En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling"

Transkript

1 En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark. December

2 Forord Nærværende rapport er lavet af LABH Consult I/S for Lions Quest Danmark på baggrund af sidstnævntes ønske om en undersøgelse omhandlende brugen af og tilfredsheden med Holdning & Handling. LABH Consult I/S er uafhængige af Lions Quest Danmark, og vi har således kun tilknytning til Lions Quest Danmark i forbindelse med udarbejdelsen af rapporten. Århus, december 2007 Christian Houe & Jørgen Abildgaard 2

3 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 ARBEJDSPROCES OG METODISKE OVERVEJELSER... 5 KVALITATIV DEL: INTERVIEW... 6 TABEL 1. BRUGEN AF HOLDNING & HANDLING... 6 TABEL 2. TILFREDSHEDEN MED HOLDNING & HANDLING... 7 KVANTITATIV DEL: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE... 9 FIGUR 1. HVOR OFTE ANVENDER DU DELE AF MATERIALET I DAG? FIGUR 2. HVORNÅR ANVENDER DU MATERIALET? FIGUR 3. HVORDAN VURDERER DU MATERIALETS OPBYGNING? FIGUR 4. HVORDAN ER ELEVERNES MODTAGELSE AF MATERIALET? FIGUR 5. I HVILKEN GRAD SYNES DU, AT MATERIALET HAR GIVET DIG NYE REDSKABER TIL UNDERVISNINGEN? FIGUR 6. HVORDAN ER DIN SAMLEDE TILFREDSHED MED HOLDNING & HANDLING? KONKLUSION

4 Sammenfatning Undervisningsmaterialet Holdning & Handling er blevet evalueret med henblik på at undersøge brugen af og tilfredsheden med materialet. Evalueringen omfatter kun kursisternes subjektive erfaringer med materialet og måler således ikke effekten af materialet. Overordnet bliver materialet brugt kontinuerligt af over halvdelen af respondenterne. De bruger hovedsagelig materialet ved konflikter eller problemer i klassen samt som en del af elevernes modningsforløb. Tilfredsheden med materialet er stor. Således finder 86 %, at materialet har en god opbygning, mens 91 % vurderer elevernes modtagelse af materialet til at være god. Endvidere føler 69 % af respondenterne, at de har fået nye redskaber i forbindelse med materialet. Afslutningsvis viser undersøgelsen, at omkring den samlede tilfredshed med Holdning & Handling svarer 74 % positivt. Indledning Denne rapport har til formål at belyse brugen af og tilfredsheden med undervisningsmaterialet Holdning & Handling. Rapporten skal gælde som dokumentation for materialets kvalitet samt bidrage til udvikling af det eksisterende undervisningsmateriale. Evalueringen omfatter kun kursisternes subjektive erfaringer med materialet og måler således ikke effekten af materialet. Af Holdning & Handlings materialer undersøges følgende: Dig, mig og Qvik, Hvem er du, Dig og de andre, Energisten samt Forældrehåndbogen. I undersøgelsen inkluderes alle kursister, der har været på kursus i Holdning & Handling siden februar Denne skæringsdato er valgt, idet det nuværende materiale blev taget i brug på dette tidspunkt. Antallet af deltagende kursister i undersøgelsen er 433, og de stammer fra 31 afholdte kurser. Svarprocenten i undersøgelsen er på 43 %. Undersøgelsen er foregået ved en række interview og en spørgeskemaundersøgelse i løbet af sommeren og efteråret Evalueringen er foretaget af konsulenter fra LABH Consult I/S for Lions Quest Danmark, som står bag Holdning & Handling. Rapporten indledes med en gennemgang af arbejdsprocessen og metodiske udfordringer i forbindelse med evalueringen. Herefter redegøres for interviewene, som var en del af processen i udarbejdelsen af spørgeskemaet. Spørgeskemaet er grundlaget for den kvantitative evaluering. Det tredje afsnit omhandler derfor resultaterne fra den kvantitative analyse og udtrykker således brugen af og tilfredsheden med Holdning & Handling. Afslutningsvis vil rapporten konkludere på resultaterne. For en uddybning af metodeafsnittet herunder omkodninger og resterende frekvensfordelinger fra spørgeskemaet henvises til appendikset, som kan rekvireres ved henvendelse til Lions Quest Danmark. Dette er også gældende for interviewguiden og spørgeskemaet. 4

5 Arbejdsproces og metodiske overvejelser Rapporten falder i en kvalitativ og en kvantitativ del. Hovedvægten er på den kvantitative del, og den kvalitative del skal ses som en løftestang til at skabe en dybdegående kvantitativ analyse. Arbejdsprocessen har været: - Fire interviews med tidligere kursister - Kvalitativ analyse af interviewene - Udsendelse af spørgeskemaer - Kvantitativ analyse af spørgeskemaerne Indledende blev fire tidligere kursister interviewet. Formålet med interviewene var, at de skulle bidrage til at konstruere et optimalt spørgeskema. Interviewene blev foretaget på kursisternes arbejdspladser, og de omhandlede kursisternes oplevelser med Holdning & Handling. Indholdet i interviewene tog udgangspunkt i en semi-struktureret interviewguide. På denne led blev centrale elementer i brugen og tilfredsheden med materialet afdækket, og derudover blev nye dimensioner indfanget. Ligeledes hjalp interviewguiden til at skabe en uniform struktur omkring interviewene. Der blev anvendt godkendte referater til at dokumentere interviewenes indhold. Udarbejdelsen af spørgeskemaerne blev foretaget i forlængelse af en kvalitativ analyse af interviewene. Analysen bestod i kodninger af indholdet i interviewene ud fra en række relevante kategorier, og fokus var på variationen af svarene, og denne variation blev struktureret. Under kodningen var opmærksomheden ligeledes på eventuelle latente kategorier. Spørgeskemaet skulle herefter udsendes elektronisk til kursisterne. I forbindelse med udsendelsen af spørgeskemaet var det problematisk, at der ikke fandtes en database med gyldige adresser for kursisterne. E- mailadresser blev forsøgt indsamlet via og spørgeskemaet blev herefter udsendt. På grund af en relativ lav svarprocent på 29 % valgte vi, at indsamle nye adresser telefonisk i et forsøg på at forhøje svarprocenten. Herefter udsendte vi spørgeskemaet igen og nåede denne gang en svarprocent på 43 %. Svarprocenten kunne ønskes højere, men den skal ses i lyset af to faktorer. For det første er der stor usikkerhed omkring de fundne adresser. Det er således meget sandsynligt, at en stor del af adresserne ikke bliver brugt, hvorfor spørgeskemaet aldrig er nået frem. For det andet har vi valgt at medtage alle kursister fra de sidste fire år. Dette medfører sandsynligvis, at ikke alle længere bruger materialet, hvorfor de har valgt ikke at besvare spørgeskemaet. Vi finder på trods af problemerne med svarprocenten stadig, at evalueringen kan bruges til at konkludere på generelle tendenser for kursisterne 1. Spørgeskemaerne blev analyseret i form af frekvensfordelinger, og der blev kontrolleret for betydningen af alder, hvor lang tid kursisten har beskæftiget sig med sin profession, hvilket klassetrin kursisten beskæftiger sig med og køn. Afslutningsvis blev fundene afrapporteret. 1 Se appendiks for uddybning. 5

6 Kvalitativ del: Interview I undersøgelsen af materialet blev der foretaget fire interview. Disse blev foretaget med den hensigt at erhverve større viden om materialets anvendelse i praksis. Kursisterne blev udvalgt på baggrund af geografi, køn, afholdt kursus samt faglig baggrund. Interviewene blev foretaget i juni, 2007 på forskellige skoler i Jylland og på Fyn. Spørgsmålene i interviewene omhandler kursistens baggrund, forventninger, brug af og tilfredshed med materialet 2. Da interviewene ikke skal bruges til at generalisere blandt kursisterne, har vi valgt at sammenfatte respondenternes væsentligste svar. Tabel 1. Brugen af Holdning & Handling Hvordan bruges materialet Gode situationer til at bruge materialet Bedste dele af materialet IP 1: Fyn, kvinde, februar 2006, lærer - Hun skræddersyr sin brug af materialet, og bruger det oftest i lege IP 2: Nordjylland, mand og kvinde, marts 2006, SSP og lærere - Disse har brugt materialet i stort omfang, det vil sige fra både hele emneuger til dele af en lektion IP 3: Østjylland, kvinde, september 2005, AKT lærer - Hun plukker meget i materialet og bruger det både i en hel lektion eller i en lille leg afhængig af - Materialet situationen i bliver især brugt klassen ved konflikter men periodevis også på daglig basis - Materialet er - Materialet godt til bruges som et samfundsrelateret redskabsgivende læring og i værktøj til at konfliktsituationer undgå konflikter - Energisten roses - Bamsen, Qvik, - Hun har især og bruges også til og Energisten er brugt delen om faget engelsk mest anvendt selvtillid og Energisten, men hun finder materialet tidskrævende IP 4: Vestjylland, mand, oktober 2004, pædagog - Han lader sig i høj grad inspirere af materialet - Han synes materialet er ligetil og nemt at anvende - Han har fundet det meget anvendelig i samtidslæring og læring om at lytte 2 Mere information om interviewguiden er i appendiks. 6

7 Præsentation overfor eleverne - Præsentationen af indholdet er meget central for at opnå en god og ønsket effekt - Der lægges vægt på præsentationen Tabel 2. Tilfredsheden med Holdning & Handling IP 1 IP 2 IP 3 IP 4 Opbygning - Hun synes - De finder materialet - Han er glad for materialet er logisk opbygget og opbygningen bygget dejligt nemt at gå til op Børnenes modtagelse - Børnene tager - Børnene tager godt - Børnene lytter - Børnene er godt imod det imod det især i forhold til glade for det, og og husker til andet undervisningsmateriale budskaberne, der opbygges en materialets indhold som og der skabes fælles Trin for Trin fælles sprog og referenceramme, referencer som kan bruges Selve materialet - Det kræver - Emnerne er gode på - Materialet - Materialet er dog tid at bruge det generelle niveau, kan tage nemt at starte materialet, det men dele af materialet pusten fra en, på, og det skal introduceres kan virke for frelst, og da det er så kræver bare, at materialet er alt for omfattende, og man sætter sig tidligt i omfangsrigt indholdet kan hurtigt ind i den skoleforløbet, næsten virke pågældende ikke alle for godt aktivitet budskaber kan sælges til - Materialet eleverne og kunne ønskes nogle områder enklere og kan være for mindre udførligt amerikanske Effekt / oplevelse - I anvendelsen af materialet har hun opnået større faglig og personlig ballast - Qvik er god og danner en fælles referenceramme - De har oplevet, at eleverne er blevet bedre til at snakke om - Hun har været mest glad for følelser, når de Energisten og anvendt materialet mindre glad for bamsen Qvik, da anvendelse af denne kræver skuespil har - Hun er meget glad for det praktiske element ved materialet, hvilket er en stor fordel i forhold til andre materialer - Han føler, at materialet har givet ham et redskab til at tackle sociale problemer Der kan på baggrund af de fire interview trækkes et par positive og negative kommentarer ud om tilfredsheden, som beskriver materialet, og er frugtbare i en fremtidig revidering af materialet: 7

8 Positive: - Opbygningen er logisk, og materialet er nemt at starte på - Modtagelsen hos eleverne er meget positiv - Materialet opbygger en solid og fælles referenceramme - Brug af materialet giver faglig ballast - Materialets fokus på holdningsbearbejdning er frugtbart Negative: - Der kan forsøges at af-amerikanisere materialet, dvs. undgå at fremhæve den enkelte elev for meget og dæmpe den frelste tone, som kan præge materialet - Der kan skæres materiale væk, så det er mindre udførligt og mere simpelt - Der kan indarbejdes forudsætninger for hver enkel øvelse Ud fra de fire interview kan der ikke fremføres generelle tendenser for de fire kursister. De har ikke alle påpeget de ovennævnte punkter, og kommentarerne skal derfor blot ses som enkeltstående holdninger. Spørgeskemaundersøgelsen har derimod så mange respondenter, at det bliver muligt at udtale sig om de generelle tendenser. 8

9 Kvantitativ del: Spørgeskemaundersøgelse Den kvantitative del af undersøgelsen udgør hovedvægten i evalueringen af Holdning & Handling. Denne del er baseret på en spørgeskemaundersøgelse til tidligere kursister. Spørgeskemaet afspejler den kvalitative analyse, som gav en endnu bredere forståelsesramme for brugen af og tilfredsheden med undervisningsmaterialet. Spørgsmålene i spørgeskemaet falder i tre dele; 1) brugen af Holdning & Handling, 2) tilfredsheden med Holdning & Handling og 3) personlige spørgsmål. De to første dele giver sig selv, mens den tredje del er brugt som baggrundsviden til at kontrollere for bagvedliggende sammenhænge. Indsamling af spørgeskemaet er sket elektronisk og over to omgange. Første gang var primo september til ultimo september, hvor svarprocenten blev 29 %. Den anden indsamling foregik fra medio november til ultimo november og hævede svarprocenten til 43 %. De metodiske overvejelser omkring indsamlingen af spørgeskemaerne fremgår af appendikset. På baggrund af de indsamlede data er svarene blevet analyseret via et statistisk dataprogram. Alle resultaterne er blevet kontrolleret for bagvedliggende sammenhænge, altså om specielle grupper af respondenterne svarer på en bestemt måde. Helt konkret er der kontrolleret for køn, alder, hvilket klassetrin man beskæftiger sig med samt, hvor længe man har beskæftiget sig med sin profession. I nedenstående figurer er alle procenttal afrundet, hvorfor summen ikke altid bliver 100 %. Ved besvarelsen af spørgeskemaet har det været muligt at komme med yderligere kommentarer, hvorfor nogle af disse er inddraget. I spørgeskemaet er der indledningsvist mulighed for at afkrydse, at man ikke bruger materialet, hvilket gælder for 22 respondenter. Af denne grund er antallet af respondenter i den første tredjedel af spørgeskemaet lavere end den resterende del, idet respondenterne har svaret på spørgsmålene omkring tilfredshed og personlig fakta. De 22 respondenters årsag til ikke at bruge materialet var hovedsagligt ændrede jobfunktioner eller velfungerende klasser. Kun én respondent kommenterede, at materialet var dårligt. Nedenfor vises resultaterne af seks udvalgte spørgsmål. 9

10 Figur 1. Hvor ofte anvender du dele af materialet i dag? 50% 45% 40% 35% 34% 30% 25% 20% 15% 10% 8% 11% 18% 14% 16% 5% 0% Flere gange om ugen Én gang om ugen Månedligt Kvartalsvis Halvårligt Aldrig Note: N=141. Ved ikke er udeladt. Procentsum = 101. Figur 1 viser, at Holdning & Handling i dag anvendes månedligt eller oftere af 53 % af respondenterne. Det mest hyppige svar omkring anvendelse af Holdning & Handling er, at det sker på månedsbasis, hvor godt og vel hver tredje respondent bruger det. Den næstmest hyppige anvendelse sker kvartalsvis, hvor det bliver brugt af knap hver femte respondent. En respondent kommenterer om anvendelsen: Et dejligt struktureret materiale, der er lige til at gå til, når man har været på kursus. Der er altså for størstedelen af respondenterne en kontinuerlig brug af Holdning & Handling, dog bruger knap hver tredje kun materialet halvårligt eller aldrig. Figur 2. Hvornår anvender du materialet? 100% 90% 80% 70% 69% 72% 60% 50% 40% 39% 30% 20% 10% 9% 0% Som en del af elevernes modningsforløb Ved konflikter eller problemer i klassen Som afveksling til undervisningen Ved aktuelle debatter i samfundet/medierne Note: N=159. Ved ikke er udeladt. Multiple svarmuligheder. Det næste spørgsmål omhandler i hvilke situationer materialet bruges. Ved dette spørgsmål var der mulighed for at afkrydse flere svarmuligheder, hvilket gør 10

11 at procentsummen overstiger 100. Figur 2 viser, at den mest hyppige årsag til at anvende materialet er ved konflikter eller problemer i klassen, hvor 72 % af respondenterne bruger materialet. Lige herefter anvender 69 % af respondenterne materialet som en del af elevernes modningsforløb, mens 39 % bruger materialet som afveksling til undervisningen. Kun 9 % bruger materialet i forbindelse med aktuelle debatter i samfundet eller medierne. Det er således klart at Holdning & Handling først og fremmest bruges til at løse konflikter og som en del af et modningsforløb. To forskellige respondenters kommentarer afspejler ovenstående fund: Jeg synes, det er et super godt materiale - lige til at gå til. Det omfatter en stor del af de sociale problemstillinger, som opstår i løbet af grundskolen. og Jeg havde simpelthen brug for materialet ved overtagelse af en ny klasse. Klassen var meget støjende. Figur 3. Hvordan vurderer du materialets opbygning? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 86% 13% 1% Dårlig Nogenlunde God Note: N=184. Ved ikke er udeladt. Procentsum = 100. Holdning & Handlings opbygning bliver karakteriseret positivt af kursisterne. I figur 3 ser vi, at mere end 4 ud af 5 mener, at opbygningen er god eller meget god. 13 % mener, at opbygningen er nogenlunde, og 1 % mener, at opbygningen er dårlig eller meget dårlig. Der viser sig en svag tendens til, at kvinder i højere grad end mænd er tilfredse med opbygningen. Denne sammenhæng dukker dog kun op, fordi de respondenter, der har svaret dårlig eller meget dårlig, alle er mænd. Men da det kun drejer sig om tre mænd er sammenhængen for svag, og vi vælger at afvise sammenhængen. Figur 3 viser altså, at 86 % finder Holdning & Handlings opbygning god eller meget god. 11

12 Figur 4. Hvordan er elevernes modtagelse af materialet? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 91% 8% 1% Dårlig Nogenlunde God Note: N=166. Ved ikke er udeladt. Procentsum = 100. Figur 4 viser, at materialet får en meget positiv modtagelse af eleverne ifølge kursisternes vurdering. Yderkategorierne meget dårlig og meget god er lagt sammen med dårlig og god. Ingen respondenter svarer meget dårlig og kun 1 % - svarende til 1 respondent - mener, at materialet modtages dårligt af eleverne. 8 % mener, at modtagelsen er nogenlunde, og 91 % synes, at modtagelsen er god. Faktisk har 31 % af respondenterne svaret, at modtagelsen er meget god. Det kan derfor konkluderes, at kursisterne opfatter elevernes modtagelse af materialet som værende positiv. Figur 5. I hvilken grad synes du, at materialet har givet dig nye redskaber til undervisningen? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 28% 2% 1% Meget lav grad Lav grad Hverken høj eller lav grad 55% Høj grad 14% Meget høj grad Note: N=174. Ved ikke er udeladt. Procentsum =

13 Ved anvendelse af materialet føler over halvdelen, at de har fået nye redskaber at arbejde med i undervisningen, jf. figur 5. Heraf svarer 14 %, at de i meget høj grad mener dette. Lidt under hver tredje er neutrale, mens 3 % mener, at materialet i lav eller meget lav grad giver nye undervisningsredskaber. Ved kontrol af bagvedliggende faktorer viser det sig, at kvinder i højere grad end mænd synes at få nye redskaber ved brug af materialet. Sammenhængen synes at være forholdsvis stærk og meget signifikant. En mulig forklaring kan være, at de mandlige respondenter har været ansat længere end de kvindelige respondenter, men denne sammenhæng viser sig som insignifikant, hvorfor der ikke kan gives en umiddelbar forklaring af sammenhængen på baggrund af vores data. På trods af den uforklarlige sammenhæng, kan vi dog stadig konkludere, at respondenterne føler, de har fået nye redskaber i forbindelse med Holdning & Handling. Figur 6. Hvordan er din samlede tilfredshed med Holdning & Handling? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 74% 12% 14% Utilfreds Nogenlunde Tilfreds Note: N=181. Ved ikke er udeladt. Procentsum = 100. Det fremgår af figur 6, at den samlede tilfredshed med materialet er stor. Svarkategorierne indeholder oprindeligt to yderkategorier meget utilfreds og meget tilfreds, som for simplicitetens skyld er lagt sammen med kategorierne utilfreds og tilfreds. Næsten 3 ud af 4 kursister er tilfredse eller meget tilfredse med materialet, hvor over halvdelen af disse 74 % er meget tilfredse med materialet. Derimod synes 14 %, at materialet er nogenlunde, og 12 % er utilfredse eller meget utilfredse. En respondent bemærker om materialet: Det er det materiale ud af mange andre muligheder, jeg som akt lærer vender tilbage til gang på gang. Den samlede tilfredshed er udtryk for udbyttet ved brugen af Holdning & Handling, og den store tilfredshed indikerer, at materialet virker efter hensigten. 13

14 Konklusion Undersøgelsen giver generelt et meget positivt billede af brugen af og tilfredsheden med Holdning & Handling. Men analysen viser, at der stadig er mulighed for at forbedre materialet. I den kvalitative del af undersøgelsen foretog vi fire interview, der viser, at materialets styrker er mangfoldige. Både tankegangen i indholdet og materialets form får positive tilkendegivelser. Undersøgelsen indikerer, at tankegangen om holdningsbearbejdning af børnene til at blive socialt stærkere synes at fungere i praksis, og ved anvendelse af materialet opbygges en solid fælles referenceramme mellem elever og lærer. Denne referenceramme er brugbar på længere sigt, da elever og lærer har fælles punkter, som de kan forholde sig til og opføre sig efter. Enkelte områder af materialet kan forbedres ved at forsøge at mindske betoningen af, at den enkelte elev skal fremhæves. Derudover kan selve formen af materialet forbedres ved at gøre materialet mindre udførligt og derved også mindre i omfang. Den kvantitative undersøgelse viser, at ikke alle bruger materialet. Årsagerne til at materialet ikke anvendes, synes ikke at være utilfredshed med materialet, men i stedet at kursister har ændret arbejdsfunktion eller har velfungerende klasser. For de kursister, som anvender materialet, gælder det, at de er meget positive omkring materialets form og indhold. Børnene tager godt imod materialet og størstedelen af kursisterne bruger materialet som en del af et modningsforløb og til konfliktløsning. Følgende citat udtrykker materialets effekt Jeg har været rigtig glad for materialet, og det har helt sikkert givet klassen nogle værktøjer. Kursisterne føler, at de har fået nye redskaber ved anvendelse af materialet, som kan bruges i undervisningen. Den samlede tilfredshed med materialet er høj, og indikerer at materialet er et godt redskab til at gøre børnene socialt stærkere. Der er således et godt grundlag for en udbredelse af Holdning & Handling. 14

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter er i sommeren 2016 blevet evalueret gennem et digitalt spørgeskema udsendt til læsevejlederne

Læs mere

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1 Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Nærværende rapport giver et overblik over, hvorledes eleverne fra 4. til 10. klasse i Rebild Kommune trives i forhold til deres individuelle

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE & KURSUSTILBUD HOLDNING& HANDLING

UNDERVISNINGSMATERIALE & KURSUSTILBUD HOLDNING& HANDLING UNDERVISNINGSMATERIALE & KURSUSTILBUD HOLDNING& HANDLING Børn og unges udvikling af sociale kompetencer og etiske værdier hviler efterhånden mere og mere på skolerne Sociale og etiske værdier er én af

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

d e t o e g d k e spør e? m s a g

d e t o e g d k e spør e? m s a g d e t o E g d spør k e e s? m a g Forord I vores arbejde med evalueringer, undersøgelser og analyser her på Danmarks Evalueringsinstitut, er spørgeskemaer en værdifuld kilde til information og vigtig viden.

Læs mere

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 Rapport vedr. Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 1. Indledning I oktober og november blev de gymnasiale uddannelser, HF, HHX, HTX, STX, VUC og Studenterkurser

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 ISBN 978-87-92689-33-7 Københavns Kommune Marts 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. Voksne med Handicap 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse. Voksne med Handicap 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2015 Rapporten er udarbejdet for: Drift og Udvikling Socialafdelingen Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt Randers Kommune: Lise Suhr Pedersen,

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet Brugertilfredshedsundersøgelse For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet 2013-2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

Evaluering af Animerede enkeltlyde, dialoger og udtaleværksted

Evaluering af Animerede enkeltlyde, dialoger og udtaleværksted af Animerede enkeltlyde, dialoger og udtaleværksted I. Baggrund... 2 II. Formål... 2 III. ens udformning... 2 III.1. Succeskriterier... 2 III.2. Indsamling af data... 2 IV. Resultater... 3 IV.1 Respondenter

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Skolen 6 4 SFO Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 40 25 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk Kommune har i løbet

Læs mere

Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008

Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Tandplejens Brugerundersøgelse Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Byrådsservice Odder Kommune 2008 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med brugerundersøgelsen... 2 2. Design

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

EVALUERING AF FAMILIESTYRELSENS ADOPTIONSFORBEREDENDE KURSER

EVALUERING AF FAMILIESTYRELSENS ADOPTIONSFORBEREDENDE KURSER 2011 EVALUERING AF FAMILIESTYRELSENS ADOPTIONSFORBEREDENDE KURSER INDHOLDSFORTEGNELSE Evaluering af Familiestyrelsens adoptionsforberedende kurser 3 Det adoptionsforberedende kursus 3 PRAKTISKE FORHOLD

Læs mere

Undersøgelse blandt folkeskolens lærere

Undersøgelse blandt folkeskolens lærere Undersøgelse blandt folkeskolens lærere Esekias Therkelsen (Institut for Læring - Inerisaavik) Peter Allerup (Danmarks Pædagogiske Universitet) Carsten Petersen (Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Dokumentations modeller: -Bikva Side 1 af 6 BIKVA - modellen )...3 Indledning...3 Metodisk tilgang:...4 Hvordan indsamles data?...4 Hvordan registreres data?...5

Læs mere

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Opholdsstedet Kollektivet UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 2. METODEVALG... 2 3. ANALYSE... 4 3.1 ANALYSE AF PÅRØRENDE/NETVÆRKSPERSONER

Læs mere

Brugerundersøgelse 2014

Brugerundersøgelse 2014 19. december 214 Brugerundersøgelse 214 I efteråret 214 er en større gruppe af Danmarks Statistiks (DST) brugere blevet bedt om at svare på 11 spørgsmål om deres vurdering og brug af DST. Formålet var

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

evaluering af 16 åben skole-piloter

evaluering af 16 åben skole-piloter evaluering 16 åben skole-piloter April 2015 indhold Resumé og evalueringens vigtigste konklusioner... 3 Om evalueringen... 4 Forløbene har indfriet forventningerne skolerne er mest tilfredse... 4 Foreningerne

Læs mere

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Sammenfatning Forældrene er glade for elevplanerne 70 % af skolebestyrelsesmedlemmerne i Skole og Samfunds undersøgelse

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER - 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER I de senere år har der generelt i samfundet været sat fokus på kvinders forhold i arbejdslivet. I Forsvaret har dette givet sig udslag i, at Forsvarschefen

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre.

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Indledning Denne evaluering giver viden om anvendeligheden og relevansen af bogen 'Snak om angst og depression... med børn

Læs mere

Nye regler og muligheder på fraværsområdet. hvordan fungerer de i praksis?

Nye regler og muligheder på fraværsområdet. hvordan fungerer de i praksis? Nye regler og muligheder på fraværsområdet hvordan fungerer de i praksis? Oktober 2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 3 4-ugers samtalen... 5 Kendskab og anvendelse... 5 Erfaringer og holdninger...

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Food College Aalborg

Food College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 68,2 79,9 56,8 Administration og information Rekruttering af elever 5,0 66,5 Skoleperiodernes indhold Motivation 70,8 Elevens

Læs mere

Evaluering af Videnscentret Familieafdelingen. Svendborg Kommune Medio marts 2013

Evaluering af Videnscentret Familieafdelingen. Svendborg Kommune Medio marts 2013 Familieafdelingen. Svendborg Kommune Medio marts 2013 Samlet evaluering af kommunale samarbejdspartnerne, biologiske forældre og plejeforældrene 1 Forord Formålet med evalueringen er: - At belyse Videnscentrets

Læs mere

Randers Kommune Brugertilfredshed 2008. Skole & fritidsordning

Randers Kommune Brugertilfredshed 2008. Skole & fritidsordning Randers Kommune Brugertilfredshed 2008 Skole & fritidsordning Indhold 1 2 Introduktion Sammenfatning 3 5 3 Skole 4 Fritidsordning (SFO, fritidshjem og fritidsklub) 27 5 Bilag 36 6 2 1. Introduktion Randers

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

Ekstern evaluering af undervisningsmateriale ved Krisecenter Odense

Ekstern evaluering af undervisningsmateriale ved Krisecenter Odense Ekstern evaluering af undervisningsmateriale ved Krisecenter Odense Rikke Holm Bramsen & Mathias Lasgaard Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi, Syddansk Universitet Marts, 2012 1 BAGGRUND

Læs mere

Undervisningsmiljø i elevhøjde

Undervisningsmiljø i elevhøjde Undervisningsmiljø i elevhøjde Samlet gennemgang og perspektivering af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i skoleåret 2007/08 fra 4.-9. klassetrin - Aalborg Kommunale Skolevæsen 1 Forord Rapporten

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Datagrundlag... 3 2.1 Deltagernes fordeling... 4 2.2 Usikkerhed... 4 3 BA/KA Besvarelser... 5 3.1 BA/KA kønsfordeling og rette

Læs mere

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011 Trafik og bil BD272 Business Danmark juli 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Afstand til forankørende...

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Frivilligundersøgelse 2014. Sundhed og Omsorg Medborgerskab og Folkesundhed

Frivilligundersøgelse 2014. Sundhed og Omsorg Medborgerskab og Folkesundhed Sundhed og Omsorg Medborgerskab og Folkesundhed Marts 2014 Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsesdesign... 4 Rapportens opbygning... 5 Frivillige på Aarhus Kommunes lokalcentre... 6 Frivillige

Læs mere

BØRNEINDBLIK 5/15 ANALYSE: UNGES FAMILIELIV MERE END HVER FJERDE UNG HAR SVÆRT VED AT SNAKKE MED MOR ELLER FAR

BØRNEINDBLIK 5/15 ANALYSE: UNGES FAMILIELIV MERE END HVER FJERDE UNG HAR SVÆRT VED AT SNAKKE MED MOR ELLER FAR BØRNEINDBLIK 5/15 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 5/2015 2. ÅRGANG DECEMBER 2015 ANALYSE: UNGES FAMILIELIV MERE END HVER FJERDE UNG HAR SVÆRT VED AT SNAKKE MED MOR ELLER FAR De fleste unge synes, det er

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015 Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn Viden & Strategi Efteråret 2015 Om Tilskud til pasning af egne børn Byrådet besluttede den 16. december 2014 at give tilskud til pasning af

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Fritidsklubber

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Fritidsklubber Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 4 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Klub 6 Statistiske analyser 14 5 Opsamling - Klub 18 Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 6 19 2 1. Introduktion

Læs mere

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere

Bilag 1 - Læsning i folkeskolen. Indsatsen for at fremme elevernes læsefærdigheder

Bilag 1 - Læsning i folkeskolen. Indsatsen for at fremme elevernes læsefærdigheder Bilag 1 - Læsning i folkeskolen Indsatsen for at fremme elevernes læsefærdigheder Bilag 1 - Læsning i folkeskolen Indsatsen for at fremme elevernes læsefærdigheder Spørgerskemaundersøgelse blandt skoleledere

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. Socialt Udsatte 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse. Socialt Udsatte 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialt Udsatte 2015 Rapporten er udarbejdet for: Drift og Udvikling Socialafdelingen Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt Randers Kommune: Lise Suhr Pedersen,

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Rapport over evaluering af bachelorforløb 2013/14

Rapport over evaluering af bachelorforløb 2013/14 1 Læreruddannelsen på Fyn. Rapport over evaluering af bachelorforløbet 2013/14.KAAG august 2014 Rapport over evaluering af bachelorforløb 2013/14 Indhold Redegørelse for evalueringen... 1 Respondenter...

Læs mere

Undersøgelsen Voksnes valg af FVU

Undersøgelsen Voksnes valg af FVU Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 40 Offentligt Oktober 2009. Undersøgelsen Voksnes valg af FVU Sammenfatning af resultaterne af FVU-undersøgelsen Om undersøgelsen Lederforeningen for VUC

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Dr. Ingrids Hjem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler Tabelrapport 1 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 2 Indhold Indledning s. 4 Indledende spørgsmål s. 5 Meritansøgningen s. 5 Resultat af

Læs mere

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN BØRNEINDBLIK 5/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 5/2014 1. ÅRGANG 3. JUNI 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FOLKESKOLEREFORMEN ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN Omkring fire ud af ti elever i 7.

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2009 2010 Arbejdsmiljøuddannelserne 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

NOTAT. Notatets opbygning:

NOTAT. Notatets opbygning: NOTAT Allerød Kommune Skole og Dagtilbud Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Notat om resultaterne af de nationale trivselsmålinger for folkeskolerne

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Scharling.dk

Læs mere