hele Hve dag va en evig jagt og efte 50% ENGEL hash, afetain, ketain og kokain ed deaf følgende kiinalitet fo at skaffe penge til isbuget Han ogangskeds va enneske, de så langt fa va Guds bedste bøn, og ved sin ankost til Haugegaad lignede Nicolai en vagabond, ha pesonalet sidenhen fotalt ha Det statede ikke så godt På gund af sin hjeneskade og ADHD-pobleatik fik Nicolai hjælp af et pivat fia til at etablee sig i en lejlighed og koe i gang ed abejde og uddannelse Han flyttede fa Helsingø til Nykøbing Falste, en tilvæelsen væk fa hjeet va ikke ne at adinistee Dæon elle engel? Nicolai ha begge side inden i sig Fø i tiden va dæonen stækest, en nu ha englen fået ovetaget -Det gik ikke så godt, konstatee Nicolai selv ed et ionisk gin I løbet af te et halvt å boede han te foskellige stede og blev hve gang sidt ud, fodi han festede og laede fo eget -Jeg tænkte kun på at tage stoffe Hve dag skaffede jeg det, jeg kunne, og blev nødt til at gå ud og stjæle O aftenen havde jeg det elendigt, fodi jeg havde dålig savittighed ove fo de enneske, jeg stjal fa Til sidst geb Nicolais o ind, og han flyttede hje til Helsingø Men det betød ikke et favel til stoffene -Jeg va hele tiden dé, hvo de va stoffe, og va tit væk hjeefa i flee dage Kounen sendte ig på abejde i et gatnei Det gad jeg ikke, en jeg gjode det alligevel 5 tie o dagen fo at få penge Jeg havde abstinense og va su hele tiden, nå jeg va på abejde Det gik ud ove in o, en stoffene fik ig til at slappe af, og jeg tænkte, at jeg aldig ville koe ud af it isbug Engle og dæone Selvo Nicolai i lang tid følte, at stoffene va det, de gjode livet væd at leve, va de alligevel noget inde i ha, de begyndte at øe på sig Han tog selv initiativ til at koe i behandling fo sit isbug og tilbagte fie ånede på et behandlingscente på Langeland -I det føste stykke tid lovede jeg ig selv at state ed stoffene igen, nå jeg ko hje Jeg skulle tilbage og bo et sted, hvo jeg kunne gå ud og tage stoffe Efte nogle ånedes ophold anko en ung fy til behandlingsstedet, so ikke havde helt toe loe Det vaede ikke længe, fø de to unge ænd øg sig en joint saen Fo Nicolai va det føst en dejlig oplevelse at falde i -Jeg kunne æke glæden koe tilbage Det e det he it liv e Stoffene og ikke noget so helst andet Men jeg fik også dålig savittighed Nu havde jeg haft 100 dage, hvo jeg va clean, og så ødelagde jeg det hele fo ig selv Det va 50 % dæon og 50 % engel, so boksede od hinanden og begge dele sagde, Hvad lave du and? 6 7

5 Touettes syndo På behandlingscentet fandt Nicolai ud af, at hans stofisbug havde fået noget til at gå i stykke i hans talecente i hjenen Han begyndte at få tics, hvo han ystede på hovedet og ko til at sige fække od, fx pik og patte uden at kunne kontollee det Touettes syndo, kaldte lægen på behandlingscentet det, og fotalte satidig, at det e en diagnose, so an ikke igtig kan gøe så eget ved -Det e lige so et hak i pladen Det gø, at jeg ikke kan stye, hvad jeg sige Det føste lange stykke tid kunne jeg ikke leve ed det, en nu e jeg ved at have accepteet, at det e noget, jeg skal læe at leve ed, sige Nicolai Touetteanfaldene ae Nicolai so lyn fa en kla hiel De e sæligt pinlige, nå han e ude blandt enneske, han ikke kende, fx nå han køe i tog -Det e ikke sæligt sjovt Folk kigge på én og tænke, Hvad pokke e han fo en ha dé? Jeg ha øvet ig på at stye det, det e svæt, en jeg e begyndt at kunne en lille sule Men nogen gange sutte det, og hele toget høe det Defo kan jeg ikke li at køe i tog, en jeg e nødt til at øve ig i det, fo jeg kan jo ikke egne ed, at nogen gide køe ig undt hele tiden Haugegaad Fa behandlingscentet flyttede Nicolai diekte ind på Haugegaad, hvo han i staten isoleede sig selv på sit væelse Enkelte gange skete det at lysten til at tage stoffe tog ovehånd, en pesonalet gjode det klat, at det va en betingelse fo at blive boende, at han stoppede ed stoffene og begyndte at deltage i aktivitetene i huset Pesset fik Nicolai til at se andeledes på sig selv, og en dag taf han en vigtig beslutning -Jeg kan huske, at jeg sad ude foan Haugegaad i en havestol i solen og tænkte Skal jeg væe nakoan esten af it liv, elle skal jeg opnå noget, jeg gene vil? På den ene skulde sad en djævel og sagde du skal ta stoffe, Nicolai, og på den anden skulde sad en engel og sagde, nej, du skal holde den gode stil og stoppe Og til sidst va det englen, de løb af ed sejen, selvo det bestet ikke va let at koe ud af isbuget Nicolai ko i gang på Kofoeds Skole Føst i Håndvækehuset og siden i TV-vækstedet, hvo han begyndte at abejde på en dokuentafil o sit liv ed Touettes Alligevel ko kedsoheden af og til snigende, og saen ed den også lysten til at vende tilbage til stoffene Men så fandt Nicolai ind i usikken Han begyndte at skive aptekste og poducee sine egne nue Musikken fjenede hans opæksohed fa stoffene, og nu ha Nicolai undet sin 1-ås fødselsdag so stoffi, og fo nylig undede en af hans usikvideoe på Youtube visninge -Musikken betyde alt fo ig Den ha fået ig ud af den fotid, jeg ikke vil væe en del af længee Det e blevet in estatning fo stoffene Det e eget bede Jeg e blevet en hel anden peson, selvo det e lidt svæt at foklae, slutte Nicolai Nicolai ha fo nylig fejet sin 1-ås fødselsdag so stoffi Han oveveje i øjeblikket at tage en uddannelse i TV-poduktion på TV Glad Inspiation til socialinisteen I oktobe besøgte socialiniste Kaen Hækkeup Kofoeds Skole fo at høe o Fowads abejde ed isbugee MISBRUG Tekst og foto: Thoas Pedesen De buges ange penge på isbugsbehandling i Danak, blandt andet fodi ange isbugee falde tilbage i isbuget, nå de ha væet igenne en behandling Det e svæt at sætte noget andet i stedet fo isbuget, nå an skal etablee en ny hvedag uden alkohol og stoffe Tidligee på ået eftelyste socialiniste Kaen Hækkeup initiative, so kan afhjælpe tilbagefaldspobleet Det fik daglig lede Steffen Ipland i Fowad på Kofoeds Skole til at invitee inisteen til et besøg på skolen og fotælle hende o Fowads abejde ed at hjælpe tidligee isbugee til at holde fast i det stoffi liv Fa isbuge til edabejde Steffen Ipland og hans edabejdee i Fowad e bobyggee, de kobinee teapeutiske, socialpædago giske og ehvevsettede etode I fohold til elevene abejde teaet ed fie diensione, so salet set bidage til en langsigtet fobeding af livskvaliteten og fobeede den enkelte til abejdsaked, uddannelse og i sidste ende selvfosøgelse De fie diensione e: Motivation til behandling af isbug / fastholdelse af stoffihed Stykelse af sociale kopetence Stykelse af pesonlig udvikling Stykelse af foståelse fo abejdsakedet og behovet fo at handle på det Tilsaen give de fie diensione en helhedsoienteet indsats, de bygge på en gundlæggende espekt fo den enkelte elev Kobinationen af Fowads unikke tilgang til isbug og Kofoeds Skoles ange foskellige væksteds- og undevisningstilbud ha kastet gode esultate af sig Af de 162 eleve, so ha væet indskevet i Steffen Ipland viste Kaen Hækkeup undt på skolen so et led i besøget He e de i Glasvækstedet, hvo elevene abejde ed festilling af sykke og glasfade Fowad i åene fa e ee end 75 % udskevet til uddannelse, abejde, behandling elle anden afklaing Vejen fa at væe isbuge til at blive edabejde e stadig lang og snøklet, en kobinationen Fowad og Kofoeds Skole ha altså hjulpet ange deltagee til at genneføe tuen Inspieende besøg -Det e utolig vigtigt, at an se på flee aspekte af et enneskes liv, nå an skal hjælpe en isbuge videe Defo synes jeg, at det va eget inspieende at høe o Kofoeds Skoles abejde ed isbugee, og o hvodan an lægge vægt på, at an i saabejde ed deltagene se på både de sociale og de job- og uddannelsesæssige kopetence hos den enkelte, udtalte Kaen Hækkeup efte besøget Kaen Hækkeup blev også vist undt i nogle af skolens vækstede fo at opleve hvedagen på Kofoeds Skole I øjeblikket festilles de ange foskellige slags podukte, de skal sælges på juleakedet i decebe åned -Det va igtig spændende at se den stoe aktivitet og poduktion, de va i gang på alle vækstedene fe til det ålige juleaked De e noget fo enhve sag, og jeg å sige, at jeg va eget iponeet ove elevenes keativitet og flid, sige Kaen Hækkeup 8 9

6 Henning Palludan e død Fohenvæende politifuldægtig og diektø Henning Palludan va i en enneskealde en tofast støtte fo Kofoeds Skole Han bændte fo skolens abejde Palludan blev ed le af epæsentantskabet i 1963 Den post bevaede han lige til det sidste de senee å so æesed le Palludan va edle af besty elsen fa 1967 til 2005 ed sæligt ansva fo skolens økonoi Mange vil huske hans både unte og sag lige gennegang af skolens egn skabe på epæsentantskabs ødene I et inteview i 2003 fotalte Henning Palludan o nogle af de udfodinge, de ha væet unde vejs Palludan ødte Kofoed i 30ene Mit føste indtyk va en bundtist institution ed assevis af budte enneskeskæbne Det føltes so en kolossal opgave at skulle ette op på disse enneske, satidig ed at det foegik unde økonoisk beskedne kå Da Henning Palludan blev ed le af bestyelsen, udtalte han øn sket o, at skolen åtte blive lettet fo de stadige økonoiske vanske lighede, an sloges ed Det tog den davæende bestyelsesfoand, C P Lauitzen stækt afstand fa De økonoiske vanskelighede va et af de stækeste aguente fo at skaffe penge til skolen og dens a bejde I 1976 fik skolen diftsoveens kost ed Socialstyelsen og ko senee på finansloven Men den økonoiske situation e stadig usik ke De e ingen gaanti fo at sko len kan fotsætte, so vi gø nu Selvo økonoien flee gange ha tuet skolens eksistens, ha det al dig givet Henning Palludan søvn løse nætte Bestyelsen delte de vanskelighede, de ha væet, og jeg ha altid haft toen på, at vi nok skulle klae det I inteviewet hæfte Henning Palludan sig ved skolens angfol dighed af opgave Kofoeds foud sætninge va, at de abejdsløse føst og feest skulle have noget at spise og et pænt udseende, så de havde noget at stå iod ed Dengang kunne an nå langt ed et åltid ad og et bad, en det e ikke nok i dagens safund Folk koe ikke i job, hvis ikke de ha nogle kvalifikatione Det e det bæ ende i uddannelsesafdelingen Med udgangspunkt i, at an vil ette enneske i social nød op, e noget af det, vi e dygtige til, at akti vee folk Jeg to det ligge i, at vi gø det indi viduelt At vi se på den enkelte elev og pøve at koe helt ind bag ved og til bunds i, hvo den enkeltes poble ligge Lige til det sidste bevaede Henning Palludan en levende inte esse fo skolens abejde Henning Palludan blev 92 å Æet væe hans inde Ole Meldgaad, Chefkonsulent Henning Palludan Plads til fobeding hjeløsedag 2012 REPORTAGE KOM TIL d JULEMARKED PÅ KOFOEDS SKOLE Tosdag 13 decebe fa kl Tosdag den 13 decebe kl Nynbeggade 1, 2300 København S Kofoeds Skoles åsskift udgå Voes ange bode sælge ting og podukte lavet på Kofoeds Skoles vækstede He vil væe glas og julekot, juledekoatione, aleie, div skind- og tekstilpodukte, genbugstøj, loppeaked og eget, eget ee Vi glæde os til at se je! Abejde søges til Poduk tions vækstedet Voes juleakedscafé sevee kaffe, te og julekage Café Hielblå byde på en sælig juleenu De skal også væe lidt til øene, så to usikscene søge fo undeholdningen Kofoeds Skole ha i ange å udgivet et stot åsskift ed be etninge fa ået de gik, sat statistik og dokuentation fo sko lens abejde Med udbedelsen af digital kounikation e tiden løbet fa denne type udgivelse, so også e et dye at poducee Skolen ha defo besluttet, at ås skiftet i sin nuvæende fo ud gå I stedet blive atsnueet af Kofoeds Avis feove et åsbe etningsnue, ens statistik og dokuentation kan findes på skolens hjeeside Satidig blev det besluttet at ykke skolens epæsentantskabsøde fe til apil åned -thop Til voes eleve i poduktions vækstedet søge Kofoeds Skole abejdsopgave af foskellig slags Vi kan blandt andet udføe sa ling af koponente, pakkeabej de, soteing, optælling og ange ande abejdsopgave Alt abejde ovevåges og kontol lees af an svalige edabejdee, lige so tidsfiste og kvalitetskav ove holdes Ha du, elle kende du nogen, so ha behov fo at få løst denne type abejdsopgave, så kontakt Poduktionsvækstedet på tlf thop Dobbeltopkævning Enkelte af voes edlee og faste bidagsydee blev opkævet dobbelt 1 novebe 2012 på Betalingssevice elle via giokot Åsagen va en fejl i voes opkæv ningssyste Det beklage vi e get! Fejlen e nu ettet, og det eks ta opkævede beløb e autoatisk tilbageføt 1 decebe 2012 til de, de ha en betalingsaftale ed Kofoeds Skole Ha du odtaget et giokot ed et fo højt beløb, håbe vi, at du selv ha ettet be hjælp løbet elle udeladt indbetalingen DIN ug fo b e ha dsatt at Hvis du pga dette angle ialt u s soc k a Dan betale åskontingentet fo edle skab (100 k elle 200 k) elle et fast bidag, kan du til enhve tid anvende et blankt giokot (ex på bagsiden af Kofoeds Avis) Tak fo din støtte! Ha du spøgsål, så kontakt Støttekeds telefonen på tlf t inpos Magas: ID n es e de dag bi ødeko vi i hjælp Alle kan t tione langsigte dona ivate ve akut og p d p ligt, vi og gi e Me et ov eente e åned ng e land beløb n, så søg agss Skol holde aa d Ret fast, Kofoed ed se dit CP fast bi ve et øtte ly So e på te pojekte gi st op ev nt så el 0 ge og iden og a sk at ca 60 d fx at st es eleve agsyde Bae hu ligt kontin Du kan a hjees e d bi ve te st vo i SKAT ed et åangeen sevice vii Danak behov dag ko ive fa kel fo Hve skellige en fos kan bl kkes fa øtte tte s a talings e Du 2012 tæ nne og st Åbent Hu ab til Be cialt udsa vidt fo tione gø til fa e åd so ft, na sk s Ve OLE og do S SK Skole på fle kone kan af Kofoed atis adgang le edle abejdet fo veafgi a ED le el ta eds til KOFO støtte dag a g edle at be STØT støtte Kofot Hve en så blive fodele, bl dit faste bi e penge gå get fo n e og e fita ækk Tileld jde, og fle e Du ka l elle ålig Du kan ol en o be s Sk te: kvatadbeetning opnå du et nedenf ative a Kofoed testaen bejde v& fo in le edle ed giokot s adinist oles a ion o A el e yde bidag e du vo at eds Sk 3282 tt E Kofo ed Info tlf 4173 enkelt ail, så le VIDER del fo gh støtte MEN ente til fotil din ådi koledk elle n elle M ka n du 80 VSFLA testa istand foedss 32 hvoda GIV LI opette et advokatb e, og tlf 4173 is n abejd le Du ka stille gat sson på esson voes ledk el xand 12 og vi e Alexande e Ale st 20 se o foedssko len læ Ma augu du ko n og Malen d 16 ttet Lase k kan d slu lanie KT tt koled Re hede ia Me kelig KONTAwkofoedss ation: stoe øj, Ma ns 04 h va 16 le s Aa N: w Jona socia ISS På w ee info de), desen ke i else en es giv av nn an Pe svash kilde oas til e Ydelig d (an O: Th jælp sen adt e selvh blad Pede RSIDEFOT yk till lp til oas Næste e Eftet N: Th abye FO e hjæ 0 KTIO udko Sa de yd : 1850 REDA : Rikke cebe tion, undlag Oplag 1 de 12 UT 17 g stitu phics LAYO 20 de in lkeligt w Ga : 32 lvejen og fo : Kailo Fax ledk en se istent 00 TRYK e dssko ole på et k kofoe : 32 Postgio: eds Sk Tlf Kofo n abejde unika avn S oledk ko dk Skole ssk benh elle skole 00 Kø wkofoed foeds AKT 1, KONT ggade ledk ww be ikatio ds Skole un Nyn foedssko ko akt Kofoe NEN: nt KTIO T: Ko REDA TILSEND V TIL IS S AV SKRI FOED FÅ KO Læs o edlesfodele på wwwkofoedsskoledk -aial k foed til Ko AG BIDR GIV ET t udsatte social s Skol es a egn benyt vn tbank e na via ne sn ell dle taling Ved be oplys e at Husk bejde 9541 ed konto 1884 n 91 5 Tekst og foto: Thoas Pedesen Nytov va fyldt op ed bode, u sik og glade enneske De blev sunget og danset, holdt tale og ud delt pise i anledning af hjeløse dagen, d 17 oktobe I 2011 blev ee end 4000 enneske sat ud af dees lejlighede I ange tilfælde på gund af anglende hus lejebetaling, fodi kounen ha stoppet kontanthjælpen Paadoksalt nok e en udsættelse ofte langt dyee fo safundet end okost 10 Juleaked på Kofoeds Skole 2012 ningene til at give den økonoiske hjælp, de skal til, så udsatte en neske kan blive i egen bolig Bueaukati e et poble Fostande Robet Olsen va blandt talene på Hjeløsedagen og efte lyste blandt andet en støe gad af engageent og keativitet i det of fentlige i fohold til udsatte bogee, so ofte kun ha de fivillige ogani satione til at hjælpe sig ed at ede tådene ud og få den hjælp, de ha kav på -Det e et poble, at det bueaukati, vi ha bygget op i vel fædsstaten, ikke kan levee den hjælp, so e nødvendig til udsatte bogee De iste toen på, at syste et kan hjælpe de Det kunne vi gøe langt bede ed et støe enga geent i det offentlige syste, sagde Robet Olsen, og undestegede, at det e en politisk opgave at tilveje binge løsninge på hjeløseoådet Åbent Hus aangeente Vi fotætte voes Åbent Hus dage i 2013 ed en ække nye teafoedag Konceptet e det sae 1 ties foedag og 1 ties undvisning på skolens vækstede Onsdag d 6 febua: Voes pædagogiske etode / v sektionslede Falk Bæentzen Tosdag d 21 ats: Abejdet ed (ex)isbugee (Pojekt Fowad) / v tealede Steffen Ipland Tisdag d 16 apil: (FYRAFTEN kl 17-19): Kofoeds Skole fø og nu / v kounikationsedabejde Thoas Pedesen Aangeentene e kl (på næ Fyaften d16/4) Tileld dig ved at sende en ail ed navn, adesse og tlfn til: De e et begænset antal pladse Pis: 50 k p deltage Aangeentet e gatis fo Kofoeds Venne (Se hvodan du blive edle på wwwkofoedsskoledk) -aial 11

7 Magasinpost UMM ID n: Danaks socialt udsatte ha bug fo DIN hjælp Hve dag koe ca 600 eleve på Kofoeds Skole landet ove Med pivate donatione kan vi iødekoe dees vidt foskellige behov ved fx at state pojekte, holde aangeente og give akut og langsigtet hjælp Alle bidag og donatione gø en foskel fo voes eleve STØT KOFOEDS SKOLE Du kan støtte Kofoeds Skole på flee åde Du kan blive fast bidagsyde og støtte ed et fast beløb ånedligt, kvatalsvis elle åligt Hve en støttekone kan fa 2012 tækkes fa i Skat Bae husk at oplyse dit CPR-n, så søge vi fo indbeetning Du kan også blive edle af Kofoeds Venne og støtte ed et åligt kontingent So fast bidags yde elle edle opnå du en ække fodele, bla gatis adgang til Åbent Hus aangeente Du kan også give et enkelt bidag ed giokotet nedenfo Tileld dit faste bidag elle edleskab til Betalingssevice via hjeesiden elle ail, så lette du voes adinistative abejde, og flee penge gå til abejdet fo socialt udsatte i Danak GIV LIVSFLAMMEN VIDERE Du kan opette et testaente til fodel fo Kofoeds Skoles abejde Kofoeds Skole e fitaget fo at betale aveafgift, og vi stille gatis advokatbistand til din ådighed Infoation o Av & testaente: Malene Alexandesson på elle tlf KONTAKT På wwwkofoedsskoledk kan du læse o voes abejde, og hvodan du kan støtte Ydeligee infoation: elle tlf REDAKTION: Thoas Pedesen (ansvashavende), Mai Lindegaad Pedesen, Maia Melanie Lasen, Ole Meldgaad og Steffen Dalsgaad LAYOUT: Rikke Saabye FORSIDEFOTO: Klaus Pedesen TRYK: Kailow Gaphics Oplag: Eftetyk tilladt ed kildeangivelse ISSN: Red sluttet d 16 novebe 2012 Kofoeds Skole e en selvejende institution, de yde hjælp til selvhjælp til enneske i sociale vanskelighede Skolen abejde på et kistent og folkeligt gundlag KONTAKT Nynbeggade 1, 2300 København S Tlf: Fax: wwwkofoedsskoledk Postgio: Næste blad udkoe 1 ats 2013 SKRIV TIL REDAKTIONEN: FÅ KOFOEDS AVIS TILSENDT: Kontakt Kofoeds Skole elle Afsende: Kofoeds Skole Nynbeggade København S GIV ET BIDRAG til Kofoeds Skoles abejde ed socialt udsatte k Ved betaling via netbank benyt egn 9541 konto n Husk at oplys edlesn elle navn

elevblad Tommerup Efterskole Hvad bruger man en orlov til? Lærer Mark Bradford har været et år i UK sammen med hele familien.

elevblad Tommerup Efterskole Hvad bruger man en orlov til? Lærer Mark Bradford har været et år i UK sammen med hele familien. Toeup Efteskole www.th-te.dk Udgivet af elevfoeningen N. 3 septebe 2013 106. ågang elevblad Hvad buge an en olov til? Læe Mak Badfod ha væet et å i UK saen ed hele failien. NY igen So 2. åselev pøve an

Læs mere

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Abejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Denne bog tilhøe Navn: Klasse: 1 Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Abejdemuseets

Læs mere

MEDIA OG MARKED 2005/2

MEDIA OG MARKED 2005/2 MEDIA OG MARKED 2005/2 Til lands, til vands og i luften Aguketid - nej tak Step by Stepstone Mød Si Richad Banson i København Henley - MBA med muskle Duften af tang og levepostej KUNDECASE Til lands, til

Læs mere

STEREOMIKROSKOPER TEKNIVAL 2 CITOVAL 2 (m. zoom)

STEREOMIKROSKOPER TEKNIVAL 2 CITOVAL 2 (m. zoom) 54 55 STEREMIKRSKPER TEKIVAL 2 CITVAL 2 (. zoo) (2) Betyde : y fobedet odel Udvidet optisk oåde Støe tilbehøspoga Lettee betjening Bede belysning ISTITUTTET FR METALLÆRE DAMARKS TEKISKE HØSKLE BYGIG 104

Læs mere

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007 Alt hvad du nogensinde ha ønsket at vide om... VEKTORER Del 2 Fank Nasse 2006-2007 - 1 - Indledning Vi skal i denne lille note gennemgå det basale teoi om vektoe i planen og i ummet. Stoffet e pæcis det

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Ehvevs- og Selskabsstyelsen Måling af viksomhedenes administative byde ved afegning af moms, enegiafgifte og udvalgte miljøafgifte Novembe 2004 Rambøll Management Nøegade 7A DK-1165 København K Danmak

Læs mere

Universitetsavisen. der protesterer mod markedsgørelsen af uni- Vi har også været bag murene og mødt tre studeren-

Universitetsavisen. der protesterer mod markedsgørelsen af uni- Vi har også været bag murene og mødt tre studeren- R 1 Månedligt på museum Medieinfo 2010 6 Rejst med utefly til Euopa 6 Fie i Euopa (ekskl. Noden) 4 Fie i Noden Stobyfie/kultufie a kottidsfie i udlandet en) Fie i Syd- og Nodamika 1 Aktiv-/spotsfie ka

Læs mere

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden Danmaks Tekniske Museum O P T I K & L Det kunstige øje - om mikoskopet og dets veden Y S Til læeen At bille både e fysik og kultuhistoie, e fo mange bøn en velbevaet hemmelighed. Dette til tods fo at alle

Læs mere

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Dimittendundesøgelse 2008-2009 Afspændingspædagoguddannelsen Dimittendundesøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Opsummeing af undesøgelse foetaget blandt dimittende fa Afspændingspædagoguddannelsen Datagundlag

Læs mere

TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER

TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER Juni 2013 TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER ROSKILDE FESTIVAL SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ TIL UNGE HJEMLØSE side 2 side 4 side 6 En sammenhængende

Læs mere

Vi ser altså, at der er situationer, hvor vi ikke kan afgøre, om vi befinder os i et tyngdefelt eller langt ude i rummet fjernt fra alle kræfter:

Vi ser altså, at der er situationer, hvor vi ikke kan afgøre, om vi befinder os i et tyngdefelt eller langt ude i rummet fjernt fra alle kræfter: 5 Tyngdekaften Nu hvo vi (fohåbentlig) ha fået et begeb om ummets og tidens sammenflettede natu, skal vi vende tilbage til en ting, som vi ganske kot blev konfonteet med i begyndelsen af foige kapitel.

Læs mere

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR!

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! Marts 2013 DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2 FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3 SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4 KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! side 9 Det sociale landskab under forandring Det sociale

Læs mere

Annuiteter og indekstal

Annuiteter og indekstal Annuitete og indekstal 1 Opspaing og lån Mike Auebach Odense 2010 Hvis man betale til en opspaingskonto i en bank, kan man ikke buge entefomlen til at beegne, hvo mange penge, de vil stå på kontoen. På

Læs mere

Pension og Tilbagetrækning - Ikke-parametrisk Estimation af Heterogenitet

Pension og Tilbagetrækning - Ikke-parametrisk Estimation af Heterogenitet Pension og Tilbagetækning - Ikke-paametisk Estimation af Heteogenitet Søen Anbeg De Økonomiske Råds Sekataiat, DØRS Pete Stephensen Danish Rational Economic Agents Model, DREAM DREAM Abedspapi 23:2 foeløbig

Læs mere

September 2010. Hellere sælge aviser end tigge. side 3. Ny skole i Aabenraa. side 4. Når livet skal erobres tilbage. side 6

September 2010. Hellere sælge aviser end tigge. side 3. Ny skole i Aabenraa. side 4. Når livet skal erobres tilbage. side 6 September 2010 Hellere sælge aviser end tigge side 3 Ny skole i Aabenraa side 4 Når livet skal erobres tilbage side 6 foto: Kofoeds Skole At ville gøre en forskel I maj måned åbnede vi Kofoeds LEDER Skole

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATEMATIK

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATEMATIK MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATEMATIK fa C- til A- niveau. udgave FORORD Denne bog e beegnet fo studeende, som ha behov fo at epetee elle opgadee dees matematiske viden fa C elle B- niveau til A-niveau Bogen

Læs mere

Juni 2014 Den Klæder skaber Munden Mangfoldige bæredygtige meget mere fuld af mennesker skole end folk læring

Juni 2014 Den Klæder skaber Munden Mangfoldige bæredygtige meget mere fuld af mennesker skole end folk læring Juni 2014 TEMA: BÆREDYGTIGHED Den bæredygtige skole side 2 Klæder skaber meget mere end folk side 3 Munden fuld af læring side 4 Mangfoldige mennesker side 6 Den bæredygtige skole På Kofoeds Skole har

Læs mere

Det skjulte integrationsproblem. Bæredygtighed er både teknik og mennesker side 6. De unge har taget Kofoeds Kælder til sig side 6

Det skjulte integrationsproblem. Bæredygtighed er både teknik og mennesker side 6. De unge har taget Kofoeds Kælder til sig side 6 Marts 2014 Det skjulte integrationsproblem side 2 Bæredygtighed er både teknik og mennesker side 6 De unge har taget Kofoeds Kælder til sig side 6 Elevrådet er kommet godt i gang side 10 Det skjulte integrationsproblem

Læs mere

Generalforsamling tirsdag d. 3. maj kl. 16.00. i Josty på Frederiksberg. Hotel Josty, Pile Allé 14 A, 2000 Frederiksberg JOSTY

Generalforsamling tirsdag d. 3. maj kl. 16.00. i Josty på Frederiksberg. Hotel Josty, Pile Allé 14 A, 2000 Frederiksberg JOSTY Kapelesten Medlesblad for Dansk Kapelestforening Genalforsaling tirsdag d. 3. aj kl. 16.00 Dansk Kapelestforening afhold sin årlige genalforsaling tirsdag d. 3. aj kl. 16.00 i Josty på Frediksbg Indkaldelse

Læs mere

Juni 2010. Sociale virksomheder. leder side 2. Skovlen under angsten. Støtte gør nytte. side 6. side 6

Juni 2010. Sociale virksomheder. leder side 2. Skovlen under angsten. Støtte gør nytte. side 6. side 6 Juni 2010 Sociale virksomheder leder side 2 Støtte gør nytte side 6 Skovlen under angsten side 6 Socialøkonomiske virksomheder kan være en vej til inklusion for de svageste Den socialpolitiske tendens

Læs mere

Fattigdom uden filter

Fattigdom uden filter December 2010 Fattigdom uden filter side 3 Du har altid hovedrollen i din egen film side 4 Kofoeds Skole i Aalborg fylder 10 år side 7 Tømrer eller arbejdsløs? FOTO: KOFOEDS SKOLE Rosine LEDER Hvad vil

Læs mere

MATAS A/S CLUB MATAS TELIA AT RYSTE TRÆET OG SAMTIDIG GRIBE ALLE DE OVERMODNE FRUGTER! TDC TDC KUNDESLØJFE MÅLBAR EFFEKT MED ENKLE MIDLER

MATAS A/S CLUB MATAS TELIA AT RYSTE TRÆET OG SAMTIDIG GRIBE ALLE DE OVERMODNE FRUGTER! TDC TDC KUNDESLØJFE MÅLBAR EFFEKT MED ENKLE MIDLER RELATIONSSKABEREN Relatiosskabde aktivitet so del af salet CRM-stategi ed fokus på at fastholde og udbygge lagvaige elatio til istitutios og viksoheds kud, itesst ell edabejde. D typisk tale o gtage påvikig

Læs mere

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år.

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år. 16. septembe 8 Afdagsfie lån og pisstigninge på boligmakedet Den stigende populaitet af de afdagsfie lån ha ad flee omgange fået skylden fo de kaftigt stigende boligpise de senee å. Set ove en længee peiode

Læs mere

34. årgang, marts 2014 nr. 1

34. årgang, marts 2014 nr. 1 . årgang, arts nr. Danarks sejeste dansere sales å Club La Santa, der nu danner raen o arkinsonhold. Bivirkninger til arkinsonedicin - få gode råd o sjældne, en alvorlige konsekvenser. Kolofon. årgang

Læs mere

Marts 2010. De fattige og hjemløse. leder side 2. Én dag ad gangen. side 3. I de udstødtes tjeneste. side 6

Marts 2010. De fattige og hjemløse. leder side 2. Én dag ad gangen. side 3. I de udstødtes tjeneste. side 6 Marts 2010 De fattige og hjemløse leder side 2 Én dag ad gangen side 3 I de udstødtes tjeneste side 6 De fattige og hjemløse FOTO: KOFOEDS SKOLE Karen Hegelund Nielsen i sit værelse i Miteq. Det europæiske

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Cisgene bygplanter. planteforskning.dk Bioteknologi

Cisgene bygplanter. planteforskning.dk Bioteknologi plantefoskning.dk Cisgene bygplante Nyttige egenskabe kan tilføes til femtidens afgøde ved hjælp af genetisk modifikation uden indsættelse af atsfemmede gene. Den nye stategi anvendes bl.a. til udvikling

Læs mere

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages Pojekt 4. Alægsøkoomie i Stoebæltsfobidelse hvoda afdages lå? Dette pojekt hadle om, hvoda økoomie va skuet samme, da ma byggede Stoebæltsfobidelse. Stoe alægspojekte e æste altid helt elle delvist låefiasieet.

Læs mere