Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norges officielle Statistik, Tredie Række."

Transkript

1

2 Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884 (Rapports consulaires) 2 Den norske Statstelegraf 1884 (Statistique des télégraphes de l' État) 3 Norges Sparebanker 1884 (Statistique des caisses d'épargne) 4 Norges Handel 1884 (Statistique du commerce) 5 Skiftevæsenet 1882 (Tableaux des successions et faillites) 6 Kriminalstatistiske Tabeller 1882 (Statistique de la justice criminelle) 7 Norges Postvæsen 1884 (Statistique postale) 8 Strafarbeidsanstalter 1883/84 (Rapport sur les établissements pénitentiaires) 9 Sindssygeasylernes Virksomhed 1884 (Statistique des hospices d'aliénés) 1 Sundhedstilst og Medicinalforholdene 1882 (Rapport sur état sanitaire et médical) 11 Norges Fiskerier 1884 (Grandes pêches maritimes) 12 Folkemængdens Bevæp'else 1883 (Mouvement de la population) 13 Norges Skibsfart 1884'- s (Statistique de la navigation) 14 De offentlige Jernbaner 1884/85 (Rapport sur les chemins de fer publics) Rekruteringsstatistik 1884 (Statistique du recrutement) - 16 Fattigstatistik 1882 og 1883 (Statistique de l'assistance publique) - 17 Uddrag af Aarsberetninger fra de for mede Rigers Konsuler for Aaret (Rapports consulaires) - 18 Norges Handel 1885 (Statistique du coinmerce) 19 Den norske Statstelegraf 1885 (Statistique des télégraphes de l' État) 2 Norges Sparebanker 1885 (Statistique des caisses d'épargne) 21 Rekruteringsstatistik 1885 (Statistique du recrutement) 22 Skiftevæsenet 1883 ( Tableaux des successions et faillites) 23 Norges almindelige Brandforsikrings-Indretning for Bygninger (Sta- tistique de l'institution générale des assu7anyes des beitiments contre l'incendie) 24 Suudhedstilst og Medicinalforholdene 1883 (Rapport sur l'état sanitaire et médical) 25 Strafarbeidsanstalter 1884/85 (Rapport sur les établissements pénitentiaires) 26 Norges Postvæsen 1885 (Statistique postale) 27 Skolestatistik 1881 (Statistique de l'instruction publique) 28 Sindssygeasylernes Virksomhed 1885 (Statistique des hospices d'aliénés) 29 Norges Fiskerier 1885 (Grandes pêches maritimes) 3 Folkemængdens Bevægelse 1884 (Mouoement de la population) 31 Sundhedstilst og Medicinalforholdene 1884 (Rapport sur l'état sanitaire et médical) 32 Kriminalstatistiske Tabeller 1883 (Statistique de la justice criminelle) 33 De offentlige Jernhaner 1885/86 (Rapport sur les chemins de fer publics) 34 Norges Skibsfart 1885 (Statistique de a navigation) 35 Skiftevæsenet 1884 (Tableaux des successions et faillites) 36 Norges kommunale Finantser 1881, 1882 og 1883 (Finances des communes) 37 Skolestatistik 1882 (Statistique de l'instruction publique) 38 Den norske Statskasses Finantser 1878/ /85 (Finances de l'état) 39 Kriminalstatistiske Tabeller 1884 (Statistique de la justice criminelle) 4 Norges Bergværksdrift ( Statistique des mines et usines de 1883 a 1885) 41 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1886 (Rapports consulaires) 42 Strafarbeidsanstalter 1885/86 (Rapport sur les établissements pénitentiaires) 43 Norges Handel 1886 (Statistique du commerce) 44 Rekruteringsstatistik 1886 (Statistique du recrutement) 45 Norges Sparebanker 1886 (Statistique des caisses d'épargne) 46 Den norske Statstelegraf 1886 (Statistique des télégraphes de l'état) 47 Norges Postvæsen 1886 (Statistique postale) 48 Sindssygeasylernes Virksomhed 1886 (Statistique des hospices d'aliénés) 49 Norges Fiskerier 1886 (Grandes pêches maritimes) - 5 Norges indenrigske Skibsfart 1885 (Mouvements du cabotage) - 51 Sundhedstilst og Medicinalforholdene 1885 ( Rapport sur l'état sanitaire'et médical) - 52 Folkemængdens Bevægelse 1885 (Mouvement de -la population) - 53 Kommunal Folketælling i Norges Byer 1885 (Recensement dans les villes) - 54 Jordbrug og Fædrift (Agriculture et élève du bétail) - 55 De offentlige Jernbaner 1886/87 (Rapport sur les chemins de fer publics) - 56 Distriktsfængsler 1885 og 1886 (Prisons départementales) - 57 Skiftevæsenet 1885 (Tableaux des successions et faillites) - 58 Skolestatistik 1883 (Statistique de l'instruction publique) - 59 Norges Skibsfart 1886 (Statistique de la navigation) - Fortsættelse se Omslagets 3die Side

3 STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE - ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE

4 STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE NIENDE AARGANG 1889 UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE NEUVIÈME ANNÉE, I KOMMISSION HOS H ASCHEHOUG & CO 1889

5 TRYKT t DET STEENSKE BOO,TIRYKKEtil

6 ærværende Aargang af «Statistisk Aarbog» indeholder endel nye Tabeller, som ikke har været optagne i tidligere Aargange Af de nye fremhæver man især Tabellerne 27 og 28 angaaende Skiftevæsenet, Tabel 38 om Kapitulstaxterne, Tabellerne 41 a c angaaende Fabrikanlæg, Tabellerne angaaende de kommunale Finantser, Tabel 79 indeholdende en Oversigt over Statens Finantser fra 1858 til 1887/88, samt endelig Tabellerne 8o og 81 angaaende Toldsatserne, Skibsafgifterne og Produktionsafgifterne for Tilvirkning af Brændevin og Ol Man har derhos efter Registret tilføjet en Kildeangivelse ; forsaavidt Kilden er en aarlig udkommende Del af den officielle Statistik, har man anseet det overflødigt at anføre den Kristiania den Ode December 1889 A N Kiaar

7

8 Indholdsfortegnelse 1 Fladeindhold, Befolkning Tabel I Fladeindhold og tilstedeværende Folkemængde amtsvis i Aaret Tilstedeværende Folkemængde i Fogderier, Herreder og Byer den 3ite Side Decbr Hjemmehørende Folkemængde i de forskjellige Amter efter Folketællingerne i Aarene i8o1, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865 og Tilstedeværende Folkemængde i Aaret 1875, fordelt efter Livsstilling IO-I 5 Tilstedeværende Folkemængde i Aaret 1875, fordelt efter Alder, Kjøn og ægteskabelig Stilling 12 6 Tilstedeværende Folkemængde i Aaret 1875, fordelt efter Fødested, Nationalitet og Troesbekjendelse Sindssvage, Døvstumme og Blinde 13 7 Folkemængde i Byerne efter de kommunale Tællinger i Aaret Folkemaangdens Bevægelse 8 Folkemængdens Bevægelse i Aaret 1887 (amtsvis) 15 9 Ægtevielser i Aarene (for Riget) 16 1o Levendefødte i Aarene (for Riget) 16 II Dødfødte i Aarene (for Riget) Døde i Aarene (for Riget) Livs- og Dødstabel efter Erfaringer fra Aarene 1871/ / Den oversøiske Udvandring i Aarene (amtsvis) 2 15 Summarisk Oversigt over Folkemængdens Bevægelse i Aarene Voldsomme Dødsfald i Aarene Medicinalforholde og Sundhedstilstand 17 Medicinalpersonale og Sygehuse i Aarene 188o Sindssygeasylernes Virksomhed i Aaret De vigtigste Dødsaarsager i Aarene (Se Bemærkn I ved Tabellen) Epidemiske Sygdomme i Aarene

9 4 Retsvæsen Tabel 21 Justits- og Politisager samt Antallet af Tiltalte i Aaret 1887 (amtsvis) Side Antal Tiltalte i Aarene , fordelt efter Forbrydelsens Art Antal Sager, behandlede ved Forligelseskommissionerne i Aaret Antal Sager, behandlede ved Forligelseskommissionerne i Aarene Antal Underretssager, behandlede i Aaret Antal Sager, behandlede ved Stiftsoverretterne og Høiesteret a) Stiftsoverretterne i Aaret b) Højesteret i Aarene Antal Konkursboer og Dødsboer, behandlede i Aaret Aktiva og Gjæld m v i de i 1886 sluttede og extraderede Konkursboer og Dødsboer Oversigt over Overformynderiernes Regnskaber for Aaret Fattigvæsenet 1 5 Fattigvæsen a Summariske Opgaver i Aarene (for Riget) 41 b Detaillerede Opgaver for Aaret 1887 (amtsvis) Undervisning - 31 Almuskoler paa Landet i Aaret Almuskoler i Byerne i Aaret Borgerskoler, Middelskoler og høiere Skoler i Aaret Kristiania Universitet i Aarene Faste Eiendomme, Jordbrug - 35 De faste Ejendommes Antal, Matrikulskyld og Værdi 5-36 Priserne paa Jordeiendomme i Aarene Agerareal samt Udsæd og Avling af Korn og Poteter i Aaret 1875 (amtsvis) Uddrag af Kapitulstaxterne for Aarene Kreaturhold den 3 ite December 1875 (amtsvis) 57-4 Gjennemsnitspriser paa Kreaturer samt paa Melk og Smør for Aarene (amtsvis) 58 8 Fabrikania3g 41 a Summariske Opgaver i Aarene b De vigtigste Slags Anlæg i Aaret o 41 C Opgaver for de enkelte Landsdele for Aaret Fiskerier 42 a De vigtigste Skreifiskerier i Aarene b Udbyttet af Sildefiskerierne i Aarene C Udbyttet af samtlige Kystfiskerier i Aaret 1888 (amtsvis,, 64-65

10 1 Bergværker Tabel 43 Bergværksdriften Aarene Side 11 Handel og Skibsfart - 44 Summarisk Oversigt over Ind- ogudførsel samt Toldindtægter i Aarene Vareomsætningen med de forskjellige Lande i Aaret Vareomsætningen og Toldintraderne ved de vigtigste Toldsteder i Aaret Værdien af Ind- og Udførsel i Aaret 1888, fordelt efter Varegrupper 7! - 48 Indførsel af de vigtigere Varesroter i Aarene Udførsel af de vigtigste norske Varer i Aarene Udførsel af enkelte Hovedartikler fra de vigtigste Toldsteder i Aarene Toldintrader for de vigtigste Toldartikler i Aarene Norges Handelsflaade ved Udgangen af Aaret Skibsfarten mellem Norge og Udlandet i Aaret 1887, efter Nationalitet Aaret 1887, efter Lande Den udenrigske Skibsfart paa de vigtigste norske Toldsteder i Aaret Den udenrigske Skibsfart under norsk Flag i Aaret Bruttofragt optjent af norske Fartøjer ved den udenrigske Skibsfart i Aaret Kommunikationsvæsen, Kreditanstalter - 58 Offentlige Veie i Aaret 1885 (amtsvis) Jernbanerne i Driftsaaret Postvæsenet i Aarene Statstelegrafen i Aarene Norges Bank i Aarene Hypothekbanken i Aarene De private Banker i Aaret Sparebankerne ved Udgangen af Aaret Diskontosatser ved Kristiania Bankafdeling a Diskontoforandringer i Aarene b Gjennemsnitlig Diskonto i Aarene Vexelkurser paa Kristiania Børs i Aarene Assurance - 68 Brandforsikringsindretninger : a Den alm Brandforsikringsindretning og Akershus Brandforsikrings- Forening i Aarene b Løsøreforsikringsselskaber i Aaret De gjensidige Skibsassuranceforeninger i Aaret Norske Søforsikringsselskaber i Aaret

11 14 Finantser, Tabel 71 Herredskassernes Indtægter, Udgifter, Formue og Gjæld i Aaret Amtskassernes Indtægter, Udgifter, Formue og Gjæld i Aaret Bykassernes Indtægter, Udgifter, Formue og Gjæld i Aaret Havnekassernes Indtægter, Udgifter, Formue og Gjæld i Aaret Sum af kommunale Skatter i Amter og Byer i Aarene Formue og Indtægt efter Skatteligningen for Aaret Statskassens Indtægter og Udgifter i Budgetaarene 1886/87 og 1887/ Statsgjælden i Budgetaarene 1883/84 og 1887/ Summarisk Oversigt over Statskassens Indtægter og Udgifter i Budgetaarene / Toldsatserne for de i fiskal Henseende vigtigste Artikler i Aarene Produktionsafgifter for Tilvirkning af Brændevin og Malt i Aarene 1872 Side 89 Skibsafgifter i Aarene

12 Table des matières I Superficie, population Tableaux Pages No, 1 Superficie territoriale et population de fait en 1875, par préfecture - 2 Population de fait des sous-préfectures, des communes et des villes en Population de droit par préfecture d'après les recensements de i8oi, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865 et Population de fait en 1875, classée par professions so Is - 5 Population de fait en 1875, par sexe, par âge et par état civil 12-6 Population de fait par pays de naissance et par cultes Infirmités 13 7 Population des villes d'après le recensement communal de Mouvement de la population 8 Mouvement de la population en 1887, par préfecture 15 9 Mariages pendant les années Io Naissances II Mort-nés It7-12 Décès Tables de mortalité et de survie 18 _ 54 Emigration pour les pays d'outre-mer Résumé rétrospectif du mouvement de la population de 1858 è Morts violentes de 1878 â Service de santé - it7 Personnel médical et Hôpitaux de i88o à Asiles d'aliénés en Causes de décès de , classées par ordre de fréquence , Principales maladies épidémiques traitées par les médecins de 1883 h,

13 Tableaux Pages 4 Justice criminelle et civile No 21 Accusations et accusés en 1887, par préfecture Nombre des accusés de 1871 h 1887, classés d'après la nature des infractions Justices de paix en Justices de paix de 1842 h Tribunaux de ière instance en Cours d'appel en 1888 et Cour suprême de 1884 à Successions et faillites en Aperçu des capitaux actifs et de la dette dans les s faillites et successions, terminées et restituées en Administration des biens pupillaires en Assistance publique - 3 Assistance publique : f a Données sommaires pour le Royaume de 1875 à b Données détaillées pour 1887, par préfecture Instruction publique - 31 Écoles primaires des campagnes en Écoles ptimaires des villes en Écoles secondaires, écoles moyennes et écoles supérieures en Université de Kristiania de 1883 à Propriétés foncières, agriculture, - 35 Nombre et valeur cadastrale des propriétés foncières 5-36 Valeur moyenne des propriétés par Skylddaler» et par cskyldmark» de 1879 h Production de céréales et de pommes de terre en Taux officiels des céréales de 1884 h Animaux domestiques en Prix moyens des diverses espèces d'animaux domestiques ainsi que du lait frais et du beurre pour les années 188o et Établissements industriels 41 a Établissements industriels de 187 h, 1885 par groupes d'industrie b Établissements industriels : Principales industries en o 4 1 c Établissements industriels en 1885, classés d'après les différentes localités 61 9 Pêches - 42 a Principales pêches de la morue de 1879 h b Produit des pêches du hareng de 1879 à c Quantités et valeurs du produit des grandes pêches en 1888, par préfecture 65

14 Tableaux Pages 1 Mines et usines No 43 Mines et usines de 1882 å Commerce, navigation - 44 Aperçu général de l'importation et de l'exportation de 1874 à Valeurs de l'importation et de l'exportation en 1888, par pays de provenance et de destination Commerce des principales douanes en Valeurs de l'importation et de l'exportation en 1888, par groupes de marchandises Marchandises principales, importées de 1879 å Produits norvégiens exportés de 1879 å Exportation de certains produits norvégiens par principales douanes de 1884 it Droits d'entrée bruts des principales marchandises importées de 1884 â, Effectif de la marine marchande au 31 décembre Aperçu de la navigatkm entre la Norvége et l'étranger en 1887, par pavillon Aperçu de la navigation entre la Norvége et l'étranger en 1887, par pays Mouvement de la navigation en 1887 entre l'étranger et les principaux ports norvégiens Aperçu du mouvement des navires norvégiens en Produit brut de la navigation norvégienne à l'étranger en Communications -- Établissements de crédit - 58 Routes publiques en Chemins de fer dans l'exercice 1887/ i - 6 Postes de 1884 à Télégraphes de 1882 å Banque de Norvége de 1881 å Banque hypothécaire de 1881 à Banques privées par actions en i888 II-III - 65 Caisses d'épargne en Taux d'escompte à Kristiania: a Changements du taux de 1875 à b Moyenne des taux de 1859 à, Cours des changes à Kristiania de 1884 h Assurances contre l'incendie: 13 Assurances a Assurances immobili&-es mutuelles : Société générale et Société d'akershus de 1884 a b Assurances mobilières å prime fixe en

15 Tableaux Pages No 69 Associations d'assurances maritimes mutuelles en Sociétés d'assurances maritimes à, prime fixe en Finances 71 Caisses des communes rurales: Recettes dépenses, actif et passif en Caisses des préfectures : «<, Caisses communales des villes : ( it 13 I35 74 Caisses des ports: e « Impositions communales de 1884 à 1887, par préfecture et par ville Fortunes et revenus des contribuables en Finances de l'état en 1886/87 et 1887/ Passif de l'état de 1858 à 1887/ Aperçu des finances de l'état de 1858 à 1887/ Droits de douane les plus importants de 1875 h Droits sur l'eau de vie et sur le malt de 1872 à, 1889 Droits de navigation de 1876 h 1889,155 )

16 Kildeangivelse') (Indication des sources) 1) Fladeindhold og Befolkning (Tabellerne I-7): Oversigt over Kongeriget Norges civile, geistlige og judicielle Inddeling, afsluttet 31 Oktober 1889 Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 1876 Norges off Stat, Ny Række, C No I Resultaterne af de kommunale Folketællinger i Norges Byer den 3ite December 1885 Norges off Stat Tredie Række No 53 Kristiania Universitet (Tab 34): Universitetets Aarsberetninger Faste Ejendomme (Tab 35 og 36): Tabeller vedkommende de faste Eiendomme Norges off Stat, Tredie Række No 73 Meddelelser fra det statistiske Centralbureau (for Aaret 1888 i Bd VII, Side 178) Jordbrug (Tab 37, 39 og 4) : Statistik angaaende det norske Jordbrug i Femaarsperioden og i Aaret 1875 Norges off Stat, Ældre Række, C No 15 Statistiske Oplysninger vedkommende Norges Jordbrug og Fædrift i Tiaarsperioden Norges off Stat, Tredie Række No 54 Fabrikanlæg (Tab 41) : Statistik over Norges Fabrikanlæg ved Udgangen af 1885 Norges off Stat, Tredie Række No 97 De offentlige Veie (Tab 58): Meddelelser fra det statistiske Centralbureau Bd VII, Side 165 Norges i3ank (Tabel 62): Bankens trykte Aarsregnskaber Hypothekbanken (Tab 63): Bankens Aarsberetninger indtagne i Sth Prp No 12 for 1889 og tidligere Aar De private Banker (Tab 64): Meddelelser fra det statistiske Centralbureau Bd VII, Side i Diskontosatser ved Kristiania Bankafdeling (Tab 66) : Meddelt af Bankafdelingen Vexelkurser paa Kristiania Boars (Tab 67); Børsnoteringerne 1) Forsaavidt Kilden er en aarlig udkommende Del af den officielle Statistik, f Ex Handelsstatistiken, Skibsfartsstatistiken m :v, har man anseet det overflødigt at anføre den her (Les tableaux statistiques annuels ne sont as mentionnés ici)

17 ben almindelige Brandforsikringsindretning (Tab 68 a I) Meddelelse fra Indretningen Akershus Do (Tab 68 a II) : Den trykte Aarsberetning Løsøreforsikringsselskaber (Tab 68 b) : Meddelelser fra det statistiske Centralbureau Bd VII, Side 548 De gjensidige Skibsassuranceforeninger (Tab 69): Meddelelser fra det statistiske Centralbureau Bd VII, Side Norske Søforsikringsselskaber (Tab 7) : Meddelelser fra det statistiske Centralbureau Bd VII, Side Formue og Indtægt efter Skatteligningen (Tab 76) : Meddelelser fra det statistiske Centralbureau Bd VII, Side Statens Finantser (Tab 77-79) : Forklaringer til Statsregnskaberne for 1887/88 og tidligere Aar Oversigt over Kongeriget Norges Finantser i Aarene Norges off Stat, Ældre Række, D No I b Statistik over den norske Statskasses Finantser i Budgetaarene Iste Juli 1878 til 3ote Juni 1885 Norges off Stat, Tredie Række No 38 Toldsatser og Skibsafgifter (Tab 8o og Si) Toldtarifferne Produktionsafgifter for Tilvirkning af Brændevin og Malt (Tab 81) Sth Prp No 6 for 1889, Side 4-7

18 TABELLER TABLEAUX

19

20 Tabel 1 Rigets Fladeindhold og tilstedeværende Folkernæng ci6 amtsvis i 1875 Superficie territoriale et population de fait en 1875, par prefecture Amter Préfectures Fladeindhold Kilom Su,4erficie Tilstedeværende Folkemængde efter Tællingen 3i December 1875 Pofiulation de fait d'afrès le recensement du sz décembre 187s Landbefolkning Pol rurale Bybefolkning Po, it-baine Ialt Total 4 Smaalenerie Akershus Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud 2 Jarlsberg 318 og Larvik Bratsberg Nedenes io Lister og 264 Mandal Stavanger Sondre Bergenhus Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Søndre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken 17-76ó Ito' i " ' % Rekapitulation: Bygder Comm rurales Byer Villes I o Riget Royaume ' I 86 9 A n m Opgaven over Fladeindholdet gjælder de nuværende Grændser mellem Land og By og er bygget paa nye Beregninger i den geografiske Opmaaling undtagen for Namdalen Fogderi af Nordre Trondhjems Amt samt for Nordlands og Finmarkens Amter Folkemængden inden de forskjellige Landsdele er angivet efter den civile Jurisdiktionsinddeling ved Udgangen af x875

21 2 Tabel 2 Tilstedeværende Folkemængde i Fogderier, Herreder og Byer den 31te December Population de fait des sous-préfectures, des communes el des villes en 1875 I Fogderier og Herreder S'ous-prefectures et communes Herreder COMMunes Herreder Communes Folkemængde Population Folkemængde Population Folkemængde Herreder Communes Smaalenene Trøgstad 4337 Askim 243 Spydeberg 261 Skiptvet 284 Rakkestad 594 Eidsberg 5535 Rødenes 2366 Rakkestad 2622 Aremark 421 Id 3593 Berg 3772 Skjeberg 4523 Hvaler 2476 Borge 466 Varteig 1353 Lide (2g- Marker 2381 Tune 737 Glemminge 6363 Onsø 563 Raade 329 Rygge I Søndre Moss Fron 88 Vang 8363 Vaaler 2747 Løiten 4461 Hobøl 2372 Moss jo181 Romedal Stange Hedemarken Akershus Vestby (Landdistriktet) Kraakstad Aas Frogn Nesodden Aker Bærum Asker Aker og Follo Urskog Høland Enebak Fet Sørum Skedsmo Nittedalen Nedre Romerike Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvold Nannestad Hurdalen Fering Ovre Romerike H edemarken Ringsaker Nes Søndre Odalen Nordre dalen Vinger Eidskogen Vinger og dalen Brandval Grue Hof Aasnes Vaaler Solør Elverum Tryssil Aamot Stor-Elvedalen Sondre Østerdalen Ytre Rendalen Øvre Rendalen Lille-Elvedalen Tønset Tolgen Kvikne Nordre Ostei-dalen Kristians Dovre Lesj e Skiaaker Lom Vaage Nordre Fron N Gudbrandsdalen Sollien Ringebu Øier Østre Gausdal Vestre Gausdal Faaberg S Gudbrandsdalen Biri Vardal Østre Toten Vestre Toten Toten , I i) Efter den civile Jurisdiktionsinddeling den Iste anuar 1889

22 a Tabel 2 (Forts) Tilstedeværende Folkemængde i Fogderier, Herreder og Byer den 31te December 1875 Population de fait des sous:préfectures, des communes et des villes en 1875 I Fogderier og Herreder (Forts) Sous-priftctures et communes Herreder Communes Herreder Contmunes Folke- mængde Population Herreder Communes Folkemængde Population Folkemængde Population Jevnaker Gran Søndre Land Nordre Land Hadeland og Land Søndre Aurdal Nordre Aurdal Vestre Slidre Østre Slidre Vang Valdres Buskerud Hole Norderhov Aadalen Ringerike Nes Gol Aal Hol Hallingdal Sigdal Modum Øvre Eker Nedre Eker Lier Røken Hurum (Landdistriktet) Buskerud Sandsvær Flesberg Rollag Nore Numedal og Sandsvær Jarlsberg og Larvik 462! 4883 Strømmen 2455 Skoger Sande 5478 Hof ! Botne 2491 Vaale 2413 Borre z8816 Ramnes Andebu Stokke Sem Nøtterø Tjømø 48 yarlsberg 687 Sandeherred 2268 Tjølling Fredriksværn 4196 Brunlanes 42 II Hedrum 3728 Lardal 2152 Larvik Bratsberg 347 Drangedal 722 Sannikedal 2828 Skaato 2444 Bamle Eidanger Slemdal 2692 Gjerpen Bamle Solum Hollen I Lunde Bø Saude Hitterdal Nedre Telemarken Tinn Hovin Gransherred Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyredal Mo Laardal Vinje Rauland Øvre Telemarken Nedenes Vegaarsheien 1819 Gjerstad 2582 Søndeled 3429 Dybvaag 4579 Holt 4346 Aamli 2338 Mykland 658 Herefoss 586 Froland 258 Østre Moland 2485 Barbu 4568 Tromø 2159 Hisø 2476 Øiestad 4272 Fjære 4236 Landvig 2189 Eide 748 I

23 4 Tabel 2 (Forts) Tilstedeværende Folkemængde i Fogderiet, Herreder og Byer den 31te December 1875 Population de fait des sous-préfectures, des communes et des villes en 1875 I Fogderier og Herreder (Forts) Sous-prefectures et communes Herreder Communes Herreder COMMlines Herreder Communes Folkemængde Poýnla- Folkemængde Po/Sulafion Folkemængde Potulation Vestre Moland 2295 Stavanger Suledal 2112 Hovaag 25 Ryfylke Sogndal 2935 Birkenes 173 Søndre Bergenhus Lund Nedenes Heskestad 141 Strandebarm o:varaldsø 2429 Vegusdal 933 Bjerkreim 263 Kvinnherred Iveland Helleland 135 Skaanevik 3128 Hornnes I145 Egersund 285 Etne Evje Ogne 1215 Fjelberg Bygland Haa 3125 Sveen 3125 Valle 2396 Klep 2442 Valestrand 176 Stetersa'alen 8666 Time Finnaas 423 Gjesdal 1144 Stord 199 Høiland 3618 Lister og Mandal Fitje 2276 Haaland 345 Tysnes 484 Tveid Hetland San dhordland Oddernes 41 yæderen og- Dalene Fuse 3 14 Vennesla 1195 Høle 1179 Os 3777 Øvrebø og Hægeland 184 Fossan 268 Fane 443 Søgne 364 Strand 2267 Austevold 2264 Halsaa og Hartmark 2967 Finne) 1698 Sund 246 Holme 1 49 Renneso 197 Fjeld 2763 Øislebø og Laudal 195 Mostero 1264 Askoen 556 Finsland 885 Skudenes 4495 Aarstad 2291 Bjelland og Grindum 288 Avaldsnes 5218 Haus 4689 Aaseral 1428 Torvestad 1843 Bruvik 2252 Nordre Undal Søndre Undal Mandal Skaare Tysvær Bokn Hosanger Hammer Alversund Vanse 546 Skjold 35 Herlo 2655 Herred 227 Vikedal Manger Lyngdal 488 Nerstrand 1552 Lindaas 5695 Hægebostad 211 Sjernerø 828 Masfj orden 236 Fjotland 117 Fister 825 Nor dh o rdla n a' Kvinesdal 439 Aardal 186 Røldal 9 24 Nes og Hittero 3675 Hj elmeland 2231 Ullensvang 5435 Bakke 2639 Jelse 2558 Ulvik 385 Siredalen 1943 Sand 1761 Vikor 29 Lister 2842 Saude 1888 Jondal 1882

24 Tabel 2 (Forts) Tilstedeværende Folkemængde i Fogderier, Herreder og Byer den Site December 1875 Population de fait des sous-préfectures, des communes et des villes en 1875 I Fogderler og Herreder (Forts) Sous-préfectures et communes Herreder Communes Herreder Communes Folkemængde Potulanon Folkemængde Herreder Communes Poulation Folkemængde Potulafl tion fl levanger 23 Indviken 36 Øksendalen 1329 Voss 538 Stryn 2495 Sundalen 232 Vossestranden 21 SOW ti- og Nord/jord Stangvik 3195 Hardanger og Voss 24S66 Surendalen 3135 Romsdal Rindalen 2772 Nordre Bergenhus Vannelven 2615 Aure 396 Sandø 2487 Halse 1455 jostedalen 87 Hero 2729 Tusteren 1339 Lyster 3614 Ulstein 2887 Edo 2865 Hafslo 2961 Volden 3485 Nordmor s6766 Aardal 153 Ørsten 263 Lærdal 2476 Hjørundfjord i8o5 Sondre Trondhjem Borgund 885 Sunnelven 1756 Bjørnor 4237 Sogndal 3632 Norddalen 2337 Aafjorden 3637 Aurland 2128 Stranden 2355,Bjugn 419 Leikanger 2319 Søkkeiven 243 Frøien 3952 Balestrand 2167 Ørskog 5738 Hitteren 2231 Vik 3187 Skodje 2738 Fillan 2238 Kleevold 1597 Borgund 5381 Hevne 4799 Lavik og Brekke 244 Haram * 2742 rlandet 4446 Evenvik 314 Sendmor a9,77 Rissen 3837 Utvær 1835 Vestnes Stadsbygden Hyllestad 2497 Vold 996 Fosen Sogn Eid 684 Orkedalen 6574 Askvold n 282 Grytten 352 Meldalen 3427 Ytre Holmedal 3812 Veø 257 Rennebu 2727 Endre Holmedal 3567 Nesset 3743 Opdal 4311 roister 267 Bolso 3821 Orkedalen 5739 Førde 533 Frænen 2437 Røros 3538 Vevring 1311 Akero, 2228 Aalen 1652 Kinn Sande) Holtaalen 91 Bremanger 258 Bud 28 Singsaas 1757 Romsdal Selje Budalen 53 1 Daviken 3242 Kvernes 6556 Støren 2225 Eid 314 Frei (og Grip) 5489 Soknedalen 198 Hornindalen 1699 Ore 2489 Horg 2445 Gloppen 2976 Strømsneset 127 Holandet 1247 Breim 1841 Tingvold 2664 Flaa 631

25 Tabel 2 (Forts) Tilstedeværende Folkemængde I Fogderier, Herreder og Byer den alte December 1875 Population de fait des sous-préfectures, des communes et des villes en 1875 I Fogderler og Herreder (Forts) Sous-préfectures et communes Herreder Folkemængde Herreder Folkemængde Herreder Folkemængde Communes Popula- Communes Population Communes Population Melhus 2529 Flatanger Ankenes 1722 Guldalen Nærø Evenes 2383 Børsen Vikten 2119 Lødingen Buviken 792 Lekø 1856 Salten 3391 Byneset 246 Kolvereid 179 Vaagan Leinstranden 191 Foldereid 959 Gimsø 158 Strinden 7879 Namdalen 2224 Borge 2868 Klæbu 1548 Buksnes 3111 Selbu 5633 Nordland Flakstad 1844 Strinden og Selbu 227 Værø 564 Bindalen 228 Hadsel 452 Brønnø 4679 Bø 2787 NordreTrondhjem Vegø 182 Øksnes 2423 Velfjorden 1177 Sortland 187 Meraker 175 Tjøttø 34 1 Dverberg 2168 Hegre 2845 Vefsen 515 Lofoten og Vesteraalen Nedre Stjørdalen, 6989 Hatfjelddalen 168 Leksviken 321 Alstahaug 377 Frosten 325 Hero 385 Tromso Aasen 1923 Søndre Helgeland Kvæfjord 252 Skogn 374 Dønnes Trondenes 5522 Levanger 2162 Nesne 2973 Bjarkø I 165 Værdalen 657 Hemnes 463 Ibbestad 4985 Stjetr- og Vardalen 3188z Mo 3769 Salangen 1587 Ytterøen 1478 Lurø 1884 Dyrø 1286 Mosviken og Verran 2755 Trænen 346 Sør-Reisen 1369 Inderøen 5346 Rødø 199 Tranø 1221 Sparbuen 2848 Melø 2733 Berg 173 Skei 1437 Nordre Helgeland 1915 Hillesø 99 Egge 877 Gildeskaal 2787 Lenviken 3396 Beitstaden 4825 Beieren Maalselven 2939 Stod 2333 Bodø 3312 Bardo 141 Snaasen 2232 Skjerstad 3653 Malangen 1294 Inderoen 24ISI Saltdalen 234 Balsfjorden 258 Lierne 197 Sørfolden 1967 Tromsøsundet Grong 3146 Nordfolden-Kjerringø 1368 Lyngen 4653 Overhallen 2358 Steigen 2975 Karlsø Namsos 2184 Hammerø 2529 Help?) 828 Fosnes 3266 Tysfjorden Skjervø 265

FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910.

FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910. FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO, 1911. TEEN

Læs mere

VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 13. 19 12. DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN.

VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 13. 19 12. DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI.. VETERINÆ RVÆSENET OG KJØDKONTROLLEN 9. (Le Service vétérinaire et l'inspection de la viande, 9.) Utgit av DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN. KRISTIANIA I KOMMISSION

Læs mere

Beretning. om Sundhedstilstanden og Medicinalforhekleie Norge i 1855.

Beretning. om Sundhedstilstanden og Medicinalforhekleie Norge i 1855. Beretning om Sundhedstilstanden og Medicinalforhekleie Norge i 1855. Sdlidlialtilstandeli maa i dette Aar ansees for at have været i det' hele taget god; den angives endogsaa fra de fleste Amter som st6rde1es

Læs mere

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog r - - - De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog ikke denne Gang taget!lun meget. Land, som det san ofte har været

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

.1 Om ]{ jøbellba, n 1 E})ideUlivæ en al DI'. S. Engelsted. v Kjebenhavn. '. A. }t-ul -l l' ol'la g, l lil), Kj"OOIlIl""II, - Blanco, Lunøs ";r\. Ho(-Uo~trykk.ri (F'. Dreyor). t.lctlnunc u nc~ t godline!l.

Læs mere

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fra tlskeridirektoren

fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra tlskeridirektren 5 aargang Onsdag 6 mai 1914 Nr. 18 174 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK lnskerbedrft FRA FSKERDREK'l'0REN 6 mai 1914 dette fiske deltar fra

Læs mere

FOR. UDQIVET iie' DEPLtllFEMENT FOR DET INBRE SW7- HEFTE I%. I895 LOFOTFISKERIES BERETNING AFGIVET AI- OPSYMSGHEFEN BI. MNAP ZEOX:\L1XD@RK 4PTEIX

FOR. UDQIVET iie' DEPLtllFEMENT FOR DET INBRE SW7- HEFTE I%. I895 LOFOTFISKERIES BERETNING AFGIVET AI- OPSYMSGHEFEN BI. MNAP ZEOX:\L1XD@RK 4PTEIX FOR UDQIVET iie' DEPLtllFEMENT FOR DET INBRE SW7- HEFTE I%. I895 LOFOTFISKERIES BERETNING AFGIVET AI- OPSYMSGHEFEN BI. MNAP ZEOX:\L1XD@RK 4PTEIX Opsynet var L Virksomhed fra 1Gile Janriar Iildtiili %de

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Medisinalmeldingene 1804

Medisinalmeldingene 1804 ET TILBAKEBLIKK PÅ FØRSTE ÅRGANG AV EN TRADISJONSRIK RAPPORT Medisinalmeldingene 1804 tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2004 APRIL 2004 Rapport fra Helsetilsynet 6/2004 Medisinalmeldingene

Læs mere

MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL.

MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL. MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL. ULRICH MØLLER en nuværende Indehaver af Moldegaard, som i over 100 Aar har været i Familien Møllers Besiddelse, er født paa Moldegaard 27-2-1853 som No. 12 af 14 Søskende,

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

DANSK-NORSK KOMMUNESAMARBEJDE I EN NY TID

DANSK-NORSK KOMMUNESAMARBEJDE I EN NY TID DANSK-NORSK KOMMUNESAMARBEJDE I EN NY TID PETER FJERRING DEBATOPLÆG Dansk-norsk kommunesamarbejde i en ny tid Debatoplæg Maj 2012 Skrevet og udgivet af: Peter Fjerring Frederik VI s Allé 6, 1. th. DK-2000

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

Stortinget. Stemmerett for kvinner

Stortinget. Stemmerett for kvinner Utsnitt av lovforslag, komite-innstillinger og debatter i Stortinget om Stemmerett for kvinner 17. mai 1814-11. juni 1913 AlS O. FREDR. ARNESEN BOK- OG AKCIDENSTRYKKERI Takk I 1963 er det 50 år sidan

Læs mere

C. No. 3a. TABELLER VEDKOMMENDE NORGESRANDEL I ARRET 1878. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI

C. No. 3a. TABELLER VEDKOMMENDE NORGESRANDEL I ARRET 1878. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI C No a TABELLER VEDKOMMENDE NORGESRANDEL ARRET UDGVNE AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU KRSTANA TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER ndlednng Medens Norges Handelsomsætnng endnu holdt sg paa en betydelg Hede og

Læs mere

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3.

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3. LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3 Fe br ua r 1 98 3. I NDBOLD: Fa5te1a vn5baden.... 5.42 Ko mme nt a r........... 5. 34 Hvor fo r hedde r det 5adan? Fri1uf t55cene n....... 5.35

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

De første norske amtmænd

De første norske amtmænd Heimen, ISSN 0017 9841, bind 44, 2007, side 3 16 De første norske amtmænd Om baggrunden for amtmandsinstruksen af 1685 Av Karl Peder Pedersen Landsarkivet for Sjælland Den 7. februar 1685 underskrev Christian

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

^^' '^^ Tromsø Museums Aarshefter. 27. 1904. TR 0/^SØ TROAVSOPOSTF.NS BOGTRYK.KERI 1905 06. Tromsø Museums Aarshefter. 27. 1904. TROASØ TROMSØPOSTENS BOGTRYKKERI 1905-06. » Fortegnelse» Arkæologiske

Læs mere

JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859.

JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859. 188 JENS ANDREAS KROQH JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859. BISKOP MATHIAS BONSACH KROGH, fød 1754 paa Vadsø.

Læs mere

NATURFREDN ING I NORGE. lov. Fredningsmerket CENTRALTRYKKERIET, KRISTIANIA

NATURFREDN ING I NORGE. lov. Fredningsmerket CENTRALTRYKKERIET, KRISTIANIA NATURFREDN ING I NORGE 1921 lov Fredningsmerket CENTRALTRYKKERIET, KRISTIANIA Landsforeningen: IN 1) HOLD side Aarsberetning for 1920 3 Østlandske Kredsforenitig: Aarsheretning for 1920 8 Regnskap for

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg Nr. 32 December 2014 DEF - Dansk Entomologisk Forening Nr. 32 - de cem ber 2014 Blad lop pen er et ufor melt de bat- og meddelelsesblad, der udgives af Ento - mologisk

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Frankrig

Dine rettigheder til social sikring. i Frankrig Dine rettigheder til social sikring i Frankrig Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere