Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:"

Transkript

1 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30. jun Aprl 2009 Rambøll Management Consultng Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé 3 2. Indlednng Kort om opdaterngen Læsevejlednng 6 3. Udvklngen de admnstratve omkostnnger samt andre relevante resultater (ABC-fordelng mv.) Udvklngen de admnstratve omkostnnger peroden 1. jul 2007 tl jun 2008 Udvklngen de admnstratve omkostnnger sden De admnstratve omkostnngers oprndelse (ABC-fordelng) 9 4. Gennemgang af alle ændrede/nye regler samt øvrge ntatver admnstratve konsekvenser Endelgt opgjorte admnstratve konsekvenser Foreløbgt opgjorte admnstratve konsekvenser Englsh summary the development of the admnstratve burdens for the Mnstry of Taxaton from July 2007 to June Blag A. Oversgt over ændrnger nes årlge admnstratve omkostnnger pr. lov/bekendtgørelse fordelt på segmenter, nformatonsforplgtelser, ndberetnngsmetoder og oplysnngskrav 34 Departementet 34 Opdaterng 06-07: BEK nr af 17/1/ Opdaterng 07-08: BEK nr af 17/1/ Opdaterng 06-07: LBK nr. 101 af 13/2/ Opdaterng 07-08: LBK nr. 101 af 13/2/ Opdaterng 06-07: LOV nr. 416 af 26/6/ Opdaterng 07-08: LOV nr. 416 af 26/6/ Opdaterng 06-07: LOV nr. 418 af 26/6/ Opdaterng 07-08: LOV nr. 418 af 26/6/ Opdaterng 06-07: LBK nr. 561 af 3/8/ Opdaterng 07-08: LBK nr. 561 af 3/8/ Opdaterng 06-07: LBK nr. 562 af 3/8/ Opdaterng 07-08: LBK nr. 562 af 3/8/ Opdaterng 06-07: LBK nr. 565 af 3/8/1998 Opdaterng 07-08: LBK nr. 565 af 3/8/ Opdaterng 06-07: LBK nr. 566 af 3/8/ Opdaterng 07-08: LBK nr. 566 af 3/8/ Opdaterng 06-07: LBK nr. 568 af 3/8/ Opdaterng 07-08: LBK nr. 568 af 3/8/ Opdaterng 06-07: LBK nr. 570 af 3/8/ Opdaterng 06-07: LBK nr. 570 af 3/8/ Opdaterng 06-07: LBK nr. 638 af 21/8/ Opdaterng 06-07: LBK nr. 638 af 21/8/ Opdaterng 06-07: LBK nr. 678 af 12/8/ Opdaterng 07-08: LBK nr. 678 af 12/8/ Opdaterng 06-07: LBK nr. 688 af 17/9/ Opdaterng 07-08: LBK nr. 688 af 17/9/ Opdaterng 06-07: LBK nr. 739 af 3/9/ Opdaterng 07-08: LBK nr. 739 af 3/9/ AMVAB-opdaterng

3 Opdaterng 06-07: LBK nr. 765 af 5/7/ Opdaterng 07-08: LBK nr. 765 af 5/7/ Opdaterng 06-07: LBK nr. 798 af 9/11/1998 Opdaterng 06-07: LBK nr. 798 af 9/11/ Opdaterng 06-07: LBK nr. 869 af 12/1/ Opdaterng 07-08: LBK nr. 869 af 12/1/ Opdaterng 06-07: LBK nr. 966 af 14/10/2005 Opdaterng 07-08: LBK nr. 966 af 14/10/ Blag B. Kort om AMVAB-metoden 424 Blag C. Korrektoner tl ekssterende målnger 427 Blag D. Lste over regler der udskydes tl næste opdaterng 435 Blag E. Oversgt over ex-ante målnger som ndgår målngen 439 AMVAB-opdaterng

4 1. Resumé Center for Kvaltet ErhvervsRegulerng (CKR) under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har, assstance fra Rambøll Management, gennemført en opdaterng af AMVABmålngen på Skattemnsterets område. De løbende admnstratve omkostnnger ved Skattemnsterets erhvervsrettede regulerng er det seneste folketngsår faldet 795,4 mo. kr., svarende tl et fald på ca. 9,6 pct. forhold tl nveauet Udvklngen skyldes ændrede krav tl ne som følge af nye eller ophævede love og bekendtgørelser fra folketngsåret 07/08 samt nye dgtale ndberetnngsløsnnger, som letter nes admnstraton. I denne opdaterng ndgår de endelgt målte konsekvenser ved nye regler, som ne har fået erfarng at efterleve. Derudover ndgår vedtagne love og bekendtgørelser fra tdlgere folketngsår, som ne endnu kke har erfarng at efterleve, men som forbndelse forslagenes fremsættelse er blevet ex-ante målte. 1 For dsse regler gælder det, at der er tale om foreløbgt opgjorte konsekvenser. For de love og bekendtgørelser hvor konsekvenserne kan endelgt opgøres, er der samlet set tale om nye admnstratve lettelser for ca. 744,4 mo. kr. Her tl kommer to kke-tdlgere afrapporterede ex-ante målnger, der tlsammen fører lettelser for ca. 50,9 mo. kr. Ex-ante målte konsekvenser er forbundet en vs uskkerhed, og tallet vl kunne ændre sg, når de pågældende love og bekendtgørelser måles expost på baggrund af yderlgere vrksomhedsntervew. Hovedagttagelserne for denne opdaterng er følgende: For skattekontrolloven udgør de admnstratve lettelser ca. 9,9 mo. kr. forbndelse lempelser som følge af dgtal ndberetnng af den skatteplgtge ndkomst for selvstændge erhvervsdrvende. Det er skønnet, at besparelsen ved anvendelse af den dgtale ndberetnng TastSelv Erhverv - reducerer revsoromkostnngerne tl selve ndberetnngen af selvangvelsen 15 pct. For skattekontrolloven udgør de admnstratve lettelser endvdere ca. 438,1 mo. kr. som følge af en reduceret revsoromkostnng forbndelse opgørelse og ndberetnng af selvangvelse udover vrksomhedsdelen for selvstændge erhvervsdrvende og landmænd, som følge af revsors adgang tl en lang række oplysnnger den personlge skattemappe R75, som tdlgere blev ndsamlet og behandlet manuelt. For mndstekravsbekendtgørelsen er lettelsen opgjort tl ca. 151,2 mo. kr. som følge af en reduceret revsoromkostnng forbndelse opgørelse af skatteregnskabet for selvstændge erhvervsdrvende og landmænd, som følge af revsors adgang tl en lang række oplysnnger den personlge skattemappe R75, som tdlgere blev ndsamlet og behandlet manuelt. Dgtalserngen af lønsedler har reduceret byrderne vedrørende nformatonsforplgtelsen Oplysnng tl 3. part om ndeholdelse af A-skat LBK nr. 678 af 1 Ex-ante målnger gennemføres løbet af et folketngsår af lovforslag eller udkast tl bekendtgørelser, som forventes at have samlede admnstratve konsekvenser (omkostnnger eller lettelser) for over tmer årlgt for de omfattede. Ex-ante målngerne er lgesom expost opgørelserne baseret på vrksomhedsntervew. AMVAB-opdaterng

5 12/08/2002 om opkrævnng af ndkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdskat for personer m.v. 138,7 mo. kr. For de love og bekendtgørelser, hvor konsekvenserne er foreløbgt opgjorte, er der samlet set tale om nye admnstratve lettelser for ca. 50,9 mo. kr. De foreløbgt opgjorte konsekvenser kan henføres tl ex-ante målngen af de admnstratve konsekvenser for ne ved etablerngen af mulgheden for leverng af dgtale skattendberetnnger ved anvendelse af DRP-løsnngen og de admnstratve konsekvenser ved ændrng af PAL-skatten. Lettelsen forbndelse DRP-løsnngen er for Skattemnsterets vedkommende opgjort tl 61,6 mo. kr., og byrden forbndelse ændrng af PAL skatteberegnngen er opgjort tl 10,6 mo. kr. Ex-ante målnger er forbundet en vs uskkerhed, og tallet vl kunne ændre sg, når de pågældende love og bekendtgørelser måles ex-post. Udvklngen de admnstratve omkostnnger for erhvervslvet sden 2001 De løbende admnstratve omkostnnger ved mnsterets regulerng var ved nulpunktsmålngen ,1 mo. kr. og er per 30. jun 2008 opgjort tl 7.504,8 mo. kr. 2 Samlet set er de løbende admnstratve omkostnnger på Skattemnsterets område således faldet 2.632,4 mo. kr. sden 2001, svarende tl et fald på ca. 26,0 pct. De endelgt opgjorte admnstratve omkostnngers oprndelse fordeler sg således. 14,7 pct. stammer fra nternatonal, prmært EU regulerng (A-regulerng). 6,8 pct. har delvs oprndelse nternatonal regulerng (B-regulerng). 78,5 pct. stammer fra natonal regulerng (C-regulerng) 2 Beløbet er nklusve ex-ante målnger AMVAB-opdaterng

6 2. Indlednng Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har af Folketnget fået tl opgave at følge udvklngen de admnstratve omkostnnger for erhvervslvet som følge af den erhvervsrettede lovgvnng. Denne opgave er en følge af regerngens ambton om at reducere de admnstratve omkostnnger for danske op tl 25 pct. 2010, jf. regerngens vækststrateg Vækst vlje fra Målsætnngen er senest blevet genfremsat regerngsgrundlaget Mulghedernes samfund fra november 2007 og regerngens afbureaukratserngsplan for det erhvervsrettede område fra marts I blev der gennemført en AMVAB-bassmålng af de admnstratve omkostnnger for ne som følge af al erhvervsrettet regulerng de danske mnsterer. Målngen vste nveauet af admnstratve omkostnnger 2001, hvor regerngen tltrådte (nulpunktsmålng) og nveauet (bassmålng). For at følge udvklngen de admnstratve omkostnnger gennemfører Erhvervs- og Selskabsstyrelsen én gang årlgt en opdaterng af AMVAB-målngerne for alle mnsterer erhvervsrettet lovgvnng. En AMVAB-opdaterng ndebærer en kvantfcerng af såvel de admnstratve omkostnnger som de admnstratve lettelser for erhvervslvet som følge af ny regulerng fra det forgangne folketngsår. Herudover ndgår effekten af øvrge ntatver, eksempelvs dgtalserngstltag og admnstratve forenklnger, som har betydnng for nes håndterng af deres admnstratve opgaver. Hdtl er udelukkende dgtale løsnnger, som kan kobles tl en konkret lovbunden ndberetnng, blevet nkluderet AMVAB-målngerne. Denne tlgang har vst sg at være for begrænsende forhold tl den udvklng, som den offentlge sektor har gennemgået og vl gennemgå de kommende år. Det har således vst sg at være en udfordrng at måle effekten af dgtalserngsntatver, der kke kan relateres tl en konkret offentlg plgt, men som fører reelle admnstratve lettelser for ne, og som efterspørges af erhvervslvet. Det gælder fx skattemappen, der gver ne og deres revsorer hurtg adgang tl og oversgt over deres skatteoplysnnger, og NemKonto, som letter fnanselle s admnstraton forbndelse pengeoverførsler tl deres kunder betydelgt. Fra og denne AMVAB-opdaterng nkluderes ntatver, der letter nes nterne admnstraton, AMVABmålngerne, da de som øvrge admnstratve lettelser frgør ressourcer ne og der vrker tl at skabe vækst og beskæftgelse. Af dgtalserngsstrategen for den offentlge sektor fremgår det, at al relevant skrftlg kommunkaton mellem ne og det offentlge skal foregå dgtalt senest Derfor vl der de kommende år ske en forholdsvs hurtg nedluknng af de paprbaserede kanaler for erhvervslvet, som gør det overflødgt at skelne mellem forskellge grader af udnyttelse af dgtale mulgheder. Fra og denne AMVAB-målng antages der derfor 100 procents udnyttelse af de dgtale løsnnger. Beregnngerne af dgtale lettelser er fortsat baseret på vrksomhedsntervews (se endvdere blag B). Med AMVAB-målngerne er det mulgt løbende at opgøre, hvlken effekt mnsterernes erhvervsrettede ntatver (både lovgvnngsmæssge og øvrge ntatver som f. eks. dgtalserngsntatver) har for nes admnstratve omkostnnger. Målngerne skal på den måde bruges tl at følge op på, hvordan det går mnsterernes ndsats for at reducere nes admnstratve omkostnnger op tl 25 pct AMVAB-opdaterng

7 2.1 Kort om opdaterngen I denne rapport præsenteres opdaterngen af Skattemnsterets AMVAB-målng. Opdaterngen vser udvklngen Skattemnsterets admnstratve omkostnnger sden sdste opdaterng, som nkluderede regler frem tl Lgeledes vser opdaterngen den samlede udvklng mnsterets admnstratve omkostnnger sden mnsterets nulpunktsmålng november Boks 1: Faktaboks om Skattemnsterets opdaterng Fakta om opdaterngen: Rapporten ndeholder en opdaterng af Skattemnsterets AMVAB-målng lovgvnng, som er trådt kraft peroden d. 1. jul 2007 tl 30. jun Tdlgere AMVABmålnger (AMVAB-bassmålngen og AMVAB-opdaternger) kan læses på Regler admnstratve konsekvenser for ne, som er udstedt peroden 1. jul 2007 tl 30. jun 2008, men som endnu kke er trådt kraft, eller som ne endnu kke har erfarng at efterleve, opdateres forbndelse næste opdaterng af folketngsåret 08/09. En oversgt over dsse regler er at fnde blag D. Opdaterngen nkluderer de endelgt opgjorte konsekvenser ved 20 love og bekendtgørelser samt de foreløbgt opgjorte konsekvenser ved 2 love/bekendtgørelser. De admnstratve omkostnnger er sden nulpunktsmålngen (opgørelse per november 2001) tl jun 2008 faldet 2.632,4 mo. kr., svarende tl 26,0 pct. De admnstratve omkostnnger er opgjort 2005 prser, mens hovedparten af oplysnngerne omkrng antal berørte tager udgangspunkt data fra 2004 eller de senest tlgængelge data. Organserng af målngen: Målngen er gennemført af Rambøll Management Consultng. Skattemnsteret og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har fulgt målngen og har løbende været nddraget forbndelse afklarng af lovmæssge, metodske og andre problemstllnger. Erhvervslvets nteresse- og brancheorgansatoner har haft lejlghed tl at kommentere på denne rapport. 2.2 Læsevejlednng Denne rapport ndeholder en præsentaton af opdaterngens resultater. Kaptel 3 ndeholder en overordnet status på de samlede admnstratve konsekvenser ved Skattemnsterets erhvervsrettede lovgvnng pr. jun 2008, udvklngen de admnstratve omkostnnger sden november 2001, samt andre relevante resultater, herunder ABC-fordelng mv. Kaptel 4 ndeholder de endelgt opgjorte konsekvenser ved ændrede/nye regler admnstratve konsekvenser på Skattemnsterets område samt de foreløbgt opgjorte AMVAB-opdaterng

8 konsekvenser ved vedtagne love og bekendtgørelser, som er blevet ex-ante målte, men som kke har haft vrknng blandt ne. Kaptel 5 ndeholder de metodske udfordrnger forbndelse opdaterngen, mens kaptel 6 ndeholder et engelsk resumé. Blag A ndeholder en oversgt over de admnstratve omkostnnger ved de love og bekendtgørelser, der ndgår dette års opdaterng. Blag B ndeholder en kort beskrvelse af AMVAB-metoden. Blag C ndeholder en oversgt over korrektoner tl ekssterende målnger. Blag D ndeholder en oversgt over love og bekendtgørelser, som er blevet udskudt tl næste års opdaterng. Blag E ndeholder en oversgt over ex-ante målnger, som ndgår målngen. AMVAB-opdaterng

9 3. Udvklngen de admnstratve omkostnnger samt andre relevante resultater (ABC-fordelng mv.) 3.1 Udvklngen de admnstratve omkostnnger peroden 1. jul 2007 tl 30. jun 2008 Tabel 3.1 vser, at der ndgår alt tyve endelgt opgjorte love og bekendtgørelser opdaterngen på Skattemnsterets område og to foreløbgt opgjorte regler form af ex-ante målnger. Tabel 3.1: Antal love mv., der ndgår opdaterngen 3. Antal love/bekendtgørelser alt Endelgt opgjorte love/bekendtgørelser Foreløbgt opgjorte love/bekendtgørelser Departementet I alt for mnsteret I Tabel 3.2 nedenfor præsenteres en oversgt over de samlede admnstratve omstllngsomkostnnger og de løbende admnstratve konsekvenser ved mnsterets lovgvnng peroden 1. jul 2007 tl 30. jun 2008 samt udskudte regler fra tdlgere folketngsår, som har fået vrknng blandt ne. Herudover fremgår de foreløbgt opgjorte konsekvenser fra love/bekendtgørelser fra tdlgere folketngsår, som er blevet ex-ante målt, men som endnu kke kan opgøres endelgt, ford ne kke har erfarng at efterleve reglerne. Tabel 3.2: Oversgt over de samlede admnstratve omstllngsomkostnnger og de løbende admnstratve konsekvenser ved mnsterets lovgvnng peroden 1. jul 2007 tl 30. jun Foreløbgt opgjorte omstllngsomkostnnger Endelgt opgjorte omstllngsomkostnnger Foreløbgt opgjorte konsekvenser Endelgt opgjorte konsekvenser Netto løbende konsekvenser (mo. kr.) (mo. kr.) (mo. kr.) (mo. kr.) (mo. kr.) Departementet 589,6 0-50,9-744,4-795,4 I alt for mnsteret 589,6 0-50,9-744,4-795,4 Som det fremgår af Tabel 3.2, fører de regulerngsmæssge ændrnger, der er gennemført peroden, et nettofald de admnstratve omkostnnger på 795,4 mo. kr. Dette tal dækker over endelgt opgjorte admnstratve lettelser for 744,4 mo. kr. samt foreløbgt opgjorte lettelser for 50,9 mo. kr. 3 Blag D ndeholder en oversgt over de regler fra folketngsåret 07/08, som udskydes tl næste års opdaterng, ford reglerne kke var trådt kraft per 30. jun 2008, eller ford ne endnu kke har erfarnger at efterleve reglerne. AMVAB-opdaterng

10 I kaptel 4 redegøres for de enkelte ændrnger, som har ført admnstratve konsekvenser for erhvervslvet (jf. også blag C sde 418 vedrørende korrektoner på de forudgående målnger). 3.2 Udvklngen de admnstratve omkostnnger sden 2001 Tabel 3.3 vser udvklngen mnsterets løbende admnstratve omkostnnger fra november 2001 tl jun Sden 2001 er mnsterets admnstratve omkostnnger faldet 2.632,4 mo. svarende tl et fald på 26,0 procent. Her er regnet foreløbgt opgjorte admnstratve lettelser på alt 589,4 mo. kr., som skal endelgt opgøres forbndelse senere opdaternger. Fraregnes dsse ex-ante målnger har mnsteret opnået en redukton de admnstratve omkostnnger på 2.043,0 mo. kr. svarende tl et fald 20,2 procent. Tabel 3.3: Udvklngen mnsterets løbende admnstratve omkostnnger fra november 2001 tl jun 2008 Admnstratve omkostnnger 2001 Admnstratve omkostnnger jun 2008 Procentvs redukton de admnstratve omkostnnger sden 2001 Departementet ,0 I alt for mnsteret ,0 3.3 De admnstratve omkostnngers oprndelse (ABC-fordelng) Tabel 3.4 nedenfor vser, hvorfra de admnstratve omkostnnger på Skattemnsterets område, stammer. Af tabellen fremgår det, at de admnstratve omkostnnger både på tdspunktet for nulpunktsmålngen og dag, prmært er en konsekvens af lovgvnng, der har dansk oprndelse (C-regulerng), det omkrng 78 pct. af regulerngen under Skattemnsteret har oprndelse natonal lovgvnng. Sden november 2001 er der sket en udvklng de admnstratve omkostnngers oprndelse: 2001 var 82,6 pct. af de admnstratve omkostnnger på Skattemnsterets område C- regulerng, 5,6 pct. var B-regulerng og 11,8 pct. var A-regulerng. Tabel 3.4: De admnstratve omkostnngers oprndelse (procentvs fordelng) Nulpunktsmålng (2001) Status jun 2008 A B C A B C Departementet 11,8 5,6 82,6 14,8 6,9 78,3 I alt for mnsteret 11,8 5,6 82,6 14,8 6,9 78,3 Tabel 3.5 vser udvklngen de admnstratve omkostnnger for de love og bekendtgørelser, der ndgk på top 10-lsten Langt hovedparten af de admnstratve omkostnnger kan henføres tl Skattekontrolloven, som samlet set tegner sg for omkrng halvdelen af mnsterets omkostnnger. Tabellen er tl anvse, hvor lettelserne er mest tltrængt, og de største lettelser forbndelse årets opdaterng kan da også henføres tl regler, som befnder sg på top-t lsten henholdsvst Skattekontrolloven kap. 2 (LBK nr. 869 af 12/8/2004) og Kldeskatteloven (LBK nr. 678 af 12/8/2002). AMVAB-opdaterng

11 Tabel 3.5: Top 10 over love og bekendtgørelser for Skattemnsteret Lov/bekendtgørelse (rangordnet efter byrdenveau 2008) Admnstratve omkostnnger november 2001 (2) Admnstratve omkostnnger 30. jun 2008 (3) (4) Udvklng (5) (6) Samfundsnveau Samfundsnveau Andel af samlede Samfundsnveau Ændrng pct. omk. (pct.) 1. Skattekontrolloven Kap. 1 - Mndstekravs-bekendtgørelsen (BEK nr af 17/12/1999) ,2% ,9% 2. Skattekontrolloven Kap. 2 (LBK nr. 869 af 12/08/2004) ,9% ,2% 3. Momsloven (LBK nr. 966 af 14/10/2005) ,6% ,5% 4. Toldloven (LBK nr. 765 af 5/7/2004) ,7% ,0% 5. Kldeskatteloven (LBK nr. 678 af 12/8/2002) ,3% ,6% 6. BEK nr. 502 af 15/06/2003 om arbejdsmarkedsbdrag ,6% 0 0,0% 7. Pensonsbeskatnngs-loven (LBK nr. 816 af 30/9/2003) ,5% ,5% 8. Færdselsloven (Nummerplader) (LBK nr af 14/11/2005) ,4% 0 0,0% 9. LBK nr. 689 af 17/9/1998 om afgft af elektrctet (elafgftsloven) ,7% ,2% 10. LBK nr. 977 af 2/12/2002 om regstrerngsafgft af motorkøretøjer mv ,7% ,3% Top 10 alt I alt for mnsteret ,6% ,2% ,0% ,0% 4 Inklusve foreløbgt opgjorte lettelser på 548 mo. kr. form af ex-ante målng af mndstekravsbekendtgørelserne hhv. BEK nr. 593 af 12/6/2006, BEK nr. 594 af 12/6/2006 og BEK nr. 407 af 4/7/ Inklusve foreløbgt opgjorte admnstratve omkostnnger på 84,8 mo. kr. samt foreløbgt opgjorte admnstratve lettelser på 5,9 mo. kr. form af ex-ante målng af hhv. Lov nr. 408 af 1/6/2005 om ændrng af skattekontrolloven, skattestyrelsesloven, lgnngsloven og tonnageskatteloven samt Lov nr. 422 af 6/06/2005 om ændrng af skattekontrolloven, kursgevnstloven og skattestyrelsesloven. 6 Inklusve foreløbgt opgjorte admnstratve lettelser på 50,2 mo. kr. form af ex-ante målng af Lov nr. 309 af 19/4/2006 om regstrerng af køretøjer. AMVAB-opdaterng

12 4. Gennemgang af alle ændrede/nye regler samt øvrge ntatver admnstratve konsekvenser Skattemnsterets lovgvnng berører større eller mndre omfang samtlge danske erhvervs. I dette års opdaterng ndgår alt 20 endelgt opgjorte love og bekendtgørelser samt to foreløbgt opgjorte va ex-ante målnger. De opdaterede love og bekendtgørelser samt de to ex-ante målnger fremgår af tabel 4.1 I forbndelse denne opdaterng kan de endelgt opgjorte lettelser bl.a. henføres tl LOV nr. 517 af 7/6/2006 om ændrng af merværdafgftsloven og lov om afgft af lønsum, hvor der er sket en basal redukton af antallet af, der er lønsumsafgftplgtge, det vsse hjemmeplejeydelser, der leveres af prvate servce, er undtaget af lønsumsafgftsplgten. Dsse, som forvejen var momsplgtge, slpper nu for alle byrder forbundet lønsumsafgftsplgten (opgørelse, ndberetnng og ndbetalng af lønsumsafgft). Lettelserne beløber sg tl 0,4 mo. kr. årlgt på samfundsnveau. I opdaterngen for 2007/08 ndgår endvdere endelgt opgjorte lettelser vedrørende ndberetnng af selvangvelsen for selvstændge erhvervsdrvende. Den opgjorte lettelse er kke en drekte følge af ændret lovgvnng løbet af 2007/08, men en opdaterng af lettelser de admnstratve byrder som følge af, at ne og deres rådgvere kan ndberette den skatteplgtge ndkomst dgtalt ved anvendelse af Tast- Selv Erhverv-løsnnger. Plgten tl ndberetnng af skatteplgtg ndkomst henføres tl LBK 869 af 12/1/ Bekendtgørelse af skattekontrolloven. I alt selvstændge erhvervsdrvende, heltdslandmænd og deltdslandmænd reducerer deres admnstratve omkostnnger et samlet beløb på 9,9 mo. kr. årlgt på samfundsnveau. I bekendtgørelse nr af 17/1/1999 om skattemæssge krav tl regnskab (Mndstekravsbekendtgørelsen) og LBK nr. 869 af 12/1/2004 af skattekontrolloven sker der forbndelse opdaterngen endvdere lettelser som følge af dgtal adgang tl personlge skatteoplysnnger den personlge skattemappe R75, et såkaldt øvrgt ntatv. Adgangen tl og anvendelsen af dsse oplysnnger reducerer revsorernes og regnskabsbureauernes ressourceanvendelse forbndelse regnskabsudarbejdelse og opgørelse af den skatteplgtge ndkomst for selvstændge erhvervsdrvende, heltdslandmænd og deltdslandmænd. Lettelserne beløber sg tl 589,3 mo. kr. årlgt på samfundsnveau (jf. også blag C sde 418 vedrørende korrektoner på de forudgående målnger på LBK 869 af 12/1/2004). Med vrknng fra denne opdaterng for Folketngsåret 2007/2008, opdateres Skattemnsterets admnstratve omkostnnger forhold tl den revderede AMVAB-metode vedr. 100 pct. dgtalserng, således at samtlge antages at anvende mulgheden for dgtale lønsedler. I LBK nr. 678 af 12/8/2002 om opkrævnng af ndkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdskat for personer m.v. fører antagelsen om 100 pct. anvendelse af dgtale lønsedler, at de samlede admnstratve omkostnnger på nformatonsforplgtelsen Oplysnng tl 3. part om ndeholdelse af A-skat reduceres ca. 138,7 mo. kr. på samfundsnveau (jf. også blag C sde 418 vedrørende korrektoner på de forudgående målnger på denne bekendtgørelse). I LBK nr. 966 af 14/10/2005 af merværdafgftsloven (momsloven) er der forbndelse opdaterngen sket en lettelse forbndelse ndberetnng af lsteoplysnnger AMVAB-opdaterng

13 for, som eksporterer. Lettelsen fremkommer som følge af ændrng af lsteoplysnngerne tl 100 pct. dgtal ndberetnng. Tdsanvendelsen ved dgtal ndberetnng er betydelgt mndre end ved manuel ndberetnng. Lettelserne, som berører , beløber sg tl 2,1 mo. kr. årlgt på samfundsnveau. I afsnt 4.1 gennemgås de endelgt opgjorte konsekvenser ved nye/ændrede love, bekendtgørelser og øvrge ntatver. Dernæst gennemgås afsnt 4.2 de foreløbgt opgjorte konsekvenser ved love og bekendtgørelser, som er blevet ex-ante målt, men hvor det endnu kke er mulgt at opgøre de endelge konsekvenser, da reglerne kke har haft effekt blandt ne. I Tabel 4.1 opsummeres de love, bekendtgørelser og øvrge ntatver, som gennemgås afsnt 4.1 og 4.2. Tabel 4.1: Endelgt og foreløbgt opgjorte konsekvenser ved love og bekendtgørelser som ndgår opdaterngen Lov/bekendtgørelse LBK nr. 739 af 3/9/2002 om afgft af lønsum m.v. (ændrnger som følge af Lov 517/2006) LBK nr. 869 af 12/1/2004 af skattekontrolloven (TastSelv Erhverv) LBK nr. 966 af 14/10/2005 af merværdafgftsloven (momsloven) Endelgt opgjorte konsekvenser (mo. kr.) -0,4-9,9-2,1 Foreløbgt opgjorte konsekvenser (mo. kr.) BEK nr af 17/1/1999 om skattemæssge krav tl regnskab (Mndstekravsbekendtgørelsen) Skattemappen (R75) LBK nr. 869 af 12/1/2004 af skattekontrolloven Skattemappen (R75) LBK nr. 678 af 12/8/2002 om opkrævnng af ndkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdskat for personer m.v. - webreg LBK nr. 678 af 12/8/2002 om opkrævnng af ndkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdskat for personer m.v. dgtale lønsedler LBK nr. 678 af 12/8/2002 om opkrævnng af ndkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdskat for personer m.v. 100 % dgtalserng LBK nr. 765 af 5/7/2004 af toldloven webreg LBK nr. 765 af 5/7/2004 af toldloven 100 % dgtalserng LBK nr. 638 af 21/8/1998 om forskellge forbrugsafgfter -151,2-438,2-2,9-138,7-0,1-0,25-0,04-0,03 AMVAB-opdaterng

14 LOV nr. 416 af 26/6/1998 om afgft af antbotka og vækstfremmere anvendt foderstoffer LBK nr. 798 af 9/11/1998 om afgft af bekæmpelsesmdler LBK nr. 566 af 3/8/1998 om afgft af vsse flyrejser LBK nr. 561 af 3/8/1998 om afgft af hermetsk forseglede nkkel-cadmum-akkumulatorer (lukkede nkkel-cadmum-batterer) LBK nr. 568 af 3/8/1998 om afgft af vsse klorerede opløsnngsmdler LOV nr. 418 af 26/6/1998 om afgft af kvælstof ndeholdt gødnnger m.m. LBK nr. 562 af 3/8/1998 om afgft af mneralvand m.v. LBK nr. 688 af 17/9/1998 om afgft af svovl LBK nr. 565 af 3/8/1998 om afgft af øl, vn og frugtvn m.m. LBK nr. 101 af 13/2/2001 om afgft af vsse emballager, poser, engangsservce og pvc-foler -0,001-0,003-0,003-0,01-0,0004-0,01-0,02-0,03-0,06-0,16 LBK nr. 739 af 3/9/2002 om afgft af lønsum m.v. -0,44 LBK nr. 570 af 3/8/1998 om afgft af affald og råstoffer -0,01 LOV nr af 19/12/2007 Pensonsafkastbeskatnngslov (PAL) Ex-ante ttel: Notat om de admnstratve konsekvenser ved ændrng af PAL 10,6 Dgtal løsnng: DRP / dgtal ndberetnng Ex-ante ttel: Undersøgelse af det erhvervs- og samfundsøkonomske potentale ved dgtale regnskaber -61,6 I alt -744,4-50,9 4.1 Endelgt opgjorte admnstratve konsekvenser LBK nr. 739 af 3/9/2002 om afgft af lønsum m.v. Med LOV nr. 517 af 7/6/2006 om ændrng af merværdafgftsloven og lov om afgft af lønsum blev der ndført ændrede momsregler for vsse hjemmeplejeydelser og et samtdgt ophør af lønsumsafgftsplgten for dsse hjemmeplejeydelser. Tabel 4.2: LBK nr. 739 af 3/9/2002 om afgft af lønsum m.v. Informatonsforplgtelse Omstllngsomkostnng Løbende admnstratve omkostnnger Admnstratve lettelser Nettokonsekvens Angvelse og ndbetalng af løn AMVAB-opdaterng

15 sumsafgft Angvelse og ndbetalng af lønsumsafgft (årsregulerng) I alt Konsekvensen har været, at de omhandlede, som forvejen var momsregstrerede, kunne ophøre at være lønsumsafgftsregstrerede og derved kke længere plgtge tl at opfylde nformatonsforplgtelserne forbndelse denne regstrerng. Da ne forvejen var momsregstrerede, er der kke sket en forøgelse af byrderne forbundet her. Nettokonsekvensen af den ændrede regulerng er således, at de alt 250 slpper for 4 årlge ndberetnnger af lønsumsafgft nkl. en årlg årsregulerng, hvor ne har anvendt revsorassstance tl opgørelse af årsregulerngen. Den samlede redukton af løbende byrder udgør således alt kr. pr. vrksomhed for de 250. Der er ngen omstllngsomkostnnger forbundet den ændrede regulerng. Reduktonen af de admnstratve byrder skyldes alene natonal C-regulerng. Den dgtale løsnng TastSelv Erhverv Implementerngen af SKAT s TastSelv-løsnnger, herunder TastSelv Erhverv, som gør det mulgt at foretage onlne ndberetnng af f.eks. selvangvelse, udbytter af unoterede akter mv., har gjort vsse admnstratve procedurer nemmere for revsorer og derved ført reducerede eksterne omkostnnger tl revsor for ne. Onlne ndberetnngen af selvangvelser og andre blanketter fører, at revsorerne undgår at håndtere de fysske selvangvelsesblanketter. En onlne ndberetnng fører desuden, at der umddelbart forbndelse ndberetnngen kan udskrves en endelg skatteberegnng (årsopgørelse) for klenten, frem for en nddaterng et separat skatteberegnngsprogram deraf rsko for beregnngsmæssge dfferencer, som på et senere tdspunkt kan afstedkomme henvendelser fra klenten, som skal forklares og besvares. Endelg er der ved anvendelse af onlne løsnngen mulghed for at angve kommentarer tl selvangvne beløb som afvger fra automatsk ndberettede ndkomstoplysnnger, hvlket reducerer antallet af smple henvendelser fra SKAT for afklarng af dsse dfferencer. I opdaterngen for 2007/08 ndgår admnstratve lettelser som følge af mulgheden for anvendelse af TastSelv Erhverv ved ndberetnng af skatteplgtg ndkomst for. Denne nformatonsforplgtelse fremgår af LBK nr. 869 af 12/1/2004 af skattekontrolloven. Opdaterngen for 2007/08 ndeholder kke redukton af byrderne forbndelse ndberetnng af udbytter af unoterede akter, da der kke har kunnet dentfceres drekte tds- og omkostnngsbesparelse forbndelse TastSelv løsnngen herfor, AMVAB-opdaterng

16 men alene en redukton af rrtatonsbyrderne forbundet håndterngen af manuelle udbyttendberetnnger. Tabel 4.3: LBK nr. 869 af 12/1/2004 af skattekontrolloven Segment Informatonsforplgtelse Omstllngsomkostnng Løbende admnstratve omkostnnger Admnstratve lettelser Nettokonsekvens Indberetnng af skatteplgtg ndkomst - alle Selvstændgt erhvervsdrvende Indberetnng af skatteplgtg ndkomst - alle Selvstædge erhvervsdrvende - heltdslandmænd Indberetnng af skatteplgtg ndkomst - alle Selvstændge erhvervsdrvende - Deltdslandmænd (frtdslandmænd) I alt Lettelsen summeret ovenfor tabel 4.3 er udtryk for en 15 pct. s redukton af byrderne forbundet ndberetnng af selvangvelsen for alt selvstændge erhvervsdrvende, heltdslandmænd og deltdslandmænd (jf. også blag C sde 418 vedrørende korrektoner på de forudgående målnger på denne bekendtgørelse). Reduktonen af de admnstratve omkostnnger er foretaget lovgvnng, der har oprndelse natonal regulerng. Tl opgørelse af lettelsen har der været afholdt en workshop deltagelse af regstrerede og statsautorserede revsorer. På workshoppen blev dels TastSelv Erhvervløsnnger og dels elektronsk adgang tl skatteoplysnnger Skattemappen R75 drøftet. Kvaltatvt nput og observatoner fra Workshoppen vedrørende TastSelv Erhverv løsnnger Den dgtale løsnng gver større skkerhed for revsorerne, ford vdendelngen mellem SKAT og revsor er langt bedre dette gver langt færre opfølgnngssager nteret af SKAT. Yderlgere nformaton om TastSelv-løsnnger ønskes. Der ønskes onlne mulghed for trænng/nstrukton, f.eks. e-learnng eller onlne nstruktonsvdeo. Workshoppen afdækkede højere frekvens ved anvendelse af TastSelv løsnnger blandt regstrerede revsorer end blandt statsautorserede revsorer. Det blev konkluderet, at ansvarsproblematkken omkrng SKAT/klent/revsor ved AMVAB-opdaterng

17 dgtal ndberetnng var uafklaret eller hvert fald uskker. Det anbefales, at dette afklares på branchenveau, så der kan ske en større udbredelse af dgtal ndberetnng. Vrksomheder vælger generelt homebankng betalng tl dgtalndberetnng frem for PBS løsnnger. Vrksomhederne ønsker selv at styre/kontrollere lkvdtet. For LBK nr. 966 af 14/10/2005 af merværdafgftsloven (momsloven) har TastSelv Erhverv alene haft effekt på momslovens krav om lstendberetnnger. Tabel 4.4: LBK nr. 966 af 14/10/2005 af merværdafgftsloven (momsloven) Informatonsforplgtelsomkostnnmnstratve Omstllngs- Løbende ad- Admnstratve Nettokonsekvens omkostnnger lettelser E.1 Lsteoplysnnger I alt I november 2007 foretog CKR en undersøgelse 7 for Skattemnsteret, der belyste byrden vedrørende ndberetnng af lsteoplysnnger foretaget manuelt og va TastSelv Erhverv. Undersøgelsen vste, at lstendberetnnger gennemført ved den dgtale løsnng blev gennemført på 5 mn. pr. ndberetnng, hvor manuelle ndberetnnger var meget afhængge af nes størrelse. Således brugte mndre, som kun har to momsndberetnnger årlgt, dobbelt så meget td pr. ndberetnng end ldt større fre momsndberetnnger årlgt. Lstendberetnnger er pålagt, der leverer varer tl momsregstrerede andre EU-lande. Ved lstendberetnngen skal det samlede varesalg og trekantshandel tl EU-lande angves specfkaton pr. varemodtager. Vrksomhedens oplysnnger vderesendes gennem VIES-systemet (EU-system tl udvekslng af momsoplysnnger) tl myndgheder de andre EU-lande. Lstendberetnnger kan ske enten manuelt på dertl ndrettede blanketter eller dgtalt va TastSelv Erhverv. Ved anvendelse af den dgtale løsnng kan der enten ske ndtastnng eller overførsel af en fl fra et økonomsystem eller et regneark. Anvendes ndtastnng den dgtale løsnng kan det ske ved en opdaterng af en tdlgere foretagen ndberetnng, hvlket er fordelagtgt for mange, da salget ofte sker tl den samme kundekreds, og man spares derfor for ndtastnng af momsnummer og landedentfkaton. Lettelsen summeret ovenfor tabel 4.5 er udtryk for, at byrden ved lstendberetnng er reduceret 20 mn. årlgt for to årlge momsndberetnnger og 10 mn. årlgt for fre årlge momsndberetnnger. Tmelønnen er sat tl 245 kr. For tolv årlge momsndberetnng er der ngen lettelse, da den målte byrde forvejen var baseret på, at dsse havde etableret automatserede løsnnger tl lstendberetnngen. 7 Skattemnsterets Departement Afgftsområdet Intervew-undersøgelse om lstendberetnng 14. november 2007 AMVAB-opdaterng

18 Reduktonen af de admnstratve omkostnnger er foretaget lovgvnng, der har oprndelse EU-regulerng. Den dgtale løsnng Skattemappen (R75) SKAT har løbende forbedret og udvdet omfanget af de nformatoner fra SKAT s øvrge systemer, som er gjort tlgængelge for skatteyderne og deres rådgvere va Skattemappen R75. Skattemappen ndeholder en række detaljerede personlge skatteoplysnnger, som dels er oplysnnger, SKAT har modtaget om skatteyderen fra ndberetnngsplgtge (løn, renter, bankndestående, gæld, faglge kontngenter, fnanselle kontrakter m.v.), dels en række oplysnnger fra SKAT s subsystemer (betalte skatter, bloplysnnger, momsoplysnnger, underskudsoplysnnger m.v.). Skattemappen ndeholder endvdere adgang tl logbog, forskudsopgørelser, kvtternger for ndberetnnger tl årsopgørelsen/selvangvelsen, årsopgørelsen, servcebrev, betalngsnformatoner, ejendomsskema, BBR-ejerdelser, E-ndkomstoplysnnger og eskattekort samt oplysnnger om restancer. Adgangen tl oplysnngerne skattemappen (R75) sker va den personlge TastSelv kode eller ved anvendelse af dgtal sgnatur. Adgangen tl oplysnnger Skattemappen R75 har ført, at regnskabsudarbejdelse og opgørelse af den skatteplgtge ndkomst for og selvstændgt erhvervsdrvende nu kan ske en reduceret ressourcendsats fra revsor, det der skal bruges mndre td på at ndhente nformatoner mm. Den dgtale adgang tl oplysnngerne og omfanget af de tlgængelge oplysnnger er særdeles nyttge for revsorerne, og revsorerne gver udtryk for at adgangen tl Skattemappen R75 har lettet revsorernes hverdag betydelgt. Gennem de seneste år er oplysnngerne endvdere blevet tdlgere tlgængelge således, at anvendelse af oplysnngerne naturlgt kan ndgå arbejdsprocessen at udarbejde regnskab og selvangvelse. Som følge heraf har selvstændgt erhvervsdrvende en lavere revsoromkostnng end tdlgere. I opdaterngen for 2007/08 ndgår admnstratve lettelser som følge af elektronsk onlne adgang tl Skattemappen (R75). De admnstratve lettelser er henført tl BEK nr af 17/ om skattemæssge krav tl regnskab (Mndstekravsbekendtgørelsen) og LBK nr. 869 af 12/1/2004 af skattekontrolloven. Tabel 4.5: BEK nr af 17/1/1999 om skattemæssge krav tl regnskab (Mndstekravsbekendtgørelsen) & LBK nr. 869 af 12/1/2004 af skattekontrolloven Informatonsforplgtelse Regnskabskrav vedr. årsregnskab (specfkatonskrav) - alle Segment Omstllngsomkostnng Løbende admnstratve Admnstratve lettelser Nettokonsekvenkostnnger om- Selvstændgt erhvervsdrvende Selvstædge erhvervsdr AMVAB-opdaterng

19 Dokumentaton relaton tl skatteregnskab Indberetnng af skatteplgtg ndkomst - alle vende - heltdslandmænd Selvstændge erhvervsdrvende - Deltdslandmænd (frtdslandmænd) Selvstædge erhvervsdrvende - heltdslandmænd Selvstændgt erhvervsdrvende Selvstædge erhvervsdrvende - heltdslandmænd Selvstændge erhvervsdrvende - Deltdslandmænd (frtdslandmænd) I alt De admnstratve lettelser ved adgangen tl Skattemappen (R75) er opgjort som en redukton af den tdlgere dentfcerede eksterne omkostnng tl revsorbstand forbundet opstllng af skatteregnskab og opgørelse og ndberetnng af skatteplgtg ndkomst for og selvstændge erhvervsdrvende. Tl opgørelse af lettelsen har der været afholdt en workshop deltagelse af regstrerede og statsautorserede revsorer. På workshoppen blev dels TastSelv Erhverv-løsnnger og dels elektronsk adgang tl skatteoplysnnger Skattemappen R75 drøftet. Lettelsen summeret ovenfor Tabel 4.5 er udtryk for en gennemsntlg redukton af revsoromkostnngerne på kr. for alt selvstændge erhvervsdrvende og heltdslandmænd og på 960 kr. for deltdslandmænd. Reduktonen af de admnstratve omkostnnger er foretaget lovgvnng, der har oprndelse natonal regulerng. Kvaltatvt nput og observatoner fra Workshop for drøftelse af Skattemappen R75 Skattemappen og nformatoner er særdeles velldt og brugervenlgt, men der bør være skkerhed for, at alle nformatoner, som SKAT er besddelse af, fremgår af skattemappen. AMVAB-opdaterng

20 Generelt ndsamles materale fortsat fra skatteyder tl revsor. Informatoner skattemappen bruges som kvaltetsskrng og factlste. Der er varerende opfattelse af valdteten af de tlgængelge oplysnnger. For eksempel anvendes oplysnnger om renter og pengensttutter stort set uden kontrol tl nformaton modtaget drekte fra pengensttutter. Det foreslås, at der for nvesterngsforennger dentfceres, hvlken skattetype forenngen er (oblgatonsbaseret eller aktebaseret). Betalte skatter bør dentfceres bedre B-skat, AM-bdrag, restskatter, restbdrag mv. Bloplysnnger bør kunne fltreres således, at der for blforhandlere kke fremgår alle bler mdlertdgt regstreret vrksomhedens navn. Det foreslås at SKAT s beregnede prvatforbrug fremgår af skattemappen. Der efterspørges en udvdelse af nformatonsomfanget R75S skattemappe for selskaber. TastSelv kode bør kunne fremsendes elektronsk tl skatteyder. Rådgveradgang tl skattemappen for rådgvere dgtal sgnatur bør kunne begrænses, således at alle en revsonsvrksomhed kke har adgang tl alle vrksomhedens klenter. På grund af denne problematk anvender få revsons rådgveradgang. I stedet omgås den personlge TastSelv kode og revsor får adgang denne kode. Dette begrænser skkerhed systemet og mulghed for dokumentaton/ansvarsplacerng for eventuelle fejl. Den dgtale løsnng Webreg De admnstratve konsekvenser for ne ved at bruge den dgtale ndberetnngsløsnng Webreg tl gennemførelse af ndberetnnger tl de offentlge myndgheder sammenlgnet anvendelse af manuelle løsnnger (blanketter og lgn.) er kke tdlgere blevet opgjort AMVAB-målngerne for Skattemnsteret. Derfor er nes admnstratve tdsforbrug ved brugen af Webreg blevet sammenlgnet det tlsvarende tdsforbrug forbndelse manuelle ndberetnnger forbndelse denne opdaterng. Identfkatonen af Webreg-mulghederne er foregået samarbejde Erhvervs- og Selskabsstyrelsens drfts- og udvklngsafdelng på IT området (Web og IT-servce (WIT)), der bl.a. admnstrer drften af Webreg, og samarbejde de myndgheder, som ndberetnngerne foretages tl, herunder således også SKAT. I forhold tl Skattemnsterets lovgvnng har analysen af Webreg-mulghederne og kortlægnngen af relevante nformatonsforplgtelser vst, at Webreg-mulghederne er relevante for følgende nformatonsforplgtelser. Regstrerng relaton tl ndeholdelsesplgt af A-skat (LBK nr. 678 af 12/8/2002 om opkrævnng af ndkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdskat for personer m.v.) Regstrerng told (LBK nr. 765 af 5/7/2004 af toldloven) AMVAB-opdaterng

21 Som led den aktuelle opdaterng er der foretaget en opdaterng på ovennævnte nformatonsforplgtelser, således at samtlge ndberetnnger foregår ved anvendelse af Webreg. Webreg gver ne mulghed for at ndberette opstart, ændrnger og ophør af vrksomhed. I forhold tl betydnngen af anvendelsen af Webreg vste analyserne grundlæggende følgende: Uanset, om der anvendes en manuel ndberetnngsform eller, om ne anvender Webreg, er det admnstratve arbejde frem tl selve ndberetnngen ens for begge ndberetnngsformer. Brugen af Webreg har således udelukkende ndflydelse på tden anvendt på selve ndberetnngen af oplysnngerne. I begge tlfælde skal de nødvendge regstrerngsoplysnnger fremskaffes, nden selve ndberetnngen kan foretages, men forhold tl selve ndberetnngen er omfanget af det admnstratve arbejde forskellgt. I forhold tl stftelser er det beregnet, at det er ca. 10 pct. lettere at foretage dsse ved brug af Webreg, sammenholdt de tradtonelle paprbaserede ndberetnngsløsnnger. I forhold tl regstrernger af ændrnger og afmeldelser er det beregnet, at ændrnger og afmeldelser foretaget va Webreg er 20 pct. hurtgere sammenholdt tdsforbruget på manuelle løsnnger. I forhold tl de to ovennævnte nformatonsforplgtelser er de admnstratve omkostnnger således nedjusteret. Nedjusterngen er dels foretaget ved at anvende forudsætnngen om at samtlge regstrernger på dsse forplgtelser foregår ved brug af Webreg (100 pct. dgtalserng) og dels ved at nedskrve de admnstratve omkostnnger henholdsvs 20 pct. hhv. 10 pct. forhold tl manuelle ndberetnnger. Betydnngen af denne opdaterng er vst tabellerne nedenfor: Tabel 4.6: LBK nr. 678 af 12/8/2002 om opkrævnng af ndkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdskat for personer m.v. Informatonsforplgtelse Omstllngsomkostnng Løbende admnstratve omkostnnger Admnstratve lettelser Nettokonsekvens Regstrerng relaton tl ndeholdelsesplgt af A-skat Tabel 4.7: LBK nr. 765 af 5/7/2004 af toldloven Informatonsforplgtelsomkostnnstratve Omstllngs- Løbende admn- Admnstratve Nettokonsekvens omkost- nnger lettelser Regstrerng - told AMVAB-opdaterng

22 Mulgheden for anvendelse af dgtale lønsedler I aprl 2005 blev der fremsat et lovforslag det formål at øge den dgtale kommunkaton, herunder skre de offentlge arbejdsgveres mulghed for at gå over tl anvendelse af dgtale lønsedler tl de ansatte fra og den 1. september Ved at gve prvate arbejdsgvere samme mulghed for at anvende dgtale lønsedler tl deres ansatte sgtede lovforslaget på at skabe grundlag for admnstratve lettelser. Lovforslaget blev vedtaget som Lov nr. 431 af 6/6/2005 om ændrng af forskellge love (Forenklng, harmonserng og objektverng af reglerne for nddrvelse af gæld tl det offentlge m.v. samt mulghed for anvendelse af dgtale lønsedler). Indtl denne opdaterng har målngen af nformatonsforplgtelsen Oplysnng tl 3. part om ndeholdelse af A-skat skelnet mellem som ndberetter manuelt på paprlønseddel eller dgtalt va dgtal lønseddel. Med vrknng fra denne opdaterng for Folketngsåret 2007/2008, opdateres Skattemnsterets admnstratve omkostnnger forhold tl den revderede AMVAB-metode vedr. 100 pct. dgtalserng, således at samtlge antages at anvende mulgheden for dgtale lønsedler. Som det fremgår af tabellen nedenfor, fører antagelsen om 100 pct. anvendelse af dgtale lønsedler, at de samlede admnstratve omkostnnger på nformatonsforplgtelsen Oplysnng tl 3. part om ndeholdelse af A-skat Bekendtgørelse af lov om opkrævnng af ndkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdskat for personer m.v. (LBK nr. 678 af 12/8/2002) reduceres ca. 138,7 mo. kr. på samfundsnveau, det portoudgfterne bortfalder forbndelse dgtal ndberetnng (jf. også blag C sde 418 vedrørende korrektoner på de forudgående målnger på denne bekendtgørelse). Tabel 4.8: LBK nr. 678 af 12/8/2002 om opkrævnng af ndkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdskat for personer m.v. Informatonsforplgtelse Omstllngsomkostnng Løbende admnstratve omkostnnger Admnstratve lettelser Nettokonsekvens Oplysnng tl 3. part om ndeholdelse af A-skat Konsekvenser af 100 pct. anvendelse af dgtal ndberetnng Af dgtalserngsstrategen for den offentlge sektor fremgår det, at al relevant skrftlg kommunkaton mellem ne og det offentlge skal foregå dgtalt senest Derfor vl der de kommende år ske en forholdsvs hurtg nedluknng af de paprbaserede kanaler for erhvervslvet, som gør det overflødgt at skelne mellem forskellge grader af udnyttelse af dgtale mulgheder. Fra og denne AMVAB-målng antages der derfor 100 procents udnyttelse af de dgtale løsnnger. I nedenstående tabel er vst de love/bekendtgørelser tlhørende nformatonsforplgtelser, hvor der fra og dette års opdaterng kke længere skelnes mellem manuel og dgtal ndberetnng, det der kun vl være en ndberetnngsmetode den dgtale. AMVAB-opdaterng

23 Dette har bevrket en lettelse på alt 0,9 mo. kr. som følge af redukton af nes udgfter tl porto. Tabel 4.9: Oversgt over love og bekendtgørelser 100 pct. dgtal ndberetnng Lov/Bekendtgørelse Informatonsforplgtelse Admnstratve omkostnnger manuel/dgtal ndberetnng Admnstratve omkostnnger ved 100 pct. dgtal ndberetnng Nettokonsekvens LBK nr. 638 af 21/8/1998 om forskellge forbrugsafgfter Angvelse og ndbetalng LOV nr. 416 af 26/6/1998 om afgft af antbotka og vækstfremmere anvendt foderstoffer LBK nr. 798 af 9/11/1998 om afgft af bekæmpelses-mdler LBK nr. 566 af 3/8/1998 om afgft af vsse flyrejser LBK nr. 561 af 3/8/1998 om afgft af hermetsk forseglede nkkelcadmum-akkumulatorer (lukkede nkkelcadmum-batterer) LBK nr. 568 af 3/8/1998 om afgft af vsse klorerede opløsnngsmdler Angvelse og ndbetalng - antbotka og vækstfremmere anvendt foderstoffer Angvelse og ndbetalng - bekæmpelsesmdler Angvelse og ndbetalng - flybefordrere Angvelse og ndbetalng - hermetsk forseglede nkkel-cadmumakkumulatorer (lukkede nkkelcadmumbatterer) Angvelse og ndbetalng - Klorerede opløsnngsmdler LOV nr. 418 af 26/6/1998 om afgft af kvælstof ndeholdt gødnnger m.m. LBK nr. 562 af 3/8/1998 om afgft af mneralvand m.v. Angvelse og ndbetalng - kvælstof Angvelse og ndbetalng - mneralvand og læskedrkkoncentrater AMVAB-opdaterng

24 LBK nr. 688 af 17/9/1998 om afgft af svovl Angvelse og ndbetalng - svovl LBK nr. 565 af 3/8/1998 om afgft af øl, vn og frugtvn m.m. LBK nr. 101 af 13/2/2001 om afgft af vsse emballager, poser, engangsservce og pvcfoler LBK nr. 739 af 3/9/2002 om afgft af lønsum m.v. LBK nr. 570 af 3/8/1998 om afgft af affald og råstoffer LBK nr. 765 af 5/7/2004 af toldloven LBK nr. 678 af 12/8/2002 om opkrævnng af ndkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdskat for personer m.v. Angvelse og ndbetalng - øl, vn og frugtvn Angvelse og ndbetalng af emballageafgft - stykbaseret Angvelse og ndbetalng af emballageafgft - vægtbaseret Angvelse og ndbetalng af lønsumsafgft - Fnansel vrksomhed Angvelse og ndbetalng af lønsumsafgft (årsregulerng) Angvelse og ndbetalng af lønsumsafgft Angvelse og ndbetalng af råstof og affaldsafgft Regstrerng - told Regstrerng relaton tl ndeholdelsesplgt af A-skat I alt Foreløbgt opgjorte admnstratve konsekvenser Der ndgår alt n ex-ante målnger Skattemnsterets AMVAB-målng, jf. tabel 4.10 nedenfor. Ex-ante målngerne af love og bekendtgørelser omfatter regler vedrørende udarbejdelse af skattemæssgt årsregnskab frem valuta, tre forskellge ændrnger af mndstekravsbekendtgørelsen (krav tl det skattemæssge årsregnskab), ændrng af oplysnngs- og dokumentatonsplgt om transfer prcng, dgtal motorregstre- AMVAB-opdaterng

25 rng, eindkomst, pensonsafkastbeskatnngslov (PAL) samt DRP/dgtal ndberetnng. De foreløbg opgjorte admnstratve omkostnnger udgør netto -589,4 mo. kr., svarende tl en lettelse på 684,8 mo. kr. og en forøgelse på 95,4 mo. kr. De ex-ante målte konsekvenser er forbundet en vs uskkerhed, og tallet vl kunne ændre sg, når de pågældende love og bekendtgørelser måles ex-post. Syv af de n ex-ante målnger ndgk forbndelse sdste og forrge års opdaterng af Skattemnsterets AMVAB-målng og blev alle beskrevet de respektve opdaterngsrapporter. De to sdste ex-ante målnger, der vedrører de forventede admnstratve konsekvenser forbundet pensonsafkastbeskatnngslov (PAL) samt DRP /dgtal ndberetnng, ndgår forbndelse dette års opdaterng af Skattemnsterets AMVAB-målng (07/08). Ex-ante vurderngerne af dsse gennemgås nærmere detaljer nedenfor. Samlet vurderes de at føre lettelser på 50,9 mo. kr. Tabel 4.10: Foreløbgt opgjorte admnstratve konsekvenser Ex-ante målnger som ndgår Skattemnsterets AMVAB-målng Lov nr. 422 af 6/6/2005 om ændrng af skattekontrolloven, kursgevnstloven og skattestyrelsesloven Ex-ante ttel: Forslag tl lov om ændrng af skattekontrolloven, kursgevnstloven og skattestyrelsesloven (Udarbejdelse af skattemæssgt årsregnskab frem valuta), aprl 2004 Bek. nr. 593 af 12/6/2006 om krav tl det skattemæssge årsregnskab mv. for større - Mndstekravsbekendtgørelse Ex-ante ttel: Forslag tl ændrng af bekendtgørelse om krav tl det skattemæssge årsregnskab mv. (mndstekravsbekendtgørelsen) for selskaber, jul 2005 Bek. nr. 594 af 12/6/2006 om krav tl det skattemæssge årsregnskab mv. for mndre - Mndstekravsbekendtgørelse Ex-ante ttel: Vurderng af forslag tl ændrng af mndstekravsbekendtgørelsen - personlgt drevne, september 2005 Bekendtgørelse nr. 407 af 4/7/2005 om krav tl det skattemæssge årsregnskab mv. - Mndstekravsbekendtgørelse Ex-ante ttel: Vurderng af forslag tl ændrng af mndstekravsbekendtgørelsen opdelng af mndstekravsbekendtgørelsen, jun 2006 Lov nr. 408 af 1/6/2005 om ændrng af skattekontrolloven, skattestyrelsesloven, lgnngsloven og tonnageskatteloven Ex-ante ttel: Forslag tl lov om ændrng af skattekontrolloven, Skattestyrelsesloven, Lgnngsloven og tonnageskatteloven (Ændrng af oplysnngs- og dokumentatonsplgt vedrørende transfer prcng), aprl 2005 Lov nr. 309 af 19/4/2006 om regstrerng af køretøjer Ex-ante ttel: Vurderng af forslag tl lov om dgtal motorregstrerng, februar 2005 Foreløbgt opgjorte konsekvenser (kr.) AMVAB-opdaterng

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Økonom- og Erhvervsmnsteret (Blag A) Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Økonom- og Erhvervsmnsterets

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 Advokat Bors Frederksen Advokat Jørgen Holst Advokatfrmaet Poul Schmth Holst, Advokater Vester Farmagsgade 23 Hans Broges Gade 2 1606 København V 8100 Århus C J.nr. 89-14585 BORIDERJCWZ Redegørelse medfør

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007 Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Drektoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Denne

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Skatteministeriet Aktivitetsbaseret måling af nes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Skatteministeriets område i perioden

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Oblgatorsk opgave 2 Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Opgavens prmære formål er at lgne formen på tag-hjem delen af eksamensopgaven. Der

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Bemærknnger tl lovforslaget Almndelge bemærknnger l. ndlednng 2. Lovforslagets ndhold 2.1. ndførelse af nye sanktoner for overtrædelse af de fællesskabsretlge udbudsregler 2.2. Justerng af standstl-reglerne

Læs mere

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organsatonsmanual Organsatonen bag SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 En robust organsaton SIKA Rengørng blev grundlagt 2001 af Bent Hansen, som enkeltmandsvrksomhed.

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger Udvklngen de kommunale udlgnngsordnnger af Svend Lundtorp AKF Forlaget Jun 2004 Forord Dette Memo er skrevet de sdste måneder af 2003, altså før strukturkommssonens betænknng og før Indenrgsmnsterets

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet Advokatfrmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederkshavn TIL 98 4334 - LE/UJ Mv. Sekr. Vestermarksve 38 9900 Frederkshavn VEDTÆGTER for Andesforenngen Feddet 1. Navn og hjemsted 1.1- Forenngens

Læs mere

Ernst & Youngs oversigt over administrative effektiviseringsforslag til Nyborg kommune

Ernst & Youngs oversigt over administrative effektiviseringsforslag til Nyborg kommune Ernst & Youngs oversgt over admnstratve effektvserngsforslag tl Nyborg kommune Forslag Kommentarer Samlet drøftet med borgmester, kommunaldrektør og økonomchef. Omfatter alt følgende 7 punkter. Potentalet

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen.

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen. VEJLEDNING I OPGØRELSE AF OMKOSTNINGER TIL ENERGIBESPARELSER 1. Vejlednngen skal benyttes af alle fjernvarmeværker Alle værker, der har et energsparemål, skal benytte denne vejlednng tl ndberetnng af omkostnnger

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 271218 Brevd. 2118731 Ref. KASH Dr. tlf. 4631 3066 katrnesh@rosklde.dk NOTAT:Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2014 17. august

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed Bevllngsområde 30.32 Øvrg folkeskolevrksomhed Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrvelse opgaver nden for øvrg folkeskolevrksomhed Området omfatter aktvteter tlknytnng tl den almndelge folkeskoledrft

Læs mere

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne.

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne. Dette dokument beskrver overordnet de væsentlge ændrnger tl verson 2.6. I dokumentet er kun medtaget de ændrnger, der har medført ændrnger tl revsonsrapporten. I det omfang der er behov for uddybnng af

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2013. Og den gennemsntlge startløn er nu på den pæne sde af 32.000 kr.

Læs mere

Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 231 om Naalakkersuisuts forbrug af eksterne konsulenter og ansatte med bopæl i udlandet. Svar på spørgsmål 1.

Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 231 om Naalakkersuisuts forbrug af eksterne konsulenter og ansatte med bopæl i udlandet. Svar på spørgsmål 1. Anngaasaqarnermut Akleraartarnermullu Naalakkersusoq Naalakkersusoq for Fnanser og Skatter NAALAKKERSUSUT GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af natssartut Vvan Motzfeldt, Sumut Besvarelse af 37 spørgsmål nr.

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.9.2015 C(2015) 6588 fnal KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 om ændrng af Kommssonens delegerede forordnng (EU) 2015/35 for så vdt angår beregnng

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

OPI virksomhedsinvolvering:

OPI virksomhedsinvolvering: 18. jun 2012 OPI vrksomhedsnvolverng: Erfarnger fra OPI-Lab demonstratonsprojekt 1 1 Det Intellgente Hosptalsbaderum Peter Bamberg Jensen, OPI projektleder Syddansk Sundhedsnnovaton Regon Syddanmark Peter.Bamberg.Jensen@regonsyddanmark.dk

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Advokatfrmaet Poul Schmth JULI 2011 J.nr.: 8914888 BORDERdjj Redegørelse medfør af konkurslovens 125, stk. Fjordbank Mors under konkurs Skfteretten Holstebro - SKS 8D-240/201 1 Konkursdag: 27. jun 2011

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen.~,I-,, ~,. I. NYBORG KOMMUNE Teknsk forvaltnng 1992 2. oplag, august 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund og ndhold Forholdet tl andet planlægnng

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

PRODUKTIONSEFFEKTEN AF AVL FOR HANLIG FERTILITET I DUROC

PRODUKTIONSEFFEKTEN AF AVL FOR HANLIG FERTILITET I DUROC PRODUKTIONSEFFEKTEN AF AVL FOR HANLIG FERTILITET I DUROC MEDDELELSE NR. 1075 Vrknngsgraden (gennemslaget) tl en produktonsbesætnng for avlsværdtallet for hanlg fertltet Duroc blev fundet tl 1,50, hvlket

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder Dokumenttype: Teknsk anvsnng Forfatter: FDC Punktklder TA henvsnnger TA. nr.: P04 Vers on: 1 Gyldg fra: 01.01.2013 Sder: Sdst ændret: 14.11.2012 Oprettet 22. nov. 2012 0 Indhold 1 Indlednng... 2 2 Metode...

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 6. jul 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner m.v. (junor covered bonds) (udstedt peroden 1.

Læs mere

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii ORGINAL EKS~MPL4R dåto 1r~17-2t/, -~ 9 LDk4II~PL11~N~. ft 12. w~dvut~ n~kkaj~1o.n,jrw MHRJIFFtE1~~BY, NARIH1ER k~ummune M...t... O~ Indholdsfortegnelse Sde REDEGØRELSE Generelt Lokalpanens område Lokapanens

Læs mere

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 > MfA V Udstyr Trafkspejle Vejregler for trafkspejles egenskaber og anvendelse Vejdrektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 Vejreglernes struktur I henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (Trafkmnsterets

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutt - Grønlandsk Lovsamlng Sere C-I 14.december oss Afsnt 5, Gruppe 1 Lb.nr. 9. Aftale om tjenestebolger Grønland I medfør at 15, stk. 2 lov om statens tjenestemænd GrØnland, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Årsrapport. (intern)

Årsrapport. (intern) Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautorseret revsonsakteselskab haders[ev bdodk Jomfrusten 27, Box 391 www.bdo.dk DK-6100 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 Chrstansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Årsrapport 2010/11

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 3. december 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner mv. (junor covered bonds) (udstedt peroden

Læs mere

Luftfartens vilkår i Skandinavien

Luftfartens vilkår i Skandinavien Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng for valg af transportform Af Mette Bøgelund og Mkkel Egede Brkeland, COWI Trafkdage på Aalborg Unverstet 2000 1 Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 tl brug for rammeaftalen på de socale og socalpsykatrske tlbud Denne skabelon omfatter kommunens forventnnger tl forbrug af

Læs mere

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn Brugerhåndbog Del IX Formodel tl beregnng af udlandsskøn September 1999 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 3 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 1. Indlednng FUSK er en Formodel tl beregnng af UdlandsSKøn.

Læs mere

Resume af sektorernes regnskaber

Resume af sektorernes regnskaber Resume af sektorernes er Efterfølgende er de af Byrådet fastlagte sektorers er resumeret. Der er knyttet enkelte overordnede kommenteser tl sektorernes resultater. For en uddybende beskrvelse af sektorernes

Læs mere

Insttut for samfundsudvklng og planlægnng Fbgerstræde 11 9220 Aalborg Øst Ttel: Relatv Fasepostonerng Med bllge håndholdte GPS-modtagere Projektperode: Februar 2006 Jul 2006 Semester: 10. Projektgruppe:

Læs mere

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke d. 23.5.2013 Fastlæggelse af strukturel arbedsstyrke Dokumentatonsnotat tl Dansk Økonom, Forår 2013 For at kunne vurdere økonomens langsgtede vækstpotentale og underlggende saldoudvklng og for at kunne

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS)

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) Handlngsplanens aktvteter struktureres ndenfor strategens temaer: Regon er et attraktvt sted at bo, arbejde og drve vrksomhed De rette kompetencer styrker væksten Innovaton og store anlægsnvesternger skaber

Læs mere

faktaark om nybygningens og 5. sporets kapacitet

faktaark om nybygningens og 5. sporets kapacitet Trafkudvalget 2008-09 TRU alm. del Blag 602 Offentlgt greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune shøj kommune kalundborg kommune lejre kommune odsherred kommune rosklde kommune solrød kommune vallensbæk

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30)

ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) NDESBOIGFORENINGEN PEBINGE DOSSERING 30 (PD30) 1 Formand Peter Hansen Telefon: 3536 6912 E-mal: hansn@hansen.mal.dk Næstformand Nels Radsch Telefon: 3539 1944 E-mal: Nels@pd30.dk Sekretær Hennng J. Jerchau

Læs mere

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødnng Angelo Andersen.. Problemformulerng I forbndelse med ønsket om at reducere kvælstof udlednngen fra landbruget kan det være nyttgt at undersøge hvordan landbruget

Læs mere

Husholdningsbudgetberegner

Husholdningsbudgetberegner Chrstophe Kolodzejczyk & Ncola Krstensen Husholdnngsbudgetberegner En model for husholdnngers daglgvareforbrug udarbejdet for Penge- og Pensonspanelet Publkatonen Husholdnngsbudgetberegner En model for

Læs mere

Hovedgård Skole Tlf.: 76291900 Fax: 75661141

Hovedgård Skole Tlf.: 76291900 Fax: 75661141 Hovedgård Skole... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 5 Indsatsområder og resultater... 5 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 8 ndsatsområder...

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2012. Og den gennemsntlge startløn er fortsat på den pæne sde af 31.500

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011 Fakta om Erhvervet Af. Cand. Oecon. Fnn Chrstensen, klde: Fakta om Erhvervet 0, udgvet Landbrug & Fødeer Landbrug & Fødeer udgav november 0 den seneste udgave publkatonen Fakta om Erhvervet 0, Notatder

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL 4. september2012 LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www almenboaarhus.dk

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00 Betjenngsvejlednng Trådløs motoraktuator 1187 00 Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng... 2 Enhedsoversgt... 3 Monterng... 3 Afmonterng... 3 Spændngsforsynng... 4 Ilægnng af batter... 4 Tlstand ved faldende

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

NYBORG. KOMMUNE Lokalpian. nr. 36

NYBORG. KOMMUNE Lokalpian. nr. 36 NYBORG KOMMUNE Lokalpan nr. 36 for DSB S anlægsområde ved Knudshoved samt for dele af tlgrænsende arealer. 2. oplag, august 1997 NYBORG KONMIJNE LOKALPLAN NR. 36 FOR DSB S ANLÆGSORNADE VED KNUDSHOVED SANT

Læs mere

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Økonometr Prøveeksamen Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Resultaterne denne besvarelse er fremkommet ved brug af eksamensnummer 7. Dne

Læs mere

14 Omkostningsindeks for dagrenovation og slamsugning

14 Omkostningsindeks for dagrenovation og slamsugning 133 14 Omkostnngsndeks for dagrenovaton og slamsugnng 14.1 Grundlæggende nformaton om ndekset 14.1.1 Navn Omkostnngsndeks for dagrenovaton og slamsugnng. 14.1.2 Formål Formålet med ndeksene er at belyse

Læs mere

Personfnidder blokerer for politiske reformer

Personfnidder blokerer for politiske reformer Personfndder blokerer for poltske reformer Danskernes dom er klar: mededæknng Danmark blver for høj grad domneret af personspørgsmål. En ny Cevea-undersøgelse vser, at de mange personsager dansk poltk

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet Teknsk forskrft TF 3.4.1 pændngskvaltet Tlslutnngsbetngelserne med hensyn tl spændngskvaltet for forbrugsanlæg tlsluttet transmssonsnettet 02.04.2013 02.04.2013 02.04.2013 09.04.2013 DATE 1.3 PHT FBC FJ

Læs mere

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter Marco Gol, Ph.D, & Shahamak Rezae Den Socale Højskole København & Rosklde Unverstetscenter Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 1: tdernes morgen Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 2 : Den ratonelle ndvandrer

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Trsdag den 10. januar 2012 kl. 19.00 Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende

Læs mere

DISCPLINÆR- OG. QR ESKIKKED& BYGNNGSSAC.KYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol

DISCPLINÆR- OG. QR ESKIKKED& BYGNNGSSAC.KYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol KLG ESG RE F DISCPLINÆR- OG QR ESKIKKED& BYGNNGSSCKYNDIGE Fors de Revson sove rs gt Kontroleftersyn Krterum fslutnngsdato fgørelse Gældende tl typske karakterer 17 jun 2013 cceptabel Stkprøve 6 december2012

Læs mere

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang . Kort beskrvelse TheraPro HR9 Elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 4 Med den elektronske radatortermostat kan du ndstlle rumtemperaturen nøjagtgt efter

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere