GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN. Anlægsrapport 4 December 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN. Anlægsrapport 4 December 2009"

Transkript

1 GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN Anlægsrapport 4 December 1

2 Resume af anlægsrapport 4 December Anlægsrapport 4 December opgjort pr udarbejdes som led i den af Byrådet vedtagne styring for, hvor bl.a. anlægsrapporten forelægges 4 gange i årets løb. Anlægsrapporten er udformet med henblik på at give Byråd og Udvalg større og enklere overblik. Anlægsrapporten udvikles og passes løbende i takt med behovene. Center for Økonomi & Analyse modtager gerne bagemeldinger om evt. yderligere pasninger. Anlægsrapport 4 omhandler anlægsarbejder som opført i, suppleret med overførsler fra 2008 samt lægsbevillinger. Desuden indeholder anlægsrapporten et særligt fokus på jordsalg og køb, som har stor betydning for likviditetsstyringen. Forbruget af anlægskronerne ligger typisk i de senere kvartaler af året som følge af, at der forud for anlægsarbejdet ofte iværksættes projektering og udbud o.l., hvorved gennemførelsen oftest sker i 2. halvår af året med deraf følgende tendens evt. overførsel. Det er den fjerde anlægsrapports mål at afdække behovet for eventuelle overførsler mellem og og at opnå politisk kendegivelse af, i hvilket omfang man er villige at genbevilge ikke anvendte rådighedsbeløb. Den fjerde anlægsrapport for viser, at 93 % af de terede anlægsarbejder på nuværende tidspunkt forventes at blive gennemført i, hvilket betyder, at der er behov for overførsler på 7,555 mio.kr. Anlægsrapport 4 indeholder på det skattefinansierede område det oprindelige på 70,7 mio.kr., overførsler mellem 2008 og på 8,4 mio.kr. samt lægsbevillinger på 25,3 mio.kr., hvilket giver et korrigeret på i alt 104,5 mio.kr. 99 % af korrigerede på det skattefinansierede område - ca. 103,4 mio.kr. - vedrører igangværende anlæg dvs. anlæg, som Byrådet har givet anlægsbevilling. 0,3 mio. kr. forventes overført og det indsles, at 0,25 mio.kr. går kassen. Det bemærkes, at forsyningsområdet er selskabsdannet med bagevirkende kraft fra Det betyder, at forsyningens anlægsprojekter er udgået af Greve Kommunes og regnskab og at der er udarbejdet anlægsregnskaber, som Byrådet har godkendt i sit møde den Jordsalgslisten indeholder nettosalgsindtægter i oprindeligt på 38,2 mio.kr., overførsler fra 2008 på 4,1 mio.kr. samt negative lægsbevillinger på 2,7 mio.kr. Det korrigerede udgør herefter 39,6 mio.kr. Hovedparten af de forventede indtægter 28,875 mio.kr. vedrører Langagergård. Køber har imidlertid anmodet kommunen om at bagekøbe arealet. Sagen behandles i ØPU Anmodning om bagekøb af areal Greve Main 4,174 mio.kr. behandles ligeledes i ØPU Rapporten er udarbejdet under forudsætning af at bagekøbet godkendes. Det samlede billede af denne anlægsrapport er herefter at det samlede korrigerede inkl. overførsler og lægsbevillinger på det skattefinansierede område udgør 104,5 mio.kr., at der er forventning om behov for overførsler mellem og på i alt 7,6 mio.kr. at det korrigerede på jordsalgslisten inkl. overførsler viser en nettoindtægt på 39,6 mio.kr. at regnskabsresultatet forventes at blive en nettoudgift på 5,2 og at der er behov for overførsel af en nettoindtægt på ca. 2,1 mio.kr. 2

3 Læsevejledning Anlæg igangværende og ikke påbegyndte anlæg Oversigterne med igangværende anlægsprojekter viser et på det enkelte anlægsprojekt fordelt på årets kvartaler samt eventuelle forventede overførsler. Oversigten er opgjort på udvalgenes områder. Oversigterne med endnu ikke igangsatte anlægsprojekter viser terede anlæg, der endnu ikke er igangsat. Alle beløb i oversigterne er angivet i kr. og er vist i det enkelte års priser. Oversigterne indeholder følgende punkter: Projektnavn og sted nr. Her er det enkelte projekt angivet. Oprindeligt Her angives den oprindelige bevilling for incl. de i forbindelse med vedtagelsen vedtagne overførsler fra Overførsler Her angives anlægsprojektmidler overført fra 2008 efter vedtagelsen. Tillægsbevillinger Her angives lægsbevillinger, der er givet oprindelig bevilling. dato Her angives, et ind ultimo sidste måned. Forventede afholdte udgifter Her angives, det forventede i de enkelte kvartaler. forventede - Her angives, det forventede i året. Overføres Her angives det beløb, der forventes at blive overført fra og først afholdes i. Her angives faktorer der kan forsinke henholdsvis påvirke gennemførslen af det enkelte anlægsprojekt. Jordsalgs-/købslisten Jordsalgslisten viser de køb/salg, som kommunen forventer at gennemføre i indeværende år ud fra, tidligere besluttede men ikke effektuerede salg samt salg/køb, bevilget efter vedtagelsen. Jordsalgslisten er derfor opdelt ud fra Budgetteret køb/salg af jord/fast ejendom Køb/salg af jord/fast ejendom, overført fra tidligere år samt efterfølgende byrådsbevilligede køb/salg af jord/fast ejendom 3

4 Igangværende og ikke igangsatte anlæg 4

5 Samlet anlægsrapport for alle udvalg - December Overførsler Udvalg Budget-område Oprindeligt Samlet oversigt Tillægsbevillinger Korrigeret Udgifter der afholdes i 1. kvartal Afholdte udgifter Udgifter der afholdes i 2. kvartal Udgifter der afholdes i 3. kvartal Forv. udgifter Udgifter der afholdes i 4. kvartal forventede Evt. overføres Igangværende anlæg Økonomi- og Planudvalget Teknik- og Miljøudvalget Brugerfinansierede anlæg Note Børne- og Ungeudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget I alt Ikke igangværende anlæg Økonomi- og Planudvalget Teknik- og Miljøudvalget Brugerfinansierede anlæg Note Børne- og Ungeudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget I alt Ialt Note: Forsyningen er selskabsdannet Anlægsprogrammet er udgået af Greve Kommunes og regnskab i 3. kvartal. Selskabet har fra stiftlesestidspunktet overtaget samtlige aktiver og passiver samt ansvaret for såvel drift som anlæg. Jordsalgslisten Budgetteret Overførsler Tillægsbevillinger Korrigeret Forventet regnskabsresultat = udgifter, + = indtægter. 5

6 Økonomi- og Planudvalget igangværende anlæg - December (Anlæg med bevilling) Investeringsoversigt Projektnavn Stednr. Oprindeligt Overførsler Tillægsbevillinger Korrigeret Afholdte udgifter Forv. udgifter dato Udgifter 1. Udgifter 2. Udgifter 3. Udgifter 4. kvartal kvartal kvartal kvartal forventede Evt. overføres Budgetområde IT-investeringer Anlægsregnskab OK IT-investeringer Forbrug pr ,166 mio.kr. Indkøb og implementering af nyt økonomisystem Anlægsregnskab OK I alt Budgetområde Lokalerokade - Gersagerskolen og Hundigeskolen, omrokering, flytning og etablering af genoptræningscenter Helhedsplan Greve Midtby (Fyrtårnsprojekt) Helhedsplan Greve Midtby (Fyrtårnsprojekt) I alt Økonomi- og Planudvalget ikke igangværende anlæg - December (Anlæg uden bevilling) Investeringsoversigt Projektnavn Stednr. Oprindeligt Overførsler Tillægsbevillinger Korrigeret Afholdte udgifter Forv. udgifter 2008 dato Udgifter 1. Udgifter 2. Udgifter 3. Udgifter kvartal kvartal kvartal kvartal forventede Evt. overføres Budgetområde Fyrtårne Der er ikke rådighedsbeløb i, hvorfor beløbet går kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen I alt Samlet oversigt Igangværende anlæg Ikke igangsatte anlæg I alt Økonomi- og Planudvalget Note: 6

7 Teknik- og Miljøudvalget igangværende anlæg - December (Anlæg med bevilling) Investeringsoversigt Projektnavn Stednr. Oprindeligt Overførsler Tillægsbevillinger Korrigeret Afholdte udgifter Forv. udgifter dato Udgifter 1. Udgifter 2. Udgifter 3. Udgifter 4. kvartal kvartal kvartal kvartal forventede Evt. overføres Budgetområde Realisering af Langagergård Færdiggørelse af eksisterende projekt Renovering/udskiftning af tekniske anlæg, eltavler Anlægsregnskab (HPFIanlæg) på kommunens ejendomme Ramme bygningsvedligeholdelse Ekstra bygningsvedligeholdelse Tune Nord Øst Anlægsregnskab Oprensning af vandløb Vedrører et projekt i Greve Landsby, der har krævet flere offentlighedsfaser, hvilket har forsinket projektets fysiske gennemførelse. Regulering og renovering af Olsbækken Oprensning af olieforurening på Sønderholmsvej BY : Tillægsbevilling på kr., der skal overføres Salg af vejareal Østerbakken Budgetlagt salg annuleret Salg af stiareal Hundige Storcenter Støjdæmpende asfalt Ny sti langs Tune Parkvej Asfaltarbejder, veje og stier Trafiksikkerhed Hundige Havn (skud) Strandrensning

8 Investeringsoversigt Projektnavn Stednr. Oprindeligt Overførsler Tillægsbevillinger Korrigeret Afholdte udgifter Forv. udgifter dato Udgifter 1. Udgifter 2. Udgifter 3. Udgifter 4. kvartal kvartal kvartal kvartal Genopretning af vandløb Karlslunde/Karlstrup Mose - grønt partnerskab med Solrød Kommune forventede Evt. overføres Der er i udarbejdet overordnet projektforslag herunder hydrauliske beregninger for Karslunde/Karlstrup mose, således at afvandingsmæssige problemer kan løses og naturkvaliteten og muligheden for naturoplevelser kan styrkes. Den optimale løsning vil give en større vandafledningsmæssig gevinst ind umiddelbart forventet, og der er derfor brugt tid på at søge om flere penge fra de 2 kommuners forsyninger. Projektet er blevet væsentlig større og mere kompliceret, og det er dermed blevet forsinket i Driftsmidler udmøntet i anlæg ESCO-skoler I alt forhold den oprindelige plan. Teknik- og Miljøudvalget ikke igangsatte anlæg - December (Anlæg uden bevilling) Investeringsoversigt Projektnavn Stednr. Oprindeligt Overførsler Tillægsbevillinger Korrigeret Afholdte udgifter Forv. udgifter forventede Evt. overføres dato Udgifter 1. Udgifter 2. Udgifter 3. Udgifter 4. kvartal kvartal kvartal kvartal Budgetområde Hundige Havn (skud) Driftsmidler udmøntet i anlæg (Skoler, inst.) - overførsel fra 2008 I alt Samlet oversigt Igangværende anlæg Ikke igangsatte anlæg I alt Teknik- og Miljøudvalget

9 Brugerfinansierede igangværende anlæg - December (Anlæg med bevilling) Investeringsoversigt Projektnavn Sted.nr. Oprinde- Overførslevillinger Tillægsbe- Korrigeret Forventede afholdte udgifter Evt. over- Udgifter 1. Udgifter 2. Udgifter 3. Udgifter 4. føres dato kvartal kvartal kvartal kvartal ligt Budgetområde Mandskabsbygning Mosede Renseanlæg MR fornedring, styring og renseproces Indsats mod oversvømmelse Greve Landsby Renovering og nyanlæg af bassiner Renovering af kloakanlæg Tilslutningsafgifter Byggemodning Vesterbjerg - overførsel fra Byggemodning Mejerivej - overførsel fra Karlslunde Centervej Udbygning af regnvandssystem i Lundemosen overførsel fra 2008 Greve Midt - overførsel fra Greve Midt Nord Strategimodel - overførsel fra Byagerlunden Byagerlunden Greve Main - Bassin Kloakering af Greve Landevej Renovering af pumpestationer Opsamling af målerdata i spildevands- og regnvandssystem samt vandløb Aflastning af regnvandssystem Pumpestation Møllebækken Centrifuge - slamstrategi Tværhøjgård byggemodning I alt forventede 9

10 Brugerfinansierede ikke igangsatte anlæg - December (Anlæg uden bevilling) Investeringsoversigt Projektnavn Sted.nr. Oprinde- Over- Tillægsbevillinger Korrigeret Afholdte udgifter Evt. over- førsler Udgifter 1. Udgifter 2. Udgifter 3. Udgifter 4. føres dato kvartal kvartal kvartal kvartal ligt forventede Budgetområde Anlægsramme - nye projekter Anlægsramme forebyggelse af oversvømmelse Tilslutningsafgifter Anlægsramme (takstforhøjelse) I alt Samlet oversigt Igangværende anlæg Ikke igangsatte anlæg I alt Teknik- og Miljøudvalget Note: Forsyningen er selskabsdannet Anlægsprogrammet er udgået af Greve Kommunes og regnskab i 3. kvartal. I den forbindelse er samtlige anlægsregnskaber afsluttet og politisk behandlet og godkendt.selskabet har fra stiftlesestidspunktet overtaget samtlige aktiver og passiver samt ansvaret for såvel drift som anlæg. 10

11 Børne- og Ungeudvalget igangværende anlæg - December (Anlæg med bevilling) Investeringsoversigt Projektnavn Stednr. Oprindeligt Over- Tillægsbe- Korrigeret Forventede afholdte udgifter Evt. over- førsler villinger Udgifter 1. Udgifter 2. Udgifter 3. Udgifter 4. forvenføres dato kvartal kvartal kvartal kvartal tede Budgetområde Hedelyskolen - retablering af legeplads efter brand Tune Skole - renovering af faglokaler Tilskud modtaget og registreret i 2008 Ungdomscenter/Bugtskolen Anlægsregnskab Levetidsforlængende bygningsvedligeholdelse Rammebeløb pasning og renovering af skoler Klubstruktur - overførsel fra Strandskolen Brandalarmeringssystem Ramme renovering og udbygning af folkeskoler, daginstitutioner og fritidsaktiviteter 2007 Tilskud Rammebeløb pasning og renovering af skoler Etablering af ABA-anlæg på skoler Renovering/udskiftning af tekniske anlæg, eltavlr (HPFI) på skoler og institutioner Negativ overførsel Ramme renovering og udbygning af Anlægsregnskab folkeskoler, daginstitutioner og fritidsaktiviteter 2006 Faglokaler og renovering Afslutningspostering Renovering af toiletter på skoler Budgetområde Køkkener HFI-afbryder på elinstallationer Anlægsregnskab Udbygning af Møllehavens Børnehave Anlægsregnskab Nældebjerg børnegård -sammenbygning af Anlægsregnskab institutioner Etablering af Hirseager Budgetområde Tilslutning af De Unges Hus off. Kloak Anlægsregnskab I alt

12 Børne- og Ungeudvalget ikke igangsatte anlæg - December (Anlæg uden bevilling) Investeringsoversigt Projektnavn Stednr. Oprindeligt Over- Tillægsbe- Korrigeret Forventede afholdte udgifter Evt. over- førsler villinger Udgifter 1. Udgifter 2. Udgifter 3. Udgifter 4. forvenføres dato kvartal kvartal kvartal kvartal tede Budgetområde Skoleudbygning Holmeagerskolen I alt Samlet oversigt Igangværende anlæg Ikke igangsatte anlæg I alt Børne- Ungeudvalget Note: 12

13 Kultur- og Fritidsudvalget igangværende anlæg - December (Anlæg med bevilling) Investeringsoversigt Projektnavn Stednr. Oprindeligt Over- Tillægsbe- Korrigeret Forventede afholdte udgifter Evt. over- førsler villinger Udgifter 1. Udgifter 2. Udgifter 3. Udgifter 4. forvenføres dato kvartal kvartal kvartal kvartal tede Budgetområde Greve Museum - etablering af modtagerum og magasin på 1. sal i østlænge Anlægsskud Modtages, når der er udarbejdet og indsendt anlægsregnskab. Budgetområde Mosede Fort Greve Svømmehal, renovering BY27-10-: 5,53 mio.kr. er overført fra. Halkapacitet Kunstgræs GIC Hal i Hundige Tilskud Tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden Idrætspuljen Anlægsregnskab Idrætspuljen Anlægsregnskab Tune Hallen - nyt gulv Anlægsregnskab Reparation/udskiftning af gulv i hal 2 GIC Anlægsregnskab Elektronisk styringsredskab - lokalebooking Anlægsregnskab I alt Kultur- og Fritidsudvalget ikke igangsatte anlæg - December (Anlæg uden bevilling) Investeringsoversigt Projektnavn Stednr. Oprindeligt Over- Tillægsbe- Korrigeret Forventede afholdte udgifter Evt. over- førsler villinger Udgifter 1. Udgifter 2. Udgifter 3. Udgifter 4. forvenføres dato kvartal kvartal kvartal kvartal tede Budgetområde Samlet oversigt Igangværende anlæg Ikke igangsatte anlæg I alt Kultur- og Fritidsudvalget Note: 13

14 Social- og Sundhedsudvalget igangværende anlæg - December (Anlæg med bevilling) Investeringsoversigt Projektnavn Stednr. Oprinde- Overførslevillinger Tillægsbe- Korrigeret Forventede afholdte udgifter Evt. over- Udgifter 1. Udgifter 2. Udgifter 3. Udgifter 4. føres dato kvartal kvartal kvartal kvartal Budgetområde Projekteringsudgifter nyt plejecenter Tilbygning Nældebjerg, boligdel Pensionistcenter i Karlslunde Leve-Bomiljø Møllehøj og Grønlykkeparken Udvidelse af Nældebjerg Plejecenter Social- og Sundhedsudvalget ikke igangsatte anlæg - December (Anlæg uden bevilling) Investeringsoversigt 2008 Budgetområde Samlet oversigt Igangværende anlæg Ikke igangsatte anlæg I alt Social- og Sundhedsudvalget Note: ligt Projektnavn Stednr. Oprinde- Over- Tillægsbevillinger Korrigeret Forventede afholdte udgifter Evt. over- førsler Udgifter 1. Udgifter 2. Udgifter 3. Udgifter 4. føres 2008 dato kvartal kvartal kvartal kvartal ligt 2008 forventede forventede 14

15 Jordsalgsliste 15

16 Jordsalgslisten Køb/salg af jord/fast ejendom December Projektnavn Stednr. Oprindeligt Overførsler Tillægsbevillinger Korrigeret Forbrug forven- Afvigelse Evt. overført dato tede (ind/ud) - = underskud/+= overskud Køb/salg af jord/fast ejendom Jordsalg overført fra tidligere år Greve Midtby, Hjørnegrund Afsat udmatrikulering og kloakering. Der er deponeret 9,6 mio.kr. i Restkøbesummen på 3,0 mio.kr. er lagt i. ØPU behandler sag vedrørende yderligere køb af m2 mod sagn om bagspriskøbsgaranti og udskydelse af byggepligten Greve Main, VOSS Ejendomme Der er deponeret kr. i Køber har anmodet om, at kommunen bagekøber arealet. Behandles i ØPU Talmaterialet er udarbejdet under forudsætning af By's godkendelse Salg, delareal 32 Greve - Profil Revision Anlægsregnskab Salg, delareal Afslutningspostering. Anlægsregnskab. Salg af grund i Greve Main 27 - Elektra Købsaftale underskrevet. Der er deponeret i Afventer udmatrikulering, der forventes at være gennemført 1. kvartal. Køber har anmodet kommunen om at bagekøbe arealet, men By har afvist. Indtægten er derfor usikker. Salg af del af 20 av, Loreal Anlægsregnskab Anlægsregnskab Ventrupvej, matr. Nr. 24 ga, Greve B.B.Byggeindustri Anlægsregnskab

17 Jordsalgslisten Køb/salg af jord/fast ejendom December Projektnavn Stednr. Oprindeligt Overførsler Tillægsbevillinger Korrigeret Forbrug forven- Afvigelse Evt. overført dato tede (ind/ud) - = underskud/+= overskud Erhvervelse af jord fra DSB ejendomme Afventer udmatrikulering Salg af pc af 7 f i Tune (lægepraksis) Anlægsregnskab Salg Karlslunde Stationscenter Afsat dækning af udgifter p.g.a. forurening og jordbundsforhold. Foreløbige undersøgelser viser, at udgiften bliver væsentlig mindre end lagt. Udgifter forventes først afholdt ved byggeriets start april kvartal. Salg Karlslunde Stationscenter Købsaftale underskrevet. Lokalplan vedtaget Restkøbesummen på 11,250 mio.kr. deponeret Køb/salg af jord/fast ejendom Jordsalg lagt i Salg af to boligøer på Langagergård (Skanska) Der er slet garanti på kr. i ØPU behandler anmodning om annulation af købsaftalen mod betaling af garantisummen. Hvis BY godkender anmodningen udgår indtægten på 28,875 mio.kr. af tet Salg af Annasvej - "Grevens Fejde" - del af Udgået af tet Langagergård Salg af Tværhøjgård, Fun Center BY Overtagelsestidspunktet udskudt 2011 og salgsindtægten udgået af tet. Endvidere er udgifter etablering af vej 3,1 mio.kr. i udgået. Materielgård i Karlslunde (Materielplads Mosede Landevej) Salgsindtægten udgået af tet, Anlægsregnskab 17

18 Jordsalgslisten Køb/salg af jord/fast ejendom December Projektnavn Stednr. Oprindeligt Overførsler Tillægsbevillinger Korrigeret Forbrug forven- Afvigelse Evt. overført dato tede (ind/ud) - = underskud/+= overskud Salg af Atlantic Udbudt en mindstepris på kr. Frist for afgivelse af bud er januar. Ansøgning om udgiftsbevilling på kr. behandles i ØPU Aktivitetshus Freyas Kvarter Der bør søges læg anlægsbevilling. Køb/salg af jord/fast ejendom Jordsalg ikke lagt i Salg af pc af matr. Nr. 4 ai Greve, Leman Holding Anlægsregnskab I og K Holding ApS Salgsindtægten indgået Der afventes refusionsopgørelse. Tilbagekøb 20bb Greve Arealet er efterfølgende solgt for 6,2 mio.kr. Overtagelse og afregning forventes primo. Greve Main rest 20 av Afventer udmatrikulering, der forventes gennemført i 1. kvartal Salg af Tværhøjgård, Fun Center Etape Indtægten udgået af tet. Anlægsregnskab. I alt Note: 18

Anlægsrapport 3 August 2009

Anlægsrapport 3 August 2009 GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN Anlægsrapport 3 August 1/16 Resume af anlægsrapport 3 August Anlægsrapport 3 August opgjort pr. 30.06. udarbejdes som led i den af Byrådet vedtagne styring for, hvor bl.a. anlægsrapporten

Læs mere

GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN. Anlægsrapport 1 Pr

GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN. Anlægsrapport 1 Pr GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN Anlægsrapport 1 Pr. 31.01. Resume af anlægsrapport 1 pr. 31.01. Anlægsrapport 1 pr. 31.01. udarbejdes som led i den af Byrådet vedtagne styring for, hvor bl.a. anlægsrapporten

Læs mere

GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN. Anlægsrapport Regnskab 2008

GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN. Anlægsrapport Regnskab 2008 GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN Anlægsrapport Regnskab 1 Resume af anlægsrapport Regnskab I forbindelse med Anlægsrapport 5 December blev det besluttet, at de skønnede overførsler mellem og 2009 skulle afvente

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Ændringsforslag til Budget 2012-2015 i henhold til hovedoversigt III af 15. september 2011

Ændringsforslag til Budget 2012-2015 i henhold til hovedoversigt III af 15. september 2011 Ændringsforslag til Budget 2012-2015 i henhold til hovedoversigt III af 15. september 2011 Fra partierne: O Dansk Folkeparti 2 medlemmer V Venstre 8 medlemmer HOVEDOVERSIGT Resultatoversigt Budget 2012

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden. Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb

Læs mere

Ændringsforslag til Budget 2009-2012 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 17. september 2008

Ændringsforslag til Budget 2009-2012 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 17. september 2008 Ændringsforslag til Budget 2009-2012 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 17. september 2008 Fra partierne: O Dansk folkeparti 1 medlem V Venstre 9 medlemmer ÆNDRINGSFORSLAG: O OG V RESULTAT BUDGET 2009-2012

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009

Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009 Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009 Fra partierne: A Socialdemokraterne 6 medlemmer B Det radikale venstre 1 medlem C Det konservative folkeparti

Læs mere

Byrådet vedtog på mødet den 2. marts 2010 proceduren for budgetlægningen Heri skulle indgå et anlægskatalog med udgangspunkt i:

Byrådet vedtog på mødet den 2. marts 2010 proceduren for budgetlægningen Heri skulle indgå et anlægskatalog med udgangspunkt i: Investeringsoversigt 2011-2014 1) Rammerne for anlægsbudgettet Kommunens økonomiske politik Det fremgår af kommunens økonomiske politik, at Greve Kommune skal være et godt sted at leve. Et centralt element

Læs mere

Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag

Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag Udgifter - I alt Sum U 119.822 7.728 2.255 1.805 980 22.780 55.239 Indtægter - I alt Sum I -170.453-50.565-5.090-6.090-1.590-5.475-216.595

Læs mere

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen: Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2008.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2008. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2008 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Indstilling. Byggemodning og salg af 114 villaparceller og 4 storparceller. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø

Indstilling. Byggemodning og salg af 114 villaparceller og 4 storparceller. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. juni 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Byggemodning og salg af 114 villaparceller og 4 storparceller mv. i Elev

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014. Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014. Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 12. marts 2013 Sagsbeh.: Stig Olausson Sagsnr.: 14/3651

Læs mere

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016. Investeringsoversigt Bemærkninger Konto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002.008 Hvissinge Øst 2. etape I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter

Læs mere

Hals Kommune. Budgetopfølgning pr. 30/4 2004. Teknisk Udvalg

Hals Kommune. Budgetopfølgning pr. 30/4 2004. Teknisk Udvalg Hals Kommune Budgetopfølgning pr. 30/4 2004 Teknisk Udvalg Budgetopfølgning pr. 30/4 2004 Teknisk Udvalg: Indledning: Som noget nyt er den traditionelle regnskabsrapport, som tidligere blev udarbejdet

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Samlet for alle udvalg -5.473-5.133-5.133-5.133

Samlet for alle udvalg -5.473-5.133-5.133-5.133 Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Økonomi- og Planudvalget 1.01 Administration 101.03.01.11 Driften af bilflåden -325-325 -325-325 Samlet for ØPU -325-325 -325-325 Børne- og

Læs mere

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939 Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Teknik- og Miljøudvalget 2.01 Teknik og Miljø 201.04.01.11 i abonnementsprisen som følge af skatteforlig (Vejbelysning) -2.600-2.390-2.060-2.060

Læs mere

Beløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019

Beløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019 Anlæg Budgetbemærkningerne til anlægsprojekter er i budget 2016 samlet i ét afsnit. Beskrivelserne er opdelt under de forskellige udvalg og center. Der er alene anlægsprojekter under Fritids- og Kulturudvalget

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Statusnotat for projekter i bygge- og anlægsforum 10.03.2015

Statusnotat for projekter i bygge- og anlægsforum 10.03.2015 1 Statusnotat for projekter i bygge- og anlægsforum 10.03.2015 Udvalg Projekt Økonomi / budget / Til- og ombygning af Terndrup skole, idrætshal og svømmehal. (Tidligere benævnt Terndrupprojektet ) Licitation

Læs mere

Investeringsoversigt ) Rammerne for anlægsbudgettet

Investeringsoversigt ) Rammerne for anlægsbudgettet Investeringsoversigt 2016-2019 1) Rammerne for anlægsbudgettet Kommunens økonomiske politik Det fremgår af kommunens økonomiske politik, at Greve Kommune skal være et godt sted at leve. Et centralt element

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Budgetopfølgning 1/2012

Budgetopfølgning 1/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ Økonomi- og Planudvalget Budgetopfølgning 1/ 23.04. Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ A. Samlet oversigt Netto, mio. kr. A B C D E F G H I J Oprindeligt

Læs mere

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr.

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr. Resultat på drift, Byfornyelse Årsregnskab 2013 Bygningsvedligeholdelse Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: -2.701-458 -521-63

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 10. april 2013 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsnr: 2013-521 Dok.nr: 2013-62776 Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner.

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner. Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-54-14 Dato:06.05.2015 Teknik- og Miljøudvalget anlægsbudget 2016-2021 I dette notat beskrives følgende: Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 08.02.2011 på Ribe Kunstmuseum SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Ribe Kunstmuseum - orientering og rundvisning... 4 3 Forslag til anvendelse af bygningen

Læs mere

Bilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget

Bilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget Bevillingsdato (i 1.000 kr.) U/I 2016 2017 2018 2019 Overordnet økonomi - inkl. Skatter og tilskud Grundkapitalindskud i nye almene boliger U 6.000 6.000 Klima og energi Klimaprojekter, følgeudgifter U

Læs mere

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Nordmarken i Højmark Gældende fra 1. januar 2013.

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Nordmarken i Højmark Gældende fra 1. januar 2013. Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Nordmarken i Højmark Gældende fra 1. januar 2013. 1. Beskrivelse af ejendommen/området Grundene ligger ved Nordmarken i Højmark, hvor de første grunde blev

Læs mere

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist:

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist: Anlægsforslag Voksen- og Plejeudvalget 5-6-29 Anlægsforslag budget 21 Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag - Budgetoverslagsår Voksen- og Plejeudvalget Nr. Prioritet Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb

Læs mere

KØBSTILBUD. Erhvervsarealer ved Avlskovvej. tilbyder at købe hele eller del af det på vedlagte plan viste areal ved Avlskovvej til den anførte pris.

KØBSTILBUD. Erhvervsarealer ved Avlskovvej. tilbyder at købe hele eller del af det på vedlagte plan viste areal ved Avlskovvej til den anførte pris. Tilbuddet er på 6 sider Odense, den 1. juni 2015 KØBSTILBUD Erhvervsarealer ved Avlskovvej Underskrevne: Adresse: Adresse: tilbyder at købe hele eller del af det på vedlagte plan viste areal ved Avlskovvej

Læs mere

Ændringsforslag til Budget i henhold til Hovedoversigt 2 af den 17. september 2008

Ændringsforslag til Budget i henhold til Hovedoversigt 2 af den 17. september 2008 Ændringsforslag til Budget 2009-2012 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 17. september 2008 Fra partierne: A Socialdemokraterne 6 medlemmer B Det Radikale Venstre 1 medlem C Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494 BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Børneudvalget Der peges på at følgende overførsler kan lægges i kommunekassen.

Børneudvalget Der peges på at følgende overførsler kan lægges i kommunekassen. Til: Økonomiudvalget Mulige reduktioner af overførslerne på drift og løn Ved behandlingen af budgetoverførslerne fra 2007 til 2008 på Økonomiudvalgets møde i april udsatte udvalget sagen med henblik på

Læs mere

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre Anlæg Nummer 78 Projektnavn Ekstra midler til modernisering af lokale aktivitetscentre Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

(UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole

(UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole Statsforvaltningen Midtjylland Det kommunale tilsyn E-mail: midtjylland@statsforvaltning.dk 1. marts 2013 (UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole

Læs mere

Indstilling. Aarhus Ø Bassin 7. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 21.

Indstilling. Aarhus Ø Bassin 7. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 21. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. oktober 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Teknik og Miljø Aarhus Ø Bassin 7 Udviklingsplan samt to byggefelter ved Bassin 7

Læs mere

Den 28. oktober 2009 Budget og Analyse fajen. Budgetopfølgning, Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. september 2009

Den 28. oktober 2009 Budget og Analyse fajen. Budgetopfølgning, Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. september 2009 Den 28. oktober 2009 Budget og Analyse fajen Budgetopfølgning, Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. september 2009 Generelt: Forbrugsrapporten pr. 30. september 2009 viser for udvalgets aktivitetsområder et

Læs mere

Navn:... Cpr. Nr... Navn:... Cpr. Nr...

Navn:... Cpr. Nr... Navn:... Cpr. Nr... Tilbudsskema Råbjergvej Sørup Etape 3 Undertegnede køber/købere: Navn:... Cpr. Nr...... Adresse: Tlf.:. Navn:... Cpr. Nr...... Adresse: Tlf.:. Afgiver herved bud på 1 af nedennævnte grunde i prioriteret

Læs mere

KØBSTILBUD. Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse:

KØBSTILBUD. Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse: KØBSTILBUD Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse: Tilbyder herved, for det anført bud, at købe èn af nedenstående parcelhusgrunde, i den prioriteringsorden De anfører. 1 er 1. prioritet, 2 er 2. prioritet

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 27 Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. Mødet begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 15.55. John Køhler mødte kl. 15.35 efter behandlingen

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag.

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Alle kommuner skal tilvejebringe en kommuneplan, som skal gælde for hele kommunen for en periode på 12 år, jf. planloven. Kommuneplanen udstikker rammerne

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 26. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Budget 2015-2018 rummer anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr. i budgetperioden. Heraf er ca. 230

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled

Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled Skanderborg Kommune Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled Efter aftale med Skanderborg Kommune har vi foretaget en totaløkonomisk beregning i forbindelse med etablering

Læs mere

Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2015 31.08.2015 af budget

Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2015 31.08.2015 af budget Virksomheden 501 - Drift Budgetopfølgning pr. 31.08.2015 Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2015 31.08.2015 af budget Udvalget for Plan og Teknik 86.485.725 55.914.975 64,7 Indenfor rammen 74.975.268

Læs mere

I budgetforslaget indgår et samlet anlægsbudget på netto 51 mio. kr. i 2007.

I budgetforslaget indgår et samlet anlægsbudget på netto 51 mio. kr. i 2007. Anlægsbudgettet I budgetforslaget indgår et samlet anlægsbudget på netto 51 mio. kr. i 2007. Anlægsoversigt P/L-2007 (i 1000 kr.) 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget Anlægsreserve -1.000-1.000-1.000 Fugning

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Referat Teknisk Udvalg

Referat Teknisk Udvalg Referat Teknisk Udvalg : Onsdag den 11. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Erling Hansen (V) Gitte Kondrup (A)

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2016 Teknik- og Miljøudvalget Tillægs- Om- Forbrug Forbrugs Anmodning Anmodning bevillinger placeringer procent om- placeringer tillægsbev. 68.110 1.972 0 70.082 31.161 44,5 69.599-483

Læs mere

Økonomi og Analyse 27. november 2012 Fics brevid: 1566043. Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2012

Økonomi og Analyse 27. november 2012 Fics brevid: 1566043. Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2012 Økonomi og Analyse 27. november Fics brevid: 1566043 1 Budgetopfølgning Pr. 31. oktober 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for driftstet 2. Udvikling i serviceudgifterne

Læs mere

Udbud af ejendommen matr. nr. 12u, Burgård, Vildbjerg. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr. nr. 12u, Burgård, Vildbjerg. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr. nr. 12u, Burgård, Vildbjerg. Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den

Læs mere

SALGSVILKÅR for erhvervsparcellerne beliggende Erhvervsparken Klank i Galten

SALGSVILKÅR for erhvervsparcellerne beliggende Erhvervsparken Klank i Galten maj 2012 sag 07/17066 SALGSVILKÅR for erhvervsparcellerne beliggende Erhvervsparken Klank i Galten Salgsvilkår 1. Oplysninger om grundene Parcellerne er beliggende i Erhvervsparken Klank ved Århusvej/

Læs mere

Budget 2012 Udvalget for Kultur og Planlægning

Budget 2012 Udvalget for Kultur og Planlægning Plan og Erhverv TANKEFULD, Etape 1 1.000 kr. Tankefuld Etape 1 2012 2013 2014 2015 Byggemodning - arkæologi og Centerplads 5.000 2.060 Byggemodning - jorderhvervelse og arkæologi 4.000 Byggemodning - grunde

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Teknisk Forvaltning. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Teknisk Forvaltning. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHS KOM MN E. Magistratens 2. Afdeling Teknisk Forvaltning. Rådhuset. 81 Århus C NDSTLLNG Til Århus Byråd Den 31. marts 24 via Magistraten Jour. nr.:.1.s8.1.4 (51) Ref.: TBK Tlf. nr.: 894 2366 Anlægsregnskaber

Læs mere

Budgetrevision 2014-2015, tillægsbevillinger/takstjusteringer

Budgetrevision 2014-2015, tillægsbevillinger/takstjusteringer Punkt 3. Budgetrevision 2014-2015, tillægsbevillinger/takstjusteringer 2014-15714 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til drifts- og anlægsbudgettet for 2014 gives tillægsbevillinger

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Navn:... Cpr. Nr... Navn:... Cpr. Nr...

Navn:... Cpr. Nr... Navn:... Cpr. Nr... Tilbudsskema Ølandsparken - etape 3 - Ø. Hornum Undertegnede køber/købere: Navn:... Cpr. Nr...... Adresse: Tlf.:. Navn:... Cpr. Nr...... Adresse: Tlf.:. Afgiver herved bud på 1 af nedennævnte grunde i

Læs mere

Teknisk redegørelse for nedbøren 8. 27. august 2010

Teknisk redegørelse for nedbøren 8. 27. august 2010 Teknisk redegørelse for nedbøren 8. 27. august 2010 Indhold Indledning... 3 Nedbør... 3 Generelle hydrauliske forhold... 5 Tune... 5 Olsbæksystemet... 7 Hydrauliske forhold... 7 Greve Landsby... 10 Greve

Læs mere

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. område 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde 2.03

Læs mere

Udbudsvilkår Areal v/sulsted Landevej/Sulsted Kirkevej, Hostrup

Udbudsvilkår Areal v/sulsted Landevej/Sulsted Kirkevej, Hostrup #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, Juridisk Afdeling, BLF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby. 12-08-2015 Udbudsvilkår Areal v/sulsted Landevej/Sulsted Kirkevej,

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Anlæg overførsler 2012 til 2013

Anlæg overførsler 2012 til 2013 Anlæg overførsler til politikområde Regnskaber afsluttet på Byrådet d. 28.09.2011 over 2 mio. kr. som har haft rådighedsbeløb i til drift ikke/tilgår 28.09.2011 Borgere m. fys./psyk. handic. 3. Etape 1.

Læs mere

Hele kommunen Ledelsesrapport pr. 31/3/2010

Hele kommunen Ledelsesrapport pr. 31/3/2010 Hele kommunen Ledelsesrapport Hele kommunen - Drift Samlet forbrugsmønster Figur 1 Akkumuleret forbrugsmønster (i pct.) Samlet drift fordelt på indtægter og er for indeværende år Diff. sidste år og indeværende

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-september-2002 Udvalgsværelse

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid

2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid 2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid 2.1 - Bilag: Regnskabsbemærkninger 2015 til KFIU DokumentID: 4850930 Bilag Regnskabsbemærkninger til KFI udvalget REGNSKAB 2015 Bevilling:

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Indholdsfortegnelse - indledning

Indholdsfortegnelse - indledning Indholdsfortegnelse - indledning Indledning...2 Resultatoversigt...3 Sammenfatning/konklusion...4 Bemærkninger til resultatoversigten 31. august 2007...4 Finansiering...4 Driftsudgifter...4 Renter...6

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2015 til 2016 Teknik- og Miljøudvalget

Specifikation af overførsler fra 2015 til 2016 Teknik- og Miljøudvalget Specifikation af overførsler fra 015 til 016 Teknik- og Miljøudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 - Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 11.87 10.896 9.568 1.8

Læs mere

Jordpulje. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Pulje vedrørende køb af jord til byudvikling.

Jordpulje. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Pulje vedrørende køb af jord til byudvikling. Nummer 179 Projektnavn Jordpulje - Ubestemte formål (Køb af jord) Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 00.22.05 Aftaleenhed Indsatsområde Center for By Land og Kultur Bosætning - 2000 flere borgere frem

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015

Læs mere

Salg af parcelhusgrunde - område 27, Trekroner

Salg af parcelhusgrunde - område 27, Trekroner Pkt. 224 Salg af parcelhusgrunde - område 27, Trekroner Sagsnr. 199054 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkårene for udbud af 36 parcelhusgrunde i område 27, Trekroner, meddeles

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018 Til: Byrådet m.fl. Dato: 7. januar 2014 Sagsbeh.: AJ Journalnr.: 13/20800 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

E J E N D O M S B E S K R I V E L S E Storparcel 96 Matrikelnummer Matrikel 40ay Stenløse By, Stenløse.

E J E N D O M S B E S K R I V E L S E Storparcel 96 Matrikelnummer Matrikel 40ay Stenløse By, Stenløse. EGEDAL KOMMUNE Udbyder ejendommene, matrikelnummer 40ay Stenløse Syd, Stenløse, til salg U D B U D S V I L K Å R Ejendommen udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt

Læs mere

Møde 16. november 2011 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 16. november 2011 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Teknik- og Miljøudvalg Referat Møde 16. november 2011 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: Pkt. Tekst Side 193 Anlægsoversigt Teknik- og Miljøudvalg (fj) 1 194 Engdiget 7, lovliggørelse

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere