Køn og uddannelse. Vil du, så kan du! Samme arbejde eller arbejde af samme værdi. Bestyrelsens kvinder. Norges Futura-program virker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køn og uddannelse. Vil du, så kan du! Samme arbejde eller arbejde af samme værdi. Bestyrelsens kvinder. Norges Futura-program virker"

Transkript

1 Vil du, så kan du! Norges Futura-program virker efter hensigten s 3 Køn og uddannelse Kortlægning af mænd og kvinders uddannelsesbaggrund s 4 Bestyrelsens kvinder Interview med de 3 kvindelige bestyrelsesmedlemmer i FA s 6 Samme arbejde eller arbejde af samme værdi Kort oprids af ligelønsloven s 10 U d g i v els e, T ry k o g eks p ed i d i to n: FA december 2010 kontak t: ISsN NR.4

2 2 FA MAGASIN december 2010 Leder Lidt over halvdelen af finanssektorens medarbejdere er kvinder. Det er ikke nogen overraskelse. Desværre er det heller ikke nogen overraskelse, at langt under halvdelen af ledelsesposterne er besat af kvinder og bestyrelsesmedlemmer på stilethæle er der også langt mellem. Det kan og skal - vi gøre bedre! Det er ikke kun for kvindernes skyld, at vi vil have flere kvinder ind i chefkontorerne og bestyrelseslokalerne. Vi skal gøre det, fordi det er en god forretning. Som en af FA s bestyrelsesmedlemmer udtrykker det, så tør vi ikke kun fiske i den ene halvdel af søen. Det største talent kan være i den anden halvdel. Mange af finanssektorens virksomheder har længe arbejdet aktivt på at styrke den kvindelige talentmasse. Og det skal de fortsætte med. Arbejdet har båret frugt. Forleden kunne vi læse, at finanssektoren er i front på ligestillingsområdet. Det er godt, at der sker fremskridt. Godt for de kvinder, der tør og vil gå ledelsesgangen, og godt for de virksomheder, der har det rette lederpotentiale at vælge blandt. Steen A. Rasmussen FA ønsker ikke, at der i Danmark bliver indført kvoter som i Norge. Det vil også være ærgerligt for kvinderne. De vil aldrig være helt sikre på, om de er valgt på baggrund af deres kvalifikationer, eller fordi virksomheden skulle opfylde en bestemt kvote. Med dette nummer af FAmagasinet sætter vi spot på kvinderne i den danske finanssektor. FA vil bl.a. på denne og andre måder inspirere til en bedre kønsbalance i finanssektoren. Men det er fortsat i finanssektorens virksomheder, at det konkrete arbejde med ligestilling og flere kvinder i ledelse kommer til at ske. Steen A. Rasmussen

3 december 2010 FA M AG A S I N 3 Futura: Vil du, så kan du! Af Anders Feldt, Kravene til talenterne er, at de har et tilstrækkeligt uddannelsesniveau fx en universitetsuddannelse reel motivation til at tage ansvar erfaring fra fag-, lederprojektansvar Kravene til Mentorerne er, at de har minimum tre års ledelseserfaring på højt niveau er lærings-, omstillingsog fremtidsorienteret er motiveret for at prioritere arbejdet med programmet % Andel kvindelige ledere i den norske finanssektor Arbejdsmarkedets parter i den norske finansielle sektor har udviklet Futura for at øge antallet af kvinder i ledelsen. Futura er et et-års udviklingsprogram for medarbejdere i medlemsvirksomheder under Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO), Finansnæringens Arbeidsgiverforening og medlemmer af Finansforbundet, Norge. Formålet er at øge antallet af kvindelige lederaspiranter. Futura er et netværks- og mentorprogram, der skal identificere og synliggøre kvindelige ledertalenter ved at guide kvinder, som ønsker at gå ledelsesvejen. Projektets parter mener, at det er lige så vigtigt, at sektoren selv sætter fokus på kvinder i ledelsen, som de tiltag, der følger af den norske lovgivning. I Norge er det et lovkrav, at kvinderne skal udgøre 40% af bestyrelsesposter i børsnoterede selskaber. Parterne er sikre på, at fokus på kvindelig ledelse forbedrer virksomhedernes resultater fremadrettet. Match mellem talent og mentor Futura startede i Talentprogrammet knytter mentorer til de kvindelige talenter. Det skal gøre de kvindelige deltagere bevidste om, at de vil tage ansvar. Først når de er bevidste om, at de vil tage ansvar, kan de tage ansvar. Talent og agent bliver matchet ud fra en række forskellige kriterier herunder personlige egenskaber, ambitionsniveau og deltagervirksomhedernes ønsker. Agenten kan både komme fra den virksomhed, hvor talentet er ansat, eller en anden finansiel virksomhed. Læringen sker gennem dialogbaseret udveksling af viden, og programmets vigtigste ressourcer er deltagernes egne. Talent og mentor mødes minimum en gang om måneden, hvor de drøfter cases, giver tilbagemeldinger og coacher hinanden. Under hele forløbet udarbejdes en projektopgave, som skal resultere i forslag til, hvordan virksomheden kan øge værditilvæksten og indtjeningen. Programmet virker De norske erfaringer viser, at Futura programmet virker. 34% af deltagerne har fået stillinger på et højere organisatorisk niveau, 53% af deltagerne har fået større ansvar for personale, 45% af deltagerne har fået mere budgetansvar, 50% af deltagerne fået er større operationelt ansvar

4 4 FA MAGASIN december 2010 Lavere uddannelsesniveau blandt kvinder end blandt mænd i finanssektoren Af Kirsten Lemming-Christensen og Michael Boas Pedersen Kønsfordelingen blandt finanssektorens medarbejdere er næsten lige. Men der er store forskelle i uddannelsesniveau. Uddannelsesniveau for mænd og kvinder i finanssektoren % 15% Mænd 2% 6% 11% I finanssektoren er mændene generelt højere uddannede end kvinderne. 42% af de finansansatte mænd har enten en kort videregående, mellemlang videregående eller lang videregående uddannelse. Til sammenligning er det kun 25% af de finansansatte kvinder, der har en videregående uddannelse enten kort, mellemlang eller lang. 11% 12% Kvinder 39% Især stor forskel på mellemlange og lange uddannelser Ved nærmere eftersyn viser det sig, at det primært er fordi, at flere mænd end kvinder har taget en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Det skyldes bl.a., at flere mænd end kvinder i finanssektoren har efteruddannet sig via HD 2. del, og kønsfordelingen på de uddannelser, som mange af akademikerne rekrutteres fra, er skæv i mændenes favør. 3% 4% 11% 7% 1% 8% 10% Forskelle afspejler kønsforskelle blandt studerende Blandt finansansatte med lange videregående uddannelser rekrutteres ca. 50% fra økonomiske studier på enten universiteterne eller handelshøjskolerne. Andre ca. 20% rekrutteres fra tekniske eller naturvidenskabelige uddannelser. I begge tilfælde er der tale om uddannelsesretninger, hvor hovedvægten af de studerende er mænd. 70% af de optagne på økonomistudiet på Københavns Universitet i 2010 var mænd, 91% af de optagne på datalogi på Københavns Universitet var mænd, og på HA almen erhvervsøkonomi på CBS er mønstret tilsvarende. Her var 65% af de optagne i 2010 mænd. Jævn kønsfordeling blandt finansøkonomer og akademistuderende Andelen af mænd og kvinder med en kort videregående uddannelse er næste lige stor. 12% af mændene og 11% kvinderne ansat i den finansielle sektor har en kort videregående uddannelse. Det afspejler, at kønsfordelingen blandt de studerende på finansøkonomstudiet og de finansansatte, som læser Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, er jævn. Eksempelvis var der 54% mænd blandt de optagne på finansøkonomstudiet i august Samtidig var der 47% mænd blandt de finansansatte, der læser fag på akademiuddannelsen i efteråret % Grundskole Gymnasiale uddannelser Erhvervs-uddannelser KVU MVU Bachelor LVU og forsker Uoplyst Kilde: FA 2009 Også uddannelsesforskelle blandt yngre medarbejdere For yngre finansmedarbejdere er det generelle uddannelsesniveau højere end for ældre finansmedarbejder. Opdelt på køn er det formelle uddannelsesniveau stadig højere blandt mænd end blandt kvinder.

5 december 2010 FA M AG A S I N 5 Forskelsbehandling i finanssektoren? Af Fleming Friis Larsen, En arbejdsgiver må ikke forskelsbehandle medarbejdere på baggrund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap, national eller etnisk oprindelse. De sidste par år er sket en stigning i diskriminationssager, idet fokus har ændret sig fra sager om usaglig afsked til sager om forskelsbehandling. Det mulige godtgørelsesbeløb er også betydeligt større. Hertil kommer den delte bevisbyrde. Den betyder, at hvis en ansat påviser faktiske omstændigheder, der tyder på forskelsbehandling, er det arbejdsgiveren, der skal bevise, at det ikke var tilfældet. Sagspaletten er bred og nuanceret. Det skal straks siges, at der heldigvis er få sager om forskelsbehandling i den finansielle sektor. Alligevel er det fornuftigt at være opmærksom på problematikken. Tre eksempler viser, at det er klogt at tænke forskelsbehandling ind i HR-politikker og i den daglige håndtering af HR forhold. Medhold i aldersdiskrimination En 35-årig kvindelig ansøger til en stilling blev fravalgt grundet alder og fik en godtgørelse på kr. Hun søgte job som receptionistelev på et hotel, og som begrundelse for afslaget skrev lederen Din profil vil ikke passe ind i mit hold, da jeg har et meget ungt hold med mange års erfaring. Kvinden mente, hun var forskelsbehandlet og fik medhold ved Ligebehandlingsnævnet, som sagde, at afslaget netop var begrundet i alder og derfor i strid med loven. Afskediget da sønnen fik diagnose I en anden sag blev der statueret forskelsbehandling, fordi en arbejdsgiver opsagde en kvindelig ansat, der havde en handicappet søn, som hun brugte megen tid på at pleje. Da han fik sin diagnose - et alvorligt handicap - blev moderen efter opfordring fra arbejdsgiveren sygemeldt og opsagt 2 dage senere grundet omsætningsnedgang i selskabet. Kvinden anlagde sag og fik tilkendt en godtgørelse på 9 måneders løn, idet loven udstrækkes til også at gælde i situationer, hvor forældre yder pleje til et handicappet barn, uanset at den ansatte ikke selv lider af et handicap. Afgørelsen følger praksis fra EU-domstolen om protection by association. Ikke diskrimination at spørge til accent En tredie sag var fra finanssektoren og drejede sig om en kvinde, der i forbindelse med et stillingsopslag til en juriststilling under en telefonsamtale blev spurgt om sin accent og baggrund. Kvinden indbragte sagen for ligebehandlingsnævnet og mente, hun var blevet udsat for forskelsbehandling grundet etnicitet og accent, fordi der var blev spurgt herom. Telefonsamtalen havde varet ca. 2 minutter. Ligebehandlingsnævnet afgjorde sagen og sagde at der ikke var handlet i strid med loven, uanset der var stillet spørgsmål til klagers accent og etniske baggrund.

6 6 FA MAGASIN december 2010 Bestyrelsens kvinder Af Anne Mette Skousen, Som i de fleste bestyrelser er kvinderne i mindretal i FA. 3 ud af 10 er kvinder. FA satte de 3 kvindelige bestyrelsesmedlemmer stævne til en snak om topledelse og kvindekvoter. Gør det en forskel at være kvindelig - fremfor mandlig - topleder? Vibeke Krag: "Først og fremmest er det de personlige kvalifikationer, snarere end kønnet, der definerer ens ledelsesstil og resultater. Det er derfor svært at finde situationer, hvor kønnet gør en forskel." Helle Havgaard: "Helt enig, og så har jeg aldrig prøvet andet end at være kvindelig, men om der er forskelle, som udelukkende kan henføres til kønnet, ved jeg nu ikke. Når det er sagt, så er man som kvindelig topleder meget synlig, og det kan ofte være en fordel." Helle Havgaard Direktør og chef for Group HR i Danske Bank siden februar Cand. jur fra Københavns Universitet og uddannet advokat. Tidligere HR-direktør i ISS og sektionsleder i Ledernes Hovedorganisation. 51 år, gift og har to børn. Bente Overgaard: "Det afgørende er ikke køn, men kompetencer og erfaring. Kvinder og mænd mødes fortsat af forskellige forventninger og fordomme kvinder skal præstere mere for at overbevise. Og det kan være svært for kvinder at komme ind i de uformelle netværk." Andelen af kvinder på de videregående uddannelser stiger markant. Vil andelen af kvindelige topledere automatisk stige? Bente Overgaard: "Ja, men automatikken sikrer ikke så mange, som der helst skal til. Det er uendeligt vigtigt fortsat at være opmærksom på at få flere kvindelige ledere. Ledelsespotentialet er lige stort hos mænd og kvinder, så ud fra en bundlinjebetragtning er den nuværende fordeling for skæv." Helle Havgaard: "Der vil komme flere, men jeg tvivler på lige mange af hvert køn. Kvinder har mange muligheder for et rigt liv, og som gruppe er vi ikke altid villige til at tage de nødvendige fravalg, der kræves for at bliver topleder." Vibeke Krag: "Det er ikke kun uddannelserne, der gør det. Det er også den klare tendens, vi ser til en positiv indstilling fra mændene til at gå ind i familien og deles om opgaverne på lige fod i hjemmet, der kommer til at gøre forskellen." Bente Overgaard: "Både samfundet, virksomhederne og individet har et ansvar for at få flere kvindelige ledere. Samfundet skal skabe de rigtige rammer, fx barselsorloven, hvor det er et problem, at der ikke er krav om lige meget barsel til mænd og kvinder. Virksomhederne skal have åbne rekrutteringsprocesser, og topledelsen skal adressere ønsket om flere kvinder i ledelsen. Men den enkelte kvinde har også et ansvar og skal træffe nogle valg. Og så skal hun være opmærksom på, hvor hun søger hen i organisationen topledere bliver rekrutteret fra forretningsdelen, hvor der er bundlinjeansvar." Bente Overgaard Koncerndirektør med ansvar for bl.a. HR, Change Management og Ejendomme. Ansat i Nykredit koncernen som trainee i 1990 og har været i Nykredit siden. Varetaget ledende poster siden 1998, senest som erhvervsdirektør. Cand.scient. pol fra Aarhus Universitet. 46 år, gift og har tre børn.

7 december 2010 FA M AG A S I N 7 Jeres bestyrelser har tilsluttet sig anbefalingerne for flere kvinder i bestyrelser. hvorfor? Helle Havgaard: "Det har vi gjort for at synliggøre, hvordan Danske Bank tænker. Vi er interesseret i at få de bedste talenter, og det inkluderer naturligvis også kvinder. Det er ikke nyt for os at tænke på den måde: Vi tør ikke kun fiske på den ene side af søen for at fange karper, da de bedste kandidater er spredt ud over hele søen. Vi har også underskrevet Charter for flere kvinder i ledelse ud fra samme argument." Bente Overgaard: "Fordi vores bestyrelse finder det vigtigt. I Nykredit er 1/3 af bestyrelsen kvinder, og det er ikke kun medarbejderrepræsentaterne, der er kvinder". Bliver det nødvendigt at indføre kvoter som i Norge? Vibeke Krag: "Den nærmeste fremtid må vise, om der ikke snart sker et skred i kønsfordelingen i bestyrelserne. Hvis vores største virksomheder kan gå foran og præstere med kvinder i bestyrelsen, bør det give inspiration til andre. Hvis ikke, er det min personlige opfattelse, at man på længere sigt må overveje nogle incentiverende foranstaltninger, hvor kvoter er én model." Vibeke Krag Direktør (adm.) for Codan Forsikring A/S. Ansat i Codan koncernen siden december 2006 som juridisk direktør og medlem af den skandinaviske koncernledelse. Cand.jur fra Københavns Universitet. Tidligere partner i advokatbureauet Eversheds LLP og chefjurist i en bank. Gift og har tre børn. Bente Overgaard: "Jeg synes, at flere kvinder i bestyrelserne skal komme ad frivillighedens vej frem for lovgivning. Men hvorvidt der kommer kvoter, handler i højere grad om det politiske flertal efter næste valg. Kvoter er på vej i Frankrig og på dagsordenen flere steder i Europa. Men jeg håber meget, at vi kan finde en løsning, så der kommer flere kvinder ind i fødekæden. Det vil gøre det muligt at få flere kvindelige topledere og dermed mulighed for at rekruttere kvindelige bestyrelsesmedlemmer." Helle Havgaard: "Kvoter vil være ærgerligt især for kvinderne. Kvoter vil gøre kvinder til ofre, da de aldrig med sikkerhed kan vide, hvorfor de er indvalgt i bestyrelsen pga. kompetencer eller kvoter? Vi skal gøre noget andet; undersøge om noget udelukker kvinder; fjerne barrierer; hvorfor er det nødvendigt med særlige programmer for kvinder? Kvinderne har ikke samme appetit som mænd på ledelse og bestyrelsesansvar, så for at få dem ind, skal vi vække deres appetit. Det kan være ved specialtræning, mentorordninger, børnepasningshjælp alt hvad der er muligt for at undgå kvoter." Vi tør ikke kun fiske på den ene side af søen for at fange Karper

8 8 FA MAGASIN december 2010 Kvinder i finans Af Anne Mette Skousen, Kvinderne er i overtal i den finansielle sektor. Men det er ikke sikkert, at det vil være tilfældet inden for ganske få år, da der især bliver færre af de kvindedominerede job. Kvinderne udgør 51% af medarbejderne i den finansielle sektor. Det dækker over, at 52% af medarbejderne i pengeinstitutter er kvinder, 50% i forsikringsselskaberne og 46% i realkreditinstitutterne. Overvægten af kvinder i pengeinstitutterne er ikke noget nyt fænomen, og heller ikke et særlig dansk fænomen. De øvrige nordiske lande har også overtal af kvindelige ansatte med Finland i spidsen, og andelen af kvinder i pengeinstitutterne er på vej ned i alle de nordiske lande. Andel kvindelige ledere i finanssektoren Sverige Norge Island Finland Danmark % Kilde: Nordisk Bank Statistik 2009, FA og egne beregninger I 2005 var 53% af medarbejderne i de danske pengeinstitutter kvinder, i 2010 er der sket et lille fald på 1%-point. Sammenligner vi med de øvrige nordiske lande, er andelen af kvindelige medarbejdere i Danmark lavt, men samtidig er faldet mindre. Dermed nærmer de andre nordiske lande sig den danske kønsfordeling. Allerede i 2009 var kvindeandelen lavere i Norge end i Danmark. Kvinderne har mindre ansvar Mænd og kvinder varetager forskellige jobfunktioner i den finansielle sektor. Set med de store briller på viser der sig et billede, hvor andelen af kvinder falder, jo højere et ansvarsniveau jobbet kræver. Fordelt på de 4 største overordnede jobgrupper i finanssektoren finder vi i toppen af hierarkiet, at under 30% af lederne er kvinder, mens næsten 3 ud af 4 medarbejdere indenfor kontor- og kundeservicearbejde er kvinder. I mellem de to yderpunkter er kvindeandelen henholdsvis 46% og 53% for arbejde, der forudsætter viden på henholdsvis højeste niveau og mellemniveau. Kontor- og kundeservicearbejde Viden på mellemniveau Viden på højeste niveau Alle ledere Andelen af kvinder i finanssektoren 2010 %

9 december 2010 FA M AG A S I N 9 Mande- og kvindejobs Det er ikke til at komme udenom, at nogle jobs i finanssektoren stort set kun varetages af kvinder, mens andre jobs stort set kun varetages af mænd. Parentesen angiver andel kvinder i jobfunktionen i den finansielle sektor 2010 Kvindelige kundemedarbejdere Nogle er lette at spotte blandt bankernes kundemedarbejdere er kun lidt over 400 mænd, dermed er 86% af kundemedarbejderne kvinder. I hele sektoren er 84% af kundemedarbejderne kvinder. Statistikken giver ikke mulighed for at spore kundemedarbejdere særlig langt tilbage i tid, men bankassistenter er sammenlignelig. I 1991 var kun 73% af bankassistenterne kvinder. Rådgivernes køn påvirker ansvar, eller omvendt? Blandt kunderådgiverne er der også et klart mønster. 61% af privatkunderådgiverne er kvinder, men 66% af erhvervsrådgiverne og storkunderådgiverne er mænd. Forsikringsjob også kønsopdelt I forsikringsjobbene er 82% af forsikringssælgerne med egen kundeportefølje mænd, mens kønsfordelingen er stort set lige for forsikringssælgere uden egen kundeportefølje. Derimod er over 73% af medarbejderne, der sørger for det forsikringstekniske (back-office) arbejde, kvinder. Mændene sidder også tungt på it-området (63% mænd), og kvinder dominerer indenfor HR (68% kvinder). Kvinder handler også aktier Men der er også overraskelser i tallene. Blandt de medarbejdere, der handler med valuta og værdipapirer, er næsten hver tredje kvinde, og 59% af dem, der sørger for at afvikle handler med værdipapirer og valuta, er kvinder. Med 40% kvinder indenfor revision og regnskab og 52% kvinder beskæftiget med regnskabsarbejde haler de ind på et af mændenes tidligere domæner, selvom det fortsat især er indenfor regnskab og bogføring vi finder kvinderne (70%).

10 10 FA MAGASIN december 2010 Samme arbejde eller arbejde af samme værdi Af Merete Preisler, Ligelønsloven kræver lige løn for samme arbejde - eller arbejde af samme værdi. Et krav, der umiddelbart synes både logisk og tilforladeligt. Ikke desto mindre er det dét krav, der giver anledning til de største udfordringer. Hvis en mandlig og en kvindelig kunderådgiver udfører identisk arbejde, er betingelsen umiddelbart opfyldt. Problemet er bare, for det første, at der kun sjældent er fuldstændig identitet mellem 2 medarbejderes arbejdsopgaver - og for det andet, at medarbejdernes måde at løfte opgaverne lovligt kan medføre lønforskel. En medarbejders uddannelse, kompetencer, erfaring og andre styrker kan lovligt belønnes. Og det kan føre til en lønforskel - selv om der udføres samme arbejde. Endnu vanskeligere er det, når sammenligningen skal foretages mellem personer, der udfører forskelligt arbejde. Her gælder den anden halvdel af reglen om, at der skal gives lige løn for arbejde af samme værdi. Det er en meget konkret vurdering. Man skal se på opgavernes omfang, sværhedsgrad, og hvor stort et ansvar der knytter sig til arbejdet. Der skal ske en samlet vurdering. Man kan ikke afvise, at der er tale om arbejde af samme værdi, blot fordi fx den mandlige medarbejders arbejdsfunktioner indebærer et større ansvar. Omvendt kan det meget vel være tilfældet. Generelt kan siges, at arbejdets værdi skal bedømmes ud fra en helhedsvurdering af relevante kvalifikationer og andre relevante faktorer. Hvis der er tale om samme arbejde eller arbejde af samme værdi, og der er forskel i lønnen, skal det afgøres, om lønforskellen skyldes kønsdiskriminering. Eller om lønforskellen kan begrundes i uddannelse, anciennitet eller mere subjektive forhold som arbejdsindsats, gåpåmod, ansvarsfølelse mv. Det kan også være lovligt at give en højere løn ud fra markedssituationen, hvis det er nødvendigt at betale en højere løn for at få stillingen besat med en kvalificeret ansøger. Kvinder er ældre end mænd og trækker sig tidligere tilbage Aldersfordelingen for mænd og kvinder viser, at der er en ikke uvæsentlig forskel. I aldersgruppen fra 30 til 39 år er 48% kvinder, mens der i aldersgruppen fra år er 55% kvinder. I de øvrige aldersgrupper er fordelingen mere lig den generelle kønsfordeling, dog er der også flere mænd end kvinder i aldersgruppen over 60 år Kvinder 13,1 22,4 29,3 26,8 7,8 Mænd 13,2 25,7 29,0 23,4 8,3 Ser vi på tilbagetrækningsmønstret for henholdsvis kvinder og mænd, så trækker kvinderne sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet end mænd. De fleste vælger dog at sige farvel til jobbet, når de er år gamle.

11 december 2010 FA M AG A S I N 11 Nyt fra FA har du hørt I FA s sekretariat er 12 mænd og 14 kvinder. Direktøren hedder Steen. Underdirektørerne Mariane og Merete. Juristerne er mænd. Økonomerne er både kvinder og mænd. Ændringer i medlemskredsen Med virkning fra 1. oktober 2010 er Eik Bank Danmark 2010 A/S og Gjensidige Forsikring, Dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge indmeldt i FA. Pr. 31. oktober 2010 er Skælskør Bank som følge af fusionen med Max Bank udmeldt af FA. Pr. 1. december 2010 har FA 219 medlemmer fordelt på 164 pengeinstitutter, 10 real- og kreditinstitutter og 45 forsikringsvirksomheder. Virksomhederne har med opgørelsesdato pr. 1. juni 2010 eller senere optagelsestidspunkt i alt medarbejdere, idet der dog ikke på nuværende tidspunkt er medarbejderantal for de senest optagne medlemmer. Sekretariatet Sekretær Helle Rosenkrantz fratræder sin stilling med udgangen af december Folketing med fokus på ligestilling Både forskere, arbejdsgiver- og lønmodtagerrepræsentanter var i dialog den 28. september 2010 med medlemmer af folketinget om ligestilling på arbejdsmarkedet. Ny struktur på arbejdsmarkedet Ruth Emerek belyste, hvordan strukturelle ændringer på arbejdsmarkedet betyder, at mange mandsdominerede jobs forsvinder. Ændringerne er allerede i gang. Siden 2008 har mændenes arbejdsløshed overhalet kvindernes. I takt med, at kvinderne uddanner sig mere, vil flere kvinder blive højt placeret i jobhierakiet. Men der er ikke tegn på, at den skarpe kønsopdeling med kvinder i omsorgsfag og mænd som håndværker blødes nævneværdigt op. De tabte unge mænd De unges uddannelsesvalg er afgørende for, hvilke job mænd og kvinder udfører. Både Steen Baagøe Nielsen og Mette Lykke Nielsen har forsket i unges uddannelsesvalg. Deres konklusion er entydig de unge drenges uddannelses(fra)valg betyder, at de sakker bagud. Uden ændring, bliver drengene tabt på arbejdsmarkedet. Nedbrydning af kønsopdelingen på uddannelsesområdet handler om at bryde med forestillinger om sammenhæng mellem køn og kvalifikationer at piger/drenge egner sig til særlige uddannelser, fordi de er piger eller drenge. Folketinget høring om ligestilling, 28. september 2010 Materiale fra konferencen kan ses her:

12 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE KØBENHAVN K TELEFON FAX

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9 Lønstigningerne i den finansielle sektor er fortsat i den høje ende 3 Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6 Selvom fraværet falder, er der fortsat plads til forbedring 5 Danmark:

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst

Læs mere

Europa opruster. Plads til de unge. Markante skift i uddannelsesmønstret. De starter ikke alle som elever. Der skal både uddannes medarbejdere

Europa opruster. Plads til de unge. Markante skift i uddannelsesmønstret. De starter ikke alle som elever. Der skal både uddannes medarbejdere Plads til de unge Der skal både uddannes medarbejdere og ansattes unge s. 2 De starter ikke alle som elever Der arbejder både automekanikere og Europa opruster En rapport siger, at kravene til uddannelse

Læs mere

2.A. Beskriv de måltal I har fastsat for kvinder i ledelse:

2.A. Beskriv de måltal I har fastsat for kvinder i ledelse: Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.lige.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post lige@lige.dk I forbindelse med tilslutning

Læs mere

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre Guide om ligestilling og ansættelse Praktiske råd om hvad du kan gøre Drejebog til brug for rekruttering og ansættelsesinterview Kære ansætter! Din arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en ny medarbejder.

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003

Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003 Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003 Kvinder som ledere Indhold: Kvinder som ledere...1 Sammenfatning...2 Kvindelige lederes placering på arbejdsmarkedet...3 Evnen til at lede...5

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

Bliver du forskelsbehandlet?

Bliver du forskelsbehandlet? HVIS EN FODbOLDKLub GIVER KVINDEHOLDENE DE DåRLIGSTE baner AT SpILLE på FOTOS, SMS ER ELLER ANDET MATERIALE Du ER VELKOMMEN TIL AT INDSENDE FORSKELLIGE FORMER FOR KOpIERET MATERIALE TIL AT underbygge DIN

Læs mere

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN 30. NOVEMBER 2009 Finanssektoren er et udpræget funktionærområde. Blandt de knap 53.000 lønmodtagere og ledere, der indgår i FA s lønstatistik er der næsten 52.000

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE. - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011.

Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE. - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011. Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011. Charter for flere kvinder i ledelse Der skal flere kvinder i ledelse i offentlige og private virksomheder.

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib KVINDER I LEDELSE Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib Agenda Hvorfor er det relevant? Hvilke virksomheder er omfattet? Hvilke krav stilles til virksomhederne? Hvad skal man som virksomhed

Læs mere

Lige løn til begge køn

Lige løn til begge køn Lige løn til begge køn Indhold Forord 3 Indledning 4 Hvad er lige løn? 4 Dette er omfattet af ligelønsbegrebet 5 Hverken direkte eller indirekte diskrimination 5 Lige løn - i forhold til hvem? 6 Kønsmæssig

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program

Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program Program 1. Lovens krav 2. Statistikken - den minimalistiske variant - lav jeres egen statistik - gode råd og vejledning 3. Redegørelse - indhold - fordele og ulemper ved at vælge redegørelsen frem for

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

FA og uddannelsespolitikken. Uddannelse giver vækst. Videreuddannelse. Certificering. Gode bud til regeringens. vækstforum s. 4

FA og uddannelsespolitikken. Uddannelse giver vækst. Videreuddannelse. Certificering. Gode bud til regeringens. vækstforum s. 4 FA og uddannelsespolitikken Fra folkeskole til arbejdsmarked s. 2 Uddannelse giver vækst Gode bud til regeringens vækstforum s. 4 Videreuddannelse Finansuddannelser hænger sammen s. 6 Certificering Regeringen

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

NR. 2. Fremtidens finansansatte 5. Samspil giver merværdi 3. Uddannelsessystemet - 9 et overblik. Aftagerpaneler giver 7 indflydelse

NR. 2. Fremtidens finansansatte 5. Samspil giver merværdi 3. Uddannelsessystemet - 9 et overblik. Aftagerpaneler giver 7 indflydelse Samspil giver merværdi 3 Interview med to erhvervsakademirektorer om samspil med erhvervslivet. Aftagerpaneler giver 7 indflydelse Inside ITU s aftagerpanel Fremtidens finansansatte 5 Forventningerne til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015

Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015 Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015 Hvilken funktion har du? Hvilken afdeling kommer du fra? Handlinger på personaleområdet: 1. Har I målsætninger eller måltal for ligestilling af mænd og kvinder

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor Indhold 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor 3 Forskelsbehandling på grund af handicap og alder 4 Forskelsbehandling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT

Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT Derfor har DJØF tilmeldt sig Charter for flere kvinder i ledelse DJØF har som organisation løbende engageret sig i spørgsmål om ligestilling mellem mænd

Læs mere

Ligestilling på arbejdsmarkedet

Ligestilling på arbejdsmarkedet Ligestilling på arbejdsmarkedet Ligeløn Maj 2004 Forfattere Annette Millner - annette@millner.dk Ane Kollerup - anekollerup@wanadoo.dk Anna-Belinda Hegner - annabelinda2003@hotmail.com Boye Haure - boyeline@post9.tele.dk

Læs mere

MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER. Mangfoldighed

MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER. Mangfoldighed NU MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER Mangfoldighed Mariane Dissing, adm. dir. FA Når variation skaber glæde Rigtig mange af FA s medlemmer arbejder hver dag med at fremme ligestillingen

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

Øget jobusikkerhed kræver investering i kompetencer 5 Interview med Rikke Larsen, Tryg. Stadig færre ansatte i finanssektoren

Øget jobusikkerhed kræver investering i kompetencer 5 Interview med Rikke Larsen, Tryg. Stadig færre ansatte i finanssektoren Stadig færre ansatte i finanssektoren 3 Strukturelle ændringer og omkostningstilpasninger Øget jobusikkerhed kræver investering i kompetencer 5 Interview med Rikke Larsen, Tryg Højere og højere uddannelsesniveau

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for Plads til alle Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen Plads til alle - mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen I Frederikshavn Kommune ønsker vi at tilbyde vores ansatte de bedste

Læs mere

Finansøkonomerne i den finansielle sektor

Finansøkonomerne i den finansielle sektor Finansøkonomerne i den finansielle sektor INDHOLD INDLEDNING 3 Rapportens væsentligste konklusioner 4 BESKÆFTIGELSESSITUATIONEN INDENFOR DEN FINANSIELLE SEKTOR 5 Den demografiske udfordring: Flere ældre

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

De afviste ansøgere til videregående uddannelser

De afviste ansøgere til videregående uddannelser De afviste ansøgere til videregående uddannelser Indhold Sammenfatning... 3 Problemstillingen... 4 Data... 5 Mobilitet i uddannelserne... 8 Arbejdsmarkedsstatus for afviste og optagne... 11 Konklusion...

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Tabel 1 opsummerer, i hvilket omfang Finansministeriets koncern arbejder med de adspurgte ligestillingsforhold.

Tabel 1 opsummerer, i hvilket omfang Finansministeriets koncern arbejder med de adspurgte ligestillingsforhold. Notat 27. oktober 2005 Finansministeriets ligestillingsrapport 2005 Finansministeriets koncern består af departementet, Økonomistyrelsen, Personalestyrelsen og Slots- og Ejendomsstyrelsen. Institutionerne

Læs mere

Midlertidigt ansatte i Danmark

Midlertidigt ansatte i Danmark Midlertidigt ansatte i Danmark Midlertidige kontrakter kan indbefatte øget usikkerhed for medarbejderne. Herudover finder analysen indikationer på, at midlertidigt ansatte i 2010 fik 19 pct. mindre i løn

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 29 Forsikrings- og pensionsområdet FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FORSIKRING & PENSION AMALIEGADE 7 AMALIEGADE 1 1256 KØBENHAVN K. 1256 KØBENHAVN K. Beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4857 maj 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Ledernes Hovedorganisation August 2003 Indledning Ledernes Hovedorganisation har nu for fjerde gang gennemført en undersøgelse af ledernes deltagelse i

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Fordeling på alder og køn

Fordeling på alder og køn Statistik 23.6.2 Shaqo Junior Deltagere: Heraf fra Shaqo: Nye deltagere siden projektstart: Nye deltagere siden sidste rapportering: 36 deltagere 89 deltagere 29 deltagere 8 deltagere Deltagere fordelt

Læs mere

Mangfoldighed. - plads til alle. Kønsligestillingspolitik for Aalborg Kommune 2012-2016

Mangfoldighed. - plads til alle. Kønsligestillingspolitik for Aalborg Kommune 2012-2016 Mangfoldighed - plads til alle Kønsligestillingspolitik for Aalborg Kommune 2012-2016 Indhold Forord 3 Status 4 Politikkens opbygning 4 Opfølgning 4 Ligestilling i børnehøjde 5 Mål 5 Sådan kan du som medarbejder

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033525). Tilladelse til at

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Ligebehandlingsnævnet skal fortsat behandle bagatelsager

Ligebehandlingsnævnet skal fortsat behandle bagatelsager 1. Indledning Ligebehandlingsnævnets ( Nævnet ) praksis har igennem de seneste år rejst debat i offentligheden. Ikke alene er antallet af sager steget markant, men også typen af sager, som Nævnet ofte

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

fremtidens kompetencebehov

fremtidens kompetencebehov Regional Udviklingsplan fremtidens kompetencebehov Mellemlang og lang videregående uddannelse Forventet beskæftigelse Ubesatte stillinger Regionalt initiativ: uddannelse 02_11_2012 Behov for arbejdskraft

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

NORDISK BANKSTATISTIK 2013

NORDISK BANKSTATISTIK 2013 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK ISSN 1903-4830 O K TO B ER 2014 UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: MAS@FANET.DK

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 januar 2011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk

Læs mere

Kvindernes position i færøsk erhvervsliv

Kvindernes position i færøsk erhvervsliv Kvindernes position i færøsk erhvervsliv Vestnordisk Konference af kvindelige parlamentsmedlemmer Reykjavik, 7. juni 2010 Gunvør Balle, Sendikvinna Føroya Sammenfatning Fakta om ligestilling Nøgletal over

Læs mere

Gode råd. Stafetten fra Rådhuspladsen. Fra en slags service. Medarbejderne skifter sjældent job. Kollektive afskedigelser skal og kan

Gode råd. Stafetten fra Rådhuspladsen. Fra en slags service. Medarbejderne skifter sjældent job. Kollektive afskedigelser skal og kan Stafetten fra Rådhuspladsen Næste år er der OK-forhandlinger s. 2 Gode råd Kollektive afskedigelser skal og kan håndteres rigtigt s. 4 Medarbejderne skifter sjældent job Fra en slags service FA har fået

Læs mere

IFKA. Danskernes holdninger til kvinder som ledere August 2003. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Danskernes holdninger til kvinder som ledere August 2003. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Danskernes holdninger til kvinder som ledere August 2003 Institut for Konjunktur-Analyse Aabenraa 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70 Fax 33 93 03 67 E-mail info@ifka.dk

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse.

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Hovedresultater Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. 54 af mændene i undersøgelsen er ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. Jo højere

Læs mere

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe 02/02/06 page 1 Hvad er dette? Det er uddannelsesmateriale. Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe Det fortæller dig om diskrimination (uretfærdig behandling) på arbejdet. 02/02/06

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne

De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne Kun 87 pct. af arbejdsomkostningerne er løn 6 Resten er andre omkostninger Lønudviklingen falder 3+4 Men

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Jobvurdering. - et værktøj til at sikre ligeløn mellem kvinder og mænd

Jobvurdering. - et værktøj til at sikre ligeløn mellem kvinder og mænd Jobvurdering - et værktøj til at sikre ligeløn mellem kvinder og mænd Udgivet af FIU-ligestilling 2011 Pjecen er udarbejdet af Annelise Rasmussen på baggrund af ligelønskursus 2011 Layout: 3F kommunikationsafdeling

Læs mere

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet Lønudvikling gennem hele arbejdslivet - DM s lønpolitik DM s lønpolitik efterstræber at vise vejen for en offensiv lønpolitik tilpasset fremtidens arbejdsmarked. DM s lønpolitiske principper er, at: Livslønnen

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Talentudviklingens faser i Nykredit

Talentudviklingens faser i Nykredit Talentudviklingens faser i Nykredit Bente Overgaard, Koncerndirektør HR og Facility Management 06-11-2012 1 Agenda Nykredit en attraktiv og krævende arbejdsplads Hvad er et talent i Nykredit? Hvordan spotter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Æ K S BE E G I FT U S E LS S R E ND 21 S L E ØG E Indholdsfortegnelse 1. Resumé...2 2. Beskæftigelsen i den samlede finansielle sektor...3 Færre medarbejdere i sektoren...3 Lav personaleomsætning i finanssektoren...4

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012

Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.lige.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post lige@lige.dk I forbindelse med tilslutning

Læs mere