Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash"

Transkript

1 Kapitel 4. Hash Selvom hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, er det et forholdsvis udbredt stof. Regeringens Narkotikaråd skønner, at det årlige hashforbrug er på over 25 tons eller omregnet i joints ligger på ca. 4 millioner stykker. er 33 af eleverne, der har prøvet at ryge hash, hvilket svarer til, at 1/3 af eleverne har disse erfaringer. Andel elever, der har prøvet at ryge hash Der er generel enighed om, at et massivt hashforbrug medfører, at man bliver sløv, ligeglad, ukoncentreret og indadvendt. Det betyder også, at man bliver dårligere til at huske og lære, når man ryger hash. Derfor er der mange gode grunde til at se på de unges erfaringer med hash og arbejde på at nedsætte eller det peger resultaterne af analyserne på helt afholde de unge fra at stifte bekendtskab med hash. 2 (14 (8 2 (22 2 (11 5 (37 3 (48 8 (58 1 (78 9 (136 Figur De unges erfaringer med hash Eleverne er i undersøgelsen blevet spurgt om, hvorvidt de har prøvet at ryge hash. På 6.-trin er det gennemsnitligt 9 af de unge, der har svaret bekræftende herpå (figur Det svarer i absolutte tal til, at 549 af de deltagende elever har prøvet at ryge hash. Generelt har en større andel af drengene end pigerne prøvet at ryge hash. Således fordeler andelene mellem de to køn sig med 43 (233 til pigerne og 57 (316 til drengene. Tendensen viser meget klart, at jo højere klassetrin, desto større en andel har prøvet at ryge hash. Således er det 2 af eleverne i, der har erfaringer med at ryge hash hvilket svarer til ca. én elev, for hver gang man har to r mens det i 15 (86 23 ( (227 3 (64 37 (52 33 (116 8 (233 1 (316 9 (549 Piger Drenge Hvornår prøver elever hash første gang? I et forsøg på at få viden om, hvornår i skoleforløbet eleverne er i størst risiko for at gøre sig erfaringer med hash, har vi spurgt de elever, der har prøvet at ryge hash, på hvilket klassetrin de gik, da de første gang prøvede det. 1 Ikke ryge k Side 44 RusmiddelundersøgelseN

2 Her viser det sig, at er det klassetrin, hvor den største andel elever prøver første gang. Af figur fremgår det dog, at der ikke er de helt store forskelle mellem klassetrinene. Andel elever, der første gang prøver at ryge hash (31 2 (52 (83 2 (53 3 (88 2 (141 3 (78 Figur elever, der har svaret på trin, mens der på trin samlet set er 35 elever, der er med i undersøgelsen. Alt andet lige vil trin naturligvis fylde mere, når andelen udregnes af det samlede tal dvs. de 5952 elever end. For det andet vil det, eftersom at vi har spurgt elever fra 6.-trin, naturligvis være sådan, at jo lavere klassetrin, desto større vil tilbøjeligheden være til, at klassetrinnet er overrepræsenteret i undersøgelsen på dette spørgsmål og omvendt. Når man går i f.eks., kan man jo af gode grunde ikke svare, at man gjorde sig sine første erfaringer med hash i. For at få et retvisende billede af elevernes reelle adfærd i forhold til dette spørgsmål, bør man vente med at spørge eleverne, til de er færdige med folkeskolen. 3 (95 3 (173 2 (6 2 (73 2 (133 (11 (8 Dette er af gode grunde ikke muligt, men i et forsøg på at komme denne situation så nær som mulig, har vi foretaget en supplerende analyse udelukkende på eleverne på trins svar. Den viser, at når analyserne gennemføres på dette klassetrin, så bliver 9. klasse det klassetrin, hvor den største andel elever har deres debut (ikke illustreret. (19 Men uanset, om det er i 6., 7., 8., 9. eller, Ikke prøvet at ryge hash (på 6. til 1. klassetrin 92 ( ( (543 eleverne typisk prøver hash første gang, må det tolkes som et dårligt tegn, når de unge angiver, at de har prøvet at ryge hash. For de unge kan være i risiko for at komme ind i en uheldig udvikling, eller de unge er allerede inde i en uheldig udvikling. I den forbindelse er det vigtigt at grave et spadestik dybere 1 I gen Piger Drenge Alle elever og se på, hvor ofte de unge, som angiver, at de har prøvet at ryge hash, rent faktisk gør det. De resultater, som er afbilledet i figuren, skal desuden tages med en del forbehold, da de ikke kan for- Hvor ofte ryger eleverne hash? ventes at give et retvisende billede af, hvordan det Der er flere måder, man kan analysere talmateria- reelt forholder sig. Det er der flere grunde til. let på. Alt afhængigt af hvilken tilgang man vælger, tegner der sig forskellige billeder. For at give et så For det første har det betydning, hvor mange elever retvisende og nuanceret billede som muligt, vil der der er på de forskellige klassetrin. Således er det her blive præsenteret to tilgange, som hver har de- ikke ligegyldigt for resultatet, at der f.eks. er 1465 res styrke og svaghed. RusmiddelundersøgelseN Side 45

3 Først vil vi se på, hvor stor en andel på hvert enkelt klassetrin, der har erfaringer med hash. Udgangspunktet er her, at hvert klassetrin udgør 1. Det vil i praksis sige, at vi får kendskab til fordelingen af hasherfaringer inden for det enkelte klassetrin. Dernæst vil vi se på fordelingen af hashrygning blandt samtlige af de elever, der har angivet, at de har prøvet at ryge hash. Her udgør alle hashrygerne tilsammen 1. Ved denne tilgang tegner der sig et mere præcist billede af, hvor meget hashrygning fylder på de enkelte klassetrin i forhold til det samlede billede. Ud af de 9 elever, der har erfaringer med at ryge hash, angiver 3, at de kun har prøvet det en enkelt gang, 1 angiver at have prøvet det 2 gange, og 5 af eleverne angiver at have prøvet det flere end 2 gange (figur Disse totaltal dækker over, at jo højere klassetrin, desto større er risikoen for, at eleverne har prøvet at ryge hash flere gange. hash mere end 2 gange, mens det for drengenes vedkommende drejer sig om 14 (ikke illustreret. Andel elever, der har prøvet at ryge hash henholdsvis, 1, 2 eller flere gange - opgjort på klassetrin Figur Da undersøgelsen som tidligere nævnt er en tværsnitsundersøgelse i modsætning til en longitudinalundersøgelse, hvor man følger de samme personer over en årrække er det ikke muligt med sikkerhed at konkludere, at det billede, som tegner sig, dækker over en udvikling, hvor eleverne gradvist bevæger sig fra en kategori til en anden (fra 1 gang til 2 gange til flere end 2 gange, jo ældre de bliver. Men i kraft af, at der er en entydig tendens til, at andelen, der har erfaringer med at ryge hash, stiger med stigende klassetrin, giver tallene dog en indikation af, at det højst sandsynligt forholder sig sådan. Dette hænger givetvis sammen med, at jo højere klassetrin, desto ældre er eleverne generelt og dermed også med større risiko for, at de har prøvet at ryge hash både 1, 2 eller flere gange. Ser vi på drengene og pigernes mønster, er der en klar tendens til, at hashrygning er mere udbredt blandt drengene end pigerne. Således er det f.eks. 7 af pigerne på trin, der har prøvet at ryge Aldrig 1 gang 2 gange Flere end 2 gange Figur viser fordelingen af hashrygning blandt de elever, som angiver, at de har prøvet at ryge hash. Her viser det sig, at godt halvdelen (53,5 af de unge, der har prøvet at ryge hash, har gjort det flere end to gange. Således har 296 af eleverne i undersøgelsen svaret, at de har prøvet det mere end to gange. Fra trin er flere end to gange det hyppigst afgivne svar blandt hashrygerne. Tallene peger i retning af, at det er vigtigt at forebygge, at de unge prøver at ryge hash, fordi der ses Side 46 RusmiddelundersøgelseN

4 en klar tendens til, at når man først har prøvet at ryge hash 1 gang, så er der stor risiko for, at man gør det igen. Fordelingen af, hvor hyppigt eleverne ryger hash, blandt de 549 elever, som angiver, at de har prøvet at ryge hash,5 (3,5 (3 3 (16 Figur om at angive, hvor de ryger hash. Figur viser svarene på dette spørgsmål. Andel elever, der ryger hash ved forskellige lejligheder - opgjort efter lokalitet/begivenhed Privatfest 4 (113 5,5 (162 4,5 (275 Figur (23 (6 3,5 (19 I byen 2 (66 4 (117 3 (183 7 (4 5,5 (29 12 (67 Hos venner i hverdagen 2 (63 3,5 (12 3 ( (65 6 (35 23 (127 Forfest før bytur/fest 2 (63 2,5 (74 2,5 (137 5 (27 4 (22 12 (67 Hjemme (32 2 (59 1,5 (91 I alt 29 (158 17,5 (95 53,5 (296 I skoletiden (29 2 (53 1,5 (82 1 gang 2 gange Flere end 2 gange På skolens område efter skoletid (27 1,5 (51 1,5 (78 (26 En holdning kunne f.eks. være, at det er en del af det Halfest 1,5 (49 1,5 (75 at være ung i dag, at man f.eks. prøver at ryge hash. Da svarkategorien 1 gang kun er den største på 7. klassetrin, må man dog være klar over, at en enkelt Klubfest,5 (21 1,5 (4 (61 erfaring ikke er nok for langt størstedelen af dem, der prøver, hvorfor en accepterende holdning i forhold til blot at prøve én enkelt gang kan vise sig at Skolefest,5 (17 (35 (52 være risikabel. Hvor ryger eleverne hash? For at få viden om, i hvilke sammenhænge og situationer de unge ryger hash, er de unge blevet bedt Piger Drenge I alt RusmiddelundersøgelseN Side 47

5 Som det fremgår af figuren, er privatfester det sted, hvor flest elever angiver, at de ryger hash. Dette 4 gælder (113 for både drengene og pigerne. 5,5 (162 4,5 Derefter (275 følger i byen, hos venner i hverdagen og til forfest før bytur/fest. Drengene og pigerne følger (66 i meget høj grad det samme mønster. 4 (117 3 (183 Det er positivt, at skolefester er den svarkategori, (63 som færrest angiver. 3,5 (12 Derimod er det overraskende og foruroligende, at 3 ( elever (hele 1,5 af eleverne angiver, at de ryger (63 hash i skoletiden.,5 (74,5 (137 For at vide, om dette mønster er et generelt mønster, der afspejler elevernes adfærd på alle klassetrin, har vi kørt analyserne særskilt for hver årgang (59 (figur Disse kørsler viser meget klart, at det er (91 de ældste årgange (8.-, der i høj grad er årsag til, at billedet tegner sig, som det gør. (53 (82 Hvis vi ser nærmere på privatfester, som er det sted, flest elever angiver at ryge hash, ligger der en klar (51 (78 forældreopgave i at forhindre, at det forbliver at være sådan. Det er således tankevækkende, at det er 4 af eleverne i, 1,5 af eleverne i 9. klasse og 17 af eleverne i, der angiver, (49 at de ryger hash ved privatfester. (75 Når vi har fokus på 6. og, ser det ud til, at de (4 i næsten samme grad (,5-1,5 angiver, at de ryger hash alle de steder, som vi har spurgt dem om. Dette hænger sammen med, at det er meget begrænset, hvor udbredt det er at ryge hash når man går i klasse. De elever i 6. og, som angiver, at de har røget hash, synes til gengæld at ryge hash alle de steder, som vi har spurgt dem om. Dette tyder på, at der er tale om en meget marginaliseret gruppe Andel elever på 6.-trin, som ryger hash ved forskellige lejligheder I byen Hos venner i hverdagen Forfest før bytur/fest Hjemme I skoletiden På skolens område Halfest Klubfest Skolefest Privatfest,5 2 2,5 3,5,5 1,5 3 3,5,5 1,5 2,5 1,5 2 1,5,5 2,5 1,5,5 1,5 1,5,5,5 1,5 1,5 3, ,5 9,5 1, Figur Drenge I alt Side 48 RusmiddelundersøgelseN

6 4.2 De unges holdninger til hash og forældrenes rolle Eleverne er blevet spurgt om, hvorvidt de mener, at det er i orden at ryge hash. Samlet set er det 1 af eleverne i 6.-, der angiver, at det er i orden (figur Langt størstedelen 3 ud af 4 elever (74 svarer, at det ikke er i orden, mens 16 ikke ved, om det er i orden eller ej. Dette billede dækker over en entydig tendens til, at eleverne med stigende klassetrin er mere tilbøjelige til at mene, at det er i orden og til at være i tvivl om, hvorvidt det er i orden eller ej. Således er det på trin 87 af eleverne, der angiver, at det ikke er i orden at ryge hash, mens tallet, når det gælder, er nede på 57. Andel elever, der henholdsvis mener, at det er i orden, at det ikke er i orden, eller som ikke ved, hvorvidt de finder det i orden at ryge hash 63 ( ( ( ( ( ( (14 26 (54 15 (111 Figur (62 ( (81 (32 1 (68 13 (71 16 ( (6 (43 Det er ligeledes et gennemgående træk, at pigerne er mindre tilbøjelige end drengene til at mene, at det er i orden. er det 77 af pigerne og 71 af drengene, der er af den opfattelse, at det ikke er i orden (ikke illustreret i figuren. 74 ( ( (366 2 ( (11 19 (139 1 (87 12 (93 2 (125 Når det handler om gruppen, der ikke ved, om det er i orden, er det lige udbredt at have den holdning blandt pigerne og drengene. I den forbindelse ses der dog en svag tendens til, at andelen af piger, der er i tvivl, stiger op gennem skoletiden, mens andelen af drenge, der er i tvivl, i højere grad ligger på det samme niveau. Ét er holdning; noget andet er, hvordan eleverne i praksis agerer. Her viser det sig ikke overraskende men alligevel bemærkelsesværdigt at der er markant forskel på, hvordan gruppen, der har erfaringer med at ryge hash, og gruppen, der ingen erfaringer har hermed, forholder sig til spørgsmålet. 54 (76 6 (73 57 ( ( ( ( (442 2 (28 23 ( (82 17 (25 26 ( (122(69 13 ( (917 8 (119 1 ( (196 2 (7 1 ( Piger - ikke i orden Piger - ved ikke Piger - i orden Drenge - ikke i orden Drenge - ved ikke Drenge - i orden Alle elever - ikke i orden Alle elever - ved ikke Alle elever - i orden RusmiddelundersøgelseN Side 49

7 Af figur fremgår det, at der er betydeligt flere tvivlere blandt dem med egne erfaringer (29 i forhold til 14, ligesom der er flere i denne gruppe, der mener, det er i orden, end blandt dem, der ingen erfaringer har med at ryge hash (4 mod 7. Dette indikerer kraftigt en klar tendens til, at de, der finder det acceptabelt at ryge hash, har større tilbøjelighed at gøre sig erfaringer hermed og/eller, at man er mere accepterende over for egen adfærd end andres. Umiddelbart har vi desværre med nærværende undersøgelse ikke belæg for at slutte, hvilken vej tingene hænger sammen. Er der sammenhæng til, om eleverne har talt med deres forældre? Det er interessant at se på, om elevernes holdning til at ryge hash hænger sammen med, om de har talt med deres forældre om emnet. I alt har 45 af eleverne snakket med deres forældre herom (figur Der er en meget svag tendens til, at pigerne i lidt hørere grad end drengene har talt med deres forældre. Ellers er mønsteret entydigt, at jo højere klassetrin, desto større en andel har talt med deres forældre. Dette gælder for begge køn. Holdningen til det at ryge hash blandt elever, som har prøvet at ryge hash, og elever, 1 der ikke har prøvet at ryge hash ( (157 4 ( (157 7 ( (76 7 ( (76 79 ( (4247 Andel elever, der har talt med deres forældre om hash Figur Figur (286 4 (297 4 ( (286 4 (297 4 ( (325 4 (39 43 ( (325 4 (39 43 ( ( (34 47 ( ( (34 46 (677 5 (295 5 ( (29 49 ( (29 49 ( (173 (173 Har prøvet at Har ikke prøvet Har prøvet ryge hash at Har at ikke ryge prøvet hash ryge hash at ryge hash Det er ikke i orden Ved ikke Det er i orden Det er ikke i orden Ved ikke Det er i orden 57 ( ( (79 56 (79 57 ( ( ( (1362 I gennemsnisnit I gennem-44 ( ( ( (2677 Piger Drenge Piger Drenge Side 5 RusmiddelundersøgelseN

8 Ser vi på sammenhængen mellem det at have talt med forældrene om hash og elevernes holdning til, om det er i orden at ryge hash, tegner der sig et bemærkelsesværdigt billede. Her forholder det sig nemlig sådan, at af dem, der har talt med deres forældre, er det 11, der mener, at det er i orden at ryge hash, mens det blandt dem, der ikke har talt med deres forældre om hash, er 1, der angiver, at det er i orden (figur Andelen, der er usikker på, om det er i orden eller ej, er større blandt dem, der ikke har talt med deres forældre om hash (17 mod 13. Holdningen til det at ryge hash blandt elever, som har talt med forældrene om hash, og elever, der ikke har talt med forældrene om hash ( ( (228 1 ( ( (2392 Figur Dette fund tyder på, at det, at eleverne har talt med deres forældre om hash, ikke er nogen garant for, at de er i væsentlig mindre risiko for at have en accepterende holdning til det at ryge hash. Dette er overraskende og bør give anledning til refleksion, da vi umiddelbart har en tendens til at betragte det som positivt, at eleverne har talt med deres forældre om hash. Forklaringerne på disse fund kan være mange, og ud fra vores spørgeskemamateriale er det ikke muligt at af- eller bekræfte de hypoteser, som vi måtte have om, hvorfor det forholder sig sådan. Umiddelbart kan man forestille sig, at en selektionsbias forstået som at de elever der har talt med deres forældre om hash ikke er repræsentative for samtlige elever som medårsag til, at billedet tegner sig, som det gør. Således kan man forestille sig, at det i højere grad er de forældre, som har mistanke eller viden om, at deres børn eller unge er på vej ud i noget skidt, 1 der vælger at snakke med deres børn (238 (311 om hash. Hvis dette er tilfældet, vil det i praksis formentlig betyde, at forælderens indsats alligevel har 8 båret frugt, selvom andelen med en accepterende holdning til det at ryge hash ikke er mindre blandt dem, som 6har talt med deres forældre. Således kan man have en formodning om, at procentandelen af 4 accepterende (2439 for denne gruppe (2964 ville være markant højere, hvis forældrene ikke havde snakket med deres børn og unge Har talt med forældrene om hash En anden tese kunne være, at de samtaler, som forældrene har med deres afkom, ikke har haft det rette indhold i forhold til at holdningsbearbejde. 9 9 Har ikke talt med forældrene om hash Har talt med forældrene om hash Har ikke talt med forældrene om hash En tredje Har tese ikke prøvet kunne at ryge hash være, at Har prøvet det ikke at ryge hash er ord eller faktuel viden, der har betydning for de unges holdninger, men derimod kammeratskabsgruppens syn på sagen. Det er ikke i orden Ved ikke Det er i orden Selvom det naturligvis ville være ønskeligt, er det desværre ikke umiddelbart muligt at komme nogle forklarende konklusioner nærmere. Tværtimod er det farligt, hvis man uden at undersøge problematikken i dybden vælger at tolke resultatet. RusmiddelundersøgelseN Side 51

9 Slutteligt er det da også interessant helt konkret at se på, om forældrenes snak med deres børn og unge om hash, ser ud til at gøre nogen forskel i praksis. Her forholder det sig sådan, at uanset om forældrene har talt med deres unge eller ej, så er fordelingen mellem dem, der henholdsvis har prøvet og ikkeprøvet at ryge hash, den samme. Således fremgår det af figur 4.2.5, at det både er 9 af dem, der har talt og ikke har talt med deres forældre om hash, der har prøvet at ryge hash. Endnu engang er det ikke muligt kvalificeret at forklare, hvorfor det forholder sig sådan. De gisninger og bud på forklaringer, som vi tidligere havde i spil, dækker fortsat vores teorier om, hvorfor der ikke umiddelbart kan spores nogen sammenhæng mellem forældrenes indsats og de unges erfaringer. Andelen, der har prøvet at ryge hash, blandt elever, som har talt med deres forældre om hash, og elever, der ikke har talt med deres forældre om hash 1 9 (238 9 (311 Figur Til forskel fra tidligere, hvor det handlede om sammenhængen eller manglen på samme mellem forældrenes indsats og de unges holdninger, er der dog denne gang yderligere et forhold, som bør tages i betragtning. Nemlig at det meget vel kan være sådan, at forældrenes snak med deres unge er forløbet efter, de unge har gjort sig erfaringer med hash, og dermed vil det naturligvis ikke være at spore i forhold til det kryds, der her er foretaget mellem forældre snak og de unges erfaringer. Således må det betragtes som højst sandsynligt, at det foranlediger en snak, hvis forældre får kendskab til eller kommer til at nære mistanke om, at deres børn og unge har gjort sig erfaringer med at ryge hash. Da det handlede om de unges holdninger til at ryge hash, fik vi deres aktuelle standpunkt, men når det gælder erfaringer, er det velkendt, at de erfaringer som vi har gjort, altid vil være en del af vores bagage ligegyldigt, om der er tale om adfærd, som vi fortsat praktiserer. Dette er muligvis en væsentlig medårsag til, at det ikke umiddelbart er muligt at spore nogen effekt af forældrenes indsats Udviklingen fra til Helt overordnet peger resultaterne på, at der er sket en svag positiv udvikling i forhold til hashrygning på 6 flere fronter. Det drejer sig om et lille fald (fra 11 til 9 i andelen, der har prøvet at ryge hash (figur 4 9 ( ( I den forbindelse er det drengene, der er blevet mindre tilbøjelige til at prøve at ryge hash. Hvad angår debutalder, så er den uændret fra 2 til (ikke illustreret. Har talt med forældrene om hash Har ikke prøvet at ryge hash Har ikke talt med forældrene om hash Har prøvet at ryge hash Ser vi på, hvor mange gange dem, der har prøvet at ryge hash, ryger hash, er der et svagt fald fra 7 til 5 i andelen af unge, der har prøvet at ryge hash flere end 2 gange (figur Hvad angår andelen, der har prøvet at ryge hash 1 eller 2 gange, er det både 4 i og. Side 52 RusmiddelundersøgelseN

10 Andel elever, der har prøvet at ryge hash i og Hvor ofte ryger eleverne hash i og Figur Figur (24 2 (14 3 (16 2 ( ( (83 37 (52 (59 (549 8 (42 8 (58 16 (68 15 (86 8 (194 8 (233 4 (22 (8 5 (25 5 (37 4 (46 2 (22 4 (41 3 (48 13 (74 1 (78 14 (315 1 (316 1 (116 9 ( (44 3 (64 25 ( (141 2 ( ( ( (116 4 (83 37 (52 1 (59 9 ( Aldrig 1 gang Aldrig 1 gang Piger Piger Piger 2 gange Flere end 2 gange 2 gange Flere end Drenge Drenge Drenge Alle elever Alle elever Alle elever RusmiddelundersøgelseN Side 53

11 Med hensyn til hvor de unge ryger hash, er billedet stort set det samme i og (figur Privatfester er fortsat det sted, hvor flest unge angiver, at de ryger hash. På ingen svarkategorier har der været en stigning i andelen. På svarkategorierne hjemme, halfest, klubfest og skolefest har der være et meget lille fald. Hvor ryger de unge hash i og - opgjort på lejlighed Privatfest 4,5 (26 4,5 (275 Figur Taget i betragtning, at der i forhold til alkohol kunne spores en stigning i forhold til næsten samtlige svarkategorier, er dette meget positivt. Med hensyn til de unges holdning til det at ryge hash, så har der været en stigning fra, at 7 af de unge var af den opfattelse, at det ikke er i orden at ryge hash, til, at 74 af de unge har denne holdning (figur Denne ændring dækker over, at der på samtlige klassetrin i er en mindre andel, der tilkendegiver, at det er i orden at ryge hash. Eftersom vi tidligere har set en vis sammenhæng mellem de unges holdninger til det at ryge hash og deres adfærd, er det meget positivt, at vi kan spore en tendens til, at de unge generelt i højere grad tager afstand fra hashrygning ( (132 (112(69 I byen 3 (183 Figur (82 (147 (96 Hos venner i hverdagen* 3 ( ,5 ( (1172 (957 8 Privatfest (138 (191 (115 (119 4,5 (275 Forfest før 2,5 ( bytur/fest 87 (1266 2,5 3 (137 ( ( (173( (69 (195 I byen 3 (183 2 ( (82 Hjemme 72 ( (147 (25(96 1 Hos venner 1,5 (91 (161 i hverdagen* 3 ( (94 79 (1172 Halfest 6 ( (158(191 2 (119 (179 Forfest før 1,5 (75 2,5 (119 bytur/fest 2,5 ( ( ( (195 1,5 (73 6 (73 23 ( (196 I skoletiden 1,5 (82 2 (9 Hjemme 1 72 ( (25 1,5 (91 (161 På skolens 52 (25 2 (8 28 (11 1,5 (7 område efter 2 (94 skoletid Halfest 1,5 (78 6 ( (158 2 (179 1,5 (75 57 ( (82 2 (7 1,5 (72 Klubfest 1,5 (73 6 (73 23 ( (196 I skoletiden ( (326 1,5 (82 (696 (685 (55 Skolefest På skolens 52 (25 2 (8 28 (11 1,5 ( område efter,5 (52 74 (442 (917 (615 skoletid 1,5 (78 57 ( (82 2 (7 1,5 (72 Klubfest ( (326 (696 (685 (55 Det er ikke i orden Ved ikke Det er i orden Skolefest 16 1,5 (52 74 (442 (917 (615 * Kun spurgt til venner i -undersøgelsen * Kun spurgt til venner i -undersøgelsen 8 ( (138 (115 Elevernes holdning til, om det er i orden at ryge hash i og Det er ikke i orden Ved ikke Det er i orden Side 54 RusmiddelundersøgelseN

12 Samlet set er andelen, der har talt med deres forældre om det at ryge hash, den samme 45 i og 46 i (ikke illustreret. Ser vi på udviklingen i sammenhængen mellem elever, der har talt med deres forældre om hash, og deres holdning til og erfaringer med hash, er det slående, at der hverken i -undersøgelsen eller i -undersøgelsen umiddelbart kan spores nogen sammenhæng. At vi genfinder det samme resultat i -undersøgelsen, tyder på, at det er et holdbart fund, som det jævnfør diskussionen i afsnit 4.2 vil være betydningsfuldt at få en dybere forståelse af. 4.4 Aalborg Kommune i forhold til omverdenen Det er begrænset, hvad der findes af landsdækkende undersøgelser omkring eleverne på klassetrins erfaringer med hash. I ESPAD-undersøgelserne, som beskriver udviklingen i brug af illegale stoffer samt alkohol og tobak blandt de årige, finder man, at det er omkring 1/4 af de unge i Danmark, der i 27 har prøvet at ryge hash (Sundhedsstyrelsen 27. I Skolebørnsundersøgelsen fra 22, som omhandler de 15-årige, finder man, at 23 af disse har erfaringer med at ryge hash (Due og Holstein red. 23. I vores undersøgelse finder vi, som det fremgår tidligere, at 9 af eleverne på trin, 19 af eleverne på trin og 33 af eleverne på 1. klassetrin har prøvet at ryge hash. Det er vanskeligt helt at sammenligne vores tal med disse undersøgelser, da vores tal er opgjort efter klassetrin og de andre undersøgelser efter alder. Men umiddelbart ser det ikke helt skævt ud, forstået således, at vi har nogenlunde samstemmende tal i de tre undersøgelser i forhold til, hvad vi bør forvente, hvis vi forsøger at tage højde for undersøgelsernes forskellighed. Sammenligner vi vores tal med resultaterne fra MULD-undersøgelsen (Monitorering af Unges Livsstil og Dagligdag i 26, som beskæftiger sig med de 16-2-årige, ser det umiddelbart ud som om, at Aalborg Kommune ligger højt. Ifølge MULD er det i 26 omkring 3 af de 16-2-årige, der har prøvet at ryge hash (Aaen og Nielsen 26. Da det må forventes, at andelen, der tilkendegiver at have prøvet at ryge hash, vil være stigende med stigende alder, vil tallene for Aalborg Kommune, såfremt man tog udgangspunkt i resultaterne for eleverne på 1. klassetrins besvarelser, formentlig være højere end 3. Der er dog visse problemer med at ræsonnere som så, eftersom der muligvis jf. diskussionen i afsnit 2.2 og kap. 11 er tale om en selekteret gruppe af unge, når vi tager udgangspunkt i eleverne på 1. klassetrin. I Københavns Kommunes sundhedsprofilundersøgelse fra finder man, at 8 af eleverne i 7. klasse har prøvet at ryge hash, mens den tilsvarende andel på trin ligger på 24 (Christensen. Hvis vi sammenligner disse tal med de tal, som vi fandt i vores -undersøgelse, hvilket vil være det mest korrekte, da der ellers er risiko for, at eventuelle forskelle er udtryk for en generel udvikling, ligger vi med 4 på trin og 21 på trin flot placeret. Det er i den forbindelse positivt, at vi har god grund til at tro, at vores resultater er retvisende. For sammenligner vi vores tal med de tal, man har fundet i Aalborg Kommunes udskolingsundersøgelse, foretaget i skoleåret 27/ på trin, synes der at være god overensstemmelse, idet de finder, at 8 af eleverne har prøvet at ryge hash (Holm- Petersen et al., mens vi finder, at 9 af eleverne på trin har prøvet at ryge hash. At resultaterne i så høj grad er samstemmende, peger i retning af, at vores tal vedrørende erfaringer med hash er valide. Ligesom vi, finder man i de ovenfor nævnte undersøgelser, at der er kønsforskelle i brugen af hash, RusmiddelundersøgelseN Side 55

13 således at flere drenge end piger har prøvet at ryge hash. Dette er ligeledes et gennemgående fund i et stort antal undersøgelser gennemført i udlandet. Her ses en tendens i retning af, at der er en relativ lille forskel på de to køns erfaringer med at have prøvet at ryge hash i de lande, hvor forekomst-niveauet er højt, såsom Canada, Spanien og USA (hvor 3-35 af de 15-årige har prøvet at ryge hash, mens forskellene mellem kønnene er mere udtalte i de lande, hvor få har erfaringer med at ryge hash, såsom Finland, Grækenland, Israel og Rumænien (hvor mellem 2-1 af de 15-årige har prøvet at ryge hash (Candance et al.. Blandt de 41 europæiske og nordamerikanske lande, som indgår i denne store tværnationale undersøgelse, er det i gennemsnit 16 af de 15-årige piger og 21 af de 15-årige drenge, der har erfaringer med hash. I undersøgelsen er Danmark angivet med 13 for pigernes vedkommende og 2 for drengenes vedkommende, hvilket samlet set placerer os lige under gennemsnittet. Side 56 RusmiddelundersøgelseN

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol Kapitel 3. Alkohol Der er flere gode grunde til at beskæftige sig med alkoholvaner. Alkohol er f.eks. ubetinget danskernes foretrukne rusmiddel. Hver dansker over 14 år drikker således gennemsnitlig godt

Læs mere

Rygning og kriminalitet blandt elever i 5. - 9. klasse 2004. Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år 74% 64% 64%

Rygning og kriminalitet blandt elever i 5. - 9. klasse 2004. Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år 74% 64% 64% Kapitel 8. Rygning Unges rygevaner har været genstand for adskillige undersøgelser. Fra di ved man bl.a., at rygeadfærd skal ses i sammenhæng med socioøkonomiske og kulturelle forhold. Således har faktorer

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013 Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 213 83 respondenter har gennemført undersøgelsen. Respondenternes baggrund På figur 1 kan det ses at de fleste respondenter har været henholdsvis

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

9. klasses-undersøgelse

9. klasses-undersøgelse 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed September - oktober 2012 Trivsel og Sundhed 374 elever fra 9. klasse i Syddjurs Kommune 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed SSP og skolerne i

Læs mere

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium Rusmiddelkultur blandt unge Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium 2008 Undersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen forløb i efteråret 2008 og foregik ved at spørgeskemaerne blev sendt med

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Unge og kriminalitet. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec

Unge og kriminalitet. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 11 Unge og kriminalitet Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 195 1. Indledning Dette kapitel belyser endnu et område, der har stor bevågenhed i offentligheden: unges kriminalitet.

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Side 1 af 11 I dette baggrundsnotat præsenteres et uddrag af analyser og fakta for 10. klasse i Aarhus Kommune: Udviklingen i søgningen

Læs mere

Unges livsstil og dagligdag 2000-2004

Unges livsstil og dagligdag 2000-2004 Unges livsstil og dagligdag -4 - tendenser og udvikling i brug af tobak, alkohol, stoffer og i fysisk aktivitet Forfattere: Kræftens Bekæmpelse Gert Allan Nielsen Lene Winther Ringgaard Jeanette Pinnerup

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel 2 Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 19 1. Indledning I dette kapitel forfølger vi det første spor i vores undersøgelse

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Februar 2006 Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Morten Hulvej Jørgensen Mette Riegels Ulrik Hesse Morten Grønbæk Center for Alkoholforskning Evaluering af forbuddet mod

Læs mere

Unges. livsstil og dagligdag 2008. MULD-rapport nr. 7

Unges. livsstil og dagligdag 2008. MULD-rapport nr. 7 Unges livsstil og dagligdag 2008 MULD-rapport nr. 7 Unges livsstil og dagligdag 2008 Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen 1. udgave, august 2009 Copyright Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen Rapporten

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE 2014

SUNDHEDSPROFIL FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE 2014 SUNDHEDSPROFIL FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE 2014 1 Indledning... 2 2 Om Sundhedsprofil for børn og unge... 3 3 Metode... 3 3.1 Datagrundlag... 3 3.2 Analyse og statistik... 4 3.3 Læsevejledning...

Læs mere

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du?

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du? 10 dilemmaer om hash og unge Hvad mener du? Problemet nærmer sig "Min datter, som går i 8. klasse, fortæller, at nogle af eleverne i parallelklassen er begyndt at ryge hash. Mon de også er i hendes klasse?"

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

De danske PISA-rapporters håndtering af PISAundersøgelserne

De danske PISA-rapporters håndtering af PISAundersøgelserne Kommentarer 79 De danske PISA-rapporters håndtering af PISAundersøgelserne Hans Bay, UCC I december 2010 udkom den 4. danske PISA-rapport (PISA, 2009). Rapporten er omtalt i MONA i Egelund (2011), i Davidsson

Læs mere

En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere

En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere En undersøgelse af 13-16-årige grønne pigespejdere De grønne pigespejdere har i 2006-2007 lavet en større undersøgelse blandt de 13-16-årige grønne pigespejdere. Undersøgelsen blev udført af Karen Lauridsen,

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Selvevaluering 2013. Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5. Evalueringens sigte.

Selvevaluering 2013. Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5. Evalueringens sigte. Selvevaluering 2013 Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5 Vesterdal Efterskole bygger på det grundtvigske skolesyn om at oplyse, vække og engagere. Det sker

Læs mere

Forældrefiduser Ny survey fra 2014

Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Analyse Danmark A/S har for Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden foretaget en survey i starten af 2014 med henblik på at afdække forældrenes oplevelse af og involvering

Læs mere

Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring

Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring Ungeanalyse En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring Indledning Målet med målgruppeanalysen har været at få et overblik over ungegruppen i Roskilde

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Øget risiko For begyndere

Øget risiko For begyndere Øget risiko For begyndere Vi ser det dagligt i medierne: Ny undersøgelse viser 20 % øget risiko for at udvikle (et eller andet ubehageligt eller dødeligt) hvis man (gør noget som Sundhedsstyrelsen eller

Læs mere

Sådan lærer du den unge at sige nej 3. Hash og motivation 5. Hash og afhængighed 6. Hash og abstinenser 8. Hashsbstinens-skala 10. Hash og de unge 11

Sådan lærer du den unge at sige nej 3. Hash og motivation 5. Hash og afhængighed 6. Hash og abstinenser 8. Hashsbstinens-skala 10. Hash og de unge 11 Faktaark vedr. hash Indhold Sådan lærer du den unge at sige nej 3 Rollespil 4 Hash og motivation 5 Hash og afhængighed 6 Hash og abstinenser 8 Hashsbstinens-skala 10 Hash og de unge 11 SÅDAN LÆRER DU DEN

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2009/2010

Elevtal for grundskolen 2009/2010 Elevtal for grundskolen 29/21 Af Alexander Uldall Kølving Elevtallet har været faldende i perioden 26/7 til 29/1. For skoleåret 29/1 var der sammenlagt 715.833 elever i den danske grundskole, og sammenlagt

Læs mere

NOTAT. Folkeskolen afsluttende evaluering INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING. Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014

NOTAT. Folkeskolen afsluttende evaluering INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING. Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014 INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING NOTAT Ulloq/dato : 14. oktober 2014 Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014 Folkeskolen afsluttende evaluering Dette notat giver en status

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere

Unges RYGNING VENNER ALKOHOL HELBRED STOFFER MULD-RAPPORT NR 6. livsstil og dagligdag 2006

Unges RYGNING VENNER ALKOHOL HELBRED STOFFER MULD-RAPPORT NR 6. livsstil og dagligdag 2006 Unges livsstil og dagligdag 26 STOFFER KROP LIVSSTIL ALKOHOL VENNERRYGNING HELBRED MULD-RAPPORT NR 6 LIVSSTIL KROP HELBRED ALKOHOL RYGNING VENNER FRITID STOFFER Unges livsstil og dagligdag 26 Forfattere:

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner.

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner. Ungeprofil En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner Oktober 2010 SYDØSTJYLLANDS KREDS Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Indhold Baggrund og formål... 2 Sammenfatning af rapporten... 2 Design og afvikling af undersøgelsen... 3 Effektevalueringens design... 3 Metodiske overvejelser...

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt.

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt. Unge og narko Generel info I de sidste 40 år har der været en del fokus på problemerne omkring hash. Mange kurser og konferencer har været afholdt, mange ord er blevet sagt og meget skrevet de sidste ord

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ung og Sund til unge og deres forældre

Ung og Sund til unge og deres forældre Ung og Sund til unge og deres forældre Idræt Mad Trivsel Velvære Rusmidler Skole Vægt Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. - 10. klasse Kære unge, forældre og lærere SUNDHEDSPROFIL Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel)

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) 8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) maj 2005 1 Indledning Børnerådet har foretaget en afstemning i Børnerådets Børne- og

Læs mere

Tech College Aalborg

Tech College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Tech College Aalborg Colleger: College College College College College College College Style & Wellness College College Style & Wellness

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Ilisimatitsissut Notat. Profiler for afgangseleverne 2010 i Kommune Kujalleq. 1. Indledning. Uunga Til. Assinga uunga Kopi til

Ilisimatitsissut Notat. Profiler for afgangseleverne 2010 i Kommune Kujalleq. 1. Indledning. Uunga Til. Assinga uunga Kopi til Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Ilisimatitsissut Notat Uunga Til Assinga uunga

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler,

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Læringsmiljøer i folkeskolen. Elevundersøgelse udarbejdet af TNS Gallup i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut

Læringsmiljøer i folkeskolen. Elevundersøgelse udarbejdet af TNS Gallup i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut Læringsmiljøer i folkeskolen Elevundersøgelse udarbejdet af TNS Gallup i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut Læringsmiljøer i folkeskolen Elevundersøgelse udarbejdet af TNS Gallup i samarbejde

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Konsekvenser i et socialt perspektiv ved brug af hash og alkohol

Konsekvenser i et socialt perspektiv ved brug af hash og alkohol fri hash? Konsekvenser i et socialt perspektiv ved brug af hash og alkohol Center for Rusmiddelforskning har i en stor ny undersøgelse set på unge, der misbruger rusmidler. I denne artikel fokuseres der

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2013 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

SIGER DU NEJ TIL STOFFER?

SIGER DU NEJ TIL STOFFER? SIGER DU NEJ TIL STOFFER? AKTIVT Du har altid et valg. DrugRebels støtter dig i at træffe det valg, der bringer dig tættere på dine inderste drømme. Caroline Klein, Founder of DrugRebels DrugRebels udfordrer:

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 11. september 2014 På KRLs hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION 1. november 23 Af Peter Spliid Resumé: FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION Pensionisternes økonomiske situation bliver ofte alene bedømt udfra folkepensionen og tillægsydelser som boligstøtte, tilskud

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

Unge og rusmidler. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec

Unge og rusmidler. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 10 Unge og rusmidler Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 171 1. Indledning Dette kapitel belyser unges brug af rusmidler. Vi beskæftiger os således med et område af ungdomslivet,

Læs mere

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt.

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. Rapporten er udarbejdet af : Forebyggelseskonsulent Anja Nesgaard Dal Rusmiddelcenter Randers

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

HELBREDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF

HELBREDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF HELBREDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF revision af lov om røgfri miljøer Folkeskoler STIG EIBERG HANSEN ESBEN MEULENGRACHT FLACHS KNUD JUEL MARTS 2012 UDARBEJDET AF STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED, SYDDANSK

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser i Odense Kommune

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser i Odense Kommune Odense Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser i Odense Kommune November 26 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 11 Metode 4 12 Forløb 5 13 Repræsentativitet 5 14 Datakvalitet 7 15 Statistisk

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Din kollega er syg! Er du fraværende?

Din kollega er syg! Er du fraværende? Din kollega er syg! Er du fraværende? Rapport December 2005 / februar 2006 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Frederiks Allé 112 B 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Fax: 70 237 228 Seniorprojektleder Allan Falch

Læs mere

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland UNGES FESTMILJØ -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland Målet med første del i aften At give et billede af den aktuelle udvikling og tendenser indenfor alkoholkulturen blandt de unge Skabe

Læs mere

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland 1 Indhold 1. Målgruppeanalyse af aktivitets- og uddannelsesparate unge i Himmerland... 3 1.1 - Formål... 3 1.2 - Hvem er målgrupperne?... 3 1.3 - Hvor mange

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Konflikthandtering og fa Ellesskab O M

Konflikthandtering og fa Ellesskab O M Konflikthandtering og fa Ellesskab o D A O M K E T R I Indhold Materialet består af to bevægelsesøvelser om konflikthåndtering. Den første er en armlægningsøvelse, der illustrerer for eleverne to markant

Læs mere

DEN FÆLLESKOMMUNALE SUNDHEDSPROFIL FOR UDSKOLINGSELEVER. Et samarbejde mellem 9 danske kommuner. Skoleåret 2010-2011 og 2011-2012

DEN FÆLLESKOMMUNALE SUNDHEDSPROFIL FOR UDSKOLINGSELEVER. Et samarbejde mellem 9 danske kommuner. Skoleåret 2010-2011 og 2011-2012 DEN FÆLLESKOMMUNALE SUNDHEDSPROFIL FOR UDSKOLINGSELEVER Et samarbejde mellem 9 danske kommuner Skoleåret - 11 og 11-12 Udarbejdet af kommunallægerne: Tine Keiser -Nielsen, tkn@rudersdal.dk Eva Bøcher Herner,

Læs mere

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Indledning Dette er en tillægsrapport til Ishøj Kommunes fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende

Læs mere

Analyse 2. september 2014

Analyse 2. september 2014 Analyse 2. september 2014 Migration af bogligt stærke mellem de store byer Af Nicolai Kaarsen og Neil Gallagher Et tidligere Kraka-notat viste, at der sker en netto tilvandring af bogligt stærke fra provinsen

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere