>> Analyse af et rektangels dimensioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ">> Analyse af et rektangels dimensioner"

Transkript

1 >> Analyse af et rektangels dimensioner Kommensurabilitet Tag et stykke kvadreret papir og klip ud langs stregerne et rektangel så nogenlunde stort og tilfældigt. Nu vil vi finde forholdet mellem længde og bredde. Det er allerede klart, at dette forhold kan skrives som en uforkortelig brøk af typen a/b. Vi har jo ikke valgt et gyldent rektangel for irrationale tal kan ikke tegnes ind på kvadreret papir. Hvordan finder vi det modul, den længdeenhed, der går op i begge sider? Vi bruger hvirvlende kvadrater. A: Vi har en tegne-algoritme, hvor vi indtegner de størst mulige kvadrater. Vi starter fra den ene side, ligesom ved det gyldne rektangel og Martin Gardners figur med de hvirvlende kvadrater. Indtegn det størst mulige kvadrat. Der efterlades et nyt rektangel. Indtegn her det størst mulige kvadrat (nabo til foregående). Gentag foregående operation - indtil hele arealet er brugt. På kvadreret papir går konstruktionen hurtigt op. Skravér det allersidste kvadrat. Dette er så det eftersøgte modul, der går op i både længde og bredde. Tæller vi baglæns finder vi sidelængderne a og b, og disse små hele tal er vort facit. Brøken a/b er uforkortelig, de to sider i rektanglet var kommensurable og oprindeligt havde vi et a:b rektangel. B: En tilsvarende situation opstår hvis vi tilfældigt vælger to store positive tal og spørger: hvad er største fælles divisor? Her har vi den klassiske metode Euklids algoritme, der gammeldags sagt måler det store tal op i termer af det lille, - og fortsætter med dette indtil intet er til rest. - Også den største fælles divisor, d = sfd(m,n), kan opfattes som et modul, der deler de to givne størrelser op. Hvis vi skriver tallene op som en brøk kan der deles med modulet både i tæller og nævner, og vi får en uforkortelig brøk m / n = (d a) / ( d b ) = a / b Tager vi det største tal øverst, så er tælleren størst og brøken er større end én. Lige som tallet phi, men denne gang har vi altså et rationalt tal, skrevet som uforkortelig brøk. C: Præcis det samme kan vi opnå ved at udtrykke m/n som en kædebrøk. Det bliver denne gang en endelig kædebrøk, med først den hele del, så de følgende partial nævnere. De er små, hele tal, f.eks. m / n = [ int( m/n ), p, q, r, s, t ] Processen at finde partial-nævnerne er nem på lommeregneren, men ikke nem at beskrive i ord. Bagefter skal man så opstille et skema a la Wallis og beregne konvergenterne, de approksimerende brøker. Og den sidste af disse er så a/b eller den forkortede udgave af brøken m/n. Det ønskede facit. Side 12.

2 D: Naturligvis kan vi også forkorte brøken ved forsøgsvist at gætte en faktor i tæller og nævner. Opdeling i primfaktorer er en mere systematisk metode, der også fører til en uforkortelig brøk. Ser vi bort fra den sidste metode D så foregik der hver gang præcist det samme. Metoderne Hvirvlende kvadrater Euklids algoritme Kædebrøksudvikling er præcis den samme analyse i forskellig forklædning. Vi afslører hermed at to størrelser har et fælles modul: de er kommensurable. Vi bliver en del overraskede, hvis metoderne ikke fører til et endeligt resultat. Så er størrelserne inkommensurable, og vi får brug for irrationale tal eller andre tricks for at beskrive forholdene. Det var en sådan krise, der ramte pythagoræerne. De troede, at alt var tal - men opdagede så at de kendte tal ikke slog til i geometrien. Penrose fliser og brolægning Tegn et pentagram og klip to spidser af. De kan klistres sammen til Penrose-flisen kaldet dragen. Løber vi rundt i denne flise fra den største vinkel, der er 144 grader, så er sidelængderne én, phi, phi og én. De øvrige tre vinkler er 72 i dragen, og nu kommer pilen, den anden Penrose-flise. Klip pentagrammets spidser fra og tegn på den nye pentagon to korder, fra samme hjørne. Du kan bruge en afklippet spids til at tegne efter, for pentagonens sidelængde er én, mens kordernes længde er phi. Klip to stumpe trekanter ud af pentagonen og sæt dem sammen til pilen (en ikke konveks firkant ). Pilen og dragen kan sættes sammen til en gylden rhombe med de ydre sidelængder phi, og vinklerne 72 og 144. Find halerne! Inde i rhomben støder dragens d-hale ind i pilens p-hale. Nu forbyder vi dette og kopierer figurerne. Så kan de pusles sammen og dække planen, uden at d-hale møder p-hale. Fantastisk! Vi får en smuk ikke-periodisk brolægning. [figur på følgende side]. Side 13.

3 >> Januar 1977-nummeret af det amerikanske tidsskrift Scientific American havde en Penrose-brolægning på forsiden, en smuk ikke-periodisk dækning af planen. Linearkombinationer Tidligere så vi på tallene a og b i det kvadratiske legeme baseret på sqr5. Vi lærte at danne reciprok-værdien af en sådant tal vhja. dets norm og dets koordinater (a1, a2) eller (b1, b2). - I dette afsnit får symbolerne lille a og b endnu en gang en ny betydning, - nu er bogstaverne igen almindelige koefficienter, sml. førstegradsligningen f(x) = a x + b Dog i det følgende afsnit er lille a og b rationale koefficienter i vilkårlige tal af typen s = a phi + b t = c phi + d a, b, c, d fra Q Tallene er de såkaldte linearkombinationer af phi og vores sædvanlige enhed 1 (éen). Disse kombinerede størrelser viser sig at danne et lukket område overfor de sædvanlig fire regningarter. Vi kan lægge sammen og trække fra uden at forlade området, helt elementært ved at regne på de relevante koefficienter. Men vi kan også multiplicere to linearkombinationer og igen få en linearkombination. Eksempel: s t = ( 3 phi + 1) ( 2 phi 3) = vi ganger ind = 6 ( phi + 1) 9 phi + 2 phi 3 =... omskriver phi 2 = phi + 3 og trækker sammen Vi kalder kort tallene s og t for linearkombinationer, underforstået linearkombinationer af henholdsvis vor irratinale og vor rationale enhed. Disse tal danner phi-området og vi noterer Man kan addere to linearkombinatiner Man kan subtrahere to linearkombinationer Man kan multiplicere og Man kan dividere Resultatet giver igen en linearkombination, blot med nye rationale koefficienter. Husk at man ikke kan dividere med nul, dvs. ikke dividere med (a,b) = (0,0), linearkombinatinen nul, skrevet 0 = 0 phi + 0. Division. Brøken t/s vil vi udregne i to skridt, først danner vi s reciprok, derefter ganger vi med t. Som model-eksempel vil vi se på s reciprok, udtrykt ved phi-koefficienterne for s = (a,b). Vedrørende s reciprok Med tallet s = a phi + b og hjælpetallet k = sq(a) + a b + sq(b) fås 1/s = a / k phi + (a+b) / k Det er en højst mærkelig reciprokregel, men den følger af vore regneregler inde i det kvadratiske tallegeme baseret på kvadratrod 5; [ Resultatet udledes ved at regne i K(sqr5), se side 7 ]. Vi kan få brug for reciprokværdierne i opgaver med kvotientrækker. Og ved reducering af udtryk. Side 14.

4 Phi-potenserne - igen Tidligere har vi set på kvotientrækken startende med én, og med kvotienten phi. Leddene var i øvrigt linearkombinationer. Nu beregner vi leddene i den reciprokke række, kvotientrækken startende med én og med kvotienten phi reciprok. Vi bruger formlen for s reciprok hver gang og atter ser vi fibonaccitallene komme i brug. [tallet n, ordenstallet n-te, kan udtales således] Tabel. positive potenser negative potenser (phi) 0 0 phi phi + 1 (phi) 0 (phi) 1 1 phi phi 1 (phi) 1 (phi) 2 1 phi phi + 2 (phi) 2 (phi) 3 2 phi phi 3 (phi) 3 (phi) 4 3 phi phi + 5 (phi) 4 (phi) 5 5 phi phi 8 (phi) 5 (phi) 6 8 phi phi + 13 (phi) 6 (phi) 7 13 phi phi 21 (phi) 7 Alle tallene er positive og kan selvfølgeligt fremkaldes på lommeregneren. Tallene til højre er faktisk både positive og numerisk små. De bliver mindre og mindre, idet talfølgen (phi) n går mod nul oppefra, som vi siger: Følgens første led er 1, alle øvrige led ligger inde i intervallet [ 0; 1 ]. Summerer vi potenserne skal vi addere en uendelig mængde af små tal, som hver for sig er udtrykt ved fibonaccital det kan kun de største ånder gøre. Vi dødelige må udføre additionen på en snildere måde, med en kvotientrækkeformel. Kvotientrækkers sum Når en kvotientrække med positive led aftager, så er kvotienten q mindre end én. Og med kvotienten lille q [ nu et reelt tal inde i intervallet [0;1] ] - så findes der to simple formler for rækkens sum s1 = 1 / ( 1 q ) første led er 1 s2 = p / ( 1 q ) første led er p [et positivt, reelt tal] Vi skal bruge kvotientrækker i forbindelse med figuren på næste side: de hvirvlende kvadrater i det gyldne rektangel. Først udfører vi en beregning på phi-potenserne: Opgave: Et lille eksempel på en kvotient kunne være tallet phi reciprok, altså q = (phi 1). Find summen af 1 plus alle de reciprokke potenser i den foranstående tabel. Rækken kan skrives 1 + q + q 2 + q 3 + q 4 + og har summen = 1 / ( 1 phi 1 ) = 1 / ( 2 phi ) Vi sætter nævneren s = 1 phi + 2 hvor (a,b) = ( 1, 2) og finder s reciprok eller 1/s ved hjælp af hjælpestørrelsen k = sq(a) + a b + sq(b) = = 1 [heldigt] og formlen 1/s = a / k phi + (a+b) / k = +1 phi + 1 = phi + 1 [pænt facit] Fortolkning: Dette tal angiver - sml. figuren næste side - den samlede bredde af alle de hvirvlende kvadrater. Klip dem ud og læg dem på samme grundlinie, side om side. Side 15.

5 Sum af uendelige kvotientrække Det første kvadrat har bredden 1 enhed, det næste er mindre, man skal dividere 1 med phi. Og det næste er endnu mindre, igen skal man dividere med phi. Så summen af grundlinierne er en kvotientrække med første led 1 og kvotienten phi reciprok. [Tegningen viser de hvirvlende kvadrater i det gyldne rektangel før opklipningen. Vi har endnu ikke tegnet kvadraterne lagt i forlængelse af hinanden] Samlet grundlinie for kvadraterne = phi + 1 = 2,1816 Samlet længde af cirkelslagene = pi/2 ( phi + 1 ) = 4,1123 Samlet længde af kvadraternes diagonaler = sqr2 ( phi + 1 ) = 3,7025 Spiralens længde: Hvert kvadrat på denne figur indeholder en kvartcirkel med længden pi/2 gange kvadratets grundlinie. Så summen af alle cirkelslagende er ligesom før summen af en kvotientrække. Første led er pi/2 og kvotienten er som før phi reciprok. Med sumformlen s2 får vi Sammenstykket spirallængde = pi ( phi + 1) / 2 Denne kurve er ikke en logaritmisk spiral; den er i øvrigt heller ikke det, der med et moderne udtryk hedder en desigerkurve, en Beziér-kurve. Den er blot en sammenstykket cirkelslagskurve med en vis længde. Og dermed har vi fundet en eksakt formel, hvor både pi og phi forekommer! Lad os sige, at at kurven starter i hjørnet (0,0) og drejer ind mod forsvindingspunktet fuldstændigt ligesom en logaritmisk spiral ville gøre det. Forsvindingspunktets koordinater? Flere kvotientrækker Lad os se på arealerne af de hvirvlende kvadrater. Tilsammen dækker de det gyldne rektangel med arealet A = højde bredde = 1 phi. Det første kvadrat er enhedskvadratet. Det næste har grundlinien (phi reciprok) og altså arealet phi-i-minus-to-te. Når den lineære dimension af den følgende del skal ganges med en vis faktor, så skal arealet ganges med denne faktor kvadreret. Derfor danner arealerne en kvotientrække med kvotienten q = (phi) 2, som vi omskriver straks til q = 2 phi. Rækkens første led er 1 så vi kan direkte bruge den simple formel Summen s1 = 1 + phi 2 + phi 4 + phi 6 + = 1/( 1 q ) = 1 / ( phi 1 ) Vi vil finde arealsummen efter denne formel, selv om vi allerede har en formodning om dens værdi! Nævneren omskrives ovenfor til s = 1 ( 2 phi ) = phi 1. Nu skal vi danne reciprokværdien af dette tal, der er linearkombination (a,b) = ( 1, 1). Hjælpetallet for dette tal er k = sq(a) + a b + sq(b) = = 1 og den ønskede sum bliver s1 = 1/s = 1/ ( 1) phi + (1 1) / ( 1) = 1 phi + 0 = phi (slet og ret). Side 16.

6 Så summen af de hvirvlende kvadrater i det gyldne rektangel er beregnet til phi, det allerede kendte måltal for hele arealet. Det virker ræsonnabelt, og dermed kontrollerede vi også vor beregning af den reciprokke linearkombination. Kvadraternes diagonaler kan sammensættes til en knækkurve, hvis længde er en passende faktor, sqr2, gange kvadraternes grundlinie. Hvirvlende kvadrater: Kvadraternes arealsum er phi Forsvindingspunktet bliver (xo,yo) = ( (3 phi + 1)/5, ( phi + 3)/5 ) Vi slutter med at se på forsvindingspunktet. Hvad angår xo-koordinaten ser vi på bredden af første kvadrat, plus bredden af 5-te kvadrat, plus bredden af 9-te kvadrat, plus osv. Første led er tallet 1, kvotienten q er phi 4. Så vi skal beregne summen eller tallet 1/s = 1 / (1 phi 4 ). Gys. Gys. Først beregner vi linearkombinationen phi 4 = 3 phi + 5 Derefter beregnes nævneren s = 1 phi 4 = 3 phi 4 = (3, 4). Og dette tal s har hjælpetallet k = sq(a) + a b + sq(b) = = 5 Dermed kan reciprokværdien findes, og summen xo bliver xo = 1/s = 3/( 5) phi + (3 4)/( 5) = 3/5 phi + 1/5 = ( 3 phi + 1) / 5 [facit] Vi fandt dermed første-koordinaten ved at gå ud fra enhedskvadratet. Vedrørende anden-koordinaten kikker vi i det gyldne rektangel på det fjerde kvadrat. Det har højden h = phi 3 = 2 phi 3 og højden fungerer nu som første led i en kvotientrække, der har kvotienten phi 4 ligesom ovenfor. Vi finder altså højden af 4-te kvadrat, plus højden af 8-te, plus 12-te, plus følgende, der markerer op til yo. yo = h + h q + h q 2 + h q 3 + h q 4 + = h / ( 1 q ) = h / s Tallet s reciprok er allerede beregnet ovenfor som xo, så vi finder anden-koordinaten yo = (3 phi + 1) ( 2 phi 3) / 5 = regne, regne = ( 3 phi ) / 5 Tilbageblik. Det har været nogle ret krævende kalkulationer, men for alle fem eksempler har vi kunnet fortolke rækkernes sum på en anskuelig måde. En grundlinie, et areal, en kurvelængde, en x-koordinat, en y-koordinat. For at reducere udtrykkene brugte vi regnereglerne for vort særlige phi-område. For alle linearkombinationer af phi og vore almindelige rationale tal har vi dels en formel for normen eller hjælpetallet lille k, dels en formel for reciprok. Plus eller minus går af sig selv. Multiplikation klarer vi ved almindelig regning med parenteser, hvert led i den ene gange hvert led i den anden. Endelig kan vi altid omskrive sq(phi), phi phi eller kvadratet på phi, til phi plus éen. Tilsvarende kan vi omskrive de højere phi-potenser. Dermed holder beregningerne sig fint inden for området af linearkombinationer. Side 17.

7 Den logaritmiske spiral O Vi har nævnt Coxeters geometribog. Han viser at den relevante logaritmiske spiral kan skrives r = (phi) ^ ( 2 x / pi) = exp( 2 ln( phi ) x / pi ) hvor x i denne ligning er et passende vinkelmål. Lille r er længden af radiusvektor målt ud fra forsvindingspunktet (xo,yo) eller kurvens pol. [vi har omskrevet Coxeters ligning lidt]. Vi indlægger som før det gyldne rektangel i første kvadrant i vort koordinatsystem: fra origo store O(0,0) og til ( phi, 1 ). Retlinede afstande i koordinatsystemet beregnes vhja. formlen Pythagoras. Vi finder afstanden fra origo og ind til polen - eller omvendt - til at være dist = sqr(10) / 5 sqr( phi + 2 ) Længden af spiralen [ begrænset mellem to valgte værdier for radius ] er beregnet i min gamle lærebog Andersen, Bohr og Petersen, Udtrykket er sqr( / sq(b) ) ( r2 r1 ) = sqr( / sq(b) ) dist Konstanten lille b i dette tilfælde er 2 ln( phi ) / pi, medens vi for differensen indsætter dist. Længden af den logaritmiske spiral fra yderste hjørne O og helt ind til forsvindingspunktet bliver da sqr(10) / 5 sqr( phi + 2 ) sqr( 1 + sq( pi / 2 / ln( phi ) ) ) = 4,1070 (afr.) En formel med tre kvadratrødder, med phi og pi samt den naturlige logaritme! Det er lidt af en tasteopgave at beregne dette tal på din lommeregner. Her er afrundet til fire decimaler og enheden er som altid det største kvadrat i det gyldne rektangel. Kontroller beregningen og værdien. Sammenlignet hermed er cirkelslagskurven længere [figur side 16]. Den logaritmiske spiral skærer siderne under en lille vinkel. Den foretager sig ikke så mange svinkeærinder som cirkelslagene, der kun lige berører, tangerer siderne i de hvirvlende rektangler. Og knæk-kurven sammensat af en diameter fra hvert kvadrat er endnu kortere, - den skyder så at sige genvej overalt. Længdetabel Cirkelslagene 4,1123 Den logaritmiske spiral 4,1070 Hvirvlende diametre 3,7025 Vi har uden videre talt om længden af vore kurver: spiralen, cirkelslagskurven og de sammenstykkede diametre. Uanset det fantastiske forhold, at kurverne aldrig kan tegnes færdig, - de spiralerer ind mod grænsepunktet i det uendelige. Antallet af omdrejninger bliver uendeligt. Har vi nu en krise? Side 18.

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Matematik for C niveau

Matematik for C niveau Matematik for C niveau M. Schmidt 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Tal og bogstavregning... 5 De elementære regnings arter og deres rækkefølge... 5 Brøker... 9 Regning med bogstavudtryk... 12 Talsystemet...

Læs mere

SCT. KNUDS GYMNASIUM KOMPLEKSE TAL. Henrik S. Hansen, version 1.5

SCT. KNUDS GYMNASIUM KOMPLEKSE TAL. Henrik S. Hansen, version 1.5 SCT. KNUDS GYMNASIUM KOMPLEKSE TAL Henrik S. Hansen, version 1.5 Indhold Tallenes udvikling... 2 De naturlige tal... 2 De hele tal... 2 De rationale tal... 3 De reelle tal... 3 De komplekse tal... 4 Indledning...

Læs mere

T ALKUNNEN. Tilnærmede tal og computertal

T ALKUNNEN. Tilnærmede tal og computertal T ALKUNNEN 6 Allan C Allan C.. Malmberg Tilnærmede tal og computertal INFA Matematik - 2000 1 INFA - IT i skolens matematik Projektledelse: Allan C. Malmberg Inge B. Larsen INFA-Klubben: Leif Glud Holm

Læs mere

12. Bevisets stilling

12. Bevisets stilling 12. Bevisets stilling Opgave 4 Hvorfor dur (x,y) = (1,-3) ikke? Det er et spørgsmål, der kan give anledning til forskellige overvejelser. Her beskrives en af dem. Vi har den mindste sum: 13 + 27 = 40,

Læs mere

RSA-kryptosystemet. RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard

RSA-kryptosystemet. RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard RSA-kryptosystemet RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 007. Billeder: Forside: istock.com/demo10 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 1. Indledning

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

Komplekse tal. Preben Alsholm Juli 2006

Komplekse tal. Preben Alsholm Juli 2006 Komplekse tal Preben Alsholm Juli 006 Talmængder og regneregler for tal. Talmængder Indenfor matematikken optræder der forskellige klasser af tal: Naturlige tal. N er mængden af naturlige tal, ; ; 3; 4;

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

Komplekse tal. enote 29. 29.1 Indledning

Komplekse tal. enote 29. 29.1 Indledning enote 29 1 enote 29 Komplekse tal I denne enote introduceres og undersøges talmængden C, de komplekse tal. Da C betragtes som en udvidelse af R forudsætter enoten almindeligt kendskab til de reelle tal,

Læs mere

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal.

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal. 1 Tal Tal kan forekomme os nærmest at være selvfølgelige, umiddelbare og naturgivne. Men det er kun, fordi vi har vænnet os til dem. Som det vil fremgå af vores timer, har de mange overraskende egenskaber

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

Mujtaba og Farid Integralregning 06-08-2011

Mujtaba og Farid Integralregning 06-08-2011 Indholdsfortegnelse Integral regning:... 2 Ubestemt integral:... 2 Integrationsprøven:... 3 1) Integration af potensfunktioner:... 3 2) Integration af sum og Differens:... 3 3) Integration ved Multiplikation

Læs mere

Komplekse tal. Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013

Komplekse tal. Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013 Komplekse tal Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013 1 Motivationen Historien om de komplekse tal er i virkeligheden historien om at fjerne forhindringerne og gøre det umulige muligt. For at se det, vil

Læs mere

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler Matematik på Åbent VUC Trin Indledning til kursister på Trin II Indledning til kursister på Trin II Dette undervisningsmateriale består af 10 moduler med opgaver beregnet til brug på Trin I og 7 moduler

Læs mere

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien undersøgelser,

Læs mere

Bogstavregning. En indledning for stx og hf. 2008 Karsten Juul

Bogstavregning. En indledning for stx og hf. 2008 Karsten Juul Bogstavregning En indledning for stx og hf 2008 Karsten Juul Dette hæfte træner elever i den mest grundlæggende bogstavregning (som omtrent springes over i lærebøger for stx og hf). Når elever har lært

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Komplekse tal. Jan Scholtyßek 29.04.2009

Komplekse tal. Jan Scholtyßek 29.04.2009 Komplekse tal Jan Scholtyßek 29.04.2009 1 Grundlag Underlige begreber er det, der opstår i matematikken. Blandt andet komplekse tal. Hvad for fanden er det? Lyder...komplekst. Men bare roligt. Så komplekst

Læs mere

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9.

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. Den lille hjælper Krogårdskolen Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. klasse Hvordan løses matematik? Positionssystem... 4 Positive tal... 4 Negative tal... 4 Hele tal...

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9?

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9? Tip til 1. runde af Talteori Talteori handler om de hele tal, og særligt om hvornår et helt tal er deleligt med et andet. Derfor spiller primtallene en helt central rolle i talteori, hvilket vi skal se

Læs mere

Algebra. Dennis Pipenbring, 10. februar 2012. matx.dk

Algebra. Dennis Pipenbring, 10. februar 2012. matx.dk matx.dk Algebra Dennis Pipenbring, 10. februar 2012 nøgleord andengradsligning, komplekse tal, ligningsløsning, ligningssystemer, nulreglen, reducering Indhold 1 Forord 4 2 Indledning 5 3 De grundlæggende

Læs mere

Mini-formelsamling. Matematik 1

Mini-formelsamling. Matematik 1 Indholdsfortegnelse 1 Diverse nyttige regneregler... 1 1.1 Regneregler for brøker... 1 1.2 Potensregneregler... 1 1.3 Kvadratsætninger... 2 1.4 (Nogle) Rod-regneregler... 2 1.5 Den naturlige logaritme...

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

SØREN L. BUHL KOMPLEKSE TAL M. M. Matematik 1 Den teknisk naturvidenskabelige Basisuddannelse

SØREN L. BUHL KOMPLEKSE TAL M. M. Matematik 1 Den teknisk naturvidenskabelige Basisuddannelse SØREN L. BUHL KOMPLEKSE TAL M. M. Matematik Den teknisk naturvidenskabelige Basisuddannelse Afdeling for Matematik og Datalogi Institut for Elektroniske Systemer Aalborg Universitetscenter MCMXCII Indhold

Læs mere

Oversigt over undervisningen i matematik 1y 07/08

Oversigt over undervisningen i matematik 1y 07/08 Oversigt over undervisningen i matematik 1y 07/08 side1 Der undervises efter: MatC Nielsen & Fogh: Vejen til Matematik C ( Forlaget HAX) EKS Knud Nissen : TI-82 stat introduktion og eksempler Ovenstående

Læs mere

Matematik - et grundlæggende kursus. Dennis Cordsen Pipenbring

Matematik - et grundlæggende kursus. Dennis Cordsen Pipenbring Matematik - et grundlæggende kursus Dennis Cordsen Pipenbring 22. april 2006 2 Indhold I Matematik C 9 1 Grundlæggende algebra 11 1.1 Sprog................................ 11 1.2 Tal.................................

Læs mere

MAT B2 htx 200-2009 Klaus Marthinus, Michael Jensen og Systime A/S. Omslag: Lisbeth Neigaard Layout: Lisbeth Neigaard, Nis Gersbøll og Anne Marie Kaad

MAT B2 htx 200-2009 Klaus Marthinus, Michael Jensen og Systime A/S. Omslag: Lisbeth Neigaard Layout: Lisbeth Neigaard, Nis Gersbøll og Anne Marie Kaad MAT B htx 00-009 Klaus Marthinus, Michael Jensen og Systime A/S Kopiering fra denne e-bog må kun finde sted i overensstemmelse med aftale mellem Copy-Dan og Undervisningsministeriet. Omslag: Lisbeth Neigaard

Læs mere

Introduktion til Kryptologi. Mikkel Kamstrup Erlandsen

Introduktion til Kryptologi. Mikkel Kamstrup Erlandsen Introduktion til Kryptologi Mikkel Kamstrup Erlandsen Indhold 1 Introduktion 2 1.1 Om Kryptologi.......................... 2 1.2 Grundlæggende koncepter.................... 2 1.3 Bogstaver som tal........................

Læs mere

Integralregning Infinitesimalregning

Integralregning Infinitesimalregning Udgave 2.1 Integralregning Infinitesimalregning Noterne gennemgår begreberne integral og stamfunktion, og anskuer dette som et redskab til bestemmelse af arealer under funktioner. Noterne er supplement

Læs mere