ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30)"

Transkript

1 NDESBOIGFORENINGEN PEBINGE DOSSERING 30 (PD30) 1 Formand Peter Hansen Telefon: E-mal: Næstformand Nels Radsch Telefon: E-mal: Sekretær Hennng J. Jerchau Telefon: E-mal:

2 - 2 - J. Nr JUN Retnngslner og betngelser for admnstraton Peblnge Dosserng 30 Ref.: a. lmndelge betngelser for admnstraton fast ejendom. (B98). b. Fælleseuropæske regler for god admnstratorskk udarbejdet Confederaton Europeenne des dmnstrateurs de Ben (CEB). c. Regler for god admnstratorskk. dmnstratorforenngen 6 NOV 1992 FORM 1. Formålet er at opstlle klare og gennemsgtge retnngslner for admnstraton ndelsbolgforenngen Peblnge Dosserng 30 (PD30). M 2. Målet med retnngslnerne er: a. Krav: (1). Retnngslnerne er grundlag for samarbejdstale (admnstratorkontrakt) mellem PD30 og forenngens admnstrator. a. Vlkår: (1). Retnngslnerne og de under ref. anførte dokumenter er gældende for admnstrator og andelsbolgforenng. a. Krterer: (1). Kontrakten anses for overholdt når nedenanførte opgaver (Ydelsesbeskrvelser) er udført. GENERET 3. lmndelge betngelser for admnstraton fast ejendom. (B98) regulerer forholdet mellem ndelsbolgforenngen Peblnge Dosserng 30 (PD30) og admnstrator, fastlægger de prncpper, som skal lgge tl grund for taleforholdet for en gve opgave. Det er

3 - 3 - hensgten, at B98 skal gælde det omfang, der kke konkret er truffet anden tale. YDESESBESKRIVESER 4. Efterstående ydelsesbeskrvelser (YB) er en ntegreret del B98, men er også et værktøj for admnstrator og PD YB angver opgavens art, hvem der udfører opgaven, hvorvdt dette ndgår ordnært admnstratorhonorar, samt med hvlket nterval opgaven skal løses. YB, der er mærket med E, omfatter opgaver, der ndgår den almndelge admnstratonstale, men som honoreres det ordnære honorar, når opgaverne forekommer. Tekst kursv er PD30 tlpasnnger. 6. YB er defntoner PD30 behov, samt som kontrollste, der skal medvrke tl skker og serøs ejendomsadmnstraton. Tekst YDESESBESKRIVESE Ydere dmnstrator PD30 K Revsor R dvokat T Ejendomsmægler E tale 0.1 tale Indehold ordnær admnstraton X Indeholdt ordnær admnstraton, regnes andelshaver Indeholdt talte ekstraopgaver E Indeholdt talte ekstraopgaver, regnes særsklt 0.2 Interval Daglgt D Ugentlgt U Månedlgt M Pr. Kvartal K Halvårlgt H rlgt øbende, når behov forekommer Ved oprettelse tale O Efter behov B

4 Tekst YDESESBESKRIVESE 1.0 Opkrævnnger og debtorkontrol Udarbejdelse samt ajourførng beboerkartotek X Udskrft og udsendelse ndbetalngskort X M Dannelse PBS træk X M Regstrerng ndbetalnger X D Udarbejdelse restancelster X M Udskrft og udsendelse betalngspåmndelser X M Udskrft og udsendelse betalngspåkrav X M Etablerng og admnstraton dragsordnnger X M Ophævelse lejemål/ekskluson X M Ekspedton tl udsættelse (Fogedsag)/sagsfremstllng med dokumentaton X M Ekspedton nkasso/sagsfremstllng med dokumentaton X M 1.1 Betalnger Fakturerngsadresse for leverandørfaktura X everance og fakturakontrol leverandørfaktura X Kontrol attestaton X Betalng ndgåede faktura/faste omkostnnger X U 1.2 ønnnger og honorarer ønudbetalng tl 1 ansat på ejendommen M ønudbetalng og lønbehandlng ud M over 1 ansat Beregnng lønregulerng Beregnng og ndbetalng TP og M andre pensonsbdrag ngvelse og ndbetalng a-skat M ngvelse og ndbetalng M-bdrag M ngvelse 0-redegørelser M Indberetnng ansatte med Cpr. Nr. M Beregnng og ndbetalng lønsumsgft K og andre arbejdsgver- gfter Beregnng og udbetalng ferepen- K tale

5 - 5 - Tekst YDESESBESKRIVESE ge/feregodtgørelse Indbetalng og angvelse lønndeholdelser Udbetalng honorarer tl bestyrelsesmedlemmer Udbetalng godtgørelse tl bestyrelsesmedlemmer ønangvelse og oplysnngssedler tl Told & Skat tale M 1.3 Bogførng og stemnnger Oprettelse og ajourførng kontoplan X O øbende konterng og bogførng X D nd- og udbetalnger Kassefunkton og stemnng kasse X D fstemnng andre lkvde beholdnnger X M fstemnng huslejedebtorer X U fstemnng beboersald forbrugsregnskaber X K fstemnng beboersald X K depoter/ndskud fstemnng leverandør kredtorer X U fstemnng pantskrede kredtorer X K Bogførngsrapporter nternt brug X M (drft/statusrapporter) Kontoudskrfter nternt brug X K rsslutnng bogholder og slutnngsbalance X Kontrol og bogførng efterposternger X Kontrol prmoposter tl nyt regnskabsår X Udskrft kontokort medsvarende X årsregnskab Opbevarng bogførngsmaterale 5 år X 1.4 Moms Frvllg momsregstrerng K Momsregnskab K Beregnng, angvelse og ndbetalng K moms fstemnng momstlsvar K

6 Tekst YDESESBESKRIVESE 1.5 Delregnskaber Vasker M Elektronsk regstrerng og opkrævnng M forbrug fstemnng vaskermellemregnng K Vaskerregnskab ntenne Beregnng antennebdrag X fstemnng antennemellemregnng X K Regstrerng og ndberetnng for hybrd/kabel X K tv Indberetnng tl COPY-DN og KOD X ntenneregnskab X 1.6 Forbrugsregnskaber Varme Bestllng flyttelæsnng hos målerfrma X Beregnng conto bdrag X jourførng saldo pr. beboer X M Indberetnng forbrug og saldo tl X målerfrma Udarbejdelse regnskab Udsendelse regnskab X Regulerng tlbage/efterbetalng jf. regnskab X Vand Bestllng flyttelæsnng hos målerfrma Beregnng conto bdrag jourførng saldo pr. beboer M Indberetnng forbrug og saldo tl målerfrma Udarbejdelse regnskab Udsendelse regnskab Regulerng tlbage/efterbetalng jf. regnskab E Bestllng flyttelæsnng hos målerfrma Beregnng conto bdrag jourførng saldo pr. beboer M Indberetnng forbrug og saldo tl målerfrma tale

7 Tekst YDESESBESKRIVESE Udarbejdelse regnskab Udsendelse regnskab Regulerng tlbage/efterbetalng jf. regnskab ndre forbrugsregnskaber Bestllng flyttelæsnng hos målerfrma Beregnng conto bdrag jourførng saldo pr. beboer M Indberetnng forbrug og saldo tl målerfrma Udarbejdelse regnskab Udsendelse regnskab Regulerng tlbage/efterbetalng jf. regnskab tale 1.7 Budgetterng og budgetkontrol Udarbejdelse 1 års perodseret X drftsbudget for PD Budgetkontrol X M Udarbejdelse 5 årg løbende X drftsbudgetter jourførng flerårge løbende X drftsbudget Tlpasnng drftsbudget efter vedlgeholdelsesplan X Udarbejdelse lkvdtetsbudget X 1.8 rsregnskab og Revson Beregnng regnskabsmæssge R X skrvnnger Udfærdgelser stemnnger tl revson R X Fremfndng og koperng dokumentaton R X tl revson Udfærdgelse årsregnskab tl revson R X Opstllng og renskrft årsregnskab R X Besvarelse revsonsforespørgsler R X Beregnng skattemæssge slutnngsposter R Beregnng skattemæssge skrvnnger R

8 Tekst YDESESBESKRIVESE Udarbejdelse skattemæssgt vedlgeholdelsesregnskab R X Udarbejdelse selvangvelser R Beregnng og ndbetalng selskabsskat R 1.9 Overvågnng Overvågnng lån R Bstand ved forhandlng om ekssterende R lån Bstand ved låneomlægnng R X Bstand ved optagelse nye lån R X kvdtetsovervågnng R X M Placerng lkvde mdler R M Overvågnng nvesternger R Bstand ved nvesterng og udarbejdelse R nvesterngsstrateg Overvågnng for mulghed for offentlgt R X tlskud dmnstraton ved ansøgnng og udbetalng tlskud R 1.10 Rapporterng og statstk Peroderegnskaber med budgetkontrol X K tl PD30 1.1o.2 Peroderegnskab med budgetkontrol på PD30 begærng Kontoudskrfter fra pengensttutter, X M mod betalng bankens gebyr Kontoudskrfter fra bogholder på PD30 begærng ejelster/udskrft beboerkartotek X Restancelster / debtorkontrol X M Rapporterng om udlejede X lejlgheder/lokaler Rapporterng om frlytnngsgrad X Rapporterng om ledghedsgrad X K Udarbejde værd andelskrone X 2 FÆESBETINGESER 2.0 Sekretaratsservce Modtagelse og behandlng telefonske X D henvendelser Modtagelse og behandlng skrftlge X D henvendelser Bstand vedrørende ansøgnng om bo- X tale

9 - 9 - Tekst YDESESBESKRIVESE lgstøtte Mundtlg rådgvnng tl PD30 om ejendommens forhold rkv Opbevarng f dokumenter om ejendommens admnstratve, teknske og økonomske forhold Skkerhedskoperng IT vedrørende ejendommens forhold X X X U tale Nøglehåndterng Opdaterng nøgleregster dmnstraton nøglebestllng Udleverng nøgler 2.1 Forskrnger Udarbejdelse oversgt over PD 30 X O forskrnger utomatsk fornyelse PD 30 forskrnger X Vurderng PD30 forskrngsbehov X Modtagelse anmeldelse skader X Behandlng og anmeldelse skader X tl forskrngsselskab Kontakt tl forskrngsselskab / Taksator X 2.2 Offentlge myndgheder Indberetnng tl Danmarks Statstk X Overvågnng lokalplaner X Vurderng lokalplaner Indsgelse mod lokalplaner X Ændrng BBR-regster (eks. Opmålng) X Indberetnng om byggeomkostnnger X vurdernger Indsgelse mod offentlg vurderng X 2.3 Bygnngsdrft Indhentnng tlbud (Ikke lctaton) Rekvrerng håndværkere Forhandlng med leverandører (Ikke retssager)

10 Tekst YDESESBESKRIVESE 2.4 Husorden Etablerng / Ændrng husorden Modtagelse og behandlng husordenovertrædelser X fgvelser påkrav vedr. husordenovertrædelser X fgvelse opsgelser / ophævelse husordenovertrædelser Sager ved bolgklagenævn X 2.5 Personale ved ejendommens drft Vceværtkontrakt standard Vceværtkontrakt ndvduel rbejdsbeskrvelser Standard X rbejdsbeskrvelser ndvduel rbejdsledelse på ejendommen Fereplanlægnng tale 3 BEBOESESEJIGHEDER 3.0 Supplerende økonomsk admnstraton Indvendg vedlgeholdelse jourførng saldo for ndvendg vedlgeholdelse Udskrft og udsendelse konto for ndvendg vedlgeholdelse Udskrft og udsendelse konto opgørelse ved forbrug fstemnng sætnng, ndestående og forbrug pr. beboer Besvarelse telefonske saldoforespørgsler Behandlng beboerhenvendelser om forbrug kontoen M Udvendg vedlgeholdelse jourførng saldo for udvendg X H vedlgeholdelse Udskrft og udsendelse kontoopgørelse X jourførng saldo for ndestående X H I Grundejernes Investerngsfond (GI) Indberetnng hensættelser på GI X nmodnng om frgvelser mdler fra GI X

11 Tekst YDESESBESKRIVESE rsregnskab og revson Udarbejdelse skattemæssgt vedlgeholdelsesregnskab tale Forbrugsregnskaber Varslng ændrede conto bdrag X Fremlæggelse og gennemgang blag X på lejerforlangende Vurderng og varslng ændrng regnskabsperode X 3.1 ejeregulerng (Bolggft) Beregnng omkostnngsbestemt leje X Varslng omkostnngsbestemt leje X B Beregnng lejeændrng skatter og X gfter Varslng / meddelelse om lejeændrng X B skatter og gfter Beregnng og varslng lejeændrng X vedlgeholdelseshensættelser jourførng og prstalsreguleret leje X K pr. beboer jourførng talt leje pr beboer X K Vurderng lejeændrng det lejedes X værd Beregnng og varslng lejeændrng X B det lejedes værd Regulerng forbedrngstllæg ndekserng X byfornyelse / sane- rng jourførng forbedrngstllæg X trapnng byfornyelse Regulerng forudbetalng og depoter X Beregnng og varslng antennebdrag Beregnng lejeregulerng forbedrng X uden byggesag Varslng lejeregulerng forbedrng X uden byggesag Beregnng lejeregulerng forbedrng med byggesag Beregnng lejeregulerng forbedrng uden byggesag Beregnng og varslng lejeregule-

12 YDESESBESKRIVESE Tekst rng offentlg byfornyelse tale 3.2 Beboerrepræsentaton Indkaldelse tl og deltagelse budgetmøde dagtmerne Indkaldelse tl og deltagelse budgetmøde udenfor kontortd Udarbejdelse og udsendelse lejebudget ved varslng Besvarelse krav om yderlgere oplysnng ved varslng Orenterng uden varslng det lejedes værd Udarbejdelse og udsendelse lejebudget og regnskab Udarbejdelse og udsendelse vedlgeholdelsesregnskaber Indkaldelse tl og deltagelse I gennemgang ejendommen Orenterng nden udvendg vedlgeholdelsesarbejder > kr. 20,- pr. m Overvågnng beboerrepræsentatonens gyldghed og beslutnnger Deltagelse I ordnær Generalforsamlng Besvarelse henvendelser og løbende forhandlnger Kontrol og opkrævnng bdrag tl beboerrepræsentaton fregnng bdrag tl beboerrepræsentaton Orenterng om husordenovertrædelser tl beboerrepræsentaton X X X X X X H X X X X X X M X K X 3.3 Nye ndelshavere Optegnelser på og ajourførng ventelster Udfærdgelse og udsendelse tlbud efter ventelste dmnstraton annoncerng ledge lejlgheder Udformnng og placerng annoncer Modtagelse henvendelser vedrørende ledge lejlgheder Fremvsnng ledge lejlgheder

13 Tekst YDESESBESKRIVESE Udfærdgelse kontraktudkast Fremskfelse kredtoplysnnger om X ansøgere Forhandlng om lejekontrakt Udarbejdelse lejekontrakt Stemplng lejekontrakt Bstand vedrørende andelshavers ansøgnng om ndskudslån/belånng andel. X 3.4 Ind og frlytnnger Indkaldelse tl ndflytnngssyn Indkaldelse beboerrepræsentanter tl ndflytnngssyn Deltagelse ndflytnngssyn Udfærdgelse og udsendelse ndflytnngsrapport Behandlng mangelndsgelser og X forhandlng med lejer Modtagelse og bekræftelse opsgelser Haste genudlejnng for lejer ved frlytnng opsgelsesperode Indkaldelse tl frlytnngssyn Deltagelse frlytnngssyn Udfærdgelse og udsendelse frlytnngsrapport Bestllng håndværkere tl mangelhjælpnng Udfærdgelse og udsendelse flytteopgørelse Frlytnngsregnng X Opdaterng dørsklte 3.5 Henvendelser fra andelshavere og efterfølgende sagsbehandlng Vurderng og meddelelse om fremlejeansøgnng X Vurderng fremlejetaler X Udarbejdelse fremlejetaler Vurderng og meddelelse om bytte X Vurderng og meddelelse om forbedrnger X med godtgørelse Vurderng og meddelelse om forandrnger X lejemål Vurderng og meddelelse om nstalla- X tale

14 YDESESBESKRIVESE Tekst toner lejemål tale 3.6 Tvstbehandlng Sagsbehandlng og korrespondance med huslejenævn Sagsbehandlng og korrespondance med ankenævn Sagsfremstllng og sagsforberedelse for bolgsager X 4 FORENINGSEJEDE EJENDOMME 4.0 Ordnær generalforsamlng Forberedelse ordnær generalforsamlng X ½ Udarbejdelse og udsendelse ndkaldelse X Modtagelse ndkomne forslag X Deltagelse ordnær generalforsamlng X Medvrke som drgent ved ordnær generalforsamlng 4.o.6 Udfærdgelse referat ordnær generalforsamlng X 4.1 Ekstraordnær generalforsamlng Forberedelse ekstraordnær generalforsamlng Udarbejdelse og udsendelse ndkaldelse Deltage ekstraordnær generalforsamlng Medvrke som drgent ved ekstraordnær generalforsamlng Udfærdge referat ekstraordnær generalforsamlng 4.2 Bestyrelsesarbejde Deltagelse bestyrelsesarbejde Udfærdgelse bestyrelsesprotokol Opbevarng bestyrelsesprotokol Forberedelse bestyrelsesmøder 4.3 Rådgvnng Forespørgsler om fortolknng sædvanlge X vedtægtsspørgsmål Vurderng vedtægtsændrnger

15 Tekst YDESESBESKRIVESE Udarbejdelse nye vedtægter Forespørgsler om særlge vedtægtsspørgsmål Forberedelse retssager 4.4 Prvate andelsbolgforennger Beregnng andelsværd X Indhentelse handelsværdvurderng X Indberetnng tl GI - arealændrnger X ved frasalg Optegnng på og ajourførng ventelster Udfærdgelse og udsendelse tlbud efter ventelste Renteberegnng og ndberetnng gældsbreve 4.5 Ejerlejlghedsforennger (Udgår) 5 FERHVERSEJEM (Udgår) E 1 NDESOVERDRGESER E 1.0 Overdragelsessum E Kontrol andelsværdopgørelsen X Overdragelsessum E Bestllng vurderng forbedrnger / mangler E Vurderng andelsbolg E Kontrol opgørelse over udførte X forbedrnger E Kontrol opgørelse mangler ved X andelsbolgen E Vurderng behov for forbehold for andelsværd X tale E 1.1 Overdragelsesdokumenter E Udarbejdelse overdragelsesdokumenter E Udarbejdelse regulerngsklausul ved behov E Udarbejdelse og kontrol underskrft fortrydelseserklærng E Kontrol dokumenter tl køber jf. lovkrav E Udleverng dokumenter tl køber jf. lovkrav X

16 Tekst YDESESBESKRIVESE E Bestllng læsnng forbrugsmålere E Besvarelse ejendomsmæglerforespørgsler tale E 1.2 Tvster E Modtagelse ndsgelse værd X forbedrnger / mangler E Mæglng mellem køber, sælger, PD30 X E Forberedelse voldgft X E Modtagelse mangelssndsgelser efter gennemgang X E 1.3 fregnng E Modtagelse Overdragelsessum jf. X overdragelsestale og PD30 vedtægter E conto regnng tl sælger X E Endelg regnng tl sælger under X hensyn tl mangelndsgelser E Påtegnng andelsbreve X E Udstedelse andelsbreve / erstatnngsandelsbevs E 1.4 Garanter E Kontrol krav om garant for overdragelsessum X jf. vedtægter E Udarbejdelse garantdokumenter X E Kontrol transporter X E Meddelelse tl bank X E 2 EJERSKIFTE EJEREJIGHEDER (UDGR) FSUTNING 7. De admnstrator opkrævede mdler ndsættes på forenngens bankkonto. dmnstrator har prokura tl at trække på forenngens konto. 8. Hvert år efter forenngens ordnære generalforsamlng ajourføres nærværende ydelsesbeskrvelse. Vedtaget den:

17 Underskrevet den: Eksempelvs plan for gennemførelse: Td: ktvtet Bemærknnger: 1 07 JUN 2 Senest 01 JU 3 07 JUN 4 07 JUN 07 JU 5 07 JU 02 UG 6 02 UG 7 02 UG 02 SEP 8 02 SEP 02 OKT 9 02 OKT 02 NOV 10 Ultmo NOV 11 Senest 30 NOV Godkendelse opsgelse ekssterende admnstratorkontrakt Opsgelse ag admnstratorkontrakt. Retnngslnerne udleveret tl bestyrelsen Indsgelsesfrst Tlretnng Godkendelse på bestyrelsesmøde Udarbejdelse udbudsmaterale Indhentnng tlbud på grundlag retnngslnerne Modtagelse, behandlng, forhandlng og udvælgelse admnstrator Orenterende beboermøde Indgåelse admnstratortale gældende fra 01 MJ 2007 Ekssterende kontrakt er 5 år gammel. Opsgelsesfrst: 6 mdr. tl udg. et kvartal 01 NOV Under forudsætnng godkendelse på generalforsamlng PR 2007

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Økonom- og Erhvervsmnsteret (Blag A) Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Økonom- og Erhvervsmnsterets

Læs mere

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet Advokatfrmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederkshavn TIL 98 4334 - LE/UJ Mv. Sekr. Vestermarksve 38 9900 Frederkshavn VEDTÆGTER for Andesforenngen Feddet 1. Navn og hjemsted 1.1- Forenngens

Læs mere

Til beboerne i afdeling 38 8210 AarhusV Telefon 8938 2000 post@almenbo-aarhus.dk www.almenbo-aarhusdk REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE

Til beboerne i afdeling 38 8210 AarhusV Telefon 8938 2000 post@almenbo-aarhus.dk www.almenbo-aarhusdk REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Aé 8 Postboks 1243 Tl beboerne afdelng 38 821 AarhusV Telefon 8938 2 post@almenboaarhusdk wwwalmenboaarhusdk CVR 5964513 27 august 212 REVIDERET DAGSORDEN

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske Totalrenoveret 4-værelses med bedste belggenhed Oplevelsen af denne sønne lejlghed starter allerede på gaden med de flotte gamle træer. Den klassske hovedtrappe fører dg op tl. lejlgheden, hvor man kommer

Læs mere

Ernst & Youngs oversigt over administrative effektiviseringsforslag til Nyborg kommune

Ernst & Youngs oversigt over administrative effektiviseringsforslag til Nyborg kommune Ernst & Youngs oversgt over admnstratve effektvserngsforslag tl Nyborg kommune Forslag Kommentarer Samlet drøftet med borgmester, kommunaldrektør og økonomchef. Omfatter alt følgende 7 punkter. Potentalet

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod Lars Provstgaard,

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 6. jul 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner m.v. (junor covered bonds) (udstedt peroden 1.

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 3. december 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner mv. (junor covered bonds) (udstedt peroden

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Mandag den 17. september2012, kl. 19.00

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Mandag den 17. september2012, kl. 19.00 Med venlg hlsen 2. Forslag fra Ann I. Smonsen og Nls 0. Due vedr. trappevask. 3. Forslag fra Anette Hartvg vedr, opsætnng af gelænder. 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL Bo9gorgansatonen

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Advokatfrmaet Poul Schmth JULI 2011 J.nr.: 8914888 BORDERdjj Redegørelse medfør af konkurslovens 125, stk. Fjordbank Mors under konkurs Skfteretten Holstebro - SKS 8D-240/201 1 Konkursdag: 27. jun 2011

Læs mere

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne.

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne. Dette dokument beskrver overordnet de væsentlge ændrnger tl verson 2.6. I dokumentet er kun medtaget de ændrnger, der har medført ændrnger tl revsonsrapporten. I det omfang der er behov for uddybnng af

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.00

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.00 LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Tl beboerne afdelng 31 LSV Telefon 8938 2000 post@almenbo-aarhusdk wwwalmenbo-aarhus.dk CVR 59645013 28. august 2012 REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Resume af sektorernes regnskaber

Resume af sektorernes regnskaber Resume af sektorernes er Efterfølgende er de af Byrådet fastlagte sektorers er resumeret. Der er knyttet enkelte overordnede kommenteser tl sektorernes resultater. For en uddybende beskrvelse af sektorernes

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Ejerforeningen Jægerhaven til afholdelse: tirsdag den 29. juni 2010 kl. 19.00 Fællesrummet, Jægersborgvej 118, kld.

Ekstraordinær generalforsamling i Ejerforeningen Jægerhaven til afholdelse: tirsdag den 29. juni 2010 kl. 19.00 Fællesrummet, Jægersborgvej 118, kld. København, den 29. jun 2010 Ref.nr. 0164-0104-01 m.fl. /bb Hermed ndkaldes henhold vedtægternes 8 Ekstraordnær generalforsamlng Ejerforenngen Jægerhaven afholdelse: trsdag den 29. jun 2010 kl. 19.00 2.

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.9.2015 C(2015) 6588 fnal KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 om ændrng af Kommssonens delegerede forordnng (EU) 2015/35 for så vdt angår beregnng

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL 4. september2012 LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www almenboaarhus.dk

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg)

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg) afholdes en Fælles Generalforsamlng sammen med HGU, Dagl Brugsen, Dn Egen Forenng og Dagsorden: 1. Valg af drgent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretnng og fremlæggelse af vsoner for fremtden

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutt - Grønlandsk Lovsamlng Sere C-I 14.december oss Afsnt 5, Gruppe 1 Lb.nr. 9. Aftale om tjenestebolger Grønland I medfør at 15, stk. 2 lov om statens tjenestemænd GrØnland, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

Årsrapport. (intern)

Årsrapport. (intern) Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautorseret revsonsakteselskab haders[ev bdodk Jomfrusten 27, Box 391 www.bdo.dk DK-6100 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 Chrstansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Årsrapport 2010/11

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

BILAG 1 YDELSESBESKRIVELSE UDVIDET - EJERFORENING

BILAG 1 YDELSESBESKRIVELSE UDVIDET - EJERFORENING Advokatpa rtnerselskab Kalvebod Brygge 39 41 DK 1560 København V Telefon : +45 33 300 200 Fax: +45 33 300 299 www.lundelmersandager.dk CVR nr. 32 28 39 34 BILAG 1 YDELSESBESKRIVELSE UDVIDET - EJERFORENING

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Bemærknnger tl lovforslaget Almndelge bemærknnger l. ndlednng 2. Lovforslagets ndhold 2.1. ndførelse af nye sanktoner for overtrædelse af de fællesskabsretlge udbudsregler 2.2. Justerng af standstl-reglerne

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er ndkaldt tl konsttuerngsmøde og tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt,

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Trsdag den 10. januar 2012 kl. 19.00 Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 Advokat Bors Frederksen Advokat Jørgen Holst Advokatfrmaet Poul Schmth Holst, Advokater Vester Farmagsgade 23 Hans Broges Gade 2 1606 København V 8100 Århus C J.nr. 89-14585 BORIDERJCWZ Redegørelse medfør

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30.

Læs mere

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet Teknsk forskrft TF 3.4.1 pændngskvaltet Tlslutnngsbetngelserne med hensyn tl spændngskvaltet for forbrugsanlæg tlsluttet transmssonsnettet 02.04.2013 02.04.2013 02.04.2013 09.04.2013 DATE 1.3 PHT FBC FJ

Læs mere

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1. Arbejdsbeskrivelse

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1. Arbejdsbeskrivelse Andelsboligforeningen Fremtiden Serie 1 Jerichausgade 24 & 26 / Lundbyesgade 13 8000 Århus C Arbejdsbeskrivelse Den samlede bestyrelse er foreningens daglige ledelse. Bestyrelsens opgaver er at effekturere

Læs mere

Bilag. Socialudvalget, overforselsudgifter - udenfor servicerammen. Oversigt over ndringer til budget 2015-2018. økonomiafdelingen/ikil 2-06-2014

Bilag. Socialudvalget, overforselsudgifter - udenfor servicerammen. Oversigt over ndringer til budget 2015-2018. økonomiafdelingen/ikil 2-06-2014 se Blag 2 Socaludvalget, overforselsudgfter - udenfor servcerammen Postve beløb = merudgfter Negatve beløb = mndreudgfter Oversgt over ndrnger tl budget -2018 Kr. - prsnveau 2016 2017 2018 A Tlpasnng af

Læs mere

1.03 Rykning og oversendelse til inkasso hos advokat 1. rykker ADLEX udsender påkrav til andelshavere, der ikke betaler boligafgift m.v. rettidigt.

1.03 Rykning og oversendelse til inkasso hos advokat 1. rykker ADLEX udsender påkrav til andelshavere, der ikke betaler boligafgift m.v. rettidigt. Bilag 2 Ydelsesbeskrivelse 2013 Sagstype: ADM 1.0 Andelsboligadministration 1.01 Oprettelse og ajourføring af ejendoms- og andelshaverkartotek ADLEX opretter ejendom og andelshaver i andelsboligforeningen

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1980:5. De kommunale. finanser. for regnskabsáret DANMARKS STATISTIK. 9 /w-

STATISTISKE MEDDELELSER 1980:5. De kommunale. finanser. for regnskabsáret DANMARKS STATISTIK. 9 /w- STATISTISKE MEDDELELSER 980:5 De kommunale fnanser for regnskabsáret 977 DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 980 9 /w,/ 3 FEB 98 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET Forord Denne publkaton er en fortsettelse af de

Læs mere

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organsatonsmanual Organsatonen bag SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 En robust organsaton SIKA Rengørng blev grundlagt 2001 af Bent Hansen, som enkeltmandsvrksomhed.

Læs mere

OPI virksomhedsinvolvering:

OPI virksomhedsinvolvering: 18. jun 2012 OPI vrksomhedsnvolverng: Erfarnger fra OPI-Lab demonstratonsprojekt 1 1 Det Intellgente Hosptalsbaderum Peter Bamberg Jensen, OPI projektleder Syddansk Sundhedsnnovaton Regon Syddanmark Peter.Bamberg.Jensen@regonsyddanmark.dk

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger 3. Hovedoversigt til regnskab 21. Regnskabsoversigt 25. Status 105. Den udvidede balance 109

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger 3. Hovedoversigt til regnskab 21. Regnskabsoversigt 25. Status 105. Den udvidede balance 109 Indholdsfortegnelse Generelle bemærknnger 3 Hovedoversgt tl regnskab 21 Regnskabsoversgt 25 Stats 15 Den dvdede balance 19 Tværgående artsoversgt 113 Bevllngsoversgt 117 Bemærknnger: Mljø- og Teknkdvalget

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Konstituering af bestyrelsen Mandag den 22. april kl i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Konstituering af bestyrelsen Mandag den 22. april kl i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er ndkaldt tl konsttuerngsmøde og tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt,

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmerne er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Bodl Schmdt, Lars Provstgaard, Chrstan Holm Nelsen, Maybrtt Pugflod;

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Mandag den 3. september2012, kl Dagsorden: Til beboerne i afdeling I

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Mandag den 3. september2012, kl Dagsorden: Til beboerne i afdeling I fælleslokalet Regenburgsgade 23, kld. Afdelngsbestyrelsen Med venlg hlsen 4. Godkendelse af afdelngens budget 213 samt forelæggelse af afdelngens regnskab 211. Tl beboerne afdelng I 1. Valg af drgent og

Læs mere

19 Prisindeks for indenlandsk vareforsyning

19 Prisindeks for indenlandsk vareforsyning 69 9 Prsndeks for ndenlandsk vareforsynng 9. Grundlæggende nformaton om ndekset 9.. Navn Prsndeks for ndenlandsk vareforsynng. 9..2 Formål Formålet med prsndeks for ndenlandsk vareforsynng er at belyse

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Konstituering af bestyrelsen Onsdag den 11. april kl i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Konstituering af bestyrelsen Onsdag den 11. april kl i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Konsttuerng af bestyrelsen Onsdag den 11. aprl 2012 - kl. 19.00 Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er ndkaldt tl konsttuerngsmøde samt tl bestyrelsesmøde. Fremmødte:

Læs mere

Du skal bruge de nyeste vedtægter. De ligger i onlinearkivet. Vedtægterne er altid gældende.

Du skal bruge de nyeste vedtægter. De ligger i onlinearkivet. Vedtægterne er altid gældende. Vejledning til Salg Du skal bruge de nyeste vedtægter. De ligger i onlinearkivet. Vedtægterne er altid gældende. Du skal bruge det nyeste regnskab/budget, som er blevet godkendt på Generalforsamlingen.

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 tl brug for rammeaftalen på de socale og socalpsykatrske tlbud Denne skabelon omfatter kommunens forventnnger tl forbrug af

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

14 Omkostningsindeks for dagrenovation og slamsugning

14 Omkostningsindeks for dagrenovation og slamsugning 133 14 Omkostnngsndeks for dagrenovaton og slamsugnng 14.1 Grundlæggende nformaton om ndekset 14.1.1 Navn Omkostnngsndeks for dagrenovaton og slamsugnng. 14.1.2 Formål Formålet med ndeksene er at belyse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen.~,I-,, ~,. I. NYBORG KOMMUNE Teknsk forvaltnng 1992 2. oplag, august 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund og ndhold Forholdet tl andet planlægnng

Læs mere

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen.

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen. VEJLEDNING I OPGØRELSE AF OMKOSTNINGER TIL ENERGIBESPARELSER 1. Vejlednngen skal benyttes af alle fjernvarmeværker Alle værker, der har et energsparemål, skal benytte denne vejlednng tl ndberetnng af omkostnnger

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

Udlændinge- og Integratlonsministeriet. Udlændingestyretsen KONTRAKT. mellem. Udlændingestyrelsen. Ryesgade København ø

Udlændinge- og Integratlonsministeriet. Udlændingestyretsen KONTRAKT. mellem. Udlændingestyrelsen. Ryesgade København ø Udlændnge- og ntegratlonsmnsteret Udlændngestyretsen KONTRAKT mellem Udlændngestyrelsen Ryesgade 53 2100 København ø og Bornholms Reglonskommune Ullasvej 23 3700 Rønne om Ydelser der skal leveres forbndelse

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007 Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Drektoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Denne

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Torsdag den 30. august 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 26

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Torsdag den 30. august 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 26 LmenBo Tl beboerne afdelng 26 Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Telefon 8938 2000 posl@almenboaarhusdk wow.a menboaorhusdk CVR 5965013 23. august 2012 REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Boligregulerings lovens 18 b

Boligregulerings lovens 18 b Boligregulerings lovens 18 b Boligreguleringslovens 18 b Formål I denne pjece kan du læse om bindingspligten efter boligreguleringslovens 18 b. Du kan læse mere om reglerne på gi.dk. Her kan du også få

Læs mere

1. at føre tilsyn med afdelingens vedligeholdelsestilstand, og i samarbejde med administrationen, at igangsætte de nødvendige arbejder.

1. at føre tilsyn med afdelingens vedligeholdelsestilstand, og i samarbejde med administrationen, at igangsætte de nødvendige arbejder. Vedtægter for Vildtbanegård I 1 Bebyggelsen "Vildtbanegård I", er en selvstændig afdeling under Vildtbanegård - Det sociale Boligselskab af 29.Januar 1946, bestående af 600 lejemål med hjemsted i Ishøj

Læs mere

Den politiske organisation

Den politiske organisation Regnskab 2010 Den poltske organsaton Byrådet 2010 2013 Ulla Hardy-Hansen (C) 1. vceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Carsten Wlff (V) 2. vceborgmester Per Frost Henrksen (A) Ergn Øzer (A)

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00 Betjenngsvejlednng Trådløs motoraktuator 1187 00 Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng... 2 Enhedsoversgt... 3 Monterng... 3 Afmonterng... 3 Spændngsforsynng... 4 Ilægnng af batter... 4 Tlstand ved faldende

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger ordnært ekstra børnlskud standsnng tlbagebalng fælles husførelse SM B199 forskudsvst udbalt børnebdrag enlg forsørger ægteskabslgnende forhold bevs folkeregster mod bedre vdende Resumé Ankestyrelsen har

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Bowlingturnering 2015/ 2016

Bowlingturnering 2015/ 2016 Læs de under slagseddel anførte oplysnnger tak & spllernummer skal jo angves, og navn & spllernummer skal gerne passe tl samme bowlngspller, så jeg kke skal tl at gætte hvem der har spllet hvlket resultat

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig A/B Frederik Opsigelse 3 måneders varsel Ifølge din boligaftale med foreningen er der 3 måneders opsigelse. Denne tid skal

Læs mere

Antennelauget MASTEN

Antennelauget MASTEN Vedtægter for Antennelauget MASTEN Hvalsø 1. Antennelaugets hjemsted er Kirke Hvalsø by. 2. Antennelauget består af medlemmer af de foreninger og enkelte husstande, som fremgår af bilag 1. Stk. 2. Foreningerne

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

I IEL D, 1tr 34 : - /74. Foto: Mikkel H.A. I stj

I IEL D, 1tr 34 : - /74. Foto: Mikkel H.A. I stj I IEL D, & A /74 : - : 1tr 34 1. I stj Foto: Mkkel H.A. d ek andsdelsholdenes fo mål: Landsdelsholdene har tl formål at samle gymnaster og nstruktører fra desforenngens lokalforennger: for at nsprere og

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I ANTI DOPING DANMARK 2 Revideret 2013 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i Anti Doping Danmark. Afholdelse af bestyrelsesmøder 1. 1.1 Bestyrelsen afholder

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Vessøvej. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune under Horsens Ret, der er foreningens

Læs mere