1.1. Disse betingelser anvendes i alle forhold imellem Kunden og Xenos, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.1. Disse betingelser anvendes i alle forhold imellem Kunden og Xenos, medmindre andet er skriftligt aftalt."

Transkript

1 SANDARDBEINGELSER 1 GENERELLE BESEMMELSER 11 Disse beingelse nendes i lle fohold imellem Kunden og X, mminde nde e skiflig fl 12 Fo indgå fle m X skl undeskieen/ undeskiene fo Kunden æe egningsbeeige De e Kunde, såfem dee ikke e ilfælde 2 PRODUKER m 21 Poduke, ydelse m kn ses på X s hjemmeside 3 INFORMAION OG MARKEDSFØRING 31 Kunden il modge nyhsbee i e-mil og/elle SMS, som indeholde iomione om kuelle ilbud, nye poduke og nye seices Kunden h lid muligh fo fælge disse iomione 4 AFALENS INDGÅELSE OG LEVERING 41 Aflen mellem pene indgås skiflig, enen én f pene undeskee ppikonk elle i e-mil koespondnce 42 X h sædnlig 40 bejdsdge il leee de øke poduk/ydelse efe fle indgåelse De e dog e k, Kunden leee de nødendige og gundlægge meile il X senes 10 hedge efe fle indgåelse Såfem dee ikke e ilfælde, kn X ikke oeholde leeingsfisen gunde Kunde fohold Såfem Kunden ikke femsende de nødendige meile inden fo fisen, heunde efe behøig ykkeskielse heom f X m 10 dges sel, beges flen som æende mislighold f Kunden Kunden h i så fld ikke k på efundeing f foudbele beløb 43 X sæe ingen podukione online uden kunde foudgående smykke Leeing es fo ske goend gfisk lyou sm indsæelse f femsend meile Såfem Kunden ikke goende de f X leee poduk på ods f X s henendelse heom, heunde behøig ykkeskielse m 10 dges sel, beges flen som æende mislighold f Kunde side Kunden h i så fld ikke k på efundeing f foudbele beløb, men Kunden e sdigæk pligig bele fo den smle ydelse po M i W www

2 44 V fle indgåelse foplige kunden sig il opgie koek fimnn, konkpeson, desse, posnumme, elefonnumme, CVR-numme sm e-mildesse X e foplige il behndle lle oplysninge om kunden foolig X e foplige il ideegie kæe oplysninge il officielle myndighe, e DK-Hosmse, Nes ec 5 FORYDELSESRE 51 His kunden e pi peson kn kunden foyde en besilling i 14 dge efe opeelse Dee gælde dog ikke fo domæne elle sies, som knye sig il e besem domæne, d de e le om sæilpsse ydelse 52 De e ingen foydelsese fo iksomhe 6 ANVENDELSE 61 De e ikke illd nende X-ydelse og seices i fobindelse m ulolig elle ponogfisk, ekseme poliiske holdninge elle nde konoesiel meile Bud på dee mføe øjeblikkelig slening f meile X e beeige il fkuee kunden fo dfik bug il poee sådnne meile, jf X s pislise heom X s hjemmeside 62 Ydelsen må på ingen måde nendes il udøe chikne elle udsendelse f eklme i e-mil (SPAM) 63 Ydelsen må på ingen måde nendes il opnå uuoisee dgng il X elle jeps syseme 64 His kunden nende egen udikle elle jeps pplikione, foplige kunden sig smidig il holde disse pplikione foslig og behøig opdee Såfem kunden ikke holde disse pplikione opdee på ods f X s ykkeskielse heom, e X beeige il sel søge fo den nødendige opdeing fo kunde egning 65 Dfik udoe følgende gæe [indsæ] il blie fkuee il kunden il en pis f k [pis], mminde nde e fl indiiduel m kunden 66 His en kundes pplikione og geneelle bug, de udføes på X s seee, pludselig fige f de gennemsnilige fobug, il X ge konk il kunden fo få fkling heom Såfem dee ikke mføe en ilbgegng il de gennemsnilige fobug, e Kunden foplige il bele fo denne øge dfik ih X s pislise po M i W www

3 7 BEALINGSBEINGELSER 71 Belingsbeingelsene e 8 dge neo Fku femsendes p e-mil 72 Kunden e foplige il lid holde X opdee m kunde kuelle pos- og e-mildesse, såles fkue og nden iomion komme fem il ee eommende 73 V fo sen beling il X fsende min 1 ykkeskielse il kunden ih Reneloen Såfem dee ikke føe il beling, e X beeige il udsende påksskielse il kunden m sel om, his de ikke beles foinden udløbe f påksfisen, il flen blie ophæe f X gunde kunde misligholdelse Dee il mføe lukning f dgng il hjemmeside m 74 V enhe fosinke beling beegnes moene på 3 % p påbegynd mån f fofldsdgen indil beling ske Enhe fosinke beling es som æsenlig misligholdelse, de beeige X il sndse ydeligee leence sm, il kæe ehe ilgodehende, foflden som ufoflden, indbel sks X e beeige il opkæe kompeiogeby ih eneloen enhe fosinke beling i ehesfohold 75 Ho de e fl foudbeling fo poduke/ydelsen skl denne, såfem nde ikke skiflig e fl, beles il X fle undeskielse X e ikke foplige il påbegynde elle igngsæe sin ydelse/poduk, foinden foudbelingen e indbel Såfem foudbeling ikke ske på undeskielsesidspunke, fsende X én ykkeskielse heom il Kunden m fis fo beling inden fo 7 dge Såfem foudbeling lligeel ikke ske, e X beeige il gå ud f, Kunden ikke øke fosæe flen, hofo denne må beges som æende mislighold gunde Kunde fohold I så fld e Kunden sdigæk foplige il bele foudbelingen fo ydelsen/poduke 76 Fo så id ngå kunde beling f den eseende pis ih punk 75 sm fo så id ngå kunde beling f den smle pis, ho de ikke e fl foudbeling, e kunden pligig bele denne il X foinden X s endelige leeing f ydelsen/poduke Såfem Kunden ikke bele, e X beeige il ikke udleee poduke/ydelsen il Kunden, føend behøig beling e ske po M i W www

4 I ilfælde f beling ikke ske, fsende X min 1 ykkeskielse heom il Kunden m fis fo beling hef inden fo 10 dge Såfem beling sdigæk ikke ske, fsende X en ny ykkeskielse m fis fo beling inden fo 10 dge, hof de femgå, konken il blie ophæe f X gunde kunde misligholdelse, såfem beling ikke ske inden fo den ngine fis på 10 dge I ilfælde f beling ikke ske, e X beeige il gå ud f, Kunden ikke øke leeing f poduke/ydelsen, hofo denne heefe beges som æende mislighold f Kunde side I så fld e Kunden sdigæk foplige il bele fo poduke ydelsen gunde Kunde misligholdelse 8 OPSIGELSE 81 Såfem kunden øke opsige flen, skl dee ske p e-mil il i elle p nbefle be il X m 3 månes sel Eenuel foudbele beløb efundees ikke 82 V opsigelse følge opdeingsmodul og bookingsysem ikke m il en e ny udbyde f webhoel, d lle syseme e beskye f ophseighe ilhøende X, mminde nde skiflig femgå f konken m X 83 X kn ikke holdes lig fo bugen f bille, ideo og gfiske elemene efe opsigelse og flyning f hjemmesiden og/ elle nde ydelse i konken 84 Øke X lukke specielle bonnemeype, opsige specielle fle elle sæjenese, kn X opsige flen m en skiflig sling på 2 måne Flyes domæne il en nden udbyde, nges og lukkes lle seices ilknye domæne 85 Øke kunden fos beholde én elle flee seices, skl dee mdeles skiflig il X senes 1 uge fø flyningen En ny fle skl he indgås m X og Kunden 86 V ophø f kunde kundefohold il X, il kunden mise dgngen il dees hosingpoduk (heunde bl også d på milsyseme) efe 8 dge f fle ophø 87 V X s opsigelse/ophæelse f flen gunde kunde misligholdelse, e kunden esningslig i henhold il besemmelsene heom i dk e supplee m indholde f nææende snddbeingelse po M i W www

5 9 UNDERLEVERANDØR 91 I de omfng X finde de nødendig, kn de nendes undeleendøe il leeing f ydelsen 10 DRIFSIKKERHED 101 X fobeholde sig e il uden sel begæe elle indskænke dgngen il e hosing poduk elle omfnge f de ydelse, som indgå i en kundes skiflige fle i de omfng X e sådnne begæninge fo nødendige f heyn il difs- og/elle sikkehsmæssige fohold X il så sks sle kunden p mil elle SMS Kunden h ikke muligh fo kæe esning, lg i pisen m i denne fobindelse 11 ANSVARSFRAFSKRIVELSE 111 X e esningslig jf dk es lmindelige esningsegle fo b som følge f hndlinge elle undldelse foåsge f X, m de neo øe begæninge 112 Fo så id ngå poduk e X lig i oeesemmelse m dk es besemmelse om poduk X skl sks undeees heom, his jemnd gø poduk gældende oefo kunden I de omfng ine nde følge f ufigelige egle, e X ikke lig fo difsb, nceb elle nde indieke b 113 X kn ikke gøes esningslig fo b, de e opsåe som følge f fbydelse, fosyelse elle ændinge f offenlige neæk og jeneseydelse i fobindelse m folninge, de skønnes nødendige f ekniske, ligeholdelsesmæssige og difsmæssige åsge elle e pålg f myndighene, mminde X h fosøm begæe ulempene he 114 X kn ikke gøes esningslig fo indieke b, heunde b nce, podukiob, b som følge f jeneseydelsen ikke kn benyes som fouds, b som følge f en fle m jemnd flde bo elle misligholdes og lignende po M i W www

6 115 X kn ikke gøes esningslig fo b som følge f ænding f indholde f d, modge f elle fsend f kunden, som skyldes kommunikiofejl 116 X kn ikke gøes esningslig fo b som følge f uopfode elle uøke femsendelse f d il kunden elle som følge f kunde b f pesonlige d elle illee sofwe 118 X e ikke lig fo skde, mngle m på den leee ydelse, såfem dee skyldes kunde bejeningsfejl, håndeingsfejl, modifikione elle misligholdelse H Kunden ikke inden 1 mån efe leeingsdoen påbeåb sig en mngel oefo X, kn kunden ikke gøe denne gældende heefe Fonding f elle indgeb i de solge poduke/ydelse uden X s smykke, heunde misligholdelse og/elle mnglende ligeholdelse de kn ilskies Kunden, fge X fo ehe og enhe fopligelse 119 X esnings kn, ue åsgen, heunde go ugsomh f X s es side, ldig oesige k VÆRNEING OG LOVVALG 121 His de opså ise mellem pene i fobindelse m konken, beingelsene, flefoholde m, skl disse fgøes efe dk e Reen i Næs po M i W www

1. Aftalen... 2. 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 2 2. Aftalens parter...

1. Aftalen... 2. 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 2 2. Aftalens parter... Gener el l ebe i ngel s erf orl ever i ngogdr i f af L ok al Tel ef onens j enes er Ver s i on1. 0-Febr uar2013 L ok al Tel ef onena/ S-Pos bok s201-8310tr anbj er gj-k on ak @l ok al el ef onen. dk www.

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til myndighedspersoner

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til myndighedspersoner Maganvendelse i forhold il personer med beydelig og varig nedsa psykisk funkionsevne Til myndighedspersoner Publikaionen er udgive af Socialsyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail:

Læs mere

PENGEPOLITIKKENS INDFLYDELSE PÅ AKTIEMARKEDET

PENGEPOLITIKKENS INDFLYDELSE PÅ AKTIEMARKEDET HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS INSTITUT FOR FINANSIERING CAND.MERC. FINANSIERING KANDIDATAFHANDLING VEJLEDER: MICHAEL CHRISTENSEN UDARBEJDET AF: JULIE LINDBJERG NIELSEN PENGEPOLITIKKENS INDFLYDELSE PÅ AKTIEMARKEDET

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til fagpersoner

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til fagpersoner Maganvendelse i forhold il personer med beydelig og varig nedsa psykisk funkionsevne Til fagpersoner Publikaionen er udgive af Socialsyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialsyrelsen@socialsyrelsen.dk

Læs mere

Kort om. Potenssammenhænge. 2011 Karsten Juul

Kort om. Potenssammenhænge. 2011 Karsten Juul Kot om Potenssmmenhænge 011 Ksten Juul Dette hæfte indeholde pensum i potenssmmenhænge, heunde popotionle og omvendt popotionle vible, fo gymnsiet og hf. Indhold 1. Ligning og gf fo potenssmmenhænge...

Læs mere

Prisfastsættelse af fastforrentede konverterbare realkreditobligationer

Prisfastsættelse af fastforrentede konverterbare realkreditobligationer Copenhagen Business School 2010 Kandidaspeciale Cand.merc.ma Prisfassæelse af fasforrenede konvererbare realkrediobligaioner Vejleder: Niels Rom Aflevering: 28. juli 2010 Forfaere: Mille Lykke Helverskov

Læs mere

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura.

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura. 1. Anvendelse Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Cybersys og kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt. Cybersys leverer løsninger til erhvervsdrivende, herunder offentlige myndigheder,

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

BAT Nr. 4 juli 2008. Den danske model har igen vist sin robusthed

BAT Nr. 4 juli 2008. Den danske model har igen vist sin robusthed BAT Nr. 4 juli 2008 Miniseren må il lommerne og genåbne voksenlærlingeordningen. De er direke dum a lukke en ordning, som er en ordnende succes for alle parer Side 2 Byggefagene i BAT er mege ilfredse

Læs mere

Øger Transparens Konkurrencen? - Teoretisk modellering og anvendelse på markedet for mobiltelefoni

Øger Transparens Konkurrencen? - Teoretisk modellering og anvendelse på markedet for mobiltelefoni DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Øger Transarens Konkurrencen? - Teoreisk modellering og anvendelse å markede for mobilelefoni Bjørn Kyed Olsen Nr. 97/004 Projek- & Karrierevejledningen

Læs mere

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATEMATIK

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATEMATIK MOGENS ODDERSHEDE LARSEN MATEMATIK fa C- til A- niveau. udgave FORORD Denne bog e beegnet fo studeende, som ha behov fo at epetee elle opgadee dees matematiske viden fa C elle B- niveau til A-niveau Bogen

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Vi ser altså, at der er situationer, hvor vi ikke kan afgøre, om vi befinder os i et tyngdefelt eller langt ude i rummet fjernt fra alle kræfter:

Vi ser altså, at der er situationer, hvor vi ikke kan afgøre, om vi befinder os i et tyngdefelt eller langt ude i rummet fjernt fra alle kræfter: 5 Tyngdekaften Nu hvo vi (fohåbentlig) ha fået et begeb om ummets og tidens sammenflettede natu, skal vi vende tilbage til en ting, som vi ganske kot blev konfonteet med i begyndelsen af foige kapitel.

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Abejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Denne bog tilhøe Navn: Klasse: 1 Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Abejdemuseets

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Grønne regnskaber 2013

Grønne regnskaber 2013 Grønne regnskaber 2013 Grøn og dynamisk med respek for dig! 1 Udgiver: Miljø- og Energiforvalningen Aalborg Forsyning, Renovaion Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50948 Dok.

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 1. Generelle betingelser Full Hosting 1.1 Disse generelle betingelser er gældende for salg, levering, supportering og betaling for SipDanmark

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år.

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år. 16. septembe 8 Afdagsfie lån og pisstigninge på boligmakedet Den stigende populaitet af de afdagsfie lån ha ad flee omgange fået skylden fo de kaftigt stigende boligpise de senee å. Set ove en længee peiode

Læs mere

Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser Vilkår og Betingelser 1 Generelt For at kunne tegne et abonnement hos ininova kræves det, at kunden er myndig. 1.1 Brug af Persondata ininova registrerer kundens person- og firmaoplysninger i forbindelse

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Betingelser/vilkår gældende for it WORKS ApS, herefter betegnet som it WORKS. 1. Forretningsbetingelsernes anvendelse Disse forretningsbetingelser bruges i alle forhold og aftaler

Læs mere

SPAM 7. netsikker nu!

SPAM 7. netsikker nu! netsikker nu! Mj 2006 Test dig selv Hvor sikker er du på nettet? Tg testen på gsiden og se, hvor højt du sorer, når du går i krig med spim, spm og psswords. 16 Bliv online med dine ørn Hvorfor styrer kvinder

Læs mere

Aftale. om levering af DataLøn. til. erhvervsservice-virksomheder

Aftale. om levering af DataLøn. til. erhvervsservice-virksomheder Aftale om levering af DataLøn til erhvervsservice-virksomheder Firmanavn: Adresse: Postnummer / By: Cvr.nr.: Kontaktperson: E-mail: Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Aftalens formål... 4 3. Aftalens

Læs mere

Hvor meget er det værd at kunne udskyde sine afdrag, som man vil?

Hvor meget er det værd at kunne udskyde sine afdrag, som man vil? Hvor mege er de værd a kunne udskyde sine afdrag, som man vil? Bjarke Jensen Rolf Poulsen 1 Indledning For den almindelig fordrukne og forgældede danske boligejer var 1. okober 2003 en god dag: Billigere

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Eksponentielle Sammenhænge

Eksponentielle Sammenhænge Kort om Eksponentielle Smmenhænge 011 Krsten Juul Dette hæfte indeholder pensum i eksponentielle smmenhænge for gymnsiet og hf. Indhold 1. Procenter på en ny måde... 1. Hvd er en eksponentiel smmenhæng?....

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle itai s leverancer, f.eks. levering af specialudviklet softwareløs- ninger, konsulentydelser,

Læs mere