Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME"

Transkript

1 Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26

2 Ledelsesresume Side 1 Maj INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs- og Byggestyrelsen med at analysere konsekvenserne forbundet med flertydighed blandt vejnavne. I den forbindelse har Devoteam bedt NIRAS Konsulenterne A/S om at gennemføre en bredere statistisk undersøgelse af virksomheders og borgeres erfaringer med at bo på en adresse med flertydigt vejnavn. Devoteam har ønsket en afrapportering i form af et kort resumé indeholdende tabeller med de vigtigste budskaber. Hovedresultaterne af er sammenfattet i nærværende ledelsesresume. Fremgangsmåde, metode og datagrundlag Undersøgelsen er gennemført blandt alle borgere og virksomheder, der har adresse på et flertydigt vejnavn. Der er foretaget i alt 96 interview fordelt på 21 telefoniske interview med virksomheder og 7 telefoniske interview med borgere. Dataindsamlingen er gennemført i perioden fra 2. maj til 12. maj 26. Til grund for dataindsamlingen er der i et samarbejde mellem Erhvervs- og Byggestyrelsen, Devoteam og NIRAS Konsulenterne udarbejdet et spørgeskema. Spørgeskemaet består primært af en række lukkede svarkategorier. Samtidig har det været en målsætning at afdække konkrete erfaringer og oplevelser. Derfor er skemaet indledt med et uhjulpet åbent svar, og under gennemførslen af de telefoniske interview har der konstant på interviewplatformen været et svarfelt, hvor interviewerne kunne notere de kommentarer og oplevelser, som respondenterne kom med undervejs. På baggrund af de kvantitative lukkede svar er foretages statistiske analyser, der estimerer omfanget, holdningerne og adfærden overfor problemerne med flertydige vejnavne. På baggrund af de kvalitative åbne svar er afdækkes mangfoldigheden og nuancerne i de konkrete historier, som respondenterne har i forhold til problemerne med flertydige vejnavne. Det er vigtigt at slå fast, at der på baggrund af de åbne svar ikke kan siges noget systematisk om, hvorledes indholdet af kommentarerne gælder for populationen som helhed. Hertil kræves en ny dataundersøgelse, hvor der kvantitativt spørges til dette indhold. Analysen I næste kapitel følger en sammenfatning af de vigtigste resultater. Analysen består af univariate og bivariate analyser, hvor der i relevante tilfælde er gennemført signifikanstest for undersøgelse af statistiske sammenhænge. Kommentarerne fra de åbne svar bringes i teksten, hvor de understøtter og udbygger de statistiske resultater. Det er vigtigt, at der i læsningen skelnes mellem de kvantitative og kvalitative resultater. For at understøtte dette er de kvalitative resultater placeret i særskilte bokse. Det er NIRAS Konsulenternes vurdering, at resultaterne er repræsentativ for populationen af flertydige vejnavne og husnumre inden for postnumre i Danmark. Alle respondenter er udvalgt simpelt tilfældigt, og en frafaldsanalyse viser, at der er et tilfredsstillende sammenfald mellem stikprøven og populationen.

3 Ledelsesresume Side 2 Maj SAMMENFATTET ANALYSE 2.1 Problemernes omfang, udbredelse og type På spørgsmålet om, hvorvidt respondenterne er opmærksomme på, at der ligger en husstand med samme vejnavn og husnummer som deres i deres postdistrikt, svarer 8 % af virksomhederne og 9 % af borgerne ja til dette. Hele 9 ud af 1 respondenter har således på et eller andet tidspunkt haft en oplevelse med, at de bor på en flertydig adresse. For et klart flertal af disse opleves dette forhold som et problem. Som det fremgår af figur 1, gælder dette for 7 % af borgerne og 7 % af virksomheder. Det kan endvidere ses, at der er problemerne er størst i de to største områder i populationen Roskilde og Randers mens der til gengæld kun er moderate forskelle mellem virksomhedernes og borgernes oplevelser. 1 Figur 1. Andel der har oplevet problemer fordelt på område og adresseindehavere. () Roskilde Randers Øvrige Alle virksomhed borgere N - Virksomheder/borgere: Roskilde (2/61), Randers (33/13), Øvrige (14/44), Alle (198/74) Overordnet viser resultaterne i figur 1 således, at et klart flertal af respondenterne oplever problemer med, at de bor på flertydige vejnavne, og at dette gælder for alle dele af landet og både for borgere og virksomheder. Ses på, hvilken slags problemer respondenterne har oplevet, viser det sig, at det i særlig grad er posten, der opleves som et problem. Samlet set har 68 % af respondenterne oplevet, at posten er blevet forvekslet mellem dubletadresserne. Problemet med posten viser sig at være særligt stort i Roskilde, hvor næsten alle respondenter har oplevet problemer. Derefter følger Randers, hvor postproblemerne også må betegnes som ganske markante. Udover postproblemerne adskiller Roskilde sig også ved at have markant flere problemer med besøgende. Disse resultater fremgår af figur 2 nedenfor. 1 Signifikansundersøgelser viser, at der i ingen af tilfældene er signifikante forskelle mellem borgerne og virksomhederne i de i figur 1 undersøgte områder. I forhold til forskellene mellem områderne er der signifikant forskel mellem alle områderne.

4 Ledelsesresume Side 3 Maj 26 Figur 2. Type af oplevede problemer fordelt på område. (Andel der har oplevet et problem) Post Varelevering Besøg Akut assistance Roskilde (n=81) Randers (n=172) Øv rige (n=71) Alle (n=94) Udover de fire beskrevne problemer i figur 2 fremgår det af kommentarerne, at der også er ganske store problemer med Krak, De Gule Sider og GPS navigationsudstyr. Med hensyn til Krak og De Gule Sider beskriver flere af respondenterne, hvordan deres navne og telefonnumre er blevet koblet til dubletadressen, ligesom personer fra den anden adresse figurerer under deres adresse. Problemet forstærkedes yderligere af, at det tilsyneladende er meget svært at få de pågældende vejvisere til at ændre de fejlagtige oplysninger. Problemerne med GPS navigation viser sig angiveligt ved, at udstyret ofte kun kommer med ét forslag, og at dette forslag er dubletadressen. Problemet er særligt udtalt i forbindelse med varelevering og repræsentantbesøg, da disse ofte benytter dette udstyr. Undersøges nærmere, hvordan problemerne opleves af borgere og virksomheder, viser det sig, at problemerne fordeler sig nogenlunde ens. Som forventet oplever virksomhederne flere problemer med vareleveringer og besøgende, mens borgerne i lidt højere grad oplever problemer med akut assistance. Dette skyldtes formentligt, at borgerne i højere grad benytter sig af natlægen. Fordelingerne fremgår af figur 3. Figur 3. Type af oplevede problemer fordelt på adresseindehaver. (Andel der har oplevet et problem) Borgere (n=73) Virksomheder (n=21) 68 Alle 26 6 (n=94) Post Varelevering Besøg Akut assistance

5 Ledelsesresume Side 4 Maj Hyppigheden af problemerne I dette afsnit undersøges hyppigheden af problemerne nærmere. Figur 4 viser, hvor mange breve der bliver fejlleveret i de forskellige områder om året. Figuren viser median, dvs. den midterste værdi, hvis man opdeler alle svarerne i en række. Årsagen til dette er, at der er enkelte respondenter, der oplyser ganske massive mængder fejlleveret post, hvor medianen i disse tilfælde giver et mere klart billede af den centrale tendens forstået som den gennemsnitlige respondent. 2 Resultaterne viser, at der især i Roskilde tilkendegives store mængder fejlleveret post. Her er medianen 24 breve om året, mens den for alle respondenterne er breve om året. At man i Roskilde og Randers får det største antal fejlleverancer følger mønstret i omfanget af problemer, som vist i figur 1. Dette indikerer, at der er en sammenhæng mellem oplevelse og hyppighed af problemerne. Figur 4. Antal fejlleverede breve om året fordelt på område. (Median og gennemsnit) Antal breve om året Median Roskilde (n=81) Randers (n=172) Øvrige (n=71) Alle (n=94) Figur viser hyppigheden af problemer med varelevering, besøg og akut assistance. Som det fremgår, oplever flertallet af respondenterne kun sjældent problemer med varelevering og besøgende, dog oplever ca. 2 % af respondenterne dette mindst en gang om måneden. Figur. Oplevelse af problemer fordelt efter, hvor ofte de opleves. (Andel der oplever problem) Varelevering (n=2) Besøg (n=242) 8 Akut assistance (n=62) Ugentligt Månedligt Halvårligt Sjældnere 2 En oplyser, at der bliver fejlleveret 6 breve om dagen på adressen, og at 6 breve bliver forsinket eller forsvinder. Dette giver et ganske højt antal breve årligt, hvilket påvirker gennemsnittet i væsentlig grad.

6 Ledelsesresume Side Maj 26 Problemerne med varelevering er af vidt forskellig karakter. I den ene ende er der relativt uskyldige fejlleveringer af diverse varer. I den anden ende er der mere alvorlige fejl, som eksempelvis kabelgravearbejde, der bliver påbegyndt på den forkerte adresse, og forkert levering af eksempelvis byggematerialer, olie, vinduer, grisefoder og ofte hårde hvidevarer på den forkerte adresse. Problemerne ved besøgende sker i forbindelse med nye kontakter eller skyldtes i mange tilfælde GPS, hvilket blandt andet gør, at taxaer og mange repræsentanter kommer til den forkerte adresse. Problemerne med den akutte assistance opleves ganske sjældent. Understøttet af kommentarerne er der formodentlig to årsager hertil: For det første er behovet for akut assistance i det hele taget en sjælden begivenhed for de fleste. For det andet pointerer flere respondenter, at de er meget opmærksomme på problemet ved kontakt til eksempelvis alarmcentralen og således imødekommer problemet, inden det opstår. 2.3 Holdning til problemerne Efter at have undersøgt omfanget og hyppigheden af problemerne, er det interessant at sammenligne disse resultater med, i hvilken grad problemerne opleves. I undersøgelsen er de respondenter, der indledende svarede positivt til, at de har erfaret problemer på de forskellige områder, automatisk blevet spurgt til deres holdninger til problemerne. Resultaterne af figur 6, hvor det ses, at især problemerne med den akutte assistance opleves som særligt stort. Selvom problemerne ikke sker særligt tit, opfattes de alligevel som et alvorligt problem for beboerne på tvetydige adresser. Figur 6. Holdning til de fire problemtyper. (Andel der oplever problem) Slet ikke I ringe grad I nogen grad I høj grad Post (n=66) Varelevering (n=) Besøg (n=239) Akut assistance (n=61) Dette understøttes af flere kommentarer blandt andet en hjertepatient hvor der gives udtryk for, at de er utrygge ved risikoen for, at en akut assistance kører forkert. Også med hensyn til postproblemerne oplever flertallet dette som et særligt stort problem. Dette hænger til gengæld ganske givet sammen med, at det er et problem, som sker væsent-

7 Ledelsesresume Side 6 Maj 26 ligt oftere. Vareleveringer opleves af flertallet også som et problem, mens kun knap halvdelen oplever det som et problem med besøgende. Flere af respondenterne forklarer, at problemet jo som regel bliver løst med en telefonopringning eller en vejanvisning. Figur 7 viser oplevelsen af postproblemernes grad fordelt på område. Det viser sig, at problemernes særligt store omfang i Roskilde og Randers også giver anledning til, at problemerne i disse områder opleves stærkere. Figur 7. Oplevelsen af postproblemernes grad fordelt på område. (Andel der oplever problem) Slet ikke I ringe grad I nogen grad I høj grad 1 Roskilde (n=7) Randers (n=134) Øvrige (n=41) Alle (n=66) En del respondenter tilkendegiver, at de oplever, at postproblemerne tidligere har været væsentligt værre. Sammenholder man oplevelsen af problemet med antallet af år, respondenterne har boet på adressen, viser der sig også at være en delvis lineær sammenhæng. Det tyder således på, at problemerne især opleves, når man flytter til en ny adresse, og at man med årerne til dels får løst problemerne. Samtidig bliver det også påpeget, at problemerne i høj grad hænger sammen med brugen af postafløsere. Postafløserne er tilsyneladende ikke opmærksomme på navnet, men omdeler i høj grad alene ud fra vejnavnet. Samlet set fortæller flere borgere, at de oplever fejlleveret post som en irritationsfaktor i deres hverdag, mens enkelte borgere fortæller, at de har mistet tilliden til postvæsenet. Enkelte af respondenterne beskriver fjendtlige forhold til dubletadressen, fordi denne bebrejder respondenten for den forkerte post. I visse tilfælde bliver posten ganske enkelt smidt ud, når den havner på dubletadressen. Undersøgelsen viser også, at postproblemerne findes i forbindelse med alle typer af post. En del respondenter pointerer imidlertid, at problemerne ofte opstår, fordi virksomheder og offentlige institutioner ikke har plads til det supplerende stednavn i adressefeltet. En enkelt borger har ligefrem oplevet, at en offentlig institution ikke mente, at borgerens adresse med det supplerende stednavn eksisterede. En anden borger fortæller, at en anden

8 Ledelsesresume Side 7 Maj 26 mands ejendomsskat blev påført hans forskudsopgørelse. Under 1 % af respondenterne fortæller, at fejlleveret post har haft økonomiske konsekvenser for dem. En række nævner dog i kommentarerne, at der har været problemer med fejlleverede regninger og rykkere. I enkelte tilfælde har dette medført stævninger. En virksomhed fortæller også, at manglende tegninger og andre ting, der skal bruges i firmaet, medfører økonomiske konsekvenser. 2.4 Problemforebyggelse Figur 8 viser de tiltag, der tages i brug for at undgå eller afhjælpe problemerne. Det mest benyttede tiltag er at bruge et supplerende stednavn. Den markante brug af denne løsning skal ses sammen med det faktum, at mange af adresserne faktisk ikke umiddelbart kan benytte et supplerende stednavn, da de er placeret i den by, der har postnummeret. Som det fremgår af figur 8 bruges stednavn især Roskilde og Randers, hvor problemerne som vist ovenfor er særligt påtrængende. En anden udpræget løsning er at klage til postvæsenet. Igen viser det sig, at netop respondenterne i Roskilde og Randers benytter denne løsning. I det hele taget gør respondenterne i disse to byer en ihærdig indsats for at undgå problemerne. Figur 8. Tiltag til at modvirke problemerne på, fordelt på område. (Andel der har benyttet tiltag) klaget til post bruger stednavn pointere problem klaget til leverandør klaget til alarmcen klaget til kommune Roskilde (n=81) Randers (n=17) Øvrige (n=71) Alle (n=94) Klagerne til postvæsenet opleves af mange af respondenterne som uvirksomme. Enkelte af de ramte virksomheder påpeger, at de gør alt for at undgå postvæsenet, netop fordi klagerne er uden virkning. Andre fortæller, at de har løst problemet ved at oprette en postboks, selvom dette koster virksomheden ekstra penge. Flere af respondenterne fortæller, at de enten supplerer med et By (eksempelvis Randers By) eller benytter betegnelsen for det pågældende stednavn. En del pointerer også over for relevante personer, præcist hvor de bor. Dette kan nok ikke adskilles fra den forrige løsning med det supplerende stednavn, da de ofte pointerer netop det supplerende stednavn.

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING COPENHAGEN 2010 Udarbejdet af Epinion for Erhvervs- og Byggestyrelsen November 2010 COPENHAGEN AARHUS SAIGON Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Rapportens

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3

1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3 Københavns Kommune Side i 1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3 2. TRIVSEL I TINGBJERG... 4 2.1 Beboernes baggrund for at flytte til området... 4 2.2 Generel trivsel i boligområdet... 5 2.3 Beboernes

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune

Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune Katrine Nøhr, Jacob Seier Petersen, Hans Knudsen og Hanne Søndergård Pedersen Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune Hvilke strategier har de for deres boligsituation? Unge på uddannelseshjælp i

Læs mere

Analyse af revisorerklæringer

Analyse af revisorerklæringer Analyse af revisorerklæringer Thomas Riise Johansen, CBS, og Lars Kiertzner, FSR danske revisorer 2 Analyse af revisorerklæringer Forord Der er i dag en rimelig præcis viden omkring omfanget af lovpligtig

Læs mere

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Køge Kommunes Biblioteker Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Rapport 3. december 2009 Udarbejdet af Anne Sophie Olsen

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Spørgeskemaundersøgelse blandt ældrerådenes medlemmer September - November 2014 Nationale resultater g tror, det kunne gøres lettere og lysende,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER 2011 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

2 Undersøgelsen er led i et større forskningsprojekt om medier i netværkssamfundet... 9

2 Undersøgelsen er led i et større forskningsprojekt om medier i netværkssamfundet... 9 17. februar 2004 L:\TEKST\FORLAG\LO\Modinet\Rapport.doc/jp Borgernes brug af Søllerød Kommunes hjemmeside dokumentation af en spørgeskemaundersøgelse af Leif Olsen Stine Christensen Olaf Rieper AKF Forlaget

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation NR. 7-2010 Lederpejling FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation

Læs mere

Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet

Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet 23. december 2003 Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet Udarbejdet af Anne Stürup og Pia Kirkeskov Pedersen Indholdsfortegnelse Hovedresultater...2

Læs mere

Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder

Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder UNI C Juni 2005 Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk Spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser i Københavns Kommune. Februar 2011

Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser i Københavns Kommune. Februar 2011 Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser Februar 2011 INDHOLD 1. Resumé 3 2. Indledning 5 2.1. Undersøgelsens baggrund og formål... 5 3. Fleksjob 6 3.1. Profil af virksomheder og borgere... 6

Læs mere

Politireformen år ét

Politireformen år ét Politireformen år ét Befolkningens syn på politiet i december 2007 Af Flemming Balvig & Lars Holmberg August 2008 Københavns Universitet / Rigspolitiet Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning og overordnede

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp i Randers Kommune

Unge på uddannelseshjælp i Randers Kommune Katrine Nøhr, Jacob Seier Petersen, Hans Knudsen og Hanne Søndergård Pedersen Unge på uddannelseshjælp i Randers Kommune Hvilke strategier har de for deres boligsituation? Unge på uddannelseshjælp i Randers

Læs mere

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund... 4 2.0 Fakta om forbrugerundersøgelsen... 4 3.0 Forbrugerundersøgelsens resultater... 6 3.1 Sammenfatning...

Læs mere

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Magtanvendelse i folkeskolen Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Kolofon Titel: Magtanvendelse i folkeskolen Forfattere: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Rambøll Management. Dansk Skuespillerforbund. Løn og Køn. Lønanalyse med fokus på køn

Rambøll Management. Dansk Skuespillerforbund. Løn og Køn. Lønanalyse med fokus på køn Rambøll Management Dansk Skuespillerforbund Løn og Køn Lønanalyse med fokus på køn August 2007 Dansk Skuespillerforbund Lønanalyse med fokus på køn Ref Udg. Dato 31-08-2007 Godk. Kontrol Udarb. Rambøll

Læs mere

Analyse af danskernes brug af posttjenester

Analyse af danskernes brug af posttjenester Analyse af danskernes brug af posttjenester København, november 2014 Afgivet af: CEM Institute Voxmeter Borgergade 6, 4. 1300 København K CVR: 34217432 Afgivet til: Transportministeriet Frederiksholms

Læs mere

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud.

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. Konklusioner Undersøgelsen viser at: Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. I husstanden læser de

Læs mere

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Udarbejdet af: Lisa Kludt og Flemming Pedersen December 2010 Indhold: 1. Indledning... 4 2. Sammenfatning... 5 3. Datagrundlag... 11

Læs mere

Dokumentation af socialpædagogik som metode til at forebygge magtanvendelse. Rapport Styrelsen for Social Service

Dokumentation af socialpædagogik som metode til at forebygge magtanvendelse. Rapport Styrelsen for Social Service Dokumentation af socialpædagogik som metode til at forebygge magtanvendelse Rapport Styrelsen for Social Service Januar 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Præsentation af det samlede projekt...4

Læs mere

TILLID OG MISTILLID I BØRNS LIV - en kvantitativ undersøgelse af børns erfaringer, oplevelser og reaktioner

TILLID OG MISTILLID I BØRNS LIV - en kvantitativ undersøgelse af børns erfaringer, oplevelser og reaktioner TILLID OG MISTILLID I BØRNS LIV - en kvantitativ undersøgelse af børns erfaringer, oplevelser og reaktioner Udarbejdet af Manon Lavaud, Kristine Lagoni og Hanne Warming ISBN: 978-87-7349-840-8 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere