Fusioner. Lederes erfaringer med fusioner i offentlige og private virksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fusioner. Lederes erfaringer med fusioner i offentlige og private virksomheder"

Transkript

1 Fusioner Lederes erfaringer med fusioner i offentlige og private virksomheder Ledernes Hovedorganisation August 2004

2 Indledning Eksemplerne på mislykkede fusioner mellem store virksomheder er mange og forstemmende. Det gælder både internationalt og i Danmark. Ikke mindst i slutningen af 90 erne var antallet af fusioner stort. Da dårlige eksempler er bedre nyhedshistorier end vellykkede fusioner, kan der let fremstå et fortegnet billede af mulighederne for at gennemføre en vellykket fusion for såvel ledere, medarbejdere, aktionærer og kunder. En lang række fusioner gennemføres hvert år uden den helt store medieopmærksomhed. Der findes ikke noget samlet billede af omfanget af fusioner i Danmark. I denne undersøgelse har Ledernes Hovedorganisation valgt at sætte fokus på de ledelsesmæssige erfaringer af fusioner. I den sammenhæng er der valgt en bred definition af fusioner, hvor der også er medtaget opkøb af mindre virksomheder og sammenlægninger af større uafhængige enheder i den samme virksomhed. I undersøgelsen behandles såvel fusioner og opkøb i den private sektor som sammenlægninger i den offentlige sektor. Ganske vist er der mange forskelle på rammer og vilkår for at fusioner/sammenlægninger i de to sektorer lykkes, men der er også en lang række erfaringer, der kan bruges begge steder. Erfaringsudvekslingen fra det private erhvervsliv er ikke blevet mindre interessant, nu hvor den offentlige sektor står over for den største reorganisering i mange år, når strukturreformen skal gennemføres. De generelle erfaringer De ledere i undersøgelsen, der selv har oplevet en fusion, er blevet bedt om at give en samlet bedømmelse af den seneste fusion, de har været med i. Svarene fremgår af tabel 1. Generelt bliver mellem 50 og 60 procent af fusionerne betegnet som vellykkede eller endda meget vellykkede. I den anden ende af skalaen får godt 10 procent bedømmelsen mislykket eller meget mislykket. Tager man de positive briller på, kan man sige, at flertallet af fusioner lykkes. Omvendt viser svarene også, at der er en betydelig risiko for, at man ikke når de ønskede resultater ved fusionen. Den store risiko for ikke at lykkes, understreger vigtigheden af at trække på de ledelsesmæssige erfaringer fra tidligere fusioner for ikke at gentage tidligere tiders fejl. Tabel 1: Samlet erfaring med fusioner (Hvordan vil du betegne den seneste fusion, du har deltaget i?) Offentlig sektor/ Selvejende institution Privat sektor I alt Meget vellykket 8% 11% 10% Vellykket 44% 47% 46% Hverken/eller 37% 32% 33% Mislykket 7% 7% 7% Meget mislykket 4% 4% 4% I alt 100% 100% 100% 2

3 Motiverne Bevæggrundene for at gennemføre et opkøb eller en fusion kan være mange. Typisk taler man om fire hovedgrupper af årsager. Det drejer sig markedsforhold, ønske om effektivisering, bedre udviklingsmuligheder og vækst 1. I takt med den stigende globalisering søger mange virksomheder at forbedre deres markedsforhold ved at fusionere. Det kan være for at opnå større markedsandel eller ligefrem markedsdominans, hvor virksomheden i kraft af sin størrelse bliver et brand. Ved fusioner og opkøb kan virksomheden også få adgang til nye markeder, hvor virksomheden opkøber lokale selskaber og dermed lettere får adgang til ellers vanskeligt tilgængelige markeder. Ønsket om effektivisering er ofte et mål ved fusioner, hvor man ved at sammenlægge dobbeltfunktioner og reducere overkapacitet kan opnå omkostningsbesparelser. Det kan være på alle områder fra indkøb, produktion over administration og salg. En virksomhed kan forbedre sine udviklingsmuligheder ved at købe en anden videnstung virksomhed og dermed få adgang til for eksempel forskningsresultater, ny teknologi eller patenter. Der kan også være mulighed for at opkøbe en mindre virksomhed, som har en række nøglemedarbejdere, som den større virksomhed ellers kan have svært ved at tiltrække. Lederne i undersøgelsen, der selv har været ansat på en fusionerende virksomhed, har angivet, hvad virksomheden havde sat som vigtige mål inden fusionen. Svarene er vist i tabel 2 og 3. Som det fremgår af tabel 2, har flest private virksomheder haft det som et vigtigt mål at opnå en større omsætning. På de efterfølgende pladser finder man mål, der handler om at opnå markedsfordele og effektivisering. Over 60 procent af de private virksomheder opstiller således mål om markedsdominans, at de skal få adgang til nye markeder, og at de får nye salgskanaler. På driftssiden svarer 69 procent, at fusionen skal føre til effektiviseringer og 67 procent, at der skal realiseres stordriftsfordele i forbindelse med fusionen. I den nederste ende af tabel 2 finder man de mål, som færre af virksomhederne lægger vægt på. Især de punkter der vedrører udviklingsmuligheder scorer lavt. Det drejer sig om adgang til ny viden og ny teknologi samt muligheden for at styrke forskning og udvikling. Det er også værd at bemærke, at kun hver fjerde virksomhed har haft det som et egentligt mål at reducere antallet af medarbejdere. De personalemæssige konsekvenser i forbindelse med fusioner bliver behandlet i et senere afsnit. 1 Se for eksempel Per Thygesen Poulsen M&A: Fra eufori til eftertanke i Ledelse i dag, nr. 53, Ledernes Hovedorganisation

4 Tabel 2: Mål for fusioner i private virksomheder Så stor en andel af private virksomheder havde det som et vigtigt mål ved fusionen Opnå større omsætning 79% Effektivisere driften 69% Markedsdominans 69% Opnå stordriftsfordele 67% Nå nye markeder 66% Flere salgskanaler 63% Styrke virksomhedens brand 50% Skabe hurtigere resultater 48% Skabe større kapitalgrundlag 36% Sprede aktiviteter 35% Få større varesortiment 34% Få adgang til ny viden 33% Øge kursværdien 32% Styrke forskning og udvikling 28% Medarbejderreduktion 24% Få adgang til ny teknologi 23% I de offentlige virksomheder er det også almindeligvis effektiviseringer i driften, der er målet for sammenlægninger. Svarene fra de offentligt ansatte ledere er vist i tabel 3. Tabel 3: Mål for sammenlægninger i offentlige institutioner Så stor en andel af offentlige virksomheder havde det som et vigtigt mål ved fusionen Effektivisere driften 85% Stordriftsfordele 84% Opfylde krav i lovgivningen 38% Få adgang til ny viden 34% Medarbejderreduktion 23% 4

5 Realisering af de opstillede mål Tabel 4 og 5 viser ud over vigtigheden af de forskellige mål også, hvor let (eller svært) det er at realisere dem. Der er tegner sig et mønster, hvor det ikke overraskende er meget lettere at nå de mål, man køber sig direkte til (for eksempel nye markeder, ny viden eller større varesortiment) end mål der drejer sig om driftseffektiviseringer. Når man ser på de spørgsmål, der drejer sig om at effektivisere driften og at opnå stordriftsfordele, er det mellem 26 og 35 procent af de private virksomheder, der når målene umiddelbart efter fusionen, mens yderligere en tredjedel når målene i løbet af de første tre år. Tilbage står en sidste tredjedel af virksomhederne, som enten må nedjustere målene om driftsbesparelser eller i værste fald helt må opnå at nå dem. Konklusionen på tabel 4 og 5 er, at de mål, der er vanskeligst at realisere, er dem, hvor det medfører ændringer i organisation og arbejdstilrettelæggelse. På de områder er der relativ stor del af virksomhederne, som ikke når målene, og hvis de gør, så tager det længere tid end først antaget. Symptomatisk for den tendens er, at det mål der er det vanskeligste at realisere, er at fusionen skal gøre virksomheden i stand til at skabe hurtigere resultater. Tabel 4: Opstillede og realiserede mål for fusioner i private virksomheder nået umiddelbart efter fusionen Målet var nået senest tre år efter fusionen nået efter en nedjustering ikke nået Så stor en andel af private virksomheder havde det som et vigtigt mål ved fusionen Opnå større omsætning 49% 21% 17% 13% 79% Effektivisere driften 26% 39% 21% 13% 69% Markedsdominans 38% 21% 22% 19% 69% Opnå stordriftsfordele 35% 32% 19% 13% 67% Nå nye markeder 47% 27% 15% 12% 66% Flere salgskanaler 53% 23% 15% 10% 63% Styrke virksomhedens brand 44% 27% 18% 12% 50% Skabe hurtigere resultater 35% 26% 17% 22% 48% Skabe større kapitalgrundlag 47% 24% 14% 16% 36% Sprede aktiviteter 48% 27% 15% 9% 35% Få større varesortiment 56% 20% 12% 11% 34% Få adgang til ny viden 58% 20% 14% 7% 33% Øge kursværdien 38% 28% 12% 22% 32% Styrke forskning og udvikling 44% 38% 9% 9% 28% Medarbejderreduktion 47% 37% 7% 9% 24% Få adgang til ny teknologi 42% 26% 21% 11% 23% I de offentlige virksomheder er det også almindeligvis effektiviseringer i driften, der er målet for sammenlægninger. Svarene fra de offentligt ansatte ledere er vist i tabel 3. 5

6 Tabel 5: Opstillede og realiserede mål for sammenlægninger i offentlige institutioner Så stor en andel af offentlige virksomheder havde nået umiddelbart efter fusionen Målet var nået senest tre år efter fusionen nået efter en nedjustering ikke nået det som et vigtigt mål ved fusionen Effektivisere driften 31% 31% 19% 19% 85% Stordriftsfordele 33% 25% 19% 23% 84% Opfylde krav i lovgivningen 78% 13% 4% 4% 38% Få adgang til ny viden 48% 22% 9% 22% 34% Medarbejderreduktion 33% 42% 25% 0% 23% Ledernes råd ved fusioner På baggrund af de erfaringer lederne i undersøgelsen har gjort i forbindelse med fusioner, er de blevet bedt om at svare på, hvilke forudsætninger der er nødvendige for at fusionen lykkes. Ledernes top 20 over anbefalinger til deres kolleger i forbindelse med fusioner er vist i tabel 4. I toppen finder man udsagn, der kredser om klare visioner, handlekraftig ledelse og god intern kommunikation. Øverst på listen over de nødvendige betingelser for at gennemføre en vellykket fusion er, at der bliver etableret et godt ledelsesteam øverst i hierakiet. Som nummer fem på listen finder man tilsvarende at ledelsen skal turde gennemføre forandringerne. En af de væsentligste opgaver for ledelsesteamet bliver herefter, at være i stand til at formulere og kommunikere visionen med fusionen til øvrige ledere og medarbejdere. Det er værd at bemærke, at nødvendigheden af et stærkt og handlekraftigt ledelsesteam, ikke nødvendigvis er det samme som en høj grad af topstyring. I denne undersøgelse lægger kun 16% af lederne vægt på topstyring, så det der efterlyses er snarere en ledelse med det fornødne overblik som lægger de overordnede linier, og som derefter er i stand til at uddelegere de øvrige beslutninger. At det netop er en god og handlekraftig ledelse, der lægges så stor vægt på, stemmer godt sammen med tidligere resultater fra LederPanelet, hvor man kunne se mindre medarbejdertilfredshed og større medarbejdergennemstrømning på virksomheder med uklar ansvarsfordeling og hvor ledelsen mangler mod til at træffe de nødvendige beslutninger 2. Også god intern kommunikation scorer højt på listen over de nødvendige forudsætninger for en vellykket fusion. Det udsagn ligger side om side med, at det er nødvendigt at informere medarbejderne godt om de jobmæssige konsekvenser. Netop usikkerheden for at miste jobbet kan være en af de væsentligste årsager til at støde ind i modvilje mod forandringer fra medarbejdernes side. I næste afsnit behandles det nærmere, hvilke jobmæssige konsekvenser en fusion kan have, men allerede nu kan det slås fast, at det er vigtigt at informere hurtigt om konsekvenserne for at standse usikkerhed, rygtedannelse og medarbejderflugt. I diskussionen af fusioner kommer det ofte frem, at der kan være en alvorlig barriere i at forene forskellige virksomhedskulturer. Det er derfor også bemærkelsesvædigt, at kun hver tredje leder i undersøgelsen peger på, at det er en afgørende forudsætning, at det lykkes at 2 Undersøgelse om god ledelse, Ledernes Hovedorganisation,

7 forene de to virksomhedskulturer. Resultaterne kan fortolkes, således at det i en periode kan være bedre at lade forskelle i virksomhedskulturer bestå til en vis grad, frem for at tvinge hurtige ændringer igennem. Tabel 6: Ledernes top 20 over, hvad der er absolut nødvendigt for, at en fusion lykkes Så mange mener at det er nødvendigt for at fusionen lykkes At der bliver etableret et godt lederteam øverst i hierakiet 78% At alle ledere er klar over visionen 78% At der er formuleret en klar vision inden fusionen 77% At alle medarbejderne bliver godt informeret om konsekvenserne for deres job 67% At ledelsen tør gennemføre forandringer 67% At den interne kommunikation omkring fusionen fungerer godt 65% At det lykkes at få de forskellige IT-systemer til at fungere sammen 64% At de opstillede mål er realistiske 63% At samarbejdet mellem lederne på de to virksomheder fungerer godt 63% At man kan holde på nøglemedarbejdere 61% At der bevares et godt psykisk arbejdsmiljø 58% At alle medarbejdere er klar over visionen 49% At medarbejderne er engagerede 41% At man holder tempoet oppe i fusionen 40% At beslutningsprocessen går hurtigt 39% At der afsættes ressourcer til at overkomme det almindelige arbejde efter fusionen 38% At samarbejdet mellem medarbejderne på de to virksomheder fungerer godt 38% At det lykkes at forene de forskellige kulturer på virksomhederne 36% At medarbejderne bliver inddraget tidligt i processen 34% At alle kunder/brugere er klar over visionen 19% At fusionen er meget topstyret 16% At der kun er små kulturforskelle på virksomhederne inden fusionen 7% At den ene af virksomhederne indordner sig efter kulturen på den anden virksomhed Der er tilsyneladende nogen forskel på, hvad der bedømmes som vigtigt for resultatet af en fusion afhængig af, hvor i ledelseshierakiet man er placeret. Det fremgår af tabel 7 nedenfor. Toplederen lægger mest vægt på en klar vision, og at der fra start etableres et velfungerende ledelsesteam på tværs af de to virksomheder. Derudover lægger toplederne vægt på, at virksomhederne er i stand til at holde på nøglemedarbejderne. For lederne på virksomhedens nederste ledelsesniveau ser virkeligheden lidt anderledes ud. Ganske vist er det også vigtigheden af en klar vision og et stærk ledelsesteam, der topper listen, men der er tilføjet et kommunikationsaspekt. Lederne på det nederste ledelsesniveau, der ofte har den daglige kontakt med medarbejderne lægger i højere grad vægt på, at den interne kommunikation omkring fusionen fungerer godt, og at medarbejderne bliver godt informeret om de jobmæssige konsekvenser af fusionen. 6% 7

8 Tabel 7: Hvad er vigtigst for at fusionen lykkes? Top 6 for topledere Top 6 for ledere på nederste niveau 1. At der er formuleret en klar vision inden fusionen 2. At samarbejdet mellem lederne på de to virksomheder fungerer godt 1. At alle ledere er klar over visionen 2. At der bliver etableret et godt lederteam øverst i hierakiet 3. At alle ledere er klar over visionen 3. At der er formuleret en klar vision inden fusionen 4. At der bliver etableret et godt lederteam øverst i hierakiet 4. At alle medarbejderne bliver godt informeret om konsekvenserne for deres job 5. At man kan holde på nøglemedarbejdere 5. At den interne kommunikation omkring fusionen fungerer godt 6. At ledelsen tør gennemføre forandringer 6. At ledelsen tør gennemføre forandringer Jobmæssige konsekvenser Som det tidligere fremgik af tabel 2 og tabel 3, er medarbejderreduktion et vigtigt mål ved knap hver fjerde fusion. Dertil kommer, at ændringer i organisation, ansvarsområder og arbejdstilrettelæggelse, kan betyde, at såvel medarbejdere som ledere risikerer at miste jobbet. De ledere, der har deltaget i undersøgelsen, og som selv har været gennem en eller flere fusioner, er blevet spurgt om konsekvenserne for deres job. Som det fremgår af tabel 6 mistede 6 procent af lederne deres job sidst de oplevede en fusion. Andre 6 procent fik et job med mindre ledelsesansvar, mens yderligere 2 procent fik et job som menig medarbejder. Den faktiske andel af ledere, som mistede deres job ligger formentlig over 6 procent. Det skyldes, at det kun er nuværende ledere, der har deltaget i undersøgelsen. Det betyder, at ledere, der har fået et nyt job og stadig arbejder som menig medarbejder efter fusionen, og som dermed ikke længere er ledere, ikke har haft mulighed for at deltage i undersøgelsen. Tabellen viser også, at 52 procent fortsatte med stort set uændrede opgaver, mens 24 procent avancerede og fik et job med større ledelsesansvar. Tallene kan læses som, at der er en risiko for at miste lederjobbet ved en fusion, men at der omvendt også er ganske gode muligheder for at avancere til et job med større ledelsesansvar. Tabel 8: De jobmæssige konsekvenser for den enkelte leder efter en fusion (Tallene giver mere end 100 procent, da det har været muligt at sætte flere kryds) Jeg fortsatte i mit job med stort set uændrede opgaver 52% Jeg fortsatte i mit job, men med noget ændrede opgaver 22% Jeg fik helt nye arbejdsopgaver 7% Jeg fik et job med mere ledelsesansvar 24% Jeg fik et job med mindre ledelsesansvar 6% Jeg fik et job uden ledelsesansvar 2% Jeg mistede mit job 6% Tabel 9 viser risikoen for at miste jobbet ved en fusion for ledere på forskellige niveauer i organisationen. Tallene viser, at der tilsyneladende ikke er større jobrisiko ved fusioner for topledere end for mellemledere og ledere på nederste niveau. 8

9 Tabel 9: Så stor er risikoen for at miste lederjobbet efter en fusion (Fordelt efter ledelsesniveau) Topchefer 6% Mellemledere (ledere med ledelsesansvar for andre ledere) 7% Ledere på første niveau (ledere med ledelsesansvar for udelukkende 6% Menige medarbejdere) Hvor fyringstruslen altså tilsyneladende ikke vokser om man er direktør eller leder på nederste niveau, er der stor forskel afhængig af hvilken rolle virksomheden havde i fusionen. I de tilfælde, hvor lederen er ansat på en virksomhed, der opkøber en anden virksomhed, er risikoen helt nede på 1 procent. Omvendt er jobsikkerheden noget mindre, når man er ansat på en virksomhed, der bliver overtaget. I de tilfælde oplevede 11 procent af lederne at miste jobbet. Tabel 10: Så stor er risikoen for at miste lederjobbet efter en fusion (Fordelt efter type af fusion) Det var en fusion, hvor to ligeværdige virksomheder blev lagt sammen 10% Jeg var ansat på en virksomhed, som opkøbte en anden virksomhed 1% Jeg var ansat på en virksomhed, som blev opkøbt af en anden virksomhed Jeg var ansat på en virksomhed, hvor to større enheder blev lagt sammen På trods af at en reduktion af medarbejderstaben kun er et egentligt mål på hver fjerde virksomhed vil der, som nævnt, ofte ske ændringer i organisationen, i fordelingen af ansvarsområder og i arbejdstilrettelæggelsen, hvilket kan betyde, at medarbejdere og ledere bliver fyret. Som det fremgår af tabel 11 og 12 har over halvdelen (53 procent) af de virksomheder, der har været berørt af fusion eller sammenlægninger, fyret medarbejdere, mens 56 procent har fyret ledere. Oftest er det færre end 10 procent af medarbejdere, der afskediges, men i et lille antal fusioner (3-4 procent) er det over halvdelen af medarbejdere og ledere, som mister deres job. 11% Tabel 11: Personalemæssige konsekvenser efter en fusion (menige medarbejdere) Andel af virksomhederne Der blev fyret mellem 1 og 10% af medarbejderne 30% Der blev fyret mellem 11 og 20% af medarbejderne 14% Der blev fyret mellem 21 og 50% af medarbejderne 5% Der blev fyret over 50% af medarbejderne 4% Antallet af medarbejdere var uændret 39% Der blev ansat flere medarbejdere 8% Alle fusioner 100% Tabel 12: Personalemæssige konsekvenser efter en fusion (ledere) Andel af virksomhederne Der blev fyret mellem 1 og 10% af lederne 41% Der blev fyret mellem 11 og 20% af lederne 8% Der blev fyret mellem 21 og 50% af lederne 4% Der blev fyret over 50% af lederne 3% Antallet af ledere var uændret 38% Der blev ansat flere ledere 6% Alle fusioner 100% 9% 9

10 Ikke kun medarbejdere og ledere risikerer at stå uden job efter en fusion. Også underleverandører risikerer at miste kontrakten efter fusionen. Undersøgelsen viser, at i 43 procent af fusionerne, har man ophævet samarbejdet med en større eller mindre del af underleverandørerne, hvilket formentlig også der har afledte personalemæssige konsekvenser. Tabel 13: Konsekvenser for underleverandører efter en fusion Samarbejdet ophørte med mellem 1 og 10% af underleverandørerne 37% Samarbejdet ophørte med mellem 11 og 20% af underleverandørerne 4% Samarbejdet ophørte med mellem 21 og 50% af underleverandørerne 2% Samarbejdet ophørte med mellem over 50% af underleverandørerne 0% Nej, antallet af underleverandører forblev uændret 50% Nej, der blev ansat flere underleverandører 7% I alt 100% Om undersøgelsen Ledernes Hovedorganisation har et fast panel af ledere, som er bredt sammensat med hensyn til brancher, ledelsesniveau og virksomhedens placering i landet. Der er 1882 deltagere i Lederpanelet. I denne undersøgelse er der kommet 578 svar, hvilket giver en svarprocent på 31. Den relativ lave svarprocent kan skyldes, at en del af medlemmerne af Lederpanelet ikke selv har været impliceret i en fusion, og derfor har valgt ikke at svare. 10

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Ledelsesstil. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Ledelsesstil. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledelsesstil Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation Maj 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer, og alene

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvilke kompetencer privatansatte topledere, mellemledere og linjeledere mener, er de vigtigste i deres

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Lederne og det Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Ledernes Hovedorganisation, december 2005 INDLEDNING Gennem de seneste 10-15 år har begrebet skiftet. I dag lægges der langt mere vægt

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Lederne December 2013 Indledning Undersøgelsen belyser, hvilke lederroller der er de vigtigste for en topchef, hvad der er forudsætningerne

Læs mere

Fusioner. - hvor svært kan det være? www.a-2.dk 2002, A-2 A/S

Fusioner. - hvor svært kan det være? www.a-2.dk 2002, A-2 A/S Fusioner - hvor svært kan det være? 2002, A-2 A/S www.a-2.dk Baggrund og formål med undersøgelsen 2 Resultatet er, at kun 30 pct. af virksomhedshandlerne skabte shareholder value, mens 31 pct. faktisk

Læs mere

Kvalitetsreform i den offentlige sektor

Kvalitetsreform i den offentlige sektor Kvalitetsreform i den offentlige sektor - Set i et ledelsesperspektiv Ledernes Hovedorganisation Maj 2007 Indledning Den offentlige sektor står i dag overfor en række udfordringer, såsom højt sygefravær,

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen

Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 18. maj 2009 Vækstbarometer Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen Finanskrisen har bredt sig til flertallet af virksomhederne de

Læs mere

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 CIOViewpoint 2010 KRISENS SPOR Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 Den verserende krises nøjagtige omfang og betydning for danske virksomheder kendes formentlig først, når krisen engang er veloverstået.

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

STRESS Lederne April 2015

STRESS Lederne April 2015 STRESS Lederne April 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet med baggrund i WHO-5 trivselsindekset, hvor mange respondenter der kan være i stor risiko for depression eller stressbelastning, kan

Læs mere

Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003

Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003 Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003 Kvinder som ledere Indhold: Kvinder som ledere...1 Sammenfatning...2 Kvindelige lederes placering på arbejdsmarkedet...3 Evnen til at lede...5

Læs mere

Kodeks for god offentlig topledelse Survey blandt kommunaldirektørerne,

Kodeks for god offentlig topledelse Survey blandt kommunaldirektørerne, Kodeks for god offentlig topledelse Survey blandt kommunaldirektørerne, januar 2007 København, januar 2007 KL s Konsulentvirksomhed Center for Ledelse og Organisation www.kl.dk/kodekssurvey07 Survey blandt

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Ny teknologi og nye kompetencer

Ny teknologi og nye kompetencer NOTAT 17-0150 - MAER - 27.04.2017 KONTAKT: Mads Eriksen - MAER@FTF.DK - TLF: 33 36 8820 Ny teknologi og nye kompetencer Ny teknologi giver muligheder, men kræver kompetencer Vi står midt i en udvikling,

Læs mere

Samarbejdet i ledergruppen

Samarbejdet i ledergruppen Samarbejdet i ledergruppen Lederne Januar 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvad der kendetegner ledergruppen og samarbejdet i ledergruppen Hyppigheden af uenighed i ledergruppen og årsagerne til uenighed

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Rekruttering og evaluering af ledere

Rekruttering og evaluering af ledere Rekruttering og evaluering af ledere Ledernes Hovedorganisation August 2005 Rekruttering af ledere Lederne har en nøglerolle på virksomhederne, og er helt afgørende for resultatet og den videre eksistens.

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Fører din ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse. KL- ledertræf Den 23. september 2015 Anne Jøker

Fører din ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse. KL- ledertræf Den 23. september 2015 Anne Jøker Fører din ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse KL- ledertræf Den 23. september 2015 Anne Jøker Grundlag Elektronisk spørgeskema Mere end 80 spørgsmål 310 kommunale

Læs mere

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Automatisering og digitalisering Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

Distanceledelse Lederne September 2015

Distanceledelse  Lederne September 2015 Distanceledelse Lederne September 15 ndledning Undersøgelsen belyser: Hvor mange ledere der har distanceledelsesansvar Overordnet karakteristik af ledere med distanceledelsesansvar De ledelsesmæssige udfordringer

Læs mere

Tilfredshed, engagement og passion

Tilfredshed, engagement og passion Tilfredshed, engagement og passion Lederne December 214 Indledning Undersøgelsen belyser om respondenterne er tilfredse med deres nuværende job om jobbet giver mening, og hvor engagererede de er i jobbet

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Fører kommunal ledelse til velfærd?

Fører kommunal ledelse til velfærd? Fører kommunal ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse Den socialretlige konference 23. september 2015 Vilkår, evner og viljer i kommunal ledelse IDA HOECK Det kommunale

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU Marts, 2012 FSR survey marts 2012 SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Konsekvenser af besparelser på skoleområdet

Konsekvenser af besparelser på skoleområdet ANALYSENOTAT Konsekvenser af besparelser på skoleområdet 1. februar 2012 Otte ud af 10 lærere på besparelsesramte skoler vurderer, at kvaliteten i folkeskolen er blevet lavere som en konsekvens af besparelserne.

Læs mere

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I maj, juni og juli måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

52 PCT. TROR PÅ ØGET VÆKST I DET NYE ÅR

52 PCT. TROR PÅ ØGET VÆKST I DET NYE ÅR 52 PCT. TROR PÅ ØGET VÆKST I DET NYE ÅR ÅRSUDSIGT 2017 2017 tegner til at blive et godt år for de små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Et flertal tror på stigende omsætning i 2017. Især brancherne

Læs mere

Topledernes forventninger til 2018

Topledernes forventninger til 2018 Topledernes forventninger til 20 Januar 20 Resume Topledernes forventningerne til 20 er positive. 72 pct. forventer øget salg mod kun 4 pct., der forventer reduceret salg. To tredjedele forventer medarbejdervækst,

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR Kort og godt om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR 1 Indledning Danmark skal ruste sig til at udnytte mulighederne i den globale økonomi. Derfor er den helt

Læs mere

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig 5. SAMARBEJDE, INDFLYDELSE OG ORGANISERING I dette afsnit beskrives, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet mellem sikkerhedsrepræsentanten på den ene side og arbejdsleder, tillidsrepræsentant og

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø

NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø 44% af lederne angiver, at de i høj eller meget høj kan løse deres arbejde som leder inden for de rammer de er givet.

Læs mere

Sygefravær og arbejdsmiljø. En undersøgelse af lederens rolle i arbejdet med sygefraværet

Sygefravær og arbejdsmiljø. En undersøgelse af lederens rolle i arbejdet med sygefraværet Sygefravær og arbejdsmiljø En undersøgelse af lederens rolle i arbejdet med sygefraværet Ledernes Hovedorganisation November 2006 Indledning Med udsigt til en stigende del af befolkningen på pension og

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business

Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business Notat Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business Dansk Erhverv har i november 2009 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres anvendelse af og forventninger

Læs mere

FTF DOKUMENTATION NR Ny teknologi og nye kompetencer

FTF DOKUMENTATION NR Ny teknologi og nye kompetencer FTF DOKUMENTATION NR. 2 2017 Ny teknologi og nye kompetencer 2 Side 2 WELCOME TO THE MASHINE Side 3 Ny teknologi giver muligheder, men kræver kompetencer Vi står midt i en udvikling, som får stor betydning

Læs mere

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015 Lederens ferie 15 Lederne August 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Arbejdsmarkedet for ingeniører og andre med naturvidenskabelig

Arbejdsmarkedet for ingeniører og andre med naturvidenskabelig Juni 2010 Arbejdsmarkedet for ingeniører andre med naturvidenskabelig baggrund Resume Rammer vilkår på arbejdspladsen har helt afgørende indflydelse på den enkelte medarbejders trivsel dermed så på forhold

Læs mere

Hovedresultater: Forandringer

Hovedresultater: Forandringer Hovedresultater: Forandringer 2 ud af 3 akademikere i undersøgelsen har oplevet omorganiseringer inden for de seneste 2 år. Akademikernes psykiske arbejdsmiljø er lavere, når der har været flere runder

Læs mere

Lederudvikling Lederne April 2015

Lederudvikling Lederne April 2015 Lederudvikling Lederne April 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Om respondenterne har gennemført en lederuddannelse, og hvilken lederuddannelse, de har gennemført Hvilke lederudviklingsaktiviteter

Læs mere

Beskæftigelse, forbrug og jobadfærd en befolkningsundersøgelse

Beskæftigelse, forbrug og jobadfærd en befolkningsundersøgelse December 2013 Beskæftigelse, forbrug og jobadfærd en befolkningsundersøgelse I dette faktaark præsenteres resultaterne af en undersøgelse gennemført af Epinion for DeFacto i oktober 2013. Der er 1.070,

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Iværksætterledere: Gå på mod er afgørende

Iværksætterledere: Gå på mod er afgørende 23. juni 2011 Iværksætterledere: Gå på mod er afgørende Iværksætteri. Gå på mod er et afgørende karaktertræk for iværksættere. Det mener hver fjerde virksomhedsleder i Region Midtjylland, hvis de da ikke

Læs mere

Ledelsesudfordringer de tre kommende år

Ledelsesudfordringer de tre kommende år Ledelsesudfordringer de tre kommende år Lederne Januar 2016 Indledning Undersøgelsen belyser, hvilke ledelsesopgaver der ifølge ledere vil få betydning for deres lederjob de næste tre år. For ledere i

Læs mere

NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015

NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Resultaterne viser, at ledernes psykiske arbejdsmiljø opleves forskelligt afhængig af hvilket ledelsesniveau, anciennitetskategori

Læs mere

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant?

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? HH, d.. november 2013 Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? 3F har gennem de sidste 3 år spurgt 3F arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR erne), hvordan de oplever det er at fungere i en arbejdsmiljøorganisation.

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i - Virksomhedernes adgang til finansiering i 2013 SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

Analyse af de små og mellemstore virksomheders engagement i den regionale erhvervspolitik

Analyse af de små og mellemstore virksomheders engagement i den regionale erhvervspolitik De små og mellemstore virksomheders engagement i den regionale erhvervspolitik set i lyset Analyse af de små og mellemstore virksomheders engagement i den regionale erhvervspolitik i lyset af strukturreformen

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Eksekvering i små og mellemstore danske virksomheder

Eksekvering i små og mellemstore danske virksomheder Eksekvering i små og mellemstore danske virksomheder www.bedrebestyrelse.dk Efteråret 2013 Eksekvering i danske SMV Formålet med undersøgelsen Undersøgelsen er fortaget som led i et projekt for VIA University

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstoptimisme og udsigt til flere job i januar 2011

VÆKST BAROMETER. Vækstoptimisme og udsigt til flere job i januar 2011 VÆKST BAROMETER 20. januar 2011 Vækstoptimisme og udsigt til flere job i 2011 Når virksomhederne på tærsklen til 2011 kigger et år frem, er det for manges vedkommende med fornyet optimisme. Det gælder

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Indflydelse og engagement skaber kvalitet Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder hver dag i forreste række med at skabe velfærdsydelser

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Hindringer for god ledelse

Hindringer for god ledelse Hindringer for god ledelse Lederne Februar 16 Indledning Undersøgelsen belyser hvilke forhold der ifølge respondenterne begrænser deres muligheder for at udøve god ledelse forskelle i vurderingen blandt

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

Lederes opfattelse af diversitet

Lederes opfattelse af diversitet Lederes opfattelse af diversitet Lederne Juni 2 Indledning Undersøgelsen belyser hvordan ledere opfatter diversitet respondenternes vurdering af, om ledergrupper i Danmark generelt er tilstrækkeligt bredt

Læs mere

Arbejdsmiljø og fravær En undersøgelse af lederens rolle i arbejdet med fraværet

Arbejdsmiljø og fravær En undersøgelse af lederens rolle i arbejdet med fraværet Arbejdsmiljø og fravær En undersøgelse af lederens rolle i arbejdet med fraværet Lederne Februar 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sammenfatning... 3 Fraværets omfang... 5 Udviklingen i fraværet...

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane

Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane Lederne Maj 16 Indledning Undersøgelsen sætter fokus på den aktuelle status for det psykiske arbejdsmiljø og konfliktniveauet på arbejdspladserne.

Læs mere

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013 Dato 2013-06-10 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) har bedt Rambøll gennemføre en tillægssurvey til styrelsens ordinære

Læs mere