This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use."

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende Opkald Meddelelser Billedbehandling Underholdning Tilslutningsmuligheder Flere funktioner Fejlfinding Vigtige oplysninger Indeks Du kan få support, oplysninger og indhold, som kan downloades, på 1

3 Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Denne brugervejledning er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB eller dets datterselskab uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB eller dets datterselskab forbeholder sig retten til uden forudgående varsel at foretage forbedringer og ændringer i brugervejledningen, som skyldes typografiske fejl, unøjagtigheder i de aktuelle informationer eller forbedringer af programmer og/eller udstyr. Eventuelle ændringer vil dog blive medtaget i nye udgaver af denne brugervejledning. Alle rettigheder forbeholdes. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2006 Publikationsnummer: DA/LZT R1A Bemærk! Nogle af de tjenester, der er beskrevet i denne brugervejledning, understøttes ikke af alle net. Dette gælder også GSM's internationale nødopkalds nummer 112. Kontakt din netoperatør eller tjenesteudbyder, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan bruge en bestemt tjeneste eller ej. Læs kapitlerne Vejledning i sikker og effektiv brug og Begrænset ansvar, før du bruger din mobiltelefon. Illustrationerne er kun vejledende, og de afbildede telefoner viser ikke nødvendigvis den faktiske telefon. Med denne mobiltelefon kan du hente, gemme og videresende flere former for indhold, f.eks. ringetoner. Brugen af et sådant indhold kan være begrænset af eller forbudt pga. en evt. tredjeparts rettigheder, herunder f.eks. pga. ophavsretslige begrænsninger. Du, og ikke Sony Ericsson, har det fuldstændige ansvar for det ekstra indhold, som du henter ned til eller videresender fra din mobiltelefon. Inden du anvender dette ekstra indhold, skal du kontrollere, at de formål, du har tænkt dig at anvende telefonen til, er licenseret eller på anden måde godkendt. Sony Ericsson garanterer ikke for nøjagtigheden, troværdigheden eller kvaliteten af et sådant ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. Sony Ericsson kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for et evt. misbrug af dette ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. 2

4 PlayNow og MusicDJ er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Ericsson Mobile Communications AB. Bluetooth er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG Inc. T9 Text Input er et varemærke eller et registreret varemærke, der tilhører Tegic Communications. T9 Text Input er givet i licens til et eller flere af følgende: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No B; Hong Kong Standard Pat. No. HK ; Republic of Singapore Pat. No ; Euro.Pat. No ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB. Yderligere patenter afventer godkendelse på verdensplan. Java og alle Java-baserede varemærker og logoer er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Sun Microsystems, Inc. i USA og andre lande. Slutbrugerlicensaftale gældende for Sun Java JME. 1 Begrænsninger: Softwaren er fortrolig og ophavsretligt beskyttet information tilhørende Sun, og ejendomsretten til alle kopier af Softwaren tilhører Sun og/eller Suns licensgivere. Kunden må ikke foretage modificering, dekompilering, disassemblering, dekryptering, dataudtrækning eller på anden måde foretage reverse engineering af Softwaren. Softwaren må ikke - hverken i sin helhed eller som en del - udlejes, tildeles eller gives i underlicens. 2 Eksportregulativer: Softwaren, herunder tekniske data vedrørende Softwaren, er underlagt eksportkontrollovgivningen i USA, herunder U.S. Export Administration Act og de tilhørende regulativer, og Softwaren kan være underlagt eksport- eller importregulativer i andre lande. Kunden accepterer at overholde disse regulativer strengt og anerkender at have ansvar for at opnå de påkrævede licenser til at eksportere, geneksportere eller importere Softwaren. Softwaren må ikke downloades eller på anden måde eksporteres eller geneksporteres (i) til Cuba, Irak, Iran, Nordkorea, Libyen, Sudan, Syrien (denne liste kan fra tid til anden underkastes revision) eller til statsborgere i eller personer bosiddende i de nævnte lande 3

5 eller til noget andet land/område, som USA opretholder eksportembargo imod; eller (ii) til personer, der findes på USAs finansministeriums liste over særligt udvalgte nationer (the U.S. Treasury Department's list of Specially Designated Nations) eller USAs handelsministeriums oversigt over personer, som det er forbudt at gøre forretning med (U.S. Commerce Department's Table of Denial Orders). 3 Begrænsede rettigheder: Brug, kopiering eller fremvisning foretaget af USA's regering er underlagt de begrænsninger, som findes i Rights in Technical Data and Computer Software Clauses i DFARS (c) (1) og FAR (c) (2). En del af Softwaren i dette produkt er ophavsretligt beskyttet materiale tilhørende SyncML initiative Ltd. ( ). Alle rettigheder forbeholdes. Andre produkt- og virksomhedsnavne, der er nævnt heri, kan være varemærker tilhørende de respektive ejere. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives heri, forbeholdes. 4

6 Symboler i brugervejledningen Følgende vejledende symboler vises i denne brugervejledning: } Brug navigeringstasterne til at rulle og vælge med % 14 Navigering i menuerne. Tryk midt på navigeringstasten. Tryk navigeringstasten op. Tryk navigeringstasten ned. Tryk på navigeringstasten til venstre. Tryk på navigeringstasten til venstre. % Se også side... Bemærk Angiver, at en tjeneste eller funktion er net- eller abonnementsafhængig. Derfor er alle menuer muligvis ikke tilgængelige på din telefon. Du kan få flere oplysninger hos netoperatøren. 5

7 Lær din telefon at kende Navigeringstast Tilbagetast Infrarød port Valgtast C-tast Lydstyrkeknapper Valgtast Aktivitetsmenutast Mikrofon Til/fra-tast Oplader og USB-stik 6

8 Kameraets objektiv Ikondisplay Eksternt display Ikondisplayet lyser, når telefonen er i lydløs tilstand, og viser oplysninger om nye hændelser og batteriopladning. Det eksterne display viser oplysninger som f.eks. klokkeslæt. Tryk på en lydstyrkeknap for at aktivere det eksterne display. 7

9 Menuoversigt PlayNow * Internet* Underholdning Onlinetjenester* Spil MusicDJ Optag lyd Kamera Meddelelser Kameraalbum Skriv ny Indbakke RSS-læser Kladder Udbakke Sendte medd. Gemte meddel. Mine venner* Kald talemedd. Skabeloner Indstillinger Filhåndtering Kontakter** Alarmer Kameraalbum Ny kontakt Ringesignaler Billeder Temaer Websider Spil Programmer Anden Opkald*** Organizer Indstillinger Alle fane Besvarede fane Udgående opkald fane Mistede fane Programmer Kalender Opgaver Noter Regnemaskine Synkronisering Timer Stopur Kodehukomm. Generelt Lyde og alarmer Visning Opkald Forbindelser* 8

10 * Visse menuer er operatør-, net- og abonnementsafhængige. ** Indstillinger, når der er angivet standardindstillinger for telefonkontakter. Indstillinger ændres, når der er angivet standardindstillinger for SIM-kontakter. *** Brug navigeringstasten til at flytte mellem faner i undermenuer. Yderligere oplysninger % 14 Navigering i menuerne. Ikoner på statuslinjen Ikon Beskrivelse GSM-nettets signalstyrke. Batteristatus. Batteriopladning vises sammen med batteristatuskonet. Mistede indgående opkald. Opkalds- og meddelelsesadvarsler slået fra, alarm slået til. SMS modtaget. modtaget. MMS modtaget. Igangværende opkald. Kalenderpåmindelse. Påmindelse om opgave. 9

11 Samling af telefonen For at kunne bruge telefonen skal du isætte SIM-kortet og batteriet. SIM-kort Du modtager et SIM-kort (Subscriber Identity Module), når du opretter et abonnement hos en netoperatør. SIM-kortet holder bl.a. styr på dit telefonnummer, de tjenester, der er inkluderet i dit abonnement, og dine kontaktoplysninger. Gem kontaktoplysningerne på SIM-kortet, inden du tager det ud af en anden telefon. Kontakterne kan være gemt i telefonens hukommelse % 22 Kontakter. Sådan isættes SIM-kort og batteri 1 Tag batteridækslet af. 2 Sæt SIM-kortet ned i holderen, så kontakterne vender nedad. 3 Isæt batteriet, så mærkaten vender opad og stikkene vender mod hinanden. 4 Skub batteridækslet på plads. 10

12 Sådan oplades batteriet 30 min. 2,5 t. 1 Tilslut opladerens stik til telefonen og strømforsyningsnettet. Lynsymbolet på opladerens stik skal vende opad. 2 Det kan tage 30 minutter, før batteriikonet vises på skærmen. 3 Vent ca. 2,5 timer, eller indtil batteriikonet viser fuld opladning. 4 Tag opladerens stik ud ved at vippe det opad. Nogle funktioner bruger mere batteristrøm end andre, så telefonen skal lades op oftere. Tale- og standbytid kan med tiden blive kortere, og det kan være nødvendigt at udskifte batteriet. Brug kun batterier, der er godkendt af Sony Ericsson. % 76 Batteri. 11

13 PIN-kode Du skal muligvis have en PIN-kode (personligt identifikationsnummer) til SIM-kortet af netværksoperatøren. Når du indtaster PIN-koden, vises hvert enkelt ciffer som en stjerne (*), medmindre den starter med nødopkaldsnummercifre, f.eks. 112 eller 911. Dette skyldes, at du kan foretage nødopkald uden at indtaste en PIN-kode. % 22 Nødopkald. Tryk på for at slette numre. Hvis du indtaster PIN-koden forkert tre gange i træk, spærres SIM-kortet % 64 SIM-kortlås. Sådan tænder og slukker du telefonen 1 Tryk på og hold nede for at tænde og slukke telefonen. 2 Indtast PIN-koden til dit SIM-kort, hvis du bliver bedt om det. 12

14 3 Vælg sproget til telefonens menuer ved den første opstart. 4 } Ja hvis opsætningsguiden skal hjælpe dig med instruktioner og tip. Telefonen er nu i standbytilstand, og du kan foretage og modtage opkald. Vælg Overfør indst. for at modtage de indstillinger automatisk, du skal bruge til MMS og internet. Der overføres ingen personlige data til og behandles ingen personlige data af Sony Ericsson. Kontakt netoperatøren eller tjenesteudbyderen for at få flere oplysninger. Menuen Luk ned Brug nedlukningsmenuen for at slukke for telefonen, slå lydløs tilstand til eller aktivere en profil. Der er flere oplysninger om profiler i % 60 Profiler. Sådan åbnes nedlukningsmenuen Tryk på, og vælg en indstilling på listen. Foretage opkald Under et indgående opkald lyser tastaturet og den yderste kant på telefonen % 49 Lyseffekter. Sådan foretages og modtages opkald Indtast et områdenummer og et telefonnummer. } Kald op for at foretage opkaldet. } Afsl opk for at afslutte opkaldet. } Svar, når telefonen ringer for at besvare opkaldet. 13

15 Hjælp i telefonen Der er altid hjælp og oplysninger at hente i telefonen. Sådan bruger du opsætningsguiden Vælg fra standby Menu } Indstillinger } Generelt } Opsætningsguide, og vælg en indstilling. Overfør indst. eller Basisopsætning eller Tip og tricks. Sådan får du vist oplysninger om funktioner Gå til en funktion } Info, hvis den findes. Navigering i menuerne Hovedmenuer vises som ikoner. Nogle undermenuer har faner. Tryk midt på navigeringstasten for at gå til hovedmenuerne fra standby eller vælge menupunkter. Tryk på,, eller for at rulle gennem menuer og faner. Tryk på for at gå et niveau tilbage i menuerne eller for at afslutte en funktion eller et program. Tryk på og hold den nede for at vende tilbage til standby. 14

16 Tryk på for at vælge de indstillinger, der vises på skærmen lige over disse taster. Tryk på for at slette punkter. Rul til et menupunkt } Info for at få hjælp til valgte funktioner. } Mere for at få adgang til en liste med indstillinger. Genveje Fra standby kan du bruge de foruddefinerede genvejstaster til at gå direkte til en funktion: Tryk på for at starte kameraet. Tryk på for at skrive en ny tekstbesked. Tryk på for at tilføje en ny kontakt. Sådan redigeres en standbygenvej 1 Vælg fra standby Menu } Indstillinger } Generelt } Genveje. 2 Vælg en genvej, du vil redigere } Rediger. 3 Gå til og vælg en funktion } Genvej. Aktivitetsmenu Brug aktivitetsmenuen for at få vist og håndtere nye hændelser og få adgang til bogmærker og genveje. Sådan åbnes aktivitetsmenuen Tryk på, og brug og til at vælge en fane. 15

17 Aktivitetsmenuens faner Nye hænd. f.eks. mistede opkald og nye meddelelser. Igangv. prog. programmer, der kører i baggrunden. Mine genveje genveje, du kan tilføje, slette og anbringe i en anden rækkefølge. Internet få adgang til internettet og dine bogmærker. Hvis du ønsker, at nye hændelser skal vises som pop-up-tekst og ikke i aktivitetsmenuen, Menu } Indstillinger } Generelt } Nye hændelser } Pop-up. Filhåndtering Filer, f.eks. billeder, lyd, temaer, spil og programmer, gemmes i mapper i telefonens hukommelse i filhåndteringen. Ukendte filer gemmes i mappen Anden. Filoplysninger Hvis en fil er beskyttet, kan den muligvis ikke kopieres eller sendes. Du kan få vist filoplysningerne ved at markere filen } Mere } Oplysninger. Sådan flytter eller kopierer du en fil 1 Vælg Menu } Filhåndtering i standby. Vælg en mappe, og gå til en fil } Mere } Håndter fil. 2 Vælg Flyt eller Kopier. 3 Vælg en mappe eller } Ny mappe. 4 Navngiv mappen } OK. 5 } Sæt ind. 16

18 Sådan markeres flere filer 1 Vælg Menu } Filhåndtering i standby, og vælg en fil } Mere } Marker. 2 } Marker flere eller } Marker alle. Du vælger filer ved at rulle og } Marker eller } Fjern mrk. Sådan kontrollerer du hukommelsens status Vælg fra standby Menu } Filhåndtering } Mere } Hukomm.status. Overførsel af filer Yderligere oplysninger % 57 Overførsel af filer. Sprog Vælg det sprog, som telefonmenuer vises på, og der skrives på. Sådan ændrer du telefonens sprog Vælg i standby Menu } Indstillinger } Generelt } Sprog } Telefonens sprog vælg et sprog. Tryk i standby på 0000 for engelsk, eller tryk på 8888 for automatisk valg af sprog. Sådan vælges indtastningssprog 1 Vælg fra standby Menu } Indstillinger } Generelt } Sprog } Skrivesprog. 2 Gå til og } Marker for at vælge sprog } Gem. 17

19 Indtastning af bogstaver Sådan indtaster du bogstaver vha. flere tryk Gå til en funktion, hvor det er muligt at indtaste tekst, f.eks. Menu } Meddelelser } Skriv ny } SMS. Tryk på, indtil det ønskede tegn vises. Tryk på for at skifte mellem store og små bogstaver. Tryk på og hold nede for at indtaste tal. Tryk på for at slette bogstaver og tal. Tryk på for at tilføje et mellemrum. Tryk på for at indtaste de mest almindelige tegnsætningstegn. Tryk på og hold nede for at ændre indtastningsmetoden. T9 Text Input T9 Text Input-metoden benytter en indbygget ordbog til at genkende de oftest brugte ord med den tastsekvens, du taster. På den måde behøver du kun trykke én gang på tasten, selvom det ønskede bogstav ikke er det først på tasten. Sådan indtastes bogstaver vha. T9 Text Input 1 Gå til en funktion, hvor det er muligt at indtaste tekst, f.eks. Menu } Meddelelser } Skriv ny } SMS. 2 Hvis du f.eks. vil skrive ordet Jane, skal du trykke på,,,. 3 Hvis det viste ord ikke er det, du ønsker, skal du trykke på eller flere gange for at se andre muligheder. Tryk på for at acceptere et ord og tilføje et mellemrum. Tryk på for at acceptere et ord uden at tilføje et mellemrum. 18

20 4 Fortsæt med at skrive meddelelsen. Tryk på og derefter på eller flere gange for at indtaste et tegnsætningstegn Tryk på for at acceptere og tilføje et mellemrum. Sådan føjes der ord til T9 Text Input-ordbogen 1 Mens der indtastes bogstaver } Mere } Stav ord. 2 Rediger ordet vha. flere tastetryk. Brug og for at navigere mellem bogstaver. Tryk på for at slette et tegn. Tryk på og hold den nede for at slette hele ordet. 3 } Indsæt, når du har redigeret ordet. Ordet føjes til T9 Text Input-ordbogen. Næste gang, du indtaster dette ord vha. T9 Text Input, vises det som i forslagene. Sådan vælger du en anden indtastningsmetode. Tryk på og hold nede for at vælge en anden indtastningsmetode. Indstillinger ved indtastning af bogstaver } Mere for at få vist indstillinger, mens der indtastes bogstaver. 19

21 Opkald Sådan foretager og modtager du opkald Tænd telefonen og kontroller, at den er inden for nettets rækkevide, så der kan foretages og modtages opkald % 12 Sådan tænder og slukker du telefonen. Telefonnummeret vises, hvis dit abonnement omfatter en Vis nummer-tjeneste, og nummeret på den person, der foretager opkaldet, identificeres. Hvis nummeret er gemt i Kontakter, vises der oplysninger som f.eks. navn, nummer, billede og lyseffekt (hvis en sådan er tildelt). Hvis nummeret er hemmeligt, står der Hemmeligt nr. på displayet. Sådan foretages et opkald 1 Indtast et telefonnummer (eventuelt med international landekode og områdenummer) } Kald op for at foretage opkaldet. 2 Luk telefonen eller } Afsl opk for at afslutte opkaldet. Sådan kalder du op til et nummer igen Hvis forbindelsen mistes, vises Prøv igen? } Ja. Hold ikke telefonen ind til øret, mens du venter. Når et opkald går igennem, høres et tydeligt signal. Sådan besvarer du et opkald Åbn telefonen eller } Svar, hvis telefonen allerede er åben. Sådan afviser du et opkald Luk telefonen, } Optaget eller tryk to gange på en lydstyrkeknap. 20

22 Sådan ændrer du højttalerens lydstyrke Tryk på eller for at øge eller mindske lydstyrken. Sådan vælges flere indstillinger under et opkald } Mere, og vælg en indstilling. Sådan slår du mikrofonen fra Tryk på og hold nede. Tryk på og hold nede igen for at genoptage samtalen. Sådan bruger du højttaleren under et taleopkald } Mere } Slå højttaler til eller } Slå højttaler fra. Mistede opkald Hvis du mister et opkald, vises det i aktivitetsmenuen, hvis Nye hændelser er indstillet til Aktivitetsmenu. } Kald op for at kalde det mistede nummer op. Mistede opkald: vises, hvis Nye hændelser er indstillet til Pop-up. } Ja for at få vist de mistede opkald på en liste nu eller } Nej for at få dem vist senere. % 15 Aktivitetsmenu. Opkaldsliste Oplysninger om de seneste opkald gemmes på opkaldslisten. Sådan ringer du til et nummer fra opkaldslisten } Opkald fra standby, og vælg en fane. Gå til et navn eller et nummer } Kald op. Sådan føjer du et nummer fra opkaldslisten til kontakter 1 Fra standby } Opkald, og vælg en fane. 2 Gå til det nummer, du vil tilføje } Mere } Gem nummer. 3 Vælg en kontakt, som nummeret skal tilføjes, eller } Ny kontakt. 21

23 Nødopkald Din telefon understøtter internationale nødopkaldsnumre, f.eks. 112 og 911. Disse numre kan normalt benyttes til nødopkald i alle lande, uden at der er isat et SIM-kort, hvis et GSM-net er inden for rækkevidde. I nogle lande bruges der muligvis andre nødopkaldsnumre. Din netoperatør kan have gemt ekstra lokale nødopkaldsnumre på SIM-kortet. Sådan foretages et nødopkald Tast f.eks. 112 } Kald op. Sådan får du dine lokale nødopkaldsnumre vist Vælg i standby Menu } Kontakter } Mere } Indstillinger } Specielle numre } Nødopkaldsnumre. Kontakter Sådan tilføjes en kontakt 1 Vælg fra standby Menu } Kontakter } Ny kontakt } Tilføj. 2 Vælg Navn: } Tilføj indtast et navn } OK. 3 Vælg Nyt nummer: } Tilføj indtast et nummer } OK. 4 Hvis der kun er tale om telefonkontakter, skal der vælges en indstilling. Gennemgå fanerne, og vælg felter for at indtaste flere oplysninger. } Mere } Tilføj symbol og vælg et symbol } Indsæt for at tilføje symboler som } Gem for at gemme kontakten. Indtast plustegnet (+) og landekoden sammen med alle numre. % 18 Indtastning af bogstaver. 22

24 Sådan føjer du et billede, en lyseffekt eller et ringesignal til en telefonkontakt. 1 Vælg Menu } Kontakter i standby, og vælg en kontakt. 2 } Mere } Rediger kontakt. 3 Brug og for at gå til den relevante fane. 4 } Billede, Ringesignal eller Lyseffekt } Tilføj. 5 Vælg et billede, en lyd eller en lyseffekt } Gem for at gemme kontakten. Sådan angiver du standardnummeret for en telefonkontakt Hvis du vil angive det første telefonnummer, der skal vises for en kontakt, Menu } Kontakter og gå til kontakten } Mere } Standardnummer, og vælg et nummer. Sådan tilføjer du dit eget visitkort 1 Vælg fra standby Menu } Kontakter } Mere } Indstillinger } Mit visitkort. 2 Angiv oplysningerne til dit visitkort } Gem. Sådan sender du dit visitkort Vælg i standby Menu } Kontakter } Mere } Indstillinger } Mit visitkort } Send mit visitkort. Sådan indstiller du en påmindelse om en fødselsdag for en kontakt 1 Vælg Menu } Kontakter i standby, og gå til en kontakt. 2 } Mere } Rediger kontakt. 3 Brug for at gå til den relevante fane, og vælg Fødselsdag: } Tilføj. 4 Indstil dato og påmindelse } Gem. 23

25 Sådan kalder du op til en telefonkontakt 1 Vælg Menu } Kontakter i standby. gå til eller indtast de første bogstaver i den kontakt, du vil ringe op til. 2 Brug og til at vælge et nummer } Kald op. Sådan kaldes der op til en SIM-kontakt Hvis SIM-kontakter er standard, Menu } Kontakter, skal du gå til eller indtaste de første bogstaver i en kontakt. Hvis kontakten er fremhævet } Kald op. Hvis Kontakter er standard, Menu } Kontakter } Mere } Indstillinger } SIM-kontakter, skal du gå til eller indtaste de første bogstaver i en kontakt. Hvis kontakten er fremhævet } Kald op. Håndtering af kontakter Du kan vælge, hvilke kontaktoplysninger - Kontakter eller SIM-kontakter - der vises som standard. SIM-kontakter indeholder kun navne og numre. De gemmes på SIM-kortet. Kontakter kan indeholde navne, numre og personlige oplysninger. De gemmes i telefonens hukommelse. Sådan vælger du standardkontakter 1 Vælg Menu } Kontakter } Mere } Indstillinger } Avanceret } Standardkontakter i standby. 2 Vælg Kontakter eller SIM-kontakter. Sådan kopieres navne og numre til SIM-kortet 1 Vælg i standby Menu } Kontakter } Mere } Indstillinger } Avanceret } Kopier til SIM-kort. 2 Vælg Kopier alt, Kopier en kontakt eller Kopier et nummer. 24

26 Alle eksisterende oplysninger på SIM-kortet erstattes, når alle kontakter kopieres fra telefonen til SIM-kortet. Sådan kopierer du SIM-kontakter til telefonens kontakter 1 Vælg i standby Menu } Kontakter } Mere } Indstillinger } Avanceret } Kopier fra SIM. 2 Vælg Kopier alle, Kopier en kontakt eller Kopier et nummer. Sådan gemmer du automatisk kontakter på SIM-kortet 1 Vælg i standby Menu } Kontakter } Mere } Indstillinger } Avanceret } Autogem på SIM. 2 Vælg Til. Sådan sender du kontakter Hvis du vil sende en kontakt, du har valgt, } Mere } Send kontakt og vælg en overførselsmetode. Hvis du vil sende alle kontakter, Menu } Kontakter } Mere } Indstillinger } Avanceret } Send alle kontakt. og vælg en overførselsmetode. Sådan redigerer du en telefonkontakt 1 Vælg Menu } Kontakter i standby, og vælg en kontakt } Mere } Rediger kontakt. 2 Vælg en fane, og rediger oplysningerne } Gem. Sådan redigerer du en SIM-kontakt 1 Hvis SIM-kontakter er standard, Menu } Kontakter, eller hvis Kontakter er standard, Menu } Kontakter } Mere } Indstillinger } SIM-kontakter. 2 Vælg det navn og nummer, du vil redigere. 3 } Mere } Rediger kontakt, og rediger navnet og nummeret. 25

27 Sådan sletter du kontakter Tryk på for at slette en markeret kontakt. Hvis du vil sende alle kontakter, Menu } Kontakter } Mere } Indstillinger } Avanceret } Slet alle kontakter } Ja og } Ja. Navne og numre på SIM-kortet slettes ikke. Sådan kontrollerer du hukommelsens status Vælg i standby Menu } Kontakter } Mere } Indstillinger } Avanceret } Hukomm.status. Antallet af poster, du kan gemme i telefonen eller på SIM-kortet, afhænger af den tilgængelige hukommelse. Synkronisering af kontakter Yderligere oplysninger, % 53 Synkronisering. Hurtigopkald Gem numre i positionerne 1-9 for at få nem adgang til dem. Sådan angives eller erstattes hurtigopkaldsnumre 1 Vælg fra standby Menu } Kontakter } Mere } Indstillinger } Hurtigkald. 2 Gå til en position } Tilføj eller } Mere } Erstat, og vælg et telefonnummer. Sådan foretages hurtigopkald Indtast et hurtigopkaldsnummer (1-9) fra standby } Kald op. 26

28 Talemeddelelse Hvis dit abonnement omfatter en telefonsvarertjeneste, kan de personer, der ringer til dig, lægge en voic , når du ikke kan besvare et opkald. Sådan indtaster du nummeret på din talemeddelelsestjeneste Tryk på og hold } Ja nede, indtast nummeret } OK. Du kan få oplyst nummeret hos din tjenesteudbyder. Sådan kalder du op til talemeddelelsestjenesten Hvis du har indtastet nummeret til din talemeddelelsestjeneste, skal du trykke på og holde nede. Sådan kontrollerer du nummeret til din talemeddelelsestjeneste Vælg fra standby Menu } Meddelelser } Indstillinger } Talemedd.nr. Viderestilling af opkald Du kan viderestille opkald, f.eks. til en telefonsvarertjeneste. Når funktionen Begræns opkald er aktiveret, er visse indstillinger for viderestilling af opkald ikke tilgængelige. Sådan aktiveres en viderestilling af opkald 1 Vælg fra standby Menu } Indstillinger } Opkald } Viderestil opkald. 2 Vælg en opkaldstype og en indstilling for viderestilling } Aktiver. 3 Indtast telefonnummeret, som dine opkald skal viderestilles til, } OK eller } Slå op for at finde en kontakt. 27

29 Sådan deaktiveres en viderestilling af opkald Gå til indstillingen for viderestilling } Deaktiver. Sådan kontrolleres alle indstillinger for viderestilling Vælg fra standby Menu } Indstillinger } Opkald } Viderestil opkald } Kontroller alt. Flere opkald på samme tid Du kan håndtere flere opkald samtidigt. Tjenesten Opkald venter Hvis funktionen er slået til, hører du et bip, hvis du modtager yderligere et opkald. Sådan aktiverer du tjenesten Opkald venter Vælg i standby Menu } Indstillinger } Opkald } Håndter opkald } Opkald venter } Aktiver. Sådan foretages et nyt opkald } Mere } Parker for at parkere det igangværende opkald. Indtast det nummer, du vil kalde op } Kald op. Modtagelse af opkald nr. 2 Når du modtager yderligere et opkald, kan du gøre følgende: } Svar og parkere det igangværende opkald. } Optaget for at afvise og fortsætte det igangværende opkald. } Erstat aktive opk. for at besvare og afslutte det igangværende opkald. 28

30 Håndtering af to opkald Hvis du har et igangværende opkald og et parkeret opkald, kan du: } Mere } Skift for at skifte mellem de to opkald. } Mere } Forbind opkald for at forbinde de to opkald. } Mere } Overfør opkald for at overføre de to opkald. Din forbindelse til de to opkald afbrydes. Spørg netværksoperatøren, om denne funktion understøttes. } Afsl opk } Ja for at modtage det parkerede opkald. } Afsl opk } Nej for at afslutte begge opkald. Du kan ikke besvare et tredje opkald uden at afbryde et af de to andre eller forbinde dem til en konference. Konferencer Du kan starte en konference ved at forbinde et igangværende og et parkeret opkald. Parker konferencen, og tilføj op til fem deltagere, eller foretag yderligere et opkald. Sådan forbindes de to samtaler til en konference } Mere } Forbind opkald. Sådan tilføjes en ny deltager 1 } Mere } Parker for at parkere tilsluttede opkald. 2 } Mere } Tilføj opkald, og ring til den næste person, du vil føje til opkaldet. 3 } Mere } Forbind opkald. 4 Gentag trin 1-3 for at tilføje flere deltagere. Sådan kobles en deltager ud } Mere } Afbryd deltager og vælg deltageren. 29

31 Sådan startes en privat samtale 1 } Mere } Tal med og vælg en deltager. 2 } Mere } Forbind opkald for at genoptage konferencen. To samtalelinjer Du kan foretage særskilte opkald fra forskellige telefonnumre, hvis dit abonnement understøtter en ALS (Alternate Line Service). Sådan vælges en linje Vælg i standby Menu } Indstillinger } Opkald, og vælg linje 1 eller 2. Sådan ændres navnet på en linje 1 Vælg fra standby Menu } Indstillinger } Visning } Rediger linjenavne. 2 Marker en af de linjer, du vil redigere. Opkaldstid Under et opkald vises opkaldets varighed på skærmen. Kontroller varigheden af det sidste opkald, udgående opkald og den samlede tid. Sådan kontrolleres opkaldstiden Vælg fra standby Menu } Indstillinger } Opkald } Tid og pris } Opkaldstimere. 30

32 Tonesignaler Du kan bruge tjenesterne til telefoniske bankforretninger eller til at betjene en telefonsvarer ved at sende tonesignaler under et opkald. Tryk på -, eller for at sende signaler. Tryk på for rydde skærmen, når opkaldet er afsluttet. Hvis du vil slå tonerne til eller fra under et opkald, } Mere, og vælg Deaktiver toner eller Slå toner til. Notesblok Brug skærmen som notesblok, hvor du kan indtaste et telefonnummer under et opkald. Når du afslutter opkaldet bliver nummeret stående på skærmen, så du kan kalde det op eller gemme. Vise eller skjule eget nummer Hvis dit abonnement understøtter tjenesten Vis nummer, kan du vælge at skjule dit telefonnummer, når du foretager opkald. Sådan tillades det at eget nummer vises eller skjules 1 Vælg fra standby Menu } Indstillinger } Opkald } Vis eller skjul nr. 2 Vælg Vis nummer, Skjul nummer eller Netstandard. 31

33 Meddelelser Din telefon understøtter forskellige meddelelsestjenester. Kontakt din tjenesteudbyder vedrørende de tjenester, du kan bruge, eller besøg for at få flere oplysninger. Hvis telefonens hukommelse er fyldt, skal du slette meddelelser eller , før du kan modtage nye % 35 Lange meddelelser. Tekstmeddelelser (SMS) SMS'er kan indeholde enkle billeder, animation, melodier og lydeffekter. Før du starter Netoperatøren oplyser et servicecenternummer til afsendelse og modtagelse af SMS'er. Det er muligvis allerede gemt på SIM-kortet, eller du kan selv tilføje det. Sådan indtaster du et servicecenternummer 1 Vælg fra standby Menu } Meddelelser } Indstillinger } SMS } Servicecenter. Nummeret vises, hvis det findes på SIM-kortet. 2 Hvis der ikke er noget nummer } Nyt servicecenter, og indtast nummeret inklusive det internationale + - præfiks og landekoden } Gem. Sådan skriver og sender du en SMS 1 Vælg fra standby Menu } Meddelelser } Skriv ny } SMS. 2 Skriv din meddelelse. Sådan indsætter du et objekt i din meddelelse, } Mere } Tilføj objekt. 3 } Fortsæt. (Hvis du vil gemme meddelelsen til senere, skal du trykke på og } Gem meddelelse for at gemme i Kladder). 32

34 4 Vælg Indtast telefonnr. for at angive nummeret på en modtager eller Opslag i Kontakter hente et nummer eller gruppe fra Kontakter. Du kan også vælge fra listen over de senest brugte modtagere. 5 } Mere } Avanceret vælg en indstilling } Rediger, og vælg en indstilling } Udført } Send for at ændre indstillingerne for din meddelelse, f.eks. bede om at få kvittering for at meddelelsen er sendt. Hvis du sender en meddelelse til en gruppe, skal du betale for hvert medlem af gruppen. % 32 Sådan skriver og sender du en SMS. Sådan kontrolleres leveringsstatus for en afsendt meddelelse 1 Vælg Menu } Meddelelser } Sendte medd. i standby, og vælg en meddelelse. 2 } Vis } Mere } Detaljer. Modtagelse af meddelelser Hvis du modtager en SMS eller MMS, der er overført automatisk, vises den i aktivitetsmenuen. Hvis Nye hændelser er indstillet til Pop-up, bliver du spurgt, om du vil læse meddelelsen. } Ja for at læse eller afspille meddelelsen nu eller } Nej for at gøre det senere. } Stop for at stoppe læsning eller afspilning af en MMS. Tryk på for at lukke meddelelsen. % 15 Aktivitetsmenu. Sådan kalder du op til et nummer i en meddelelse Marker telefonnummeret, der vises i meddelelsen, } Kald op. 33

35 Sådan gemmer du et objekt i en SMS 1 Vælg det objekt, du vil gemme } Mere, mens du læser en meddelelse. 2 Vælg Anvend (det markerede telefonnummer vises) } Gem nummer for at gemme et telefonnummer eller Gem billede for at gemme et billede eller Gem bogmærke for at gemme en webadresse. Sådan gemmer du meddelelser Hvis du vil gemme en meddelelse, du har valgt, } Mere } Gem meddelelse } Gemte medd. (SIM-kort) eller } Skabeloner (telefon). Hvis du vil gemme flere meddelelser i en mappe, skal du markere en meddelelse } Mere } Marker flere. Gå til og } Marker for at vælge meddelelser. } Mere } Gem meddelelser. Sådan sletter du meddelelser Tryk på for at slette en markeret meddelelse. Hvis du vil slette flere meddelelser i en mappe, skal du markere en meddelelse } Mere, vælge Slet alle medd. eller Marker flere. Hvis du markerer flere meddelelser, skal du gå til og } Marker for at markere meddelelserne. } Mere } Slet meddelelser. 34

36 Lange meddelelser Det tilladte antal tegn i en SMS afhænger af sproget, der skrives på. Du kan sende en længere meddelelse ved at kæde to eller flere meddelelser sammen. Du skal betale for hver meddelelse i en lang sammenkædet meddelelse. Du modtager muligvis ikke alle dele af en lang meddelelse på én gang. Spørg tjenesteudbyderen, hvor mange meddelelser, der kan sammenkædes. Sådan slår du lange meddelelser til Vælg i standby Menu } Meddelelser } Indstillinger } SMS } Maks. medd.lgd. } Maks. tilgæng. Billedmeddelelser (MMS) MMS'er kan indeholde tekst, billeder, kamerabilleder, lydoptagelser og signaturer. De sendes via MMS (Multimedia Messaging Service) til en mobiltelefon eller via . Afsenderens og modtagerens telefon skal have abonnementer, der understøtter MMS'er. Før du starter % 50 Indstillinger, hvis indstillingerne ikke allerede er i telefonen. 35

37 Oprettelse og afsendelse af MMS'er Vælg at skrive tekst og tilføje billeder, lyde, flere sider, en signatur eller vedhæftede filer. Sådan opretter og sender du en MMS 1 Vælg fra standby Menu } Meddelelser } Skriv ny } MMS. Gå til for at bruge værktøjslinjefunktionerne. Gå til eller for at vælge en indstilling. 2 Når meddelelsen er klar til at blive sendt } Fortsæt. 3 } Indtast -adr. eller } Indtast telefonnr. eller } Opslag i Kontakter for at hente et nummer eller en gruppe i Kontakter eller vælge på listen med de senest anvendte modtagere } Send. Du har de samme indstillinger for MMS'er som for SMS'er % 32 Tekstmeddelelser (SMS). Sådan opretter du din egen signatur til MMS'er 1 Vælg fra standby Menu } Meddelelser } Indstillinger } MMS. 2 } Signatur } Ny signatur for at oprette din signatur. Sådan gemmes et objekt i en MMS } Mere } Gem objekter, når en MMS vises, og vælg et objekt på den liste, der vises. Automatisk overførsel Vælg, hvordan MMS'erne skal overføres. Vælg i standby Menu } Meddelelser } Indstillinger } MMS } Autooverfør for at vælge en af følgende: Altid automatiske overførsel. Spørg v. roam spørg, om der skal overføres, hvis der ikke er forbindelse til eget net. 36

38 Aldrig ved roam. overfør ikke, når der ikke er forbindelse til eget net. Spørg altid bed om at overføre. Fra nye meddelelser vises som ikoner i indbakken. Vælg meddelelsen } Vis for at hente den. Talemeddelelser Du kan sende og modtage en lydoptagelse som en talemeddelelse. Afsenderens og modtagerens telefon skal have abonnementer, der understøtter MMS'er. Sådan optager og sender du en talemeddelelse 1 Vælg fra standby Menu } Meddelelser } Skriv ny } Talemeddelelse. 2 Optag din meddelelse } Stop. 3 } Send for sende meddelelsen. 4 Vælg Indtast -adr. for at indtaste en -adresse eller Indtast telefonnr. for at indtaste modtagerens nummer eller Opslag i Kontakter for at hente et nummer eller en gruppe fra Kontakter, eller vælg på listen med de senest anvendte modtagere. } Send. 37

39 Modtagelse af talemeddelelser Når du modtager en automatisk overført talemeddelelse, vises den i aktivitetsmenuen. Hvis Nye hændelser er indstillet til Pop-up, bliver du spurgt, om du vil høre talemeddelelsen. } Ja for at afspille meddelelsen nu eller } Nej for at afspille den senere. Tryk på for at lukke meddelelsen. Opret forbindelse til en POP3- eller IMAP4-mail-server for at sende og modtage med telefonen. Du kan bruge de samme -indstillinger som anvendes i computerens -program. Med en POP3- -konto hentes meddelelser til hver enkelt computer eller enhed, der bruges til adgang. Med en IMAP4- -konto kan meddelelser opbevares på serveren. Før du starter % 50 Indstillinger, hvis indstillingerne ikke allerede er i telefonen. Sådan skriver og sender du en 1 Vælg fra standby Menu } Meddelelser } } Skriv ny. 2 } Tilføj for at få adgang til Til: feltet. Vælg Indtast -adr. for at indtaste en -adresse eller Opslag i Kontakter for at finde en adresse i Kontakter. Du kan også vælge fra listen over de senest brugte modtagere. 3 Hvis du vil tilføje flere modtagere, } Rediger, derefter Til, Cc eller Bcc. 4 } Udført, når du har valgt modtagere. 38

40 5 Skriv emnet } OK. Skriv teksten } OK. 6 } Tilføj og vælg filen for at tilføje en vedhæftet fil. 7 } Fortsæt. Vælg Send eller Mere for at få vist indstillinger. Sådan modtager og læser du 1 Vælg fra standby Menu } Meddelelser } } Indbakke. 2 } Snd/mod, hvis indbakken er tom. } Mere } Send og modtag, hvis indbakken ikke er tom. 3 Vælg en meddelelse } Vis for at læse den. Sådan besvarer du en 1 Åbn -meddelelsen, } Svar. 2 Vælg, om du vil medtage den modtagne meddelelse. 3 Skriv din meddelelse } Fortsæt } Send. Sådan gemmer du et objekt eller vedhæfter en fil ien Vælg objektet } Mere, og vælg at gemme det, hvis du vil gemme en -adresse, et telefonnummer eller en webadresse. Marker meddelelsen } Mere } Vedhæftede filer for at gemme en vedhæftet fil. Marker den vedhæftede fil } Mere, og vælg en indstilling. 39

41 Sådan sletter du Tryk på for at slette en markeret meddelelse. Hvis du vil slette flere meddelelser i en mappe, skal du markere en meddelelse } Mere } Marker flere. Gå til og } Marker for at vælge meddelelser. } Mere } Marker til slet. Markerede meddelelser slettes, næste gang du opretter forbindelse til din -server. IMAP4-brugere: } Mere } Ryd indbakke for at slette meddelelser, der er markeret til sletning. Push Modtag besked i telefonen fra din -server, når du modtager ny , hvis din -udbyder understøtter dette. Sådan aktiverer du push -besked Hvis du bruger Send og modtag } Ja til at aktivere, hvis den er tilgængelig, eller Vælg i standby Menu } Meddelelser } } Indstillinger. Marker en konto, der skal redigeres, } Mere } Rediger konto } Avan. indstillinger } Push og vælg en indstilling. Mine venner Du kan få flere oplysninger hos din tjenesteudbyder eller på 40

42 Billedbehandling Kamera Telefonen har et digitalkamera til at tage billeder med, som du vil gemme eller sende. Brug et billede som pauseskærm, baggrundsbillede eller til at føje til et kontakt. Sådan starter du kameraet og tager et billede 1 Tryk på, eller vælg fra standby Menu } Kamera for at starte kameraet. 2 } Tag bill. for at tage et billede. Alle kamerabilleder gemmes i Menu } Kameraalbum. 3 Tryk på for at tage et billede mere. 4 Tryk på, og hold den nede, for at stoppe kameraet. Du kan redigere kameragenvejen på navigeringstasten % 15 Sådan redigeres en standbygenvej. 41

43 Sådan justeres lysstyrken Brug lydstyrkeknapperne til at forøge eller formindske lysstyrken. Du får muligvis sort skærm, eller billedet forvrænges, hvis du tager et billede i kraftigt lys, f.eks. i direkte sollys eller i lyset fra en lampe i baggrunden. Kameraindstillinger } Mere for at få vist indstillingerne, når kameraet er aktiveret: Vis alle billeder vise alle kamerabilleder. Nat-tilstand forbedre billedkvaliteten i dårlig belysning med længere eksponeringstid. Selvtimer billedet tages et par sekunder efter, at du har trykket på kameraknappen. Effekter vælge forskellige effekter til billedet. Hvidbalance justere farverne efter lysforholdene. Vælg Auto, Dagslys, Overskyet, Fluorescerende eller Glødelampe. Billedkvalitet vælg billedkvaliteten Normal eller Fin. Lukkerlyd vælge en anden lukkerlyd. Lagring og afsendelse af billeder Når du har taget et billede, gemmes det i Kameraalbum. Du kan sende billedet straks i en MMS. Sådan udveksler du billeder ved hjælp af andre overførselsmetoder % 44 Udveksling af billeder. 42

44 Din personlige blog Du kan udgive dine billeder på en såkaldt blog, der er din personlige webside. Telefonen opretter bloggen for dig. Sådan blogger du et foto 1 Tag et foto } Mere } Blog dette. 2 Følg vejledningen, første gang du bruger funktionen. 3 Tilføj titel og tekst } OK } Publicer. 4 Du modtager en tekstmeddelse med din webadresse og logonoplysninger. Billeder Telefonen leveres med et eller flere billeder, som du kan slette for at frigøre hukommelse. Du kan bruge et billede som pauseskærm, baggrundsbillede eller til at føje til et telefonkontakt % 23 Sådan føjer du et billede, en lyseffekt eller et ringesignal til en telefonkontakt. Du kan sende og modtage billeder ved hjælp af en overførselsmetode. Det antal billeder, der kan gemmes, afhænger af filernes størrelse. Telefonen understøtter GIF, JPEG, PNG. Animationer behandles som billeder. Sådan får du dine billeder vist 1 Vælg Menu } Kameraalbum i standby. Billeder vises som miniaturer. 2 Vælg et billede } Vis. Sådan søger du efter kamerabilleder på en tidslinje 1 Vælg Menu } Kameraalbum i standby. 2 } Mere } Tidslinjeoversigt for at gennemse kamerabilleder sorteret efter dato. 43

45 Udveksling af billeder Du kan udveksle billeder med dine venner vha. en af de tilgængelige overførselsmetoder. Materiale, der er beskyttet af copyright, kan muligvis ikke udveksles. Du kan også overføre billeder til en computer % 57 Overførsel af filer. Sådan sender du et billede 1 Vælg Menu } Kameraalbum i standby. 2 Vælg et billede } Mere } Send, og vælg en overførselsmetode. Sådan modtager og gemmer du et billede Fra en meddelelse, der indeholder filen % 32 Meddelelser. Hvis du bruger en anden overførselsmetode, skal du sikre dig, at overførselsmetoden er aktiveret, og følge den vejledning, der vises. Pauseskærm og baggrundsbillede Pauseskærmen aktiveres automatisk, når telefonen ikke har været benyttet i nogle sekunder. Efter yderligere et par sekunder skifter pauseskærmen til det dvaledisplay for at spare på batteriet. Hvis du har et billede som baggrundsbillede, vises det i standbytilstand. Sådan bruger du et billede 1 Vælg Menu } Kameraalbum i standby, og vælg et billede. 2 } Mere } Anvend som, og vælg en indstilling. 44

46 Underholdning PlayNow Brug PlayNow for at høre en prøve på, købe og hente ringesignaler via internettet. % 50 Indstillinger, hvis indstillingerne ikke er i telefonen. Du kan få flere oplysninger hos din tjenesteudbyder eller på Ringesignaler, lyde og advarsler Telefonen leveres med melodier, der kan bruges som ringesignal. Du kan udveksle melodier ved at vælge en overførselsmetode. Visse ikke-understøttede lydfiler, kan ikke bruges som ringetone. Materiale, der er beskyttet af copyright, kan muligvis ikke udveksles. Sådan vælges en ringetone Vælg fra standby Menu } Indstillinger } Lyde og alarmer } Ringesignal. Sådan aktiveres og deaktiveres ringetonen Tryk på og hold nede fra standby. Alle signaler undtagen alarmsignalet aktiveres eller deaktiveres. Sådan indstiller du ringesignalets styrke 1 Vælg fra standby Menu } Indstillinger } Lyde og alarmer } Ringevolumen. 2 Tryk på eller for at skrue ned eller op for lydstyrken } Gem. 45

47 Sådan indstiller du vibratoren 1 Vælg fra standby Menu } Indstillinger } Lyde og alarmer } Vibrator. 2 Indstil denne advarsel til Til, Til hvis lydløs eller Fra. Sådan vælges indstillinger for lyde og advarsler Vælg Menu } Indstillinger } Lyde og alarmer i standby. Du kan angive: Lyseffekter vælg en lyseffekt, du vil bruge. Stigende ringning vælg en stigende ringetone. Meddelelsesalarm vælg besked ved meddelelse. Tastelyd vælg lyd ved tastetryk. Komponering af melodier til ringesignaler Brug MusicDJ til at komponere og redigere melodier, der kan bruges som ringesignaler. Sådan komponerer du en melodi 1 Vælg Menu } Underholdning } MusicDJ i standby. 2 Vælg Indsæt, Kopier og Sæt ind blokke, du vil komponere. Brug,, eller til at flytte mellem blokkene. Tryk på for at slette en blok. } Mere for at få vist flere indstillinger. Sådan redigerer du en MusicDJ -melodi Vælg fra standby Menu } Filhåndtering } Ringesignaler, og vælg en indstilling } Mere } Rediger. 46

48 Sådan sender og modtager du en melodi 1 Vælg Menu } Filhåndtering } Ringesignaler fra standby, og vælg en melodi. } Mere } Send, og vælg en overførselsmetode. 2 Følg vejledningen, der vises, når du modtager melodien. Du kan ikke sende en polyfonisk melodi eller en MP3-fil i en SMS. Lydoptagelse Optag dine egne memoer eller opkald, og indstil dem som ringesignaler. I visse lande eller stater er det lovpligtigt at oplyse den eller de øvrige personer, der deltager i samtalen, om at den optages. Sådan startes en lydoptagelse Vælg Menu } Underholdning } Optag lyd i standby. Sådan aflyttes optagelser 1 Vælg Menu } Filhåndtering } Ringesignaler fra standby, og vælg en optagelse. 2 } Afspil for at høre optagelsen. Tryk på eller for at gå til forrige eller næste optagelse. } Stop for at stoppe afspilningen. } Mere for at få vist indstillinger. 47

49 Temaer, lyseffekter, spil og programmer Telefonen leveres med prædefinerede temaer, lyseffekter, spil og programmer. Du kan hente nyt indhold til telefonen. Du finder yderligere oplysninger på Sådan angiver du et tema 1 Vælg Menu } Filhåndtering } Temaer i standby. 2 Vælg et tema } Vælg. Sådan sender du et tema 1 Vælg fra standby Menu } Filhåndtering } Temaer, vælg et tema } Mere } Send. 2 Vælg en overførselsmetode. Sådan modtager og gemmer du et tema Følg vejledningen, der vises, når du modtager temaet. Ukendte formater gemmes i Anden. Skiftende temaer Telefonen skifter automatisk tema fra dag til nat. Denne funktion er standard i telefonen og kan deaktiveres. Sådan deaktiverer du skiftende temaer Vælg fra standby Menu } Indstillinger } Visning } Brug nattema } Fra. Sådan vælger du et dag- eller nattema 1 Vælg fra standby Menu } Indstillinger } Visning } Nattema eller Dagtema. 2 Vælg et tema } Vælg. 48

50 Lyseffekter Lyseffekter giver dig besked om et indkommende opkald eller en ny meddelelse ved at oplyse tastaturet og telefonens yderste kant. Du kan også føje lyseffekter til kontakter. Visse lyseffekter kan ikke deaktiveres, f.eks. dem, der vises, når du åbner eller lukker telefonen, eller når du tilføjer eller fjerner tilbehør. Lyseffekter kan distrahere, når du kører i bil. Hvis du vil deaktivere lyseffekter, skal du gå til Menu } Indstillinger } Lyde og alarmer } Lyseffekter } Indstillinger } Fra. Sådan vælger du en lyseffekt for indkommende opkald 1 Vælg fra standby Menu } Indstillinger } Lyde og alarmer } Lyseffekter } Opkaldslys. 2 Vælg en lyseffekt. Spil og programmer Sådan startes og afsluttes et spil Vælg Menu } Underholdning } Spil fra standby, og vælg et spil. Tryk på og hold nede for at afslutte et spil. Sådan starter og afslutter du et program Vælg Menu } Filhåndtering } Programmer fra standby, og vælg et program. Tryk på, og hold den nede, for at afslutte et program. 49

51 Tilslutningsmuligheder Indstillinger Det er nødvendigt at angive de korrekte indstillinger i telefonen for at bruge Internet, Meddelelser, Mine venner eller PlayNow. Indstillingerne er muligvis i telefonen, når du køber den. Kontakt din netoperatør eller tjenesteyder, hvis det ikke er tilfældet, eller besøg for at få flere oplysninger. Hvis du ønsker at bruge internettet og sende og modtage billed- og -meddelelser, kræves følgende: Et telefonabonnement, der understøtter datatransmission. De korrekte indstillinger i telefonen. Du skal måske også tilmelde dig som internet- og -bruger hos din tjenesteudbyder eller netoperatør. Valg af indstillinger Hvis indstillingerne ikke er i telefonen, kan du: Modtage dem i en meddelelse fra netoperatøren eller, tjenesteudbyderen, eller du kan besøge Indtaste eller redigere indstillingerne selv. Brug af internet Søge på internettet ved hjælp af HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). Sådan vælger du en internetprofil Vælg fra standby Menu } Indstillinger } Forbindelser } Internetindst. } Internetprofiler, og vælg den ønskede profil. 50

52 Sådan startes browsing Vælg Menu } Internet fra standby, vælg en tjeneste eller } Mere for at få vist indstillinger. Sådan stoppes browsing } Mere } Afslut browser. Indstillinger når du browser } Mere for at få vist indstillinger. Menuen indeholder følgende indstillinger, men afhænger af websiden, du besøger: } Gå til for at få vist indstillinger: Sony Ericsson Gå til den foruddefinerede startside. Bogmærker Opret, brug eller rediger bogmærker til websider. Indtast URL-adr. Indtast en websides adresse. Søg internettet Brug Google til at søge med. Oversigt Oversigt over websteder, du tidligere har besøgt. Gemte sider Oversigt over websider, du tidligere har besøgt. } Værktøj for at få vist indstillinger: Tilføj bogmærke Tilføj et nyt bogmærke. Gem billede Gem et billede. Gem side Gem den aktuelle webside. Opdater side Opdater den aktuelle webside. Send link Send et link til den aktuelle webside. Foretag opkald Kald op, mens du browser på internettet. 51

53 } Vis for at få vist indstillinger: Fuldskærm Vælg normal skærm eller fuldskærm. Kun tekst Vælg alt indhold eller kun tekst. Zoom Zoom ind eller ud på websiden. } Indstillinger for at indtaste indstillinger for browseren. } Afslut browser for at afbryde forbindelsen. Hvis du vælger en -adresse, når du browser på en webside, kan du sende en SMS til den pågældende adresse. Internetsikkerhed Du kan slå sikkerhedsindstillinger i telefonen til, når du bruger en internetprofil. Godkendte certifikater Visse internettjenester, f.eks. banktjenester, kræver certifikater i telefonen. Telefonen indeholder muligvis certifikater, når du køber den, men du kan også hente nye certifikater. Sådan kontrolleres certifikater i telefonen Vælg i standby Menu } Indstillinger } Generelt } Sikkerhed } Certifikater } Cert. med tillid. 52

54 RSS-læser Mens du browser, kan du modtage indhold, der ofte opdateres, f.eks. nyhedsoverskrifter, som feeds via et websted. Du kan browse til en webside og tilføje nye feeds, hvis de findes. Indstillingen RSS (Really Simple Syndication) vælges via RSS-læseren og vises i internetbrowseren. Sådan opretter du en ny feed 1 Vælg fra standby Menu } Meddelelser } RSS-læser } Mere } Ny feed. 2 Indtast adressen } Gå til. Sådan vælger og bruger du indstillinger for RSS-læseren Vælg fra standby Menu } Meddelelser } RSS-læser } Mere, og vælg en indstilling. Synkronisering Synkroniser kontakter, aftaler, opgaver, notater og bogmærker ved hjælp af en af de tilgængelige overførselsmetoder. Besøg for at hente programmet Sony Ericsson PC Suite til synkronisering. Du kan også hente dokumentet Getting started guide for synchronization. Synkronisering med en computer Installer programmet Sony Ericsson PC Suite ved at hente det fra Programmet indeholder oplysninger om hjælp. 53

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 3 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 29 Billedbehandling.......................... 37

Læs mere

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005 Sony Ericsson K510i Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Denne håndbog er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 5 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 37 Billedbehandling.......................... 46

Læs mere

Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun.

Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun. Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun. Hvis du tilmelder dig på www.sonyericsson.com/ register,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, bruge menuer, ikoner, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald, skifte dæksler. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, flytilstand, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 10 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Telefonoversigt, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 7 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 10 Telefonoversigt, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering, Memory Stick

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, Flight mode, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 12 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Tænde telefonen, opkald, navigation, telefonens sprog, indtastning af bogstaver, taster, menuer. Opkald... 21 Opkald, videoopkald, kontakter, opkaldsliste, hurtigopkald,

Læs mere

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker Indholdsfortegnelse Sony Ericsson Z200 Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald Lær din telefon at kende... 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver Personlige indstillinger... 15 Vælg

Læs mere

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Introduktion............................... 4 Opkald.................................. 14 Kontakter................................ 21 Meddelelser..............................

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1 Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K608i Hutchison Introduktion..................... 4 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald. Lær din telefon at kende........... 8 Telefonoversigt, bruge

Læs mere

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, ikoner, bruge menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T250i Tillykke med din nye Sony Ericsson T250i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Tilmeld dig nu, og få gratis onlinelager og særlige

Læs mere

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning K330 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson K330. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson Z750i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver.

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra telefonen. Opkald 25 Brug

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 16 Vælg ringesignal,

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering... 12 Filhåndtering...

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Lær telefonen at kende 7 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 16 Valg af ringesignal,

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson K850i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 6 Samling... 6 Sådan tændes telefonen... 7 Hjælp i telefonen... 8 Opladning af batteriet... 8 Telefonoversigt... 9 Menuoversigt... 11 Navigering... 13 Filhåndtering...

Læs mere

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt.

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Du kan finde yderligere indhold til din telefon ved at besøge www.sonyericsson.com/fun.

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson V640i Vodafone Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering...

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu. Lær din telefon at kende........... 9 Oversigt over telefonen, ikoner, oversigt over menuer, indtastning

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W910 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284981

Din brugermanual SONY ERICSSON W910 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284981 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Samling...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...5 Opladning af batteriet...6 Telefonoversigt...7 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10 Hukommelse...11 Telefonens

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Klargøring af telefonen...................... 8 Navigering i telefonens menuer............... 11 Opkald..................................

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 9 Telefonoversigt, brug af menuer, indtastning af bogstaver,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T230 Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 8 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt.

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Du kan finde yderligere indhold til telefonen ved at gå til

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu, og få adgang til en række værktøjer, gratis lagerplads på nettet,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson T700. Kommuniker med stil. Vis, hvem du er. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til en række

Læs mere

Kort indholdsfortegnelse

Kort indholdsfortegnelse Ericsson T28s Anden udgave (september 1999) Denne vejledning er udgivet af Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Ericsson MobileCommunications AB forbeholder sig retten til uden forudgående

Læs mere

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R306 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R306. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Telefonoversigt...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...6 Opladning af batteriet...6 Maksimering af batteriets ydeevne...6 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W710i. Fitness-program Introduktion Lær din telefon at kende Tilslutningsmuligheder...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W710i. Fitness-program Introduktion Lær din telefon at kende Tilslutningsmuligheder... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Oversigt over telefonen, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Sony Ericsson T630. Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn.

Sony Ericsson T630. Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T630 Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din nye Sony Ericsson C702. Med 3.2 megapixel kan du tage digitale billeder overalt, hvor du kommer frem. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 15 Vælg ringesignal,

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W595 Walkman -telefon. En slank skydetelefon, der er udviklet, så du og andre kan nyde din musik. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt. Der er mere indhold til telefonen på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu, og få adgang til en række værktøjer,

Læs mere

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online Share Online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion...6. Billedbehandling...33. Opkald...16. Overførsel og håndtering af indhold...38. Walkman...26

Indholdsfortegnelse. Introduktion...6. Billedbehandling...33. Opkald...16. Overførsel og håndtering af indhold...38. Walkman...26 Indholdsfortegnelse Introduktion...6 Samling...6 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...8 Telefonoversigt...9 Menuoversigt*...11 Navigering...13 Hukommelse...14 Telefonens sprog...15

Læs mere

Brugervejledning S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning S312 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson S312. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få en række funktioner, gratis onlinelagerplads, særlige

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...8 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W980 Walkman -telefon. Du får musik i timevis op til 8000* numre og en lyd, der kommer så tæt på originalindspilningen,

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Brugervejledning R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R300 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R300. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON SPIRO

Din brugermanual SONY ERICSSON SPIRO Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Telefonoversigt...6 Sådan tændes telefonen...7 Hjælp...8 Opladning af batteriet...9 Maksimering af batteriets ydeevne...10

Læs mere

Sony Ericsson Z610i. Indholdsfortegnelse. Underholdning Introduktion Tilslutningsmuligheder Lær din telefon at kende...

Sony Ericsson Z610i. Indholdsfortegnelse. Underholdning Introduktion Tilslutningsmuligheder Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, flytilstand, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 12 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W902 Walkman -telefon. Udnyt mulighederne for musik og billeder optimalt. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON C903 http://da.yourpdfguides.com/dref/2738252

Din brugermanual SONY ERICSSON C903 http://da.yourpdfguides.com/dref/2738252 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Vivaz pro Udvidet brugervejledning

Vivaz pro Udvidet brugervejledning Vivaz pro Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Yderligere hjælp...5 Introduktion...6 Samling...6 Hjælp i telefonen...9 Telefonoversigt...10 Menuoversigt*...11 Navigering...12 Brug af andre net...16

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer...

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer... Indholdsfortegnelse Yderligere Hjælp...4 Introduktion...5 Samling...5 Hjælp...6 Telefonoversigt...7 Menuoversigt*...8 Navigering...9 Opladning af batteriet...12 Hukommelse...12 Brug af andre net...12 Statusikoner...13

Læs mere

Brugervejledning. Stereomikrofon STM10

Brugervejledning. Stereomikrofon STM10 Brugervejledning Stereomikrofon STM10 Indholdsfortegnelse Grundlæggende...3 Oversigt over funktioner...3 Oversigt over hardware...3 Samling...4 Anvendelse af mikrofonen...5 Optagelse af lyd...5 Optagelse

Læs mere

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner...

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Vejledning i brug af berøringsfunktionerne...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Tryk og tal. 1. udgave

Tryk og tal. 1. udgave Tryk og tal 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning W302 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W302. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual 3 KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual Behold emballagen hvis du skal transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON Z770I

Din brugermanual SONY ERICSSON Z770I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W880

Din brugermanual SONY ERICSSON W880 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software

iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software Beskeder 9 Sende og modtage sms'er ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om, hvordan du kører sikkert, i Vejledning med vigtige produktoplysninger på support.apple.com/da_dk/manuals/

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300M

Quick-guide til Konftel 300M Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 300M DANSK Beskrivelse Konftel 300M er en batteridrevet trådløs konferencetelefon til tilslutning til mobilnet (GSM/3G) eller computer (USB).

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1

Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1 Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Enhedens tredjepartsprogrammer er udviklet af og kan være ejet af fysiske eller juridiske personer, der ikke er tilknyttet Nokia. Nokia ejer ikke ophavsrettighederne

Læs mere

Vivaz Udvidet brugervejledning

Vivaz Udvidet brugervejledning Vivaz Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Yderligere hjælp...5 Introduktion...6 Samling...6 Hjælp i telefonen...8 Telefonoversigt...9 Menu overview*...10 Navigering...11 Brug af andre net...15

Læs mere

Nokia Internet Modem Brugervejledning

Nokia Internet Modem Brugervejledning Nokia Internet Modem Brugervejledning 9216562 1. udgave DA 1 2009 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere