Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norges officielle Statistik, Tredie Række."

Transkript

1

2 Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v Juni 1889, S findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1 Juli December 1891, S De offentlige Jernbaner 1890/91 (Rapport sur les chemins de fer publics) Civil Retspleie 1889 (Statistique de la justice civile) Norges Skibsfart 1890 (Statistique de la navigation) Rekruteringsstatistik 1891 (Statistique du recrutement) Skiftevæsenet 1889 (Tableaux des successions et faillites) Norges kommunale Finantser 1889 (Finances des communes) Veterinærvæsenet 1890 (Compte rendu du service vétérinaire) Norges Handel 1891 (Statistique du commerce) Folkemængdens Bevægelse 1889 (Mouvement de la population) 156 Norges Sparebanker 1891 (Statistique des caisses d'épargne) Strafarbeidsanstalter 1889/90 (Statistique des maisons centrales pénitentiaires) 158 Den norske Statstelegraf 1891 (Statistique des télégraphes de l'état) Distriktsfængsler 1890 (Prisons départementales) Norges Postvæsen 1891 (Statistique postale) De Spedalske i Norge (Les lépreux en Norvége) Sundhedstilst og Medicinalforholdene 1890 (Rapport sur l'état sanitaire et médical) Norges Fiskerier 1891 (Grandes pêches maritimes) Sindssygeasylernes Virksomhed 1891 (Statistique des hospices d'aliénés) 165 Norges Bergværksdrift 1889 og 1890 (Statistique des mines et usines) Civil Retspleie 1890 (Statistique de la justice civile) Folkemængdens Bevægelse 1890 (Mouvement de la population) De offentlige Jernbaner 1891/92 (Rapport sur les chemins de fer publics) Norges Skibsfart 1891 (Statistique de la navigation) Norges Fabrikaulæg 1890 (Etablissements industriels) Skiftevæsenet 1890 (Tableaux des successions et faillites ) Rekruteringsstatistik 1892 (Statistique du recrutement) Norges Sparebanker 1892 (Statistique des caisses d'épargne) Norges Handel 1892 (Statistique du commerce) 175 Skolestatistik 1889 (Statistique de l'instruction publique) 176 Den norske Statstelegraf 1892 (Statistique des télégraphes de 1' Etat) Strafarbeidsanstalter 1890/91 (Statistique des maisons centrales pénitentiaires) 178 Norges kommunale Finantser 1890 (Finances des communes) 179 Norges Postvæsen 1892 (Statistique postale) Distriktsfængsler 1891 (Prisons départementales) 181 Veterinærvæsenet 1891 (Compte rendu du service vétérinaire) Norges almindelige Brandforsikrings-Indretning for Bygninger (Statistique de l'institution générale des assurances des bâtiments contre Norges Fiskerier 1892 (Grandes pêches maritimes) 184 Kriminalstatistik 1890 (Statistique de la justice criminelle) 185 Sundhedstilst og Medicinalforholdene 1891 (Rapport sur l'état sanitaire et médical) Fortsættelse: se Omslagets 3die Side 17

3 STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE - ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE

4 STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE TRETTENDE AARGANG 1893 UDGIVET AF DEFT STATISTISKE CENTRALBUREAU, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE TREIZIÈME ANNÉE KRISTIANIA I KOMMISSION HOS H ASCHENHOUG & CO 1893

5 TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI

6 xrværende Aargang af «Statistisk Aarbog» er bleven redigeret af Sekretær Aug C Mohr Le présent volume de «l'annuaire statistique de la Norvége» a eté rédigé par M Aug C Mohr, secrétaire au Bureau central de statistique Det statistiske Centralbureau, Kristiania i December 1893 A N

7 Indholdsfortegnelse Under hvert Afsnit (1, 2, 3 o s v) er angivet i Klammer [ ], hvor der i tidligere Aargange findes Oplysninger, som kan tjene til Supplering af nærværende Aargangs Indhold De romerske Tal betegner Aargangen, de arabiske Tabellens No 1 Fladeindhold, Befolkning Tabel r Fladeindhold og Folkemængde amtsvis i Januar Side 2 Tilstedeværende Folkemængde I Januar 1891, efter Alder, Kjøn og ægteskabelig Stilling Hjemmehørende Folkemængde amtsvis efter Folketællingen I Januar 1891, sammenlignet med Folketællingerne 18o Hjemmehørende Folkemængde i Landdistrikterne (Herreder, Fogderier og Amter) I Januar ii 5 Folkemængde i Byerne i Januar Dissentere hjemmehørende i Norge I Januar Blinde, Døvstumme og Sindssyge I Januar [Hjemmehørende Folkemængde 31 December 5875 efter Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling VI 5 Tilstedeværende Folkemængde 31 December 5875, fordelt efter Livsstilling XI 5 Tilstedeværende Folkemængde 31 December 1875, fordelt efter Fødested og Nationalitet XI 6 Antal Huse og Husholdninger 31 December 1875 I 5] 2 Folkemængdens Bevægelse 8 Folkemængdens Bevægelse amtsvis i Aaret Ægtevielser i Aarene o Levendefødte II Dødfødte Døde Den oversøiske Udvandring i Aarene Summarisk Oversigt over Folkemængdens Bevægelse i Aarene Voldsomme Dødsfald i Aarene [Livs- og Dødstabel efter Erfaringer fra Aarene 1871/ /81 XI 12]

8 3 Medicinalforholde og Sundhedstilstand Side Tabel 16 Medicinalpersonale og Sygehuse i Aarene Sindssygeasylernes Virksomhed i Aaret De vigtigste Dødsaarsager i Aarene De vigtigste epidemiske Sygdomme i Aarene [Spedalskhed i Norge V 21] 4 Retsvæsen 20 Justits- og Politisager samt Antallet af Straffældte i Aaret 189o, amtsvis Antal Straffældte j Aarene efter Forbrydelsens Art Antal Sager, behandlede ved Forligelseskommissionerne amtsvis i Aaret Antal Underretssager, behandlede i Aaret 1891, amtsvis Antal Sager, behandlede ved Overretterne og Høiesteret : 'A) Overretterne i Aaret b) Højesteret i Aarene Antal Konkursboer og Dødsboer, behandlede i Aaret 1890, amtsvis Aktiva og Gjæld m v i de i Aaret 1890 sluttede og extraderede Konkursboer og Dødsboer, amtsvis Salg af faste Ejendomme samt thinglæste og aflæste Panteheftelser, Exekutioner, Udpantninger og Tvangsauktioner amtsvis i Aarene Thinglæste og aflæste Panteheftelser i Aarene Oversigt over Overformynderiernes Regnskaber amtsvis for Aaret [Antal Tiltalte efter Kjøn ok Alder V 24 - Antal Sager, behandlede ved Forlikelseskommissionerne XI 23 - Strafarbeidsanstalterne V 29] 5 Fattigvæsen { a Summariske Opgaver for Riget for Aarene Fattigvæsenet : b Opgaver amtsvis for Aaret Undervisning - 31 Folkeskoler paa Landet i Aaret i Byerne i Aaret Borgerskoler, Middelskoler og højere Skoler i Aaret Kristiania Universitet i Aarene Faste Eiendomme, Jordbrug - 35 Landeiendommenes Antal, Matrikulskyld og Værdi amtsvis t Januar Priserne paa Jordeiendomme i Aarene Beregnet Areal, samt Udsæd af Korn og Poteter amtsvis i Aaret

9 Side Tabel 38 Beregnet Gjennemsnitsavling af Korn og Poteter samt Avlingens Gjennemsnitsvaerdi amtsvis i Femaaret Uddrag af Kapitulstaxterne for Aarene Kreaturhold amtsvis 31 December Gjennemsnitspriser paa Kreaturer samt paa Melk og Smør amtsvis i Aarene 1885 og [De faste Ejendommes Antal og Fordeling i Landdistrikterne 1875 I 39 Jordfællesskabets Udstrækning 1875 I 41 Skovareal VII 33 Aarligt Forbrug af Trævirke fra Landets Skove II 33] 8 Fabrikanlæg, Arbeidslønninger a Summariske Opgaver for Aarene Fabrikankeg : h De vigtigste Slags Anlæg i Aaret o c Opgaver for de enkelte Landsdele i Aaret [Daglon for Haandværksarbeidere 188o V 44 Aarslon for Tjenere o V 45- Daglen for Dagarbeidere V 46 Daglen ved de offentlige Jernbane- og Veianlæg V 47] 9 Fiskerier 43 a De vigtigste Skreifiskerier i Aarene b Udbyttet af Sildefiskerierne i c Udbyttet af samtlige Kystfiskerier amtsvis i Aaret Bergværker 44 Bergv;rksdriften i Aarene Handel og Skibsfart Summarisk Oversigt over Ind- og Udførsel i Aarene Vareomsætningen med de forskjellige Lande i Aaret og Toldintraderne ved de vigtigste Toldsteder i Aaret Værdien af Ind- og Udførsel i Aaret 1892, fordelt efter Varegrupper Indførselsmængder i Aarene Indførselsværdier i Aarene Udførselsmængder af norske Varer i Aarene Udførselsværdier af norske Varer i Aarene Norges Trælastudførsel i Aaret Toldintrader for de vigtigste Toldartikler i Aarene De for de vigtigste Artikler ved Værdiberegningerne benyttede Gjennemsnitspriser for Aarene

10 Side Tabel 56 Norges Handelsflaade Summariske Opgaver for Aarene Detaillerede Opgaver pr 31 December Skibsfarten mellem Norge og Udlandet i Aaret 1891, efter Nationalitet , efter Lande Den udenrigske Skibsfart paa de vigtigste norske Toldsteder i Aaret under norsk Flag og optjent Bruttofragt i [Strandinger og Forlis paa den norske Kyst V Kommunikationsvæsen, Kreditanstalter - 62 Længden af de offentlige Veie i Aaret jernbanerne : Summariske Opgaver for Aarene / i Driftsaaret Postvæsenet i Aarene Statstelegrafen i Aarene Hypothekbanken i Aarene Norges Bank i Aarene De private Banker i Aaret Sparebankerne amtsvis ved Udgangen af Aaret Diskontosatser ved Kristiania Bankafdeling: a Diskontoforandringer i Aarene b Gjennemsnitlig Diskonto Vexelkurser paa Kristiania Bors i Aarene [Norges Bank I 7o & V 68 - Hypothekbanken V 70 - De private Banker I 72 & V 7I --Diskontoforandringer ] 13 Assurance - 73 Brandforsikringsindretninger a Den alm Brandforsikringsindretning og Akershus Brandforsikrings- Forening i Aarene b Mindre gjensidige Brandforsikringsforeninger i Landdistrikterne Aarene 1885 og c Løsøreforsikringsselskaber i Byerne i Aaret De gjensidige Skibs- og Fragtassuranceforeninger i Aaret Søforsikringsselskaber i Aaret Finantser - 76 Herredskassernes Indtægter, Udgifter, Formue og Gjoeld i Aaret Amtskassernes Bykassernes Havnekassernes

11 Side Tabel 80 Sum af kommunale Skatter i Amter og Byer i Aarene SL Formue og Indtægt efter Skatteligningen for Aaret Statskassens Indtægter og Udgifter i Budgetaarene 1889/ / Statsgjælden i Budgetaarene 1887/ / Toldsatserne for de i fiskal Henseende vigtigste Artikler i Aarene Produktionsafgifter for Tilvirkning af Brændevin og Malt i Aarene Skibsafgifter i Aarene [Kommunale Skatter I 8o & VII 65 Statskassens Indtægter og Udgifter Budgetaarene /90 XI 79 Forbrug af de vigtigste Toldartikler V 57 Produktion og Forbrug af Brændevin og Ol V 48]

12 Table des matières A la fin de chaque section (T, 2, 3 etc) se trouvent indiqués entre crochets [ ] les endroits des années antérieures on il y a des renseignements pouvant servir à suppléer le contenu de la présente année Les chiffres romains indiquent l'année, les chiffres arabes, le numéro du tableau Tableaux 1 Superficie, population No I Superficie territoriale et population au I janvier 1891, par préfecture Pages - 2 Population de fait au I janvier 1891, par sexe, par âge et par état civil Population de droit par préfecture, d'après le recensement de 1891, comparé â ceux des années Population de droit des communes rurales (communes, sous-préfectures et préfectures) au I janvier ii - 5 Population des villes au I janvier Dissidents, par confessions au I janvier Infirmités au i janvier [Population de droit au 31 décembre 1875, par sexe, par âge et par état civil VI 5 Population de fait au 3! décembre 1875, par professions XI 5 Population de fait au 31 décembre 1875, par pays de naissance XI 6 Maisons et ménages au 31 décembre 5875 I 3] 2 Mouvement de la population 3 Service de santé 16 Personnel médical et Hôpitaux; années 1884 à Hospices d'aliénés en Causes de décès classées par ordre de fréquence; années 1871 à Principales maladies épidémiques; années 1887 à 1891 [Nombre des lépreux V 21] n de 1863 à, Morts violentes; années 1882 â [Table de mortalité et de survie XI 12]

13 Tableaux Pages 4 Justice criminelle et civile No 20 Affaires criminelles et de police, nombre des condamnés en 189 0, par préfecture Nombre des condamnés, répartis selon la nature des crimes et délits et des contraventions, années 1886 à, Commissions de conciliation (justices de paix), nombre des affaires en 5891, par préfecture Tribunaux de 'ère instance, nombre des affaires en 1891, par préfecture Cours d'appel en 1892 et Cour suprême de 1888 à Successions et faillites en 5890, par préfecture Aperçu de l'actif et du passif des faillites et successions, terminées et restituées en 1890, par préfecture Ventes d'immeubles, hypothèques, saisies-exécutions et ventes forcées de 1881 à 5890, par préfecture Inscriptions et radiations des hypothèques; années 5836 à Administration des biens pupillaires, aperçu des comptes par préfecture ; année [Nombre des accusés , par sexe et par âge V 24 Commissions de conciliation (justices de paix), nombre des affaires 1844 â 5883 XI 23] 5 Assistance publique - 30 Assistance publique: { a Données sommaires pour le Royaume de b Données détaillées pour 1891, par préfecture Instruction publique 3 1 Ëcoles primaires des campagnes en des villes en Écoles moyennes et écoles secondaires en Université de Kristiania ; années 1889 â Propriétés foncières, agriculture 35 Nombre, évaluation cadastrale et valeur vénale des propriétés foncières rurales au I janvier 1891, par préfecture Valeur moyenne des propriétés par,,skylddaler» et par Skyldmark» ; années 1884 à, Céréales et pommes de terre: surface cultivée et quantités de semences, par préfecture ; année Céréales et pommes de terre: récolte moyenne, quantités et valeurs pour la période de 1886 à, 189 0, par préfecture 54-55

14 Tableaux No Taux officiels des céréales ; années 1888 à 1892 Animaux domestiques au 31 décembre 1890, par préfecture Prix moyens des diverses espèces d'animaux domestiques ainsi que du lait et du beurre pour les années 1885 et 1890 [Propriétés foncières 1875 I 36 Distribution et contenance des forks VIT 33 Evaluation de la consommation annuelle de bois tiré des foréts du pays I 37] Pages Établissements industriels, salaires 42 Établ issements industriels:- I a Répartition par groupes d'industrie ; années b Principales industries en 1890 c Répartition par contrées en o 61 [Salaires dans la petite industrie 1880 V 44 Gages annuels des domestiques o V 45 Salaires des ouvriers à la journée V 46 Salaires des ouvriers des chemins de fer et des routes publiques V 47i 9 Pêches 43 a Principales pêches de la morue ; années 1883 t b Produit des pêches du hareng; années 1883 à C Produit des pêches côtières en 1892; quantités et valeurs, par préfecture Mines et usines 43 Mines et usines ; années 1888 å Commerce, navigation - 45 Aperçu général de l'importation et de l'exportation ; années 1878 t Valeur de l'importation et de l'exportation en 1892, par pays de provenance et de destination 47 Mouvement commercial des principaux bureaux de douane en 1892 Droits perçus Valeur de l'importation et de l'exportation, par groupes de marchandises ; année Quantités de l'importation; années 1881 à Valeurs de l'importation ; années 1881 h SI Quantités de l'exportation des marchandises norvégiennes; années 1881 h Valeurs de l'exportation des marchandises norvégiennes; années I Exportation de bois de la Norvége; année 1892 * 108

15 Tableaux Pages No 54 Droits d'entrée bruts des principales marchandises importées; années 1888 h Prix moyens d'après lesquelles a été calculée la valeur des principales marchandises; années Marine marchande Aperçu général pour les années 1850 h Données détaillées pour l'année Aperçu de la navigation entre la Norvége et l'étranger en 1891, par pavillon en 1891, par pays o Mouvement de la navigation entre l'étranger et les principaux ports norvégiens; année Aperçu du mouvement des navires norvégiens h l'étranger et produit brut en [Échouements et naufrages sur les côtes de Norvége V 63] 12 Communications Établissements de crédit - 62 Routes publiques en 1890, Chemins de fer: Données sommaires ; années 1855 à 1881/ exercice Postes; années 1888 h Télégraphes; années 1890 h Banque hypothécaire; années 1890 à Banque de Norvége, années 1885 à Banques privées par actions en Caisses d'épargne au 31 décembre 1892, par préfecture Taux de l'escompte h la Banque de Norvége h Kristiania: a Variations du taux de 1887 à b Moyenne des taux de 1875 à Cours des changes à la Bourse de Kristiania de 1892 h [Banque de Norvége II 51 Sz V 68 Banque hypothécaire V 7o Banques privées par actions H 53 Sc V 71 Changements du taux de l'escompte III 65] 13 Assurances - 73 Compagnies d'assurances contre l'incendie: a Sociétés d'assurances immobilières mutuelles: Société génerale et Société d'akershus; années 1888 h b Sociétés d'assurances mutuelles d'inter& local dans les communes rurales en 1885 et C Sociétés d'assurances mobilières dans les villes en Associations mutuelles d'assurances maritimes en Compagnies d'assurances maritimes en

16 Tableaux Pages 14 Finances No 76 Caisses des communes rurales: Recettes, dépenses, actif et passif en Caisses des préfectures: Caisses communales des villes: Caisses des ports: Impositions communales par préfecture et par ville; années 1887 à SI Fortunes et revenus des contribuables, évaluation de Finances de l'état; exercices de 1889/90 h 1891/ Dette publique; exercices de 1887/88 â 1891/ Taxes des droits le douane sur les articles les plus importants h ur point de vue fiscal; années 1882 h Droits perçus à la fabrication de l'eau de vie et du malt; années 1872 h 1893 Droits de navigation; années 1876 h [Impositions communales IV 81 & VII 65 Finances de l'état, exercices de 1859 à 1889/90 XI 79 Consommation de certaines marchandises importantes t un point de vue fiscal V Production et consommation de l'eau de vie et de la bière V 48 ]

17 Kildeangivelse 1) (Indication des sources) 9 Fladeindhold og Befolkning (Tabellerne I --7) Oversigt over Kongeriget Norges civile, geistlige og judicielle Inddeling, afsluttet 31 Januar 1893 Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau Bd X, Side og Bd XI, Side 64 Thinglæste og aflæste Panteheftelser (Tab 28) Beretninger om Rigets økonomiske Tilstand Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau Bd XI, Side Kristiania Universitet (Tab 34) Universitetets Aarsberetninger, Faste Ejendomme (Tab 35 og 36): Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau Bd XI, Side Hypothekbanken (Tab 67) - Bankens Aarsberetninger, indtagne i Sth Prp No 12 for 1893 og tidligere Aar Norges Bank (Tab 68) Bankens trykte Aarsregnskaber De private Banker (Tab 69) - Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau Bd XI, Side Diskontosatser ved Kristiania Bankafdeling (Tab 71) : Meddelt af Bankafdelingen Vexelkurser paa Kristiania Best's (Tab 72) Børsnoteringerne Den almindelige Brandforsikringsindretning (Tab 73 a I) : Meddelt af Indretningen Akershus Do (Tab 73 a II) - Den trykte Aarsberetning Løsøreforsikringsselskaber (Tab 73 c) Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau Bd XI, Side 88 De gjensidige Skibs-- og Fragtassuranceforeninger (Tab 74) Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau Bd XI, Side Norske Søforsikringsselskaber (Tab 75) - Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau Bd XI, Side ) Forsaavidt Kilden er en aarlig udkommende Del af den officielle Statistik, f Ex Handelsstatistiken, Skibsfartsstatistiken m v, har man anseet det overflødigt at anføre den her ('es tableaux statistiques annuels ne sontýcss meutionnés

18 Formue og Indtægt efter Skatteligningen (Tab 81): Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau Bd XI, Side Statens Finantser (Tab 82 og 83): Forklaringer til Statsregnskaberne for 1891/92 og tidligere Aar Statistik over den norske Statskasses Finantser i Budgetaarene I Juli 5878 til 30 Juni i885, I Juli 1885 til 30 juni 1890 Norges off Stat, Tredie Række No 38 & 134 Toldsatser og Skibsafgifter (Tab 84 og 85): Toldtarifferne Produktionsafgifter for Tilvirkning af Brændevin og Malt (Tab 85): Sth Prp No 6 for 1893

19 TABELLER TABLEAUX

20 Tabel 1 Rigets Fladeindhold og Folkemængde amtsvis 1 Januar ) Sulerficie territoriale et population au i janvier 1891, par préfecture Tilstedeværende Folkemængde Hj emmehørende Folkemængde Amter Fladeindhold Population de fait Population de droit i km2 Préfectures Superficie Pop rurale Landbefolkning Bybefolkning Pop urbaine Tilsammen Total Tali Total Smaalenene Akershus Kristiania III Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg ' o Nedenes Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem IS 6o o Nordre Trondhjem Nordland Tromso ' o Finmarken Rekapitulation: I Bygder Comm rurales I o Byer Villes o Riget Royaume I o ) Efter den civile Jurisdiktionsinddeling i Januar 2893 Opgaven over Fladeindholdet er bygget paa nye Beregninger foretagne i Norges geografiske Opmaaling undtagen for Nordlands og Finmarkens Amter

21 2 Tabel 2 Tilstedeværende Folkemængde I Januar 1891, Population de fait au z janvier 1891, Ægteskabelig Stilling og Kjøn Aldersaar Ugifte Gifte Enkemænd og Enker Ages Célibataires Mariés Vetifs Mkjøn Kvkjøn Mkjøn Kvkjon Mkjøn Kvkjøn S masc S fem S masc S fem S masc S fém O-5 5 Io lo Is I I0 034 ro I II I o bo I 432 I o o I II I I I o i Too-106 Uopgivet Inconnu Tilsammen Total

22 8 fordelt efter Alder, KjOn og ægteskabelig Stilling tar sexe, par dge et par état civil Etat civil et sexe Fraskilte Divorcés Uopgivet Etat civil inconnu Tilsammen Total Mkjon Kvkjon Mkjem Kvkjøn Mkjøn Kvkjon Ialt S masc S fin/ S masc S fine S masc S fem Tot gin x6o o 8o Is x I T o Ho ' x x IO I' I I I ' 290 x x x*

23 4 Tabel 3 Hjemmehørende Folkemængde amtsvis efter Folke- Population de droit par préfecture, après le recensemeni Hjemmehørende Folkemængde i Januar 1891 Polulation de droit au z janvier 1891 No Amter Prefectures rurale Landbefolkning Bybefolkning Pol urbaine Mandkjøn Sexe masc Kvindekjøn Sexe fém Tilsammen Total I Jan 1891 Smaalenene 2 Akershus 3 Kristiania Si III Hedemarken 5 Kristians 6 Buskerud 7 Jarlsberg og Larvik Bratsberg 9 Nedenes 10 Lister og Mandal I I Stavanger So I Sondre Bergenhus Bergen 14 Nordre Bergenhus I 5 Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem IS Nordland 19 Tromsø 20 Finmarken 76 6o' Si Rekapitulation: Bygder Comm rurales Byer Vales I I Riget Royaume I I 035 oo ') 1) Fuldstændiggjort ved den ombord paa norske Skibe i Udlandet foretagne Folketælling, udgjorde Rigets du recensement oléré à bord des navires norvégiens p-ésents à l'étranger, le chiffre de la 2holulalion de droit s'éleva (Incorporation de faubourgs-)

24 5 tællingen 1 Januar 1891, sammenlignet med Folketællingerne de 1891, comparé a ceux des années Hjemmehørende Folkemængde efter Folketællingerne Pol,ulation de droll d'après les recensements: 31 Decbr 31 Decbr 31 Decbr 3' Decbr 29 Novbr 27 Novbr 30 April Februar No ) '' ) o i io5 ioi o o II o IO II I I I 864' I ' I ) I I I samlede hjemmehørende Folkemængde 31 December , I Januar 1891 : (COMA/été aide au 31 décembre 1875 a , au I janvier 1891 a ) Senere udvidet ved Indlemmelse af Forstæder

25 6 Tabel 4 Hjemmehørende Folkemængde i Landdistrikterne (Herreder, Fogderier og Amter) 1 Januar ) Population de droit des communes rurales (communes, sous-préfectures et préfectures) au I janvier 1891 Herreder Folkemængde Herreder Folkemængde Herreder Folkemængde Communes Populet- Communes PoAulalion Communes íoýzilutinn Smaalenene Trøgstad Urskog Elverum Askim Høland Tryssil Spydeberg Skiptvet Rakkestad Eidsberg Rodenes Rakkestad Fo_gderi Aremark Id Berg Skjeberg Hvaler Borge Varteig Idde og Marker Fogderi Tune Glemminge Onsø Raade Rygge Moss Vaaler Hobøl Moss Fogderi Amtets Land distrikt Akershus Vestby (Landdistriktet) Kraakstad Aas Frogn Nesodden Aker Bærum / I SI I Asker Aker og Folio Fogderi Enebak Fet Sørum Skedsmo Nittedalen Nedre Romerike Fogderi Gjerdrum Ullensaker Nes 4 Eidsvold Nannestad Hurdalen Fering Øvre Romerike Fogderi Amtets Landdistrikt Hedemarken Ringsaker Nes Furnes Vang Løiten - Romedal Stange Hedemarken Fogderi Søndre Odalen Nordre Odalen Vinger Eidskogen Vinger og Oda/en Egd Brandval Grue Hof 1) Efter den civile jurisdiktionsinddeling i Januar Ili I , I IO SSO Aasnes Vaaler So/or Fogderi Aamot Stor-Elvedalen Sollien Sandre Osterdolen I,'-d Ytre Rendalen Øvre Rendalen Lille-Elvedalen Tønset Tolgen Kvikne Nordre Østerdalen Fgd Amtets landdistrikt K risti ans Dovre Lesje Skianker Lom Vaage Nordre Fron NGudbrandsa'alen Fg, Søndre Fron Ringebu Øier Østre Gausdal Vestre Gausdal Faaberg S Gudbrandsdalen Fgal Biri Vardal Østre Toten Vestre Toten Toten Fogderi , I 661 I I 230 T III

STATISTISK AARBO G FOR TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA VINGTIÈME ANNÉE. - 1900.

STATISTISK AARBO G FOR TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA VINGTIÈME ANNÉE. - 1900. STATISTISK AARBO G FOR KONGERIGET NORGE. TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. VINGTIÈME ANNÉE. - 1900. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG

Læs mere

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE.

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE TOLVTE AARGANG 1892 UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-3 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK Tredie Række No. 229. Folketællingen i Kongeriget Norge 1 Januar Beboede Huse og Husholdninger samt Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ekteskabelig Stilling (Recensement

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884 (Rapports consulaires) 2

Læs mere

FOR KONGERIGET NORGE SEKSOGTYVENDE AARGANG. 1906. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, VINGT-SIXIÈME ANNÉE. - 1906, KRISTIANIA.

FOR KONGERIGET NORGE SEKSOGTYVENDE AARGANG. 1906. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, VINGT-SIXIÈME ANNÉE. - 1906, KRISTIANIA. STATISTIS K AARBOG FOR KONGERIGET NORGE SEKSOGTYVENDE AARGANG. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE. VINGTSIXIÈME ANNÉE. 1906, KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania.

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H, A s chehoug 8z C o. 1893.

Læs mere

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE.

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE FEMTENDE AARGANG. 1895. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANN U Al RE STATISTIQUE

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in v 12830 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÈGE.

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÈGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE FEMOGTYVENDE AARGANG. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, ANNUAIRE STATISTIQUE

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i 'Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27

Læs mere

Folkemængdens Bevægelse

Folkemængdens Bevægelse NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No.. STATISTIK OVER Folkemængdens Bevægelse i Aarene.-0. (Mouvement de la population pendant les années -0.) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. II. Sammendrag

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. 4 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik na. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

STATISTISK AARBO G FO R TIENDE AARGANG ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE. DIXIÈME ANNÉE. -189o. -~,-~~-,,. ~ KRISTIANIA.

STATISTISK AARBO G FO R TIENDE AARGANG ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE. DIXIÈME ANNÉE. -189o. -~,-~~-,,. ~ KRISTIANIA. STATISTISK AARBO G FO R KONGERIGET NORGE. TIENDE AARGANG. 1890. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE. DIXIÈME ANNÉE. -189o. -~,-~~-,,. ~ KRISTIANIA. I KOMMISSION

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK

NORGES OFFICIELLE STATISTIK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFICIELLE STATISTIK 1 JULI 1889-31 DECEMBER 1910. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1889 et 1910.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIAN1A.

Læs mere

Fo1kellingen i Kongeriget N orge

Fo1kellingen i Kongeriget N orge NORGES OFFICIELLE_STATISTIK. Tredie Række No. 202. Fo1kellingen i Kongeriget N orge 1 Januar Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger (Recensement du 1er Janvier _ Population des Divisions

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 4 orges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la orvége, troisième série) o 1-85 findes opferte i Fortegnelse over orges officielle Statistik m v 1828-3 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo.

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Oktober 1889. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. 1889. CW6 Pris:

Læs mere

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Prisliste for trykte he@e av folketeljingane frå 1801, 1865, 1900 frå Digitalarkivet og frå 1910 frå Digitalarkivet og Registreringssentral for historiske data Prisane er oppdatert juni 2011. Porto kjem

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske Forening/ fylke Aktivitet Akershus Fenstad Jeger og Fiskerforeni Fiskesommer Fiskevinter/ Kurs i fluekasting Temakvelder Asker Jff Fiskesommer Aurskog Jff Fiskesommer Fiskevinter Bjerke Jff Fiskesommer

Læs mere

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING ISTE OKTOBER UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, KRISTIANIA, I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. STEEN'SKE BOUTRYKKERI. Forord. I efterfølgende oversigt

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 900. Andet Hefte. Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling. (Recensement du Décembre 900:

Læs mere

Folketællingen i Kongeriket Norge

Folketællingen i Kongeriket Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr. 5. Folketællingen i Kongeriket Norge 3 December Første Hefte. Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger m. V. (Recensement du 3 Décembre

Læs mere

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. OVERSIGT MUM' NOR G CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. AFSLUTI ET 16.11 TN1 1 Ç 02. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. I KOMMISSION 1-IOS II. JU-, CIIETIOUG 6: Co. 1902. qi)

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295.

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295. Norwegians in America, their History and Record by Martin Ulvestad, Volume 2 Index of Part 2 Indhold over Anden Del ( aa and æ indexed with a and ø indexed with o ) Deb Nelson Gourley, Astri My Astri Publishing,

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 10 Juni 1, S.. 1 findes opførte

Læs mere

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R! KONGERIKET NORGES J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C 1 APRIL 190R T TC;VI' A V ' DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!IREAII, KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO 1 'ria 1: r!1 %,(1 .1\ Norges Officielle

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

(Statistique Officielle de la Norvège, série V.)

(Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique Officielle de la Norvège, série V) Nr 1-18 se tidligere hetter Trykt 1911: Nr 19 Private aktiebanker 199 (Banques pricees par actions) - 1 Skolevæsenets

Læs mere

FOR KONGERIGET NORGE SJETTE AARGANG. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. SIXIÈME ANNÉE, KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H.

FOR KONGERIGET NORGE SJETTE AARGANG. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. SIXIÈME ANNÉE, KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE SJETTE AARGANG. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. SIXIÈME ANNÉE, 188188. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & Co,

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) - Norges Officielle Statistik, række V (Statistique Officielle de la Norvège, série V) Nr 1-128 findes opfert i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik 1 juli 1889-31 december 1910 Trykt 1911: Nr

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) - findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. - 0 Juni, S. -. - - findes opferte

Læs mere

FOL KETÆLLINGEN I NORGE

FOL KETÆLLINGEN I NORGE C. No.. RESULTATERNE AF FOL KETÆLLNGEN NORGE JANUAR 876. UDGVET AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU. KRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 87888. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller

Læs mere

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 993300020 Alvdal Jff kr 14 418 984813716 Andebu Jff kr 20 164 994737902 Andøy Jff kr 1 623

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG FJERDE AARGANG. KRISTIANIA. 1883. FOR UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. BOYE STRØM,

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG FJERDE AARGANG. KRISTIANIA. 1883. FOR UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. BOYE STRØM, FOR STATISTISK AARBOG KOGERIGET ORGE FJERDE AARGAG 1883 UDGIVET AF DET STATISTISKE CETRALBUREAU REDIGERET AF BOYE STRØM, KST DIREKTØR, I KOMMISSIO HOS H ASCHEHOUG & Co 883 KRISTIAIA TRYKT 1 OtT STEESKt

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række.

Norges officielle Statistik, Anden Række. Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, 2 volumes.) A. 2. Fattigstatistik

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik rn. v. 182830 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910.

FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910. FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO, 1911. TEEN

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er.

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er. ,,ffi Norgesndshrifier medde,wldre(un er. Det Norske Historiske, Kildeskriftfond. Sdie Bind. Ved Magnus Olsen. Sdie Hefte, Slutningshefte. :::--=-_-:1- gtrp@ tlr, Christiania. Hoveclkommission hos Jacob

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. -8 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 8- findes

Læs mere

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning.

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Statistiske Tabeller for ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Første Række, indeholdende Tabeller over Folkemængden i Norge den 29de November

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr. I. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes

Læs mere

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for karet 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

FATTIG-STATISTIK FOR 1868.

FATTIG-STATISTIK FOR 1868. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR 88. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. 87. Forord. Der er Udsigt ti. at den ber brugte Maade at tage Tal paa de Faltige (se

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR AARET 8, UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDER VISNINGSVÆSENET CHRISTIANIA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI 8 Indhold Pag

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 78. Folketællingen i Kongeriget Norge Januar 89. Folkemængde fordelt efter Nationalitet, Fødested og Trosbekjendelse. Blinde, Døvstumme og Sindssyge. Ægteskaber

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour rannée ) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER, POSTSTYRELSEN.

Læs mere

MEDDELELSER FRA BET STATISTISKE CENTRALBYRAA. JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE. (TRENTE-DEUXIÉME ANNÉE 1914)

MEDDELELSER FRA BET STATISTISKE CENTRALBYRAA. JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE. (TRENTE-DEUXIÉME ANNÉE 1914) NORGES OFFICIELLE STATISTIK. MEDDELELSER FRA BET STATISTISKE CENTRALBYRAA. 32TE BIND 1914. JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE. (TRENTE-DEUXIÉME ANNÉE 1914) I KOMMISSION HOS

Læs mere

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Klubber i svart er ferdig med registreringen Klubber i rødt må registrere Klubber i blått

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. N Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés.) - 2. Folkemængdens Bevægelse

Læs mere

SKIFTEVÆSENET I NORGE

SKIFTEVÆSENET I NORGE N.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVÆSENET I NORGE l AARET TILLIGEMED Opgave ver de efter OverfrmynderRegnskaberne fr Aaret under Rigets Overfrmynderiers Bestyrelse i dette Aar henstaaende Midler. Udgivne

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. orges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la orvége, troisième série) o Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 88 (Rapports consulaires) Den norske

Læs mere

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull.

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller Resultaterne af den i Januar 1876 afholdte Folketælling, afsluttet. Det har været et omfattende Arbeide, der har krævet betydelige Udgifter

Læs mere

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER TABELLER VEDKOMMENDE LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER for det kommunale skatteaar 93/4 (statsskatteaaret 9 2/ 3.) Utgit av RIKSSKATTESTYRET. KRISTIANIA. JOHANNES BJOIINSTADS BOKTRYKKERI. 95. indholdsfortegnelse.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.)

Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik, 0. (Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik &, 0,.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1. Uddrag af Aarsberetuinger fra de forenede Rigers Konsuler for A aret 1884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ru. v. 1828-30 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. Januar 90 December 90, Side

Læs mere

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG ANDEN AARGANG KRISTIANIA. FOR UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTR ALBUREAU. BOYE STRØM

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG ANDEN AARGANG KRISTIANIA. FOR UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTR ALBUREAU. BOYE STRØM BOYE STRØM 8 KST SEKRETÆR 18 STATISTISK AARBOG FOR KOGERIGET ORGE ADE AARGAG UDGIVET AF DET STATISTISKE CETR ALBUREAU REDIGERET AF KRISTIAIA I KOMMISSIO HOS H ASCHEHOUG & Co 2 TRYKT DET STEESK E BOGTRYKKERI

Læs mere

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-5 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 2-0 Juni, S. 22-2. 6-16 findes

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA.

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 876. U D GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. CH RISTIANIA. YKT I H. IONSBERGS 0GTRYK KER. 877. Reo.ister. Pqg I.

Læs mere

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00 Kvinner Menn Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum Agder Svømmekrets 34 187 83 10 93 407 41 179 65 12 89 386 793 Arendal SK 20 100 50 10 60 240 20 100 50 10 60 240 480 Farsund Svømmeklubb

Læs mere

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868.

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868. F. No.. DEN NORSKE BREVPOSTS statistik FOR AARET. UDGIVEN MARINE OG POSTDEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED.. F. No.. Det samlede saavel med som uden 'Samtlige Pengebreve. Recom Almindelige

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik 878

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFCELLE STATSTK. Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 00. Tredie Hefte. Beboede Huse og Husholdninger. (Recensement du Décembre 00: Maisons habitées et ménages) Udgivet

Læs mere

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE C. No.. TAB ELLER VEDKOMMENDE FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE I AARET TILLIGEMED NOGLE HOVEDOPGAVER FOR AARENE. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Rigets

Læs mere

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115.

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115. , = NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 115. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVÆSEN FOR AARET 4889. (Statistique postale pour l'année 1889). Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen.

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. I. Uddrag af A arsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI. For aargangene - se Norges Officielle Statistik, række III. For aargangene 00-0 se Norges Officielle Statistik, række IV, senest nr.. For aargangene 0-0 se række V.,,,, 00 og. BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1938

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1938 STATISTISK AARBOG 938 . STATISTIQUE DANMARKS STATISTIK DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 938 ANNUAIRE STATISTIQUE 938 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE KØBENHAVN

Læs mere

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI.

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. C. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. ,,t Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjoeftigede

Læs mere

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG ANNUAIRE STATISTIQUE 1940 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT

DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG ANNUAIRE STATISTIQUE 1940 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 940 ANNUAIRE STATISTIQUE 940 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE KØBENHAVN BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI

Læs mere

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1929

STATISTISK AARBOG. Statistisk Aarbog 1929 STATISTISK AARBOG 929 DANMARKS STATISTIK STATISTIQUE DU DANEMARK STATISTISK AARBOG 929 AN N UAI RE STATISTIQUE 929 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUE KØBENHAVN

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr.. 'Sundhedstilsta'nden og Medicinalforholdene 898. (Rapport surl'état sanitaire et médical.) 9. Sindssygeasylernes

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 877. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGT RYKKERI. 879. Indhold. No..

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) N.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Den

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. 4 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 2. Sindssygeasylernes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den norske

Læs mere