Køn og uddannelse. Vil du, så kan du! Samme arbejde eller arbejde af samme værdi. Bestyrelsens kvinder. Norges Futura-program virker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køn og uddannelse. Vil du, så kan du! Samme arbejde eller arbejde af samme værdi. Bestyrelsens kvinder. Norges Futura-program virker"

Transkript

1 Vil du, så kan du! Norges Futura-program virker efter hensigten s 3 Køn og uddannelse Kortlægning af mænd og kvinders uddannelsesbaggrund s 4 Bestyrelsens kvinder Interview med de 3 kvindelige bestyrelsesmedlemmer i FA s 6 Samme arbejde eller arbejde af samme værdi Kort oprids af ligelønsloven s 10 U d g i v els e, T ry k o g eks p ed i d i to n: FA december 2010 kontak t: ISsN NR.4

2 2 FA MAGASIN december 2010 Leder Lidt over halvdelen af finanssektorens medarbejdere er kvinder. Det er ikke nogen overraskelse. Desværre er det heller ikke nogen overraskelse, at langt under halvdelen af ledelsesposterne er besat af kvinder og bestyrelsesmedlemmer på stilethæle er der også langt mellem. Det kan og skal - vi gøre bedre! Det er ikke kun for kvindernes skyld, at vi vil have flere kvinder ind i chefkontorerne og bestyrelseslokalerne. Vi skal gøre det, fordi det er en god forretning. Som en af FA s bestyrelsesmedlemmer udtrykker det, så tør vi ikke kun fiske i den ene halvdel af søen. Det største talent kan være i den anden halvdel. Mange af finanssektorens virksomheder har længe arbejdet aktivt på at styrke den kvindelige talentmasse. Og det skal de fortsætte med. Arbejdet har båret frugt. Forleden kunne vi læse, at finanssektoren er i front på ligestillingsområdet. Det er godt, at der sker fremskridt. Godt for de kvinder, der tør og vil gå ledelsesgangen, og godt for de virksomheder, der har det rette lederpotentiale at vælge blandt. Steen A. Rasmussen FA ønsker ikke, at der i Danmark bliver indført kvoter som i Norge. Det vil også være ærgerligt for kvinderne. De vil aldrig være helt sikre på, om de er valgt på baggrund af deres kvalifikationer, eller fordi virksomheden skulle opfylde en bestemt kvote. Med dette nummer af FAmagasinet sætter vi spot på kvinderne i den danske finanssektor. FA vil bl.a. på denne og andre måder inspirere til en bedre kønsbalance i finanssektoren. Men det er fortsat i finanssektorens virksomheder, at det konkrete arbejde med ligestilling og flere kvinder i ledelse kommer til at ske. Steen A. Rasmussen

3 december 2010 FA M AG A S I N 3 Futura: Vil du, så kan du! Af Anders Feldt, Kravene til talenterne er, at de har et tilstrækkeligt uddannelsesniveau fx en universitetsuddannelse reel motivation til at tage ansvar erfaring fra fag-, lederprojektansvar Kravene til Mentorerne er, at de har minimum tre års ledelseserfaring på højt niveau er lærings-, omstillingsog fremtidsorienteret er motiveret for at prioritere arbejdet med programmet % Andel kvindelige ledere i den norske finanssektor Arbejdsmarkedets parter i den norske finansielle sektor har udviklet Futura for at øge antallet af kvinder i ledelsen. Futura er et et-års udviklingsprogram for medarbejdere i medlemsvirksomheder under Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO), Finansnæringens Arbeidsgiverforening og medlemmer af Finansforbundet, Norge. Formålet er at øge antallet af kvindelige lederaspiranter. Futura er et netværks- og mentorprogram, der skal identificere og synliggøre kvindelige ledertalenter ved at guide kvinder, som ønsker at gå ledelsesvejen. Projektets parter mener, at det er lige så vigtigt, at sektoren selv sætter fokus på kvinder i ledelsen, som de tiltag, der følger af den norske lovgivning. I Norge er det et lovkrav, at kvinderne skal udgøre 40% af bestyrelsesposter i børsnoterede selskaber. Parterne er sikre på, at fokus på kvindelig ledelse forbedrer virksomhedernes resultater fremadrettet. Match mellem talent og mentor Futura startede i Talentprogrammet knytter mentorer til de kvindelige talenter. Det skal gøre de kvindelige deltagere bevidste om, at de vil tage ansvar. Først når de er bevidste om, at de vil tage ansvar, kan de tage ansvar. Talent og agent bliver matchet ud fra en række forskellige kriterier herunder personlige egenskaber, ambitionsniveau og deltagervirksomhedernes ønsker. Agenten kan både komme fra den virksomhed, hvor talentet er ansat, eller en anden finansiel virksomhed. Læringen sker gennem dialogbaseret udveksling af viden, og programmets vigtigste ressourcer er deltagernes egne. Talent og mentor mødes minimum en gang om måneden, hvor de drøfter cases, giver tilbagemeldinger og coacher hinanden. Under hele forløbet udarbejdes en projektopgave, som skal resultere i forslag til, hvordan virksomheden kan øge værditilvæksten og indtjeningen. Programmet virker De norske erfaringer viser, at Futura programmet virker. 34% af deltagerne har fået stillinger på et højere organisatorisk niveau, 53% af deltagerne har fået større ansvar for personale, 45% af deltagerne har fået mere budgetansvar, 50% af deltagerne fået er større operationelt ansvar

4 4 FA MAGASIN december 2010 Lavere uddannelsesniveau blandt kvinder end blandt mænd i finanssektoren Af Kirsten Lemming-Christensen og Michael Boas Pedersen Kønsfordelingen blandt finanssektorens medarbejdere er næsten lige. Men der er store forskelle i uddannelsesniveau. Uddannelsesniveau for mænd og kvinder i finanssektoren % 15% Mænd 2% 6% 11% I finanssektoren er mændene generelt højere uddannede end kvinderne. 42% af de finansansatte mænd har enten en kort videregående, mellemlang videregående eller lang videregående uddannelse. Til sammenligning er det kun 25% af de finansansatte kvinder, der har en videregående uddannelse enten kort, mellemlang eller lang. 11% 12% Kvinder 39% Især stor forskel på mellemlange og lange uddannelser Ved nærmere eftersyn viser det sig, at det primært er fordi, at flere mænd end kvinder har taget en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Det skyldes bl.a., at flere mænd end kvinder i finanssektoren har efteruddannet sig via HD 2. del, og kønsfordelingen på de uddannelser, som mange af akademikerne rekrutteres fra, er skæv i mændenes favør. 3% 4% 11% 7% 1% 8% 10% Forskelle afspejler kønsforskelle blandt studerende Blandt finansansatte med lange videregående uddannelser rekrutteres ca. 50% fra økonomiske studier på enten universiteterne eller handelshøjskolerne. Andre ca. 20% rekrutteres fra tekniske eller naturvidenskabelige uddannelser. I begge tilfælde er der tale om uddannelsesretninger, hvor hovedvægten af de studerende er mænd. 70% af de optagne på økonomistudiet på Københavns Universitet i 2010 var mænd, 91% af de optagne på datalogi på Københavns Universitet var mænd, og på HA almen erhvervsøkonomi på CBS er mønstret tilsvarende. Her var 65% af de optagne i 2010 mænd. Jævn kønsfordeling blandt finansøkonomer og akademistuderende Andelen af mænd og kvinder med en kort videregående uddannelse er næste lige stor. 12% af mændene og 11% kvinderne ansat i den finansielle sektor har en kort videregående uddannelse. Det afspejler, at kønsfordelingen blandt de studerende på finansøkonomstudiet og de finansansatte, som læser Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, er jævn. Eksempelvis var der 54% mænd blandt de optagne på finansøkonomstudiet i august Samtidig var der 47% mænd blandt de finansansatte, der læser fag på akademiuddannelsen i efteråret % Grundskole Gymnasiale uddannelser Erhvervs-uddannelser KVU MVU Bachelor LVU og forsker Uoplyst Kilde: FA 2009 Også uddannelsesforskelle blandt yngre medarbejdere For yngre finansmedarbejdere er det generelle uddannelsesniveau højere end for ældre finansmedarbejder. Opdelt på køn er det formelle uddannelsesniveau stadig højere blandt mænd end blandt kvinder.

5 december 2010 FA M AG A S I N 5 Forskelsbehandling i finanssektoren? Af Fleming Friis Larsen, En arbejdsgiver må ikke forskelsbehandle medarbejdere på baggrund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap, national eller etnisk oprindelse. De sidste par år er sket en stigning i diskriminationssager, idet fokus har ændret sig fra sager om usaglig afsked til sager om forskelsbehandling. Det mulige godtgørelsesbeløb er også betydeligt større. Hertil kommer den delte bevisbyrde. Den betyder, at hvis en ansat påviser faktiske omstændigheder, der tyder på forskelsbehandling, er det arbejdsgiveren, der skal bevise, at det ikke var tilfældet. Sagspaletten er bred og nuanceret. Det skal straks siges, at der heldigvis er få sager om forskelsbehandling i den finansielle sektor. Alligevel er det fornuftigt at være opmærksom på problematikken. Tre eksempler viser, at det er klogt at tænke forskelsbehandling ind i HR-politikker og i den daglige håndtering af HR forhold. Medhold i aldersdiskrimination En 35-årig kvindelig ansøger til en stilling blev fravalgt grundet alder og fik en godtgørelse på kr. Hun søgte job som receptionistelev på et hotel, og som begrundelse for afslaget skrev lederen Din profil vil ikke passe ind i mit hold, da jeg har et meget ungt hold med mange års erfaring. Kvinden mente, hun var forskelsbehandlet og fik medhold ved Ligebehandlingsnævnet, som sagde, at afslaget netop var begrundet i alder og derfor i strid med loven. Afskediget da sønnen fik diagnose I en anden sag blev der statueret forskelsbehandling, fordi en arbejdsgiver opsagde en kvindelig ansat, der havde en handicappet søn, som hun brugte megen tid på at pleje. Da han fik sin diagnose - et alvorligt handicap - blev moderen efter opfordring fra arbejdsgiveren sygemeldt og opsagt 2 dage senere grundet omsætningsnedgang i selskabet. Kvinden anlagde sag og fik tilkendt en godtgørelse på 9 måneders løn, idet loven udstrækkes til også at gælde i situationer, hvor forældre yder pleje til et handicappet barn, uanset at den ansatte ikke selv lider af et handicap. Afgørelsen følger praksis fra EU-domstolen om protection by association. Ikke diskrimination at spørge til accent En tredie sag var fra finanssektoren og drejede sig om en kvinde, der i forbindelse med et stillingsopslag til en juriststilling under en telefonsamtale blev spurgt om sin accent og baggrund. Kvinden indbragte sagen for ligebehandlingsnævnet og mente, hun var blevet udsat for forskelsbehandling grundet etnicitet og accent, fordi der var blev spurgt herom. Telefonsamtalen havde varet ca. 2 minutter. Ligebehandlingsnævnet afgjorde sagen og sagde at der ikke var handlet i strid med loven, uanset der var stillet spørgsmål til klagers accent og etniske baggrund.

6 6 FA MAGASIN december 2010 Bestyrelsens kvinder Af Anne Mette Skousen, Som i de fleste bestyrelser er kvinderne i mindretal i FA. 3 ud af 10 er kvinder. FA satte de 3 kvindelige bestyrelsesmedlemmer stævne til en snak om topledelse og kvindekvoter. Gør det en forskel at være kvindelig - fremfor mandlig - topleder? Vibeke Krag: "Først og fremmest er det de personlige kvalifikationer, snarere end kønnet, der definerer ens ledelsesstil og resultater. Det er derfor svært at finde situationer, hvor kønnet gør en forskel." Helle Havgaard: "Helt enig, og så har jeg aldrig prøvet andet end at være kvindelig, men om der er forskelle, som udelukkende kan henføres til kønnet, ved jeg nu ikke. Når det er sagt, så er man som kvindelig topleder meget synlig, og det kan ofte være en fordel." Helle Havgaard Direktør og chef for Group HR i Danske Bank siden februar Cand. jur fra Københavns Universitet og uddannet advokat. Tidligere HR-direktør i ISS og sektionsleder i Ledernes Hovedorganisation. 51 år, gift og har to børn. Bente Overgaard: "Det afgørende er ikke køn, men kompetencer og erfaring. Kvinder og mænd mødes fortsat af forskellige forventninger og fordomme kvinder skal præstere mere for at overbevise. Og det kan være svært for kvinder at komme ind i de uformelle netværk." Andelen af kvinder på de videregående uddannelser stiger markant. Vil andelen af kvindelige topledere automatisk stige? Bente Overgaard: "Ja, men automatikken sikrer ikke så mange, som der helst skal til. Det er uendeligt vigtigt fortsat at være opmærksom på at få flere kvindelige ledere. Ledelsespotentialet er lige stort hos mænd og kvinder, så ud fra en bundlinjebetragtning er den nuværende fordeling for skæv." Helle Havgaard: "Der vil komme flere, men jeg tvivler på lige mange af hvert køn. Kvinder har mange muligheder for et rigt liv, og som gruppe er vi ikke altid villige til at tage de nødvendige fravalg, der kræves for at bliver topleder." Vibeke Krag: "Det er ikke kun uddannelserne, der gør det. Det er også den klare tendens, vi ser til en positiv indstilling fra mændene til at gå ind i familien og deles om opgaverne på lige fod i hjemmet, der kommer til at gøre forskellen." Bente Overgaard: "Både samfundet, virksomhederne og individet har et ansvar for at få flere kvindelige ledere. Samfundet skal skabe de rigtige rammer, fx barselsorloven, hvor det er et problem, at der ikke er krav om lige meget barsel til mænd og kvinder. Virksomhederne skal have åbne rekrutteringsprocesser, og topledelsen skal adressere ønsket om flere kvinder i ledelsen. Men den enkelte kvinde har også et ansvar og skal træffe nogle valg. Og så skal hun være opmærksom på, hvor hun søger hen i organisationen topledere bliver rekrutteret fra forretningsdelen, hvor der er bundlinjeansvar." Bente Overgaard Koncerndirektør med ansvar for bl.a. HR, Change Management og Ejendomme. Ansat i Nykredit koncernen som trainee i 1990 og har været i Nykredit siden. Varetaget ledende poster siden 1998, senest som erhvervsdirektør. Cand.scient. pol fra Aarhus Universitet. 46 år, gift og har tre børn.

7 december 2010 FA M AG A S I N 7 Jeres bestyrelser har tilsluttet sig anbefalingerne for flere kvinder i bestyrelser. hvorfor? Helle Havgaard: "Det har vi gjort for at synliggøre, hvordan Danske Bank tænker. Vi er interesseret i at få de bedste talenter, og det inkluderer naturligvis også kvinder. Det er ikke nyt for os at tænke på den måde: Vi tør ikke kun fiske på den ene side af søen for at fange karper, da de bedste kandidater er spredt ud over hele søen. Vi har også underskrevet Charter for flere kvinder i ledelse ud fra samme argument." Bente Overgaard: "Fordi vores bestyrelse finder det vigtigt. I Nykredit er 1/3 af bestyrelsen kvinder, og det er ikke kun medarbejderrepræsentaterne, der er kvinder". Bliver det nødvendigt at indføre kvoter som i Norge? Vibeke Krag: "Den nærmeste fremtid må vise, om der ikke snart sker et skred i kønsfordelingen i bestyrelserne. Hvis vores største virksomheder kan gå foran og præstere med kvinder i bestyrelsen, bør det give inspiration til andre. Hvis ikke, er det min personlige opfattelse, at man på længere sigt må overveje nogle incentiverende foranstaltninger, hvor kvoter er én model." Vibeke Krag Direktør (adm.) for Codan Forsikring A/S. Ansat i Codan koncernen siden december 2006 som juridisk direktør og medlem af den skandinaviske koncernledelse. Cand.jur fra Københavns Universitet. Tidligere partner i advokatbureauet Eversheds LLP og chefjurist i en bank. Gift og har tre børn. Bente Overgaard: "Jeg synes, at flere kvinder i bestyrelserne skal komme ad frivillighedens vej frem for lovgivning. Men hvorvidt der kommer kvoter, handler i højere grad om det politiske flertal efter næste valg. Kvoter er på vej i Frankrig og på dagsordenen flere steder i Europa. Men jeg håber meget, at vi kan finde en løsning, så der kommer flere kvinder ind i fødekæden. Det vil gøre det muligt at få flere kvindelige topledere og dermed mulighed for at rekruttere kvindelige bestyrelsesmedlemmer." Helle Havgaard: "Kvoter vil være ærgerligt især for kvinderne. Kvoter vil gøre kvinder til ofre, da de aldrig med sikkerhed kan vide, hvorfor de er indvalgt i bestyrelsen pga. kompetencer eller kvoter? Vi skal gøre noget andet; undersøge om noget udelukker kvinder; fjerne barrierer; hvorfor er det nødvendigt med særlige programmer for kvinder? Kvinderne har ikke samme appetit som mænd på ledelse og bestyrelsesansvar, så for at få dem ind, skal vi vække deres appetit. Det kan være ved specialtræning, mentorordninger, børnepasningshjælp alt hvad der er muligt for at undgå kvoter." Vi tør ikke kun fiske på den ene side af søen for at fange Karper

8 8 FA MAGASIN december 2010 Kvinder i finans Af Anne Mette Skousen, Kvinderne er i overtal i den finansielle sektor. Men det er ikke sikkert, at det vil være tilfældet inden for ganske få år, da der især bliver færre af de kvindedominerede job. Kvinderne udgør 51% af medarbejderne i den finansielle sektor. Det dækker over, at 52% af medarbejderne i pengeinstitutter er kvinder, 50% i forsikringsselskaberne og 46% i realkreditinstitutterne. Overvægten af kvinder i pengeinstitutterne er ikke noget nyt fænomen, og heller ikke et særlig dansk fænomen. De øvrige nordiske lande har også overtal af kvindelige ansatte med Finland i spidsen, og andelen af kvinder i pengeinstitutterne er på vej ned i alle de nordiske lande. Andel kvindelige ledere i finanssektoren Sverige Norge Island Finland Danmark % Kilde: Nordisk Bank Statistik 2009, FA og egne beregninger I 2005 var 53% af medarbejderne i de danske pengeinstitutter kvinder, i 2010 er der sket et lille fald på 1%-point. Sammenligner vi med de øvrige nordiske lande, er andelen af kvindelige medarbejdere i Danmark lavt, men samtidig er faldet mindre. Dermed nærmer de andre nordiske lande sig den danske kønsfordeling. Allerede i 2009 var kvindeandelen lavere i Norge end i Danmark. Kvinderne har mindre ansvar Mænd og kvinder varetager forskellige jobfunktioner i den finansielle sektor. Set med de store briller på viser der sig et billede, hvor andelen af kvinder falder, jo højere et ansvarsniveau jobbet kræver. Fordelt på de 4 største overordnede jobgrupper i finanssektoren finder vi i toppen af hierarkiet, at under 30% af lederne er kvinder, mens næsten 3 ud af 4 medarbejdere indenfor kontor- og kundeservicearbejde er kvinder. I mellem de to yderpunkter er kvindeandelen henholdsvis 46% og 53% for arbejde, der forudsætter viden på henholdsvis højeste niveau og mellemniveau. Kontor- og kundeservicearbejde Viden på mellemniveau Viden på højeste niveau Alle ledere Andelen af kvinder i finanssektoren 2010 %

9 december 2010 FA M AG A S I N 9 Mande- og kvindejobs Det er ikke til at komme udenom, at nogle jobs i finanssektoren stort set kun varetages af kvinder, mens andre jobs stort set kun varetages af mænd. Parentesen angiver andel kvinder i jobfunktionen i den finansielle sektor 2010 Kvindelige kundemedarbejdere Nogle er lette at spotte blandt bankernes kundemedarbejdere er kun lidt over 400 mænd, dermed er 86% af kundemedarbejderne kvinder. I hele sektoren er 84% af kundemedarbejderne kvinder. Statistikken giver ikke mulighed for at spore kundemedarbejdere særlig langt tilbage i tid, men bankassistenter er sammenlignelig. I 1991 var kun 73% af bankassistenterne kvinder. Rådgivernes køn påvirker ansvar, eller omvendt? Blandt kunderådgiverne er der også et klart mønster. 61% af privatkunderådgiverne er kvinder, men 66% af erhvervsrådgiverne og storkunderådgiverne er mænd. Forsikringsjob også kønsopdelt I forsikringsjobbene er 82% af forsikringssælgerne med egen kundeportefølje mænd, mens kønsfordelingen er stort set lige for forsikringssælgere uden egen kundeportefølje. Derimod er over 73% af medarbejderne, der sørger for det forsikringstekniske (back-office) arbejde, kvinder. Mændene sidder også tungt på it-området (63% mænd), og kvinder dominerer indenfor HR (68% kvinder). Kvinder handler også aktier Men der er også overraskelser i tallene. Blandt de medarbejdere, der handler med valuta og værdipapirer, er næsten hver tredje kvinde, og 59% af dem, der sørger for at afvikle handler med værdipapirer og valuta, er kvinder. Med 40% kvinder indenfor revision og regnskab og 52% kvinder beskæftiget med regnskabsarbejde haler de ind på et af mændenes tidligere domæner, selvom det fortsat især er indenfor regnskab og bogføring vi finder kvinderne (70%).

10 10 FA MAGASIN december 2010 Samme arbejde eller arbejde af samme værdi Af Merete Preisler, Ligelønsloven kræver lige løn for samme arbejde - eller arbejde af samme værdi. Et krav, der umiddelbart synes både logisk og tilforladeligt. Ikke desto mindre er det dét krav, der giver anledning til de største udfordringer. Hvis en mandlig og en kvindelig kunderådgiver udfører identisk arbejde, er betingelsen umiddelbart opfyldt. Problemet er bare, for det første, at der kun sjældent er fuldstændig identitet mellem 2 medarbejderes arbejdsopgaver - og for det andet, at medarbejdernes måde at løfte opgaverne lovligt kan medføre lønforskel. En medarbejders uddannelse, kompetencer, erfaring og andre styrker kan lovligt belønnes. Og det kan føre til en lønforskel - selv om der udføres samme arbejde. Endnu vanskeligere er det, når sammenligningen skal foretages mellem personer, der udfører forskelligt arbejde. Her gælder den anden halvdel af reglen om, at der skal gives lige løn for arbejde af samme værdi. Det er en meget konkret vurdering. Man skal se på opgavernes omfang, sværhedsgrad, og hvor stort et ansvar der knytter sig til arbejdet. Der skal ske en samlet vurdering. Man kan ikke afvise, at der er tale om arbejde af samme værdi, blot fordi fx den mandlige medarbejders arbejdsfunktioner indebærer et større ansvar. Omvendt kan det meget vel være tilfældet. Generelt kan siges, at arbejdets værdi skal bedømmes ud fra en helhedsvurdering af relevante kvalifikationer og andre relevante faktorer. Hvis der er tale om samme arbejde eller arbejde af samme værdi, og der er forskel i lønnen, skal det afgøres, om lønforskellen skyldes kønsdiskriminering. Eller om lønforskellen kan begrundes i uddannelse, anciennitet eller mere subjektive forhold som arbejdsindsats, gåpåmod, ansvarsfølelse mv. Det kan også være lovligt at give en højere løn ud fra markedssituationen, hvis det er nødvendigt at betale en højere løn for at få stillingen besat med en kvalificeret ansøger. Kvinder er ældre end mænd og trækker sig tidligere tilbage Aldersfordelingen for mænd og kvinder viser, at der er en ikke uvæsentlig forskel. I aldersgruppen fra 30 til 39 år er 48% kvinder, mens der i aldersgruppen fra år er 55% kvinder. I de øvrige aldersgrupper er fordelingen mere lig den generelle kønsfordeling, dog er der også flere mænd end kvinder i aldersgruppen over 60 år Kvinder 13,1 22,4 29,3 26,8 7,8 Mænd 13,2 25,7 29,0 23,4 8,3 Ser vi på tilbagetrækningsmønstret for henholdsvis kvinder og mænd, så trækker kvinderne sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet end mænd. De fleste vælger dog at sige farvel til jobbet, når de er år gamle.

11 december 2010 FA M AG A S I N 11 Nyt fra FA har du hørt I FA s sekretariat er 12 mænd og 14 kvinder. Direktøren hedder Steen. Underdirektørerne Mariane og Merete. Juristerne er mænd. Økonomerne er både kvinder og mænd. Ændringer i medlemskredsen Med virkning fra 1. oktober 2010 er Eik Bank Danmark 2010 A/S og Gjensidige Forsikring, Dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge indmeldt i FA. Pr. 31. oktober 2010 er Skælskør Bank som følge af fusionen med Max Bank udmeldt af FA. Pr. 1. december 2010 har FA 219 medlemmer fordelt på 164 pengeinstitutter, 10 real- og kreditinstitutter og 45 forsikringsvirksomheder. Virksomhederne har med opgørelsesdato pr. 1. juni 2010 eller senere optagelsestidspunkt i alt medarbejdere, idet der dog ikke på nuværende tidspunkt er medarbejderantal for de senest optagne medlemmer. Sekretariatet Sekretær Helle Rosenkrantz fratræder sin stilling med udgangen af december Folketing med fokus på ligestilling Både forskere, arbejdsgiver- og lønmodtagerrepræsentanter var i dialog den 28. september 2010 med medlemmer af folketinget om ligestilling på arbejdsmarkedet. Ny struktur på arbejdsmarkedet Ruth Emerek belyste, hvordan strukturelle ændringer på arbejdsmarkedet betyder, at mange mandsdominerede jobs forsvinder. Ændringerne er allerede i gang. Siden 2008 har mændenes arbejdsløshed overhalet kvindernes. I takt med, at kvinderne uddanner sig mere, vil flere kvinder blive højt placeret i jobhierakiet. Men der er ikke tegn på, at den skarpe kønsopdeling med kvinder i omsorgsfag og mænd som håndværker blødes nævneværdigt op. De tabte unge mænd De unges uddannelsesvalg er afgørende for, hvilke job mænd og kvinder udfører. Både Steen Baagøe Nielsen og Mette Lykke Nielsen har forsket i unges uddannelsesvalg. Deres konklusion er entydig de unge drenges uddannelses(fra)valg betyder, at de sakker bagud. Uden ændring, bliver drengene tabt på arbejdsmarkedet. Nedbrydning af kønsopdelingen på uddannelsesområdet handler om at bryde med forestillinger om sammenhæng mellem køn og kvalifikationer at piger/drenge egner sig til særlige uddannelser, fordi de er piger eller drenge. Folketinget høring om ligestilling, 28. september 2010 Materiale fra konferencen kan ses her:

12 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE KØBENHAVN K TELEFON FAX

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013 19. NOVEMBER 2014 En gang årligt er FA forpligtet til via et protokollat i overenskomsten, at udlevere lønstatistik fordelt på jobfunktioner og køn. Statistikken blev for første

Læs mere

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9 Lønstigningerne i den finansielle sektor er fortsat i den høje ende 3 Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6 Selvom fraværet falder, er der fortsat plads til forbedring 5 Danmark:

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2011

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2011 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 211 1 Beskæftigelsesundersøgelse 211 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge og realkreditsektoren bliver fortsat mindre 4 Status quo hos forsikrings-

Læs mere

Guide til kønsbalance i finanssektoren

Guide til kønsbalance i finanssektoren Guide til kønsbalance i finanssektoren Indhold Indledning 2 Statistik og redegørelse 4 Kønstjek på personalepolitikken 5 Kønsbalanceret rekruttering 6 Karriereudvikling for M/K 7 Mentorordning 9 Netværk

Læs mere

Afgørelse nr. 18/2003. truffet af Ligestillingsnævnet den 26. november 2003

Afgørelse nr. 18/2003. truffet af Ligestillingsnævnet den 26. november 2003 Ligestillingsnævnet Afgørelse nr. 18/2003 truffet af Ligestillingsnævnet den 26. november 2003 Ligestillingsnævnet Skindergade 38, 2 1159 København K Tlf. 3392 3311 Fax. 3391 3115 E-mail naevn@lige.dk

Læs mere

Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren

Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren Uddannelsesniveauet er steget markant i finanssektoren de seneste 15 år. Andelen af medarbejdere med en videregående uddannelse er steget fra 21 pct.

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

2.A. Beskriv de måltal I har fastsat for kvinder i ledelse:

2.A. Beskriv de måltal I har fastsat for kvinder i ledelse: Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.lige.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post lige@lige.dk I forbindelse med tilslutning

Læs mere

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre Guide om ligestilling og ansættelse Praktiske råd om hvad du kan gøre Drejebog til brug for rekruttering og ansættelsesinterview Kære ansætter! Din arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en ny medarbejder.

Læs mere

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN 30. NOVEMBER 2009 Finanssektoren er et udpræget funktionærområde. Blandt de knap 53.000 lønmodtagere og ledere, der indgår i FA s lønstatistik er der næsten 52.000

Læs mere

OKTOB E R 2014. N R. 3. I S S N 19 0 2-19 9 2 TEMANUMMER

OKTOB E R 2014. N R. 3. I S S N 19 0 2-19 9 2 TEMANUMMER NU OKTOB E R 2014. N R. 3. I S S N 19 0 2-19 9 2 TEMANUMMER D E T F I N A N S I E L L E A R B E J D S M A R K E D I TA L Mariane Dissing, adm. dir. FA Det finansielle arbejdsmarked i tal Det finansielle

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt T A L E 23.08.2016 J.nr. 2016-4514 Ministerens tale ved samråd den 1. september 2016 om spørgsmål stillet ved jobsamtaler

Læs mere

Europa opruster. Plads til de unge. Markante skift i uddannelsesmønstret. De starter ikke alle som elever. Der skal både uddannes medarbejdere

Europa opruster. Plads til de unge. Markante skift i uddannelsesmønstret. De starter ikke alle som elever. Der skal både uddannes medarbejdere Plads til de unge Der skal både uddannes medarbejdere og ansattes unge s. 2 De starter ikke alle som elever Der arbejder både automekanikere og Europa opruster En rapport siger, at kravene til uddannelse

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

Tørre tal i farver sikrer fremtiden

Tørre tal i farver sikrer fremtiden Tørre tal i farver sikrer fremtiden 2 Er stillingen lige? 6 Kvinderne er på vej til at udligne Fravær har betydning for bundlinien 4 Fraværsstatistikken bruges til trivselsprojekt Seniorerne bliver længere

Læs mere

Ministerens tale til besvarelse af samrådsspørgsmålene BR og dele af spørgsmål BS om Lønkommissionen i forhold til ligeløn

Ministerens tale til besvarelse af samrådsspørgsmålene BR og dele af spørgsmål BS om Lønkommissionen i forhold til ligeløn Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 464 Offentligt T A L E Ministerens tale til besvarelse af samrådsspørgsmålene BR og dele af spørgsmål BS om Lønkommissionen i forhold til ligeløn

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel spm.

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel spm. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 361 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Læs mere

Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk

Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk Oplag: 2.000 Redaktion: Nadja Christy, CO-industri Tekst: Azad Cakmak og Nadja Christy, CO-industri Illustrationer: Mette Ehlers Design og grafisk produktion:

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Faktaark om lønkommissionen

Faktaark om lønkommissionen Faktaark om lønkommissionen Indhold: Side 2: Lønkommissionen om det kønsopdelte arbejdsmarked og kønsmæssige skævheder Side 4: Lønkommissionen om løn og uddannelse Side 7: Lønkommissionen om arbejde af

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Ligebehandlingsnævnet

Ligebehandlingsnævnet Ligestillingsudvalget 2012-13 LIU Alm.del Bilag 63 Offentligt Ligebehandlingsnævnet Ligebehandlingsnævnets møde med Folketingets Ligestillingsudvalg Onsdag den 17. april 2013 Nævnets historie Ligebehandlingsnævnet

Læs mere

Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003

Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003 Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003 Kvinder som ledere Indhold: Kvinder som ledere...1 Sammenfatning...2 Kvindelige lederes placering på arbejdsmarkedet...3 Evnen til at lede...5

Læs mere

Bliver du forskelsbehandlet?

Bliver du forskelsbehandlet? HVIS EN FODbOLDKLub GIVER KVINDEHOLDENE DE DåRLIGSTE baner AT SpILLE på FOTOS, SMS ER ELLER ANDET MATERIALE Du ER VELKOMMEN TIL AT INDSENDE FORSKELLIGE FORMER FOR KOpIERET MATERIALE TIL AT underbygge DIN

Læs mere

Diversitets- og inklusionspolitik

Diversitets- og inklusionspolitik Diversitets- og inklusionspolitik OCTOBER 2016 1. Formål Formålet med denne politik er at beskrive indholdet af Danske Bank-koncernens politik for diversitet og inklusion samt de overordnede målsætninger

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse

Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse Oprettet: 02-06-2010 Opdateret: 02-06-2010 En medarbejder med epilepsi blev opsagt to dage efter et anfald. Virksomheden begrundede opsigelsen med hensynet til

Læs mere

Ligelønsloven kan ikke skaffe ligeløn

Ligelønsloven kan ikke skaffe ligeløn Ligelønsloven kan ikke skaffe ligeløn Hvis danskerne skal have ligeløn, så skal vi sende den danske Ligelønslov på værksted. Det bør være muligt med loven i hånden at afgøre om to forskellige jobs har

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib KVINDER I LEDELSE Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib Agenda Hvorfor er det relevant? Hvilke virksomheder er omfattet? Hvilke krav stilles til virksomhederne? Hvad skal man som virksomhed

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Forskelsbehandlingslove n. Handicapkonference Aalborg 7. oktober 2010 Pia Justesen, Advokat og PhD

Forskelsbehandlingslove n. Handicapkonference Aalborg 7. oktober 2010 Pia Justesen, Advokat og PhD + Forskelsbehandlingslove n Handicapkonference Aalborg 7. oktober 2010 Pia Justesen, Advokat og PhD E-mail: pj@justadvice.dk 1 + Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet Diskriminationsgrunde:

Læs mere

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst

Læs mere

Familie og arbejdsliv. Thomas Michael Nielsen Marianne Lundkjær Rasmussen

Familie og arbejdsliv. Thomas Michael Nielsen Marianne Lundkjær Rasmussen Familie og arbejdsliv Thomas Michael Nielsen Marianne Lundkjær Rasmussen Familie og arbejdsliv Udgivet af Danmarks Statistik December 2005 Oplag: 400 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 74,00

Læs mere

LIGE LØN. Uanset køn

LIGE LØN. Uanset køn LIGE LØN Uanset køn Den besværlige lov Der har været ligeløn i de danske overenskomster siden 1973, og den første ligelønslov blev vedtaget i 1976. Siden er loven strammet i flere omgange. I 1986 blev

Læs mere

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner 1. Indledning

Læs mere

NR.4. Beskæftigelsen falder i Norden. Vi ser ind i en lang lavkonjunktur. Finanssektoren er lønførende. Køreplan for forhandlingerne

NR.4. Beskæftigelsen falder i Norden. Vi ser ind i en lang lavkonjunktur. Finanssektoren er lønførende. Køreplan for forhandlingerne Vi ser ind i en lang lavkonjunktur Det er alvorlige tider i den finansielle sektor s 2 Køreplan for forhandlingerne Sidste aftalte forhandlingsdage i februar s 8 Beskæftigelsen falder i Norden Stadig flest

Læs mere

3. Profil af studerende under åben uddannelse

3. Profil af studerende under åben uddannelse 3. Profil af studerende under åben uddannelse I det følgende afsnit beskriver vi de studerende under åben uddannelse på baggrund af deres tilknytning til arbejdsmarkedet, deres arbejdsområder og deres

Læs mere

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK Udgivet af Finansforbundet revideret udgave, februar 2015 HVAD ER LIGELØN Ligeløn vil sige, at enhver arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn,

Læs mere

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé:

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé: 5. marts 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 og Jakob Mølgaard Resumé: ELITEN I DANMARK Knap 300.000 personer er i eliten i Danmark og de tjener omkring 60.000 kr. pr. måned. Langt hovedparten

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Middelfart Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aarhus Universitet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015

Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015 Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015 Baggrund I PISA-undersøgelserne fra 2009, 2012 og 2015 er der i forbindelse med den ordinære PISA-undersøgelse foretaget en oversampling af elever med anden etnisk

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at takke Post Danmark, fordi I vil være værter for netværksmødet i dag.

Jeg vil gerne starte med at takke Post Danmark, fordi I vil være værter for netværksmødet i dag. Thomas Børner: Kvinder på toppen: Indledning: Jeg vil gerne starte med at takke Post Danmark, fordi I vil være værter for netværksmødet i dag. Netværket er efterhånden vokset betragteligt, så vi nu har

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Statens Administration

Statens Administration Statens Administration Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Christian Helms Jørgensen (red.)

Christian Helms Jørgensen (red.) Det har givet anledning til, at drenges problemer i uddannelsessystemet er kommet stærkt i fokus de seneste år, ofte med ret forenklede budskaber. ISBN 978-87-7867-397-8 Drenge og maskuliniteter i ungdomsuddannelserne

Læs mere

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse.

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Hovedresultater Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. 54 af mændene i undersøgelsen er ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. Jo højere

Læs mere

Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program

Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program Program 1. Lovens krav 2. Statistikken - den minimalistiske variant - lav jeres egen statistik - gode råd og vejledning 3. Redegørelse - indhold - fordele og ulemper ved at vælge redegørelsen frem for

Læs mere

Fædres brug af orlov

Fædres brug af orlov Fædres brug af orlov Forord I Danmark er der fleksible regler for, hvordan far og mor kan fordele forældreorloven imellem sig. Regeringen ønsker ikke ny eller ændret lovgivning på området det skal fortsat

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

De tre siloer i praksis - et lokalt perspektiv

De tre siloer i praksis - et lokalt perspektiv De tre siloer i praksis - et lokalt perspektiv Steffen Lund, Direktør EUC Jens Folman, Arbejdsmarkedschef Jobcenter Kalundborg Side 1 Beskæftigelsesudviklingen Medico/sundhed 2010-2014 Side 2 Kalundborg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Region Midtjylland Mangfoldighedspolitikken for Region Midtjylland er udformet på baggrund af input fra regionsrådet og ledelses- og MEDsystemet. Politikken er behandlet i Regions-MEDudvalget

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE. - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011.

Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE. - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011. Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011. Charter for flere kvinder i ledelse Der skal flere kvinder i ledelse i offentlige og private virksomheder.

Læs mere

Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Danias ansøgning om godkendelse

Læs mere

DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED Hvordan ser det ud i dag og fremover? Helle Holt, september 2015

DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED Hvordan ser det ud i dag og fremover? Helle Holt, september 2015 DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED Hvordan ser det ud i dag og fremover? Helle Holt, september 2015 Disposition 1. Kønsopdeling i uddannelser 2. Kønsarbejdsdeling på arbejdsmarkedet 3. Beskrivelse af den offentlige

Læs mere

3. DATA OG METODE. arbejdsmarkedet er forløbet afhængig af den enkeltes uddannelsesbaggrund.

3. DATA OG METODE. arbejdsmarkedet er forløbet afhængig af den enkeltes uddannelsesbaggrund. 3. DATA OG METODE I dette afsnit beskrives, hvordan populationen er afgrænset og hvilket datagrundlag, der ligger til grund for de følgende analyser. Herudover præsenteres den statistiske metode, som er

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Ifølge ligestillingslovens 5, stk. 1 skal ministerier, statslige institutioner og statslige virksomheder med mere end 50 ansatte hvert andet år inden den 1. september udarbejde

Læs mere

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser Bilag 5 Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser I dette notat undersøges forældrenes uddannelsesniveau for de, der påbegyndte en bacheloruddannelse

Læs mere

personalepolitikker og forbuddet mod diskrimination ved advokat Yvonne Frederiksen

personalepolitikker og forbuddet mod diskrimination ved advokat Yvonne Frederiksen Nye udfordringer d for HR - personalepolitikker og forbuddet mod diskrimination ved advokat Yvonne Frederiksen I stigende grad fokus på, at personalepolitikker kan bruges som et led i at tiltrække og fastholde

Læs mere

Stadig flere kvinder i selskabernes bestyrelser

Stadig flere kvinder i selskabernes bestyrelser Chefkonsulent Richard B. Larsen rbl@di.dk AUGUST 2017 Stadig flere kvinder i selskabernes bestyrelser Andelen af kvinder stiger fortsat i de store, danske selskabers bestyrelser. De tilgængelige tal viser,

Læs mere

Kvinder i uddannelsesinstitutionernes bestyrelser

Kvinder i uddannelsesinstitutionernes bestyrelser NOTAT 56 8. marts 2017 r i uddannelsesinstitutionernes bestyrelser Bestyrelses- og ledelsesgangene på de videregående uddannelser er domineret af mænd. rne er dog på vej frem med 51 pct. af bestyrelsesposterne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet

Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet LBK nr 1230 af 02/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j-nr. 2016-5962 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Det kønsopdelte arbejdsmarked, uligeløn og re-segregering

Det kønsopdelte arbejdsmarked, uligeløn og re-segregering Arbejdsmarkedsudvalget, Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Uddannelsesudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 285, PØU alm. del Bilag 154, UDU alm. del Bilag 353 Offentligt Det kønsopdelte arbejdsmarked, uligeløn

Læs mere

Analyse 15. juli 2014

Analyse 15. juli 2014 15. juli 14 Kvinder er mere veluddannede end deres partner, men tjener mindre Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Gennem de senere årtier er der sket et markant løft i kvinders sniveau i

Læs mere

Domstolsstyrelsen HR-centret Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1 3 1264 København K. Danmarks Domstoles LIGESTILLINGSRAPPORT 2007

Domstolsstyrelsen HR-centret Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1 3 1264 København K. Danmarks Domstoles LIGESTILLINGSRAPPORT 2007 Domstolsstyrelsen HR-centret Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1 3 1264 København K Danmarks Domstoles LIGESTILLINGSRAPPORT 2007 Kapitel 1: Indledning 1.1. Baggrund for udarbejdelse af

Læs mere

Side 1 af 5. Den hurtigste vej til job for en flygtning eller indvandrer i Danmark går gennem en. dansk erhvervsuddannelse.

Side 1 af 5. Den hurtigste vej til job for en flygtning eller indvandrer i Danmark går gennem en. dansk erhvervsuddannelse. HURTIG I JOB? Flygtninge med erhvervsuddannelser har størst chance for job Af Allan Christensen @journallan Onsdag den 7. juni 2017 Modsat etniske danskere får flygtninge og ikke-vestlige indvandrere i

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har i december 2012 spurgt ca. 800 selvstændige erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

FA og uddannelsespolitikken. Uddannelse giver vækst. Videreuddannelse. Certificering. Gode bud til regeringens. vækstforum s. 4

FA og uddannelsespolitikken. Uddannelse giver vækst. Videreuddannelse. Certificering. Gode bud til regeringens. vækstforum s. 4 FA og uddannelsespolitikken Fra folkeskole til arbejdsmarked s. 2 Uddannelse giver vækst Gode bud til regeringens vækstforum s. 4 Videreuddannelse Finansuddannelser hænger sammen s. 6 Certificering Regeringen

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

Markant flere kvinder i ledelse og bestyrelser

Markant flere kvinder i ledelse og bestyrelser Richard B. Larsen, Chefkonsulent rbl@di.dk, 3377 3324 Rikke Rhode Nissen, stud.scient.oecon. rirn@di.dk, 3377 4635 JANUAR 2017 Markant flere kvinder i ledelse og bestyrelser I løbet af de seneste 10 år

Læs mere

Vi søger resultater som 2 gavner begge parter. Om OK14 indtil nu 9. højere end i resten af samfundet

Vi søger resultater som 2 gavner begge parter. Om OK14 indtil nu 9. højere end i resten af samfundet Vi søger resultater som 2 gavner begge parter Om OK14 indtil nu 9 Finanslønninger er stadig 3 højere end i resten af samfundet Køreplanerne for OK14 10 Udgivelse, Tryk og ekspedition: FA d ec em b er 2013

Læs mere

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU)

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Oplæg på VEU Konferencen 2010 i workshoppen Lederuddannelse målrettet kortuddannede mandag den 6. december 2010 ved evalueringskonsulent

Læs mere

Specialundervisning og segregering, 2012/2013

Specialundervisning og segregering, 2012/2013 Specialundervisning og segregering, 2012/2013 Skolerne nærmer sig målet om, at andelen af elever i den almindelige folkeskole skal øges til 96 procent af eleverne. I 2012/2013 var 5,2 procent af eleverne

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Karriereudvikling resultat af undersøgelse

Karriereudvikling resultat af undersøgelse Karriereudvikling resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder

Læs mere

Minister for ligestillings tale til brug for samråd om flere kvinder i danske virksomhedsbestyrelser i Det Politisk-Økonomiske Udvalg d. 7.

Minister for ligestillings tale til brug for samråd om flere kvinder i danske virksomhedsbestyrelser i Det Politisk-Økonomiske Udvalg d. 7. TALE Minister for ligestillings tale til brug for samråd om flere kvinder i danske virksomhedsbestyrelser i Det Politisk-Økonomiske Udvalg d. 7. maj 2009 07-05-2009 J.nr. 2009-3974 (2009-0005757) Ligestillingsafdelingen/asm

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesudvikling Beskæftigelsen i finanssektoren har været faldende siden 2008, og den forventes fortsat at falde frem mod udgangen af 2016. Med et forventet fald

Læs mere

Mangfoldighed Denne pjece giver værdifulde informationer om en god integration af medarbejdere med mangfoldig baggrund

Mangfoldighed Denne pjece giver værdifulde informationer om en god integration af medarbejdere med mangfoldig baggrund Ligebehandlingens Emma Gad Mangfoldighed Denne pjece giver værdifulde informationer om en god integration af medarbejdere med mangfoldig baggrund regionsyddanmark.dk På engelsk hedder det Diversity På

Læs mere

Psykopater i jakkesæt og andre anekdoter.. EN REFLEKSION PÅ 26 ÅR SOM LEDER

Psykopater i jakkesæt og andre anekdoter.. EN REFLEKSION PÅ 26 ÅR SOM LEDER Psykopater i jakkesæt og andre anekdoter.. EN REFLEKSION PÅ 26 ÅR SOM LEDER Er målet med en karriere lig CEO? CEO Andelen er næsten fordoblet fra knap 7 pct. i 2002-4 til over 12 pct. i 2015. Andelen af

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere