Beder-Malling Bio-Local

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beder-Malling Bio-Local"

Transkript

1 = =+ =+ 4 4 Beder-Mallng Bo-Local ksempel på omdannelse et selvstændgt bysamfund -3 -q < 1 1

2 Bltln-t[lAlll lt G B 0-10G[ rr nslnrpl på nvrulrrlru r nu suå Bysn[ruln Beder-Mallng Bo-Local er en succeshstore om en fremsynet lokalbefolknng, der d6mmer deres udtjente butkscenter ude tl fordel for et grønt og lokalt bymdtekoncept. Hjertet Bo-Local er Torvehallen, der samler 11 små butkker, en børnehave, to værksteder, et llle kontormljø og et bblotek orenteret omkrng en frodg torvehal, der fungerer som et multfunktonelt bycentrum. Den drehe koblng tl statonen samler en mængde lokal færdsel, og medvrker samtdg tl at gøre det attraktvt at handle Bo-local, selvom man bor Aarhus eller Horsens ( 2050 er letbanen naturlgvs koblet på jernbanen ved Hovedgård). Bo-local konkurreres på kvaltet og lokal produkton. På den anden sde af Torvehallen fnder v en ny bolgbebyggelse, udvklet efter samme grønne og lokale prncpper som torvehallen. n etagebebyggelse af byhuse og rækkehuse med en åben stueetage rettet mod det fælles gaderum. Beboerne bdrager på tværs af generatoner tl produkton og salg af lokale produkter. Bolgerne er ejerbolger og almene lejebolger. t eksempel på lvskvalteten småbyerne omkrng Aarhus: Beder-Mallng Bo-local er et eksempel på fremtden for de mndre bysamfund omkrng Aarhus. asen kunne med andre ord også have udspllet sg fx Løgten eller Harlev. De mlndre bysamfund rummer allerede 2015 en række åbenlyse kvalteter, herunder relatonen tl det åbne land, naturen og attraktlve parcelhusområder. Men bymdterne og butkslvet har brug for en ny dagsorden, hvs de kke skal mste lv og kvaltet. Der er lgeledes brug for nye bolgtyper, der kan supplere parcelhuset. V må forvente, at generatonsskfte, nye lvsstlstendenserog høje ejendomsprlservl Øge efterspørgslen på mndre bolger, lejebolgersamt bolger, der kan kombneres med håndværk og selvstændgt erhverv. Beder 2015: Beder er allerede 2015 en fn by med mange kvalteter. Byen mnder på mange måder om de andre småbyer som beskrevet ovenfor, men skller sg dog ud ved at have en tradton for bofællesskaber og alternatve boformer, herunder bofællesskabet Sol og Vnd, der er startet 1981 og dag er saerdeles attraktvt og efterspurgt. Lgeledes bdrager Gartnerskolen med denttet og arbejdspladser byen. Beders svaghed er (som de fleste andre småbyer) bymdten. enteret er nedsldt og drevet efter et forældet forretnngskoncept. Det lgger desuden 400 meter fra statonen, og stræknngen er sldt og fyldt med tomme og ubenyttede arealer. Samtdg er der kun et halvt hundrede beboere og ganske få arbejdspladser den delaf bymdten. Uden mennesker ntet bylv og ngen detalhandel. Beder 2050: 2050 er der derfor også rykket rundt på nogle brkker. Først og fremmest er Bedercenteret transformeret og stedet fnder v Torvehallen umddelbar forlængelse af statonen. Bolgbebyggelsen, der strækker sg fra Torvehallen, bagom Statonsvej hen over den sydlge del af Gartnerskolens arealer, forb Krohaveparken og henover det tdlgere Bedercenter er en etagebebyggelse af byhuse og rækkehuse med forhaver og en tydelg orenterng mod det fælles gaderum. Ved Statonsvej blander bebyggelsen sg med nogle af de oprlndelge vllaer, der blev opført mdten af 1900 tallet og med de gamle elmetræer Krohaven. Antallet af beboere område[ er mangedoblet, og der er skabt et helt andet grundlag for både bylv, detalhandel og mobltet. Gaderummet er ndtaget tl hverdagsaktvteter og lvsstlen er præget af forplgtende hverdagsfællesskaber. Der er kke noget fælleslokale. Beboerne bruger Torvehallen. Multfunktonalteten, det at alle funktoner samles et sted, er afgørende for opretholdelse af "bymdteaktvtet" et llle samfund. Faclteres af rlng Sonne, senorkonsulent, boyeskammelsen a/s Sted : entralværkstedet, plenumlokalet

3 Beder-Mallng Bo Local er en succeshstore om en fremsynet lokabefolknng, der dømmer deres udtjente but kscenter ude t fordel for et grønt og lokalt bymdtekoncept Hjeftet Bo-Local er Torvehallen, der samler 1 1 små butkker, en børnehave, to værksteder, et lle kontorm jø og et bblotek orenteret omkrng en frodlg torvehal Torvehallen fungerer som et multlfunkronelt bycentrum. Bo Local konkurrerer på kvaltet og loka produkton, På den anden sde af Torvehallen fnder v en ny bollgbebyggelse, udvklet efter samme grønne og okale prnc pper som torvehallen Det er en etagebebyggelse af byhuse og rækkehuse med en åben og lvllg stueetage rettet mod forhaverne og det fæl1es gaderum, Beboerne bdrager på tværs af generatoner tl produkton og salg af lokale produkter t Så doggy, der kom toget med Lne-pgen. Mon hun har husket sn skoletaske denne gang? V skal nå forb drvhuset efter perslle... og Torvehallen efter grej tl cyklen. Og så hjem tl bålmadl

4 Beder-Mallng Blo-Local er et eksempel på fremtden for de mndre bysamfund omkrng Aarhus asen kunne med andre ord også have udspllet sg fx Løgten eller Hadev, De mndre bysamfund rummer allerede 2O15 en række åbenlyse kvalteter, herunder relatonen tl det åbne land, naturen og attrakve parcelhusområder' Den forbedrede kolleftve mobltet, som vforventer at se 2050, vl gøre de små bysamfund endnu mere attrakve, Men der er brug for nye bolgtyper, der kan supplere parcelhuset V må forvente, at generatonsskfte, nye famleformer, lvsstlstendenser og høje ejendomsprser vll øge efterspørgslen på mndre bolger, på lejebolger samt bolger, der kan kombneres med håndveerk og selvstændgt erhverv, Der er lgeledes brug for at bymdterne og butkslvet får en ny dagsorden, hvs de kke skal mste lv og kvaltet Det gver derfor menng at omdanne og fortætte udtjente områder, Funkton og denttet de srnå hymdter 2;o.6o, Der bor 56Vo flere mennesker de små bymdter som fx Beder 2o,6o- end 2015 Antallet af tomme butkslokaler de små butkscentre er reduceret neal Vo,rrrrrrrrdfh,r**rT De små bysamfund lgger km fra Aarhus er den gennemsntlge transporttd følgende: Br 2O mln Kouexnv rnnnx 15 mn ({ Gvxn 4O mn GSVo af de oprndelge butkker er bevaret, men omdannet tl nyt handelskoncept. B6Vo ndgår nyopførte multfunktonelle mljøer. boyeskammelsen a/s. strategsk byudvklng' wvwv. bosk. dk

5 Mallng mnder på mange måder om de andre småbyer, der er beskrevet ovenfor, Byen har stærke bolgkvalteter, og så er den populær og kendt for st kulturlv! n af grundene et at bymdten dag har både staton, kro og bograf, Det gver byen en staerk denttet, tlhørsforhold og engagement, Men skal bymdten have lv fremtden, skal der gøres plads tl nye og flere funktoner, Foderstofgrunden med sloerne gver mulghed for både at bygge forskellge typer bolger, og ved sloerne kan der bygges markante og høje bygnnger, t Bo-Localtorvekoncept Mallng kan evt. ntegreres den ekssterende butksstruktur,

6 Fortætnng af Mallng byrndte t Foderstofgrund er centralt placeret forhold tl Mallng staton. Det vl være oplagt at anvende arealet tl blandet bebyggelse af samme karakter som Beder. Bymdten Mallng er mere sammenhængende Mallng end Beder. t eventuelt "Bo-Local" torvemljø kan ntegreres med nuværende butkker. :. :+.::'r:..11.,'ta : ' t:a det markerede byområde Mallng centrum bor der p.t. kun ca. 7O personer. boyeskammelsen a/s. strategsk byudvklng ' WVwv.bosk d< a -

7 -1 < ) -4 < G < Beder er lgesom Mallng et psk mndre bysamfund Beder og Mallng mnder på mange måder om hnanden, selvom der også er forskelle. Beder er ldt tættere på skoven og har en ldt mere vareret bebyggelse Tl gengæld har Beder store udfordrnger omkrng Beder Landevej og Bedercenteret. Bedercenteret lgger desuden 400 meter fra statonen, og stræknngen mellem staton og center er sldt og fyldt med tomme og ubenyttede arealer, -d! a {9-4 <.-!) Beder 2Ol5: en død handelsgade Gartnerskolen spler en vgtg rolle for byens denttet og som arbejdsplads, men der kan skabes mene sammenhæng med byen bl.a. ved udvktng af fællesskaber og areal. % *æ llr* / {, l lt' 200 u nmrus Der bor p.t. kun ca 65 mennesker det markerede byområde Beder centrum. 'rw,tq / Der er 12 butkker og B erhvervslokaler. Flere er tornme og sldte boyeskammelsen a,/s o strategsk byudvklng.

8 c Både Bedercenteret og bebyggelsen langs Beder Landevej er nedsldt, og centeret er drevet efter et forældet forretnngskoncept, Samtdg er der kun et halvt hundrede beboere og ganske få arbejdspladser den del af bymdten, hvlket kke er befordrende for butkslvet. Det er ærgerlgt for en by som Beder, der ellers rummer vrkelgt store kvalteter og tradtoner. t

9 Beder 2O5: udfordrnger bymdten V er nogle, der har boet Beder og Mallng gennnem mange år, og sætter stor prs på det. V vl gerne have en bymdte, v kan være lge så stolte af, som v er for resten af byen. Der skal være både butkker og aktvtetsmulgheder. boyeskamme sena/s.strategskbyudvklng.\^^,&!.bsk'tr,

10 7 Byen byggervtdere på dens nære grønne kvalteter Nærheden tll VLhelmsborg og Fløjstrup Strand tltrækker mennesker, der har lyst t frtds v De mange parce hushaver, nærhed tl landbruget og Gartnerskolen har det grønne og dyrknngen tl fælles. Gartnerskolen bdrager lgeledes med arbejdspladser tll byen Det er en nærlggende tanke at Garlnerskolen (som formelt er under Jordbrugets Uddannelsesenter) sammen med AgroFood Skelby og Beders lokalbefolkn ng udvkler Bo-Local konceptet Beder sklller sg desuden postv't ud ved at have en tradton for bofællesskaber og alternatve boformer, herunder cl'æ lesskabet Sol og Vlnd, der er stadet '1981 og dag er særdeles atkaklvt og efterspurgt Beder-Mallng 2Ol5: værd at bygge vdere på $ ::t boyeskammels:. a's. s'ate3 sk byudvlklng. lrr,.r,w, bosk.dk

11 t godt og stærk koncept ltærer dog kke byomdannelsen sg sev. Der skal mod, nvesterng og areal tl at skabe reelomdannelse, Tre pncpper bærer omdannelsen For det første: Bymdten 'ommøbleres' butkslvet skal hen trl statonen så der opstår synerg mellem mobltet og hverdagsfunkoner, Den drekte koblng t stat onen samler en mængde lokal færdsel, og medvrker samtdg tl at gøre det attraklvt at handle Bo-Local, selvom man bor Aarhus e ler Horsens ( 2050 er etbanen naturlgvs koblet på jernbanen ved Hovedgård) For det andet: Ved statonen samles en række forskellge funktoner som folk anvender deres hverdag: børnehave, lndkøb, kultur, erhverv og studepladser mv, For det tredle: Byen tlføjes bolger på de tommer arealen Det gver et stort løft t byens fysske og vsuelle udtryk, det gver flere mennesker og mere akvtet og det mødekommer en bolgefterspørgsel hos bl a børnefamller, Prnepper for en ny rnultfunktonel hymdte l3 Ommøblerl Butkscenter flyttes tl staton. 22 Koncentrer alle funktoner: børnehave, ndkøb, studeruml /..\ /'r; åfl\./^ov\ n'l F ($ : 1.2 L-J,\. \''l -'./ \ *;r'''a\* L-./\" " B: Ttfø1 nye bolgerl *-l* &_ boyeskammelsen a/s. strategrsk byudvklng. ttanar",bosk.dk 6 a

12 rt_ l---=. =_ = = Beder 2050 er der rykket rundt på nogle brkker Førs og fremmest er Bedercenteret transformeret, og stedet fnder v Torvehallen umddelbar forlængelse af stat onen, Bolgbebyggelsen, der straekker sg fra Torvehallen, bagom Statonsvej hen over den sydlge del af Gartnerskolens arealer, forb Krohaveparken og henover det tdlgere Bedercenter er en etagebebyggelse af byhuse og rækkehuse med forhaver og en tydelg orenterng mod det fæles gaderum, Ved Statonsvej blander bebyggelsen sg med nogle af de oprndelge vllaer, der blev opføt mdten af 1 9OO-tallet og med de gamle elmetræer Krohaven Det sger sg selv, at bebyggelsen kan opføres på mange andre måder end den her sktserede. Tanken er blot at llustrere, at der er mulghed for ny bebyggelse på nogle mellemlggende og halvtomme arealer, uden det behøver fjerne væsentlge karaktertræk som Krohaven eller Gartnerskolen Dksempel på fortætnngs Byrurn og behygfg;else [- t-- -s' l ll -+- t h_ = --r lr - lr --d! t- --4 r _-4-4 forhold tl skala og tæthed kan bebyggelsen sammenlgnes med fx ngelstedsgade København, men vl selvfølgelg have et mere nutdgt udtryk Bvonuesnø.loe: 3-4 srmrn 14 n Arsrmo ML HUs: 15 n,l (cnor oe ronxnv:n) -l r-.)/ ::_ l_ boyeskammelsen a,s. st'ategsk byudvklng o

13 t { { ( ( Gaderummet er rndtaget tl hverdagsakvteter og lvsstlen er præget af forplgtende hverdagsfællesskaber Der er kke noget fællestokale, Beboerne bruger Torvehallen. MultfunKonalteten det at alle funkoner samles et sted, er {ørende for opretholdelse af "bymdteat<tvtet" et llle samfund. Tanken med Bo-Local konceptet er - at man som beboer området kke blot bor der - men også bdrager akvt tl fællesskabet og eventuelt arbelder med konceptet gennem dyrknng, salg, markedsførng eller forsknng og udvklng Den akvtet skulle genre smtte af på måden bebyggelsen anvendes. { Byrurn og behygf$else LAXRLTM RS}S]{BR boyeskammelsen a,/s ' strategsk byudvklng r mtntr'bcs< l-

14 f l: -' :- :, - = :, - Det mangfoldge lv er dermed skabt af reelt engagement. lkke blot fra de mennesker, der bor der, men også af de nvestorer og organsatoner, der sammen med beboerne har udvklet stedet. Det betder, at kke blot er antallet af beboere området mangedoblet, men der bor også mange forskellge mennesker, Det bør skres, at der udvlkles både prvate ejerbolger, almene lelebolger samt fx "ungelvsbolger" sådan en bebyggelse Det skaber et helt andet grundlag for både bylv detalhandel og mobltet. Lvsstl og samarbede. Lokalt og forplgtende -=$ -< --+ { --rj ---4 V boede først Aarhus, så flyttede v tl Fløystrup, da v fk llle Morrs, og nu bor v Beder Bo-Local! Det er jo helt ædgt kke så nemt det med bolg. Aarhus manglede v luft og noget grønt at se på. Fløjstrup kunne v kke komme nogen steder uden bl, og der må jo også gerne være ldt gang gaden. Det er der her! Udsatte skal bo et trygt nærmljø. V råder over 5 ungebolger lge ved statonen Beder, og der er ldt arbejde tl dem Torvehallen. Det er godt at se, hvordan beboerne Bo-Local har laqe en tlok unge tl sg. Når jeg ser, hvordan Beder bymdte er kommet tl at hænge sammen dag, er jeg glad for, at v gk nd prolektet. Bo-Local er menngsfuldt både for Gartnerskolen som forsknngs- og uddannelsescenter og for lokalsamfundet. Lad os huske på, hvordan de små bymdter så ud tlbage 2015, det var aerlgt talt ldt tomt og sldt. Vrkelgheden er en anden nu. Jeg er glad for kommunens nvesternger Tor- taterne er opdgtede af boyeskammelsen, men de cterede er ndforståede med, at de ndgår,

15 ( { ( { { De, der bor Beder-Mallng Bo-Local holder sandsynlgvs meget af naturen og af det lokale, ellers vlle de måske bosætte sg mdt Aarhus Men de holder sandsynlgvs også meget af at kunne pendle tl storbyen på ganske få mnutter, ellers kunne de fnde langt bllgere bolger andre steder landet hvor de også var tæ på naturen. Det er denne dobbelthed v skal huske de små bysamfund omkrng Aarhus Beder 2O5O er præget af åbne døre og aftaler på kryds og tværs, Formelle og uformelle netuærk har skabt tradtoner for at hjælpe hnanden hverdagen Det har skabt alternatver tl det lv, der blev levet 2O15 med opdelngen mellem lokaltet og arbejdsplads men det har også skabt nye forretnngsmodeller, der har gjotl byen reelt lveable og bæredygtg - også økonomsk. e ( Morlen, har du hørt, at jeg har fået nabo-jens tl at vaske tøj for mg? Tl gengæld får jeg fornøjelsen af at hente hans drenge børnehaven om onsdagen. Det' altså orden. a e!

16 [r_ fl-- t_ = = =. = = _-: Der er vældgt mange ubekendte, hvs v skal prøve a forholde os tl bebyggelsens størrelse og ndhold V kan jo starte med at nævne, at ngen ved, om de, der ejer grunde området dag, har lyst tl at sælge, eller om det kan gå op med Garlnerskolen at omdanne nogle af deres arealer tl bolger og fælles dyrknngsarealer Hvor tæt der skal bygges, og om der er grundlag for en multfunkonel torvehal, står også hen det uvsse. Men her et par kalkulatoner, der er akkurat lgeså sktseagtge som tegnngerne, = _- : -- :-- Tht ogf fakta l_- t: Den aon.u. SS(} MnNr$r(rR r rl uys ll*r* r$*:ll hyhu * (ts rækkghl. se. Toavsmu.rs rsdrssrreå OO$ [, å m2 nunxsnnxar åns øvlrc 1000 m2 R FoB,T -* hf;hlotek, parl/ltrum, hørrneh:rve, studgrum. To*crxnr*l 0 BytrxNrH& ÅaÅLrs uoou* 87 arh*dspladrt;r cs s:br s * r'ågr*r &$O$ x*mdl*mdæ og hess errfl.3 å åc 6 l= [ --r 1^ --,l Arbejds- og lærepladser åå tageareal alt 2050 Bolgernes ejerformer boyeskamrnelsen a/s o straregsk byudvlklng. vww.bosk,dk

Mette Lis Andersen, tidligere direktør i Realdania By, nu direktør i eget konsulentfirma - om at tage lederskab og udvikle en by

Mette Lis Andersen, tidligere direktør i Realdania By, nu direktør i eget konsulentfirma - om at tage lederskab og udvikle en by SYNOPSER HOVEDTALER Mette Lis Andersen, tidligere direktør i Realdania By, nu direktør i eget konsulentfirma - om at tage lederskab og udvikle en by "At tage lederskab og udvikle en by kræver Vision, strategi

Læs mere

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15...

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15... Marts 2010 Voers Blad Foto: Karl Svansø Iversen - Vntersolen over Krstnelund. Vnderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere sde 15... Formandsstafetten V har Voers Skole, Voers Spejdere, Voers Idrætsforenng,

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U *?fâtté; Z H' ' /2/- 085"? S H Sko CU < F-3 CO CU 23 CD f'-+~ öansk vestn J(D ;3 83o~9o0, sä JCD C7 -- n CDlt med henbl -nu-lø ;=-'=:" på St Crox og St Themas! U G *~ f ~- - åuå Q ~;f>'; 6? #-=@'f'/*`?'-"å-f-

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

En kilde, som ønsker at forblive anonym, peger imidlertid over for Brygge bladet på risikoen for, at fabriksgrunden

En kilde, som ønsker at forblive anonym, peger imidlertid over for Brygge bladet på risikoen for, at fabriksgrunden 13. oktober 1994 2. årgang nr. 17 BRYGGEBLADET ARVEN EFTER SOJAKAGEN 300.000 tons forurenet jord skal bortskaffes Mulge deponerngssted e r udpeget Mængden af forurenet jord, som skal fjernes efter Dansk

Læs mere

CYKELTURE. med Grøn Guide i Gentofte

CYKELTURE. med Grøn Guide i Gentofte CYKELTURE med Grøn Gude Gentofte Kolofon: Cykelture med Grøn Gude Gentofte 3. oplag 2. udgave Oktober 2011 Trykt 4000 eksemplarer Klder: Gentofte Kommune, Slots- og Ejendomsstyrelsen med flere Udvklet

Læs mere

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '""**

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '** ... - '""** e ^ TT T TS TV IF Nr. 8 August 1968-117 Årgang.r *N^ 1 1 1 I I den den løssalg Det nsprerende budskab AF MARION G. ROMNEY af De Tolvs Råd Gud har fra begyndelsen ment det på sn plads at anbrnge

Læs mere

Færre må flytte på grund af stram økonomi

Færre må flytte på grund af stram økonomi BIL & BOLIG AFH. 4 STK. FABRIKSNYE HELÅRSDÆK 155/70/13 1100.175/65/14 1300.185/65/14 1400.195/50/15 1500.- 195/60/15 1700.205/55/16 1900.215/40/17 2200.225/40/18 2700.- Monterng, afb., ventl = 500 kr.

Læs mere

Kursuscenterguiden. KURSUSCENTRE.dK. KoNfERENCE med UdSigT og indsigt TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG

Kursuscenterguiden. KURSUSCENTRE.dK. KoNfERENCE med UdSigT og indsigt TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG Kursuscenterguden www.u-u.dk KURSUSCENTRE.dK KoNfERENCE med UdSgT og NdSgT TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG Hos KursusCentre.dk holder v meget af at forkæle vores gæster, så jeres oplevelse blver mere and

Læs mere

SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ

SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ Indhold Sporene på Svnø og Avnø Sde Ldt om Svnø og Avnø 4-5 Avnø Naturcenter 6-7 Rødt spor: Det åbne land 8-9 Strandengens mange lyde 10-11 Blåt spor: Frluftslvet 12-13 Gult spor:

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Egedal Kommne Dronnng Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Blag tl Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Regnskabsprakss... 3 Målopfølgnng... 9 Investerngsoversgt... 21 Bemærknnger tl nvesterngsoversgt...

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang Nummer tmnndcmsae l9 1 Jl MM) Jjl m Januar 1977 126. årgang 1 Nummer thzndansae STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Januar 1977 126. årgang 1 Det øverste Præsdentskab Spencer W.

Læs mere

srå ese Helena Horstedt

srå ese Helena Horstedt II\retrNINreIlE C o utur eteknkker o g ov er d ådge m a teraler er omdrejnngspunkt Helena Hbrstedts stl, som også er kendetegnende for en ny generafon af svenske desgnere. Her er godt desgn nemlg g med

Læs mere

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117 !s I J l Nr. 7 Jul 1968 * 117 lvet. I sn vort sjælen, DEN STJERNE Det nsprerende budskab AF DELBERT L. STAPLEY af De Tolvs Råd Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 7 Jul 1968-117. Årgang

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B.

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. 0 1925 2.AARGANG 2.HÆFTE FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. ,,Vølund Damptromlen Da første Sere,,Vølund Damptromler allerede blev solgt nden Fudførelsen, har v straks paabegyndt Fremstllngen

Læs mere

D E! don. istjehw. ApH..,zs. 127^ årgang, Nummer 4

D E! don. istjehw. ApH..,zs. 127^ årgang, Nummer 4 ApH..,zs 127^ årgang, Nummer 4 D E! don STJEHW . Organ AprU978 for Jesu Krst Krke af 127. årgang Sdste Dages Hellge Nummer 4 Det øverste Præsdentskab: Spencer W. Kmball, N. Eldon Tanner, Maron G. Romney.

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

GRØN BOSÆTNING. Økosamfund 2.0 i Odder

GRØN BOSÆTNING. Økosamfund 2.0 i Odder GRØN BOSÆTNING Økosamfund 2.0 i Odder Et forslag til Odder Kommunes udviklingsplan 2014-2018 og til, hvordan der kan tiltrækkes flere tilflyttere til kommunen. Den 18. december 2014 Forslaget er udarbejdet

Læs mere

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K Statstsk társoversgt 1998 Tema om overforselsndkomster Statstcal ten year revew 1998 DAN MARKS STATIST I K 01.0. Statstsk társoversgt 1998 Udgvet af Danmarks Statstk August 1998 39. árgang ISBN 87 501

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang STJERNE December 1971 120. Årgang Nummer 12 mange Salt Utah at manges hele Vstors baggrunden. Nummer DET INSPIRERENDE BUDSKAB AF ÆLDSTE FRANKLIN D. RICHARDS assstent tl De tolvs Råd DEI STJERNE Organ for

Læs mere

om Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj Onsdag 24.10.2012 Gellerup gentænkt Bliv klogere på Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj

om Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj Onsdag 24.10.2012 Gellerup gentænkt Bliv klogere på Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj om Helhedsplanen for og Toveshøj Onsdag 24.0.202 gentænkt Bliv klogere på Helhedsplanen for og Toveshøj Hvad sker hvor, hvornår og hvorfor At leve og arbejde i Arbejdspladserne kommer! Når støvet har lagt

Læs mere

Hvem vinder årets gyldne pumpe?

Hvem vinder årets gyldne pumpe? 46 årg. 2013/2014 ISSN 19043163 MedcnerOrgansatonernes Kommunkatonsorgan Årgang 46 Nummer 31 28. maj 2014 Den 8. Jul klokken 2005 fejrer v de nye læger! Kom se dem deres fneste puds før de blver sendt

Læs mere

MOBIL. Små biler sælger bedst. Nyt register skal stoppe fusk 10.-11. NOVEMBER 2012. SLIP FORNUFTEN LØS FOR KR. 87.899,t!

MOBIL. Små biler sælger bedst. Nyt register skal stoppe fusk 10.-11. NOVEMBER 2012. SLIP FORNUFTEN LØS FOR KR. 87.899,t! 10.-11. NOVEMBER 2012 Nyt regster skal stoppe fusk Små bler sælger bedst 12 2 0 R8 har fået en let ændret front med nye LED lys og lygter, der har drejefunkton. FOTO: AUDI Frygtndgydende dva Den nye supersportsvogn

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere