ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30)"

Transkript

1 NDESBOIGFORENINGEN PEBINGE DOSSERING 30 (PD30) 1 Formand Peter Hansen Telefon: E-mal: Næstformand Nels Radsch Telefon: E-mal: Sekretær Hennng J. Jerchau Telefon: E-mal:

2 - 2 - J. Nr JUN Retnngslner og betngelser for admnstraton Peblnge Dosserng 30 Ref.: a. lmndelge betngelser for admnstraton fast ejendom. (B98). b. Fælleseuropæske regler for god admnstratorskk udarbejdet Confederaton Europeenne des dmnstrateurs de Ben (CEB). c. Regler for god admnstratorskk. dmnstratorforenngen 6 NOV 1992 FORM 1. Formålet er at opstlle klare og gennemsgtge retnngslner for admnstraton ndelsbolgforenngen Peblnge Dosserng 30 (PD30). M 2. Målet med retnngslnerne er: a. Krav: (1). Retnngslnerne er grundlag for samarbejdstale (admnstratorkontrakt) mellem PD30 og forenngens admnstrator. a. Vlkår: (1). Retnngslnerne og de under ref. anførte dokumenter er gældende for admnstrator og andelsbolgforenng. a. Krterer: (1). Kontrakten anses for overholdt når nedenanførte opgaver (Ydelsesbeskrvelser) er udført. GENERET 3. lmndelge betngelser for admnstraton fast ejendom. (B98) regulerer forholdet mellem ndelsbolgforenngen Peblnge Dosserng 30 (PD30) og admnstrator, fastlægger de prncpper, som skal lgge tl grund for taleforholdet for en gve opgave. Det er

3 - 3 - hensgten, at B98 skal gælde det omfang, der kke konkret er truffet anden tale. YDESESBESKRIVESER 4. Efterstående ydelsesbeskrvelser (YB) er en ntegreret del B98, men er også et værktøj for admnstrator og PD YB angver opgavens art, hvem der udfører opgaven, hvorvdt dette ndgår ordnært admnstratorhonorar, samt med hvlket nterval opgaven skal løses. YB, der er mærket med E, omfatter opgaver, der ndgår den almndelge admnstratonstale, men som honoreres det ordnære honorar, når opgaverne forekommer. Tekst kursv er PD30 tlpasnnger. 6. YB er defntoner PD30 behov, samt som kontrollste, der skal medvrke tl skker og serøs ejendomsadmnstraton. Tekst YDESESBESKRIVESE Ydere dmnstrator PD30 K Revsor R dvokat T Ejendomsmægler E tale 0.1 tale Indehold ordnær admnstraton X Indeholdt ordnær admnstraton, regnes andelshaver Indeholdt talte ekstraopgaver E Indeholdt talte ekstraopgaver, regnes særsklt 0.2 Interval Daglgt D Ugentlgt U Månedlgt M Pr. Kvartal K Halvårlgt H rlgt øbende, når behov forekommer Ved oprettelse tale O Efter behov B

4 Tekst YDESESBESKRIVESE 1.0 Opkrævnnger og debtorkontrol Udarbejdelse samt ajourførng beboerkartotek X Udskrft og udsendelse ndbetalngskort X M Dannelse PBS træk X M Regstrerng ndbetalnger X D Udarbejdelse restancelster X M Udskrft og udsendelse betalngspåmndelser X M Udskrft og udsendelse betalngspåkrav X M Etablerng og admnstraton dragsordnnger X M Ophævelse lejemål/ekskluson X M Ekspedton tl udsættelse (Fogedsag)/sagsfremstllng med dokumentaton X M Ekspedton nkasso/sagsfremstllng med dokumentaton X M 1.1 Betalnger Fakturerngsadresse for leverandørfaktura X everance og fakturakontrol leverandørfaktura X Kontrol attestaton X Betalng ndgåede faktura/faste omkostnnger X U 1.2 ønnnger og honorarer ønudbetalng tl 1 ansat på ejendommen M ønudbetalng og lønbehandlng ud M over 1 ansat Beregnng lønregulerng Beregnng og ndbetalng TP og M andre pensonsbdrag ngvelse og ndbetalng a-skat M ngvelse og ndbetalng M-bdrag M ngvelse 0-redegørelser M Indberetnng ansatte med Cpr. Nr. M Beregnng og ndbetalng lønsumsgft K og andre arbejdsgver- gfter Beregnng og udbetalng ferepen- K tale

5 - 5 - Tekst YDESESBESKRIVESE ge/feregodtgørelse Indbetalng og angvelse lønndeholdelser Udbetalng honorarer tl bestyrelsesmedlemmer Udbetalng godtgørelse tl bestyrelsesmedlemmer ønangvelse og oplysnngssedler tl Told & Skat tale M 1.3 Bogførng og stemnnger Oprettelse og ajourførng kontoplan X O øbende konterng og bogførng X D nd- og udbetalnger Kassefunkton og stemnng kasse X D fstemnng andre lkvde beholdnnger X M fstemnng huslejedebtorer X U fstemnng beboersald forbrugsregnskaber X K fstemnng beboersald X K depoter/ndskud fstemnng leverandør kredtorer X U fstemnng pantskrede kredtorer X K Bogførngsrapporter nternt brug X M (drft/statusrapporter) Kontoudskrfter nternt brug X K rsslutnng bogholder og slutnngsbalance X Kontrol og bogførng efterposternger X Kontrol prmoposter tl nyt regnskabsår X Udskrft kontokort medsvarende X årsregnskab Opbevarng bogførngsmaterale 5 år X 1.4 Moms Frvllg momsregstrerng K Momsregnskab K Beregnng, angvelse og ndbetalng K moms fstemnng momstlsvar K

6 Tekst YDESESBESKRIVESE 1.5 Delregnskaber Vasker M Elektronsk regstrerng og opkrævnng M forbrug fstemnng vaskermellemregnng K Vaskerregnskab ntenne Beregnng antennebdrag X fstemnng antennemellemregnng X K Regstrerng og ndberetnng for hybrd/kabel X K tv Indberetnng tl COPY-DN og KOD X ntenneregnskab X 1.6 Forbrugsregnskaber Varme Bestllng flyttelæsnng hos målerfrma X Beregnng conto bdrag X jourførng saldo pr. beboer X M Indberetnng forbrug og saldo tl X målerfrma Udarbejdelse regnskab Udsendelse regnskab X Regulerng tlbage/efterbetalng jf. regnskab X Vand Bestllng flyttelæsnng hos målerfrma Beregnng conto bdrag jourførng saldo pr. beboer M Indberetnng forbrug og saldo tl målerfrma Udarbejdelse regnskab Udsendelse regnskab Regulerng tlbage/efterbetalng jf. regnskab E Bestllng flyttelæsnng hos målerfrma Beregnng conto bdrag jourførng saldo pr. beboer M Indberetnng forbrug og saldo tl målerfrma tale

7 Tekst YDESESBESKRIVESE Udarbejdelse regnskab Udsendelse regnskab Regulerng tlbage/efterbetalng jf. regnskab ndre forbrugsregnskaber Bestllng flyttelæsnng hos målerfrma Beregnng conto bdrag jourførng saldo pr. beboer M Indberetnng forbrug og saldo tl målerfrma Udarbejdelse regnskab Udsendelse regnskab Regulerng tlbage/efterbetalng jf. regnskab tale 1.7 Budgetterng og budgetkontrol Udarbejdelse 1 års perodseret X drftsbudget for PD Budgetkontrol X M Udarbejdelse 5 årg løbende X drftsbudgetter jourførng flerårge løbende X drftsbudget Tlpasnng drftsbudget efter vedlgeholdelsesplan X Udarbejdelse lkvdtetsbudget X 1.8 rsregnskab og Revson Beregnng regnskabsmæssge R X skrvnnger Udfærdgelser stemnnger tl revson R X Fremfndng og koperng dokumentaton R X tl revson Udfærdgelse årsregnskab tl revson R X Opstllng og renskrft årsregnskab R X Besvarelse revsonsforespørgsler R X Beregnng skattemæssge slutnngsposter R Beregnng skattemæssge skrvnnger R

8 Tekst YDESESBESKRIVESE Udarbejdelse skattemæssgt vedlgeholdelsesregnskab R X Udarbejdelse selvangvelser R Beregnng og ndbetalng selskabsskat R 1.9 Overvågnng Overvågnng lån R Bstand ved forhandlng om ekssterende R lån Bstand ved låneomlægnng R X Bstand ved optagelse nye lån R X kvdtetsovervågnng R X M Placerng lkvde mdler R M Overvågnng nvesternger R Bstand ved nvesterng og udarbejdelse R nvesterngsstrateg Overvågnng for mulghed for offentlgt R X tlskud dmnstraton ved ansøgnng og udbetalng tlskud R 1.10 Rapporterng og statstk Peroderegnskaber med budgetkontrol X K tl PD30 1.1o.2 Peroderegnskab med budgetkontrol på PD30 begærng Kontoudskrfter fra pengensttutter, X M mod betalng bankens gebyr Kontoudskrfter fra bogholder på PD30 begærng ejelster/udskrft beboerkartotek X Restancelster / debtorkontrol X M Rapporterng om udlejede X lejlgheder/lokaler Rapporterng om frlytnngsgrad X Rapporterng om ledghedsgrad X K Udarbejde værd andelskrone X 2 FÆESBETINGESER 2.0 Sekretaratsservce Modtagelse og behandlng telefonske X D henvendelser Modtagelse og behandlng skrftlge X D henvendelser Bstand vedrørende ansøgnng om bo- X tale

9 - 9 - Tekst YDESESBESKRIVESE lgstøtte Mundtlg rådgvnng tl PD30 om ejendommens forhold rkv Opbevarng f dokumenter om ejendommens admnstratve, teknske og økonomske forhold Skkerhedskoperng IT vedrørende ejendommens forhold X X X U tale Nøglehåndterng Opdaterng nøgleregster dmnstraton nøglebestllng Udleverng nøgler 2.1 Forskrnger Udarbejdelse oversgt over PD 30 X O forskrnger utomatsk fornyelse PD 30 forskrnger X Vurderng PD30 forskrngsbehov X Modtagelse anmeldelse skader X Behandlng og anmeldelse skader X tl forskrngsselskab Kontakt tl forskrngsselskab / Taksator X 2.2 Offentlge myndgheder Indberetnng tl Danmarks Statstk X Overvågnng lokalplaner X Vurderng lokalplaner Indsgelse mod lokalplaner X Ændrng BBR-regster (eks. Opmålng) X Indberetnng om byggeomkostnnger X vurdernger Indsgelse mod offentlg vurderng X 2.3 Bygnngsdrft Indhentnng tlbud (Ikke lctaton) Rekvrerng håndværkere Forhandlng med leverandører (Ikke retssager)

10 Tekst YDESESBESKRIVESE 2.4 Husorden Etablerng / Ændrng husorden Modtagelse og behandlng husordenovertrædelser X fgvelser påkrav vedr. husordenovertrædelser X fgvelse opsgelser / ophævelse husordenovertrædelser Sager ved bolgklagenævn X 2.5 Personale ved ejendommens drft Vceværtkontrakt standard Vceværtkontrakt ndvduel rbejdsbeskrvelser Standard X rbejdsbeskrvelser ndvduel rbejdsledelse på ejendommen Fereplanlægnng tale 3 BEBOESESEJIGHEDER 3.0 Supplerende økonomsk admnstraton Indvendg vedlgeholdelse jourførng saldo for ndvendg vedlgeholdelse Udskrft og udsendelse konto for ndvendg vedlgeholdelse Udskrft og udsendelse konto opgørelse ved forbrug fstemnng sætnng, ndestående og forbrug pr. beboer Besvarelse telefonske saldoforespørgsler Behandlng beboerhenvendelser om forbrug kontoen M Udvendg vedlgeholdelse jourførng saldo for udvendg X H vedlgeholdelse Udskrft og udsendelse kontoopgørelse X jourførng saldo for ndestående X H I Grundejernes Investerngsfond (GI) Indberetnng hensættelser på GI X nmodnng om frgvelser mdler fra GI X

11 Tekst YDESESBESKRIVESE rsregnskab og revson Udarbejdelse skattemæssgt vedlgeholdelsesregnskab tale Forbrugsregnskaber Varslng ændrede conto bdrag X Fremlæggelse og gennemgang blag X på lejerforlangende Vurderng og varslng ændrng regnskabsperode X 3.1 ejeregulerng (Bolggft) Beregnng omkostnngsbestemt leje X Varslng omkostnngsbestemt leje X B Beregnng lejeændrng skatter og X gfter Varslng / meddelelse om lejeændrng X B skatter og gfter Beregnng og varslng lejeændrng X vedlgeholdelseshensættelser jourførng og prstalsreguleret leje X K pr. beboer jourførng talt leje pr beboer X K Vurderng lejeændrng det lejedes X værd Beregnng og varslng lejeændrng X B det lejedes værd Regulerng forbedrngstllæg ndekserng X byfornyelse / sane- rng jourførng forbedrngstllæg X trapnng byfornyelse Regulerng forudbetalng og depoter X Beregnng og varslng antennebdrag Beregnng lejeregulerng forbedrng X uden byggesag Varslng lejeregulerng forbedrng X uden byggesag Beregnng lejeregulerng forbedrng med byggesag Beregnng lejeregulerng forbedrng uden byggesag Beregnng og varslng lejeregule-

12 YDESESBESKRIVESE Tekst rng offentlg byfornyelse tale 3.2 Beboerrepræsentaton Indkaldelse tl og deltagelse budgetmøde dagtmerne Indkaldelse tl og deltagelse budgetmøde udenfor kontortd Udarbejdelse og udsendelse lejebudget ved varslng Besvarelse krav om yderlgere oplysnng ved varslng Orenterng uden varslng det lejedes værd Udarbejdelse og udsendelse lejebudget og regnskab Udarbejdelse og udsendelse vedlgeholdelsesregnskaber Indkaldelse tl og deltagelse I gennemgang ejendommen Orenterng nden udvendg vedlgeholdelsesarbejder > kr. 20,- pr. m Overvågnng beboerrepræsentatonens gyldghed og beslutnnger Deltagelse I ordnær Generalforsamlng Besvarelse henvendelser og løbende forhandlnger Kontrol og opkrævnng bdrag tl beboerrepræsentaton fregnng bdrag tl beboerrepræsentaton Orenterng om husordenovertrædelser tl beboerrepræsentaton X X X X X X H X X X X X X M X K X 3.3 Nye ndelshavere Optegnelser på og ajourførng ventelster Udfærdgelse og udsendelse tlbud efter ventelste dmnstraton annoncerng ledge lejlgheder Udformnng og placerng annoncer Modtagelse henvendelser vedrørende ledge lejlgheder Fremvsnng ledge lejlgheder

13 Tekst YDESESBESKRIVESE Udfærdgelse kontraktudkast Fremskfelse kredtoplysnnger om X ansøgere Forhandlng om lejekontrakt Udarbejdelse lejekontrakt Stemplng lejekontrakt Bstand vedrørende andelshavers ansøgnng om ndskudslån/belånng andel. X 3.4 Ind og frlytnnger Indkaldelse tl ndflytnngssyn Indkaldelse beboerrepræsentanter tl ndflytnngssyn Deltagelse ndflytnngssyn Udfærdgelse og udsendelse ndflytnngsrapport Behandlng mangelndsgelser og X forhandlng med lejer Modtagelse og bekræftelse opsgelser Haste genudlejnng for lejer ved frlytnng opsgelsesperode Indkaldelse tl frlytnngssyn Deltagelse frlytnngssyn Udfærdgelse og udsendelse frlytnngsrapport Bestllng håndværkere tl mangelhjælpnng Udfærdgelse og udsendelse flytteopgørelse Frlytnngsregnng X Opdaterng dørsklte 3.5 Henvendelser fra andelshavere og efterfølgende sagsbehandlng Vurderng og meddelelse om fremlejeansøgnng X Vurderng fremlejetaler X Udarbejdelse fremlejetaler Vurderng og meddelelse om bytte X Vurderng og meddelelse om forbedrnger X med godtgørelse Vurderng og meddelelse om forandrnger X lejemål Vurderng og meddelelse om nstalla- X tale

14 YDESESBESKRIVESE Tekst toner lejemål tale 3.6 Tvstbehandlng Sagsbehandlng og korrespondance med huslejenævn Sagsbehandlng og korrespondance med ankenævn Sagsfremstllng og sagsforberedelse for bolgsager X 4 FORENINGSEJEDE EJENDOMME 4.0 Ordnær generalforsamlng Forberedelse ordnær generalforsamlng X ½ Udarbejdelse og udsendelse ndkaldelse X Modtagelse ndkomne forslag X Deltagelse ordnær generalforsamlng X Medvrke som drgent ved ordnær generalforsamlng 4.o.6 Udfærdgelse referat ordnær generalforsamlng X 4.1 Ekstraordnær generalforsamlng Forberedelse ekstraordnær generalforsamlng Udarbejdelse og udsendelse ndkaldelse Deltage ekstraordnær generalforsamlng Medvrke som drgent ved ekstraordnær generalforsamlng Udfærdge referat ekstraordnær generalforsamlng 4.2 Bestyrelsesarbejde Deltagelse bestyrelsesarbejde Udfærdgelse bestyrelsesprotokol Opbevarng bestyrelsesprotokol Forberedelse bestyrelsesmøder 4.3 Rådgvnng Forespørgsler om fortolknng sædvanlge X vedtægtsspørgsmål Vurderng vedtægtsændrnger

15 Tekst YDESESBESKRIVESE Udarbejdelse nye vedtægter Forespørgsler om særlge vedtægtsspørgsmål Forberedelse retssager 4.4 Prvate andelsbolgforennger Beregnng andelsværd X Indhentelse handelsværdvurderng X Indberetnng tl GI - arealændrnger X ved frasalg Optegnng på og ajourførng ventelster Udfærdgelse og udsendelse tlbud efter ventelste Renteberegnng og ndberetnng gældsbreve 4.5 Ejerlejlghedsforennger (Udgår) 5 FERHVERSEJEM (Udgår) E 1 NDESOVERDRGESER E 1.0 Overdragelsessum E Kontrol andelsværdopgørelsen X Overdragelsessum E Bestllng vurderng forbedrnger / mangler E Vurderng andelsbolg E Kontrol opgørelse over udførte X forbedrnger E Kontrol opgørelse mangler ved X andelsbolgen E Vurderng behov for forbehold for andelsværd X tale E 1.1 Overdragelsesdokumenter E Udarbejdelse overdragelsesdokumenter E Udarbejdelse regulerngsklausul ved behov E Udarbejdelse og kontrol underskrft fortrydelseserklærng E Kontrol dokumenter tl køber jf. lovkrav E Udleverng dokumenter tl køber jf. lovkrav X

16 Tekst YDESESBESKRIVESE E Bestllng læsnng forbrugsmålere E Besvarelse ejendomsmæglerforespørgsler tale E 1.2 Tvster E Modtagelse ndsgelse værd X forbedrnger / mangler E Mæglng mellem køber, sælger, PD30 X E Forberedelse voldgft X E Modtagelse mangelssndsgelser efter gennemgang X E 1.3 fregnng E Modtagelse Overdragelsessum jf. X overdragelsestale og PD30 vedtægter E conto regnng tl sælger X E Endelg regnng tl sælger under X hensyn tl mangelndsgelser E Påtegnng andelsbreve X E Udstedelse andelsbreve / erstatnngsandelsbevs E 1.4 Garanter E Kontrol krav om garant for overdragelsessum X jf. vedtægter E Udarbejdelse garantdokumenter X E Kontrol transporter X E Meddelelse tl bank X E 2 EJERSKIFTE EJEREJIGHEDER (UDGR) FSUTNING 7. De admnstrator opkrævede mdler ndsættes på forenngens bankkonto. dmnstrator har prokura tl at trække på forenngens konto. 8. Hvert år efter forenngens ordnære generalforsamlng ajourføres nærværende ydelsesbeskrvelse. Vedtaget den:

17 Underskrevet den: Eksempelvs plan for gennemførelse: Td: ktvtet Bemærknnger: 1 07 JUN 2 Senest 01 JU 3 07 JUN 4 07 JUN 07 JU 5 07 JU 02 UG 6 02 UG 7 02 UG 02 SEP 8 02 SEP 02 OKT 9 02 OKT 02 NOV 10 Ultmo NOV 11 Senest 30 NOV Godkendelse opsgelse ekssterende admnstratorkontrakt Opsgelse ag admnstratorkontrakt. Retnngslnerne udleveret tl bestyrelsen Indsgelsesfrst Tlretnng Godkendelse på bestyrelsesmøde Udarbejdelse udbudsmaterale Indhentnng tlbud på grundlag retnngslnerne Modtagelse, behandlng, forhandlng og udvælgelse admnstrator Orenterende beboermøde Indgåelse admnstratortale gældende fra 01 MJ 2007 Ekssterende kontrakt er 5 år gammel. Opsgelsesfrst: 6 mdr. tl udg. et kvartal 01 NOV Under forudsætnng godkendelse på generalforsamlng PR 2007

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Økonom- og Erhvervsmnsteret (Blag A) Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Økonom- og Erhvervsmnsterets

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

1.03 Rykning og oversendelse til inkasso hos advokat 1. rykker ADLEX udsender påkrav til andelshavere, der ikke betaler boligafgift m.v. rettidigt.

1.03 Rykning og oversendelse til inkasso hos advokat 1. rykker ADLEX udsender påkrav til andelshavere, der ikke betaler boligafgift m.v. rettidigt. Bilag 2 Ydelsesbeskrivelse 2013 Sagstype: ADM 1.0 Andelsboligadministration 1.01 Oprettelse og ajourføring af ejendoms- og andelshaverkartotek ADLEX opretter ejendom og andelshaver i andelsboligforeningen

Læs mere

Administrationsaftale Andelsboligforening

Administrationsaftale Andelsboligforening Mellem undertegnede administrator Administrationsaftale Andelsboligforening Tlf E-mail og medundertegnede andelsboligforening Tlf. E-mail er d.d. indgået aftale om administration af andelsboligforeningen

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.00

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.00 LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Tl beboerne afdelng 31 LSV Telefon 8938 2000 post@almenbo-aarhusdk wwwalmenbo-aarhus.dk CVR 59645013 28. august 2012 REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI

Læs mere

Til beboerne i afdeling 38 8210 AarhusV Telefon 8938 2000 post@almenbo-aarhus.dk www.almenbo-aarhusdk REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE

Til beboerne i afdeling 38 8210 AarhusV Telefon 8938 2000 post@almenbo-aarhus.dk www.almenbo-aarhusdk REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Aé 8 Postboks 1243 Tl beboerne afdelng 38 821 AarhusV Telefon 8938 2 post@almenboaarhusdk wwwalmenboaarhusdk CVR 5964513 27 august 212 REVIDERET DAGSORDEN

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 6. jul 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner m.v. (junor covered bonds) (udstedt peroden 1.

Læs mere

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Egedal Kommne Dronnng Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Blag tl Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Regnskabsprakss... 3 Målopfølgnng... 9 Investerngsoversgt... 21 Bemærknnger tl nvesterngsoversgt...

Læs mere

Administrationsaftaie Andelsbol igforen ing

Administrationsaftaie Andelsbol igforen ing IJINDOM5FORININGIN Di Administrationsaftaie Andelsbol igforen ing Mellem undertegnede administrator DEAB I/S Hovedgaden 29 E 4350 Ugerløse Tlf./fax 24 256324 fax: 59 17 11 Ol E-mail: nf@deab.dk og medundertegnede

Læs mere

Administrationsaftale Andelsboligforening

Administrationsaftale Andelsboligforening Mellem undertegnede administrator Vestegnens Boligadministration Ved Torben BB Hansen Darup Mosevej 1 - Glim 4000 Roskilde Administrationsaftale Andelsboligforening Telefon nummer 20 96 69 39/4642 3070

Læs mere

Administrationsaftale Ejerforening

Administrationsaftale Ejerforening Administrationsaftale Ejerforening Mellem undertegnede administrator NME Ejendomsadministration ApS Søren Nymarks Vej 15 Postboks 1959 8270 Højbjerg Tlf./fax: 86281799 / 86288550 E-mail: mail@nmejendom.dk

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

Vedtægter for A/B Lejren

Vedtægter for A/B Lejren Vedtægter for A/B Lejren 1. Navn og hjemsted 1.1. Navn Foreningens navn er A/B Lejren, der i det følgende benævnes foreningen. 1.2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål og brugsrettigheder

Læs mere

Administrationsaftale Ejerforening

Administrationsaftale Ejerforening Mellem undertegnede administrator Vestegnens Boligadministration Ved Torben BB Hansen Darup Mosevej 1 - Glim 4000 Roskilde Administrationsaftale Ejerforening Tlf./fax mobil 2096 6939 / fax 4642 3077 /

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT. Maj 2014

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT. Maj 2014 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT Maj 2014 S:\Vedtægter mv\vedtægter maj 2014.docx Side 1 af 11 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1. Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT. 1.2. Foreningens

Læs mere

Den politiske organisation

Den politiske organisation Regnskab 2010 Den poltske organsaton Byrådet 2010 2013 Ulla Hardy-Hansen (C) 1. vceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Carsten Wlff (V) 2. vceborgmester Per Frost Henrksen (A) Ergn Øzer (A)

Læs mere

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen ADVOKAFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE KASTELLET BYVOLDEN 25 4000 ROSKILDE TELEFON 46 35 17 27 FAX 46 35 17 29 ADVOKAT@TAKOVDA.DK J. nr. 20027100 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Skovåsen

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

Vedtægter for AB Holsteinsgade 53-55

Vedtægter for AB Holsteinsgade 53-55 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holsteinsgade 53-55. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen

Læs mere

VEDTÆGTER AB SKYDEBANEN

VEDTÆGTER AB SKYDEBANEN VEDTÆGTER FOR AB SKYDEBANEN Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skydebanen. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune 2. Foreningens formål er at eje og administrere

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36 Navn, hjemsted og formål 1 1.01. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36. 1.02. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 2.01. Foreningens

Læs mere

vedtægter ravnshøj 150201.docx Vedtægter for andelsboligforeningen RAVNSHØJ

vedtægter ravnshøj 150201.docx Vedtægter for andelsboligforeningen RAVNSHØJ Vedtægter for andelsboligforeningen RAVNSHØJ Vedtaget på fællesmødet 1/2-2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemmer 3 4 Indskud 3 5 Hæftelse 3 6 Andel 4 7 Boligaftale 4 8 Boligafgift

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

Købsaftale for andel i andelsboligforening

Købsaftale for andel i andelsboligforening Købsaftale for andel i andelsboligforening 1. Sælger og køber Undertegnede (sælger): Navn: Andelsboligforeningen A/B Nørre Allé 13-13H Adresse: Nørre Allé 13 2200, København N Telefon: 23479095 E-mail:

Læs mere

Vedtægter for A/B Lange Carl

Vedtægter for A/B Lange Carl Vedtægter for A/B Lange Carl Senest revideret på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 05. april 2011 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er A/B Lange Carl Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET 1 Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Formål Stk. 1 Foreningens formål

Læs mere