Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norges officielle Statistik, Tredie Række."

Transkript

1

2 Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v Juni 1889, S findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1 Juli December 1891, S De offentlige Jernbaner 1890/91 (Rapport sur les chemins de fer publics) Civil Retspleie 1889 (Statistique de la justice civile) Norges Skibsfart 1890 (Statistique de la navigation) Rekruteringsstatistik 1891 (Statistique du recrutement) Skiftevæsenet 1889 (Tableaux des successions et faillites) Norges kommunale Finantser 1889 (Finances des communes) Veterinærvæsenet 1890 (Compte rendu du service vétérinaire) Norges Handel 1891 (Statistique du commerce) Folkemængdens Bevægelse 1889 (Mouvement de la population) 156 Norges Sparebanker 1891 (Statistique des caisses d'épargne) Strafarbeidsanstalter 1889/90 (Statistique des maisons centrales pénitentiaires) 158 Den norske Statstelegraf 1891 (Statistique des télégraphes de l'état) Distriktsfængsler 1890 (Prisons départementales) Norges Postvæsen 1891 (Statistique postale) De Spedalske i Norge (Les lépreux en Norvége) Sundhedstilst og Medicinalforholdene 1890 (Rapport sur l'état sanitaire et médical) Norges Fiskerier 1891 (Grandes pêches maritimes) Sindssygeasylernes Virksomhed 1891 (Statistique des hospices d'aliénés) 165 Norges Bergværksdrift 1889 og 1890 (Statistique des mines et usines) Civil Retspleie 1890 (Statistique de la justice civile) Folkemængdens Bevægelse 1890 (Mouvement de la population) De offentlige Jernbaner 1891/92 (Rapport sur les chemins de fer publics) Norges Skibsfart 1891 (Statistique de la navigation) Norges Fabrikaulæg 1890 (Etablissements industriels) Skiftevæsenet 1890 (Tableaux des successions et faillites ) Rekruteringsstatistik 1892 (Statistique du recrutement) Norges Sparebanker 1892 (Statistique des caisses d'épargne) Norges Handel 1892 (Statistique du commerce) 175 Skolestatistik 1889 (Statistique de l'instruction publique) 176 Den norske Statstelegraf 1892 (Statistique des télégraphes de 1' Etat) Strafarbeidsanstalter 1890/91 (Statistique des maisons centrales pénitentiaires) 178 Norges kommunale Finantser 1890 (Finances des communes) 179 Norges Postvæsen 1892 (Statistique postale) Distriktsfængsler 1891 (Prisons départementales) 181 Veterinærvæsenet 1891 (Compte rendu du service vétérinaire) Norges almindelige Brandforsikrings-Indretning for Bygninger (Statistique de l'institution générale des assurances des bâtiments contre Norges Fiskerier 1892 (Grandes pêches maritimes) 184 Kriminalstatistik 1890 (Statistique de la justice criminelle) 185 Sundhedstilst og Medicinalforholdene 1891 (Rapport sur l'état sanitaire et médical) Fortsættelse: se Omslagets 3die Side 17

3 STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE - ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE

4 STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE TRETTENDE AARGANG 1893 UDGIVET AF DEFT STATISTISKE CENTRALBUREAU, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE TREIZIÈME ANNÉE KRISTIANIA I KOMMISSION HOS H ASCHENHOUG & CO 1893

5 TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI

6 xrværende Aargang af «Statistisk Aarbog» er bleven redigeret af Sekretær Aug C Mohr Le présent volume de «l'annuaire statistique de la Norvége» a eté rédigé par M Aug C Mohr, secrétaire au Bureau central de statistique Det statistiske Centralbureau, Kristiania i December 1893 A N

7 Indholdsfortegnelse Under hvert Afsnit (1, 2, 3 o s v) er angivet i Klammer [ ], hvor der i tidligere Aargange findes Oplysninger, som kan tjene til Supplering af nærværende Aargangs Indhold De romerske Tal betegner Aargangen, de arabiske Tabellens No 1 Fladeindhold, Befolkning Tabel r Fladeindhold og Folkemængde amtsvis i Januar Side 2 Tilstedeværende Folkemængde I Januar 1891, efter Alder, Kjøn og ægteskabelig Stilling Hjemmehørende Folkemængde amtsvis efter Folketællingen I Januar 1891, sammenlignet med Folketællingerne 18o Hjemmehørende Folkemængde i Landdistrikterne (Herreder, Fogderier og Amter) I Januar ii 5 Folkemængde i Byerne i Januar Dissentere hjemmehørende i Norge I Januar Blinde, Døvstumme og Sindssyge I Januar [Hjemmehørende Folkemængde 31 December 5875 efter Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling VI 5 Tilstedeværende Folkemængde 31 December 5875, fordelt efter Livsstilling XI 5 Tilstedeværende Folkemængde 31 December 1875, fordelt efter Fødested og Nationalitet XI 6 Antal Huse og Husholdninger 31 December 1875 I 5] 2 Folkemængdens Bevægelse 8 Folkemængdens Bevægelse amtsvis i Aaret Ægtevielser i Aarene o Levendefødte II Dødfødte Døde Den oversøiske Udvandring i Aarene Summarisk Oversigt over Folkemængdens Bevægelse i Aarene Voldsomme Dødsfald i Aarene [Livs- og Dødstabel efter Erfaringer fra Aarene 1871/ /81 XI 12]

8 3 Medicinalforholde og Sundhedstilstand Side Tabel 16 Medicinalpersonale og Sygehuse i Aarene Sindssygeasylernes Virksomhed i Aaret De vigtigste Dødsaarsager i Aarene De vigtigste epidemiske Sygdomme i Aarene [Spedalskhed i Norge V 21] 4 Retsvæsen 20 Justits- og Politisager samt Antallet af Straffældte i Aaret 189o, amtsvis Antal Straffældte j Aarene efter Forbrydelsens Art Antal Sager, behandlede ved Forligelseskommissionerne amtsvis i Aaret Antal Underretssager, behandlede i Aaret 1891, amtsvis Antal Sager, behandlede ved Overretterne og Høiesteret : 'A) Overretterne i Aaret b) Højesteret i Aarene Antal Konkursboer og Dødsboer, behandlede i Aaret 1890, amtsvis Aktiva og Gjæld m v i de i Aaret 1890 sluttede og extraderede Konkursboer og Dødsboer, amtsvis Salg af faste Ejendomme samt thinglæste og aflæste Panteheftelser, Exekutioner, Udpantninger og Tvangsauktioner amtsvis i Aarene Thinglæste og aflæste Panteheftelser i Aarene Oversigt over Overformynderiernes Regnskaber amtsvis for Aaret [Antal Tiltalte efter Kjøn ok Alder V 24 - Antal Sager, behandlede ved Forlikelseskommissionerne XI 23 - Strafarbeidsanstalterne V 29] 5 Fattigvæsen { a Summariske Opgaver for Riget for Aarene Fattigvæsenet : b Opgaver amtsvis for Aaret Undervisning - 31 Folkeskoler paa Landet i Aaret i Byerne i Aaret Borgerskoler, Middelskoler og højere Skoler i Aaret Kristiania Universitet i Aarene Faste Eiendomme, Jordbrug - 35 Landeiendommenes Antal, Matrikulskyld og Værdi amtsvis t Januar Priserne paa Jordeiendomme i Aarene Beregnet Areal, samt Udsæd af Korn og Poteter amtsvis i Aaret

9 Side Tabel 38 Beregnet Gjennemsnitsavling af Korn og Poteter samt Avlingens Gjennemsnitsvaerdi amtsvis i Femaaret Uddrag af Kapitulstaxterne for Aarene Kreaturhold amtsvis 31 December Gjennemsnitspriser paa Kreaturer samt paa Melk og Smør amtsvis i Aarene 1885 og [De faste Ejendommes Antal og Fordeling i Landdistrikterne 1875 I 39 Jordfællesskabets Udstrækning 1875 I 41 Skovareal VII 33 Aarligt Forbrug af Trævirke fra Landets Skove II 33] 8 Fabrikanlæg, Arbeidslønninger a Summariske Opgaver for Aarene Fabrikankeg : h De vigtigste Slags Anlæg i Aaret o c Opgaver for de enkelte Landsdele i Aaret [Daglon for Haandværksarbeidere 188o V 44 Aarslon for Tjenere o V 45- Daglen for Dagarbeidere V 46 Daglen ved de offentlige Jernbane- og Veianlæg V 47] 9 Fiskerier 43 a De vigtigste Skreifiskerier i Aarene b Udbyttet af Sildefiskerierne i c Udbyttet af samtlige Kystfiskerier amtsvis i Aaret Bergværker 44 Bergv;rksdriften i Aarene Handel og Skibsfart Summarisk Oversigt over Ind- og Udførsel i Aarene Vareomsætningen med de forskjellige Lande i Aaret og Toldintraderne ved de vigtigste Toldsteder i Aaret Værdien af Ind- og Udførsel i Aaret 1892, fordelt efter Varegrupper Indførselsmængder i Aarene Indførselsværdier i Aarene Udførselsmængder af norske Varer i Aarene Udførselsværdier af norske Varer i Aarene Norges Trælastudførsel i Aaret Toldintrader for de vigtigste Toldartikler i Aarene De for de vigtigste Artikler ved Værdiberegningerne benyttede Gjennemsnitspriser for Aarene

10 Side Tabel 56 Norges Handelsflaade Summariske Opgaver for Aarene Detaillerede Opgaver pr 31 December Skibsfarten mellem Norge og Udlandet i Aaret 1891, efter Nationalitet , efter Lande Den udenrigske Skibsfart paa de vigtigste norske Toldsteder i Aaret under norsk Flag og optjent Bruttofragt i [Strandinger og Forlis paa den norske Kyst V Kommunikationsvæsen, Kreditanstalter - 62 Længden af de offentlige Veie i Aaret jernbanerne : Summariske Opgaver for Aarene / i Driftsaaret Postvæsenet i Aarene Statstelegrafen i Aarene Hypothekbanken i Aarene Norges Bank i Aarene De private Banker i Aaret Sparebankerne amtsvis ved Udgangen af Aaret Diskontosatser ved Kristiania Bankafdeling: a Diskontoforandringer i Aarene b Gjennemsnitlig Diskonto Vexelkurser paa Kristiania Bors i Aarene [Norges Bank I 7o & V 68 - Hypothekbanken V 70 - De private Banker I 72 & V 7I --Diskontoforandringer ] 13 Assurance - 73 Brandforsikringsindretninger a Den alm Brandforsikringsindretning og Akershus Brandforsikrings- Forening i Aarene b Mindre gjensidige Brandforsikringsforeninger i Landdistrikterne Aarene 1885 og c Løsøreforsikringsselskaber i Byerne i Aaret De gjensidige Skibs- og Fragtassuranceforeninger i Aaret Søforsikringsselskaber i Aaret Finantser - 76 Herredskassernes Indtægter, Udgifter, Formue og Gjoeld i Aaret Amtskassernes Bykassernes Havnekassernes

11 Side Tabel 80 Sum af kommunale Skatter i Amter og Byer i Aarene SL Formue og Indtægt efter Skatteligningen for Aaret Statskassens Indtægter og Udgifter i Budgetaarene 1889/ / Statsgjælden i Budgetaarene 1887/ / Toldsatserne for de i fiskal Henseende vigtigste Artikler i Aarene Produktionsafgifter for Tilvirkning af Brændevin og Malt i Aarene Skibsafgifter i Aarene [Kommunale Skatter I 8o & VII 65 Statskassens Indtægter og Udgifter Budgetaarene /90 XI 79 Forbrug af de vigtigste Toldartikler V 57 Produktion og Forbrug af Brændevin og Ol V 48]

12 Table des matières A la fin de chaque section (T, 2, 3 etc) se trouvent indiqués entre crochets [ ] les endroits des années antérieures on il y a des renseignements pouvant servir à suppléer le contenu de la présente année Les chiffres romains indiquent l'année, les chiffres arabes, le numéro du tableau Tableaux 1 Superficie, population No I Superficie territoriale et population au I janvier 1891, par préfecture Pages - 2 Population de fait au I janvier 1891, par sexe, par âge et par état civil Population de droit par préfecture, d'après le recensement de 1891, comparé â ceux des années Population de droit des communes rurales (communes, sous-préfectures et préfectures) au I janvier ii - 5 Population des villes au I janvier Dissidents, par confessions au I janvier Infirmités au i janvier [Population de droit au 31 décembre 1875, par sexe, par âge et par état civil VI 5 Population de fait au 3! décembre 1875, par professions XI 5 Population de fait au 31 décembre 1875, par pays de naissance XI 6 Maisons et ménages au 31 décembre 5875 I 3] 2 Mouvement de la population 3 Service de santé 16 Personnel médical et Hôpitaux; années 1884 à Hospices d'aliénés en Causes de décès classées par ordre de fréquence; années 1871 à Principales maladies épidémiques; années 1887 à 1891 [Nombre des lépreux V 21] n de 1863 à, Morts violentes; années 1882 â [Table de mortalité et de survie XI 12]

13 Tableaux Pages 4 Justice criminelle et civile No 20 Affaires criminelles et de police, nombre des condamnés en 189 0, par préfecture Nombre des condamnés, répartis selon la nature des crimes et délits et des contraventions, années 1886 à, Commissions de conciliation (justices de paix), nombre des affaires en 5891, par préfecture Tribunaux de 'ère instance, nombre des affaires en 1891, par préfecture Cours d'appel en 1892 et Cour suprême de 1888 à Successions et faillites en 5890, par préfecture Aperçu de l'actif et du passif des faillites et successions, terminées et restituées en 1890, par préfecture Ventes d'immeubles, hypothèques, saisies-exécutions et ventes forcées de 1881 à 5890, par préfecture Inscriptions et radiations des hypothèques; années 5836 à Administration des biens pupillaires, aperçu des comptes par préfecture ; année [Nombre des accusés , par sexe et par âge V 24 Commissions de conciliation (justices de paix), nombre des affaires 1844 â 5883 XI 23] 5 Assistance publique - 30 Assistance publique: { a Données sommaires pour le Royaume de b Données détaillées pour 1891, par préfecture Instruction publique 3 1 Ëcoles primaires des campagnes en des villes en Écoles moyennes et écoles secondaires en Université de Kristiania ; années 1889 â Propriétés foncières, agriculture 35 Nombre, évaluation cadastrale et valeur vénale des propriétés foncières rurales au I janvier 1891, par préfecture Valeur moyenne des propriétés par,,skylddaler» et par Skyldmark» ; années 1884 à, Céréales et pommes de terre: surface cultivée et quantités de semences, par préfecture ; année Céréales et pommes de terre: récolte moyenne, quantités et valeurs pour la période de 1886 à, 189 0, par préfecture 54-55

14 Tableaux No Taux officiels des céréales ; années 1888 à 1892 Animaux domestiques au 31 décembre 1890, par préfecture Prix moyens des diverses espèces d'animaux domestiques ainsi que du lait et du beurre pour les années 1885 et 1890 [Propriétés foncières 1875 I 36 Distribution et contenance des forks VIT 33 Evaluation de la consommation annuelle de bois tiré des foréts du pays I 37] Pages Établissements industriels, salaires 42 Établ issements industriels:- I a Répartition par groupes d'industrie ; années b Principales industries en 1890 c Répartition par contrées en o 61 [Salaires dans la petite industrie 1880 V 44 Gages annuels des domestiques o V 45 Salaires des ouvriers à la journée V 46 Salaires des ouvriers des chemins de fer et des routes publiques V 47i 9 Pêches 43 a Principales pêches de la morue ; années 1883 t b Produit des pêches du hareng; années 1883 à C Produit des pêches côtières en 1892; quantités et valeurs, par préfecture Mines et usines 43 Mines et usines ; années 1888 å Commerce, navigation - 45 Aperçu général de l'importation et de l'exportation ; années 1878 t Valeur de l'importation et de l'exportation en 1892, par pays de provenance et de destination 47 Mouvement commercial des principaux bureaux de douane en 1892 Droits perçus Valeur de l'importation et de l'exportation, par groupes de marchandises ; année Quantités de l'importation; années 1881 à Valeurs de l'importation ; années 1881 h SI Quantités de l'exportation des marchandises norvégiennes; années 1881 h Valeurs de l'exportation des marchandises norvégiennes; années I Exportation de bois de la Norvége; année 1892 * 108

15 Tableaux Pages No 54 Droits d'entrée bruts des principales marchandises importées; années 1888 h Prix moyens d'après lesquelles a été calculée la valeur des principales marchandises; années Marine marchande Aperçu général pour les années 1850 h Données détaillées pour l'année Aperçu de la navigation entre la Norvége et l'étranger en 1891, par pavillon en 1891, par pays o Mouvement de la navigation entre l'étranger et les principaux ports norvégiens; année Aperçu du mouvement des navires norvégiens h l'étranger et produit brut en [Échouements et naufrages sur les côtes de Norvége V 63] 12 Communications Établissements de crédit - 62 Routes publiques en 1890, Chemins de fer: Données sommaires ; années 1855 à 1881/ exercice Postes; années 1888 h Télégraphes; années 1890 h Banque hypothécaire; années 1890 à Banque de Norvége, années 1885 à Banques privées par actions en Caisses d'épargne au 31 décembre 1892, par préfecture Taux de l'escompte h la Banque de Norvége h Kristiania: a Variations du taux de 1887 à b Moyenne des taux de 1875 à Cours des changes à la Bourse de Kristiania de 1892 h [Banque de Norvége II 51 Sz V 68 Banque hypothécaire V 7o Banques privées par actions H 53 Sc V 71 Changements du taux de l'escompte III 65] 13 Assurances - 73 Compagnies d'assurances contre l'incendie: a Sociétés d'assurances immobilières mutuelles: Société génerale et Société d'akershus; années 1888 h b Sociétés d'assurances mutuelles d'inter& local dans les communes rurales en 1885 et C Sociétés d'assurances mobilières dans les villes en Associations mutuelles d'assurances maritimes en Compagnies d'assurances maritimes en

16 Tableaux Pages 14 Finances No 76 Caisses des communes rurales: Recettes, dépenses, actif et passif en Caisses des préfectures: Caisses communales des villes: Caisses des ports: Impositions communales par préfecture et par ville; années 1887 à SI Fortunes et revenus des contribuables, évaluation de Finances de l'état; exercices de 1889/90 h 1891/ Dette publique; exercices de 1887/88 â 1891/ Taxes des droits le douane sur les articles les plus importants h ur point de vue fiscal; années 1882 h Droits perçus à la fabrication de l'eau de vie et du malt; années 1872 h 1893 Droits de navigation; années 1876 h [Impositions communales IV 81 & VII 65 Finances de l'état, exercices de 1859 à 1889/90 XI 79 Consommation de certaines marchandises importantes t un point de vue fiscal V Production et consommation de l'eau de vie et de la bière V 48 ]

17 Kildeangivelse 1) (Indication des sources) 9 Fladeindhold og Befolkning (Tabellerne I --7) Oversigt over Kongeriget Norges civile, geistlige og judicielle Inddeling, afsluttet 31 Januar 1893 Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau Bd X, Side og Bd XI, Side 64 Thinglæste og aflæste Panteheftelser (Tab 28) Beretninger om Rigets økonomiske Tilstand Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau Bd XI, Side Kristiania Universitet (Tab 34) Universitetets Aarsberetninger, Faste Ejendomme (Tab 35 og 36): Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau Bd XI, Side Hypothekbanken (Tab 67) - Bankens Aarsberetninger, indtagne i Sth Prp No 12 for 1893 og tidligere Aar Norges Bank (Tab 68) Bankens trykte Aarsregnskaber De private Banker (Tab 69) - Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau Bd XI, Side Diskontosatser ved Kristiania Bankafdeling (Tab 71) : Meddelt af Bankafdelingen Vexelkurser paa Kristiania Best's (Tab 72) Børsnoteringerne Den almindelige Brandforsikringsindretning (Tab 73 a I) : Meddelt af Indretningen Akershus Do (Tab 73 a II) - Den trykte Aarsberetning Løsøreforsikringsselskaber (Tab 73 c) Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau Bd XI, Side 88 De gjensidige Skibs-- og Fragtassuranceforeninger (Tab 74) Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau Bd XI, Side Norske Søforsikringsselskaber (Tab 75) - Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau Bd XI, Side ) Forsaavidt Kilden er en aarlig udkommende Del af den officielle Statistik, f Ex Handelsstatistiken, Skibsfartsstatistiken m v, har man anseet det overflødigt at anføre den her ('es tableaux statistiques annuels ne sontýcss meutionnés

18 Formue og Indtægt efter Skatteligningen (Tab 81): Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau Bd XI, Side Statens Finantser (Tab 82 og 83): Forklaringer til Statsregnskaberne for 1891/92 og tidligere Aar Statistik over den norske Statskasses Finantser i Budgetaarene I Juli 5878 til 30 Juni i885, I Juli 1885 til 30 juni 1890 Norges off Stat, Tredie Række No 38 & 134 Toldsatser og Skibsafgifter (Tab 84 og 85): Toldtarifferne Produktionsafgifter for Tilvirkning af Brændevin og Malt (Tab 85): Sth Prp No 6 for 1893

19 TABELLER TABLEAUX

20 Tabel 1 Rigets Fladeindhold og Folkemængde amtsvis 1 Januar ) Sulerficie territoriale et population au i janvier 1891, par préfecture Tilstedeværende Folkemængde Hj emmehørende Folkemængde Amter Fladeindhold Population de fait Population de droit i km2 Préfectures Superficie Pop rurale Landbefolkning Bybefolkning Pop urbaine Tilsammen Total Tali Total Smaalenene Akershus Kristiania III Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg ' o Nedenes Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem IS 6o o Nordre Trondhjem Nordland Tromso ' o Finmarken Rekapitulation: I Bygder Comm rurales I o Byer Villes o Riget Royaume I o ) Efter den civile Jurisdiktionsinddeling i Januar 2893 Opgaven over Fladeindholdet er bygget paa nye Beregninger foretagne i Norges geografiske Opmaaling undtagen for Nordlands og Finmarkens Amter

21 2 Tabel 2 Tilstedeværende Folkemængde I Januar 1891, Population de fait au z janvier 1891, Ægteskabelig Stilling og Kjøn Aldersaar Ugifte Gifte Enkemænd og Enker Ages Célibataires Mariés Vetifs Mkjøn Kvkjøn Mkjøn Kvkjon Mkjøn Kvkjøn S masc S fem S masc S fem S masc S fém O-5 5 Io lo Is I I0 034 ro I II I o bo I 432 I o o I II I I I o i Too-106 Uopgivet Inconnu Tilsammen Total

22 8 fordelt efter Alder, KjOn og ægteskabelig Stilling tar sexe, par dge et par état civil Etat civil et sexe Fraskilte Divorcés Uopgivet Etat civil inconnu Tilsammen Total Mkjon Kvkjon Mkjem Kvkjøn Mkjøn Kvkjon Ialt S masc S fin/ S masc S fine S masc S fem Tot gin x6o o 8o Is x I T o Ho ' x x IO I' I I I ' 290 x x x*

23 4 Tabel 3 Hjemmehørende Folkemængde amtsvis efter Folke- Population de droit par préfecture, après le recensemeni Hjemmehørende Folkemængde i Januar 1891 Polulation de droit au z janvier 1891 No Amter Prefectures rurale Landbefolkning Bybefolkning Pol urbaine Mandkjøn Sexe masc Kvindekjøn Sexe fém Tilsammen Total I Jan 1891 Smaalenene 2 Akershus 3 Kristiania Si III Hedemarken 5 Kristians 6 Buskerud 7 Jarlsberg og Larvik Bratsberg 9 Nedenes 10 Lister og Mandal I I Stavanger So I Sondre Bergenhus Bergen 14 Nordre Bergenhus I 5 Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem IS Nordland 19 Tromsø 20 Finmarken 76 6o' Si Rekapitulation: Bygder Comm rurales Byer Vales I I Riget Royaume I I 035 oo ') 1) Fuldstændiggjort ved den ombord paa norske Skibe i Udlandet foretagne Folketælling, udgjorde Rigets du recensement oléré à bord des navires norvégiens p-ésents à l'étranger, le chiffre de la 2holulalion de droit s'éleva (Incorporation de faubourgs-)

24 5 tællingen 1 Januar 1891, sammenlignet med Folketællingerne de 1891, comparé a ceux des années Hjemmehørende Folkemængde efter Folketællingerne Pol,ulation de droll d'après les recensements: 31 Decbr 31 Decbr 31 Decbr 3' Decbr 29 Novbr 27 Novbr 30 April Februar No ) '' ) o i io5 ioi o o II o IO II I I I 864' I ' I ) I I I samlede hjemmehørende Folkemængde 31 December , I Januar 1891 : (COMA/été aide au 31 décembre 1875 a , au I janvier 1891 a ) Senere udvidet ved Indlemmelse af Forstæder

25 6 Tabel 4 Hjemmehørende Folkemængde i Landdistrikterne (Herreder, Fogderier og Amter) 1 Januar ) Population de droit des communes rurales (communes, sous-préfectures et préfectures) au I janvier 1891 Herreder Folkemængde Herreder Folkemængde Herreder Folkemængde Communes Populet- Communes PoAulalion Communes íoýzilutinn Smaalenene Trøgstad Urskog Elverum Askim Høland Tryssil Spydeberg Skiptvet Rakkestad Eidsberg Rodenes Rakkestad Fo_gderi Aremark Id Berg Skjeberg Hvaler Borge Varteig Idde og Marker Fogderi Tune Glemminge Onsø Raade Rygge Moss Vaaler Hobøl Moss Fogderi Amtets Land distrikt Akershus Vestby (Landdistriktet) Kraakstad Aas Frogn Nesodden Aker Bærum / I SI I Asker Aker og Folio Fogderi Enebak Fet Sørum Skedsmo Nittedalen Nedre Romerike Fogderi Gjerdrum Ullensaker Nes 4 Eidsvold Nannestad Hurdalen Fering Øvre Romerike Fogderi Amtets Landdistrikt Hedemarken Ringsaker Nes Furnes Vang Løiten - Romedal Stange Hedemarken Fogderi Søndre Odalen Nordre Odalen Vinger Eidskogen Vinger og Oda/en Egd Brandval Grue Hof 1) Efter den civile jurisdiktionsinddeling i Januar Ili I , I IO SSO Aasnes Vaaler So/or Fogderi Aamot Stor-Elvedalen Sollien Sandre Osterdolen I,'-d Ytre Rendalen Øvre Rendalen Lille-Elvedalen Tønset Tolgen Kvikne Nordre Østerdalen Fgd Amtets landdistrikt K risti ans Dovre Lesje Skianker Lom Vaage Nordre Fron NGudbrandsa'alen Fg, Søndre Fron Ringebu Øier Østre Gausdal Vestre Gausdal Faaberg S Gudbrandsdalen Fgal Biri Vardal Østre Toten Vestre Toten Toten Fogderi , I 661 I I 230 T III

STATISTISK AARBO G FOR TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA VINGTIÈME ANNÉE. - 1900.

STATISTISK AARBO G FOR TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA VINGTIÈME ANNÉE. - 1900. STATISTISK AARBO G FOR KONGERIGET NORGE. TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. VINGTIÈME ANNÉE. - 1900. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884 (Rapports consulaires) 2

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i 'Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910.

FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910. FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO, 1911. TEEN

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. 4 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 2. Sindssygeasylernes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902.

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER TABELLER VEDKOMMENDE LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER for det kommunale skatteaar 93/4 (statsskatteaaret 9 2/ 3.) Utgit av RIKSSKATTESTYRET. KRISTIANIA. JOHANNES BJOIINSTADS BOKTRYKKERI. 95. indholdsfortegnelse.

Læs mere

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00 Kvinner Menn Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum Agder Svømmekrets 34 187 83 10 93 407 41 179 65 12 89 386 793 Arendal SK 20 100 50 10 60 240 20 100 50 10 60 240 480 Farsund Svømmeklubb

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nr. 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar 1901-31 December

Læs mere

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878.

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878. A. Nr. 6. OVERSIGT OVER TIENDEFONDE TS INDTÆGT HIR OG UDGIFTER AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA, I'llYKT I H. TONSBEIGS BOGTRYKKERi. 8. Register. General-Balance

Læs mere

11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E

11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 25.!MI \i,x1fepir 11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E 1886-19001. H 0 Ar EDOYER8 I UT. gem:tat numrcipod ne Ia populatior (?fl Norvi:ge pci1(lan1 «i/ 1900) 1. 1)GIVET DET STATISTISKE

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,)

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) A. No. I. A. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique. volumes.). Fattigstatistik

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices -d'aliénés) - 2. Folkemængdens Bevægelse

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 102. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1881-1885. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1881-1885.) UDGIVNE

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

TJENSTDYGTICHEDSFORHOLD

TJENSTDYGTICHEDSFORHOLD E.. TJENSTDYGTICHEDSFORHOLD VEI) ARMEENS REKRUTERING 878 R À GENERAL CHIRURGEN. RrT C H RISTIAN IA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 879 Ind hold. Table des matéres. Sde. A. Det samlede Resultat af

Læs mere

Askøy HSL c/o Karlsen Turvogn Slettebrekkdalen 3 5303 Follese Kontaktperson: Jan Petter Karlsen Tlf: 92 28 20 96 E-post: post@karlsenturvogn.

Askøy HSL c/o Karlsen Turvogn Slettebrekkdalen 3 5303 Follese Kontaktperson: Jan Petter Karlsen Tlf: 92 28 20 96 E-post: post@karlsenturvogn. Alta HSL- Fleridretter Postboks 1339 9505 Alta NO-9513 Alta Kontaktperson: Lill Oddny Kvivesen Tlf: 78 43 46 02/ 957 34 111 anbri-e@online.no http://idrett.speaker.no/organisation.asp?id=60101 Alta IF

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 1828-30 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

Rigets Strafarbeidsanstalter

Rigets Strafarbeidsanstalter NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 8. Beretning om Rigets Strafarbeidsanstalter for Aaret ste Juli l88 til 0te Juni 88. Udgiven af Justits-Departementet. CHRISTIANIA. I Kommission hoe H. Aschehoug

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. 8 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. Januar 90l December 90, Side

Læs mere

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri.

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. Beretning den økonomiske Tilstand Romsdals Amt i Femaaret 1891-1895. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. 1897. Underdanigst Beretning om Romsdals Amts økonomiske

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS P. No. If. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS F OR 8 6S. AF GIVEN TIL MARINE- OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGØAF-DIREKTØREN. Ø^Ø^Ø CHRISTIANIA. TRYST I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKJiERI. 86. Indhold. Pag. Beretning

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. Norges officielle Statistik, Fjerde Række (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série) Nr 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges ofticielle Statistik m v 1 Januar 1901-31 December 1903,

Læs mere

Fransk-dansk ordbogsprojekt indenfor pengemængdebegreber

Fransk-dansk ordbogsprojekt indenfor pengemængdebegreber Fransk-dansk ordbogsprojekt indenfor pengemængdebegreber (uddrag) Pia Levring, HHÅ, 1998 Faglig indledning I et moderne samfund er vores økonomiske system baseret på tilliden til vores penge. Vi forventer,

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 315. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1891-1895. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1891-1895 UDGIVN E

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvege, serie V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvege, serie V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvege, serie V.) Trykt 906: Nr.. Sindsqygeasylern es,virksomhed 90. (Hospices d' aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

)_,_._, BERETNING SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE. 1 ;II * 'Y'') g E. 1 f: ti 14. e.., CHRISTIANIA.. .._.

)_,_._, BERETNING SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE. 1 ;II * 'Y'') g E. 1 f: ti 14. e.., CHRISTIANIA.. .._. Ib A BERETNING OM SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE 1 ;II * 'Y'') g E I, 1 f: ti 14.._. e.., CHRISTIANIA.. TR YKT I DET ST F.:ENSKE BOGTRYKKERI. -"----- )_,_._, BERETNING OM SUNDIIEDSTILSTANDEN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

OVERSIGT OV ER AARET 1877. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGEN OG UDGIVEN AF DIREKTOREN FOR DET CIVILE MEDICINALUESEN.

OVERSIGT OV ER AARET 1877. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGEN OG UDGIVEN AF DIREKTOREN FOR DET CIVILE MEDICINALUESEN. C ). OVERSGT OV ER 0000 AARET 8. EFTER DE FRA ASYLERNE NDKOMNE AARSBERETNNGER SAMMENDRAGEN OG UDGVEN AF DREKTOREN FOR DET CVLE MEDCNALUESEN. CHRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 88. ndholdsfortegnelse.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S

SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S 1872 A. Nr. 4. OVERSIGT OUR. SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S INDTÆGTER OG UDGIFTER ADRET UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR BIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TR YICT 1 H. TØ N ØBERGS BOGTRYgKERI.

Læs mere

XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug.

XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug. XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning om den økonomiske Tilstand m. v. i Romsdals Amt i Femaaret 11--15. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug. Aarene 12, 13 og 14 gav for Jordbrugets Vedkommende i det store

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af Thermografirapport 2010 I l:i le7 Udarbejdet af Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia Tlf.: 76 20 75 15-36 16 83 44 www. tr.jeld-lauridsen. dk rd Undersøgdsessted: Thorsager

Læs mere

OVERSIGT KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGTFTER. D. No. 1. FOR AARET 1877 OG ISTE HALVAAR 1878. CHRISTIANIA. 1880. OVER

OVERSIGT KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGTFTER. D. No. 1. FOR AARET 1877 OG ISTE HALVAAR 1878. CHRISTIANIA. 1880. OVER D. No. 1. OVERSIGT OVER KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGTFTER FOR AARET 1877 OG ISTE HALVAAR 1878. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CARL C. WERNER & CO. 1880. D. No. I. Indtxgterne Anslaaede iste Halvaar 1878

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

DANSK-NORSK KOMMUNESAMARBEJDE I EN NY TID

DANSK-NORSK KOMMUNESAMARBEJDE I EN NY TID DANSK-NORSK KOMMUNESAMARBEJDE I EN NY TID PETER FJERRING DEBATOPLÆG Dansk-norsk kommunesamarbejde i en ny tid Debatoplæg Maj 2012 Skrevet og udgivet af: Peter Fjerring Frederik VI s Allé 6, 1. th. DK-2000

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

1 Foreningens navn og formål:

1 Foreningens navn og formål: 2 1 Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Violvænget, Nordbyen, med hjemsted i Guldborgsund kommune, og med værneting ved retten i Nykøbing Falster. Grundejerforeningen

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr. 8 findes opfert i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik i juli 889 december 90. Trykt 9: Nr. 9. Private

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER I 1 STE HALVAAR 1880. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT I IL TØNSBERGS BOGTRYKKERI,

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

B (Hytter) og R (Rom) Samme som A (Leiligheter) C (Camping) Ingen prisinformasjon. Alle priser er oppgitt i norske kroner. Antall sengeplasser

B (Hytter) og R (Rom) Samme som A (Leiligheter) C (Camping) Ingen prisinformasjon. Alle priser er oppgitt i norske kroner. Antall sengeplasser Overnatting Overnattingsbedriftene er kategorisert på følgende måte (otell) Overnattingssted som tilbyr pensjonsopphold. Prisene gjelder per person per døgn i dobbeltrom inkl. frokost, om ikke annet er

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

13a c31 a 20 44b 14b 44a Allerød Kommune 13c 98a 13l Delområde A 29 Farum Lillevang Signaturforklaring Lokalplanområdets afgrænsning Kommunegrænse 89c Delområde afgrænsning Farum Kaserne Farum Kommune

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

ÅR BEID S MÅR K EDET,

ÅR BEID S MÅR K EDET, ÅR BEID S MÅR K EDET, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRÅLBIJREAIJ. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOR VÉGE.) FJERDE LIRGgNG. (QUATRIÈME ANNÉE.) 906. KRISTIANIA. I KOMMISSION

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Unges lovovertrædelser

Unges lovovertrædelser http://vidensportal.servicestyrelsen.dk/temaer/kriminalitet/statistik/ungeslovovertrae Unges lovovertrædelser Kriminelle unge straffes oftest for tyveri og hærværk, derefter kommer voldsforbrydelser og

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

xv. Romsdals Amt, Underdanigst Beretning om R omsdals Amts økonomiske T ilstand m. v. i F emaaret 1896-1900. A. Landdistriktet. Folkemængde.

xv. Romsdals Amt, Underdanigst Beretning om R omsdals Amts økonomiske T ilstand m. v. i F emaaret 1896-1900. A. Landdistriktet. Folkemængde. xv. Romsdals Amt, Underdanigst Beretning om R omsdals Amts økonomiske T ilstand m. v. i F emaaret 1896-1900. A. Landdistriktet. Folkemængde. A.mtets Landdi strikts Folkcm ffingde udgjorde efter Folketffillingeu

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

Bnt. - Alt stål varmfor inkes.

Bnt. - Alt stål varmfor inkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVE IDE INGENIØRER Bnt GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Fredag 9. August 1912. Omsat. Obligationer. Norske amortisable Stats-Obl. 1911 1894. pct.

Fredag 9. August 1912. Omsat. Obligationer. Norske amortisable Stats-Obl. 1911 1894. pct. Kristiania, Dampkjeler, overhetere (Steinmullers Fureka damppumper, centrifugalpumper, jevnstramsrt&mpmaskiner samt alm dampmaskiner for mættet og overlistet damp, Fosters lokomobiler, Foonomiser av egen

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, serie V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, serie V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, serie V.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

Bilag 4. Input-output tabel for ADAM

Bilag 4. Input-output tabel for ADAM Bilag 4. Input-output tabel for ADAM Bilag 4. ADAMs input-output tabel 173 På de følgende sider vises input-output tabellen i marts 1995 versionen af ADAM. Tabellen er dannet ved aggregering af nationalregnskabets

Læs mere

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI. 183. 1917. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI. 183. 1917. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI.. NORGES FISKERIER. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 0. For årgangene - se Norges Offisielle Statistikk,

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til:

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: 99S1t,91. 6 1. 0LOZ9 017 1. FREDERICIAKOMMUNE 11~IMMI~ffilt1 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen G/F Tisvildelund Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen Kundenummer 3300546748 Ostergade 33 Policenummer 3502921 6520 Toftlund Hefte I af 2 Sagsbehandler nr. R98 19.t2.2007 Z31Z Bygningsforsi kri ng -

Læs mere

Webside score horrea.fr

Webside score horrea.fr Webside score horrea.fr Genereret September 15 2015 08:51 AM Scoren er 54/100 SEO Indhold Titel HORREA EXPERT Logiciel de Gestion des Biens Immobiliers d'entreprises - Achat Location Vente Længde :

Læs mere

Kaupanger, Bergen og Leikanger eit embete på vandring

Kaupanger, Bergen og Leikanger eit embete på vandring Kaupanger, Bergen og Leikanger eit embete på vandring Jan Anders Timberlid Innlegg i Sogndal 18. september 2013 Efter anførte Omstændigheder Approbere Vi allernaadigst, at det Bergenhuusiske Amt deeles

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Grundejerforeningens navn. 2. Grundejerforeningens formål

Indholdsfortegnelse. 1. Grundejerforeningens navn. 2. Grundejerforeningens formål Indholdsfortegnelse 1. Grundejerforeningens navn 2. Grundejerforeningens formål 3. Medlemmerne 4. Grundejerforeningens virksomhed, ansvar og risiko 5. Regnskabet 6 Grundejerforeningens udgifter 7. Grundejerforeningens

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

Beretning. om Sundhedstilstanden og Medicinalforhekleie Norge i 1855.

Beretning. om Sundhedstilstanden og Medicinalforhekleie Norge i 1855. Beretning om Sundhedstilstanden og Medicinalforhekleie Norge i 1855. Sdlidlialtilstandeli maa i dette Aar ansees for at have været i det' hele taget god; den angives endogsaa fra de fleste Amter som st6rde1es

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS A. Nr. 4. OVERSIGT OVER PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS INDT.zzEGTER OG IMG-IFTER I AARET8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG ITNDERVISNINGSTIESENET. CHRISTIANIA. TR YK T I H. TONSBERGS BOGTRYKKERI.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Fransk begyndersprog A

Læs mere

Sundhedsforholdene på Færøerne

Sundhedsforholdene på Færøerne 1 Sundhedsforholdene på Færøerne (Foredrag holdt på konference 2. og 3. september 2004 på Hotel Tórshavn, Færøerne, vedrørende forskning indenfor social- sundheds- og arbejdsmarkedsforhold i Vestnorden,

Læs mere