Politireformen år ét

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politireformen år ét"

Transkript

1 Politireformen år ét Befolkningens syn på politiet i december 2007 Af Flemming Balvig & Lars Holmberg August 2008 Københavns Universitet / Rigspolitiet

2 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning og overordnede konklusioner 3 2. Undersøgelser Problemerne i lokalområdet Borgernes tryghed og ressourcer Politiets synlighed og tilgængelighed Tilfredshed med politiet Samarbejdspartnernes holdninger 61 2

3 1. Sammenfatning og overordnede konklusioner I denne rapport videregives de væsentligste resultater af en række undersøgelser af borgernes tryghed, oplevelse af ressourcer og problemer i lokalområdet, udsathed for kriminalitet, samt deres kontakt med, vurdering af, og tilfredshed med politiet. Det er først og fremmest de mulige virkninger af den politireform, som igangsattes 1. januar 2007, der er i fokus: Har borgerne set mere eller mindre til politiet sammenlignet med tidligere år? Er de blevet mere eller mindre bekymrede for at bliver ramt af kriminalitet? Har politireformen skabt større kontakt mellem politi og lokale beboere? Er befolkningens tilfredshed med politiet påvirket af reformen? Denne type undersøgelser er gennemført med relativt jævne mellemrum siden 1998, senest i december 2006, kort før igangsættelsen af politireformen, og i december 2007, hvor reformens første år var ved at rinde ud. Det er særlig udviklingen fra , der er i fokus her, men undersøgelserne fra de tidligere år giver et fingerpeg om, hvorvidt påviste ændringer kan tolkes som resultat af reformen, eller om der snarere er tale om en fortsættelse af en allerede igangværende udvikling. Der er på tidspunktet for den seneste borgerundersøgelse kun gået et år, siden reformen blev sat i gang, og reformen er i en del af kredsene først fuldt implementeret ved udgangen af 2007 eller endog senere. Alene af denne grund må de eventuelle ændringers mulige sammenhæng med reformen naturligvis vurderes med meget stor forsigtighed. De overordnede resultater De vigtigste resultater vedrørende udviklingen præsenteres i det følgende i form af en række trafiklys. Er udviklingen markeret med grønt, betyder det, at der er sket en markant, dvs. statistisk signifikant, positiv udvikling. Er udviklingen markeret med gult, betyder det, at der er sket en mindre, tilnærmelsesvis statistisk signifikant negativ udvikling, mens den røde farve indikerer en statistisk signifikant udvikling i negativ retning. Felter med manglende farvelægning indikerer, at der ikke er sket nogen målbar udvikling på området. For overblikkets skyld er sammenligningen reduceret til tre tidspunkter : December 2007 sammenlignes med december 2006 samt med gennemsnittet af målingerne fra , som her er kaldt omkring årtusindeskiftet. 3

4 Udviklingen i borgernes vurdering af lokale problemer og deres bekymring og udsathed for kriminalitet fremgår af figur 1.1. Figur 1.1. Udviklingen i befolkningens vurdering af kriminalitets- og ordensproblemer samt befolkningens angst for kriminalitet i Danmark til til til 2007 Objektiv tryghed: Kriminalitetsproblemer Ordensproblemer Subjektiv tryghed: Angst for kriminalitet Det fremgår af figur 1.1, at der i perioden fra årtusindeskiftet og frem til december 2006, dvs. umiddelbart inden politireformen, skete en positiv udvikling i borgernes udsathed for kriminalitet og i deres vurdering af omfanget af lokale problemer. Fra 2006 til 2007 vendte udviklingen, således at de lokale problemer og udsatheden for kriminalitet atter ser ud til at stige, men dog ikke i et omfang, som gør dette resultat statistisk signifikant. Tilbageslaget i 2007 er således ikke større, end at der fra årtusindeskiftet og frem til december 2007 er sket en forbedring af de faktiske forhold i lokalområderne og en mindskelse af befolkningens udsathed for kriminalitet. Udviklingen på kriminalitetsområdet modsvares af statistikken over anmeldte straffelovsovertrædelser, hvor der i perioden frem til 2006 er sket et fald i antallet af anmeldelser et fald, der i 2007 er afløst af en stigning. De forbedrede forhold i lokalområderne og den mindskede udsathed for kriminalitet er imidlertid, som det også fremgår af figur 1.1, ikke slået igennem på befolkningens angst for kriminalitet andelen, der ofte eller næsten hele tiden bekymrer sig for at blive udsat for kriminalitet, er vokset markant (fra 11 pct. til 17 pct.) fra og til I 2007 er andelen af flere bekymrede endnu lidt større, og den samlede udvikling går altså i negativ retning, og politireformen har øjensynligt ikke kunnet bryde denne tendens. 4

5 Ordens- og kriminalitetsmæssige problemer forebygges og håndteres ikke af politiet alene. Meget afgørende, såvel i sig selv som i samspillet med politiet, er tillige befolkningens personlige styrke (fysisk og psykisk) og befolkningens sociale ressourcer ( social kapital). Derfor er også udviklingen i så henseende søgt belyst i undersøgelserne, jf. figur 1.2. Figur 1.2. Udviklingen i befolkningens personlige styrke og den sociale kapital i lokalområdet i Danmark til til til2007 Personlig styrke Social kapital Det fremgår af figuren, at der er sket en positiv udvikling i de adspurgtes vurdering af egne ressourcer frem til 2006, mens der ikke er nogen yderligere udvikling fra 2006 til Det er særlig andelen af adspurgte, der selv vurderer sig som udadvendte og med et positivt livssyn, der har været stigende, mens andelen af fysisk og psykisk robuste ikke har ændret sig nævneværdigt. Hvad den sociale kapital angår, er der også her sket en positiv udvikling frem til 2006, men denne udvikling er fra 2006 til 2007 blevet svagt negativ. Der er i 2007 lidt færre, der hjælper hinanden med småopgaver og lidt færre, der holder øje med hinandens huse under ferier mv. Samtidig er andelen, der er meget tilfredse med at bo, hvor de bor, også faldet lidt. Faldet fra 2006 til 2007 er dog ikke så stort, at det udligner den positive udvikling fra årene før, så samlet set er den sociale kapital i lokalområderne i 2007 højere, end den var omkring år I figur 1.3 vises udviklingen vedrørende borgernes opfattelse af politiets synlighed, tilgængelighed samt deres tilfredshed med politiets konkrete indsats. 5

6 Figur 1.3. Udviklingen i befolkningens vurdering af politiets synlighed og tilgængelighed i lokalområdet, samt befolkningens tilfredshed med politiets lokale arbejde, akutte indsats samt effektivitet i Danmark til til til2007 Politiets synlighed lokalt Politiets tilgængelighed lokalt Tilfredshed med politiets arbejde lokalt Tilfredshed med politiets arbejde akut Tilfredshed med politiets effektivitet Sammenlignet med perioden har væsentlig færre af de adspurgte i 2006 set politiet patruljere inden for den sidste uge, en udvikling, som er fortsat gennem Hvor næsten hver anden i havde set patruljerende politi inden for den sidste uge, er det i 2007 kun lige godt og vel hver fjerde. Hvad politiets lokale tilgængelighed angår, skete der en positiv udvikling frem til 2006, men den blev afløst af en væsentlig forværring i borgernes vurdering, således at den samlede udvikling fra årtusindeskiftet og til 2007 er negativ. Det fremgår også af figur 1.3, at borgerne fra 2006 og frem er blevet lidt mere utilfredse med politiets lokale indsats, således at den positive udvikling, der skete på dette område frem til 2006, nu er udlignet og muligvis endog forværret lidt. Endelig fremgår det af figuren, at den positive udvikling der skete frem til december 2006 i borgernes vurdering af politiets effektivitet, samt tilfredsheden blandt dem, der har rekvireret akut indsats fra politiet, ikke fortsatte i Tværtimod er tilfredsheden i 2007 reduceret så meget, at den er tilbage på niveauet omkring årtusindeskiftet. Der er på disse områder undtagen hvad angår politiets synlighed tidsmæssigt sammenfald mellem reformens indførelse og starten på den negative udvikling. Det ville være nærliggende at forestille sig, at den overvejende negative tendens i bedømmelsen af politiets konkrete lokale indsats, som kommer til udtryk i undersøgelsen fra 2007, også ville slå 6

7 igennem på den mere generelle vurdering af og tilfredshed med politiet. Dette er imidlertid, som det fremgår af figur 1.4, ikke tilfældet. Figur 1.4. Udviklingen i befolkningens generelle tilfredshed med politiet, tillid til politiet, tilfredshed med politiets opførsel samt generelle vurdering af politiets indsats i lokalområdet i Danmark til til til2007 Tilfredshed med politiet i DK Almen tillid til politiet Tilfredshed med politiets opførsel Mener at politiet i lokalområdet gør deres bedste Den eneste klare udvikling i figur 1.4 er, at den almene tillid til politiet steg frem til 2006, hvorefter den i 2007 faldt lidt (uden at dette fald var tilnærmelsesvis statistisk signifikant), hvilket resulterede i, at der ikke længere var nogen afgørende forskel til niveauet i Figur 1.5. Andelen, der er enige eller helt enige i, at politiet i lokalområdet mangler ressourcer, Danmark ,6 64,9 58,8 58,1 56, Samlet set ligger befolkningens generelle tillid til, og tilfredshed med, politiet, på samme niveau som ved årtusindeskiftet. Dette på trods af, at vurderingen af politiets konkrete lokale indsats er 7

8 blevet dårligere, at flere bekymrer sig om kriminalitet, og at udsatheden for kriminalitet i den sidste del af perioden synes voksende. Den mest nærliggende forklaring på, at den negative vurdering af politiets konkrete indsats ikke påvirker den generelle tilfredshed og tillid, ses i figur 1.5. Det fremgår således af figur 1.5, at hvor andelen, der var enige i, at politiet manglede ressourcer, i perioden lå noget over halvdelen, var den i 2006 vokset til to ud af tre, og i 2007 til hele fire ud af fem. Tilsvarende er andelen, der er enige eller helt enige i, at politiet i lokalområdet ikke har tid nok til deres arbejde, vokset fra 48 pct. i 2006 til 65 pct. i 2007, en meget kraftig stigning. Der er næppe tvivl om, at den omfattende medieomtale af politiets mandskabs- og ressourcemæssige problemer i forbindelse med reformen har lejret sig i befolkningen. Et meget stort flertal er i 2007 af den opfattelse, at politiet ikke har tilstrækkelige ressourcer eller tid nok til at udføre deres arbejde. Andelen, der er enige heri, er vokset særlig meget netop i politireformens første år. Det er nærliggende at antage, at den udbredte forståelse for politiets problemer, som disse tal afspejler, udgør en væsentlig del af årsagen til, at tilliden til og tilfredsheden med dansk politi som helhed fortsat befinder sig på det høje niveau, de har gjort siden årtusindeskiftet. Der kan tænkes flere mulige årsagssammenhænge: For eksempel kan borgernes forventninger til politiet være så beskedne, at selv en mindre tilfredsstillende indsats kan opleves som god nok i den konkrete situation, således at den generelle vurdering ikke påvirkes. Det kan også tænkes, at borgerne fortsat har høje forventninger til politibetjeningen, men at de er parat til at acceptere skuffelser med henvisning til de manglende ressourcer, uanset om politiet selv bruger denne forklaring eller ej. Det sidste område, der redegøres for i indeværende rapport, er samarbejdspartnernes indstilling til politiet før og under reformen. Der er gennemført en række interviews med samarbejdspartnere, som grundlæggende viser én ting: Der er ved udgangen af 2006 blandt de mennesker SSPmedarbejdere, kommunale sagsbehandlere, skolelærere, gadeplansmedarbejdere mv. en høj grad af tilfredshed med politiets indsats i det lokale, præventive arbejde. Særlig udtrykkes tilfredshed med det tætte og personlige bekendtskab med enkelte betjente, som letter det konkrete samarbejde meget. Tilsvarende er den eneste alvorlige kritik, der kommer til udtryk, kritikken af politiets turnusordninger, der i samarbejdspartnernes øjne flytter kompetente politifolk med stort lokalkendskab væk fra den præventive indsats, samtidig med at deres afløsere skal begynde på stort 8

9 set bar bund, fordi der ikke sker nogen effektiv overlevering af informationer og arbejdsrutiner til de nye. Samarbejdspartnernes vurderinger ligger dermed på linje med de resultater, der kom frem ved undersøgelserne i En del af samarbejdspartnerne udtrykker en vis bekymring for, om politireformen vil betyde en negativ udvikling for politiets lokale kriminalpræventive engagement. En nærmere vurdering af, om dette er blevet eller bliver tilfældet, må afvente næste interviewrunde, som finder sted ved udgangen af Konklusion Der synes på det foreliggende grundlag ikke at være tvivl om, at politireformens første år har påvirket borgernes syn på politiets indsats på det lokale plan. Politiet opfattes af borgerne i 2007 som værende mindre synligt, mindre tilgængeligt, mindre effektivt og i besiddelse af et ringere lokalkendskab, end det var tilfældet i 2006 og de forudgående år i det hele taget; problemerne i lokalområderne synes at vokse efter et markant fald; flere borgere end tidligere er bekymrede for at blive udsat for kriminalitet. Den faktiske risiko for at blive ramt af kriminalitet er ikke længere faldende. På trods heraf er den generelle vurdering af og tillid til politiet ikke påvirket den ligger på samme niveau som ved årtusindeskiftet. Fire ud af fem udtrykker stor eller meget stor tillid til politiet, og en tilsvarende andel er enige i, at politiet gør deres bedste. Samtidig er den andel af befolkningen, der mener, at politiet mangler ressourcer, vokset kraftigt, og udgør i 2007 en overvældende majoritet. Konklusionen på borgernes vurdering af politireformen år ét må derfor være følgende: Efter en række år med forbedringer i lokalområderne er udviklingen i 2007 nu langsomt gået den anden vej, samtidig med, at det lokale politi stort set opleves som forsvundet, og politiet i manges øjne yder en dårligere indsats end førhen. Dette får imidlertid ikke hovedparten af befolkningen til at kritisere politiet mere generelt, men fremkalder snarere forståelse for politiets vanskelige situation. Borgerne er tilsyneladende ikke af den opfattelse, at politiet selv har ansvaret for, hvad der ind imellem opleves som en mangelfuld indsats. Borgernes vurdering kan således lidt populært opsummeres på følgende måde: Det er synd for politiet og det er os, det går ud over. 9

10 2. Undersøgelser Der er i perioden gennemført i alt fem repræsentative undersøgelser af befolkningens forhold til politiet, herunder udsathed for kriminalitet, opfattelse af problemer i lokalsamfundet samt kontakt med, holdning til og tilfredshed med politiet. De tre første undersøgelser blev gennemført som led i evalueringen af et forsøg med nærpoliti i den daværende Helsingør politikreds, 1 de to sidste som led i evalueringen af den politireform, der blev gennemført i Danmark pr. 1. januar Undersøgelserne er alle gennemført i vinterhalvåret, om end i lidt forskellige måneder, således som det ses af oversigten i skema 2.1. Alle undersøgelser vedrører befolkningen på 18 år og derover. Interviewene er i alle tilfælde foretaget telefonisk, og der er anvendt samme grundlæggende spørgeskema. Skema 2.1. Oversigt over de gennemførte befolkningsundersøgelser, År for undersøgelse Måned for un- November- November- Februar- December December dersøgelse December December Marts Udvalgsgrundlag Tilfældig udvælgelse fra cprregister Tilfældig generering af telefonnumre og -metode Undersøgelse foretaget af ACNielsen AIM A/S Socialforskningsinstituttet Interviewmetode Telefoninterviews Basisudvalgets afgrænsning Befolkningen 18 år og derover Basisudvalgets størrelse Antal interviewede Svarprocent 53% 55% 52% 54% 60% Der vil i 2008 og 2010 blive gennemført yderligere to undersøgelser til belysning af borgernes oplevelser af politireformen. Den foreliggende rapport giver, foruden et øjebliksbillede af befolkningens forhold til politiet ved udgangen af 2007, også for første gang mulighed for at vurdere udviklingen, som den tager sig ud efter igangsættelsen af politireformen: Er der sket en udvikling i borgernes oplevelse af lokale problemer, i hvor hyppigt de ser politiet, eller i deres 1 Se nærmere herom i Flemming Balvig & Lars Holmberg: Politi & Tryghed. Forsøg med nærpoliti i Danmark. Jurist- & Økonomforbundets Forlag, København

11 tilfredshed med politiets indsats? Og hvis der er tale om en sådan udvikling, ligger den så i forlængelse af udviklingen de tidligere år, eller bryder den med den hidtil sete trend? Der skal her indledningsvis tages fire forbehold: For det første gælder, at der i de fem undersøgelser er tale om et begrænset antal respondenter. Det er derfor forbundet med en vis statistisk usikkerhed at vurdere, om de rapporterede udviklingstendenser kan siges at være reelle, eller om de i stedet grunder i statistiske tilfældigheder. I det omfang, der i den foreliggende rapport tales om statistisk signifikante ændringer, er der tale om et signifikansniveau på mindst 0,05-niveau (p<0,05). For det andet gælder, at undersøgelserne i 2006 og 2007 blev gennemført helt frem til 31/12, hvilket kan have betydning for besvarelserne af visse spørgsmål. Sidste del af december udmærker sig jo ved, at befolkningens adfærdsmønster er noget anderledes end sædvanligt. Undersøgelsen i 2008 vil blive gennemført i såvel november som december, og vil således kunne give en indikation på betydningen af tidspunktet for interviewundersøgelsernes gennemførelse. For det tredje gælder, at der er et spring på 4½ år mellem undersøgelserne i 2002 og Dette betyder, at der teoretisk set er mulighed for, at en række af de positive udviklingstendenser, vi her ser fortsætte frem til 2006, faktisk er vendt allerede tidligere, og at den negative udvikling fra 2006 til 2007 således var påbegyndt forinden reformens iværksættelse. For det fjerde gælder, at politireformen langt fra var fuldt implementeret 1. januar 2007, hvor de 12 nye politikredse formelt blev oprettet med egen ledelse. Reorganiseringen foregik således gennem det meste af 2007, hvor den første nye politikreds var operationel i begyndelsen af september, mens den sidste først var det efter udgangen af Det politi, borgerne har givet karakterer i december 2007, er således i høj grad en organisation i opbrud. Resultaterne skal derfor vurderes med forsigtighed, mens en mere blivende vurdering af politireformens betydning for borgerne må afvente de næste borgerundersøgelser. Interviews med samarbejdspartnere Ud over de ovenfor beskrevne borgerundersøgelser er der gennemført en interviewrunde med en række af politiets samarbejdspartnere ved udgangen af Der er gennemført interviews i 22 kommuner, to i hver af de nye politikredse (med undtagelse af Bornholm, hvor der ikke er sket 11

12 væsentlige organisatoriske ændringer). Kommunerne er udvalgt således, at der dels er interviewet medarbejdere fra den kommune, hvor politiets nye hovedstation er placeret, dels i den kommune i kredsen, der geografisk ligger længst væk fra hovedstationen, og som samtidig husede den daværende hovedpolitistation før reformen. Der er i gennemsnit interviewet fire personer i hver kommune, og hvor det har været muligt, er såvel medarbejdere på gadeplan som medarbejdere med ledelsesansvar blevet interviewet. Det er planen, at de samme medarbejdere (eller andre, som evt. har overtaget disse medarbejderes job) skal interviewes i 2008 og

13 3. Problemerne i lokalområdet Den foreliggende undersøgelse giver dels et øjebliksbillede af, hvordan borgerne i Danmark oplevede situationen i deres lokalområde i december 2007, dels mulighed for at sammenligne med tidligere år. Det er tilstanden dér, hvor borgerne bor, det drejer sig om, ikke deres oplevelser af deres arbejdslokalitet eller deres syn på problemer i f.eks. nattelivet. At opleve sig tryg i sit lokalog boligområde er formentlig (endnu) vigtigere for de fleste mennesker end tryghed i andre situationer og lokaliteter. De adspurgte er blevet præsenteret for en række konkrete eksempler på adfærd, der kunne udgøre et lokalt problem og bedt om at vurdere, om det var tilfældet i deres lokalområde. Besvarelserne fremgår af tabel 3.1. Tabel 3.1. Nu vil jeg læse nogle situationer op, der muligvis kan forekomme i Deres lokalområde. Jeg vil gerne bede Dem angive på en skala fra 1 til 5, hvorvidt De mener, at disse forhold udgør et problem. 1 svarer til, at De ikke synes, det er et problem overhovedet, og 5 at De synes, det er et stort problem. Danmark 2007 (Svarfordeling i procent) Aggressiv bilkørsel og biltrafik Cykelkørsel uden lys på fortove el.lign. Støjgener fra naboerne Støjgener i øvrigt Hunde Graffiti Hærværk Hjemløse Vold og/eller truende adfærd Ved ikke 1. Ikke et problem overhovedet Et stort problem I ALT 0,2 32,4 21,0 25,5 13,2 7,3 99,6 2,2 47,6 20,8 17,0 7,4 5,0 100,0 0,4 78,2 11,9 5,2 2,8 1,6 100,1 0,4 64,8 18,1 9,6 5,3 1,8 100,0 0,5 70,1 15,7 7,7 3,9 2, ,5 78,9 12,2 5,2 1,8 1,4 100,0 1,0 58,4 22,0 12,2 3,9 2,5 100,0 1,5 88,9 6,1 2,1 0,8 0,6 100,0 1,2 72,2 14,5 7,9 2,7 1,5 100,0 13

14 Røverier Tilråb når man færdes på gaden Alkoholikere eller narkomaner på gaden Indbrudstyverier Andre former for tyverier end indbrudstyverier Affald og snavs på gaden Ungdomsbander Scooter- /knallertkørsel Rulleskøjter/ skateboards Ved ikke 1. Ikke et problem overhovedet Et stort problem I ALT 1,4 66,1 17,5 9,9 3,1 1,6 99,6 0,7 85,7 8,4 3,7 1,1 0,3 99,9 0,8 70,2 18,1 7,9 1,9 1,1 100,0 1,9 37,4 26,3 21,8 8,7 3,9 100,0 2,5 55,2 22,4 13,7 3,8 2,4 100,0 0,5 68,4 16,2 8,2 4,3 2,3 99,9 2,9 70,9 14,3 7,4 3,1 1,3 99,9 0,6 47,4 24,7 15,5 7,9 3,9 100,0 0,6 87,7 9,4 1,7 0,5 0,1 100,0 Det fremgår af tabel 3.1, at aggressiv bilkørsel topper listen over lokale problemer. Hver femte oplever dette som et stort eller temmelig stort problem i lokalområdet. Lidt flere end hver ottende (13 pct.) oplever indbrudstyverier som et stort eller temmelig stort problem, og stort set lige så mange (12 pct.) oplever problemer med cykelkørsel på fortove mv. som store eller temmelig store. 12 pct. udpeger scooter/knallertkørsel som et stort eller temmelig stort problem, der hvor de bor. Herfra er der et godt stykke ned til det næste problem på listen, generelle støjgener, som hver fjortende af de adspurgte oplever som et stort eller temmelig stort problem. Generelt er billedet således, at det, bortset fra indbrudstyverier, er forskellige former for trafikadfærd, borgerne oplever som mest problematiske i lokalsamfundet. 14

15 De adspurgte borgere har haft mulighed for at udpege mere end ét problem som stort eller temmelig stort, og det er således muligt at se, hvor mange borgere, der ikke oplever, at der er nogen større problemer i deres lokalområde overhovedet, samt at sammenligne denne andel med besvarelser fra tidligere undersøgelsesår, jf. figur 3.1. Figur 3.1. Pct. der ikke synes, at der er nogen store eller temmelig store problemer i deres lokalområde overhovedet Danmark ,6 50,8 44,9 46,9 40, Det fremgår af figur 3.1, at der fra år 2000 til år 2006 var en klar stigning i andelen af borgere, der ikke oplevede nogen store eller temmelig store problemer i deres lokalområde. Fra 2006 til 2007 er udviklingen imidlertid gået den anden vej, og der er et signifikant fald i andelen af borgere, som ikke oplever nogen store eller temmelig store problemer, der hvor de bor og færdes. Halvdelen af de adspurgte oplever således, at mindst ét af de nævnte problemer er stort eller temmelig stort, der, hvor de bor. Tabel 3.2 giver en oversigt over udviklingen i andelen af borgere, der oplever forskellige problemer som store eller temmelig store fra 1998 og frem. I tabellen er der for perioden udregnet et gennemsnit fra de tre målinger, som sammenholdes med enkeltmålingerne fra hhv og

16 Tabel 3.2. Procent af de adspurgte, som oplever forskellige mulige problemer i deres lokalområde som store eller temmelig store i , 2006 og Aggressiv bilkørsel 19,0 19,7 20,6 Indbrudstyverier 19,7 10,1 12,6 Cykelkørsel på fortove o.l. 15,2 12,0 12,4 Knallert-/scooterkørsel 9,1 8,7 11,8 Støjgener 8,4 5,3 7,1 Affald/snavs på gaden 6,5 5,4 6,6 Hærværk 11,4 5,1 6,4 Andet tyveri end indbrud 10,8 4,5 6,2 Hunde 10,9 6,7 6,1 Røverier 8,6 3,7 4,7 Ungdomsbander 9,0 4,1 4,4 Vold/truende adfærd 6,6 3,5 4,2 Graffiti 9,8 2,9 3,2 Alkoholikere/narkomaner 8,8 3,4 3,0 Tilråb når man færdes 2,8 1,3 1,5 Hjemløse 3,4 1,8 1,4 Fra perioden omkring årtusindeskiftet og til 2006 er der for stort set alle de nævnte problemer sket et væsentligt, og i mange tilfælde signifikant, fald i andelen af borgere, der oplever disse problemer som store eller temmelig store i det område, hvor de bor. Således er andelen af borgere, der oplever henholdsvis hærværk, røverier, ungdomsbander, graffiti og andet tyveri end indbrud som store eller temmelig store problemer, mere end halveret, mens andelen, der oplever indbrud henholdsvis vold/truende adfærd som store eller temmelig store problemer, er tilnærmelsesvis halveret. Kun når det gælder aggressiv bilkørsel, er der i hele perioden er sket en svag ikke signifikant stigning i andelen af borgere, der oplever dette som et alvorligt problem. Der er altså i perioden frem til slutningen af 2006 generelt set sket en væsentlig forbedring i borgernes oplevelse af deres lokale område. 16

17 Det er til gengæld også tydeligt, at denne udvikling ikke er fortsat i For stort set alle problemområders vedkommende er der i 2007 flere borgere end tidligere, der oplever dem som store eller temmelig store. Der er ikke tale om særlig store eller statistisk signifikante stigninger, så det sikreste, der kan siges om udviklingen er, at den positive udvikling er afløst af stilstand eller muligvis en svag forværring. Den i tabel 3.2 illustrerede udvikling kan opsummeres i det gennemsnitlige antal lokale problemer, som borgerne oplever som store eller temmelig store. Her er der også tale om et fald frem til 2006, afløst af en svag stigning i Således oplevede borgerne omkring årtusindeskiftet i gennemsnit 1,7 store eller temmeligt store problemer i deres lokalområde. Dette gennemsnit var i 2006 faldet til 1,0, mens det i 2007 er gennemsnittet 1,2. I perioden oplevede 16 pct. af borgerne, at der var mindst fire store eller temmelig store problemer i deres lokalområde. I 2006 var dette tal halveret det var nu 8 pct. af borgerne der anså fire eller flere lokale mulige problemer for at være store eller temmelig store. I 2007 er andelen den samme eller svagt stigende: 9 pct. Også befolkningens udsathed for kriminalitet faldt frem til 2006, jf. figur 3.2. Figur 3.2 Procent der har været udsat for tyveri, hærværk, vold og/eller trusler inden for de seneste 12 måneder forud for interviewtidspunktet, Danmark ,7 22,8 23,7 19,

18 Der er sket et fald i befolkningens udsathed for en række kriminalitetstyper fra 2000 til 2006, mens der ikke er nogen forskel mellem udsatheden i 2006 og Det vil fremgå af det følgende, at den faktiske udvikling i befolkningens udsathed ikke på alle områder modsvares af de adspurgtes oplevelse af kriminalitetsudviklingen. Hvad den lokale udvikling angår, er der dog væsentlig flere borgere, der i december 2007 mener, at kriminaliteten i lokalområdet har været stigende det sidste år, end der er borgere, der har oplevet kriminaliteten som værende faldende, jf. tabel 3.3. Tabel 3.3. Er kriminaliteten, så vidt De kan fornemme, steget eller faldet i Deres lokalområde inden for de sidste 12 måneder? Er kriminaliteten Danmark (Procentfordeling af svar) Steget meget 3,0 Steget noget 23,5 Hverken steget eller faldet 50,0 Faldet noget 7,4 Faldet meget 0,9 Ved ikke 15,3 I alt 100,1 Til gengæld er dette resultat ikke enestående for Også i de tidligere undersøgelser er der flere borgere, der oplever kriminaliteten som stigende end faldende. Fra 2006 til 2007 er der dog sket en mindre stigning i andelen, der mener at kriminaliteten i lokalområdet er steget: Således mente hver femte (21 pct.) i 2006 at dette var tilfældet, mens det i 2007 er mere end hver fjerde (27 pct.). Tilsvarende er andelen, der mener, at den lokale kriminalitet er blevet mindre det sidste år, faldet, jf. figur

19 Figur 3.3. Procent der mener, at kriminaliteten i deres lokalområde har været faldende de seneste 12 måneder, Danmark , ,2 12,5 8, Det ses af figuren, at andelen af de adspurgte, der i 2007 mener, at den lokale kriminalitet er faldet, er mindre end på noget andet tidspunkt i undersøgelsesperioden. Det ses samtidig, at det allerede i 2006 var væsentlig færre, der oplevede kriminaliteten som faldende hvilket ikke svarer til den faktiske udvikling, som er beskrevet ovenfor. Udover den lokale kriminalitetsudvikling er borgerne også blevet bedt om deres vurdering af det lokale kriminalitetsniveau set i relation til den øvrige del af politikredsen. Det ses her tabel 3.4 at størstedelen af de adspurgte mener, det lokale kriminalitetsniveau er på linje med eller lavere end i politikredsen i øvrigt. Tabel 3.4. Er kriminaliteten i Deres lokalområde, så vidt De kan fornemme, større eller mindre i forhold til den øvrige del af politikredsen? Er kriminaliteten Danmark (Procentfordeling af svar) Meget større 0,6 Noget større 9,9 Hverken større eller mindre 33,9 Noget mindre 35,0 Meget mindre 6,9 Ved ikke 13,6 I alt 99,9 19

20 Der er på dette område ikke den store udvikling i andelen, der vurderer, at kriminaliteten i det område, de selv bor i, er større end i resten af politikredsen; i 2006 mente 9 pct. at dette var tilfældet, mens denne opfattelse deltes af 11 pct. i Til gengæld er der, som vist i figur 3.4, sket et væsentligt fald i andelen, som mener, at kriminaliteten i deres eget lokalområde er mindre end i politikredsen i øvrigt. Figur 3.4. Procent der mener, at kriminaliteten i det lokalområde, hvor de bor, er mindre end i den øvrige del af politikredsen, Danmark ,4 49,9 46,9 42, Hvor det i hele perioden var omkring halvdelen af borgerne, der mente, at de selv boede i et område med et lavere kriminalitetsniveau end i politikredsen som helhed, er der i 2007 sket et markant fald, så det nu kun er 42 pct. der har denne opfattelse. 2 Den registrerede kriminalitet Den registrerede kriminalitet er, som det fremgår af figur 3.5, faldet væsentligt i perioden , og det samme er antallet af sigtelser. Antallet af anmeldte straffelovsovertrædelser er til gengæld steget fra 2006 til 2007, uden at sigtelserne dog er fulgt med. 2 Her skal det bemærkes, referenceområdet den øvrige del af politikredsen ikke var det samme i , som det er i 2007, hvor politikredsene er blevet væsentlig større. I hvilket omfang, de adspurgte er klar over og forholder sig til dette, kan ikke vurderes ud fra undersøgelsen. 20

Fem minutter i tolv. Om forholdet mellem politi og befolkning umiddelbart før politikredsreformen 1. januar Flemming Balvig & Lars Holmberg

Fem minutter i tolv. Om forholdet mellem politi og befolkning umiddelbart før politikredsreformen 1. januar Flemming Balvig & Lars Holmberg Fem minutter i tolv Om forholdet mellem politi og befolkning umiddelbart før politikredsreformen 1. januar 2007 Af Flemming Balvig & Lars Holmberg Januar 2008 Københavns Universitet / Rigspolitiet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Politireformen år to

Politireformen år to Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 513 Offentligt Politireformen år to Befolkningens og samarbejdspartnernes syn på politiet i november/december 2008 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund

Læs mere

Politireformen år to

Politireformen år to Politireformen år to Befolkningens og samarbejdspartnernes syn på politiet i november/december 2008 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen April 2009 Københavns Universitet / Rigspolitiet

Læs mere

University of Copenhagen. Den bedste af alle verdener? Balvig, Flemming; Holmberg, Lars. Publication date: 2007

University of Copenhagen. Den bedste af alle verdener? Balvig, Flemming; Holmberg, Lars. Publication date: 2007 university of copenhagen University of Copenhagen Den bedste af alle verdener? Balvig, Flemming; Holmberg, Lars Publication date: 2007 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK DECEMBER 2015 1. INDHOLD 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MARTS 2011 Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet Pr. 1. juli 2010 blev den kriminelle lavalder sænket til fra 15 til 14 år. Det er derfor af særlig interesse

Læs mere

Ishøj Kommune. Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013. Ishøj Kommune TNS

Ishøj Kommune. Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013. Ishøj Kommune TNS Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013 Indhold 1 Indledning 3 2 Design 5 3 Baggrundsdata 7 4 Tryghedsbarometer 9 5 Konkrete tryghedsskabere 16 6 Konkrete utryghedsskabere 18 7 Trygge og utrygge

Læs mere

Tryghed og holdning til politi og retssystem

Tryghed og holdning til politi og retssystem JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 01 Tryghed og holdning til politi og retssystem En sammenligning mellem Danmark og andre europæiske lande 1. UNDERSØGELSENS MATERIALE I 001 etableredes European

Læs mere

TRYGHEDSINDEKS POLITIETS

TRYGHEDSINDEKS POLITIETS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER I DANMARK DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK MARTS 15 TAK Rigspolitiet takker Peter

Læs mere

Verdens bedste politi

Verdens bedste politi Flemming Balvig, Lars Holmberg Maria Pi Højlund Nielsen Verdens bedste politi Politireformen i Danmark Jurist- og Økonomforbundets Forlag INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 5 INDLEDNING 7 Hvad skete der siden

Læs mere

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af naboskab og tryghed i Vollsmose VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling GENNEMFØRT DEN 4. MAJ TIL 1. JUNI 2015 Undersøgelse af naboskab og tryghed i Vollsmose

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 16 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION FORORD INDLEDNING SAMMENFATNING AF HOVEDRESULTATERNE RESULTATER FOR HELE KØBENHAVN 3 4 5 7 KØBENHAVNS BYDELE AMAGER VEST AMAGER

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder 1. halvår 2012 Oktober 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder Politiet har styrket indsatsen i de særligt udsatte boligområder, der er

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Indhold Forord ved overborgmester Frank Jensen... 2 Indledning... 4 Hele København/hovedresultater... 5 Bydele i København... 12 Amager Vest... 12 Amager Øst...

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN OG TILLIDEN TIL POLITIET I: HELE DANMARK DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK DECEMBER 16 INDHOLD 1.

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2011 S. 03 INDLEDNING S. 04 SÅDAN HAR VI MÅLT S. 06 RESULTATER ØGET TRYGHED I KØBENHAVN S. 12 BORGERNES OPLEVELSE AF TRYGHED I DAG- OG AFTENTIMER S. 14 KRIMINALITET

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 BJELLERUPPARKEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest?

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? 5 Indbrud 26% Hjemmerøveri Hærværk Angreb fra kamphunde/muskelhunde Andet Der er ikke noget, der bekymrer mig 17% Ved ikke 1 2 3 4

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. marts 2012 Kriminalitetsudviklingen i Danmark 2010 (Kriminalitet

Læs mere

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Kopi til: Københavns Kommune (Socialforvaltningen) Kontaktoplysninger Stine Kofod Konsulent T 38381853 sti@kab-bolig.dk Naboskabsundersøgelse for Det hvide

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: 17. - 25. november 2005 52924 Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde:

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

Faktaark om ungdomskriminalitet. 29. september 2011

Faktaark om ungdomskriminalitet. 29. september 2011 Procent Faktaark om ungdomskriminalitet Indledning Ungdomskriminalitet er på sin vis et lidt misvisende begreb, idet kriminalitet som sådan langt hen ad vejen er et ungdomsfænomen. Unge mellem 15 og 24

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 DRONNINGBORG BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Ydre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen af

Læs mere

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Nyt fra April 5 5 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Efterkommere af ikke-vestlige indvandrere er mere kriminelle end danskere. Når

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 SJÆLLANDSGADEKVARTERET BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

Politiets Tryghedsindeks

Politiets Tryghedsindeks Politiets Tryghedsindeks En måling af trygheden i Danmark, i de 12 politikredse, i de fem største byer og i 34 særligt udsatte boligområder. RIGSPOLITIET November 2013 Politiets Tryghedsindeks - En måling

Læs mere

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011 Trafik og bil BD272 Business Danmark juli 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Afstand til forankørende...

Læs mere

Politiets responstider efter politireformens iværksættelse

Politiets responstider efter politireformens iværksættelse ets responstider efter politireformens iværksættelse Rigspolitiet December 2008 et responstider er forbedret og der foretages flere udrykninger til borgere, som har akut behov for hjælp kredsene er ved

Læs mere

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber Forebyggelse af kriminalitet - fire grundbegreber Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup Tlf. 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Juni 2009 Kopiering tilladt med kildeangivelse Forebyggelsens

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Læsø Kommune Frederikshavn Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Lederne og det Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Ledernes Hovedorganisation, december 2005 INDLEDNING Gennem de seneste 10-15 år har begrebet skiftet. I dag lægges der langt mere vægt

Læs mere

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerrådet har lavet en undersøgelse af forbrugernes viden om, og holdninger til, fødevareanprisninger, dvs. udsagn, som fremhæver en fødevares

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 ROMALT OG HORNBÆK BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2007

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2007 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 27 Forord: Denne analyse er udarbejdet af præventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Teknisk note nr. 4. Kriminalitetsudviklingen i Danmark siden 1960. Rockwool Fondens Forskningsenhed. Noten er udarbejdet af Claus Larsen

Teknisk note nr. 4. Kriminalitetsudviklingen i Danmark siden 1960. Rockwool Fondens Forskningsenhed. Noten er udarbejdet af Claus Larsen Teknisk note nr. 4 Kriminalitetsudviklingen i Danmark siden 1960 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed København 1998 Kriminalitetsudviklingen i Danmark siden 1960 1 1. Indledning

Læs mere

KOMPARATIV RAPPORT. Er der ligheder og forskelle i beboernes opfattelse af at bo i forskellige almene boligområder.

KOMPARATIV RAPPORT. Er der ligheder og forskelle i beboernes opfattelse af at bo i forskellige almene boligområder. KOMPARATIV RAPPORT Er der ligheder og forskelle i beboernes opfattelse af at bo i forskellige almene boligområder. Baseret på to uafhængige beboerundersøgelser, foretaget i Århus og Randers. BOLIGORGANISATIONERNE

Læs mere

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 Indhold: 1. Pressemeddelelse: Vold og overfald får villaejere til at ændre vaner 2. Factsheet

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Beboerundersøgelse i Toften april - maj Beboerundersøgelse i Toften april - maj 2008

Beboerundersøgelse i Toften april - maj Beboerundersøgelse i Toften april - maj 2008 Beboerundersøgelse i Toften Udarbejdet af sbs v/benjamin Ekerot rapport, juni 2008 Indhold INDLEDNING... 2 SAMMENFATNING AF RESULTATER... 3 RESULTATER OG RESULTATBEHANDLING... 4 Stamdata og undersøgelsens

Læs mere

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Siden terrorangrebet den 11. september 2001 og Muhammed-krisen i 2005 er spørgsmålet om danskernes

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Brugerundersøgelse 2014

Brugerundersøgelse 2014 19. december 214 Brugerundersøgelse 214 I efteråret 214 er en større gruppe af Danmarks Statistiks (DST) brugere blevet bedt om at svare på 11 spørgsmål om deres vurdering og brug af DST. Formålet var

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus

Læs mere

ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING. Brugerundersøgelse

ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING. Brugerundersøgelse ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING Brugerundersøgelse Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet 2010 1. udgave Publikationen kan hentes

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

ASE ANALYSE November 2012

ASE ANALYSE November 2012 Indledning Nærværende analyse handler om folks opfattelse af ledighed samt opfattelsen af deres egen tilknytning til arbejdsmarkedet. Analysen sættes i relation til tidligere, sammenlignelige analyser,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Set i lyset af den økonomiske krise Business Danmark november/december 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Analyseproblem... 2 Metode og datamateriale... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET Marts 2012 Indledning Vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen i december 2011 får stor betydning for fremtidens arbejdsmarked. Reformen betyder, at flere vil blive tilskyndet

Læs mere

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport 2016 Skolebestyrelsens rolle i den nye skole 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 KRISTRUP BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Danskernes forestillinger om kriminalitet

Danskernes forestillinger om kriminalitet Danskernes forestillinger om kriminalitet Det Kriminalpræventive Råd Epinion Januar 2013 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Fakta om Tryghedsmåling 2011. Hovedkonklusioner I det følgende er samlet nogle af rapportens væsentligste konklusioner.

Fakta om Tryghedsmåling 2011. Hovedkonklusioner I det følgende er samlet nogle af rapportens væsentligste konklusioner. Fakta om Tryghedsmåling 2011 Tryghedsmåling 2011 er en videnskabelig undersøgelse og den femte i rækken af målinger, der siden 2004 har fulgt danskernes tryghedstilstand. Seneste måling var i 2009. Målingen

Læs mere

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016 / Ingeborg Degn, Chef for, Københavns Kommune Mail id@okf.kk.dk, tlf. 61 10 99 98 København 3. november 2016 programmet Historisk baggrund 2008/2009: København oplevede adskillige banderelaterede skyderier

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere Holdninger til socialt udsatte - Svar fra 1.13 danskere Epinion for Rådet for Socialt Udsatte, februar 216 Introduktion Rådet for Socialt Udsatte fik i oktober 213 meningsmålingsinstituttet Epinion til

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kundeundersøgelse uge 40 2012

Kundeundersøgelse uge 40 2012 Kundeundersøgelse uge 40 5 Vejledende kvalitetsindeks - Lokalbanen 4 3,75 3,78 3,79 3,95 3,99 4,09 4,07 4,08 4,09 3 2 1 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund for undersøgelse...

Læs mere

Rygning og kriminalitet blandt elever i 5. - 9. klasse 2004. Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år 74% 64% 64%

Rygning og kriminalitet blandt elever i 5. - 9. klasse 2004. Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år 74% 64% 64% Kapitel 8. Rygning Unges rygevaner har været genstand for adskillige undersøgelser. Fra di ved man bl.a., at rygeadfærd skal ses i sammenhæng med socioøkonomiske og kulturelle forhold. Således har faktorer

Læs mere

REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 7. DECEMBER 2015 PÅ POLITIGÅRDEN

REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 7. DECEMBER 2015 PÅ POLITIGÅRDEN 6. januar 2016 J.nr. 0100-10279-00107-15 Sagsbehandler: JKO KØBENHAVNS POLITI Ledelsessekretariatet REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 7. DECEMBER 2015 PÅ POLITIGÅRDEN Dagsorden

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946 RAPPORT Unges holdninger til EU 2007 Projektnummer: 53946 Rapporteringsmåned: Marts 2007 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø TNS Gallup METODENOTAT BAGGRUND TNS Gallup har for

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i - Virksomhedernes adgang til finansiering i 2013 SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Indledning Dette er en tillægsrapport til Ishøj Kommunes fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere