Hvem er vi? En opgørelse over medlemmer af Psykoterapeut Foreningen 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvem er vi? En opgørelse over medlemmer af Psykoterapeut Foreningen 2002"

Transkript

1 Hvem er vi? En opgørelse over medlemmer af Psykoterapeut Foreningen 2002 Af Susanne van Deurs Planen om denne opgørelse over medlemmer af Psykoterapeut Foreningen kom i stand i tilslutning til foreningens 10 års jubilæum i Det forekom mig at være et passende tidspunkt at gøre op, hvem vi egentlig er, hvilken uddannelse vi har, hvilket arbejde vi udfører, og desuden hvordan vi bruger Psykoterapeut Foreningen hvilke af foreningens tilbud er attraktive for medlemmerne. Som start på undersøgelsen udsendte jeg den 19. september som et spørgeskema til de medlemmer, jeg havde adresse på, i alt lidt over 200 af foreningens 279 medlemmer. Ideen var, at det ville være let og enkelt for mange at besvare skemaerne elektronisk, og at en høj svarprocent dermed ville være sikret. Spørgeskemaerne blev desuden sendt i papirudgave til samtlige foreningens medlemmer sammen med Psykoterapeuten i slutningen af september. Svarfristen var i begge udsendelser sat til den 15. oktober. Da jeg den 8. november, tre uger efter svarfristen, sendte en ud for at minde om besvarelsen, havde jeg kun modtaget 114 svar, dvs. at knap 41% af medlemmerne havde svaret. I dagene efter påmindelsen kom der flere svar, så aftog mængden igen, og da jeg den 9. december besluttede ikke at afvente flere jeg skulle jo også have tid til at gøre tallene op og skrive artiklen var der kommet 157 svar. Det vil sige, at i alt 56,2% af foreningens medlemmer har deltaget i undersøgelsen. To medlemmer tilkendegav, at de ikke ønskede at svare den ene fordi hun mente, hun var for ny i foreningen, den anden fordi han var utilfreds med svarmulighederne i et af skemaets spørgsmål, se herom senere. Det er en meget lav svarprocent. Den er betænkeligt lav at basere en undersøgelse på. Jeg må indrømme, at jeg tilbragte en formiddag med at overveje, om det egentlig var anstrengelserne værd at gøre mere ved det overhovedet. Når jeg endte med at beslutte mig for at gøre det alligevel, var der tre grunde: dels var der trods alt 157 medlemmer af foreningen, der havde gjort sig den ulejlighed at svare, og dels var rigtig mange af svarene forsynede med venlige hilsner, hvor adskillige takkede mig for, at jeg havde påtaget mig arbejdet med at lave undersøgelsen, som de fandt vigtig. De mennesker syntes jeg, jeg skyldte noget. Og endelig er der jo trods alt ikke tale om den store videnskab men om en mindre intern foreningsundersøgelse, der ikke skal give sig ud for mere end den er. Så hermed følger opgørelsen, som altså skal tages med forbehold for den lave svarprocent. Spørgeskemaet var opdelt i fire temaer: persondata, uddannelse, praksis og medlemskabet af foreningen. Desuden er der her i opgørelsen tilføjet et afsnit om medlemsflow hvor mange er kommet til og hvor mange har forladt foreningen.

2 PERSONDATA Som anført var der på tidspunktet for udsendelsen af spørgeskemaet 279 medlemmer af foreningen, 267 ordinære medlemmer og 12 aspirantmedlemmer. Ved opgørelsen af fordelingen mellem mænd og kvinder i foreningen, har jeg kunnet bruge de data, jeg i forvejen besad, så i dette tilfælde er antallet af mandlige og kvindelige medlemmer af foreningen ikke alene beregnet på grundlag af spørgeskemabesvarelserne, men tillige på grundlag af det totale antal medlemmer. Det fremgår af skema 1, at andelen af mænd udgør ca. 23%, andelen af kvinder 77%. Man kan ligeledes se, at kvinderne relativt set har været flinkere til at besvare spørgeskemaet. Mænd Kvinder I alt Besvaret Ikke besvaret I alt 64 (23%) 215 (77%) 279 Skema 1. Det samlede antal medlemmer fordelt på køn og spørgeskemabesvarelser Også i opgørelsen over medlemmernes aldersgrupper (5-års perioder) har jeg haft mulighed for at trække på de data, jeg i forvejen besad, sådan at denne ligeledes er beregnet på grundlag af det samlede medlemsantal på 279. Det fremgår af skema 2, at hovedparten (243 = 76%) af foreningens medlemmer er født i årene med hovedvægten i 5- året (90 = 32%). Fødselsår Før Ukendt I alt Skema 2. Det samlede antal medlemmers fordeling på alder Endelig spurgte jeg om medlemmets geografiske arbejdssted, og herfra har jeg kun de 157 besvarede spørgeskemaer at holde mig til.

3 Geografisk arbejdssted Sjælland + Bornholm Fyn Jylland Udland I øvrigt Bornholm Kbh. + Frb. Komm. Kbh. Amt Frederiksb. Amt Roskilde Amt Vestsjæl. Amt Storstrøm Amt Fyns Amt Århus Amt Vejle Amt I alt 90 (57,3%) 7 I alt 42 (26,7 %) 2 16 Nordjylland Amt Ribe Amt Sønderjyll. Amt Viborg Amt Ringkøbing Amt Uanvendeligt svar Ikke besvaret Skema 3. Besvarelserne fordelt på geografisk arbejdssted Som det ses, arbejder lidt over halvdelen af svarpersonerne på Sjælland. Ca. en fjerdedel arbejder i Københavns og Frederiksberg Kommuner. En anden fjerdedel i Jylland. 12 medlemmer har skrevet to arbejdssteder trods instruksen om kun at angive ét sted, hvorfor deres svar desværre ikke kunne anvendes. UDDANNELSE Grunduddannelse Samtlige svarpersoner har angivet deres grunduddannelse. Den største gruppe er socialrådgiver/socionom/socialformidler med 45 personer = 28%, næststørste er pædagogerne (socialpædagoger, børnehavepædagoger m.v.) med 22 af besvarelserne = 14%. Taget under ét udgør de akademisk uddannede 22%. Se skema 4 nedenfor. Grunduddannelse Psykolog Læge Cand.mag., mag.art. Anden akademisk uddannelse Socialrådgiver, socionom o. lign. Ergoterapeut Fysioterapeut Sygeplejerske Pædagog Afspændingspæd. o. lign Lærer Andet Skema 4. Besvarelserne fordelt på grunduddannelse 20 svarpersoner angiver, at de har mere end én grunduddannelse af mindst tre års varighed. Det svarer til knap 13%.

4 Psykoterapeutisk uddannelse I skemaet blev medlemmerne bedt om selv at angive, på hvilket uddannelsessted, de havde fået deres (vigtigste) langvarige psykoterapeutisk uddannelse. Her kom jeg desværre ud i et problem med alt for mange svar af typen: en hér og to dér, tre hist og to pist. Jeg har derfor lavet nogle uddrag af svarene, som dels koncentrerer sig om de steder, hvor mange af svarpersonerne er uddannet, og desuden om de psykoterapeutiske metoder/retninger, som er hyppigt repræsenteret. Uddannelsessteder DIG 17 Bodynamic 14 Inst. for Gestaltanalyse 14 Kempler Instituttet 11 Groth/Leick/Nystrup 10 Uddannet i udlandet 12 Skema 5. Uddannelsessteder, der er hyppigt repræsenteret blandt svarpersonerne Hyppige metoder/retninger Kropspsykoterapi 39 Gestaltterapi 36 Familieterapi 25 Psykoanalytisk orienteret 18 Kunstbaseret psykoterapi 6 Skema 6. Metoder/retninger, som mange svarpersoner er uddannet indenfor 53 af svarpersonerne, dvs. ca. en tredjedel, angiver, at de har mere end én mindst 3-årig psykoterapeutisk uddannelse. Når jeg beder medlemmerne angive hvilken psykoterapeutisk hovedretning (referenceramme), de er uddannet indenfor, får jeg nedenstående svar. Det ses i skema 7 nedenfor, at langt den overvejende del af svarpersonerne, svarende til 51%, angiver sig hjemmehørende inden for den psykoanalytiske/psykodynamiske referenceramme og lidt færre (37,5%) i den eksistentiel-fænomenologisk/humanistiske referenceramme. Overordnet referenceramme Psykoanalytisk/psykodynamisk 80 Eksistentiel-fænomenologisk/humanistisk 59 Systemisk/strukturel 3 Kognitiv/adfærdsterapeutisk 3 Integrativ/eklektisk 6 Ikke besvaret/uanvendeligt svar 6 I alt 157 Skema 7. Svarpersonernes angivelse af uddannelsens overordnede referenceramme 111 af de 157 svarpersoner har angivet, at de har en sekundær referenceramme (skema 8, næste side). Ni af disse svar var dog ikke anvendelige, fordi der trods instruksen i spørgeskemaet blev givet mere end ét svar. Som det ses af svarfordelingen i skemaet nedenfor, ser det ud til, at en del fra de første to grupper i skemaet ovenfor tillige føler sig knyttet til den systemisk/strukturelle, den kognitiv/adfærdsterapeutiske eller den integrativ/eklektiske referenceramme.

5 Evt. sekundær referenceramme Psykoanalytisk/psykodynamisk 27 Eksistentiel-fænomenologisk/humanistisk 32 Systemisk/strukturel 13 Kognitiv/adfærdsterapeutisk 16 Integrativ/eklektisk 14 Uanvendelige svar 9 I alt 111 Skema 8. Fordeling af evt. sekundær referenceramme Tallene i begge de foranstående svar må tages med et vist forbehold, som vil blive nærmere omtalt i diskussionsafsnittet senere. I spørgsmål 10 spurgte jeg, hvordan man hovedsageligt er uddannet: som individuel terapeut eller som par-, familie- eller gruppeterapeut. Også disse svar (skema 9) må tages med et vist forbehold, som vil blive diskuteret senere. Hovedsageligt uddannet som Individuel terapeut 107 Parterapeut 2 Familieterapeut 13 Gruppeterapeut 14 Uanvendeligt 15 Ikke besvaret 6 I alt 157 Skema 9. Svarpersonernes uddannelse fordelt på individuel terapi, parterapi, familieterapi og gruppeterapi PRAKSIS Og hvordan arbejder foreningens medlemmer så? Arbejder de hovedparten af deres tid som selvstændige psykoterapeuter, selvstændige supervisorer eller er de offentligt eller privat ansatte? Arbejder de hovedsageligt med undervisning inden for det psykoterapeutiske område eller har de et helt femte arbejde og, hvis deres hovederhverv ikke ligger som selvstændigt praktiserende psykoterapeut, i hvor høj grad tager de så klienter ved siden af deres andet arbejde? Af skema 10 fremgår, at i alt 77 af svarpersonerne har deres hovederhverv som selvstændige, praktiserende psykoterapeuter. Det svarer til 49%. De fleste arbejder timer, timer eller over 40 timer pr. uge. Overvejende selvstændig praksis som psykoterapeut i alt 77 (49%) < 5 t. 5-9 t sv Skema 10. Antallet af svarpersoner med overvejende selvstændig praksis som psykoterapeut, fordelt på antallet af angivne arbejdstimer pr. uge

6 En hel del færre, nemlig blot seks af svarpersonerne, har deres hovederhverv som selvstændige supervisorer, se skemaet nedenfor. Af disse har fem desuden praksis som psykoterapeut (skema 12). Overvejende selvstændig praksis som supervisor i alt 6 < 20 timer timer timer timer timer Skema 11. Svarpersoner med overvejende selvstændig praksis som supervisor, fordelt på antallet af angivne arbejdstimer pr. uge Selvstændige supervisorers arbejde med psykoterapi i alt 5 <5 timer 5-9 timer timer >15 timer Skema 12. Selvstændige supervisorers bierhverv som psykoterapeuter, fordelt på antallet af angivne arbejdstimer pr. uge En del svarpersoner, nemlig 38, svarende til knap en fjerdedel, er lønnede ansatte med psykoterapeutisk arbejde, enten offentligt, fx i amt eller kommune, eller privat, hovedsageligt i foreninger. Otte af disse er ansat som ledere. 30 af de 38 har ud over deres ansættelse privat arbejde som psykoterapeuter. Skema 13 viser antallet af de ansattes arbejdstimer, der især ligger mellem 30 og 39 timer ugentligt, dvs. fuld eller næsten fuld tid, og skema 14 viser i hvor høj grad, de har privat arbejde som psykoterapeuter ved siden af deres ansættelse som psykoterapeut størsteparten mindre end fem timer, en del dog 5-9 timer ugentligt. Ansatte med psykoterapeutisk arbejde i alt 38 (24%) Timer < 20 t t t t t. svar Off Priv Skema 13. Offentligt og privat ansatte psykoterapeuter, fordelt på antallet af angivne arbejdstimer pr. uge Ansattes bierhverv med privat praksis som psykoterapeut i alt 30 < 5 timer 5-9 timer timer > 15 timer Skema 14. Offentligt og privat ansatte psykoterapeuter med bierhverv som privat praktiserende psykoterapeuter, fordelt på antallet af angivne arbejdstimer pr. uge 17 af svarpersonerne arbejder hovedsageligt som undervisere inden for psykoterapi, se skema 15 næste side. 10 af de 17 er ejere eller medejere af et uddannelsesinstitut. Alle undtagen én har desuden praksis som psykoterapeut ved siden af deres undervisning (skema 16).

7 Overvejende undervisere inden for psykoterapi i alt 17 < 20 t t t t t. > 40 t. svar Skema 15. Undervisere inden for psykoterapi, fordelt på antallet af angivne arbejdstimer pr. uge Underviseres bierhverv som psykoterapeuter i alt 16 < 5 timer 5-9 timer timer > 15 timer svar Skema 16. Underviseres bierhverv som privat praktiserende psykoterapeuter, fordelt på antallet af angivne arbejdstimer pr. uge Endelig angiver 15 svarpersoner i skema 17, at deres hovederhverv ligger uden for psykoterapi. De fleste arbejder inden for menneskerelaterede erhvervsgrene, fx undervisning eller hospitalsarbejde. 12 af de 15 svarpersoner har bierhverv som psykoterapeuter. Overvejende arbejde uden for psykoterapi i alt 15 < 20 t t t t t. > 40 t. svar Skema 17. Svarpersoner, som har deres hovederhverv uden for psykoterapi, fordelt på antallet af angivne arbejdstimer pr. uge Psykoterapeutpraksis ved siden af andet arbejde i alt 12 < 5 timer 5-9 timer timer > 15 timer svar Skema 18. Svarpersoner med hovederhverv uden for psykoterapi: bierhverv som privat praktiserende psykoterapeuter, fordelt på antallet af angivne arbejdstimer pr. uge En opgørelse over fordelingen af svarpersonerne på arten af hovedarbejdsområde viser, at de to største enkeltgrupper er de privatpraktiserende og de ansatte psykoterapeuter. Vigtigste arbejdsområde Privat praktiserende terapeut 77 = 49% Ansatte, offentligt og privat 38 = 24% Undervisning i psykoterapi 17 = 11% Andet arbejde 15 = 9,5% Overvejende supervisorarbejde 6 = 4% Ikke besvaret el. uanvendeligt 4 = 2,5% I alt 157 = 100% Skema 19. Svarpersonernes hovederhverv

8 Spørgsmålet om, hvilket terapiform man overvejende anvender, besvarer langt hovedparten (72%) med: individuel terapi. Af de 13, der hovedsageligt arbejder med gruppeterapi, er de otte offentligt eller privat ansat og tre arbejder inden for undervisning (skema 20). Arbejder hovedsageligt som Individuel terapeut 113 Parterapeut 5 Familieterapeut 3 Gruppeterapeut 13 Arbejder ikke som terapeut 3 Uanvendeligt 13 Ikke besvaret 7 I alt 157 Skema 20. Arbejde fordelt på individuel terapi, parterapi familieterapi og gruppeterapi I spørgeskemaets spørgsmål 17 og 18 søgte jeg at få en pejling af, hvor meget medlemmerne tager for psykoterapi og supervision. De to følgende skemaer viser taksterne for henholdsvis psykoterapi (individuel samt par- og familieterapi) og supervision (individuelt og i gruppe). Taksterne er inddelt i grupper på 50 kr. Det ses, at svarpersonernes takst for især individuel terapi er bredt fordelt med mange svar (87%) nogenlunde jævnt fordelt mellem 400 kr. og 699 kr., dog en ophobning af svar i gruppen kr., hvilket svarer til 23%. Takst for individuel terapi pr. time 147 svar < 400 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 900 kr Takst for parterapi pr. time 111 svar Takst for familieterapi pr. time 32 svar Skema 21. Takster for individuel terapi, parterapi og familieterapi pr. time Noget færre har besvaret det tilsvarende spørgsmål om betaling for supervision. Også her er taksten for individuel supervision bredt fordelt, overvejende mellem 500 og 699 kr. Den største svargruppe, lidt under en tredjedel af svarpersonerne, tager mellem kr. for en times individuel supervision (skema 22, næste side).

9 Takst for individuel supervision pr. time 87 svar < 400 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 900 kr Takst for supervision i gruppe pr. time ved samlet betaling 62 svar Takst for supervision i gruppe pr. deltager pr. time 12 svar < 200 kr kr kr kr kr. 400 kr Skema 22. Takster for individuel supervision og gruppesupervision. Sidstnævnte opdelt i to betalingsmåder: samlet for gruppen pr. time og betaling fra den enkelte deltager pr. time I spørgeskemaets afsnit om praksis spørger jeg afslutningsvis, om medlemmerne har skrevet artikler eller bøger om psykoterapi, supervision eller tilgrænsende fagområder. 48 ud af 157 angiver, at de har skrevet artikler, 17 at de har skrevet bøger. Har skrevet artikler i alt 48 (30,5%) 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4-6 stk stk. > 10 stk Har skrevet bøger i alt 17 (11%) Skema 23. Antallet af svarpersoner, der har skrevet artikler og/eller bøger om psykoterapi, supervision eller tilgrænsende emner, fordelt på antallet FORENINGEN Det følgende afsnit er et forsøg på en pejling af medlemmernes brug af foreningen. I skema 24 nedenfor, hvor de spørgsmål er samlet, der kunne besvares med ja eller nej, kan man bl.a. se, at næsten tre fjerdedele af svarpersonerne annoncerer i psykoterapeutfortegnelsen/internettet. Se dog også diskussionsafsnittet. Svarpersonernes brug af foreningens tilbud Med i psykoterapeutfortegnelsen / Internettet 114 = 73% Har medlemsbeviset hængende fremme 35 = 22% Har købt diskette med medlemslogo 35 = 22% Har købt brevpapir med medlemslogo 28 = 11,5% Har købt erhvervsansvarsforsikring m. foreningsrabat 28 = 11,5% Skema 24. Svarpersonernes brug af Psykoterapeut Foreningens medlemstilbud I det følgende skema ses, i hvor høj grad svarpersonerne har deltaget i Psykoterapeut Foreningens arrangementer.

10 Har deltaget i generalforsamlinger 69 af svarpersonerne (44%) 1 gang 2 gange 3 gange 4-5 gange > 5 gange antal Har deltaget i foredrag og fyraftensmøder 106 af svarpersonerne (67,5%) Har deltaget i foreningens kurser 63 af svarpersonerne (40%) Skema 25. Svarpersonernes deltagelse i Psykoterapeut Foreningens arrangementer Endelig spørger jeg om, hvor mange af foreningens medlemmer der har en hjemmeside på Internettet, og om hvor mange der i deres hjemmeside har lavet et link til Psykoterapeut Foreningens hjemmeside. Begrundelsen for det sidste spørgsmål vil blive omtalt i diskussionsafsnittet. Har egen hjemmeside på Nettet 52 af svarpersonerne (33%) Intet link, men vil Intet link, og vil Ikke besvaret eller Link til PF sætte det på ikke sætte det på uforståeligt svar Skema 26. Antallet af svarpersoner, der har egen hjemmeside på Internettet og evt. link til Psykoterapeut Foreningen MEDLEMSTILGANG OG -AFGANG Som nævnt i begyndelsen af denne artikel vil jeg afslutningsvis lave en opgørelse over de medlemmer, der har gået ind i og ud af foreningen gennem de forløbne 10 år. Især vil jeg se på de medlemmer, der har forladt foreningen: hvad var deres begrundelse for at gå ud i det omfang jeg kender den. Opgørelsen er baseret på data, jeg i forvejen var i besiddelse af. I skema 27 nedenfor kan man øverst se, hvor mange medlemmer, der i de enkelte år er blevet optaget i foreningen. Tallene er opgjort fra generalforsamling til generalforsamling. Tallet for står i parentes, fordi der vil blive endnu et optagelsesmøde inden generalforsamlingen Nederst i skemaet kan man se, hvor mange medlemmer, der har forladt foreningen. Det drejer sig om i alt 28, hvoraf tre dog siden er blevet genoptaget. Der er endnu ikke modtaget udmeldelser i , de plejer normalt at komme, når årets kontingentopkrævning er blevet udsendt i januar måned. Antallet af optagne medlemmer (54) Antallet af ophørte medlemmer i alt Skema 27. Medlemstilgang og -afgang

11 Skemaet nedenfor viser medlemmernes begrundelser for at forlade foreningen. Af de ni, der angav ophør som psykoterapeut som grund, angav fire, at de lod sig pensionere, fire gik over i andet erhverv, og en var alvorligt syg. De 28 medlemmers begrundelser for at gå ud af foreningen Øko- Utilfredshederet grund Eksklu- Ukendt Ophør Død Udland Andet nomi Skema 28. Medlemmernes angivne begrundelser for at forlade foreningen DISKUSSION Persondata At ca. en fjerdedel af foreningens medlemmer er mænd og tre fjerdedele er kvinder er vel næppe overraskende, hvis man har en smule kendskab til kønsfordelingen inden for de omsorgsrelaterede fag. I hvert fald svarede det meget godt til min egen forventning. Derimod kom det lidt bag på mig, at vi er en så moden skare, som tallene viser (og vi ser her på det samlede medlemstal på 279): ca. en tredjedel af medlemmerne er i alderen år. Ser vi det i et lidt bredere perspektiv er ca. tre fjerdedele af medlemmerne mellem 44 er 63 år gamle. Foreningen har fem medlemmer, der er født før 1935, og de to yngste medlemmer er født i 1966 og 1967, dvs. de er omkring 40 år gamle. Meget yngre kan nok de færreste være, for det tager jo trods alt sin tid at opnå den uddannelse og erfaring, medlemskab af foreningen kræver. At lidt mere end halvdelen af de 157 svarpersoner har deres arbejde på Sjælland, og at ca. halvdelen af disse arbejder i København/Frederiksberg, er næppe heller overraskende. For år tilbage diskuterede vi i bestyrelsen, hvad vi mente var en relativt lille andel af medlemmer fra Jylland, og vi søgte bl.a. ved at arrangere kurser i Jylland og annoncere i den Østjyske fagbog at hæve andelen af jyske medlemmer. Jeg husker ikke tallene fra dengang, men jeg husker, at jeg en dag pløjede alle bibliotekets telefonfagbøger igennem og talte psykoterapeuter og psykologer op og fandt frem til, at måske var den relative jyske medlemsandel ikke så ringe endda. En hurtig optælling i Dansk Psykolog Forenings pjece over praktiserende psykologer, som jeg tilfældigvis har, viser en meget lignende relativ fordeling i København/Frederiksberg, på Sjælland og i Jylland som tallene i skema 3. Efter min fornemmelse har vi i dag medlemmer i de forskellige landsdele nogenlunde svarende til den faktiske fordeling af psykoterapeuter (og psykologer). Uddannelse Det svarer stort set til mine forventninger efter 10 år i optagelsesudvalget, at der blandt de 157 svarpersoner er lidt over en fjerdedel, der har en grunduddannelse som socialrådgiver, socionom eller socialformidler, ligesom det heller ikke overrasker, at pædagogerne er den næststørste gruppe, og at andelen af akademisk uddannede også er stor. Jeg vil umiddelbart tro, at disse størrelsesforhold ville være de samme i en opgørelse over det samlede antal medlemmer.

12 Min måde at søge at få et overblik over, hvilke psykoterapeutiske uddannelser foreningens medlemmer har, faldt ærligt talt ikke heldigt ud p.g.a. de mange forskellige svar med svarpersoner. I alt nævntes ca. 40 forskellige uddannelser, (og jeg ved, der vil være flere, hvis man ser på det samlede antal medlemmer). Derfor viser skema 5 blot nogle af de uddannelsessteder, hvor mange af svarpersonerne er uddannede, og i skema 6 har jeg fremdraget nogle forskellige metoder og retninger, der er hyppigt repræsenteret i undersøgelsen. At ca. en tredjedel af svarpersoner har mere end én langvarig psykoterapeutisk uddannelse, synes jeg faktisk er ganske imponerende. Jeg tør dog ikke udtale mig om, hvorvidt dette er repræsentativt for det samlede antal medlemmer. Netop for at undgå fælden med de mange svarmuligheder og derfor alt for mange svar med svarpersoner bad jeg i spørgeskemaet medlemmerne angive hvilken overordnet referenceramme, man mente at tilhøre. Jeg brugte her som svarmuligheder de fire psykoterapeutiske referencerammer, der er alment anvendt i Danmark i dag, og tilføjede en femte, som også forskere fra Århus Universitet medtager i deres inddeling og beskrivelse af de psykoterapeutiske referencerammer 1. Men også her stødte jeg ind i problemer, idet jeg, efterhånden som jeg plottede svarene ind i mit samleskema, bemærkede, at medlemmer med den samme uddannelse i en hel del tilfælde angav forskellige referencerammer. Jeg ved ikke, hvad det kan skyldes, måske har det en fornuftig forklaring, men jeg vil alligevel være tilbageholdende med at tillægge tallene nogen eksakt værdi hvorimod jeg ikke er i tvivl om tendensen med, at den psykoanalytisk/psykodynamiske og den eksistentiel-fænomenologisk/humanistiske referencerammer er de hyppigst repræsenterede i foreningen. Senere tilkendegav Steen Jørgensen fra Bodynamic, støttet af Merete Holm Brantbjerg, at kropspsykoterapi ikke dækkes af nogen af de referencerammer, jeg gav som svarmulighed, men skulle have helt sin egen kategori. Jeg har ikke ekspertise til at tage kvalificeret stilling til dette, men kan blot pege på at jeg har brugt den i Danmark almindeligt anvendte inddeling, der ikke indeholder kropsterapi som selvstændig referenceramme og henvise interesserede til Steen Jørgensens og min korrespondance senere i bladet. De ovenstående forbehold knytter sig naturligvis også til svarene i skema 8 vedr. en evt. sekundær referenceramme. Også svarene til spørgsmålet, om man primært var uddannet som individuel terapeut, parterapeut, familieterapeut eller gruppeterapeut, var for en dels vedkommende præget af, at svarpersonerne angav forskellige svar for samme (hoved)uddannelse, så bort set fra, at det ret tydeligt fremgår, at hovedparten af svarpersonerne (og formentlig også det samlede antal medlemmer) er uddannede som individuelle terapeuter, er det ikke sikkert, at man skal tillægge de konkrete tal i skema 9 afgørende værdi. Praksis I opgørelsen over medlemmernes praksis ses, at næsten halvdelen af svarpersonerne overvejende arbejder som selvstændigt praktiserende psykoterapeuter, men også at en relativt og måske overraskende stor del, næsten en fjerdedel, er ansatte psykoterapeuter i 1 Psykoterapiens hovedtraditioner En indføring i psykoanalytisk, oplevelsesorienteret, kognitiv, systemorienteret og integrativ psykoterapi. Red. Esben Hougaard, Birgitte Diderichsen, Thomas Nielsen Anmeldt af Stig Dankert Hjort i Psykoterapeut Foreningens Nyhedsbrev nr.2, 1999.

13 enten det offentlige eller i privat regi. Den sidste fjerdedel fordeler sig på undervisere, supervisorer og medlemmer, hvis hovederhverv liggen uden for psykoterapi. De fleste af disse har dog en mindre praksis med psykoterapi ved siden af. Ikke overraskende arbejder hovedparten af svarpersonerne overvejende med individuel terapi. Sammenligner man med skema 9 vedr. uddannelse, ser man, at lidt flere end de, der angiver sig primært uddannet til det, overvejende arbejder med individuel terapi, mens noget færre end de, der primært er uddannet som familieterapeuter, faktisk overvejende arbejder som sådan. Der er desuden en tydelig tendens til, at de svarpersoner, som overvejende arbejder som gruppeterapeuter, er dem, som er ansatte eller som underviser inden for psykoterapi. Psykoterapeut Foreningen har aldrig udstukket retningslinier for medlemmernes takster. Bestyrelsen lagde i Nyhedsbrevet nr. 3, sept./okt op til en debat om emnet, men mig bekendt kom der ingen reaktion. Da jeg planlagde undersøgelsen, var det derfor klart for mig, at det ville være af interesse at få et overblik over, hvilke takster vores medlemmer egentlig tog. Som det ses af skema 20 er hovedparten af svarene bredt fordelt mellem 400 og 699 kr., når det drejer sig om timetaksten for individuel terapi. Der er dog en pukkel på 23% af de 147 svarpersoner, hvis takst ligger på mellem 500 og 549 kr. Ser man på taksten for parterapi, angivet af 111 svarpersoner, er der en næppe overraskende tendens til, at taksten pr. time ligger lidt højere, med ca. en fjerdedel af svarpersonerne i gruppen kr. Noget lignende gælder familieterapi med 13 af de 38 svar i denne takstgruppe. Jeg spurgte i skemaet desuden om taksten pr. time for terapi i gruppe, men svarene lå så spredt (fra under 100 kr. til over 700 kr.), at jeg fik en fornemmelse af, at spørgsmålet for en dels vedkommende var blevet misforstået. Jeg har derfor ikke sat disse svar op i et skema. Det kan dog her anføres, at 26 af de 36 svar lå fra under 100 kr. til 249 kr. pr. time. Når det gælder supervisionstaksten, er der her en tendens til, at den ligger lidt højere, end når det gælder psykoterapi. Fx tager lidt under en tredjedel mellem 650 og 699 kr. pr. time for individuel supervision og noget mere, når det gælder den samlede timebetaling for en gruppe. Faktisk kom de højeste supervisionstakster lidt bag på mig, idet jeg havde indrettet mit svarskema på en højeste takst på 900 kr.++, i forventning om at ikke mange ville ligge dér. Det gjorde dog hele 21 svarpersoner, ca. en tredjedel af de 62, der angav en takst for supervision i gruppe pr. time. Hovedparten af disse lå omkring 1000 kr., men der var dog også et par stykker på 12- og 1300 kr. og en enkelt på 2000 kr. Det kan tilføjes, at en del svarpersoner noterede, at de, både hvad angik terapi og supervision, fulgte Dansk Psykolog Forenings anbefalede takst på p.t. 680 kr., og endvidere angav en del, at de havde forskellige takster for selvbetalere og når det offentlige betalte. Det kan selvfølgelig diskuteres, men jeg tror egentlig ikke, at jeg mener, at vi ligesom Psykolog Foreningen skal have en anbefalet takst for vores medlemmer, men måske burde denne nævnes i vores blad til orientering, når den reguleres. Personligt glæder det mig altid, når Psykoterapeut Foreningens medlemmer markerer sig fagligt, hvorfor jeg i afsnittet om praksis afslutningsvis spurgte hvor mange, der har skrevet om psykoterapi, supervision eller tilgrænsende emner henholdsvis i fagtidsskrifter eller bøger. Jeg synes faktisk, at det er imponerende, at næsten en tredjedel af de 157

14 svarpersoner har skrevet faglige artikler, heraf de fleste mere end én, og at 11% er forfatter til en eller flere bøger. Foreningen Det er naturligvis af interesse at vide, hvordan medlemmerne bruger foreningen, og hvilke af vores tilbud, der er attraktive. Og der ingen tvivl om, at det er psykoterapeutfortegnelsen, der er foreningens store sællert. 73% af svarpersonerne annoncerer i fortegnelsen og dermed også på hjemmesiden. Muligvis faktisk lidt flere, for der skete det mærkelige, at jeg under behandlingen af de indkomne skemaer efter et stykke tid bemærkede, at personer, som jeg udmærket vidste annoncerede i fortegnelsen og på hjemmesiden, svarede nej til dette spørgsmål. Måske var det udtrykket annoncerer i spørgsmålet, der var galt, jeg ved det ikke, men i hvert fald begyndte jeg på dette tidspunkt at tjekke, hver gang jeg stødte på et nej, og på denne måde fandt jeg temmelig mange annoncører. Jeg blev nysgerrig og lavede en optælling i selve fortegnelsen. Den viste, at fortegnelsen og dermed hjemmesiden pr. december 2002 indeholder annonceringer fra ca. 90% af foreningens ordinære medlemmer. Bare 22% af svarpersonerne har medlemsbeviset hængende fremme, men et par stykker tilføjede, at nu ville de hænge det frem. Når jeg fandt spørgsmålet interessant, var det, fordi det jo er vigtigt, at også medlemmerne er med til at annoncere for Psykoterapeut Foreningen. Jo mere kendt (og anerkendt) foreningen bliver, jo bedre for os alle. 11,5% af svarpersonerne har købt erhvervsansvarsforsikring med foreningsrabat hos forsikringsselskabet Runa. Det bliver spændende at se hvor mange, der nu vil sikre sig via den driftstabsforsikring, som foreningen netop har lanceret i samarbejde med Codan. I skema 25 kan man se, hvor mange der har deltaget i foreningens generalforsamlinger, foredrag og kurser. Jeg vil ikke knytte yderligere kommentarer til det, blot anføre, at jeg synes, det er godt at få bekræftet, at så mange medlemmer er interesserede i at deltage i de forskellige arrangementer. Ca. en tredjedel af svarpersonerne har egen hjemmeside på Internettet. Når jeg spurgte, hvor mange der på deres egen hjemmeside har link til Psykoterapeut Foreningens hjemmeside, er det fordi hjemmesider i nogle søgemaskiner rangeres højere, og dermed bliver mere synlige, jo flere links, der er til dem. Og igen jo mere kendt Psykoterapeut Foreningen bliver, jo bedre er det for os alle. Ca. halvdelen havde allerede lavet link til foreningen, og det store flertal af resten svarede ja til mit lidt provokatoriske, men også spøgefuldt mente, spørgsmål om at sætte et link på snarest. Det skal tilføjes, at der naturligvis er link på foreningens hjemmeside til medlemmernes hjemmesider, hvis de er med i psykoterapeutfortegnelsen. Medlemstilgang og -afgang Hvad angår medlemstilgang tegner optagelsesperioden sig allerede nu til at blive et kanonår foreningen. Aldrig har optagelsesudvalget haft så travlt. Travlheden satte ind allerede i foråret, men jeg må tilføje, at jeg ikke tror, at det har haft nogen afskrækkende effekt, at foreningen har været i medierne, som Erik B. Smith fortæller om forrest i bladet. Måske tværtom. I de dage, hvor det pågik, var der virkelig mange opringninger fra folk, der ønskede at høre om kriterier og muligheder for optagelse i foreningen.

15 M.h.t. afgang fra foreningen må man sige, at 28 afgåede medlemmer på ni år, hvoraf mindst syv har været mere eller mindre ufrivilligt (bosættelse i udlandet, død, eksklusion) og tre senere er blevet genoptaget, er et meget og meget glædeligt lavt tal. Man bør dog også bemærke, at af de fire, der angav økonomien som årsag til udmeldelsen af foreningen, udmeldte de tre sig efter januar 2002, dvs. efter den seneste kontingentstigning fra 850 til 1200 kr. Og økonomien kan også sagtens have spillet ind hos flere af de øvrige, der meldte sig ud på dette tidspunkt. Dette kunne være et fingerpeg i retning af, at det er vigtigt, at foreningens økonomi er baseret på andet end medlemskontingenter, og at vi måske bør være mere målrettede mod indtjeningsmulighederne i fx. kurser og foredrag, hvor jo også andre end foreningens medlemmer bidrager til overskuddet. KONKLUSION Omkring det rent tekniske vedrørende undersøgelsen må jeg se i øjnene, at jeg, hvis jeg nogensinde skal lave en lignende spørgeskemaundersøgelse, må blive bedre at sikre en høj svarprocent og en rettidig aflevering, ligesom jeg også må blive bedre til at formidle, at jeg kun får ét svar, når mere end ét vil gøre besvarelsen uanvendelig i sammenhængen. Måske kunne enkelte af de foranstående skemaer også have være smartere lavet, men jeg kom sent i gang, og der er ikke tid til at lave det om på nuværende tidspunkt. Og hvem er vi så, som jeg spørger i overskriften? Tja, i den udstrækning vi overhovedet kan drage en slags konklusion på grundlag af antallet af besvarede spørgeskemaet, så ser det ud til, at det typiske medlem af Psykoterapeut Foreningen er en kvinde, der er mellem 54 og 58 år gammel. Hun er uddannet som socialrådgiver, og hun bor på Sjælland. Men sådan er det jo ikke bare. Psykoterapeut Foreningens medlemmer er heldigvis en blandet skare med mange slags grunduddannelser og arbejdserfaringer, med rødder i mange forskellige psykoterapeutiske uddannelser og uddannelsesinstitutioner, med varierende arbejdssituationer og erfaringer som psykoterapeut og med mange forskelligartede baggrunde, oplevelser, interesser og talenter ved siden af det rent arbejdsmæssige. Vi er på den måde en vældig ressourcefyldt gruppe. I virkeligheden er det fantastiske ved Psykoterapeut Foreningen jo vores mangesidighed. At vi med vores forskellige baggrunde alligevel formår at holde sammen og arbejde sammen mod fælles mål i stedet for at være opsplittede i skyttegravskrige om hvis psykoterapi, der er den bedste, som man har set det før. Men heldigvis er det jo en tendens i tiden, at man, også internationalt, mere fokuserer på fælleshederne inden for psykoterapi end på forskellene. Jeg har gennem årene haft fornøjelsen af at arbejde sammen med mange af jer i forskellige sammenhænge, og det har været inspirerende at møde hver enkelt. Hvad skulle vi/- foreningen gøre uden engagerede medlemmer, der i en periode orker at lægge at stykke arbejde i foreningen? Jeg glæder mig tillige over hver eneste kontakt, jeg løbende har med endnu flere af jer, også dem der bare er over telefon og , og ikke mindst over de mange hilsner og venlige ord, jeg får mellem år og dag. Det er dejligt hver gang. Så lad mig slutte med at ønske foreningen og dens medlemmer tillykke med 10-års jubilæet.

Uddannelse / efteruddannelse - overblik

Uddannelse / efteruddannelse - overblik Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 47 Offentligt BILAG 2 Uddannelse / efteruddannelse - overblik Indholdsoversigt Uddannelse / efteruddannelse - overblik 4-årig uddannelse / efteruddannelse til

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

DBK Medlemsundersøgelse oktober 2012

DBK Medlemsundersøgelse oktober 2012 DBK Medlemsundersøgelse oktober 2012 Beskrivelse af svarpersonerne Antal besvarelser: 196 (49% af medlemmerne). De fordeler sig således på en række egenskaber: Medlemsnummer Indmeldelsesår Alder 1-99 16-2000

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn, større børn og voksne med traumer i det før sproglige. Med start den 3. og 4. september 2015 Kolding Vandrerhjem, Ørnsborgvej

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC Beskæftigelsesrapport 2004 Indholdsfortegnelse: 1.0 Indledning... 3 Tabel 1.1 Kandidater fordelt på årgang og uddannelsesretning... 3 2.0 Konservatoriets

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007 Bestilt af minister for ligestilling Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt WG diagnosegruppens medlemmer

Spørgeskemaundersøgelse blandt WG diagnosegruppens medlemmer Spørgeskemaundersøgelse blandt WG diagnosegruppens medlemmer Undersøgelsen er foretaget i vinteren 2009/10 som et uvidenskabeligt øjebliksbillede af, hvem diagnosegruppens medlemmer er. WG diagnosegruppen

Læs mere

Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. august 2012.

Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. august 2012. Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. august 2012. Psykoterapeutisk, København Jorcks Passage opgang B, 3. sal, 1159 København K. www.psykoterapeutiskinstitut.dk

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

HVAD BLIVER DER AF DE STUDERENDE PÅ

HVAD BLIVER DER AF DE STUDERENDE PÅ HVAD BLIVER DER AF DE STUDERENDE PÅ PASTORALSEMINARIERNE? EN UNDERSØGELSE AF, HVORDAN DET GÅR DEM, DER GENNEMFØRER PASTORALSEMINARIERNES 17 UGERS KURSUS, SOM FORBEREDER DEM TIL ET JOB SOM PRÆST I DEN DANSKE

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning...3 1.1 Resumé...3 2 Bolig og bosætning...5 2.1 Boform...5

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning Danske Fysioterapeuter Kvalitet i træning Undersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters paneldeltagere 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 84

Læs mere

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 Test af koncept Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 UDDANNELSESVALG...11 SØGNING AF INFORMATION...12 EN HJEMMESIDE FOR EN HANDELSSKOLE...12 HJEMMESIDENS

Læs mere

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse Medlemsønsker 25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse 8. november 25 Sammenfattet af Bo Kayser Holte Roklub Frederikslundsvej. Postboks 71 28 Holte Tlf. 45424232 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING...3

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

evaluering af 16 åben skole-piloter

evaluering af 16 åben skole-piloter evaluering 16 åben skole-piloter April 2015 indhold Resumé og evalueringens vigtigste konklusioner... 3 Om evalueringen... 4 Forløbene har indfriet forventningerne skolerne er mest tilfredse... 4 Foreningerne

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse. 9-gudstjenester. i Christianskirken. Årsmødet 23. august 2015

Spørgeskemaundersøgelse. 9-gudstjenester. i Christianskirken. Årsmødet 23. august 2015 Spørgeskemaundersøgelse 2015 i Christianskirken Årsmødet 23. august 2015 Spørgeskemaundersøgelse 2015 i Christianskirken, Frederikshaldgade 15, 8200 Aarhus N. 63 besvarelser i alt 39 på papir 24 elektronisk

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. maj 2010.

Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. maj 2010. Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. maj 2010. Baggrund Der blev i januar 2004 nedsat en arbejdsgruppe med det formål, at udarbejde en række

Læs mere

N G EN I KOMMUNERNE PÅ

N G EN I KOMMUNERNE PÅ S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT NI N G EN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 10. juni 2009 Ref AKA aka@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt ansatte Som det ses i tabel 1, er fordeling af

Læs mere

GBFs web-analyse 2012 om selvejet og bestyrelsesarbejdet

GBFs web-analyse 2012 om selvejet og bestyrelsesarbejdet GBFs web-analyse 2012 om selvejet og bestyrelsesarbejdet Gymnasiernes Bestyrelsesforening har indhentet oplysninger fra medlemmerne om deres syn på selvejet og bestyrelsesarbejdet. Oplysningerne er indsamlet

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Indhold

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark - 1 - Ansatte i Region Syddanmark, regionshuset, blev i marts 29 spurgt om deres rejsevaner til og fra arbejdsstedet. Hermed følger et overblik

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012.

Bestyrelsens beretning 2012. Bestyrelsens beretning 2012. Et forenings år er allerede gået siden vi holdt generalforsamling i kulturhuset i Farum i 2012. Som de forrige år har dette år også være præget af rigtig mange udfordringer

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Fokus på socialøkonomiske virksomheder Bilag 1: Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder BAGGRUND Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner. September 2002

Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner. September 2002 Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner September 2002 Organiseringen af LO s regionale og lokale niveau set fra lokalafdelingernes perspektiv September 2002 Indhold Side 1. Indledning...1 2.

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Supervision af psykoterapi

Supervision af psykoterapi Supervision af psykoterapi Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Terapiserien Bøger om spændende og aktuelle psykoterapeutiske metoder og praksisområder, skrevet af førende

Læs mere

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse.

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Hovedresultater Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. 54 af mændene i undersøgelsen er ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. Jo højere

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Udarbejdet af Huge Consulting

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

PSYKOLOGI 2. FORELÆSNING

PSYKOLOGI 2. FORELÆSNING PSYKOLOGI 2. FORELÆSNING Modul 2 Om grupper Milgrams forsøg Lidt om terpiformer 1 SOCIALPSYKOLOGI Handler om psykologiske processer i forhold til andre mennesker f. eks. Grupper Undervisningen skal bruges:

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Antal studerende på e-læring

Antal studerende på e-læring Antal studerende på e-læring Opgørelse over antal e-læringsstuderende oktober 2012 - oktober 2013 på otte professionsbacheloruddannelser på UCSJ Fakta om e-læringsuddannelser UCSJ har i de senere år udbredt

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse http://www.radikale.dk Det Radikale Venstre 25. februar 4 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.radikale.dk. Der

Læs mere

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse.

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. Mulernes Legatskole 15/6-2011 Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. På Mulernes Legatskole har der været meget få stressproblemer, og ingen der har ført til længerevarende sygemeldinger,

Læs mere

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen Problembaggrund Togpersonalets arbejdsmiljø påvirkes i stigende grad af passagernes opførsel Konsekvens: Sygemeldinger Længerevarende fravær Utryg arbejdsplads Målsætningen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe

2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe 2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe Ann Nilsson, psykolog Kirsten Rosenkrantz Grage, psykolog Psykiatrisk Center København, Psykoterapeutisk

Læs mere

Projekt medlemsservice Survey 2015

Projekt medlemsservice Survey 2015 2015 Projekt medlemsservice Survey 2015 Afrapportering af kvantitativ medlemsundersøgelse gennemført i perioden 10.02.2015-03.03.2015 i forbindelse med Projekt Medlemsservice i Dansk Psykolog Forening

Læs mere

MARTS 2014 NYHEDSBREV

MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV Siden sidst: Her havde jeg håbet at kunne skrive en hel masse om vores arbejdsweekend. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom blandt andet. Vi håber at vi snarest kan få arrangeret

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere