Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:"

Transkript

1 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30. jun Aprl 2009 Rambøll Management Consultng Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé 3 2. Indlednng Kort om opdaterngen Læsevejlednng 6 3. Udvklngen de admnstratve omkostnnger samt andre relevante resultater (ABC-fordelng mv.) Udvklngen de admnstratve omkostnnger peroden 1. jul 2007 tl jun 2008 Udvklngen de admnstratve omkostnnger sden De admnstratve omkostnngers oprndelse (ABC-fordelng) 9 4. Gennemgang af alle ændrede/nye regler samt øvrge ntatver admnstratve konsekvenser Endelgt opgjorte admnstratve konsekvenser Foreløbgt opgjorte admnstratve konsekvenser Englsh summary the development of the admnstratve burdens for the Mnstry of Taxaton from July 2007 to June Blag A. Oversgt over ændrnger nes årlge admnstratve omkostnnger pr. lov/bekendtgørelse fordelt på segmenter, nformatonsforplgtelser, ndberetnngsmetoder og oplysnngskrav 34 Departementet 34 Opdaterng 06-07: BEK nr af 17/1/ Opdaterng 07-08: BEK nr af 17/1/ Opdaterng 06-07: LBK nr. 101 af 13/2/ Opdaterng 07-08: LBK nr. 101 af 13/2/ Opdaterng 06-07: LOV nr. 416 af 26/6/ Opdaterng 07-08: LOV nr. 416 af 26/6/ Opdaterng 06-07: LOV nr. 418 af 26/6/ Opdaterng 07-08: LOV nr. 418 af 26/6/ Opdaterng 06-07: LBK nr. 561 af 3/8/ Opdaterng 07-08: LBK nr. 561 af 3/8/ Opdaterng 06-07: LBK nr. 562 af 3/8/ Opdaterng 07-08: LBK nr. 562 af 3/8/ Opdaterng 06-07: LBK nr. 565 af 3/8/1998 Opdaterng 07-08: LBK nr. 565 af 3/8/ Opdaterng 06-07: LBK nr. 566 af 3/8/ Opdaterng 07-08: LBK nr. 566 af 3/8/ Opdaterng 06-07: LBK nr. 568 af 3/8/ Opdaterng 07-08: LBK nr. 568 af 3/8/ Opdaterng 06-07: LBK nr. 570 af 3/8/ Opdaterng 06-07: LBK nr. 570 af 3/8/ Opdaterng 06-07: LBK nr. 638 af 21/8/ Opdaterng 06-07: LBK nr. 638 af 21/8/ Opdaterng 06-07: LBK nr. 678 af 12/8/ Opdaterng 07-08: LBK nr. 678 af 12/8/ Opdaterng 06-07: LBK nr. 688 af 17/9/ Opdaterng 07-08: LBK nr. 688 af 17/9/ Opdaterng 06-07: LBK nr. 739 af 3/9/ Opdaterng 07-08: LBK nr. 739 af 3/9/ AMVAB-opdaterng

3 Opdaterng 06-07: LBK nr. 765 af 5/7/ Opdaterng 07-08: LBK nr. 765 af 5/7/ Opdaterng 06-07: LBK nr. 798 af 9/11/1998 Opdaterng 06-07: LBK nr. 798 af 9/11/ Opdaterng 06-07: LBK nr. 869 af 12/1/ Opdaterng 07-08: LBK nr. 869 af 12/1/ Opdaterng 06-07: LBK nr. 966 af 14/10/2005 Opdaterng 07-08: LBK nr. 966 af 14/10/ Blag B. Kort om AMVAB-metoden 424 Blag C. Korrektoner tl ekssterende målnger 427 Blag D. Lste over regler der udskydes tl næste opdaterng 435 Blag E. Oversgt over ex-ante målnger som ndgår målngen 439 AMVAB-opdaterng

4 1. Resumé Center for Kvaltet ErhvervsRegulerng (CKR) under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har, assstance fra Rambøll Management, gennemført en opdaterng af AMVABmålngen på Skattemnsterets område. De løbende admnstratve omkostnnger ved Skattemnsterets erhvervsrettede regulerng er det seneste folketngsår faldet 795,4 mo. kr., svarende tl et fald på ca. 9,6 pct. forhold tl nveauet Udvklngen skyldes ændrede krav tl ne som følge af nye eller ophævede love og bekendtgørelser fra folketngsåret 07/08 samt nye dgtale ndberetnngsløsnnger, som letter nes admnstraton. I denne opdaterng ndgår de endelgt målte konsekvenser ved nye regler, som ne har fået erfarng at efterleve. Derudover ndgår vedtagne love og bekendtgørelser fra tdlgere folketngsår, som ne endnu kke har erfarng at efterleve, men som forbndelse forslagenes fremsættelse er blevet ex-ante målte. 1 For dsse regler gælder det, at der er tale om foreløbgt opgjorte konsekvenser. For de love og bekendtgørelser hvor konsekvenserne kan endelgt opgøres, er der samlet set tale om nye admnstratve lettelser for ca. 744,4 mo. kr. Her tl kommer to kke-tdlgere afrapporterede ex-ante målnger, der tlsammen fører lettelser for ca. 50,9 mo. kr. Ex-ante målte konsekvenser er forbundet en vs uskkerhed, og tallet vl kunne ændre sg, når de pågældende love og bekendtgørelser måles expost på baggrund af yderlgere vrksomhedsntervew. Hovedagttagelserne for denne opdaterng er følgende: For skattekontrolloven udgør de admnstratve lettelser ca. 9,9 mo. kr. forbndelse lempelser som følge af dgtal ndberetnng af den skatteplgtge ndkomst for selvstændge erhvervsdrvende. Det er skønnet, at besparelsen ved anvendelse af den dgtale ndberetnng TastSelv Erhverv - reducerer revsoromkostnngerne tl selve ndberetnngen af selvangvelsen 15 pct. For skattekontrolloven udgør de admnstratve lettelser endvdere ca. 438,1 mo. kr. som følge af en reduceret revsoromkostnng forbndelse opgørelse og ndberetnng af selvangvelse udover vrksomhedsdelen for selvstændge erhvervsdrvende og landmænd, som følge af revsors adgang tl en lang række oplysnnger den personlge skattemappe R75, som tdlgere blev ndsamlet og behandlet manuelt. For mndstekravsbekendtgørelsen er lettelsen opgjort tl ca. 151,2 mo. kr. som følge af en reduceret revsoromkostnng forbndelse opgørelse af skatteregnskabet for selvstændge erhvervsdrvende og landmænd, som følge af revsors adgang tl en lang række oplysnnger den personlge skattemappe R75, som tdlgere blev ndsamlet og behandlet manuelt. Dgtalserngen af lønsedler har reduceret byrderne vedrørende nformatonsforplgtelsen Oplysnng tl 3. part om ndeholdelse af A-skat LBK nr. 678 af 1 Ex-ante målnger gennemføres løbet af et folketngsår af lovforslag eller udkast tl bekendtgørelser, som forventes at have samlede admnstratve konsekvenser (omkostnnger eller lettelser) for over tmer årlgt for de omfattede. Ex-ante målngerne er lgesom expost opgørelserne baseret på vrksomhedsntervew. AMVAB-opdaterng

5 12/08/2002 om opkrævnng af ndkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdskat for personer m.v. 138,7 mo. kr. For de love og bekendtgørelser, hvor konsekvenserne er foreløbgt opgjorte, er der samlet set tale om nye admnstratve lettelser for ca. 50,9 mo. kr. De foreløbgt opgjorte konsekvenser kan henføres tl ex-ante målngen af de admnstratve konsekvenser for ne ved etablerngen af mulgheden for leverng af dgtale skattendberetnnger ved anvendelse af DRP-løsnngen og de admnstratve konsekvenser ved ændrng af PAL-skatten. Lettelsen forbndelse DRP-løsnngen er for Skattemnsterets vedkommende opgjort tl 61,6 mo. kr., og byrden forbndelse ændrng af PAL skatteberegnngen er opgjort tl 10,6 mo. kr. Ex-ante målnger er forbundet en vs uskkerhed, og tallet vl kunne ændre sg, når de pågældende love og bekendtgørelser måles ex-post. Udvklngen de admnstratve omkostnnger for erhvervslvet sden 2001 De løbende admnstratve omkostnnger ved mnsterets regulerng var ved nulpunktsmålngen ,1 mo. kr. og er per 30. jun 2008 opgjort tl 7.504,8 mo. kr. 2 Samlet set er de løbende admnstratve omkostnnger på Skattemnsterets område således faldet 2.632,4 mo. kr. sden 2001, svarende tl et fald på ca. 26,0 pct. De endelgt opgjorte admnstratve omkostnngers oprndelse fordeler sg således. 14,7 pct. stammer fra nternatonal, prmært EU regulerng (A-regulerng). 6,8 pct. har delvs oprndelse nternatonal regulerng (B-regulerng). 78,5 pct. stammer fra natonal regulerng (C-regulerng) 2 Beløbet er nklusve ex-ante målnger AMVAB-opdaterng

6 2. Indlednng Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har af Folketnget fået tl opgave at følge udvklngen de admnstratve omkostnnger for erhvervslvet som følge af den erhvervsrettede lovgvnng. Denne opgave er en følge af regerngens ambton om at reducere de admnstratve omkostnnger for danske op tl 25 pct. 2010, jf. regerngens vækststrateg Vækst vlje fra Målsætnngen er senest blevet genfremsat regerngsgrundlaget Mulghedernes samfund fra november 2007 og regerngens afbureaukratserngsplan for det erhvervsrettede område fra marts I blev der gennemført en AMVAB-bassmålng af de admnstratve omkostnnger for ne som følge af al erhvervsrettet regulerng de danske mnsterer. Målngen vste nveauet af admnstratve omkostnnger 2001, hvor regerngen tltrådte (nulpunktsmålng) og nveauet (bassmålng). For at følge udvklngen de admnstratve omkostnnger gennemfører Erhvervs- og Selskabsstyrelsen én gang årlgt en opdaterng af AMVAB-målngerne for alle mnsterer erhvervsrettet lovgvnng. En AMVAB-opdaterng ndebærer en kvantfcerng af såvel de admnstratve omkostnnger som de admnstratve lettelser for erhvervslvet som følge af ny regulerng fra det forgangne folketngsår. Herudover ndgår effekten af øvrge ntatver, eksempelvs dgtalserngstltag og admnstratve forenklnger, som har betydnng for nes håndterng af deres admnstratve opgaver. Hdtl er udelukkende dgtale løsnnger, som kan kobles tl en konkret lovbunden ndberetnng, blevet nkluderet AMVAB-målngerne. Denne tlgang har vst sg at være for begrænsende forhold tl den udvklng, som den offentlge sektor har gennemgået og vl gennemgå de kommende år. Det har således vst sg at være en udfordrng at måle effekten af dgtalserngsntatver, der kke kan relateres tl en konkret offentlg plgt, men som fører reelle admnstratve lettelser for ne, og som efterspørges af erhvervslvet. Det gælder fx skattemappen, der gver ne og deres revsorer hurtg adgang tl og oversgt over deres skatteoplysnnger, og NemKonto, som letter fnanselle s admnstraton forbndelse pengeoverførsler tl deres kunder betydelgt. Fra og denne AMVAB-opdaterng nkluderes ntatver, der letter nes nterne admnstraton, AMVABmålngerne, da de som øvrge admnstratve lettelser frgør ressourcer ne og der vrker tl at skabe vækst og beskæftgelse. Af dgtalserngsstrategen for den offentlge sektor fremgår det, at al relevant skrftlg kommunkaton mellem ne og det offentlge skal foregå dgtalt senest Derfor vl der de kommende år ske en forholdsvs hurtg nedluknng af de paprbaserede kanaler for erhvervslvet, som gør det overflødgt at skelne mellem forskellge grader af udnyttelse af dgtale mulgheder. Fra og denne AMVAB-målng antages der derfor 100 procents udnyttelse af de dgtale løsnnger. Beregnngerne af dgtale lettelser er fortsat baseret på vrksomhedsntervews (se endvdere blag B). Med AMVAB-målngerne er det mulgt løbende at opgøre, hvlken effekt mnsterernes erhvervsrettede ntatver (både lovgvnngsmæssge og øvrge ntatver som f. eks. dgtalserngsntatver) har for nes admnstratve omkostnnger. Målngerne skal på den måde bruges tl at følge op på, hvordan det går mnsterernes ndsats for at reducere nes admnstratve omkostnnger op tl 25 pct AMVAB-opdaterng

7 2.1 Kort om opdaterngen I denne rapport præsenteres opdaterngen af Skattemnsterets AMVAB-målng. Opdaterngen vser udvklngen Skattemnsterets admnstratve omkostnnger sden sdste opdaterng, som nkluderede regler frem tl Lgeledes vser opdaterngen den samlede udvklng mnsterets admnstratve omkostnnger sden mnsterets nulpunktsmålng november Boks 1: Faktaboks om Skattemnsterets opdaterng Fakta om opdaterngen: Rapporten ndeholder en opdaterng af Skattemnsterets AMVAB-målng lovgvnng, som er trådt kraft peroden d. 1. jul 2007 tl 30. jun Tdlgere AMVABmålnger (AMVAB-bassmålngen og AMVAB-opdaternger) kan læses på Regler admnstratve konsekvenser for ne, som er udstedt peroden 1. jul 2007 tl 30. jun 2008, men som endnu kke er trådt kraft, eller som ne endnu kke har erfarng at efterleve, opdateres forbndelse næste opdaterng af folketngsåret 08/09. En oversgt over dsse regler er at fnde blag D. Opdaterngen nkluderer de endelgt opgjorte konsekvenser ved 20 love og bekendtgørelser samt de foreløbgt opgjorte konsekvenser ved 2 love/bekendtgørelser. De admnstratve omkostnnger er sden nulpunktsmålngen (opgørelse per november 2001) tl jun 2008 faldet 2.632,4 mo. kr., svarende tl 26,0 pct. De admnstratve omkostnnger er opgjort 2005 prser, mens hovedparten af oplysnngerne omkrng antal berørte tager udgangspunkt data fra 2004 eller de senest tlgængelge data. Organserng af målngen: Målngen er gennemført af Rambøll Management Consultng. Skattemnsteret og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har fulgt målngen og har løbende været nddraget forbndelse afklarng af lovmæssge, metodske og andre problemstllnger. Erhvervslvets nteresse- og brancheorgansatoner har haft lejlghed tl at kommentere på denne rapport. 2.2 Læsevejlednng Denne rapport ndeholder en præsentaton af opdaterngens resultater. Kaptel 3 ndeholder en overordnet status på de samlede admnstratve konsekvenser ved Skattemnsterets erhvervsrettede lovgvnng pr. jun 2008, udvklngen de admnstratve omkostnnger sden november 2001, samt andre relevante resultater, herunder ABC-fordelng mv. Kaptel 4 ndeholder de endelgt opgjorte konsekvenser ved ændrede/nye regler admnstratve konsekvenser på Skattemnsterets område samt de foreløbgt opgjorte AMVAB-opdaterng

8 konsekvenser ved vedtagne love og bekendtgørelser, som er blevet ex-ante målte, men som kke har haft vrknng blandt ne. Kaptel 5 ndeholder de metodske udfordrnger forbndelse opdaterngen, mens kaptel 6 ndeholder et engelsk resumé. Blag A ndeholder en oversgt over de admnstratve omkostnnger ved de love og bekendtgørelser, der ndgår dette års opdaterng. Blag B ndeholder en kort beskrvelse af AMVAB-metoden. Blag C ndeholder en oversgt over korrektoner tl ekssterende målnger. Blag D ndeholder en oversgt over love og bekendtgørelser, som er blevet udskudt tl næste års opdaterng. Blag E ndeholder en oversgt over ex-ante målnger, som ndgår målngen. AMVAB-opdaterng

9 3. Udvklngen de admnstratve omkostnnger samt andre relevante resultater (ABC-fordelng mv.) 3.1 Udvklngen de admnstratve omkostnnger peroden 1. jul 2007 tl 30. jun 2008 Tabel 3.1 vser, at der ndgår alt tyve endelgt opgjorte love og bekendtgørelser opdaterngen på Skattemnsterets område og to foreløbgt opgjorte regler form af ex-ante målnger. Tabel 3.1: Antal love mv., der ndgår opdaterngen 3. Antal love/bekendtgørelser alt Endelgt opgjorte love/bekendtgørelser Foreløbgt opgjorte love/bekendtgørelser Departementet I alt for mnsteret I Tabel 3.2 nedenfor præsenteres en oversgt over de samlede admnstratve omstllngsomkostnnger og de løbende admnstratve konsekvenser ved mnsterets lovgvnng peroden 1. jul 2007 tl 30. jun 2008 samt udskudte regler fra tdlgere folketngsår, som har fået vrknng blandt ne. Herudover fremgår de foreløbgt opgjorte konsekvenser fra love/bekendtgørelser fra tdlgere folketngsår, som er blevet ex-ante målt, men som endnu kke kan opgøres endelgt, ford ne kke har erfarng at efterleve reglerne. Tabel 3.2: Oversgt over de samlede admnstratve omstllngsomkostnnger og de løbende admnstratve konsekvenser ved mnsterets lovgvnng peroden 1. jul 2007 tl 30. jun Foreløbgt opgjorte omstllngsomkostnnger Endelgt opgjorte omstllngsomkostnnger Foreløbgt opgjorte konsekvenser Endelgt opgjorte konsekvenser Netto løbende konsekvenser (mo. kr.) (mo. kr.) (mo. kr.) (mo. kr.) (mo. kr.) Departementet 589,6 0-50,9-744,4-795,4 I alt for mnsteret 589,6 0-50,9-744,4-795,4 Som det fremgår af Tabel 3.2, fører de regulerngsmæssge ændrnger, der er gennemført peroden, et nettofald de admnstratve omkostnnger på 795,4 mo. kr. Dette tal dækker over endelgt opgjorte admnstratve lettelser for 744,4 mo. kr. samt foreløbgt opgjorte lettelser for 50,9 mo. kr. 3 Blag D ndeholder en oversgt over de regler fra folketngsåret 07/08, som udskydes tl næste års opdaterng, ford reglerne kke var trådt kraft per 30. jun 2008, eller ford ne endnu kke har erfarnger at efterleve reglerne. AMVAB-opdaterng

10 I kaptel 4 redegøres for de enkelte ændrnger, som har ført admnstratve konsekvenser for erhvervslvet (jf. også blag C sde 418 vedrørende korrektoner på de forudgående målnger). 3.2 Udvklngen de admnstratve omkostnnger sden 2001 Tabel 3.3 vser udvklngen mnsterets løbende admnstratve omkostnnger fra november 2001 tl jun Sden 2001 er mnsterets admnstratve omkostnnger faldet 2.632,4 mo. svarende tl et fald på 26,0 procent. Her er regnet foreløbgt opgjorte admnstratve lettelser på alt 589,4 mo. kr., som skal endelgt opgøres forbndelse senere opdaternger. Fraregnes dsse ex-ante målnger har mnsteret opnået en redukton de admnstratve omkostnnger på 2.043,0 mo. kr. svarende tl et fald 20,2 procent. Tabel 3.3: Udvklngen mnsterets løbende admnstratve omkostnnger fra november 2001 tl jun 2008 Admnstratve omkostnnger 2001 Admnstratve omkostnnger jun 2008 Procentvs redukton de admnstratve omkostnnger sden 2001 Departementet ,0 I alt for mnsteret ,0 3.3 De admnstratve omkostnngers oprndelse (ABC-fordelng) Tabel 3.4 nedenfor vser, hvorfra de admnstratve omkostnnger på Skattemnsterets område, stammer. Af tabellen fremgår det, at de admnstratve omkostnnger både på tdspunktet for nulpunktsmålngen og dag, prmært er en konsekvens af lovgvnng, der har dansk oprndelse (C-regulerng), det omkrng 78 pct. af regulerngen under Skattemnsteret har oprndelse natonal lovgvnng. Sden november 2001 er der sket en udvklng de admnstratve omkostnngers oprndelse: 2001 var 82,6 pct. af de admnstratve omkostnnger på Skattemnsterets område C- regulerng, 5,6 pct. var B-regulerng og 11,8 pct. var A-regulerng. Tabel 3.4: De admnstratve omkostnngers oprndelse (procentvs fordelng) Nulpunktsmålng (2001) Status jun 2008 A B C A B C Departementet 11,8 5,6 82,6 14,8 6,9 78,3 I alt for mnsteret 11,8 5,6 82,6 14,8 6,9 78,3 Tabel 3.5 vser udvklngen de admnstratve omkostnnger for de love og bekendtgørelser, der ndgk på top 10-lsten Langt hovedparten af de admnstratve omkostnnger kan henføres tl Skattekontrolloven, som samlet set tegner sg for omkrng halvdelen af mnsterets omkostnnger. Tabellen er tl anvse, hvor lettelserne er mest tltrængt, og de største lettelser forbndelse årets opdaterng kan da også henføres tl regler, som befnder sg på top-t lsten henholdsvst Skattekontrolloven kap. 2 (LBK nr. 869 af 12/8/2004) og Kldeskatteloven (LBK nr. 678 af 12/8/2002). AMVAB-opdaterng

11 Tabel 3.5: Top 10 over love og bekendtgørelser for Skattemnsteret Lov/bekendtgørelse (rangordnet efter byrdenveau 2008) Admnstratve omkostnnger november 2001 (2) Admnstratve omkostnnger 30. jun 2008 (3) (4) Udvklng (5) (6) Samfundsnveau Samfundsnveau Andel af samlede Samfundsnveau Ændrng pct. omk. (pct.) 1. Skattekontrolloven Kap. 1 - Mndstekravs-bekendtgørelsen (BEK nr af 17/12/1999) ,2% ,9% 2. Skattekontrolloven Kap. 2 (LBK nr. 869 af 12/08/2004) ,9% ,2% 3. Momsloven (LBK nr. 966 af 14/10/2005) ,6% ,5% 4. Toldloven (LBK nr. 765 af 5/7/2004) ,7% ,0% 5. Kldeskatteloven (LBK nr. 678 af 12/8/2002) ,3% ,6% 6. BEK nr. 502 af 15/06/2003 om arbejdsmarkedsbdrag ,6% 0 0,0% 7. Pensonsbeskatnngs-loven (LBK nr. 816 af 30/9/2003) ,5% ,5% 8. Færdselsloven (Nummerplader) (LBK nr af 14/11/2005) ,4% 0 0,0% 9. LBK nr. 689 af 17/9/1998 om afgft af elektrctet (elafgftsloven) ,7% ,2% 10. LBK nr. 977 af 2/12/2002 om regstrerngsafgft af motorkøretøjer mv ,7% ,3% Top 10 alt I alt for mnsteret ,6% ,2% ,0% ,0% 4 Inklusve foreløbgt opgjorte lettelser på 548 mo. kr. form af ex-ante målng af mndstekravsbekendtgørelserne hhv. BEK nr. 593 af 12/6/2006, BEK nr. 594 af 12/6/2006 og BEK nr. 407 af 4/7/ Inklusve foreløbgt opgjorte admnstratve omkostnnger på 84,8 mo. kr. samt foreløbgt opgjorte admnstratve lettelser på 5,9 mo. kr. form af ex-ante målng af hhv. Lov nr. 408 af 1/6/2005 om ændrng af skattekontrolloven, skattestyrelsesloven, lgnngsloven og tonnageskatteloven samt Lov nr. 422 af 6/06/2005 om ændrng af skattekontrolloven, kursgevnstloven og skattestyrelsesloven. 6 Inklusve foreløbgt opgjorte admnstratve lettelser på 50,2 mo. kr. form af ex-ante målng af Lov nr. 309 af 19/4/2006 om regstrerng af køretøjer. AMVAB-opdaterng

12 4. Gennemgang af alle ændrede/nye regler samt øvrge ntatver admnstratve konsekvenser Skattemnsterets lovgvnng berører større eller mndre omfang samtlge danske erhvervs. I dette års opdaterng ndgår alt 20 endelgt opgjorte love og bekendtgørelser samt to foreløbgt opgjorte va ex-ante målnger. De opdaterede love og bekendtgørelser samt de to ex-ante målnger fremgår af tabel 4.1 I forbndelse denne opdaterng kan de endelgt opgjorte lettelser bl.a. henføres tl LOV nr. 517 af 7/6/2006 om ændrng af merværdafgftsloven og lov om afgft af lønsum, hvor der er sket en basal redukton af antallet af, der er lønsumsafgftplgtge, det vsse hjemmeplejeydelser, der leveres af prvate servce, er undtaget af lønsumsafgftsplgten. Dsse, som forvejen var momsplgtge, slpper nu for alle byrder forbundet lønsumsafgftsplgten (opgørelse, ndberetnng og ndbetalng af lønsumsafgft). Lettelserne beløber sg tl 0,4 mo. kr. årlgt på samfundsnveau. I opdaterngen for 2007/08 ndgår endvdere endelgt opgjorte lettelser vedrørende ndberetnng af selvangvelsen for selvstændge erhvervsdrvende. Den opgjorte lettelse er kke en drekte følge af ændret lovgvnng løbet af 2007/08, men en opdaterng af lettelser de admnstratve byrder som følge af, at ne og deres rådgvere kan ndberette den skatteplgtge ndkomst dgtalt ved anvendelse af Tast- Selv Erhverv-løsnnger. Plgten tl ndberetnng af skatteplgtg ndkomst henføres tl LBK 869 af 12/1/ Bekendtgørelse af skattekontrolloven. I alt selvstændge erhvervsdrvende, heltdslandmænd og deltdslandmænd reducerer deres admnstratve omkostnnger et samlet beløb på 9,9 mo. kr. årlgt på samfundsnveau. I bekendtgørelse nr af 17/1/1999 om skattemæssge krav tl regnskab (Mndstekravsbekendtgørelsen) og LBK nr. 869 af 12/1/2004 af skattekontrolloven sker der forbndelse opdaterngen endvdere lettelser som følge af dgtal adgang tl personlge skatteoplysnnger den personlge skattemappe R75, et såkaldt øvrgt ntatv. Adgangen tl og anvendelsen af dsse oplysnnger reducerer revsorernes og regnskabsbureauernes ressourceanvendelse forbndelse regnskabsudarbejdelse og opgørelse af den skatteplgtge ndkomst for selvstændge erhvervsdrvende, heltdslandmænd og deltdslandmænd. Lettelserne beløber sg tl 589,3 mo. kr. årlgt på samfundsnveau (jf. også blag C sde 418 vedrørende korrektoner på de forudgående målnger på LBK 869 af 12/1/2004). Med vrknng fra denne opdaterng for Folketngsåret 2007/2008, opdateres Skattemnsterets admnstratve omkostnnger forhold tl den revderede AMVAB-metode vedr. 100 pct. dgtalserng, således at samtlge antages at anvende mulgheden for dgtale lønsedler. I LBK nr. 678 af 12/8/2002 om opkrævnng af ndkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdskat for personer m.v. fører antagelsen om 100 pct. anvendelse af dgtale lønsedler, at de samlede admnstratve omkostnnger på nformatonsforplgtelsen Oplysnng tl 3. part om ndeholdelse af A-skat reduceres ca. 138,7 mo. kr. på samfundsnveau (jf. også blag C sde 418 vedrørende korrektoner på de forudgående målnger på denne bekendtgørelse). I LBK nr. 966 af 14/10/2005 af merværdafgftsloven (momsloven) er der forbndelse opdaterngen sket en lettelse forbndelse ndberetnng af lsteoplysnnger AMVAB-opdaterng

13 for, som eksporterer. Lettelsen fremkommer som følge af ændrng af lsteoplysnngerne tl 100 pct. dgtal ndberetnng. Tdsanvendelsen ved dgtal ndberetnng er betydelgt mndre end ved manuel ndberetnng. Lettelserne, som berører , beløber sg tl 2,1 mo. kr. årlgt på samfundsnveau. I afsnt 4.1 gennemgås de endelgt opgjorte konsekvenser ved nye/ændrede love, bekendtgørelser og øvrge ntatver. Dernæst gennemgås afsnt 4.2 de foreløbgt opgjorte konsekvenser ved love og bekendtgørelser, som er blevet ex-ante målt, men hvor det endnu kke er mulgt at opgøre de endelge konsekvenser, da reglerne kke har haft effekt blandt ne. I Tabel 4.1 opsummeres de love, bekendtgørelser og øvrge ntatver, som gennemgås afsnt 4.1 og 4.2. Tabel 4.1: Endelgt og foreløbgt opgjorte konsekvenser ved love og bekendtgørelser som ndgår opdaterngen Lov/bekendtgørelse LBK nr. 739 af 3/9/2002 om afgft af lønsum m.v. (ændrnger som følge af Lov 517/2006) LBK nr. 869 af 12/1/2004 af skattekontrolloven (TastSelv Erhverv) LBK nr. 966 af 14/10/2005 af merværdafgftsloven (momsloven) Endelgt opgjorte konsekvenser (mo. kr.) -0,4-9,9-2,1 Foreløbgt opgjorte konsekvenser (mo. kr.) BEK nr af 17/1/1999 om skattemæssge krav tl regnskab (Mndstekravsbekendtgørelsen) Skattemappen (R75) LBK nr. 869 af 12/1/2004 af skattekontrolloven Skattemappen (R75) LBK nr. 678 af 12/8/2002 om opkrævnng af ndkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdskat for personer m.v. - webreg LBK nr. 678 af 12/8/2002 om opkrævnng af ndkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdskat for personer m.v. dgtale lønsedler LBK nr. 678 af 12/8/2002 om opkrævnng af ndkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdskat for personer m.v. 100 % dgtalserng LBK nr. 765 af 5/7/2004 af toldloven webreg LBK nr. 765 af 5/7/2004 af toldloven 100 % dgtalserng LBK nr. 638 af 21/8/1998 om forskellge forbrugsafgfter -151,2-438,2-2,9-138,7-0,1-0,25-0,04-0,03 AMVAB-opdaterng

14 LOV nr. 416 af 26/6/1998 om afgft af antbotka og vækstfremmere anvendt foderstoffer LBK nr. 798 af 9/11/1998 om afgft af bekæmpelsesmdler LBK nr. 566 af 3/8/1998 om afgft af vsse flyrejser LBK nr. 561 af 3/8/1998 om afgft af hermetsk forseglede nkkel-cadmum-akkumulatorer (lukkede nkkel-cadmum-batterer) LBK nr. 568 af 3/8/1998 om afgft af vsse klorerede opløsnngsmdler LOV nr. 418 af 26/6/1998 om afgft af kvælstof ndeholdt gødnnger m.m. LBK nr. 562 af 3/8/1998 om afgft af mneralvand m.v. LBK nr. 688 af 17/9/1998 om afgft af svovl LBK nr. 565 af 3/8/1998 om afgft af øl, vn og frugtvn m.m. LBK nr. 101 af 13/2/2001 om afgft af vsse emballager, poser, engangsservce og pvc-foler -0,001-0,003-0,003-0,01-0,0004-0,01-0,02-0,03-0,06-0,16 LBK nr. 739 af 3/9/2002 om afgft af lønsum m.v. -0,44 LBK nr. 570 af 3/8/1998 om afgft af affald og råstoffer -0,01 LOV nr af 19/12/2007 Pensonsafkastbeskatnngslov (PAL) Ex-ante ttel: Notat om de admnstratve konsekvenser ved ændrng af PAL 10,6 Dgtal løsnng: DRP / dgtal ndberetnng Ex-ante ttel: Undersøgelse af det erhvervs- og samfundsøkonomske potentale ved dgtale regnskaber -61,6 I alt -744,4-50,9 4.1 Endelgt opgjorte admnstratve konsekvenser LBK nr. 739 af 3/9/2002 om afgft af lønsum m.v. Med LOV nr. 517 af 7/6/2006 om ændrng af merværdafgftsloven og lov om afgft af lønsum blev der ndført ændrede momsregler for vsse hjemmeplejeydelser og et samtdgt ophør af lønsumsafgftsplgten for dsse hjemmeplejeydelser. Tabel 4.2: LBK nr. 739 af 3/9/2002 om afgft af lønsum m.v. Informatonsforplgtelse Omstllngsomkostnng Løbende admnstratve omkostnnger Admnstratve lettelser Nettokonsekvens Angvelse og ndbetalng af løn AMVAB-opdaterng

15 sumsafgft Angvelse og ndbetalng af lønsumsafgft (årsregulerng) I alt Konsekvensen har været, at de omhandlede, som forvejen var momsregstrerede, kunne ophøre at være lønsumsafgftsregstrerede og derved kke længere plgtge tl at opfylde nformatonsforplgtelserne forbndelse denne regstrerng. Da ne forvejen var momsregstrerede, er der kke sket en forøgelse af byrderne forbundet her. Nettokonsekvensen af den ændrede regulerng er således, at de alt 250 slpper for 4 årlge ndberetnnger af lønsumsafgft nkl. en årlg årsregulerng, hvor ne har anvendt revsorassstance tl opgørelse af årsregulerngen. Den samlede redukton af løbende byrder udgør således alt kr. pr. vrksomhed for de 250. Der er ngen omstllngsomkostnnger forbundet den ændrede regulerng. Reduktonen af de admnstratve byrder skyldes alene natonal C-regulerng. Den dgtale løsnng TastSelv Erhverv Implementerngen af SKAT s TastSelv-løsnnger, herunder TastSelv Erhverv, som gør det mulgt at foretage onlne ndberetnng af f.eks. selvangvelse, udbytter af unoterede akter mv., har gjort vsse admnstratve procedurer nemmere for revsorer og derved ført reducerede eksterne omkostnnger tl revsor for ne. Onlne ndberetnngen af selvangvelser og andre blanketter fører, at revsorerne undgår at håndtere de fysske selvangvelsesblanketter. En onlne ndberetnng fører desuden, at der umddelbart forbndelse ndberetnngen kan udskrves en endelg skatteberegnng (årsopgørelse) for klenten, frem for en nddaterng et separat skatteberegnngsprogram deraf rsko for beregnngsmæssge dfferencer, som på et senere tdspunkt kan afstedkomme henvendelser fra klenten, som skal forklares og besvares. Endelg er der ved anvendelse af onlne løsnngen mulghed for at angve kommentarer tl selvangvne beløb som afvger fra automatsk ndberettede ndkomstoplysnnger, hvlket reducerer antallet af smple henvendelser fra SKAT for afklarng af dsse dfferencer. I opdaterngen for 2007/08 ndgår admnstratve lettelser som følge af mulgheden for anvendelse af TastSelv Erhverv ved ndberetnng af skatteplgtg ndkomst for. Denne nformatonsforplgtelse fremgår af LBK nr. 869 af 12/1/2004 af skattekontrolloven. Opdaterngen for 2007/08 ndeholder kke redukton af byrderne forbndelse ndberetnng af udbytter af unoterede akter, da der kke har kunnet dentfceres drekte tds- og omkostnngsbesparelse forbndelse TastSelv løsnngen herfor, AMVAB-opdaterng

16 men alene en redukton af rrtatonsbyrderne forbundet håndterngen af manuelle udbyttendberetnnger. Tabel 4.3: LBK nr. 869 af 12/1/2004 af skattekontrolloven Segment Informatonsforplgtelse Omstllngsomkostnng Løbende admnstratve omkostnnger Admnstratve lettelser Nettokonsekvens Indberetnng af skatteplgtg ndkomst - alle Selvstændgt erhvervsdrvende Indberetnng af skatteplgtg ndkomst - alle Selvstædge erhvervsdrvende - heltdslandmænd Indberetnng af skatteplgtg ndkomst - alle Selvstændge erhvervsdrvende - Deltdslandmænd (frtdslandmænd) I alt Lettelsen summeret ovenfor tabel 4.3 er udtryk for en 15 pct. s redukton af byrderne forbundet ndberetnng af selvangvelsen for alt selvstændge erhvervsdrvende, heltdslandmænd og deltdslandmænd (jf. også blag C sde 418 vedrørende korrektoner på de forudgående målnger på denne bekendtgørelse). Reduktonen af de admnstratve omkostnnger er foretaget lovgvnng, der har oprndelse natonal regulerng. Tl opgørelse af lettelsen har der været afholdt en workshop deltagelse af regstrerede og statsautorserede revsorer. På workshoppen blev dels TastSelv Erhvervløsnnger og dels elektronsk adgang tl skatteoplysnnger Skattemappen R75 drøftet. Kvaltatvt nput og observatoner fra Workshoppen vedrørende TastSelv Erhverv løsnnger Den dgtale løsnng gver større skkerhed for revsorerne, ford vdendelngen mellem SKAT og revsor er langt bedre dette gver langt færre opfølgnngssager nteret af SKAT. Yderlgere nformaton om TastSelv-løsnnger ønskes. Der ønskes onlne mulghed for trænng/nstrukton, f.eks. e-learnng eller onlne nstruktonsvdeo. Workshoppen afdækkede højere frekvens ved anvendelse af TastSelv løsnnger blandt regstrerede revsorer end blandt statsautorserede revsorer. Det blev konkluderet, at ansvarsproblematkken omkrng SKAT/klent/revsor ved AMVAB-opdaterng

17 dgtal ndberetnng var uafklaret eller hvert fald uskker. Det anbefales, at dette afklares på branchenveau, så der kan ske en større udbredelse af dgtal ndberetnng. Vrksomheder vælger generelt homebankng betalng tl dgtalndberetnng frem for PBS løsnnger. Vrksomhederne ønsker selv at styre/kontrollere lkvdtet. For LBK nr. 966 af 14/10/2005 af merværdafgftsloven (momsloven) har TastSelv Erhverv alene haft effekt på momslovens krav om lstendberetnnger. Tabel 4.4: LBK nr. 966 af 14/10/2005 af merværdafgftsloven (momsloven) Informatonsforplgtelsomkostnnmnstratve Omstllngs- Løbende ad- Admnstratve Nettokonsekvens omkostnnger lettelser E.1 Lsteoplysnnger I alt I november 2007 foretog CKR en undersøgelse 7 for Skattemnsteret, der belyste byrden vedrørende ndberetnng af lsteoplysnnger foretaget manuelt og va TastSelv Erhverv. Undersøgelsen vste, at lstendberetnnger gennemført ved den dgtale løsnng blev gennemført på 5 mn. pr. ndberetnng, hvor manuelle ndberetnnger var meget afhængge af nes størrelse. Således brugte mndre, som kun har to momsndberetnnger årlgt, dobbelt så meget td pr. ndberetnng end ldt større fre momsndberetnnger årlgt. Lstendberetnnger er pålagt, der leverer varer tl momsregstrerede andre EU-lande. Ved lstendberetnngen skal det samlede varesalg og trekantshandel tl EU-lande angves specfkaton pr. varemodtager. Vrksomhedens oplysnnger vderesendes gennem VIES-systemet (EU-system tl udvekslng af momsoplysnnger) tl myndgheder de andre EU-lande. Lstendberetnnger kan ske enten manuelt på dertl ndrettede blanketter eller dgtalt va TastSelv Erhverv. Ved anvendelse af den dgtale løsnng kan der enten ske ndtastnng eller overførsel af en fl fra et økonomsystem eller et regneark. Anvendes ndtastnng den dgtale løsnng kan det ske ved en opdaterng af en tdlgere foretagen ndberetnng, hvlket er fordelagtgt for mange, da salget ofte sker tl den samme kundekreds, og man spares derfor for ndtastnng af momsnummer og landedentfkaton. Lettelsen summeret ovenfor tabel 4.5 er udtryk for, at byrden ved lstendberetnng er reduceret 20 mn. årlgt for to årlge momsndberetnnger og 10 mn. årlgt for fre årlge momsndberetnnger. Tmelønnen er sat tl 245 kr. For tolv årlge momsndberetnng er der ngen lettelse, da den målte byrde forvejen var baseret på, at dsse havde etableret automatserede løsnnger tl lstendberetnngen. 7 Skattemnsterets Departement Afgftsområdet Intervew-undersøgelse om lstendberetnng 14. november 2007 AMVAB-opdaterng

18 Reduktonen af de admnstratve omkostnnger er foretaget lovgvnng, der har oprndelse EU-regulerng. Den dgtale løsnng Skattemappen (R75) SKAT har løbende forbedret og udvdet omfanget af de nformatoner fra SKAT s øvrge systemer, som er gjort tlgængelge for skatteyderne og deres rådgvere va Skattemappen R75. Skattemappen ndeholder en række detaljerede personlge skatteoplysnnger, som dels er oplysnnger, SKAT har modtaget om skatteyderen fra ndberetnngsplgtge (løn, renter, bankndestående, gæld, faglge kontngenter, fnanselle kontrakter m.v.), dels en række oplysnnger fra SKAT s subsystemer (betalte skatter, bloplysnnger, momsoplysnnger, underskudsoplysnnger m.v.). Skattemappen ndeholder endvdere adgang tl logbog, forskudsopgørelser, kvtternger for ndberetnnger tl årsopgørelsen/selvangvelsen, årsopgørelsen, servcebrev, betalngsnformatoner, ejendomsskema, BBR-ejerdelser, E-ndkomstoplysnnger og eskattekort samt oplysnnger om restancer. Adgangen tl oplysnngerne skattemappen (R75) sker va den personlge TastSelv kode eller ved anvendelse af dgtal sgnatur. Adgangen tl oplysnnger Skattemappen R75 har ført, at regnskabsudarbejdelse og opgørelse af den skatteplgtge ndkomst for og selvstændgt erhvervsdrvende nu kan ske en reduceret ressourcendsats fra revsor, det der skal bruges mndre td på at ndhente nformatoner mm. Den dgtale adgang tl oplysnngerne og omfanget af de tlgængelge oplysnnger er særdeles nyttge for revsorerne, og revsorerne gver udtryk for at adgangen tl Skattemappen R75 har lettet revsorernes hverdag betydelgt. Gennem de seneste år er oplysnngerne endvdere blevet tdlgere tlgængelge således, at anvendelse af oplysnngerne naturlgt kan ndgå arbejdsprocessen at udarbejde regnskab og selvangvelse. Som følge heraf har selvstændgt erhvervsdrvende en lavere revsoromkostnng end tdlgere. I opdaterngen for 2007/08 ndgår admnstratve lettelser som følge af elektronsk onlne adgang tl Skattemappen (R75). De admnstratve lettelser er henført tl BEK nr af 17/ om skattemæssge krav tl regnskab (Mndstekravsbekendtgørelsen) og LBK nr. 869 af 12/1/2004 af skattekontrolloven. Tabel 4.5: BEK nr af 17/1/1999 om skattemæssge krav tl regnskab (Mndstekravsbekendtgørelsen) & LBK nr. 869 af 12/1/2004 af skattekontrolloven Informatonsforplgtelse Regnskabskrav vedr. årsregnskab (specfkatonskrav) - alle Segment Omstllngsomkostnng Løbende admnstratve Admnstratve lettelser Nettokonsekvenkostnnger om- Selvstændgt erhvervsdrvende Selvstædge erhvervsdr AMVAB-opdaterng

19 Dokumentaton relaton tl skatteregnskab Indberetnng af skatteplgtg ndkomst - alle vende - heltdslandmænd Selvstændge erhvervsdrvende - Deltdslandmænd (frtdslandmænd) Selvstædge erhvervsdrvende - heltdslandmænd Selvstændgt erhvervsdrvende Selvstædge erhvervsdrvende - heltdslandmænd Selvstændge erhvervsdrvende - Deltdslandmænd (frtdslandmænd) I alt De admnstratve lettelser ved adgangen tl Skattemappen (R75) er opgjort som en redukton af den tdlgere dentfcerede eksterne omkostnng tl revsorbstand forbundet opstllng af skatteregnskab og opgørelse og ndberetnng af skatteplgtg ndkomst for og selvstændge erhvervsdrvende. Tl opgørelse af lettelsen har der været afholdt en workshop deltagelse af regstrerede og statsautorserede revsorer. På workshoppen blev dels TastSelv Erhverv-løsnnger og dels elektronsk adgang tl skatteoplysnnger Skattemappen R75 drøftet. Lettelsen summeret ovenfor Tabel 4.5 er udtryk for en gennemsntlg redukton af revsoromkostnngerne på kr. for alt selvstændge erhvervsdrvende og heltdslandmænd og på 960 kr. for deltdslandmænd. Reduktonen af de admnstratve omkostnnger er foretaget lovgvnng, der har oprndelse natonal regulerng. Kvaltatvt nput og observatoner fra Workshop for drøftelse af Skattemappen R75 Skattemappen og nformatoner er særdeles velldt og brugervenlgt, men der bør være skkerhed for, at alle nformatoner, som SKAT er besddelse af, fremgår af skattemappen. AMVAB-opdaterng

20 Generelt ndsamles materale fortsat fra skatteyder tl revsor. Informatoner skattemappen bruges som kvaltetsskrng og factlste. Der er varerende opfattelse af valdteten af de tlgængelge oplysnnger. For eksempel anvendes oplysnnger om renter og pengensttutter stort set uden kontrol tl nformaton modtaget drekte fra pengensttutter. Det foreslås, at der for nvesterngsforennger dentfceres, hvlken skattetype forenngen er (oblgatonsbaseret eller aktebaseret). Betalte skatter bør dentfceres bedre B-skat, AM-bdrag, restskatter, restbdrag mv. Bloplysnnger bør kunne fltreres således, at der for blforhandlere kke fremgår alle bler mdlertdgt regstreret vrksomhedens navn. Det foreslås at SKAT s beregnede prvatforbrug fremgår af skattemappen. Der efterspørges en udvdelse af nformatonsomfanget R75S skattemappe for selskaber. TastSelv kode bør kunne fremsendes elektronsk tl skatteyder. Rådgveradgang tl skattemappen for rådgvere dgtal sgnatur bør kunne begrænses, således at alle en revsonsvrksomhed kke har adgang tl alle vrksomhedens klenter. På grund af denne problematk anvender få revsons rådgveradgang. I stedet omgås den personlge TastSelv kode og revsor får adgang denne kode. Dette begrænser skkerhed systemet og mulghed for dokumentaton/ansvarsplacerng for eventuelle fejl. Den dgtale løsnng Webreg De admnstratve konsekvenser for ne ved at bruge den dgtale ndberetnngsløsnng Webreg tl gennemførelse af ndberetnnger tl de offentlge myndgheder sammenlgnet anvendelse af manuelle løsnnger (blanketter og lgn.) er kke tdlgere blevet opgjort AMVAB-målngerne for Skattemnsteret. Derfor er nes admnstratve tdsforbrug ved brugen af Webreg blevet sammenlgnet det tlsvarende tdsforbrug forbndelse manuelle ndberetnnger forbndelse denne opdaterng. Identfkatonen af Webreg-mulghederne er foregået samarbejde Erhvervs- og Selskabsstyrelsens drfts- og udvklngsafdelng på IT området (Web og IT-servce (WIT)), der bl.a. admnstrer drften af Webreg, og samarbejde de myndgheder, som ndberetnngerne foretages tl, herunder således også SKAT. I forhold tl Skattemnsterets lovgvnng har analysen af Webreg-mulghederne og kortlægnngen af relevante nformatonsforplgtelser vst, at Webreg-mulghederne er relevante for følgende nformatonsforplgtelser. Regstrerng relaton tl ndeholdelsesplgt af A-skat (LBK nr. 678 af 12/8/2002 om opkrævnng af ndkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdskat for personer m.v.) Regstrerng told (LBK nr. 765 af 5/7/2004 af toldloven) AMVAB-opdaterng

21 Som led den aktuelle opdaterng er der foretaget en opdaterng på ovennævnte nformatonsforplgtelser, således at samtlge ndberetnnger foregår ved anvendelse af Webreg. Webreg gver ne mulghed for at ndberette opstart, ændrnger og ophør af vrksomhed. I forhold tl betydnngen af anvendelsen af Webreg vste analyserne grundlæggende følgende: Uanset, om der anvendes en manuel ndberetnngsform eller, om ne anvender Webreg, er det admnstratve arbejde frem tl selve ndberetnngen ens for begge ndberetnngsformer. Brugen af Webreg har således udelukkende ndflydelse på tden anvendt på selve ndberetnngen af oplysnngerne. I begge tlfælde skal de nødvendge regstrerngsoplysnnger fremskaffes, nden selve ndberetnngen kan foretages, men forhold tl selve ndberetnngen er omfanget af det admnstratve arbejde forskellgt. I forhold tl stftelser er det beregnet, at det er ca. 10 pct. lettere at foretage dsse ved brug af Webreg, sammenholdt de tradtonelle paprbaserede ndberetnngsløsnnger. I forhold tl regstrernger af ændrnger og afmeldelser er det beregnet, at ændrnger og afmeldelser foretaget va Webreg er 20 pct. hurtgere sammenholdt tdsforbruget på manuelle løsnnger. I forhold tl de to ovennævnte nformatonsforplgtelser er de admnstratve omkostnnger således nedjusteret. Nedjusterngen er dels foretaget ved at anvende forudsætnngen om at samtlge regstrernger på dsse forplgtelser foregår ved brug af Webreg (100 pct. dgtalserng) og dels ved at nedskrve de admnstratve omkostnnger henholdsvs 20 pct. hhv. 10 pct. forhold tl manuelle ndberetnnger. Betydnngen af denne opdaterng er vst tabellerne nedenfor: Tabel 4.6: LBK nr. 678 af 12/8/2002 om opkrævnng af ndkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdskat for personer m.v. Informatonsforplgtelse Omstllngsomkostnng Løbende admnstratve omkostnnger Admnstratve lettelser Nettokonsekvens Regstrerng relaton tl ndeholdelsesplgt af A-skat Tabel 4.7: LBK nr. 765 af 5/7/2004 af toldloven Informatonsforplgtelsomkostnnstratve Omstllngs- Løbende admn- Admnstratve Nettokonsekvens omkost- nnger lettelser Regstrerng - told AMVAB-opdaterng

22 Mulgheden for anvendelse af dgtale lønsedler I aprl 2005 blev der fremsat et lovforslag det formål at øge den dgtale kommunkaton, herunder skre de offentlge arbejdsgveres mulghed for at gå over tl anvendelse af dgtale lønsedler tl de ansatte fra og den 1. september Ved at gve prvate arbejdsgvere samme mulghed for at anvende dgtale lønsedler tl deres ansatte sgtede lovforslaget på at skabe grundlag for admnstratve lettelser. Lovforslaget blev vedtaget som Lov nr. 431 af 6/6/2005 om ændrng af forskellge love (Forenklng, harmonserng og objektverng af reglerne for nddrvelse af gæld tl det offentlge m.v. samt mulghed for anvendelse af dgtale lønsedler). Indtl denne opdaterng har målngen af nformatonsforplgtelsen Oplysnng tl 3. part om ndeholdelse af A-skat skelnet mellem som ndberetter manuelt på paprlønseddel eller dgtalt va dgtal lønseddel. Med vrknng fra denne opdaterng for Folketngsåret 2007/2008, opdateres Skattemnsterets admnstratve omkostnnger forhold tl den revderede AMVAB-metode vedr. 100 pct. dgtalserng, således at samtlge antages at anvende mulgheden for dgtale lønsedler. Som det fremgår af tabellen nedenfor, fører antagelsen om 100 pct. anvendelse af dgtale lønsedler, at de samlede admnstratve omkostnnger på nformatonsforplgtelsen Oplysnng tl 3. part om ndeholdelse af A-skat Bekendtgørelse af lov om opkrævnng af ndkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdskat for personer m.v. (LBK nr. 678 af 12/8/2002) reduceres ca. 138,7 mo. kr. på samfundsnveau, det portoudgfterne bortfalder forbndelse dgtal ndberetnng (jf. også blag C sde 418 vedrørende korrektoner på de forudgående målnger på denne bekendtgørelse). Tabel 4.8: LBK nr. 678 af 12/8/2002 om opkrævnng af ndkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdskat for personer m.v. Informatonsforplgtelse Omstllngsomkostnng Løbende admnstratve omkostnnger Admnstratve lettelser Nettokonsekvens Oplysnng tl 3. part om ndeholdelse af A-skat Konsekvenser af 100 pct. anvendelse af dgtal ndberetnng Af dgtalserngsstrategen for den offentlge sektor fremgår det, at al relevant skrftlg kommunkaton mellem ne og det offentlge skal foregå dgtalt senest Derfor vl der de kommende år ske en forholdsvs hurtg nedluknng af de paprbaserede kanaler for erhvervslvet, som gør det overflødgt at skelne mellem forskellge grader af udnyttelse af dgtale mulgheder. Fra og denne AMVAB-målng antages der derfor 100 procents udnyttelse af de dgtale løsnnger. I nedenstående tabel er vst de love/bekendtgørelser tlhørende nformatonsforplgtelser, hvor der fra og dette års opdaterng kke længere skelnes mellem manuel og dgtal ndberetnng, det der kun vl være en ndberetnngsmetode den dgtale. AMVAB-opdaterng

23 Dette har bevrket en lettelse på alt 0,9 mo. kr. som følge af redukton af nes udgfter tl porto. Tabel 4.9: Oversgt over love og bekendtgørelser 100 pct. dgtal ndberetnng Lov/Bekendtgørelse Informatonsforplgtelse Admnstratve omkostnnger manuel/dgtal ndberetnng Admnstratve omkostnnger ved 100 pct. dgtal ndberetnng Nettokonsekvens LBK nr. 638 af 21/8/1998 om forskellge forbrugsafgfter Angvelse og ndbetalng LOV nr. 416 af 26/6/1998 om afgft af antbotka og vækstfremmere anvendt foderstoffer LBK nr. 798 af 9/11/1998 om afgft af bekæmpelses-mdler LBK nr. 566 af 3/8/1998 om afgft af vsse flyrejser LBK nr. 561 af 3/8/1998 om afgft af hermetsk forseglede nkkelcadmum-akkumulatorer (lukkede nkkelcadmum-batterer) LBK nr. 568 af 3/8/1998 om afgft af vsse klorerede opløsnngsmdler Angvelse og ndbetalng - antbotka og vækstfremmere anvendt foderstoffer Angvelse og ndbetalng - bekæmpelsesmdler Angvelse og ndbetalng - flybefordrere Angvelse og ndbetalng - hermetsk forseglede nkkel-cadmumakkumulatorer (lukkede nkkelcadmumbatterer) Angvelse og ndbetalng - Klorerede opløsnngsmdler LOV nr. 418 af 26/6/1998 om afgft af kvælstof ndeholdt gødnnger m.m. LBK nr. 562 af 3/8/1998 om afgft af mneralvand m.v. Angvelse og ndbetalng - kvælstof Angvelse og ndbetalng - mneralvand og læskedrkkoncentrater AMVAB-opdaterng

24 LBK nr. 688 af 17/9/1998 om afgft af svovl Angvelse og ndbetalng - svovl LBK nr. 565 af 3/8/1998 om afgft af øl, vn og frugtvn m.m. LBK nr. 101 af 13/2/2001 om afgft af vsse emballager, poser, engangsservce og pvcfoler LBK nr. 739 af 3/9/2002 om afgft af lønsum m.v. LBK nr. 570 af 3/8/1998 om afgft af affald og råstoffer LBK nr. 765 af 5/7/2004 af toldloven LBK nr. 678 af 12/8/2002 om opkrævnng af ndkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdskat for personer m.v. Angvelse og ndbetalng - øl, vn og frugtvn Angvelse og ndbetalng af emballageafgft - stykbaseret Angvelse og ndbetalng af emballageafgft - vægtbaseret Angvelse og ndbetalng af lønsumsafgft - Fnansel vrksomhed Angvelse og ndbetalng af lønsumsafgft (årsregulerng) Angvelse og ndbetalng af lønsumsafgft Angvelse og ndbetalng af råstof og affaldsafgft Regstrerng - told Regstrerng relaton tl ndeholdelsesplgt af A-skat I alt Foreløbgt opgjorte admnstratve konsekvenser Der ndgår alt n ex-ante målnger Skattemnsterets AMVAB-målng, jf. tabel 4.10 nedenfor. Ex-ante målngerne af love og bekendtgørelser omfatter regler vedrørende udarbejdelse af skattemæssgt årsregnskab frem valuta, tre forskellge ændrnger af mndstekravsbekendtgørelsen (krav tl det skattemæssge årsregnskab), ændrng af oplysnngs- og dokumentatonsplgt om transfer prcng, dgtal motorregstre- AMVAB-opdaterng

25 rng, eindkomst, pensonsafkastbeskatnngslov (PAL) samt DRP/dgtal ndberetnng. De foreløbg opgjorte admnstratve omkostnnger udgør netto -589,4 mo. kr., svarende tl en lettelse på 684,8 mo. kr. og en forøgelse på 95,4 mo. kr. De ex-ante målte konsekvenser er forbundet en vs uskkerhed, og tallet vl kunne ændre sg, når de pågældende love og bekendtgørelser måles ex-post. Syv af de n ex-ante målnger ndgk forbndelse sdste og forrge års opdaterng af Skattemnsterets AMVAB-målng og blev alle beskrevet de respektve opdaterngsrapporter. De to sdste ex-ante målnger, der vedrører de forventede admnstratve konsekvenser forbundet pensonsafkastbeskatnngslov (PAL) samt DRP /dgtal ndberetnng, ndgår forbndelse dette års opdaterng af Skattemnsterets AMVAB-målng (07/08). Ex-ante vurderngerne af dsse gennemgås nærmere detaljer nedenfor. Samlet vurderes de at føre lettelser på 50,9 mo. kr. Tabel 4.10: Foreløbgt opgjorte admnstratve konsekvenser Ex-ante målnger som ndgår Skattemnsterets AMVAB-målng Lov nr. 422 af 6/6/2005 om ændrng af skattekontrolloven, kursgevnstloven og skattestyrelsesloven Ex-ante ttel: Forslag tl lov om ændrng af skattekontrolloven, kursgevnstloven og skattestyrelsesloven (Udarbejdelse af skattemæssgt årsregnskab frem valuta), aprl 2004 Bek. nr. 593 af 12/6/2006 om krav tl det skattemæssge årsregnskab mv. for større - Mndstekravsbekendtgørelse Ex-ante ttel: Forslag tl ændrng af bekendtgørelse om krav tl det skattemæssge årsregnskab mv. (mndstekravsbekendtgørelsen) for selskaber, jul 2005 Bek. nr. 594 af 12/6/2006 om krav tl det skattemæssge årsregnskab mv. for mndre - Mndstekravsbekendtgørelse Ex-ante ttel: Vurderng af forslag tl ændrng af mndstekravsbekendtgørelsen - personlgt drevne, september 2005 Bekendtgørelse nr. 407 af 4/7/2005 om krav tl det skattemæssge årsregnskab mv. - Mndstekravsbekendtgørelse Ex-ante ttel: Vurderng af forslag tl ændrng af mndstekravsbekendtgørelsen opdelng af mndstekravsbekendtgørelsen, jun 2006 Lov nr. 408 af 1/6/2005 om ændrng af skattekontrolloven, skattestyrelsesloven, lgnngsloven og tonnageskatteloven Ex-ante ttel: Forslag tl lov om ændrng af skattekontrolloven, Skattestyrelsesloven, Lgnngsloven og tonnageskatteloven (Ændrng af oplysnngs- og dokumentatonsplgt vedrørende transfer prcng), aprl 2005 Lov nr. 309 af 19/4/2006 om regstrerng af køretøjer Ex-ante ttel: Vurderng af forslag tl lov om dgtal motorregstrerng, februar 2005 Foreløbgt opgjorte konsekvenser (kr.) AMVAB-opdaterng

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Skatteministeriet Aktivitetsbaseret måling af nes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Skatteministeriets område i perioden

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

AMVAB-OPDATERING AF SKATTEMINISTERIET

AMVAB-OPDATERING AF SKATTEMINISTERIET AMVAB-OPDATERING AF SKATTEMINISTERIET AKTIVITETSBASERET MÅLING AF VIRKSOMHEDERNES ADMINISTRATIVE BYRDER VED ERHVERVSRELATERET REGULERING PÅ SKATTEMINISTERI- ETS OMRÅDE I PERIODEN 1. JULI 2008 TIL 30. JUNI

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Skatteministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på Skatteministeriets område i perioden

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74 DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 211 74 Johan Gustav Kaas Jacobsen Danmarks Natonalbank Søren Truels Nelsen Danmarks Natonalbank Betalngsvaner Danmark September 211 The Workng Papers of Danmarks Natonalbank

Læs mere

Den politiske organisation

Den politiske organisation Regnskab 2010 Den poltske organsaton Byrådet 2010 2013 Ulla Hardy-Hansen (C) 1. vceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Carsten Wlff (V) 2. vceborgmester Per Frost Henrksen (A) Ergn Øzer (A)

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne.

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne. Dette dokument beskrver overordnet de væsentlge ændrnger tl verson 2.6. I dokumentet er kun medtaget de ændrnger, der har medført ændrnger tl revsonsrapporten. I det omfang der er behov for uddybnng af

Læs mere

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Egedal Kommne Dronnng Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Blag tl Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Regnskabsprakss... 3 Målopfølgnng... 9 Investerngsoversgt... 21 Bemærknnger tl nvesterngsoversgt...

Læs mere

Husholdningsbudgetberegner

Husholdningsbudgetberegner Chrstophe Kolodzejczyk & Ncola Krstensen Husholdnngsbudgetberegner En model for husholdnngers daglgvareforbrug udarbejdet for Penge- og Pensonspanelet Publkatonen Husholdnngsbudgetberegner En model for

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Økonom- og Erhvervsmnsteret (Blag A) Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Økonom- og Erhvervsmnsterets

Læs mere

Motivationseffekten af aktivering

Motivationseffekten af aktivering DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Kanddatspecale Bran Larsen Motvatonseffekten af aktverng Vejleder: Anders Holm Afleveret den: 03/03/06 Indholdsfortegnelse 1. Indlednng... 1 2.

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Revision 7 Dato 23.2.2011 Udarbejdet af RMC Kontrolleret af RMC Godkendt af

Revision 7 Dato 23.2.2011 Udarbejdet af RMC Kontrolleret af RMC Godkendt af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område

Læs mere

AALBORG UNIVERSITET 2001

AALBORG UNIVERSITET 2001 AALBORG UNIVERSITET 001 P-1 PROJEKT GRUPPE B 16 STORGRUPPE 01 DEN TEKNISK - NATURVIDENSKABELIGE BASISUDDANNELSE P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B16 AALBORG UNIVERSITET Den Teknsk-naturvdenskabelge

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K Statstsk társoversgt 1998 Tema om overforselsndkomster Statstcal ten year revew 1998 DAN MARKS STATIST I K 01.0. Statstsk társoversgt 1998 Udgvet af Danmarks Statstk August 1998 39. árgang ISBN 87 501

Læs mere

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område i perioden

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Beskæftigelsesministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

Rambøll Nørregade 7A DK-1165 København K T +45 3397 8200 F +45 3397 8233 www.ramboll-management.dk

Rambøll Nørregade 7A DK-1165 København K T +45 3397 8200 F +45 3397 8233 www.ramboll-management.dk ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Capital Asset Pricing Modellen

Capital Asset Pricing Modellen Captal Asset Prcng Modellen og det danske aktearked Bachelorprojekt af Thoas Klesdorff Hougaard Vejleder Lone Sauelsen Afleverngsdato.05.006 Erhvervsøkono/HA-uddannelsen Insttut for Safundsvdenskab og

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM

Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM Glamsbjerg bymdte FEBRUAR 2005 Forord Glamsbjerg er en statonsby fra ca. 1890-1910, der er opstået hvor jernbanen Oden se-assens krydser landevejen Bogense/Fåborg. Byens

Læs mere

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB)

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB) Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) September 2010 Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere