Center for personale og økonomiservice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for personale og økonomiservice"

Transkript

1 Center for personale og økonomiservice Præsentation Centeret er under sammenlægning med Borgmestersekretariatet og organiseringen er under udarbejdelse. Budgetnotatet er udarbejdet på den eksisterende organisation og vil blive tilrettet når organiseringer er faldet på plads. De fremtidige hovedfunktioner i det nye center bliver: Koordinering og ledelsesinformation Økonomistyring og support Personale og forhandling HR og kommunikation Sekretariat Centeret servicerer centerets kernebrugere, der er: Kommunalbestyrelsen Ledelsesniveauet i Egedal Kommune: Direktion, centerledelser og øvrige ledere med personale/ramme ansvar Alle medarbejdere i Egedal Kommune Samarbejdspartnere, f.eks. revisionen og forhandlingsberettigede organisationer, herunder lokale tillidsrepræsentanter. Centerets opgave er at servicere både i bredden og i dybden på alle ledelsesmæssige områder og dermed understøtte det organisatoriske grundlag for decentral ledelse central styring. Centeret ledes fremtidigt af en centerchef, hertil kommer 4 afdelingsledere og medarbejdere fordelt i forskellige teams. Driftsbudget Tabel 1 viser bevilling fordelt på løn og øvrig drift. Tabel 1 budget fordelt på Løn og Øvrig drift 1. Økonomiudvalget Løn Øvrig drift I alt Centerets bevilling i 2014 er på i alt 153,7 mio. kr., jf. tabel 1. Heraf anvendes 56,6 mio. kr. på løn inkl. løn til elever, seniorjob og lønpuljer. Centerets lønbudget indeholder en del lønpuljer, blandt andet udgifter til særlige overenskomstmæssige puljer, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse. Budgettet overføres til de respektive centre, når lønaftaler m.m. er indgået. På øvrig drift er afsat 97,0 mio. kr., som skal dække Kommunens udgifter til ITudgifter til fagapplikationer og eksterne systemafgifter, SOLT-projektet, tværgående uddannelses-puljer, tjenestemandspension, arbejdsskadeforsikring m.m.

2 Forskellen mellem 2013 og 2014 skyldes hovedsagligt at der er foretaget udmøntning fra barselpuljen for første del af 2013, stigende udgifter vedr. seniorjobs samt overførsler fra 2012 til Der er udsving på en del områder, som er beskrevet nedenfor. Aktivitetsbaseret budget og perspektiver De stigende krav til kommunernes effektivitet og økonomistyring øger behovet for en velfungerende økonomi-, personale- og sekretariatsfunktion, der kan understøtte det politiske niveau og alle kommunens ledere og medarbejdere. Fokus for CPØS vil i 2013 og 2014 være, at fusionere, og få ændret snitflader til samarbejdsflader samt beskrive kerneydelser i det nye center. I forhold til de nye økonomi- og personalesystemer skal der arbejdes med at implementere og udnytte de nye værktøjer, som blev indført ved årsskiftet 2012/2013. Det nye integrerede økonomi- og personalesystem skal indarbejdes i de daglige arbejdsgange og samarbejdsrelationer mellem CPØS/det nye center og de mange decentrale brugere. Opgaven er at sikre og understøtte smidige og effektive arbejdsgange, decentralt som centralt, for herigennem at styrke økonomistyringen og ledelsestilsynet, samt frigøre ressourcer til nye fokusområder. Hertil kommer, at CPØS/det nye center samtidig er i gang med at implementere ledelsesinformation, i samarbejde med flere fagcentre, der også skal forankres både decentralt og centralt. Endelig skal det fælles kommunale ledelsesinformationsværktøj (FLIS) samtænkes i en samlet ledelsesinformationsstrategi, når de endelige muligheder kendes. På det mellemlange sigt forbereder kommunen sig på, at mulighederne for at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere vil blive skærpet i de kommende år. Kommunen arbejder derfor med en flerstrenget strategi, hvor den både uddanner elever samt arbejder med kompetenceudvikling for både at øge effektiviteten og skabe mere attraktive arbejdspladser. Budgettet for CPØS består af udgifter til centerets egne medarbejdere, ordninger der administreres for den samlede organisation samt kommunens "sælg og lej tilbage" projekt (SOLT). Tabel 2 budget fordelt på rammer 1. Økonomiudvalget Centerets egen ramme SOLT, ADM bidrag m.v Fælles for alle - lønpuljer m.v I alt Personale og økonomiservices egen ramme Egen ramme udgør i ,3 mio. kr. og fra ,0 mio. kr., den beskrives i nedenstående. Forskellen fra 2013 til 2014 skyldes hovedsagligt at der fra 2014 er overført 1,2 mio. kr. vedr. IT til bibliotekerne og at der fra 2014 er 0,7 mio. kr. på indkøbsfunktionen vedr. effektiviseringer. Derudover er der diverse overførsler fra 2012 til Løn m.m. Til at varetage centerets opgaver er der afsat et lønbudget på 26,0 mio. kr. Lønbudgettet vil i 2013 og frem blive reduceret i forbindelse med de effektiviseringsforslag, der behandles i kommunalbestyrelsen i juni Til kompetenceudvikling er i 2013 afsat 0,3 mio. kr. Fra 2014 er der sket en omfordeling af kommunens kompetencemidler, så centerets budget er faldet til knap 0,2 mio. kr.

3 Indkøbsfunktionen Indkøbsteamet fik tilført 1 fuldtidsstilling i Stillingen skulle finansieres gennem udbud svarende til 0,5 mio. kr. årligt. Derudover skulle teamet hjemtage yderligere effektiviseringer svarende til 1,0 mio. kr. årligt. Det samlede mål på 1,5 mio. kr. blev kun delvist nået i De manglende effektiviseringer blev overført til I 2013 og overslagsårene er der hjemtaget besparelser på ca. 2,150 mio. kr. årligt. Fra og med 2014, vil der således være opnået besparelser på ca. 0,7 mio. kr., udover det forudsatte mål. Dette beløb indgår i effektiviseringsforslagene der behandles i kommunalbestyrelsen i juni Øvrige udgifter Der er i alt afsat 0,4 mio. kr. til øvrige udgifter m.m., der bl.a. indeholder udgifter som annoncer, abonnementer, kontorhold samt fotokopiering og trykning. Revision og advokatbistand Budgettet til revision udgør fra 2013 knap 0,6 mio. kr., og skal primært anvendes til de i kontrakten fastsatte opgaver. Til advokatbistand i forbindelse med udbud m.m. er afsat 0,2 mio. kr. Gebyrer Gebyrer er hovedsagligt PBS gebyrer. Der er i alt afsat godt 0,7 mio. kr. svarende til tidligere års forbrug. IT-udgifter har overtaget budgettet til eksterne systemudgifter fra Center for Ejendomme og Intern Service. Budgettet udgør 26,4 mio. kr. i 2013 og 25,2 mio. kr. fra 2014, forskellen er begrundet i at der er overført 1,2 mio. kr. til bibliotekerne til indkøb og drift af IT. I 2014 og frem er udgifterne fordelt med 22,7 mio. til KMD/Fujitsu samt 2,5 mio. kr. til en række fagapplikationer. Applikationerne anvendes af institutionerne og til den almindelige drift af kommunens netværk. Det er besluttet, at budgettet skal søges fordelt på de enkelte centre ud fra det faktiske forbrug af systemerne. Endvidere skal der ske en opdeling med henblik på overdragelse af IT Drift til det planlagte fælleskommunale selskab. SOLT, administrationsbidrag m.v. Rammen udgør i 2014 netto 47,5 mio. kr. og beskrives i nedenstående. Tabel 2.1 SOLT aftalerne Kapitalforvalterhonorar Områder Sandbjergkompleks Skoler Stenløse Rådhus I alt Ølstykke Kommune og Stenløse Kommune indgik i 2000 hver et Sælg og leje tilbage (SOLT) arrangement omkring kommunernes skoler, Sandbjerg Komplekset i Stenløse og Stenløse Rådhus. Der er leasingarrangementer for i alt ca. 1 mia. kr. Leasingafgiften m.m. er budgetteret til 50,7 mio. kr. Der er budgetteret med henblik på imødegåelse af eventuelle renteudsving blandt andet med baggrund i uroen på det finansielle marked og overholdelse af den økonomiske politik. Området vurderes løbende i Budget-

4 processen. Den samlede økonomi for SOLT-projekterne er beskrevet i et selvstændigt afsnit vedrørende SOLT. Øvrige indtægter Indtægten vedr. administrationsbidrag fra forsyningsområdet dækker forsyningsområdernes andel af kommunens almindelige administrationsudgifter. Der er indregnet administrationsbidrag fra affaldssektoren og Lokal Kraft Varmeværk (LKV), indtægterne udgør omkring 3,0 mio. kr. Herudover er der administrationsbidrag vedr. skorstensfejer og renholdelse af Egedal Center samt skadedyr m.m. En indtægt på i alt 0,2 mio. kr. Fælles for alle - lønpuljer m.v. Fællesrammen udgør i ,0 mio. kr. og beskrives i nedenstående. Seniorjob Seniorjobordningen indebærer, at kommunen er pligtig til at ansætte borgere i alderen år, som er berettiget til efterløn, og som ansøger om seniorjob inden de falder for dagpengeretten. Seniorjobindehaveren skal have den overenskomstmæssige løn indenfor ansøgerens faglige område, kommunen kompenseres delvist med et tilskud fra staten. Til seniorjob var der i 2013 oprindeligt afsat 2,8 mio. kr., hvilket svarer til ansættelse af ca. 11 årsværk. I april 2013 var der ansat, hvad der svarer til ca. 20 årsværk i seniorjob, hvilket medførte en ny beregning af budgettet. Det skønnes at der i 2013 er ansættelser i seniorjobordningen svarende til ca. 40 årsværk, i årsværk og i 2015 og frem 55 årsværk. Dette svarer budgetmæssigt til 7,0 mio. kr. i 2013, 8,8 mio. kr. i 2014 og 9,6 mio. kr. i 2015 og frem, når refusionen er modregnet. Elever Der blev ansat fem elever i 2012 og fra 2013 og frem ansættes fire elever. Til at dække ovenstående antal elever er afsat 1,6 mio. kr. i 2013, 1,8 mio. kr. i 2014 og 1,7 mio. kr. fra Tværgående uddannelsesmidler Tabel 2.2 Tværgående uddannelsesmidler MED/arbejdsmiljø Alle personalegrupper Lederuddannelse Lederuddannelse II Talentudviklingspulje Arbejdsmiljøudvalg I alt Til tværgående uddannelser er i alt afsat 2,5 mio. kr. i 2013, 1,1 mio. kr. i 2014 og 2015 samt 1,6 mio. kr. fra Tværgående uddannelsespulje for MED- og arbejdsmiljørepræsentanter Der er afsat 0,260 mio. kr. til uddannelse og kurser for MED- og arbejdsmiljørepræsentanter. Der er overført 0,1 mio. kr. fra 2012 til 2013 til bl.a. H-MED internat og ekstraordinære kurser pga. af ny MED-organisation.

5 Et af kravene i relation til MED-aftalen er, at alle repræsentanter, både ledere og medarbejdere, skal gennemføre en obligatorisk MED-uddannelse. Herudover er der lovpligtige arbejdsmiljøkurser, som arbejdsmiljørepræsentanterne skal deltage i. Uddannelsesdage for MED-repræsentanter, jf. den lokale MED-aftale, skal afholdes fra denne pulje. Tværgående uddannelsespulje for alle personalegrupper I 2013 er uddannelsespuljen på 0,290 mio. kr., i ,393 mio. kr. og 0,443 mio. kr. i 2015 og frem. Direktionen har besluttet, at der fra 2014 og frem øremærkes 0,250 mio. kr. til særlig indsats i forhold til at understøtte indsatsområderne i strategisk kompetenceudvikling. Disse midler er fremkommet ved en ny fordeling af kompetenceudviklingsmidlerne i organisationen. Uddannelsespuljen skal medfinansiere længerevarende kurser og uddannelser, der er iværksat, og som fortsætter ind i 2013 og overslagsårene, da disse er bevilget. Herefter vil midlerne blive anvendt til områder, hvor Direktionen strategisk ønsker at opdatere ledernes/medarbejdernes kvalifikationer/kompetencer eller nogle fagområder, hvor der er et særligt omfattende behov for opprioritering af kompetencer. Endelig kan midlerne anvendes til store fælles udviklingsarrangementer på tværs i organisationen, der understøtter indsatsområderne i strategisk kompetenceudvikling. Udmøntning af midlerne/bevilling af midler til uddannelser/kurser skal dermed ses i forhold til at uddannelserne/kurserne skal understøtte de strategiske mål i organisationen, hvorved vi vil få en større effekt af de enkelte kompetenceudviklingstiltag i forhold til den retning organisationen ønsker at bevæge sig. Tværgående uddannelsespulje for ledere En del af lederuddannelsespuljen vil blive anvendt på de lederkurser/uddannelser, der er iværksat, da disse kurser tidligere er bevilget. De resterende midler vil dels blive anvendt på interne og eksterne kurser der udbydes, direktions- og chefgruppens seminar, afholdelse af lederfora for alle kommunens ledere, dels tilskud til ansøgninger til længerevarende uddannelser. I 2013 udgør budgettet i alt 1,1 mio. kr. inkl. overførsel fra 2012 på 0,7 mio. kr. og tilførsel af midler fra andre puljer på knap 0,2 mio. kr. Der er i 2014 afsat 0,1 mio. kr., i ,2 mio. kr., i 2016 og frem 0,7 mio. kr. Tværgående lederuddannelsespulje II Ved trepartsaftalen i 2008 blev det aftalt, at alle offentlige ledere skal have tilbudt en diplomlederuddannelse inden Der er i 2013 afsat 0,2 mio. kr. til diplomlederuddannelse. Ca. 60 ledere er enten påbegyndt, eller har tilkendegivet, at de vil tage uddannelsen. Talentudviklingspulje Der er i trepartmidlerne fra 2010 afsat midler til talentudvikling. Egedal Kommune arbejder i Partnerskabet i Nordsjælland med at udvikle et talentprogram for fremtidige ledertalenter, som er iværksat i 2012 med deltagelse af 5 talenter og 5 talenter i 2013 fra Egedal Kommune. Alle midlerne i 2012 blev ikke anvendt, og er overført til Budgettet i 2013 udgør herefter 0,234 mio. kr. I 2014 er der 0,150 mio. kr. Arbejdsmiljøudvalg Der er afsat 0,2 mio. kr. til blandt andet halvårsmøder og indsatser i forhold til udvalgte fokusområder, der er prioriteret i H-MED. I 2013 er budgettet på 0,363 mio. kr., da der er overført knap 0,2 mio. kr. fra 2012 til 2013 til medfinansiering af nyt IT- system ift. APV og trivselsundersøgelser og indsatsområder besluttet af H-MED. Lægeerklæringer, krisehjælp, sundhedsordninger og personaleaktiviteter. Budgettet er på knap 1,5 mio. kr. i Lægeerklæringer Budgettet på kr. dækker udgifter til mulighedserklæringer m.m. fra personalet.

6 Psykologisk krisehjælp Egedal Kommune har indgået en aftale med Falck Healthcare. Aftalen sikrer, at ansatte kan henvises til blandt andet psykologhjælp, såfremt de er involveret i voldsomme hændelser under udførelse af arbejdet, eller oplever trivselsproblemer i forbindelse med arbejdet. Herudover giver aftalen mulighed for, at ansatte med misbrugsproblemer får adgang og hjælp af Falcks misbrugskonsulenter. Budgettet er på 0,7 mio. kr. og dækker op til 120 sager om året. Sundhedsordning for alle ansatte Budgettet er på 0,394 mio. kr., og der er alene budgetteret med ansættelse af én fysioterapeut i ordningen. Efter drøftelse og beslutning i Hoved-MED er arbejdsopgaverne i forhold til forebyggelse og sundhedsfremme: Ergonomisk vejledning Instruktion i pausegymnastik Holdtræning, f.eks. stabilitetstræning på bold, stavgang, vejledning i stresshåndtering, skridtmåler konkurrence og rygestopkurser. Seniorsundhedsordning Der er besluttet et 3½ årigt projekt med en seniorsundhedsordning, finansieret af de trepartmidler som skulle anvendes til seniorpolitiske initiativer som opfølgning af OK 08. Projektet startede i 2011 og udløber i Der er ansat en deltids fysioterapeut, som skal varetage seniorsundhedsordningen for de medarbejdere i kommunen, der er fyldt 55 år. Medarbejderne tilbydes særlige tilbud målrettet seniorerne: Særlige holdtræningstilbud Sundhedstjek Særlige foredrag og fyraftensmøder med emner om sundhed, livsstil, træning m.v. Individuelt tilrettelagt løbeprogram Individuel behandling/vejledning. Budgettet er på 0,432 mio. kr. i 2013 og 0,226 mio. kr. i Øvrige personaleaktiviteter Budgettet på 0,1 mio. kr. bruges normalt til at dække udgifter til blandt andet Logbuy (rabatordning for medarbejdere) og indsatsområder, der på baggrund af Løn- og personalepolitisk redegørelse årligt besluttes i H-MED som indsatsområder. I 2014 anvendes budgettet til understøttelse af målet Sund i Egedal, der afsættes kr. ca til iværksættelse af nye aktiviteter og materialer til rygestopkurser kr. ca Tjenestekørsel Til administrationens tjenestekørsel er afsat knap 1,2 mio. kr. Godtgørelse for benyttelse af egen bil udbetales efter gældende regler mellem kommunen, KL og de forhandlingsberettigede organisationer. I forbindelse med Nyt Rådhus er budgettet til kørsel blevet reduceret fra Reduktionen er indarbejdet sammen med øvrige reduktioner i forbindelse med Nyt Rådhus under Direktion og Sekretariater. AES Til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) er afsat 0,6 mio. kr.

7 Fællesudgifter annoncer og rekrutteringssystem Til fællesudgifter vedr. annoncer og rekrutteringssystem, er der i 2013 afsat 0,1 mio. kr. Herudover er der fra digitaliseringspuljen overført 0,9 mio. kr. til elektroniske adgange via NEM-ID. Udgiften forventes afholdt i 2014, hvorfor beløbet skal overføres. Der er i 2012 indkøbt et rekrutteringssystem gennem OFIR, der har lettet de administrative arbejdsgange for lederne ved en digitalisering af rekrutteringsprocessen. Fremover kan alle annoncer oprettes i dette system, hvorefter hele sagsbehandlingen i rekrutteringsprocessen er digitaliseret. Stillingsannoncer og afholdelse af udgifter ved stillingsopslag af centerchef- og direktørstillinger skal betales af uforbrugte lønmidler fra egen ramme i forbindelse med vakancer. Personaleservice vil stadig være ansvarlig for udarbejdelse af stillingsannoncer i samarbejde med direktører og det/de relevante center/centre. Lønpuljer m.v. Lønpuljer omfatter blandt andet udgifter til særlige overenskomstmæssige puljer, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse. Budgettet overføres til de respektive centre, når lønaftaler m.m. er indgået, og der forbruges dermed ikke på kontiene i regnskabet. Herudover er der tjenestemandspension til pensioneret personale og politikere. Tabel 2.3 Lønpuljer m.v. Funktion Barselspulje Seniorpulje TR/MED-kompensation Resultatlønspulje ledelsesniveau AKUT "OK 08" Trepartsinitiativer Funktion Tjenestemandspension netto I alt Til lønpuljer m.v. er i 2013 afsat i alt 31,5 mio. kr. og i 2014 er der 32,9 mio. kr., heraf udgør lønpuljer 13,5 mio. kr. Udviklingen fra 2013 til 2014 skyldes, at der i 2013 er foretaget udmøntning fra barselpuljen for første del af året til de respektiver enheder, og at tjenestemandspension i 2013 først bliver reguleret i budgetopfølgningen pr. ultimo juni Barselspuljen Barselspuljen er en aftalemæssigt bestemt pulje. Udgiftsniveauet forventes at udgøre 8,1 mio. kr. årligt. Barselspuljen skal dække den refusion, der gives udover dagpengerefusionen. Der gives i alt refusion for 80 % af lønudgiften (inkl. dagpengerefusionen). Refusionens størrelse udregnes efter den barselsaftale, der indgås imellem lønmodtager og leder senest otte uger efter faktisk fødsel. I "Vejledning vedr. refusioner" er en beskrivelse af refusion i forbindelse med barsel. Seniorpuljen Seniorpuljen er på knap 0,2 mio. kr. Der vil, jf. rammeaftalen, blive udmøntet tilskud til senior-ordninger i de enkelte enheder. Puljen administreres af personalechefen.

8 TR/MED-kompensation Der er afsat 1,2 mio. kr. til dækning af udgifter til honorering af fællestillidsrepræsentanter (FTR) m.fl., arbejdspladskompensation i forbindelse med fællestillidsrepræsentantarbejdet samt IT for FTR. Budgettet er afsat i en pulje, da kompensationen følger FTR-funktionen. Det er ikke alle organisationer, der p.t. har valgt fællestillidsrepræsentant. Personaleservice forhandler vilkårene med de faglige organisationer, administrerer ordningen og fordeler kompensationen til de respektive enheder, der har FTR. Resultatlønspulje ledelsesniveau 1 og 2 De aftalte midler til lokale lønforhandlinger for ledelsesniveau 1 og 2 på i alt 0,12 % af den samlede lønsum fra henholdsvis 1. april 2009 og 1. april 2010, blev afsat til en resultatlønspulje til ledelsesniveau 1 og 2 (direktører og centerchefer). I puljen er afsat ca. 0,4 mio. kr., som vil blive fordelt til de respektive lønkonti efter opfyldelse af resultatlønsaftalerne. AKUT Ved overenskomstforhandling 2013 er vedtaget, at afsættelse af AKUT-midler til lokale formål nu er gjort permanent, med 1 øre pr. ATP-pligtig arbejdstime, der er afsat 0,06 mio. kr. til lokale aktiviteter for tillidsrepræsentanter. Der er overført 0,025 mio. kr. fra 2012 til Trepartsmidler til kompetenceudvikling/andet I økonomiaftalen for 2012 er der fortsat midler fra trepartsaftalen i forhold til perioden for kommunale merudgifter knyttet til voksenelevløn, øget dimensionering af social- og sundhedsuddannelser, opkvalificering af ufaglærte og lederuddannelser. Der blev afsat en pulje under personaleservice på 3,5 mio. kr. i årene Fra 2012 til 2013 er der overført 0,250 mio. kr. og puljen udgør herefter godt 3,7 mio. kr. i Fra 2016 er afsat 3,0 mio. kr. da det forventes at store dele af ordningen vil fortsætte. Der vil ske en omplacering fra puljen til de respektive centre én gang om året. Grunden til at midlerne afsættes i en pulje er, at kommunen i henhold til aftalen er forpligtet til at sikre, at midlerne bruges til ovennævnte initiativer. Tjenestemandspension inkl. politikere I 2013 er budgettet på 20,8 mio. kr., i 2014 er det på 19,4 mio. kr. og stiger med 0,3 mio. kr. om året på baggrund af forventede tilgange jf. nedenstående. Der er indregnet tekniske korrektioner på baggrund af beregningerne til den forventede udvikling på ca. -0,5 mio. kr. om året i Dette vil blive lagt ind i 2013 i forbindelse med budgetopfølgningen ultimo juni Forskellen mellem 2013 og 2014 skyldes hovedsagligt, at der er oveført 1 mio. kr. fra 2012 til 2013 pga. indtægter vedr blev bogført i 2012 samt at de -0,5 mio. vedr. budgetopfølgningen endnu ikke er indregnet. Budgettet dækker løbende pensionsudbetaling til tjenestemandspensionister og børnepensionstillæg samt indtægter fra SAMPENSION for disse. Hovedparten af kommunens tjenestemænd er genforsikret i SAMPENSION. Indtægterne fra SAMPENSION dækker % af pensionsudgiften. På den baggrund er der indlagt en forventet stigning på knap 0,2 mio. kr. årligt i årene , da der løbende sker pensioneringer. Herudover dækker budgettet også nedennævnte tjenestemandspensionister der ikke er forsikret. Politikere Statstjenestemænd indtil 63½ år Tidligere amtsmedarbejdere Tidligere skattemedarbejdere, hvor kommunen har pensionsforpligtelsen.

9 Når der sker til- og afgang af disse typer tjenestemandspensionister, vil det påvirke udgifterne en del. Der er budgetteret med en tilgang på 2 tjenestemænd om året, svarende til 0,5 mio. kr. årligt i årene Arbejdsskade og ulykkesforsikring Budgettet bliver afsat på baggrund af den foreliggende aktuarberegning. Det udgør 4,4 mio. kr. i 2014 stigende til 5,9 mio. kr. i Egedal Kommune har været selvforsikret vedrørende arbejdsskader og ulykker siden 1. januar Der er ansat en fuldtids daglig arbejdsmiljøleder, som skal sikre en opprioriteret indsats i forhold til arbejdsmiljøområdet. Der er indgået en administrationsaftale med et forsikringsselskab i forhold til administrationen omkring arbejdsskader og -ulykker, og der er tegnet særskilt arbejdsskade-/katastrofeforsikring, som dækker skader på flere personer samtidig med erstatningssum på over 2,5 mio. kr. Der bliver udarbejdet aktuarberegning, hvis formål er at anslå fremtidige årlige erstatningsudgifter med henblik på at sikre det rette årlige henlæggelsesbeløb. Endvidere er der fulgt op på selve anmeldelsesproceduren internt i kommunen for at minimere udgiften til administrationsselskabet. Budgettet fordelt på funktionsniveau Tabel 3 viser bevilling fordelt på Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede funktioner. Tabel 3 Center for Personale - og Økonomiservice budget funktionsopdelt 1. Økonomiudvalget Andre faste ejendomme Folkeskoler Seniorjob til personer over år Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Løn og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer I alt

10 Tekniske korrektioner Tabel 4 Tekniske korrektioner til budgetforslag Beløb i 1000 kr. 1) Budget- Budget- Budget- Budgetforslag forslag forslag forslag Økonomiudvalget Ny fordeling af kompetencemidler, centeret reduceres med - 0,1 mio. kr. På baggrund af gennemførte udbud i 2012, skal centrenes budgetter reduceres med i alt 2,2 mio. kr. Den resterende del af puljen indgår i effektiviserings-forslagene der behandles i kommunalbestyrelsen i juni IT - Eksterne systemudgifter. På baggrund af gennemførte SKI udbud af KMD "Institution" reduceres budgettet Fremover skal biblioteket selv betale deres udgifter vedr. indkøb og drift af IT-udstyr, til dette omplaceres 1,2 mio. kr. fra CPØS's konto vedr. IT-fagapplikationer mm Der er fortages en ny beregning på seniorjobber og indregnet den forventede udvikling. Der forventes en stigning fra 40 årsværk i 2013 til 50 årsværk i 2014, 55 årsværk i 2015 og frem. Netto merudgifter i alt Ny fordeling af kompetencemidler, tværgående uddannelsespulje for alle personalegrupper tilføres 0,250 mio. kr. til særlig indsats i forhold til at understøtte indsatsområderne i strategisk kompe-tenceudvikling Tjenestemandspension, på bagrund af den forven-tede udvikling øges udgifterne med 1 mio. kr. og indtægterne med -1,5 mio. kr. Netto i alt -0,5 mio. kr. Regulering af budget vedr. arbejdskadeforsikringer i forhold til akuarberegning Tekniske korrektioner i alt ) Budget er angivet i 2014-pris

Center for Personale- og Økonomiservice

Center for Personale- og Økonomiservice 12. Center for Personale- og Økonomiservice (CPØS) 12. (CPØS) Præsentation af centeret Hovedfunktionerne: Løn- og personaleadministration Forhandling og lønbudgettering HR- og arbejdsmiljø Budgetudarbejdelse,

Læs mere

Center for Administrativ Service

Center for Administrativ Service -18 Præsentation (CAS) er etableret med det formål at skabe sammenhængende administrative serviceydelser for kommunens øvrige centre; herunder for ledelse, direktion og det politiske niveau. Centeret er

Læs mere

Center for Administrativ Service

Center for Administrativ Service 2015-18 12. Center for Administrativ Service 2015-18 2015-18 Præsentation (CAS) er etableret med det formål at skabe sammenhængende administrative serviceydelser for kommunens øvrige centre; herunder for

Læs mere

Center for Administrativ Service

Center for Administrativ Service Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Centerets formål Formål er etableret med det formål at skabe sammenhængende administrative serviceydelser for kommunens øvrige centre; herunder

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Center for Administrativ Service

Center for Administrativ Service 1. primære aktiviteter Primære aktiviteter Der er tale om løn, drifts- og udviklingsbudgettet på følgende områder: (generelt) HR & Kommunikation Sekretariat Digitalisering & Effektivisering Økonomi 2.

Læs mere

13. Direktion og sekretariater

13. Direktion og sekretariater 2015-18 13. 2015-18 2015-18 Præsentation har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget 31.03.2012 Økonomiudvalget Center for

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret inkl. Overførsler Oprindeligt Budget 31.05.2012 Økonomiudvalget

Læs mere

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Baggrund KL indgik i 2007 en trepartsaftale om styrket uddannelse, kompetenceudvikling m.v. med regeringen og de faglige organisationer. Aftalen indeholdt

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. marts 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Direktion og sekretariater

Direktion og sekretariater Præsentation er under sammenlægning med Center for personale- og økonomiservice og organiseringen er under udarbejdelse. Budgetnotatet er udarbejdet på den eksisterende organisation og vil blive tilrettet

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab Bilag 4 A opfølgning pr. 30.9. Økonomiudvalget Driftsvirksomheden U/ Forbrug pr ult. 9- Forbr. pct og Økonomiudvalget U 283.687 288.808 209.598 73 284.808-4.000-16.408-16.598-17.764 109-16.598 00 Byudvikling,

Læs mere

Budget for administrationsområdet

Budget for administrationsområdet opfølgning pr. 31. august Hovedkonto 6, administration 10.30 Politisk Administration Generel beskrivelse Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for, tilskud til politiske partier, øvrige råd og

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Tekst Politisk 3.585 1.052 3.960 375 Administrativt 88.511 24.074 87.936-575 Forsikringer 4.319 1.521 3.819-500 Erhverv og Turisme 3.473 1.373 3.473 Rosengrenens Rengøringsservice

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

13. Direktion og sekretariater

13. Direktion og sekretariater 13. 13. Præsentation har som overordnet formål at sikre, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag til at træffe beslutninger.

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

HANDLEFORSLAG VEDR. ØKONOMIUDVALGETS OMRÅDE

HANDLEFORSLAG VEDR. ØKONOMIUDVALGETS OMRÅDE HANDLEFORSLAG VEDR. ØKONOMIUDVALGETS OMRÅDE Administrative forslag ØU 1 Reducerede lønrammer Der gennemføres en reduktion i lønsummen svarende til en medarbejder i hver forvaltning. Dette er en udløber

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Center for Administrativ Service

Center for Administrativ Service Center for Administrativ Service Center for Administrativ Service 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Her beskrives centrets: Formål Center for Administrativ Service (CAS) er etableret

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

13/11/2012. Bilag 6. Sagsnr. 2011-153060. Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013. Dokumentnr. 2012-627474

13/11/2012. Bilag 6. Sagsnr. 2011-153060. Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013. Dokumentnr. 2012-627474 Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 6 Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013 Forvaltningen gennemgået budgettet og identificeret en række poster, hvortil der skal findes en varig

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Personaleudvikling fra

Personaleudvikling fra 1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Økonomiudvalget Center for HR, Økonomi & IT

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Økonomiudvalget Center for HR, Økonomi & IT Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 Bilag Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 1. Direktionens strategi for Lokal løndannelse uden forlodsfinansiering: Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 er der fortsat lokal løndannelse,

Læs mere

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer 175 Fagligt område: Administrationen Politiske mål: At den vedtagne IKT-strategi følges. Henvendelse fra virksomheder, borgere og myndigheder behandles korrekt, hurtigt og professionelt. At udnytte de

Læs mere

Bevilling 61 Økonomi og Personale

Bevilling 61 Økonomi og Personale Bevilling 61 Økonomi og Personale Beskrivelse Bevilling Økonomi og Personale hører under Økonomi- og Planudvalget. Bevillingen omfatter Center for Økonomi og Personale og indeholder centrets kernevirksomhed

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Politisk 3.960 2.925 3.960 Administrativt 90.476 61.896 89.236-1.240 Forsikringer 3.819 2.081 3.019-800 Erhverv og Turisme 3.273 2.140 3.273 Rosengrenens Rengøringsservice

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Økonomiudvalget, bilag 1 Politikområde 1 og 2

Økonomiudvalget, bilag 1 Politikområde 1 og 2 Økonomiudvalg, bilag 1 Politikområde 1 og 2 Budgrevision II April 2014 D forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korriger. Der er forskydninger i forhold

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2017-2020 pr. politikområde : 25 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 116.813 113.487 114.232 114.232 + Rammeændringer,

Læs mere

Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer Tillægsbevilling

Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer Tillægsbevilling Punkt 2. Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer 2016. Tillægsbevilling 2015-047312 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender følgende anvendelse af

Læs mere

Direktion og Sekretariater

Direktion og Sekretariater Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Formål Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen under. Bevillingen hører under Økonomiudvalget. har som overordnet formål at

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Økonomiudvalget samlet oversigt Korrigeret regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 298,7 297,4-1,3 0,0 Overførte driftsmidler**

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag Nr. R-101 Lavere indbetaling til Sampension til tjenestemandspension Politikområde 105 Tværgående udgifter Favrskov Kommune er forsikret hos Sampension i forhold til kommunens nuværende og fremtidige udgifter

Læs mere

Budgetområde: 826 Administration

Budgetområde: 826 Administration Regnskab På budgetområde 826 Administration udgør størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter i kommunens 7 fagcentre og 4 fællescentre i. Derudover er der udgifter til IT, administrationsbygninger,

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Note 1 Økonomiudvalget

Note 1 Økonomiudvalget Noter til regnskabsopgørelse Note 1 Økonomiudvalget Økonomiudvalget samlet oversigt regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt**

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 60.62

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 60.62 Bevillingsområde 60.62 Den centrale administrative funktion Ansvarligt udvalg Økonomiudvalget Beskrivelse af opgaver Den centrale administrative funktion varetager den overordnede administrative styring,

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice.

Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Økonomiudvalget Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politisk organisation Omfatter udgifter til aflønning

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING

TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING BILAG TIL FORHANDLINGSPROTOKOL 1 TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING Parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten Den økonomiske krise og behovet for løbende opgavemæssige og organisatoriske forandrings-

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2015 ØKONOMIUDVALGET Tekst 31.08.2015 regnskab Politisk 3.925 2.755 4.325 400 Administrativt 87.128 59.193 85.228-1.900-1.000 Forsikringer 4.459 2.646 4.459 I alt 95.512 64.594

Læs mere

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget Udviklingsaftale Økonomiudvalget 1 Området Området Administration omfatter for hovedpartens vedkommende, udgifter til den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Herudover afholdes udgifter

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Indstilling. Justering af seniorjobordningen i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Justering af seniorjobordningen i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Magistraten Sundhed og Omsorg Den 11. februar 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Justering af seniorjobordningen i Aarhus Kommune 1. Resume Beskæftigelsesministeriet har opjusteret

Læs mere

HR puljer Budget 2010 Disponeret

HR puljer Budget 2010 Disponeret Oversigt over HR-puljerne 2010 Senest opdateret: 23.november 2009 HR puljer Budget 2010 Disponeret A Personalepolitiske initiativer 2.500.000 Danske Regioner - partssamarbejde 2.500.000 B Mangfoldighed

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. til et leasingselskab. Omkostningerne udgjorde 3 mio. kr. I 2001 blev der indgået en aftale om renovering af kommunens

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter.

Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter. September 2009 Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter. I forbindelse med de lokale lønforhandlinger er det meget vigtigt at være opmærksom på overholdelse af MED retningslinjen for drøftelse

Læs mere

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune 1. Indledning Lønpolitikken er den overordnede beskrivelse af, hvordan vi ønsker at bruge løn i samspil med de øvrige personalepolitiske værktøjer til at indfri

Læs mere

Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2016 priser Regnskab 2015 15-pl Opr. Budget 2016 16-pl Opr. Budget 2017 Budgetforslag

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning III pr. 30. september Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2016

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning III pr. 30. september Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2016 Budgetopfølgning III pr. 3. september Oversigt over er og "udgiftsneutrale" er 216 Sundhedsområdet 3.135-77 -23 af,1 mio. kr. fra puljen til sundhedsfremme og forebyggelse til visitationen -1 af overskydende

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Center for Administrativ Service

Center for Administrativ Service -21 Center for Administrativ Service 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål: Center for Administrativ Service (CAS) er etableret med det formål at skabe sammenhængende administrative

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 26.06.2014 Politikområde: 02 Politikere 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift Merudgift til aflønning af

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. december for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse** Drift 257.233 20.233-20.830 256.636-12.455 227.484

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Lov- og cirkulære. Budget

Lov- og cirkulære. Budget Lov- og cirkulære Budget 2015-2018 Nummer: LC102 Lov og cirkulærekorrektion vedrører: Stigning i vederlag til KB-medlemmer Indenfor serviceramme: X Udenfor serviceramme: I mio. kr. (2015 priser) 2015 2016

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Bevillingen administration fællesudgifter. Budget 2014 i 2. økonomirapport. Korrigeret budget. Korrektioner 2. ØR

Bevillingen administration fællesudgifter. Budget 2014 i 2. økonomirapport. Korrigeret budget. Korrektioner 2. ØR Opgang Blok A Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Til: Telefon 38 66 50 00 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721 Dato: 13.

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. november 2017 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2017 sammenholdt med

Læs mere