Resultatrevision 2013 JOBCENTER NORDFYN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrevision 2013 JOBCENTER NORDFYN"

Transkript

1 Resultatrevision 213 JOBCENTER NORDFYN

2 Indledning Resultatrevisionen er et styringsredskab, der giver overblik over effekterne af jobcentrets beskæftigelsesindsats. De resultater, resultatrevisionen for 213 afspejler, er effekterne af den indsats, der er fastlagt i beskæftigelsesplan 213 med udgangspunkt i ministermålene. Resultatrevisionen synliggør udviklingen i jobcentrets indsats målt på forskellige ydelsesgrupper over ét år. Der måles som udgangspunkt fra december 212 til december 213. Ud over at give overblik over egne resultater i årets løb, giver resultatrevisionen mulighed for at sammenligne med resultaterne i sammenlignelige jobcentre - den såkaldte klynge. Klyngen består af: Assens, Billund, Brønderslev, Faaborg-Midtfyn, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyn, Tønder, Vesthimmerland og Ærø. Resultatrevisionen giver et indtryk af, hvor udfordringerne i jobcentrets indsats ligger og bør på den baggrund indgå i udarbejdelsen af beskæftigelsesplan 215. Resultatrevisionen er bygget op omkring følgende målinger, som er hentet på jobindsats.dk: En resultatoversigt, der overordnet viser indsats og resultater i jobcentret målt på ydelsesgrupper samt udviklingen i disse i forhold til samme måned året før. Resultatoversigten inddeles i tre undergrupper: Ministerens mål, forsørgelsesgrupper og indsatsen. Der opgøres som udgangspunkt i fuldtidspersoner. Et besparelsespotentiale, der på baggrund af andelen af befolkningen på udvalgte offentlige ydelser i forhold til den forventede andel på ydelsen i kommunen, peger på, hvor indsatsen bør kunne optimeres, og hvad det vil betyde økonomisk. I det følgende gennemgås og kommenteres de to målinger enkeltvis. Resultatoversigten er netop en oversigt. Eftersom der er tale om en opgørelse fra en given måned et år til samme måned det følgende år, er der tale om fikspunkter, og forholdet mellem de to tal kan derfor svinge meget fra måned til måned - ikke mindst i de målinger, hvor talmaterialet er meget lille. Derfor suppleres denne måling af en grafisk figur, der viser udviklingen måned for måned det seneste år samt en kort forklarende tekst. I besparelsespotentialet kommenteres mere detaljeret på den indsats, der ligger bag resultaterne, og fokus lægges på de områder, hvor jobcentret har et udviklingspotentiale. Afslutningsvist konkluderes det, på hvilke områder indsatsen med fordel kan optimeres. Side 2 af 15

3 Resultatoversigten Data opdateret den Resultatoversigt - Nordfyns Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Grad i pct./antal 2 Ift. perioden før, pct. 2 Ift. samme periode året før, pct. 2 Bedste udvikling i klyngen ift. perioden året før, pct. 2 Gnsn. udvikling i klyngen ift. perioden året før, pct. 2 Uddannelsesgrad 1 Jan-apr A-dagpenge Jan-apr Kontanthjælp Jan-apr Tilgang til førtidspension 3 Dec Antal langtidsledige personer Dec A-dagpenge Dec Kontanthjælp (jobklar) Dec Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Ift. måneden før, pct. Ift. samme måned året før, pct. Bedste udvikling i klyngen ift. året før, pct. Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Jobklar - fuldtidspersoner A-dagpenge Dec Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Indsatsklar - fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Midlertidigt passive - fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Ledighedsydelse Dec Forrevalidering - fuldtidspersoner Dec Fleksjob - fuldtidspersoner Dec Førtidspension - fuldtidspersoner Dec Ukendt match fuldtidspersoner Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Procent Ift. måneden før, pct. point Ift. samme måned året før, pct. point Høj./laveste niveau i klyngen i samme måned, pct. Gnsn. niveau i klyngen i samme måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Dec Kontanthjælp, jobklar Dec Kontanthjælp, indsatsklar Dec Side 3 af 15

4 Opfyldelse af minimumskrav Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Dec Manglende jobsamtaler - kontanthjælp Dec Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Dec Manglende aktive tilbud - kontanthjælp Dec Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Antallet af fuldtidspersoner for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent. 1: Uddannelsesgrad er en år-til-dato måling, som opgøres for alle måneder samlet set i den angivne periode.2: Niveau i uddannelsesgrad er opgjort i procent, og udviklingen for jobcenteret og i forhold til sammenligningsgrundlaget er opgjort i procentpoints. For Tilgang til førtidspension og Antal langtidsledige personer vises hhv. antal hhv. procentvis udvikling i antallene. 3: Tilgang til førtidspension viser tilgangen de seneste 12 måneder dvs. den angivne måned samt de 11 forudgående måneder. 4: Forsørgelsesgruppen Ukendt match - fuldtidspersoner indeholder modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, revalideringsydelse og ledighedsydelse, der endnu ikke er blevet matchet. Ministerens mål 213 Ministermål 1 - uddannelsesgrad: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Målet er indfriet. I henhold til en skrivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) af 18. marts 214 om udarbejdelse af resultatrevisionen for 213, indgår målingen af uddannelsesgraden ikke i denne resultatrevision, eftersom det af tekniske årsager ikke har været muligt at sikre validiteten af målingen til opfølgning af dette ministermål. STAR anbefaler i stedet, at jobcentrene kommenterer på udviklingen i antal unge på offentlig forsørgelse, herunder på indsatsen for at få flere unge i uddannelse. Samlet set er antallet af unge på offentlig forsørgelse faldet med 41 fuldtidspersoner fra dec. 212 til dec. 213, svarende til et samlet fald på 7,5 %. Dette dækker over fald i alle ydelsesgrupper på nær ledighedsydelse og kontanthjælp. Det største fald ligger i gruppen af forsikrede ledige, der er faldet med 41 fuldtidspersoner eller 34 % i perioden. Også indenfor sygedagpenge og førtidspension er nedgangen af unge tydelig. Den lille stigning i unge på ledighedsydelse hænger sammen med førtidspensions- og fleksjobreformens hensigter om, at unge ikke skal førtidspensioneres, men i stedet i ressourceforløb eller fleksjobvisiteres. Stigningen af unge på kontanthjælp på i alt 3 fuldtidspersoner svarer til en stigning på 1 %. Stigningen har fundet sted blandt de indsatsklare med en tilgang på hele 53 fuldtidspersoner, svarende til 24 %, mens antallet af midlertidigt passive er faldet fra 36 til 11 fuldtidspersoner og antallet af jobklare er stort set uændret. Det er især gruppen af de helt unge årige, der står for den markante stigning A-dagpenge Match 1: Jobklar Match 2: Indsatsklar Match 3: Midlertidig passiv Side 4 af 15

5 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 Nordfyns Kommune opstillede et ambitiøst mål for uddannelsesgraden i beskæftigelsesplanen for 213. Det hænger sammen med et stort og tværgående politisk fokus på at øge antallet af nordfynske unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse i erkendelse af, at dette er en af de centrale udfordringer i kommunen. I løbet af 213 har jobcentret støttet op om denne indsats ved forskellige målrettede tiltag: Det Lokale Beskæftigelsesråd finansierede et projekt udført af en anden aktør virksomhed, der via en håndholdt indsats afklarede og forberedte i alt 33 unge job- og indsatsklare kontanthjælpsmodtagere til uddannelse. Herudover valgte Jobcenter Nordfyn at medvirke i projekt Uddannelsesbroen, hvor unge ledige uden uddannelse kommer på brobygningsforløb til en række erhvervsuddannelser. I alt er godt 5 nordfynske unge indtil nu visiteret til forløbet, der løber 214 ud. Herudover har jobcentret optimeret sin interne indsats, der i forvejen bestod af daglige tilstedeværelse af en UU-vejleder, med en nyoprettet stilling som uddannelsesmentor. Uddannelsesmentoren har mange forskellige opgaver omkring inspiration, motivation og fastholdelse og fungerer også som bindeled til uddannelsesinstitutionerne. Ministermål 2 - Tilgang til førtidspension: Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. Målet er indfriet Tilgang til førtidspension det seneste år (ministermål) Tilgang til førtidspension Mål, dec. 213 Nordfyns Jobcenter Nordfyn har reduceret tilgangen til førtidspension med 69 % fra december 212 til december 213, hvilket er 2 % mere end gennemsnittet i klyngen. Indsatsen i 213 har været præget af implementeringen af den nye førtidspensions- og fleksjobreform, herunder etablering af det tværfaglige rehabiliteringsteam. Teamet anbefaler, om borgeren bør tilkendes førtidspension, fleksjob eller et ressourceforløb, der er et nyt redskab, der sigter mod udvikling af arbejdsevnen på baggrund af den enkeltes ressourcer. Ved udgangen af 213 er der kun etableret 14 ressourceforløb. Antallet af fleksjob er øget, og fremover forventes både iværksat flere ressourceforløb og flere førtidspensioner, efterhånden som borgerne afslutter deres ressourceforløb. Ministermål 3 Langtidsledighed: Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. Målet er indfriet. Side 5 af 15

6 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec Antal langtidsledige personer (ministermål) Antal langtidsledige Mål, dec. 213 Nordfyns Jobcenter Nordfyn har reduceret antallet af langtidsledige (forsikrede ledige og jobklare kontanthjælpsmodtagere) med 33 % fra december 212 til december 213, hvilket er en større reduktion end klyngens 25 % i gennemsnit. Ligesom i klyngen generelt, dækker denne udvikling over et markant fald blandt de forsikrede ledige (57 % på Nordfyn, 54 % i klyngen) og en forholdsvis stor stigning blandt kontanthjælpsmodtagerne (146 % på Nordfyn, 18 % i klyngen). En del af forklaringen ligger i, at en stor del af de forsikrede ledige, der mister dagpengeretten, fortsætter i kontanthjælpssystemet. Udviklingen i langtidsledigheden i 213 har været præget af indfasningen af den forkortede dagpengeperiode. Resultatet er derfor ikke entydigt positivt, da reduktionen i ledighedsniveauet ikke modsvares af stigende beskæftigelse. Ministermål 4 virksomhedssamarbejdet: Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. Målet er indfriet. Virksomhedssamarbejdet har i 213 været et ministermål, hvortil der ikke skulle fastsættes måltal. Af skrivelsen fra STAR fremgår dog, at resultatrevisionen skal indeholde en opgørelse af, hvorvidt jobcentret har opfyldt de mål, jobcentret selv har opstillet i beskæftigelsesplan 213 for den virksomhedsrettede indsats. I beskæftigelsesplanen for 213 er der opstillet tre kvalitative mål for den virksomhedsrettede indsats: At virksomhederne oplever et styrket samarbejde om at skabe virksomhedsrettede tilbud, blandt andet til de ledige, der er længst fra arbejdsmarkedet At jobcentret er en naturlig sparrings- og samarbejdspartner for virksomhederne At understøtte det lokale erhvervsliv med viden og rekruttering, så beskæftigelsen i kommunen øges Som indikator for samarbejdet, har jobcentret gennem 213 målt på antallet af arbejdssteder i kommunen med løntilskuds- eller virksomhedspraktikpladser for hhv. forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere. Der har gennem 213 været en klar tendens til en stigning i andelen af virksomheder, jobcentret har haft kontanthjælpsmodtagere i tilbud i, mens andelen af virksomheder med forsikrede ledige i tilbud har været faldende gennem året. Det vidner om en styrket virksomhedsrettet indsats for de ledige, der er længst fra arbejdsmarkedet. Jobcentret har i løbet af 213 oplevet en stigning i antallet af henvendelser fra kommunens virksomheder vedr. rekruttering til ordinært arbejde. Side 6 af 15

7 Hvis man måler på samarbejdsgraden med virksomhederne i 213 ud fra den nu etablerede måling i jobindsats, er samarbejdsgraden mellem Jobcenter Nordfyn og virksomhederne i Nordfyns Kommune faldet fra 39,3 % i perioden jan.- dec. 212 til 35,3 % i perioden jan. - dec Det er en landsdækkende tendens, at samarbejdsgraden har været faldende i denne periode. Forsørgelsesgrupper Af hensyn til overskueligheden i udviklingenen indenfor den enkelte ydelsesgruppe og forholdet mellem evt. undergrupper, fraviges opbygningen i resultatoversigten, der samler forsørgelsesgrupperne i hhv. jobklare, indsatsklare og midlertidigt passive på tværs af ydelsesgrupper. I stedet præsenteres ydelsesgrupperne samlet. Færre forsørgede i alt: I december 213 var der i alt forsørgede fuldtidspersoner. Det er et fald på 7 % i forhold til samme måned året før. Klyngen havde ligeledes et gennemsnitligt fald på 7 % i samme periode. Færre forsikrede ledige: Gennem første halvår af 213 har Nordfyn oplevet et markant fald i gruppen af forsikrede ledige, hvorefter niveauet har ligget nogenlunde stabilt, med en meget yderst beskeden sæsonbetinget stigning i efteråret. Samlet set har Nordfyn reduceret gruppen med 37 % i perioden december 212 til december 213, mens klyngen i gennemsnit har reduceret med 28 % i samme periode. Færre modtagere af sygedagpenge: Match 1: Jobklar - umiddelbar tilbagevenden til arbejdsmarkedet Match 2: Indsatsklar - risiko for langvarigt sygeforløb Match 3: Midlertidig passiv - længerevarende sygeforløb Side 7 af 15

8 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 Mens der i løbet af 213 har været et fald i sygemeldte, der umiddelbart kan vende tilbage til arbejdsmarkedet og længerevarende sygeforløb på hhv. 24 og 37 %, hvilket i begge tilfælde er fald, der ligger markant over gennemsnittet i klyngen, er der sket en stigning i risikosagerne på 14 %, hvilket er en del over klyngens gennemsnitlige stigning på 2 %. Risikosagerne har potentiale til at udvikle sig til langvarige sager og er derfor kritiske. Stigningen har bl.a. sammenhæng med implementeringen af det tværfaglige rehabiliteringsteam, som har resulteret i en vis ophobning af sager, hvor det fremtidige forsørgelsesgrundlag for borgerne skal afklares via teamet. Stigningen forventes således at være midlertidig. Organiseringen af sygedagpengeindsatsen ændres i 214, bl.a. med tidligere, mere effektiv visitation, hvilket også indgår i reformen af sygedagpengeindsatsen, der ventes at træde i kraft 1. juli 214. Den samlede reduktion i ydelsesgruppen ligger på 15 %. Flere modtagere af kontanthjælp, men færre passive: Match 1: Jobklar Match 2: Indsatsklar Match 3: Midlertidig passiv Mens Nordfyn har opnået en stor reduktion i antallet af midlertidigt passive på 77 % mod en gennemsnitlig reduktion i klyngen på 26 %, har der været en marginal stigning på 1 % i antallet af jobklare mod en stigning på 5 % i klyngen i gennemsnit og en betydelig stigning i antallet af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere på 45 % mod en gennemsnitlig stigning på 1 % i klyngen. Den samlede stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere er på godt 11 %. De indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, hvoraf de unge under 3 år udgør en betydelig andel, udgør en stor udfordring for jobcentret og kalder på et særligt fokus i indsatsen. Flere i fleksjob og flere modtagere af ledighedsydelse: Antal fuldtidspersoner Ledighedsydelse Nordfyns Antallet af ansatte i fleksjob har ligget nogenlunde stabilt gennem 213 med en lille stigning på 6 %, der svarer til klyngens gennemsnitlige stigning. I 2. halvår af 213 har jobcentret øget antallet af nye fleksjob. Antallet af fleksjobvisiterede, der modtager ledighedsydelse, er samlet set steget med godt 2 % gennem året. Stigningen skyldes et øget antal nyvisiterede borgere, der har haft deres sag for rehabiliteringsteamet i forbindelse med indførelsen af førtidspensions- og fleksjobreformen. Side 8 af 15

9 Flere i revalidering og færre i forrevalidering: dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 Antallet af revalidender er gennem 213 steget med 1 fuldtidspersoner, svarende til knap 13 %. Antallet af forrevalidender er i samme periode faldet fra 3 til 1 fuldtidsperson. Revalidering ses som et aktivt redskab i beskæftigelsesindsatsen i Nordfyns Kommune for de rette personer og understøtter dermed bestræbelserne på at reducere tilgangen til permanente forsørgelseordninger. Førtidspension: Antallet af førtidspensionister i Nordfyns Kommune er faldet i løbet af 213 som direkte effekt af den opbremsning i tilgangen, førtidspensions- og fleksjobreformen har betydet. Faldet målt fra december 212 til december 213 er på 57 fuldtidspersoner, svarende til 3,4 %. Indsatsen Aktiveringsgrad: I henhold til skrivelsen fra STAR af den 18. marts, skal målingen af aktiveringsgraden i resultatoversigten ikke indgå i forbindelse med udarbejdelsen af resultatrevision, da opgørelsen af aktiveringsgrad for kontanthjælpsmodtagere er under validering. Aktiveringsgrad a-dagpenge I december 213 var aktiveringsgraden for de forsikrede ledige på 21 %, hvilket svarer til gennemsnittet i klyngen. Det er et fald på 1 % i forhold til niveauet i samme måned sidste år. Opfyldelse af minimumskrav: Manglende jobsamtaler a-dagpenge: Side 9 af 15

10 7 % af dagpengemodtagerne manglede jobsamtaler i december 213, hvilet er 1 % mere end samme måned sidste år og en smule over klyngens gennemsnit på 6 %. Manglende jobsamtaler kontanthjælp: Kun 2 % af kontanthjælpsmodtagerne manglede samtaler i december 213, hvilket er 6 % færre end samme måned i 212 og det laveste niveau i klyngen, hvor gennemsnittet er på 7 %. Manglende aktive tilbud a-dagpenge: 2 % af dagpengemodtagerne modtog ikke aktive tilbud i december 213, hvilket er 1 % mere end december 212. Det gennemsnitlige niveau i klyngen var på 3 %. Manglende aktive tilbud kontanthjælp: I december 213 manglede 11 % af kontanthjælpsmodtagerne aktive tilbud mod kun 7 % i klyngen i gennemsnit. Det er en stigning på 4 % i forhold til december 212. Side 1 af 15

11 Besparelsespotentialet Nordfyns jobcenter (213QMAT4) - Rapport udarbejdet den 11/3/214 Besparelsespotentiale Nordfyns jobcenter Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 213 Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen Forudsagte fuldtidsperso ner i pct. af befolkningen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 3,3 4, ,9 Kontanthjælp (inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp) 4,9 3, ,2 Sygedagpenge 2,71 2,6 2 2,1 Permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) 1,25 9, ,9 I alt 2,34 19, ,1 Kilde: Tabellen angiver muligheden for at reducere nettoudgifterne til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion). SFI har ud fra de enkelte jobcentres rammevilkår beregnet en værdi for den andel af året, hvor befolkningen mellem 16 og 66 år forventes at modtage hhv. a-dagpenge, kontanthjælp m.v., sygedagpenge og permanente ydelser. Jobcentrets besparelsespotentiale beregnes som forholdet mellem denne beregnede værdi og den andel af året, hvor befolkningen mellem 16 og 66 år rent faktisk modtog en given forsørgelsesydelse. Denne faktor omregnes igen til fuldtidspersoner. Besparelsespotentialet fås ved at gange den potentielle reduktion i fuldtidspersoner med den gennemsnitlige udgift til en fuldtidsperson på den givne ydelse. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Hvis andelen af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i en given ydelsesgruppe er mindre end det niveau, rammevilkårene tilsiger, er der tale om et negativt besparelsespotentiale dvs. at jobcentret bruger færre penge end rammevilkårene tilsiger. Et negativt besparelsespotentiale medregnes ikke i det samlede besparelsespotentiale. Jobcentrets bemærkninger: Beregningen af besparelsespotentialet bygger på den forudsætning, at besparelsen helt kan realiseres uden at det medfører stigende udgifter på andre områder. Det er kendt, at en forstærket indsats, der fører til en reduktion på ét område medfører stigning på et andet. Side 11 af 15

12 A-dagpenge: Den markante reduktion i antallet af dagpengemodtagere i løbet af 213 på 37 % har betydet, at Nordfyn får et negativt besparelsespotentiale i denne beregning. Der er flere forklaringer på det seneste år store fald i ledigheden på Nordfyn, som har været væsentligt kraftigere end i Syddanmark generelt. Mange ledige har genfundet beskæftigelse - enten i et ordinært job eller blandt de over 55-årige i et seniorjob. Nogle ledige er påbegyndt uddannelse. Men en del ledige har mistet retten til dagpenge og er enten fortsat på uddannelseshjælp, kontanthjælp eller er blevet selvforsørgende. Der ligger således ikke et entydigt positivt billede bag det store fald i ydelsesgruppen. Kontanthjælp m.v.: Den samlede markante tilvækst i gruppen af kontanthjælpsmodtagere i løbet 213 afspejler sig i besparelsespotentialet, der viser et realbillede på 153 fuldtidspersoner mere end det forudsagte, hvilket igen peger frem mod et besparelsespotentielle på over 13 mio. kr. hvis den reelle andel matchede forventningen. I denne gruppe indgår blandt andre en stor del af de dagpengemodtagere, der har mistet retten til dagpenge. At det især er gruppen af unge og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der stiger kraftigt, udgør et særligt opmærksomhedspunkt. Sygedagpenge: Selvom det gennem 213 er lykkedes at reducere antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge, ligger den reelle andel af befolkningen på ydelsen en smule over den af SFI forudsagte andel, og ydelsesgruppen fremkommer dermed med et mindre, positivt besparelsespotentiale på godt 2 mio. kr. Jobcentret har gennem en årrække været udfordret af et højt sagstal på sygedagpengeområdet, og har derfor haft særligt fokus på at nedbringe sagstallet, hvilket også er lykkedes i 213. Stigningen i risikosagerne taler dog om nødvendigheden af et fortsat fokus på området. Permanente ydelser: Ifølge denne model er Nordfyns besparelsespotentiale på de permanente ydelser på knap 12 mio. kr. Skønt det rent faktisk er lykkedes at nedbringe ikke bare tilgangen til førtidspension det seneste år, men også bestanden, ligger Nordfyn fortsat som det jobcenter i klyngen med næstflest fuldtidspersoner på førtidspension som procent af befolkningen. Det hænger sammen med ydelsens permanente karakter, der betyder, at tidligere tiders tilkendelsespraksis vil præge bestanden mange år frem i tiden. Samtidig har vi set en tilgang til såvel fleksjob som ledighedsydelse gennem året, hvilket er direkte foranlediget af førtidspensions- og fleksjobreformen. Revalidering og fleksjob tæller med under permanente ydelser og tæller kun som udgift, men er vigtige aktive redskaber med potentiale for effekt og resultater. Side 12 af 15

13 Opmærksomhedspunkter Kontanthjælp: Den store tilvækst af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere gennem 213 er bekymrende. Skønt der er tale om en generel tendens, er tilvæksten på Nordfyn større end i klyngen. De indsatsklare er en af hovedfødekilderne til de permanente forsørgelsesordninger særligt når der er tale om langvarige forløb, som vi har set en støt stigning af i de senere år. I november 211 var der 26 indsatsklare kontanthjælpsforløb med en varighed over 3 år, mens tallet i november 213 var steget til 7. Det kalder på et øget fokus på den tidlige og tværgående indsats, som også kontanthjælpsreformen er bygget op omkring. Unge: Stigningen af under 3-årige, indsatsklare kontanthjælpsmodtagere påkalder sig særlig opmærksomhed. I 213 har der været en tilvækst i andelen af nordfynske unge, der debuterer på kontanthjælp. Erfaringsmæssigt er denne gruppe i mindre grad end andre unge i uddannelse eller job senere i livet. Med nedsættelsen af et tværgående ad hoc ungeudvalg i 213 og etableringen af en særlig tværgående unge task force i foråret 214, sætter Nordfyns Kommune yderligere kræfter bag den samlede indsats for at få flere af kommunens unge i gang med og til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Sammenholdt med indførelsen af uddannelseshjælp til unge uddannelsesparate ledige i forbindelse med kontanthjælpsreformen fra 1. januar 214 og de konkrete tilbud, jobcentret råder over til denne målgruppe, der i løbet af 213 er blevet styrket med ansættelsen af en uddannelsesmentor og deltagelse i projekt Uddannelsesbroen, er der en klar forventning om et løft af uddannelsesniveauet blandt de nordfynske unge. For de aktivitetsparate unge, som er den gruppering blandt de unge, der er vokset mest i 213, vil den langsigtede indsats ligeledes være rettet mod klargøring til uddannelse med udgangspunkt i en tværfaglig indsats tilpasset den enkelte unges forudsætninger og behov. Sygedagpenge: Som vi har set, er antallet af sygedagpengesager samlet set faldet i 213, men heri ligger en stigning i type 2 eller risikosagerne. I beskæftigelsesplanen for 213 var reduktion af sygedagpengeforløb på hhv uger og over 52 uger opstillet som lokalt mål. I begge tilfælde er de opstillede måltal nået i december 213. Trods den positive udvikling og det relativt beskedne besparelsespotentiale, modellen peger på, er sygedagpengeområdet fortsat et område, der kalder på opmærksomhed. Den forestående sygedagpengereform, der indføres fra juli 214, indebærer bl.a. fremrykket forlængelsesvurdering efter 5 mdr., indførelsen af jobafklaringsforløb og afskaffelse af tidsbegrænsning. Disse tiltag kalder på nødvendigheden af et skærpet fokus på en tidlig, målrettet og effektiv indsats med henblik på at sikre hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet og dæmme op for tilgangen til de permanente forsørgelsesordninger. Permanente ydelser: Som beskrevet, spiller den historisk betingede store bestand af førtidspensionister i Nordfyns Kommune en væsentlig rolle i det store besparelsespotentiale, besparelsesmodellen peger på. Som følge af førtidspensions- og fleksjobreformen vil tilgangen til førtidspension også fremover være væsentligt mindre end i de forudgående år, mens bestanden, i sagens natur, kun falder langsomt. Udfordringen fremadrettet ligger i at ramme den rette tilgang, forstået således, at førtidspension kun skal tilkendes i de tilfælde, hvor Side 13 af 15

14 ansættelse i fleksjob eller udvikling af arbejdsevnen gennem et ressourceforløb ikke er muligt. I 213 indstillede rehabiliteringsteamet i Nordfyns Kommune til 14 ressourceforløb. Fremadrettet forventes en stigning i antallet af ressourceforløb i takt med at redskabet bliver mere velkendt og der udvikles klare rammer og strategier for dets anvendelse så dets fulde potentiale kan udfoldes. I 36 tilfælde indstillede teamet til fleksjobsvisitering, som også fremadrettet vil være et hyppigt anvendt redskab til at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet for denne målgruppe evt. i forlængelse af et ressourceforløb. Her forventes især en stigning i fleksjob med et lille timetal. Forsikrede ledige: Trods den positive udvikling det seneste år med et stort fald i antallet af forsikrede ledige, er det vigtigt fortsat at have opmærksomheden rettet mod indsatsen for denne målgruppe. En del af nedgangen i antallet af forsikrede ledige skyldes, som nævnt, at borgerne har mistet retten til at modtage dagpenge og derfor er overgået til anden ydelse eller blevet selvforsørgende. For at imødekomme en sådan negativ udvikling, er det vigtigt at have fokus på den tidlige indsats, bl.a. via screening for risikofaktorer for langtidsledighed, fulgt op af enten en virksomhedsrettet indsats eller målrettede uddannelsesforløb. Blandt andet ser Nordfyn et potentiale i opkvalificering af ufaglærte ledige til de aktuelle og kommende jobåbninger indenfor bygge-anlægsområdet i regionen. Side 14 af 15

15 Bilag LBR s bemærkninger til resultatrevisionen På et møde i Nordfyns Lokale Beskæftigelsesråd den 19. maj 214, afgav LBR svar på resultatrevisionen. LBR er generelt tilfreds med resultatrevisionen. LBR opfordrer til fortsat fokus på bestræbelserne med at få unge ledige til at gå i gang med og gennemføre uddannelse samt forhindre frafald fra uddannelse. Side 15 af 15

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Plan for udarbejdelse og behandling... 4 Ministerens og lokale mål for 2013 samt jobcenterets overordnede

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 1. Indledning I henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, udarbejder Jobcenter Kolding hvert år en resultatrevision, som viser indsatsen og

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Jobcenter Halsnæs Job og Arbejdsmarked Halsnæs Kommune 0 Indhold 1. Indledning... 2 2. Jobcentrets generelle bemærkninger... 3 3. Ministermål... 4 Resultatoversigt for Jobcenter Halsnæs...

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2013 1. Indledning Denne Resultatrevision 2013 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2013.

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens.

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for det sidste år. Formålet er at vise resultaterne

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2013 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev Opfølgning på Beskæftigelsesplan Jobcenter Haderslev 1 Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervs- kompetencegivende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i I denne kvartalsrapport beskrives den aktuelle

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2011 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Permanente forsørgelsesordninger... 5 2.1.3 Unge

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Nordfyns Kommune Jobcenter Nordfyn Indhold Indledning... 3 Ministerens mål... 4 Status for målgrupper, der modtager offentlig forsørgelse... 5 Indsatsen... 8 Centrale elementer i

Læs mere

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev Opfølgning på Beskæftigelsesplan Jobcenter Haderslev 1 Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervs- kompetencegivende

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Resultatrevision 2014 for Jobcenter Holstebro Indhold

Resultatrevision 2014 for Jobcenter Holstebro Indhold Resultatrevision 2014 for Jobcenter Holstebro Indhold 1. Indledende og sammenfattende bemærkninger....2 2. Beskæftigelsesministerens mål...4 2.1. Ministerens mål 1 - Jobcentrene skal sikre, at flere unge

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune Resultatrevision 2012 Horsens Kommune 1 Resultatrevision 2012 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere