2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt"

Transkript

1 Zeretttin4 om 'bet 0f 1301,kren0,$0gitertIPlab Pronftaltebe 2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt af oibt paa SNIanbet, DM Ute 04 Tbc 3utti Wegfmt '5Ert).rt ai 93-t, Warffot.

2 4? tar 1S05 ben Ote 3utti,,,.:i.abittinb i. ben Ileiere gffmne ftoleb uttale paa g3olbenb sprceftegaarb bet af.,g3efttyrelfen for S3olbenb eognefelfrab foranftaftebe 2anbbomøbe meb libriifling og Znrffue for Molbenb Trceftegielb. gieftnrelfenb ffteblentmer vare tilftebe;, og bovbe efter g3e ftnrelfettb gfnmobning, ogfaa etatbagrononi 3'enfertiub, Zatibbrugb ffolebefinrer 2nng og 2fmtbburicege -ednnibt telvinig inbfunbet fig: gor 93tobet var ubfcerbiget følgenbe Trogram t 1. gorlianblingerne begtmbe ben 6te 'Sunt 21, 9 gormibbag i ben beilere 2fimuefroleb 2dale, font hertil velvillig overlabt rffitet meb g3ebømmelfe af be fremftillebe Streature, flnber Ztøb ben 7be Zuni, og begtmber RI. 9 gortnibbag. 3. fjolgenbe sprcemler ubf,xtteb a. gor Rjør i Trcemie til fficerbi 5 Spb. 1 Zo. 3 1 Zo. 2 b. gor Dxer,. font for Stfør. c, gor Sviger i 9fiber af 2 til 8 &ar og for Sealtse oser I etar i 9lrcemie til gkerbi 3 epb. i I. i3o gfrricerrning: gorfaavibt ber blanbt be fremftillebe Rreature fin, beb flere ber opffilbe g3etingelferne, for ffrbolbeffen of be lavere. Trcemier (2beti Og 8bie.5prcentie) vil, inben lyser af be anførte klabfet bog fun 2 faa banne Trcetnier funne tibbelee. d. gor fjaer (gkebere og Cauer). : 2 tgircemier, tyver af gkerbi ca. 14. ' 4 klo Ø». 96 &.. gittmcertning. gor at erbolbe Trcetnie maa Myrene Me alene «- re be bebfte af be fremftillebe, men ogfaa i og for fig prcemietcerbige. 4. qnbver, ber»it ubflifie Zt)r eller inbfenbe taftiplingbgienflonbe roar= Gnegi, 11, Mb eller gabriliatd beraf, gfrbeiber of %rce eller 9:Retaf, funftis ofv. anmobe6 øm Derom betimelig at - benvenbe fig til unbertegnebe fflabmub f)vab ber' ønfre ub feulet af enb Rreittliremaa inblevcreb inben feilte,juni; 5. 93eb.97icbet»Hr faavibt 5iben tilftrcerfer, følgenbe Cpørgbnutale bli ve togne unher

3 4 ) Spvilfen Snbfrabelfe bar en fulbfteenbig 2tfgreftning af Sorbbmonnet for heftet Vrobuftivitet, og boodebeb maa en feta. han Wgreftning beralgthteebfigft ubfereb? 2) tigger ber nogen»inbring for Sorbbrugetb Dpfomft i ben ber. ffenbe efit flabig at ',dratte ben tamme etmtning til 91ger, og boorlebell tan i befreeftenbe aib henne»inbring lempeligft og hen: figtbincebfigfl rubbet af Teten? 3)»vilfen Tetubning bar Mtleenbelfe af galt til Zpbjeelpelfe af orbbruret, og boorleheb fan galten '1lett3tb. igft betrattel for. hette Zienteb?»vorlebeb. mela man gaa frem for at virre til orbebring af Zi. ftriftetb gocegracer, og bollfe ere be»ittbringer, man unber benne Tirfen bar at overvinbe? 5) em Maarbettningenb.ttbflubelfe paa' 9.fgerbrug og 'setirift, og om gribler til -at fait ben afffaffet. Ttetturelfen for Molbenb og Trftenb eognefelibb ben lite 9:2at Zamb4. Ø. Riarftot. 411fielb4nig. Zirignten, Corenfftiver %a mb b, stalmebe - orbanblingerne meb nogle,arb, Hvori han giorbe opincerrrom paa, at bet nu oprettebe Cognefeijfab ncernteft tar at anfe, tom ben ferfte utring af ben 3 titcre$ie for et for. nuftigt Etel, ber vattet; tuben Ziftrtftet»eb bet af 9.tintetb 2anbluibbolb. ningbfellf ab ifjor foranftaltebe Zartbbomobe.»an frembeevebe, at vi i &egden, iffe mangle 9Ribler til at gaa fremab, men Cun for bet Tette, for griblerneb rette Trug. Unber hint IR abc fremfattel og bebanblebeb mange Cpergbinaale af inbgribenbe Tigtigbeb. qrfienbelfen ei beret 23igtigbeb trengte inb bol be 93-Nbenbe, men 91/Zeget ftaar viftnof enbau buefelt for Wierbeben. Qtbvert Titebe feal ege vor Crffenbelfe, og»en. figten meb norvorenbe før fte Zanbbo nt ebe for 23 olbenb Tree Ile» oie lb er ogfaa at legge en epire, fom, pleiet af, z Duett 'il'a8enbe elfe, fan vorte og bære Wrugt. Zet er tv elter, boorpaa eanbmørit, yrne treer maa tonrentrere fine grefter: Sorbbruget og ambriften, og ineb belte far Tie er bet, eognefelffabetb Werturelfe bar valgt be for Uffe Tilebe beftemte orbanblingbetnner. -. epergemaatet: S)nilren 3nbf1abelfe ijar en fulbficenbi4 gt grøft: ning #aa 9arb~onnet for bette,3 c»robuftknitet, og buorlebe8 man en faaban Rtførnftning benfififiknce4fit;t ubfuve6? togel berpaa unhcr fflebanbling. 2t)ng: Wfgreftningenb Spettfigt er, at befrie forben for ffabeligt Mani). Sorbett inbebolber i fig Mange eubrtantfer, ber fan og ber om. "umild tit ålering for TeMerne. bvab ber binbrer benne 3 orben -ontbannettbe 23irffombeb, maa ribbet bort. 'erft og fremt] maa Ttof. leme i forben gatt i orraabnelfe, blive til 932ulb. qr bette (feet, gaa be efterbaanben over til ålering for f3lanterne. forenb t.ugtbarbeb bes roer paa be etaffer, ben inbebolber; og ben»urtigbeb, boormeb be funne unbergaa Zplobning.

4 5 Meringelferne for, a t orraabuelfe fral runne ffnbe Steb, ere Mar. flit, «bgang for Luften og ffitgtigheb.. Qtt Barmen ;ber er af ftor Metnbning, nil narre inbinfenbe nor tutar ni- hegge ffteerre til ben notfont befjenbte Dinftcenbigheb, at Rjob, Wiff oft..bolbe. fig tirre, faalcenge be ere i frtwett %ilftanb. celt i minbre Marme foregeiar Wo.rraabnelfen meget langfommere enb unber ftcerr eom. metbebe. Caalebe. ogfaa meb Ctoffetne i Zorben. gitt R3interen ftanbfer gotraabnelfensanfre, om Commeren foregaar ben feta' meget hurtigere jo fteerrere Marinen..er. Uben LEtftenå Snbnirrning ran gorraabnelfen heller iffe frabe Cteb. Rjob og anbre.fager bermetiffe fager font.be. rond,at orbinbelfe mei) Luften bolbe fig fulbrommen frifre enbog i ftcerr Matine. tet falme er Zilfcelbet meb,forben og Clofferne i bena qr - nu Sorben nanbrng, faa binbrer -Manbet Luften fra at trange inb og gjøre fin -Mirrning,.Og ben Marme.eolen frembringer, nil forbunfte nteb 23anbet. Unbergrunbnanbet bolber omtrent Tamme Zemperatur «aret rtinbt, og tinor bet Nat, nil altfat bnerfen Luften eller?.barmen fan»irre filaber. ligt. Maab..otb er berfor altib foto. Van begge i.faaenfeenbe Veet. re. til, -flore utirer og ben Z":5rIbflz)beife, biffe bane paa Srlintatet. Dgfaa paa 'Wgre, fom iffe ere forftmebe nteb t'ilftrceffelige ffirofter er bet famme Stitlben blir forftor, og torraabnelfen af be i Sorben ncerenbe Ctoffer, font frtilbe tjene s.)anterne til febe, foregaar enten uhnre fent et ler ogfaa Ild fiffe. Sorben tuna ba blive ttfrugtbar. efaf Manbet bort, faa at Luft og.barme faat trange innb. tette fremmer orraabnelfen, og be for Tlanterne frabetige Ctoffer ubrottbreb og fnnre, itteben be flik, gencevenbe forraabnebe eie aralie elaø tjene tijøbfel»irrer bielier lire fmtberligt i»tab Zorb i -ifcer er bette Zilfcelbet met, be f. tex., ubftreet paa»tab Surb, er font fartet i banet. Craben af Matthet offer fig notfont paa Ubbnttet. 91f.. groftet Lanb ran i. terre -irar gine nogeniunbe tttfgrobe af enrelte elaø Cceb, fom havre; men er Cceben spoteter eier anbre &obnerfter,- og C omnieren vaab 'og -Mb, nil man neppe faa fameget igjen, at bet testiiter snb. b oftning,ontroftningerne, nteben0 man, om Z'orben»ar nei «grøftet, runa be ante '.-Zbr. pr. smaal..ter taber man Watt paa i Qi ali tigen faanteget, font bet nilbe (ofte, at faa Zorbffnrret afgreftet. metan bar tilbelt troen bet frabeligt i tørre sitar, at bane Sorbett nei «grøftet, men bar bog neb ombnggelige Worføg ftebfe funbet at 9Xnlingen ogfaa i terre «ar bar ftaaet bebre paa»el «grøftet enb paa nanbfng IJiart. tet er ogfaa ganfre.naturligt. Maab Sorb Kolber fig, font fagt altib rolb i R3unben if<er»ni23aaren ; be fine biebber faa berfor irre gat i Znbben, åten fpre. be. fig ub idtserffaben, og anar %orre inbtreeber forfninber al augtigbeb ber fra, tnebeno en pablenbe Lugtigbebtgrab er tilftebel be unbre Sorbiag.; Men bib natt: fflobberne lire, herfor.»utte )>Ianterne. Ren paa nei afgroftet Sorb trange &obberne neb i runben - til en Znbbe af i «Intinbeligbeb 6 a 8 %ømmer, og be faaralbte fugerobber enbog til en ebbe.af 1' a 2 ja tigetit 3 fob. iofe gine Tanten Meebfee og glaring ogfaa naat %ør. re inbtraber, nteben3 i nanbfng Sorb, near Q:erren en etimb bor»irret-

5 6 paa be øvre 2ag, 5).)Tanten Laber al gorbinbelfe meb be gugtigbeb inbe. boibenbe 2ag. 9.ffgroftning er følgelig ogfaa i %ørrett bet bebfte Wlibbet til at foreb»age erabe. Zerfor bort meb Manbet i Wien ber er to elag 93anb, fem maa 'fraffe6 bort: gilbeoattb etler faaralbet Zprom. etler UnbergrunbUanb jamt hegnoanb. Dprommet So b»bere bet 2ag er, hvorfra bet rommer, bet ffabeligere er bet. Zet»irrer nemlig bele Waret, vg bebolber i &egden omtrent fanutte Zemperatur; bet fr»fer irre om fflinteren og opoarme6 ille om Conuneren. Zet trcenger fig om 23aaren op fra Unbergrunben, og farer ba meb fig mange trabelige, ifeer jernbol, bige Weftanbbele, fom gjøre,forben ufrugtbar og»irre font fflift for Tlan terne. Cfaben er nor, fel» om Zprommet er libet og run virrer om Zaarett. Zerfor maa alle Zprom ubtorret, boifret fres»eb at logge netop paa be Tunrter, boer Dprommette treebe frem af Unbergrunben. Titen bvorlebe6 Rober man netop bibfe 533unfter? Waar tigeren begeraber at grønraet, oil mon fe abffitlige Merrer, ber bolbe fig gule; er bet paa frab Var?, ere Wienerne runbe, er bet paa badet arr ere be langagtige. raa flab starr ubviber Manbet fig nemlig runot oms (ring tet" egentlige Zprom, paa banet berimob neb ener botbningen. Ubover Commeren oil ben gule (ar»e minbre, paa flab 9Rarr fra (ber. lanterne inbtit hilibten, paa ballet nar? nebenfra op til ben me bitfe Tunfter hvor ben gule game fent rommer, og fibft bort. gaar, 'Tjora,. Zetibenber ofte, at flere Dprom finbe6 i fant. me Ct»rre. Unber faabanne mftonbigbeber forenet og ett enefte banne Qinøb for alle. qnreite Qfgre ere tørre nor, naar man Mot foriraffer Zprommene 2tfiøb, men bet er fjelben ; fflegnoanbet bliver ialminbeligbeb ogfaa ftaaen be til C?abe og maa fjernet Zette (rer net liqelobenbe hrofter i en 9ffftanb af 12-15, unbertiben inbtil 20 Men fra bneranbre; alminbeligft omtrent 15 %len. hetningen beror paa Ct»rret6 r fjelltet brat, bør Qtirefterne gaa i fyraa hetning auer.telbningen; ba at føre bent ret neboøer, gjor bent minbre tjenlige ifor unber flart' hegn, efterfom Ctrennningen blir for ftcerr og 23anbet berfor belt let ebelcegger Grøften, belt baner fig lei gjennem E.ttglet Q3aa be berimob i fyraa, bar matt over leie Selbningen Qtflebere for Wanbet og Ctremningen i bitfe Ilflebere blir fagtere og icennere. b b e n bor»re. ro *lurving 2 Men; ba ere l2trofferne mit oirrfomme og font ofteft ogfaa biniqft, i faafom man ba lan logge bent Irengere fra boeranbre. 2 Me n meb 20 Ment Vefierprum gjøre i Wininbeligljeb bebre %je Hefte enb en$ tett ls hiten Vefientrum. i8eftaar Unbergrunben itniblertib af flenbaarbt 2ergru6, er ik «lent Ztjbbe nor; ghtten af ftørre Z»bbe er ba fiffe bet»belig. R3r e b b en of be luffebe,(5rofter belmer ille at tore ftorre enb at man paa tunben faar ;)labb til 3 Ctene neb Biben af binanhen; ialmin beligheb er 8-12". tilftrceneligt. obann e 6-5)) 1 a b 6. b a rre benuerrebe, at bet lan ncere gobt at tagt bem brebe, bor man har meget eten, ba natt aa ben. Vaabe. ran fline fig letteft of mett Ctenen) Q1refterne6 t jettfot.

6 7 1,.; ran fre luta flere nett Dl& efter at iceg,,, ett sten paa boer Cibe og en tterboter, bruget ofte, men er minbre benfigt6mcdfig, ba filrøfter, gjenfatte paa benne- 9Raabe,»anffelig blitt varige (3o b a nn et Ia W,a f re fanbt Øie ganffe ubrugetigt i Canbiorb, ba %mien fpranger fficeggene inb.) 2 faabanne Grøfter faar R3anbet ffnbe famlet i (tørre e trømme, beroeb rommer bet let til of R3onben at rite meb fig Zorb, fom bet ageirer paa et anbet Cteb, flg ;uta benne Vaabe fan R3anblesbet tilftoppd. r ette fan ogfaa foregacktpaa ben til?aabe, at ibeftenene fegate, faa at %agfienen normer fig og tilflut naar tunben. menne naabe at paa er ogfaa forthar, be ben teater ubtalgte CStene, og bitte fielben gnbd paa tebet. Webre er berfor ben Vaabe at lagge Ctitene veb Ctiibeo af bveranbre, faalebeh at man bar 3, belg Iangagtige paa R3unben, faa ovenpaa hette llag et nnt paa ramme 'fftaabe. Unberfte tigg fpnfer vei, men begge ting fnnfer mppe. Grøften blir tarigere og gitter ligeoei tilftroffeligt 2fgeb. Dvenpaa bitte Ilag fager man emaaften, bernceft et tiag tijiofe, belft 5,3tibmofe, og faa 3orb. Veltent Ctetlene og,forben anbefalef) et tigg 33?ofe, ba benne til binbre 3orben fra at trange net mellem Ctenene og floppe 2fabnin-.gerne..t er maatte man tel førft og frenift logge an paa veb 2ffgrøftning at forbetre fine gamle 3tgre; berfor tar ber fun talt om be lufrebe Grøfter. ogfaa om be antar ffulbe blive talt. Qnbter 2fger, fom ligger i baffet Mari*,- maa bate Grøft langt ben øvre Rant til 'at optage bet o- venfra fommenbe»/egn- og anbet tt3anb, ber Røfler mob Qfgeren. itfe Grøfter bør tore aabee, Znbben bør ogfaa ber tcere 1 s a 2»ilen; men i be maa bate en ftørre 2fabning i Dtergaben og bceibenbe Ciber.»ret. ben i dunben bør tore i a 2 %:ob. tet er bebft at grave bem faa, at 1 man fenere om fornøbigd., fan forb»be benne uben at røre R3ceggene; bet er -tigtigt at bitte faa opnaa fiaftbeb..date 23ceggene for gorr 5?celbning til nanbet, naar (tort titegn inbtrceffer, grave fig inb unber bem og delogge bent. tette fan ogfaa binbrei!, veb i R3unben at grave en litle mb. agtig Worbnbning, omtrent fom botftaaenbe fig. til»hente for Rlanbet. fitreftent R3cegge maa overalt bate familie S,uelbning, overalt tore favne, ligefom Grøften i bet.fele maa bate famme R3rebbe, btor tnbben er rot. Dm Vaden, btoroter Grøften føret; er ujevn, R3unb alligeoel øveratt bate famme Z»bben ramt R3rebben i Dterflaben man altfaa tiltage boar Grøften gaar igjennem Worbuininger, men aftage, boor fflreften gjenneniffjeerer»jiartent Worbnbninger. qn luffet Grøft maa iffe optage R3anb fra en aaben, ba benne ofte font tilbe floppe R3anblebene i bin. ten luffebe Grøft fan pdfeligft begnnbe 3 a 4 21len nebenfor ben aabne. ozøbenanb troebe, fm vare mønefatte" (et flogit Øie) tare benfigtbmcegigft, e'n ren id,. gtaar ber var flørre R3atibleib, faa ber ftabig tilbe bolbe fig rinbenbe 23anb i (brøften, tar bet tienligft, at ben tar aaben.

7 8 D. ffl ebt»anb opinfte, at. vare.autiftinligfi til Wortlebning af fflegemanbet; efled tun aabne.. c. p Tabgla l e e troebe, man ber bragte for baarligt grateriale og ba albrig Ran fig. D. &Oben an b»ante, at man tit.,,,menereining" funbe brage alt eleg, 9.Rateriale. ffl. Itj 1)trebe. rti8t, for faa bnbe fom 2 Alen, irre vilbe Mage fflegnumbet... 2t) n g. erfaring bar titt, at man bar ntaattet gjøre om igjen for grunbe (grøfter, albrig berimob bnbe, forbi.. be vare.forbnbe. ffle.gn»anbet gaar nemlig førft fom Unbergrunbftanb, itle. enenr, bet ligger oppe i Zwerfiaben.,? 5 G nglanb 'troebe man, at man i. Eti» 2erjorb maat. te bane men orfeg bar:d:ert bet. 93.-tobtatte..,Waar :; Tnen i falmete Grøft bar lagt flere tter over b»eranbre, fom faa t er i fflegnveir føytt bet unberfte bløtt forrentet meb Mattb, og..faa efterbaanben be bøiereliggenbe, nceften albrig bet eterne. D. 9? ø be» anb. - Det»ar»anfteligt at, faa betbe, at be.ogfaa toge,,ralb»ceten", bel6 forbi flore Ctene, fom man itle tiavbe gragt at faa bort, fom i 23eien, bew, forbi man manglebe gpertge. - D i rig en ten. Det. er.blot. Znbbilbningen, font. gjør Dnitofinin. gerne faa unnertommelige. Sa an opinfte at Roftnaben»eb flige tirbeiber ille er face ftor, font man ofteft tror. Ulaar man blot»ilbe, face funbe man i be flette %ilfcelbe ogfaa faa bet til at gaa. enfen i u r, badbe fun libet at feie til, b»ab ha»b,e, lagt, men tilbe bog lafte et.r3lit tilbage paa ben ontbanblebe. ag, ba bet ilte rembe jfabe, at faa b ore- betfamme Den. ferfte Welge af. at: Sat,»aab, er, at ben altib bolber fig %Ib..Dette bar SnbfInbelfe paa ben. er Tlanten; ben trua ftaa i.utbe meb fin halve.rop, meb fflobberne, og near bi&fe ere lolbe, blir. ben bele. spante.tolb og. trim& berfor ille. Mi temte «, blot fei» ftaaenbe i lolbt 23anb.til. Rnceerne ; vi frnfe oter hele Zegemet, og trite»i»el? Rei: Zaalebd ogfaa meb. splanten. qn anben følge af neanglenbe. 9.ffgreftning er, at.tranten. ebe altformeget opfpcebd, meb 23anb. Dette»irrer for. Ttargett ligefont bet»ilbe tirre for Wel?, om..23anbueflingen blev opfpcebet meb: engang til. faa meget U3anb, fem ben. fmb»anlig. fibere smier, ben»ambe Sorb meget Ugras, fem toesler Romet og gjør, at bet feitere. tnobne.. fil at bortlebe Dprommet anbefales;..finale -fflrofter uomtrent.6..%ton. mer i dunben. Rit.e3jenfcetningenateriale.. hennttec, beitt. fittaa. Sten. U3anbet vil ille hane Ror. 5Plabr,, for at romme frem.. o minbre. 9tenen 'er, bd; flere 9.{abninger. tur Stenen Ror, bliver.wabningerne: fetre og herre, og jo ;terre be. ere, beit lettere bar.sørben for at trcenge. inb og. floppe 23anblebette... Vutbftcenbig 2ffgraftning tofter (tart 9.faftrcengelfer- og tung,xib og lan berfor itle»enter, i»eertfat i flerre.1tbftrcefoing ett.,wart. Roget maa bog. Nemt funne gjerd til. at tørre. horben,..r>eflpfølning.er at an-

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes . 289 rsftanbtnaotcns Stjerne. (Srpn før &t iålu- m% *!%*, anbljeben, Jhmbflfafcen, Stybett og SLroen ttt forenebe. 26. Aarg. Ir. 19. Den 1. Juli 1877. Pr.: 12 Øre pr. Expl. ^ammettfomft meb SSvi $bam

Læs mere

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte 353 Sftan&tncmteiis Sfjerne #rpn før k j&djftø Saøfls $*IH i*. anbfyeben, Æunbffaben, 2>t)ben og STroett ete forenebe«il. Aarg. Nr. Dm 1. Septbr. 1862. Friis : 6 Sk. pr. Exp. ale af Kftfi Støb* &

Læs mere

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug.

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug. ^owwerrcfsf / ^^^,\y af i. f. i o Is i OD. % jleitpls iarug. 18 70. ^ étt Sømmmtisij i 1870. , (^^ (^^m^nme / O 2lf Mohi, 2)2eb Xræinit af 3. i^. S^ofenftanb. dd. %»eitfels JFarla t3 1870. f/f Hl ^8

Læs mere

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme.

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme. sapiens jgtj K e ørgcttt for 3)ages be -Staflc- J&elUge. suls iihke 'sempeii. JSan&beDen, fstunofkaben, JDijåen 03 QTroen ere forenefte. Pr. 19. Pen lfb hiøber 1901. 50k Jlargattg. tale af JDræftknt forenjo

Læs mere

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. 2I?AS34..i- 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,

Læs mere

'^'* -t.j\, #f'*il 's%l&1' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III.

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library :^i^^-f% ÅULSEN, From The Library of the late George Bryant Schwartz Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/sjdronningenoopaul

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Meretiting. Norge i 1853.

Meretiting. Norge i 1853. Meretiting om Sunigyöstiffianhen on AlehicinalforOnföene Norge i 85. eon, bet notagtigert ti erfares af be efterfofgenbe ffmtdberetninger ar eunbd,eb6ti ftanb en i get i 85 i. bet.toefe taget Nerd meget

Læs mere

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib 36/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib Brctic fra I. %. ^eibcrø. '-H «'-- ti -.. rr 3^ Btetie fra

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu:

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu: % i 3g r :i~;::y o s T ;:T-nnu: L-'JZ*. nittt rra &on$ dbviftimi fce«stttåetté +#&+ UbgtDnc ar Carl 6ernljarft s*s»? tferfte ce(. mm^^t * Sorlagf af 3-. 3 cimi [^ c r b c e ^ealuinmina. froft i @ra:bes

Læs mere

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij.

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij. r r O v.s. k & l t U j l i n? --2b. MS- JA 'M /r-my/w ('6rW./t*< \i

Læs mere

De samvirkende danske Andelsslagterier 1897-1972

De samvirkende danske Andelsslagterier 1897-1972 De samvirkende danske Andelsslagterier 1897-1972 Udgivet af De samvirkende danske Andelsslagterier- København -1972 Indhold: Forord Forhandlinger om sammenslutning Samvirksomhedens stiftelse... Resume

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer.

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. Cfyomas jtngefl, fjarts tetb og fjaits Sttftelfer. 293-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. ^orftanber 3If Heforntattonens 3tt&f0 re lf e fyacbe Crott&fyjem cæret t af gjort Cilbagegang. Ilen talrige og

Læs mere

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land,

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er _?! '> z z a m=tf> K 1 * CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land, er s c = \x? n o = ====== _ 1 ~ / t 1 S = V > 1 er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf Reise i det hellige Land, 1829 y Sleifc >*t IkIUø* fanb. 1829. 8f 21. tytofrfd), Witott

Læs mere

0041271 i. -> *! - tt {«-,sir,itsv?n:

0041271 i. -> *! - tt {«-,sir,itsv?n: 0041271 i -> *! - tt {«-,sir,itsv?n: S)m 3otbegot)6pbetcommt6fet»9 /rafktllelfen af tet berunbcr liggentc af 6. tun.

Læs mere

00 "00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^

00 00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ 00 "00 -CO _co ^m =m 0 i^ =1^!co jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ ^SOs^ ^A I in O c t 8 fi I o n u e. II!) haft ti( en c^riftcllg ^i6:itf)ctif. 9lf «: å. C. ijocbf. v^iobcnluumi. 3:ovla!}t af S. 91.

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Find de billeder som vises i begge kasser. Papiret kan eventuelt foldes på midten først - kig først på den øverste kasse. Vend papiret og se om du

Find de billeder som vises i begge kasser. Papiret kan eventuelt foldes på midten først - kig først på den øverste kasse. Vend papiret og se om du Navn: Klasse: Materiale ID: PIC.8.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: PIC.8.1.1.da Navn: Klasse: Materiale ID: PIC.8.2.1.da Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: PIC.8.2.1.da Navn: Klasse: 254 Materiale

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin.

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. *SiÉ&= BRIEF PTB 0041453 ^n JJrt^øerfii rin^^nø(r «f SBcrn^atb erte» «e«*c«ak>9m Cl)rtfttanta. 18^0. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. M fu Jitflers friniirlngtr af -^S93KaRE;»»e«- 6)«^tS?^. w [JiEiiMiS

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ú 63. Natteregn. P œ. j œ c # # n œ œ œ œ 4. œ œ œ œ # œ J œ J œ. 3 œ œ n œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ J. œ J. # œ œ. n œ œ œ. œ J.

Ú 63. Natteregn. P œ. j œ c # # n œ œ œ œ 4. œ œ œ œ # œ J œ J œ. 3 œ œ n œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ J. œ J. # œ œ. n œ œ œ. œ J. Natteregn S Ú 6 1 n n Tekst: Nis etersen 196 Musik: Christian Dyrst 009 n. A ald bli de regn fald sag te giv mul kraft og høens luft n. T ald bli de regn fald sag te giv mul kraft og høens luft Œ. n. B

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Vedr. aktindsigt Skive Kommune

Vedr. aktindsigt Skive Kommune 21-03- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedr. aktindsigt Skive Kommune Du har den 26. januar 2012 rettet henvendelse til Stat s- forvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelsesl o- vens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

fortalt i Sreijform ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, «> e n f C.

fortalt i Sreijform ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, «> e n f C. ODm f e f U n i ^ 2 å b e n \ ) a m l 7 ± l fortalt i Sreijform efter ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, ogitetjrafl til SJotrcIvnbelfe 09 ^isiti^e t S^ctt. «> e n f C. Xr^ft, paa

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

Kristiania 9 Okt. 69. Det norske språk- og litteraturselskap 1978/2013. Alexander L. Kielland: Brev 1869 1906. Utgave ved Johs. Lunde.

Kristiania 9 Okt. 69. Det norske språk- og litteraturselskap 1978/2013. Alexander L. Kielland: Brev 1869 1906. Utgave ved Johs. Lunde. Det norske språk- og litteraturselskap 1978/2013. Alexander L. Kielland: Brev 1869 1906. Utgave ved Johs. Lunde. ISBN: 978-82-93134-65-7 (epub), 978-82-93134-66-4 (mobi) Teksten er lastet ned fra bokselskap.no

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

p^ ^jorøulfé )rapet at oti)iff ^cltc'sigt fra forrige 7(ar = ^ufinbe flf paa S)anjr(j 9{iim»eb 3^if* 5ret>. øcv), runtti^ig 5?jøbcn^ai)n 182 0. Ti e^eime - (Tonferenceraab 3oMn 23 u Ion) (SanDerum

Læs mere

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7 ldrig alene m m m m sus m Kærligheden vandt m sus a verden blev stille - stille m u havde sagt og gjort m sus lt hvad du skulle - skulle m m øden fik et nej m m Og du rejste dig m m Stenen fjernede sig

Læs mere

Sl\lpså\^t p^is ift the n't«kt.., CHRISTIAN SOMMERSCHIU)

Sl\lpså\^t p^is ift the n't«kt.., CHRISTIAN SOMMERSCHIU) H Sl\lpså\^t p^is ift the n't«kt.., CHRISTIAN SOMMERSCHIU) Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto Iittp://www.arcliive.org/details/samlededramatisk04lieib SAMLEDE

Læs mere

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter - rædsel og skræk Ordforklaring Se, syng, lyt, læs Skriv ind navneord Hvad er? Hvad betyder ordet? Hvorfor fejrer man? Se, syng, lyt og læs. Se videoen rædsel

Læs mere

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 53 Maj 2007 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 19. april 2007 Ved navne op råb kon sta tere des, at 15 med - lem mer var rep ræ sen teret, her af 0

Læs mere

Si\\psfl\\\ p^s ift the ni^kt.., CHRISTIAN. sonnefi5ch(u) A,^ i/j r.a ^

Si\\psfl\\\ p^s ift the ni^kt.., CHRISTIAN. sonnefi5ch(u) A,^ i/j r.a ^ .' i/j r.a ^ Si\\psfl\\\ p^s ift the ni^kt.., CHRISTIAN sonnefi5ch(u) A,^ Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/samlededramatisk03heib

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

SEND DINE GAVER PÅ OVERARBEJDE

SEND DINE GAVER PÅ OVERARBEJDE 5% * R E D N A M R I F N O K E TIL ALL p.a. i fast ner forrentes med 5 % skud op til 25.000 kro Ind 5. 201 rts ma 31. n kan oprettes fra. i variabel rente. er. Konfirmandkontoe entes med 0,50 % p.a firmander

Læs mere

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Tors dag den 4. ok to ber Ka strup-moskva....4 Fre dag den 5. ok to ber Mosk va-kathmandu....4 Lør dag den 6. ok to ber Kath mandu Be søg på Dur bar

Læs mere

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus Statsforvaltningens afgørelse af 31. maj 2013 til en kommune: 31-05- 2 0 1 3 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Odense Kommune har den 22. maj 2013 anmodet Stat s- forvaltningen Syddanmark, det

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

Kandersteg. Sandved/Tornemark

Kandersteg. Sandved/Tornemark Kandersteg Sandved/Tornemark 4. - 13. juli 2007 Her er så de sidste informationer inden vi drager af sted mod Kandersteg i Schweiz. AFGANG: Vi mødes onsdag d 4. juli kl. 18.45 på Ringsted banegård og ankommer

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S klar besked om Mølholm Forsikring A/S god behandling Finlandgade 1, 2. th. 5100 Odense C Tlf: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 www.behandlingsgaranti.dk info@behandlingsgaranti.dk MØLHOLM FORSIKRING A/S Vi

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå http://naustdal.slekt.name/ Edited by Sigmund Svoen Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå Marianne, gift på Fitje 1888 med Kristoffer Ullaland frå bruk nr. 1. på Ullaland. Dei reiste til Amerika

Læs mere

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Metal Sorting Plant - Copenhagen Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Overview 1. Plant capacity, lay-out and function 2. Supply of Screens

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

FAXE SUNDHEDSCENTER FAXE SUNDHEDSCENTER PROJEKTFORSLAG. Tilbygning 16.03.2012 PROJEKTFORSLAG FAXE SUNDHEDSCENTER

FAXE SUNDHEDSCENTER FAXE SUNDHEDSCENTER PROJEKTFORSLAG. Tilbygning 16.03.2012 PROJEKTFORSLAG FAXE SUNDHEDSCENTER PROJEKTFORSLAG Tilbygning 16.03.2012 PROJEKTFORSLAG PROJ EKTFORSLAG FOR TI LB Y GNI NG - ARKI TEKT DATO: 14.03.2012 B R U N S G A A R D + L A U R S E N Arkitektfirma ApS SITE A/S Nørrebrogade 184, 1 Sal

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng.

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng. a o Matr.nr. 8 ad Fløng by, Fl@ng )o.- r vrt /ti- 7(7 åfi å[:p.:1'"**"bgu,b ful.9 o e E = f, c1 1.s,{< {t t(tc,1'1:'l '; ' Baliggenhed: '?qo, /. 7.r (7 -J 1r.t t,,u I Akacievej FlØng 264O Hedehusene DEKLARATION

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 8. årgang Nummer 38 December 2011 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Bioenergi er ikke altid CO2-neutralt Dansk forgasningsteknologi kan blive et guldæg Brint vil koste en flaske rødvin om

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Jødepigen Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Der var i Fattigskolen mellem de andre Smaabørn en lille Jødepige, saa opvakt og god, den Flinkeste af dem Allesammen; men i een af Læretimerne

Læs mere

34831_110_Cover.qxd 01-12-2011 12:52 Page 1 B Ø R N E N E S S A N G B O G B ØRNENES S ANGB OG

34831_110_Cover.qxd 01-12-2011 12:52 Page 1 B Ø R N E N E S S A N G B O G B ØRNENES S ANGB OG BØRNENES S A N G B O G BØRNENES S A N G B O G JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, Danmark. Copyright 99, 998 Intellectual Reserve, Inc. Alle

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00 Fredningen vedrører: Gedebjerg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-12-1944 Fredningsnævnet 26-05-1944 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger Værktøj og inspiration Undervisningsministeriet 2014 Værktøj og inspiration til lærere: Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli

Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli Sommerstevnet 2014 Side 1 Rytterne har ordet! Sommerstevnet arrangeres den først uken i juli. Stevnet strekker seg over en periode på 9 dager. Uten frivillig

Læs mere

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen en artikelsamling Finn Holst juni 2003 www.digidakta.dk Com pu teren som kre a tivt værk tøj i mu sik un der vis nin gen - ar ti kel sam ling Det te

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF =

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = TELEGRAM fra + KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = Adressen Tj. Bem. BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = ''v-vs. i ). Kl. af Lbnr. X /! > # 9 ui den Kl. Telegrafstation ^ N y k ø b i n g F / t t j l l t j j g D at?:.9.apa..m

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 Moderne Fyrtaarne i Danmark Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 MODERNE FYRTAARNE I DANMARK Medens Fyrtaarne i Almindelighed bygges paa land eller

Læs mere

Trekantsområdets kystlejrpladser

Trekantsområdets kystlejrpladser Gl.Å bo v Selum Stederup Søderskov De østyske forde,, og forde, byder på uikke atur ser lags kyste. Alle e. Favetræspladse Jorde er god, og skove er derfor frodig og varieret. De markerede rute, der går

Læs mere

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen.

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. I landet skinner solen, og himlen den er blå. Der drømmer børn om skolen, der ønsker de at

Læs mere

3. Caroline kører fra Wien til Paris. Turen er 1275 km lang, og den varer 17 timer. Hvor mange km har hun gennemsnitligt kørt pr. time?

3. Caroline kører fra Wien til Paris. Turen er 1275 km lang, og den varer 17 timer. Hvor mange km har hun gennemsnitligt kørt pr. time? 1. Nicoline rejser til Holland i ferien. Hun er borte fra og med den 22. juni til og med den 6. august. Hvor mange dage er hun borte? HUSK!: Der er 30 dage pr. måned i matematikkens verden 2. Martin køber

Læs mere

Status pa skolernes brug af I-pads og PC I skolerne -maj 2015

Status pa skolernes brug af I-pads og PC I skolerne -maj 2015 Status pa skolernes brug af I-pads og PC I skolerne -maj 2015 Baggrund: Skolelederne blev spurgt om at give en hurtig og kort tilbagemelding pa brugen af I-pads i deres skoler ved at svare pa følgende

Læs mere