Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norges officielle Statistik, Tredie Række."

Transkript

1

2 Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v Juni 1889, S findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1 Juli December 1891, S De offentlige Jernbaner 1890/91 (Rapport sur les chemins de fer publics) Civil Retspleie 1889 (Statistique de la justice civile) Norges Skibsfart 1890 (Statistique de la navigation) Rekruteringsstatistik 1891 (Statistique du recrutement) Skiftevæsenet 1889 (Tableaux des successions et faillites) Norges kommunale Finantser 1889 (Finances des communes) Veterinærvæsenet 1890 (Compte rendu du service vétérinaire) Norges Handel 1891 (Statistique du commerce) Folkemængdens Bevægelse 1889 (Mouvement de la population) 156 Norges Sparebanker 1891 (Statistique des caisses d'épargne) Strafarbeidsanstalter 1889/90 (Statistique des maisons centrales pénitentiaires) 158 Den norske Statstelegraf 1891 (Statistique des télégraphes de l'état) Distriktsfængsler 1890 (Prisons départementales) Norges Postvæsen 1891 (Statistique postale) De Spedalske i Norge (Les lépreux en Norvége) Sundhedstilst og Medicinalforholdene 1890 (Rapport sur l'état sanitaire et médical) Norges Fiskerier 1891 (Grandes pêches maritimes) Sindssygeasylernes Virksomhed 1891 (Statistique des hospices d'aliénés) 165 Norges Bergværksdrift 1889 og 1890 (Statistique des mines et usines) Civil Retspleie 1890 (Statistique de la justice civile) Folkemængdens Bevægelse 1890 (Mouvement de la population) De offentlige Jernbaner 1891/92 (Rapport sur les chemins de fer publics) Norges Skibsfart 1891 (Statistique de la navigation) Norges Fabrikaulæg 1890 (Etablissements industriels) Skiftevæsenet 1890 (Tableaux des successions et faillites ) Rekruteringsstatistik 1892 (Statistique du recrutement) Norges Sparebanker 1892 (Statistique des caisses d'épargne) Norges Handel 1892 (Statistique du commerce) 175 Skolestatistik 1889 (Statistique de l'instruction publique) 176 Den norske Statstelegraf 1892 (Statistique des télégraphes de 1' Etat) Strafarbeidsanstalter 1890/91 (Statistique des maisons centrales pénitentiaires) 178 Norges kommunale Finantser 1890 (Finances des communes) 179 Norges Postvæsen 1892 (Statistique postale) Distriktsfængsler 1891 (Prisons départementales) 181 Veterinærvæsenet 1891 (Compte rendu du service vétérinaire) Norges almindelige Brandforsikrings-Indretning for Bygninger (Statistique de l'institution générale des assurances des bâtiments contre Norges Fiskerier 1892 (Grandes pêches maritimes) 184 Kriminalstatistik 1890 (Statistique de la justice criminelle) 185 Sundhedstilst og Medicinalforholdene 1891 (Rapport sur l'état sanitaire et médical) Fortsættelse: se Omslagets 3die Side 17

3 STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE - ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE

4 STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE TRETTENDE AARGANG 1893 UDGIVET AF DEFT STATISTISKE CENTRALBUREAU, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE TREIZIÈME ANNÉE KRISTIANIA I KOMMISSION HOS H ASCHENHOUG & CO 1893

5 TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI

6 xrværende Aargang af «Statistisk Aarbog» er bleven redigeret af Sekretær Aug C Mohr Le présent volume de «l'annuaire statistique de la Norvége» a eté rédigé par M Aug C Mohr, secrétaire au Bureau central de statistique Det statistiske Centralbureau, Kristiania i December 1893 A N

7 Indholdsfortegnelse Under hvert Afsnit (1, 2, 3 o s v) er angivet i Klammer [ ], hvor der i tidligere Aargange findes Oplysninger, som kan tjene til Supplering af nærværende Aargangs Indhold De romerske Tal betegner Aargangen, de arabiske Tabellens No 1 Fladeindhold, Befolkning Tabel r Fladeindhold og Folkemængde amtsvis i Januar Side 2 Tilstedeværende Folkemængde I Januar 1891, efter Alder, Kjøn og ægteskabelig Stilling Hjemmehørende Folkemængde amtsvis efter Folketællingen I Januar 1891, sammenlignet med Folketællingerne 18o Hjemmehørende Folkemængde i Landdistrikterne (Herreder, Fogderier og Amter) I Januar ii 5 Folkemængde i Byerne i Januar Dissentere hjemmehørende i Norge I Januar Blinde, Døvstumme og Sindssyge I Januar [Hjemmehørende Folkemængde 31 December 5875 efter Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling VI 5 Tilstedeværende Folkemængde 31 December 5875, fordelt efter Livsstilling XI 5 Tilstedeværende Folkemængde 31 December 1875, fordelt efter Fødested og Nationalitet XI 6 Antal Huse og Husholdninger 31 December 1875 I 5] 2 Folkemængdens Bevægelse 8 Folkemængdens Bevægelse amtsvis i Aaret Ægtevielser i Aarene o Levendefødte II Dødfødte Døde Den oversøiske Udvandring i Aarene Summarisk Oversigt over Folkemængdens Bevægelse i Aarene Voldsomme Dødsfald i Aarene [Livs- og Dødstabel efter Erfaringer fra Aarene 1871/ /81 XI 12]

8 3 Medicinalforholde og Sundhedstilstand Side Tabel 16 Medicinalpersonale og Sygehuse i Aarene Sindssygeasylernes Virksomhed i Aaret De vigtigste Dødsaarsager i Aarene De vigtigste epidemiske Sygdomme i Aarene [Spedalskhed i Norge V 21] 4 Retsvæsen 20 Justits- og Politisager samt Antallet af Straffældte i Aaret 189o, amtsvis Antal Straffældte j Aarene efter Forbrydelsens Art Antal Sager, behandlede ved Forligelseskommissionerne amtsvis i Aaret Antal Underretssager, behandlede i Aaret 1891, amtsvis Antal Sager, behandlede ved Overretterne og Høiesteret : 'A) Overretterne i Aaret b) Højesteret i Aarene Antal Konkursboer og Dødsboer, behandlede i Aaret 1890, amtsvis Aktiva og Gjæld m v i de i Aaret 1890 sluttede og extraderede Konkursboer og Dødsboer, amtsvis Salg af faste Ejendomme samt thinglæste og aflæste Panteheftelser, Exekutioner, Udpantninger og Tvangsauktioner amtsvis i Aarene Thinglæste og aflæste Panteheftelser i Aarene Oversigt over Overformynderiernes Regnskaber amtsvis for Aaret [Antal Tiltalte efter Kjøn ok Alder V 24 - Antal Sager, behandlede ved Forlikelseskommissionerne XI 23 - Strafarbeidsanstalterne V 29] 5 Fattigvæsen { a Summariske Opgaver for Riget for Aarene Fattigvæsenet : b Opgaver amtsvis for Aaret Undervisning - 31 Folkeskoler paa Landet i Aaret i Byerne i Aaret Borgerskoler, Middelskoler og højere Skoler i Aaret Kristiania Universitet i Aarene Faste Eiendomme, Jordbrug - 35 Landeiendommenes Antal, Matrikulskyld og Værdi amtsvis t Januar Priserne paa Jordeiendomme i Aarene Beregnet Areal, samt Udsæd af Korn og Poteter amtsvis i Aaret

9 Side Tabel 38 Beregnet Gjennemsnitsavling af Korn og Poteter samt Avlingens Gjennemsnitsvaerdi amtsvis i Femaaret Uddrag af Kapitulstaxterne for Aarene Kreaturhold amtsvis 31 December Gjennemsnitspriser paa Kreaturer samt paa Melk og Smør amtsvis i Aarene 1885 og [De faste Ejendommes Antal og Fordeling i Landdistrikterne 1875 I 39 Jordfællesskabets Udstrækning 1875 I 41 Skovareal VII 33 Aarligt Forbrug af Trævirke fra Landets Skove II 33] 8 Fabrikanlæg, Arbeidslønninger a Summariske Opgaver for Aarene Fabrikankeg : h De vigtigste Slags Anlæg i Aaret o c Opgaver for de enkelte Landsdele i Aaret [Daglon for Haandværksarbeidere 188o V 44 Aarslon for Tjenere o V 45- Daglen for Dagarbeidere V 46 Daglen ved de offentlige Jernbane- og Veianlæg V 47] 9 Fiskerier 43 a De vigtigste Skreifiskerier i Aarene b Udbyttet af Sildefiskerierne i c Udbyttet af samtlige Kystfiskerier amtsvis i Aaret Bergværker 44 Bergv;rksdriften i Aarene Handel og Skibsfart Summarisk Oversigt over Ind- og Udførsel i Aarene Vareomsætningen med de forskjellige Lande i Aaret og Toldintraderne ved de vigtigste Toldsteder i Aaret Værdien af Ind- og Udførsel i Aaret 1892, fordelt efter Varegrupper Indførselsmængder i Aarene Indførselsværdier i Aarene Udførselsmængder af norske Varer i Aarene Udførselsværdier af norske Varer i Aarene Norges Trælastudførsel i Aaret Toldintrader for de vigtigste Toldartikler i Aarene De for de vigtigste Artikler ved Værdiberegningerne benyttede Gjennemsnitspriser for Aarene

10 Side Tabel 56 Norges Handelsflaade Summariske Opgaver for Aarene Detaillerede Opgaver pr 31 December Skibsfarten mellem Norge og Udlandet i Aaret 1891, efter Nationalitet , efter Lande Den udenrigske Skibsfart paa de vigtigste norske Toldsteder i Aaret under norsk Flag og optjent Bruttofragt i [Strandinger og Forlis paa den norske Kyst V Kommunikationsvæsen, Kreditanstalter - 62 Længden af de offentlige Veie i Aaret jernbanerne : Summariske Opgaver for Aarene / i Driftsaaret Postvæsenet i Aarene Statstelegrafen i Aarene Hypothekbanken i Aarene Norges Bank i Aarene De private Banker i Aaret Sparebankerne amtsvis ved Udgangen af Aaret Diskontosatser ved Kristiania Bankafdeling: a Diskontoforandringer i Aarene b Gjennemsnitlig Diskonto Vexelkurser paa Kristiania Bors i Aarene [Norges Bank I 7o & V 68 - Hypothekbanken V 70 - De private Banker I 72 & V 7I --Diskontoforandringer ] 13 Assurance - 73 Brandforsikringsindretninger a Den alm Brandforsikringsindretning og Akershus Brandforsikrings- Forening i Aarene b Mindre gjensidige Brandforsikringsforeninger i Landdistrikterne Aarene 1885 og c Løsøreforsikringsselskaber i Byerne i Aaret De gjensidige Skibs- og Fragtassuranceforeninger i Aaret Søforsikringsselskaber i Aaret Finantser - 76 Herredskassernes Indtægter, Udgifter, Formue og Gjoeld i Aaret Amtskassernes Bykassernes Havnekassernes

11 Side Tabel 80 Sum af kommunale Skatter i Amter og Byer i Aarene SL Formue og Indtægt efter Skatteligningen for Aaret Statskassens Indtægter og Udgifter i Budgetaarene 1889/ / Statsgjælden i Budgetaarene 1887/ / Toldsatserne for de i fiskal Henseende vigtigste Artikler i Aarene Produktionsafgifter for Tilvirkning af Brændevin og Malt i Aarene Skibsafgifter i Aarene [Kommunale Skatter I 8o & VII 65 Statskassens Indtægter og Udgifter Budgetaarene /90 XI 79 Forbrug af de vigtigste Toldartikler V 57 Produktion og Forbrug af Brændevin og Ol V 48]

12 Table des matières A la fin de chaque section (T, 2, 3 etc) se trouvent indiqués entre crochets [ ] les endroits des années antérieures on il y a des renseignements pouvant servir à suppléer le contenu de la présente année Les chiffres romains indiquent l'année, les chiffres arabes, le numéro du tableau Tableaux 1 Superficie, population No I Superficie territoriale et population au I janvier 1891, par préfecture Pages - 2 Population de fait au I janvier 1891, par sexe, par âge et par état civil Population de droit par préfecture, d'après le recensement de 1891, comparé â ceux des années Population de droit des communes rurales (communes, sous-préfectures et préfectures) au I janvier ii - 5 Population des villes au I janvier Dissidents, par confessions au I janvier Infirmités au i janvier [Population de droit au 31 décembre 1875, par sexe, par âge et par état civil VI 5 Population de fait au 3! décembre 1875, par professions XI 5 Population de fait au 31 décembre 1875, par pays de naissance XI 6 Maisons et ménages au 31 décembre 5875 I 3] 2 Mouvement de la population 3 Service de santé 16 Personnel médical et Hôpitaux; années 1884 à Hospices d'aliénés en Causes de décès classées par ordre de fréquence; années 1871 à Principales maladies épidémiques; années 1887 à 1891 [Nombre des lépreux V 21] n de 1863 à, Morts violentes; années 1882 â [Table de mortalité et de survie XI 12]

13 Tableaux Pages 4 Justice criminelle et civile No 20 Affaires criminelles et de police, nombre des condamnés en 189 0, par préfecture Nombre des condamnés, répartis selon la nature des crimes et délits et des contraventions, années 1886 à, Commissions de conciliation (justices de paix), nombre des affaires en 5891, par préfecture Tribunaux de 'ère instance, nombre des affaires en 1891, par préfecture Cours d'appel en 1892 et Cour suprême de 1888 à Successions et faillites en 5890, par préfecture Aperçu de l'actif et du passif des faillites et successions, terminées et restituées en 1890, par préfecture Ventes d'immeubles, hypothèques, saisies-exécutions et ventes forcées de 1881 à 5890, par préfecture Inscriptions et radiations des hypothèques; années 5836 à Administration des biens pupillaires, aperçu des comptes par préfecture ; année [Nombre des accusés , par sexe et par âge V 24 Commissions de conciliation (justices de paix), nombre des affaires 1844 â 5883 XI 23] 5 Assistance publique - 30 Assistance publique: { a Données sommaires pour le Royaume de b Données détaillées pour 1891, par préfecture Instruction publique 3 1 Ëcoles primaires des campagnes en des villes en Écoles moyennes et écoles secondaires en Université de Kristiania ; années 1889 â Propriétés foncières, agriculture 35 Nombre, évaluation cadastrale et valeur vénale des propriétés foncières rurales au I janvier 1891, par préfecture Valeur moyenne des propriétés par,,skylddaler» et par Skyldmark» ; années 1884 à, Céréales et pommes de terre: surface cultivée et quantités de semences, par préfecture ; année Céréales et pommes de terre: récolte moyenne, quantités et valeurs pour la période de 1886 à, 189 0, par préfecture 54-55

14 Tableaux No Taux officiels des céréales ; années 1888 à 1892 Animaux domestiques au 31 décembre 1890, par préfecture Prix moyens des diverses espèces d'animaux domestiques ainsi que du lait et du beurre pour les années 1885 et 1890 [Propriétés foncières 1875 I 36 Distribution et contenance des forks VIT 33 Evaluation de la consommation annuelle de bois tiré des foréts du pays I 37] Pages Établissements industriels, salaires 42 Établ issements industriels:- I a Répartition par groupes d'industrie ; années b Principales industries en 1890 c Répartition par contrées en o 61 [Salaires dans la petite industrie 1880 V 44 Gages annuels des domestiques o V 45 Salaires des ouvriers à la journée V 46 Salaires des ouvriers des chemins de fer et des routes publiques V 47i 9 Pêches 43 a Principales pêches de la morue ; années 1883 t b Produit des pêches du hareng; années 1883 à C Produit des pêches côtières en 1892; quantités et valeurs, par préfecture Mines et usines 43 Mines et usines ; années 1888 å Commerce, navigation - 45 Aperçu général de l'importation et de l'exportation ; années 1878 t Valeur de l'importation et de l'exportation en 1892, par pays de provenance et de destination 47 Mouvement commercial des principaux bureaux de douane en 1892 Droits perçus Valeur de l'importation et de l'exportation, par groupes de marchandises ; année Quantités de l'importation; années 1881 à Valeurs de l'importation ; années 1881 h SI Quantités de l'exportation des marchandises norvégiennes; années 1881 h Valeurs de l'exportation des marchandises norvégiennes; années I Exportation de bois de la Norvége; année 1892 * 108

15 Tableaux Pages No 54 Droits d'entrée bruts des principales marchandises importées; années 1888 h Prix moyens d'après lesquelles a été calculée la valeur des principales marchandises; années Marine marchande Aperçu général pour les années 1850 h Données détaillées pour l'année Aperçu de la navigation entre la Norvége et l'étranger en 1891, par pavillon en 1891, par pays o Mouvement de la navigation entre l'étranger et les principaux ports norvégiens; année Aperçu du mouvement des navires norvégiens h l'étranger et produit brut en [Échouements et naufrages sur les côtes de Norvége V 63] 12 Communications Établissements de crédit - 62 Routes publiques en 1890, Chemins de fer: Données sommaires ; années 1855 à 1881/ exercice Postes; années 1888 h Télégraphes; années 1890 h Banque hypothécaire; années 1890 à Banque de Norvége, années 1885 à Banques privées par actions en Caisses d'épargne au 31 décembre 1892, par préfecture Taux de l'escompte h la Banque de Norvége h Kristiania: a Variations du taux de 1887 à b Moyenne des taux de 1875 à Cours des changes à la Bourse de Kristiania de 1892 h [Banque de Norvége II 51 Sz V 68 Banque hypothécaire V 7o Banques privées par actions H 53 Sc V 71 Changements du taux de l'escompte III 65] 13 Assurances - 73 Compagnies d'assurances contre l'incendie: a Sociétés d'assurances immobilières mutuelles: Société génerale et Société d'akershus; années 1888 h b Sociétés d'assurances mutuelles d'inter& local dans les communes rurales en 1885 et C Sociétés d'assurances mobilières dans les villes en Associations mutuelles d'assurances maritimes en Compagnies d'assurances maritimes en

16 Tableaux Pages 14 Finances No 76 Caisses des communes rurales: Recettes, dépenses, actif et passif en Caisses des préfectures: Caisses communales des villes: Caisses des ports: Impositions communales par préfecture et par ville; années 1887 à SI Fortunes et revenus des contribuables, évaluation de Finances de l'état; exercices de 1889/90 h 1891/ Dette publique; exercices de 1887/88 â 1891/ Taxes des droits le douane sur les articles les plus importants h ur point de vue fiscal; années 1882 h Droits perçus à la fabrication de l'eau de vie et du malt; années 1872 h 1893 Droits de navigation; années 1876 h [Impositions communales IV 81 & VII 65 Finances de l'état, exercices de 1859 à 1889/90 XI 79 Consommation de certaines marchandises importantes t un point de vue fiscal V Production et consommation de l'eau de vie et de la bière V 48 ]

17 Kildeangivelse 1) (Indication des sources) 9 Fladeindhold og Befolkning (Tabellerne I --7) Oversigt over Kongeriget Norges civile, geistlige og judicielle Inddeling, afsluttet 31 Januar 1893 Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau Bd X, Side og Bd XI, Side 64 Thinglæste og aflæste Panteheftelser (Tab 28) Beretninger om Rigets økonomiske Tilstand Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau Bd XI, Side Kristiania Universitet (Tab 34) Universitetets Aarsberetninger, Faste Ejendomme (Tab 35 og 36): Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau Bd XI, Side Hypothekbanken (Tab 67) - Bankens Aarsberetninger, indtagne i Sth Prp No 12 for 1893 og tidligere Aar Norges Bank (Tab 68) Bankens trykte Aarsregnskaber De private Banker (Tab 69) - Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau Bd XI, Side Diskontosatser ved Kristiania Bankafdeling (Tab 71) : Meddelt af Bankafdelingen Vexelkurser paa Kristiania Best's (Tab 72) Børsnoteringerne Den almindelige Brandforsikringsindretning (Tab 73 a I) : Meddelt af Indretningen Akershus Do (Tab 73 a II) - Den trykte Aarsberetning Løsøreforsikringsselskaber (Tab 73 c) Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau Bd XI, Side 88 De gjensidige Skibs-- og Fragtassuranceforeninger (Tab 74) Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau Bd XI, Side Norske Søforsikringsselskaber (Tab 75) - Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau Bd XI, Side ) Forsaavidt Kilden er en aarlig udkommende Del af den officielle Statistik, f Ex Handelsstatistiken, Skibsfartsstatistiken m v, har man anseet det overflødigt at anføre den her ('es tableaux statistiques annuels ne sontýcss meutionnés

18 Formue og Indtægt efter Skatteligningen (Tab 81): Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau Bd XI, Side Statens Finantser (Tab 82 og 83): Forklaringer til Statsregnskaberne for 1891/92 og tidligere Aar Statistik over den norske Statskasses Finantser i Budgetaarene I Juli 5878 til 30 Juni i885, I Juli 1885 til 30 juni 1890 Norges off Stat, Tredie Række No 38 & 134 Toldsatser og Skibsafgifter (Tab 84 og 85): Toldtarifferne Produktionsafgifter for Tilvirkning af Brændevin og Malt (Tab 85): Sth Prp No 6 for 1893

19 TABELLER TABLEAUX

20 Tabel 1 Rigets Fladeindhold og Folkemængde amtsvis 1 Januar ) Sulerficie territoriale et population au i janvier 1891, par préfecture Tilstedeværende Folkemængde Hj emmehørende Folkemængde Amter Fladeindhold Population de fait Population de droit i km2 Préfectures Superficie Pop rurale Landbefolkning Bybefolkning Pop urbaine Tilsammen Total Tali Total Smaalenene Akershus Kristiania III Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg ' o Nedenes Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem IS 6o o Nordre Trondhjem Nordland Tromso ' o Finmarken Rekapitulation: I Bygder Comm rurales I o Byer Villes o Riget Royaume I o ) Efter den civile Jurisdiktionsinddeling i Januar 2893 Opgaven over Fladeindholdet er bygget paa nye Beregninger foretagne i Norges geografiske Opmaaling undtagen for Nordlands og Finmarkens Amter

21 2 Tabel 2 Tilstedeværende Folkemængde I Januar 1891, Population de fait au z janvier 1891, Ægteskabelig Stilling og Kjøn Aldersaar Ugifte Gifte Enkemænd og Enker Ages Célibataires Mariés Vetifs Mkjøn Kvkjøn Mkjøn Kvkjon Mkjøn Kvkjøn S masc S fem S masc S fem S masc S fém O-5 5 Io lo Is I I0 034 ro I II I o bo I 432 I o o I II I I I o i Too-106 Uopgivet Inconnu Tilsammen Total

22 8 fordelt efter Alder, KjOn og ægteskabelig Stilling tar sexe, par dge et par état civil Etat civil et sexe Fraskilte Divorcés Uopgivet Etat civil inconnu Tilsammen Total Mkjon Kvkjon Mkjem Kvkjøn Mkjøn Kvkjon Ialt S masc S fin/ S masc S fine S masc S fem Tot gin x6o o 8o Is x I T o Ho ' x x IO I' I I I ' 290 x x x*

23 4 Tabel 3 Hjemmehørende Folkemængde amtsvis efter Folke- Population de droit par préfecture, après le recensemeni Hjemmehørende Folkemængde i Januar 1891 Polulation de droit au z janvier 1891 No Amter Prefectures rurale Landbefolkning Bybefolkning Pol urbaine Mandkjøn Sexe masc Kvindekjøn Sexe fém Tilsammen Total I Jan 1891 Smaalenene 2 Akershus 3 Kristiania Si III Hedemarken 5 Kristians 6 Buskerud 7 Jarlsberg og Larvik Bratsberg 9 Nedenes 10 Lister og Mandal I I Stavanger So I Sondre Bergenhus Bergen 14 Nordre Bergenhus I 5 Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem IS Nordland 19 Tromsø 20 Finmarken 76 6o' Si Rekapitulation: Bygder Comm rurales Byer Vales I I Riget Royaume I I 035 oo ') 1) Fuldstændiggjort ved den ombord paa norske Skibe i Udlandet foretagne Folketælling, udgjorde Rigets du recensement oléré à bord des navires norvégiens p-ésents à l'étranger, le chiffre de la 2holulalion de droit s'éleva (Incorporation de faubourgs-)

24 5 tællingen 1 Januar 1891, sammenlignet med Folketællingerne de 1891, comparé a ceux des années Hjemmehørende Folkemængde efter Folketællingerne Pol,ulation de droll d'après les recensements: 31 Decbr 31 Decbr 31 Decbr 3' Decbr 29 Novbr 27 Novbr 30 April Februar No ) '' ) o i io5 ioi o o II o IO II I I I 864' I ' I ) I I I samlede hjemmehørende Folkemængde 31 December , I Januar 1891 : (COMA/été aide au 31 décembre 1875 a , au I janvier 1891 a ) Senere udvidet ved Indlemmelse af Forstæder

25 6 Tabel 4 Hjemmehørende Folkemængde i Landdistrikterne (Herreder, Fogderier og Amter) 1 Januar ) Population de droit des communes rurales (communes, sous-préfectures et préfectures) au I janvier 1891 Herreder Folkemængde Herreder Folkemængde Herreder Folkemængde Communes Populet- Communes PoAulalion Communes íoýzilutinn Smaalenene Trøgstad Urskog Elverum Askim Høland Tryssil Spydeberg Skiptvet Rakkestad Eidsberg Rodenes Rakkestad Fo_gderi Aremark Id Berg Skjeberg Hvaler Borge Varteig Idde og Marker Fogderi Tune Glemminge Onsø Raade Rygge Moss Vaaler Hobøl Moss Fogderi Amtets Land distrikt Akershus Vestby (Landdistriktet) Kraakstad Aas Frogn Nesodden Aker Bærum / I SI I Asker Aker og Folio Fogderi Enebak Fet Sørum Skedsmo Nittedalen Nedre Romerike Fogderi Gjerdrum Ullensaker Nes 4 Eidsvold Nannestad Hurdalen Fering Øvre Romerike Fogderi Amtets Landdistrikt Hedemarken Ringsaker Nes Furnes Vang Løiten - Romedal Stange Hedemarken Fogderi Søndre Odalen Nordre Odalen Vinger Eidskogen Vinger og Oda/en Egd Brandval Grue Hof 1) Efter den civile jurisdiktionsinddeling i Januar Ili I , I IO SSO Aasnes Vaaler So/or Fogderi Aamot Stor-Elvedalen Sollien Sandre Osterdolen I,'-d Ytre Rendalen Øvre Rendalen Lille-Elvedalen Tønset Tolgen Kvikne Nordre Østerdalen Fgd Amtets landdistrikt K risti ans Dovre Lesje Skianker Lom Vaage Nordre Fron NGudbrandsa'alen Fg, Søndre Fron Ringebu Øier Østre Gausdal Vestre Gausdal Faaberg S Gudbrandsdalen Fgal Biri Vardal Østre Toten Vestre Toten Toten Fogderi , I 661 I I 230 T III

FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910.

FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910. FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO, 1911. TEEN

Læs mere

VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 13. 19 12. DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN.

VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 13. 19 12. DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI.. VETERINÆ RVÆSENET OG KJØDKONTROLLEN 9. (Le Service vétérinaire et l'inspection de la viande, 9.) Utgit av DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN. KRISTIANIA I KOMMISSION

Læs mere

Beretning. om Sundhedstilstanden og Medicinalforhekleie Norge i 1855.

Beretning. om Sundhedstilstanden og Medicinalforhekleie Norge i 1855. Beretning om Sundhedstilstanden og Medicinalforhekleie Norge i 1855. Sdlidlialtilstandeli maa i dette Aar ansees for at have været i det' hele taget god; den angives endogsaa fra de fleste Amter som st6rde1es

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL.

MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL. MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL. ULRICH MØLLER en nuværende Indehaver af Moldegaard, som i over 100 Aar har været i Familien Møllers Besiddelse, er født paa Moldegaard 27-2-1853 som No. 12 af 14 Søskende,

Læs mere

FOR. UDQIVET iie' DEPLtllFEMENT FOR DET INBRE SW7- HEFTE I%. I895 LOFOTFISKERIES BERETNING AFGIVET AI- OPSYMSGHEFEN BI. MNAP ZEOX:\L1XD@RK 4PTEIX

FOR. UDQIVET iie' DEPLtllFEMENT FOR DET INBRE SW7- HEFTE I%. I895 LOFOTFISKERIES BERETNING AFGIVET AI- OPSYMSGHEFEN BI. MNAP ZEOX:\L1XD@RK 4PTEIX FOR UDQIVET iie' DEPLtllFEMENT FOR DET INBRE SW7- HEFTE I%. I895 LOFOTFISKERIES BERETNING AFGIVET AI- OPSYMSGHEFEN BI. MNAP ZEOX:\L1XD@RK 4PTEIX Opsynet var L Virksomhed fra 1Gile Janriar Iildtiili %de

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog r - - - De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog ikke denne Gang taget!lun meget. Land, som det san ofte har været

Læs mere

fra tlskeridirektoren

fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra tlskeridirektren 5 aargang Onsdag 6 mai 1914 Nr. 18 174 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK lnskerbedrft FRA FSKERDREK'l'0REN 6 mai 1914 dette fiske deltar fra

Læs mere

Medisinalmeldingene 1804

Medisinalmeldingene 1804 ET TILBAKEBLIKK PÅ FØRSTE ÅRGANG AV EN TRADISJONSRIK RAPPORT Medisinalmeldingene 1804 tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2004 APRIL 2004 Rapport fra Helsetilsynet 6/2004 Medisinalmeldingene

Læs mere

.1 Om ]{ jøbellba, n 1 E})ideUlivæ en al DI'. S. Engelsted. v Kjebenhavn. '. A. }t-ul -l l' ol'la g, l lil), Kj"OOIlIl""II, - Blanco, Lunøs ";r\. Ho(-Uo~trykk.ri (F'. Dreyor). t.lctlnunc u nc~ t godline!l.

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

DANSK-NORSK KOMMUNESAMARBEJDE I EN NY TID

DANSK-NORSK KOMMUNESAMARBEJDE I EN NY TID DANSK-NORSK KOMMUNESAMARBEJDE I EN NY TID PETER FJERRING DEBATOPLÆG Dansk-norsk kommunesamarbejde i en ny tid Debatoplæg Maj 2012 Skrevet og udgivet af: Peter Fjerring Frederik VI s Allé 6, 1. th. DK-2000

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

C. No. 3a. TABELLER VEDKOMMENDE NORGESRANDEL I ARRET 1878. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI

C. No. 3a. TABELLER VEDKOMMENDE NORGESRANDEL I ARRET 1878. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI C No a TABELLER VEDKOMMENDE NORGESRANDEL ARRET UDGVNE AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU KRSTANA TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER ndlednng Medens Norges Handelsomsætnng endnu holdt sg paa en betydelg Hede og

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

^^' '^^ Tromsø Museums Aarshefter. 27. 1904. TR 0/^SØ TROAVSOPOSTF.NS BOGTRYK.KERI 1905 06. Tromsø Museums Aarshefter. 27. 1904. TROASØ TROMSØPOSTENS BOGTRYKKERI 1905-06. » Fortegnelse» Arkæologiske

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

Stortinget. Stemmerett for kvinner

Stortinget. Stemmerett for kvinner Utsnitt av lovforslag, komite-innstillinger og debatter i Stortinget om Stemmerett for kvinner 17. mai 1814-11. juni 1913 AlS O. FREDR. ARNESEN BOK- OG AKCIDENSTRYKKERI Takk I 1963 er det 50 år sidan

Læs mere

STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16. Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant.

STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16. Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant. STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16 Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant. - Bemærkninger angaaende Storthingets Medlemmers Tilstædeværelse under Odelsthingets Forhandlinger... Juli

Læs mere

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg Nr. 32 December 2014 DEF - Dansk Entomologisk Forening Nr. 32 - de cem ber 2014 Blad lop pen er et ufor melt de bat- og meddelelsesblad, der udgives af Ento - mologisk

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3.

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3. LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3 Fe br ua r 1 98 3. I NDBOLD: Fa5te1a vn5baden.... 5.42 Ko mme nt a r........... 5. 34 Hvor fo r hedde r det 5adan? Fri1uf t55cene n....... 5.35

Læs mere

FYRDIRIKS TEGNER OG FORTÆLLER TRYKT OG UTRYKT FYRDIREKTØR C. F. DIRIKS C. F. DIRIKS KRISTIANIA 1924 - STEENSKE FORLAG

FYRDIRIKS TEGNER OG FORTÆLLER TRYKT OG UTRYKT FYRDIREKTØR C. F. DIRIKS C. F. DIRIKS KRISTIANIA 1924 - STEENSKE FORLAG I FYRDIRIKS TEGNER OG FORTÆLLER TRYKT OG UTRYKT FYRDIREKTØR C. F. DIRIKS - * UTCIT MED INDLEDNING OG OPLYSNINGER AV ARNE NYGAARD NILSSEN C. F. DIRIKS KRISTIANIA 1924 - STEENSKE FORLAG Mafrt rf Knud &arlien

Læs mere

JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859.

JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859. 188 JENS ANDREAS KROQH JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859. BISKOP MATHIAS BONSACH KROGH, fød 1754 paa Vadsø.

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere