PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger"

Transkript

1 RAPPORT PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger Projektperiode: April-august 2005 Projektnr.: Kunde: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Rapporteringsmåned: Østbanegade 55, 3. September København Ø

2

3 INDHOLD 1 INDLEDNING HOVEDRESULTATER PÆDAGOGISK PRAKSIS PÅ SFO SFO OG UNDERVISNING LÆRING OG KOMPETENCEUDVIKLING PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNINGER SFO OG ANDRE FRITIDSTILBUD BAG OM HOLDNINGEN TIL LÆREPLANER BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM DELTAGERE METODE...43 BILAG: SPØRGESKEMAER...47 BILAG: SVARFORDELINGER...48 Pædagogisk praksis i SFO. TNS Gallup, september

4 1 Indledning I de seneste år er sket en kraftig vækst i antallet af børn der går i SFO. Alligevel er området relativt ureguleret og der findes ikke noget samlet overblik over det pædagogiske indhold i SFO erne og hvad de bidrager med i børnenes liv. Der er, kort sagt, behov for mere viden om SFO erne. På den baggrund er Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, i færd med at undersøge forholdet mellem de opstillede mål for skolefritidsordninger, SFO, og den pædagogiske praksis i disse. Som en del af EVA s undersøgelse af SFO erne, er der gennemført to spørgeskemaundersøgelser, én med SFO-medarbejdere og én med SFO-ledere. Denne rapport redegør for resultaterne af disse to undersøgelser. Formålet med spørgeskemaundersøgelsen blandt SFO-ledere er at afdække: Pædagogiske målsætninger, deres udbredelse, omfang og karakter Pædagogisk praksis i dagligdagen, hvordan målsætningerne konkret realiseres Integration imellem SFO og resten af skolen Samarbejde imellem SFO andre lokale fritidstilbud SFO ernes bidrag til læring og kompetenceudvikling hos børnene Formålet med spørgeskemaundersøgelsen blandt SFO-medarbejdere er at afdække: Kendskab til pædagogiske målsætninger Pædagogisk praksis i dagligdagen, hvordan målsætningerne konkret realiseres Samarbejde imellem SFO-medarbejdere og lærere SFO ernes bidrag til læring og kompetenceudvikling hos børnene Spørgeskemaerne til SFO-ledere og medarbejdere er blevet sendt til en stikprøve på 902 SFO er. Svarene er indsamlet i perioden 25. maj til 22. juni I alt har 510 SFO-ledere og 458 SFO-medarbejdere, fordelt på 546 forskellige SFO er udfyldt og returneret et spørgeskema. Dataindsamlingen og afrapportering er foretaget af TNS Gallup. Udformningen af spørgeskemaet er sket i samarbejde mellem Gallup og EVA. I processen er indhentet værdifuld hjælp fra i alt 28 ledere og medarbejdere der har deltaget i fokusgrupper og pilottest for at sikre et velegnet spørgeskema. Resultaterne af de to undersøgelser er gengivet i de følgende kapitler. Materialet er delt op i en række overordnede emner: Pædagogisk praksis; SFO og undervisning; læring og kompetenceudvikling; pædagogiske målsætninger; SFO og andre fritidstilbud samt baggrundsoplysninger om deltagerne i undersøgelsen. 4 Pædagogisk praksis i SFO. TNS Gallup, september 2005

5 Til sidst findes et kapitel der redegør mere detaljeret for metoden bag undersøgelsen. I bilag findes både spørgeskemaer og samtlige svarfordelinger. Pædagogisk praksis i SFO. TNS Gallup, september

6 2 Hovedresultater Undersøgelserne er ganske omfattende og rummer mange interessante pointer. Sammenfatningen af hovedresultaterne herunder indeholder derfor kun de mest iøjnefaldende og de mest relevante resultater i forhold til undersøgelsernes formål. For præcise spørgsmålsformuleringer og svarfordelinger henvises til selve rapporten og svarfordelingerne i bilag. Hovedresultaterne er som følger: Generelt Langt de fleste af de spørgsmål der er stillet til både ledere og medarbejdere, giver meget enslydende svar i de to grupper. Det tyder på en høj grad af konsensus mellem ledere og medarbejdere på SFO erne, og indikerer også en god kvalitet i datamaterialet. Ganske mange respondenter har benyttet muligheden for at give uddybende svar i fritekst, hvilket peger på en stor grad af engagement i undersøgelsen. Pædagogiske målsætninger Langt de fleste SFO er har udarbejdet pædagogiske målsætninger. 89 % af lederne og 87 % af medarbejderne angiver at de har målsætninger. Den største gruppe (50 % af lederne, 46 % af medarbejderne) oplyser at SFO en indgår i de fælles målsætning for skolen og desuden har udformet selvstændige målsætninger. Resten fordeler sig ligeligt mellem at have selvstændige målsætninger og målsætninger der er en del af skolens. Bevidstheden om de pædagogiske mål er stor 97 % af medarbejderne er klar over om der findes pædagogiske målsætninger på deres SFO, 49 % tænker over målene i den daglige omgang med børnene, 97 % angiver at målsætningerne formidles til omverdenen på én eller anden facon De mest almindelige indholdselementer i målsætningerne er: Mål for børnenes sociale udvikling, deres personlige udvikling og samarbejdet med forældrene. Det element der udpeges af færrest, er mål for samarbejde mellem undervisningsdelen og SFO Halvdelen af de pædagogiske målsætninger tager udgangspunkt i en eller flere bestemte pædagogiske tilgange, så som rummelighed, anerkendende praksis og de mange intelligenser Målsætningerne har flere forskellige funktioner: rettesnor for den daglige praksis, en måde at sætte ord på de ting vi praktiserer, skaber en fælles faglighed blandt personalet alle funktioner nævnes af mellem 23 % og 47 % blandt både medarbejdere og ledere 6 Pædagogisk praksis i SFO. TNS Gallup, september 2005

7 Pædagogisk praksis De mest almindelige aktiviteter med børnene er de traditionelle: Spil, lege, udeaktiviteter, tegning, værksted, sport mv. Aktiviteter der er mere specielle eller kræver særligt udstyr er mere sjældne, det drejer sig om computerspil, video, musik, fælles overnatning, mv. Samtale med børnene er en vigtig del af aktiviteterne både målt på hyppighed og på hvor meget det fylder i hverdagen Børnene selv er ofte initiativtagere til aktiviteterne, og der er opbakning til at børnene spiller en aktiv rolle: Et flertal blandt både medarbejdere og ledere finder at børnene bør have mest mulig valgfrihed med hensyn til hvilke aktiviteter de deltager i. Kontaktfladen mellem SFO- og undervisningsdelen De fleste SFO er har en betydelig fysisk kontakt med undervisningsdelen 88 % ligger på samme område (matrikel), og 34 % har lokalefællesskab. Hvad angår udvekslingen af medarbejdere er situationen asymmetrisk: 80 % oplyser at SFO-medarbejdere i et eller andet omfang har timer i undervisningsdelen, mens 11 % omvendt oplyser at lærerne deltager i SFO-aktiviteter. Der finder som regel et samarbejde mellem SFO og undervisning sted. 97 % markerer at de har hyppige eller lejlighedsvise pædagogiske drøftelser med lærerne, 72 % at de ind imellem samarbejder med lærerne om fælles temaer, og 59 % har mulighed for at deltage i planlægningen af aktiviteter i undervisningsdelen. Hyppigheden af disse samarbejdsformer varierer noget fra SFO til SFO. Sammenhængen mellem SFO og resten af skolen kan ifølge ledere og medarbejdere i SFO godt blive for stor: Der er et flertal i begge grupper som finder det er vigtigt at holde SFO og undervisning adskilt. Det er formentlig en del af årsagen til at der også på de fleste skoler er en klar adskillelse mellem de to. I hvert fald er der en vis sammenhæng således at respondenter der mener at adskillelsen er vigtig, som regel også i praksis oplever en klar adskillelse I forlængelse heraf ses det, at et flertal af SFO-medarbejderne mener at børnene sjældent eller aldrig har brug for faglig støtte i SFO en, og at børnene i øvrigt skelner skarpt mellem SFO og undervisningsdelen SFO og andre fritidstilbud 44 % af SFO-lederne oplyser at de har et aktuelt samarbejde med andre lokale fritidstilbud. Det er især idrætsforeninger og fritidsklubber. Tilsyneladende har SFO erne selv været ret opsøgende for at skabe disse kontakter, det er som regel dem selv der har taget initiativet til (nogle af) samarbejdsrelationerne. Læring og kompetenceudvikling SFO erne ser det ikke som deres opgave at bidrage til den faglige udvikling der foregår i undervisningsdelen. 7 % af lederne og 9 % af medarbejderne mener understøttelse af Pædagogisk praksis i SFO. TNS Gallup, september

8 aktiviteter fra undervisningen er en vigtig opgave for SFO. Tilsvarende er der 5 % af de ledere der er positivt stemt over for lærerplaner, der mener at planerne bør indeholde udvikling af faglige kompetencer. Blandt medarbejderne er tallet 11 %. Både ledere og medarbejdere er overvejende positivt stemt overfor muligheden for at indføre læreplaner og overfor hensigtsmæssigheden af dette. 65 % af lederne og 54 % af medarbejderne angiver at læreplaner i nogen eller i høj grad er mulige at udforme. Henholdsvis 57 % og 54 % mener at læreplanerne i nogen eller i høj grad er hensigtsmæssige. Der er dog stadig en vis andel (38 % af lederne, 37 % af medarbejderne) der mener læreplaner vil være mindre eller slet ikke hensigtsmæssige. Der er gennemført en grundig, statistisk analyse af hvilke forhold der går hånd i hånd med en positiv holdning til hensigtsmæssigheden af at udarbejde lærerplaner for SFO. De vigtigste faktorer er: SFO-ansatte der mener at børnene bør tilskyndes til at deltage i aktiviteter der svarer til deres behov frem for at have maksimal valgfrihed, er mere positivt stemt over for at indføre lærerplaner. Ansatte i SFO er under folkeskoleloven er mere positive over for lærerplaner end ansatte i SFO er under friskoleloven. Det mindretal som finder at én af SFO ens vigtigste opgaver er at understøtte undervisningen, er positive overfor lærerplaner. Pædagogudannede er mere positive over for lærerplaner end pædagogmedhjælpere er. SFO-ansatte med kort anciennitet er mere positive over for læreplaner end ansatte med en lang anciennitet. 8 Pædagogisk praksis i SFO. TNS Gallup, september 2005

9 3 Pædagogisk praksis på SFO Dette kapitel ser på hvordan SFO erne praktiserer det pædagogiske arbejde i dagligdagen. Da det netop er den pædagogiske praksis der står i centrum for undersøgelsen, er det her en stor del af resultaterne findes. Kapitlet rummer oplysninger om hvilke konkrete aktiviteter der finder sted og hvor ofte, hvad medarbejderne og lederne finder vigtigst, hvem der sætter aktiviteterne i gang, samt nogle holdninger til konkrete problemstillinger. Tilsammen tegner tallene et ganske omfattende og nuanceret billede af den pædagogiske praksis på danske SFO er både fra medarbejdernes og fra ledernes synsvinkel. Figur 1 herunder viser hvor hyppigt medarbejderne foretager sig en række aktiviteter med børnene. Der er i alt spurgt til 18 forskellige typer af aktiviteter. Figur 1 Aktiviteternes hyppighed Aldrig Sjældent Nogle gange Ofte Igangsætte spil, lege mm Længere samtaler med børnene Udeaktiviteter, natur, bål, gåture mm Tegning, maling Værkstedsaktiviteter Sport, gymnastik, dans mm (ude og inde) Udflugter Madlavning sammen med børnene Oplæsning, fortælling Computerspil og lignende Hente børn fra undervis. til SFO eller omvendt Se film og video med børnene Skoleaktiviteter, lektielæsning mm Lave teater med børnene Musik Overnatning på SFO en Andre computeraktiviteter Lave film og video med børnene 100% 80% 60% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Sådan er der spurgt: Hvor ofte foretager du dig i SFO en følgende aktiviteter med børnene? Antal respondenter, n, er mellem 457 og 479 for de enkelte spørgsmål. Figuren viser klare forskelle i hyppigheden af de forskellige pædagogiske gøremål. Allerøverst på listen ligger spil, lege og udendørsaktiviteter, der alle sammen dækker over mange Pædagogisk praksis i SFO. TNS Gallup, september

10 forskellige ting børnene kan foretage sig. 58 % af SFO-medarbejderne angiver at igangsætning af spil og lege forekommer ofte ; 50 % angiver at udeaktiviteter forekommer ofte. Længere samtaler med børnene fylder meget i SFO erne det ligger på en andenplads i hyppighed. Dermed er samtalen en ret central aktivitet (se også Figur 2). De lidt mere specifikke aktiviteter, som sport, udflugter, madlavning og oplæsning, forekommer lidt mindre hyppigt. Der er dog stadig flere som angiver nogle gange eller hyppigt frem for sjældent eller aldrig for denne gruppe af aktiviteter. De mindre hyppige aktiviteter er dels dem som man ikke nødvendigvis forventer af en SFO, dels dem som kræver særligt udstyr. Det gælder f.eks. at lave film, computeraktiviteter, overnatning, musik og teater. Blandt de mindre hyppige aktiviteter er også dem der har med undervisningsdelen at gøre: at hente/bringe børn til undervisningen, lektielæsning mv. Som vi skal se nærmere på i kapitel 4, er der betydelig forskel på hvor stor kontaktfladen er mellem undervisningsdelen og SFO. Der er visse kønsbetingede forskelle i svarene. De kvindelige medarbejdere har oftere længere samtaler med børnene, værkstedsaktiviteter samt tegning og maling. Til gengæld spiller mændene mere computer med børnene og har flere sportslige aktiviteter. Pædagoger er i øvrigt også tilsyneladende flittigere computerspillere end pædagogmedhjælpere. Figur 2 Aktiviteternes omfang Fylder mest Næstmest Tredjemest Lege og spil som børnene selv sætter i gang Konfliktløsning Samtaler med børnene Værkstedsaktiviteter Aktiviteter som medarbejderne sætter i gang, f.eks. oplæsning, kagebagning, rundbold eller lignende Lege og spil blandt børnene som medarbejderne sætter i gang Afslapning med børnene Musik, drama eller lignende som medarbejderne planlægger og styrer 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Sådan er der spurgt: Hvilke tre typer aktiviteter oplever du, fylder mest i hverdagen med børnene? Antal respondenter, n, er mellem 436 og 442 for de tre angivelser. 10 Pædagogisk praksis i SFO. TNS Gallup, september 2005

11 En anden måde at se på omfanget af aktiviteterne på, er at dele dem op i forskellige kategorier, og spørge medarbejderne hvor meget de fylder i hverdagen. Det ses i Figur 2, hvor svarene ikke blot afspejler hyppigheden, men formentlig også varigheden og hvor meget energi der bruges på aktiviteterne. Figur 2 tyder på, at lege og spil som børnene selv sætter i gang, er det der fylder mest i dagligdagen på SFO erne. Det angiver 38 % af SFO-medarbejderne. Lege og spil som medarbejderne sætter i gang nævnes af 7 % som det der fylder mest. Det er altså børnene selv, der er de primære initiativtagere. Antageligt er der et vist overlap mellem konfliktløsning og samtaler med børnene. Begge dele ligger højt på listen over aktiviteter der fylder meget i hverdagen. Samtalen ser altså ud til at spille en central rolle i SFO ernes dagligdag (jf. også Figur 1). Et andet spørgsmål er hvilke opgaver der er de vigtigste for SFO, når man ikke blot tænker på de konkrete aktiviteter, men også hvilke formål der ligger bag dem. Denne information kan ikke umiddelbart aflæses af de foregående spørgsmål. Derfor indgår også et spørgsmål, stillet både til medarbejdere og til ledere, om hvilke opgaver der er vigtigst for SFO. Det var været muligt at give tre prioriteringer; resultatet ses i Figur 3 (medarbejdere) og Figur 4 (ledere). Først og fremmest skal det bemærkes, at der ser ud til at være god overensstemmelse mellem svarene fra medarbejdersiden og fra ledersiden i den forstand at rangordningen af opgaver ligner hinanden i de to undersøgelser. Således er de tre vigtigste opgaver for SFO en 1) at støtte børns sociale udvikling, 2) at skabe et trygt og afslappende miljø uden for skolens rammer, og 3) at give omsorg. Den samme rangordning fremkommer uanset om man spørger medarbejdere eller ledere, og uanset om man ser på hvor mange der giver de enkelte opgaver første prioritet, eller på hvor mange der i det hele taget prioriterer de enkelte opgaver. En vis forskel mellem medarbejdere og ledere ses på to opgaver, nemlig at opdrage børnene i demokratiske omgangsformer, og at integrere børn der har problemer i undervisningen eller i hjemmet. Der er 31 % af medarbejderne der prioriterer integration af børn med problemer, blandt lederne er tallet 21 %. Omvendt prioriterer 39 % af lederne en opdragelse i demokratiske omgangsformer; hos medarbejderne er det 27 % der har givet denne opgave første, anden eller tredje prioritet. Det overordnede indtryk fra Figur 3 og Figur 4 er dog stadig, at der er god overensstemmelse mellem medarbejdernes og ledernes prioriteringer af SFO ens opgaver. Det tyder på at skellet mellem ledere og medarbejdere ikke er så stort, at de to gruppers oplevelse af opgaverne og af hverdagen minder om hinanden. Endelig kan det bemærkes at udviklingen af børns kreative evner og understøttelse af aktiviteterne fra undervisningen, prioriteres af et mindretal både blandt medarbejdere og blandt ledere. Det giver et fingerpeg om, at medarbejderne og ledelsen i SFO ikke ser det som deres opgave at bidrage til en egentlig faglig udvikling der primært varetages i undervisningen. Den fortolkning støttes af andre dele af undersøgelsen, især kapitel 5: Læring og kompetenceudvikling. Dykker man ned i datamaterialet, ses der ikke ret mange iøjnefaldende forskelle i svarene for forskellige grupper af respondenter. Dog er ledere i store SFO er mere tilbøjelige end andre til at give støtte børns sociale udvikling første prioritet. Pædagogisk praksis i SFO. TNS Gallup, september

12 Figur 3 De vigtigste opgaver ifølge medarbejderne 1. Prioritet 2. Prioritet 3. Prioritet Støtte børns sociale udvikling Skabe et trygt og afslappende miljø uden for undervisningens rammer Give omsorg Integrere de børn som har problemer i forhold til undervisning eller hjem Opdrage børn i demokratiske omgangsformer Udvikle børns kreative evner Understøtte aktiviteter og udvikling som foregår i undervisningen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Sådan er der spurgt: Hvad vurderer du, er SFO ens tre vigtigste opgaver? Antal respondenter, n, er mellem 421 og 447 for de tre prioriteringer. Figur 4 De vigtigste opgaver ifølge lederne 1. Prioritet 2. Prioritet 3. Prioritet Støtte børns sociale udvikling Skabe et trygt og afslappende miljø uden for undervisningens rammer Give omsorg Opdrage børn i demokratiske omgangsformer Integrere de børn som har problemer i forhold til undervisning eller hjem Udvikle børns kreative evner Understøtte aktiviteter og udvikling som foregår i undervisningen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Sådan er der spurgt: Hvad vurderer du, er SFO ens tre vigtigste opgaver? Antal respondenter, n, er mellem 458 og 465 for de tre prioriteringer. 12 Pædagogisk praksis i SFO. TNS Gallup, september 2005

13 Selvom lege og spil som børnene selv sætter i gang fylder meget i SFO erne, betyder det ikke at medarbejderne er fritaget for at sætte aktiviteter i gang. Det ses af Tabel 1 herunder. Tabel 1 Medarbejderne som igangsættere af aktiviteter Hvor ofte oplever du at det er medarbejderne der sætter aktiviteter i gang? Medarbejdere Ofte 25 % Nogle gange 61 % Sjældent 13 % Aldrig 0 % n 458 Tabellen viser at 25 % af medarbejderne ofte oplever at det er dem selv eller deres kollegaer der sætter aktiviteter i gang. Den største gruppe, 61 %, oplever at det sker nogle gange. Figur 2 viste at det der fyldte mest, var lege og spil som børnene selv sætter i gang, men det er ikke nødvendigvis en modsigelse i forhold til Tabel 1. Selvom aktiviteter på børnenes initiativ fylder mest, kan 86 % af medarbejderne godt nogle gange eller ofte sætte aktiviteter i gang. Børnenes tilsyneladende ret aktive rolle som initiativtagere ses videre af Tabel 2; der er et flertal blandt både ledere og medarbejdere der finder at børnene bør have mest mulig valgfrihed med hensyn til hvilke aktiviteter de ønsker at deltage i. Der er lidt flere blandt ledere end blandt medarbejdere der mener at medarbejderne bør tilskynde børnene til at deltage i aktiviteter der svarer til deres behov. Tabel 2 Holdning til børnenes valg af aktiviteter Hvilket af følgende udsagn er du mest enig i? Medarbejdere Børnene bør have mest mulig valgfrihed med hensyn til hvilke aktiviteter de ønsker at deltage i Medarbejderne bør tilskynde børnene til at deltage i aktiviteter der svarer til deres behov 70 % 77 % 30 % 23 % 100 % n Tabel 3 til Tabel 5 går lidt tættere på nogle aspekter af den pædagogiske praksis. Med hensyn til fordelingen af opmærksomhed mellem de ældre og de yngre børn, er det mest almindelige svar, at opmærksomheden fordeles ligeligt. Det mener 64 % af lederne og 68 % af medarbejderne. Henholdsvis 30 % og 27 % oplyser at de små børn kræver mere. Der er altså også på dette punkt god overensstemmelse mellem medarbejdernes og ledernes oplevelse af dagligdagen. Pædagogisk praksis i SFO. TNS Gallup, september

14 Tabel 3 Aktiviteter med yngre og ældre børn Oplever du at I spiller en mere aktiv rolle overfor de yngre børn til og med 1. klasse end de ældre børn i 2. og 3. klasse? Medarbejdere Ja, de små børn kræver mere 30 % 27 % Vi forsøger at dele vores opmærksomhed ligeligt mellem de yngre og de ældre børn 64 % 68 % Nej, vi har flere planlagte aktiviteter for de ældre børn 6 % 4 % 100 % n Knap halvdelen af lederne og af medarbejderne oplyser, at de ikke deler børnene op i forbindelse med planlagte aktiviteter. Når opdeling finder sted, sker det primært efter alder, eller for at skabe nye relationer mellem børnene. Se Tabel 4 nedenfor. Tabel 4 Opdeling af børnene i forbindelse med aktiviteter Hvordan deler I oftest børnene op i forbindelse med de planlagte aktiviteter? Medarbejdere Vi deler op efter alder 26 % 20 % Vi deler op efter køn 4 % 3 % Vi deler op for at skabe nye relationer 21 % 17 % Vi deler ikke børnene op 42 % 45 % Andet 12 % 19 % Total 105 % 104 % n Anmærkning: Tallene summerer til mere end 100 % fordi nogle respondenter har givet mere end ét svar på spørgsmålet. Både ledere og medarbejdere er ret splittede i spørgsmålet om hvad der er mest i centrum for indsatsen, fællesskabet eller det enkelte barn. 57 % oplyser at fællesskabet er i centrum, 43 % det enkelte barn. Jf. Tabel 5. Tabel 5 Centrum for den pædagogiske indsats Hvad oplever du er mest i centrum for jeres pædagogiske indsats? Medarbejdere Fællesskabet 57 % 57 % Det enkelte barns udvikling 43 % 43 % 100 % n Et sidste aspekt af den pædagogiske praksis er de fysiske rammer. Deri ligger blandt andet udendørs arealer, legetøj, udstyr, lokaler, mv. Tabel 6 viser tilfredsheden med de fysiske rammer, i forhold til SFO ens funktion. 14 Pædagogisk praksis i SFO. TNS Gallup, september 2005

15 Tabel 6 De fysiske rammer I hvilken grad vurderer du at den SFO du arbejder i, alt i alt har passende fysiske rammer til at opfylde sine funktioner? Medarbejdere I høj grad 34 % 31 % I nogen grad 49 % 50 % I mindre grad 14 % 17 % Slet ikke 3 % 2 % 100 % n Tilfredsheden med de fysiske rammer er blandet. Der er flere som i høj grad er tilfredse, end som i mindre grad er tilfredse, både blandt ledere og medarbejdere, så der er altså en overvægt i positiv retning. Der er henholdsvis 17 % og 19 % som i mindre grad eller slet ikke er tilfredse. En nærmere analyse af datamaterialet viser at de mandlige medarbejdere er mere utilfredse med de fysiske rammer end de kvindelige. Måske tænkes der især på de udendørs rammer, mændene er nemlig som nævnt mere tilbøjelige end kvinderne til at dyrke sportslige aktiviteter med børnene. Pædagogisk praksis i SFO. TNS Gallup, september

16 4 SFO og undervisning Et af formålene med undersøgelserne er at belyse samarbejdet imellem lærere og SFOmedarbejdere. Derfor indgår i spørgeskemaet en række spørgsmål om kontaktfladen mellem SFO og undervisningsdelen både om de faktuelle forhold såsom lokale- og medarbejderfællesskab, men også om holdninger til hvordan kontakten mellem de to bør være. Der er et flertal, både blandt ledere og medarbejdere, som finder at undervisningen og SFO en er klart adskilte. Det er især lederne der oplever adskillelsen. Det viser Tabel 7 herunder. Tabel 7 Overgang mellem undervisning og SFO Hvilket af de følgende udsagn passer bedst på din skole? Medarbejdere Der er en glidende overgang mellem undervisning og SFO 37 % 44 % Undervisningen og SFO en er klart adskilte 63 % 56 % 100 % n Den oplevede adskillelse mellem SFO og undervisning stemmer meget godt overens med holdningen til hvordan forholdene burde være, i den forstand at der også er et flertal som finder det er vigtigere at SFO og undervisning er klart adskilte, end at der er en sammenhæng mellem SFO og undervisning. Se Tabel 8. Tabel 8 Holdning til sammenhængen mellem undervisning og SFO Hvad synes du er vigtigst? Medarbejdere At der er en sammenhæng mellem undervisningen og SFO, så børnene oplever en rød tråd i hverdag og aktiviteter At SFO og undervisning er klart adskilte, sådan at barnet kan udfolde sig forskelligt i forskellige aktiviteter 40 % 34 % 60 % 66 % 100 % n Tabel 7 og Tabel 8 viser, at mens lederne i højere grad end medarbejderne oplever en klar adskillelse, så er det især medarbejderne der mener at en klar adskillelse er vigtig. (Den sidste forskel, i Tabel 8, er dog ikke statistisk signifikant.) For at undersøge sammenhængen mellem holdningen til adskillelse mellem SFO og undervisning, og oplevelsen af de faktiske forhold, er udarbejdet en krydstabel mellem de to spørgsmål. Denne ses i Tabel Pædagogisk praksis i SFO. TNS Gallup, september 2005

17 Tabel 9 SFO kontra undervisning: Sammenhæng mellem holdning og virkelighed (ledere) Hvilket af de følgende udsagn passer bedst på din skole? Glidende overgang ml. undervisning og SFO Undervisningen og SFO klart adskilte Hvad synes du er vigtigst? Sammenhæng mellem undervisningen og SFO, så børnene oplever en rød tråd i hverdag og aktiviteter SFO og undervisning er klart adskilte, så barnet kan udfolde sig forskelligt i forskellige aktiviteter 70 % 22 % 30 % 78 % 100 % n Af Tabel 9 ses at SFO-ledere som mener der på deres skole er en glidende overgang mellem undervisning og SFO er mere tilbøjelige end andre ledere til også at foretrække en sammenhæng mellem undervisning og SFO. Årsagen til at der en klar sammenhæng mellem holdning og faktiske forhold, kan være at man påvirker dagligdagen så den svarer til ens opfattelse af hvordan tingene bør organiseres. Årsagssammenhængen kan dog også tænkes at gå den modsatte retning: At ens holdninger formes af de faktiske omstændigheder man arbejder under. I øvrigt gælder den samme tendens for medarbejdere (krydstabellen er dog udeladt). Et udtryk for den fysiske kontakt mellem SFO og undervisning er lokalefællesskabet. Det ses i Tabel 10. Tabel 10 Lokalefællesskab Har I egne lokaler i SFO en, eller har i lokalefællesskab/delelokaler med undervisningsdelen? Vi har egne lokaler 66 % Vi har lokalefællesskab/delelokaler 34 % n % af lederne oplyser at SFO en har egne lokaler, resten at der er et lokalefællesskab. Spørgsmålet er blevet besvaret af 431 ud 510 ledere i undersøgelsen, svarende til 85 %. Grunden til de manglende svar er især at en del har misforstået spørgsmålet og sat to krydser. Disse svar er ikke talt med. Lokalefællesskabet er naturligvis mest relevant i de tilfælde hvor SFO en er placeret tæt på selve skolen. Det er den i 88 % af tilfældene, viser Tabel 11. Pædagogisk praksis i SFO. TNS Gallup, september

18 Tabel 11 Placering af SFO i forhold til skole Er SFO en placeret på skolens område (samme matrikel)? Ja, den er placeret på skolens område 88 % Nej, de er adskilt 12 % n 500 Et andet faktuelt aspekt af kontakten mellem SFO og undervisning, er overlappet af medarbejdere mellem de to lærernes deltagelse i SFO-aktiviteter og SFO-medarbejdernes deltagelse i undervisningsdelen. Dette belyses af Tabel 12 og Tabel 13. Tabel 12 SFO-medarbejdere i undervisningsdelen Hvor mange af SFO ens medarbejdere har timer i undervisningsdelen? Medarbejdere Alle 17 % 18 % Over halvdelen 27 % 27 % Halvdelen 10 % 12 % Under halvdelen 23 % 23 % Ingen 22 % 20 % 100 % n Tabel 13 Lærere i SFO Er der lærere som deltager i aktiviteter i SFO? Medarbejdere Ja 11 % Nej 89 % n 453 Det er betryggende for datakvaliteten at ledere og medarbejdere har stort set samme svarfordeling på et faktuelt spørgsmål som antallet af SFO-medarbejdere der har timer i undervisningsdelen i Tabel 12. I omkring halvdelen af SFO erne er det mindst halvdelen af medarbejderne der har timer i undervisningsdelen. I cirka 20 % er der slet ingen af medarbejderne der bruger timer i undervisningsdelen. (Tallene varierer en lille smule alt efter om man ser på medarbejder- eller på lederundersøgelsen.) Den modsatte vej rundt er kontakten mindre; 11 % af SFO-medarbejderne oplyser at der på deres skole er lærere som deltager i SFO-aktiviteter. Overraskende nok viser en signifikanstest (krydstabellen udeladt her) at der ikke er nogen signifikant sammenhæng mellem om lærere deltager i SFO-aktiviteter, og om SFOmedarbejdere har timer i undervisningen. 18 Pædagogisk praksis i SFO. TNS Gallup, september 2005

19 Der er derimod en sammenhæng mellem oplevelsen af en glidende overgang mellem SFO og undervisning på den ene side, og SFO-medarbejdernes deltagelse i undervisningen. Tabel 14 herunder viser at SFO er med en glidende overgang til undervisningen, typiske har flere -medarbejdere med timer i undervisningsdelen. Dette er ikke overraskende; SFOdeltagelse i undervisningen kan netop være med til at skabe en glidende overgang. Tabel 14 Overgang mellem SFO/undervisning kontra timer i undervisningen (medarbejdere ) Hvilket af de følgende udsagn passer bedst på din skole? Hvor mange af SFO ens medarbejdere har timer i undervisningsdelen? Glidende overgang ml. undervisning og SFO Undervisningen og SFO klart adskilte Alle 24 % 14 % Over halvdelen 33 % 23 % Halvdelen 15 % 10 % Under halvdelen 17 % 27 % Ingen 12 % 26 % 100 % n Tabel 15 Timer i undervisningsdelen Har du selv timer i undervisningsdelen? Medarbejdere Ja 60 % Nej 40 % n 454 Tabel 15 viser at 60 % af medarbejderne selv har timer i undervisningsdelen. Det stemmer udmærket overens med Tabel 12 som viser at i de 80 % af SFO erne der har medarbejdere i undervisningen, drejer det sig typisk om over halvdelen af medarbejderne. Hvor mange timer det drejer sig om, viser Tabel 16. Her ses at der er betydelig forskel på hvor mange timer medarbejderne bruger i undervisningsdelen 29 % bruger fire timer eller mindre, mens 20 % bruger 11 timer eller mere. Pædagogisk praksis i SFO. TNS Gallup, september

20 Tabel 16 Antal timer i undervisningsdelen Hvor mange timer har du i undervisningsdelen? Medarbejdere 1-4 timer 29 % 5-7 timer 27 % 8-10 timer 24 % 11 timer eller flere 20 % n 242 Samarbejdet mellem SFO og undervisningsdelen, kan ske i forbindelse med fælles temaer, f.eks. om trafik eller natur. Hvor hyppigt det sker, ses i Tabel 17. Tabel 17 Samarbejde mellem SFO og lærerne Hvor ofte samarbejder I med skolens lærere om fælles temaer for børnene (trafik, natur eller lignende), som går igen både i undervisningen og i SFO? Medarbejdere Ofte 8 % Nogle gange 26 % Sjældent 39 % Aldrig 28 % n 455 Det temabaserede samarbejde mellem SFO-medarbejdere og lærere er ikke ukendt, 34 % af medarbejderne angiver at det forekommer ofte eller nogle gange. Men omvendt oplyser resten, et flertal på 67 %, at det sker sjældent eller aldrig. Til gengæld er det hovedparten, 59 %, af medarbejderne der har mulighed for at deltage i planlægningen af aktiviteter i undervisningsdelen. Det viser Tabel 18. Tabel 18 Deltagelse i planlægning i undervisningsdelen Har du mulighed for at deltage i planlægningen af aktiviteter i undervisningsdelen inden for tid til andet arbejde? Medarbejdere Ja 59 % Nej 41 % n 449 Det er de færreste SFO-medarbejdere der aldrig taler pædagogik med lærerne. 46 % har ofte pædagogiske drøftelser, mens en lidt større andel, 52 %, tager samtalerne når der opstår et konkret behov i forhold til bestemte børn. 20 Pædagogisk praksis i SFO. TNS Gallup, september 2005

SFO mellem skole- og fritidspædagogik. Katja Munch Thorsen og Trine Danø Danmarks Evalueringsinstitut

SFO mellem skole- og fritidspædagogik. Katja Munch Thorsen og Trine Danø Danmarks Evalueringsinstitut SFO mellem skole- og fritidspædagogik Katja Munch Thorsen og Trine Danø Danmarks Evalueringsinstitut Hvorfor undersøge SFO? SFO har eksisteret siden 1984 og er siden da vokset eksplosivt i antal Op mod

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Læringsmiljøer i folkeskolen. Elevundersøgelse udarbejdet af TNS Gallup i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut

Læringsmiljøer i folkeskolen. Elevundersøgelse udarbejdet af TNS Gallup i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut Læringsmiljøer i folkeskolen Elevundersøgelse udarbejdet af TNS Gallup i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut Læringsmiljøer i folkeskolen Elevundersøgelse udarbejdet af TNS Gallup i samarbejde

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO Navn på SFO Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren Basisoplysninger Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 0.kl.-3.kl. Antal børn i SFO en: 96 SFO ens normering:

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Forord...3 Særlige krav til pædagogiske læreplaner...4 Sammenhæng i børnenes hverdag:... 4 Anerkendelse af fritidspædagogikken...

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

UDEVA - Set med andre øjne

UDEVA - Set med andre øjne UDEVA - Set med andre øjne Temaeftermiddag på Gentofte Sygehus 17. September 2013 V/ Rikke Sørup, Danmarks Evalueringsinstitut rs@eva.dk www.eva.dk Slagplan Evaluering og tilfredshedsmålinger Hvordan omsættes

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013 Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 213 83 respondenter har gennemført undersøgelsen. Respondenternes baggrund På figur 1 kan det ses at de fleste respondenter har været henholdsvis

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler,

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel 2 Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 19 1. Indledning I dette kapitel forfølger vi det første spor i vores undersøgelse

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold 4Kløverskolen SFo Regnbuen og Smørhullet Mål og Indhold 2012/2013 Forord Skolefritidsordningerne er et pædagogisk tilbud til eleverne inden for skolens rammer, og bidrager til at opfylde folkeskolens

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 09/2981

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 09/2981 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Oplæg til mål- og indholdsbeskrivelser for SFO-området Til: Børneudvalget og Byrådet Dato: Version 5. oktober 2009 Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 09/2981

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere og engelsklærere i grundskolen. Baggrundsmateriale til evaluering af engelskundervisningen

Spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere og engelsklærere i grundskolen. Baggrundsmateriale til evaluering af engelskundervisningen Spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere og engelsklærere i grundskolen Baggrundsmateriale til evaluering af engelskundervisningen i 4.-9. klassetrin UNI C november 2003 Spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

Kvalitetsinitiativer (FL 2013)

Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Til inspiration Regeringen indgik den 8. november 2012 en finanslovsaftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Emne Til Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 1. Baggrund for spørgeskemaet Børn og Unge-udvalget har ønsket at følge implementeringen af folkeskolei den forbindelse

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk

Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk ` Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk KØBENHAVN Det Kriminalpræventive Råd SEPTEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 EPINION AARHUS SØNDERGADE

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Bilag. Evaluering af skriftlighed i gymnasiet tns gallups spørgeskemaundersøgelse blandt gymnasielærere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Bilag. Evaluering af skriftlighed i gymnasiet tns gallups spørgeskemaundersøgelse blandt gymnasielærere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Bilag Evaluering af skriftlighed i gymnasiet tns gallups spørgeskemaundersøgelse blandt gymnasielærere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Bilag Evaluering af skriftlighed i gymnasiet tns gallups spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Evaluering af frokostordningen. Rødding Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

Evaluering af frokostordningen. Rødding Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen Evaluering af frokostordningen Rødding Børnehave Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indledning Siden august 2011 har vi i Rødding Børnehave indført frokostordning gældende for alle børn i børnehaven.

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Tilsynsrapport, Firkløveren, 2010

Tilsynsrapport, Firkløveren, 2010 Kapitel 1: Indledning... 2 Lovgivning og målsætning... 2 Faktuelle oplysninger... 2 Kapitel 2: Tilsynets helhedsindtryk... 3 Kapitel 3: Relationer... 3 Kapitel 4: Pædagogisk praksis... 4 Kapitel 5: Ledelse...

Læs mere

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen Evaluering af frokostordningen Oddense Børnehave Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indledning Siden august 2011 har vi i Oddense Børnehave indført frokostordning gældende for alle børn i børnehaven.

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse.

Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse. Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse. Indledning... 1 Formål... 2 2.1. Kronologisk oversigt over minimumsaktiviteter... 3 2.2. Planlægning i skoledistriktet...

Læs mere

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger.

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger. Computerspil fylder en stor del af børns fritidsliv. 9 ud af 10 børn spiller - men der er stor forskel på piger og drenges spillevaner. Næsten alle de børn, der spiller computerspil, ønsker, at computerspil

Læs mere

Resumé TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse

Resumé TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse Resumé TALIS 2013 OECD s lærer- og lederundersøgelse KAPITEL 1 Resumé Hvad er TALIS 2013? TALIS er OECD s internationale undersøgelse af forhold i og omkring undervisningen i grundskolen og på ungdomsuddannelser.

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Idræt i folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Bilag 1 - Spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere og idrætslærere. Udarbejdet af UNI C i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen

Læs mere

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO 1 INDHOLD Flersprogede forældre 4 Introduktionen til dagtilbud/sfo 4 Det første møde 6 Dagtilbuddets/SFO ens målsætning, regler og dagligdag 6

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Scharling.dk

Læs mere

Evalueringer af pædagogisk praksis til gavn for hvem?

Evalueringer af pædagogisk praksis til gavn for hvem? Christina Laugesen, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Cand.scient.soc. og evalueringskonsulent ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og tidligere konsulent ved SIPsekretariatet, Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

DAGTILBUDENE SOM LÆRINGSMILJØ OLE HENRIK HANSEN AALBORG UNIVERSITY

DAGTILBUDENE SOM LÆRINGSMILJØ OLE HENRIK HANSEN AALBORG UNIVERSITY DAGTILBUDENE SOM LÆRINGSMILJØ OLE HENRIK HANSEN AALBORG UNIVERSITY Empati»( ) evnen til at drage slutninger om mentale tilstande hos en selv og andre» (Rutherford et al., 2010). Adskiller os fra alle

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL inviterer til fælles handling om børn og unge 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014.

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014. Dato 051114 Dok.nr. 148052-14 Sagsnr. 14-3899 Ref. siko Evaluering i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, efterår 2014 Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra

Læs mere

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015 Skovsneglen Virksomhedsplan 2015 Indhold Indhold 2 Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver Organisation 4 4 Personale Sygefravær Økonomi 5 5 5 Indsatsområder Direktionens indsatsområder egne indsatsområder

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere