Center for personale og økonomiservice

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for personale og økonomiservice"

Transkript

1 Center for personale og økonomiservice Præsentation Centeret er under sammenlægning med Borgmestersekretariatet og organiseringen er under udarbejdelse. Budgetnotatet er udarbejdet på den eksisterende organisation og vil blive tilrettet når organiseringer er faldet på plads. De fremtidige hovedfunktioner i det nye center bliver: Koordinering og ledelsesinformation Økonomistyring og support Personale og forhandling HR og kommunikation Sekretariat Centeret servicerer centerets kernebrugere, der er: Kommunalbestyrelsen Ledelsesniveauet i Egedal Kommune: Direktion, centerledelser og øvrige ledere med personale/ramme ansvar Alle medarbejdere i Egedal Kommune Samarbejdspartnere, f.eks. revisionen og forhandlingsberettigede organisationer, herunder lokale tillidsrepræsentanter. Centerets opgave er at servicere både i bredden og i dybden på alle ledelsesmæssige områder og dermed understøtte det organisatoriske grundlag for decentral ledelse central styring. Centeret ledes fremtidigt af en centerchef, hertil kommer 4 afdelingsledere og medarbejdere fordelt i forskellige teams. Driftsbudget Tabel 1 viser bevilling fordelt på løn og øvrig drift. Tabel 1 budget fordelt på Løn og Øvrig drift 1. Økonomiudvalget Løn Øvrig drift I alt Centerets bevilling i 2014 er på i alt 153,7 mio. kr., jf. tabel 1. Heraf anvendes 56,6 mio. kr. på løn inkl. løn til elever, seniorjob og lønpuljer. Centerets lønbudget indeholder en del lønpuljer, blandt andet udgifter til særlige overenskomstmæssige puljer, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse. Budgettet overføres til de respektive centre, når lønaftaler m.m. er indgået. På øvrig drift er afsat 97,0 mio. kr., som skal dække Kommunens udgifter til ITudgifter til fagapplikationer og eksterne systemafgifter, SOLT-projektet, tværgående uddannelses-puljer, tjenestemandspension, arbejdsskadeforsikring m.m.

2 Forskellen mellem 2013 og 2014 skyldes hovedsagligt at der er foretaget udmøntning fra barselpuljen for første del af 2013, stigende udgifter vedr. seniorjobs samt overførsler fra 2012 til Der er udsving på en del områder, som er beskrevet nedenfor. Aktivitetsbaseret budget og perspektiver De stigende krav til kommunernes effektivitet og økonomistyring øger behovet for en velfungerende økonomi-, personale- og sekretariatsfunktion, der kan understøtte det politiske niveau og alle kommunens ledere og medarbejdere. Fokus for CPØS vil i 2013 og 2014 være, at fusionere, og få ændret snitflader til samarbejdsflader samt beskrive kerneydelser i det nye center. I forhold til de nye økonomi- og personalesystemer skal der arbejdes med at implementere og udnytte de nye værktøjer, som blev indført ved årsskiftet 2012/2013. Det nye integrerede økonomi- og personalesystem skal indarbejdes i de daglige arbejdsgange og samarbejdsrelationer mellem CPØS/det nye center og de mange decentrale brugere. Opgaven er at sikre og understøtte smidige og effektive arbejdsgange, decentralt som centralt, for herigennem at styrke økonomistyringen og ledelsestilsynet, samt frigøre ressourcer til nye fokusområder. Hertil kommer, at CPØS/det nye center samtidig er i gang med at implementere ledelsesinformation, i samarbejde med flere fagcentre, der også skal forankres både decentralt og centralt. Endelig skal det fælles kommunale ledelsesinformationsværktøj (FLIS) samtænkes i en samlet ledelsesinformationsstrategi, når de endelige muligheder kendes. På det mellemlange sigt forbereder kommunen sig på, at mulighederne for at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere vil blive skærpet i de kommende år. Kommunen arbejder derfor med en flerstrenget strategi, hvor den både uddanner elever samt arbejder med kompetenceudvikling for både at øge effektiviteten og skabe mere attraktive arbejdspladser. Budgettet for CPØS består af udgifter til centerets egne medarbejdere, ordninger der administreres for den samlede organisation samt kommunens "sælg og lej tilbage" projekt (SOLT). Tabel 2 budget fordelt på rammer 1. Økonomiudvalget Centerets egen ramme SOLT, ADM bidrag m.v Fælles for alle - lønpuljer m.v I alt Personale og økonomiservices egen ramme Egen ramme udgør i ,3 mio. kr. og fra ,0 mio. kr., den beskrives i nedenstående. Forskellen fra 2013 til 2014 skyldes hovedsagligt at der fra 2014 er overført 1,2 mio. kr. vedr. IT til bibliotekerne og at der fra 2014 er 0,7 mio. kr. på indkøbsfunktionen vedr. effektiviseringer. Derudover er der diverse overførsler fra 2012 til Løn m.m. Til at varetage centerets opgaver er der afsat et lønbudget på 26,0 mio. kr. Lønbudgettet vil i 2013 og frem blive reduceret i forbindelse med de effektiviseringsforslag, der behandles i kommunalbestyrelsen i juni Til kompetenceudvikling er i 2013 afsat 0,3 mio. kr. Fra 2014 er der sket en omfordeling af kommunens kompetencemidler, så centerets budget er faldet til knap 0,2 mio. kr.

3 Indkøbsfunktionen Indkøbsteamet fik tilført 1 fuldtidsstilling i Stillingen skulle finansieres gennem udbud svarende til 0,5 mio. kr. årligt. Derudover skulle teamet hjemtage yderligere effektiviseringer svarende til 1,0 mio. kr. årligt. Det samlede mål på 1,5 mio. kr. blev kun delvist nået i De manglende effektiviseringer blev overført til I 2013 og overslagsårene er der hjemtaget besparelser på ca. 2,150 mio. kr. årligt. Fra og med 2014, vil der således være opnået besparelser på ca. 0,7 mio. kr., udover det forudsatte mål. Dette beløb indgår i effektiviseringsforslagene der behandles i kommunalbestyrelsen i juni Øvrige udgifter Der er i alt afsat 0,4 mio. kr. til øvrige udgifter m.m., der bl.a. indeholder udgifter som annoncer, abonnementer, kontorhold samt fotokopiering og trykning. Revision og advokatbistand Budgettet til revision udgør fra 2013 knap 0,6 mio. kr., og skal primært anvendes til de i kontrakten fastsatte opgaver. Til advokatbistand i forbindelse med udbud m.m. er afsat 0,2 mio. kr. Gebyrer Gebyrer er hovedsagligt PBS gebyrer. Der er i alt afsat godt 0,7 mio. kr. svarende til tidligere års forbrug. IT-udgifter har overtaget budgettet til eksterne systemudgifter fra Center for Ejendomme og Intern Service. Budgettet udgør 26,4 mio. kr. i 2013 og 25,2 mio. kr. fra 2014, forskellen er begrundet i at der er overført 1,2 mio. kr. til bibliotekerne til indkøb og drift af IT. I 2014 og frem er udgifterne fordelt med 22,7 mio. til KMD/Fujitsu samt 2,5 mio. kr. til en række fagapplikationer. Applikationerne anvendes af institutionerne og til den almindelige drift af kommunens netværk. Det er besluttet, at budgettet skal søges fordelt på de enkelte centre ud fra det faktiske forbrug af systemerne. Endvidere skal der ske en opdeling med henblik på overdragelse af IT Drift til det planlagte fælleskommunale selskab. SOLT, administrationsbidrag m.v. Rammen udgør i 2014 netto 47,5 mio. kr. og beskrives i nedenstående. Tabel 2.1 SOLT aftalerne Kapitalforvalterhonorar Områder Sandbjergkompleks Skoler Stenløse Rådhus I alt Ølstykke Kommune og Stenløse Kommune indgik i 2000 hver et Sælg og leje tilbage (SOLT) arrangement omkring kommunernes skoler, Sandbjerg Komplekset i Stenløse og Stenløse Rådhus. Der er leasingarrangementer for i alt ca. 1 mia. kr. Leasingafgiften m.m. er budgetteret til 50,7 mio. kr. Der er budgetteret med henblik på imødegåelse af eventuelle renteudsving blandt andet med baggrund i uroen på det finansielle marked og overholdelse af den økonomiske politik. Området vurderes løbende i Budget-

4 processen. Den samlede økonomi for SOLT-projekterne er beskrevet i et selvstændigt afsnit vedrørende SOLT. Øvrige indtægter Indtægten vedr. administrationsbidrag fra forsyningsområdet dækker forsyningsområdernes andel af kommunens almindelige administrationsudgifter. Der er indregnet administrationsbidrag fra affaldssektoren og Lokal Kraft Varmeværk (LKV), indtægterne udgør omkring 3,0 mio. kr. Herudover er der administrationsbidrag vedr. skorstensfejer og renholdelse af Egedal Center samt skadedyr m.m. En indtægt på i alt 0,2 mio. kr. Fælles for alle - lønpuljer m.v. Fællesrammen udgør i ,0 mio. kr. og beskrives i nedenstående. Seniorjob Seniorjobordningen indebærer, at kommunen er pligtig til at ansætte borgere i alderen år, som er berettiget til efterløn, og som ansøger om seniorjob inden de falder for dagpengeretten. Seniorjobindehaveren skal have den overenskomstmæssige løn indenfor ansøgerens faglige område, kommunen kompenseres delvist med et tilskud fra staten. Til seniorjob var der i 2013 oprindeligt afsat 2,8 mio. kr., hvilket svarer til ansættelse af ca. 11 årsværk. I april 2013 var der ansat, hvad der svarer til ca. 20 årsværk i seniorjob, hvilket medførte en ny beregning af budgettet. Det skønnes at der i 2013 er ansættelser i seniorjobordningen svarende til ca. 40 årsværk, i årsværk og i 2015 og frem 55 årsværk. Dette svarer budgetmæssigt til 7,0 mio. kr. i 2013, 8,8 mio. kr. i 2014 og 9,6 mio. kr. i 2015 og frem, når refusionen er modregnet. Elever Der blev ansat fem elever i 2012 og fra 2013 og frem ansættes fire elever. Til at dække ovenstående antal elever er afsat 1,6 mio. kr. i 2013, 1,8 mio. kr. i 2014 og 1,7 mio. kr. fra Tværgående uddannelsesmidler Tabel 2.2 Tværgående uddannelsesmidler MED/arbejdsmiljø Alle personalegrupper Lederuddannelse Lederuddannelse II Talentudviklingspulje Arbejdsmiljøudvalg I alt Til tværgående uddannelser er i alt afsat 2,5 mio. kr. i 2013, 1,1 mio. kr. i 2014 og 2015 samt 1,6 mio. kr. fra Tværgående uddannelsespulje for MED- og arbejdsmiljørepræsentanter Der er afsat 0,260 mio. kr. til uddannelse og kurser for MED- og arbejdsmiljørepræsentanter. Der er overført 0,1 mio. kr. fra 2012 til 2013 til bl.a. H-MED internat og ekstraordinære kurser pga. af ny MED-organisation.

5 Et af kravene i relation til MED-aftalen er, at alle repræsentanter, både ledere og medarbejdere, skal gennemføre en obligatorisk MED-uddannelse. Herudover er der lovpligtige arbejdsmiljøkurser, som arbejdsmiljørepræsentanterne skal deltage i. Uddannelsesdage for MED-repræsentanter, jf. den lokale MED-aftale, skal afholdes fra denne pulje. Tværgående uddannelsespulje for alle personalegrupper I 2013 er uddannelsespuljen på 0,290 mio. kr., i ,393 mio. kr. og 0,443 mio. kr. i 2015 og frem. Direktionen har besluttet, at der fra 2014 og frem øremærkes 0,250 mio. kr. til særlig indsats i forhold til at understøtte indsatsområderne i strategisk kompetenceudvikling. Disse midler er fremkommet ved en ny fordeling af kompetenceudviklingsmidlerne i organisationen. Uddannelsespuljen skal medfinansiere længerevarende kurser og uddannelser, der er iværksat, og som fortsætter ind i 2013 og overslagsårene, da disse er bevilget. Herefter vil midlerne blive anvendt til områder, hvor Direktionen strategisk ønsker at opdatere ledernes/medarbejdernes kvalifikationer/kompetencer eller nogle fagområder, hvor der er et særligt omfattende behov for opprioritering af kompetencer. Endelig kan midlerne anvendes til store fælles udviklingsarrangementer på tværs i organisationen, der understøtter indsatsområderne i strategisk kompetenceudvikling. Udmøntning af midlerne/bevilling af midler til uddannelser/kurser skal dermed ses i forhold til at uddannelserne/kurserne skal understøtte de strategiske mål i organisationen, hvorved vi vil få en større effekt af de enkelte kompetenceudviklingstiltag i forhold til den retning organisationen ønsker at bevæge sig. Tværgående uddannelsespulje for ledere En del af lederuddannelsespuljen vil blive anvendt på de lederkurser/uddannelser, der er iværksat, da disse kurser tidligere er bevilget. De resterende midler vil dels blive anvendt på interne og eksterne kurser der udbydes, direktions- og chefgruppens seminar, afholdelse af lederfora for alle kommunens ledere, dels tilskud til ansøgninger til længerevarende uddannelser. I 2013 udgør budgettet i alt 1,1 mio. kr. inkl. overførsel fra 2012 på 0,7 mio. kr. og tilførsel af midler fra andre puljer på knap 0,2 mio. kr. Der er i 2014 afsat 0,1 mio. kr., i ,2 mio. kr., i 2016 og frem 0,7 mio. kr. Tværgående lederuddannelsespulje II Ved trepartsaftalen i 2008 blev det aftalt, at alle offentlige ledere skal have tilbudt en diplomlederuddannelse inden Der er i 2013 afsat 0,2 mio. kr. til diplomlederuddannelse. Ca. 60 ledere er enten påbegyndt, eller har tilkendegivet, at de vil tage uddannelsen. Talentudviklingspulje Der er i trepartmidlerne fra 2010 afsat midler til talentudvikling. Egedal Kommune arbejder i Partnerskabet i Nordsjælland med at udvikle et talentprogram for fremtidige ledertalenter, som er iværksat i 2012 med deltagelse af 5 talenter og 5 talenter i 2013 fra Egedal Kommune. Alle midlerne i 2012 blev ikke anvendt, og er overført til Budgettet i 2013 udgør herefter 0,234 mio. kr. I 2014 er der 0,150 mio. kr. Arbejdsmiljøudvalg Der er afsat 0,2 mio. kr. til blandt andet halvårsmøder og indsatser i forhold til udvalgte fokusområder, der er prioriteret i H-MED. I 2013 er budgettet på 0,363 mio. kr., da der er overført knap 0,2 mio. kr. fra 2012 til 2013 til medfinansiering af nyt IT- system ift. APV og trivselsundersøgelser og indsatsområder besluttet af H-MED. Lægeerklæringer, krisehjælp, sundhedsordninger og personaleaktiviteter. Budgettet er på knap 1,5 mio. kr. i Lægeerklæringer Budgettet på kr. dækker udgifter til mulighedserklæringer m.m. fra personalet.

6 Psykologisk krisehjælp Egedal Kommune har indgået en aftale med Falck Healthcare. Aftalen sikrer, at ansatte kan henvises til blandt andet psykologhjælp, såfremt de er involveret i voldsomme hændelser under udførelse af arbejdet, eller oplever trivselsproblemer i forbindelse med arbejdet. Herudover giver aftalen mulighed for, at ansatte med misbrugsproblemer får adgang og hjælp af Falcks misbrugskonsulenter. Budgettet er på 0,7 mio. kr. og dækker op til 120 sager om året. Sundhedsordning for alle ansatte Budgettet er på 0,394 mio. kr., og der er alene budgetteret med ansættelse af én fysioterapeut i ordningen. Efter drøftelse og beslutning i Hoved-MED er arbejdsopgaverne i forhold til forebyggelse og sundhedsfremme: Ergonomisk vejledning Instruktion i pausegymnastik Holdtræning, f.eks. stabilitetstræning på bold, stavgang, vejledning i stresshåndtering, skridtmåler konkurrence og rygestopkurser. Seniorsundhedsordning Der er besluttet et 3½ årigt projekt med en seniorsundhedsordning, finansieret af de trepartmidler som skulle anvendes til seniorpolitiske initiativer som opfølgning af OK 08. Projektet startede i 2011 og udløber i Der er ansat en deltids fysioterapeut, som skal varetage seniorsundhedsordningen for de medarbejdere i kommunen, der er fyldt 55 år. Medarbejderne tilbydes særlige tilbud målrettet seniorerne: Særlige holdtræningstilbud Sundhedstjek Særlige foredrag og fyraftensmøder med emner om sundhed, livsstil, træning m.v. Individuelt tilrettelagt løbeprogram Individuel behandling/vejledning. Budgettet er på 0,432 mio. kr. i 2013 og 0,226 mio. kr. i Øvrige personaleaktiviteter Budgettet på 0,1 mio. kr. bruges normalt til at dække udgifter til blandt andet Logbuy (rabatordning for medarbejdere) og indsatsområder, der på baggrund af Løn- og personalepolitisk redegørelse årligt besluttes i H-MED som indsatsområder. I 2014 anvendes budgettet til understøttelse af målet Sund i Egedal, der afsættes kr. ca til iværksættelse af nye aktiviteter og materialer til rygestopkurser kr. ca Tjenestekørsel Til administrationens tjenestekørsel er afsat knap 1,2 mio. kr. Godtgørelse for benyttelse af egen bil udbetales efter gældende regler mellem kommunen, KL og de forhandlingsberettigede organisationer. I forbindelse med Nyt Rådhus er budgettet til kørsel blevet reduceret fra Reduktionen er indarbejdet sammen med øvrige reduktioner i forbindelse med Nyt Rådhus under Direktion og Sekretariater. AES Til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) er afsat 0,6 mio. kr.

7 Fællesudgifter annoncer og rekrutteringssystem Til fællesudgifter vedr. annoncer og rekrutteringssystem, er der i 2013 afsat 0,1 mio. kr. Herudover er der fra digitaliseringspuljen overført 0,9 mio. kr. til elektroniske adgange via NEM-ID. Udgiften forventes afholdt i 2014, hvorfor beløbet skal overføres. Der er i 2012 indkøbt et rekrutteringssystem gennem OFIR, der har lettet de administrative arbejdsgange for lederne ved en digitalisering af rekrutteringsprocessen. Fremover kan alle annoncer oprettes i dette system, hvorefter hele sagsbehandlingen i rekrutteringsprocessen er digitaliseret. Stillingsannoncer og afholdelse af udgifter ved stillingsopslag af centerchef- og direktørstillinger skal betales af uforbrugte lønmidler fra egen ramme i forbindelse med vakancer. Personaleservice vil stadig være ansvarlig for udarbejdelse af stillingsannoncer i samarbejde med direktører og det/de relevante center/centre. Lønpuljer m.v. Lønpuljer omfatter blandt andet udgifter til særlige overenskomstmæssige puljer, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse. Budgettet overføres til de respektive centre, når lønaftaler m.m. er indgået, og der forbruges dermed ikke på kontiene i regnskabet. Herudover er der tjenestemandspension til pensioneret personale og politikere. Tabel 2.3 Lønpuljer m.v. Funktion Barselspulje Seniorpulje TR/MED-kompensation Resultatlønspulje ledelsesniveau AKUT "OK 08" Trepartsinitiativer Funktion Tjenestemandspension netto I alt Til lønpuljer m.v. er i 2013 afsat i alt 31,5 mio. kr. og i 2014 er der 32,9 mio. kr., heraf udgør lønpuljer 13,5 mio. kr. Udviklingen fra 2013 til 2014 skyldes, at der i 2013 er foretaget udmøntning fra barselpuljen for første del af året til de respektiver enheder, og at tjenestemandspension i 2013 først bliver reguleret i budgetopfølgningen pr. ultimo juni Barselspuljen Barselspuljen er en aftalemæssigt bestemt pulje. Udgiftsniveauet forventes at udgøre 8,1 mio. kr. årligt. Barselspuljen skal dække den refusion, der gives udover dagpengerefusionen. Der gives i alt refusion for 80 % af lønudgiften (inkl. dagpengerefusionen). Refusionens størrelse udregnes efter den barselsaftale, der indgås imellem lønmodtager og leder senest otte uger efter faktisk fødsel. I "Vejledning vedr. refusioner" er en beskrivelse af refusion i forbindelse med barsel. Seniorpuljen Seniorpuljen er på knap 0,2 mio. kr. Der vil, jf. rammeaftalen, blive udmøntet tilskud til senior-ordninger i de enkelte enheder. Puljen administreres af personalechefen.

8 TR/MED-kompensation Der er afsat 1,2 mio. kr. til dækning af udgifter til honorering af fællestillidsrepræsentanter (FTR) m.fl., arbejdspladskompensation i forbindelse med fællestillidsrepræsentantarbejdet samt IT for FTR. Budgettet er afsat i en pulje, da kompensationen følger FTR-funktionen. Det er ikke alle organisationer, der p.t. har valgt fællestillidsrepræsentant. Personaleservice forhandler vilkårene med de faglige organisationer, administrerer ordningen og fordeler kompensationen til de respektive enheder, der har FTR. Resultatlønspulje ledelsesniveau 1 og 2 De aftalte midler til lokale lønforhandlinger for ledelsesniveau 1 og 2 på i alt 0,12 % af den samlede lønsum fra henholdsvis 1. april 2009 og 1. april 2010, blev afsat til en resultatlønspulje til ledelsesniveau 1 og 2 (direktører og centerchefer). I puljen er afsat ca. 0,4 mio. kr., som vil blive fordelt til de respektive lønkonti efter opfyldelse af resultatlønsaftalerne. AKUT Ved overenskomstforhandling 2013 er vedtaget, at afsættelse af AKUT-midler til lokale formål nu er gjort permanent, med 1 øre pr. ATP-pligtig arbejdstime, der er afsat 0,06 mio. kr. til lokale aktiviteter for tillidsrepræsentanter. Der er overført 0,025 mio. kr. fra 2012 til Trepartsmidler til kompetenceudvikling/andet I økonomiaftalen for 2012 er der fortsat midler fra trepartsaftalen i forhold til perioden for kommunale merudgifter knyttet til voksenelevløn, øget dimensionering af social- og sundhedsuddannelser, opkvalificering af ufaglærte og lederuddannelser. Der blev afsat en pulje under personaleservice på 3,5 mio. kr. i årene Fra 2012 til 2013 er der overført 0,250 mio. kr. og puljen udgør herefter godt 3,7 mio. kr. i Fra 2016 er afsat 3,0 mio. kr. da det forventes at store dele af ordningen vil fortsætte. Der vil ske en omplacering fra puljen til de respektive centre én gang om året. Grunden til at midlerne afsættes i en pulje er, at kommunen i henhold til aftalen er forpligtet til at sikre, at midlerne bruges til ovennævnte initiativer. Tjenestemandspension inkl. politikere I 2013 er budgettet på 20,8 mio. kr., i 2014 er det på 19,4 mio. kr. og stiger med 0,3 mio. kr. om året på baggrund af forventede tilgange jf. nedenstående. Der er indregnet tekniske korrektioner på baggrund af beregningerne til den forventede udvikling på ca. -0,5 mio. kr. om året i Dette vil blive lagt ind i 2013 i forbindelse med budgetopfølgningen ultimo juni Forskellen mellem 2013 og 2014 skyldes hovedsagligt, at der er oveført 1 mio. kr. fra 2012 til 2013 pga. indtægter vedr blev bogført i 2012 samt at de -0,5 mio. vedr. budgetopfølgningen endnu ikke er indregnet. Budgettet dækker løbende pensionsudbetaling til tjenestemandspensionister og børnepensionstillæg samt indtægter fra SAMPENSION for disse. Hovedparten af kommunens tjenestemænd er genforsikret i SAMPENSION. Indtægterne fra SAMPENSION dækker % af pensionsudgiften. På den baggrund er der indlagt en forventet stigning på knap 0,2 mio. kr. årligt i årene , da der løbende sker pensioneringer. Herudover dækker budgettet også nedennævnte tjenestemandspensionister der ikke er forsikret. Politikere Statstjenestemænd indtil 63½ år Tidligere amtsmedarbejdere Tidligere skattemedarbejdere, hvor kommunen har pensionsforpligtelsen.

9 Når der sker til- og afgang af disse typer tjenestemandspensionister, vil det påvirke udgifterne en del. Der er budgetteret med en tilgang på 2 tjenestemænd om året, svarende til 0,5 mio. kr. årligt i årene Arbejdsskade og ulykkesforsikring Budgettet bliver afsat på baggrund af den foreliggende aktuarberegning. Det udgør 4,4 mio. kr. i 2014 stigende til 5,9 mio. kr. i Egedal Kommune har været selvforsikret vedrørende arbejdsskader og ulykker siden 1. januar Der er ansat en fuldtids daglig arbejdsmiljøleder, som skal sikre en opprioriteret indsats i forhold til arbejdsmiljøområdet. Der er indgået en administrationsaftale med et forsikringsselskab i forhold til administrationen omkring arbejdsskader og -ulykker, og der er tegnet særskilt arbejdsskade-/katastrofeforsikring, som dækker skader på flere personer samtidig med erstatningssum på over 2,5 mio. kr. Der bliver udarbejdet aktuarberegning, hvis formål er at anslå fremtidige årlige erstatningsudgifter med henblik på at sikre det rette årlige henlæggelsesbeløb. Endvidere er der fulgt op på selve anmeldelsesproceduren internt i kommunen for at minimere udgiften til administrationsselskabet. Budgettet fordelt på funktionsniveau Tabel 3 viser bevilling fordelt på Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede funktioner. Tabel 3 Center for Personale - og Økonomiservice budget funktionsopdelt 1. Økonomiudvalget Andre faste ejendomme Folkeskoler Seniorjob til personer over år Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Løn og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer I alt

10 Tekniske korrektioner Tabel 4 Tekniske korrektioner til budgetforslag Beløb i 1000 kr. 1) Budget- Budget- Budget- Budgetforslag forslag forslag forslag Økonomiudvalget Ny fordeling af kompetencemidler, centeret reduceres med - 0,1 mio. kr. På baggrund af gennemførte udbud i 2012, skal centrenes budgetter reduceres med i alt 2,2 mio. kr. Den resterende del af puljen indgår i effektiviserings-forslagene der behandles i kommunalbestyrelsen i juni IT - Eksterne systemudgifter. På baggrund af gennemførte SKI udbud af KMD "Institution" reduceres budgettet Fremover skal biblioteket selv betale deres udgifter vedr. indkøb og drift af IT-udstyr, til dette omplaceres 1,2 mio. kr. fra CPØS's konto vedr. IT-fagapplikationer mm Der er fortages en ny beregning på seniorjobber og indregnet den forventede udvikling. Der forventes en stigning fra 40 årsværk i 2013 til 50 årsværk i 2014, 55 årsværk i 2015 og frem. Netto merudgifter i alt Ny fordeling af kompetencemidler, tværgående uddannelsespulje for alle personalegrupper tilføres 0,250 mio. kr. til særlig indsats i forhold til at understøtte indsatsområderne i strategisk kompe-tenceudvikling Tjenestemandspension, på bagrund af den forven-tede udvikling øges udgifterne med 1 mio. kr. og indtægterne med -1,5 mio. kr. Netto i alt -0,5 mio. kr. Regulering af budget vedr. arbejdskadeforsikringer i forhold til akuarberegning Tekniske korrektioner i alt ) Budget er angivet i 2014-pris

Center for Administrativ Service

Center for Administrativ Service -18 Præsentation (CAS) er etableret med det formål at skabe sammenhængende administrative serviceydelser for kommunens øvrige centre; herunder for ledelse, direktion og det politiske niveau. Centeret er

Læs mere

Center for Administrativ Service

Center for Administrativ Service Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Centerets formål Formål er etableret med det formål at skabe sammenhængende administrative serviceydelser for kommunens øvrige centre; herunder

Læs mere

13. Direktion og sekretariater

13. Direktion og sekretariater 13. 13. Præsentation har som overordnet formål at sikre, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag til at træffe beslutninger.

Læs mere

Generelle forslag Budget 2015-18

Generelle forslag Budget 2015-18 Generelle forslag (G-1) Fastholdelsesforslag 1. Forventet demografi regulering Der justeres for demografi på 4 områder jf. befolknings-/elevprognose. I budgetlægningen for 2014-17 udviste befolkningsprognoserne

Læs mere

Tillægsbevillinger. Korrigeret budget 2011

Tillægsbevillinger. Korrigeret budget 2011 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Udvalgets hovedopgaver Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration

Læs mere

Grafikgruppen 08-426.hl

Grafikgruppen 08-426.hl Grafikgruppen 08-426.hl FREDERIKSHAVN KOMMUNE Informationsudgave - budget 2015 forord Et bredt samarbejdende byråd står bag budgettet for 2015 og for overslagsårene 2016-2018. Budgettet tegner den retning,

Læs mere

Budget 2015. Specielle bemærkninger

Budget 2015. Specielle bemærkninger 2014 Specielle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE Specielle bemærkninger Økonomiudvalget Side 2 Arbejdsmarkedsudvalget 38 Social- og Sundhedsudvalget 88 Børn og Uddannelsesudvalget 179 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

FORSLAG FRA ØKONOMIUDVALGET

FORSLAG FRA ØKONOMIUDVALGET Indhold: Ø01. Personalereduktion af 9 deltidsbrandmænd (549.000 kr.)...2 Ø02. Afskedigelse af sektorvejledere (250.000 kr.)...2 Ø03. Halvering af Ungdommens Uddannelsesvejlednings konto til køb af it,

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017 Budget 2014 Samt overslagsår 2015-2017 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2014-2017 i hovedtal... Side 3 2. Budgetaftalen... Side 4 3. Generelle bemærkninger... Side 16 4. Budgetbemærkninger Fællesudgifter

Læs mere

Dette er Roskilde Kommunes 6. Personalepolitiske Redegørelse, som du har i hånden.

Dette er Roskilde Kommunes 6. Personalepolitiske Redegørelse, som du har i hånden. Forord Dette er Roskilde Kommunes 6. Personalepolitiske Redegørelse, som du har i hånden. Redegørelsen giver en årlig personale- og organisationsmæssig status samtidig med, at den angiver det kommende

Læs mere

Sektor 9.30 Administration m.v.

Sektor 9.30 Administration m.v. Sektor 9.30 Administration m.v. - 291-0.30 Administration m.v. Administration m.v. 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Sektor 0.30 Administration m.v. dækker Borgmesterens Afdeling.

Læs mere

Råderumsforslag, Drifts- og Anlægsønsker Budget 2015-2018. Økonomiudvalget

Råderumsforslag, Drifts- og Anlægsønsker Budget 2015-2018. Økonomiudvalget Råderumsforslag Råderumsforslag, Drifts- og Anlægsønsker Budget 2015-2018 NR Pol. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 ØU 1 82 Finansiering Nedsættelse af kompensation i.f.m. barselsorlov

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

4. Center for Borgerservice

4. Center for Borgerservice 4. Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg

Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg 2008 Bemærk: Bilagsdelen indeholder de foreliggende aftaleudkast mv. Der kan efterfølgende ske justeringer

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 ØKONOMIUDVALGET. (side 226-255)

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 ØKONOMIUDVALGET. (side 226-255) Politisk administration ØKONOMIUDVALGET (side 226-255) 226 Politisk administration Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2013. Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2013. Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Generelle bemærkninger Forskrifterne

Læs mere

Specielle bemærkninger

Specielle bemærkninger Viborg Kommunes budget 2011 2014 Specielle bemærkninger Indholdsfortegnelse (Der kan navigeres rundt i dokumentet ved at benytte de nedenstående hyperlinks) Økonomiudvalget politikområde Politisk organisation...

Læs mere

Bemærkninger til budget 2015-2018

Bemærkninger til budget 2015-2018 Bemærkninger til budget 2015-2018 Generelle bemærkninger Indtægter Generelle bemærkninger Budgetloven m.v. Folketinget har i 2012 vedtaget en budgetlov med det formål at sikre balance eller overskud på

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. 1.1. Generelle lønforhøjelser. Pr. 1. januar 2014 ydes en generel lønforhøjelse på 0,50 pct.

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. 1.1. Generelle lønforhøjelser. Pr. 1. januar 2014 ydes en generel lønforhøjelse på 0,50 pct. KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Tid Den 16. februar 2013 Sted KL Emne Overenskomst- og aftalefornyelse pr. 1. april 2013 Deltagere Repræsentanter for Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

6. Center for Social Service

6. Center for Social Service 6. 6. Præsentation af centeret Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service. Centeret betjener to politiske udvalg; Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Centerets

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 har budt på mange udfordringer. Udarbejdelsen af budget 2009 tog vanen tro afsæt i det foregående års budget. Nærmere bestemt i det der med et økonomifagligt

Læs mere

Budgetsammendrag 2015 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal) 5

Budgetsammendrag 2015 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal) 5 Indholdsfortegnelse Budgetsammendrag 2015 på hovedkonti 1 Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal) 5 Budgetsammendrag 2015-2018 på hovedkonti (nettotal, indekseret) 9 Generelle bemærkninger

Læs mere

Bilagssamling 2009 for budget 2009 og budgetoverslag 2010-2012

Bilagssamling 2009 for budget 2009 og budgetoverslag 2010-2012 Bilagssamling 2009 for budget 2009 og budgetoverslag 2010-2012 Bilagssamling 2009 og budgetoverslag 2010-2012 Redaktion: Budget- og Analyseafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Tryk: Gladsaxe

Læs mere

SPECIELLE BEMÆRKNINGER

SPECIELLE BEMÆRKNINGER SPECIELLE BEMÆRKNINGER Bemærkninger 2013 Side 1 Økonomiudvalg 1: Præsentation af hovedområder Økonomiudvalget har følgende ansvarsområder: Faste ejendomme På dette område afholdes der udgifter/indtægter

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014 Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelle

Læs mere

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013 Budgetopfølgningen pr. ultimo marts Indholdsfortegnelse Indledning og samlet oversigt... 2 Drift... 3 Anlæg... 3 Finansielle områder... 3 Økonomiudvalget... 4 Drift... 4 Anlæg... 8 Arbejdsmarkedsudvalget...

Læs mere