Nogle emner fra. Deskriptiv Statistik Karsten Juul

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nogle emner fra. Deskriptiv Statistik. 2011 Karsten Juul"

Transkript

1 Nogle emner fra Deskriptiv Statistik Karsten Juul

2 Indhold Hvad er deskriptiv statistik?... 1 UGRUPPEREDE OBSERVATIONER Hyppigheder... 1 Det samlede antal observationer... 1 Middeltallet... 1 Frekvenser... 2 GRUPPEREDE OBSERVATIONER Gruppering af observationer... 3 Histogram... 5 Sumkurve... 6 Median og kvartiler for grupperede observationer... 7 BOKSPLOT Median for ugrupperede observationer... 8 Nedre og Ävre kvartil for ugrupperede observationer... 8 Boksplot... 9 Sammenligning af boksplot... 9 Nyere häfte: Nogle emner fra deskriptiv statistik Å 2011 Karsten Juul Dette hçfte kan downloades fra HÇftet mé benyttes i undervisningen hvis lçreren med det samme sender en til som dels oplyser at dette hçfte benyttes, dels oplyser om hold, lçrer og skole.

3 Hvad er deskriptiv statistik? Den deskriptive statistik bestér af metoder til at fé overblik over nogle indsamlede tal. De indsamlede tal kaldes observationer. I dette hçfte er der eksempler pé nogle af metoderne fra den deskriptive statistik Hyppigheder UGRUPPEREDE OBSERVATIONER PÉ en skole har alle elever taget tid pé hvor mange minutter det tager dem at komme fra deres hjem til skolen. RÇkken af observationer er uoverskuelig: For at fé overblik over observationerne tçller vi op hvor mange gange observationen 4 forekommer, hvor mange gange observationen 5 forekommer, osv. Hyppigheden af en observation er antallet af gange den forekommer. Observationerne ovenfor har fälgende hyppigheder: Observation: Hyppighed: Det samlede antal observationer Af tabellen ser vi at der er 16 firtaller, 20 femtaller, osv. Det samlede antal observationer er altsé Middeltallet Middeltallet for nogle observationer er det vi plejer at kalde gennemsnittet. Vi kan udregne middeltallet ved at lçgge observationerne sammen og dividere resultatet med antallet af observationer. NÉr vi lçgger de 16 firtaller sammen fér vi 4 16, nér vi lçgger de 20 femtaller sammen fér vi 5 20, osv. Middeltallet kan vi altsé udregne sédan: , ,8 Nogle emner fra deskriptiv statistik Side Karsten Juul

4 Frekvenser Observationerne ovenfor er fra I 2000 var tallene sédan: Observation: Hyppighed: I 1985 er der flere der har 4 minutter til skole end i 2000, men der er ogsé flere elever pé skolen, sé tallene kan ikke uden videre sammenlignes. I stedet kan vi spärge om der i 1985 var en stärre procentdel af eleverne der havde 4 minutter til skole. Frekvensen af en observation er hyppigheden divideret med det samlede antal observationer. I 1985 er frekvensen af 4 lig , % At 4 har frekvensen 12 %, betyder at firtallerne udgär 12 % af observationerne. Vi udregner ogsé de andre frekvenser: Observation: Frekvens i %: Frekvens i %: Ekempel: Vi ser at de der har 5 minutter eller mindre til skole, udgär 12 % + 14 % = 26 % i % + 19 % = 34 % i Nogle emner fra deskriptiv statistik Side Karsten Juul

5 GRUPPEREDE OBSERVATIONER Gruppering af observationer I 2010 er forholdene helt Çndret: obs % Dette er uoverskueligt. Vi kan gäre det mere overskueligt ved at gruppere observationerne i intervaller. Vi kan f.eks. gruppere i fälgende tre intervaller: Interval 5,5-10,5 10,5-15,5 15,5-20,5 Frekvens 24 % 35 % 41 % Denne tabel er fremkommet sédan: I intervallet 5,5-10,5 ligger de observationer der er 6, 7, 8, 9 eller 10. Disses frekvenser lçgger vi sammen: 2 % + 6 % + 6 % + 3 % + 7 % = 24 % Dette betyder at 24 % af observationerne ligger i intervallet 5,5-10,5. Hvorfor lader vi det andet interval begynde ved 10,5 i stedet for 10? Hvis vi lader andet interval begynde ved 10, sé ser det sédan ud: Hvis nogle elever f.eks. har 9,8 eller 10,4 minutter til skole, sé har vi skrevet at de har 10 minutter til skole. I tabellen stér at 7 % af observationer er 10. Dette betyder at 7 % af tidene ligger mellem 9,5 og 10,5. NÉr vi deler ved 10 i stedet for 10,5, sé vil nogle af de 7 % ligge färste interval, og andre af dem i andet interval. Vi har valgt 10,5 i stedet for 10 for at opné at alle 7 % kommer i samme interval. Nogle emner fra deskriptiv statistik Side Karsten Juul

6 Hvis vi deler ved 10 er der bl.a. fälgende muligheder: 1. De 7 % fordeles mellem färste og andet interval sé vi tçller dem med som 3,5 % i hvert af de to intervaller. 2. Alle 7 % tçller med i färste interval. Dvs. i intervallerne 5-10, 10-15, härer det häjre endepunkt med til intervallet. 3. Alle 7 % tçller med i andet interval. Dvs. i intervallerne 5-10, 10-15, härer det venstre endepunkt med til intervallet. I det danske gymnasium er der tradition for at bruge 2. mulighed. Nspire bruger 3. mulighed. Fejlen er lige stor i de to metoder, men gér hver sin vej. Observationerne er jçvnt fordelt i hvert interval I tabellen hvor observationerne er grupperet ved vi kun at 24 % ligger i färste interval. Vi ved ikke om der ligger flest i venstre del eller häjre del eller et andet sted. Derfor regner vi som om observationerne er jçvnt fordelt i intervallet. Da observationerne er jçvnt fordelt i färste interval, ligger halvdelen af de 24 % i färste halvdel af intervallet. Det betyder at 12 % af eleverne har 8 minutter eller mindre til skole. Da intervallet 7,5-8,5 har lçngde 1, udgär det en femtedel af intervallet 5,5-10,5. En femtedel af 24 % er 4,8 %, sé men 4,8 % af eleverne har ca. 8 minutter til skole, 0 % af eleverne har prçcis 8 minutter til skole. At 0 % af eleverne har prçcis 8 minutter til skole, fortçller ikke noget om virkeligheden. Det er en egenskab ved de grupperede observationer. Nogle emner fra deskriptiv statistik Side Karsten Juul

7 Histogram (1) Figuren ovenfor hedder et histogram. Histogrammet viser de grupperede observationer. (2) Over hvert af de tre intervaller er der et rektangel der viser frekvensen. Toppen af färste rektangel er ud for 24 % pé den lodrette akse. Det betyder at arealet af färste rektangel er 24 %. (3) Det er arealet der viser frekvensen. FÄrste halvdel af färste rektangel har arealet 12 %. Dette betyder at 12 % af eleverne har 8 minutter eller derunder til skole. Nedenfor til venstre er vist den del af färste rektangel som svarer til intervallet 7,5-8,5. Denne del er en femtedel af rektanglet, sé arealet er 24% 4,8 %. Dette betyder at 4,8 % af eleverne har ca. 8 minutter til skole. Nedenfor til häjre er vist den del af rektanglet der svarer til prçcis 8 minutter. Arealet af denne del er 0 %, sé 0 % af eleverne har prçcis 8 minutter til skole. Dette gçlder pé histogrammet. Det fortçller intet om virkeligheden. 5 Nogle emner fra deskriptiv statistik Side Karsten Juul

8 Sumkurve Vi ser stadig pé fälgende grupperede observationer: Interval 5,5-10,5 10,5-15,5 15,5-20,5 Frekvens 24 % 35 % 41 % Hvor mange procent af observationerne er 13 eller derunder? Observationerne i färste interval er under 13. Disse udgär 24 %. Observationerne i färste halvdel af andet interval er ogsé under 13. Disse udgär halvdelen af 35 %, altsé 17,5 %. 24 % + 17,5 % = 41,5 %, sé 41,5 % af observationerne er 13 eller derunder. SÉdan aflçser vi pé en sumkurve Svaret pé spärgsmélet "Hvor mange procent af observationerne er 13 eller derunder?" kan vi nemt aflçse pé sumkurven nedenfor: % Vi begynder pé den vandrette akse ved 13, gér lodret op til kurven, og gér vandret ind pé den lodrette akse. Her aflçser vi svaret 41,5 %. minutter Nogle emner fra deskriptiv statistik Side Karsten Juul

9 SÉdan gär vi for at fé tegnet sumkurven. FÄrst ser vi pé tabellen der viser de grupperede observationer, og finder ud af at 0 % af observationerne er 5,5 eller mindre 24 % af observationerne er 10,5 eller mindre 59 % af observationerne er 15,5 eller mindre 100 % af observationerne er 20,5 eller mindre Disse tal bruger vi til at afsçtte fire punkter i koordinatsystemet. Det er de 4 prikker. Mellem to af disse punkter er grafen lineçr da observationerne er jçvnt fordelt i hvert af de tre intervaller. Kurvens knçk Ved 10,5 pé den vandrette akse har kurven et knçk. Dette fortçller ikke noget om virkeligheden. Det fortçller kun at vi har valgt at begynde pé et nyt interval her. Eksempel der skal give indsigt i brugen af sumkurve 70 % af obs. er 5 eller mindre (aflçst). 100 % 70 % = 30 % af obs. er stärre end 5. % 50 % af obs. er 3 eller mindre (aflçst). 70 % 50 % = 20 % af obs. er mellem 3 og % 55 % = 10 % er mellem 3,5 og 4,5. 2 % er mellem 3,9 og 4,1. 0,2 % er mellem 3,99 og 4,01. 0 % er prçcis 4. 1 % er ca. 4, hvis vi vedtager at "ca. 4" betyder "mellem 3,95 og 4,05". Median og kvartiler for grupperede observationer PÉ figuren har vi vist hvordan vi aflçser de tre kvartiler. Vi starter pé den lodrette akse ved 25 %, 50 % og 75 %. Vi gér vandret ud til sumkurven og lodret ned pé den vandrette akse. Vi ender i tallene 1, 2 og 3,5. Disse tre tal kaldes kvartilerne fordi de deler observationerne op i fire portioner der hver indeholder 25 % af observationerne. 1 er den nedre kvartil. 2 er medianen. 3,5 er den Ävre kvartil Nogle emner fra deskriptiv statistik Side Karsten Juul

10 BOKSPLOT For grupperede observationer aflçser vi kvartilerne pé sumkurven. For ugrupperede observationer finder vi kvartilerne sédan som det er vist nedenfor. Median for ugrupperede observationer En klasse har haft en präve. De 17 elever fik fälgende point: (1) Vi ordner disse tal efter stärrelse sé tallet til venstre er mindst: (2) Vi ser at det midterste af tallene er 48. Man siger at tallenes median er 48. Antag at der i stedet havde vçret et lige antal tal: (3) Da der er et lige antal tal, er der ikke et tal der stér i midten. I stedet udregner vi gennemsnittet af de to midterste tal: Man siger at tallenes median er 5,5. 5,5. Nedre og Åvre kvartil for ugrupperede observationer I linjen (2) stér 8 tal til venstre for det midterste tal. Vi ser at disse 8 tals median er 27: Man siger at 27 er nedre kvartil for tallene i linjen (1). I linjen (2) stér 8 tal til häjre for det midterste tal. Vi ser at disse 8 tals median er 57. Man siger at 57 er Ävre kvartil for tallene i linjen (1). Ved kvartilerne for nogle tal forstés fälgende tre tal: nedre kvartil, median og Ävre kvartil. Kvartilerne for tallene i linjen (1) er altsé de tre tal 27, 48 og 57. Nogle emner fra deskriptiv statistik Side Karsten Juul

11 Boksplot Figuren nedenfor viser kvartiler samt stärste- og mindstevçrdi for tallene i linjen (1). En sédan figur kaldes et boksplot point Kassen viser hvor den midterste halvdel af tallene ligger. Den vandrette streg i venstre ende af boksplottet viser hvor den fjerdedel af tallene der er mindst, ligger. Den vandrette streg i häjre ende af boksplottet viser hvor den fjerdedel af tallene der er stärst, ligger. Sammenligning af boksplot Boksplot er isçr nyttige nér man vil sammenligne tal fra forskellige steder, f.eks. point fra to eller flere klasser. De to klasser 1a og 1b har haft samme präve hvor hver elev fik et antal point. Figuren viser fordelingen af point i de to klasser. 1a 1b point Af figuren ses: 1a har klaret sig bedre end 1b: BÉde mindstevçrdi, nedre kvartil, median, Ävre kvartil og stärstevçrdi i 1a: 35, 52, 60, 66, 75 er stärre end den tilsvarende stärrelse i 1b: 15, 27, 48, 57, 71. Der gçlder endda at mindstevçrdien i 1a (35) er stärre end nedre kvartil i 1b (27). Det betyder at de mindste 25 % af pointtallene i 1b er mindre end alle pointtal i 1a. Pointtallene ligger mindre spredt i 1a end i 1b: Forskellen pé häjeste og laveste pointtal i 1a: er mindre end i 1b: Forskellen pé Ävre og nedre kvartil i 1a: er mindre end i 1b: Nogle emner fra deskriptiv statistik Side Karsten Juul

Deskriptiv statistik. for C-niveau i hf. 2015 Karsten Juul

Deskriptiv statistik. for C-niveau i hf. 2015 Karsten Juul Deskriptiv statistik for C-niveau i hf 75 50 25 2015 Karsten Juul DESKRIPTIV STATISTIK 1.1 Hvad er deskriptiv statistik?...1 1.2 Hvad er grupperede og ugrupperede data?...1 1.21 Eksempel pä ugrupperede

Læs mere

Statistik. Kvartiler og middeltal defineres forskelligt ved grupperede observationer og ved ikke grupperede observationer.

Statistik. Kvartiler og middeltal defineres forskelligt ved grupperede observationer og ved ikke grupperede observationer. Statistik Formålet... 1 Mindsteværdi... 1 Størsteværdi... 1 Ikke grupperede observationer... 2 Median og kvartiler defineres ved ikke grupperede observationer således:... 2 Middeltal defineres ved ikke

Læs mere

Grupperede observationer et eksempel. (begreber fra MatC genopfriskes og varians og spredning indføres)

Grupperede observationer et eksempel. (begreber fra MatC genopfriskes og varians og spredning indføres) Grupperede observationer et eksempel. (begreber fra MatC genopfriskes og varians og spredning indføres) Til Gribskovløbet 006 gennemførte 118 kvinder 1,4 km distancen. Fordelingen af kvindernes løbstider

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge 2008 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for st og hf. Indhold 1. Hvordan viser en tabel sammenhængen mellem to variable?... 1 2.

Læs mere

Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler

Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler Middelværdi for grupperede observationer... Summeret frekvens og sumkurver... Indekstal... Lektion 9s Side 1 Grupperede observationer Hvis man stiller et spørgsmål,

Læs mere

sammenhänge for gymnasiet og hf 2010 Karsten Juul

sammenhänge for gymnasiet og hf 2010 Karsten Juul LineÄre sammenhänge for gymnasiet og hf y 0,5x 2,5 200 Karsten Juul I dette häfte har jeg gjort meget for at teksten er skrevet sçdan at du nemmere kan fç overblik over reglerne og den sammenhäng der er

Læs mere

brikkerne til regning & matematik statistik preben bernitt

brikkerne til regning & matematik statistik preben bernitt brikkerne til regning & matematik statistik 2+ preben bernitt brikkerne til regning & matematik statistik 2+ 1. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-33-6 2009 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

Bogstavregning. En indledning for stx og hf. 2008 Karsten Juul

Bogstavregning. En indledning for stx og hf. 2008 Karsten Juul Bogstavregning En indledning for stx og hf 2008 Karsten Juul Dette hæfte træner elever i den mest grundlæggende bogstavregning (som omtrent springes over i lærebøger for stx og hf). Når elever har lært

Læs mere

H Å N D B O G M A T E M A T I K 2. U D G A V E

H Å N D B O G M A T E M A T I K 2. U D G A V E H Å N D B O G M A T E M A T I K C 2. U D G A V E ÁÒ ÓÐ Indhold 1 1 Procentregning 3 1.1 Delingsprocent.............................. 3 1.2 Vækstprocent.............................. 4 1.3 Renteformlen..............................

Læs mere

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient N 0,35N 0, 76t 2010 Karsten Juul Til eleven Dette hæfte giver dig mulighed for at arbejde sådan med nogle begreber at der er god mulighed for at der

Læs mere

Median, kvartiler, boksplot og sumkurver

Median, kvartiler, boksplot og sumkurver Median, kvartiler, boksplot og sumkurver Median, kvartil, boksplot og sumkurver... 2 Opgaver... 7 Side 1 Median, kvartil, boksplot og sumkurver Medianen er det midterste af en række tal, der er skrevet

Læs mere

Grupperet materiale kan f.eks. være befolkningsdata eller indkomstfordelinger.

Grupperet materiale kan f.eks. være befolkningsdata eller indkomstfordelinger. Thomas Jensen & Morten Overgård Nielsen At bestemme kvartilsæt Indhold - At finde kvartilsæt i ikke-grupperet datamateriale (link til dokumentet her) - At bestemme kvartilsæt ved hjælp af Excel (link til

Læs mere

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Vi ønskede at planlægge og afprøve et undervisningsforløb, hvor anvendelse af

Læs mere

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9.

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. Den lille hjælper Krogårdskolen Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. klasse Hvordan løses matematik? Positionssystem... 4 Positive tal... 4 Negative tal... 4 Hele tal...

Læs mere

Praktisk Statistik til Mikroøkonomi og Makroøkonomi

Praktisk Statistik til Mikroøkonomi og Makroøkonomi Praktisk Statistik til Mikroøkonomi og Makroøkonomi Til brug sammen med Mikroøkonomi Teori og beskrivelse og Makroøkonomi Teori og beskrivelse LIMEDESIGN Praktisk statistik Formålet med dette appendiks

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt?

Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt? Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt? Projektet drejer sig om at udvikle en metode, til at undersøge om et givet talmateriale med rimelighed kan siges at være normalfordelt.

Læs mere

Integralregning. 1. del. 2006 Karsten Juul. M l

Integralregning. 1. del. 2006 Karsten Juul. M l Integralregning del () M l () 6 Karsten Juul Indhold Stamunktion OplÄg om stamunktion Deinition a stamunktion 6 Kontrol a stamunktion 9 SÄtning om stamunktionerne til en unktion Deinition a ubestemt integral

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Statistik. Ib Michelsen

Statistik. Ib Michelsen Statistik Ib Michelsen Ikast 2007 Forsidebilledet Collage (IM) med hjælp fra Danmarks statistik, Volsted Plantage Jagtkonsortium og Kriminalforsorgen Version 1.0 incl. Sandsynlighed 15-5-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Differential- regning

Differential- regning Differential- regning del () f () m l () 6 Karsten Juul Indhold Tretrinsreglen 59 Formler for differentialkvotienter64 Regneregler for differentialkvotienter67 Differentialkvotient af sammensat funktion7

Læs mere

Mujtaba og Farid Integralregning 06-08-2011

Mujtaba og Farid Integralregning 06-08-2011 Indholdsfortegnelse Integral regning:... 2 Ubestemt integral:... 2 Integrationsprøven:... 3 1) Integration af potensfunktioner:... 3 2) Integration af sum og Differens:... 3 3) Integration ved Multiplikation

Læs mere

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere

sammenhänge 2008 Karsten Juul

sammenhänge 2008 Karsten Juul LineÄre sammenhänge y x 3 3 008 Karsten Juul Dette häfte er en fortsättelse af häftet "VariabelsammenhÄnge, 008". Indhold 8. Hvad er en lineär sammenhäng?... 3 9. Hvordan ser grafen ud for en lineär sammenhäng?...

Læs mere

Differentialligninger

Differentialligninger Differentialligninger for A-niveau i st, udgave SkÄrmbillede fra TI-Nspire 015 Karsten Juul Differentialligninger for A-niveau i st, udgave 1 Hvad er en differentialligning? 1a OplÄg til differentialligninger1

Læs mere

Spilstrategier. 1 Vindermængde og tabermængde

Spilstrategier. 1 Vindermængde og tabermængde Spilstrategier De spiltyper vi skal se på her, er primært spil af følgende type: Spil der spilles af to spillere A og B som skiftes til at trække, A starter, og hvis man ikke kan trække har man tabt. Der

Læs mere

Simulering af stokastiske fænomener med Excel

Simulering af stokastiske fænomener med Excel Simulering af stokastiske fænomener med Excel John Andersen, Læreruddannelsen i Aarhus, VIA Det kan være en ret krævende læreproces at udvikle fornemmelse for mange begreber fra sandsynlighedsregningen

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

Grupperede observationer

Grupperede observationer Grupperede observationer Tallene i den følgende tabel viser antallet af personer på Læsø 1.januar 2012, opdelt i 10-års intervaller. alder antal 0 131 10 181 20 66 30 139 40 251 50 318 60 421 70 246 80

Læs mere