2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt"

Transkript

1 Zeretttin4 om 'bet 0f 1301,kren0,$0gitertIPlab Pronftaltebe 2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt af oibt paa SNIanbet, DM Ute 04 Tbc 3utti Wegfmt '5Ert).rt ai 93-t, Warffot.

2 4? tar 1S05 ben Ote 3utti,,,.:i.abittinb i. ben Ileiere gffmne ftoleb uttale paa g3olbenb sprceftegaarb bet af.,g3efttyrelfen for S3olbenb eognefelfrab foranftaftebe 2anbbomøbe meb libriifling og Znrffue for Molbenb Trceftegielb. gieftnrelfenb ffteblentmer vare tilftebe;, og bovbe efter g3e ftnrelfettb gfnmobning, ogfaa etatbagrononi 3'enfertiub, Zatibbrugb ffolebefinrer 2nng og 2fmtbburicege -ednnibt telvinig inbfunbet fig: gor 93tobet var ubfcerbiget følgenbe Trogram t 1. gorlianblingerne begtmbe ben 6te 'Sunt 21, 9 gormibbag i ben beilere 2fimuefroleb 2dale, font hertil velvillig overlabt rffitet meb g3ebømmelfe af be fremftillebe Streature, flnber Ztøb ben 7be Zuni, og begtmber RI. 9 gortnibbag. 3. fjolgenbe sprcemler ubf,xtteb a. gor Rjør i Trcemie til fficerbi 5 Spb. 1 Zo. 3 1 Zo. 2 b. gor Dxer,. font for Stfør. c, gor Sviger i 9fiber af 2 til 8 &ar og for Sealtse oser I etar i 9lrcemie til gkerbi 3 epb. i I. i3o gfrricerrning: gorfaavibt ber blanbt be fremftillebe Rreature fin, beb flere ber opffilbe g3etingelferne, for ffrbolbeffen of be lavere. Trcemier (2beti Og 8bie.5prcentie) vil, inben lyser af be anførte klabfet bog fun 2 faa banne Trcetnier funne tibbelee. d. gor fjaer (gkebere og Cauer). : 2 tgircemier, tyver af gkerbi ca. 14. ' 4 klo Ø». 96 &.. gittmcertning. gor at erbolbe Trcetnie maa Myrene Me alene «- re be bebfte af be fremftillebe, men ogfaa i og for fig prcemietcerbige. 4. qnbver, ber»it ubflifie Zt)r eller inbfenbe taftiplingbgienflonbe roar= Gnegi, 11, Mb eller gabriliatd beraf, gfrbeiber of %rce eller 9:Retaf, funftis ofv. anmobe6 øm Derom betimelig at - benvenbe fig til unbertegnebe fflabmub f)vab ber' ønfre ub feulet af enb Rreittliremaa inblevcreb inben feilte,juni; 5. 93eb.97icbet»Hr faavibt 5iben tilftrcerfer, følgenbe Cpørgbnutale bli ve togne unher

3 4 ) Spvilfen Snbfrabelfe bar en fulbfteenbig 2tfgreftning af Sorbbmonnet for heftet Vrobuftivitet, og boodebeb maa en feta. han Wgreftning beralgthteebfigft ubfereb? 2) tigger ber nogen»inbring for Sorbbrugetb Dpfomft i ben ber. ffenbe efit flabig at ',dratte ben tamme etmtning til 91ger, og boorlebell tan i befreeftenbe aib henne»inbring lempeligft og hen: figtbincebfigfl rubbet af Teten? 3)»vilfen Tetubning bar Mtleenbelfe af galt til Zpbjeelpelfe af orbbruret, og boorleheb fan galten '1lett3tb. igft betrattel for. hette Zienteb?»vorlebeb. mela man gaa frem for at virre til orbebring af Zi. ftriftetb gocegracer, og bollfe ere be»ittbringer, man unber benne Tirfen bar at overvinbe? 5) em Maarbettningenb.ttbflubelfe paa' 9.fgerbrug og 'setirift, og om gribler til -at fait ben afffaffet. Ttetturelfen for Molbenb og Trftenb eognefelibb ben lite 9:2at Zamb4. Ø. Riarftot. 411fielb4nig. Zirignten, Corenfftiver %a mb b, stalmebe - orbanblingerne meb nogle,arb, Hvori han giorbe opincerrrom paa, at bet nu oprettebe Cognefeijfab ncernteft tar at anfe, tom ben ferfte utring af ben 3 titcre$ie for et for. nuftigt Etel, ber vattet; tuben Ziftrtftet»eb bet af 9.tintetb 2anbluibbolb. ningbfellf ab ifjor foranftaltebe Zartbbomobe.»an frembeevebe, at vi i &egden, iffe mangle 9Ribler til at gaa fremab, men Cun for bet Tette, for griblerneb rette Trug. Unber hint IR abc fremfattel og bebanblebeb mange Cpergbinaale af inbgribenbe Tigtigbeb. qrfienbelfen ei beret 23igtigbeb trengte inb bol be 93-Nbenbe, men 91/Zeget ftaar viftnof enbau buefelt for Wierbeben. Qtbvert Titebe feal ege vor Crffenbelfe, og»en. figten meb norvorenbe før fte Zanbbo nt ebe for 23 olbenb Tree Ile» oie lb er ogfaa at legge en epire, fom, pleiet af, z Duett 'il'a8enbe elfe, fan vorte og bære Wrugt. Zet er tv elter, boorpaa eanbmørit, yrne treer maa tonrentrere fine grefter: Sorbbruget og ambriften, og ineb belte far Tie er bet, eognefelffabetb Werturelfe bar valgt be for Uffe Tilebe beftemte orbanblingbetnner. -. epergemaatet: S)nilren 3nbf1abelfe ijar en fulbficenbi4 gt grøft: ning #aa 9arb~onnet for bette,3 c»robuftknitet, og buorlebe8 man en faaban Rtførnftning benfififiknce4fit;t ubfuve6? togel berpaa unhcr fflebanbling. 2t)ng: Wfgreftningenb Spettfigt er, at befrie forben for ffabeligt Mani). Sorbett inbebolber i fig Mange eubrtantfer, ber fan og ber om. "umild tit ålering for TeMerne. bvab ber binbrer benne 3 orben -ontbannettbe 23irffombeb, maa ribbet bort. 'erft og fremt] maa Ttof. leme i forben gatt i orraabnelfe, blive til 932ulb. qr bette (feet, gaa be efterbaanben over til ålering for f3lanterne. forenb t.ugtbarbeb bes roer paa be etaffer, ben inbebolber; og ben»urtigbeb, boormeb be funne unbergaa Zplobning.

4 5 Meringelferne for, a t orraabuelfe fral runne ffnbe Steb, ere Mar. flit, «bgang for Luften og ffitgtigheb.. Qtt Barmen ;ber er af ftor Metnbning, nil narre inbinfenbe nor tutar ni- hegge ffteerre til ben notfont befjenbte Dinftcenbigheb, at Rjob, Wiff oft..bolbe. fig tirre, faalcenge be ere i frtwett %ilftanb. celt i minbre Marme foregeiar Wo.rraabnelfen meget langfommere enb unber ftcerr eom. metbebe. Caalebe. ogfaa meb Ctoffetne i Zorben. gitt R3interen ftanbfer gotraabnelfensanfre, om Commeren foregaar ben feta' meget hurtigere jo fteerrere Marinen..er. Uben LEtftenå Snbnirrning ran gorraabnelfen heller iffe frabe Cteb. Rjob og anbre.fager bermetiffe fager font.be. rond,at orbinbelfe mei) Luften bolbe fig fulbrommen frifre enbog i ftcerr Matine. tet falme er Zilfcelbet meb,forben og Clofferne i bena qr - nu Sorben nanbrng, faa binbrer -Manbet Luften fra at trange inb og gjøre fin -Mirrning,.Og ben Marme.eolen frembringer, nil forbunfte nteb 23anbet. Unbergrunbnanbet bolber omtrent Tamme Zemperatur «aret rtinbt, og tinor bet Nat, nil altfat bnerfen Luften eller?.barmen fan»irre filaber. ligt. Maab..otb er berfor altib foto. Van begge i.faaenfeenbe Veet. re. til, -flore utirer og ben Z":5rIbflz)beife, biffe bane paa Srlintatet. Dgfaa paa 'Wgre, fom iffe ere forftmebe nteb t'ilftrceffelige ffirofter er bet famme Stitlben blir forftor, og torraabnelfen af be i Sorben ncerenbe Ctoffer, font frtilbe tjene s.)anterne til febe, foregaar enten uhnre fent et ler ogfaa Ild fiffe. Sorben tuna ba blive ttfrugtbar. efaf Manbet bort, faa at Luft og.barme faat trange innb. tette fremmer orraabnelfen, og be for Tlanterne frabetige Ctoffer ubrottbreb og fnnre, itteben be flik, gencevenbe forraabnebe eie aralie elaø tjene tijøbfel»irrer bielier lire fmtberligt i»tab Zorb i -ifcer er bette Zilfcelbet met, be f. tex., ubftreet paa»tab Surb, er font fartet i banet. Craben af Matthet offer fig notfont paa Ubbnttet. 91f.. groftet Lanb ran i. terre -irar gine nogeniunbe tttfgrobe af enrelte elaø Cceb, fom havre; men er Cceben spoteter eier anbre &obnerfter,- og C omnieren vaab 'og -Mb, nil man neppe faa fameget igjen, at bet testiiter snb. b oftning,ontroftningerne, nteben0 man, om Z'orben»ar nei «grøftet, runa be ante '.-Zbr. pr. smaal..ter taber man Watt paa i Qi ali tigen faanteget, font bet nilbe (ofte, at faa Zorbffnrret afgreftet. metan bar tilbelt troen bet frabeligt i tørre sitar, at bane Sorbett nei «grøftet, men bar bog neb ombnggelige Worføg ftebfe funbet at 9Xnlingen ogfaa i terre «ar bar ftaaet bebre paa»el «grøftet enb paa nanbfng IJiart. tet er ogfaa ganfre.naturligt. Maab Sorb Kolber fig, font fagt altib rolb i R3unben if<er»ni23aaren ; be fine biebber faa berfor irre gat i Znbben, åten fpre. be. fig ub idtserffaben, og anar %orre inbtreeber forfninber al augtigbeb ber fra, tnebeno en pablenbe Lugtigbebtgrab er tilftebel be unbre Sorbiag.; Men bib natt: fflobberne lire, herfor.»utte )>Ianterne. Ren paa nei afgroftet Sorb trange &obberne neb i runben - til en Znbbe af i «Intinbeligbeb 6 a 8 %ømmer, og be faaralbte fugerobber enbog til en ebbe.af 1' a 2 ja tigetit 3 fob. iofe gine Tanten Meebfee og glaring ogfaa naat %ør. re inbtraber, nteben3 i nanbfng Sorb, near Q:erren en etimb bor»irret-

5 6 paa be øvre 2ag, 5).)Tanten Laber al gorbinbelfe meb be gugtigbeb inbe. boibenbe 2ag. 9.ffgroftning er følgelig ogfaa i %ørrett bet bebfte Wlibbet til at foreb»age erabe. Zerfor bort meb Manbet i Wien ber er to elag 93anb, fem maa 'fraffe6 bort: gilbeoattb etler faaralbet Zprom. etler UnbergrunbUanb jamt hegnoanb. Dprommet So b»bere bet 2ag er, hvorfra bet rommer, bet ffabeligere er bet. Zet»irrer nemlig bele Waret, vg bebolber i &egden omtrent fanutte Zemperatur; bet fr»fer irre om fflinteren og opoarme6 ille om Conuneren. Zet trcenger fig om 23aaren op fra Unbergrunben, og farer ba meb fig mange trabelige, ifeer jernbol, bige Weftanbbele, fom gjøre,forben ufrugtbar og»irre font fflift for Tlan terne. Cfaben er nor, fel» om Zprommet er libet og run virrer om Zaarett. Zerfor maa alle Zprom ubtorret, boifret fres»eb at logge netop paa be Tunrter, boer Dprommette treebe frem af Unbergrunben. Titen bvorlebe6 Rober man netop bibfe 533unfter? Waar tigeren begeraber at grønraet, oil mon fe abffitlige Merrer, ber bolbe fig gule; er bet paa frab Var?, ere Wienerne runbe, er bet paa badet arr ere be langagtige. raa flab starr ubviber Manbet fig nemlig runot oms (ring tet" egentlige Zprom, paa banet berimob neb ener botbningen. Ubover Commeren oil ben gule (ar»e minbre, paa flab 9Rarr fra (ber. lanterne inbtit hilibten, paa ballet nar? nebenfra op til ben me bitfe Tunfter hvor ben gule game fent rommer, og fibft bort. gaar, 'Tjora,. Zetibenber ofte, at flere Dprom finbe6 i fant. me Ct»rre. Unber faabanne mftonbigbeber forenet og ett enefte banne Qinøb for alle. qnreite Qfgre ere tørre nor, naar man Mot foriraffer Zprommene 2tfiøb, men bet er fjelben ; fflegnoanbet bliver ialminbeligbeb ogfaa ftaaen be til C?abe og maa fjernet Zette (rer net liqelobenbe hrofter i en 9ffftanb af 12-15, unbertiben inbtil 20 Men fra bneranbre; alminbeligft omtrent 15 %len. hetningen beror paa Ct»rret6 r fjelltet brat, bør Qtirefterne gaa i fyraa hetning auer.telbningen; ba at føre bent ret neboøer, gjor bent minbre tjenlige ifor unber flart' hegn, efterfom Ctrennningen blir for ftcerr og 23anbet berfor belt let ebelcegger Grøften, belt baner fig lei gjennem E.ttglet Q3aa be berimob i fyraa, bar matt over leie Selbningen Qtflebere for Wanbet og Ctremningen i bitfe Ilflebere blir fagtere og icennere. b b e n bor»re. ro *lurving 2 Men; ba ere l2trofferne mit oirrfomme og font ofteft ogfaa biniqft, i faafom man ba lan logge bent Irengere fra boeranbre. 2 Me n meb 20 Ment Vefierprum gjøre i Wininbeligljeb bebre %je Hefte enb en$ tett ls hiten Vefientrum. i8eftaar Unbergrunben itniblertib af flenbaarbt 2ergru6, er ik «lent Ztjbbe nor; ghtten af ftørre Z»bbe er ba fiffe bet»belig. R3r e b b en of be luffebe,(5rofter belmer ille at tore ftorre enb at man paa tunben faar ;)labb til 3 Ctene neb Biben af binanhen; ialmin beligheb er 8-12". tilftrceneligt. obann e 6-5)) 1 a b 6. b a rre benuerrebe, at bet lan ncere gobt at tagt bem brebe, bor man har meget eten, ba natt aa ben. Vaabe. ran fline fig letteft of mett Ctenen) Q1refterne6 t jettfot.

6 7 1,.; ran fre luta flere nett Dl& efter at iceg,,, ett sten paa boer Cibe og en tterboter, bruget ofte, men er minbre benfigt6mcdfig, ba filrøfter, gjenfatte paa benne- 9Raabe,»anffelig blitt varige (3o b a nn et Ia W,a f re fanbt Øie ganffe ubrugetigt i Canbiorb, ba %mien fpranger fficeggene inb.) 2 faabanne Grøfter faar R3anbet ffnbe famlet i (tørre e trømme, beroeb rommer bet let til of R3onben at rite meb fig Zorb, fom bet ageirer paa et anbet Cteb, flg ;uta benne Vaabe fan R3anblesbet tilftoppd. r ette fan ogfaa foregacktpaa ben til?aabe, at ibeftenene fegate, faa at %agfienen normer fig og tilflut naar tunben. menne naabe at paa er ogfaa forthar, be ben teater ubtalgte CStene, og bitte fielben gnbd paa tebet. Webre er berfor ben Vaabe at lagge Ctitene veb Ctiibeo af bveranbre, faalebeh at man bar 3, belg Iangagtige paa R3unben, faa ovenpaa hette llag et nnt paa ramme 'fftaabe. Unberfte tigg fpnfer vei, men begge ting fnnfer mppe. Grøften blir tarigere og gitter ligeoei tilftroffeligt 2fgeb. Dvenpaa bitte Ilag fager man emaaften, bernceft et tiag tijiofe, belft 5,3tibmofe, og faa 3orb. Veltent Ctetlene og,forben anbefalef) et tigg 33?ofe, ba benne til binbre 3orben fra at trange net mellem Ctenene og floppe 2fabnin-.gerne..t er maatte man tel førft og frenift logge an paa veb 2ffgrøftning at forbetre fine gamle 3tgre; berfor tar ber fun talt om be lufrebe Grøfter. ogfaa om be antar ffulbe blive talt. Qnbter 2fger, fom ligger i baffet Mari*,- maa bate Grøft langt ben øvre Rant til 'at optage bet o- venfra fommenbe»/egn- og anbet tt3anb, ber Røfler mob Qfgeren. itfe Grøfter bør tore aabee, Znbben bør ogfaa ber tcere 1 s a 2»ilen; men i be maa bate en ftørre 2fabning i Dtergaben og bceibenbe Ciber.»ret. ben i dunben bør tore i a 2 %:ob. tet er bebft at grave bem faa, at 1 man fenere om fornøbigd., fan forb»be benne uben at røre R3ceggene; bet er -tigtigt at bitte faa opnaa fiaftbeb..date 23ceggene for gorr 5?celbning til nanbet, naar (tort titegn inbtrceffer, grave fig inb unber bem og delogge bent. tette fan ogfaa binbrei!, veb i R3unben at grave en litle mb. agtig Worbnbning, omtrent fom botftaaenbe fig. til»hente for Rlanbet. fitreftent R3cegge maa overalt bate familie S,uelbning, overalt tore favne, ligefom Grøften i bet.fele maa bate famme R3rebbe, btor tnbben er rot. Dm Vaden, btoroter Grøften føret; er ujevn, R3unb alligeoel øveratt bate famme Z»bben ramt R3rebben i Dterflaben man altfaa tiltage boar Grøften gaar igjennem Worbuininger, men aftage, boor fflreften gjenneniffjeerer»jiartent Worbnbninger. qn luffet Grøft maa iffe optage R3anb fra en aaben, ba benne ofte font tilbe floppe R3anblebene i bin. ten luffebe Grøft fan pdfeligft begnnbe 3 a 4 21len nebenfor ben aabne. ozøbenanb troebe, fm vare mønefatte" (et flogit Øie) tare benfigtbmcegigft, e'n ren id,. gtaar ber var flørre R3atibleib, faa ber ftabig tilbe bolbe fig rinbenbe 23anb i (brøften, tar bet tienligft, at ben tar aaben.

7 8 D. ffl ebt»anb opinfte, at. vare.autiftinligfi til Wortlebning af fflegemanbet; efled tun aabne.. c. p Tabgla l e e troebe, man ber bragte for baarligt grateriale og ba albrig Ran fig. D. &Oben an b»ante, at man tit.,,,menereining" funbe brage alt eleg, 9.Rateriale. ffl. Itj 1)trebe. rti8t, for faa bnbe fom 2 Alen, irre vilbe Mage fflegnumbet... 2t) n g. erfaring bar titt, at man bar ntaattet gjøre om igjen for grunbe (grøfter, albrig berimob bnbe, forbi.. be vare.forbnbe. ffle.gn»anbet gaar nemlig førft fom Unbergrunbftanb, itle. enenr, bet ligger oppe i Zwerfiaben.,? 5 G nglanb 'troebe man, at man i. Eti» 2erjorb maat. te bane men orfeg bar:d:ert bet. 93.-tobtatte..,Waar :; Tnen i falmete Grøft bar lagt flere tter over b»eranbre, fom faa t er i fflegnveir føytt bet unberfte bløtt forrentet meb Mattb, og..faa efterbaanben be bøiereliggenbe, nceften albrig bet eterne. D. 9? ø be» anb. - Det»ar»anfteligt at, faa betbe, at be.ogfaa toge,,ralb»ceten", bel6 forbi flore Ctene, fom man itle tiavbe gragt at faa bort, fom i 23eien, bew, forbi man manglebe gpertge. - D i rig en ten. Det. er.blot. Znbbilbningen, font. gjør Dnitofinin. gerne faa unnertommelige. Sa an opinfte at Roftnaben»eb flige tirbeiber ille er face ftor, font man ofteft tror. Ulaar man blot»ilbe, face funbe man i be flette %ilfcelbe ogfaa faa bet til at gaa. enfen i u r, badbe fun libet at feie til, b»ab ha»b,e, lagt, men tilbe bog lafte et.r3lit tilbage paa ben ontbanblebe. ag, ba bet ilte rembe jfabe, at faa b ore- betfamme Den. ferfte Welge af. at: Sat,»aab, er, at ben altib bolber fig %Ib..Dette bar SnbfInbelfe paa ben. er Tlanten; ben trua ftaa i.utbe meb fin halve.rop, meb fflobberne, og near bi&fe ere lolbe, blir. ben bele. spante.tolb og. trim& berfor ille. Mi temte «, blot fei» ftaaenbe i lolbt 23anb.til. Rnceerne ; vi frnfe oter hele Zegemet, og trite»i»el? Rei: Zaalebd ogfaa meb. splanten. qn anben følge af neanglenbe. 9.ffgreftning er, at.tranten. ebe altformeget opfpcebd, meb 23anb. Dette»irrer for. Ttargett ligefont bet»ilbe tirre for Wel?, om..23anbueflingen blev opfpcebet meb: engang til. faa meget U3anb, fem ben. fmb»anlig. fibere smier, ben»ambe Sorb meget Ugras, fem toesler Romet og gjør, at bet feitere. tnobne.. fil at bortlebe Dprommet anbefales;..finale -fflrofter uomtrent.6..%ton. mer i dunben. Rit.e3jenfcetningenateriale.. hennttec, beitt. fittaa. Sten. U3anbet vil ille hane Ror. 5Plabr,, for at romme frem.. o minbre. 9tenen 'er, bd; flere 9.{abninger. tur Stenen Ror, bliver.wabningerne: fetre og herre, og jo ;terre be. ere, beit lettere bar.sørben for at trcenge. inb og. floppe 23anblebette... Vutbftcenbig 2ffgraftning tofter (tart 9.faftrcengelfer- og tung,xib og lan berfor itle»enter, i»eertfat i flerre.1tbftrcefoing ett.,wart. Roget maa bog. Nemt funne gjerd til. at tørre. horben,..r>eflpfølning.er at an-

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

A/s Stavanger Cementrarcfaforik. Kotjor, estetjor, Klaver, fjosbaanfl. Joh. Bannnison & Badas A!

A/s Stavanger Cementrarcfaforik. Kotjor, estetjor, Klaver, fjosbaanfl. Joh. Bannnison & Badas A! 3?^V - ' * U. mmi Mnlla, 18. ra«1911 Nr. M. Frsi AS'd verdenskjendte firma har vi modtat et parti av dot meget efterspurgte spisestel med blaa kant og DpAflfflllQ PsiiflOPCOfl Æl J %Jti ftacfall guldlinjer.

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

STUDENTERSAMFUNDETS TEATER

STUDENTERSAMFUNDETS TEATER STUDENTERSAMFUNDETS TEATER di111611(iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiii1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i11111111111111111111111111i111111111111111111111 1 [1111 Høstrevyen 1921

Læs mere

Tekster. 1. Jeg vil bare se dig sidde i min sofa Tekst og musik: Helena Ljunggren. 2. Et spor i den nyfaldne sne Tekst og musik: Helena Ljunggren

Tekster. 1. Jeg vil bare se dig sidde i min sofa Tekst og musik: Helena Ljunggren. 2. Et spor i den nyfaldne sne Tekst og musik: Helena Ljunggren Tekster 1. Jeg vil bare se dig sidde i min sofa Jeg kan godt blive imponeret over alt det, du kan og vil, og i kunsten at kurtisere der ved du os lig, hvad der skal til. Men jeg vil bare se dig sidde i

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

Forleggerene Ejendom for alle Lande WILHELM HANSEN. MUSIK.FORLAG. KOBENHAVN

Forleggerene Ejendom for alle Lande WILHELM HANSEN. MUSIK.FORLAG. KOBENHAVN JULENS MELODER Pag. Niels W. Gade: Jule4lokkerne........................ 3 Henrik Rung: Kimer, Klokker. N. F. S. Gmndtvig............... 4 Franz Gruber: Glade Jul. B. S. ngemann................... 5 Tysk

Læs mere

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il dem, havde taget i Brug i Holland. Herimod Mærker udtales: indvendtes dut bl. a. fra Sagsogtes Side,,,Der skal indi ømmes en Frist pan gæh al 13. Februar 1924. Under den for, at ond Tro foreligger. det

Læs mere

Jeg vil prise dit navn

Jeg vil prise dit navn Jeg vil prise dit navn Vekselsange til messen Gregorianiserende vekselsange til alle tre kirkeårs søn- og helligdage samt Påskeliturgien Udarbejdet af Jette Thomsen Jeg vil prise dit navn Vekselsange til

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt HEJ SØSTER 1. HEJ SØSTER Hej, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen med fletningerne langt nede i postkassen hej, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk og sikkerhedsnålen

Læs mere

som er specielt vigtige når det gælder børn, som er udsat for omsorgssvigt. Forsk ning som undersøger hvor dan omsorgssvigt

som er specielt vigtige når det gælder børn, som er udsat for omsorgssvigt. Forsk ning som undersøger hvor dan omsorgssvigt Fag ar tik kel Gun hild Kath rine Win ther Skog li Barne- og ung doms psy kia trisk po li kli nikk Lil le ham mer, Sy ke hu set Inn lan det HF Me re te Glen ne Øie Di vi sjon Psy kisk Helse vern, Sy ke

Læs mere

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå http://naustdal.slekt.name/ Edited by Sigmund Svoen Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå Marianne, gift på Fitje 1888 med Kristoffer Ullaland frå bruk nr. 1. på Ullaland. Dei reiste til Amerika

Læs mere

Sjølundkirkens lovsange

Sjølundkirkens lovsange Sjølundkirkens lovsange 6. oktober 2011 Indhold Notater... 4 Alle som tørster... 5 Almægtig Gud... 6 Alt bli r stille... 7 Børnekirkesangen... 8 et her er en go dag... 9 in, din er æren... 10 in himmel,

Læs mere

FRIESIA , HEFTE 5 BIND I. ! ~ c: _; NORDISK MYKOLOGISK TIDSSKRIFT KØBENHAVN 1936

FRIESIA , HEFTE 5 BIND I. ! ~ c: _; NORDISK MYKOLOGISK TIDSSKRIFT KØBENHAVN 1936 FRIESIA NORDISK MYKOLOGISK TIDSSKRIFT BIND I, HEFTE 5 KØBENHAVN 1936! ~ c: _; INDHOLD Seth Lundell: "Svamplokaler vid Femsjo", Ett efterlamnat manuskript av Elias Fries 259 M. P. Christiansen: Melanomphalia

Læs mere

Stortinget. Stemmerett for kvinner

Stortinget. Stemmerett for kvinner Utsnitt av lovforslag, komite-innstillinger og debatter i Stortinget om Stemmerett for kvinner 17. mai 1814-11. juni 1913 AlS O. FREDR. ARNESEN BOK- OG AKCIDENSTRYKKERI Takk I 1963 er det 50 år sidan

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Sigbjørn Obstfelder: To novelletter

Sigbjørn Obstfelder: To novelletter bokselskap.no Sigbjørn Obstfelder: To novelletter Teksten er lastet ned fra bokselskap.no Sigbjørn Obstfelder To novelletter 1895 Liv Sletten Liv Der er i en stor by dunkle kroge, afsides gader med forunderlige

Læs mere

Prædiken / langfredag 2015 / Musikgudstjeneste med Stabat Mater af Pergolesi.

Prædiken / langfredag 2015 / Musikgudstjeneste med Stabat Mater af Pergolesi. Prædiken / langfredag 2015 / Musikgudstjeneste med Stabat Mater af Pergolesi. I kirkebladet står der i omtalen af gudstjenesten i dag, at en ikon med Maria tilbage i 1995 græd i 8 måneder inde i København,

Læs mere

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG.

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. EN af Dansk Folkemindesamlings største Skatte er Sv. Grundtvigs store Samling af Folkeminder fra alle Landets Egne,

Læs mere

30-01-2014, 10:14:53 : Linda Videregående uddannelse 30-01-2014, 10:14:54 Vejleder : Velkommen til evejledning. 30-01-2014, 10:15:31 Vejleder Vibeke:

30-01-2014, 10:14:53 : Linda Videregående uddannelse 30-01-2014, 10:14:54 Vejleder : Velkommen til evejledning. 30-01-2014, 10:15:31 Vejleder Vibeke: 30-01-2014, 10:14:53 : Linda Videregående uddannelse 30-01-2014, 10:14:54 Vejleder : Velkommen til evejledning. 30-01-2014, 10:15:31 Vejleder Vibeke: er nu klar til at chatte med dig. 30-01-2014, 10:15:37

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere