praktiske. Der er lavet adskillige undersøgelser at skelne i mellem: ulaboratorieundersøgelser og ufeltundersøgelser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "praktiske. Der er lavet adskillige undersøgelser at skelne i mellem: ulaboratorieundersøgelser og ufeltundersøgelser."

Transkript

1

2 Betonø ha den støste vandføingskapacitet Et afløbssystems opgave e at lede vand samt uenhede til ensningsanlæg elle ecipient. Evnen til at gøe dette afhænge af systemets hydauliske egenskabe næmee betegnet vandføings- og selvensningsevnen. Flee undesøgelse ha vist, at kvaliteten af lægningsabejdet og udfomningen af afløbssystemet e alt afgøende fo disse egenskabe. I det følgende vil de blive fokuseet på selve øenes vandføingsevne. F lee undesøgelse ha vist, at de ikke e belæg fo at egne med foskellige diftsuhede fo de foskellige øtype. Man bude defo egne med samme diftsuhed fo betonø som fo plastø. Da betonø imidletid i de fleste dimensione ha den støste indvendige diamete betyde det, at betonø i paksis ha den støste vandføingsevne. Betonø Ulta-ø Vandføingsevnen e fo de fleste dimensione støst i betonø, nå de egnes med ens diftsuhede, he 1,5 mm. Beegnet ved hjælp af Manningfomlen, fald 10 l. Foskellige type undesøgelse De e flee mulighede fo at vudee et afløbssystems hydauliske 2 Vandføingsevne fo beton- og plastø som funktion af øtype Ø/ Ø300/315 Ø500/560 Ø/ Ø/ Rødiamete (beton: indedia/plast: ydedia.) Dette femgå også af de foetagede feltundesøgelse, de give diftsuegenskabe, såvel teoetiske som paktiske. De e lavet adskillige undesøgelse af afløbsledninges hydauliske egenskabe. Det e he vigtigt at skelne i mellem: ulaboatoieundesøgelse og ufeltundesøgelse. Laboatoieundesøgelsene foetages oftest med ent vand og nye ø, mens feltundesøgelsene foetages på afløbsledninge, de e i bug. Laboatoieundesøgelsene give meget pæcise esultate med hensyn til vandføing, uhed osv., men til gengæld modsvae de ikke de vikelige fohold. Feltundesøgelsene foetages på ibugtagne afløbsledninge. De bygge således på de vikelige fohold, til gengæld e de støe pobleme med at få tilstækkelig pæcise målinge. Rømateialets oveflade e ubetydelig fo hydaulikken Rømateialets oveflade ha i paksis minde betydning fo vandføingsevnen, men teoetisk set ha den dog sto indflydelse. Geneelt betyde en fodobling af uheden, at vandføingsevnen foinges med ca. 10 %. Det e et faktum, at øvæggen e mee u i betonø end i plastø. Det e ofte vist ved divese laboatoieundesøgelse. Men denne væguhed e ikke så væsentlig, da det ha vist sig, at defomatione, lunke, aflejinge mv. ha en væsentlig støe indflydelse på vandføingsevnen. Disse fohold kan beskives ved hjælp af en såkaldt diftsuhed, de e et udtyk fo hele systemets uhed, dvs. indflydelsen af defomatione, lunke, kloakhud mv. (Diftsuheden e Vandføingsevne fo Ø 300 mm ø (indv. diamete) som funktion af uheden ,25 0,75 1,25 1,75 2,25 2,75 Ruhed [mm] Vandføingsevnen educees væsentlig nå uheden foøges. He beegnet fo Ø 300 ø, ved hjælp af Manningfomlen, fald 10 l. stengt taget ikke en uhed men en beegningsmæssig støelse). Denne diftsuhed findes ved feltundesøgelse, hvo man altså vudee de vikelige fohold. I denne fobindelse e væguheden ubetydelig. Sagt med den tyske foske Manfed Sauebey s od 1 : En smålig diskussion om uheden af foskellige ømateiale e økesløs. I øledninge vil de i paksis altid indstille sig en uhed, som isæ e afhængig af diftsbetingelsene og som tidsmæssigt foande sig og vil ligge ove begyndelsesvædien af uheden. Rømateiales natulige uhed kan på ingen måde gælde fo et bestemt øs (ømateiales) godhed. Ande faktoe - hydauliske, spildevandstekniske og lægningstekniske - e domineende.

3 hede, de e vidt foskellige alt afhængig af ledningens difts- og anlægsmæssige stand. Det e i den fobindelse inteessant, at de gennemgående e målt væsentlig støe vædie, end de benyttes ved dimensioneingen 2, uafhængigt af ømateialet. Feltundesøgelse vise samme uhed fo PVC og beton På adskillige univesitete i USA og Canada e de udføt laboatoie- og feltundesøgelse af såvel plast-, beton-, le- og metalø (stål og aluminium). Laboatoieundesøgelsene e gennemføt med ent vand og nye ø, og give stot set de samme esultate fo uheden 3 : u k = 0,27 mm fo beton u k = 0,15 mm fo PVC Foskellige fomle fo beegning af vandføingen De e i tidens løb opstillet et stot udvalg af fomle til beegning af vandføingsevnen i cikulæe ø. De e dog hovedsageligt to fomle, de ha fundet anvendelse, nemlig Colebook-White s fomel og Manningfomlen. I Danmak ha A. E. Betting opstillet te fomle med hvet dees gyldighedsomåde. Den ene af disse fomle e identisk med Manningfomlen. Det e den almindelige opfattelse, at Colebook-White s fomel e den mest pæcise, men den e mee besvælig at benytte, hvofo mange benytte Manningfomlen elle en af Bettings fomle, bla. fodi man mene, at de få pocents foskel, de e på fomlene, ikke beettige det mee besvælige egneabejde, specielt ikke nå man tage de mange ande usikkehede i afløbspojekteingen i betagtning. I DS 432 anvise man udelukkende Colebook-White s fomel, mens man i edb-pogammet Mouse benytte Manningfomlen. I fobindelse med fastlæggelse af uhede i afløbledninge måle man vandføingsevnen og omegne denne til en uhed. Det give foskellige uhede, alt efte hvilken fomel man benytte. Man kan defo ikke diekte sammenligne uhede, de e udegnet ved hjælp af henholdvis Colebook- White s fomel og Manningfomlen. Foskellen e dog nomalt kun få pocent. Foskellen skyldes, at betonovefladen e mee u end plastovefladen. I 1986 blev de på Univesity of Albeta i Canada gennemføt feltundesøgelse af 16 PVC- og 6 betonøsledninge 3, alle spildevandsledninge. De blev målt på 3 foskellige ødiamete, 8, 10 og 12. Som det femgå, e de målt væsentligt støe diftsuhede end i laboatoieundesøgelsene. Dette indikee, som tidligee nævnt, at det e læg- ningsfoholdene, de e afgøende, og ikke væguheden. Det e desuden mindst lige så inteessant, at målin- R ødiamete Ruheden k [mm ] P VC Beto n 8" (203 mm) " (254 mm) " (305 mm) 7 9 Middelvædie af målingene. Beegnet ved hjælp af Colebook-White s fomel. gene vise, at de ikke e nogen éntydig foskel på diftsuheden på PVC- og betonø. Resultatet af undesøgelsen e defo, at man anbefale, at de benyttes samme diftsuhed fo PVC-ø som fo betonø. Som nævnt e de nogen usikkehed i disse feltundesøgelse, men man må fovente, at det vil give samme udslag fo såvel målinge i PVCsom i betonø. 3 Retlinede stæke betonø e lettee at lægge lige Et stift, stækt ø mæke ikke minde foskelle i udjævningslagets dvs. uden lunke og med ensatet fald. godt væn mod lunke skabt unde kompimeingen. planhed og vaiatione i un- Et foholdsvis tungt ø som beton- Defomatione medføe en min- delagets,, ææææææ AAAAAA îî stivhed. Det gø det lettee fo ølæggeen at lægge en afdent pga. kompimeingen. Det lig- ikke noget poblem fo betonø, da øet løftes elle sidefoskydes sjælde vandføingsevne 4. Det e dog løbsledning med god hydaulik, ge stabilt i øgaven, hvilket e et disse e fomfaste.,, ææææææ AAAAAA BBBBBB CCCCCC îî Blødt Hådt udjævningslag åjod Et stift, stækt ø påvikes ikke af e lille/sto unde øene pga. vaiatione ø anlægges uden lunke på tods af minde foskelle i udjævningslagets i udlægningen af udjævningslaget. vaiatione i stivheden af undelaget ææææææ BBBBBB CCCCCC îî planhed og vaiatione i undelagets stivhed. På figuen illustee det gule og bune felt omåde, hvo stivheden På tods af dette ligge betonledningen uden lunke. Ligeledes kan en øledning af stive foanlediget af enten minde ujævnhede i øgavens bund elle minde sætninge.

4 Samlinge ha minde indflydelse på hydaulikken Laboatoieundesøgelse ha vist, at i en koekt samlet ledning ha antallet af samlinge kun ubetydelig indflydelse på diftsuheden 2. Dålige samlinge ha dog en minde indflydelse på diftsuheden 2. Med dålige samlinge menes foskudte samlinge, samlinge med stoe bagspalte elle indhængende pakninge. Med tiden vil eventuelle stoe bagspalte dog ofte blive fyldt med divese aflejinge, og indflydelsen af fejlen vil blive educeet. Med de modene betonøssamlinge e foskudte samlinge samt indhængende pakninge fotid 5. Ved en koekt udføelse undgåes fo stoe bagspalte. Ingen indagende dele Da betonø ha en sto godstykkelse, kan man uden pobleme påboe stikledninge uden indagende dele. Dette e meget vigtigt, da indagende dele vil foinge ledningens hydauliske egenskabe. Dette e da også et kav, fo at påboingen kan VA-godkendes. Kloakhud medføe ens øoveflade Nå afløbsledninge af såvel beton som plast ha væet i dift i et stykke tid, vil de blive opbygget et tyndt ovetæk på øvæggen, en såkaldt biofilm også kaldet kloakhud. Denne biofilm e mest femtædende i spildevandsledninge, men opstå også i egnvandsledninge og alle ande stede, hvo de e vand tilstede. Biofilmen vil hovedsagligt optæde på det nomalt beskyllede aeal. I de mikooganisme, som biofilmen bestå af, foegå de divese pocesse, og det e bl.a. he, de udvikles svovlbinte unde aneobe fohold (ingen ilt). Biofilmens tykkelse e nomalt 1-3 mm afhængigt af vandets hastighed 6, 7. Det bevike, at vandet kun e i beøing med biofilmen og ikke selve øovefladen. Det ha væet hævdet, at dette lag medføe, at væguheden blive minde. Undesøgelse vise imidletid, at uheden stige, eftehånden som biofilmen vokse 7. Dansk paksis Vandføingsevne fo Ø 300 mm ø (indv. diamete) som funktion af uheden k plast kbeton 0,25 0,75 1,25 1,75 2,25 2,75 Ruhed [mm] Som det ses ha diftsuheden sto indflydelse på vandføingsevnen. På figuen e makeet uhede fa Mouse. Beegnet ved hjælp af Manningfomlen, fald 10 l. I Danmak e de ikke nogen kla anvisning fo, hvilke uhede man bø benytte ved dimensioneing af afløbsledninge. I Nom fo afløbsinstallatione, DS 432, anvises en uhed på k beton = 1 mm og k plast = 0,25 mm, men denne nom e kun gældende inden fo skel, og endvidee ha det ikke væet muligt, at klalægge ud fa hvilket mateiale man fo ca. 25 å siden ha fastlagt disse uhede. Ved dimensioneing af ledninge uden fo skel benyttes hovedsagligt edb-pogammet Mouse. Det benyttes ove hele landet af såvel kommune som ådgivende ingeniøfimae og anvise uhedene k beton = 1,5 mm og k plast = 1 mm som standadvædie 8. De kan ændes i specielle tilfælde. Som det ses af ovenstående figu, give det vidt foskellige vandføingsevne alt efte hvilken uhed, de benyttes. Det e defo vigtigt, at de benyttes en ealistisk vædi fo diftsuheden, og som de foegående afsnit indikee, e denne vædi ens fo beton og plast. Udenlandsk paksis I udlandet e de helle ikke nogen kla tendens i de uhede, de benyttes. I Sveige anbefales det at benytte samme uhed (k = 1 mm) uafhængigt af ømateiale 9. I Tyskland benyttes foskellige uhede (0,25-1 mm) alt efte de aktuelle difts- og anlægsmæssigefohold 10. Bønde ha sto indflydelse på vandføingsevnen Enegitabet i bønde vil nomalt væe af samme støelsesoden som i ledningene 8. Det e defo vigtigt at søge fo en hydaulisk koekt udfomning, så indflydelsen af disse elemente mindskes. Det vil sige, at bundløbene skal væe stømlinede, og at bankettene skal væe høje. Bundløbene i betonbønde e stømlinede og ha høje bankette. Endvidee ha bundløbene en jævn oveflade, og ved at benytte specialbøndbunde, de e skæddesyede til opgaven, undgå man bøjninge og ovegange. Dette betyde, at bøndene ha en optimal hydaulik i fom af sto vandføingsevne og god selvensningevne, og den foholdsvis stoe enkeltmodstand, bønde udgø, e således minimeet. Med specialbønde i beton undgå man bøjninge og ovegange, hvoved man minimee den stoe modstand, som bønden elles udgø. 4 Fotsættes...

5 Betonø betyde ikke støe dimensione Det ha ofte væet hævdet, og hævdes stadig af nogle plastøspoducente, at man ved at benytte plastø ofte kan gå én dimension ned - dette e ikke koekt. Selv om de anvendes foskellige uhede som i Mouse, ha betonøene fo mange dimensione endda støe vandføingsevne end plastøene pga. betonøenes støe indvendige diamete. Vandføingsevne fo beton- og plastø som funktion af øtype Ø150/160 Ø/ulta Ø/ulta Ø300/315-ulta Rødiamete (beton: indedia/plast: ydedia.) Betonø (k = 1,5mm) Plastø (k = 1,0 mm) Betonø ha fo de fleste dimensione støe vandføingsevne end plastø. Beegnet ved hjælp af Manningfomlen og standadvædie i Mouse, fald 10 l. Altenative ø makedsføes med små uhede Ved et næmee studium af makedsføingsmateiale fo altenative øtype ha det vist sig, at nogle øtype makedsføes med meget små uhede. Til nogle øtype anvises vædie så lave som 0,01 og 0,05 mm. Disse vædie e højst sandsyn- Et Ø ø e ikke nødvendigvis et Ø ø Det kan lyde besyndeligt, og det e det også. Fo betonø e benævnelsen Ø 150, Ø osv. udtyk fo øets indvendige diamete, dvs. den støelse, de ha betydning fo øets vandføingsevne. I modsætning hetil angives fo PVC-ø den udvendige diamete, som altså ingen betydning ha fo vandføingsevnen. Dette skal altid tages i betagtning ved beegning af afløbsledninge, da man elles vil begå betagtelige fejl med isiko fo at undedimensionee afløbssystemet. B etonø P VC-ø klasse N Ulta PVC-ø Upoo pool PEH-ø Upoen PEH-ø Hbetegn I ndv. dia. U dv. dia. I ndv. dia. U dv. dia. I ndv. dia. I ndv. dia. U dv. dia. Indv. dia Betonø betegnes ved dees indvendige diamete, mens nogle plastø, men ikke alle, betegnes ved dees udvendige diamete, som intet ha at gøe med vandføingsevnen. Mål i mm. AA îî,, ææ QQ RR Støe diamete give støe bassinvolumen Men hensyn til oveløbspoblematikken skal oveløb fa spildevands- AA BB CC îî,, ææ QQ RR SS TT 20 % luft nettet selvfølgelig begænses mest muligt, hvilket kan gøes på mange måde. Oveløb kan bla. begænses ved, at ledningsnettet ha et stot volumen. He skal man væe opmæksom på, at få milime- AA BB CC îî,, ææ QQ RR SS TT tes foskel i diameteen ha sto betydning fo øets volumen. Eksempelvis ha et Ø betonø Vandvolumen i et fyldt f.eks. Ø ca. 25 % støe volumen end et Ø Ulta-ø, svae kun til ca. 80 % Ulta-ø. fyldning af et betonø. ligt dokumenteet ved laboatoiefosøg, men som nævnt e de paktiske fohold helt andeledes med deaf følgende støe diftsuhed. Som tidligee nævnt e den nomale laboatoievædi fo betonø ca. 0,3 mm. Denne bø, ligesom de ovenstående vædie, ikke anvendes til dimensioneing, da man e nødt til at benytte en højee vædi fo at tage højde fo den difts- og anlægsmæssige tilstand. 5

6 Konklusione Af dette temablad kan følgende hovedkonklusione uddages: u De gennemgåede feltundesøgelse vise, at de ikke bø egnes med foskellige diftsuhede afhængigt af ømateiale. Støelsen af diftsuheden afhænge i langt højee gad af ledningens difts- og anlægsmæssige tilstand, og he ha stive, etlinede og stæke ø en ække fodele, som mindske isikoen fo lunke 11, 12. Man bude defo ænde paksis med at benytte fo- skellige diftsuhede afhængigt af ømateiale. Hvo sto en uhed, man bø anvende, skal ikke afgøes he, idet det kæve et støe foskningsabejde. Afløbsfaktionen, Dansk Beton Industifoening ha defo ettet henvendelse til Spildevandskomiteen, fo at få igangsat dette abejde. ude bø ikke anvises uhede, de e fundet unde laboatoiefohold, de ikke tilsvae vikeligheden. u Afløbssysteme uden fo skel dimensionees fo det meste ved hjælp af edb-pogammet Mouse. I pogammet e de indlagt standadvædie fo diftsuheden fo foskellige ømateiale. Beegninge med disse uhede vise, at betonøene fo mange dimensione ha støe vandføingsevne end de tilsvaende plastø. Man kan altså ikke gå én dimension ned ved at benytte plastø - tvætimod. Se også temablad 8 Betonø sike god kompimeing og hydaulik. Fodele ved lægning af betonø. Refeence 1. Abfluss in Entwässeungsleitungen unde besondee Beücksichtigung de Fliessvogänge in teilgefüllten Rohen. Manfed Sauebey Afløbsledninges vandføingsevne og selvensningsevne. Dansk Teknologisk Institut. Inge Faldage et al Field Measuements of Resistance Coefficients in Sanitay Sewes. Joachim Besmehn, Univesity of Albeta, Canada Hydauliske fohold ved ovale afløbsledninge. Civ. ing. J.B. Ingwesen Betonøssamlingen - en sikke løsning. Temablad 5, Afløbsfaktionen, Dansk Beton Industifoening Tansfomation of wastewate in sewe sy- 6 stems - a eview. Pe Halkjæ Nielsen, Kamma Raunkjæ, Niels Henik Noske, Niels Aagaad Jensen og Thokild Hvitved- Jacobsen. Laboatoiet fo miljøteknik, Aalbog Univesitet Stuctue an Function of Biofilms. W.G. Chaacklis, P.A. Wildee. Dahlem Wokshop Repots Mouse Refeence Manual. Edition 3.2. Dansk Hydaulisk institut. Maj Ledningsbyggnad - System av betong. Betongöföeningen. Sveige Pojekt vedøende ælde afløbsledninge vandføingsevne og selvensningsevne. Teknologisk Institut Diagnos av avloppsledningas kondition. Rappot Viveka Lidstöm, Institutionen fö Teknisk Vattenesusläa, Lunds Tekniska Högskola, Lunds Univesitet Koekt lægning af betonø. Lægningsanvisning. temablad 7 og Betonø sike god kompimeing og hydaulik. Fodele ved lægning af betonø. temablad 8. Afløbsfaktionen, Dansk Beton Industifoening DS 432. "Nom fo afløbsinstallatione Temablade kan ekviees p. elle på tlf Afløbsfaktionen Septembe 1998

Kap. 1: Logaritme-, eksponential- og potensfunktioner. Grundlæggende egenskaber.

Kap. 1: Logaritme-, eksponential- og potensfunktioner. Grundlæggende egenskaber. - 4 - Kap. : Logaitme-, eksponential- og potensfunktione. Gundlæggende egenskabe... Logaitmefunktione. Definition... Ved en logaitmefunktion fostå vi en funktion f, som opfylde følgende te kav: ) Dm(f)

Læs mere

Annuiteter og indekstal

Annuiteter og indekstal Annuitete og indekstal 1 Opspaing og lån Mike Auebach Odense 2010 Hvis man betale til en opspaingskonto i en bank, kan man ikke buge entefomlen til at beegne, hvo mange penge, de vil stå på kontoen. På

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffe Jodfouening - Offentlig høing Foslag til nye foueningsundesøgelse og opensninge 2016 Decembe 2015 Food En jodfouening kan skade voes fælles gundvand, voes sundhed

Læs mere

3.0 Rørberegninger. VIDENSYSTEM.dk Bygningsinstallationer Varme Fordelingssystem 3.0 Rørberegning. 3.1 Rørberegningers forudsætninger

3.0 Rørberegninger. VIDENSYSTEM.dk Bygningsinstallationer Varme Fordelingssystem 3.0 Rørberegning. 3.1 Rørberegningers forudsætninger VIDENSYSTEM.dk Bygningsinstallatione Vae Fodelingssyste 3.0 Røbeegning 3.0 Røbeegninge 3.1 Røbeegningens foudsætninge 3. Tyktabsbeegning geneelt 3.3 Paktiske hjælpeidle 3.4 Beegningspincip fo tostengsanlæg

Læs mere

Annuiteter og indekstal

Annuiteter og indekstal Annuitete og indekstal Mike Auebach Odense, 2010 1 OPSPARING OG LÅN Hvis man betale til en opspaingskonto i en bank, kan man ikke buge entefomlen til at beegne, hvo mange penge, de vil stå på kontoen.

Læs mere

Indhold (med link til dokumentet her) Introduktion til låntyper. Begreber. Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen

Indhold (med link til dokumentet her) Introduktion til låntyper. Begreber. Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Thomas Jensen og Moten Ovegåd Nielsen Annuitetslån I bogens del 2 kan du læse om Pocent og ente (s. 41-66). Vi vil i mateialet he gå lidt videe til mee kompliceede entebeegninge i fobindelse med annuitetslån.

Læs mere

PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING

PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING - E N M E T O D E, D E R V I R K E R I P R A K S I S HVAD ER PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING? Pædagogisk Kvalitetsevalueing gø det attaktivt fo ledelse og pesonale at gå pædagogikken

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Matematik A. Projekt 6 - Centralperspektiv. Stine Andersen og Morten Kristensen

Indholdsfortegnelse. Matematik A. Projekt 6 - Centralperspektiv. Stine Andersen og Morten Kristensen HTX Næstved Matematik A 8 2 Indholdsfotegnelse Indholdsfotegnelse... 2 Indledning... 3 Poblemstilling... 4 Teoi... 5 Vektoe i planet... 5 Vektobestemmelse... 5 Vinkel mellem to vektoe... 6 Vektokoodinate...

Læs mere

TEORETISK OPGAVE 3. Hvorfor er stjerner så store?

TEORETISK OPGAVE 3. Hvorfor er stjerner så store? TEORETISK OPGAVE 3 Hvofo e stjene så stoe? En stjene e en kuglefomet samling vam gas De fleste stjene skinne pga fusion af hydogen til helium i dees entale omåde I denne opgave skal vi anvende klassisk

Læs mere

Privatøkonomi og kvotientrækker KLADDE. Thomas Heide-Jørgensen, Rosborg Gymnasium & HF, 2017

Privatøkonomi og kvotientrækker KLADDE. Thomas Heide-Jørgensen, Rosborg Gymnasium & HF, 2017 Pivatøkonomi og kvotientække KLADDE Thomas Heide-Jøgensen, Rosbog Gymnasium & HF, 2017 Indhold 1 Endelige kvotientække 3 1.1 Hvad e en ække?............................ 3 1.2 Kvotientække..............................

Læs mere

rekommandation overspændingsafledere til højspændingsnet. Member of DEHN group Udarbejdet af: Ernst Boye Nielsen & Peter Mathiasen,

rekommandation overspændingsafledere til højspændingsnet. Member of DEHN group Udarbejdet af: Ernst Boye Nielsen & Peter Mathiasen, ekommandation ovespændingsafledee til højspændingsnet Udabejdet af: Enst Boye Nielsen & Pete Mathiasen, DESITEK A/S Denne publikation e en ekommandation fo valg af ovespændingsafledee til højspændingsnet

Læs mere

Arealet af en sfærisk trekant m.m.

Arealet af en sfærisk trekant m.m. ealet af en sfæisk tekant m.m. Tillæg til side 103 104 i Matematik højniveau 1 fa TRI, af Eik Vestegaad. Sfæisk tokant Givet en kugle. En plan, de passee igennem kuglens centum, skæe kuglen i en såkaldt

Læs mere

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger Hvad e matematik? B, i-bog Pojekte: Kapitel 5. Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Den gundlæggende

Læs mere

Cykelfysik. Om udveksling og kraftoverførsel

Cykelfysik. Om udveksling og kraftoverførsel Cykelfysik 1/7 Cykelfysik Om udvekslig og kaftoveføsel Idhold 2. Kaftoveføsel og abejde...2 3. Abejde ved cykelkøsel...4 4. Regeeksemple fo e acecykel...5 5. Det e hådt at køe op ad bakke...6 6. Simple

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Tivselsundesøgelse, byggeteknike, kot-og landmålingseknike, psteknolog og bygni (Intenatal) Pinsesse Chalottes Gade 8 København N T: Indhold Indledning... Metode... Tivselsanalyse fo bygni... Styke og

Læs mere

TDC A/S Nørregade 21 0900 København C. Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud

TDC A/S Nørregade 21 0900 København C. Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud TC A/S Nøegade 21 0900 København C Afgøelse om fastsættelse af WACC i fobindelse med omkostningsdokumentation af pisene i TC s standadtilbud Sagsfemstilling en 29. juni 2006 modtog TC s notat om den beegningsmæssige

Læs mere

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år.

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år. 16. septembe 8 Afdagsfie lån og pisstigninge på boligmakedet Den stigende populaitet af de afdagsfie lån ha ad flee omgange fået skylden fo de kaftigt stigende boligpise de senee å. Set ove en længee peiode

Læs mere

Roskilde Kommune Teknik og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Jyllinge, den 28. juli 2014

Roskilde Kommune Teknik og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Jyllinge, den 28. juli 2014 Roskilde Kommune Teknik og Milø Rådhusbuen 000 Roskilde Jyllinge, den. uli 0 Kommenteing fa de 0 gundefoeninge nod fo v i Jyllinge Nodmak til Gontmiappoten Skitsepoekt fo lokale løsninge til siking af

Læs mere

Projekt 1.8 Design en optimal flaske

Projekt 1.8 Design en optimal flaske ISBN 978-87-7066-9- Pojekte: Kapitel Vaiabelsammenænge. Pojekt.8 Design en optimal flaske Pojekt.8 Design en optimal flaske Fimaet PatyKids ønske at elancee dees enegidik Enegize. Den skal ave et nyt navn

Læs mere

Praksis om miljøvurdering

Praksis om miljøvurdering Paksis om miljøvudeing Miljøvudeingsdage 2015 Nyee paksis på miljøvudeingsomådet Flemming Elbæk Flemming Elbæk, advokat, HD(Ø) Ansættelse: Advokatfuldmægtig, 2006-2008 Juist, Miljøministeiet, 2008-2012

Læs mere

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen Rentesegning: Lektion A1 Foentningsfakto, Diskonteingsfakto, og Pete Ove Chistensen Foå 2012 1 / 49 Oveodnede spøgsmål i Rentesegning Hvoledes kan betalinge sammenlignes, nå betalingene e tidsmæssigt adskilte?

Læs mere

Gravitationsfeltet. r i

Gravitationsfeltet. r i Gavitationsfeltet Den stoe bitiske fysike Isaac Newton opdagede i 600-tallet massetiltækningsloven, som sige, at to masse m og i den indbydes afstand påvike hinanden med en kaft af følgende støelse, hvo

Læs mere

HTX Holstebro Jacob Østergaard 20. oktober 2008 3. A Fysik A Accelererede Roterende Legemer 19:03:00

HTX Holstebro Jacob Østergaard 20. oktober 2008 3. A Fysik A Accelererede Roterende Legemer 19:03:00 1 Fomål 1. At bestemme acceleationen fo et legeme med et kendt inetimoment, nå det ulle ned ad et skåplan - i teoi og paksis.. I teoi og paksis at bestemme acceleationen fo et legeme med kendt inetimoment,

Læs mere

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Dimittendundesøgelse 2008-2009 Afspændingspædagoguddannelsen Dimittendundesøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Opsummeing af undesøgelse foetaget blandt dimittende fa Afspændingspædagoguddannelsen Datagundlag

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Ehvevs- og Selskabsstyelsen Måling af viksomhedenes administative byde ved afegning af moms, enegiafgifte og udvalgte miljøafgifte Novembe 2004 Rambøll Management Nøegade 7A DK-1165 København K Danmak

Læs mere

Beregningsprocedure for de energimæssige forhold for forsatsvinduer

Beregningsprocedure for de energimæssige forhold for forsatsvinduer Beeninspocedue fo de eneimæssie fohold fo fosatsvindue Nævæende dokument beskive en pocedue til bestemmelse, af de eneimæssie fohold fo fosatsvindue. Det skal notees, at beeninen e baseet på en foeløbi

Læs mere

Forløb om annuitetslån

Forløb om annuitetslån Matema10k C-niveau, Fdenlund Side 1 af 7 Foløb om annuitetslån Dette mateiale fokusee på den tpe lån de betegnes annuitetslån. Emnet kan buges som en del af det suppleende stof, og mateialet kan anvendes

Læs mere

Appendiks B: Korrosion og restlevetid for trådbindere

Appendiks B: Korrosion og restlevetid for trådbindere Appendiks B: Koosion og esleveid fo ådbindee I de følgende omales koosionspocessene fo ådbindee og hvodan man beegne esleveiden fo en koodee ådbinde. Tådbindee ha i idens løb væe udfø af: messing (en legeing

Læs mere

Opsparing og afvikling af gæld

Opsparing og afvikling af gæld Opspaig og afviklig af gæld Opspaig Eksempel 1 Lad os state med at se på et eksempel. 100 Euo idbetales å i tæk på e koto, de foetes med 3 % p.a. Vi ha tidligee beeget e såda kotos udviklig skidt fo skidt:

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE CHR RICHARDTSVEJ N KØBENHAVNSVEJ LOKALPLAN NR. B-16.2 Boligomåde vest fo Solbakkevej, Vodingbog By Vodingbog septembe 2006 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om

Læs mere

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs.

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs. Jaua2003/ AM Retesegig - LÅN & OPSPARING 1/8 PROCENT Po cet betyde p. 100" altså hudededele p% = p 100 Decimaltal Ved omskivig fa pocet til decimaltal flyttes kommaet to pladse mod veste 5%=0,05 0,1%=0,001

Læs mere

Elektrostatisk energi

Elektrostatisk energi Elektomagnetisme ide 1 af 8 Elektostatik Elektostatisk enegi Fo et legeme, de bevæge sig fa et punkt til et andet, e tilvæksten i potentiel enegi høende til en konsevativ 1 kaft F givet ved minus det abejde,

Læs mere

p o drama vesterdal idræt musik kunst design

p o drama vesterdal idræt musik kunst design musik dama kunst design filmedie idæt pojektpocespobieenpos itpoblempovokationpodu kt p on to p ot estpobablypogessivpodu ktionpovinspomotionp otesepologpoevefipofil Vestedal Efteskole // Gl. Assensvej

Læs mere

Etiske dilemmaer i fysioterapeutisk praksis

Etiske dilemmaer i fysioterapeutisk praksis side 06 fysioteapeuten n. 06 apil 2008 AF: FYSIOTERAPEUT, PH.D.-STUDERENDE JEANETTE PRÆSTEGAARD j.paestegaad@oncable.dk Foto: GITTE SKOV fafo.fysio.dk Etiske dilemmae i fysioteapeutisk paksis Hvis vi ikke

Læs mere

Nr Atom nummer nul Fag: Fysik A Udarbejdet af: Michael Bjerring Christiansen, Århus Statsgymnasium, august 2009

Nr Atom nummer nul Fag: Fysik A Udarbejdet af: Michael Bjerring Christiansen, Århus Statsgymnasium, august 2009 N. -9 Atom numme nul Fag: Fysik A Udabejdet af: Michael Bjeing Chistiansen, Åhus Statsgymnasium, august 9 Spøgsmål til atiklen 1. Hvofo vil det væe inteessant, hvis man fo eksempel finde antikulstof i

Læs mere

Notat. 18. oktober 2011. Social & Arbejdsmarked

Notat. 18. oktober 2011. Social & Arbejdsmarked Notat Fovaltning: Social & Abejdsmaked Dato: J.n.: B.n.: 18. oktobe Udf diget af: mbf Vedłende: Fłtidspension Notatet sendes/sendt til: Abejdsmakedsudvalget Fłtidspension De ha i de seneste v et en tendens

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb:

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb: 0BRetesegig BTæk i femskivigsfaktoe! I dette tillæg skal vi se, at begebet femskivigsfaktoe e yttigt til at fostå og løse foskellige poblemstillige idefo pocet- og etesegig. 3B. Lægge pocet til elle tække

Læs mere

Matematik på Åbent VUC

Matematik på Åbent VUC Matematik på Åent VUC Lektion 8 Geometi Indoldsfotegnelse Indoldsfotegnelse... Længdemål og omegning mellem længdemål... Omkeds og aeal af ektangle og kvadate... Omkeds og aeal af ande figue... Omegning

Læs mere

Beslutning. Gothersgade karréen. Nansensgade 94-96, Gothersgade 155-159, Nørre Farimagsgade 65-71.

Beslutning. Gothersgade karréen. Nansensgade 94-96, Gothersgade 155-159, Nørre Farimagsgade 65-71. Beslutig FÆLLES GÅRDHAVE Gothesgade kaée Nasesgade 94-96, Gothesgade 155-159, Nøe Faimagsgade 65-71. Bogeepæsetatioe ha XX. XX 20XX tuffet byfoyelsesbeslutig om idetig af e fælles gådhave. De fælles gådhave

Læs mere

Elektrodynamik. Christian Andersen. 15. juni 2010. Indhold 1. 1 Indledning 3

Elektrodynamik. Christian Andersen. 15. juni 2010. Indhold 1. 1 Indledning 3 Elektodynamik Chistian Andesen 15. juni 010 Indhold Indhold 1 1 Indledning 3 Elektostatik 3.1 Det elektiske felt............................. 3. Divegens og Cul af E-felte...................... 3.3 Elektisk

Læs mere

AKTUEL ANALYSE. Nye tider på boligmarkedet 24. januar 2007

AKTUEL ANALYSE. Nye tider på boligmarkedet 24. januar 2007 AKTUEL ANALYSE Nye tie på boligmakeet 24. janua 2007 De høje pisstigningstakte på boligmakeet e løjet af, og meget tale fo en fotsat afæmpning i en kommene ti. Sien boligmakeet vente i 1993, e pisene vokset

Læs mere

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007 Alt hvad du nogensinde ha ønsket at vide om... VEKTORER Del 2 Fank Nasse 2006-2007 - 1 - Indledning Vi skal i denne lille note gennemgå det basale teoi om vektoe i planen og i ummet. Stoffet e pæcis det

Læs mere

LOKALPLAN 14-027 CENTER- OG BOLIGOMRÅDE VED JØRGEN STEINS VEJ, VESTBJERG

LOKALPLAN 14-027 CENTER- OG BOLIGOMRÅDE VED JØRGEN STEINS VEJ, VESTBJERG LOKALPLAN 14-027 CENTER- OG BOLIGOMRÅDE VED JØRGEN STEINS VEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JUNI 2001 Vejledning En lokalplan fastlægge bestemmelse fo, hvodan aeale, nye bygninge, beplantning,

Læs mere

WWW g SOCIALE MEDIER. IQg NQ. I Ng takt med at vi bruger mere og mere tid på nettet

WWW g SOCIALE MEDIER. IQg NQ. I Ng takt med at vi bruger mere og mere tid på nettet VIRKELIG g VIRTUEL WWW g SOCIALE MEDIER I takt med at vi bge mee og mee tid på nettet smelte det sammen med nævæ og fysisk kontakt. Vi få hologamme d kan øe. De sociale medie blive alt afgøende fo fastholde

Læs mere

Kvantemekanik 10 Side 1 af 9 Brintatomet I. Sfærisk harmoniske ( ) ( ) ( ) ( )

Kvantemekanik 10 Side 1 af 9 Brintatomet I. Sfærisk harmoniske ( ) ( ) ( ) ( ) Kvantemekanik 0 Side af 9 Bintatomet I Sfæisk hamoniske Ifølge udtyk (9.7) e Lˆ Lˆ og de eksistee således et fuldstændigt sæt af = 0 samtidige egenfunktione fo ˆL og L ˆ de som antydet i udtyk (9.8) kan

Læs mere

Sabatiers princip (elevvejledning)

Sabatiers princip (elevvejledning) Sabaties pincip (elevvejledning) Væ på toppen af vulkanen Sammenligning af katalysatoe Fomål I skal måle hvo godt foskellige stoffe vike som katalysato fo udvikling af oxygen fa hydogenpeoxid. I skal sammenligne

Læs mere

Pension og Tilbagetrækning - Ikke-parametrisk Estimation af Heterogenitet

Pension og Tilbagetrækning - Ikke-parametrisk Estimation af Heterogenitet Pension og Tilbagetækning - Ikke-paametisk Estimation af Heteogenitet Søen Anbeg De Økonomiske Råds Sekataiat, DØRS Pete Stephensen Danish Rational Economic Agents Model, DREAM DREAM Abedspapi 23:2 foeløbig

Læs mere

CO 2. -regnskab For virksomheden Jammerbugt Kommune

CO 2. -regnskab For virksomheden Jammerbugt Kommune -egnskab Fo viksomheden Jammebugt Kommune Fosidebilledet vise Ryå, de gå ove sine bedde -egnskab fo Jammebugt Kommune Jammebugt Kommune indgik d. 9. oktobe 2009 en klimakommuneaftale med Danmaks Natufedningsfoening.

Læs mere

Impulsbevarelse ved stød

Impulsbevarelse ved stød Iulsbevaelse ved stød Iulsbevaelse ved stød Indhold Iulsbevaelse ved stød.... Centalt stød.... Elastisk stød... 3. Uelastisk stød... 4. Iulsbevaelse ved stød...3 5. Centalt elastisk stød...4 6. Centalt

Læs mere

De dynamiske stjerner

De dynamiske stjerner De dynamiske stjene Suppleende note Kuglesymmetiske gasmasse Figu 1 Betelgeuse (Alfa Oionis) e en ød kæmpestjene i stjenebilledet Oion. Den e så sto, at den anbagt i voes solsystem ville nå næsten ud til

Læs mere

Frivillige dyrkningsaftaler i indsatsområder

Frivillige dyrkningsaftaler i indsatsområder Miljøpojekt N. 812 2003 Fivillige dykningsaftale i indsatsomåde Gundlag og mulighede belyst ud fa kvælstofpoblematikken Egon Noe og Andes Højlund Nielsen Danmaks JodbugsFoskning Helene Simoni Thoup og

Læs mere

Trigonometri. teori mundtlig fremlæggelse C 2. C v. B v. A v

Trigonometri. teori mundtlig fremlæggelse C 2. C v. B v. A v Tigonometi teoi mundtlig femlæggelse 2 v v B v B Indhold 1. Sætning om ensvinklede teknte og målestoksfohold (uden bevis)... 2 2. Vinkelsummen i en teknt... 2 3. Pythgos sætning om ETVINKLEDE TEKNTE...

Læs mere

Om Gear fra Technoingranaggi Riduttori Tilføjelser til TR s katalogmateriale

Om Gear fra Technoingranaggi Riduttori Tilføjelser til TR s katalogmateriale ...when motos must be contolled Om Gea fa Technoinganaggi Riduttoi Tilføjelse til TR s katalogmateiale ISO 9 cetificeing: Technoinganaggi Riduttoi følge ISO 9 pincippene i dees kvalitetsstying. Alle dele

Læs mere

VI SEJREDE! Vi kom, vi så,

VI SEJREDE! Vi kom, vi så, Vi kom, vi så, VI SEJREDE! Pojekt JCI Julehjælp Svendbog Hjælp os med at hjælpe ande 2011 afsluttede indsamlingen til tængte bønefamilie i Svendbog med sto succes! Søndag d. 18. dec. va sidste indsamlingsdag

Læs mere

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATEMATIK

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATEMATIK MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATEMATIK fa C- til A- niveau. udgave FORORD Denne bog e beegnet fo studeende, som ha behov fo at epetee elle opgadee dees matematiske viden fa C elle B- niveau til A-niveau Bogen

Læs mere

DesignMat Den komplekse eksponentialfunktion og polynomier

DesignMat Den komplekse eksponentialfunktion og polynomier DesignMat Den komlekse eksonentialfunktion og olynomie Peben Alsholm Uge 8 Foå 009 Den komlekse eksonentialfunktion. Definitionen Definitionen Den velkendte eksonentialfunktion x! e x vil vi ofte ligesom

Læs mere

Geografi 8. klasse 2011/2012

Geografi 8. klasse 2011/2012 Geogafi 8. klasse 2011/2012 Ca. 75 lektione Åsplanen tage udgangspunkt i fælles mål fo faget geogafi. Det femgå af afkydsningslisten på de følgende side, hilke tinmål de il blie behandlet i de enkelte

Læs mere

12.5 Rør, brønde og bygværker

12.5 Rør, brønde og bygværker 12.5 Rør, brønde og bygværker Af Steffen Birk Hvorslev, SBH-Consult A/S Betonrør og -brønde bruges til at anlægge gravitations- og tryksystemer til transport af spildevand og regnvand, samt til at etablere

Læs mere

Magnetisk dipolmoment

Magnetisk dipolmoment Kvantemekanik 9 Side 1 af 9 Magnetisk dipolmoment Klassisk Ifølge EM udtyk (8.16) e det magnetiske dipolmoment af en ladning q i en cikulæ bane med adius givet ved μ = IA (9.1) v q > 0 μ L hvo A = π I

Læs mere

Magnetisk dipolmoment

Magnetisk dipolmoment Kvantemekanik 9 Side 1 af 8 Magnetisk dipolmoment Klassisk Ifølge EM udtyk (8.16) e det magnetiske dipolmoment af en ladning q i en cikulæ bane med adius givet ved μ = IA (9.1) v q > 0 μ L hvo A = π og

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

Cisgene bygplanter. planteforskning.dk Bioteknologi

Cisgene bygplanter. planteforskning.dk Bioteknologi plantefoskning.dk Cisgene bygplante Nyttige egenskabe kan tilføes til femtidens afgøde ved hjælp af genetisk modifikation uden indsættelse af atsfemmede gene. Den nye stategi anvendes bl.a. til udvikling

Læs mere

Trekantsberegning. for B- og A- niveau i stx og hf udgave 2. 2014 Karsten Juul

Trekantsberegning. for B- og A- niveau i stx og hf udgave 2. 2014 Karsten Juul Tekansbeegning fo - og - niea i sx og hf dgae l 34 8 014 Kasen Jl Indhold 1. Vinkle... 1. Tekans häjde og aeal... 1.1 HÄjde.... 1. HÄjde-gndlinje-fomel fo ekans aeal... 1.3 Eksemel ho aeal e kend... 1

Læs mere

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages Pojekt 4. Alægsøkoomie i Stoebæltsfobidelse hvoda afdages lå? Dette pojekt hadle om, hvoda økoomie va skuet samme, da ma byggede Stoebæltsfobidelse. Stoe alægspojekte e æste altid helt elle delvist låefiasieet.

Læs mere

Ønskekøbing Kommune - netværksanalyse i den administrative organisation

Ønskekøbing Kommune - netværksanalyse i den administrative organisation Ønskekøbing Kommune - netvæksanalyse i den administative oganisation Hvodan vike det i paksis? Elektonisk spøgeskemaundesøgelse Svaene fa undesøgelsen kombinees med alleede eksisteende stamdata i minde

Læs mere

150-året for. medarbejdermagasin. Nyheder fra det årlige møde i det Europæiske Samarbejdsudvalg

150-året for. medarbejdermagasin. Nyheder fra det årlige møde i det Europæiske Samarbejdsudvalg Help goup human elations and copoate cultue medabejdemagasin Sophus Falck blev født fo 150 å siden, og hele Falcks Goup Management va samlet fo at besøge hans gav. Hvofo? Koncenchefen svae på næste side.

Læs mere

Marine områder 2000 - Miljøtilstand og udvikling

Marine områder 2000 - Miljøtilstand og udvikling Danmaks Miljøundesøgelse Miljøministeiet NOVA 23 Maine omåde 2 - Miljøtilstand og udvikling Faglig appot fa DMU, n. 375 [Tom side] Danmaks Miljøundesøgelse Miljøministeiet NOVA 23 Maine omåde 2 - Miljøtilstand

Læs mere

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing:

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing: Matema10k C-iveau, Fydelud Side 1 af 10 Auitetsopspaig De fides mage måde at spae op på. Vi vil he se på de såkaldte auitetsopspaig. Emet ka buges som e del af det suppleede stof, og det ka avedes som

Læs mere

11: Det skjulte univers

11: Det skjulte univers : Det skjulte unives Jeg nævnte tilbage i kapitel 2, at de e en foklaing på, at univeset ha den oveodnede stuktu, som det ha. Men dengang manglede vi foudsætningene fo at fostå foklaingene. Siden ha elativitetsteoien

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø (kort) udarbejdet af NFA (AMI)

Psykisk arbejdsmiljø (kort) udarbejdet af NFA (AMI) Psykisk abejdsmiljø (kot) udabejdet af NFA (AMI) Navn, dato, å Hvilken afdeling abejde du i? Afdelingens navn De følgende spøgsmål handle om dit psykiske abejdsmiljø. Sæt et kyds ud fo hvet spøgsmål ved

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde "Falunparken" LOKALPLAN NR. B-25.2. 20 kr. FALUNVEJ PRINS JØRGENS ALLÈ KØBENHAVNSVEJ

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde Falunparken LOKALPLAN NR. B-25.2. 20 kr. FALUNVEJ PRINS JØRGENS ALLÈ KØBENHAVNSVEJ VORDINGBORG KOMMUNE N PRINS JØRGENS ALLÈ FALUNVEJ KØBENHAVNSVEJ LOKALPLAN NR. B-25.2 Boligomåde "Falunpaken" Vodingbog mats 2005 20 k. Rettelsesblad til Lokalplan B-25.2 Lokalplan C.17.24.01 Vaehus ved

Læs mere

Ejlskov A/S har for Vejdirektoratet udført prøvetagning af sediment i 2 regnvandsbassiner på Etape 4540 tilslutningsanlæg ved Odense SØ.

Ejlskov A/S har for Vejdirektoratet udført prøvetagning af sediment i 2 regnvandsbassiner på Etape 4540 tilslutningsanlæg ved Odense SØ. Notat 25-03-2014 Ejlskov A/S Jens Olsens Vej 3 8200 Åhus N Danmak www.ejlskov.com Sag: 14038 phk@ejlskov.com Tel: 87310063 Klient: Vejdiektoatet Pojekt: Etape 4540 Tilslutningsanlæg Odense SØ Opgave: Pøvetagning

Læs mere

Metode til beregning af varmetransmissionskoefficient (U-værdi) for ovenlys

Metode til beregning af varmetransmissionskoefficient (U-værdi) for ovenlys Metode til beenin af vametansmissionskoefficient (U-vædi) fo oven Nævæende notat beskive en metode til beenin af vametansmissionskoefficienten fo oven. Pincippet i beeninspoceduen tae udanspunkt i beeninsmetoden

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE N VOLDGADE ALGADE BAISSTRÆDE LOKALPLAN NR. C-16.1 Centeomåde mellem Algade og Voldgade, Vodingbog Vodingbog juni 2006 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets

Læs mere

En forhandlingsmodel for løndannelsen

En forhandlingsmodel for løndannelsen MODELGRUPPEN Moten Wene Danmaks Statistik Abejdspapi 30. janua 2003[Udkast] En foandlingsmodel fo løndannelsen Resumé: Afløse foige papi af samme navn. [Koektulæsning og gennemskivning udestå] mo Nøgleod:

Læs mere

MSLT: Undersøgelse af søvnlatens

MSLT: Undersøgelse af søvnlatens MSLT: Udesøgelse af laes Du skal have foeage e Mulipel Søv Laes Tes - MSLT. Søvlaes e de id, de gå, fa du ha lag hovede på pude fo a, il du. SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN Udesøgelse age e hel dag. Med 2

Læs mere

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better A change fo the bette Intoduktion Wea&Cae e en smat løsning, de give mulighed fo at følge fugtniveauet i bleen, så den kan skiftes efte behov. Infomationen gå fa en sende på bleen til modtageens smatphone

Læs mere

Wor King Papers. Management Working Papers. Mere egenkapital i de store nordiske banker hvad koster det for banken?

Wor King Papers. Management Working Papers. Mere egenkapital i de store nordiske banker hvad koster det for banken? Wo King Papes Management Woking Papes 2017-08 Mee egenkapal i de stoe nodiske banke hvad koste det fo banken? Johannes Raaballe, mil Snede Andesen og Jacob Kjæ Bahlke Mee egenkapal i de stoe nodiske banke

Læs mere

Valgpe riode. Medlemmer i perioden 2014-2017 1 medlem Arne Nielsen (A) Bemærkni nger

Valgpe riode. Medlemmer i perioden 2014-2017 1 medlem Arne Nielsen (A) Bemærkni nger bestyelse m.v. AMU Nodjylland HR Antal medlemme (og suppleante) vælges (elle indstilles) Bestyelsen sammensættes således: 10 udefakommende medlemme: Udpeges af lokale abejdsgiveoganisatione: 2 medlemme

Læs mere

Julestjerner af karton Design Beregning Konstruktion

Julestjerner af karton Design Beregning Konstruktion Julestjene af katon Julestjene af katon Design Beegning Konstuktion Et vilkåligt antal takke En vilkålig afstand fa entum ud til spidsene En vilkålig afstand fa entum ud til toppunktene i "indakkene" En

Læs mere

Kontakt: - en anden tid et andet tempo! A13 Hobro. Løgstør. Skive. Bjerregrav Hjarbæk Fjord. Skals A13. Hobro/Randers Viborg. Kulturarvsforbindelsen

Kontakt: - en anden tid et andet tempo! A13 Hobro. Løgstør. Skive. Bjerregrav Hjarbæk Fjord. Skals A13. Hobro/Randers Viborg. Kulturarvsforbindelsen Hvolis Jenaldelandsby og Kultuavsfobindelsen, Skive Heedsvejen 135 Veste Bjeegav 9632 Møldup www.jenaldelandsby.dk hvolis@vibog.dk A13 Hobo Løgstø Bjeegav Hjabæk Fjod Skals OL Kontakt: - en anden tid et

Læs mere

Helikopterprojekt Vejprospektering mellem Sisimiut og Sønderstrømfjord

Helikopterprojekt Vejprospektering mellem Sisimiut og Sønderstrømfjord Helikoptepojekt Vejpospekteing mellem Sisimiut og Søndestømfjod 7.-. august 006 Hold Emil Stüup-Toft, s060480 Vivi Pedesen, s06048 János Hethey, s03793 Moten Bille Adeldam, s00334 Rettelsesblad til tykt

Læs mere

Uddannelsesforløb: Herning - AAS AKH Herning. AKH-Herning-AAS+AKH

Uddannelsesforløb: Herning - AAS AKH Herning. AKH-Herning-AAS+AKH Uddannelsesfoløb: Hening - AAS AKH Hening AKH-Hening-AAS+AKH Hening Centalsygehus Pæsentation af afdelingen Sygehusvæsenet i Ringkjøbing Amt e oganiseet i cente. Unde Kiugisk Cente e samlet kiugi, uoli,

Læs mere

Beregningsmetode for bestemmelse af forsatsvinduers energimæssige egenskaber

Beregningsmetode for bestemmelse af forsatsvinduers energimæssige egenskaber Beeninsmetode fo bestemmelse af fosatsvindues eneimæssie eenskabe dabejdet af DT i 200 fo eneistyelsen, o justeet i 2005 i fællesskab af DT o Teknoloisk Institut Kontaktpesone: Pofesso Svend Svendsen Danmaks

Læs mere

Haugaard Nielsen Advokatfirma

Haugaard Nielsen Advokatfirma Haugaad Nielsen Advokatfima Danske Havne 14. juni 2016 Compliance på miljø- og planomådet Flemming Elbæk Flemming Elbæk, advokat, HD(Ø) Ansættelse mv.: Advokatfuldmægtig, 2006-2008 Juist, Miljøministeiet,

Læs mere

Elementær Matematik. Parameterkurver

Elementær Matematik. Parameterkurver Elemenæ Maemaik Paameekuve Ole Wi-Hansen 8 Indhold. Indledende beagninge.... Vekofunkione.... Tangen il en paameekuve.... Lodee, vandee angene og spidse....7. Undesøgelse af paameekuve...8 5. Kuvelængde

Læs mere

CoCo-obligationer i matematisk modelperspektivering

CoCo-obligationer i matematisk modelperspektivering CoCo-obligatione i matematisk modelpespektiveing CoCo bonds in a mathematical modeling pespective af JENS PRIERGAARD NIELSEN ######-#### THESIS fo the degee of MSc in Business Administation and Management

Læs mere

Ansat ved Odense Vandselskab as 1. maj 1998. Renovering og nyanlæg af vandledning

Ansat ved Odense Vandselskab as 1. maj 1998. Renovering og nyanlæg af vandledning Carsten Hammer Ansat ved Odense Vandselskab as 1. maj 1998 Renovering og nyanlæg af vandledning Odense Vandforsyning Grundlagt 1853 Odense Vandselskab as Dannet i 1994 Navneskifte 1. januar 2010 til VandCenter

Læs mere

SUNDHEDSHUS TOLDBODEN, VIBORG

SUNDHEDSHUS TOLDBODEN, VIBORG SUNDHEDSHUS TOLDODEN, VIORG [Et modene flebugehus med suveæn placeing] OK GROUP OFFIEPRK TOLDODEN SPRRE GDE Inde ingvej Tog busstation Toldbodgade Regionshospital, Vibog E47 Udendøs ophold foan kantinen

Læs mere

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik.

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik. 0 Anlægning af land baserede - Dambrug Kar og rør installationer. Henvendelse BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280 Mail tanke@bsteknik.com Web. www.bsteknik.com Stålkar med PE Inder liner. Størrelse tilpasset

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme og pimiske tal BETEGNELSER. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige hele

Læs mere

Fagstudieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning)

Fagstudieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning) Fagstudieodning fo tilvalgsuddannelsen i Ehvevsøkonomi (2012-odning) 1 Indledning Til denne uddannelsesspecifikke fagstudieodning knytte sig også Rammestudieodning fo Det Samfundsvidenskabelige Fakultet,

Læs mere

VURDERING AF LØSNINGSFORSLAG I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE

VURDERING AF LØSNINGSFORSLAG I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE Modul 0: Speciale 0. semeste, cand.oecon Aalbog Univesitet Afleveet d. 30. maj 202 VURDERING AF LØSNINGSFORSLAG I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE Vejlede: Finn Olesen Skevet af Henik Hanghøj

Læs mere

Fra udsat til ansat. Medieinfo. Socialrådgiveren. job til udsatte unge. dgmedia.dk. ds advarer mod at spare i psykiatrien

Fra udsat til ansat. Medieinfo. Socialrådgiveren. job til udsatte unge. dgmedia.dk. ds advarer mod at spare i psykiatrien Socialådgiveen Medieinfo 2015 socialådgiveen 11/14 Læs mee om voes mange ande medie på Fa udsat til ansat viksomhedspaktik skaffe job til udsatte unge dgmedia.dk ds advae mod at spae i psykiatien Kommunalt

Læs mere

Stillings- og personprofil. Trafik og vejchef

Stillings- og personprofil. Trafik og vejchef Teknik- og Miljøfovaltningens seketaiat Middelfat Kommune Østegade 21 80 Nøe Aaby www.middelfat.dk Stillings- og pesonpofil Tafik- og vejchef Middelfat Kommune Mats 2008 Opdagsgive Adesse Stilling Refeee

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 2 Bilag 2 Evidenstabel Fofatte Å Studietype Studiets Aevalo, J.J. 2012 Valideingsstudie Palliative patiente Sammenligning af fie skalae til vudeing af sedationsniveau. Vancouve Inteaction Calmness

Læs mere

(Denne målbeskrivelse skal skrives ind i egen målbeskrivelse for hoveduddannelsen)

(Denne målbeskrivelse skal skrives ind i egen målbeskrivelse for hoveduddannelsen) Målbeskivelse fo de fælleskiugiske uddannelseselemente inden fo de 5 kiugiske speciale (Kakiugi, Kiugi, Plastikkiugi, Thoaxkiugi og Uologi) (Denne målbeskivelse skal skives ind i egen målbeskivelse fo

Læs mere

MATEMATIK på Søværnets officerskole

MATEMATIK på Søværnets officerskole MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATEMATIK på Søvænets officeskole (opeativ linie). udgave 9 FORORD Bogen gennemgå det pensum, som e beskevet i fagplanen af 9. Det e en foudsætning, at de studeende ha et solidt

Læs mere

Uponor. No-Dig-systemer. No-Dig-systemer. Uponor NO-DIG-SYstemer 569

Uponor. No-Dig-systemer. No-Dig-systemer. Uponor NO-DIG-SYstemer 569 Uponor Uponor NO-DIG-SYstemer 569 indhold 13.0 - indhold... 569 13.1 - indledning... 571 13.2 Uponor No-Dig-system Pipebursting...573 Dimensionering...576 13.3 Uponor No-Dig-system Omega-Liner...579 Godkendelser....

Læs mere