Hvem er vi? En opgørelse over medlemmer af Psykoterapeut Foreningen 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvem er vi? En opgørelse over medlemmer af Psykoterapeut Foreningen 2002"

Transkript

1 Hvem er vi? En opgørelse over medlemmer af Psykoterapeut Foreningen 2002 Af Susanne van Deurs Planen om denne opgørelse over medlemmer af Psykoterapeut Foreningen kom i stand i tilslutning til foreningens 10 års jubilæum i Det forekom mig at være et passende tidspunkt at gøre op, hvem vi egentlig er, hvilken uddannelse vi har, hvilket arbejde vi udfører, og desuden hvordan vi bruger Psykoterapeut Foreningen hvilke af foreningens tilbud er attraktive for medlemmerne. Som start på undersøgelsen udsendte jeg den 19. september som et spørgeskema til de medlemmer, jeg havde adresse på, i alt lidt over 200 af foreningens 279 medlemmer. Ideen var, at det ville være let og enkelt for mange at besvare skemaerne elektronisk, og at en høj svarprocent dermed ville være sikret. Spørgeskemaerne blev desuden sendt i papirudgave til samtlige foreningens medlemmer sammen med Psykoterapeuten i slutningen af september. Svarfristen var i begge udsendelser sat til den 15. oktober. Da jeg den 8. november, tre uger efter svarfristen, sendte en ud for at minde om besvarelsen, havde jeg kun modtaget 114 svar, dvs. at knap 41% af medlemmerne havde svaret. I dagene efter påmindelsen kom der flere svar, så aftog mængden igen, og da jeg den 9. december besluttede ikke at afvente flere jeg skulle jo også have tid til at gøre tallene op og skrive artiklen var der kommet 157 svar. Det vil sige, at i alt 56,2% af foreningens medlemmer har deltaget i undersøgelsen. To medlemmer tilkendegav, at de ikke ønskede at svare den ene fordi hun mente, hun var for ny i foreningen, den anden fordi han var utilfreds med svarmulighederne i et af skemaets spørgsmål, se herom senere. Det er en meget lav svarprocent. Den er betænkeligt lav at basere en undersøgelse på. Jeg må indrømme, at jeg tilbragte en formiddag med at overveje, om det egentlig var anstrengelserne værd at gøre mere ved det overhovedet. Når jeg endte med at beslutte mig for at gøre det alligevel, var der tre grunde: dels var der trods alt 157 medlemmer af foreningen, der havde gjort sig den ulejlighed at svare, og dels var rigtig mange af svarene forsynede med venlige hilsner, hvor adskillige takkede mig for, at jeg havde påtaget mig arbejdet med at lave undersøgelsen, som de fandt vigtig. De mennesker syntes jeg, jeg skyldte noget. Og endelig er der jo trods alt ikke tale om den store videnskab men om en mindre intern foreningsundersøgelse, der ikke skal give sig ud for mere end den er. Så hermed følger opgørelsen, som altså skal tages med forbehold for den lave svarprocent. Spørgeskemaet var opdelt i fire temaer: persondata, uddannelse, praksis og medlemskabet af foreningen. Desuden er der her i opgørelsen tilføjet et afsnit om medlemsflow hvor mange er kommet til og hvor mange har forladt foreningen.

2 PERSONDATA Som anført var der på tidspunktet for udsendelsen af spørgeskemaet 279 medlemmer af foreningen, 267 ordinære medlemmer og 12 aspirantmedlemmer. Ved opgørelsen af fordelingen mellem mænd og kvinder i foreningen, har jeg kunnet bruge de data, jeg i forvejen besad, så i dette tilfælde er antallet af mandlige og kvindelige medlemmer af foreningen ikke alene beregnet på grundlag af spørgeskemabesvarelserne, men tillige på grundlag af det totale antal medlemmer. Det fremgår af skema 1, at andelen af mænd udgør ca. 23%, andelen af kvinder 77%. Man kan ligeledes se, at kvinderne relativt set har været flinkere til at besvare spørgeskemaet. Mænd Kvinder I alt Besvaret Ikke besvaret I alt 64 (23%) 215 (77%) 279 Skema 1. Det samlede antal medlemmer fordelt på køn og spørgeskemabesvarelser Også i opgørelsen over medlemmernes aldersgrupper (5-års perioder) har jeg haft mulighed for at trække på de data, jeg i forvejen besad, sådan at denne ligeledes er beregnet på grundlag af det samlede medlemsantal på 279. Det fremgår af skema 2, at hovedparten (243 = 76%) af foreningens medlemmer er født i årene med hovedvægten i 5- året (90 = 32%). Fødselsår Før Ukendt I alt Skema 2. Det samlede antal medlemmers fordeling på alder Endelig spurgte jeg om medlemmets geografiske arbejdssted, og herfra har jeg kun de 157 besvarede spørgeskemaer at holde mig til.

3 Geografisk arbejdssted Sjælland + Bornholm Fyn Jylland Udland I øvrigt Bornholm Kbh. + Frb. Komm. Kbh. Amt Frederiksb. Amt Roskilde Amt Vestsjæl. Amt Storstrøm Amt Fyns Amt Århus Amt Vejle Amt I alt 90 (57,3%) 7 I alt 42 (26,7 %) 2 16 Nordjylland Amt Ribe Amt Sønderjyll. Amt Viborg Amt Ringkøbing Amt Uanvendeligt svar Ikke besvaret Skema 3. Besvarelserne fordelt på geografisk arbejdssted Som det ses, arbejder lidt over halvdelen af svarpersonerne på Sjælland. Ca. en fjerdedel arbejder i Københavns og Frederiksberg Kommuner. En anden fjerdedel i Jylland. 12 medlemmer har skrevet to arbejdssteder trods instruksen om kun at angive ét sted, hvorfor deres svar desværre ikke kunne anvendes. UDDANNELSE Grunduddannelse Samtlige svarpersoner har angivet deres grunduddannelse. Den største gruppe er socialrådgiver/socionom/socialformidler med 45 personer = 28%, næststørste er pædagogerne (socialpædagoger, børnehavepædagoger m.v.) med 22 af besvarelserne = 14%. Taget under ét udgør de akademisk uddannede 22%. Se skema 4 nedenfor. Grunduddannelse Psykolog Læge Cand.mag., mag.art. Anden akademisk uddannelse Socialrådgiver, socionom o. lign. Ergoterapeut Fysioterapeut Sygeplejerske Pædagog Afspændingspæd. o. lign Lærer Andet Skema 4. Besvarelserne fordelt på grunduddannelse 20 svarpersoner angiver, at de har mere end én grunduddannelse af mindst tre års varighed. Det svarer til knap 13%.

4 Psykoterapeutisk uddannelse I skemaet blev medlemmerne bedt om selv at angive, på hvilket uddannelsessted, de havde fået deres (vigtigste) langvarige psykoterapeutisk uddannelse. Her kom jeg desværre ud i et problem med alt for mange svar af typen: en hér og to dér, tre hist og to pist. Jeg har derfor lavet nogle uddrag af svarene, som dels koncentrerer sig om de steder, hvor mange af svarpersonerne er uddannet, og desuden om de psykoterapeutiske metoder/retninger, som er hyppigt repræsenteret. Uddannelsessteder DIG 17 Bodynamic 14 Inst. for Gestaltanalyse 14 Kempler Instituttet 11 Groth/Leick/Nystrup 10 Uddannet i udlandet 12 Skema 5. Uddannelsessteder, der er hyppigt repræsenteret blandt svarpersonerne Hyppige metoder/retninger Kropspsykoterapi 39 Gestaltterapi 36 Familieterapi 25 Psykoanalytisk orienteret 18 Kunstbaseret psykoterapi 6 Skema 6. Metoder/retninger, som mange svarpersoner er uddannet indenfor 53 af svarpersonerne, dvs. ca. en tredjedel, angiver, at de har mere end én mindst 3-årig psykoterapeutisk uddannelse. Når jeg beder medlemmerne angive hvilken psykoterapeutisk hovedretning (referenceramme), de er uddannet indenfor, får jeg nedenstående svar. Det ses i skema 7 nedenfor, at langt den overvejende del af svarpersonerne, svarende til 51%, angiver sig hjemmehørende inden for den psykoanalytiske/psykodynamiske referenceramme og lidt færre (37,5%) i den eksistentiel-fænomenologisk/humanistiske referenceramme. Overordnet referenceramme Psykoanalytisk/psykodynamisk 80 Eksistentiel-fænomenologisk/humanistisk 59 Systemisk/strukturel 3 Kognitiv/adfærdsterapeutisk 3 Integrativ/eklektisk 6 Ikke besvaret/uanvendeligt svar 6 I alt 157 Skema 7. Svarpersonernes angivelse af uddannelsens overordnede referenceramme 111 af de 157 svarpersoner har angivet, at de har en sekundær referenceramme (skema 8, næste side). Ni af disse svar var dog ikke anvendelige, fordi der trods instruksen i spørgeskemaet blev givet mere end ét svar. Som det ses af svarfordelingen i skemaet nedenfor, ser det ud til, at en del fra de første to grupper i skemaet ovenfor tillige føler sig knyttet til den systemisk/strukturelle, den kognitiv/adfærdsterapeutiske eller den integrativ/eklektiske referenceramme.

5 Evt. sekundær referenceramme Psykoanalytisk/psykodynamisk 27 Eksistentiel-fænomenologisk/humanistisk 32 Systemisk/strukturel 13 Kognitiv/adfærdsterapeutisk 16 Integrativ/eklektisk 14 Uanvendelige svar 9 I alt 111 Skema 8. Fordeling af evt. sekundær referenceramme Tallene i begge de foranstående svar må tages med et vist forbehold, som vil blive nærmere omtalt i diskussionsafsnittet senere. I spørgsmål 10 spurgte jeg, hvordan man hovedsageligt er uddannet: som individuel terapeut eller som par-, familie- eller gruppeterapeut. Også disse svar (skema 9) må tages med et vist forbehold, som vil blive diskuteret senere. Hovedsageligt uddannet som Individuel terapeut 107 Parterapeut 2 Familieterapeut 13 Gruppeterapeut 14 Uanvendeligt 15 Ikke besvaret 6 I alt 157 Skema 9. Svarpersonernes uddannelse fordelt på individuel terapi, parterapi, familieterapi og gruppeterapi PRAKSIS Og hvordan arbejder foreningens medlemmer så? Arbejder de hovedparten af deres tid som selvstændige psykoterapeuter, selvstændige supervisorer eller er de offentligt eller privat ansatte? Arbejder de hovedsageligt med undervisning inden for det psykoterapeutiske område eller har de et helt femte arbejde og, hvis deres hovederhverv ikke ligger som selvstændigt praktiserende psykoterapeut, i hvor høj grad tager de så klienter ved siden af deres andet arbejde? Af skema 10 fremgår, at i alt 77 af svarpersonerne har deres hovederhverv som selvstændige, praktiserende psykoterapeuter. Det svarer til 49%. De fleste arbejder timer, timer eller over 40 timer pr. uge. Overvejende selvstændig praksis som psykoterapeut i alt 77 (49%) < 5 t. 5-9 t sv Skema 10. Antallet af svarpersoner med overvejende selvstændig praksis som psykoterapeut, fordelt på antallet af angivne arbejdstimer pr. uge

6 En hel del færre, nemlig blot seks af svarpersonerne, har deres hovederhverv som selvstændige supervisorer, se skemaet nedenfor. Af disse har fem desuden praksis som psykoterapeut (skema 12). Overvejende selvstændig praksis som supervisor i alt 6 < 20 timer timer timer timer timer Skema 11. Svarpersoner med overvejende selvstændig praksis som supervisor, fordelt på antallet af angivne arbejdstimer pr. uge Selvstændige supervisorers arbejde med psykoterapi i alt 5 <5 timer 5-9 timer timer >15 timer Skema 12. Selvstændige supervisorers bierhverv som psykoterapeuter, fordelt på antallet af angivne arbejdstimer pr. uge En del svarpersoner, nemlig 38, svarende til knap en fjerdedel, er lønnede ansatte med psykoterapeutisk arbejde, enten offentligt, fx i amt eller kommune, eller privat, hovedsageligt i foreninger. Otte af disse er ansat som ledere. 30 af de 38 har ud over deres ansættelse privat arbejde som psykoterapeuter. Skema 13 viser antallet af de ansattes arbejdstimer, der især ligger mellem 30 og 39 timer ugentligt, dvs. fuld eller næsten fuld tid, og skema 14 viser i hvor høj grad, de har privat arbejde som psykoterapeuter ved siden af deres ansættelse som psykoterapeut størsteparten mindre end fem timer, en del dog 5-9 timer ugentligt. Ansatte med psykoterapeutisk arbejde i alt 38 (24%) Timer < 20 t t t t t. svar Off Priv Skema 13. Offentligt og privat ansatte psykoterapeuter, fordelt på antallet af angivne arbejdstimer pr. uge Ansattes bierhverv med privat praksis som psykoterapeut i alt 30 < 5 timer 5-9 timer timer > 15 timer Skema 14. Offentligt og privat ansatte psykoterapeuter med bierhverv som privat praktiserende psykoterapeuter, fordelt på antallet af angivne arbejdstimer pr. uge 17 af svarpersonerne arbejder hovedsageligt som undervisere inden for psykoterapi, se skema 15 næste side. 10 af de 17 er ejere eller medejere af et uddannelsesinstitut. Alle undtagen én har desuden praksis som psykoterapeut ved siden af deres undervisning (skema 16).

7 Overvejende undervisere inden for psykoterapi i alt 17 < 20 t t t t t. > 40 t. svar Skema 15. Undervisere inden for psykoterapi, fordelt på antallet af angivne arbejdstimer pr. uge Underviseres bierhverv som psykoterapeuter i alt 16 < 5 timer 5-9 timer timer > 15 timer svar Skema 16. Underviseres bierhverv som privat praktiserende psykoterapeuter, fordelt på antallet af angivne arbejdstimer pr. uge Endelig angiver 15 svarpersoner i skema 17, at deres hovederhverv ligger uden for psykoterapi. De fleste arbejder inden for menneskerelaterede erhvervsgrene, fx undervisning eller hospitalsarbejde. 12 af de 15 svarpersoner har bierhverv som psykoterapeuter. Overvejende arbejde uden for psykoterapi i alt 15 < 20 t t t t t. > 40 t. svar Skema 17. Svarpersoner, som har deres hovederhverv uden for psykoterapi, fordelt på antallet af angivne arbejdstimer pr. uge Psykoterapeutpraksis ved siden af andet arbejde i alt 12 < 5 timer 5-9 timer timer > 15 timer svar Skema 18. Svarpersoner med hovederhverv uden for psykoterapi: bierhverv som privat praktiserende psykoterapeuter, fordelt på antallet af angivne arbejdstimer pr. uge En opgørelse over fordelingen af svarpersonerne på arten af hovedarbejdsområde viser, at de to største enkeltgrupper er de privatpraktiserende og de ansatte psykoterapeuter. Vigtigste arbejdsområde Privat praktiserende terapeut 77 = 49% Ansatte, offentligt og privat 38 = 24% Undervisning i psykoterapi 17 = 11% Andet arbejde 15 = 9,5% Overvejende supervisorarbejde 6 = 4% Ikke besvaret el. uanvendeligt 4 = 2,5% I alt 157 = 100% Skema 19. Svarpersonernes hovederhverv

8 Spørgsmålet om, hvilket terapiform man overvejende anvender, besvarer langt hovedparten (72%) med: individuel terapi. Af de 13, der hovedsageligt arbejder med gruppeterapi, er de otte offentligt eller privat ansat og tre arbejder inden for undervisning (skema 20). Arbejder hovedsageligt som Individuel terapeut 113 Parterapeut 5 Familieterapeut 3 Gruppeterapeut 13 Arbejder ikke som terapeut 3 Uanvendeligt 13 Ikke besvaret 7 I alt 157 Skema 20. Arbejde fordelt på individuel terapi, parterapi familieterapi og gruppeterapi I spørgeskemaets spørgsmål 17 og 18 søgte jeg at få en pejling af, hvor meget medlemmerne tager for psykoterapi og supervision. De to følgende skemaer viser taksterne for henholdsvis psykoterapi (individuel samt par- og familieterapi) og supervision (individuelt og i gruppe). Taksterne er inddelt i grupper på 50 kr. Det ses, at svarpersonernes takst for især individuel terapi er bredt fordelt med mange svar (87%) nogenlunde jævnt fordelt mellem 400 kr. og 699 kr., dog en ophobning af svar i gruppen kr., hvilket svarer til 23%. Takst for individuel terapi pr. time 147 svar < 400 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 900 kr Takst for parterapi pr. time 111 svar Takst for familieterapi pr. time 32 svar Skema 21. Takster for individuel terapi, parterapi og familieterapi pr. time Noget færre har besvaret det tilsvarende spørgsmål om betaling for supervision. Også her er taksten for individuel supervision bredt fordelt, overvejende mellem 500 og 699 kr. Den største svargruppe, lidt under en tredjedel af svarpersonerne, tager mellem kr. for en times individuel supervision (skema 22, næste side).

9 Takst for individuel supervision pr. time 87 svar < 400 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 900 kr Takst for supervision i gruppe pr. time ved samlet betaling 62 svar Takst for supervision i gruppe pr. deltager pr. time 12 svar < 200 kr kr kr kr kr. 400 kr Skema 22. Takster for individuel supervision og gruppesupervision. Sidstnævnte opdelt i to betalingsmåder: samlet for gruppen pr. time og betaling fra den enkelte deltager pr. time I spørgeskemaets afsnit om praksis spørger jeg afslutningsvis, om medlemmerne har skrevet artikler eller bøger om psykoterapi, supervision eller tilgrænsende fagområder. 48 ud af 157 angiver, at de har skrevet artikler, 17 at de har skrevet bøger. Har skrevet artikler i alt 48 (30,5%) 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4-6 stk stk. > 10 stk Har skrevet bøger i alt 17 (11%) Skema 23. Antallet af svarpersoner, der har skrevet artikler og/eller bøger om psykoterapi, supervision eller tilgrænsende emner, fordelt på antallet FORENINGEN Det følgende afsnit er et forsøg på en pejling af medlemmernes brug af foreningen. I skema 24 nedenfor, hvor de spørgsmål er samlet, der kunne besvares med ja eller nej, kan man bl.a. se, at næsten tre fjerdedele af svarpersonerne annoncerer i psykoterapeutfortegnelsen/internettet. Se dog også diskussionsafsnittet. Svarpersonernes brug af foreningens tilbud Med i psykoterapeutfortegnelsen / Internettet 114 = 73% Har medlemsbeviset hængende fremme 35 = 22% Har købt diskette med medlemslogo 35 = 22% Har købt brevpapir med medlemslogo 28 = 11,5% Har købt erhvervsansvarsforsikring m. foreningsrabat 28 = 11,5% Skema 24. Svarpersonernes brug af Psykoterapeut Foreningens medlemstilbud I det følgende skema ses, i hvor høj grad svarpersonerne har deltaget i Psykoterapeut Foreningens arrangementer.

10 Har deltaget i generalforsamlinger 69 af svarpersonerne (44%) 1 gang 2 gange 3 gange 4-5 gange > 5 gange antal Har deltaget i foredrag og fyraftensmøder 106 af svarpersonerne (67,5%) Har deltaget i foreningens kurser 63 af svarpersonerne (40%) Skema 25. Svarpersonernes deltagelse i Psykoterapeut Foreningens arrangementer Endelig spørger jeg om, hvor mange af foreningens medlemmer der har en hjemmeside på Internettet, og om hvor mange der i deres hjemmeside har lavet et link til Psykoterapeut Foreningens hjemmeside. Begrundelsen for det sidste spørgsmål vil blive omtalt i diskussionsafsnittet. Har egen hjemmeside på Nettet 52 af svarpersonerne (33%) Intet link, men vil Intet link, og vil Ikke besvaret eller Link til PF sætte det på ikke sætte det på uforståeligt svar Skema 26. Antallet af svarpersoner, der har egen hjemmeside på Internettet og evt. link til Psykoterapeut Foreningen MEDLEMSTILGANG OG -AFGANG Som nævnt i begyndelsen af denne artikel vil jeg afslutningsvis lave en opgørelse over de medlemmer, der har gået ind i og ud af foreningen gennem de forløbne 10 år. Især vil jeg se på de medlemmer, der har forladt foreningen: hvad var deres begrundelse for at gå ud i det omfang jeg kender den. Opgørelsen er baseret på data, jeg i forvejen var i besiddelse af. I skema 27 nedenfor kan man øverst se, hvor mange medlemmer, der i de enkelte år er blevet optaget i foreningen. Tallene er opgjort fra generalforsamling til generalforsamling. Tallet for står i parentes, fordi der vil blive endnu et optagelsesmøde inden generalforsamlingen Nederst i skemaet kan man se, hvor mange medlemmer, der har forladt foreningen. Det drejer sig om i alt 28, hvoraf tre dog siden er blevet genoptaget. Der er endnu ikke modtaget udmeldelser i , de plejer normalt at komme, når årets kontingentopkrævning er blevet udsendt i januar måned. Antallet af optagne medlemmer (54) Antallet af ophørte medlemmer i alt Skema 27. Medlemstilgang og -afgang

11 Skemaet nedenfor viser medlemmernes begrundelser for at forlade foreningen. Af de ni, der angav ophør som psykoterapeut som grund, angav fire, at de lod sig pensionere, fire gik over i andet erhverv, og en var alvorligt syg. De 28 medlemmers begrundelser for at gå ud af foreningen Øko- Utilfredshederet grund Eksklu- Ukendt Ophør Død Udland Andet nomi Skema 28. Medlemmernes angivne begrundelser for at forlade foreningen DISKUSSION Persondata At ca. en fjerdedel af foreningens medlemmer er mænd og tre fjerdedele er kvinder er vel næppe overraskende, hvis man har en smule kendskab til kønsfordelingen inden for de omsorgsrelaterede fag. I hvert fald svarede det meget godt til min egen forventning. Derimod kom det lidt bag på mig, at vi er en så moden skare, som tallene viser (og vi ser her på det samlede medlemstal på 279): ca. en tredjedel af medlemmerne er i alderen år. Ser vi det i et lidt bredere perspektiv er ca. tre fjerdedele af medlemmerne mellem 44 er 63 år gamle. Foreningen har fem medlemmer, der er født før 1935, og de to yngste medlemmer er født i 1966 og 1967, dvs. de er omkring 40 år gamle. Meget yngre kan nok de færreste være, for det tager jo trods alt sin tid at opnå den uddannelse og erfaring, medlemskab af foreningen kræver. At lidt mere end halvdelen af de 157 svarpersoner har deres arbejde på Sjælland, og at ca. halvdelen af disse arbejder i København/Frederiksberg, er næppe heller overraskende. For år tilbage diskuterede vi i bestyrelsen, hvad vi mente var en relativt lille andel af medlemmer fra Jylland, og vi søgte bl.a. ved at arrangere kurser i Jylland og annoncere i den Østjyske fagbog at hæve andelen af jyske medlemmer. Jeg husker ikke tallene fra dengang, men jeg husker, at jeg en dag pløjede alle bibliotekets telefonfagbøger igennem og talte psykoterapeuter og psykologer op og fandt frem til, at måske var den relative jyske medlemsandel ikke så ringe endda. En hurtig optælling i Dansk Psykolog Forenings pjece over praktiserende psykologer, som jeg tilfældigvis har, viser en meget lignende relativ fordeling i København/Frederiksberg, på Sjælland og i Jylland som tallene i skema 3. Efter min fornemmelse har vi i dag medlemmer i de forskellige landsdele nogenlunde svarende til den faktiske fordeling af psykoterapeuter (og psykologer). Uddannelse Det svarer stort set til mine forventninger efter 10 år i optagelsesudvalget, at der blandt de 157 svarpersoner er lidt over en fjerdedel, der har en grunduddannelse som socialrådgiver, socionom eller socialformidler, ligesom det heller ikke overrasker, at pædagogerne er den næststørste gruppe, og at andelen af akademisk uddannede også er stor. Jeg vil umiddelbart tro, at disse størrelsesforhold ville være de samme i en opgørelse over det samlede antal medlemmer.

12 Min måde at søge at få et overblik over, hvilke psykoterapeutiske uddannelser foreningens medlemmer har, faldt ærligt talt ikke heldigt ud p.g.a. de mange forskellige svar med svarpersoner. I alt nævntes ca. 40 forskellige uddannelser, (og jeg ved, der vil være flere, hvis man ser på det samlede antal medlemmer). Derfor viser skema 5 blot nogle af de uddannelsessteder, hvor mange af svarpersonerne er uddannede, og i skema 6 har jeg fremdraget nogle forskellige metoder og retninger, der er hyppigt repræsenteret i undersøgelsen. At ca. en tredjedel af svarpersoner har mere end én langvarig psykoterapeutisk uddannelse, synes jeg faktisk er ganske imponerende. Jeg tør dog ikke udtale mig om, hvorvidt dette er repræsentativt for det samlede antal medlemmer. Netop for at undgå fælden med de mange svarmuligheder og derfor alt for mange svar med svarpersoner bad jeg i spørgeskemaet medlemmerne angive hvilken overordnet referenceramme, man mente at tilhøre. Jeg brugte her som svarmuligheder de fire psykoterapeutiske referencerammer, der er alment anvendt i Danmark i dag, og tilføjede en femte, som også forskere fra Århus Universitet medtager i deres inddeling og beskrivelse af de psykoterapeutiske referencerammer 1. Men også her stødte jeg ind i problemer, idet jeg, efterhånden som jeg plottede svarene ind i mit samleskema, bemærkede, at medlemmer med den samme uddannelse i en hel del tilfælde angav forskellige referencerammer. Jeg ved ikke, hvad det kan skyldes, måske har det en fornuftig forklaring, men jeg vil alligevel være tilbageholdende med at tillægge tallene nogen eksakt værdi hvorimod jeg ikke er i tvivl om tendensen med, at den psykoanalytisk/psykodynamiske og den eksistentiel-fænomenologisk/humanistiske referencerammer er de hyppigst repræsenterede i foreningen. Senere tilkendegav Steen Jørgensen fra Bodynamic, støttet af Merete Holm Brantbjerg, at kropspsykoterapi ikke dækkes af nogen af de referencerammer, jeg gav som svarmulighed, men skulle have helt sin egen kategori. Jeg har ikke ekspertise til at tage kvalificeret stilling til dette, men kan blot pege på at jeg har brugt den i Danmark almindeligt anvendte inddeling, der ikke indeholder kropsterapi som selvstændig referenceramme og henvise interesserede til Steen Jørgensens og min korrespondance senere i bladet. De ovenstående forbehold knytter sig naturligvis også til svarene i skema 8 vedr. en evt. sekundær referenceramme. Også svarene til spørgsmålet, om man primært var uddannet som individuel terapeut, parterapeut, familieterapeut eller gruppeterapeut, var for en dels vedkommende præget af, at svarpersonerne angav forskellige svar for samme (hoved)uddannelse, så bort set fra, at det ret tydeligt fremgår, at hovedparten af svarpersonerne (og formentlig også det samlede antal medlemmer) er uddannede som individuelle terapeuter, er det ikke sikkert, at man skal tillægge de konkrete tal i skema 9 afgørende værdi. Praksis I opgørelsen over medlemmernes praksis ses, at næsten halvdelen af svarpersonerne overvejende arbejder som selvstændigt praktiserende psykoterapeuter, men også at en relativt og måske overraskende stor del, næsten en fjerdedel, er ansatte psykoterapeuter i 1 Psykoterapiens hovedtraditioner En indføring i psykoanalytisk, oplevelsesorienteret, kognitiv, systemorienteret og integrativ psykoterapi. Red. Esben Hougaard, Birgitte Diderichsen, Thomas Nielsen Anmeldt af Stig Dankert Hjort i Psykoterapeut Foreningens Nyhedsbrev nr.2, 1999.

13 enten det offentlige eller i privat regi. Den sidste fjerdedel fordeler sig på undervisere, supervisorer og medlemmer, hvis hovederhverv liggen uden for psykoterapi. De fleste af disse har dog en mindre praksis med psykoterapi ved siden af. Ikke overraskende arbejder hovedparten af svarpersonerne overvejende med individuel terapi. Sammenligner man med skema 9 vedr. uddannelse, ser man, at lidt flere end de, der angiver sig primært uddannet til det, overvejende arbejder med individuel terapi, mens noget færre end de, der primært er uddannet som familieterapeuter, faktisk overvejende arbejder som sådan. Der er desuden en tydelig tendens til, at de svarpersoner, som overvejende arbejder som gruppeterapeuter, er dem, som er ansatte eller som underviser inden for psykoterapi. Psykoterapeut Foreningen har aldrig udstukket retningslinier for medlemmernes takster. Bestyrelsen lagde i Nyhedsbrevet nr. 3, sept./okt op til en debat om emnet, men mig bekendt kom der ingen reaktion. Da jeg planlagde undersøgelsen, var det derfor klart for mig, at det ville være af interesse at få et overblik over, hvilke takster vores medlemmer egentlig tog. Som det ses af skema 20 er hovedparten af svarene bredt fordelt mellem 400 og 699 kr., når det drejer sig om timetaksten for individuel terapi. Der er dog en pukkel på 23% af de 147 svarpersoner, hvis takst ligger på mellem 500 og 549 kr. Ser man på taksten for parterapi, angivet af 111 svarpersoner, er der en næppe overraskende tendens til, at taksten pr. time ligger lidt højere, med ca. en fjerdedel af svarpersonerne i gruppen kr. Noget lignende gælder familieterapi med 13 af de 38 svar i denne takstgruppe. Jeg spurgte i skemaet desuden om taksten pr. time for terapi i gruppe, men svarene lå så spredt (fra under 100 kr. til over 700 kr.), at jeg fik en fornemmelse af, at spørgsmålet for en dels vedkommende var blevet misforstået. Jeg har derfor ikke sat disse svar op i et skema. Det kan dog her anføres, at 26 af de 36 svar lå fra under 100 kr. til 249 kr. pr. time. Når det gælder supervisionstaksten, er der her en tendens til, at den ligger lidt højere, end når det gælder psykoterapi. Fx tager lidt under en tredjedel mellem 650 og 699 kr. pr. time for individuel supervision og noget mere, når det gælder den samlede timebetaling for en gruppe. Faktisk kom de højeste supervisionstakster lidt bag på mig, idet jeg havde indrettet mit svarskema på en højeste takst på 900 kr.++, i forventning om at ikke mange ville ligge dér. Det gjorde dog hele 21 svarpersoner, ca. en tredjedel af de 62, der angav en takst for supervision i gruppe pr. time. Hovedparten af disse lå omkring 1000 kr., men der var dog også et par stykker på 12- og 1300 kr. og en enkelt på 2000 kr. Det kan tilføjes, at en del svarpersoner noterede, at de, både hvad angik terapi og supervision, fulgte Dansk Psykolog Forenings anbefalede takst på p.t. 680 kr., og endvidere angav en del, at de havde forskellige takster for selvbetalere og når det offentlige betalte. Det kan selvfølgelig diskuteres, men jeg tror egentlig ikke, at jeg mener, at vi ligesom Psykolog Foreningen skal have en anbefalet takst for vores medlemmer, men måske burde denne nævnes i vores blad til orientering, når den reguleres. Personligt glæder det mig altid, når Psykoterapeut Foreningens medlemmer markerer sig fagligt, hvorfor jeg i afsnittet om praksis afslutningsvis spurgte hvor mange, der har skrevet om psykoterapi, supervision eller tilgrænsende emner henholdsvis i fagtidsskrifter eller bøger. Jeg synes faktisk, at det er imponerende, at næsten en tredjedel af de 157

14 svarpersoner har skrevet faglige artikler, heraf de fleste mere end én, og at 11% er forfatter til en eller flere bøger. Foreningen Det er naturligvis af interesse at vide, hvordan medlemmerne bruger foreningen, og hvilke af vores tilbud, der er attraktive. Og der ingen tvivl om, at det er psykoterapeutfortegnelsen, der er foreningens store sællert. 73% af svarpersonerne annoncerer i fortegnelsen og dermed også på hjemmesiden. Muligvis faktisk lidt flere, for der skete det mærkelige, at jeg under behandlingen af de indkomne skemaer efter et stykke tid bemærkede, at personer, som jeg udmærket vidste annoncerede i fortegnelsen og på hjemmesiden, svarede nej til dette spørgsmål. Måske var det udtrykket annoncerer i spørgsmålet, der var galt, jeg ved det ikke, men i hvert fald begyndte jeg på dette tidspunkt at tjekke, hver gang jeg stødte på et nej, og på denne måde fandt jeg temmelig mange annoncører. Jeg blev nysgerrig og lavede en optælling i selve fortegnelsen. Den viste, at fortegnelsen og dermed hjemmesiden pr. december 2002 indeholder annonceringer fra ca. 90% af foreningens ordinære medlemmer. Bare 22% af svarpersonerne har medlemsbeviset hængende fremme, men et par stykker tilføjede, at nu ville de hænge det frem. Når jeg fandt spørgsmålet interessant, var det, fordi det jo er vigtigt, at også medlemmerne er med til at annoncere for Psykoterapeut Foreningen. Jo mere kendt (og anerkendt) foreningen bliver, jo bedre for os alle. 11,5% af svarpersonerne har købt erhvervsansvarsforsikring med foreningsrabat hos forsikringsselskabet Runa. Det bliver spændende at se hvor mange, der nu vil sikre sig via den driftstabsforsikring, som foreningen netop har lanceret i samarbejde med Codan. I skema 25 kan man se, hvor mange der har deltaget i foreningens generalforsamlinger, foredrag og kurser. Jeg vil ikke knytte yderligere kommentarer til det, blot anføre, at jeg synes, det er godt at få bekræftet, at så mange medlemmer er interesserede i at deltage i de forskellige arrangementer. Ca. en tredjedel af svarpersonerne har egen hjemmeside på Internettet. Når jeg spurgte, hvor mange der på deres egen hjemmeside har link til Psykoterapeut Foreningens hjemmeside, er det fordi hjemmesider i nogle søgemaskiner rangeres højere, og dermed bliver mere synlige, jo flere links, der er til dem. Og igen jo mere kendt Psykoterapeut Foreningen bliver, jo bedre er det for os alle. Ca. halvdelen havde allerede lavet link til foreningen, og det store flertal af resten svarede ja til mit lidt provokatoriske, men også spøgefuldt mente, spørgsmål om at sætte et link på snarest. Det skal tilføjes, at der naturligvis er link på foreningens hjemmeside til medlemmernes hjemmesider, hvis de er med i psykoterapeutfortegnelsen. Medlemstilgang og -afgang Hvad angår medlemstilgang tegner optagelsesperioden sig allerede nu til at blive et kanonår foreningen. Aldrig har optagelsesudvalget haft så travlt. Travlheden satte ind allerede i foråret, men jeg må tilføje, at jeg ikke tror, at det har haft nogen afskrækkende effekt, at foreningen har været i medierne, som Erik B. Smith fortæller om forrest i bladet. Måske tværtom. I de dage, hvor det pågik, var der virkelig mange opringninger fra folk, der ønskede at høre om kriterier og muligheder for optagelse i foreningen.

15 M.h.t. afgang fra foreningen må man sige, at 28 afgåede medlemmer på ni år, hvoraf mindst syv har været mere eller mindre ufrivilligt (bosættelse i udlandet, død, eksklusion) og tre senere er blevet genoptaget, er et meget og meget glædeligt lavt tal. Man bør dog også bemærke, at af de fire, der angav økonomien som årsag til udmeldelsen af foreningen, udmeldte de tre sig efter januar 2002, dvs. efter den seneste kontingentstigning fra 850 til 1200 kr. Og økonomien kan også sagtens have spillet ind hos flere af de øvrige, der meldte sig ud på dette tidspunkt. Dette kunne være et fingerpeg i retning af, at det er vigtigt, at foreningens økonomi er baseret på andet end medlemskontingenter, og at vi måske bør være mere målrettede mod indtjeningsmulighederne i fx. kurser og foredrag, hvor jo også andre end foreningens medlemmer bidrager til overskuddet. KONKLUSION Omkring det rent tekniske vedrørende undersøgelsen må jeg se i øjnene, at jeg, hvis jeg nogensinde skal lave en lignende spørgeskemaundersøgelse, må blive bedre at sikre en høj svarprocent og en rettidig aflevering, ligesom jeg også må blive bedre til at formidle, at jeg kun får ét svar, når mere end ét vil gøre besvarelsen uanvendelig i sammenhængen. Måske kunne enkelte af de foranstående skemaer også have være smartere lavet, men jeg kom sent i gang, og der er ikke tid til at lave det om på nuværende tidspunkt. Og hvem er vi så, som jeg spørger i overskriften? Tja, i den udstrækning vi overhovedet kan drage en slags konklusion på grundlag af antallet af besvarede spørgeskemaet, så ser det ud til, at det typiske medlem af Psykoterapeut Foreningen er en kvinde, der er mellem 54 og 58 år gammel. Hun er uddannet som socialrådgiver, og hun bor på Sjælland. Men sådan er det jo ikke bare. Psykoterapeut Foreningens medlemmer er heldigvis en blandet skare med mange slags grunduddannelser og arbejdserfaringer, med rødder i mange forskellige psykoterapeutiske uddannelser og uddannelsesinstitutioner, med varierende arbejdssituationer og erfaringer som psykoterapeut og med mange forskelligartede baggrunde, oplevelser, interesser og talenter ved siden af det rent arbejdsmæssige. Vi er på den måde en vældig ressourcefyldt gruppe. I virkeligheden er det fantastiske ved Psykoterapeut Foreningen jo vores mangesidighed. At vi med vores forskellige baggrunde alligevel formår at holde sammen og arbejde sammen mod fælles mål i stedet for at være opsplittede i skyttegravskrige om hvis psykoterapi, der er den bedste, som man har set det før. Men heldigvis er det jo en tendens i tiden, at man, også internationalt, mere fokuserer på fælleshederne inden for psykoterapi end på forskellene. Jeg har gennem årene haft fornøjelsen af at arbejde sammen med mange af jer i forskellige sammenhænge, og det har været inspirerende at møde hver enkelt. Hvad skulle vi/- foreningen gøre uden engagerede medlemmer, der i en periode orker at lægge at stykke arbejde i foreningen? Jeg glæder mig tillige over hver eneste kontakt, jeg løbende har med endnu flere af jer, også dem der bare er over telefon og , og ikke mindst over de mange hilsner og venlige ord, jeg får mellem år og dag. Det er dejligt hver gang. Så lad mig slutte med at ønske foreningen og dens medlemmer tillykke med 10-års jubilæet.

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Medlemmerne foreningen

Medlemmerne foreningen Medlemsundersøgelse Af Peter Nedergaard Medlemmerne foreningen Hvem er Dansk Psykolog Forenings medlemmer? Hvad mener de? Hvor tilfredse er de? Hvad kender de til deres forening? Disse og mange andre spørgsmål

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Uddannelse / efteruddannelse - overblik

Uddannelse / efteruddannelse - overblik Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 47 Offentligt BILAG 2 Uddannelse / efteruddannelse - overblik Indholdsoversigt Uddannelse / efteruddannelse - overblik 4-årig uddannelse / efteruddannelse til

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport Læserundersøgelse af En venlig hilsen Odense Kommunes blad til borgere over 65 år December 2010 Rapport Rapporten er udarbejdet af Christian Krogsgaard Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Jeg har selv iktyosis 7 Jeg er pårørende til en person med iktyosis

Jeg har selv iktyosis 7 Jeg er pårørende til en person med iktyosis Iktyosisforenings tilfredsheds analyse Iktyosisforeningen gennemførte i foråret 2009 en tilfredshedsanalyse blandt medlemmerne, som gik på ønsker og behov for aktiviteter i foreningen. Der blev i alt sendt

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster.

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster. NYHEDSBREV Fraværsstatistikken for den (amts)kommunale sektor 2006 er nu tilgængelig i en onlineversion med mulighed for selv at danne diverse rapporter over fraværet. Desuden udgives Fraværsstatistikken

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut.

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut. Notatark Sagsnr. 27.27.00-G01-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 22.9.2017 Anden evaluering september 2017 - PREP og parterapi Der opleves stigende udfordringer med problemer i parforholdet og samlivet, som

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Evaluering af Animerede enkeltlyde, dialoger og udtaleværksted

Evaluering af Animerede enkeltlyde, dialoger og udtaleværksted af Animerede enkeltlyde, dialoger og udtaleværksted I. Baggrund... 2 II. Formål... 2 III. ens udformning... 2 III.1. Succeskriterier... 2 III.2. Indsamling af data... 2 IV. Resultater... 3 IV.1 Respondenter

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2012 Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

DBK Medlemsundersøgelse oktober 2012

DBK Medlemsundersøgelse oktober 2012 DBK Medlemsundersøgelse oktober 2012 Beskrivelse af svarpersonerne Antal besvarelser: 196 (49% af medlemmerne). De fordeler sig således på en række egenskaber: Medlemsnummer Indmeldelsesår Alder 1-99 16-2000

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning På masteruddannelsen i Vejledning blev der i efteråret 2008 udbudt to moduler. Det ene,, havde 27 tilmeldte, hvoraf 15 har besvaret evalueringsskemaet. Dermed

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Copyright Sund & Bælt

Copyright Sund & Bælt Copyright Sund & Bælt Indholdsfortegnelse Undersøgelsens formål Rapportens hovedkonklusioner Mange vil benytte broen over Femer Bælt Markederne udvides og omsætningen øges Optimal placering for virksomhederne

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009 Kampagne og analyse 11. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse FOA stillede i november 2009 en række spørgsmål til sine ledermedlemmer om deres lederuddannelse og ledelsesansvar. Undersøgelsen

Læs mere

Rapport fra IDA. Undersøgelse af barsels betydning for løngabet mellem mænd og kvinder. Printervenlig. Udskriv

Rapport fra IDA. Undersøgelse af barsels betydning for løngabet mellem mænd og kvinder. Printervenlig. Udskriv Undersøgelse af barsels betydning for løngabet mellem mænd og kvinder Printervenlig Udskriv Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Undersøgelsens formål og metode 3. Orlovsperioder og længde 4. Kvindernes

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

3. Profil af studerende under åben uddannelse

3. Profil af studerende under åben uddannelse 3. Profil af studerende under åben uddannelse I det følgende afsnit beskriver vi de studerende under åben uddannelse på baggrund af deres tilknytning til arbejdsmarkedet, deres arbejdsområder og deres

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel

Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Spørgeskemabesvarelserne er indsamlet gennem Østerbro Borgerpanel i perioden 3.-10. oktober 2017. Spørgeskemaet er blevet sendt ud på

Læs mere

Økonomisk analyse. Hver syvende dansker vil reducere julebudgettet

Økonomisk analyse. Hver syvende dansker vil reducere julebudgettet Økonomisk analyse 8. december 214 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hver syvende dansker vil reducere julebudgettet At julen koster penge, er en

Læs mere

BORGERPANEL. Det gode liv handler om balance. Februar 2013

BORGERPANEL. Det gode liv handler om balance. Februar 2013 BORGERPANEL Februar 2013 Det gode liv handler om balance Familie eller karriere mange penge eller meget tid. Det gode liv handler om at kunne vælge og skabe balance mellem fx familie og arbejde. Februar

Læs mere

MIKRO-FLEKSJOB. Økonomi og analyse. Resume

MIKRO-FLEKSJOB. Økonomi og analyse. Resume MIKRO-FLEKSJOB Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomi og analyse 4-11-14 14-739 14-123272 Resume Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Denne kortlægning af anvendelsen

Læs mere

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til Oktober - November 2008 Produkt Camilla Bøcher Roesen, Mie Aksglæde Olsen & Camilla Trihøj Nielsen Danmarks Biblioteksskole 2008 Undersøgelse angående

Læs mere

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre.

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Indledning Denne evaluering giver viden om anvendeligheden og relevansen af bogen 'Snak om angst og depression... med børn

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk 11. marts 2010 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004

BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004 KONSERVATORIET FOR MUSIK OG FORMIDLING BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004 Januar 2005 Vestjysk Musikkonservatorium Kirkegade 61 6700 Esbjerg www.vmk.dk info@vmk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 2 2. Konservatoriets

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik Evaluering af Master i Sundhedspædagogik I foråret 2009 blev der udbudt et modul på masteruddannelsen i Sundhedspædagogik: Sundhed i et samfundsmæssigt og. Der var 29 tilmeldte på dette modul, hvoraf 14

Læs mere

Distrikts og lokalpsykiatrien

Distrikts og lokalpsykiatrien Distrikts og lokalpsykiatrien Et øjebliksbillede af psykiatrien på baggrund af 53 interview I denne folder præsenteres uddrag fra et speciale udarbejdet ved Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. Følgende

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt WG diagnosegruppens medlemmer

Spørgeskemaundersøgelse blandt WG diagnosegruppens medlemmer Spørgeskemaundersøgelse blandt WG diagnosegruppens medlemmer Undersøgelsen er foretaget i vinteren 2009/10 som et uvidenskabeligt øjebliksbillede af, hvem diagnosegruppens medlemmer er. WG diagnosegruppen

Læs mere

Praktikpladssøgende elever

Praktikpladssøgende elever Praktikpladssøgende elever Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet Med vækstpakken 2014 blev der stillet forslag om en mere aktiv indsats over for de praktikpladssøgende elever,

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Radius Kommunikation // November Troværdighedsundersøgelsen 2016

Radius Kommunikation // November Troværdighedsundersøgelsen 2016 Radius Kommunikation // November 2016 Troværdighedsundersøgelsen 2016 1 Indholdsfortegnelse TROVÆRDIGHEDSUNDERSØGELSEN 2016...1 AFSNIT 1: OM TROVÆRDIGHEDSUNDERSØGELSEN...3 AFSNIT 2: FAGGRUPPERNES TROVÆRDIGHED...4

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 ISBN 978-87-92689-33-7 Københavns Kommune Marts 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark

Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark Den 12. september 2015 blev der sendt en undersøgelse ud på tre af de største Facebook grupper. Alle tre grupper fokuserer på undervandsjagt

Læs mere

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Kvalitetsenheden August 2013 Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen

Læs mere