Favørs lagerhotelaftale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Favørs lagerhotelaftale"

Transkript

1 1 af :35 Favørs lagerhotelaftale Journal nr. 2: /Service, HLA Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s' aftaler med detailhandelskæderne Favør, Spar, Super Spar, Her & Nu og Kisa Service. Aftalerne blev behandlet ved Konkurrencerådets møde den 29. september I forbindelse med sagsbehandlingen udleverede Dagrofa Favørkædens lagerhotelaftale, som der også var henvist til i det anmeldte Favør Koncept. 2. Da Favørs lagerhotelaftale ikke var blevet anmeldt, og Dagrofa derfor ikke havde haft tilstrækkelig adgang til at kommentere aftalens bestemmelser, besluttede Rådet, at Dagrofa skulle gives mulighed for at anmelde lagerhotelaftalen til særskilt behandling. 3. Dagrofa anmeldte ved brev af 11. november 1999 Favørs lagerhotelaftale for 1999 med anmodning om en individuel fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1. Aftalen er siden erstattet med Samhandelsbetingelser mellem SuperGros a/s og Favørkæden år 2000, som Dagrofa har tilsendt styrelsen med henvisning til den tidligere anmodning om fritagelse af lagerhotelaftalen for Dagrofa indgik pr. 1. januar 2000 i et samarbejde med Centralkøb Holding om oprettelsen af SuperGros A/S, som skal varetage grossistfunktionen for de to aktionærer. 5. Lagerhotelkonceptet bliver anvendt generelt i Dagrofa og SuperGros. Favørs lagerhotelaftale er derfor en blandt flere lagerhotelaftaler med forskellige kæder indenfor Dagrofa og SuperGros. 6. Gruppefritagelsen om kædesamarbejde i detailhandelen finder ikke anvendelse på aftalen, men kan i et vist omfang anvendes som fortolkningsbidrag ved vurderingen heraf. 7. Generelle hovedregler om, at detailhandelskæder skal foretage fælles indkøb og markedsføring, og at medlemmerne ikke må deltage organiseret i konkurrerende indkøbssystemer, er omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1. Men bestemmelserne af den type i lagerhotelaftalen kan fritages individuelt efter konkurrencelovens 8, stk Derimod kan der ikke gives fritagelse til bestemmelser, som hindrer den enkelte detailhandelsvirksomhed i at aftage varer fra andre leverandører. 9. Omkostningsbetingede rabatter og bonusordninger samt krav om, at køb skal have en vis kvantitativ størrelse, vil normalt ikke være omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1. Derimod vil rene loyalitetsbetingede rabatter som hovedregel være omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1, og vil ikke kunne opnå fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk Rabatter og bonusordninger, der synes omkostningsbetingede, kan reelt indeholde et moment af loyalitetsbinding. Dagrofa har forsikret styrelsen om, at de pågældende bonusbestemmelser i aftalen er omkostningsmæssigt begrundede, men har ikke kunnet fremlægge dokumentation herfor. Konkurrencestyrelsen er opmærksom på, at aktørerne i den frie købmandssektor - på grund af markedets struktur - bør gives mulighed for at møde konkurrencen på markedet. Rabatog bonusordninger af den pågældende type kan derfor accepteres, såfremt de har en kort bindingsperiode. Efter en konkret vurdering skønnes det derfor, at de pågældende bestemmelser i aftalen ikke er omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

2 2 af : Favørs lagerhotelaftale er den mest vidtgående af SuperGros' lagerhotelaftaler. Den konkurrenceretlige vurdering af denne aftale vil være retningsgivende for bedømmelsen af de øvrige lagerhotelaftaler hos SuperGros. 12. Dagrofa meddelte den 24. marts 2000 Konkurrencestyrelsen, at SuperGros med virkning fra den 24. marts 2000 har ændret en række bestemmelser i den anmeldte aftale, som styrelsen fandt, var i strid med konkurrencelovens 6, stk. 1, og som efter styrelsens vurdering ikke kunne fritages efter 8. Ændringerne betyder, at lagerhotelaftalen efter styrelsens vurdering herefter kan fritages individuelt efter konkurrencelovens 8, stk. 1. Det bemærkes, at det efterfølgende vurderingsafsnit bygger på den oprindeligt anmeldte aftale. Afgørelse 13. Det meddeles Dagrofa a/s og SuperGros a/s, at Samhandelsbetingelser mellem SuperGros a/s og Favørkæden år 2000 (herefter lagerhotelaftalen) kan gives en individuel fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1. Fritagelsen gælder i en periode på 3 år, det vil sige indtil den 30. marts 2003, jf. konkurrencelovens 8, stk. 3. Sagsfremstilling SuperGros, Dagrofa og Favør 14. Dagrofa a/s indsendte den 11. november 1999 anmeldelse af Samhandelsbetingelser mellem Dagrofa Købmandsdivision og Favørkæden 1999, som siden er afløst af Samhandelsbetingelser mellem SuperGros a/s og Favørkæden år 2000 (herefter lagerhotelaftalen) med anmodning om en individuel fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk Skandinavisk Tobakskompagni A/S ejer 55 % af Dagrofa. De øvrige ejere er ApS KFI Figros og Carlsberg A/S. 16. Med virkning fra den 1. januar 2000 har Dagrofa indgået en aktionæroverenskomst med Centralkøb Holding A/S om aktiebesiddelse i og samarbejde om SuperGros A/S. Aktionæroverenskomsten er anmeldt til Konkurrencestyrelsen. 17. SuperGros er stiftet med det formål at samle deltagernes indkøb i et fælles selskab, hvorved konkurrencekraften forøges. I forbindelse med stiftelsen af selskabet er der etableret et indkøbssammarbejde (Fællesindkøb I/S), hvori SuperGros skal deltage sammen med en række andre grossister i den frie købmandssektor. SuperGros skal dog kun forsyne selskabets egne deltagere med varer. Interessentskabskontrakten om Fællesindkøb I/S er ligeledes anmeldt til Konkurrencestyrelsen. 18. SuperGros varetager Dagrofa-koncernes indkøbsaktiviteter, herunder også for datterselskaberne S/Engos A/S og Lekkerland A/S. 19. Det forudsættes, at SuperGros skal benytte de fælles funktioner, som i forvejen findes i Dagrofa-koncernen, blandt andet servicefunktioner og administrative funktioner. 20. Aktiefordelingen i SuperGros skal altid være sådan, at Dagrofa til hver en tid skal besidde mindst 51% og Centralkøb mindst 25% af aktiekapitalen. 21. Dagrofa har vurderet, at SuperGros vil få en samlet indkøbsstyrke på omkring 15 mia. kr., Fællesindkøb samlet op til [15-20] mia. kr. 22. Dagrofa-koncernen havde i regnskabsåret 1998/99 en bruttoomsætning på 9,9 mia. kr.

3 3 af :35 Skandinavisk Tobakskompagni A/S, der er associeret til Dagrofa-koncernen, havde i regnskabsåret 1998/99 en koncernomsætning på 12,4 mia. kr. 23. Centralkøb A/S havde i regnskabsåret 1997/98 en omsætning på 3,2 mia. kr. Driften af Centralkøb A/S ophørte pr. 31. december 1999 med oprettelsen af SuperGros a/s, og selskabet vil træde i likvidation i løbet af foråret Centralkøb Holding A/S varetager fremover interesserne for de tilknyttede detailhandelskæder under Centralkøb. 24. Favør er en kæde af p.t. 73 selvstændige supermarkeder, som har fælles markedsføring, og som gennem en række forskellige særaftaler handler med Dagrofa og SuperGros. Favørs lagerhotelaftale er en af disse samhandelsaftaler. 25. Dagrofa har ikke kendskab til alle regnskabsmæssige forhold vedrørende de enkelte Favørkøbmænd i kæden. Dagrofa har dog oplyst, at det tilstræbes, at butikkerne i kæden har en årlig omsætning på mindst 20 mio. kr. 26. Lagerhotelaftalen bliver indgået mellem SuperGros og den enkelte, selvstændige Favørkøbmand. Bkg. nr af 17. december 1997 om aftaler mv. indenfor samme virksomhed eller koncern finder derfor ikke anvendelse, hvorfor aftalen kan bedømmes efter bestemmelserne i konkurrencelovens kapitel 2. Markedsafgrænsning 27. Favørbutikkerne, som får leverancer fra SuperGros, er supermarkeder. Et supermarked defineres i den forbindelse som en butik med selvbetjening og fuldt fødevaresortiment Dette er ikke ensbetydende med, at der skal ske en sondring i grossistleddet mellem grossister, der leverer til supermarkeder og grossister, der leverer til kiosker og nærbutikker. Efter Dagrofas oplysninger er der ikke væsentlige forskelle mellem grossistsalg til supermarkeder eller nærbutikker, hverken med hensyn til sortiment, samhandelsforhold eller distributionsforhold. Det relevante marked må derfor være distribution af dagligvarer i grossistleddet. 29. Den samlede dagligvareomsætning i kolonial- og kiosksektoren var i 1998 ca. 89 mia. kr. Heraf udgjorde omsætningen på markedet for supermarkeder ca. 59 % af den totale dagligvareomsætning i kolonial- og kiosksektoren Dagrofa har oplyst, at SuperGros, som varetager grossistfunktionen for Dagrofa, efter virksomhedens skøn har en markedsandel på ca. 23,3-24 % af det pågældende marked. Til sammenligning har Dagrofa skønnet, at FDB har en markedsandel på ca. 31,6 %, og Dansk Supermarked en markedsandel på 18,5 %. Den anmeldte aftale 31. Den anmeldte lagerhotelaftale (Samhandelsbetingelser mellem SuperGros a/s og Favørkæden år 2000) er aftalt mellem Favørkæden og SuperGros a/s og ajourføres en gang om året. Aftalerne løber derfor som udgangspunkt kun for et år ad gangen. 32. Samhandelen mellem SuperGros og de butikker, der er tilknyttet selskabets aktionærer (Dagrofa og Centralkøb), skal være baseret på lagerhotelprincippet. Der er derfor indgået lagerhotelaftaler med hver enkelt af de kæder, der er tilknyttet SuperGros. 33. Et lagerhotel er ikke et fysisk lager med derimod en samhandelsform. Lagerhotelaftalen fungerer på den måde, at SuperGros på vegne af de butikker, der er medlemmer af lagerhotellet, indgår aftaler med producenterne. Disse aftaler gælder for 1 år ad gangen.

4 4 af : SuperGros' priskalkulation er åben, hvilket betyder, at købmændene er bekendt med SuperGros' indkøbspriser. De købmænd, der er medlemmer af lagerhotellet, køber herefter de fælles indkøbte varer af SuperGros til kostpris med et omkostningsbestemt tillæg, der dækker lager- og håndteringsomkostningerne. 35. Lagerhotelaftalen indebærer endvidere, at den årsbonus, som SuperGros opnår fra sine leverandører, hvert år i februar sendes videre til købmændene. Denne bonus kan ikke opgøres løbende, idet den er afhængig af årsomsætningen med den pågældende leverandør, hvorfor beløbet udbetales på årsbasis. 36. Efter lagerhotelaftalens punkt 1 kan kun kunder med et samlet minimumskøb gennem SuperGros blive lagerhotelkunder. Kundegruppen opdeles i to grupper: LH1, hvis forretningens samlede køb udgør minimum 13,9 mio. kr. pr. år, og LH2, hvis det samlede køb udgør minimum 11,0 mio. kr. pr. år. 37. Efter aftalens punkt 4, jf. punkt 3.2 faktureres varer til prisgruppe LH1 til SuperGros' indkøbspris plus 1,95 %, og varer til prisgruppe LH2 faktureres til indkøbsprisen plus 2,95 %. 38. Efter aftalens punkt 12.4 kan købmanden opnå bonus, såfremt der købes bestemte mængder kød pr. kvartal gennem SuperGros. Størrelsen på bonussen er afhængig af indkøbets størrelse. Bonussen varierer fra 1 % ved køb fra kr. pr. kvartal til 3 % ved køb over kr. pr. kvartal. 39. Efter punkt 13.3 kan den enkelte købmand opnå bonus på køb af frugt og grønt gennem SuperGros. Bonussen stiger, jo større det årlige indkøb er. Bonussen varierer fra 2 % ved køb over kr. pr. kvartal til 5 % ved køb på kr. og derover pr. kvartal. 40. I aftalens punkt 7 fremgår det, at såfremt den enkelte købmand ikke i løbet af året opnår minimumskøbskravet, jf. aftalens punkt 1, vil det blive betragtet som et købssvigt, hvorfor købmanden skal betale bod af det manglende køb. Bodens størrelse er procentvis stigende i forhold til størrelsen af det manglende køb. Ved manglende opfyldelse af minimumskøbskravet vil købmanden efter punkt 7.2 blive tilbudt opsigelse af lagerhotelaftalen, i sidste ende eksklusion, jf. punkt Efter aftalens punkt 2 skal SuperGros være den primære leverandør af friskvarer til lagerhotelkunden. Desuden må Favørkøbmænd med aftale om samhandel via SuperGros ikke være medlem af eller samhandle med konkurrerende grossistsystemer eller indkøbsselskaber. Det fremgår samtidig af aftalens punkt 6, at lagerhotelkunden har pligt til i videst muligt omfang at føre det sortiment, der tilbydes hos lagerhotellet. Manglende overholdelse af pligten kan medføre eksklusion. 42. Ifølge aftalens punkt 9 har den enkelte købmand, som er tilmeldt SuperGros' lagerhotel, pligt til at udvælge sit friskvaresortiment ud fra SuperGros' lagersortiment. I tilknytning hertil opregnes i punkt 11 en række produkter, hvor SuperGros kræver 100 % loyalitet fra købmanden. Hvis købmanden alligevel køber de pågældende varer fra en anden leverandør end SuperGros, vil det blive betragtet som loyalitetssvigt, hvorefter købmanden i de følgende 13 uger vil blive pålagt en bod på 1 %, jf. punkt Efter aftalens punkt 23.1 udbetales der en kædebonus på 0,8 % af det totale lagerkøb i en række varegrupper. Bonussen udbetales til alle lagerhotelkunder uanset købets omfang, og er uafhængig af loyalitet over for SuperGros. Bonussen betales kvartalsvis bagud, jf. punkt Efter punkt 23.3 betales der desuden en loyalitetsbonus på 0,2 % af det totale lagerkøb hos SuperGros, hvis den pågældende købmand har købt minimum 85 % af vareforbruget (excl. tips, lotto, benzin og apotek) hos SuperGros. Det opgøres en gang om året, om købmanden har opfyldt

5 5 af :35 betingelsen for at opnå loyalitetsbonus. Partens begrundelser 45. Ifølge Dagrofa er princippet bag lagerhotelaftalen, at grossisten videresælger dagligvarer til den enkelte Favør-købmand til kostprisen plus et procenttillæg til dækning af omkostning til lager, håndtering og administration. Ved årets afslutning får købmanden en forholdsmæssig del af de årsbonusser, som SuperGros opnår hos leverandørerne. 46. Formålet med lagerhotelaftalen er at gøre Favør-kæden - og den enkelte købmand - konkurrencedygtig i forhold til hovedkonkurrenterne på dagligvaremarkedet, FDB og Dansk Supermarked. Denne konkurrencedygtighed søges opnået ved at foretage fælles indkøb hos dagligvareleverandørerne via SuperGros med henblik på at opnå så stort et fælles indkøbsvolumen som muligt. Derved kan SuperGros opnå de bedste indkøbsbetingelser og dermed lavere priser for købmændene. Lagerhotelaftalen giver ifølge Dagrofa Favør-kæden mulighed for at opnå en række af de fordele, som de vertikalt integrerede kæder (FDB og Dansk Supermarked) har ved at beherske både grossist- og detailledet. 47. Dagrofa mener, at bestemmelserne om minimumskøb og købspligt er tvingende nødvendige for, at SuperGros kan opnå tilstrækkelig købekraft til, at Favør-kæden kan opnå de bedst mulige indkøbsbetingelser hos dagligvareleverandørerne. Ændringer i den anmeldte aftale 48. Der har forud for Rådets behandling af sagen været ført en række drøftelser mellem Konkurrencestyrelsen og Dagrofa. 49. Dette har medført, at Dagrofa ved skrivelse af 24. marts 2000 meddelte styrelsen, at SuperGros med virkning fra den 24. marts 2000 har ændret bestemmelsen i den anmeldte aftales punkt 2, således at formuleringen "... eller samhandle med..." udgår. 50. SuperGros har ligeledes med virkning fra den 24. marts 2000 ophævet bestemmelserne i aftalens punkt 11, 11.1 og 11.2, samt Vurdering Bagatelreglerne 51. Dagrofa-koncernen havde i regnskabsåret 1998/99 en bruttoomsætning på 9,9 mia. kr., og Centralkøb A/S i 1997/98 en bruttoomsætning på 3,2 mia. kr., jf. ovenfor afsnit 22 og 23. Dagrofa har vurderet, at SuperGros vil få en samlet indkøbsstyrke på omkring 15 mia. kr., og Fællesindkøb I/S samlet op til [15-20] mia. kr. 52. De anmeldte aftaler er derfor ikke omfattet af bagatelreglerne i konkurrencelovens 7, stk. 1, hvorfor aftalerne skal vurderes efter konkurrencelovens 6, stk. 1. Gruppefritagelse om kædesamarbejde i detailhandelen 53. Hvis en aftale er omfattet af en gruppefritagelse udstedt i medfør af konkurrencelovens 10, vil aftalen være fritaget for forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1, uden at det er nødvendigt at ansøge om individuel fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk For at en aftale kan drage fordel af gruppefritagelsen er det en betingelse, at aftalen ikke indeholder bestemmelser, som er optaget på gruppefritagelsens såkaldte "sorte liste", samt at aftalen i øvrigt opfylder de omstændigheder som forudsættes for, at gruppefritagelsen kan finde

6 6 af :35 anvendelse. Hvis enkelte af kravene ikke opfyldes, må der søges individuel fritagelse for hele aftalen efter konkurrencelovens 8, stk Gruppefritagelsen om kædesamarbejde i detailhandelen definerer i 2, nr. 3) "kædesamarbejde" som aftaler mellem detailhandelsvirksomheder om samarbejde på vedvarende basis om nærmere bestemte opgaver under fælles navn eller anden fælles betegnelse. Samarbejdet kan ske gennem en virksomhed, hvori detailhandelsvirksomhederne har bestemmende indflydelse. Hvis samarbejdet inkluderer virksomheder, hvor andre end detailhandelsvirksomheder har bestemmende indflydelse, vil kædesamarbejdet ikke være omfattet af bekendtgørelsen. 56. Den anmeldte aftale er indgået med SuperGros, som er styret af Dagrofa og Centralkøb Holding, som detailhandelsvirksomhederne ikke har bestemmende indflydelse på. Derfor falder den anmeldte aftale ikke ind under anvendelsesområdet for bkg. nr af 16. december 1997 om gruppefritagelse af aftaler mv. om kædesamarbejde i detailhandelen, jf. bekendtgørelsens 3, jf. 2, nr. 3). 57. Baggrunden for ikke at medtage grossiststyrede detailhandelskæder eller kapitalkæder i gruppefritagelsesforordningen er hensynet til, at ejerne - her særligt Skandinavisk Tobakskompagni og Carlsberg, som ejer en stor del af Dagrofa - ikke skal kunne opnå nogen uforholdsmæssige fordele i detailhandelen gennem en gruppefritagelse. 58. Gennem lagerhotelaftalernes bestemmelser om eksklusivitet og loyalitetsbonus er der en mulighed for, at Skandinavisk Tobakskompagni og Carlsberg eller andre har eller kan opnå særlige fordele i forhold til konkurrenterne i detailhandelsledet og kan påvirke den enkelte købmands indkøbsmæssige dispositioner. 59. Selvom gruppefritagelsen om kædesamarbejde i detailhandelen ikke kan finde anvendelse på de anmeldte aftaler, vil det dog være rimeligt i et vist omfang at anvende nogen af retningslinjerne i gruppefritagelsen som fortolkningsbidrag ved bedømmelsen af aftalen. 60. Aftalen er ikke omfattet af gruppefritagelsesforordningerne hverken om eksklusive købsaftaler, eneforhandlingsaftaler eller franchiseaftaler. Konkurrencelovens 6 Hovedleverandørkravet 61. Den enkelte Favør-købmand binder sig ved aftalen til at have SuperGros som primær leverandør, jf. punkt 2, 6 og 9. Desuden forpligter den enkelte købmand sig til ikke at være medlem af konkurrerende grossistsystemer. Endelig forpligtes købmanden til i videst muligt omfang at føre SuperGros' lagersortiment og friskvaresortiment. Manglende overholdelse heraf kan føre til eksklusion, jf. aftalens punkt Bestemmelser, som hovedsagelig fremtræder som vejledende programudtalelser uden tilknyttede retsvirkninger, er næppe omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1. De pågældende bestemmelser synes dog at gå videre end til blot at være vejledende tilkendegivelser, blandt andet fordi der er tilknyttet sanktioner til den manglende opfyldelse af købspligten. Bestemmelserne er derfor omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk I aftalens punkt 2 stilles krav om, at kunden ikke er medlem af eller samhandler med konkurrenter til SuperGros. Som bestemmelsen er formuleret kan de pågældende varer derfor ikke bestilles og leveres fra andre leverandører end SuperGros eller de af SuperGros udpegede. 64. I lagerhotelaftalens punkt 11 er opregnet en række produkter, hvor SuperGros kræver 100 %

7 7 af :35 loyalitet fra den enkelte købmand. Det betyder, jf. punkt 11.2, at køb af de pågældende varer fra andre leverandører end SuperGros vil blive betragtet som købssvigt. Købmanden vil derfor i de følgende 13 uger blive tillagt en bod på 1 %. 65. Forbud mod at den enkelte detailhandelsvirksomhed indkøber og markedsfører andre produkter end fastsat af kædesamarbejdet er direkte omfattet af den "sorte liste" i gruppefritagelsens 8. Kædesamarbejdet kan godt forhindre kædemedlemmet i sideløbende at være medlem af en anden kæde, jf. princippet i gruppefritagelsens 5, men medlemmet må ikke forhindres i overhovedet at samhandle med andre. Bestemmelser af denne type er derfor som udgangspunkt i strid med konkurrenceloven. 66. Bestemmelserne i lagerhotelaftalens punkt 2 og punkt 11 og 11.2 er derfor omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1. Bonusordninger 67. Rabatordninger og lignende, som er omkostningsmæssigt begrundet, bliver generelt ikke betragtet som stridende mod konkurrenceloven. 68. Bestemmelsen i lagerhotelaftalens 7, jf. punkt 1 og 4, fastsætter en bod, som skal betales, såfremt den enkelte købmand ikke har opfyldt det kvantitative krav til mindstekøb hos SuperGros. Det manglende køb betegnes som købssvigt. Bodens størrelse er procentvis stigende i forhold til størrelsen af det manglende køb. Der er i bestemmelserne ikke stillet krav om, at samhandelen med SuperGros skal antage en vis procentdel af den enkelte butiks samlede indkøb. 69. Bestemmelserne kan medvirke til at fastlåse markedet og forhindre tilgangen af andre grossister. Dagrofa har over for styrelsen oplyst, at bestemmelsen om bod er begrundet i, at købmanden skulle have været medlem af en anden lagerordning end lagerhotellet, hvis vedkommende ikke formår at opfylde det kvantitative købskrav i lagerhotel-ordningen, som er den billigste lagerordning i SuperGros. Ifølge Dagrofa svarer procentsatserne af boden til, hvad den enkelte købmand skulle have betalt i omkostninger for at have deltaget SuperGros' andre lagerordninger, som er dyrere end lagerhotel-ordningen. Lægges det således til grund, at bestemmelsen er omkostningsmæssigt begrundet, er den ikke omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk Bestemmelserne i lagerhotelaftalens punkt 4, jf. punkt 3.2, fastsætter købmandens indkøbspris til SuperGros' indkøbspris plus 1,95 %, hvis man er lagerhotelkunde i prisgruppe LH1, og til indkøbsprisen plus 2,95 %, hvis man er kunde i prisgruppe LH2. Købmanden er i prisgruppe LH1, hvis butikkens samlede køb hos SuperGros udgør min. 13,9 mio. kr. årligt. Prisgruppe LH2 er for købmænd med et samlet køb hos SuperGros på min. 11,0 mio. kr. årligt. 71. Bestemmelserne i punkt 12.4 og 13.3 fastsætter bonus efter hvor meget, den enkelte købmand har købt for hos SuperGros i det pågældende kvartal. Der er i bestemmelserne ikke stillet krav om, at samhandelen med SuperGros skal antage en vis procentdel af den enkelte butiks samlede indkøb. 72. Bestemmelserne kan indebære et moment af loyalitet, således at den enkelte købmand tilskyndes til i større omfang at samhandle med SuperGros, hvorved grossistmarkedet fastlåses. Desuden ligger springene mellem hvor meget, købmanden skal handle, for at bonussen stiger eller priserne for varerne falder, meget tæt, særligt i aftalens punkt Det kan derfor umiddelbart virke usandsynligt, at gebyr- og bonusspringene er rent omkostningsmæssigt begrundet og ikke har et element af fastholdelse og loyalitet. 73. Efter Dagrofas oplysninger er procentsatserne i gebyr- og bonusordningerne fastsat udfra en gennemsnitsbetragtning om, hvor store omkostningerne vil være ved bestemte købsmængder.

8 8 af :35 Dagrofa har ikke nærmere kunnet fremlægge dokumentation herfor, og det må medgives selskabet, at sådanne opgørelser altid vil bero på et vist element af skøn. 74. Dagrofa har desuden anført, jf. ovenfor punkt 45-47, at SuperGros og de øvrige aktører i den frie købmandssektor har en anden konkurrencesituation end de største konkurrenter på markedet, FDB og Dansk Supermarked, hvor alle led er integreret. Konkurrencestyrelsen er opmærksom på, at SuperGros skal have mulighed for at møde konkurrencen på markedet. Dette kan blandt andet ske gennem rabat- og bonusordninger som i lagerhotelaftalen med relativt begrænsede procentsatser. 75. Endelig opgøres købsmængderne i aftalens punkt 12.4 og 13.3 kvartalsvist, hvorefter der udbetales bonus. Den tidsmæssige binding til bonusordningen er derfor forholdsvis kort. 76. På baggrund heraf og efter det for styrelsen oplyste i øvrigt findes bestemmelserne i punkt 4, 12.4 og 13.3 ikke at være omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk Bestemmelsen i lagerhotelaftalens punkt 23.1 om kædebonus på 0,8 % af det totale lagerkøb udbetales til alle lagerhotelkunder uanset størrelsen af det samlede køb, og uanset hvor loyal købmanden har været over for SuperGros. Bestemmelsen findes ikke at indeholde konkurrencebegrænsende elementer. 78. Efter aftalens punkt 23.3 betales der en loyalitetsbonus på 0,2 % af det totale lagerkøb hos SuperGros, hvis den pågældende købmand har købt minimum 85 % af vareforbruget (excl. tips, lotto, benzin og apotek) hos SuperGros i løbet af året. 79. Forarbejderne til konkurrenceloven anfører i bemærkningerne til 6, stk. 2, nr. 4, at rabat- og bonusformer, der ikke modsvares af omkostningsbesparelser hos sælgeren, men som er et led i den almindelige salgspolitik, vil kunne påvirke konkurrencen mellem virksomhederne og dermed adgangen til markedet på en måde, der skader effektiviteten og strukturtilpasningen. Dette gælder navnlig rabatter, der har til formål at bevare et kundeforhold - altså troskabsbetingede rabatter. 80. Bestemmelsen om, at købmanden skal aftage mindst 85 % af lagersortimentet for at opnå den anførte bonus er ikke omkostningsmæssigt begrundet. Bonussen synes derimod klart at have til hensigt at fastholde den enkelte købmand til at aftage kolonialvarer fra SuperGros frem for fra andre leverandører i konkurrence med SuperGros. 81. Derved vanskeliggør ordningen andre grossisters muligheder for afsætning af varer til den frie detailhandelssektor og skaber adgangsbarrierer for at andre udbydere kan etablere sig på markedet. Dette kan skade strukturtilpasningen og effektiviteten. 82. Det er ifølge Favørs lagerhotelaftale forbudt være medlem af eller samhandle med konkurrerende grossistsystemer og indkøbsselskaber, jf. ovenfor i afsnit 63. Da loyalitetsbonussen alt andet lige vil øge fastlåsningseffekten på markedet, må den betragtes som en bonusform, som er omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1. Individuel fritagelse, konkurrencelovens 8, stk Gruppefritagelsen for kædesamarbejde i detailhandelen kan ikke anvendes på den anmeldte aftale, eftersom samarbejdet inkluderer virksomheder, hvor detailhandelsvirksomhederne ikke har bestemmende indflydelse. Gruppefritagelsen kan dog som tidligere anført i et vist omfang anvendes som fortolkningsbidrag ved vurderingen af, om aftalen kan opnå individuel fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk Af lagerhotelaftalens punkt 2 fremgår det, at den enkelte købmand ikke må være medlem af

9 9 af :35 eller samhandle med konkurrenter til SuperGros. Som bestemmelsen er formuleret kan de pågældende varer derfor ikke bestilles og leveres fra andre leverandører end SuperGros eller de af SuperGros udpegede. 85. Af aftalens punkt 6 og 9 fremgår det, at den enkelte købmand har pligt til at føre lagerhotelsortimentet og friskvaresortimentet. Manglende overholdelse af købspligten kan medføre eksklusion, jf. punkt Efter aftalens punkt 11, jf. 11.2, pålægges købmanden desuden en bod, hvis vedkommende aftager en række bestemte produkttyper fra andre leverandører end SuperGros. 87. Bestemmelser af denne type er, jf. ovenfor afsnit 61-66, omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk Efter lagerhotelaftalens punkt 23.3 sker der tildeling af bonus til købmænd, som aftager over 85 % af lagersortimentet fra SuperGros. Bonusen fungerer reelt som en troskabsbonus. Denne type bonus er, jf. ovenfor afsnit 78-82, omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1, da bonusen ikke er begrundet i omkostningsbesparelser. 89. Da der ikke kan meddeles ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens 9, skal der tages stilling til, om aftalen kan fritages individuelt efter konkurrencelovens 8, stk Efter konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 1) er det en betingelse for fritagelse, at aftalen dels bidrager til at styrke effektiviteten i distributionen af varer eller tjenesteydelser m.v. eller fremmer den tekniske eller økonomiske udvikling. 91. Ved generelt at forpligte den enkelte købmand til at samhandle med SuperGros i videst muligt omfang, jf. aftalens punkt 6 og 9, og ved at forbyde medlemskab af andre, konkurrerende grossistsystemer, aftalens punkt 2, bliver SuperGros i større omfang i stand til at opbygge en stabil indkøbsstyrke. Dette må bidrage til at styrke effektiviteten i distributionen af varer. 92. Til sammenligning tillader gruppefritagelsen om kædesamarbejde i detailhandelen, at der i et kædesamarbejde stilles krav om, at den enkelte detailhandlende skal købe det sortiment, der markedsføres i kæden, jf. gruppefritagelsens 4, stk. 1. Endvidere kan den enkelte købmand forpligtes til at aftage bestemte mindstemængder. Endelig kan den detailhandlende forpligtes til ikke at deltage i konkurrerende kædesamarbejde, jf. gruppefritagelsens Samlet set synes bestemmelserne i lagerhotelaftalens punkt 6 og 9 samt forbudet i punkt 2 mod medlemskab af konkurrerende grossistsystemer at opfylde betingelsen i konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 1). 94. Ved dels helt at forbyde den enkelte Favør-købmand at handle med andre grossistsystemer (punkt 2, 11, og 11.2), dels at fastholde købmanden til SuperGros gennem loyalitetskrav og tildeling af bonus (punkt 23.3), må det forventes, at flest mulige af Favør-butikernes indkøb foretages hos SuperGros. SuperGros må derfor antages at være i stand til at tilrettelægge og forudberegne indkøbsmængder samt opnå mængderabatter fra producenterne. Bestemmelserne både om eksklusivitet og loyalitetsbonus må derfor umiddelbart medvirke til at effektivisere distributionen af varer for SuperGros. Men da bestemmelserne medvirker til at binde købmændene til SuperGros, og dermed fastlåser markedet, medvirker bestemmelserne næppe til effektivitet på markedet som helhed. 95. Den samme effekt synes at kunne opnås dels ved at kræve opfyldelse af en vis kvantitativ indkøbsvolumen, dels ved at give rabat afhængigt af indkøbets størrelse - altså en rent omkostningsbestemt rabat. Det synes unødvendigt som i lagerhotelaftalen at betinge sig eksklusivitet og loyalitet fra detailhandelsbutikkerne, for at grossisten kan opnå en indkøbsstyrke

10 10 af :35 af en vis kvantitativ volumen. Bestemmelserne i aftalens punkt 2, 11 og 11.2 om forbud mod samhandel med andre samt bestemmelsen i punkt 23.3 opfylder derfor ikke betingelsen i konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 1). 96. Efter konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 2) er det endvidere en betingelse, at aftalen sikrer forbrugerne en rimelig andel af fordelen herved. 97. Ved generelt at forpligte den enkelte købmand til at samhandle med SuperGros i videst muligt omfang, jf. aftalens punkt 6 og 9, og ved at forbyde medlemskab af andre, konkurrerende grossistsystemer, aftalens punkt 2, bliver SuperGros i større omfang i stand til at opbygge en stabil indkøbsstyrke. Dette må generelt betyde lavere priser for forbrugerne. Hvis den enkelte købmand ikke forhindres i at aftage varer fra andre leverandører, såfremt de er billigere end det, SuperGros kan tilbyde, vil bestemmelserne opfylde kravet i konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 2). 98. Bestemmelsen i lagerhotelaftalens punkt 2 forbyder samtidig den enkelte Favør-købmand helt at samhandle med konkurrenter til SuperGros. Desuden stilles der i aftalens punkt 11 krav om, at købmanden er 100 % loyal overfor SuperGros for så vidt angår en række produkter. 99. De pågældende bestemmelser forhindrer købmanden i at opnå konkurrerende tilbud fra andre leverandører. Derved hindres forbrugerne i at få billigere varer. Betingelsen i 8, stk. 1, nr. 2) er derfor ikke opfyldt Bestemmelsen om loyalitetsbonus i aftalens punkt 23.3 betyder desuden, at købmanden ikke har noget stort incitament til at købe varer fra andre leverandører. For selvom varerne i konkrete tilfælde kan købes billigere end hos SuperGros' lagerhotel, vil købmanden miste sin årlige bonus, hvis ikke samhandelen med SuperGros overstiger 85 % Bestemmelsen om loyalitetssbonus i lagerhotelaftalen kan derfor betyde, at konkurrencen på leverancer mindskes til skade for forbrugerne. Betingelsen i 8, st. 1, nr. 2) er derfor ikke opfyldt Efter konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 3) betinges det desuden, at aftalen ikke pålægger virksomhedene begrænsninger, som er unødvendige for at nå disse mål Aftalens punkt 6 og 9 forpligter den enkelte købmand til generelt at samhandle med SuperGros i videst muligt omfang. Men bestemmelserne indeholder ikke forbud mod, at købmanden får leverancer andre steder fra. Det samme gælder bestemmelsen i aftalens punkt 2 om forbud mod medlemskab af andre, konkurrerende grossistsystemer. Da de pågældende bestemmelser ikke forhindrer, at den enkelte Favør-købmand får varer fra andre grossister, pålægges købmanden ikke unødvendige begrænsninger. Bestemmelserne opfylder derfor betingelserne i konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 3) Aftalens punkt 2 indeholder desuden en bestemmelse om, at den enkelte købmand ikke overhovedet må samhandle med andre grossistsystemer. Derved forhindres den enkelte købmand i at aftage varer fra andre leverandører. Samtidig dikterer aftalens punkt 11 fuld loyalitet over for SuperGros for en række produkttyper Begrænsningerne synes helt unødvendige for at SuperGros kan sikres en vis kvantitativ indkøbsvolumen. Dette vil kunne sikres gennem kvantitative krav til den enkelte købmand om indkøb af en vis mængde varer. Den enkelte købmand begrænses derfor unødigt i sine muligheder for at opnå billigere eller bedre leverancer Bestemmelsen i punkt 23.3 kræver, at købmanden skal aftage minimum 85 % af sine varer fra SuperGros, for at modtage "effektivitetsbonus" Som nævnt ovenfor i afsnit 95 vil effektiviteten kunne opnås gennem omkostningsbestemte

11 11 af :35 rabatter fremfor loyalitetsbonus. Bestemmelsen i aftalens punkt 23.3 synes derfor ligeledes at pålægge den enkelte købmand unødvendige begrænsninger Efter konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 4) er det endelig et krav, at aftalen ikke giver virksomhederne mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig del af de pågældende varer eller tjenesteydelser m.v SuperGros har en markedsandel på 23,3-24 % af grossistmarkedet, jf. ovenfor afsnit 33. Samtidig leverer SuperGros til langt størsteparten af den frie købmandssektor I aftalens punkt 2, 11 og 11.2 forbydes den enkelte Favør-købmand at indgå aftaler med andre leverandører end SuperGros. SuperGros' markedsandel og markedets sammensætning taget i betragtning er bestemmelserne egnet til at udelukke konkurrencen på en væsentlig del af grossistmarkedet. De pågældende bestemmelser opfylder derfor ikke betingelsen i konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 4) Bestemmelserne i aftalens punkt 6 og 9 forpligter den enkelte købmand til i videst muligt omfang af samhandle med SuperGros. Men bestemmelserne giver stadig mulighed for at handle med andre leverandører. Det samme gælder forbudet i punkt 2 mod medlemskab af konkurrerende grossistsystemer samt bestemmelsen i punkt 23.3 om loyalitetsbonus. De pågældende bestemmelser opfylder derfor betingelserne i konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 4). Konklusion 112. For at kunne opnå en individuel fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1, skal alle betingelserne i bestemmelsen opfyldes. På grund af bestemmelsen i aftalens punkt 2 om forbud mod samhandel med andre end SuperGros, bestemmelserne i punkt 11 og 11.2 om 100 % loyalitet for en række varer samt punkt 23.3 om loyalitetsbonus, kan der ikke meddeles individuel fritagelse for aftalen som helhed Hvis formuleringen "...eller samhandle med..." slettes fra bestemmelsen i lagerhotelaftalens punkt 2, vil det ikke være forbudt for den enkelte købmand at handle med andre grossister. Herefter vil bestemmelsen fortsat være omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1. Men bestemmelsen vil ikke være så vidtgående, at den forhindrer, at aftalen som helhed kan opnå en individuel fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk Både bestemmelserne i punkt 11 og punkt 11.2 er i strid med konkurrenceloven. Det samme gælder bestemmelserne i punkt 23.3 om loyalitetsbonus. Bestemmelserne betyder, at aftalen som helhed ikke kan opnå individuel fritagelse Hvis de pågældende formuleringer og punkter fjernes fra lagerhotelaftalen, vil aftalen som helhed kunne fritages individuelt efter konkurrencelovens 8, stk. 1. Supermarkedshåndbogen 1999 (Stockmann Gruppen). 2

Dagrofa-koncernens kædeaftaler

Dagrofa-koncernens kædeaftaler 1 af 10 18-06-2012 11:02 Dagrofa-koncernens kædeaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s aftaler med

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0060 /LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Chr. Kjærgaard A/S aktiviteter Resumé

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. 02-05-2012 BYS 4/0120-0401-0102 /HK og RFW Dagrofa A/S overtagelse af Nærum Stormarked A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 30. marts 2012 en almindelig anmeldelse af Dagrofa A/S overtagelse

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler 1 af 5 C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé C.K. Chokolade har anmeldt sine samhandelsbetingelser og bonusordninger. Aftalerne blev anmeldt 30. juni

Læs mere

Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S

Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S Netto A/S' overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S Journal nr.3:1120-0401-10, ahj/service 28. marts 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Lasse

Læs mere

SuperGros samhandelsbetingelser

SuperGros samhandelsbetingelser SuperGros samhandelsbetingelser Journal nr. 4/0120-8901-0182/FI/TS og EPW Rådsmødet den 30. august 2007 Resumé 1. Sagen omhandler SuperGros a/s (herefter SuperGros) samhandelsbetingelser 2006. 2. Baggrunden

Læs mere

Dagrofa A/S' overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S

Dagrofa A/S' overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S Dagrofa A/S' overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S Journal nr. 3/1120-0401-0065/FI/kh Resumé 1. Dagrofa har den 15. juli 2004 anmeldt sin overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S, jf. konkurrencelovens 12b,

Læs mere

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS Dato: 2. august 2016 Sag: FLID-16/01768 Sagsbehandler: LFI/SSJ Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS 1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald 1 af 7 08-08-2012 12:46 Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald J.nr. 2:8032-636/sbr Rådsmødet den 16. december 1998 1. Resumé Duni A/S og Asp-Holmblad A/S har 30. juni 1998 anmeldt

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller 1 af 6 06-08-2012 15:07 Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller Jnr.: 2:8032-25/k Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Dansk ErhvervsOptik (tidligere Danmarks Optikerforening) har ved anmeldelser

Læs mere

Kædesamarbejdet i Inbogulve

Kædesamarbejdet i Inbogulve 1 af 12 08-08-2012 15:47 Kædesamarbejdet i Inbogulve Journal nr. 2:8032-693-20 og 964-967/sta/Service Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Indkøbsforeningen Inbogulve og administrationsselskabet Inbodan

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul)

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) 1 af 6 18-06-2012 14:21 Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) Journal nr.2:8032-665 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

Vejledning om gruppefritagelser. Gruppefritagelse for horisontale aftaler mv. om kædesamarbejde i detailhandelen

Vejledning om gruppefritagelser. Gruppefritagelse for horisontale aftaler mv. om kædesamarbejde i detailhandelen Vejledning om gruppefritagelser Gruppefritagelse for horisontale aftaler mv. om kædesamarbejde i detailhandelen 2000 Indhold 2 Gruppefritagelse for horisontale aftaler mv. om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

ELBODANs kædesamarbejde

ELBODANs kædesamarbejde 1 af 13 18-06-2012 11:23 ELBODANs kædesamarbejde Journal nr. 2:8032-284 Rådsmødet den 15. december 1999 1. Resumé Advokat Vagn Thorup, Kromann & Münter Advokatfirma, har som advokat for Elbodan a.m.b.a.

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Skovdyrkerforeningernes vedtægter

Skovdyrkerforeningernes vedtægter 1 af 5 08-08-2012 11:09 Skovdyrkerforeningernes vedtægter J.nr. 2:8032-437/fa Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Den 30. juni 1998 modtog Konkurrencestyrelsen Skovdyrkerforeningernes (herefter SDF)

Læs mere

Statoils kæde-, forpagtnings- og forhandleraftaler

Statoils kæde-, forpagtnings- og forhandleraftaler 1 af 13 18-06-2012 14:28 Statoils kæde-, forpagtnings- og forhandleraftaler Journal nr.2:8032-545, 956, 957, 958 og 959 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Statoil har den 30. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

B&O's Sæsonsamhandelsaftale

B&O's Sæsonsamhandelsaftale B&O's Sæsonsamhandelsaftale Journal nr.3:1120-0301-195/fødevarer og Finans/hbs Rådsmødet den 24. april 2002 Resumé 1. Bang & Olufsen AudioVisual A/S 1 har anmeldt selskabets Sæsonsamhandelsaftale til styrelsen

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Klagen gav anledning til, at styrelsen undersøgte de rundskrivelser, der er udsendt fra Apoteam til tilsluttede apoteker - de såkaldte Apoteam-nyt.

Klagen gav anledning til, at styrelsen undersøgte de rundskrivelser, der er udsendt fra Apoteam til tilsluttede apoteker - de såkaldte Apoteam-nyt. 1 af 5 Apoteam A/S - Journal nr.2:801-394 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en klage fra Unigroup ApS over, at selskabet Apoteam A/S (herefter: Apoteam) til de tilsluttede

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Klage over Kære Børn a.m.b.a.

Klage over Kære Børn a.m.b.a. Klage over Kære Børn a.m.b.a. Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:801-125/mda 1. Resumé Rådet skal tage stilling til en klage over indkøbsforeningen Kære Børn A.m.b.a. Indkøbsforeningen har foretaget

Læs mere

Aftale om levering af økologisk mælk

Aftale om levering af økologisk mælk Aftale om levering af økologisk mælk Journal nr. 3:1120-0388-28/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt selskabets aftale med andelshaverne om

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

2001-04-06: MATAS A/S mod Konkurrencerådet

2001-04-06: MATAS A/S mod Konkurrencerådet 2001-04-06: MATAS A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6. april 2001 i sag 00-160.359 MATAS A/S (advokat Erling Borcher v/ advokat Pernille Vangsgaard) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder Journal nr. 3/1107-0200-0037/SEK/KB Rådsmødet den 31. august 2005 Baggrund 1. Den 1. juli 2005 blev gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten 1 af 6 21-06-2012 12:04 Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten Journal nr. 2:8032-267/lhh/fødevarer, finans. Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Århus Stiftstidende har ved brev af

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Jnr.: 2:802-2/mda Rådet skal tage stilling til MD Foods og Kløver Mælks priser for mælk til det danske

Læs mere

1999-11-12: Per & Nille v/ Vivi Kofod ctr. Konkurrencerådet

1999-11-12: Per & Nille v/ Vivi Kofod ctr. Konkurrencerådet 1999-11-12: Per & Nille v/ Vivi Kofod ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 12. november afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 99-37.185, Per & Nille v/ Vivi Kofod ctr. Konkurrencerådet, sålydende:

Læs mere

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker 1 af 7 08-08-2012 13:42 ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Journal nr.2 : 8032-419 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Prisforskel på coatede engangskatetre

Prisforskel på coatede engangskatetre 1 af 7 18-06-2012 14:17 Prisforskel på coatede engangskatetre Journal nr. 2:801-227 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Odense Kommune har indgivet en klage over priserne på coatede engangskatetre.

Læs mere

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Journal nr. 3:1120-0388-47/ARHEnergi 2 Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Aalborg Kommune har den 30. juni 1998 anmeldt en aftale med Naturgas

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde

BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde 1 af 8 08-08-2012 14:08 BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde Journal nr.2:8032-840/industri, lsp Rådsmøde den 29. marts 2000 Resumé 1. Byggeriets Arbejdsgivere BYG har ved brev

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Bestsellers forhandleraftaler for selvstændige konceptbutikker

Bestsellers forhandleraftaler for selvstændige konceptbutikker Bestsellers forhandleraftaler for selvstændige konceptbutikker Journal nr. 3/1120-0301-0133/vis/SE Rådsmødet den 27. august 2003 Resumé 1. Bestseller Wholesale A/S (Bestseller) har ved skrivelse af 9.

Læs mere

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet 2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. maj 2001 i sag 00-167.891 Skov Larsen A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne Kendelse af 20. august 1999. 99-51.390. Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservice. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist. Lov om

Læs mere

2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist)

2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist) 1 af 7 2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist) Advokaterne Fønss & Hove Toldbodgade 10, 4. sal 6000 Kolding Konkurrencerådet Nørregade 49 1165 København

Læs mere

Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler

Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Ved anmeldelse af 30. juni 1998 ansøgte Statoil A/S (nu Statoil Detailhandel A/S) om fritagelse efter konkurrencelovens

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark 21.5.2012 ITE 4/0120-8901-2294 /LKH og MOH Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. april 2012 en forenklet anmeldelse

Læs mere

Aftalen medfører en række effektivitetsforbedringer i dansk svineproduktion, idet tilstedeværelsen af en række tabsgivende sygdomme minimeres.

Aftalen medfører en række effektivitetsforbedringer i dansk svineproduktion, idet tilstedeværelsen af en række tabsgivende sygdomme minimeres. 1 af 7 SPF-kontrakten J.nr. 2:8032-35/sbr Rådsmødet den 16. juni 1999 1. Resumé SPF-selskabet har ansøgt om en individuel fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, for en aftale om sundhedsdeklarering

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

Anmeldelser fra NY*BO*E A/S/Nykredit Mægler A/S

Anmeldelser fra NY*BO*E A/S/Nykredit Mægler A/S 1 af 15 Anmeldelser fra NY*BO*E A/S/Nykredit Mægler A/S Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Franchisegiverselskabet NY*BO*E A/S, der er et helejet datterselskab af Nykredit A/S, har foretaget anmeldelse

Læs mere

Automatisk andelshaverstatus i energiandelsselskaber

Automatisk andelshaverstatus i energiandelsselskaber Automatisk andelshaverstatus i energiandelsselskaber J.nr. 2:8032-195, 290, 489 og 586/bl Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé En række energiandelsselskaber har til Konkurrencestyrelsen anmeldt vedtægter,

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0028 afsagt den 20. december 2012 ****************************** KLAGER RV (2 pers.) og AJ SALGSBUREAU ARRANGØR C & C Travel ApS C & C Travel ApS

Læs mere

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 2/10 Konkurrenceforhold Template 2. Oplysningsskema Oplysning 1. Kontaktoplysninger 1.1 Ansøgers navn og

Læs mere

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse 1 af 5 Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse samt 11, stk. 4-erklæring Jnr.: 2:8032-49/TH Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Kølebranchens Miljøordning har anmeldt

Læs mere

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER Journal nr. 3/1120-0301-0133/vis/SE RÅDSMØDET DEN 27. AUGUST 2003 RESUMÉ 1. Bestseller Wholesale A/S (Bestseller) har ved skrivelse af 9.

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Franchising, forhandleraftaler og andre distributionsformer

Franchising, forhandleraftaler og andre distributionsformer 1 Franchising, forhandleraftaler og andre distributionsformer Jesper Kaltoft, Partner Mark Gall, Advokat 2 Konkurrencereglerne og distributionsforhold KRL 6 / artikel 101 TEUF Forbud mod visse konkurrence-begrænsende

Læs mere

Kendelse. De oprindelige klagere, AA og BB, og to købere indgik aftale om køb af klagernes ejendom beliggende [adresse] i [by].

Kendelse. De oprindelige klagere, AA og BB, og to købere indgik aftale om køb af klagernes ejendom beliggende [adresse] i [by]. Den 7. september 2015 blev der i sag 291 2014-8357 Klagenævnet for Ejendomsformidling mod Ejendomsmægler Jørgen Klug [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 10. oktober 2014 har Klagenævnet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 151-2011 Ejendomsmæglervirksomheden BB indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 21. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Interflora-Danmarks kædesamarbejde

Interflora-Danmarks kædesamarbejde 1 af 12 21-06-2012 12:33 Interflora-Danmarks kædesamarbejde Journal nr 2:8032-643, bhh/service. Rådsmødet den 27. september 2000 Resumé 1. Interflora-Danmark (herefter IF) har den 30. juni 1998 ansøgt

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet 1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 19. november 1999 afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.449, LK a/s ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved skrivelse

Læs mere

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening 1 af 7 08-08-2012 11:24 Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-863/psoe 1. Resumé Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har foretaget anmeldelse af foreningens

Læs mere

Vejle Frysehus' aftale med Dansk Supermarked Indkøb I/S

Vejle Frysehus' aftale med Dansk Supermarked Indkøb I/S 1 af 7 Vejle Frysehus' aftale med Dansk Supermarked Indkøb I/S Rådsmødet den 27. oktober 1999 1. Resumé Vejle Frysehus A/S (VF) har anmeldt en samarbejdsaftale med Dansk Supermarked Indkøb I/S (DS) om

Læs mere

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Indhold 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Af Gitte Holtsø og fuldmægtig Daniel Barry Den 21.

Læs mere

Vejle Frysehus' aftale med FDB

Vejle Frysehus' aftale med FDB 1 af 7 Vejle Frysehus' aftale med FDB Rådsmødet den 27. oktober 1999 1. Resumé Vejle Frysehus A/S (VF) har anmeldt en samarbejdsaftale med FDB om fryseekspedition. Aftalen omfatter FDB's køb af en række

Læs mere

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune 1 af 5 Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune Journal nr. 3:1120-0304-4/csk/Udbud Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Herning Centralbibliotek har med brev af 22. december 2000 (registreret

Læs mere

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår 1 af 9 18-06-2012 10:21 Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår J.nr. 2:801-115/hla Rådsmødet den 27. januar 1999 1. Resumé BG Garanti Forsikringsselskab A/S (BG Garanti) indsendte den 7. oktober 1998

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet Dato: 25. oktober o 2013 Sag: MEDS-13/05331 Sagsbehandler: /STP/MNI/MST NorgesGruppen Danmark ApS erhvervelsee af fælless kon- Dag- trol sammen med KFI Erhvervsdrivende Fond overr rofa ApS Konkurrence-

Læs mere

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort 1 af 7 Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort Journal nr.2:8032-181/lsk/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1.

Læs mere

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer 2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. august 2002 i sag j.nr. 02-43.017 Danmarks Restauranter og Caféer (selv v/sekretariatsleder Kirsten Hauge)

Læs mere

Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst

Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst 1 af 8 18-06-2012 10:45 Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst Journal nr. 2:8032-132/pr Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé Bladudgivernes Forhandlernævn (BFN) har den 30. juni 1998 anmeldt sin

Læs mere

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom 1 af 5 11-08-2014 11:22 Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom Jnr.: 2:83-53/psoe Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Ved brev af 4. maj 1998 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG? ADFÆRD SIDE 1 OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD? Offentlige myndigheder kan bringe virksomheder og brancheforeninger på kant med loven Offentlige myndigheder

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

11-06-2014. BoligOne sagen. Mærkbarhed i til-formålssager

11-06-2014. BoligOne sagen. Mærkbarhed i til-formålssager 11-06-2014 BoligOne sagen Mærkbarhed i til-formålssager Eksempel fra småtingsafdelingen» Samlet årsomsætning under 15 mio. kr.» Markedsandel under ½ pct. Hvad gik BoligOne aftalen ud på?» Et fast og ufravigeligt

Læs mere

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler Indhold 1 Nye regler for vertikale aftaler 1 Nye regler for vertikale aftaler Af advokat Gitte Holtsø, advokat Martin Andreas Gravengaard og advokatfuldmægtig Peter E. Stassen EU-Kommissionen har offentliggjort

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis BEK nr 739 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere