Sammenligning af to grupper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenligning af to grupper"

Transkript

1 Sammeligig af to gruer Reetitio, heruder om kritiske værdier Sammeligig af to gruer Sammeligig af to middelværdier Sammeligig af to adele Sammeligig af to variaser

2 yoteser og hyotesetest. E hyotese er et udsag om ogle karakteristika af e variabel eller mægde af variable, for eksemel Er middelværdie af de 3.semesters A studeredes vægt lig med 7 kilo? I e hyotesetest (sigifikastest) testes værdier, der er ostillet i e hyotese, ved at sammelige med værdier bereget fra data. For eksemel ka geemsittet af e stikrøve af jeres vægte bereges til 68 kilo. Er det (sigifikat) forskellig fra 7? Det er forskellig fra 7, me ka vi derfra kokludere, at det ikke bare skyldes tilfældig variatio, afhæger af eksemelvis stikrøvestørrelse. E hyotesetest består af 5 elemeter atagelser, hyoteser, test størrelse, - værdi og beslutig/koklusio.

3 Test af middelværdi Atagelse Test af, X kvatitativ variabel og >3. yoteser a Stikrøve fordelig af X år er sad er aroksimativ ormal med middelværdi og stadard afvigelse σ Teststørrelse Z X σ x

4 Eksemel 3 m 3 Stikrøve 5 x 3.5 σ 5 P-værdi ( z >,) ( z >,).7.34 Lille -værdi, så forkastes. Fordelig Test størrelse Z , x3.5 x3.5

5 P-værdi og forkastelse af Når ul hyotese er falsk, er -værdie meget lille og år ul hyotese er sad, vil -værdie være stor (større ed for eksemel.5). Vi acceterer/beviser aldrig, at ul hyotese er sad. vis vi ikke ka forkaste ul hyotese, siger vi, at der ikke er ok beviser til at forkaste de. vis vi forkaster ul hyotese, ka vi kokludere, at der er beviser ok til at sige, at de alterative hyotese er sad.

6 Sigifikas iveau Sigifikas iveauet α er et tal, således at forkastes, hvis -værdie er midre ed α. Koklusio Er ormalvis.5 eller.. Vælges før aalyse foretages. P-værdi vis ma tester å sigifikas iveau.5, svarer det til e z-værdi å.96 i e to-sidet test og.645 i e højresidet test. P<.5 Forkast Acceter Normal ses dog å -værdie i stedet, da de i de fleste tilfælde ikke er smart at have e stadard rocedure for om ma forkaster eller ej. P>.5 Forkast ikke Acceter ikke

7 Kritiske værdier, to-sidet test, α.5 Eksemlet er for stadard ormal fordelige Tilsvarede kritiske værdier ka fides adre fordeliger, for eksemel t-fordelige.

8 Eksemel 3 m 3 Stikrøve 5 x 3.5 σ 5 Test størrelse Kritiske værdi Da, >,96 forkastes (eller hvis de var midre ed -,96) vis højresidet test, dvs. >3 Da, >.645 forkastes vis vestresidet test, dvs. <3 Da, ikke er midre ed -,645, forkastes ikke Z ,

9 Kritiske værdier

10 Sammeligig af to gruer Tjeer mæd og kvider lige meget? (Resos Lø, Forklarede Kø) Er adele af helbredte kræftatieter de samme for to forskellige tyer kemoterai? (Resos helbredte atieter, Forklarede Kemotye) Er adele af overvægtige i 6 de samme som adele af overvægtige i 999? (Forklarede årstal, Resos overvægtige) Kører e VW Toura og e Skoda det samme atal kilometer er liter? (Forklarede Bilmærke, Resos atal kilometer er l) Kører e VW Toura det samme atal kilometer er liter å almidelig bezi, som å bio bezi? (Forklarede Bezi tye, Resos atal kilometer) Er der forskel å hvor mage mæd og kvider, der beytter et værested for misbrugere? Er der forskel å hvor hurtigt ma løber 5 km, år ma har origiale Nike sko og Suer Nike sko å?

11 Afhægige og uafhægige stikrøver Ved e uafhægig stikrøve udtages e stikrøve fra hver grue.. Mæd og kviders lø Tag e stikrøve fra grue af mæd og e stikrøve fra grue af kvider og sammelig geemsitsløe for de to gruer.. Kilometer er liter Tilfældig stikrøve af Toura er og tilfældig stikrøve af Skoda er. Ved e afhægig stikrøve er observatioere i de to gruer arrede. Oftest er det de samme erso/gestad, der bliver observeret i to forskellige situatioer.. Bio bezi kotra almidelig bezi Vælg tilfældigt et atal VW Toura er og test dem med de to forskellige tyer bezi.. Origial Nike sko kotra Suer Nike sko Vælg tilfældigt ogle ersoer til at løbe 5 km og lad dem teste begge ar sko.

12 Forklarede variabel og resos variabel. To gruer, der sammeliges, udgør e bivariat variabel dvs. e variabel, der ku har to kategorier, for eksemel mæd og kvider. Dee variabel kaldes de forklarede variabel (eller de uafhægige variabel). De variabel, der sammeliges, kaldes resos variable (eller de afhægige variabel), for eksemel lø. Når resos variable er kvatitativ, sammeliges middelværdier. Når resos variable er kvalitativ, sammeliges adele. Summeogave Se å eksemlere idetificer resos og forklarede variabel og se å om resose er kvalitativ eller kvatitativ.

13 Reste af forelæsige Sammeligig af to middelværdier kedt varias. yotesetest. Kofides iterval Sammeligig af to middelværdier ukedt varias. yotesetest. Kofides iterval Sammeligig af to adele. yotesetest. Kofides iterval Sammeligig af to middelværdier arrede observatioer. yotesetest. Kofides iterval Sammeligig af to variaser. yotese test

14 Sammeligig af to middelværdier kedte variaser og store stikrøver eller oulatioer ormalfordelte Poulatio Poulatio X har middelværdi og variasσ. X har middelværdi og variasσ. Er der forskel å E( X Når X er X og X deres middelværdier? Bedste estimator af er X X ) og V ( X X er ormalfordelte, er σ X) X ormalfordelt, og år aroksimativt ormalfordelt, uaset fordelige af X σ +. x og x og. X. er store,

15 Sammeligig af to middelværdier kedte variaser og store stikrøver eller oulatioer ormalfordelte ) ( Teststørrelse ) ( ) ( yoteser X X z. vestresidet test, eller test, højresidet laves som et Bemærk!!Ka også < > eller hvis hvis Forkast Beslutig iveauet. er sigifikas hvor, Kritiske ukter ) ( α α α α σ σ z z z z z X X z < > ± +. kritiske værdi stedet for at sammelige med de i lejer, værdie som vi berege - selvfølgelig også Desude ka vi z α

16 Kofides iterval Kofides iterval for ( X z α X ) ± z α σ σ + vælges ud fra kofides iveauet. vis det for eksemel er et 95% kofidesiterval, er z,96. vis kofidesitervallet ideholder, svarer det til, at et hyotesetest ikke havde forkastet ul hyotese om at de to middelværdier er es.

17 Eksemel er der forskel å hvor lagt bilere kører å 5 l. bezi? Poulatio x 38 σ 84 σ Poulatio x σ VW Toura Skoda a ( x x) (38 54) z σ + σ , værdi (z > 5,5) + (z < -5,5) forkastes, der er altså forskel å hvor lagt de to biltyer kører å litere. 95% kofides iterval 54 ±,96,75 [3,93 ; 75,7]

18 SPSS

19 SPSS

20 SPSS beregetalder udfra fødselsår Kø Mad Kvide Grou Statistics Std. Error N Mea Std. Deviatio Mea 54 45,854 7,38, ,66 7,743,7788 Ideedet Samles Test beregetalder udfra fødselsår Equal variaces assumed Equal variaces ot assumed Levee's Test for Equality of Variaces F Sig. t df Sig. (-tailed) t-test for Equality of Meas Mea Differece 95% Cofidece Iterval of the Std. Error Differece Differece Lower Uer,6,64,8,856,999,9368 -,94693,3453,8,,855,999,93 -,946,34438

21 Ukedt varias, ormalfordelig ) ( For og To situatioer + s x x t Teststørrelse σ σ σ σ σ σ ± + hvor ), ( ) ( For t ukter Kritiske s s x x t Teststørrelse ν σ σ hvor ), ( ) ( ) ( + ± + + t ukter Kritiske s s s Varias Pooled ν ν α + + ± ) ( ) ( ) ( hvor ), ( s s s s t ukter Kritiske ν ν α vis store stikrøver, bruges z i stedet for t-fordelige. Boge bruger z, år og er større ed 3. SPSS reger altid med t-fordelige

22 Eksemel

23 Kofides itervaller

24 Sammeligig af to adele,, store stikrøver Teststørrelse ) (dvs. ) (dvs. a a eller sammelig med de kritiske værdier. år - værdie er lille,, Forkast. ˆ hvor, ˆ) ˆ( ˆ ˆ x x z + +

25 Eksemel - Titaic Er adele af mæd, der overlevede, de samme som adele af kvider, der overlevede?

26 Eksemel - Titaic forkaste, da -værdi

27 Sammeligig af to adele, -D, store stikrøver a D D Teststørrelse z ˆ ( ˆ ˆ ) / ˆ ˆ D ( ˆ ) / Forkast, år - værdie er lille, eller sammelig med de kritiske værdier. Ka også laves som højresidet vestresidet test. test og

28 Kofides iterval for differece mellem to adele Kofides iterval for ( ˆ ˆ ) ± z ˆ ( ˆ ) + ˆ ( z vælges ige ud fra kofides iveauet. For eksemel for et 95% kofidesiterval, er z,96. ˆ ) Og ligesom før, hvis kofidesitervallet ideholder, svarer det til, at et hyotesetest ikke havde forkastet ul hyotese om at de to middelværdier er es.

29 Parrede observatioer Lav differecer Nike Suer Nike Origial Suer-Origial Bereg x D og s D ud fra differecere. Kofidesiterval a D D D α D x Teststørrelse t s D Er t fordelt med D frihedsgrader, hvis differecere er ormalfordelte. D D D, x ± t Bereg selv eksemlet til ogaveregige! s D

30 F fordelige og test for lighed af to oulatios variaser F fordelige er fordelige af brøke af to chi-i-ade stokastiske variable, der er uafhægige og hver er divideret med atallet af des frihedsgrader. E F fordelt stokastisk variable med k og k frihedsgrader F ( k k ), χ k k F (5,6). χ f(f)..5 F (5,3) F (,5) F

31 F tabelle Critical Poits of the F Distributio Cuttig Off a Right-Tail Area of.5 k F Distributio with 7 ad Degrees of Freedom.7 k f(f) F F Det vestresidet kritiske ukt, der hører til F (k,k) er givet ved F( k, k ) hvor F (k,k) er det højresidet kritiske ukt for e F fordelt stokastisk variabel, me det omvedte atal frihedsgrader.

32 Kritiske ukter i F fordelige F(6, 9), α. F Distributio with 6 ad 9 Degrees of Freedom Det højresidet kritiske ukt.5 f(f F) F F (6,9) 3.37 Det tilsvarede vestresidet ukt. 439 F, 4. ( 9 6) F.95 (/4.).439 F

33 Test for es varias Teststørrelse for test for es oulatios ormalfordelte oulatioer varias af to F (, ) s s I Tosidet test σ σ σ σ σ σ IIEsidet test σ σ σ σ σ > σ

34 Eksemel 8- Poulatio 4 s..5 F 3.8 3,8 Poulatio 9 s. F (8,3) F.77 (8,3) σ σ σ σ α F ( ) F, ( 3,8 ) ( ) s..9 s. ka ikke forkastes å et 5% sigifikas iveau, da.9 ikke er større ed 3.8 eller midre ed.36.

35 Ogaver Kaitel 7, 3, 5, 53, 57, 67 Kaitel 8 3, 9, 5, 3, 45

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag ISBN 978-87-766-494-3 4. Fagligt samarbejde matematik og samfudsfag Idholdsfortegelse Idledig Samfudsfag sat på formler II... 2 Tema : Multiplikatorvirkige... 3. Hvad er e multiplikatoreffekt?... 3 2.

Læs mere

Program. t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier. Hormonkonc.: statistisk model og konfidensinterval. Hormonkoncentration: data

Program. t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier. Hormonkonc.: statistisk model og konfidensinterval. Hormonkoncentration: data Faculty of Life Sciences Program t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier Claus Ekstrøm E-mail: ekstrom@life.ku.dk Resumé og hængepartier fra sidst. Eksempel: effekt af foder på hormonkoncentration

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi Matematikkes mysterier - på et obligatorisk iveau af Keeth Hase 6. Matematik og økoomi 20% 40% 60% 40% Hvor udbredt er vaskepulveret af type A? 6. Matematik og økoomi Idhold 6.1 Procettal 2 6.2 Vejet geemsit

Læs mere

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere

En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby

En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby 24 En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby Det er velkendt for de fleste, at differentiabilitet af en reel funktion f medfører kontinuitet af f, mens det modsatte ikke gælder

Læs mere

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Statistiknoter til TI-Nspire CAS version 3.1 Bjørn Felsager Revideret November 2011 329 Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Chi-i-anden-testen

Læs mere

Program. Sammenligning af grupper Ensidet ANOVA. Case 3, del II: Fiskesmag i lammekød. Case 3, del I: A-vitamin i leveren

Program. Sammenligning af grupper Ensidet ANOVA. Case 3, del II: Fiskesmag i lammekød. Case 3, del I: A-vitamin i leveren Faculty of Life Sciences Program Sammenligning af grupper Ensidet ANOVA Claus Ekstrøm E-mail: ekstrom@life.ku.dk Sammenligning af to grupper: tre eksempler Sammenligning af mere end to grupper: ensidet

Læs mere

Grupperede observationer et eksempel. (begreber fra MatC genopfriskes og varians og spredning indføres)

Grupperede observationer et eksempel. (begreber fra MatC genopfriskes og varians og spredning indføres) Grupperede observationer et eksempel. (begreber fra MatC genopfriskes og varians og spredning indføres) Til Gribskovløbet 006 gennemførte 118 kvinder 1,4 km distancen. Fordelingen af kvindernes løbstider

Læs mere

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Vi ønskede at planlægge og afprøve et undervisningsforløb, hvor anvendelse af

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG

Læs mere

Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig

Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig som også findes i en trigonometrisk variant, den såkaldte 'appelsin'-formel: Men da en trekants form

Læs mere

Nye veje til den gode forflytning

Nye veje til den gode forflytning TEMA Ergoomi Nye veje til de gode forflytig Nye veje til de gode forflytig Brachearbejdsmiljørådet Social & Sudhed Nye veje til de gode forflytig Idhold Nye veje til de gode forflytig side 3 Lies første

Læs mere

Hvor meget energi har jeg brug for?

Hvor meget energi har jeg brug for? Hvor meget energi har jeg brug for? Du bruger energi hele tiden. Når du går, når du tænker, og selv når du sover. Energien får du først og fremmest fra den mad, du spiser. Den kommer fra proteiner, og

Læs mere

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse 2013 Fra vide til hadlig Få flere uge, især med ade etisk baggrud ed dask, til at begyde på og geemføre e erhvervsfaglig uddaelse Tekst/forfatter LG Isight Udgivet af Fastholdelseskaravae/- Miisteriet

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Differential- regning

Differential- regning Differential- regning del () f () m l () 6 Karsten Juul Indhold Tretrinsreglen 59 Formler for differentialkvotienter64 Regneregler for differentialkvotienter67 Differentialkvotient af sammensat funktion7

Læs mere

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse.

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse. Opdateret 28. maj 2014. MD Ofte brugte kommandoer i Geogebra. Generelle Punktet navngives A Geogebra navngiver punktet Funktionen navngives f Funktionen navngives af Geogebra Punktet på grafen for f med

Læs mere

På 2. forelæsning lavede vi test og resultatet blev 8,5 i gennemsnit i fejl på 10 ord.

På 2. forelæsning lavede vi test og resultatet blev 8,5 i gennemsnit i fejl på 10 ord. Øvelsen med afledninger og sammensætninger På 2. forelæsning lavede vi test og resultatet blev 8,5 i gennemsnit i fejl på 10 ord. Vi lavede herefter øvelse, hvor I havde læst en lille idealtekst og studeret

Læs mere

Vejledning til brug ved ansøgning om patent

Vejledning til brug ved ansøgning om patent Vejledig til brug ved asøgig om patet Idhold: Hvad ka pateteres hvorår og hvorda? 1 Såda søger De patet i Damark 3 Et praktisk eksempel 5 Hvorda behadles asøgige? 12 Patetbeskyttelse i flere lade 14 Biblioteks-liste

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

Lær nemt! Statistik - Kompendium

Lær nemt! Statistik - Kompendium David Brink Lær nemt! Statistik - Kompendium Ventus wwwventusdk Lær nemt! Statistik - Kompendium 005 David Brink Nielsen og Ventus Download kompendiet gratis på wwwventusdk ISBN 87-7681-01-7 Ventus Falkoner

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

Mini-formelsamling. Matematik 1

Mini-formelsamling. Matematik 1 Indholdsfortegnelse 1 Diverse nyttige regneregler... 1 1.1 Regneregler for brøker... 1 1.2 Potensregneregler... 1 1.3 Kvadratsætninger... 2 1.4 (Nogle) Rod-regneregler... 2 1.5 Den naturlige logaritme...

Læs mere

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre 35 unges forhold til alkohol - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre Oktober 26 35 unges forhold til alkohol Børnerådet har spurgt 35 unge om deres oplevelser med og holdninger til alkohol.

Læs mere

Kom i gang med JMP. Jens E. Overø. Gorm Gabrielsen. Statistik og analyse for økonomistuderende. Lektor i statistik. Lektor i statistik

Kom i gang med JMP. Jens E. Overø. Gorm Gabrielsen. Statistik og analyse for økonomistuderende. Lektor i statistik. Lektor i statistik Gorm Gabrielsen Lektor i statistik Jens E. Overø Lektor i statistik Kom i gang med JMP Statistik og analyse for økonomistuderende Copyright 2011 SAS Institute A/S, Copenhagen Denmark ISBN 978-87-984612-1-0

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere