Fokus på enlige mødre. Februar Henning Hansen CASA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fokus på enlige mødre. Februar 2005. Henning Hansen CASA"

Transkript

1 Fokus på enlige mødre Februar 2005 Henning Hansen CASA

2 CASA Fokus på enlige mødre Februar 2005 Henning Hansen Center for Alternativ Samfundsanalyse Linnésgade København K. Telefon Telefax Hjemmeside: Centre for Alternative Social Analysis Linnésgade 25 DK-1361 Copenhagen K. Denmark Phone Telefax Homepage:

3 Fokus på enlige mødre CASA, Februar 2005 ISBN Elektronisk udgave: ISBN

4 Indholdsfortegnelse 1 Resumé Datakilder Antal enlige mødre Uddannelse Beskæftigelsessituation Midlertidige sociale ydelser Underholdsydelser Indkomster Indkomstfordeling Afsavnsfattigdom Familiebudgetter...34

5 1 Resumé Enlige mødre er potentielt en socialt sårbar gruppe i samfundet, fordi de kun har én indkomstmodtager og skal forsørge et eller flere børn. Men det behøver ikke betyde, at de er dårligt stillede. Det afhænger af deres indkomst- og forsørgelsesmuligheder samt de støtteordninger, som samfundet har etableret. Dette notat ser nærmere på, ved hjælp af nyere statistiske oplysninger og undersøgelsesresultater, om enlige mødre i virkeligheden er en socialt svag gruppe. Antal enlige mødre Der findes i dag (2004) ca husstande, som består af en enlig kvinde med hjemmeboende børn, men der findes ca familier, som består af en enlig kvinde med hjemmeboende børn. Denne forskel skyldes, at der kan forekomme flere familier i en husstand. Det betyder, at ca. 4% af alle familier og husstande er enlige mødre. De seneste 5 år (siden 1999) er antallet af enlige mødre steget med ca. 10%, og antallet af børn hos enlige mødre er steget med 14%. Denne stigning kommer efter en årrække med et stabilt antal enlige mødre. Vi har desværre ingen forklaring på denne relativt stærke stigning i antal enlige mødre. Uddannelse Uddannelsesmæssigt adskiller de enlige mødre sig fra kvinder i andre familietyper ved, at de har et relativt lavt uddannelsesniveau. En tredjedel af de enlige mødre har kun grundskole, og kun 5% har en lang videregående uddannelse. Det er endda sådan, at enlige mødre med mere end 2 børn har det laveste uddannelsesniveau af alle kvinder. Til sammenligning har ca. 10% af kvinder i parfamilier med børn kun grundskole, og 15% har en lang videregående uddannelse. De senere år er uddannelsesniveauet blevet hævet blandt de enlige mødre, men det er også sket for andre kvinder. Beskæftigelse To tredjedele (66%) af de enlige mødre er i beskæftigelse. Det er omtrent det samme niveau som enlige kvinder uden børn i alderen år, men det er langt lavere end blandt kvinder i parfamilier med børn, hvor mere end 90% af kvinderne er i beskæftigelse. Man kan derfor betegne beskæftigelsessituationen blandt enlige mødre som relativ dårlig. Næsten 20% af de enlige mødre modtager kontanthjælp m.v., og det er langt mere end andre kvinder. I de senere år er beskæftigelsessituationen for enlige mødre blevet forbedret noget. Det er imidlertid udtryk for en generel forbedring af beskæftigelsessituationen, som også er kommet de enlige mødre til gode. Midlertidige sociale ydelser En opgørelse af, hvem der modtager midlertidige sociale ydelser i løbet af et år, viser, at halvdelen af enlige mødre modtager sociale ydelser, fx dag- 4

6 penge i forbindelse med ledighed, sygdom, barsel eller kontanthjælp. En fjerdedel af de enlige mødre modtog i 2003 midlertidige sociale ydelser (næsten) hele året, dvs. i mindst 4 kvartaler. Til sammenligning er det kun nogle få procent af parfamilier med børn, der modtager sociale ydelser hele året. Hjælp til underhold Hjælp til underhold i henhold til lov om aktiv socialpolitik ydes ofte til enlige mødre. I 2003 modtog 30% af de enlige mødre hjælp til underhold, mens det kun drejede sig om ca. 10% af de enlige uden børn. Enlige mødre bliver dog overgået af enlige fædre (som er en meget lille gruppe), idet 43% af de enlige fædre i 2003 modtog hjælp til underhold. Hjælp til underhold er i øvrigt en meget sjælden ydelse blandt parfamilier. I de seneste år har der været en mindre nedgang i antallet af enlige mødre, der modtager hjælp til underhold, selv om der har været en stigning i antallet af enlige mødre. Indkomster Enlige mødre adskiller sig fra andre familietyper ved, at en relativ stor del af deres indkomst stammer fra dagpenge/kontanthjælp o.l. samt forskellige offentlige støtteordninger i form af børnetilskud, boligstøtte og uddannelsesstøtte. Alligevel består to tredjedele af de enlige mødres indkomst af erhvervsindkomst, især lønindkomst, mens 16% kommer fra dagpenge/kontanthjælp og et par procent fra pensioner. Endelig stammer 15% fra uddannelsesstøtte, boligstøtte eller børnebidrag. Til sammenligning udgør erhvervsindkomsten mere end 80% af den samlede indkomst for parfamilier med børn. I 2002 havde enlige kvinder med børn en gennemsnitlig familieindkomst på kr. Det var lidt højere end enlige kvinder uden børn, men betydeligt lavere end par med og uden børn. Den disponible indkomst viser stort set det samme mønster som familieindkomsten, men forskellene mellem familietyperne er lidt mindre. Blandt de enlige kvinder med børn udgør den disponible indkomst kr., som svarer til 69% af familieindkomsten. Blandt par med børn udgør den disponible indkomst kun 60% af familieindkomsten. Det er et udtryk for, at der sker en vis udligning af indkomsterne, når vi går fra at se på familieindkomst til at se på disponibel indkomst. Der har været en stigning i både familieindkomst og disponibel indkomst i perioden på ca. 25%. I perioden er forbrugerpriserne steget 15%, og det betyder, at indkomsternes købekraft er steget 8-9%. Stigningen i de gennemsnitlige indkomster har været mindst blandt de enlige mødre, hvor stigningen har været på 23%, mens par med børn har haft en stigning på 28% i samlet indkomst og 26% for disponibel indkomst. Der er tilsyneladende sket en udvidelse af indkomstforskellene mellem enlige og par, når vi ser på samlet indkomst og disponibel indkomst. 5

7 Hvis man ser på fordelingen af de enlige mødres familieindkomst, viser det sig, at der er en pæn spredning over spektret fra kr. til kr. Halvdelen af de enlige med børn har dog familieindkomster i intervallerne fra kr. til kr. Hvis man derimod ser på fordelingen af de disponible indkomster, er der tale om en meget stor koncentration af indkomsterne. 45% af de disponible indkomster var i 2002 i intervallet fra kr. til kr. Derimod er der næsten ingen, der har disponible indkomster over kr. Beregninger af indkomststatistik viser, at ca. 6% af de enlige med 1 barn i 2002 havde disponible indkomster, der var lavere end EUs fattigdomsgrænse på 50% (af medianindkomsten), mens 13% lå under EUs fattigdomsgrænse på 60% (af medianindkomsten). I sammenligning med befolkningen som helhed er der flere enlige forsørgere, der kan karakteriseres som indkomstfattige. I hele befolkningen er der nemlig 4,2% personer under 50%- grænsen og 8,9% under 60%-grænsen. Desværre giver det statistiske materiale, som vi har haft til rådighed, ikke mulighed for at beregne antal og andel indkomstfattige blandt enlige med flere børn. Afsavnsfattigdom Hvis man skal opnå et indtryk af fattigdom blandt enlige mødre, kan man imidlertid ikke basere sig på indkomstopgørelser alene, fordi indkomsterne udtrykker de økonomiske muligheder, men ikke hvordan folk faktisk lever. Indkomsterne giver således ikke udtryk for folks behov. En måde at indfange behov på er at benytte begrebet afsavn. Afsavn er et begreb, som dækker over manglende behovstilfredsstillelse. Når man lider afsavn, er der noget man af økonomiske grunde må undlade, og som man mener, man har brug for. I undersøgelsen af danskernes levekår 2000 indgår 14 forskellige typer af afsavn, som er opdelt i forskellige hovedtyper: 1. Daglige fornødenheder 2. Boligaktiviteter 3. Reproduktionsaktiviteter 4. Sociale aktiviteter. Analyser af levekårsundersøgelsen 2000 viser meget klart, at det er de enlige mødre, som gennemgående har rapporteret flest afsavn til sammenligning med kvinder i andre familietyper. Der er især stor forskel til kvinder, der lever i parfamilier. 17% af de enlige mødre har rapporteret om afsavn på alle 4 områder, mens 40% slet ikke har rapporteret om nogen former for afsavn. 11% af de enlige kvinder uden børn under 60 år har angivet afsavn på alle 4 områder. Kvinder i parfamilier har ikke angivet nær så mange afsavn som de enlige kvinder. 78% af kvinderne i parfamilier uden børn har slet ikke angivet nogen afsavn. 6

8 Den enkeltaktivitet, hvor flest har rapporteret om afsavn, er ferie uden for hjemmet. 41% af de enlige mødre har undladt at holde ferie uden for hjemmet i det seneste år. Det er der 31% af enlige kvinder uden børn, der har og kun 15% af kvinderne i parfamilier uden børn. At erstatte udstyr i hjemmet, gå til frisør og gå ud en aften er 3 andre aktiviteter, som ca. 30% af de enlige mødre har måttet undlade. At købe fodtøj og dagligvarer, foretage reparationer i hjemmet og dyrke fritidsinteresser er der godt 20% af de enlige mødre, der har måttet undlade af økonomiske grunde. Familiebudgetter Et andet redskab til at vurdere en families økonomiske råderum er opstilling af familiebudgetter, som giver et overblik over de almindelige løbende forbrugsudgifter til mad, tøj, personlig hygiejne og andre dagligvarer samt forbrugsudgifter til sjældnere indkøb af varige forbrugsgoder som fx møbler, tv, køleskab, vaskemaskine m.v. Forbrugerstyrelsen har tidligere udarbejdet et såkaldt standardbudget for forskellige familietyper, hvor eksperter har angivet et rimeligt og almindeligt forbrug og udgifterne hertil. Senest har CASA foreslået et budget for et acceptabelt leveniveau, der defineres som et forbrug, der afspejler et nødvendigt og beskedent forbrug i forhold til en aktiv deltagelse i samfundet. Budgettet omhandler alene udgifter til forbrug i dagligdagen. Derimod indeholder det ikke: Udgifter til boligen og dermed forbundne udgifter som varme, el, gas og lys og vand. Udgifter til forsikringer, fagforeninger m.v. Udgifter til medicin. Ifølge budgetterne skal en enlig med et barn bruge kr. om måneden i 2004-priser for at leve op til standardbudgettet og kr. for at leve på et acceptabelt niveau. Hertil kommer så udgifter til bolig og andre faste udgifter, fx daginstitution. Desværre kan det ikke lade sig gøre at beregne, hvor mange enlige mødre der ikke kan leve op til standardbudgettet eller et acceptabelt leveniveau, fordi det kræver bedre kendskab til folks faktiske udgifter til fx bolig og fagforening/a-kasse. Men hvis man drager sammenligninger med de disponible indkomster for enlige med børn i forskellige beskæftigelsesmæssige situationer, kan man konkludere, at hvis man skal have en acceptabel bolig og samtidig betale fagforeningskontingent og andre forsikringer, kan det være vanskeligt for en del enlige mødre, som modtager starthjælp, kontanthjælp og dagpenge, at leve på et acceptabelt leveniveau. Opsummerende Der har været en stigning på 10% i antallet af enlige mødre de sidste 5 år, og en gennemgang af statistiske oplysninger om enlige mødre viser, at det generelt set er en underprivilegeret gruppe. Det gælder især på de uddannel- 7

9 sesmæssige og beskæftigelsesmæssige områder. Indkomstmæssigt er de enlige mødre også en relativ dårligt stillet gruppe, hvor andelen af indkomstfattige er højere end i befolkningen som helhed. De enlige mødre er imidlertid mere afsavnsfattige, idet relativt mange har lidt afsavn på flere områder. Samtidig har vi konstateret, at der er sket forbedringer af de enlige mødres forhold på de fleste områder. Denne forbedring er imidlertid på linie med andre befolkningsgruppers og er primært en konsekvens af den generelle forbedring af økonomi og beskæftigelse i samfundet som helhed. 8

10 2 Datakilder Dette notat er en samling af statistiske oplysninger med fokus på enlige mødre. Oplysningerne stammer primært fra Danmarks Statistik. Desuden er der data fra andre enkeltstående undersøgelser. Statistikbank I Danmarks Statistik findes en stor og omfattende statistikbank, som er frit tilgængelig for alle. Her findes mange relevante statistiske data, men desværre er det ikke altid opgjort, så man kan udskille gruppen af enlige mødre. Det kan dog lade sig gøre på følgende områder: Familie- og husstandsstatistikken viser, hvor mange enlige mødre der findes, og hvordan antallet har udviklet sig de senere år. Også hvor mange børn, der lever hos enlige mødre. Indtil Indkomststatistikken indtil Forbrugsstatistik indtil Ledighed men kun i 1989 og Kontanthjælpsydelser og børnetilskud indtil Børnedatabasen I Danmarks Statistik er der etableret en særlig børnedatabase, hvor der findes en lang række data om børn og børnefamilier siden 1980, bl.a.: Uddannelse Indkomst Sociale ydelser Beskæftigelse Bolig. Man kan foretage analyser på børnedatabasen gennem særbestillinger eller gennem en forskerordning. Særkørsler i Danmarks Statistik Som nævnt benyttes enlige mødre/forsørgere ikke så ofte i den løbende statistik. Derfor er man henvist til at foretage særkørsler i Danmarks Statistik, hvis man vil belyse en række forhold. Man kan i grove træk sige, at hvis oplysningerne overhovedet findes på personniveau, kan man i princippet foretage særanalyser, hvor familietype (herunder enlige mødre) er gennemgående baggrundsvariabel. Særkørsler bestilles i Danmarks Statistik. Analyser af afsavn og leveniveau Et særligt aspekt af fattigdom handler om afsavn. Et afsavn er en aktivitet, som en person undlader at gøre af økonomiske grunde, fx at gå til frisør eller invitere gæster. Der er oplistet 14 forskellige afsavn (i 1990 var det 20) inden for følgende kategorier: a) daglige fornødenheder, b) boligaktiviteter, c) reproduktionsaktiviteter og d) sociale aktiviteter. 9

11 I Danmark har der kun været gennemført enkelte afsavnsundersøgelser. Finn Kenneth Hansen: Materielle og sociale afsavn i befolkningen. Socialforskningsinstituttet, En række spørgsmål fra denne undersøgelse blev medtaget i den seneste levekårsundersøgelse fra 2000, men der er endnu ikke publiceret resultater fra denne del af undersøgelsen, bortset fra en nylig rapport fra CASA F.K. Hansen og H. Hansen: At eksistere eller at leve. Fattigdom og lave indkomster i Danmark hvordan måler man fattigdom, I samme rapport har CASA beskæftiget sig med husholdningsbudgetter og indkomster, hvor der indgår en række familietyper og deres forbrugsniveau, bl.a. enlige med børn. 10

12 3 Antal enlige mødre Begrebet enlige mødre er ikke veldefineret. I statistikken kan det dække over lidt forskellige ting. Den ene type er enlige husstande, og den anden er enlige familier. Danmarks Statistiks definitioner: Familien identificeres ved personnummeret på kvinden i familien, hvis der er tale om et par af en mand og en kvinde, ellers ved personnummeret på den ældste person i familien. Den person, hvis nummer identificerer familien, benævnes undertiden hovedpersonen og den anden voksne som partneren. Familier opdeles i tre hovedtyper: Parfamilier, enlige og ikke-hjemmeboende børn. For parfamilier og enlige kan familien ud over parret eller den enlige bestå af et eller flere hjemmeboende børn. Børn defineres som personer, der er under 18 år, er ugifte, ikke selv har børn og ikke indgår i et samboende par. Hvis et barn har forældrehenvisning til mindst én voksen i husstanden, er barnet hjemmeboende og regnes med til den (de) voksnes familie, ellers er barnet ikke-hjemmeboende og udgør sin egen familie. Alle personer, der ikke er børn, er voksne. Alle voksne, der ikke indgår i et par, er enlige. Husstande er defineret som adressehusstande, dvs. at enhver adresse, til hvilken der er tilmeldt personer i CPR, udgør en husstand, der består af alle de personer, der er tilmeldt på adressen. Personkredsen inden for en husstand består af en eller flere familier. Såvel en husstand som en familie kan bestå af en enkelt person. Ifølge Danmarks Statistik kan der opstilles en række forskellige husstandstyper og familietyper. Man kan groft sige, at der godt kan være flere familier i en husstand, men der kan ikke være flere husstande i en familie. Derfor er der flere familier end husstande i 2004 er der familier og husstande. Deres sammensætning fremgår af følgende tabeller. Husstandstyper, 2004 Antal Procent Enlig mand uden børn ,1% Enlig mand med børn ,6% Enlig kvinde uden børn ,5% Enlig kvinde med børn ,8% Ægtepar uden børn ,6% Ægtepar med børn ,0% Andre par uden børn ,9% Andre par med børn ,4% Familie med voksne hjemmeboende børn ,5% Flere familier i en husstand ,5% Ikke hjemmeboende børn ,0% Husstande i alt ,0% Kilde: Danmarks Statistik: Statistikbank 11

13 Familietyper, 2004 Antal Procent Enlig mand uden børn ,8% Enlig mand med børn ,6% Enlig kvinde uden børn ,6% Enlig kvinde med børn ,9% Ægtepar uden børn ,0% Ægtepar med børn ,4% Andre par uden børn ,0% Andre par med børn ,3% Ikke hjemmeboende børn ,6% Familier i alt ,0% Kilde: Danmarks Statistik: Statistikbank Emnet for dette notat er enlige mødre, og det fremgår af tabellerne, at der i 2004 er familier med en enlig kvinde med børn, og der er husstande med en enlig kvinde med et barn. Det kan desuden nævnes, at der er børn i husstande med en enlig kvinde, og der er børn i familier med en enlig kvinde. Der er altså 1,57 børn i gennemsnit i familier med enlige mødre. Figur 1: Antal enlige husstande, familier og børn, Antal enlige husstande Antal børn i enlige husstande Antal enlige familier Antal børn i enlige familier Kilde: Danmarks Statistik: Statistikbank Figur 1 viser, at antallet af enlige mødre har været stigende de seneste år, uanset om man tæller antal familier eller antal husstande. Siden 1996 er antallet af enlige mødre steget med 8,5%. I 1999 var antallet af enlige mødre relativt lavt, og siden 1999 er antallet endda steget 10,5%, mens antallet af børn hos enlige mødre er steget 14% siden Alt i alt en ret stor stigning de seneste 5 år. 12

14 4 Uddannelse Det første aspekt af de enlige mødres situation, vi vil se nærmere på, er uddannelse. Adskiller enlige mødre sig fra andre kvinder på dette punkt? Uddannelsessituationen er opgjort som den højeste kompetencegivende erhvervsuddannelse. Hvis der ikke er en kompetencegivende uddannelse, har vi benyttet skoleuddannelsen. Vi har opdelt i følgende kategorier: Kun grundskole. Gymnasial uddannelse, dvs. diverse studenterretninger og hf. Erhvervsfaglig uddannelse, dvs. lærlinge- og elevuddannelser, fx inden for håndværk, handel og kontor. Kort/mellemlang videregående uddannelse, dvs. teoretiske uddannelser af op til 4 års varighed, fx pædagog, socialrådgiver osv. Lange videregående uddannelser, dvs. akademiske uddannelser (herunder bacheloreksamen). 100% Figur 2: Uddannelsesniveauet blandt kvinder i forskellige familietyper % 60% 40% Lange uddan. Kort/mellemlang Erhvervsfaglig Gymnasie o.l. Grundskole 20% 0% Enlig uden børn Enlig med børn Par uden børn Par med børn Kilde: Særkørsler i Danmarks Statistik Figur 2 viser, at de enlige mødre (= enlig med børn) adskiller sig fra kvinder i andre familietyper. De enlige mødre har et relativt lavt uddannelsesniveau. En tredjedel af de enlige mødre har kun grundskole, og 40% har ikke en kompetencegivende uddannelse, mens kun 5% har en lang videregåendeuddannelse. Hvis vi sammenligner enlige mødre med kvinder i parfamilier i alderen år, er der tale om en markant forskel, idet kun ca. 10% af disse kvinder mangler en kompetencegivende uddannelse, og ca. 15% har en lang videregående uddannelse. 13

15 De enlige mødre har flest lighedspunkter med enlige kvinder uden børn i alderen år. Der er eksempelvis 45% af de enlige kvinder uden børn, som ikke har en kompetencegivende uddannelse, mens 9% har en lang videregående uddannelse. Figur 3: Uddannelsesniveauet blandt enlige kvinder med børn % 80% 60% 40% Lange uddan. Kort/mellemlang Erhvervsfaglig Gymnasie o.l. Grundskole 20% 0% Ingen børn 1 barn 2 børn 3+ børn Kilde: Særkørsler i Danmarks Statistik Figur 3 viser en sammenligning af uddannelsesniveauet blandt enlige kvinder i alderen år i forhold til antallet af børn. Figuren viser især, at de enlige kvinder med 3 eller flere børn har det dårligste uddannelsesniveau, mens der ikke er nævneværdige forskelle mellem enlige mødre med 1 barn og 2 børn. Mere end 40% af de enlige mødre med 3 eller flere børn har kun grundskole, og næsten halvdelen har ikke en kompetencegivende uddannelse. 14

16 Figur 4: Uddannelsesniveauet blandt kvinder med børn og % 80% 60% 40% Lange uddan. Kort/mellemlang Erhvervsfaglig Gymnasie o.l. Grundskole 20% 0% Enlig 1996 Enlig 2003 Par 1996 Par 2003 Kilde: Særkørsler i Danmarks Statistik Figur 4 viser imidlertid, at der er sket en vis forbedring af uddannelsessituationen blandt enlige mødre, når vi sammenligner situationen i 1996 med Procentdelen, der kun har grundskole, er faldet fra 41% i 1996 til 33% i 2003, og procentdelen uden en kompetencegivende uddannelse er faldet fra 47% i 1996 til 40% i Der er altså sket en klar forbedring af enlige mødres uddannelsesniveau de senere år, men samtidig kan vi konstatere, at kvinder med børn i parfamilier også har forbedret deres uddannelsesniveau lidt. Dog langt fra så meget som de enlige mødre. 15

17 5 Beskæftigelsessituation I dette afsnit vil vi se nærmere på de enlige mødres beskæftigelsessituation ud fra deres forsørgelsesgrundlag. Vi har opdelt i følgende kategorier: Beskæftigede Arbejdsløse Sygedagpenge Pension Uddannelsesstøtte Andet, fx kontanthjælp. Figur 5 viser beskæftigelsessituationen blandt kvinder i forskellige familietyper i 2002, som er det seneste år, vi har tal for. Figur 5: Beskæftigelsessituation blandt kvinder i forskellige familietyper % 80% 60% 40% Andet Uddan.søg. Pension Sygedagpenge Arbejdsløse Beskæftigede 20% 0% Enlig uden børn Enlig med børn Par uden børn Par med børn Kilde: Særkørsler i Danmarks Statistik Figur 5 viser, at de enlige med børn har en dårlig beskæftigelsessituation. Beskæftigelsesprocenten for enlige mødre er på 66%, hvilket er stort set den samme som enlige kvinder uden børn i alderen år. Men til sammenligning har kvinder i parfamilier i alderen år en beskæftigelsesprocent på over 90%. Figuren viser også, at de enlige mødre har en højere procentdel på dagpenge og sygedagpenge. Det mest markante er imidlertid, at næsten 20% er i kategorien andet, som bl.a. dækker kontanthjælp og andre måder at forsørge sig på. Det er væsentlig mere end de øvrige familietyper. 16

18 Figur 6: Beskæftigelsessituation blandt enlige kvinder med børn % 80% 60% 40% Andet Uddan. Søg. pensioner Sygedagpenge Arbejdsløshed Beskæftigelse 20% 0% Ingen børn 1 barn 2 børn 3+ børn Kilde: Særkørsler i Danmarks Statistik Figur 6 viser, at enlige mødre med 3 eller flere børn har lavere beskæftigelsesprocent end andre. To tredjedele af de enlige mødre med 1 barn og 2 børn er i beskæftigelse, men det gælder kun halvdelen af dem med 3 eller flere børn. Der er især en stor procentdel i kategorien andet, som bl.a. omfatter kontanthjælp. Figur 7: Beskæftigelsessituationen blandt kvinder med børn og % 80% 60% 40% Andre Pensionister mv. Arbejdsløse Beskæftigelse 20% 0% Enlig 1996 Enlig 2002 Par 1996 Par 2002 Kilde: Særkørsler i Danmarks Statistik Hvis man sammenligner situationen i 2002 med 1996, er der imidlertid sket en forbedring af beskæftigelsessituationen, idet der nu er flere enlige mødre, som er i beskæftigelse. I 1996 var kun halvdelen i beskæftigelse, men i 2002 var det 66%. Forbedringen af beskæftigelsessituationen er dog også 17

19 sket blandt kvinder med børn i parfamilier og skyldes primært den generelle forbedring af samfundsøkonomien. Men enlige mødre har altså også fået del i denne forbedring rent beskæftigelsesmæssigt. 18

20 6 Midlertidige sociale ydelser I dette afsnit vil vi se lidt nærmere på, hvor mange der modtager midlertidige sociale ydelser. Når vi taler om midlertidige sociale ydelser, omfatter det de fleste forsørgelsesydelser, bortset fra pensioner og efterløn. Eksempelvis sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp. Derimod indgår børnebidrag og børnefamilieydelse ikke i opgørelsen. I den følgende figur 8 er vist, hvor længe personerne har modtaget midlertidige ydelser uanset typen i løbet af et år Figur 8: Midlertidige sociale ydelser blandt kvinder i forskellige familietyper % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Ingen ydelser I 1 kvartal I 2 kvartaler I 3 kvartaler I 4 kvartaler 20% 10% 0% Enlig uden børn Enlig med børn Par uden børn Par med børn Kilde: Særkørsler i Danmarks Statistik Figur 8 viser, at de enlige mødre adskiller sig fra kvinder i andre familietyper, idet de modtager sociale ydelser i længere tid end de øvrige. Mere end halvdelen af de enlige mødre modtager en social forsørgelsesydelse i løbet af et år. Til sammenligning modtog ca. 45% af kvinderne i parfamilier sociale ydelser, mens kun ca. 30% af de enlige kvinder uden børn modtog ydelser. Det skal også nævnes, at 25% af de enlige mødre modtog en social ydelse i 4 kvartaler, dvs. stort set hele året, og næsten en tredjedel af de enlige mødre modtog en ydelse i mere end et halvt år. I næste figur 9 ser vi nærmere på, om antallet af børn spiller en rolle for, hvor længe de enlige mødre modtager sociale ydelser. 19

21 Figur 9: Sociale ydelser blandt enlige kvinder med børn % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Ingen ydelser i 1 kvartal i 2 kvartaler i 3 kvartaler i 4 kvartaler 20% 10% 0% Ingen børn 1 barn 2 børn 3+ børn Kilde: Særkørsler i Danmarks Statistik Figur 9 viser meget klart, at jo flere børn, des længere tid modtager de enlige mødre sociale ydelser. 40% af de enlige mødre med 3 eller flere børn modtog sociale ydelser stort set hele året. Figur 10: Sociale ydelser blandt kvinder med børn og % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Ingen ydelse i 1 kvartal i 2 kvartaler i 3 kvartaler i 4 kvartaler 20% 10% 0% Enlig 1996 Enlig 2003 Par 1996 Par 2003 Kilde: Særkørsler i Danmarks Statistik Selv om der er relativt mange enlige mødre, der har modtaget sociale ydelser i 2003, er der dog sket en forbedring af situationen i sammenligning med 1996, hvor endnu flere modtog sociale ydelser. Noget tilsvarende er sket for kvinder med børn i parfamilier. Det tyder altså på, at forbedringen blandt de enlige mødre skyldes den generelle forbedrede økonomiske situation i samfundet i perioden

22 7 Underholdsydelser I det foregående så vi på sociale ydelser generelt. I dette afsnit vil vi se nærmere på ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, specielt forsørgelsesydelserne og den såkaldte hjælp til underhold. Desuden ser vi kort på aktiverings- og revalideringsydelse. I de følgende figurer har vi set på perioden efter 1998, hvor bistandsloven blev ændret til lov om aktiv socialpolitik og serviceloven. Figur 11: Forsørgelsesydelser til enlige mødre, Indeks, 1999 = Aktivering Underhold Revalidering Kilde: Danmarks Statistik: Statistikbank I løbet af de sidste 5 år ( ) er antallet af enlige mødre, der modtager aktiveringsydelse, vokset med næsten 10%, men til gengæld er antallet, der modtager revalideringsydelse, faldet med næsten 5%. Det tyder på, at myndighederne ikke satser så meget på revalidering mere, men i stedet bruger aktivering. Nedprioriteringen af revalidering er imidlertid ikke kun sket over for enlige mødre det er en generel tendens på det sociale område. Figur 11 viser desuden, at der har været et mindre fald i antallet af enlige mødre, som modtager hjælp til underhold i en periode, hvor der er blevet 10% flere enlige mødre. I næste figur 12 ser man, hvordan udviklingen har været i andre grupper af kvinder, når det specielt gælder hjælp til underhold. De enlige mødre sammenlignes med enlige kvinder uden børn og par med børn. 21

23 Figur 12: Hjælp til underhold til kvinder, Indeks, 1996 = Enlige uden børn Enlige med børn Par med børn Kilde: Danmarks Statistik: Statistikbank Figur 12 viser, at den største nedgang i antallet af modtagere af hjælp til underhold er sket blandt par med børn, især i perioden Enlige kvinder med børn har derimod kun haft en mindre nedgang, mens hjælpen til kvinder uden børn stort set er uændret. De foregående figurer har vist udviklingen i antallet af modtagere af underholdshjælp, men de har ikke vist, hvor stor en procentdel af gruppen der modtager hjælp til underhold. Det gør den næste figur 13 derimod. Figur 13: Procentdel af forskellige typer enlige, som modtog hjælp til underhold, Procentdel Mænd uden børn Kvinder uden børn Mænd med børn Kvinder med børn Kilde: Danmarks Statistik: Statistikbank 22

24 Figur 13 viser, at enlige med børn meget oftere modtager hjælp til underhold end enlige uden børn. De enlige uden børn er i øvrigt afgrænset til aldersgruppen år for at være mere sammenlignelig med gruppen af enlige med børn. 30% af de enlige mødre modtog i 2003 hjælp til underhold, men enlige mænd med børn, som ganske vist er en ret lille gruppe, modtager oftere hjælp til underhold end enlige kvinder. 43% af de enlige mænd med børn modtog således i 2003 hjælp til underhold. 23

25 8 Indkomster I dette afsnit vil vi se nærmere på indkomster. Vi vil dels se på sammensætningen af indkomster, dels på størrelsen af disse. Først skal det dog nævnes, at man ofte støder på forskellige indkomstbegreber, fx bruttoindkomst, personlig indkomst, skattepligtig indkomst osv. I dette notat vil vi imidlertid koncentrere os om to indkomstbegreber, som benyttes i Danmarks Statistiks indkomststatistik: Familieindkomst og disponibel indkomst. Familieindkomst, dvs. summen af alle indkomstarter (inkl. formueindkomst). Disponibel indkomst, dvs. familieindkomst minus indkomstskat, arbejdsmarkedsbidrag og underholdsbidrag. Familieindkomst er normalt et godt udtryk for summen af alle indkomstarterne, men der er ikke taget højde for indkomstskat og arbejdsmarkedsbidrag. Den disponible indkomst er derfor det indkomstbegreb, som kommer nærmest et rådighedsbeløb og forbrugsmulighederne. Den disponible indkomst tager hensyn til omfordelingsmekanismerne i vores skattesystem. I de seneste 10 år er vores progressive skattesystem blevet noget udhulet, fordi man har indført et arbejdsmarkedsbidrag, som alle betaler samme procentsats til. Det betyder, at en mindre del af vores skattebetaling er omfattet af progressiv beskatning. Den vigtigste omfordelingsmekanisme i vores velfærdsstat er i dag de sociale ydelser, som i hovedsagen udbetales efter en slags objektiv behovsvurdering. Indkomstsammensætning Indkomstsammensætningen viser primært noget om familiernes beskæftigelsessituation og deres afhængighed af offentlige indkomstoverførsler. I den følgende figur 14 vises sammensætningen af familieindkomsten, men vi har udeladt kapitalindkomsten, fordi det er en beregnet størrelse, og ofte er den direkte negativ. Figuren består af følgende kategorier af indkomster: Lønindkomst og selvstændig erhvervsvirksomhed Dagpenge og kontanthjælp Pension Andre overførsler, fx boligstøtte og børnebidrag. 24

Afsavn og indkomst. - afsavn i et fattigdomsperspektiv. Januar 2013. Finn Kenneth Hansen og Henning Hansen

Afsavn og indkomst. - afsavn i et fattigdomsperspektiv. Januar 2013. Finn Kenneth Hansen og Henning Hansen Afsavn og indkomst - afsavn i et fattigdomsperspektiv Januar 2013 Finn Kenneth Hansen og Henning Hansen CASA Afsavn og indkomst - afsavn i et fattigdomsperspektiv Januar 2013 Finn Kenneth Hansen og Henning

Læs mere

Hvad koster det at leve? - budgetmetoden

Hvad koster det at leve? - budgetmetoden Uddrag af: Finn Kenneth Hansen & Henning Hansen: At eksistere eller at leve Fattigdom og lave indkomster i Danmark - hvordan måler man fattigdom. Oktober 2004. CASA-rapport. Hvad koster det at leve? -

Læs mere

Hvad koster det at leve? - standardbudget for familier. Marts 2002. Finn Kenneth Hansen CASA

Hvad koster det at leve? - standardbudget for familier. Marts 2002. Finn Kenneth Hansen CASA Hvad koster det at leve? - standardbudget for familier Marts 2002 Finn Kenneth Hansen CASA CASA Hvad koster det at leve? - standardbudget for familier Marts 2002 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Afsavn og indkomst. - afsavn i et fattigdomsperspektiv. Januar 2013. Finn Kenneth Hansen og Henning Hansen

Afsavn og indkomst. - afsavn i et fattigdomsperspektiv. Januar 2013. Finn Kenneth Hansen og Henning Hansen Afsavn og indkomst - afsavn i et fattigdomsperspektiv Januar 2013 Finn Kenneth Hansen og Henning Hansen CASA Afsavn og indkomst - afsavn i et fattigdomsperspektiv Januar 2013 Finn Kenneth Hansen og Henning

Læs mere

SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND. Udsatte enlige mødre. En rapport om vilkår og hverdag

SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND. Udsatte enlige mødre. En rapport om vilkår og hverdag SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND Udsatte enlige mødre En rapport om vilkår og hverdag Rapport om udsatte enlige mødre 2013 Susi og Peter Robinsohns Fond Center for Alternativ Samfundsanalyse, CASA Opsætning:

Læs mere

Konsekvenser af de laveste sociale ydelser

Konsekvenser af de laveste sociale ydelser Konsekvenser af de laveste sociale ydelser - Forsørgelsesgrundlag og afsavn Finn Kenneth Hansen og M. Azhar Hussain August 2009 Forskningsprojektet: Konsekvenser af at have de laveste sociale ydelser som

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte. København nov. 2003. ISBN:87-7546-222-2. Omslag: Splint, www.splint-grafisk.dk

Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte. København nov. 2003. ISBN:87-7546-222-2. Omslag: Splint, www.splint-grafisk.dk 1 Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte København nov. 2003. ISBN:87-7546-222-2 Omslag: Splint, www.splint-grafisk.dk 2 Indholdsfortegnelse: Forord side 4 Indledning side 5 Rådets bemærkninger til levevilkårene

Læs mere

Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA

Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA - Statistisk analyse Maj 2008 Jørgen Møller Christiansen og Henning Hansen CASA Førtidspension og psykiske lidelser blandt

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Fattigdom i København

Fattigdom i København Fattigdom i København Den, der lever fattigt, lever ofte skjult D a jeg blev socialborgmester i København, fik jeg også ansvaret for en række små legater for københavnere i økonomisk nød. Og jeg skal

Læs mere

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Selvom alle danske familier får flere penge mellem hænderne næste år, er der tale om en historisk lav fremgang sammenlignet med tidligere.

Læs mere

Børnefattigdom 2002-2006 09:10

Børnefattigdom 2002-2006 09:10 Børnefattigdom i Danmark 2002-2006 09:10 METTE DEDING FREDRIK GERSTOFT 09:10 BØRNEFATTIGDOM I DANMARK 2002-2006 METTE DEDING FREDRIK GERSTOFT KØBENHAVN 2009 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD

Læs mere

Privatøkonomi og. uddannelse. Martin Jeppesen. analyser på baggrund af forbrugsundersøgelsen 2001-2003

Privatøkonomi og. uddannelse. Martin Jeppesen. analyser på baggrund af forbrugsundersøgelsen 2001-2003 Privatøkonomi og uddannelse analyser på baggrund af forbrugsundersøgelsen 2001-2003 Martin Jeppesen Privatøkonomi og uddannelse Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2005 Oplag: 400 Danmarks Statistiks

Læs mere

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION 1. november 23 Af Peter Spliid Resumé: FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION Pensionisternes økonomiske situation bliver ofte alene bedømt udfra folkepensionen og tillægsydelser som boligstøtte, tilskud

Læs mere

Analyse. Ændring i rådighedsbeløb ved at overgå fra kontanthjælp til beskæftigelse med en månedsløn på 22.300 kr. 29. maj 2015

Analyse. Ændring i rådighedsbeløb ved at overgå fra kontanthjælp til beskæftigelse med en månedsløn på 22.300 kr. 29. maj 2015 Analyse 29. maj 2015 Ændring i rådighedsbeløb ved at overgå fra kontanthjælp til beskæftigelse med en månedsløn på 22.300 kr. Af Andreas Mølgaard og Kristian Thor Jakobsen Ændringen i rådighedsbeløbet

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold ANALYSE Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at undersøge forskelle i hvor mange borgere, der går

Læs mere

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Teknisk baggrundsnotat 2013-02 En statistisk belysning af grønlandskfødte personer bosiddende i Danmark

Læs mere

En højere andel af danskere vurderes at være Working poor end i Tyskland

En højere andel af danskere vurderes at være Working poor end i Tyskland (+5 6 6 13 5) En højere andel af danskere vurderes at være Working poor end i Tyskland Resumé I den offentlige debat fremføres ofte argumentet, at der i Tyskland er flere end i Danmark, der er såkaldte

Læs mere

Skattereformen øger rådighedsbeløbet

Skattereformen øger rådighedsbeløbet en øger rådighedsbeløbet markant i I var der som udgangspunkt udsigt til, at købekraften for erhvervsaktive familietyper ville være den samme som i. en sikrer imidlertid, at købekraften stiger med ½ til

Læs mere

Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp

Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp I debatten om, hvorvidt det betaler sig at arbejde, har det været fremhævet, at det for visse grupper ikke kan betale sig at tage et arbejde frem for at

Læs mere

Indkomstoverførsler og ulighed

Indkomstoverførsler og ulighed Indkomstoverførsler og ulighed Finn Kenneth Hansen CASA Februar 2011 Indkomstoverførsler og ulighed 8 CASA, Februar 2011 ISBN: 978-87-92384-88-1 Elektronisk udgave: ISBN 978-87-92384-89-8 Forord Lighedsmålsætningen

Læs mere

Op mod hver 4. er fattig i de danske ghettoområder

Op mod hver 4. er fattig i de danske ghettoområder Op mod hver 4. er fattig i de danske ghettoområder Målt med OECD s fattigdomsdefinition er antallet af fattige i Danmark steget til 242.000 personer, når man udelader familier, hvor mindst én af forsørgerne

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Teknisk baggrundspapir om indkomstdefinitioner

Teknisk baggrundspapir om indkomstdefinitioner Teknisk baggrundspapir om indkomstdefinitioner og datagrundlag Papiret gennemgår de tekniske baggrunde for valget af datagrundlag til AE s indkomstanalyser, herunder analyserne om fattigdom i Danmark.

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Analyse. Beregningsantagelser gevinst ved beskæftigelse. Famil. 21. marts 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen

Analyse. Beregningsantagelser gevinst ved beskæftigelse. Famil. 21. marts 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen Famil Analyse 21. marts 2015 Beregningsantagelser gevinst ved beskæftigelse Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen Dette notat beskriver de antagelser, som ligger til grund for beregninger

Læs mere

KONTANTHJÆLP: FORTSAT LILLE GEVINST VED AT TAGE ET JOB

KONTANTHJÆLP: FORTSAT LILLE GEVINST VED AT TAGE ET JOB Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl Christian-Heiberg 17. oktober 213 KONTANTHJÆLP: FORTSAT LILLE GEVINST VED AT TAGE ET JOB Dette notat belyser det økonomiske incitament

Læs mere

FAKTAARK. Oversigt over faktaark

FAKTAARK. Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Udfordringer Et nyt kontanthjælpsloft 225 timers regel: Skærpet rådighed for alle kontanthjælpsmodtagere Samme ydelse til unge uafhængig af uddannelse Ingen ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Analyse 15. januar 2012

Analyse 15. januar 2012 15. januar 01 Kontanthjælpsdebat: Da 9.600 kr. blev til 1.100 kr. Jonas Zielke Schaarup, Kraka I debatten om kontanthjælpen er tallet 9.600 kr. flere gange blevet fremhævet som den månedsløn, der skal

Læs mere

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT Mere respekt for hårdt arbejde 7. juni 2015 1 Forslaget kort fortalt Vi skal passe på de svageste i vores samfund. Derfor skal vi have et veludbygget sikkerhedsnet, der fanger

Læs mere

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN i:\marts-2001\skat-a-03-01.doc Af Martin Hornstrup Marts 2001 RESUMÈ SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN 1986 Det bliver ofte fremført i skattedebatten, at flere og flere betaler mellem- og topskat. Det er

Læs mere

DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 9. ÅRGANG. uden for [nummer]

DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 9. ÅRGANG. uden for [nummer] 17 DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 9. ÅRGANG NR. 17. 2008 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 17, 9. årgang, 2008 Løssalg: 60 kr. Redaktion: Lise Færch,

Læs mere

1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER

1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER i:\jan-feb-2001\skat-1.doc Af Anita Vium, direkte telefon 3355 7724 1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER Vi danskere betaler meget mere i skat, end vi tror, hvis man

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE 2015: over 30 årige kontanthjælpsmodtagere har fortsat

Læs mere

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget i ghettoerne I analysen belyses udviklingen i andelen af offentligt forsørgede og lønmodtagerandelen blandt 1-- beboere i ghettoer (boligområder på ghettolisten). Udviklingen

Læs mere

Analyse segregering i de fire største danske byområder

Analyse segregering i de fire største danske byområder 17-3-2014 Analyse segregering i de fire største danske byområder 1 Indledning Segregering betegner en overrepræsentation eller koncentration af forskellige persongrupper i bestemte områder eksempelvis

Læs mere

Stigende skatter og benzinpriser koster danske familier dyrt

Stigende skatter og benzinpriser koster danske familier dyrt Stigende skatter og benzinpriser koster danske familier dyrt Mens de danske familier i 2010 oplevede stigende rådighedsbeløb, udhules familiernes indkomstfremgang i 2011 af stigende skatter og forbrugspriser.

Læs mere

Tema 1. Det danske klassesamfund i dag

Tema 1. Det danske klassesamfund i dag Tema 1 Det danske klassesamfund i dag Klassesamfund kan måske lyde gammeldags. Men Danmark er stadigvæk i dag et klassesamfund, og der er stor forskel på, hvad eksempelvis bankdirektøren, håndværkeren,

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse.

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse. 1.1 Individualisten Man kan blive inspireret på biblioteket; hvad de lige har stillet frem. Jeg finder tit nogle bøger, som jeg ikke havde tænkt på, og som viste sig at være rigtig gode. Kvindelig individualist,

Læs mere

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Der er væsentlige forskelle på indkomster og nettoformuer som pensionist, afhængigt af hvilken social klasse man tilhørte i arbejdslivet. Mens de 70-årige,

Læs mere

INDKOMSTSKATTEN FOR FULDTIDSBESKÆFTIGEDE

INDKOMSTSKATTEN FOR FULDTIDSBESKÆFTIGEDE 9. august 2001 Af Martin Hornstrup Resumé: INDKOMSTSKATTEN FOR FULDTIDSBESKÆFTIGEDE Gennemsnitsskatten er steget for de fuldt beskæftigede til trods for et markant fald i marginalskatten siden 1993. Denne

Læs mere

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning Priser Prissammenligning mellem Grønland og Danmark Indledning Grønlands Statistik har fået udarbejdet en sammenligning af forbrugerprisniveauet i Grønland og Danmark. Prisundersøgelsen er blevet udarbejdet

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Stigende indkomstforskelle i København

Stigende indkomstforskelle i København Stigende indkomstforskelle i København Indkomstforskellen mellem de forskellige bydele i København og Frederiksberg er vokset. De højeste indkomster er på Frederiksberg, mens de laveste indkomster er på

Læs mere

Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen

Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen Nationalbanken i de seneste kvartalsoversigter fremlagt analyser om udviklingen i husholdningers gæld og formue. Husholdningernes

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Udstødning og integration blandt lønmodtagere

Udstødning og integration blandt lønmodtagere Udstødning og integration blandt lønmodtagere - forløb fra 1987 til 1999 Oktober 2001 Finn Kenneth Hansen og Henning Hansen CASA Udstødning og integration blandt lønmodtagere - forløb fra 1987 til 1999

Læs mere

YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE

YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og Chefkonsulent Carl-Christian Heiberg (81 75 83 34) 9. december 2013 Notatet gennemgår konsekvenserne af et ydelsesloft på et niveau svarende til en disponibel

Læs mere

ØKONOMISK POTENTIALE VED EN STYRKET INDSATS OVER FOR ORDBLINDE

ØKONOMISK POTENTIALE VED EN STYRKET INDSATS OVER FOR ORDBLINDE ØKONOMISK POTENTIALE VED EN STYRKET INDSATS OVER FOR ORDBLINDE HOVEDKONKLUSION Beregninger foretaget af CEDI for Nota viser, at en øget indsats for at gøre ordblinde til mere selvhjulpne læsere har stort

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue

Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen december 2013 Folkepensionisternes indkomst og formue Folkepensionisterne adskiller sig fra den erhvervsaktive befolkning ved, at hovedkilden til indkomst for langt de fleste ikke er erhvervsindkomst,

Læs mere

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 15. november 2011 Indledning I nærværende notat belyses effekten af et marginaleksperiment omhandlende forøgelse af arbejdstiden i den offentlige

Læs mere

Analyse 24. juni 2012

Analyse 24. juni 2012 Analyse 24. juni 2012 Det danske pensionssystem forøger forskellen mellem danskere og ikke-vestlige indvandrere Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, at langt de fleste indvandrere fra ikke-vestlige

Læs mere

Stor omfordeling via offentlig service Nyt kapitel

Stor omfordeling via offentlig service Nyt kapitel Stor omfordeling via offentlig service Nyt kapitel Traditionelle fordelingsanalyser ser bort fra de forbrugsmuligheder, som den offentlige sektor stiller til rådighed, og som udgør en stor del af danske

Læs mere

Gæld i almene boliger

Gæld i almene boliger 15. maj 29 Specialkonsulen Mie Dalskov Direkte tlf.: 33 55 77 2 Mobil tlf.: 42 42 9 18 Gæld i almene boliger Analysen viser, at gæld ikke er mere udbredt blandt beboere i almene boliger end hos resten

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom DA s reformudspil sender mindst 5. personer ud i fattigdom DA er kommet med et reformudspil, hvor det bl.a. foreslås at nedsætte kontanthjælpen, sygedagpengene og førtidspensionen. Reformudspillet vil

Læs mere

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Nyt kapitel Langt de fleste har et stærkt økonomisk incitament til at være i beskæftigelse. Den økonomiske gevinst ved at arbejde frem for at modtage overførselsindkomst

Læs mere

REGIONAL ULIGHED OVERVURDERES

REGIONAL ULIGHED OVERVURDERES 9. januar 2002 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 Jonas Schytz Juul - Direkte telefon: 33 55 77 22 Resumé: REGIONAL ULIGHED OVERVURDERES Mange

Læs mere

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud.

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud. 1.1 Nørden Jeg bruger det ikke så meget mere, fordi meget af den info, jeg har brug for, får jeg fra nettet. Mandlig nørd, ikke- bruger Nørdsegmentet består af unge mænd, der har nørdede interesser som

Læs mere

Befolkning i Slagelse Kommune

Befolkning i Slagelse Kommune Befolkning i Slagelse Kommune Befolkningsudviklingen har stor betydning for, hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt hvordan udgifterne må forventes at udvikle sig i de

Læs mere

Indkomster 2006. Særskilt afsnit om pensionsindbetaling

Indkomster 2006. Særskilt afsnit om pensionsindbetaling Indkomster 2006 Særskilt afsnit om pensionsindbetaling Indkomster 2006 Udgivet af Danmarks Statistik September 2008 Oplag: 300 Printet hos ParitasDigital Trykt udgave: Pris: 135,00 kr. inkl. 25 pct. moms

Læs mere

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til 1.1 Senioren Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til Mandlig senior, ikke-bruger Seniorerne skiller sig primært ud ved at være det ældste segment samt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Analyse. Gevinst ved beskæftigelse for kontanthjælpsmodtagere. Famil. 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen

Analyse. Gevinst ved beskæftigelse for kontanthjælpsmodtagere. Famil. 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen Famil Analyse 12. juni 2015 Gevinst ved beskæftigelse for kontanthjælpsmodtagere. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen I Danmark har vi sammenlignet med andre lande en høj kompensationsgrad

Læs mere

KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE

KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE 10. november 2008 af Mie Dalskov specialkonsulent direkte tlf. 33557720 / mobil tlf. 42429018 KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE Der er stor forskel på hvor mange penge danske børnefamilier

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Ingen børn skal vokse op i fattigdom

Ingen børn skal vokse op i fattigdom De præsenterede resultater er baseret på rapporten: forkortet version Ingen børn skal vokse op i fattigdom Fattigdom og social ulighed i børnehøjde i Grønland Udarbejdet af Cecilia Petrine Pedersen Stine

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Juni 2009. Starthjælpens betydning for flygtninges levevilkår og beskæftigelse

Juni 2009. Starthjælpens betydning for flygtninges levevilkår og beskæftigelse Juni 2009 Starthjælpens betydning for flygtninges levevilkår og beskæftigelse Af Lars Højsgård Andersen Hans Hansen Marie Louise Schultz-Nielsen Torben Tranæs Rockwool Fondens Forskningsenhed 1 Indhold:

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

Skattebesparelse ved de Konservatives forslag, for forskellige parfamilier

Skattebesparelse ved de Konservatives forslag, for forskellige parfamilier i:\jan-feb-2001\skat-d-02-01.doc Af Martin Hornstrup 5. februar 2001 RESUMÈ DE KONSERVATIVES SKATTEOPLÆG De konservative ønsker at fjerne mellemskatten og reducere ejendomsværdiskatten. Finansieringen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg August 2015 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

De langvarige kontanthjælpsmodtagere

De langvarige kontanthjælpsmodtagere A R B E J D S P A P I R De langvarige kontanthjælpsmodtagere Trine Filges Marts 2000 Socialforskningsinstituttet Herluf Trolles Gade 11 DK-1052 København K www.sfi.dk De langvarige kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

1.1 Modne fra lavere middelklasse

1.1 Modne fra lavere middelklasse 1.1 Modne fra lavere middelklasse Det er dæleme lang tid jeg har brugt biblioteket. Det er nok ti år. Jeg brugte det meget i en periode, da jeg var yngre ( ) det har nok noget med mageligheden at gøre

Læs mere

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret...

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Revalidering 4.1 Indledning og sammenfatning... side 93 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side 95 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... side 98 4.4 Hvad gik forud

Læs mere

Analyse af de Socioøkonomiske forhold i Stevns Kommune

Analyse af de Socioøkonomiske forhold i Stevns Kommune Analyse af de Socioøkonomiske forhold i Stevns Kommune Økonomi & Udvikling April 2010 1 Indhold Indledning... 3 Resumé... 6 Konklusion... 7 1. Befolkning... 8 2. Husstandstyper i Stevns Kommune... 10 3.

Læs mere

Småbørnsfamilier og ledige taber stort på VKO spareplan

Småbørnsfamilier og ledige taber stort på VKO spareplan Småbørnsfamilier og ledige taber stort på VKO spareplan På baggrund af Finansministeriets familietypemodel har AE beregnet konsekvenserne af VKOs genopretningsplan for en række danske familier. Beregningerne

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi Dyr gæld belaster de fattiges økonomi De fattige har oftere nettogæld end ikke-fattige har. Derudover udgør renteudgifter en væsentlig større belastning for de fattiges økonomi end renteudgifter gør for

Læs mere

Starthjælpens betydning for flygtninges levevilkår og beskæftigelse

Starthjælpens betydning for flygtninges levevilkår og beskæftigelse Starthjælpens betydning for flygtninges levevilkår og beskæftigelse Arbejdspapir 25 Udgivet af: Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag Kopiering fra denne bog må kun finde sted

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Ledighedsprocent Ledighedsudvikling (sæsonkorrigeret) i Region Sjælland

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst

Folkepensionisternes indkomst ÆLDRE I TAL 2014 Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen September 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud 4. juni 2011 Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk De danske boligejeres privatøkonomi har ofte været i mediernes søgelys gennem de seneste

Læs mere