II E> HAR.Y OF THE UN IVER.SITY. Of ILLINOIS. DNo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "II E> HAR.Y OF THE UN IVER.SITY. Of ILLINOIS. DNo"

Transkript

1

2 II E> HAR.Y OF THE UN IVER.SITY Of ILLINOIS DNo

3

4

5

6

7 /*7 OM CHICAGO AMERIKAS MEST AMERIKANSKE BY OG DEN TREDIE ST0RSTE NORSKE BY I VERDEN AF PETER DAAE ALB. CAMMERMEYERS FORLAG (Lars Swanstrom) KRISTIANIA.

8 Alb. Trykt hos Cammermeyers Forlag og Centraltrykkeret Krstana 1903 Eftertryksforbud for U.S. of Amerca: Entered accordng to Act of Congress n the year 1903 by Alb. Cammermeyers Forlag, Krstana n the Offce of the Lbraran of Congress, at Washngton D. C. TO&drtwa B**8 a*""1

9 <?/7 73/ os II <r FORORD Det har vcere mt Formaal denne Bog at gve et saavdt mulgt fyldgt Bllede af Chcago, Amerkas mest amerkanske By" og den trede storste norske By Verden". De Bogen gvne Oplysnnger gjazlder mdlertd for en stor Del Amerka det hele eller alfald de fleste stone amerkanske Byer; det vlde kke v&ret nodvendgt at foretage mange Forandrnger Bogen for at kunne kalde den 0m Amerka" stedenfor 0m Chcago" med samme Ret som mange Boger om Amerka, hvor Tr&k, som Forfatteren har observeret eller troet at observere paa et enkelt Sted, er udgvet for at gjcelde det hele Land. Selv med en saa stoerk Begrcensnng som tl kun at omfatte Chcago blver den Opgave at sammentramge Stoffet tl et rmelgt Omfang og samtdg gve en fyldg Skldrng desuden vanskelg nok. Det har endvdere varet mt Formaal at meddele Fakta tlstrcekkelg Mcengde tl at s&tte L&seren stand tl selv at tr&kke sne Konklusoner ; det har kke varet mn Hensgt enten at rose eller dadle, og de Oplysnnl ger, Bogen ndeholder, er paaldelge. De er byggede paa mangeaarg Erfarng som Lokalredaklor ved Dagbladet ^~\~\."VVfc> R-

10 Chcago Peter Daae. Skandnaven u, paa Byembedsmcends Rapporter og Dagbladenes Meddelelser, dermod meget rnge Udsrceknng paa andre trykte Klder, det saadanne for mange af de her behandlede Emners Vedkommende kke fore- Hgger> medens de paa andre Omraader vel fndes rg Mamgde, men for Sterstedelen er udgvne med et eller andet bestemt Formaal for 0e og derfor tendentose. Enkelte af de her behandlede Emner harjeg tdlgere berort Breve, som har v&ret ojfentlggjort Morgenbladet"; men ntet Afsnt af Bogen har den Form, hvor det her forelgger, tdlgere vxret trykt.

11 INDLEDNING Chcago er Amerkas mest amerkanske By. Dette er en Paastand, som dens Borgere har fremsat den sdste Menneskealder, og som nu kke laenger moder synderlg Protest fra nogen Kant. Intet Sted har Amerkas hurtge Opvaext og den amerkanske Foretagsomhed sat et saa slaaende Exempel som Chcagos Hstorc Byens Stllng som Mellemleddet mellem de aeldre Stater mod 0st og det store, unge Vesten bdrager ogsaa tl at lade den forene alt det, som amerkansk er. Tltrods for Byens kosmopoltske Befolknng er der forholdsvs faa Strog, som har noget saereget Praeg. Dette er saagodtsom alene Tlfaeldet med Ghetto"-Dstrktet paa Vestsden af Byen, som forovrg kke beboes udelukkende af J oder, men hvor dsse dog er talrge nok tl at gve Bydelen st eget Praeg. Bortseet fra dette Kvarter fnder man faa Antydnnger tl, at nogen enkelt Natonaltet har formaaet at omdanne den Bydel, den fortrnsvs bebor, nogen synbar Grad. Saerlg har de tre Kvarterer, som beboes af Skandnaver, ntetsomhelst saereget ved sg, og en Iagttager, som kke vdste, at han befandt sg et udpraeget skandnavsk Strog, vlde kke skjelne det fra et hvlketsomhelst andet Strog, medmndre han skulde fnde 1 Daae, Om Chcago.

12 paa at laese Navnene paa Gadeskltene. Men langt maerkelgere er det, at end kke Tyskerne, som dog udgjor naesten en Trededel af Byens Befolknng, har vst sg stand tl nogen betragtelg Grad at fortyske Byen eller nogen Del af den. Chcagos voldsomme Vaext har jo mange Aar vaeret Gjenstand for saa megen Omtale hele Verden over og er saa vel kjendt af enhver Skolegut, at det er overflodgt at mnde om, at Byen er ung Forhold tl sn Storrelse, og at mangt og meget kke har kunnet folge med den almndelge Vaext. Man maerker dette paa alle Omraader: Bystyret er sammenflkket ved Hjaelp af en Raekke Forandrnger ved det oprndelge Landsbystyre, Retsvassenet er slet og usammenhaengende ordnet, Gader og Broer har kke kunnet holdes Orden, nye Pragtbygnnger lgger ved Sden af gamle, elendge Traeronner, som neppe kan sges at vaere beboelge. Men, alt overveet, maa det dog sges, at det maerkvaerdge kke er dsse vsselg ganske betydelge Uregelmaessgheder Udvklngen, men dermod det Faktum, at Uregelmaessghederne kke er endnu flere og storre. Som bekjendt er Chcago anlagt en Sump. Byens Tomt er Chcagoelvens Delta rgtgnok et omvendt Delta, for det dannedes oprndelg af to af hnanden uafhaengge Elve, som fled sammen tl en Hovedstrom et kort Stykke fra Udlobet Mchgansjoen. Begge dsse Elve gaar mdlertd under Navnet Chcagoelven, det dette Navn dog fortrnsvs bruges om selve Hovedstrommen, medens de to Elve, som danner denne, kaldes North Branch' 1 og South Branch' 1. Nu er det hele forlaengst forardret, det Chcagoelven kke laenger falder Mchgansjoen, men lober ud af den, og Sydarmen er nu bleven Hovedelven, hvlken Hovedarmen lober ud, og hele Vandmassen pumpes ud den beromte, for faa Aar sden aabnede Dranage-Kanal for derfra vdere at fores ned gjen-

13 nem Illnos Elven tl Msssspp og gjennem denne Flod nd den mexkanske Golf. Chcago lgger nemlg lge paa Vandskllet mellem Msssspp Dalen og de store Sjoer. Af dsse Elve deles da Byen tre Hoveddele, som gaar under Navnene Nordsden, Vestsden og Sydsden. Den nordlgste Del af Sydsden udgjor gjen Byens Forretnngsdstrkt. I de 70 Aar, Chcago har bestaaet, er store Arbeder udfort for at gjore Byen sundere. I 50-Aarene blev saaledes Gaderne hsevede 8 Fod for at brnge Byens Nveau op fra den Sump, hvor Byen var anlagt. Endnu stoder man meget hyppg Chcago paa det Faenomen, at en hel Husraekke lgger mange Fod lavere end Gaden, saa at forste Etage af Husene er mork. Senere blev den omtalte Dranage-Kanal med overordentlge Udgfter anlagt for at fore Byens Kloakaffald bort stedenfor ud Sjoen, hvorfra Byens Drkkevand ndpumpedes. Vandvserket har gjentagende vaeret forbedret og de Tuneller, hvorgjennem Vandet pumpes nd Byen, er forlaengede flere engelske Ml ud Sjoen for at skaffe det renest mulge Vand. Et uhyre Net af store Kloaker vl en nser Fremtd blve aabnet langs Sjoen for at hndre al Udskyllng Sjoen af Byens Grundvand. Naar dette er fserdgt, kan Vandforsynngen, som nu ofte medforer Tyfussmtte, ventes at blve fuldstaendg ren. Tltrods for, at Byen fra forst er anlagt paa et Sted, som ansaaes for sserlg usundt, er det ved dsse overordentlg store Arbeder lykkedes at gjore Chcago ganske sund By; Dodelgheden har mange Aar holdt sg omkrng eller ldt over 17 pr. 1,000. Dette Resultat er saa meget mserkelgere, som Byens Klmat er det mest tl en omskftelge, man overhovedet kan tsenke sg. Det er kke nok med, at Sommerheden ofte er af en saadan Beskaffenhed, at Mennesker og Heste kke rnge Antal falder dode. om paa Gaderne, medens man om Vnteren ret som

14 det er har over 20 Graders Kulde (R.), forenet med en staerk og bdende Vnd; men man har stadg vaek de voldsomste Overgange Temperaturen paa en og samme Dag. at man Det er saaledes ngen stor Sjeldenhed Chcago, gaar tl st Arbede en Morgen uden Frak, ford det er saa varmt, at en Yderfrak vlde genere, og vender tlbage om Eftermddagen et Par Tommers Sne og bdende Kulde. Byen lgger paa 41 52' 20" nordlg Bredde, altsaa kke langt fra samme Breddegrad som Neapel, og man skulde derfor vente sg et langt mldere Klmat; men man har mndst fern Vntermaaneder Chcago hvert Aar, hvlke man naarsomhelst kan vente sg alvorlg Kulde. Sne falder hyppg, men blr sjelden lggende over et Par Uger ad Gangen, og de faerreste Hesteeere er Besddelse af Slaeder. Fra Mdten af Ma tl Slutnngen af September maa man vaere forberedt paa af tl og at udsaettes for en draebende Hede. Men det vserste ved Chcagos klmatske Forholde er dog den Vnd, som omtrent stadg blaeser over Byen. Naar det er koldt, kan denne Vnd bde, saa det gaar gjennem Marv og Ben, og naar det kke er koldt, forer den med sg en Maengde Stov og det, som vaerre er, fra Byens skdne Gader, og det saetter sg fast ens 0ne og Nsesebor og er ganske overordentlg generende. Vakker er Byen kke, men den har sne smukke Strog og fremfor alt sne store, praegtge Parker, som er en Trost for hver den, som maa leve Lvet der, og som kke kan trves uden af og tl at se et gront Trse og en Graesplaen. Hurtg som alt er gaaet Chcago, har mangt et Strog der, som for kke saa laenge sden bebyggedes den Tro, at det skulde blve et af de bedre Beboelsesstrog, vasret dstanceret; Negre, Sydlaendnger eller Polakker har flyttet nd rundt omkrng det, og der har tlsdst ntet andet vaeret at gjore end at overlade dem Bygnngerne. Det er derfor

15 ganske almndelgt Chcago mdt et rent Fattgdstrkt pludselg at stode paa et Kvartal pretensose Huse, hvs Vnduer nu vstnok er knaekkede paa mange Steder og erstattede med Klude, hvs Malng og Dekoratoner er afsldt, og hvs hele Ydre taler om Beboernes Fattgdom og Lgegyldghed, men hvs Bygnngsmaade, Storrelse og hele Udseende betegner dem som oprndelg beregnede paa ganske andre Forholde. Selv Chcago er saaledes kke blottet for en egen Stemnng en halvt vemodg Frembyden af falden Storhed, som man mndst skulde vente at fnde denne nye By. At Chcago er Verdens storste Slagtercentrum og et af de storste Kornmarkeder og Fabrkcentrer, er vel nok kjendt. At den ogsaa er en af de storste Sjohavne, turde vaere mndre vel kjendt, men er dog et Faktum. Forovrg er Skbsfarten de senere Aar gaaet noget tlbage, ford de store, moderne Dampskbe kke kan komme over Tunnellerne Elven; men dette vl utvlsomt en kke meget fjern Fremtd blve rettet, og Chcago, som nu overgaaes af enkelte af de andre Havne ved de store Sjoer, vl atter ndtage sn gamle Plads. De Forsog, som hdtl har vaeret gjort paa at saette Chcago Forbndelse med Europa ved drekte gaaende Dampskbe, er hdtl kke lykkedes, men vl kke usandsynlg blve gjenoptagne, saasnart Forbedrnger ved de Kanaler, som maa passeres, er foretagne. Chcagoaanden" er forst og fremst praktsk og forretnngsmaessg; men Byens Borgere har ved mere end en Lelghed vst, at de kke er blottede for Godgjorenhed, og det endog stor Stl. Ved mange Lelgheder, naar en stor Ulykke eller udenfor De Forenede Stater har nedvendggjort en Haandsraeknng, har Chcago vaeret blandt dem, som forst og lberalest har ydet sn Hjaelp. Byen har vel heller kke glemt den Lberaltet, hvormed Verden kom den selv tl Undsaetnng efter den store Brand.

16 Hvad enten man personlg lker Chcago som Opholdssted, og som saadant har Chcago store Lyssder og store Skyggesder, saa er der en Tng, alle vst vl vsere enge om, som kjender Byen, at nteressant er den allefald.

17 KIRKER OG RELIGIONSFORHOLD Chcago havde 1902 folge en da optaget Taellng, som besorgedes af Superntendenten for Bymssonen, 951 Krker, fordelt paa sext Trossamfund, herunder medregnet jodske Synagoger, hvs Antal fndes opfort som 26. Medens dsse Tal er saa nser rgtge, som det lader sg gjore at komme det, er der Grund tl at tro, at enkelte Smaakrker er undgaaet Opmaerksomheden, og at Antallet trygt kan ssettes tl et rundt Af dsse Krker er folge den samme Taellng 126 katholske, 99 lutherske, 92 methodstske, 79 kongregatonale, 60 baptstske, 51 presbyteranske og 26 jodske; 13 Krker tlhorer Negermengheder. Af de lutherske Krker er 22 helt eller delvs engelske, 33 tyske, 21 svenske, 15 norske og 8 danske. Af de methodstske Krker er 18 svenske, 13 tyske, 8 norskdanske og 2 bohmske; Resten engelske. Katholkerne har det storste Antal Krker Chcago; de har kke det storste Antal Menghedslemmer, det mange af deres Krker, Udkanterne af Byen, er smaa; men den katholske Krke er den af alle Krkesamfund, som danner den staerkeste Magt nden Samfundet.

18 8 Dette beror paa en Raekke Aarsager. For det forste er den den eneste Krke Amerka, som kke bare udgjor et halvt prvat Samfund man kunde sge en Frmenghed"; nogen Statskrke fndes, som bekjendt, kke Amerka; men den katholske Krke der er en Gren af den katholske Krke Europa og Verden over, den styres fra Rom, den er nternatonal. Dette gver den en Fasthed, som ntet andet Krkesamfund De Forenede Stater har eller kan faa. Dernaest taeller den katholske Krke nden sn Mdte et meget stort Antal af poltsk ndflydelsesrge Maend, saerlg ford praktsk talt alle Irlaendere er Katholker. Katholcsmen har hjemmefra et bedre Tag paa sne Tlhaengere end noget andet Krkesamfund; den saa at sge folger dem over Havet, Emgranten fnder den samme Krke, de samme Praslater, naar han stger land Amerka, som han forlod st Hjemland han er fremdeles under den samme Indflydelse fra Rom. Endelg er den katholske Krke den eneste af alle Krkesamfund, der som saadant benytter sg af sn Indflydelse over sne Tlhaengere ved Valgurnen. Den katholske Praest deltager aktvt Poltken og ved altd at vende sn Indflydelse over sne Sogneborn tl Nytte for Krken ved drekte eller stltende Overenskomster med Poltkerne. Den katholske Krke udgjor derfor en poltsk Magt, en Stat Staten, hvs Indflydelse vel lgger dybt under Overfladen og kke let vl opdages af den tlfaeldge Iagttager, men som kke desto mndre er meget stor, og som af den praktske Poltker er vel kjendt og Gjenstand for megen Hensyntagen. I Chcago spller forovrg Krken det hele en ganske anden Rolle, end Tlfaeldet er et Land, hvor der fndes en Statskrke. Den staerke Konkurrance mellem de forskjellge Samfund og de forskjellge Mengheder har frembragt ganske eendommelge Forholde. Det maa erndres, at enhver Menghed er nodt tl at stole paa sg selv, hvor

19 det gjaelder at skaffe de fornodne Mdler tl Praestelon, tl Krkens Opforelse og Istandholdelse og Udgftsposter, som kommer op. I ganske modtager vstnok en begyndende Menghed tl alle de andre enkelte Tlfaelde fnancel Stotte fra det Samfund, den tlhorer, men dette er en Undtagelse, og Regelen er, at Mengheden tvertmod skal tl yde Samfundet, tl Bestrdelse af dettes Udgfter med Moder, Embedsmaend, Prsesteskole o. s. v. Herved er det blevet en Nodvendghed, at baade Praesten paa sn Sde foruden st Arbede nden Mengheden gjor st for at skaffe nye Medlemmer, og at Menghedens Medlemmer udforer et betydelgt Arbede baade denne Retnng og for ved Fester, Bazarer og Tlstelnnger af forskjellg Art at rese de fornodne Mdler, det Udgfterne Regelen langt overstger den Kontngent, som udlgnes paa hvert Medlem. Alt dette har gjen fort tl, at Krken paa en Maade er bleven et Slags selskabelgt Centrum for et stort Antal Chcagofolk, saameget mere som de fleste Mengheder har sne Unge Maends Forenng, Unge Kvnders Forenng, Mandsforennger og Kvndeforennger o. s. v. Det at tl hore samme Krke kommer paa denne Maade tl at danne et meget staerkt Bndeled mellem Folk, som for sn Indtraedelse vedkommende Menghed aldrg havde seet hnanden. Et nyt Medlem er derfor Begyndelsen Gjenstand for en Maengde Besog af Folk, som onsker at gjore hans naermere Bekjendtskab, efterat de forst har laert ham at kjende ved en eller anden Krketlstelnng. Sammenhaengende hermed er det ogsaa, at der tl enhver Krke Chcago horer en Raekke Lokaler, som benyttes tl selskabelge Sammenkomster, de saakaldte Church-Parlors ". I de norske Krker kaldes dsse Lokaler oftest Sondagsskolelokaler a men de, benyttes mere tl andre Sammenkomster end tl Sondagsskolen. I Regelen er dsse Lokaler Krkens forste Etage eller Kjaelderen;

20 10 dog lgger deres Gulv aldrg synderlg lavere end Gaden udenfor. I de rgere Mengheder er dsse Lokaler ofte udstyrede med stor Elegance. Her holdes da Fester, Koncerter, Bazarer o. s. v. Kun Dans tllades sjelden. Mangfoldge Mennesker, som ellers kke deltager noget selskabelgt Lv, og som ellers vlde have lden Adgang tl overhovedet at komme stort blandt Folk udenfor sn Forretnngstd, dels ford de er ukjendte den store By, dels ford deres Mdler er smaa, har her fundet Omgang, som har gavnet dem mere end en Henseende. Hvad der udfores af Arbede Aar om andet for Chcagos Krker af Medlemmer og Medlemskomteer, derom vl man vanskelg danne sg nogen Forestllng uden at have havt Anlednng tl at agttage det. Og det maa erndres, at naar der ovenfor denne Forbndelse er tl hentydet den fnancelle Sde af Menghedernes Tlvaerelse og dens Forbndelse med dette Arbede, saa er dermed ngenlunde Menngen at nsnuere, at dette danner den eneste Drvfjser for dette Arbede. Tvertmod er en hel Maengde af dette Arbede for Exempel Sygebesog, Besog tl Arbedslose o. s. v. af en saadan Natur, at den omtalte Drvfjaer ganske manger, og at Arbedet endog medforer Udgfter for Mengheden. Endel Mengheder tseller naturlgvs nden sn Mdte et stort Antal Rgmaend, som da som oftest er vllge tl at baere en vsesentlg Del af Udgfterne, hvorved dsse Mengheder kommer tl at ndtage en fnancelt uafhsengg Stllng, og de faar det hele let et ganske andet Prseg end de almndelge Chcago Krker; de blr Modekrker" det blr fnt" at tlhore dem, og de taber de tltalende Egenskaber ved en Frkrke uden at faa gjen nogen af Egenskaberne ved en Statskrke. I saadanne Mengheder vl man ofte fnde en betydelg Maengde sorgelg paatagelgt Hykler, og den Nytte, endel af dsse Krker udforer Samfundet, turde uden Overdrvelse betegnes som meget

21 11 tvlsom. Det vaere hermed ngenlunde sagt, at dsse Bemaerknnger passer paa alle meget rge Mengheder Chcago eller engang paa Majorteten af dem; men de passer sorgelg vel paa enkelte af dem. Den typske amerkanske Praedkant er, som bekjendt, adskllg forskjellg fra den norske. I de fleste Krker er der stedenfor en Praedkestol en Platform, og paa denne gaar Praedkanten frem og tlbage under sn Tale. Ofte anvendes Gestkuleren og scenske Effektmdler, som paa den, som er uvant med dem, gjor et mndre tltalende Indtryk, lgesom Indholdet af Praedkenen ofte er taget fra Hverdagslvet, kke sjelden fra poltske Foreteelser, som er oppe 0eblkket, eller fra andre Begvenheder, hvorom Avserne de naermest foregaaende Dage har bragt saerlg opsgtsvaekkende Beretnnger. Da nu Prasster, selv Amerka, som oftest kke er synderlg praktske Statsmaend, og da Avsernes Beretnnger kke altd staar fuldt tl Troende, kan det undertden blve ganske underlge Tng, en amerkansk Prasst om Sondagen fortaeller og udlaegger for sne Tlhorere. Der er Chcago to store lberate" Mengheder, som holder sne Moder hver Sondag Formddag to af Byens storre Theatre. Dsse Mengheder er Krstne, men bekjender sg forovrg kke tl nogen bestemt Sekt eller Bekjendelse, og de ndbyder Folk af alle Trosbekjendelser tl sne Gudstjenester. Bortseet herfra er deres Gudstjenester mdlertd ldet forskjellge fra hvlkensomhelst anden. Der er ogsaa forskjellge endnu lberalere Mengheder, om de kan kaldes saa, eller Forennger, som kke engang gjor Fordrng paa at vaere krstne, og som kke kalder sn Forstander Praest, men Foredragsholder. En af dsse Forennger arrangerer hver Sondag Foredrag over forskjellge kke-krstne Trosbekjendelser, saasom Muhamedansmen, Buddhalaeren, Confucus o. s. v.

22 12 Der er ogsaa en Maengde Krker af ^Chrstan Scence", en mystsk Bekjendelse, hvs Hovedprncp, som bekjendt, er Helbredelse fra alle legemlge Sygdomme ved Tro, og som stserkt naermer sg tl Sprtsmen. Antallet af Bekjendelser, som mere maa henregnes tl Overtro end tl Tro, er det hele utrolg stort, og det fortjener denne Forbndelse at erndres, at der mdt denne By som selv roser sg af at vaere den mest oplyste Verden, fndes Hundreder, om kke Tusnder, af Spaakvnder, som fredg har st Sklt haengende udenfor sn Bolg, og som dels laeser Kort, dels Kaffegrud, dels Stjernerne og dels Folks Haender, og som sne Avertssementer og paa sne Sklte erklaerer, at de kan forudsge Fremtden og lose alle Gaader, som horer Fortden tl. Der er saa mange af dsse Folk Chcago, at man Byens Udkanter sjelden vl kunne gaa mere end et Kvartal eller to uden at traeffe paa deres Sklter. Men at det kke bare er den fattgere og uoplyste Del af Byens Befolknng, som benytter sg af dsse Spaamaends og Spaakvnders Tjenester, derom vdner det Faktum, at enkelte af dem har leet elegante Lokaler mdt Byens Forretnngsdstrkt og beregner sg overmaade hoe Honorarer for sne Spaadomme". Men af alle Maerkelgheder denne Forbndelse staar dog John Alexander Bowe og hans Menghed ganske alene. Denne Mand, en Skotlaender, som, for han kom tl Chcago, havde opholdt sg laengere Td Australen, hvor han bl. a. var en Td en Strafanstalt, er en Foreteelse, som man kke skulde taenke sg Mulgheden af nogetsteds den cvlserede Del af Verden det 20de Aarhundrede. Han og hans Krke" vlde afgve Stof nok tl en lang og underholdende Bog, men her faar det vaere nok at meddele folgende Fakta: Dowe har, eller har havt, noget af den, som det synes, utvlsomt undertden forekommende Evne tl hypnotsk

23 13 Helbredelse, som Norden sn Td blev kjendt ved Svensken Bolzus. Han begyndte med at samle om sg endel Troende", og deres Kreds er nu steget tl Tusnder, om kke naer paa Hundrede Tusnd. Han tvnger alle sne Tlhaengere tl at betale sg en Tendedel af alle sne Indtaegter. Han erklaerer om sg selv, og faar sne Tlhaengere tl at tro det, at han er den gjenopstandne Elas, samt at han er Guds Statholder paa Jorden, og at det er ham overdraget paa den yderste Dag at anfore den Haer, som skal odelaegge de vantro. Han kalder sn Krke" The General Catholc Church" og benytter Guds Navn tl at fremme sne Formaal, men hans hele Relgon gaar ene og alene ud paa hans egen Forherlgelse. Det er ham selv, som er den eneste Gud den Relgon", han forkynder. Han er Mllonaer og har anlagt en By, som nu taeller et Par Tusnd Indbyggere, nogle Ml nordenfor Chcago. Hans Avertssementer om, at han taler Byens storste Theater hver Sondag, er at se Byens Avser sammen med Theatrenes Annoncer under Overskrften Forlystelser". Der er desvssrre et kke ubetydelgt Antal Skandnaver blandt hans Tlhaengere. Dowe drver en stor Knplngsfabrk, forskjellge andre Fabrker, en Bank, et Hosptal", hvor Laeger kke tllades, et Hotel, en Skole", hvor man laerer at tro paa Dowe, og en Raekke andre Anstalter, hvoraf de fleste lonner sg udmaerket, og som er oprettet dels for de Penge, han har nddrevet Tende", dels for Penge, som hans Tlhaengere har sat Foretagenderne under en Kontrakt, oprettet saadanne Former, at de aldrg kan faa Pengene gjen. Det hele staar Dowes Navn. Selv de, som har kjobt Byggetomter hans By, har kjobt dem under en saadan Kontrakt, at Dowe kan tage dem gjen, hvs de overtraeder nogen af Bestemmelserne, hvorblandt fndes Forbud mod Brug af Tobak, Nydelse af

24 14 Flaesk, Kalkunkjod eller Mas, Henvendelse tl Lseger Sygdomstlfaelde eller Anvendelse af Medcner altsammen Tng, som er forbudt Dowes Relgon". Der fndes Chcago ogsaa hedenske Templer, saerlg endel chnesske Josshuse". Noget muhamedansk Tempel fndes, saavdt vdes, kke, skjont der fndes kke saa rent faa Muhamedanere Byen.

25 SKOLER, MUSTER OG UNIVERSITETER Chcagos offentlge Skoler er Byens Stolthed. Det er en almndelg anerkjendt Trossaetnng Amerka, at de amerkanske publc schools'" overgaar alt andet Verden og staar en Klasse aldeles for sg selv, saaledes at alle, som har sn forste Uddannelse andetstedsfra og aldrg har havt Anlednng tl at gjennemgaa en amerkansk Skole, nodvendgvs maa mangle noget sn Uddannelse, vaere mere eller mndre uvdende. Amerkanerne er nsesten overdrevent glade sne Born ; Bornene naesten regjerer de fleste Huse, og det kke bare saalaenge de er Babes", ogsaa Opvaexten. Dette er vel Grunden tl, at saa meget ofres paa Skolerne alle amerkanske Byer. I Chcago er Skoleraadets aarlge Budget omtrent sex tl syv Mlloner Dollars. For denne Sum holdes ca. 400 Skoler gang, og de besoges af ca. 227,000 Born. Der er ca. 6,000 Laerere. Storsteparten af dsse Skoler er saakaldte Grammar" Skoler, hvs Kursus er beregnet paa 8 Aar, og som udgjor det normale Kursus for dem, som kke onsker eller har Anlednng tl at faa en hoere Uddannelse. Efter dette Kursus er der Anlednng tl at gjennemgaa et freaargt Kursus en af Byens 14 Hoskoler; endelg

26 16 er der en Normalskole", hvs Kursus er treaargt, og som er beregnet paa Uddannelse af Laerere og Lserernder de offentlge Skoler. I alle dsse Skoler er Undervsnngen absolut fr; Gutter og Pger gaar sammen hele Veen. Forud for det egentlge Skolekursus, der gjerne begynder ved 6 Aars Alderen, er der Anlednng tl Deltagelse et Kndergarten Kursus, hvor Bornene kan komme nd, naar de har fyldt 4 Aar. Dette er dog naturlgvs fuldstsendg valgfrt. Skoletvang gjselder for Born mellem 7 og 14 Aar, eller tl de har gjennemgaaet den 8-aarge Grammatk a Skole, hvlket ofte ndtraeffer, for de fylder 1 4 Aar, det det er ganske almndelgt at klare en Klasse, eller Grad", som det kaldes, paa mndre end et Aar. Dsse Bornehaver, som gaar forud for Skolekurset, er af forholdsvs ny Oprndelse som Dele af Byens offentlge Skolevaesen; men de Methoder, som der anvendes, synes nogen Grad at have traengt gjennem ogsaa Skolerne. Undervsnngen er forskjellg fra den, man er vant tl Norge, der, at Lekter den almndelge Betydnng er naesten ukjendte; Bornene faar st Pensum nd vaesentlg ved at hore efter; der er en Smule skrftlgt Hjemmearbede, men det er kke meget. Tltrods for Skolernes Navn, Grammatk-Skoler", er Grammatk det, der laeres mndst af. Tysk, for Exempel, laeres udelukkende gjennem 0ret, saaledes at Bornene blver stand tl at forstaa og at tale ldt; men laese det laerer de kke, og at laere at skrve det blver der kke Tale om; altsaa forsaavdt den modsatte Yderlghed af den Methode, der anvendes norske Skoler. Fagene bestaar Engelsk, Amerkas og tldels Englands Hstore, ldt Geograf, Regnng, Skrvnng, noget, som kaldes Fysolog, samt Tysk og Latn; de to sdste Fag er valgfr. Regnng benaevnes altd Arthmetk, men Undervsnngen strsekker sg kke synderlg laengere end tl de

27 17 fre Regnngsarter. Fysologen" bestaar vaesentlg endel yderst overfladske Oplysnnger om det menneskelge Legeme samt en Fremstllng af Fordoelsen, hvs Hovedformaal er at vse, at alkoholske Drkke har en meget skadelg Vrknng paa Organerne. Desuden gves der Undervsnng Tegnng og tldels Slod og ldt Gymnastk. Hvad et Barn vrkelg laerer en af dsse Skoler, er Engelsk og Amerkas Hstore og Geograf, og regne; men dette laerer det tl Gjengjaeld godt. samt at skrve Det, som af Amerkanerne saerlg fremhaeves som det udmaerkede ved Landets offentlge Skolevaesen, er dets demokratske" Indflydelse. Det, at alle Born, rge som fattge, soger de offentlge Skoler og der blver opdraget om hverandre, menes at have en stor Indflydelse Retnng af at udjaevne Standsforskjellen og skabe den socale Lghed, som Amerka roser sg saa meget af, men som det kke besdder. For det forste bebor de bedrestllede Mddelklasser sne egne Strog, de rge sne, medens atter andre Strog er vaesentlg beboet af Arbedere, andre endelg af Proletarate! ; og allerede herved er det gvet, at enkelte Skoler kommer tl vaesentlg at faa sne Elever fra Mddelklassen, andre fra Rgmaendenes Huse og atter andre fra Arbederhjem, saaledes at den demokratske" Indflydelse oftest blver noksaa llusorsk. For det andet har et Barn oftest en ganske skarp Opfattelse, hvor det gjaelder at udgrunde sne Omgvelsers Forholde; de laerer snart at fnde ud, hvad deres Kammeraters Faedre er, laegge Maerke tl, hvorledes Kammeraterne gaar klaedt, og det hele anstlle Sammenlgnnger. Saa denne Sde af Skolernes Betydnng turde kanske vaere betydelg overvurderet. Dermod vrker Skolerne utvlsomt paa en anden Maade ho Grad nvellerende deres ; System er betydelg Grad 2 Daae, Om Chcago.

28 18 nedbrydende for Indvdualteten. Bornene vaennes tl at gaa op og ned tl og fra Klassevaerelserne lange Rader; de dresseres tl at fremsge, hvad de laerer, paa en noagtg foreskreven Maade; de laeres tl at fremsge Tng Takt, kortsagt det hele anlaegges paa hele Klassen, kke paa den enkelte ; og Klasserne bestaar som oftest af Eleven Hver Klasse har sn Laerer, som undervser samtlge Fag, dog Tysk, Latn, Slod og Gymnastk undtagne; dsse Fag haves saerlge Laerere. Den forunderlge Ensartethed, som gjor sg gjaeldende hos yngre Amerkanere, og som altd vl slaa en Udlsendng som noget eget, kan utvlsomt for en Del fores tl bage tl de amerkanske Skolers Indflydelse. For en Del har den vel ogsaa sn Grund en naturlg Raedsel hos Amerkanerne for alt, som stkker af for kke at vaere som de andre" og holde sg tl Reglementet og tl det, som er korrekt". Amerkanerne har Etketteregler for alt, som kan tlstode dem Lvet. Naar nu en Gut eller Pge, som oftest 13 tl 14 Aars Alderen, er faerdg med Skolen og har taget sn Afgangsexamen, gradueret a derfra, saa staar Hoskolen aaben for dem. Et meget betydelgt storre Antal Pger end Gutter benytter sg heraf. Forholdet mellem Pger og Gutter Hoskolerne er som 5 eller 6 tl 1. Gutterne vaelger oftest at komme ud Verden, som Kontorgutter eller andre Egenskaber og arbede nogle Aar; ofte vender de saa tlbage tl Bogen og faar en eller anden Faguddannelse med bare sn Common school" Uddannelse som Grundlag. Hoskolerne maa vsselg sges det hele at vasre meget gode Skoler. Deres 4-aarge Kursus har mange Lgheder med det gamle norske Gymnasum, og her gves Hjemme- lekter ganske stor Udstraeknng. Fagene er Sprog Engelsk, Tysk, Fransk og Latn, Mathematk, Hstore, Geograf, Botank og andre Naturfag samt Tegnng. Ogsaa

29 19 her kunde kanske Grammatk gves mere Opmaerksomhed, end Tlfseldet er, men her laeres dog Sprog langt grundgere end den almndelge Skole. I Hoskolerne haves Faglaerere, og de fleste Laerere her har sn Uddannelse fra et Unverstet, medens Laererne de almndelge Skoler Regelen alene er udexamnerede fra Normalskolen". Normalskolekurset er udelukkende beregnet paa Uddannelse af Laerere og Laerernder. I de senere Aar har det vaesentlg vaeret kvndelge Elever, som har sogt denne Skole; de mandlge har vaeret saa faa, at der har vseret Tale om at gjore noget for at tltraekke dem. Denne Skole er treaarg; ndtl for fre Aar sden var Kurset toaargt, men man fandt, at Tden blev for kort tl at gve den Uddannelse, som mentes fornoden for Stllngen som Laerer de offentlge Skoler. Eleverne ved dette Semnarum faar en grundg Undervsnng de Fag, hvor der undervses de almndelge Skoler. Normalskolen ansees af Fagmaend for at vaere en for st Formaal udmaerket Laerendretnng. Foruden de naevnte Skoler horer der under det offentlge Skole for Vanfore. Skolevaesen en Skole for dovstumme Born samt en Endelg gves der om Vnteren Aftenkurser for Voxne, vaesentlg beregnede paa Udlaendnger. Dsse Kurser, hvor der undervses Engelsk, Regnng, Skrvnng og andre almndelge Skolefag, har dog de senere Aar vaeret uregelmaessg holdt som Folge af Skolevaesenets slette okonomske Forfatnng. Aftenskolerne har vaeret et meget stort Gode for Hundreder af unge Mennesker fra de nordske Lande, som havde Energ og Forstand nok tl at benytte sg af dem. Desvaerre har Antallet af dem, baade blandt Skandnaver og andre, som besad dsse Egenskaber, kke vaeret saa stort, som onskelgt var, hvlken Omstaendghed utvlsomt har gjort st tl, at Skoleraadet har vovet at ned- 2*

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed Bevllngsområde 30.32 Øvrg folkeskolevrksomhed Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrvelse opgaver nden for øvrg folkeskolevrksomhed Området omfatter aktvteter tlknytnng tl den almndelge folkeskoledrft

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde Fra små sjove opgaver tl åbne opgaver med stor dybde Vladmr Georgev 1 Introdukton Den største overraskelse for gruppen af opgavestllere ved "Galle" holdkonkurrenen 009 var en problemstllng, der tl at begynde

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116.

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116. MAJ 116. DEN NR. 3 STJERNE 1967 ÅRG. D 20 686 E hmlen. I løssalg Danmark DEN STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 3- Maj 1967-116. Arg. INDHOLD Det ædleste kald lvet. Af Præsdent

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2012. Og den gennemsntlge startløn er fortsat på den pæne sde af 31.500

Læs mere

150 M. j. Lomholt Bidrag til Narre Brob Sogns Historie. 151

150 M. j. Lomholt Bidrag til Narre Brob Sogns Historie. 151 150 M. j. Lomholt Bdrag tl Narre Brob Sogns Hstore. 151 Det er jo et trst Bllede, der faas at et Skolearbejde gennem denne ndberetnng, men det var vst kun de færreste Steder vort Folk, at det var stort

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD NOVEMBER 1935

HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD NOVEMBER 1935 DANMARKS STATSTK STATSTSKE MEDDELELSER 4. REKKE 04. BND. HÆFTE COMMUNCATONS STATSTQUES 400 SÉRE TOME 04 0re LVRASON HUSLEJE OG BOLGFORHOLD NOVEMBER 935 LOYER ET LOGEMENT EN NOVEMBRE 935 UDGVET AF DET STATSTSKE

Læs mere

Personfnidder blokerer for politiske reformer

Personfnidder blokerer for politiske reformer Personfndder blokerer for poltske reformer Danskernes dom er klar: mededæknng Danmark blver for høj grad domneret af personspørgsmål. En ny Cevea-undersøgelse vser, at de mange personsager dansk poltk

Læs mere

BOLI- OG HUSLEJEFORHOLD

BOLI- OG HUSLEJEFORHOLD DANMARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK TABELVERK FEMTE REKKE LTRA A NR e SÉRE Lettre A No et BOL OG HUSLEJEFORHOLD DANMARKS KOBSTÆDER AARET CONDTONS DHABTATON ET DE LOCATON DANS LES VLLES DE PROVNCE

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

%j& ^WWWWWw^ DBSf(/flMieSTJER«fE NR. 1 JANUAR 1968 117. ÅRGANG

%j& ^WWWWWw^ DBSf(/flMieSTJER«fE NR. 1 JANUAR 1968 117. ÅRGANG %j& ^WWWWWw^ DBSf(/flMeSTJER«fE NR. 1 JANUAR 1968 117. ÅRGANG verden, værdfulde..... løssalg DET INSPIRERENDE BUDSKAB AF PRÆSIDENT N. ELDON TANNER Anden rådgver Det første Præsdentskab Mange hævder, at

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2013. Og den gennemsntlge startløn er nu på den pæne sde af 32.000 kr.

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Når klimakteriet tager magten Fokus

Når klimakteriet tager magten Fokus Når klmakteret tager magten Fokus For Bente Skytthe var det en lang og opsldende proces at komme gennem klmakteret, der blandt andet bød på hjertebanken, hedeture og voldsomme blødnnger. Overgangsalder

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

STJERNE DEIV. budskab. Det. inspirerende INDHOLDSFORTEGNELSE AF SIDSTE DAGES HELLIGE

STJERNE DEIV. budskab. Det. inspirerende INDHOLDSFORTEGNELSE AF SIDSTE DAGES HELLIGE lt ø- 4 det Independence, gang Krkens at søgen hmmelen en Det nsprerende budskab AF ÆLDSTE RICHARD L. EVANS af De Tolvs Råd Der er frstelser overalt. Mulghederne for at øve det onde eller for at gøre godt

Læs mere

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet Advokatfrmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederkshavn TIL 98 4334 - LE/UJ Mv. Sekr. Vestermarksve 38 9900 Frederkshavn VEDTÆGTER for Andesforenngen Feddet 1. Navn og hjemsted 1.1- Forenngens

Læs mere

FRIE ABELSKE GRUPPER. Hvis X er delmængde af en abelsk gruppe, har vi idet vi som sædvanligt i en abelsk gruppe bruger additiv notation at:

FRIE ABELSKE GRUPPER. Hvis X er delmængde af en abelsk gruppe, har vi idet vi som sædvanligt i en abelsk gruppe bruger additiv notation at: FRIE ABELSKE GRUPPER. IAN KIMING Hvs X er delmængde af en abelsk gruppe, har v det v som sædvanlgt en abelsk gruppe bruger addtv notaton at: X = {k 1 x 1 +... + k t x t k Z, x X} (jfr. tdlgere sætnng angående

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

Vodskov cv Revyen 1902.,i i f i--i:-i f-i; i i-i i r-,ir,ij+-,i,i ;,i.'',i-',i-,i;" i tf+ il.t-i-;-t+; i i

Vodskov cv Revyen 1902.,i i f i--i:-i f-i; i i-i i r-,ir,ij+-,i,i ;,i.'',i-',i-,i; i tf+ il.t-i-;-t+; i i Vodskov cv Revyen 1902., f --:- f-; - r-,r,j+-,, ;,.'',-',-,;" tf+ l.t--;-t+; Vodskov-Revyen 1902.! Mel.: Falderavsen. rr l-ler Vodskov By v alle rolg bor, Faldera! th af Munterhed er nasten kke Spor,

Læs mere

Programslyring. iiiillm. l{iclo*olt lr/indow* til Workgloups. qfoldctfs- Copyright @ l gbs-lgg3 ldicro*oft Corporation

Programslyring. iiiillm. l{iclo*olt lr/indow* til Workgloups. qfoldctfs- Copyright @ l gbs-lgg3 ldicro*oft Corporation llm Prramslyrng l{clo*olt lr/ndow* tl Workgloups hfm. Verson 311 qfoldctfs Copyrght @ l gbslgg3 ldcro*oft Corporaton En hstore 3 kaptler, der handler om hvordan skærmen fk sn prompt (A:l) hvordan musen

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Trsdag den 10. januar 2012 kl. 19.00 Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende

Læs mere

Luftfartens vilkår i Skandinavien

Luftfartens vilkår i Skandinavien Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng for valg af transportform Af Mette Bøgelund og Mkkel Egede Brkeland, COWI Trafkdage på Aalborg Unverstet 2000 1 Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn Brugerhåndbog Del IX Formodel tl beregnng af udlandsskøn September 1999 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 3 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 1. Indlednng FUSK er en Formodel tl beregnng af UdlandsSKøn.

Læs mere

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii ORGINAL EKS~MPL4R dåto 1r~17-2t/, -~ 9 LDk4II~PL11~N~. ft 12. w~dvut~ n~kkaj~1o.n,jrw MHRJIFFtE1~~BY, NARIH1ER k~ummune M...t... O~ Indholdsfortegnelse Sde REDEGØRELSE Generelt Lokalpanens område Lokapanens

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter Marco Gol, Ph.D, & Shahamak Rezae Den Socale Højskole København & Rosklde Unverstetscenter Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 1: tdernes morgen Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 2 : Den ratonelle ndvandrer

Læs mere

Statistisk tiársoversigt 1980

Statistisk tiársoversigt 1980 Statstsk társoversgt 1980 Indhold Befolknngen 3 Bolgforhold 16 Omsætnng of fast ejendom 17 Bygge- og anlægsvrksomhed 21 Industr 26 Energ 32 Landbrug 34 Skovbrug 39 Fsker 40 Samfærdsel 42 Udenrgshandel

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

IWMMh ;... DEI. Juli 1972 STJERNE. 121. Årgang. Nummer 7. ' an

IWMMh ;... DEI. Juli 1972 STJERNE. 121. Årgang. Nummer 7. ' an ;..... ' an IWMMh f,, N DEI STJERNE Jul 1972 121. Årgang Nummer 7 I det fængsel dag de langt Guds stedet stedet krg Nummer Det nsprerende budskab AF ÆLDSTE WILLIAM H. BENNETT, assstent tl De Tolvs Råd

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod Lars Provstgaard,

Læs mere

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger Udvklngen de kommunale udlgnngsordnnger af Svend Lundtorp AKF Forlaget Jun 2004 Forord Dette Memo er skrevet de sdste måneder af 2003, altså før strukturkommssonens betænknng og før Indenrgsmnsterets

Læs mere

Ligeløn-stilling blandt dimittender

Ligeløn-stilling blandt dimittender Lgeløn-stllng blandt dmttender For fjerde år træk vser DJs dmttendstatstk, at der prakss stort set er lønmæssg lgestllng blandt nyuddannede. Lge mange mænd og kvnder får næsten det samme løn. Startløn

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen.~,I-,, ~,. I. NYBORG KOMMUNE Teknsk forvaltnng 1992 2. oplag, august 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund og ndhold Forholdet tl andet planlægnng

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ

SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ Sporene på Svnø og Avnø Indhold Sde Ldt om Svnø og Avnø 4-5 Avnø Naturcenter 6-7 Rødt spor: Det åbne land 8-9 Strandengens mange lyde 10-11 Blåt spor: Frluftslvet 12-13 Gult spor:

Læs mere

C. No. 1. RESULTATERNE I JANUAR 1866. UDGIVNE AF CHRISTIANIA. FRA MAI 1868 TIL MAI 1869.

C. No. 1. RESULTATERNE I JANUAR 1866. UDGIVNE AF CHRISTIANIA. FRA MAI 1868 TIL MAI 1869. FOLKETÆLLING C. No.. RESULTATERNE AF I JANUAR. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI FRA MAI TIL MAI. Tl den kongelge norske Regjerngs Departement for det

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødnng Angelo Andersen.. Problemformulerng I forbndelse med ønsket om at reducere kvælstof udlednngen fra landbruget kan det være nyttgt at undersøge hvordan landbruget

Læs mere

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Væk bonden og oplev landbolvet Benyt museets mange fleksble tlbud eller sammensæt selv et program tl dagsbesøget eller lejrskoleturen. Aktvtet engagement fordybelse

Læs mere

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 271218 Brevd. 2118731 Ref. KASH Dr. tlf. 4631 3066 katrnesh@rosklde.dk NOTAT:Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2014 17. august

Læs mere

DEN. STJERNE Nr. 7 Juli 1970 119. Årgang

DEN. STJERNE Nr. 7 Juli 1970 119. Årgang DEN STJERNE Nr. 7 Jul 1970 119. Årgang og deres Asen Asen. Evangelets Asen. sn dets Det nsprerende budskab af ÆLDSTE MARK E. PETERSEN, medlem af De Tolvs Råd. D~E~NdcmsAe STJERNE Organ for JESU KRISTI

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. I Kun Ioi ehef i Ministeriet [ni offentlige Arbejder 5 (iirde. N. P. F I S K E R MINISTER FOR OFFENTLIGE AR]3EJDER

DANSK VEJTIDSSKRIFT. I Kun Ioi ehef i Ministeriet [ni offentlige Arbejder 5 (iirde. N. P. F I S K E R MINISTER FOR OFFENTLIGE AR]3EJDER DANSK VEJTDSSKRFT ÇPofexso c d den pul qekn ske,a, eunsu.1.. (;zz.çlensen (un8n.). R L DA k ON..1 m ( d p. ch,,. Slenan. Februar 1938. Kun o ehef Mnsteret [n offentlge Arbejder 5 (rde. Redakton : Ostervoldgadr

Læs mere

^^fi^r^ >^..^ Saj. s'.vi?

^^fi^r^ >^..^ Saj. s'.vi? 1.'^ ** ^^f^r^ >^..^ Saj s'.v? I o åw^m' \^ o o Q @ ^»'."'Q -^l^ 'O.o o; o. '»""o Ut Hh ^1 l! -EN KJø:6ÉNHfVNSl KØBMANDf GDQMSHISTORIE OFEEGNELSER I LUISBRAMSEN/ mcvrg AFjujLus clmjsen oo bfeueos MEMOIRER

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

2. Sandsynlighedsregning

2. Sandsynlighedsregning 2. Sandsynlghedsregnng 2.1. Krav tl sandsynlgheder (Sandsynlghedens aksomer) Hvs A og B er hændelser, er en sandsynlghed, hvs: 1. 0 ( A) 1 n 2. ( A ) 1 1 3. ( A B) ( A) + ( B), hvs A og B ngen udfald har

Læs mere

Nummer 4. April 1970 119. Årgang DEH STJERNE

Nummer 4. April 1970 119. Årgang DEH STJERNE Nummer 4 Aprl 1970 119. Årgang DEH STJERNE ^ ^ dag dn dag, dg." st januar barndommen går Krken ens morgen. dette løssalg Det nsprerende budskab AF ÆLDSTE HAROLD B. LEE, af De Tolvs Råd DEN STJERNE Organ

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '""**

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '** ... - '""** e ^ TT T TS TV IF Nr. 8 August 1968-117 Årgang.r *N^ 1 1 1 I I den den løssalg Det nsprerende budskab AF MARION G. ROMNEY af De Tolvs Råd Gud har fra begyndelsen ment det på sn plads at anbrnge

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B.

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. 0 1925 2.AARGANG 2.HÆFTE FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. ,,Vølund Damptromlen Da første Sere,,Vølund Damptromler allerede blev solgt nden Fudførelsen, har v straks paabegyndt Fremstllngen

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." ,/l, : u^ - '..' 6HN*

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW. mmmuum ;/****.** jé«# **-*» 'T^' :,.';,. ,/l, : u^ - '..' 6HN* ,! : DEN STJERNE Februar 1977 126. årgang Nummer 2 ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." f f-f - I!.,/l, : 5 u^ - m; : ;. '..' 6HN* ^ *, m: JHUNdansAe STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

Statistisk tiársoversigt 1990

Statistisk tiársoversigt 1990 Statstsk társoversgt 1990 Statstcal ten year revew 1990 DAN MARKS STATSTK V 0?TSeoc 13 Statstsk trsoversgt 1990 Udgvet of Danmarks Statstk September 1990 31 árgang SBN 87 501 0780 1 SSN 0070 3583 Oplag:

Læs mere

GBINDERi. K A (. K N w^ ^in-' ^-'^

GBINDERi. K A (. K N w^ ^in-' ^-'^ ^JH GBINDER K A (. K N w^ ^n-' C ^-'^ MEMOIRER OG BREVE UDGIVNE AF JULIUS CLAUSENooPPkJ^IST. XIV PASTOR LAURIDS PRIP: UNGDOMS- ERINDRINGER GYLDEN DALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG KØBENHAVN 1911 XJJ3CTVNE)

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 > MfA V Udstyr Trafkspejle Vejregler for trafkspejles egenskaber og anvendelse Vejdrektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 Vejreglernes struktur I henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (Trafkmnsterets

Læs mere

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør Nr. 1, 2006 Sden sdst den sdste nyhedsbrev har ABSALON lgget ved såvel Flådestaton Korsør som Flådestaton Frederkshavn, for at få nstalleret mere mltært udstyr om bord. Installatonerne blev afsluttet den

Læs mere

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Oblgatorsk opgave 2 Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Opgavens prmære formål er at lgne formen på tag-hjem delen af eksamensopgaven. Der

Læs mere

22.ÅRGANG. Rona Ryvard er sekretær og telefondame. Men er der travlt i butikken, gi'r hun et nap med, som her på billedet.

22.ÅRGANG. Rona Ryvard er sekretær og telefondame. Men er der travlt i butikken, gi'r hun et nap med, som her på billedet. NR.9 24. NOVEMBER 1977 22.ÅRGANG o PA BESØG I DET SYDJYSKE - V har megen personlg kontakt med kunderne, udtaler Kurt Køhn, Phlps Servce Center Haderslev Ved ndkørslen tl ndustrkvarteret Haderslev - mdt

Læs mere

UDGIVNEafJUIi.CLAUSEN-o c E FR.RIST.

UDGIVNEafJUIi.CLAUSEN-o c E FR.RIST. B>9é /.. 'r ««.* UDGIVNEafJUI.CLAUSEN-o c E FR.RIST. uv>* r,, lut* MEMOIRER OG BREVE UDGIVNE AF JULIUS CLAUSENocPFkBIST. XXVIII EN ISLANDSK EVENTYRER ARNI MAGNUSSONS OPTEGNELSER OVERSAT FRA ISLANDSK

Læs mere

MZNdcmsAe STJERNE. Februar 1974. .123. Årgang Nummer 2

MZNdcmsAe STJERNE. Februar 1974. .123. Årgang Nummer 2 MZNdcmsAe TJERNE Februar 1974.12. Årgang Nummer 2 &* Abrahams TJERNE rgan for JEU KRITI KIRKE AF IDTE DAGE HELLIGE Februar 1974 12. Årgang, Nummer 2 DET FØRTE PRÆIDENTKAB pencer W. Kmball N. Eldon Tanner

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117 !s I J l Nr. 7 Jul 1968 * 117 lvet. I sn vort sjælen, DEN STJERNE Det nsprerende budskab AF DELBERT L. STAPLEY af De Tolvs Råd Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 7 Jul 1968-117. Årgang

Læs mere

Inertimoment for arealer

Inertimoment for arealer 13-08-006 Søren Rs nertmoment nertmoment for arealer Generelt Defntonen på nertmoment kan beskrves som Hvor trægt det er at få et legeme tl at rotere eller Hvor stort et moment der skal tlføres et legeme

Læs mere

D 20686 E. m:.\ S I II IC N I. lust 1967-116. Årgang

D 20686 E. m:.\ S I II IC N I. lust 1967-116. Årgang m:.\ D 20686 E S I II IC N I lust 1967-116. Årgang August vore I løssalg Danmark DEN STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 6 1967 116. Årg. INDHOLD Det onde dage og en advarsel

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1980:5. De kommunale. finanser. for regnskabsáret DANMARKS STATISTIK. 9 /w-

STATISTISKE MEDDELELSER 1980:5. De kommunale. finanser. for regnskabsáret DANMARKS STATISTIK. 9 /w- STATISTISKE MEDDELELSER 980:5 De kommunale fnanser for regnskabsáret 977 DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 980 9 /w,/ 3 FEB 98 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET Forord Denne publkaton er en fortsettelse af de

Læs mere

b^'^m,,1 j^?> >T^ '^F«**. k^' V^ M" Nf\ l*f V\..^ t.l».si.''li

b^'^m,,1 j^?> >T^ '^F«**. k^' V^ M Nf\ l*f V\..^ t.l».si.''li b^'^m,,1 '^F«**. >T^ j^?> k^' V^ M" Nf\ l*f fm V\..^ t.l».s.''l UDGIYNE/IFJUIJUS aaus NocP.FR.RISX MEMOIRER OG BREVE UDGIVNE AF JULIUS CLAUSENocPFrBIST. XX DET STORE BILAGER I KJØBENHAVN 1634 OVERSAT

Læs mere