II E> HAR.Y OF THE UN IVER.SITY. Of ILLINOIS. DNo

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "II E> HAR.Y OF THE UN IVER.SITY. Of ILLINOIS. DNo"

Transkript

1

2 II E> HAR.Y OF THE UN IVER.SITY Of ILLINOIS DNo

3

4

5

6

7 /*7 OM CHICAGO AMERIKAS MEST AMERIKANSKE BY OG DEN TREDIE ST0RSTE NORSKE BY I VERDEN AF PETER DAAE ALB. CAMMERMEYERS FORLAG (Lars Swanstrom) KRISTIANIA.

8 Alb. Trykt hos Cammermeyers Forlag og Centraltrykkeret Krstana 1903 Eftertryksforbud for U.S. of Amerca: Entered accordng to Act of Congress n the year 1903 by Alb. Cammermeyers Forlag, Krstana n the Offce of the Lbraran of Congress, at Washngton D. C. TO&drtwa B**8 a*""1

9 <?/7 73/ os II <r FORORD Det har vcere mt Formaal denne Bog at gve et saavdt mulgt fyldgt Bllede af Chcago, Amerkas mest amerkanske By" og den trede storste norske By Verden". De Bogen gvne Oplysnnger gjazlder mdlertd for en stor Del Amerka det hele eller alfald de fleste stone amerkanske Byer; det vlde kke v&ret nodvendgt at foretage mange Forandrnger Bogen for at kunne kalde den 0m Amerka" stedenfor 0m Chcago" med samme Ret som mange Boger om Amerka, hvor Tr&k, som Forfatteren har observeret eller troet at observere paa et enkelt Sted, er udgvet for at gjcelde det hele Land. Selv med en saa stoerk Begrcensnng som tl kun at omfatte Chcago blver den Opgave at sammentramge Stoffet tl et rmelgt Omfang og samtdg gve en fyldg Skldrng desuden vanskelg nok. Det har endvdere varet mt Formaal at meddele Fakta tlstrcekkelg Mcengde tl at s&tte L&seren stand tl selv at tr&kke sne Konklusoner ; det har kke varet mn Hensgt enten at rose eller dadle, og de Oplysnnl ger, Bogen ndeholder, er paaldelge. De er byggede paa mangeaarg Erfarng som Lokalredaklor ved Dagbladet ^~\~\."VVfc> R-

10 Chcago Peter Daae. Skandnaven u, paa Byembedsmcends Rapporter og Dagbladenes Meddelelser, dermod meget rnge Udsrceknng paa andre trykte Klder, det saadanne for mange af de her behandlede Emners Vedkommende kke fore- Hgger> medens de paa andre Omraader vel fndes rg Mamgde, men for Sterstedelen er udgvne med et eller andet bestemt Formaal for 0e og derfor tendentose. Enkelte af de her behandlede Emner harjeg tdlgere berort Breve, som har v&ret ojfentlggjort Morgenbladet"; men ntet Afsnt af Bogen har den Form, hvor det her forelgger, tdlgere vxret trykt.

11 INDLEDNING Chcago er Amerkas mest amerkanske By. Dette er en Paastand, som dens Borgere har fremsat den sdste Menneskealder, og som nu kke laenger moder synderlg Protest fra nogen Kant. Intet Sted har Amerkas hurtge Opvaext og den amerkanske Foretagsomhed sat et saa slaaende Exempel som Chcagos Hstorc Byens Stllng som Mellemleddet mellem de aeldre Stater mod 0st og det store, unge Vesten bdrager ogsaa tl at lade den forene alt det, som amerkansk er. Tltrods for Byens kosmopoltske Befolknng er der forholdsvs faa Strog, som har noget saereget Praeg. Dette er saagodtsom alene Tlfaeldet med Ghetto"-Dstrktet paa Vestsden af Byen, som forovrg kke beboes udelukkende af J oder, men hvor dsse dog er talrge nok tl at gve Bydelen st eget Praeg. Bortseet fra dette Kvarter fnder man faa Antydnnger tl, at nogen enkelt Natonaltet har formaaet at omdanne den Bydel, den fortrnsvs bebor, nogen synbar Grad. Saerlg har de tre Kvarterer, som beboes af Skandnaver, ntetsomhelst saereget ved sg, og en Iagttager, som kke vdste, at han befandt sg et udpraeget skandnavsk Strog, vlde kke skjelne det fra et hvlketsomhelst andet Strog, medmndre han skulde fnde 1 Daae, Om Chcago.

12 paa at laese Navnene paa Gadeskltene. Men langt maerkelgere er det, at end kke Tyskerne, som dog udgjor naesten en Trededel af Byens Befolknng, har vst sg stand tl nogen betragtelg Grad at fortyske Byen eller nogen Del af den. Chcagos voldsomme Vaext har jo mange Aar vaeret Gjenstand for saa megen Omtale hele Verden over og er saa vel kjendt af enhver Skolegut, at det er overflodgt at mnde om, at Byen er ung Forhold tl sn Storrelse, og at mangt og meget kke har kunnet folge med den almndelge Vaext. Man maerker dette paa alle Omraader: Bystyret er sammenflkket ved Hjaelp af en Raekke Forandrnger ved det oprndelge Landsbystyre, Retsvassenet er slet og usammenhaengende ordnet, Gader og Broer har kke kunnet holdes Orden, nye Pragtbygnnger lgger ved Sden af gamle, elendge Traeronner, som neppe kan sges at vaere beboelge. Men, alt overveet, maa det dog sges, at det maerkvaerdge kke er dsse vsselg ganske betydelge Uregelmaessgheder Udvklngen, men dermod det Faktum, at Uregelmaessghederne kke er endnu flere og storre. Som bekjendt er Chcago anlagt en Sump. Byens Tomt er Chcagoelvens Delta rgtgnok et omvendt Delta, for det dannedes oprndelg af to af hnanden uafhaengge Elve, som fled sammen tl en Hovedstrom et kort Stykke fra Udlobet Mchgansjoen. Begge dsse Elve gaar mdlertd under Navnet Chcagoelven, det dette Navn dog fortrnsvs bruges om selve Hovedstrommen, medens de to Elve, som danner denne, kaldes North Branch' 1 og South Branch' 1. Nu er det hele forlaengst forardret, det Chcagoelven kke laenger falder Mchgansjoen, men lober ud af den, og Sydarmen er nu bleven Hovedelven, hvlken Hovedarmen lober ud, og hele Vandmassen pumpes ud den beromte, for faa Aar sden aabnede Dranage-Kanal for derfra vdere at fores ned gjen-

13 nem Illnos Elven tl Msssspp og gjennem denne Flod nd den mexkanske Golf. Chcago lgger nemlg lge paa Vandskllet mellem Msssspp Dalen og de store Sjoer. Af dsse Elve deles da Byen tre Hoveddele, som gaar under Navnene Nordsden, Vestsden og Sydsden. Den nordlgste Del af Sydsden udgjor gjen Byens Forretnngsdstrkt. I de 70 Aar, Chcago har bestaaet, er store Arbeder udfort for at gjore Byen sundere. I 50-Aarene blev saaledes Gaderne hsevede 8 Fod for at brnge Byens Nveau op fra den Sump, hvor Byen var anlagt. Endnu stoder man meget hyppg Chcago paa det Faenomen, at en hel Husraekke lgger mange Fod lavere end Gaden, saa at forste Etage af Husene er mork. Senere blev den omtalte Dranage-Kanal med overordentlge Udgfter anlagt for at fore Byens Kloakaffald bort stedenfor ud Sjoen, hvorfra Byens Drkkevand ndpumpedes. Vandvserket har gjentagende vaeret forbedret og de Tuneller, hvorgjennem Vandet pumpes nd Byen, er forlaengede flere engelske Ml ud Sjoen for at skaffe det renest mulge Vand. Et uhyre Net af store Kloaker vl en nser Fremtd blve aabnet langs Sjoen for at hndre al Udskyllng Sjoen af Byens Grundvand. Naar dette er fserdgt, kan Vandforsynngen, som nu ofte medforer Tyfussmtte, ventes at blve fuldstaendg ren. Tltrods for, at Byen fra forst er anlagt paa et Sted, som ansaaes for sserlg usundt, er det ved dsse overordentlg store Arbeder lykkedes at gjore Chcago ganske sund By; Dodelgheden har mange Aar holdt sg omkrng eller ldt over 17 pr. 1,000. Dette Resultat er saa meget mserkelgere, som Byens Klmat er det mest tl en omskftelge, man overhovedet kan tsenke sg. Det er kke nok med, at Sommerheden ofte er af en saadan Beskaffenhed, at Mennesker og Heste kke rnge Antal falder dode. om paa Gaderne, medens man om Vnteren ret som

14 det er har over 20 Graders Kulde (R.), forenet med en staerk og bdende Vnd; men man har stadg vaek de voldsomste Overgange Temperaturen paa en og samme Dag. at man Det er saaledes ngen stor Sjeldenhed Chcago, gaar tl st Arbede en Morgen uden Frak, ford det er saa varmt, at en Yderfrak vlde genere, og vender tlbage om Eftermddagen et Par Tommers Sne og bdende Kulde. Byen lgger paa 41 52' 20" nordlg Bredde, altsaa kke langt fra samme Breddegrad som Neapel, og man skulde derfor vente sg et langt mldere Klmat; men man har mndst fern Vntermaaneder Chcago hvert Aar, hvlke man naarsomhelst kan vente sg alvorlg Kulde. Sne falder hyppg, men blr sjelden lggende over et Par Uger ad Gangen, og de faerreste Hesteeere er Besddelse af Slaeder. Fra Mdten af Ma tl Slutnngen af September maa man vaere forberedt paa af tl og at udsaettes for en draebende Hede. Men det vserste ved Chcagos klmatske Forholde er dog den Vnd, som omtrent stadg blaeser over Byen. Naar det er koldt, kan denne Vnd bde, saa det gaar gjennem Marv og Ben, og naar det kke er koldt, forer den med sg en Maengde Stov og det, som vaerre er, fra Byens skdne Gader, og det saetter sg fast ens 0ne og Nsesebor og er ganske overordentlg generende. Vakker er Byen kke, men den har sne smukke Strog og fremfor alt sne store, praegtge Parker, som er en Trost for hver den, som maa leve Lvet der, og som kke kan trves uden af og tl at se et gront Trse og en Graesplaen. Hurtg som alt er gaaet Chcago, har mangt et Strog der, som for kke saa laenge sden bebyggedes den Tro, at det skulde blve et af de bedre Beboelsesstrog, vasret dstanceret; Negre, Sydlaendnger eller Polakker har flyttet nd rundt omkrng det, og der har tlsdst ntet andet vaeret at gjore end at overlade dem Bygnngerne. Det er derfor

15 ganske almndelgt Chcago mdt et rent Fattgdstrkt pludselg at stode paa et Kvartal pretensose Huse, hvs Vnduer nu vstnok er knaekkede paa mange Steder og erstattede med Klude, hvs Malng og Dekoratoner er afsldt, og hvs hele Ydre taler om Beboernes Fattgdom og Lgegyldghed, men hvs Bygnngsmaade, Storrelse og hele Udseende betegner dem som oprndelg beregnede paa ganske andre Forholde. Selv Chcago er saaledes kke blottet for en egen Stemnng en halvt vemodg Frembyden af falden Storhed, som man mndst skulde vente at fnde denne nye By. At Chcago er Verdens storste Slagtercentrum og et af de storste Kornmarkeder og Fabrkcentrer, er vel nok kjendt. At den ogsaa er en af de storste Sjohavne, turde vaere mndre vel kjendt, men er dog et Faktum. Forovrg er Skbsfarten de senere Aar gaaet noget tlbage, ford de store, moderne Dampskbe kke kan komme over Tunnellerne Elven; men dette vl utvlsomt en kke meget fjern Fremtd blve rettet, og Chcago, som nu overgaaes af enkelte af de andre Havne ved de store Sjoer, vl atter ndtage sn gamle Plads. De Forsog, som hdtl har vaeret gjort paa at saette Chcago Forbndelse med Europa ved drekte gaaende Dampskbe, er hdtl kke lykkedes, men vl kke usandsynlg blve gjenoptagne, saasnart Forbedrnger ved de Kanaler, som maa passeres, er foretagne. Chcagoaanden" er forst og fremst praktsk og forretnngsmaessg; men Byens Borgere har ved mere end en Lelghed vst, at de kke er blottede for Godgjorenhed, og det endog stor Stl. Ved mange Lelgheder, naar en stor Ulykke eller udenfor De Forenede Stater har nedvendggjort en Haandsraeknng, har Chcago vaeret blandt dem, som forst og lberalest har ydet sn Hjaelp. Byen har vel heller kke glemt den Lberaltet, hvormed Verden kom den selv tl Undsaetnng efter den store Brand.

16 Hvad enten man personlg lker Chcago som Opholdssted, og som saadant har Chcago store Lyssder og store Skyggesder, saa er der en Tng, alle vst vl vsere enge om, som kjender Byen, at nteressant er den allefald.

17 KIRKER OG RELIGIONSFORHOLD Chcago havde 1902 folge en da optaget Taellng, som besorgedes af Superntendenten for Bymssonen, 951 Krker, fordelt paa sext Trossamfund, herunder medregnet jodske Synagoger, hvs Antal fndes opfort som 26. Medens dsse Tal er saa nser rgtge, som det lader sg gjore at komme det, er der Grund tl at tro, at enkelte Smaakrker er undgaaet Opmaerksomheden, og at Antallet trygt kan ssettes tl et rundt Af dsse Krker er folge den samme Taellng 126 katholske, 99 lutherske, 92 methodstske, 79 kongregatonale, 60 baptstske, 51 presbyteranske og 26 jodske; 13 Krker tlhorer Negermengheder. Af de lutherske Krker er 22 helt eller delvs engelske, 33 tyske, 21 svenske, 15 norske og 8 danske. Af de methodstske Krker er 18 svenske, 13 tyske, 8 norskdanske og 2 bohmske; Resten engelske. Katholkerne har det storste Antal Krker Chcago; de har kke det storste Antal Menghedslemmer, det mange af deres Krker, Udkanterne af Byen, er smaa; men den katholske Krke er den af alle Krkesamfund, som danner den staerkeste Magt nden Samfundet.

18 8 Dette beror paa en Raekke Aarsager. For det forste er den den eneste Krke Amerka, som kke bare udgjor et halvt prvat Samfund man kunde sge en Frmenghed"; nogen Statskrke fndes, som bekjendt, kke Amerka; men den katholske Krke der er en Gren af den katholske Krke Europa og Verden over, den styres fra Rom, den er nternatonal. Dette gver den en Fasthed, som ntet andet Krkesamfund De Forenede Stater har eller kan faa. Dernaest taeller den katholske Krke nden sn Mdte et meget stort Antal af poltsk ndflydelsesrge Maend, saerlg ford praktsk talt alle Irlaendere er Katholker. Katholcsmen har hjemmefra et bedre Tag paa sne Tlhaengere end noget andet Krkesamfund; den saa at sge folger dem over Havet, Emgranten fnder den samme Krke, de samme Praslater, naar han stger land Amerka, som han forlod st Hjemland han er fremdeles under den samme Indflydelse fra Rom. Endelg er den katholske Krke den eneste af alle Krkesamfund, der som saadant benytter sg af sn Indflydelse over sne Tlhaengere ved Valgurnen. Den katholske Praest deltager aktvt Poltken og ved altd at vende sn Indflydelse over sne Sogneborn tl Nytte for Krken ved drekte eller stltende Overenskomster med Poltkerne. Den katholske Krke udgjor derfor en poltsk Magt, en Stat Staten, hvs Indflydelse vel lgger dybt under Overfladen og kke let vl opdages af den tlfaeldge Iagttager, men som kke desto mndre er meget stor, og som af den praktske Poltker er vel kjendt og Gjenstand for megen Hensyntagen. I Chcago spller forovrg Krken det hele en ganske anden Rolle, end Tlfaeldet er et Land, hvor der fndes en Statskrke. Den staerke Konkurrance mellem de forskjellge Samfund og de forskjellge Mengheder har frembragt ganske eendommelge Forholde. Det maa erndres, at enhver Menghed er nodt tl at stole paa sg selv, hvor

19 det gjaelder at skaffe de fornodne Mdler tl Praestelon, tl Krkens Opforelse og Istandholdelse og Udgftsposter, som kommer op. I ganske modtager vstnok en begyndende Menghed tl alle de andre enkelte Tlfaelde fnancel Stotte fra det Samfund, den tlhorer, men dette er en Undtagelse, og Regelen er, at Mengheden tvertmod skal tl yde Samfundet, tl Bestrdelse af dettes Udgfter med Moder, Embedsmaend, Prsesteskole o. s. v. Herved er det blevet en Nodvendghed, at baade Praesten paa sn Sde foruden st Arbede nden Mengheden gjor st for at skaffe nye Medlemmer, og at Menghedens Medlemmer udforer et betydelgt Arbede baade denne Retnng og for ved Fester, Bazarer og Tlstelnnger af forskjellg Art at rese de fornodne Mdler, det Udgfterne Regelen langt overstger den Kontngent, som udlgnes paa hvert Medlem. Alt dette har gjen fort tl, at Krken paa en Maade er bleven et Slags selskabelgt Centrum for et stort Antal Chcagofolk, saameget mere som de fleste Mengheder har sne Unge Maends Forenng, Unge Kvnders Forenng, Mandsforennger og Kvndeforennger o. s. v. Det at tl hore samme Krke kommer paa denne Maade tl at danne et meget staerkt Bndeled mellem Folk, som for sn Indtraedelse vedkommende Menghed aldrg havde seet hnanden. Et nyt Medlem er derfor Begyndelsen Gjenstand for en Maengde Besog af Folk, som onsker at gjore hans naermere Bekjendtskab, efterat de forst har laert ham at kjende ved en eller anden Krketlstelnng. Sammenhaengende hermed er det ogsaa, at der tl enhver Krke Chcago horer en Raekke Lokaler, som benyttes tl selskabelge Sammenkomster, de saakaldte Church-Parlors ". I de norske Krker kaldes dsse Lokaler oftest Sondagsskolelokaler a men de, benyttes mere tl andre Sammenkomster end tl Sondagsskolen. I Regelen er dsse Lokaler Krkens forste Etage eller Kjaelderen;

20 10 dog lgger deres Gulv aldrg synderlg lavere end Gaden udenfor. I de rgere Mengheder er dsse Lokaler ofte udstyrede med stor Elegance. Her holdes da Fester, Koncerter, Bazarer o. s. v. Kun Dans tllades sjelden. Mangfoldge Mennesker, som ellers kke deltager noget selskabelgt Lv, og som ellers vlde have lden Adgang tl overhovedet at komme stort blandt Folk udenfor sn Forretnngstd, dels ford de er ukjendte den store By, dels ford deres Mdler er smaa, har her fundet Omgang, som har gavnet dem mere end en Henseende. Hvad der udfores af Arbede Aar om andet for Chcagos Krker af Medlemmer og Medlemskomteer, derom vl man vanskelg danne sg nogen Forestllng uden at have havt Anlednng tl at agttage det. Og det maa erndres, at naar der ovenfor denne Forbndelse er tl hentydet den fnancelle Sde af Menghedernes Tlvaerelse og dens Forbndelse med dette Arbede, saa er dermed ngenlunde Menngen at nsnuere, at dette danner den eneste Drvfjser for dette Arbede. Tvertmod er en hel Maengde af dette Arbede for Exempel Sygebesog, Besog tl Arbedslose o. s. v. af en saadan Natur, at den omtalte Drvfjaer ganske manger, og at Arbedet endog medforer Udgfter for Mengheden. Endel Mengheder tseller naturlgvs nden sn Mdte et stort Antal Rgmaend, som da som oftest er vllge tl at baere en vsesentlg Del af Udgfterne, hvorved dsse Mengheder kommer tl at ndtage en fnancelt uafhsengg Stllng, og de faar det hele let et ganske andet Prseg end de almndelge Chcago Krker; de blr Modekrker" det blr fnt" at tlhore dem, og de taber de tltalende Egenskaber ved en Frkrke uden at faa gjen nogen af Egenskaberne ved en Statskrke. I saadanne Mengheder vl man ofte fnde en betydelg Maengde sorgelg paatagelgt Hykler, og den Nytte, endel af dsse Krker udforer Samfundet, turde uden Overdrvelse betegnes som meget

21 11 tvlsom. Det vaere hermed ngenlunde sagt, at dsse Bemaerknnger passer paa alle meget rge Mengheder Chcago eller engang paa Majorteten af dem; men de passer sorgelg vel paa enkelte af dem. Den typske amerkanske Praedkant er, som bekjendt, adskllg forskjellg fra den norske. I de fleste Krker er der stedenfor en Praedkestol en Platform, og paa denne gaar Praedkanten frem og tlbage under sn Tale. Ofte anvendes Gestkuleren og scenske Effektmdler, som paa den, som er uvant med dem, gjor et mndre tltalende Indtryk, lgesom Indholdet af Praedkenen ofte er taget fra Hverdagslvet, kke sjelden fra poltske Foreteelser, som er oppe 0eblkket, eller fra andre Begvenheder, hvorom Avserne de naermest foregaaende Dage har bragt saerlg opsgtsvaekkende Beretnnger. Da nu Prasster, selv Amerka, som oftest kke er synderlg praktske Statsmaend, og da Avsernes Beretnnger kke altd staar fuldt tl Troende, kan det undertden blve ganske underlge Tng, en amerkansk Prasst om Sondagen fortaeller og udlaegger for sne Tlhorere. Der er Chcago to store lberate" Mengheder, som holder sne Moder hver Sondag Formddag to af Byens storre Theatre. Dsse Mengheder er Krstne, men bekjender sg forovrg kke tl nogen bestemt Sekt eller Bekjendelse, og de ndbyder Folk af alle Trosbekjendelser tl sne Gudstjenester. Bortseet herfra er deres Gudstjenester mdlertd ldet forskjellge fra hvlkensomhelst anden. Der er ogsaa forskjellge endnu lberalere Mengheder, om de kan kaldes saa, eller Forennger, som kke engang gjor Fordrng paa at vaere krstne, og som kke kalder sn Forstander Praest, men Foredragsholder. En af dsse Forennger arrangerer hver Sondag Foredrag over forskjellge kke-krstne Trosbekjendelser, saasom Muhamedansmen, Buddhalaeren, Confucus o. s. v.

22 12 Der er ogsaa en Maengde Krker af ^Chrstan Scence", en mystsk Bekjendelse, hvs Hovedprncp, som bekjendt, er Helbredelse fra alle legemlge Sygdomme ved Tro, og som stserkt naermer sg tl Sprtsmen. Antallet af Bekjendelser, som mere maa henregnes tl Overtro end tl Tro, er det hele utrolg stort, og det fortjener denne Forbndelse at erndres, at der mdt denne By som selv roser sg af at vaere den mest oplyste Verden, fndes Hundreder, om kke Tusnder, af Spaakvnder, som fredg har st Sklt haengende udenfor sn Bolg, og som dels laeser Kort, dels Kaffegrud, dels Stjernerne og dels Folks Haender, og som sne Avertssementer og paa sne Sklte erklaerer, at de kan forudsge Fremtden og lose alle Gaader, som horer Fortden tl. Der er saa mange af dsse Folk Chcago, at man Byens Udkanter sjelden vl kunne gaa mere end et Kvartal eller to uden at traeffe paa deres Sklter. Men at det kke bare er den fattgere og uoplyste Del af Byens Befolknng, som benytter sg af dsse Spaamaends og Spaakvnders Tjenester, derom vdner det Faktum, at enkelte af dem har leet elegante Lokaler mdt Byens Forretnngsdstrkt og beregner sg overmaade hoe Honorarer for sne Spaadomme". Men af alle Maerkelgheder denne Forbndelse staar dog John Alexander Bowe og hans Menghed ganske alene. Denne Mand, en Skotlaender, som, for han kom tl Chcago, havde opholdt sg laengere Td Australen, hvor han bl. a. var en Td en Strafanstalt, er en Foreteelse, som man kke skulde taenke sg Mulgheden af nogetsteds den cvlserede Del af Verden det 20de Aarhundrede. Han og hans Krke" vlde afgve Stof nok tl en lang og underholdende Bog, men her faar det vaere nok at meddele folgende Fakta: Dowe har, eller har havt, noget af den, som det synes, utvlsomt undertden forekommende Evne tl hypnotsk

23 13 Helbredelse, som Norden sn Td blev kjendt ved Svensken Bolzus. Han begyndte med at samle om sg endel Troende", og deres Kreds er nu steget tl Tusnder, om kke naer paa Hundrede Tusnd. Han tvnger alle sne Tlhaengere tl at betale sg en Tendedel af alle sne Indtaegter. Han erklaerer om sg selv, og faar sne Tlhaengere tl at tro det, at han er den gjenopstandne Elas, samt at han er Guds Statholder paa Jorden, og at det er ham overdraget paa den yderste Dag at anfore den Haer, som skal odelaegge de vantro. Han kalder sn Krke" The General Catholc Church" og benytter Guds Navn tl at fremme sne Formaal, men hans hele Relgon gaar ene og alene ud paa hans egen Forherlgelse. Det er ham selv, som er den eneste Gud den Relgon", han forkynder. Han er Mllonaer og har anlagt en By, som nu taeller et Par Tusnd Indbyggere, nogle Ml nordenfor Chcago. Hans Avertssementer om, at han taler Byens storste Theater hver Sondag, er at se Byens Avser sammen med Theatrenes Annoncer under Overskrften Forlystelser". Der er desvssrre et kke ubetydelgt Antal Skandnaver blandt hans Tlhaengere. Dowe drver en stor Knplngsfabrk, forskjellge andre Fabrker, en Bank, et Hosptal", hvor Laeger kke tllades, et Hotel, en Skole", hvor man laerer at tro paa Dowe, og en Raekke andre Anstalter, hvoraf de fleste lonner sg udmaerket, og som er oprettet dels for de Penge, han har nddrevet Tende", dels for Penge, som hans Tlhaengere har sat Foretagenderne under en Kontrakt, oprettet saadanne Former, at de aldrg kan faa Pengene gjen. Det hele staar Dowes Navn. Selv de, som har kjobt Byggetomter hans By, har kjobt dem under en saadan Kontrakt, at Dowe kan tage dem gjen, hvs de overtraeder nogen af Bestemmelserne, hvorblandt fndes Forbud mod Brug af Tobak, Nydelse af

24 14 Flaesk, Kalkunkjod eller Mas, Henvendelse tl Lseger Sygdomstlfaelde eller Anvendelse af Medcner altsammen Tng, som er forbudt Dowes Relgon". Der fndes Chcago ogsaa hedenske Templer, saerlg endel chnesske Josshuse". Noget muhamedansk Tempel fndes, saavdt vdes, kke, skjont der fndes kke saa rent faa Muhamedanere Byen.

25 SKOLER, MUSTER OG UNIVERSITETER Chcagos offentlge Skoler er Byens Stolthed. Det er en almndelg anerkjendt Trossaetnng Amerka, at de amerkanske publc schools'" overgaar alt andet Verden og staar en Klasse aldeles for sg selv, saaledes at alle, som har sn forste Uddannelse andetstedsfra og aldrg har havt Anlednng tl at gjennemgaa en amerkansk Skole, nodvendgvs maa mangle noget sn Uddannelse, vaere mere eller mndre uvdende. Amerkanerne er nsesten overdrevent glade sne Born ; Bornene naesten regjerer de fleste Huse, og det kke bare saalaenge de er Babes", ogsaa Opvaexten. Dette er vel Grunden tl, at saa meget ofres paa Skolerne alle amerkanske Byer. I Chcago er Skoleraadets aarlge Budget omtrent sex tl syv Mlloner Dollars. For denne Sum holdes ca. 400 Skoler gang, og de besoges af ca. 227,000 Born. Der er ca. 6,000 Laerere. Storsteparten af dsse Skoler er saakaldte Grammar" Skoler, hvs Kursus er beregnet paa 8 Aar, og som udgjor det normale Kursus for dem, som kke onsker eller har Anlednng tl at faa en hoere Uddannelse. Efter dette Kursus er der Anlednng tl at gjennemgaa et freaargt Kursus en af Byens 14 Hoskoler; endelg

26 16 er der en Normalskole", hvs Kursus er treaargt, og som er beregnet paa Uddannelse af Laerere og Lserernder de offentlge Skoler. I alle dsse Skoler er Undervsnngen absolut fr; Gutter og Pger gaar sammen hele Veen. Forud for det egentlge Skolekursus, der gjerne begynder ved 6 Aars Alderen, er der Anlednng tl Deltagelse et Kndergarten Kursus, hvor Bornene kan komme nd, naar de har fyldt 4 Aar. Dette er dog naturlgvs fuldstsendg valgfrt. Skoletvang gjselder for Born mellem 7 og 14 Aar, eller tl de har gjennemgaaet den 8-aarge Grammatk a Skole, hvlket ofte ndtraeffer, for de fylder 1 4 Aar, det det er ganske almndelgt at klare en Klasse, eller Grad", som det kaldes, paa mndre end et Aar. Dsse Bornehaver, som gaar forud for Skolekurset, er af forholdsvs ny Oprndelse som Dele af Byens offentlge Skolevaesen; men de Methoder, som der anvendes, synes nogen Grad at have traengt gjennem ogsaa Skolerne. Undervsnngen er forskjellg fra den, man er vant tl Norge, der, at Lekter den almndelge Betydnng er naesten ukjendte; Bornene faar st Pensum nd vaesentlg ved at hore efter; der er en Smule skrftlgt Hjemmearbede, men det er kke meget. Tltrods for Skolernes Navn, Grammatk-Skoler", er Grammatk det, der laeres mndst af. Tysk, for Exempel, laeres udelukkende gjennem 0ret, saaledes at Bornene blver stand tl at forstaa og at tale ldt; men laese det laerer de kke, og at laere at skrve det blver der kke Tale om; altsaa forsaavdt den modsatte Yderlghed af den Methode, der anvendes norske Skoler. Fagene bestaar Engelsk, Amerkas og tldels Englands Hstore, ldt Geograf, Regnng, Skrvnng, noget, som kaldes Fysolog, samt Tysk og Latn; de to sdste Fag er valgfr. Regnng benaevnes altd Arthmetk, men Undervsnngen strsekker sg kke synderlg laengere end tl de

27 17 fre Regnngsarter. Fysologen" bestaar vaesentlg endel yderst overfladske Oplysnnger om det menneskelge Legeme samt en Fremstllng af Fordoelsen, hvs Hovedformaal er at vse, at alkoholske Drkke har en meget skadelg Vrknng paa Organerne. Desuden gves der Undervsnng Tegnng og tldels Slod og ldt Gymnastk. Hvad et Barn vrkelg laerer en af dsse Skoler, er Engelsk og Amerkas Hstore og Geograf, og regne; men dette laerer det tl Gjengjaeld godt. samt at skrve Det, som af Amerkanerne saerlg fremhaeves som det udmaerkede ved Landets offentlge Skolevaesen, er dets demokratske" Indflydelse. Det, at alle Born, rge som fattge, soger de offentlge Skoler og der blver opdraget om hverandre, menes at have en stor Indflydelse Retnng af at udjaevne Standsforskjellen og skabe den socale Lghed, som Amerka roser sg saa meget af, men som det kke besdder. For det forste bebor de bedrestllede Mddelklasser sne egne Strog, de rge sne, medens atter andre Strog er vaesentlg beboet af Arbedere, andre endelg af Proletarate! ; og allerede herved er det gvet, at enkelte Skoler kommer tl vaesentlg at faa sne Elever fra Mddelklassen, andre fra Rgmaendenes Huse og atter andre fra Arbederhjem, saaledes at den demokratske" Indflydelse oftest blver noksaa llusorsk. For det andet har et Barn oftest en ganske skarp Opfattelse, hvor det gjaelder at udgrunde sne Omgvelsers Forholde; de laerer snart at fnde ud, hvad deres Kammeraters Faedre er, laegge Maerke tl, hvorledes Kammeraterne gaar klaedt, og det hele anstlle Sammenlgnnger. Saa denne Sde af Skolernes Betydnng turde kanske vaere betydelg overvurderet. Dermod vrker Skolerne utvlsomt paa en anden Maade ho Grad nvellerende deres ; System er betydelg Grad 2 Daae, Om Chcago.

28 18 nedbrydende for Indvdualteten. Bornene vaennes tl at gaa op og ned tl og fra Klassevaerelserne lange Rader; de dresseres tl at fremsge, hvad de laerer, paa en noagtg foreskreven Maade; de laeres tl at fremsge Tng Takt, kortsagt det hele anlaegges paa hele Klassen, kke paa den enkelte ; og Klasserne bestaar som oftest af Eleven Hver Klasse har sn Laerer, som undervser samtlge Fag, dog Tysk, Latn, Slod og Gymnastk undtagne; dsse Fag haves saerlge Laerere. Den forunderlge Ensartethed, som gjor sg gjaeldende hos yngre Amerkanere, og som altd vl slaa en Udlsendng som noget eget, kan utvlsomt for en Del fores tl bage tl de amerkanske Skolers Indflydelse. For en Del har den vel ogsaa sn Grund en naturlg Raedsel hos Amerkanerne for alt, som stkker af for kke at vaere som de andre" og holde sg tl Reglementet og tl det, som er korrekt". Amerkanerne har Etketteregler for alt, som kan tlstode dem Lvet. Naar nu en Gut eller Pge, som oftest 13 tl 14 Aars Alderen, er faerdg med Skolen og har taget sn Afgangsexamen, gradueret a derfra, saa staar Hoskolen aaben for dem. Et meget betydelgt storre Antal Pger end Gutter benytter sg heraf. Forholdet mellem Pger og Gutter Hoskolerne er som 5 eller 6 tl 1. Gutterne vaelger oftest at komme ud Verden, som Kontorgutter eller andre Egenskaber og arbede nogle Aar; ofte vender de saa tlbage tl Bogen og faar en eller anden Faguddannelse med bare sn Common school" Uddannelse som Grundlag. Hoskolerne maa vsselg sges det hele at vasre meget gode Skoler. Deres 4-aarge Kursus har mange Lgheder med det gamle norske Gymnasum, og her gves Hjemme- lekter ganske stor Udstraeknng. Fagene er Sprog Engelsk, Tysk, Fransk og Latn, Mathematk, Hstore, Geograf, Botank og andre Naturfag samt Tegnng. Ogsaa

29 19 her kunde kanske Grammatk gves mere Opmaerksomhed, end Tlfseldet er, men her laeres dog Sprog langt grundgere end den almndelge Skole. I Hoskolerne haves Faglaerere, og de fleste Laerere her har sn Uddannelse fra et Unverstet, medens Laererne de almndelge Skoler Regelen alene er udexamnerede fra Normalskolen". Normalskolekurset er udelukkende beregnet paa Uddannelse af Laerere og Laerernder. I de senere Aar har det vaesentlg vaeret kvndelge Elever, som har sogt denne Skole; de mandlge har vaeret saa faa, at der har vseret Tale om at gjore noget for at tltraekke dem. Denne Skole er treaarg; ndtl for fre Aar sden var Kurset toaargt, men man fandt, at Tden blev for kort tl at gve den Uddannelse, som mentes fornoden for Stllngen som Laerer de offentlge Skoler. Eleverne ved dette Semnarum faar en grundg Undervsnng de Fag, hvor der undervses de almndelge Skoler. Normalskolen ansees af Fagmaend for at vaere en for st Formaal udmaerket Laerendretnng. Foruden de naevnte Skoler horer der under det offentlge Skole for Vanfore. Skolevaesen en Skole for dovstumme Born samt en Endelg gves der om Vnteren Aftenkurser for Voxne, vaesentlg beregnede paa Udlaendnger. Dsse Kurser, hvor der undervses Engelsk, Regnng, Skrvnng og andre almndelge Skolefag, har dog de senere Aar vaeret uregelmaessg holdt som Folge af Skolevaesenets slette okonomske Forfatnng. Aftenskolerne har vaeret et meget stort Gode for Hundreder af unge Mennesker fra de nordske Lande, som havde Energ og Forstand nok tl at benytte sg af dem. Desvaerre har Antallet af dem, baade blandt Skandnaver og andre, som besad dsse Egenskaber, kke vaeret saa stort, som onskelgt var, hvlken Omstaendghed utvlsomt har gjort st tl, at Skoleraadet har vovet at ned- 2*

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

Luftfartens vilkår i Skandinavien

Luftfartens vilkår i Skandinavien Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng for valg af transportform Af Mette Bøgelund og Mkkel Egede Brkeland, COWI Trafkdage på Aalborg Unverstet 2000 1 Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B.

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. 0 1925 2.AARGANG 2.HÆFTE FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. ,,Vølund Damptromlen Da første Sere,,Vølund Damptromler allerede blev solgt nden Fudførelsen, har v straks paabegyndt Fremstllngen

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '""**

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '** ... - '""** e ^ TT T TS TV IF Nr. 8 August 1968-117 Årgang.r *N^ 1 1 1 I I den den løssalg Det nsprerende budskab AF MARION G. ROMNEY af De Tolvs Råd Gud har fra begyndelsen ment det på sn plads at anbrnge

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

DEN. STJERNE Nr. 7 Juli 1970 119. Årgang

DEN. STJERNE Nr. 7 Juli 1970 119. Årgang DEN STJERNE Nr. 7 Jul 1970 119. Årgang og deres Asen Asen. Evangelets Asen. sn dets Det nsprerende budskab af ÆLDSTE MARK E. PETERSEN, medlem af De Tolvs Råd. D~E~NdcmsAe STJERNE Organ for JESU KRISTI

Læs mere

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." ,/l, : u^ - '..' 6HN*

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW. mmmuum ;/****.** jé«# **-*» 'T^' :,.';,. ,/l, : u^ - '..' 6HN* ,! : DEN STJERNE Februar 1977 126. årgang Nummer 2 ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." f f-f - I!.,/l, : 5 u^ - m; : ;. '..' 6HN* ^ *, m: JHUNdansAe STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF

Læs mere

C. No. 1. RESULTATERNE I JANUAR 1866. UDGIVNE AF CHRISTIANIA. FRA MAI 1868 TIL MAI 1869.

C. No. 1. RESULTATERNE I JANUAR 1866. UDGIVNE AF CHRISTIANIA. FRA MAI 1868 TIL MAI 1869. FOLKETÆLLING C. No.. RESULTATERNE AF I JANUAR. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI FRA MAI TIL MAI. Tl den kongelge norske Regjerngs Departement for det

Læs mere

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U *?fâtté; Z H' ' /2/- 085"? S H Sko CU < F-3 CO CU 23 CD f'-+~ öansk vestn J(D ;3 83o~9o0, sä JCD C7 -- n CDlt med henbl -nu-lø ;=-'=:" på St Crox og St Themas! U G *~ f ~- - åuå Q ~;f>'; 6? #-=@'f'/*`?'-"å-f-

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117 !s I J l Nr. 7 Jul 1968 * 117 lvet. I sn vort sjælen, DEN STJERNE Det nsprerende budskab AF DELBERT L. STAPLEY af De Tolvs Råd Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 7 Jul 1968-117. Årgang

Læs mere

UDCIVNEATJULIUS CIAUSENocPFJR.KISTJ

UDCIVNEATJULIUS CIAUSENocPFJR.KISTJ # ->-V mm* UDCIVNEATJULIUS CIAUSENocPFJR.KISTJ ^Xf» 11! MEMOIRER OG BREVE UDGIVNE AF JULIUS CLAUSENogPFrJIIST. XXIV NOGLE ERINDRINGER AF BALTHASAR MUNTER GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISKE FORLAG KØBENHAVN

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

WiM. ififc K*^" «s«^f? "mi. i^* w' Ipsé^"'.#.» *%. '"':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang

WiM. ififc K*^ «s«^f? mi. i^* w' Ipsé^'.#.» *%. '':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang : '"':.'' % ml WM ffc V K*^" x* «s«^f? "m ^* w' Ipsé^"'.#.» *%. -^ DEIf(«MleSTJERafE Nummer 9 September 1969 118. Årgang I fællesskab. Krken Det nsprerende budskab AF BOYD K. PACKER, assstent tl De Tolvs

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger ordnært ekstra børnlskud standsnng tlbagebalng fælles husførelse SM B199 forskudsvst udbalt børnebdrag enlg forsørger ægteskabslgnende forhold bevs folkeregster mod bedre vdende Resumé Ankestyrelsen har

Læs mere

DEV STJERNE. Nummer. November 1975. 124. årgang 11

DEV STJERNE. Nummer. November 1975. 124. årgang 11 Nummer DEV STJERNE November 1975 124. årgang 11 WElxdcmsAe STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE November 1975 124. årgang Nummer 11 Det første Præsdentskab Spencer W. Kmball N. Eldon

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

'.*' * ,'*# LA MEMOIRER OG BREVE UDGIVNE AF JULIUS CLAUSENooPFkJUST. XXIII MELLEM TO TIDSALDRE ERINDRINGER AF IDA JOHNSEN FØDT JESSEN GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISKE FORLAG KØBENHAVN 1915 *r / V -^'...

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang Nummer tmnndcmsae l9 1 Jl MM) Jjl m Januar 1977 126. årgang 1 Nummer thzndansae STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Januar 1977 126. årgang 1 Det øverste Præsdentskab Spencer W.

Læs mere

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang STJERNE December 1971 120. Årgang Nummer 12 mange Salt Utah at manges hele Vstors baggrunden. Nummer DET INSPIRERENDE BUDSKAB AF ÆLDSTE FRANKLIN D. RICHARDS assstent tl De tolvs Råd DEI STJERNE Organ for

Læs mere

UDCIVNBAFJULnTS CLRUSBNoq:R FR^IST.

UDCIVNBAFJULnTS CLRUSBNoq:R FR^IST. UDCIVNBAFJULnTS CLRUSBNoq:R FR^IST. r^-^fa AM. 1-%. MEMOIRER OG BREVE UDGIVNE AF JULIUS CLAUSENocPFrJRIST. XXIV NOGLE ERINDRINGER AF BALTHASAR MUNTER II GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISKE FORLAG KØBENHAVN

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011 Fakta om Erhvervet Af. Cand. Oecon. Fnn Chrstensen, klde: Fakta om Erhvervet 0, udgvet Landbrug & Fødeer Landbrug & Fødeer udgav november 0 den seneste udgave publkatonen Fakta om Erhvervet 0, Notatder

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

N.R LERCHES BOGBINDERI S K A G E \ yy^a^ il'

N.R LERCHES BOGBINDERI S K A G E \ yy^a^ il' N.R LERCHES BOGBINDERI S K A G E \ l' ^ yy^a^ M) MEMOIRER OG BREVE UDGIVNE AF JULIUS CLAUSENogPFrJUST. XI AF EN GAMMEL HOFMANDS MINDEBLADE GYLDENDALSKE BOCHANDEL NORDISK FORLAG KØBENHAVN 1909 UDGIVNE

Læs mere

^^^m #*!>.% -JT. * ^ DL Hf MEMOIRER OG BREVE UDGIVNE AF JULIUS CLAUSENocPFkJ?IST. XXXI ERINDRINGER AF PASTORINDE PAULINE PETERSEN F. CLAUSEN FHV. KGL. SKUESPILLERINDE GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISKE

Læs mere

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15...

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15... Marts 2010 Voers Blad Foto: Karl Svansø Iversen - Vntersolen over Krstnelund. Vnderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere sde 15... Formandsstafetten V har Voers Skole, Voers Spejdere, Voers Idrætsforenng,

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Become the new MOK-intern!

Become the new MOK-intern! Nr 11 17. nov. 43. Årg. 2010/2011 ISSN 1904-3163 Become the new MOK-ntern! MOK søger en ny "ntern", som efter at have gennemført det ntensve "ntern-program", vl være blandt verdens bedste tl at MOK'e!

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30.

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

Mødet. Sektioner,blev. i Tømrerkroen. den. 15. oktober. Arbeidsfag

Mødet. Sektioner,blev. i Tømrerkroen. den. 15. oktober. Arbeidsfag Møt 15. oktober d WILLY VED Forløber Tømrerkro 1871 MARKVAD Socalmokret,»D Internonale Arbejng Danmark«, stftet på et mø Tømrerkro, Alga 27, d 15. oktober 1871. Ugeblat Socalst bragte nr. 15, lørdag d

Læs mere

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K Statstsk társoversgt 1998 Tema om overforselsndkomster Statstcal ten year revew 1998 DAN MARKS STATIST I K 01.0. Statstsk társoversgt 1998 Udgvet af Danmarks Statstk August 1998 39. árgang ISBN 87 501

Læs mere

Digitized by the Internet Archive. in 2011 with funding from. Un ivers ity of Toronto. http://www.archive.org/details/dennyverdentilinoojens

Digitized by the Internet Archive. in 2011 with funding from. Un ivers ity of Toronto. http://www.archive.org/details/dennyverdentilinoojens Dgtzed by the Internet Archve n 2011 wth fundng from Un vers ty of Toronto http://www.archve.org/detals/dennyverdentlnoojens DEN NY VERDEN >*«, JOHANNES V JENSEN / DEN NYVKKDKN / I II. l\ l l l;\ \l

Læs mere

D E! don. istjehw. ApH..,zs. 127^ årgang, Nummer 4

D E! don. istjehw. ApH..,zs. 127^ årgang, Nummer 4 ApH..,zs 127^ årgang, Nummer 4 D E! don STJEHW . Organ AprU978 for Jesu Krst Krke af 127. årgang Sdste Dages Hellge Nummer 4 Det øverste Præsdentskab: Spencer W. Kmball, N. Eldon Tanner, Maron G. Romney.

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Advokatfrmaet Poul Schmth JULI 2011 J.nr.: 8914888 BORDERdjj Redegørelse medfør af konkurslovens 125, stk. Fjordbank Mors under konkurs Skfteretten Holstebro - SKS 8D-240/201 1 Konkursdag: 27. jun 2011

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke d. 23.5.2013 Fastlæggelse af strukturel arbedsstyrke Dokumentatonsnotat tl Dansk Økonom, Forår 2013 For at kunne vurdere økonomens langsgtede vækstpotentale og underlggende saldoudvklng og for at kunne

Læs mere

'^^M^^nå. M5^hi. ^^mti

'^^M^^nå. M5^hi. ^^mti '^^M^^nå. M5^h ^^mt r m^ MEMOIRER OG BREVE UDGIVNE AF JULIUS CLAUSENooPFkRIST. XXI EFTERLADTE OPTEGNELSER AF GENERALFISKAL PETER ULDALL DRONNING CAROLINE MATHILDES DEFENSOR GYLDENDALSKE BOGHANDEL

Læs mere

Beder-Malling Bio-Local

Beder-Malling Bio-Local = 4 4 4 4 1 - + - - =+ =+ 4 4 Beder-Mallng Bo-Local ksempel på omdannelse et selvstændgt bysamfund -3 -q < 1 1 Bltln-t[lAlll lt G B 0-10G[1 2050 rr nslnrpl på nvrulrrlru r nu suå Bysn[ruln Beder-Mallng

Læs mere

OPI virksomhedsinvolvering:

OPI virksomhedsinvolvering: 18. jun 2012 OPI vrksomhedsnvolverng: Erfarnger fra OPI-Lab demonstratonsprojekt 1 1 Det Intellgente Hosptalsbaderum Peter Bamberg Jensen, OPI projektleder Syddansk Sundhedsnnovaton Regon Syddanmark Peter.Bamberg.Jensen@regonsyddanmark.dk

Læs mere

Insttut for samfundsudvklng og planlægnng Fbgerstræde 11 9220 Aalborg Øst Ttel: Relatv Fasepostonerng Med bllge håndholdte GPS-modtagere Projektperode: Februar 2006 Jul 2006 Semester: 10. Projektgruppe:

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

Bølgeudbredelse ved jordskælv

Bølgeudbredelse ved jordskælv rojekt: Jordskæl Bølgeudbredelse ed jordskæl IAG 2005 Bølgeudbredelse ed jordskæl V skal dette projekt studere bølgeudbredelse ed jordskæl. Her kommer så ldt teor om bølger. Bølger Man tegner næsten altd

Læs mere

SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ

SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ Indhold Sporene på Svnø og Avnø Sde Ldt om Svnø og Avnø 4-5 Avnø Naturcenter 6-7 Rødt spor: Det åbne land 8-9 Strandengens mange lyde 10-11 Blåt spor: Frluftslvet 12-13 Gult spor:

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74 DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 211 74 Johan Gustav Kaas Jacobsen Danmarks Natonalbank Søren Truels Nelsen Danmarks Natonalbank Betalngsvaner Danmark September 211 The Workng Papers of Danmarks Natonalbank

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION - Et notat om e-mal markedsførng Gem dette dokument 1/19 Den elektronske kommunkatonsrevoluton INDHOLD Den elektronske kommunkatonsrevoluton... 3 Den elektronske

Læs mere

CYKELTURE. med Grøn Guide i Gentofte

CYKELTURE. med Grøn Guide i Gentofte CYKELTURE med Grøn Gude Gentofte Kolofon: Cykelture med Grøn Gude Gentofte 3. oplag 2. udgave Oktober 2011 Trykt 4000 eksemplarer Klder: Gentofte Kommune, Slots- og Ejendomsstyrelsen med flere Udvklet

Læs mere

AALBORG UNIVERSITET 2001

AALBORG UNIVERSITET 2001 AALBORG UNIVERSITET 001 P-1 PROJEKT GRUPPE B 16 STORGRUPPE 01 DEN TEKNISK - NATURVIDENSKABELIGE BASISUDDANNELSE P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B16 AALBORG UNIVERSITET Den Teknsk-naturvdenskabelge

Læs mere

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark Kvaltetsmapper 44 opdaterede faktaark Skema tl vrkshedsbesøg Nyt! Nem webvsnng og opdaterng af faktaark Vrkshedsmappen Nem og effektv præsentaton af jobcentrets tlbud tl vrksheder 42 jobcentres foretrukne

Læs mere

der havde bevaret sil gode

der havde bevaret sil gode = 9 =_! = : =! = =r- = =1 å = = = : = E = 9= = Så for søren der røg synngen oyerlæderet på mn ene sko. Ja så er det bare om at komme afsted og få købt et par nye. Men hvor skal man dag tage hen. Ved gennemgang

Læs mere

CYKELTURE med Grøn Guide i Gentofte

CYKELTURE med Grøn Guide i Gentofte Søruten Start undesømosen Venstre ad Jægersborg llé øjre ad Søndersøvej Venstre ad Ved Kæret Venstre ad Enemarksvej øjre ad Væltegårdsvej Venstre ad Smakkegårdsvej øjre ad Gentoftegade øjre ad Dahlenstræde

Læs mere

En kilde, som ønsker at forblive anonym, peger imidlertid over for Brygge bladet på risikoen for, at fabriksgrunden

En kilde, som ønsker at forblive anonym, peger imidlertid over for Brygge bladet på risikoen for, at fabriksgrunden 13. oktober 1994 2. årgang nr. 17 BRYGGEBLADET ARVEN EFTER SOJAKAGEN 300.000 tons forurenet jord skal bortskaffes Mulge deponerngssted e r udpeget Mængden af forurenet jord, som skal fjernes efter Dansk

Læs mere

UDCIVNEArJUL.CLAUSENOGKERJltST.

UDCIVNEArJUL.CLAUSENOGKERJltST. ','A # ^^ UDCIVNEArJUL.CLAUSENOGKERJltST. MEMOIRER OG BREVE UDGIVNE AF JULIUS CLAUSENocPFrJ^IST. XXXIV AF RUD. BAY^ EFTERLADTE PAPIRER III MUSIKALSK REISE 1842-43 GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng svarer tl skkerhedskravene den europæske

Læs mere

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne.

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne. Dette dokument beskrver overordnet de væsentlge ændrnger tl verson 2.6. I dokumentet er kun medtaget de ændrnger, der har medført ændrnger tl revsonsrapporten. I det omfang der er behov for uddybnng af

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang.

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang. PURE CYCLING Cykelmanual Landevejscykel 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 10. Læs sde 5-9 nden du kører på cyklen første gang.! Dn

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del Rammeaftale 2010 for Socal- og specalundervsnngsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederksberg Frederkssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Grbskov Halsnæs

Læs mere

DEN. is 1 w ML MM il mli. Nummer. Oktober 1977 126. årgang 10

DEN. is 1 w ML MM il mli. Nummer. Oktober 1977 126. årgang 10 Nummer Oktober 1977 126. årgang 10 DEN S 1 w ML MM l ml Præsdent lgefremhed, ordets Stapley Eldon 1H&N dcmsae. STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Oktober 1977 126. årgang Nummer

Læs mere

PPSS. DiSC RolleProfil 29.10.2009. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40

PPSS. DiSC RolleProfil 29.10.2009. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40 PP RolleProfl RolleProfl tllng: Regnskabschef Afdelng: rft Vrksomhed: Navnløs A/ Evalueret af: Bogholdergruppen 9.0.009 enne rapport er udleveret af: IOVER A/ Telegade K - 0 Taastrup Tlf. + 0 Person Profl

Læs mere

Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM

Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM Glamsbjerg bymdte FEBRUAR 2005 Forord Glamsbjerg er en statonsby fra ca. 1890-1910, der er opstået hvor jernbanen Oden se-assens krydser landevejen Bogense/Fåborg. Byens

Læs mere

Jr Superfos. Dammann-Luxol ais Tune lufthavn. Asfaltentreprisen udført af Superfos Dammann-Luxol als

Jr Superfos. Dammann-Luxol ais Tune lufthavn. Asfaltentreprisen udført af Superfos Dammann-Luxol als 1. januar sammensluttes Superfos Dammann als og A/S Luxol. Det er vort hàb, at den tlld, der har været vst os, må blve over ført tl vort nye selskab: Jr Superfos Dammann-Luxol as Tune lufthavn. Asfaltentreprsen

Læs mere

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske Totalrenoveret 4-værelses med bedste belggenhed Oplevelsen af denne sønne lejlghed starter allerede på gaden med de flotte gamle træer. Den klassske hovedtrappe fører dg op tl. lejlgheden, hvor man kommer

Læs mere

Kursuscenterguiden. KURSUSCENTRE.dK. KoNfERENCE med UdSigT og indsigt TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG

Kursuscenterguiden. KURSUSCENTRE.dK. KoNfERENCE med UdSigT og indsigt TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG Kursuscenterguden www.u-u.dk KURSUSCENTRE.dK KoNfERENCE med UdSgT og NdSgT TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG Hos KursusCentre.dk holder v meget af at forkæle vores gæster, så jeres oplevelse blver mere and

Læs mere

Validering og test af stokastisk trafikmodel

Validering og test af stokastisk trafikmodel Valderng og test af stokastsk trafkmodel Maken Vldrk Sørensen M.Sc., PhDstud. Otto Anker Nelsen Cv.Ing., PhD, Professor Danmarks Teknske Unverstet/ Banestyrelsen Rådgvnng 1. Indlednng Trafkmodeller har

Læs mere

Vi har ikke b*g for 70.000 jøder. Af Villtjdlmur Arn Vilhjdlmsson

Vi har ikke b*g for 70.000 jøder. Af Villtjdlmur Arn Vilhjdlmsson V har kke b*g for 70.000 jøder 4l Af Vlltjdlmur Arn Vlhjdlmsson $a nl lll:,:," Gåvor ":#^';'l'll" nortttng9 ' netr '" *1 ""' \. 1938 lød beskeden tl en ung østrgsk flygtnng fra en nazst dansk poltunform,

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

FUGLE DANMARKS FAUNA ANDEFUGLE OG HØNSEFUGLE MED 82 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING R. HØRRING G. E. C. GADS FORLAG - KØBENHAVN

FUGLE DANMARKS FAUNA ANDEFUGLE OG HØNSEFUGLE MED 82 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING R. HØRRING G. E. C. GADS FORLAG - KØBENHAVN DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVNE AF DANSK NATURHISTORISK FORENING R. HØRRING FUGLE. ANDEFUGLE OG HØNSEFUGLE MED 82 AFBILDNINGER G. E. C.

Læs mere