Deskriptiv statistik. for C-niveau i hf Karsten Juul

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deskriptiv statistik. for C-niveau i hf. 2015 Karsten Juul"

Transkript

1 Deskriptiv statistik for C-niveau i hf Karsten Juul

2 DESKRIPTIV STATISTIK 1.1 Hvad er deskriptiv statistik? Hvad er grupperede og ugrupperede data? Eksempel pä ugrupperede data Eksempel pä grupperede data...1 UGRUPPEREDE DATA 2.1 Hvordan udregner vi middeltal for ugrupperede data? Hvordan finder vi medianen for ugrupperede data? Hvordan finder vi kvartilsåttet for ugrupperede data? Hvis der er et midterste tal Hvis der ikke er et midterste tal Hvordan tegner vi et boksplot? Hvordan sammenligner vi boksplot? opgave opgave opgave....3 GRUPPEREDE DATA 3.1 Hvordan tegner vi et histogram? Et grupperet datasåt er en model af virkeligheden der er meget forenklet Hvordan tegner vi en sumkurve? Hvis der er oplyst procent for hvert interval Hvis der er oplyst antal for hvert interval Hvis start-tal og/eller slut-tal mangler Hvordan aflåser vi pä en sumkurve? Hvor mange procent af rçrene er UNDER 3,7 meter? Hvor mange procent af rçrene er OVER 5,5 meter? Hvor mange procent af rçrene er MELLEM 3,7 og 5,5 meter? Hvor mange procent af rçrene er LIG 3,7 meter ELLER DERUNDER? Hvordan finder vi medianen for grupperede data? Hvordan finder vi kvartilsåttet for grupperede data? Nedre kvartil Évre kvartil KvartilsÅt Middeltal for grupperede data när antal (hyppighed) er oplyst Middeltal for grupperede data när procent (frekvens) er oplyst Hvordan grupperer vi data? Hvor brede skal vi gçre intervallerne när vi grupperer data? Sumkurve og lineår sammenhång...9 BESVARELSER SKREVET I NSPIRE Besvarelser skrevet i Nspire Deskriptiv statistik for C-niveau i hf, Ñ 2015 Karsten Juul 1/ Nyeste version af dette håfte kan downloades fra HÅftet mä benyttes i undervisningen hvis låreren med det samme sender en til som oplyser at dette håfte benyttes og oplyser hold, niveau, lårer og skole.

3 1.1 Hvad er deskriptiv statistik? DESKRIPTIV STATISTIK Deskriptiv statistik er metoder til at fä overblik over tal vi har indsamlet. De tal vi har indsamlet, kalder vi data. 1.2 Hvad er grupperede og ugrupperede data? Hvis der er mange forskellige data, sä grupperer vi dem i intervaller Eksempel pä ugrupperede data. Vi har talt antallet af bår i 15 pakker. Antal bår i en pakke: Eksempel pä grupperede data. Vi har vejet 200 frugter: Mellem 100 og 110 gram: 16 frugter Mellem 110 og 120 gram: 68 frugter Mellem 120 og 130 gram: 90 frugter Mellem 130 og 140 gram: 26 frugter UGRUPPEREDE DATA 2.1 Hvordan udregner vi middeltal for ugrupperede data? For grupperede data skal vi gçre noget andet. Se afsnit 3.7 pä side 9. Middeltallet for nogle tal er det vi plejer at kalde gennemsnittet. Vi kan udregne middeltallet ved at lågge tallene sammen og dividere resultatet med antallet af tal. I 7 prçver opnäede en elev fçlgende pointtal: SÄdan udregner vi middeltallet: , Middeltallet for elevens pointtal er 7, Hvordan finder vi medianen for ugrupperede data? For grupperede data skal vi gçre noget helt andet. Se afsnit 3.5 pä side 8. En klasse har haft en prçve. De 17 elever fik fçlgende point: Vi ordner disse tal efter stçrrelse sä tallet til venstre er mindst: Vi ser at det midterste af tallene er 48. Man siger at tallenes median er 48. Antag at der i stedet havde våret et lige antal tal: Da der er et lige antal tal, er der ikke et tal der stär i midten. I stedet udregner vi gennemsnittet af de to midterste tal: 5 6 5,5. 2 Man siger at tallenes median er 5,5. Deskriptiv statistik for C-niveau i hf Side Karsten Juul

4 2.3 Hvordan finder vi kvartilsåttet for ugrupperede data? For grupperede data skal vi gçre noget helt andet. Se afsnit 3.6 pä side Hvis der er et midterste tal: Medianen for tallene til venstre for det midterste tal kalder vi nedre kvartil. Dvs. nedre kvartil er 27. Medianen for tallene til hçjre for det midterste tal kalder vi Çvre kvartil. Dvs. Çvre kvartil er 57. NÄr vi taler om kvartilsåttet for nogle tal, sä mener vi de tre tal nedre kvartil, median og Çvre kvartil, dvs. kvartilsåttet for tallene ovenfor er de tre tal 27, 48, Hvis der ikke er et midterste tal: Medianen for den venstre halvdel af tallene kalder vi nedre kvartil. Dvs. nedre kvartil er 3,5. Medianen for hçjre halvdel af tallene kalder vi Çvre kvartil. Dvs. Çvre kvartil er 7. KvartilsÅttet er de tre tal 3,5, 5,5, 7, Hvordan tegner vi et boksplot? Ved at undersçge datasåttet kan vi se at mindste tal = 15 nedre kvartil = 27 median = 48 Çvre kvartil = 57 stçrste tal = 71 Disse oplysninger har vi vist pä figuren. SÄdan en figur kaldes et boksplot point De to smä lodrette streger i enderne viser at mindste og stçrste tal er 15 og 71. De to lodrette streger i hver ende af rektanglet viser at nedre og Çvre kvartil er 27 og 57. Den lodrette streg inden i rektanglet viser at medianen er 48. Rektanglet anskueliggçr at den midterste halvdel af tallene ligger i intervallet fra 27 til 57. Den vandrette streg til venstre anskueliggçr at den fjerdedel af tallene der er mindst, ligger i intervallet fra 15 til 27. Den vandrette streg til hçjre anskueliggçr at den fjerdedel af tallene der er stçrst, ligger i intervallet fra 57 til 71. Deskriptiv statistik for C-niveau i hf Side Karsten Juul

5 2.5 Hvordan sammenligner vi boksplot? 2.51 Opgave Diagrammet viser hçjdefordelingen for en plante pä to marker A og B. Sammenlign hçjderne pä A og B. Svar Sammenlign stçrrelser Alle dele af diagrammet bortset fra hçjre endepunkt ligger långere mod hçjre pä B, sä hçjderne er altsä overvejende stçrre pä B selv om den stçrste hçjde er pä A. Sammenlign spredning BÄde hele diagrammet og kassen er bredere pä A's diagram end pä B's, sä hçjderne fra A er mere spredt end hçjderne fra B. A B begrundelse resultat begrundelse resultat cm 2.52 Opgave Diagrammet viser fordelingen af tider for to lçbere A og B. Sammenlign tiderne for A og B. Svar Sammenlign stçrrelser Venstre endepunkt for B-diagrammet ligger til hçjre for hçjre endepunkt for A-diagrammet, sä B s mindste tid er stçrre end A s stçrste tid. Sammenlign spredning A-kassen er meget långere end B-kassen, sä midterste halvdel af tiderne er meget mere spredt for A end for B. Hele diagrammet har ca. samme långde for A og B, sä forskellen pä stçrste og mindste tid er ca. den samme for A og B. A B begrundelse resultat begrundelse resultat begrundelse resultat minutter 2.53 Opgave 2012 Diagrammet viser hvordan priserne pä en vare er fordelt i 2012 og i (a) Sammenlign priserne i 2012 og (b) I 2012 betalte en person 53,50 kr. for varen. Hvordan ligger denne pris i forhold til alle 2012-priserne for varen? (c) En person betalte et belçb i den laveste halvdel af den hçjeste halvdel af 2012-priserne. Hvad fortåller dette om stçrrelsen af belçbet. Svar pä (a) Sammenlign stçrrelser Hele 2013-diagrammet ligger til hçjre for venstre halvdel af 2012-diagrammet, sä alle 2013-priserne er over laveste halvdel af 2012-priserne. Hele 2012-diagrammet ligger til venstre for kassen i 2013-diagrammet, sä alle 2012-priserne er lavere end de 75 % hçjeste 2013-priser. Sammenlign spredning Hverken for kassen eller hele diagrammet er långden Åndret våsentligt fra 2012 til 2013, sä der er ikke meget forskel pä hvor spredt priserne er i 2012 og Svar pä (b) 53,50 ligger pä diagrammets venstre linjestykke, dvs. 53,50 kr. er i den nederste fjerdedel af 2012-priserne. begrundelse resultat begrundelse resultat Svar pä (c) NÄr et belçb er i den laveste halvdel af den hçjeste halvdel, er det i hçjre del af kassen, dvs. mellem 56,00 kr. og 57,00 kr. begrundelse resultat begrundelse resultat begrundelse resultat kr. Deskriptiv statistik for C-niveau i hf Side Karsten Juul

6 3.1 Hvordan tegner vi et histogram? GRUPPEREDE DATA Tabellen viser fordelingen af nogle frugters vågt. VÅgt i gram Procent Histogrammet til hçjre viser oplysningerne i tabellen. Rektanglet over intervallet har hçjden hçjden 8 %. Dette viser at 8 % af frugterne vejer mellem 100 og 110 gram. BemÅrk: Denne mäde at tegne et histogram pä kan kun bruges fordi intervallerne , osv. er lige lange. Du skal kun kende denne mäde. Advarsel: Den vandrette akse skal tegnes som en sådvanlig tallinje. % gram RIGTIGT: FORKERT: FORKERT: 3.2 Et grupperet datasåt er en model af virkeligheden der er meget forenklet. Ovenfor har vi set pä fçlgende grupperede datasåt: VÅgt i gram Procent Da dette datasåt er grupperet, skal vi regne som om de 8 % i fçrste interval er helt jåvnt fordelt i dette interval de 34 % er helt jåvnt fordelt i andet interval osv. Dette betyder bl.a. et vi f.eks. skal regne som om 0 % af dataene er pråcis lig 110. Dette er ikke i modstrid med virkeligheden, for när vi siger at noget vejer 110 g, mener vi ca. 110 g. Hvis vi hermed mener mellem 109 g og 111 g, sä er der ifçlge tabellen 4,2 % der vejer ca. 110 g. Til eksamen plejer man ikke at spçrge om sädan noget. Der gålder altsä: Den procentdel af dataene der er 110 eller mindre, er lig den procentdel der er mindre end 110. Det giver ingen mening at spçrge om 110 er talt med i intervallet eller i intervallet Dette spçrgsmäl giver mening i en opgav hvor du selv skal gruppere nogle data. Se afsnit 4.1 side 8. Deskriptiv statistik for C-niveau i hf Side Karsten Juul

7 3.3 Hvordan tegner vi en sumkurve? 3.31 Hvis der er oplyst procent for hvert interval. For at tegne en sumkurve, udregner vi kumulerede frekvenser. Vi har skrevet dem i tabellen, og vi har udregnet dem sädan: 8% 34% 42%, 8% 34% 45% 87%, osv. VÅgt i gram Frekvens 8 % 34 % 45 % 13 % Kumuleret frekvens 8 % 42 % 87 % 100 % I andet interval stär 42 %. Det betyder at i de to fçrste intervaller er der 42 % af dataene, dvs. 42 % af dataene er under 120. Sumkurven skal bruges til at aflåse hvor mange procent af dataene der er mindre end et tal. For at tegne sumkurven gçr vi sädan: 0 % er mindre end 100, sä ved x 100 afsåtter vi et punkt ud for 0 % pä y-aksen. 8 % er mindre end 110, sä ved x 110 afsåtter vi et punkt ud for 8 % pä y-aksen. 42 % er mindre end 120, sä ved x 120 afsåtter vi et punkt ud for 42 % pä y-aksen. Osv. Da dataene er jåvnt fordelt i hvert interval, skal vi forbinde punkterne med rette linjestykker. (Se evt. begrundelsen for dette i afsnit 5 pä side 9) Hvis der er oplyst antal for hvert interval. I tabellen stär antal i stedet for procent. SÄ mä vi omregne til procent for at kunne tegne sumkurven. LÅngde (m) 0, Antal rçr I tabellen nedenfor lågger vi sammen fçr vi omregner til procent. Det er for at undgä mellemfacitter med mange cifre. Antal data er Tallene i 3. råkke udregner vi sädan: , , osv. Tallene i 4. råkke udregner vi sädan: 34 0, , 92 0, , osv LÅngde i meter 0, Hyppighed Kumuleret hyppighed Kumuleret frekvens 12,1 % 32,6 % 64,9 % 90,4 % 100,0 % 3.33 Hvis start-tal og/eller slut-tal mangler. LÅngde (m) Hyppighed I denne tabel mangler start-tal og slut-tal. SÄ skal vi kun tegne kurven i de andre intervaller. Kurven bestär altsä af tre linjestykker. SpÇrgsmÄlene i opgaven vil kunne besvares ved hjålp af den del af kurven vi har tegnet. % Et intervals frekvens, er den procentdel af dataene som intervallet indeholder. Ordet kumuleret betyder ophobet. gram I tabellen kan vi skrive hyppighed i stedet for antal rçr. Det har vi gjort i tabellen nedenfor. Deskriptiv statistik for C-niveau i hf Side Karsten Juul

8 3.4 Hvordan aflåser vi pä en sumkurve? Figuren viser sumkurven for rçrene fra tabellen pä foregäende side. % 92% 55% 3,7 m 5,5 m m 3.41 Hvor mange procent af rçrene er UNDER 3,7 meter? Svar: Som vist pä figuren aflåser vi at 55% af rçrene er under 3,7 meter Hvor mange procent af rçrene er OVER 5,5 meter? Svar: Som vist pä figuren aflåser vi at 92 % af rçrene er under 5,5 meter. Da 100% 92% 8%, er 8% af rçrene over 5,5 meter Hvor mange procent af rçrene er MELLEM 3,7 og 5,5 meter? Svar: Fra de 92 % der er under 5,5 meter, skal fraregnes de 55 % der er under 3,7 meter. Da 92% 55% 37%, er 37% af rçrene mellem 3,7 og 5,5 meter Hvor mange procent af rçrene er LIG 3,7 meter ELLER DERUNDER? Svar: Det er samme spçrgsmäl som spçrgsmälet 3.41 ovenfor da 0 % af rçrene er pråcis lig 3,70000 meter. Det at der pä sumkurven er 0 % der er lig 3,7 meter, er ikke i modstrid med at nogle af rçrene er mält til 3,7 meter (se 3.2). Deskriptiv statistik for C-niveau i hf Side Karsten Juul

9 3.5 Hvordan finder vi medianen for grupperede data? For ugrupperede data skal vi gçre noget helt andet. Se afsnit 2.2 pä side 1. For at finde medianen skal vi bruge sumkurven när det er grupperede data. Vi starter i 50 % pä y-aksen, gär vandret hen til sumkurven, gär lodret ned pä x-aksen, og aflåser x-vårdien. Denne x-vårdi er medianen. At et tal er median, betyder altsä at 50 % af dataene er mindre end dette tal og 50 % af dataene er stçrre end dette tal. PÄ figuren er medianen Hvordan finder vi kvartilsåttet for grupperede data? For ugrupperede data skal vi gçre noget helt andet. Se afsnit 2.3 pä side 2. For at finde kvartilsåttet skal vi bruge sumkurven när det er grupperede data Nedre kvartil. Vi starter i 25 % pä y-aksen, gär vandret hen til sumkurven, gär lodret ned pä x-aksen, og aflåser x-vårdien. Denne x-vårdi er nedre kvartil. At et tal er nedre kvartil, betyder altsä at 25 % af dataene er mindre end dette tal og 75 % af dataene er stçrre end dette tal. PÄ figuren er nedre kvartil 33, Évre kvartil. Vi starter i 75 % pä y-aksen, gär vandret hen til sumkurven, gär lodret ned pä x-aksen, og aflåser x-vårdien. Denne x-vårdi er Çvre kvartil. At et tal er Çvre kvartil, betyder altsä at 75 % af dataene er mindre end dette tal og 25 % af dataene er stçrre end dette tal. PÄ figuren er Çvre kvartil KvartilsÅt. 50% 10% Dette har du brug for at vide när du har fundet medianen og skal svare pä hvad dette tal fortéller. I dit svar skal du i stedet for data skrive det ord der stär i opgaven, f.eks. léngde, og i stedet for dette tal skal du skrive det tal du har fundet, f.eks % 50% 25% 10% NÄr vi taler om kvartilsåttet for nogle tal, sä mener vi de tre tal nedre kvartil, median, Çvre kvartil, dvs. kvartilsåttet er de tre tal 33,5, 43, , Dette har du brug for at vide när du har fundet nedre kvartil og skal svare pä hvad dette tal fortéller. I dit svar skal du i stedet for data skrive det ord der stär i opgaven, f.eks. léngde, og i stedet for dette tal skal du skrive det tal du har fundet, f.eks. 33,5. Dette har du brug for at vide när du har fundet Çvre kvartil og skal svare pä hvad dette tal fortéller. I dit svar skal du i stedet for data skrive det ord der stär i opgaven, f.eks. léngde, og i stedet for dette tal skal du skrive det tal du har fundet, f.eks Deskriptiv statistik for C-niveau i hf Side Karsten Juul

10 3.7 Middeltal for grupperede data när antal (hyppighed) er oplyst Vi vil udregne middeltallet for fçlgende grupperede datasåt: LÅngde i meter 0, Antal rçr For at udregne middeltallet forestiller vi os at de 34 tal i fçrste interval alle er lig tallet i midten af dette interval, de 58 tal i andet interval alle er lig tallet i midten af dette interval, osv. Dette Åndrer ikke middeltallet da tallene er jåvnt fordelt i hvert interval. 0, Tallet i midten af intervallet udregner vi sädan: 1, 25, 2, 5 2 2, osv. Tal i midten af intervallet 1,25 2,5 3,5 4,5 6,5 Hyppighed Antal data er Middeltallet udregnes sädan: 1, ,5 58 3,5 91 4,5 72 6,5 27 3,56560 Middeltal for rçrs långde er 3,57cm. 282 Det er nemmere at gange med 27 end 27 gange at skrive 6, Middeltal for grupperede data när procent (frekvens) er oplyst Vi vil udregne middeltallet for fçlgende grupperede datasåt: LÅngde i meter 0, Frekvens 12 % 18 % 35 % 25 % 10 % For at udregne middeltallet forestiller vi os at de 12 % i fçrste interval alle er lig tallet i midten af dette interval, de 18 % i andet interval alle er lig tallet i midten af dette interval, osv. Dette Åndrer ikke middeltallet da tallene er jåvnt fordelt i hvert interval. 0, Tallet i midten af intervallet udregner vi sädan: 1, 25, 2, 5 2 2, osv. Tal i midten af intervallet 1,25 2,5 3,5 4,5 6,5 Frekvens 12 % 18 % 35 % 25 % 10 % Middeltallet udregnes sädan: 1, ,5 18 3,5 35 4,5 25 6, Hvordan grupperer vi data? Vi har modtaget et datasåt pä 60 tal (enhed er mm): ,6 Middeltal for rçrs långde er 3,6cm. For at fä overblik over disse tal vil vi gruppere dem i fçlgende intervaller: I rammen har vi skrevet disse intervaller under hinanden. FÇrste tal i datasåttet er 63. Derfor såtter vi en streg ud for Andet tal i datasåttet er 71. Derfor såtter vi en streg ud for Osv. Et tal i datasåttet der er lig et af intervalendepunkterne, tåller vi med i intervallet til venstre for tallet. Dette er ikke eneste mäde at gçre det pä, men der er tradition for at bruge denne mäde i det danske hf. Efter at vi har foretaget denne optålling, kan vi opskrive det grupperede datasåt: LÅngde i mm Antal Deskriptiv statistik for C-niveau i hf Side Karsten Juul

11 4.2 Hvor brede skal vi gçre intervallerne när vi grupperer data? PÄ computer kan vi nemt Åndre intervallernes bredde og se hvordan histogrammet Åndres. Histogrammerne viser tre forskellige grupperinger af samme data. PÄ y-aksen stär antal. Venstre figur: For lille intervalbredde. FÄ data i hvert interval fär hçjde til at svinge tilfåldigt. Midterste figur: Intervallernes bredde er passende. Nederste figur: For stor intervalbredde. UnÇdig forenklet beskrivelse af hvordan data er fordelt. 5 Sumkurve og lineår sammenhång. Histogrammet viser et grupperet datasåt: Intervallet deler vi op i 10 lige store dele (se figur). Hver af disse smä intervaller mä indeholde en tiendedel af hele intervallets observationer, dvs. de indeholder 20% 40% 30% hver 3 % af samtlige observationer. ( x, y) er et punkt pä sumkurven, dvs. y er den procentdel af observationerne der har stçrrelse x eller derunder. Af histogrammet ovenfor ser vi: NÄr x 20 er y 0,20 0,40 0, 60 NÄr x 21 er y 0,60 0,03 0, 63 NÄr x 22 er y 0,63 0,03 0, 66 Hver gang x bliver 1 stçrre, vil y blive 0,03 enheder stçrre, sä y vokser lineårt i intervallet fra x 20 til x 30. Derfor er grafen en ret linje i dette interval, og ligningen er y 0, 03x b. Vi udregner b : NÄr x 20 er y 0, 60 sä 0,60 0,03 20 b. Heraf ser vi at b 0, sä ligningen er y 0, 03x. For de fire intervaller er ligningerne: 0-10: y 0, 02x 10-20: y 0,04x 0, : y 0, 03x 30-40: y 0,01x 0, 6 Hvor mange procent af observationerne har stçrrelse 27 eller derunder? Vi ser at vi skal bruge ligningen fra tredje interval: y 0, ,81 dvs. 81 % af observationerne er 27 eller derunder. 10 % Hvor stor er nedre kvartil? Vi skal gä ud fra 25 % pä y-aksen. Vi ser at vi skal bruge ligningen fra andet interval: 0,25 0,04x 0,2. Vi lçser denne ligning mht. x og fär 11,25, dvs. nedre kvartil er 11,25. % Sumkurve Histogram Deskriptiv statistik for C-niveau i hf Side Karsten Juul

12 BESVARELSER SKREVET I NSPIRE 6.1 Opgave. MÄlt i cm har nogle planter fçlgende hçjder: 57, 59, 62, 63, 71, 73, 76, 80, 80, 81, 84, 89, 91. Bestem median og middeltal for disse hçjder. Besvarelse 1 Besvarelse 2 Skal ikke kunnes, men er en god kontrol. 6.2 Opgave. MÄlt i cm har nogle planter fçlgende hçjder: 91, 89, 59, 76, 73, 81, 57, 71, 62, 84, 80, 63, 80. Bestem kvartilsåttet for fordelingen af planternes hçjder. Besvarelse 1 Du skal ikke forklare hvordan du har fäet sorteret tallene. Du kan fä Nspire til at sortere tallene: MarkÑr sçjlen nedefra og op, hçjreklik i markering, vélg SortÑr efter, osv. Besvarelse 2 Skal ikke kunnes, men er en god kontrol. Deskriptiv statistik for C-niveau i hf Side Karsten Juul

13 6.3 Opgave. MÄlt i cm har nogle planter fçlgende hçjder: 57, 59, 62, 63, 71, 73, 76, 80, 80, 81, 84, 89, 91. Tegn et boksplot for fordelingen af planternes hçjder. Besvarelse 1. PlantehÇjder i cm I stedet for at tegne pä millimeterpapir, kan du tegne i et koordinatsystem pä Nspire. Start med at afsétte punkter med x-koordinater 57, 62,5, 76, 82,5, 91. Disse punkter skal have ens y-koordinater. SÄ kan du tegne resten som skitse. Du kan ogsä fä Nspire til at tegne boksplottet (se nedenfor), men sä tréner du ikke den metode som du er nçdt til at kende. Besvarelse 2 Skal ikke kunnes. Hvis tallene i en opgave ikke er i stçrrelsesorden, sä skal du blot taste dem i den orden de stär i. Opgave 6.4 Nogle planters hçjder mält i cm kan beskrives ved fçlgende: Mindste Nedre kvartil Median Évre kvartil StÇrste HÇjde i cm: 57 62, ,5 91 Tegn et boksplot for fordelingen af planternes hçjder. Besvarelse Du mä gerne selv tegne boksplottet. For at fä Nspire til at tegne som du har beskrevet, skal du gçre som i 6.3 besvarelse 2 bortset fra at du skal taste tallene 57, 62,5, 76, 76, 76, 82,5, 91, hvor median er tastet tre gange. Deskriptiv statistik for C-niveau i hf Side Karsten Juul

14 Opgave 6.5 Figuren pä bilaget viser et boksplot for fordelingen af nogle planters hçjder mält cm. Bestem kvartilsåttet for fordelingen af planternes hçjder. Besvarelse BILAG : PlantehÇjder i cm Opgave 6.6 BILAG: Boksplottet pä bilaget viser hçjder i cm for 13 planter af type A. MÄlt i cm har 14 planter af type B fçlgende hçjder: 56, 57, 60, 62, 65, 69, 72, 72, 72, 73, 75, 75, 78, 81. Tegn et boksplot for hçjderne af planterne af type B, og sammenlign ved hjålp af boksplottene fordelingen af hçjderne af planterne af type A med fordelingen af hçjderne af planterne af type B. A Besvarelse PlantehÇjder i cm B A PlantehÇjder i cm PÄ side 3 er der flere eksempler pä sammenligning af boksplot. BemÉrkning. (Skal ikke kunnes). Du kan fä Nspire til at tegne de to boksplot. Klik under x-akse, vélg b- sçjlen, hçjreklik under x-akse og vélg TilfÇj x-variabel, og vélg a- sçjlen. VÉlg i vérktçjsmemuen Diagramtyper/Boksplot. Deskriptiv statistik for C-niveau i hf Side Karsten Juul

15 Opgave 6. 7 Figuren pä bilaget viser et boksplot for fordelingen af nogle planters hçjder mält cm. En plante kan sålges när dens hçjde er 80 cm eller mere. Kommentár dette ud fra de oplysninger boksplottet giver. BILAG: Besvarelse PlantehÇjder i cm En plante kan sålges hvis dens hçjde er 80 cm eller mere. PÄ boksplottet ser vi at 80 ligger mellem median (ved lodret streg inde i kasse) og Çvre kvartil (ved hçjre kant af kasse), sä det er mellem 50 % og 25 % der er 80 cm eller derover. Mellem 50 % og 25 % af planterne kan sålges. Nederst pä side 3 er der flere eksempler pä kommentarer af denne type. Opgave 6.8 NedenstÄende tabel viser fordelingen af vågtene af nogle sten. VÅgt (g) Frekvens 9% 28% 20% 11% 32% a) Tegn en sumkurve for fordelingen. De sten der vejer mere end 94g skal males. b) Hvor mage procent af stenene skal males? Besvarelse Hvis der er oplyst hyppighed (dvs. antal) i stedet for procent, sä skal du udregne de kumulerede frekvenser med den metode der stär i afsnit Vi kan fä Nspire til at udregne de kumulerede frekvenser: Klik i tom sçjle, vélg Data/Liste operationer/kumuleret sum og skriv navnet pä sçjlen der indeholder frekvenserne. I stedet for at tegne sumkurven med Nspire, mä du gerne tegne den pä millimeterpapir og skrive aflésninger herpä som vist side 5-7. Ofte skal du ikke selv tegne sumkurven. SÄ skal du pä det udleverede bilag skrive aflésninger som vist side 6-7. I stedet for at tegne sumkurvens knékpunkter Ñt ad gangen, kan man i vérktçjsmenuen vélge Grafindtastning/Punktplot og angive to sçjler hvor man har tastet x-koordinater og y-koordinater. Hvis der spçrges om hvor mange procent der vejer mellem 75 g og 85 g, sä skal du pä kurven afsétte punkter med x-koordinater 75 og 85, og trékke mindste y-koordinat fra stçrste. Hvis der spçrges om hvor tunge de 20 % tungeste sten er, sä skal du pä kurven afsétte et punkt med y-koordinat 80. x-koordinaten er den laveste végt blandt de 20 % tungeste. Hvis der spçrges om kvartilséttet, sä skal du pä kurven afsétte punkter med y-koordinater 25, 50 og 75. x-koordinaterne er kvartilséttet. Se side 7. Deskriptiv statistik for C-niveau i hf Side Karsten Juul

16 Opgave 6.9 NedenstÄende tabel viser fordelingen af vågtene af nogle sten. VÅgt (g) Frekvens 9% 28% 20% 11% 32% Tegn et histogram for denne fordeling. Besvarelse Du behçver ikke bruge Nspire til at tegne histogrammet. I stedet kan du tegne histogrammet pä millimeterpapir som vist i afsnit 3.1. Du mä gerne tegne histogrammet i Nspire i et sédvanligt koordinatsystem. Metoden nedenfor er hurtigere när man har lért den. Her kan stä hyppighed (antal) i stedet for frekvens, men sä skal du blot kalde sçjlen dette i stedet for frekvens_i_procent. NÄr du har tastet de to sçjler, sä klik under x-akse og vélg variablen végt_i_gram. HÇjreklik til venstre for y-akse, vélg TilfÇj y-vérdiliste og vélg frekv_i_procent. VÉlg i vérktçjsmenuen Diagramegenskaber/Egenskaber for histogram/sçjleindstillinger/lige store intervaller og tast Bredde som 10 og SÇjlestart som 60,01. Deskriptiv statistik for C-niveau i hf Side Karsten Juul

17 Opgave 6.10 NedenstÄende tabel viser fordelingen af vågtene af nogle sten. VÅgt (g) Antal Bestem de kumulerede frekvenser. Besvarelse Du mä gerne besvare denne opgave uden at bruge regneark. Se afsnit Vi taster punktum efter 100 for at fä facitter som kommatal. ADVARSEL: Ved venstre endepunkt af fçrste interval skal der stä 0 %. Deskriptiv statistik for C-niveau i hf Side Karsten Juul

18

19

20 Stikordsregister B boksplot, aflås...2, 3, 12, 13 boksplot, sammenlign...3, 12 boksplot, tegn...2, 11, 12 D data...1 deskriptiv statistik...1 F frekvens...5 G grupperede data...1, 4 gruppering af data...8 H histogram...4, 8, 9, 14 hyppighed...5 I intervallers bredde...8 intervallers endepunkter...8 intervals frekvens...5 K kumuleret frekvens...5, 13, 15 kumuleret hyppighed...5 kvartilsåt for grupperede data...7, 13 kvartilsåt for ugrupperede data...2, 12 M median for grupperede data... 7 median for ugrupperede data...1, 10, 11, 12 middeltal for grupperede data... 8 middeltal for ugrupperede data...1, 10 mindste tal N nedre kvartil for grupperede data... 7 nedre kvartil for ugrupperede data...2, 10, 11, 12 S stçrste tal sumkurve og lineår sammenhång... 9 sumkurve, aflås...6, 7, 13 sumkurve, tegn när antal oplyst... 5 sumkurve, tegn när procent oplyst...5, 13 U ugrupperede data... 1 Ä Çvre kvartil for grupperede data... 7 Çvre kvartil for ugrupperede data...2, 10, 11, 12

Grupperede observationer et eksempel. (begreber fra MatC genopfriskes og varians og spredning indføres)

Grupperede observationer et eksempel. (begreber fra MatC genopfriskes og varians og spredning indføres) Grupperede observationer et eksempel. (begreber fra MatC genopfriskes og varians og spredning indføres) Til Gribskovløbet 006 gennemførte 118 kvinder 1,4 km distancen. Fordelingen af kvindernes løbstider

Læs mere

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9.

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. Den lille hjælper Krogårdskolen Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. klasse Hvordan løses matematik? Positionssystem... 4 Positive tal... 4 Negative tal... 4 Hele tal...

Læs mere

Differentialligninger

Differentialligninger Differentialligninger for A-niveau i st, udgave SkÄrmbillede fra TI-Nspire 015 Karsten Juul Differentialligninger for A-niveau i st, udgave 1 Hvad er en differentialligning? 1a OplÄg til differentialligninger1

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard www.matematiksider.dk 3 1. Grupperede observationer I statistik beskæftiger man sig med indsamling, bearbejdelse og

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard, 2009. Billeder: Forside: istock.com/3pod Side 19: istock.com/cimmerian Side 25: istock.com/mihneasim Desuden egne fotos

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Differential- regning

Differential- regning Differential- regning del () f () m l () 6 Karsten Juul Indhold Tretrinsreglen 59 Formler for differentialkvotienter64 Regneregler for differentialkvotienter67 Differentialkvotient af sammensat funktion7

Læs mere

I. Deskriptiv analyse af kroppens proportioner

I. Deskriptiv analyse af kroppens proportioner Projektet er delt i to, og man kan vælge kun at gennemføre den ene del. Man kan vælge selv at frembringe data, fx gennem et samarbejde med idræt eller biologi, eller man kan anvende de foreliggende data,

Læs mere

Grupperet materiale kan f.eks. være befolkningsdata eller indkomstfordelinger.

Grupperet materiale kan f.eks. være befolkningsdata eller indkomstfordelinger. Thomas Jensen & Morten Overgård Nielsen At bestemme kvartilsæt Indhold - At finde kvartilsæt i ikke-grupperet datamateriale (link til dokumentet her) - At bestemme kvartilsæt ved hjælp af Excel (link til

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Statistiknoter til TI-Nspire CAS version 3.1 Bjørn Felsager Revideret November 2011 329 Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Chi-i-anden-testen

Læs mere

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Vi ønskede at planlægge og afprøve et undervisningsforløb, hvor anvendelse af

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri Tip til. runde af - Geometri, Kirsten Rosenkilde. Tip til. runde af Geometri Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man løser geometriopgaver. et er ikke en særlig teoretisk indføring,

Læs mere

Et CAS program til Word.

Et CAS program til Word. Et CAS program til Word. 1 WordMat WordMat er et CAS-program (computer algebra system) som man kan downloade gratis fra hjemmesiden www.eduap.com/wordmat/. Programmet fungerer kun i Word 2007 og 2010.

Læs mere

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS Software version 2.1 introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS introduktion og eksempler Copyright 2010 by Texas Instruments Denne PDF-fil er gratis og må frit bruges til undervisningsformål.

Læs mere

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

Mellem stjerner og planeter

Mellem stjerner og planeter Mellem stjerner og planeter Et undervisningmateriale for gymnasieklasser om begrebet parallakse og statistik. Titelbladet fra Tycho Brahes bog De Nova Stella, udgivet i 1573. Oversat fra latin står der

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse.

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse. Opdateret 28. maj 2014. MD Ofte brugte kommandoer i Geogebra. Generelle Punktet navngives A Geogebra navngiver punktet Funktionen navngives f Funktionen navngives af Geogebra Punktet på grafen for f med

Læs mere

Bevægelse i to dimensioner

Bevægelse i to dimensioner Side af 7 Bevægelse i to dimensioner Når man beskriver bevægelse i to dimensioner, som funktion af tiden, ser man bevægelsen som var den i et almindeligt koordinatsystem (med x- og y-akse). Ud fra dette

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien undersøgelser,

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Tivoli A/S er et børsnoteret selskab. Det betyder, at Københavns Fondsbørs styrer køb og salg af. Tivolis sæson i 2010. Tivoli-tal

Tivoli A/S er et børsnoteret selskab. Det betyder, at Københavns Fondsbørs styrer køb og salg af. Tivolis sæson i 2010. Tivoli-tal Tivoli-tal Tivoli er grundlagt som et aktieselskab. Det vil sige, at Tivoli har mange ejere, der hver har skudt penge ind i virksomheden og som derfor har ret til at få del i overskuddet, og til at være

Læs mere

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer Notecentralen Mekanik - Indledende niveau - Uden differentialregning Ole Trinhammer. udgave af første 3 kapitler af Amtrup og Trinhammer Obligatorisk Fysik, Gyldendal Indhold Forord 1 Gode råd til eleven

Læs mere