Evaluering af Vagtprojektet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Vagtprojektet"

Transkript

1 Evaluering af Vagtprojektet Udfordringer relateret til yngre lægers vagtarbejde på hospitalerne i tidsrummet Christina Holm-Petersen Dansk Sundhedsinstitut Måned 2007

2 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en selvejende institution oprettet af staten, Danske Regioner og KL. Instituttets formål er at tilvejebringe et forbedret grundlag for løsningen af de opgaver, der påhviler det danske sundhedsvæsen. Til opfyldelse af formålet skal instituttet gennemføre forskning og analyser om sundhedsvæsenets kvalitet, økonomi, organisering og udvikling, indsamle, bearbejde og formidle viden herom samt rådgive og yde praktisk bistand til sundhedsvæsenet. Copyright Dansk Sundhedsinstitut 2007 Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater er tilladt mod tydelig kildeangivelse. Skrifter der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til nærværende publikation bedes tilsendt: Dansk Sundhedsinstitut Postboks 2595 Dampfærgevej København Ø Telefon Telefax Hjemmeside: ISBN (elektronisk version) Design: DSI

3 Forord Dette er en evaluering af det Vagtprojekt, som Danske Regioner og Yngre Læger sammen har gennemført med henblik på at afhjælpe problemer med for stor belastning i de yngre lægers vagtarbejde om aftenen og om natten på de danske hospitaler. Evalueringen er initieret og finansieret af Danske Regioner og Yngre Læger. Projektleder, organisationssociolog Christina Holm-Petersen, Dansk Sundhedsinstitut har gennemført evalueringen og forfattet denne evalueringsrapport. Junior projektleder Jakob Hansen og forskningsassistenterne Marete Asmussen og Signe Høngaard Andersen har bistået ved gennemførelsen af surveyundersøgelsen. Junior projektleder Torben Højmark Sørensen har gennemført de statistiske analyser. Vagtprojektets styregruppe har løbende kommenteret på undersøgelsesdesign samt foreløbige og endelige resultater. Dansk Sundhedsinstitut ønsker at takke alle, der har medvirket i evalueringen. Henrik Hauschildt Juhl Vicedirektør DSI Institut for Sundhedsvæsen Forord 3

4 4 Evaluering af Vagtprojektet

5 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Resumé Baggrund og formål med evalueringen Vagtprojektet Undersøgelsesdesign og metoder Surveyundersøgelsen Udformningen af spørgsmål Analyse af data Fremskaffelse af adresser Svarprocenter Fordeling på region, stilling og specialer Interviewundersøgelsen De yngre lægers vagtarbejde Yngre læger i vagtarbejdet Organiseringen af vagterne Vagthyppighed Belastningen i vagtarbejdet Diskussion af belastningsgrad Kendskab til vagtbestemmelsen Anvendelsen af vagtbestemmelserne Intet behov for at anvende bestemmelsen Barrierer i forhold til at anvende bestemmelsen Diskussion Erfaringer fra Vagtprojektet Anvendelse af bestemmelsen i forbindelse med Vagtprojektet Vagtopgørelsen Forhandlingen Resultaterne Barriererne for at opnå resultater Presset i vagtarbejdet Indholdsfortegnelse 5

6 5.2.1 Lægemangel Diskussion, anbefalinger og perspektivering Bør bestemmelsen fra OK 2005 ændres? Fordelene ved en mere konkret bestemmelse Ulemperne ved en mere konkret bestemmelse Arbejdstilrettelæggelse Det akutte og det ikke-akutte arbejde Arbejdsdeling med sygeplejersker og andre grupper Arbejdsdeling afdelinger imellem Arbejdsdeling vagtlag imellem Flere speciallæger i vagterne Ledelse Afrunding og anbefalinger Referencer Bilag 1 Ekstra tabeller Bilag 2 Interviewguide Bilag 3 Spørgeskema Evaluering af Vagtprojektet

7 Resumé I 2005-overenskomsten for yngre læger blev der indført en bestemmelse om, at hvor (den lokale repræsentant for) Yngre Læger opfatter vagtbelastningen i tidsrummet som et arbejdsmiljøproblem, skal der afholdes en lokal forhandling med henblik afdækning, forebyggelse og/eller afhjælpning af problemet. For at understøtte den nye bestemmelse aftalte den daværende Amtsrådsforening, det daværende H:S og Yngre Læger at gennemføre et fælles projekt om arbejdsmiljø, arbejdstilrettelæggelse og vagtbelastning. Dette projekt er efterfølgende blevet evalueret af Dansk Sundhedsinstitut og resultatet fremgår af denne rapport. Formålet med evalueringen er at beskrive, hvad Vagtprojektet er mundet ud i og at evaluere de foreløbige erfaringer med brugen af vagtbestemmelsen, herunder hvilke resultater der konkret er opnået på de deltagende afdelinger, samt hvilke barrierer der har været for anvendelsen af bestemmelsen og for at nå frem til konkrete resultater. Evalueringen har bestået af en surveyundersøgelse blandt ledende overlæger og yngre lægers tillidsrepræsentanter på landets hospitaler og af en interviewundersøgelse blandt et udsnit af de i Vagtprojektet deltagende afdelinger samt repræsentanter for styregruppen. 670 ledere og tillidsrepræsentanter for yngre læger fik tilsendt et elektronisk spørgeskema, og 438 (65 %) besvarede det. Der er gennemført interviews med 17 ledere, tillidsrepræsentanter og medlemmer af Vagtprojektets styregruppe. Arbejdsbelastning i vagtarbejdet I spørgeskemaundersøgelsen svarer 84 %, at yngre læger indgår i aften/nattevagter på afdelingen. På disse afdelinger mener 42 % af lederne og 53 % af tillidsrepræsentanterne, at vagterne gennemsnitligt belastede mere end 2/3 af vagten. Der er forskel på vagtbelastningen i de enkelte specialer. Den er højest i specialerne anæstesiologi, pædiatri og medicin. 58 % af lederne og 46 % af tillidsrepræsentanterne mener, at vagterne slet ikke eller kun i ringe grad udgør et arbejdsmiljøproblem. 9 % af lederne og 24 % af tillidsrepræsentanterne mener, at vagterne i høj grad eller i meget høj grad udgør et arbejdsmiljøproblem. Konklusionen er, at der blandt mange tillidsrepræsentanter og ledende overlæger er enighed om, at der er et problem med hensyn til arbejdsmiljø, men at vurderingen af problemets omfang svinger. En anden konklusion er, at der også er enighed blandt en stor gruppe af tillidsrepræsentanter og ledende overlæger om, at der kun i ringe grad eller slet ikke er tale om et problem. Kendskab til og brug af vagtbestemmelsen 60 % af deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen kendte vagtbestemmelsen i overenskomsten. 19 % af disse har benyttet den til at søge at afhjælpe problemer med vagtbelastningen. Lederne rapporterede mere positive erfaringer med brugen af overenskomstbestemmelsen end tillidsrepræsentanterne. 31 % af tillidsrepræsentanterne og 19 % af lederne, der ikke kendte bestemmelsen, ville have anvendt den, hvis de havde kendt til den. Resumé 7

8 Erfaringer fra Vagtprojektet På alle afdelinger i interviewundersøgelsen er vagtbelastning et spørgsmål, der optager de yngre læger og mange steder også de ledende overlæger, men ikke alle interviewede afdelinger kobler deres aktiviteter på området til deltagelse i Vagtprojektet. Anvendelse af arbejds- og tidsregistreringsskema er på flere afdelinger vurderet som en arbejdskrævende proces. Nogle ledende overlæger mener, at det er at sætte ulven til at vogte får, når man lader de yngre læger selv registrere. Forhandlinger på afdelingerne har haft varierende succes - fra konstruktivt samarbejde til konflikt og skænderier. Flere har svært ved at huske konkrete resultater. Blandt tillidsrepræsentanter, der ikke var ansat på forhandlingstidspunktet, er flere uvidende om, at afdelingen havde været med i Vagtprojektet. I et evalueringsmæssigt perspektiv er det svært at vurdere, hvilke processer og resultater der har været en konsekvens af Vagtprojektet, og hvilke der er foregået uden direkte kobling hertil. Nogle af de resultater, der sandsynligvis har en tilknytning til fokus på vagtarbejdet gennem Vagtprojektet, er: Opnormeringer, yngre læger er gået på kompromis med vagthyppighedsreglerne og har fået kompensation herfor, andre former for kompensation samt ændringer i arbejdstilrettelæggelse. Økonomi er generelt anset som den største barriere for ændringer. Herefter kommer manglen på læger, der bl.a. indebærer, at det kan være et problem at få mere erfarne læger til i højere grad at deltage i aften- og weekendarbejdet. Samtidig er yngre læger ofte imod hyppigere vagter, ligesom der er interesseforskelle mellem overlæger og de yngre læger med hensyn til fordelingen af vagtarbejdet mellem dem. Vagtarbejdet er ikke attraktivt (det har lav status, det er mindre bekvemt, der er mere usikkerhed og stress, og det er fysisk hårdt for ældre overlæger). Mulige løsninger Alle interviewede yngre læger og en stor del af de ledende overlæger mener, at det i det nuværende system ikke er givet, at de yngre læger er sikret ordentlige arbejdsvilkår i vagterne. Der er divergerende meninger med hensyn til, om løsningen på problemerne er ændring af overenskomstbestemmelser, ændring af kultur og traditioner eller en kombination. Rapporten diskuterer fordele og ulemper ved eventuelt at ændre overenskomstbestemmelsen, så den mere konkret peger på et belastningsmål og konsekvenser ved at bryde bestemmelsen. Fordelen ved en mere konkret bestemmelse kan bl.a. være, at parterne i højere grad er tvunget til at finde løsninger. Ulempen kan være, at mere konkrete bestemmelser skaber rigiditet og konflikter frem for samarbejde og helhedstænkning. Mere konkrete bestemmelser kan også medføre indskrænkninger i yngre lægers muligheder for at få hele fridage og lavere vagthyppighed. Det kan fremme løsninger, hvor de yngre læger får tillæg som kompensation frem for at løse det egentlige belastningsproblem. Det kan måske også skabe ineffektiv arbejdstilrettelæggelse og ressourceudnyttelse. På grund af den økonomiske situation, lægemangel og det, at mange yngre læger ikke ønsker hyppigere vagter, bliver arbejdstilrettelæggelse, samarbejde og opgavefordeling af stor betydning. Det drejer sig eksempelvis om at adskille dagarbejde fra arbejde i aften- og nattetimerne og at have klare aftaler med andre afdelinger om, hvad der kan kaldes læger ud til. Det kan også dreje sig om, at andre faggrupper kan udføre opgaver, som lægerne i dag tager sig af, men som ikke kræver en læges kompetencer (for eksempel at hente og skrive journaler, at anlægge venflon og at tage blodprøver). Det kan også dreje sig om at arbejde fremadrettet med at undgå såkaldte uhensigtsmæssige indlæggelser. Rapporten anbefaler: at der tages højde for specialemæssige forskelle i det fremtidige arbejde med at sætte fokus på belastning i vagtarbejdet og forsøg på at ændre dette 8 Evaluering af Vagtprojektet

9 at det overvejes hvordan der aktivt kan gøres tiltag for at finde frem til og afhjælpe problemerne på de afdelinger, hvor vagterne i høj eller i meget høj grad anses for at udgøre et arbejdsmiljømæssigt problem, og at der i den samlede løsning af vagtproblematikken sættes fokus på arbejdstilrettelæggelse af den hele afdeling i alle døgnets 24 timer. Resumé 9

10 10 Evaluering af Vagtprojektet

11 1 Baggrund og formål med evalueringen Yngre lægers vagtarbejde og arbejdsmiljø har i de seneste år været i fokus. Dette fokus har blandt andet ført til en bestemmelse i overenskomsten aftalt i 2005 (1) 21 stk. 5). Bestemmelsen betyder, at for vagtlag hvor (den lokale repræsentant for) Yngre Læger angiver, at vagtbelastningen i tidsrummet er et arbejdsmiljømæssigt problem, skal der på begæring afholdes en lokal forhandling med henblik på initiativer til afdækning, forebyggelse og/eller afhjælpning af problemet. De centrale parter kan inddrages i de lokale forhandlinger. For at understøtte den nye bestemmelse aftalte den daværende Amtsrådsforening, Det daværende H:S og Yngre Læger at gennemføre et fælles projekt om arbejdsmiljø, arbejdstilrettelæggelse og vagtbelastning. Der blev nedsat en styregruppe, der frem til foråret 2007 skulle fremme viden om og brugen af bestemmelsen. Styregruppen blev sammensat af medlemmer dels fra Yngre Læger, dels fra Danske Regioner (daværende Amtsrådsforeningen). Styregruppens formål var blandt andet at initiere og koordinere forbedringer på vagtområdet i overenskomstperioden og se på de erfaringer, der kom ud af Yngre Lægers pilotprojekt om registrering af vagtarbejdet (2). Formålet med denne evaluering er at beskrive, hvad dette arbejde har mundet ud i. Formålet med evalueringen er således at evaluere de foreløbige erfaringer med brugen af vagtbestemmelsen i overenskomstresultatet Det undersøges herunder, hvilke resultater der konkret er opnået på de deltagende afdelinger, samt hvilke barrierer der har været for anvendelsen af bestemmelsen og herunder barrierer for at nå frem til konkrete resultater. Det undersøges, hvilke processer der lokalt er blevet igangsat og hvad disse har medført. Nødvendigheden af eventuelle fremtidige tiltag inden for området vurderes. Lige som det vurderes, hvad der fremadrettet skal til for at opnå en bredere brug af bestemmelsen. 1.1 Vagtprojektet Som en optakt til det fælles Vagtprojekt mellem Yngre Læger og Danske Regioner skrev Yngre Læger en Vagtkogebog med en række råd til hospitalsafdelinger om, hvordan man kommer i gang med projektet om yngre lægers vagtbelastning (2). Styregruppen udsendte derefter blandt andet et fællesbrev til alle landets afdelinger herom (3). I efteråret 2005 udvalgte Yngre Læger ni primært medicinske afdelinger (heraf to medicinske centre) til at indgå i et forsøgsprojekt, hvor erfaringer med, hvordan denne nye vagtbestemmelse bedst kunne anvendes, skulle høstes. Der blev til dette formål udarbejdet en Vagtkogebog. Der blev derudover opfordret til, at andre afdelinger, der oplevede at vagtarbejdet var belastet, skulle gå i gang efter eget initiativ. Som et redskab er der i Vagtkogebog ens bilag d et arbejds- og tidsregistreringsskema, som afdelingerne kunne anvende i forbindelse med de lokale forhandlinger. Fire afdelinger valgte at anvende bestemmelsen efter eget initiativ. I alt deltog 13 afdelinger således i Vagtprojektet. I alle regioner blev der udpeget mellem tre og fire kontaktpersoner, som de yngre læger kunne kontakte (2:bilag b). Den 16. juni 2006 blev der i Amternes Hus afholdt en temadag, hvor afdelingerne, der havde deltaget i Vagtprojektet blev indbudt til at deltage. På temadagen udveksledes erfaringer og ideer. Og nogle af disse blev efterfølgende beskrevet i Ugeskrift for Læger (4; 5). Den 17. januar 2007 blev der på Hotel Nyborg Strand afholdt en afsluttende konference for en bredere kreds af sundhedsvæsenets aktører. Konferencens titel var: Positiv dominoeffekt i det danske sygehusvæsen. Konferencen var rettet mod regionale og centrale sundhedspolitikere og beslutningstagere Baggrund og formål med evalueringen 11

12 på sygehusområdet. Målet var at sætte fokus på de mange gevinster ved bedre arbejdstilrettelæggelse og gode vagtforhold (6). På konferencen uddeltes derudover en vagtpris til afdelingen med det vagtlag, der havde landets bedste vagt. 12 Evaluering af Vagtprojektet

13 2 Undersøgelsesdesign og metoder I evalueringen af Vagtprojektet indgår dels en surveyundersøgelse, der blev sendt til ledende overlæger og yngre lægers tillidsrepræsentanter på landets hospitaler. Dels en interviewundersøgelse blandt et udsnit af de afdelinger, der havde deltaget i Vagtprojektet. Endelig bygger evalueringen på observation af den afsluttende konference, der blev afholdt på Hotel Nyborg Strand i januar Surveyundersøgelsen Som led i evalueringen blev der udsendt en elektronisk survey til ledende overlæger og yngre lægers tillidsrepræsentanter på landets hospitaler. Formålet med surveyundersøgelsen var, dels at få et indblik i hvor udbredt kendskabet til bestemmelsen var, dels at få et indblik i hvordan landets ledende overlæger og yngre lægers tillidsrepræsentanter generelt vurderer belastningen i yngre lægers vagtarbejde i tidsrummet Udformningen af spørgsmål Spørgsmålene i surveyundersøgelsen blev udformet således, at den kunne sendes til begge respondentgrupper (ledende overlæger og tillidsrepræsentanter). Dette er for at give mulighed for at kunne sammenligne deres svar. Den elektroniske survey er gengivet i papirform i Bilag 3. Der blev i udformningen af spørgsmålene lagt vægt på at holde sig til ordlyden af vagtbestemmelsen. Samtidig er det dog blevet tilstræbt at kvalificere, hvad der kunne ligge i bestemmelsens ord: "arbejdsmiljømæssigt problem". Survey en undersøger således både kendskab til bestemmelsen og er samtidig en vurdering af, hvorvidt der er et arbejdsmiljømæssigt problem. Til sidstnævnte er en gennemgang af Arbejdsmiljøinstituttets korte spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø (7) kombineret med en brainstorming mellem senior projektleder Sidsel Vinge, junior projektleder Jakob Hansen og projektleder Christina Holm-Petersen om de arbejdsmiljømæssige problemer, der kunne være tale om. Surveyspørgsmålene er derefter sendt til kommentarer hos Danske Regioner og Yngre Læger. Efter tilrettelser er survey en herefter pilottestet på en yngre læge i hoveduddannelsesforløb Analyse af data Den elektroniske survey består af såvel lukkede som åbne svarkategorier. Svarene på de lukkede spørgsmål er analyseret i SAS og i Stata 1. Til test af sammenhæng mellem variable i krydstabeller er brugt Chi-2 test og Mann-Whitney U-test, hvor data er ordinale. Svarene i de åbne svarkategorier er vurderet kvalitativt som en understøttelse og uddybning af de lukkede svarmuligheder Fremskaffelse af adresser Yngre Læger har stået for fremskaffelse af oplysninger om mailadresser og postadresser på yngre lægers tillidsrepræsentanter samt på de ledende overlæger. Gruppen af yngre lægers tillidsrepræsentanter bestod ifølge oplysninger fra Yngre Læger af 371 personer. Det var dog ikke muligt at få mailadresser på alle. Der blev sendt brev ud til 19 personer, hvilket gav 2 yderligere respondenter. 26 kunne vi ikke få mailadresse på. Dermed endte vi med en respondentgruppe af yngre lægers tillidsrepræsentanter på 345 personer. 1 Stata - Data Analysis and Statistical Software. Intercooled Stata version 9.2. StataCorp LP. USA. SAS - Statistical Analysis Software. SAS version 9.1. SAS Institute Inc. USA. Undersøgelsesdesign og metoder 13

14 Hvad angår gruppen af ledende overlæger, så bestod den ifølge oplysninger fra Yngre Læger af 463 personer. Vi fik i første omgang oplysning om adresser på 392 ledende overlæger samt 71 postadresser. Vi sendte herefter breve ud til de 71 ledende overlæger med anmodning om oplysning af e- mailadresse, hvilket gav 13 adresser 2. Gruppen af overlæger, hvoraf vi havde oplysning om e- mailadresse, bestod herefter af 405 personer. Den samlede gruppe af tillidsrepræsentanter for yngre læger og overlæger bestod altså samlet set af 750 personer. Vi måtte dog efterfølgende konstatere, at en del af de oplyste mailadresser ikke var opdaterede eller decideret forkerte. En del modtagere svarede tilbage, at de ikke længere var tillidsrepræsentanter eller ledende overlæger, eller aldrig havde været det. Derudover svarede en gruppe respondenter, at spørgsmålene af forskellige årsager ikke var relevante for deres afdeling, og at de derfor ikke så sig i stand til at besvare spørgsmålene, se Tabel 2.1. Årsager hertil var for eksempel, at de yngre læger ikke har vagt på den pågældende afdeling, at der slet ikke er nogen yngre læger ansat, eller at stillingen som yngre læge er ubesat. Andre eksempler er en respondent, der er ansat i almen praksis, eller en respondent der ikke længere er ansat i det offentlige sygehussystem. Derudover kom 27 mails retur som fejlmeddelelser 3. Og som en yderligere komplikation, opstod der en række mindre tekniske problemer, som primært bestod i, at modtagerne ikke kunne åbne det link, der skulle føre dem til spørgeskemaet (i alt 9 respondenter oplevede problemer med at åbne linket) Svarprocenter Der udsendtes den 30. april 2007 en elektronisk survey til 750 personer, der hos Lægeforeningen enten var registrerede som ledende overlæger (405 personer) eller tillidsrepræsentanter for yngre læger (345 personer). Heraf viste flere sig dog senere som værende ikke relevante eller som værende ikke korrekte adresser. Tabel 2.1 Population og frafald i undersøgelsen Tillidsrepræsentanter Ledende overlæger Samlet Antal personer i populationen Ej muligt at få mailadresse Survey udsendt til antal personer Frafald Fejl i oplysninger (modtageren er hverken TR/leder) 4. Modtageren mener ikke, at survey en er relevant for vedkommende. fungerer ikke (retur med fejlmeddelelse) Tekniske problemer med software Antal relevante personer der har fået den elektronisk survey Antal relevante personer der har besvaret den elektronisk survey Svarprocenter 69 % 62 % 65 % I alt besvarede 438 personer den elektroniske survey. Den samlede svarprocent er 65 % (438 besvarelser ud af 670 relevante/mulige). Heraf var der 228 ledende overlæger samt 210 tillidsrepræsentanter for yngre læger. Der er således lidt flere ledende overlæger end tillidsrepræsentanter, der har be- 2 Desuden var der fire overlæger, som gjorde opmærksom på, at de ikke var relevante for undersøgelsen. I tabel 1 indgår disse fire personer i gruppen af respondenter vi ikke har modtaget -adresse på. 3 Det vil sige, modtageren er ukendt, eller der kan ikke opnås forbindelse til modtagerserveren. 4 Herunder såvel respondenter, der ikke længere er leder/tr samt respondenter, der svarer, at de aldrig har været hverken ledende overlæge eller tillidsrepræsentant. Der var 2 personer, der oplyste, at de var i almen praksis, da de var tillidsrepræsentanter. En oplyser at vedkommende er sikkerhedsrepræsentant. 14 Evaluering af Vagtprojektet

15 svaret surveyundersøgelsen. Dette kan forklares ved, at surveyundersøgelsen er udsendt til flere ledende overlæger end til tillidsrepræsentanter for yngre læger. Besvarelsesprocenten blandt de ledende overlæger er således 62 % mens den er 69 % blandt tillidsrepræsentanterne. Besvarelsesprocenten kan også udregnes på baggrund af den fulde population. Med de problemer, der har været i forhold til fremskaffelse af korrekte adresser og tekniske problemer i forbindelse med udsendelse, er denne besvarelsesprocent væsentligt lavere. Den fulde population er for de yngre lægers vedkommende 371, hvorfra bør trækkes de 27 respondenter, vi med sikkerhed ved ikke tilhører respondentgruppen. Det giver 344 respondenter og en svarprocent på 61 % (210 ud af 344). For de ledende overlæger er det fulde respondenttal opgjort efter samme princip 446 (463-17). Det giver en besvarelsesprocent for de ledende overlæger på 51 % (228 ud af 446). Samlet for de to grupper er besvarelsesprocenten opgjort på baggrund af den fulde population 55 % (438 ud af 790) Fordeling på region, stilling og specialer Figur 2.1 viser, hvordan besvarelserne fordeler sig på de fem regioner. Den viser også, at der i Region Syd i modsætning til i de andre fire regioner er flere tillidsrepræsentanter end ledende overlæger, der har besvaret survey en. Der kan ikke på baggrund af denne survey opstilles en forklaring på denne forskel. Forskellen kan således både bunde i faktorer, som at der i Region Syd kunne være en relativt stor mængde aktive tillidsrepræsentanter, som den kan bunde i, at der kan være en forskel i tilgængeligheden til respondenternes adresser. Det vil sige, at der kan være relativt flere adresser på tillidsrepræsentanterne end på de ledende overlæger i Region Syd blandt de adresser, vi har modtaget fra Yngre Læger. Figur 2.1 Respondenter fordelt på stilling og region (N = 438) 100 Antal personer Ikke oplyst Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syd Leder Tillidsrepræsentant Note: Der var to ledende overlæger, der ikke havde svaret på, hvilken region de tilhørte. Årsagen var, at den ene arbejder på Færøerne og den anden på Grønland. Besvarelserne fordeler sig derudover på en række specialegrupper, se Figur 2.2. Undersøgelsesdesign og metoder 15

16 Figur 2.2 Respondenters speciale (N = 438) Psykiatri 10% Pædiatri 5% ikke oplyst 2% Andre 18% Onkologi 3% Anæstesiologi 11% Medicin 27% Kirurgi 19% Gynækologi og obstetrik 5% 2.2 Interviewundersøgelsen Dansk Sundhedsinstitut har udvalgt afdelinger til interviewundersøgelsen på baggrund af informationer i Vagtkogebogen om, hvilke afdelinger der havde deltaget i projektet samt et indblik i nogle af afdelingernes resultater. Der blev planlagt interview på syv afdelinger, fire der deltog i Vagtprojektet, to afdelinger, der selv havde taget initiativ til at anvende bestemmelsen, og en afdeling der ikke havde deltaget i projektet og ikke havde anvendt bestemmelsen, men som af Yngre Læger var blevet udpeget som belastet. Denne afdeling viste sig dog tidligere at have foretaget registrering af belastningen i vagtarbejdet og at have forhandlet med sygehusledelsen herom, hvorefter der var fundet nogle resultater. Der blev planlagt interview med 7 ledere og 12 nuværende eller tidligere tillidsrepræsentanter. Der blev gennemført interview med 7 ud af 7 ledere og med 6 ud af 12 tillidsrepræsentanter 5. Danske Regioner og Yngre Læger har hver peget på to deltagere til interview blandt deres repræsentanter i styregruppen. Der er gennemført interview med alle fire udpegede styregruppemedlemmer. I alt er der planlagt 23 interview og gennemført 17 interview i perioden marts juli Yngre Læger har stået for at finde kontaktinformationer på ledende overlæger, nuværende samt daværende tillidsrepræsentanter på de afdelinger, der havde deltaget i projektet. Interviewene er foretaget som semi-strukturerede interview med udgangspunkt i en spørgeguide (Bilag 2 Interviewguide). Tre interview er foretaget som telefoninterview. Resten er gennemført face-to-face. Alle interview er optaget på voice recorder. Interviewene er efterfølgende skrevet ud. Den gennemsnitlige varighed på interviewene var en time. Specialemæssigt dækker interviewene: Medicin, pædiatri, anæstesiologi og intensivområdet. 5 En af de deltagende yngre læger var ikke tillidsrepræsentant, men havde været en del af processen med arbejdet med betingelserne for vagtarbejde på afdelingen. 16 Evaluering af Vagtprojektet

17 3 De yngre lægers vagtarbejde I 2006 havde Yngre Læger erhvervsaktive medlemmer. Heraf mænd og kvinder (6). Flertallet heraf var på dette tidspunkt i gang med en speciallægeuddannelse, mens 25 % var færdiguddannede speciallæger (6). I de følgende afsnit undersøges på baggrund af resultaterne fra surveyundersøgelsen blandt ledende overlæger og yngre lægers tillidsrepræsentanter omfanget af og betingelserne for de yngre lægers vagtarbejde i tidsrummet Yngre læger i vagtarbejdet I surveyundersøgelsen blev der spurgt til, hvorvidt de yngre læger på afdelingen indgik i aften/nattevagter. Af Figur 3.1 fremgår, at 84 % svarede positivt på dette spørgsmål, mens 16 % svarede, at der ikke indgik yngre læger i aften/nattevagter. Figur 3.1 Indgår de yngre læger på din afdeling i aften/nattevagter? 6 (N = 438) Nej 16,2% ikke oplyst 0,2% Ja 83,6% Note: En ledende overlæge har ikke besvaret spørgsmålet. Hvis man fordeler svarene i Figur 3.1 på henholdsvis tillidsrepræsentanter og ledende læger fremkommer det billede, at der er relativt flere ledende læger, der har svaret på survey en på afdelinger, hvor de yngre læger ikke deltager i vagtarbejdet, end der er tillidsrepræsentanter. Det fremgår således af Figur 3.2, at der er 25 % af de ledende overlæger, der svarer, at der ikke indgår yngre læger i vagtarbejdet, mens dette tal er 7 % for tillidsrepræsentanternes vedkommende. 6 Vagtarbejde der foregår i hele eller dele af tidsrummet De yngre lægers vagtarbejde 17

18 Figur 3.2 Indgår de yngre læger på din afdeling i aften/nattevagter? 100% 80% 60% 40% 20% 0% Leder Tillidsrepræsentant Ja Nej Note: En ledende overlæge har ikke besvaret spørgsmålet. Denne forskel i besvarelser kan dels hænge sammen med, at det kan være tillidsrepræsentanter og ledere fra forskellige afdelinger, der har besvaret survey en. Dels kan det hænge sammen med, at der er flere ledende overlæger end tillidsrepræsentanter, der samlet set har besvaret survey en (i tråd med at survey en er udsendt til flere ledende overlæger end til tillidsrepræsentanter). Det må også anses for sandsynligt, at der er flere tillidsrepræsentanter end ledende overlæger, der har fravalgt at besvare survey en begrundet i, at de yngre læger ikke deltager i vagtarbejde på afdelingen. Når der er så meget som 16 %, der gennemsnitligt svarer, at der ikke indgår yngre læger i vagtarbejdet, er det selvfølgelig relevant at stille spørgsmålet, i hvilke specialer de primært ikke deltager i vagtarbejdet. Af Tabel 3.1 fremgår, at det i overvejende grad er inden for kategorien: Andre specialer, at de yngre læger ikke deltager i vagtarbejdet. Tabel 3.1 Yngre lægers deltagelse i vagtarbejdet fordelt på specialer (N = 366) Ja Nej Andre specialer 58 % 42 % Anæstesiologi 80 % 20 % Gynækologi og obstetrik 100 % 0 % Kirurgi 89 % 11 % Medicin 93 % 7 % Onkologi 100 % 0 % Psykiatri 84 % 16 % Pædiatri 100 % 0 % I alt 84 % 16 % Note: I tabellen indgår respondenter, der har svaret ja til at yngre læger på afdelingen indgår i aften/nattevagter. En ledende overlæge har ikke besvaret spørgsmålet. Der er dog også 20 % inden for anæstesiologien, 16 % inden for psykiatrien, 11 % inden for kirurgien og 7 % inden for de medicinske specialer, der svarer, at de yngre læger ikke deltager i vagtarbejde. 18 Evaluering af Vagtprojektet

19 Men Tabel 3.1 viser, at der er relativt store forskelle specialerne imellem på i hvilket omfang de yngre læger deltager i vagtarbejdet Organiseringen af vagterne Hvad angår, hvorledes vagterne er organiseret, fremgår det af Figur 3.3, at hovedparten af vagterne er organiseret som afdelingsvagter. En femtedel er organiseret som fællesvagt mellem flere afdelinger. En fællesvagt er defineret enten A) som en vagt, hvor flere administrativt og økonomisk selvstændige afdelinger eller klinikker slår deres vagthold sammen til et vagthold, der samlet varetager opgaverne på alle de involverede afdelinger. Eller B) kan en fællesvagt bestå af et vagtlag fra en afdeling, der løser opgaver på en eller flere andre afdelinger, som ikke selv bidrager med læger i fællesvagten (8). Figur 3.3 Aften/nattevagterne er organiseret (N = 366) 80% 60% 40% 20% 0% på afd.niveau som fællesvagter med andre afd/klinikker afd.vagter på hverdage og fællesvagter i weekender anden ordning ikke oplyst Note: I figuren indgår respondenter, der har svaret ja til at yngre læger på afdelingen indgår i aften/nattevagter. Kun få svarede, at der var en anden ordning. Og i dette spørgsmål er besvarelserne fra de yngre læger og fra de ledende overlæger meget ens. Der var således 78 % af de ledende overlæger og 77 % af de yngre læger, der svarede, at vagterne var organiseret som afdelingsvagter. Det var i besvarelserne henholdsvis 19 % (de ledende overlæger) og 20 % (tillidsrepræsentanterne), der var organiseret som fællesvagter. Langt hovedparten af vagterne er således organiseret som afdelingsvagter. Det er således en femtedel af vagterne, hvor eksempelvis bestemmelsen i overenskomsten om 2/3 belastning i overenskomsten for fællesvagter er gældende. Det vil sige, at der i fællesvagterne i gennemsnit over en normperiode skal være mindst 4 timers hvile og højst 8 timers arbejde i tidsrummet (8). Hertil kommer regler om hviletid, der siger, at den yngre læge ikke må arbejde mere end 13 timer pr. døgn. Det vil sige, at der skal være 11 timers hvile i et døgn. Reglerne om hviletid betyder, at der skal være mindst 8 timers hvile i fællesvagten, hvis der er tale om en døgnvagt (8) Vagthyppighed Noget af det de yngre læger i interviewundersøgelsen gik op i var hyppigheden af vagter. Hyppigheden af vagter hænger ofte sammen med, hvor hårde vagterne opleves at være. Dels fordi det opleves at være hårdt at have vagt ofte, dels fordi der er en tendens til, at de yngre læger ønsker at have lange vagter for at holde vagthyppigheden nede. De yngre lægers vagtarbejde 19

20 Yngre lægers vagtarbejde kører i et såkaldt rul med et fast interval. Vagthyppigheden afhænger således blandt andet af, hvor mange yngre læger vagtlaget består af. Der kan dog opstå sygdom, barsel og lignende, der gør, at de yngre læger har oftere vagt. Den yngre læge kan højst pålægges at have vagt det vil sige arbejde efter kl hver 6. dag. For fællesvagters vedkommende højst hver 7. dag (8). Såvel de ledende overlæger som de yngre lægers tillidsrepræsentanter blev i surveyundersøgelsen spurgt, hvor ofte de yngre læger reelt har aften/nattevagter på afdelingen. Tabel 3.2 Hvor ofte har lægerne på din afdeling aften/nattevagter? 7 (N = 365) Oftere end hver 7. dag Hver 7. dag Hver 8. dag Hver 9. dag Hver 10. dag Hver 11. dag Hver 12. dag Hver 13. dag Hver 14. dag Sjældnere end hver 14. dag Ikke oplyst Leder 20 % 35 % 19 % 12 % 8 % 1 % 2 % 0 % 1 % 1 % 1 % Tillidsrepræsentant 37 % 29 % 10 % 12 % 7 % 2 % 0 % 0 % 3 % 1 % 1 % Note: I tabellen indgår respondenter, der har svaret ja til at yngre læger på afdelingen indgår i aften/nattevagter. Chi 2 -test, P=0,01 Som det kan ses i Tabel 3.2, varierer svarene på tværs af de to grupper. Hvad angår hyppigheden af vagter varierer svarene således efter, om det er en ledende overlæge eller en tillidsrepræsentant, der besvarer spørgsmålet. Således er det markant flere tillidsrepræsentanter, der mener, at vagterne finder sted oftere end hver 7. dag. Og der er 64 % af tillidsrepræsentanterne, der svarer, at vagterne finder sted hver 7. dag eller oftere, mens dette tal er 55 % blandt de ledende overlæger. 3.2 Belastningen i vagtarbejdet En ting er hyppighed af aften- og nattevagter. Noget andet er dog, hvor travle vagterne er og dermed hvor stor belastningen er. Belastningen i vagtarbejdet kan dog være svær at definere, og det kan derfor være svært at afgøre, hvornår en vagt er for belastet. I Yngre Lægers Vagtkogebog er der som en indikator for, hvornår vagter er for belastede angivet vagter, hvor belastningen er mere end 2/3 i tidsrummet svarende til bestemmelserne for belastningen i fællesvagt. Der er således i tråd hermed i surveyundersøgelsen spurgt til respondenternes vurdering af, hvorvidt vagterne i gennemsnit var belastet mere eller mindre end 2/3. Figur 3.4 Hvor belastende er aften/nattevagterne gennemsnitligt efter din vurdering? (N = 366) Leder Tillidsrepræsentant 42% 58% 53% 47% Vagterne er gennemsnitligt belastede mindre end 2/3 af vagten Vagterne er gennemsnitligt belastede mere end 2/3 af vagten Note: I tabellen indgår respondenter, der har svaret ja til at yngre læger på afdelingen indgår i aften/nattevagter. 7 Respondenterne er anmodet om at anslå det faktiske antal vagter og ikke kun planlagte vagter. 20 Evaluering af Vagtprojektet

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Sammenfatning af publikation fra : Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Kortlægning og inspiration Henriette Mabeck Marie Henriette Madsen Anne Brøcker Juni 2011 Hele publikationen kan downloades

Læs mere

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Baggrund Et af Yngre Lægers vigtigste opgaver er at arbejde for et bedre arbejdsmiljø for yngre læger. Et godt arbejdsmiljø har betydning for

Læs mere

OK 15-ændringerne og arbejdsmiljøet. Belastningsgrænse på 13 timer for alle vagter. Forbedret arbejdsmiljøbestemmelse

OK 15-ændringerne og arbejdsmiljøet. Belastningsgrænse på 13 timer for alle vagter. Forbedret arbejdsmiljøbestemmelse OK 15-ændringerne og arbejdsmiljøet Belastningsgrænse på 13 timer for alle vagter Forbedret arbejdsmiljøbestemmelse 1 De vigtigste ændringer i din nye overenskomst Livet som yngre læge er blevet tiltagende

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sammenfatning af publikation fra : Opgaveudvikling på psykiatriområdet Opgaver og udfordringer i kommunerne i relation til borgere med psykiske problemstillinger Marie Henriette Madsen Anne Hvenegaard

Læs mere

Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg

Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg Sammenfatning af publikation fra Delrapport fra Faxe Kommune: Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg Omkostningsanalyse Anne Sophie Oxholm Jakob Kjellberg Juni 2012 Hele publikationen kan downloades gratis

Læs mere

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Sammenfatning af publikation fra : Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Jakob Kjellberg Rikke Ibsen, itracks September 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Ny publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Delanalyse 2. En registerundersøgelse Sammenfatning Kim Rose Olsen Torben Højmark Sørensen Peter Vedsted Dorte

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne.

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. En undersøgelse foretaget af MEGAFON for Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Ældre Sagen

Læs mere

Fremtidens arbejdstilrettelæggelse for speciallæger på Fælles Akut Modtagelser

Fremtidens arbejdstilrettelæggelse for speciallæger på Fælles Akut Modtagelser Sammenfatning af publikation fra : Fremtidens arbejdstilrettelæggelse for speciallæger på Fælles Akut Modtagelser Christina Holm-Petersen September 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra DSI

Læs mere

Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering

Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering Sammenfatning af publikation fra : Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering Laura Emdal Navne Marie Brandhøj Wiuff Oktober 2011 Hele publikationen kan downloades gratis

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Når sygeplejersker visiterer i lægevagten

Når sygeplejersker visiterer i lægevagten Sammenfatning af publikation fra : Når sygeplejersker visiterer i lægevagten Marlene Willemann Würgler Laura Emdal Navne Februar 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra DSI s hjemmeside: www.dsi.dk/frz_publikationer.htm

Læs mere

Evaluering af Fusionspraksis

Evaluering af Fusionspraksis Sammenfatning af publikation fra : Evaluering af Fusionspraksis Region Midtjyllands tilbud om støtte til almen praksisenheder der fusionerer Baseret på interview med deltagende læger og kvalitetskonsulenter

Læs mere

Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen. At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt

Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen. At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt Publikationen kan hentes

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012 Ja (n=245) fra en kollega (n=9) fra en leder (n=0) fra underordnede (n=0) fra en læge (n=45) fra klienter/patienter (n=187) fra pårørende (n=15) fra en anden (n=14) Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012-14 % af de beskæftigede sygeplejersker vurderer, at der ofte eller sommetider forekommer mobning på deres arbejdsplads. - Hver

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

NOTAT Tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker på plejecentrene

NOTAT Tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker på plejecentrene Louise Kryspin Sørensen November 2016 NOTAT Tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker på plejecentrene - 98% af plejecentrene har plejecentersygeplejersker i dagvagt på hverdage, men kun en tredjedel

Læs mere

Sygeplejersker og stikskader

Sygeplejersker og stikskader Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Sygeplejersker og stikskader - Hver tyvende sygeplejerske stikker sig årligt på en forurenet kanyle. Det estimeres, at 2.900 sygeplejersker årligt pådrager sig stikskader

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Sammenfatning af publikation fra : Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Januar 2011 Hele publikationen kan downloades gratis fra DSI

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse

NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse Louise Kryspin Sørensen September 2016 NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred (SATH). I denne

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 produktionsskoler Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Fælles Medicinsk Ambulatorie M - Randers Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Notat. Metodeappendiks

Notat. Metodeappendiks Notat Til Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Metodeappendiks Beregning af population og stikprøve Den samlede population er beregnet på baggrund af oplysninger,

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Kommunal genoptræning - 2015

Kommunal genoptræning - 2015 Kommunal genoptræning - 2015 Danske Fysioterapeuter/Danske Handicaporganisationer/Ældre Sagen November 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen. 3 Lovgivning 4 Hovedkonklusioner.... 5 Genoptræningsplaner

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

beskæftigelsesområdet

beskæftigelsesområdet Medlemsundersøgelse op til OK18 beskæftigelsesområdet Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der

Læs mere

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning Danske Fysioterapeuter Kvalitet i træning Undersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters paneldeltagere 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 84

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 Generelt Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat på en

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

OK 15 resultatet - Yngre Lægers redegørelse

OK 15 resultatet - Yngre Lægers redegørelse Yngre Læger, marts 2015 OK 15 resultatet - Yngre Lægers redegørelse Læs her Yngre Lægers redegørelse om OK 15 resultatet. Yngre Lægers medlemmer er ansat på tre forskellige overenskomstområder regionerne,

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne?

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Ny viden om praksis Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Her kan du læse resultatet af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført som del

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, september 2014

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, september 2014 Svar på spørgsmål om understøttende undervisning og bevægelse, der indgik i Scharling-undersøgelse i Folkeskolens lærerpanel september 2014 Spm. 1: Har du fået mere bevægelse ind i din undervisning i fagene,

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. marts 2006 Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Baggrund I forbindelse med etableringen af second opinion ordningen blev det besluttet, at

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Sjælland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

December Planlagte ændringer i den lægelige vagtstruktur ved HE Midt 2016

December Planlagte ændringer i den lægelige vagtstruktur ved HE Midt 2016 Hospitalsenhed Midt HR Heibergs Allé 6 Postboks 130 DK-8800 Viborg www.hospitalsenhedmidt.dk December 2015 Planlagte ændringer i den lægelige vagtstruktur ved HE Midt 2016 Indledning I det følgende er

Læs mere

Systematisk samarbejde om kvalitet

Systematisk samarbejde om kvalitet Sammenfatning af ny rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Systematisk samarbejde om kvalitet Samspil mellem personalepolitik og arbejdet med udvikling af kvalitet og tværfaglighed på sygehusene Jens Albæk,

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: 10318 Side 1 af 9 Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Side 2 af 9 Baggrund I januar 2012 har Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. sprogcenterområdet. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. sprogcenterområdet. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 sprogcenterområdet Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Effektvurdering af MIA og minimaks

Effektvurdering af MIA og minimaks Effektvurdering af MIA og minimaks KORT & MATRIKELSTYRELSEN DECEMBER 2011 KORT & MATRIKELSTYRELSEN INTRODUKTION Rambøll har på vegne af Kort & Matrikelstyrelsen (KMS) i løbet af oktober-november 2011 gennemført

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne.

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne. Lægers bibeskæftigelse status pr. 31. marts 2011 Ifølge funktionærloven kan ansatte uden samtykke fra arbejdsgiveren påtage sig hverv uden for tjenesten, når hvervet kan varetages uden ulempe for arbejdsgiveren.

Læs mere

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig 5. SAMARBEJDE, INDFLYDELSE OG ORGANISERING I dette afsnit beskrives, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet mellem sikkerhedsrepræsentanten på den ene side og arbejdsleder, tillidsrepræsentant og

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2011

Kommunal træning af ældre 2011 Kommunal træning af ældre 2011 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Rikke Korsgaard / Camilla

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Oversigtsfigur for afsnit/underopdelinger... 8 Uddybende forklaring

Læs mere

Sjældne-netværket 2015 hvordan ga r det? Og hvad gør vi nu?

Sjældne-netværket 2015 hvordan ga r det? Og hvad gør vi nu? Sjældne-netværket 2015 hvordan ga r det? Og hvad gør vi nu? Sjældne-netværket er et netværk for borgere berørt af sygdom så sjælden, at der ikke findes en relevant forening. Medlemmerne af sjældne-netværket

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes aktiviteter i virksomhederne Hans Sønderstrup-Andersen og Thomas Fløcke Arbejdsmiljøinstituttet Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Læs mere

1 Metodeappendiks. Spørgeskemaet omhandler ledernes erfaringer med forældresamarbejde og indeholder både faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål.

1 Metodeappendiks. Spørgeskemaet omhandler ledernes erfaringer med forældresamarbejde og indeholder både faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål. 1 Metodeappendiks Om undersøgelserne Der er foretaget to spørgeskemaundersøgelser blandt hhv. forældre til børn, som går i daginstitution og daginstitutionsledere. Danmarks Statistik har stået for udsendelse

Læs mere

Multisygdom. Multisygdom. TNS Dato Projekt: 63150

Multisygdom. Multisygdom. TNS Dato Projekt: 63150 Feltperiode: Den 22/5 6/6 2017 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte læger landet over Metode: Lægeforeningens medlemmer (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 670 læger med patientkontakt Stikprøven er vejet

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner Louise Kryspin Sørensen Oktober 2016 NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred. I undersøgelsen

Læs mere

NOTAT Patienter på gange, i opholdsrum og lignende på hospitaler

NOTAT Patienter på gange, i opholdsrum og lignende på hospitaler 4. februar 2014 NOTAT Patienter på gange, i opholdsrum og lignende på hospitaler 23 procent af læger og sygeplejerskerne ansat på hospitaler, har indenfor en uge uge oplevet, at der ligger patienter på

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 2015

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 2015 UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 20 www.hejsundhedsvæsen.dk 1 1. INDLEDNING Hej Sundhedsvæsen, der er et partnerskab mellem Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden, vil med denne

Læs mere

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater ResumÉ 2014 Forebyggelse af indlæggelser synlige resultater. Resumé Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 24-02-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Allerød Kommune Dagtilbud

Allerød Kommune Dagtilbud Udvidede åbningstider Allerød Kommune Dagtilbud 1 Indledning Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af kommissorium om Behov for dagtilbud med udvidede åbningstider. For at inddrage så mange forældre

Læs mere

Resultater af undersøgelsen Patientoplevet kvalitet på ortopædkirurgiske afdelinger/afsnit - et pilotprojekt om løbende monitorering af den

Resultater af undersøgelsen Patientoplevet kvalitet på ortopædkirurgiske afdelinger/afsnit - et pilotprojekt om løbende monitorering af den Resultater af undersøgelsen Patientoplevet kvalitet på ortopædkirurgiske afdelinger/afsnit - et pilotprojekt om løbende monitorering af den patientoplevede kvalitet på sygehusene i Region Hovedstaden Enheden

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere