ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30)"

Transkript

1 NDESBOIGFORENINGEN PEBINGE DOSSERING 30 (PD30) 1 Formand Peter Hansen Telefon: E-mal: Næstformand Nels Radsch Telefon: E-mal: Sekretær Hennng J. Jerchau Telefon: E-mal:

2 - 2 - J. Nr JUN Retnngslner og betngelser for admnstraton Peblnge Dosserng 30 Ref.: a. lmndelge betngelser for admnstraton fast ejendom. (B98). b. Fælleseuropæske regler for god admnstratorskk udarbejdet Confederaton Europeenne des dmnstrateurs de Ben (CEB). c. Regler for god admnstratorskk. dmnstratorforenngen 6 NOV 1992 FORM 1. Formålet er at opstlle klare og gennemsgtge retnngslner for admnstraton ndelsbolgforenngen Peblnge Dosserng 30 (PD30). M 2. Målet med retnngslnerne er: a. Krav: (1). Retnngslnerne er grundlag for samarbejdstale (admnstratorkontrakt) mellem PD30 og forenngens admnstrator. a. Vlkår: (1). Retnngslnerne og de under ref. anførte dokumenter er gældende for admnstrator og andelsbolgforenng. a. Krterer: (1). Kontrakten anses for overholdt når nedenanførte opgaver (Ydelsesbeskrvelser) er udført. GENERET 3. lmndelge betngelser for admnstraton fast ejendom. (B98) regulerer forholdet mellem ndelsbolgforenngen Peblnge Dosserng 30 (PD30) og admnstrator, fastlægger de prncpper, som skal lgge tl grund for taleforholdet for en gve opgave. Det er

3 - 3 - hensgten, at B98 skal gælde det omfang, der kke konkret er truffet anden tale. YDESESBESKRIVESER 4. Efterstående ydelsesbeskrvelser (YB) er en ntegreret del B98, men er også et værktøj for admnstrator og PD YB angver opgavens art, hvem der udfører opgaven, hvorvdt dette ndgår ordnært admnstratorhonorar, samt med hvlket nterval opgaven skal løses. YB, der er mærket med E, omfatter opgaver, der ndgår den almndelge admnstratonstale, men som honoreres det ordnære honorar, når opgaverne forekommer. Tekst kursv er PD30 tlpasnnger. 6. YB er defntoner PD30 behov, samt som kontrollste, der skal medvrke tl skker og serøs ejendomsadmnstraton. Tekst YDESESBESKRIVESE Ydere dmnstrator PD30 K Revsor R dvokat T Ejendomsmægler E tale 0.1 tale Indehold ordnær admnstraton X Indeholdt ordnær admnstraton, regnes andelshaver Indeholdt talte ekstraopgaver E Indeholdt talte ekstraopgaver, regnes særsklt 0.2 Interval Daglgt D Ugentlgt U Månedlgt M Pr. Kvartal K Halvårlgt H rlgt øbende, når behov forekommer Ved oprettelse tale O Efter behov B

4 Tekst YDESESBESKRIVESE 1.0 Opkrævnnger og debtorkontrol Udarbejdelse samt ajourførng beboerkartotek X Udskrft og udsendelse ndbetalngskort X M Dannelse PBS træk X M Regstrerng ndbetalnger X D Udarbejdelse restancelster X M Udskrft og udsendelse betalngspåmndelser X M Udskrft og udsendelse betalngspåkrav X M Etablerng og admnstraton dragsordnnger X M Ophævelse lejemål/ekskluson X M Ekspedton tl udsættelse (Fogedsag)/sagsfremstllng med dokumentaton X M Ekspedton nkasso/sagsfremstllng med dokumentaton X M 1.1 Betalnger Fakturerngsadresse for leverandørfaktura X everance og fakturakontrol leverandørfaktura X Kontrol attestaton X Betalng ndgåede faktura/faste omkostnnger X U 1.2 ønnnger og honorarer ønudbetalng tl 1 ansat på ejendommen M ønudbetalng og lønbehandlng ud M over 1 ansat Beregnng lønregulerng Beregnng og ndbetalng TP og M andre pensonsbdrag ngvelse og ndbetalng a-skat M ngvelse og ndbetalng M-bdrag M ngvelse 0-redegørelser M Indberetnng ansatte med Cpr. Nr. M Beregnng og ndbetalng lønsumsgft K og andre arbejdsgver- gfter Beregnng og udbetalng ferepen- K tale

5 - 5 - Tekst YDESESBESKRIVESE ge/feregodtgørelse Indbetalng og angvelse lønndeholdelser Udbetalng honorarer tl bestyrelsesmedlemmer Udbetalng godtgørelse tl bestyrelsesmedlemmer ønangvelse og oplysnngssedler tl Told & Skat tale M 1.3 Bogførng og stemnnger Oprettelse og ajourførng kontoplan X O øbende konterng og bogførng X D nd- og udbetalnger Kassefunkton og stemnng kasse X D fstemnng andre lkvde beholdnnger X M fstemnng huslejedebtorer X U fstemnng beboersald forbrugsregnskaber X K fstemnng beboersald X K depoter/ndskud fstemnng leverandør kredtorer X U fstemnng pantskrede kredtorer X K Bogførngsrapporter nternt brug X M (drft/statusrapporter) Kontoudskrfter nternt brug X K rsslutnng bogholder og slutnngsbalance X Kontrol og bogførng efterposternger X Kontrol prmoposter tl nyt regnskabsår X Udskrft kontokort medsvarende X årsregnskab Opbevarng bogførngsmaterale 5 år X 1.4 Moms Frvllg momsregstrerng K Momsregnskab K Beregnng, angvelse og ndbetalng K moms fstemnng momstlsvar K

6 Tekst YDESESBESKRIVESE 1.5 Delregnskaber Vasker M Elektronsk regstrerng og opkrævnng M forbrug fstemnng vaskermellemregnng K Vaskerregnskab ntenne Beregnng antennebdrag X fstemnng antennemellemregnng X K Regstrerng og ndberetnng for hybrd/kabel X K tv Indberetnng tl COPY-DN og KOD X ntenneregnskab X 1.6 Forbrugsregnskaber Varme Bestllng flyttelæsnng hos målerfrma X Beregnng conto bdrag X jourførng saldo pr. beboer X M Indberetnng forbrug og saldo tl X målerfrma Udarbejdelse regnskab Udsendelse regnskab X Regulerng tlbage/efterbetalng jf. regnskab X Vand Bestllng flyttelæsnng hos målerfrma Beregnng conto bdrag jourførng saldo pr. beboer M Indberetnng forbrug og saldo tl målerfrma Udarbejdelse regnskab Udsendelse regnskab Regulerng tlbage/efterbetalng jf. regnskab E Bestllng flyttelæsnng hos målerfrma Beregnng conto bdrag jourførng saldo pr. beboer M Indberetnng forbrug og saldo tl målerfrma tale

7 Tekst YDESESBESKRIVESE Udarbejdelse regnskab Udsendelse regnskab Regulerng tlbage/efterbetalng jf. regnskab ndre forbrugsregnskaber Bestllng flyttelæsnng hos målerfrma Beregnng conto bdrag jourførng saldo pr. beboer M Indberetnng forbrug og saldo tl målerfrma Udarbejdelse regnskab Udsendelse regnskab Regulerng tlbage/efterbetalng jf. regnskab tale 1.7 Budgetterng og budgetkontrol Udarbejdelse 1 års perodseret X drftsbudget for PD Budgetkontrol X M Udarbejdelse 5 årg løbende X drftsbudgetter jourførng flerårge løbende X drftsbudget Tlpasnng drftsbudget efter vedlgeholdelsesplan X Udarbejdelse lkvdtetsbudget X 1.8 rsregnskab og Revson Beregnng regnskabsmæssge R X skrvnnger Udfærdgelser stemnnger tl revson R X Fremfndng og koperng dokumentaton R X tl revson Udfærdgelse årsregnskab tl revson R X Opstllng og renskrft årsregnskab R X Besvarelse revsonsforespørgsler R X Beregnng skattemæssge slutnngsposter R Beregnng skattemæssge skrvnnger R

8 Tekst YDESESBESKRIVESE Udarbejdelse skattemæssgt vedlgeholdelsesregnskab R X Udarbejdelse selvangvelser R Beregnng og ndbetalng selskabsskat R 1.9 Overvågnng Overvågnng lån R Bstand ved forhandlng om ekssterende R lån Bstand ved låneomlægnng R X Bstand ved optagelse nye lån R X kvdtetsovervågnng R X M Placerng lkvde mdler R M Overvågnng nvesternger R Bstand ved nvesterng og udarbejdelse R nvesterngsstrateg Overvågnng for mulghed for offentlgt R X tlskud dmnstraton ved ansøgnng og udbetalng tlskud R 1.10 Rapporterng og statstk Peroderegnskaber med budgetkontrol X K tl PD30 1.1o.2 Peroderegnskab med budgetkontrol på PD30 begærng Kontoudskrfter fra pengensttutter, X M mod betalng bankens gebyr Kontoudskrfter fra bogholder på PD30 begærng ejelster/udskrft beboerkartotek X Restancelster / debtorkontrol X M Rapporterng om udlejede X lejlgheder/lokaler Rapporterng om frlytnngsgrad X Rapporterng om ledghedsgrad X K Udarbejde værd andelskrone X 2 FÆESBETINGESER 2.0 Sekretaratsservce Modtagelse og behandlng telefonske X D henvendelser Modtagelse og behandlng skrftlge X D henvendelser Bstand vedrørende ansøgnng om bo- X tale

9 - 9 - Tekst YDESESBESKRIVESE lgstøtte Mundtlg rådgvnng tl PD30 om ejendommens forhold rkv Opbevarng f dokumenter om ejendommens admnstratve, teknske og økonomske forhold Skkerhedskoperng IT vedrørende ejendommens forhold X X X U tale Nøglehåndterng Opdaterng nøgleregster dmnstraton nøglebestllng Udleverng nøgler 2.1 Forskrnger Udarbejdelse oversgt over PD 30 X O forskrnger utomatsk fornyelse PD 30 forskrnger X Vurderng PD30 forskrngsbehov X Modtagelse anmeldelse skader X Behandlng og anmeldelse skader X tl forskrngsselskab Kontakt tl forskrngsselskab / Taksator X 2.2 Offentlge myndgheder Indberetnng tl Danmarks Statstk X Overvågnng lokalplaner X Vurderng lokalplaner Indsgelse mod lokalplaner X Ændrng BBR-regster (eks. Opmålng) X Indberetnng om byggeomkostnnger X vurdernger Indsgelse mod offentlg vurderng X 2.3 Bygnngsdrft Indhentnng tlbud (Ikke lctaton) Rekvrerng håndværkere Forhandlng med leverandører (Ikke retssager)

10 Tekst YDESESBESKRIVESE 2.4 Husorden Etablerng / Ændrng husorden Modtagelse og behandlng husordenovertrædelser X fgvelser påkrav vedr. husordenovertrædelser X fgvelse opsgelser / ophævelse husordenovertrædelser Sager ved bolgklagenævn X 2.5 Personale ved ejendommens drft Vceværtkontrakt standard Vceværtkontrakt ndvduel rbejdsbeskrvelser Standard X rbejdsbeskrvelser ndvduel rbejdsledelse på ejendommen Fereplanlægnng tale 3 BEBOESESEJIGHEDER 3.0 Supplerende økonomsk admnstraton Indvendg vedlgeholdelse jourførng saldo for ndvendg vedlgeholdelse Udskrft og udsendelse konto for ndvendg vedlgeholdelse Udskrft og udsendelse konto opgørelse ved forbrug fstemnng sætnng, ndestående og forbrug pr. beboer Besvarelse telefonske saldoforespørgsler Behandlng beboerhenvendelser om forbrug kontoen M Udvendg vedlgeholdelse jourførng saldo for udvendg X H vedlgeholdelse Udskrft og udsendelse kontoopgørelse X jourførng saldo for ndestående X H I Grundejernes Investerngsfond (GI) Indberetnng hensættelser på GI X nmodnng om frgvelser mdler fra GI X

11 Tekst YDESESBESKRIVESE rsregnskab og revson Udarbejdelse skattemæssgt vedlgeholdelsesregnskab tale Forbrugsregnskaber Varslng ændrede conto bdrag X Fremlæggelse og gennemgang blag X på lejerforlangende Vurderng og varslng ændrng regnskabsperode X 3.1 ejeregulerng (Bolggft) Beregnng omkostnngsbestemt leje X Varslng omkostnngsbestemt leje X B Beregnng lejeændrng skatter og X gfter Varslng / meddelelse om lejeændrng X B skatter og gfter Beregnng og varslng lejeændrng X vedlgeholdelseshensættelser jourførng og prstalsreguleret leje X K pr. beboer jourførng talt leje pr beboer X K Vurderng lejeændrng det lejedes X værd Beregnng og varslng lejeændrng X B det lejedes værd Regulerng forbedrngstllæg ndekserng X byfornyelse / sane- rng jourførng forbedrngstllæg X trapnng byfornyelse Regulerng forudbetalng og depoter X Beregnng og varslng antennebdrag Beregnng lejeregulerng forbedrng X uden byggesag Varslng lejeregulerng forbedrng X uden byggesag Beregnng lejeregulerng forbedrng med byggesag Beregnng lejeregulerng forbedrng uden byggesag Beregnng og varslng lejeregule-

12 YDESESBESKRIVESE Tekst rng offentlg byfornyelse tale 3.2 Beboerrepræsentaton Indkaldelse tl og deltagelse budgetmøde dagtmerne Indkaldelse tl og deltagelse budgetmøde udenfor kontortd Udarbejdelse og udsendelse lejebudget ved varslng Besvarelse krav om yderlgere oplysnng ved varslng Orenterng uden varslng det lejedes værd Udarbejdelse og udsendelse lejebudget og regnskab Udarbejdelse og udsendelse vedlgeholdelsesregnskaber Indkaldelse tl og deltagelse I gennemgang ejendommen Orenterng nden udvendg vedlgeholdelsesarbejder > kr. 20,- pr. m Overvågnng beboerrepræsentatonens gyldghed og beslutnnger Deltagelse I ordnær Generalforsamlng Besvarelse henvendelser og løbende forhandlnger Kontrol og opkrævnng bdrag tl beboerrepræsentaton fregnng bdrag tl beboerrepræsentaton Orenterng om husordenovertrædelser tl beboerrepræsentaton X X X X X X H X X X X X X M X K X 3.3 Nye ndelshavere Optegnelser på og ajourførng ventelster Udfærdgelse og udsendelse tlbud efter ventelste dmnstraton annoncerng ledge lejlgheder Udformnng og placerng annoncer Modtagelse henvendelser vedrørende ledge lejlgheder Fremvsnng ledge lejlgheder

13 Tekst YDESESBESKRIVESE Udfærdgelse kontraktudkast Fremskfelse kredtoplysnnger om X ansøgere Forhandlng om lejekontrakt Udarbejdelse lejekontrakt Stemplng lejekontrakt Bstand vedrørende andelshavers ansøgnng om ndskudslån/belånng andel. X 3.4 Ind og frlytnnger Indkaldelse tl ndflytnngssyn Indkaldelse beboerrepræsentanter tl ndflytnngssyn Deltagelse ndflytnngssyn Udfærdgelse og udsendelse ndflytnngsrapport Behandlng mangelndsgelser og X forhandlng med lejer Modtagelse og bekræftelse opsgelser Haste genudlejnng for lejer ved frlytnng opsgelsesperode Indkaldelse tl frlytnngssyn Deltagelse frlytnngssyn Udfærdgelse og udsendelse frlytnngsrapport Bestllng håndværkere tl mangelhjælpnng Udfærdgelse og udsendelse flytteopgørelse Frlytnngsregnng X Opdaterng dørsklte 3.5 Henvendelser fra andelshavere og efterfølgende sagsbehandlng Vurderng og meddelelse om fremlejeansøgnng X Vurderng fremlejetaler X Udarbejdelse fremlejetaler Vurderng og meddelelse om bytte X Vurderng og meddelelse om forbedrnger X med godtgørelse Vurderng og meddelelse om forandrnger X lejemål Vurderng og meddelelse om nstalla- X tale

14 YDESESBESKRIVESE Tekst toner lejemål tale 3.6 Tvstbehandlng Sagsbehandlng og korrespondance med huslejenævn Sagsbehandlng og korrespondance med ankenævn Sagsfremstllng og sagsforberedelse for bolgsager X 4 FORENINGSEJEDE EJENDOMME 4.0 Ordnær generalforsamlng Forberedelse ordnær generalforsamlng X ½ Udarbejdelse og udsendelse ndkaldelse X Modtagelse ndkomne forslag X Deltagelse ordnær generalforsamlng X Medvrke som drgent ved ordnær generalforsamlng 4.o.6 Udfærdgelse referat ordnær generalforsamlng X 4.1 Ekstraordnær generalforsamlng Forberedelse ekstraordnær generalforsamlng Udarbejdelse og udsendelse ndkaldelse Deltage ekstraordnær generalforsamlng Medvrke som drgent ved ekstraordnær generalforsamlng Udfærdge referat ekstraordnær generalforsamlng 4.2 Bestyrelsesarbejde Deltagelse bestyrelsesarbejde Udfærdgelse bestyrelsesprotokol Opbevarng bestyrelsesprotokol Forberedelse bestyrelsesmøder 4.3 Rådgvnng Forespørgsler om fortolknng sædvanlge X vedtægtsspørgsmål Vurderng vedtægtsændrnger

15 Tekst YDESESBESKRIVESE Udarbejdelse nye vedtægter Forespørgsler om særlge vedtægtsspørgsmål Forberedelse retssager 4.4 Prvate andelsbolgforennger Beregnng andelsværd X Indhentelse handelsværdvurderng X Indberetnng tl GI - arealændrnger X ved frasalg Optegnng på og ajourførng ventelster Udfærdgelse og udsendelse tlbud efter ventelste Renteberegnng og ndberetnng gældsbreve 4.5 Ejerlejlghedsforennger (Udgår) 5 FERHVERSEJEM (Udgår) E 1 NDESOVERDRGESER E 1.0 Overdragelsessum E Kontrol andelsværdopgørelsen X Overdragelsessum E Bestllng vurderng forbedrnger / mangler E Vurderng andelsbolg E Kontrol opgørelse over udførte X forbedrnger E Kontrol opgørelse mangler ved X andelsbolgen E Vurderng behov for forbehold for andelsværd X tale E 1.1 Overdragelsesdokumenter E Udarbejdelse overdragelsesdokumenter E Udarbejdelse regulerngsklausul ved behov E Udarbejdelse og kontrol underskrft fortrydelseserklærng E Kontrol dokumenter tl køber jf. lovkrav E Udleverng dokumenter tl køber jf. lovkrav X

16 Tekst YDESESBESKRIVESE E Bestllng læsnng forbrugsmålere E Besvarelse ejendomsmæglerforespørgsler tale E 1.2 Tvster E Modtagelse ndsgelse værd X forbedrnger / mangler E Mæglng mellem køber, sælger, PD30 X E Forberedelse voldgft X E Modtagelse mangelssndsgelser efter gennemgang X E 1.3 fregnng E Modtagelse Overdragelsessum jf. X overdragelsestale og PD30 vedtægter E conto regnng tl sælger X E Endelg regnng tl sælger under X hensyn tl mangelndsgelser E Påtegnng andelsbreve X E Udstedelse andelsbreve / erstatnngsandelsbevs E 1.4 Garanter E Kontrol krav om garant for overdragelsessum X jf. vedtægter E Udarbejdelse garantdokumenter X E Kontrol transporter X E Meddelelse tl bank X E 2 EJERSKIFTE EJEREJIGHEDER (UDGR) FSUTNING 7. De admnstrator opkrævede mdler ndsættes på forenngens bankkonto. dmnstrator har prokura tl at trække på forenngens konto. 8. Hvert år efter forenngens ordnære generalforsamlng ajourføres nærværende ydelsesbeskrvelse. Vedtaget den:

17 Underskrevet den: Eksempelvs plan for gennemførelse: Td: ktvtet Bemærknnger: 1 07 JUN 2 Senest 01 JU 3 07 JUN 4 07 JUN 07 JU 5 07 JU 02 UG 6 02 UG 7 02 UG 02 SEP 8 02 SEP 02 OKT 9 02 OKT 02 NOV 10 Ultmo NOV 11 Senest 30 NOV Godkendelse opsgelse ekssterende admnstratorkontrakt Opsgelse ag admnstratorkontrakt. Retnngslnerne udleveret tl bestyrelsen Indsgelsesfrst Tlretnng Godkendelse på bestyrelsesmøde Udarbejdelse udbudsmaterale Indhentnng tlbud på grundlag retnngslnerne Modtagelse, behandlng, forhandlng og udvælgelse admnstrator Orenterende beboermøde Indgåelse admnstratortale gældende fra 01 MJ 2007 Ekssterende kontrakt er 5 år gammel. Opsgelsesfrst: 6 mdr. tl udg. et kvartal 01 NOV Under forudsætnng godkendelse på generalforsamlng PR 2007

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Økonom- og Erhvervsmnsteret (Blag A) Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Økonom- og Erhvervsmnsterets

Læs mere

Til beboerne i afdeling 38 8210 AarhusV Telefon 8938 2000 post@almenbo-aarhus.dk www.almenbo-aarhusdk REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE

Til beboerne i afdeling 38 8210 AarhusV Telefon 8938 2000 post@almenbo-aarhus.dk www.almenbo-aarhusdk REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Aé 8 Postboks 1243 Tl beboerne afdelng 38 821 AarhusV Telefon 8938 2 post@almenboaarhusdk wwwalmenboaarhusdk CVR 5964513 27 august 212 REVIDERET DAGSORDEN

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske Totalrenoveret 4-værelses med bedste belggenhed Oplevelsen af denne sønne lejlghed starter allerede på gaden med de flotte gamle træer. Den klassske hovedtrappe fører dg op tl. lejlgheden, hvor man kommer

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 6. jul 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner m.v. (junor covered bonds) (udstedt peroden 1.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 3. december 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner mv. (junor covered bonds) (udstedt peroden

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Mandag den 17. september2012, kl. 19.00

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Mandag den 17. september2012, kl. 19.00 Med venlg hlsen 2. Forslag fra Ann I. Smonsen og Nls 0. Due vedr. trappevask. 3. Forslag fra Anette Hartvg vedr, opsætnng af gelænder. 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL Bo9gorgansatonen

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne.

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne. Dette dokument beskrver overordnet de væsentlge ændrnger tl verson 2.6. I dokumentet er kun medtaget de ændrnger, der har medført ændrnger tl revsonsrapporten. I det omfang der er behov for uddybnng af

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.00

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.00 LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Tl beboerne afdelng 31 LSV Telefon 8938 2000 post@almenbo-aarhusdk wwwalmenbo-aarhus.dk CVR 59645013 28. august 2012 REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Advokatfrmaet Poul Schmth JULI 2011 J.nr.: 8914888 BORDERdjj Redegørelse medfør af konkurslovens 125, stk. Fjordbank Mors under konkurs Skfteretten Holstebro - SKS 8D-240/201 1 Konkursdag: 27. jun 2011

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30.

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Ejerforeningen Jægerhaven til afholdelse: tirsdag den 29. juni 2010 kl. 19.00 Fællesrummet, Jægersborgvej 118, kld.

Ekstraordinær generalforsamling i Ejerforeningen Jægerhaven til afholdelse: tirsdag den 29. juni 2010 kl. 19.00 Fællesrummet, Jægersborgvej 118, kld. København, den 29. jun 2010 Ref.nr. 0164-0104-01 m.fl. /bb Hermed ndkaldes henhold vedtægternes 8 Ekstraordnær generalforsamlng Ejerforenngen Jægerhaven afholdelse: trsdag den 29. jun 2010 kl. 19.00 2.

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

OPI virksomhedsinvolvering:

OPI virksomhedsinvolvering: 18. jun 2012 OPI vrksomhedsnvolverng: Erfarnger fra OPI-Lab demonstratonsprojekt 1 1 Det Intellgente Hosptalsbaderum Peter Bamberg Jensen, OPI projektleder Syddansk Sundhedsnnovaton Regon Syddanmark Peter.Bamberg.Jensen@regonsyddanmark.dk

Læs mere

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger ordnært ekstra børnlskud standsnng tlbagebalng fælles husførelse SM B199 forskudsvst udbalt børnebdrag enlg forsørger ægteskabslgnende forhold bevs folkeregster mod bedre vdende Resumé Ankestyrelsen har

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Den politiske organisation

Den politiske organisation Regnskab 2010 Den poltske organsaton Byrådet 2010 2013 Ulla Hardy-Hansen (C) 1. vceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Carsten Wlff (V) 2. vceborgmester Per Frost Henrksen (A) Ergn Øzer (A)

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1. Arbejdsbeskrivelse

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1. Arbejdsbeskrivelse Andelsboligforeningen Fremtiden Serie 1 Jerichausgade 24 & 26 / Lundbyesgade 13 8000 Århus C Arbejdsbeskrivelse Den samlede bestyrelse er foreningens daglige ledelse. Bestyrelsens opgaver er at effekturere

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

1.03 Rykning og oversendelse til inkasso hos advokat 1. rykker ADLEX udsender påkrav til andelshavere, der ikke betaler boligafgift m.v. rettidigt.

1.03 Rykning og oversendelse til inkasso hos advokat 1. rykker ADLEX udsender påkrav til andelshavere, der ikke betaler boligafgift m.v. rettidigt. Bilag 2 Ydelsesbeskrivelse 2013 Sagstype: ADM 1.0 Andelsboligadministration 1.01 Oprettelse og ajourføring af ejendoms- og andelshaverkartotek ADLEX opretter ejendom og andelshaver i andelsboligforeningen

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark Kvaltetsmapper 44 opdaterede faktaark Skema tl vrkshedsbesøg Nyt! Nem webvsnng og opdaterng af faktaark Vrkshedsmappen Nem og effektv præsentaton af jobcentrets tlbud tl vrksheder 42 jobcentres foretrukne

Læs mere

Luftfartens vilkår i Skandinavien

Luftfartens vilkår i Skandinavien Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng for valg af transportform Af Mette Bøgelund og Mkkel Egede Brkeland, COWI Trafkdage på Aalborg Unverstet 2000 1 Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke d. 23.5.2013 Fastlæggelse af strukturel arbedsstyrke Dokumentatonsnotat tl Dansk Økonom, Forår 2013 For at kunne vurdere økonomens langsgtede vækstpotentale og underlggende saldoudvklng og for at kunne

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at 72 42 42 42 Prof l Mn Trans har sden 1968 været blandt erhvervslvets foretrukne transoorterer Det skyldes kke mndst at v består og ejes af selvstændge vognmænd Det skrer maksmal opmærksomhed og ansvarlghed

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Praktikophold. Opgavebeskrivelsen er ikke udtømmende og ret til ændringer forbeholdes.

Praktikophold. Opgavebeskrivelsen er ikke udtømmende og ret til ændringer forbeholdes. Praktikophold [Virksomheden] ønsker gennem tilbud om praktikplads at bidrage aktivt til, at studerende på finansøkonom og finansbachelor studiet bliver bekendt med ejendomsadministrationsbranchen og vælger

Læs mere

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links Sde 1 IT-ovvågnng anste - emal ntnet D omsggrbde brug IT nd for alle branch gv dsse år arbejdsgve helt nye mulghed for ovvåge des medarbejde. Man frygte, ledels rundt omkrng kast sg ov dsse nye kontrolmulghed,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Vejledende retningslinjer for aflevering af materiale ved administratorskifte for administrationsaftaler med 1 måneds opsigelsesvarsel

Vejledende retningslinjer for aflevering af materiale ved administratorskifte for administrationsaftaler med 1 måneds opsigelsesvarsel Vejledende retningslinjer for aflevering af materiale ved administratorskifte for administrationsaftaler med 1 måneds opsigelsesvarsel Administratorsektionens bestyrelse har besluttet, at disse vejledende

Læs mere

Betjenings- og monteringsvejledning

Betjenings- og monteringsvejledning Betjenngs- og monterngsvejlednng Energsøjle 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Energsøjle med lyselement 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Lyssøjle 1343 26/27/28 Lyssøjle, kort 1344 26/27/28 Indholdsfortegnelse Produktbeskrvelse...3

Læs mere

Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger

Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger Vejledning nr. 102 12/2009 Gammelt nr. 102 Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger Trænger vandværkets gamle vedtægter til et eftersyn, så anbefaler foreningen, at man indsender

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Antennelauget MASTEN

Antennelauget MASTEN Vedtægter for Antennelauget MASTEN Hvalsø 1. Antennelaugets hjemsted er Kirke Hvalsø by. 2. Antennelauget består af medlemmer af de foreninger og enkelte husstande, som fremgår af bilag 1. Stk. 2. Foreningerne

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

Administrationsaftale Ejerforening

Administrationsaftale Ejerforening Administrationsaftale Ejerforening Mellem undertegnede administrator NME Ejendomsadministration ApS Søren Nymarks Vej 15 Postboks 1959 8270 Højbjerg Tlf./fax: 86281799 / 86288550 E-mail: mail@nmejendom.dk

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej

Læs mere

Indkaldelse til GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. marts 2014, kl. 19.30 Stensbjerg 8, 1.tv.

Indkaldelse til GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. marts 2014, kl. 19.30 Stensbjerg 8, 1.tv. Indkaldelse til GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. marts 2014, kl. 19.30 Stensbjerg 8, 1.tv. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning (se vedhæftede) 3. Gennemgang og godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8

Køge Boligselskab. Eventuelt... 8 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2011 Tjørnevej 2, kl. 19.00 Mandag den 9. maj 2011 Pkt. 6. Hastrupparkens økonomi og udlejning 4 Pkt. 7 Helhedsplan for Hastrupparken 5 Pkt.

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

Administrationsaftale Ejerforening

Administrationsaftale Ejerforening Mellem undertegnede administrator Vestegnens Boligadministration Ved Torben BB Hansen Darup Mosevej 1 - Glim 4000 Roskilde Administrationsaftale Ejerforening Tlf./fax mobil 2096 6939 / fax 4642 3077 /

Læs mere

N.B. S G E N E R A L F O R S A M L I N G

N.B. S G E N E R A L F O R S A M L I N G N.B. S G E N E R A L F O R S A M L N G TORDSDAG DEN 25. JANUAR AFHOLDT NB ST ARLGE GENERALFORSAMLNG pa NØRHERREDHUS. DER VAR GANSKE FNT FREMMØDE. UDOVER BESTYRELSEN VAR DER GODT 60 MEDLEMMER OG FORÆLDREREPRÆSENTANTER.

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010.

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Dagsorden: 1. Protokol 2. Konstituering af ny bestyrelse 3. Meddelelser fra formanden 4. Meddelelser fra øvrig best. 5. Siden sidst fra varmemesteren

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse - - ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Nr.: 12154 Peblinge Dossering 30 2200 København N Dato: 09 MAJ 2012 (Bedes anført ved henvendelser) REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23 apr 2012

Læs mere

Måleusikkerhed i kalibrering Nr. : AB 11 Dato : 2011-12-01 Side : 1/3

Måleusikkerhed i kalibrering Nr. : AB 11 Dato : 2011-12-01 Side : 1/3 Sde : 1/3 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne akkredterngsbestemmelse gælder ved DANAK s akkredterng af kalbrerngslaboratorer. 1. Akkredterede kalbrerngslaboratorer skal ved estmerng af uskkerhed, rapporterng

Læs mere

TEGNINGSAFTALE. Andelsselskabet Coração do Algarve, CVR-nr. 35026703. 1. Parterne og Andelen

TEGNINGSAFTALE. Andelsselskabet Coração do Algarve, CVR-nr. 35026703. 1. Parterne og Andelen TEGNINGSAFTALE Andelsselskabet Coração do Algarve, CVR-nr. 35026703 1. Parterne og Andelen Nærværende aftale angår nytegning af andele i Andelsselskabet Coração do Algarve, CVR.nr. 35026703, med hjemstedsadresse:

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger.

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Jan Grzona (JG) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere