K e n d e l s e: Den 14. juni 2010 blev der i. sag nr. 9/ S. mod. statsautoriseret revisor B. afsagt sålydende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K e n d e l s e: Den 14. juni 2010 blev der i. sag nr. 9/2009 - S. mod. statsautoriseret revisor B. afsagt sålydende"

Transkript

1 Den 14. juni 2010 blev der i sag nr. 9/ S A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 1. marts 2009 har advokat A i medfør af dagældende revisorlovs 19, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 19. marts 1980 til den 8. december 1992 og igen fra den 6. august B har siden den 5. maj 2004 været tilknyttet revisionsvirksom heden C Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab, CVR-nr. xx xx xx xx. Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har handlet i strid med god revisorskik ved afgivelse af klientkontoerklæringer for klager for årene 2005, 2006 samt Sagens omstændigheder er følgende: Ved skrivelse af 16. maj 2004 har indklagede afgivet klientkontoerklæring for advokat A s virksomhed. Erklæringen er underskrevet den 15. maj 2004 af klager. Indklagede har sammen med erklæringen fremsendt følgende brev til Advokatrådet: Jeg har følgende bemærkninger til den af mig afgivne revisorerklæring: Virksomheden er et enkeltmandsfirma, og bogføringen foretages eksternt af en regnskabskonsulent kvartalsvist. Den har været tilrettelagt således, at det kun er muligt at opgøre det samlede klienttilsvar ved udgangen af en måned. Det vil derfor være forbundet med store omkostninger til rekonstruktion at foretage afstemningerne på tilfældigt valgte datoer. Endvidere er der bogført udlæg på klienttilsvarskontiene, hvilket yderligere vanskeliggør afstemninger. Da der er tale om relativt få transaktioner, omkring 1000 bogføringsbilag i alt om året, har A, som selv sørger for regulering af klienttilsvarsbankkontoen, gjort dette ved straks at indsætte modtagne midler uden at der foretages en egentlig afstemning. For at sikre sig at der altid står tilstrækkeligt på kontoen, har der periodevist stået et overskydende beløb. Jeg har gennemgået bogføringen og klienttilsvarskontiene stikprøvevist fordelt over hele året og kontrolleret at modtagne klientmidler indsættes på klientbankkontoen indenfor få dage. 1

2 På grund af virksomhedens størrelse føres der ikke daglige kasserapporter, men jeg har gennemgået posteringsjournaler stikprøvevist og ikke fundet anledning til bemærkninger. Jeg er først tiltrådt som revisor for A i april måned, og den tidligere revisor har ikke gjort opmærksom på ovenstående problemstillinger. Jeg har drøftet dem med ham, og vi har aftalt, at jeg overtager bogføringen pr. l. juli 2004, hvorefter bogføringen og proceduren omkring regulering af klientbankkontoen vil blive tilrettelagt således at kravene hertil overholdes. Pr. 31. december 2003 udviser afstemningen af klientbankkontoen med klienttilsvaret en forskel på kr. Beløbet er opstået ved en afstemningsfejl og er indsat på klientbankkontoen dags dato. Endelig skal jeg beklage den sene fremsendelse, hvilket skyldes ovennævnte forhold. Ved skrivelse af 22. september 2005 har indklagede afgivet klientkontoerklæring. Erklæringen vedlagt sagen er ikke underskrevet af klager. Indklagede har sammen med erklæringen fremsendt følgende brev til Advokatrådet: Som beskrevet i mit brev af d.15. maj 2004 er virksomheden er et enkeltmandsfirma, og bogføringen er foretaget eksternt af en regnskabskonsulent kvartalsvist. Den har været tilrettelagt således, at det kun er muligt at opgøre det samlede klienttilsvar ved udgangen af en måned. Det vil derfor være forbundet med store omkostninger til rekonstruktion at foretage afstemningerne på tilfældigt valgte datoer. Generelt har der stået for stort et beløb på klientbankkontoen i årets løb, hvilket ligeledes er tilfældet ved årets udgang. Dette har været gjort bevidst, for ikke at risikere at indeståendet blev for lavt, da det er vanskeligt at afstemme på grund af nedennævnte forhold samt A s fravær på grund af sygdom. Da der er tale om relativt få transaktioner, omkring 1000 bogføringsbilag i alt om året, har A, som selv sørger for regulering af klienttilsvarsbankkontoen, gjort dette ved straks at indsætte modtagne midler uden at der foretages en egentlig afstemning. For at sikre sig at der altid står tilstrækkeligt på kontoen, har der periodevist stået et overskydende beløb. Jeg har gennemgået bogføringen og klienttilsvarskontiene stikprøvevist fordelt over hele året og kontrolleret at modtagne klientmidler indsættes på klientbankkontoen inden for få dage. På grund af virksomhedens størrelse føres der ikke daglige kasserapporter, men jeg har gennemgået posteringsjournaler stikprøvevist og ikke fundet anledning til bemærkninger. Jeg tiltrådte som revisor for A sidste år, og den tidligere revisor har ikke gjort opmærksom på ovenstående problemstillinger. Jeg drøftede forholdene med A, og vi aftalte, at jeg skulle overtage bogføringen pr. l. juli Dette kunne imidlertid ikke lade sig gøre, da jeg ikke havde kapacitet hertil, bl.a. på grund af to flytninger og vandskade. Fra 1. januar 2005 foretages bogføringen af A s advokatsekretær og er tilrettelagt således, at kravene til regulering af klientbankkontoen kan overholdes fremover. 2

3 Ved skrivelse af 6. juli 2006 har indklagede afgivet klientkontoerklæring. Erklæringen er underskrevet den 6. juli 2006 af indklagede og den 7. juli 2006 af klager. Indklagede har sammen med erklæringen fremsendt følgende brev til Advokatrådet: Som beskrevet i mit brev af d. 21. september 2005 skulle bogføringen for 2005 foretages af en ansat advokatsekretær. På grund af mange sygdomsperioder både for hendes og for A s vedkommende lykkedes det imidlertid ikke at få den ajourført, hvorfor mit firma har færdiggjort den efter årets afslutning. Der har derfor ikke været foretaget daglige opgørelser af klienttilsvaret. Generelt har der stået for stort et beløb på klientbankkontoen i årets løb, hvilket ligeledes er tilfældet ved årets udgang. Dette har været gjort bevidst, for ikke at risikere at indeståendet blev for lavt. Da der er tale om relativt få transaktioner, omkring 2000 bogføringsbilag i alt om året, har A, som selv sørger for regulering af klienttilsvarsbankkontoen, gjort dette ved straks at indsætte modtagne midler, uden at der foretages en egentlig afstemning. For at sikre sig at der altid står tilstrækkeligt på kontoen, har der gennem hele året stået et overskydende beløb. Vi har gennemgået hele årets bogføring af klienttilsvarskontiene og stikprøvevist kontrolleret at modtagne klientmidler straks indsættes på klientbankkontoen. På grund af virksomhedens størrelse føres der ikke daglige kasserapporter, men vi har gennemgået posteringsjournalerne for hele året og ikke fundet anledning til bemærkninger. A har pr. l. juli 2006 ansat en deltidsbogholder, hvilket skulle afhjælpe ovenstående problemer fremover. Ved skrivelse af 21. maj 2007 har indklagede afgivet klientkontoerklæring. Erklæringen er underskrevet den 21. maj 2007 af indklagede og den 21. maj 2007 af klager. Indklagede har sammen med erklæringen fremsendt følgende brev til Advokatrådet: Som anført i mit brev af d. 6. juli 2006 er der blevet ansat en deltidsbogholder pr. l. januar På grund af firmaets størrelse, ca bilag om året, er bogføringen foretaget kvartalsvist, og der har derfor ikke været foretaget daglige opgørelser af klienttilsvaret. Generelt har der stået for stort et beløb på klientbankkontoen i årets løb, hvilket ligeledes er tilfældet ved årets udgang. Dette har været gjort bevidst, for ikke at risikere at indeståendet blev for lavt. A varetager selv regulering af klienttilsvarsbankkontoen, og gør dette ved straks at indsætte modtagne midler, uden at der foretages en egentlig afstemning. For at sikre sig at der altid står tilstrækkeligt på kontoen, har der gennem hele året stået et mindre overskydende beløb. Vi har stikprøvevist kontrolleret, at modtagne klientmidler straks indsættes på klientbankkontoen, samt at der kun foretages hævninger af klientudlæg. Ved skrivelse af 24. maj 2007 fra Advokatrådet til klager anmodes klager om en redegørelse for, at to forhold (kontrol af reguleringsopgørelse en bestemt dato samt bekræftelse på, at der foretages 3

4 månedlige afstemninger af klienters konti) ikke var i overensstemmelse med klientkontovedtægtens bestemmelser. I en skrivelse af 10. oktober 2007 fra Advokatrådet til klager rykkede Advokatrådet for svar. I en skrivelse af 15. november 2007 fra indklagede til Advokatrådet fremsendte indklagede en redegørelse med følgende indhold: Med henvisning til Deres anmodning om en udtalelse af d.10. oktober 2007 skal jeg beklage denne sene besvarelse, hvilket skyldes, at mit kontor har været ferielukket i 4 uger. A s bogholderi har været under opbygning de sidste par år, og er efterhånden efter min vurdering i en stand, så der kan udskrives pålidelige data. Bogholderiet ajourføres løbende og i der er etableret procedurer for månedlige afstemninger af klienttilsvaret. Hvorvidt disse afstemninger er foretaget, kan jeg ikke konstatere på nuværende tidspunkt, da A er sygemeldt indtil l. december. I en skrivelse af 16. november 2007 påstemplet modtaget den 17. november fra Advokatrådet til klager blev klager rykket for svar på redegørelsen. I en skrivelse af 14. januar 2008 fra indklagede til Advokatrådet fremsendte indklagede en redegørelse med følgende indhold: Til besvarelse af Deres seneste brev til A, som de endnu ikke har fremsendt kopi af til mig, kan jeg oplyse nedenstående omkring procedurerne for afstemning af klienttilsvaret. Oplysningerne er bekræftet ved mine besøg i virksomheden d. 2. og d. 9. ds. Bogføringen foretages som tidligere oplyst ikke dagligt men med ca. 14 dages mellemrum af en deltidsansat medarbejder på grund af virksomhedens størrelse. I december blev det besluttet at adskille bogføring af klienttilsvar og klientbankkonto fra det øvrige bogholderi, således at disse posteringer kan ajourføres dagligt, eller når der er bevægelser af en ny deltidsmedarbejder, der kommer dagligt. Den nye medarbejder er for tiden under oplæring i denne opgave. Den øvrige bogføring varetages af den samme medarbejder som hidtil. Endvidere har afstemningerne af klientkonto med klienttilsvar været besværliggjort af, at eventuelle udlæg, dvs. betalinger foretaget af A s egne midler på klienternes vegne før der er modtaget deponering af klienterne, blev bogført på samme konti som klienttilsvaret. Der er pr. 1. januar 2008 oprettet særskilte debitorkonti til disse posteringer, og der arbejdes for øjeblikket på at ompostere ubetalte udlæg til disse konti. Ved skrivelse af 15. april 2008 har indklagede afgivet klientkontoerklæring. Erklæringen er underskrevet den 16. april 2008 af indklagede og den 4. april 2008 af klager. Indklagede har fremsendt følgende brev til Advokatrådet: 4

5 I 2007 blev bogføringen ikke foretaget dagligt, da der ikke var ansat personale hertil, og A var ude af stand til at ansætte personale før i december måned, da han var sygemeldt. Klienttilsvaret blev opgjort manuelt af A på grundlag af bilag, og der blev foretaget daglig regulering. Da disse opgørelser ikke er blevet gemt, har det ikke været muligt at foretage kontrol ved stikprøver. Vi har i stedet foretaget følgende stikprøvevis kontrol: 1. Vi har kontrolleret at indbetalinger fra klienter bogføres på klienttilsvarskonto 2. Vi har kontrolleret at betalinger af udlæg for klienter, bogføres på klienttilsvarskontiene. 3. Vi har kontrolleret at der foretages regulering af klienttilsvaret, når der udstedes fakturaer til klienter med kreditsaldi. Vore stikprøver gav ikke anledning til bemærkninger. Som beskrevet i mit brev af d. 8. januar 2008 er bogholderifunktionen under opbygning. Pr. l. januar 2008 er der blevet ansat en sekretær, der skal varetage den daglige bogføring. Da hun ikke har bogholderierfaring, er hun for øjeblikket under oplæring, dels af undertegnede, dels af den dame, der tidligere har foretaget bogføringen, og som stadig assisterer med afstemningsarbejdet. Afstemningsarbejdet har tidligere været besværliggjort af, at en del af klientkontiene periodisk udviser debetsaldi på grund af udlæg, dvs. betalinger foretaget af A s egne midler på klienternes vegne før der er modtaget deponering af klienterne. Disse udlæg blev bogført på samme konti som klienttilsvaret og det bogføringssystem, der blev anvendt indtil 31. december 2007, kunne ikke adskille disse konti fra klienttilsvaret, hvilket derfor skulle gøres manuelt, og som var en alt for resourcekrævende opgave til at kunne gennemføres dagligt. Pr. l. januar 2008 blev der som konsekvens heraf oprettet særskilte debitorkonti til disse posteringer, men det viste sig ikke at fungere i praksis. Det var alt for tidskrævende, at det ved hver enkelt postering skulle undersøges, om der skulle posteres på debitor- eller på kreditorkontiene, samtidig med at der løbende skulle flyttes saldi fra debitorer til kreditorer eller omvendt. Derfor er der i marts 2008 blevet implementeret et nyt bogføringssystem, der kan håndtere denne procedure automatisk. Det nye system ser ud til at fungere tilfredsstillende, og klienttilsvaret bogføres dagligt på nuværende tidspunkt, dog beregnes reguleringerne stadig manuelt. Det forventes at der kan foretages regulering af klienttilsvaret på grundlag af bogføringen i løbet af foråret Revisors klientkontoerklæringer er afgivet på Formular til afgivelse af klientkontoerklæring. For advokater og advokatselskaber, der har klienttilsvar. Af mail af 2. december 2008 fra D, E, til klager fremgår følgende: I forbindelse med vores besøg hos dig den 25/ med henblik på afgivelse af klientkontoerklæring pr. 1/ vil vi nedenfor komme med vores bemærkninger og anbefalinger. Vi har konstateret at specifikationen af klienttilsvaret ikke stemmer overens med den tilsvarende konto i bogholderiet (konto 8710). Dette repræsenterer et grundliggende og meget alvorligt problem, da det derved ikke kan sikres at klientkontoerklæringen afgives på et korrekt grundlag. Vi kan med andre ord ikke udtale os om hvorvidt der er for meget eller for lidt indestående på klientkontoen i banken. Vi har vedhæftet vores 5

6 udfyldte klientkontoerklæring hhv. pr. 1/ og 30/ til din orientering, i disse erklæringer har vi taget udgangspunkt i specifikationen af klienttilsvaret hhv. pr. 1/ og 30/ På begge datoer udviser specifikationen af klienttilsvaret, at der indestår for lidt på klientkonti i banken. Vi skal derfor anbefale, at der hurtigst muligt foretages en undersøgelse og afstemning af bogholderiet og specifikationen af klienttilsvaret for at klarlægge hvilke oplysninger der skal ligge til grund for afgivelse af klientkontoerklæringen. Vi kan tilbyde, at assistere hermed. Vi har herudover konstateret mange og alvorlige overtrædelser af klientkontovedtægtens bestemmelser og anbefaler at personalet hurtigst muligt får instruktion og vejledning i overholdelse af klientkontovedtægtens bestemmelser. Til din og personalets orientering vedhæftes klientkontovedtægten samt vejledning i behandling af betroede midler. Herudover vedhæftes vejledning til indgivelse af klientkontoerklæringen. Vi kan iøvrigt tilbyde at assistere med instruktion og vejledning i overholdelse af klientkontovedtægtens bestemmelser, og gør opmærksom på at overtrædelse af bestemmelserne kan have alvorlige følger for dig og din advokatvirksomhed. I forbindelse med ovenstående bemærkninger skal vi anbefale, at der ansøges om henstand med afgivelse af klientkontoerklæringen i fx. 2 uger. Iøvrigt bør det undersøges, om opgørelsesdagen kan ændres til 30/ idet der denne dato foreligger en bankafstemning, hvilket ikke er tilfældet den 1/ Endelig skal vi anbefale at, der snarest muligt ansøges om dispensation for klientkontovedtægtens bestemmelser om bogføring og regulering hver arbejdsdag. Af mail af 5. december 2008 fra D, E, til klager fremgår følgende: Jeg har talt med om, hvorledes vi får klaret udfordringerne med bogholderiet. Vores anbefaling er, at jeg besøger jer i næste uge med henblik på at få underskrift på klientkontoerklæringen pr. 1/ samt for at iværksætte afstemnings- og opklaringsarbejdet. Indklagede har i sit indlæg til nævnet af 18. august 2009 fremsendt følgende redegørelse vedrørende bogføringsfejl påberåbt af klager: Bilag D udviser ikke en dobbelt bogført faktura som påstået, men en tilbageførsel af to poster, der var blevet overført til en debitorkonto, fordi saldo stod i debet og derfor ikke skulle medregnes i klienttilsvaret. Kontoen viser en saldo pr på 1800 kr. som tilsyneladende ikke er indbetalt af klienten. Jeg henviser til min i sagsfremstilling, hvor jeg har forklaret, at pr blev alle konti med debetsaldi overført til debitorkonti for at lette opgørelsen af klienttilsvaret, men at de af praktiske grunde blev tilbageført igen. Bilag E udviser heller ikke en dobbelt bogført faktura som påstået, men så vidt jeg kan se uden at være i besiddelse af bogføringsbilaget, en fejlpostering af en hævning på klientbankkontoen. Denne postering er ikke foretaget af mig, og denne konto har ikke været omfattet af mine stikprøver. Bilag F viser en fejlpostering, som imidlertid er fundet og tilbageført af mig. Dette kunne A let have konstateret ved at udskrive en opdateret udskrift, som jeg vedlægger 6

7 som bilag F2. Det fremgår i øvrigt af saldolisten bilag G, at saldoen på denne konto er 0 kr. pr Der er således ikke tale om en fejl, der ikke er korrigeret. Bilag G er en aldersfordelt saldoliste pr påført manuelle rettelser, som jeg ikke tidligere har fået forelagt. Bilaget viser blot hvor mangelfuldt og lemfældigt oprettelsen af klientkonti foregik, hvilket jeg har påpeget utallige gange. Bilag H er en konto, som har været omfattet af min gennemgang og er blevet korrigeret. Altså samme forhold som bilag F. Jeg vedlægger den opdaterede udskrift, som A er i besiddelse af og kunne have udskrevet. Korrektionen fremgår heraf, og det ses at saldoen er nulstillet, som bilag H2. Bilag Ha er en foreløbig saldoliste pr som er blevet brugt til den afstemning af klienttilsvaret, som A tidligere har påstået, ikke forelå. Dette bilag og de anførte rettelser er blevet gennemgået med A der er udarbejdet ny saldoliste efter korrektion af de anførte poster. Vedlægges som bilag Ha2. Bilag J og K er kopi af rettelsesbilag, som jeg har udarbejdet og efterposteret i forbindelse med min gennemgang af årsregnskabet pr De dokumenterer således ikke fejlposteringer, som jeg har lavet, men derimod fejlposteringer, som jeg har fundet og korrigeret. Bilag L er en klientkonto med mit selskab i forbindelse med en inkassosag, hvor jeg efter forgæves at have rykket gentagne gange for afregning af beløbet, omposterede det til min almindelige kreditorkonto. Bilag M er udskrift af en kassekladde for 2007, hvor der bogføres tre ikke bogførte fakturaer. Dette er rettelser af mangelfuld bogføring, som jeg har konstateret. Jeg har formentlig afleveret bilaget til bogholderiet til arkivering i bilagsmapperne. Bilag N er ligeledes udskrift af en kassekladde, men for Jeg har intet kendskab til disse posteringer, men tilsyneladende er der tale om en korrekt tilbageførsel af bogførte, ej indløste checks. Bilag O har jeg heller ikke kendskab til, da det først er udskrevet d , og da kontoen udviser en mindre kreditsaldo på en igangværende sag pr har den ikke været omfattet af mine stikprøver. Den 23. april 2010 mødte begge parter i revisornævnet. Parterne har i det væsentlige henholdt sig til deres skriftlige indlæg. Klagen: Indklagede har overtrådt revisorlovens 1, stk. 3, jf. 16 i forbindelse med afgivelse af klientkontoerklæringer for 2005, 2006 og Parternes bemærkninger: Klager har anført, at han i sommeren 2008 fik oplyst fra den medarbejder, der førte bogholderiet i virksomheden efter indklagedes instruktion, at der var noget galt, idet tingene ikke stemte, ligesom der ikke kunne ses hoved eller hale på de posteringer, som indklagede havde foretaget for at få regnskabet til at stemme. Endvidere fik indklagede problemer med Advokatrådet, idet rådet forlangte en ny kreditorerklæring. Der var så mange fejl, at klager måtte have ekstern hjælp for at få rekonstrueret bogholderiet, ligesom klager måtte skifte revisor. Først den 16. februar 2009 er bogholderiet kommet så meget i orden, at klientkontoregulativet kan overholdes. Klager har henvist 7

8 til en mail af 2. december 2008 fra den nye revisor som bevis for påstanden om, at der var fejl og mangler i bogholderiet ført af indklagede. Klager har endvidere anført, at der foreligger dokumentation for ca. 100 fejlposteringer, og klager har fremsendt eksempler på fejl, der beviser hans påstand. Det var indklagede, der stod for bogføringen, og indklagede har ikke på noget tidspunkt orienteret klager om manglende overholdelse af klientkontoreglerne. Der havde endvidere ikke forud for indklagedes periode som revisor været problemer med afgivelse af klientkontoerklæringer. Hertil kommer, at indklagede altid havde så travlt, at udfærdigelse af klientkonto-erklæringer blev så forsinket, at klager underskrev erklæringen in blanco og videresendte denne til indklagede, der udfyldte blanketten. Det var ikke klager, der var skyld i forsinkelser, og bilag mv. blev afleveret til indklagede til tiden. Klientkontocirkulærets krav, herunder afstemninger, kunne først lade sig gøre fra den 19. februar Indklagede kan derfor ikke fraskrive sig sit ansvar overfor indholdet af erklæringerne og overfor den omstændighed, at de ikke blev fremsendt til Advokatrådet inden for rimelig tid. Klager har gjort gældende, at indklagede har tilsidesat god revisorskik, herunder ikke udført sine opgaver med den nøjagtighed og hurtighed, som opgavernes beskaffenhed tillader. Indklagede har anført, at hun ikke har foretaget posteringer for at få bogholderiet 2007 til at stemme. Bogføringen var foretaget af en af klager ansat person. Det modtagne bogføringsmateriale viste, at bogføringen af klientkontiene stemte overens med samlekontoen pr. 31. december Regnskabsudkast blev sendt til klager til godkendelse, men er aldrig modtaget retur. Indklagede har vedlagt regnskabsmateriale til belysning af, at der ikke har været differencer. Indklagede har på intet tidspunkt overtaget ansvaret for bogføringen i klagers advokatvirksomhed. Vedrørende klientkontoerklæringer har indklagede anført, at der gennem årene har været en række problemer med klientbogføringen og opgørelsen af klienttilsvaret, og problemerne har været drøftet med klager. Ud over vanskeligheder med afstemning kunne revisionen ikke foregå efter revisionsinstruksen, fordi klienttilsvaret ikke blev opgjort og regulering foretaget dagligt. Det har på baggrund af de foreliggende problemer ikke været muligt at afgive klientkontoerklæringer uden bemærkninger, der er afgivet i brevform og godkendt af klager forud for fremsendelsen til Advokatrådet. Det fremgår delvist af følgebrevene til erklæringerne, hvilke problemer, der var, idet disse breve blev udfærdiget så positivt som forsvarligt for ikke at skabe for store problemer for klager. I forbindelse med afgivelse af klientkontoerklæringerne gennemgik indklagede hvert år konti med større saldi og konti med problemer med klager. Alle klientkontoerklæringer har således været forsynet med brev fra indklagede om, at reglerne ikke var overholdt. Det system, som klager bogførte efter forud for , opfyldte ikke kravene til advokatbogføring, hvorfor indklagede efter aftale og drøftelser med klager foranledigede, at der fra denne dato blev oprettet et egentligt klientbogholderi. Man opfyldte dog fortsat ikke kravene til klientkonti, idet man stadig ikke opgjorde klienttilsvaret dagligt, hvilket klager var fuldt ud klar over og deltog i drøftelser om. Den 16. april 2008 var bogholderiet hos klager ajourført pr. 31. marts 2008, men det viste sig, at der var en manko på klientbankkontoen på over kr. Indklagede oplyste herefter klager om, at hun ville frasige sig opgaven, såfremt problemet ikke var løst pr. 1. august Forsinkelse med indsendelse skyldtes ikke forhold hos indklagede, men derimod forhold hos klager. Indklagede har derfor ikke handlet i strid med god revisorskik. Indklagede har endvidere gjort gældende, at ansvaret for udarbejdelse af årsregnskab, indsendelse af selvangivelse, afgivelse af klientkontoerklæringer alene er klagers eget. Det ansvar kan ikke 8

9 overdrages til andre, heller ikke til en revisor. Dette ansvar kan ej heller overdrages, selv om klager underskriver en blanco-erklæring og overlader denne til sin revisor, der assisterer med udfyldelse. Revisornævnets begrundelse og afgørelse: I medfør af 57, stk. 3, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) afgøres spørgsmål om overtrædelser, der er begået før lovens ikrafttrædelse, efter de hidtil gældende regler. Denne sag afgøres derfor efter lov om statsautoriserede og registrerede revisorer. Indledningsvis bemærkes, at Revisornævnet i henhold til 19, stk. 3, jf. 1, stk.2, i den dagældende lov om statsautoriserede og registrerede revisorer alene har kompetence til at pådømme klager vedrørende revisorers revision af regnskaber mv. og supplerende beretninger samt afgivelse af erklæringer og rapporter, der i øvrigt kræves i henhold til lovgivningen eller ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug. Derfor falder en række af de klagepunkter, som klager har anført eller berørt, herunder f.eks. spørgsmålet om brug af et pc-program uden licensbetaling, allerede af den grund uden for nævnets kompetence. Disse klagepunkter afvises derfor. Det bemærkes endvidere, at klager således som sagen er forelagt, ikke har vedlagt årsberetninger vedrørende advokatfirmaet A med underskrevne revisorerklæringer for de år, der klages over. På årsrapporten for 2007, der er vedlagt, er revisionserklæringen ifølge indklagedes oplysninger der lægges til grund - ikke underskrevet, idet det vedlagte eksemplar alene er et udkast, der ikke er drøftet med klager. Det fremgår ikke konkret, hvilke fejl, der klages over for årene forud for En klage skal efter den gældende forretningsorden for nævnet indeholde en skriftlig fremstilling af de forhold, der ønskes bedømt af nævnet. En klage bør ved sagens indbringelse for nævnet indeholde en nøje præcisering af de enkelte klagepunkter samt en nærmere beskrivelse af de omstændigheder, som ønskes forelagt og bedømt af nævnet, vedlagt eventuelle relevante bilag. En klager kan således ikke som delvist er sket i denne sag overlade til nævnet at udforme de enkelte klagepunkter ud fra en beskrivelse af et sagsforløb eller ved henvisning til en mail fra en ny revisor. I så fald ville den indklagede revisor ikke have mulighed for at varetage sit eventuelle forsvar mod den rejste klage, og det ville reelt være nævnet, der fremstod som indklagedes egentlige modpart, hvilket bl.a. ville kompromittere nævnets status som et af parterne uafhængigt organ. På denne baggrund afvises klagen for så vidt angår afgivne erklæringer afgivet af indklagede på årsberetningerne for advokatvirksomheden A i perioden fra 2003 til Klientkontoerklæringer Nævnet lægger til grund, således som anført af både klager og indklagede, at klager i et vist omfang for flere af erklæringernes vedkommende har underskrevet in blanco, hvorefter indklagede har udfyldt og fremsendt klientkontoerklæringerne til Advokatrådet. Nævnet bemærker i den forbindelse, at den omstændighed, at en advokat underskriver klientkontoerklæringen in blanco, ikke har den konsekvens, at advokaten fritages for ansvar og revisor overtager ansvaret for de oplysninger, der fremgår af erklæringen, og som advokatens underskrift dækker. Nævnet finder ikke, at klager har godtgjort, at det skyldes indklagedes forhold, at erklæringerne ikke blev fremsendt til Advokatrådet inden for den tidsramme, der var fastlagt. 9

10 Det fremgår af de klientkontoerklæringer, som indklagede har afgivet, at indklagede på alle erklæringer har svaret, at der ikke er sket bogføring hver arbejdsdag, samt at der ikke er givet dispensation for dette krav. Det fremgår endvidere, at indklagede på de erklæringer, hvor den relevante side er fremlagt, ikke har anført tilfældige datoer, hvor det kunne bekræftes, at der var overensstemmelse mellem tilsvarskontoen og indestående på klientkonti i et pengeinstitut, jf. de gældende vedtægter om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler. På alle erklæringer bortset fra den senest afgivne, er angivet, at indklagede havde fundet afvigelser vedrørende reguleringsopgørelsen. På denne baggrund og med henvisning til indklagedes redegørelser har klager ikke godtgjort, at indklagede ikke har foretaget de revisionshandlinger, som hun har anført, og som kræves efter regelsættet for advokaters behandling af betroede midler. Nævnet har heller ikke fundet, at klager har bevist, at der foreligger bogføringsfejl i et sådant omfang, at dette kan have påvirket indholdet af de afgivne erklæringer. På denne baggrund frifindes indklagede. Indklagede, statsautoriseret revisor B, frifindes. Thi bestemmes: Kendelsen offentliggøres, jf. revisorlovens 44, stk. 6. Karen Duus Mathiesen 10

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet. Den 14. juni 2010 blev der i sag nr. 47/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor

Læs mere

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B.

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B. Den 14. marts 2012 blev der i sag nr. 83/2011 A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B mod Registreret revisor C truffet følgende B e s l u t n i n g Ved skrivelse af 17. oktober

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 13. november 2013 blev i sag nr. 101/2012 B mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009 A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning mod Statsautoriseret revisor C og D A/S afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 4. august 2009

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 18. september 2007 har B A/S v/sportsdirektør C klaget over registreret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 18. september 2007 har B A/S v/sportsdirektør C klaget over registreret revisor A. Den 16. oktober 2008 blev der i sag nr. 58/2007-R B A/S v/ sportsdirektør C mod registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 18. september 2007 har B A/S v/sportsdirektør C

Læs mere

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose.

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose. Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor Preben Møgelmose afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 18. december 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991. Den 23. februar 2009 blev i sag nr. 36/2008-R B mod Registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. juni og 29. juli 2008 har B i medfør af den dagældende revisorlovs 19,

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 54/2008-R Skat mod registreret revisor Poul Steen Henriksen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juli 2008 har Skat i medfør af dagældende revisorlovs

Læs mere

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 15. maj 2009 blev der i sag nr. 18/2008-S B ApS og C mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 33/2008-S B A/S C ApS samt D ApS mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014 A mod Statsautoriseret revisor B og C Truffet følgende Beslutning: Ved skrivelse af 21. september 2014 har klager i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 48/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet. Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 46/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. oktober 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 16. oktober og 21. december 2008 har C, D og E på vegne B ApS klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 16. oktober og 21. december 2008 har C, D og E på vegne B ApS klaget over registreret revisor A. Den 20 oktober 2009 blev der i sag nr. 2/2009-R B ApS mod Registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 16. oktober og 21. december 2008 har C, D og E på vegne B ApS klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. og 11. september 2010 har A ved advokat C klaget over statsautoriseret revisor B.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. og 11. september 2010 har A ved advokat C klaget over statsautoriseret revisor B. Den 30. august 2011 blev der i sag nr. 55/2010 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. og 11. september 2010 har A ved advokat C klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 46/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs-

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over indklagede og advokatfirma K, [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over indklagede og advokatfirma K, [bynavn]. København, den 9. februar 2015 Sagsnr. 2014-3363/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over indklagede og advokatfirma K, [bynavn]. Sagens

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende.

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende. Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012 C mod Statsautoriseret revisor A og B, Registreret Revisionsaktieselskab afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelser af 5., 23. og 24. oktober 2012 har

Læs mere

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 15. oktober 2014 blev der i sag nr. 29/2014 Erhvervsstyrelsen mod A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 11. april 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg.

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg. Den 27. juni 2012 blev i sag nr. 32/2011 B (Bank) mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 5. april 2011 har B (Bank) klaget over registreret revisor C. Klagen angår,

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelser af 19. september og 22. oktober 2007 har B klaget over registreret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelser af 19. september og 22. oktober 2007 har B klaget over registreret revisor A. Den 22. oktober 2008 blev der i sag nr. 60/2007-R B mod registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelser af 19. september og 22. oktober 2007 har B klaget over registreret revisor

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E

3. advokatkreds K E N D E L S E København, den 18. marts 2016 Sagsnr. 2015-4283/AKC 3. advokatkreds K E N D E L S E Ved anklageskrift af 12. november 2015, modtaget i Advokatnævnet den 13. november 2015, har Advokatrådet indklaget [indklagede],

Læs mere

Den 22. oktober 2008 blev der i. sag nr. 5/2008-R SKAT. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 22. oktober 2008 blev der i. sag nr. 5/2008-R SKAT. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 22. oktober 2008 blev der i sag nr. 5/2008-R SKAT mod registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. januar 2008 har [skattecenter] efter bemyndigelse klaget over registreret

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25. oktober 2006 (sag nr S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25. oktober 2006 (sag nr S) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25. oktober 2006 (sag nr. 70-2005-S) K OG KK mod Statsautoriseret revisor R Ved skrivelse af 17. oktober 2005

Læs mere

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 16. august og 3. september 2012 har Skat i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Advokatrådet har ved anklageskrift af 12. juli 2010 rejst sag ved Advokatnævnet mod. tidligere advokat Carsten Lund

1. advokatkreds K E N D E L S E. Advokatrådet har ved anklageskrift af 12. juli 2010 rejst sag ved Advokatnævnet mod. tidligere advokat Carsten Lund København, den 2. april 2013 Sagsnr. 2010-775/MLA/SPE 1. advokatkreds K E N D E L S E Advokatrådet har ved anklageskrift af 12. juli 2010 rejst sag ved Advokatnævnet mod tidligere advokat Carsten Lund

Læs mere

K e n d e l s e: Den 22. juli 2015 blev der i sag nr. 9/2015. Nordjyllands Politi. mod. tidligere registreret revisor Torben Steen Rasmussen

K e n d e l s e: Den 22. juli 2015 blev der i sag nr. 9/2015. Nordjyllands Politi. mod. tidligere registreret revisor Torben Steen Rasmussen Den 22. juli 2015 blev der i sag nr. 9/2015 Nordjyllands Politi mod tidligere registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. december 2014 har Nordjyllands

Læs mere

K E N D E L S E: D ApS blev stiftet den 6. april Selskabet beskæftigede sig med [reparationer, handel] og anden hermed beslægtet virksomhed.

K E N D E L S E: D ApS blev stiftet den 6. april Selskabet beskæftigede sig med [reparationer, handel] og anden hermed beslægtet virksomhed. Den 1. februar 2016 blev der i sag nr. 12/2015 A A/S mod tidligere registreret revisor B og C ApS afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 14. november 2015 har A A/S klaget over tidligere registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 29. november 2011 blev der i sag nr. 89/2010. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 29. november 2011 blev der i sag nr. 89/2010. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 29. november 2011 blev der i sag nr. 89/2010 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved mail af 16. december 2010 samt ved skrivelse af 21. december 2010 har A i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B aldrig har været tilknyttet en revisionsvirksomhed i Revireg.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B aldrig har været tilknyttet en revisionsvirksomhed i Revireg. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 71/2010 A ApS under tvangsopløsning (nu under konkurs) mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. november 2010 har A ApS

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 21. september 2016 blev der i sag 356 2016-2876 AA og BB mod CC og Ejendomsmægler Peter Norvig [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed Living Homes A/S [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2. Den 20. december 2013 blev der i sag nr. 8/2013 C ApS, cvr.nr. xx xx xx xx nu under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. januar 2013 har kurator, advokat

Læs mere

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974.

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974. Den 14. marts 2008 blev i sag nr. 48/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E : Ved skrivelse 15. august 2007 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 19,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K E N D E L S E: Ved brev af 16. februar 2006 har kurator for B ApS under konkurs klaget over registreret revisor A.

K E N D E L S E: Ved brev af 16. februar 2006 har kurator for B ApS under konkurs klaget over registreret revisor A. Den 18. juli 2008 blev der i sag nr. 24/2006-R Advokat C ved advokat D som kurator for B ApS under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved brev af 16. februar 2006 har kurator

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. december 2008 blev der i sag nr. 28-2007 KK mod statsaut. ejendomsmægler BB afsagt sålydende Kendelse Med brev af 16. oktober 2007 har KK indbragt statsaut. ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet.

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 67/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 8. juni 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 8. juni 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 8. juni 2010 15. maj 2010. Nr. 604. Bekendtgørelse om godkendelse af vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler I medfør af 79 i retsplejelov

Læs mere

København, den 31. oktober 2014 Sagsnr /LSK K E N D E L S E Forhold 1: ved Forhold 2: ved Forhold 3: ved Forhold 4: ved

København, den 31. oktober 2014 Sagsnr /LSK  K E N D E L S E Forhold 1: ved Forhold 2: ved Forhold 3: ved Forhold 4: ved København, den 31. oktober 2014 Sagsnr. 2011-3982/LSK K E N D E L S E Ved anklageskrift af 14. januar 2011, 27. maj 2011 samt tillægsanklageskrift af 16. december 2011 har Advokatrådet indklaget tidligere

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 21. maj 2015 har A og B klaget over statsautoriseret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 21. maj 2015 har A og B klaget over statsautoriseret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 18. marts 2016 blev der i sag nr. 52/2015 A og B mod statsautoriseret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 21. maj 2015 har A og B klaget over statsautoriseret revisor C, jf.

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 31. oktober 2013 blev i sag nr. 53/2013 Revisortilsynet mod registeret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 14. marts 1984.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 14. marts 1984. Den 20. december 2010 blev der i sag nr. 8/2010 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 29. januar 2010 har A i medfør af dagældende revisorlovens 19, stk. 3,

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at F har været godkendt som registreret revisor fra den 27. august 1993.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at F har været godkendt som registreret revisor fra den 27. august 1993. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 17/2010 A på vegne B ApS, C A/S, D v/e og A og E samt A personligt. mod registreret revisor F afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. februar 2010 har

Læs mere

kendelse: Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 89/2014 A ved advokat B, C mod registreret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 89/2014 A ved advokat B, C mod registreret revisor D afsagt sålydende Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 89/2014 A ved advokat B, C mod registreret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 27. oktober 2014 har advokat B på vegne af A i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 7. april 2011 m. fl. har Klager klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 7. april 2011 m. fl. har Klager klaget over statsautoriseret revisor A. Den 28. juni 2012 blev der i sag nr. 33/2011 Klager mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 7. april 2011 m. fl. har Klager klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde.

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 20/2011 Revisortilsynet mod A ApS CVR xx xx xx xx og Registreret revisor B cpr.nr. xxxxxx-xxxx afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. januar 2011

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) Side 1 af 5 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 16. oktober 2006 har K ApS (v/

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret revisor B.

K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret revisor B. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 37/2014 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 15/2009-R Mommo Trans ApS mod Registreret revisor Kim Østergaard afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C. Den 29. november 2011 blev i sag nr. 57/2010 A (advokat B) mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C. Klagen

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget over statsautoriseret revisor A. Den 27. juni 2012 blev i sag nr. 75/2011 Klager 1 og Klager 2 (bg. advokat B) mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr. 8-2005-R) K mod Revisionsfirmaet RR Registrerede revisorer aps Registreret revisor R Ved

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 19. februar 2014 blev i sag 72/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Claus Witt afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Ved brev af 13. februar 2007 har advokat N på vegne af Restaurationsselskabet K, K ApS, klaget over registreret revisor R.

Ved brev af 13. februar 2007 har advokat N på vegne af Restaurationsselskabet K, K ApS, klaget over registreret revisor R. Side 1 af 10 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 5-2007-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 13. februar 2007 har advokat N på

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. april 2009 har A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C og D A/S.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. april 2009 har A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C og D A/S. Den 8. december 2010 blev i sag nr. 26/2009 A ApS og B ApS mod Registreret revisor C og D A/S afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. april 2009 har A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved breve af 12. oktober og 25. oktober 2007 har Skat indbragt en klage over registreret revisor Steen E. Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved breve af 12. oktober og 25. oktober 2007 har Skat indbragt en klage over registreret revisor Steen E. Rasmussen. Den 7. august 2008 blev der i sag nr. 68/2007-R Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved breve af 12. oktober og 25. oktober 2007 har Skat indbragt en klage over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Nævnet har efter anmodning af indklagede genoptaget sagen ved beslutning af 10. marts 2014.

K e n d e l s e: Nævnet har efter anmodning af indklagede genoptaget sagen ved beslutning af 10. marts 2014. Den 20. juni 2014 blev i sag nr. 017/2014 A2 A/S under konkurs (tidligere A1 A/S) mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved Revisornævnets kendelse af x. december xxxx blev indklagede,

Læs mere

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet.

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet. Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 078/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

kendelse: Den 11. juni 2015 blev der i sag nr. 121/2014 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Poul Mahrt afsagt sålydende

kendelse: Den 11. juni 2015 blev der i sag nr. 121/2014 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Poul Mahrt afsagt sålydende Den 11. juni 2015 blev der i sag nr. 121/2014 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Poul Mahrt afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. december 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 4/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 57/2009 Revisortilsynet mod Revisionskontoret A v/registreret revisor B og Registreret revisor med deponeret godkendelse C afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

kendelse: Revisornævnet har tidligere truffet følgende afgørelser vedrørende registreret revisor Lars Ulrich Aamand:

kendelse: Revisornævnet har tidligere truffet følgende afgørelser vedrørende registreret revisor Lars Ulrich Aamand: Den 4. februar 2014 blev der i sag nr. 97/2012 A mod registreret revisor Lars Ulrich Bagge Aamand afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget 10. december 2012 har A i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandling af betroede midler. A. Betroede penge

Vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandling af betroede midler. A. Betroede penge Vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandling af betroede midler GÆLDENDE REGLER FORSLAG A. Betroede penge 1. Stk. 1. Enhver advokat jf. dog 20, som oppebærer penge for tredjemands regning, skal

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. København, den 23. maj 2014 Sagsnr. 2013-3404/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. Sagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS, CVR-nr. 3161 8460 og registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Ved brev af 16. maj 2006 har advokat X på vegne af boet efter NN klaget over registreret revisor R.

Ved brev af 16. maj 2006 har advokat X på vegne af boet efter NN klaget over registreret revisor R. Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 18. september 2007 (sag nr. 40-2006-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 16. maj 2006 har advokat X på vegne

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr. 46-2005-R) Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden RRR ved registreret revisor RR

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. april 2013 blev der i sag nr. 113/2011. Skat. mod. statsautoriseret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 17. april 2013 blev der i sag nr. 113/2011. Skat. mod. statsautoriseret revisor B. afsagt sålydende Den 17. april 2013 blev der i sag nr. 113/2011 Skat mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. december 2011 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet. Den 5. februar 2015 blev der i sag nr. 19/2014 A ApS mod Registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere