En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling"

Transkript

1 En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark. December

2 Forord Nærværende rapport er lavet af LABH Consult I/S for Lions Quest Danmark på baggrund af sidstnævntes ønske om en undersøgelse omhandlende brugen af og tilfredsheden med Holdning & Handling. LABH Consult I/S er uafhængige af Lions Quest Danmark, og vi har således kun tilknytning til Lions Quest Danmark i forbindelse med udarbejdelsen af rapporten. Århus, december 2007 Christian Houe & Jørgen Abildgaard 2

3 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 ARBEJDSPROCES OG METODISKE OVERVEJELSER... 5 KVALITATIV DEL: INTERVIEW... 6 TABEL 1. BRUGEN AF HOLDNING & HANDLING... 6 TABEL 2. TILFREDSHEDEN MED HOLDNING & HANDLING... 7 KVANTITATIV DEL: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE... 9 FIGUR 1. HVOR OFTE ANVENDER DU DELE AF MATERIALET I DAG? FIGUR 2. HVORNÅR ANVENDER DU MATERIALET? FIGUR 3. HVORDAN VURDERER DU MATERIALETS OPBYGNING? FIGUR 4. HVORDAN ER ELEVERNES MODTAGELSE AF MATERIALET? FIGUR 5. I HVILKEN GRAD SYNES DU, AT MATERIALET HAR GIVET DIG NYE REDSKABER TIL UNDERVISNINGEN? FIGUR 6. HVORDAN ER DIN SAMLEDE TILFREDSHED MED HOLDNING & HANDLING? KONKLUSION

4 Sammenfatning Undervisningsmaterialet Holdning & Handling er blevet evalueret med henblik på at undersøge brugen af og tilfredsheden med materialet. Evalueringen omfatter kun kursisternes subjektive erfaringer med materialet og måler således ikke effekten af materialet. Overordnet bliver materialet brugt kontinuerligt af over halvdelen af respondenterne. De bruger hovedsagelig materialet ved konflikter eller problemer i klassen samt som en del af elevernes modningsforløb. Tilfredsheden med materialet er stor. Således finder 86 %, at materialet har en god opbygning, mens 91 % vurderer elevernes modtagelse af materialet til at være god. Endvidere føler 69 % af respondenterne, at de har fået nye redskaber i forbindelse med materialet. Afslutningsvis viser undersøgelsen, at omkring den samlede tilfredshed med Holdning & Handling svarer 74 % positivt. Indledning Denne rapport har til formål at belyse brugen af og tilfredsheden med undervisningsmaterialet Holdning & Handling. Rapporten skal gælde som dokumentation for materialets kvalitet samt bidrage til udvikling af det eksisterende undervisningsmateriale. Evalueringen omfatter kun kursisternes subjektive erfaringer med materialet og måler således ikke effekten af materialet. Af Holdning & Handlings materialer undersøges følgende: Dig, mig og Qvik, Hvem er du, Dig og de andre, Energisten samt Forældrehåndbogen. I undersøgelsen inkluderes alle kursister, der har været på kursus i Holdning & Handling siden februar Denne skæringsdato er valgt, idet det nuværende materiale blev taget i brug på dette tidspunkt. Antallet af deltagende kursister i undersøgelsen er 433, og de stammer fra 31 afholdte kurser. Svarprocenten i undersøgelsen er på 43 %. Undersøgelsen er foregået ved en række interview og en spørgeskemaundersøgelse i løbet af sommeren og efteråret Evalueringen er foretaget af konsulenter fra LABH Consult I/S for Lions Quest Danmark, som står bag Holdning & Handling. Rapporten indledes med en gennemgang af arbejdsprocessen og metodiske udfordringer i forbindelse med evalueringen. Herefter redegøres for interviewene, som var en del af processen i udarbejdelsen af spørgeskemaet. Spørgeskemaet er grundlaget for den kvantitative evaluering. Det tredje afsnit omhandler derfor resultaterne fra den kvantitative analyse og udtrykker således brugen af og tilfredsheden med Holdning & Handling. Afslutningsvis vil rapporten konkludere på resultaterne. For en uddybning af metodeafsnittet herunder omkodninger og resterende frekvensfordelinger fra spørgeskemaet henvises til appendikset, som kan rekvireres ved henvendelse til Lions Quest Danmark. Dette er også gældende for interviewguiden og spørgeskemaet. 4

5 Arbejdsproces og metodiske overvejelser Rapporten falder i en kvalitativ og en kvantitativ del. Hovedvægten er på den kvantitative del, og den kvalitative del skal ses som en løftestang til at skabe en dybdegående kvantitativ analyse. Arbejdsprocessen har været: - Fire interviews med tidligere kursister - Kvalitativ analyse af interviewene - Udsendelse af spørgeskemaer - Kvantitativ analyse af spørgeskemaerne Indledende blev fire tidligere kursister interviewet. Formålet med interviewene var, at de skulle bidrage til at konstruere et optimalt spørgeskema. Interviewene blev foretaget på kursisternes arbejdspladser, og de omhandlede kursisternes oplevelser med Holdning & Handling. Indholdet i interviewene tog udgangspunkt i en semi-struktureret interviewguide. På denne led blev centrale elementer i brugen og tilfredsheden med materialet afdækket, og derudover blev nye dimensioner indfanget. Ligeledes hjalp interviewguiden til at skabe en uniform struktur omkring interviewene. Der blev anvendt godkendte referater til at dokumentere interviewenes indhold. Udarbejdelsen af spørgeskemaerne blev foretaget i forlængelse af en kvalitativ analyse af interviewene. Analysen bestod i kodninger af indholdet i interviewene ud fra en række relevante kategorier, og fokus var på variationen af svarene, og denne variation blev struktureret. Under kodningen var opmærksomheden ligeledes på eventuelle latente kategorier. Spørgeskemaet skulle herefter udsendes elektronisk til kursisterne. I forbindelse med udsendelsen af spørgeskemaet var det problematisk, at der ikke fandtes en database med gyldige adresser for kursisterne. E- mailadresser blev forsøgt indsamlet via og spørgeskemaet blev herefter udsendt. På grund af en relativ lav svarprocent på 29 % valgte vi, at indsamle nye adresser telefonisk i et forsøg på at forhøje svarprocenten. Herefter udsendte vi spørgeskemaet igen og nåede denne gang en svarprocent på 43 %. Svarprocenten kunne ønskes højere, men den skal ses i lyset af to faktorer. For det første er der stor usikkerhed omkring de fundne adresser. Det er således meget sandsynligt, at en stor del af adresserne ikke bliver brugt, hvorfor spørgeskemaet aldrig er nået frem. For det andet har vi valgt at medtage alle kursister fra de sidste fire år. Dette medfører sandsynligvis, at ikke alle længere bruger materialet, hvorfor de har valgt ikke at besvare spørgeskemaet. Vi finder på trods af problemerne med svarprocenten stadig, at evalueringen kan bruges til at konkludere på generelle tendenser for kursisterne 1. Spørgeskemaerne blev analyseret i form af frekvensfordelinger, og der blev kontrolleret for betydningen af alder, hvor lang tid kursisten har beskæftiget sig med sin profession, hvilket klassetrin kursisten beskæftiger sig med og køn. Afslutningsvis blev fundene afrapporteret. 1 Se appendiks for uddybning. 5

6 Kvalitativ del: Interview I undersøgelsen af materialet blev der foretaget fire interview. Disse blev foretaget med den hensigt at erhverve større viden om materialets anvendelse i praksis. Kursisterne blev udvalgt på baggrund af geografi, køn, afholdt kursus samt faglig baggrund. Interviewene blev foretaget i juni, 2007 på forskellige skoler i Jylland og på Fyn. Spørgsmålene i interviewene omhandler kursistens baggrund, forventninger, brug af og tilfredshed med materialet 2. Da interviewene ikke skal bruges til at generalisere blandt kursisterne, har vi valgt at sammenfatte respondenternes væsentligste svar. Tabel 1. Brugen af Holdning & Handling Hvordan bruges materialet Gode situationer til at bruge materialet Bedste dele af materialet IP 1: Fyn, kvinde, februar 2006, lærer - Hun skræddersyr sin brug af materialet, og bruger det oftest i lege IP 2: Nordjylland, mand og kvinde, marts 2006, SSP og lærere - Disse har brugt materialet i stort omfang, det vil sige fra både hele emneuger til dele af en lektion IP 3: Østjylland, kvinde, september 2005, AKT lærer - Hun plukker meget i materialet og bruger det både i en hel lektion eller i en lille leg afhængig af - Materialet situationen i bliver især brugt klassen ved konflikter men periodevis også på daglig basis - Materialet er - Materialet godt til bruges som et samfundsrelateret redskabsgivende læring og i værktøj til at konfliktsituationer undgå konflikter - Energisten roses - Bamsen, Qvik, - Hun har især og bruges også til og Energisten er brugt delen om faget engelsk mest anvendt selvtillid og Energisten, men hun finder materialet tidskrævende IP 4: Vestjylland, mand, oktober 2004, pædagog - Han lader sig i høj grad inspirere af materialet - Han synes materialet er ligetil og nemt at anvende - Han har fundet det meget anvendelig i samtidslæring og læring om at lytte 2 Mere information om interviewguiden er i appendiks. 6

7 Præsentation overfor eleverne - Præsentationen af indholdet er meget central for at opnå en god og ønsket effekt - Der lægges vægt på præsentationen Tabel 2. Tilfredsheden med Holdning & Handling IP 1 IP 2 IP 3 IP 4 Opbygning - Hun synes - De finder materialet - Han er glad for materialet er logisk opbygget og opbygningen bygget dejligt nemt at gå til op Børnenes modtagelse - Børnene tager - Børnene tager godt - Børnene lytter - Børnene er godt imod det imod det især i forhold til glade for det, og og husker til andet undervisningsmateriale budskaberne, der opbygges en materialets indhold som og der skabes fælles Trin for Trin fælles sprog og referenceramme, referencer som kan bruges Selve materialet - Det kræver - Emnerne er gode på - Materialet - Materialet er dog tid at bruge det generelle niveau, kan tage nemt at starte materialet, det men dele af materialet pusten fra en, på, og det skal introduceres kan virke for frelst, og da det er så kræver bare, at materialet er alt for omfattende, og man sætter sig tidligt i omfangsrigt indholdet kan hurtigt ind i den skoleforløbet, næsten virke pågældende ikke alle for godt aktivitet budskaber kan sælges til - Materialet eleverne og kunne ønskes nogle områder enklere og kan være for mindre udførligt amerikanske Effekt / oplevelse - I anvendelsen af materialet har hun opnået større faglig og personlig ballast - Qvik er god og danner en fælles referenceramme - De har oplevet, at eleverne er blevet bedre til at snakke om - Hun har været mest glad for følelser, når de Energisten og anvendt materialet mindre glad for bamsen Qvik, da anvendelse af denne kræver skuespil har - Hun er meget glad for det praktiske element ved materialet, hvilket er en stor fordel i forhold til andre materialer - Han føler, at materialet har givet ham et redskab til at tackle sociale problemer Der kan på baggrund af de fire interview trækkes et par positive og negative kommentarer ud om tilfredsheden, som beskriver materialet, og er frugtbare i en fremtidig revidering af materialet: 7

8 Positive: - Opbygningen er logisk, og materialet er nemt at starte på - Modtagelsen hos eleverne er meget positiv - Materialet opbygger en solid og fælles referenceramme - Brug af materialet giver faglig ballast - Materialets fokus på holdningsbearbejdning er frugtbart Negative: - Der kan forsøges at af-amerikanisere materialet, dvs. undgå at fremhæve den enkelte elev for meget og dæmpe den frelste tone, som kan præge materialet - Der kan skæres materiale væk, så det er mindre udførligt og mere simpelt - Der kan indarbejdes forudsætninger for hver enkel øvelse Ud fra de fire interview kan der ikke fremføres generelle tendenser for de fire kursister. De har ikke alle påpeget de ovennævnte punkter, og kommentarerne skal derfor blot ses som enkeltstående holdninger. Spørgeskemaundersøgelsen har derimod så mange respondenter, at det bliver muligt at udtale sig om de generelle tendenser. 8

9 Kvantitativ del: Spørgeskemaundersøgelse Den kvantitative del af undersøgelsen udgør hovedvægten i evalueringen af Holdning & Handling. Denne del er baseret på en spørgeskemaundersøgelse til tidligere kursister. Spørgeskemaet afspejler den kvalitative analyse, som gav en endnu bredere forståelsesramme for brugen af og tilfredsheden med undervisningsmaterialet. Spørgsmålene i spørgeskemaet falder i tre dele; 1) brugen af Holdning & Handling, 2) tilfredsheden med Holdning & Handling og 3) personlige spørgsmål. De to første dele giver sig selv, mens den tredje del er brugt som baggrundsviden til at kontrollere for bagvedliggende sammenhænge. Indsamling af spørgeskemaet er sket elektronisk og over to omgange. Første gang var primo september til ultimo september, hvor svarprocenten blev 29 %. Den anden indsamling foregik fra medio november til ultimo november og hævede svarprocenten til 43 %. De metodiske overvejelser omkring indsamlingen af spørgeskemaerne fremgår af appendikset. På baggrund af de indsamlede data er svarene blevet analyseret via et statistisk dataprogram. Alle resultaterne er blevet kontrolleret for bagvedliggende sammenhænge, altså om specielle grupper af respondenterne svarer på en bestemt måde. Helt konkret er der kontrolleret for køn, alder, hvilket klassetrin man beskæftiger sig med samt, hvor længe man har beskæftiget sig med sin profession. I nedenstående figurer er alle procenttal afrundet, hvorfor summen ikke altid bliver 100 %. Ved besvarelsen af spørgeskemaet har det været muligt at komme med yderligere kommentarer, hvorfor nogle af disse er inddraget. I spørgeskemaet er der indledningsvist mulighed for at afkrydse, at man ikke bruger materialet, hvilket gælder for 22 respondenter. Af denne grund er antallet af respondenter i den første tredjedel af spørgeskemaet lavere end den resterende del, idet respondenterne har svaret på spørgsmålene omkring tilfredshed og personlig fakta. De 22 respondenters årsag til ikke at bruge materialet var hovedsagligt ændrede jobfunktioner eller velfungerende klasser. Kun én respondent kommenterede, at materialet var dårligt. Nedenfor vises resultaterne af seks udvalgte spørgsmål. 9

10 Figur 1. Hvor ofte anvender du dele af materialet i dag? 50% 45% 40% 35% 34% 30% 25% 20% 15% 10% 8% 11% 18% 14% 16% 5% 0% Flere gange om ugen Én gang om ugen Månedligt Kvartalsvis Halvårligt Aldrig Note: N=141. Ved ikke er udeladt. Procentsum = 101. Figur 1 viser, at Holdning & Handling i dag anvendes månedligt eller oftere af 53 % af respondenterne. Det mest hyppige svar omkring anvendelse af Holdning & Handling er, at det sker på månedsbasis, hvor godt og vel hver tredje respondent bruger det. Den næstmest hyppige anvendelse sker kvartalsvis, hvor det bliver brugt af knap hver femte respondent. En respondent kommenterer om anvendelsen: Et dejligt struktureret materiale, der er lige til at gå til, når man har været på kursus. Der er altså for størstedelen af respondenterne en kontinuerlig brug af Holdning & Handling, dog bruger knap hver tredje kun materialet halvårligt eller aldrig. Figur 2. Hvornår anvender du materialet? 100% 90% 80% 70% 69% 72% 60% 50% 40% 39% 30% 20% 10% 9% 0% Som en del af elevernes modningsforløb Ved konflikter eller problemer i klassen Som afveksling til undervisningen Ved aktuelle debatter i samfundet/medierne Note: N=159. Ved ikke er udeladt. Multiple svarmuligheder. Det næste spørgsmål omhandler i hvilke situationer materialet bruges. Ved dette spørgsmål var der mulighed for at afkrydse flere svarmuligheder, hvilket gør 10

11 at procentsummen overstiger 100. Figur 2 viser, at den mest hyppige årsag til at anvende materialet er ved konflikter eller problemer i klassen, hvor 72 % af respondenterne bruger materialet. Lige herefter anvender 69 % af respondenterne materialet som en del af elevernes modningsforløb, mens 39 % bruger materialet som afveksling til undervisningen. Kun 9 % bruger materialet i forbindelse med aktuelle debatter i samfundet eller medierne. Det er således klart at Holdning & Handling først og fremmest bruges til at løse konflikter og som en del af et modningsforløb. To forskellige respondenters kommentarer afspejler ovenstående fund: Jeg synes, det er et super godt materiale - lige til at gå til. Det omfatter en stor del af de sociale problemstillinger, som opstår i løbet af grundskolen. og Jeg havde simpelthen brug for materialet ved overtagelse af en ny klasse. Klassen var meget støjende. Figur 3. Hvordan vurderer du materialets opbygning? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 86% 13% 1% Dårlig Nogenlunde God Note: N=184. Ved ikke er udeladt. Procentsum = 100. Holdning & Handlings opbygning bliver karakteriseret positivt af kursisterne. I figur 3 ser vi, at mere end 4 ud af 5 mener, at opbygningen er god eller meget god. 13 % mener, at opbygningen er nogenlunde, og 1 % mener, at opbygningen er dårlig eller meget dårlig. Der viser sig en svag tendens til, at kvinder i højere grad end mænd er tilfredse med opbygningen. Denne sammenhæng dukker dog kun op, fordi de respondenter, der har svaret dårlig eller meget dårlig, alle er mænd. Men da det kun drejer sig om tre mænd er sammenhængen for svag, og vi vælger at afvise sammenhængen. Figur 3 viser altså, at 86 % finder Holdning & Handlings opbygning god eller meget god. 11

12 Figur 4. Hvordan er elevernes modtagelse af materialet? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 91% 8% 1% Dårlig Nogenlunde God Note: N=166. Ved ikke er udeladt. Procentsum = 100. Figur 4 viser, at materialet får en meget positiv modtagelse af eleverne ifølge kursisternes vurdering. Yderkategorierne meget dårlig og meget god er lagt sammen med dårlig og god. Ingen respondenter svarer meget dårlig og kun 1 % - svarende til 1 respondent - mener, at materialet modtages dårligt af eleverne. 8 % mener, at modtagelsen er nogenlunde, og 91 % synes, at modtagelsen er god. Faktisk har 31 % af respondenterne svaret, at modtagelsen er meget god. Det kan derfor konkluderes, at kursisterne opfatter elevernes modtagelse af materialet som værende positiv. Figur 5. I hvilken grad synes du, at materialet har givet dig nye redskaber til undervisningen? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 28% 2% 1% Meget lav grad Lav grad Hverken høj eller lav grad 55% Høj grad 14% Meget høj grad Note: N=174. Ved ikke er udeladt. Procentsum =

13 Ved anvendelse af materialet føler over halvdelen, at de har fået nye redskaber at arbejde med i undervisningen, jf. figur 5. Heraf svarer 14 %, at de i meget høj grad mener dette. Lidt under hver tredje er neutrale, mens 3 % mener, at materialet i lav eller meget lav grad giver nye undervisningsredskaber. Ved kontrol af bagvedliggende faktorer viser det sig, at kvinder i højere grad end mænd synes at få nye redskaber ved brug af materialet. Sammenhængen synes at være forholdsvis stærk og meget signifikant. En mulig forklaring kan være, at de mandlige respondenter har været ansat længere end de kvindelige respondenter, men denne sammenhæng viser sig som insignifikant, hvorfor der ikke kan gives en umiddelbar forklaring af sammenhængen på baggrund af vores data. På trods af den uforklarlige sammenhæng, kan vi dog stadig konkludere, at respondenterne føler, de har fået nye redskaber i forbindelse med Holdning & Handling. Figur 6. Hvordan er din samlede tilfredshed med Holdning & Handling? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 74% 12% 14% Utilfreds Nogenlunde Tilfreds Note: N=181. Ved ikke er udeladt. Procentsum = 100. Det fremgår af figur 6, at den samlede tilfredshed med materialet er stor. Svarkategorierne indeholder oprindeligt to yderkategorier meget utilfreds og meget tilfreds, som for simplicitetens skyld er lagt sammen med kategorierne utilfreds og tilfreds. Næsten 3 ud af 4 kursister er tilfredse eller meget tilfredse med materialet, hvor over halvdelen af disse 74 % er meget tilfredse med materialet. Derimod synes 14 %, at materialet er nogenlunde, og 12 % er utilfredse eller meget utilfredse. En respondent bemærker om materialet: Det er det materiale ud af mange andre muligheder, jeg som akt lærer vender tilbage til gang på gang. Den samlede tilfredshed er udtryk for udbyttet ved brugen af Holdning & Handling, og den store tilfredshed indikerer, at materialet virker efter hensigten. 13

14 Konklusion Undersøgelsen giver generelt et meget positivt billede af brugen af og tilfredsheden med Holdning & Handling. Men analysen viser, at der stadig er mulighed for at forbedre materialet. I den kvalitative del af undersøgelsen foretog vi fire interview, der viser, at materialets styrker er mangfoldige. Både tankegangen i indholdet og materialets form får positive tilkendegivelser. Undersøgelsen indikerer, at tankegangen om holdningsbearbejdning af børnene til at blive socialt stærkere synes at fungere i praksis, og ved anvendelse af materialet opbygges en solid fælles referenceramme mellem elever og lærer. Denne referenceramme er brugbar på længere sigt, da elever og lærer har fælles punkter, som de kan forholde sig til og opføre sig efter. Enkelte områder af materialet kan forbedres ved at forsøge at mindske betoningen af, at den enkelte elev skal fremhæves. Derudover kan selve formen af materialet forbedres ved at gøre materialet mindre udførligt og derved også mindre i omfang. Den kvantitative undersøgelse viser, at ikke alle bruger materialet. Årsagerne til at materialet ikke anvendes, synes ikke at være utilfredshed med materialet, men i stedet at kursister har ændret arbejdsfunktion eller har velfungerende klasser. For de kursister, som anvender materialet, gælder det, at de er meget positive omkring materialets form og indhold. Børnene tager godt imod materialet og størstedelen af kursisterne bruger materialet som en del af et modningsforløb og til konfliktløsning. Følgende citat udtrykker materialets effekt Jeg har været rigtig glad for materialet, og det har helt sikkert givet klassen nogle værktøjer. Kursisterne føler, at de har fået nye redskaber ved anvendelse af materialet, som kan bruges i undervisningen. Den samlede tilfredshed med materialet er høj, og indikerer at materialet er et godt redskab til at gøre børnene socialt stærkere. Der er således et godt grundlag for en udbredelse af Holdning & Handling. 14

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Projekt medlemsservice Survey 2015

Projekt medlemsservice Survey 2015 2015 Projekt medlemsservice Survey 2015 Afrapportering af kvantitativ medlemsundersøgelse gennemført i perioden 10.02.2015-03.03.2015 i forbindelse med Projekt Medlemsservice i Dansk Psykolog Forening

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker.

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Spørgeskemaer Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema består i sin bredeste

Læs mere

evaluering af 16 åben skole-piloter

evaluering af 16 åben skole-piloter evaluering 16 åben skole-piloter April 2015 indhold Resumé og evalueringens vigtigste konklusioner... 3 Om evalueringen... 4 Forløbene har indfriet forventningerne skolerne er mest tilfredse... 4 Foreningerne

Læs mere

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning Danske Fysioterapeuter Kvalitet i træning Undersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters paneldeltagere 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 84

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

UDEVA - Set med andre øjne

UDEVA - Set med andre øjne UDEVA - Set med andre øjne Temaeftermiddag på Gentofte Sygehus 17. September 2013 V/ Rikke Sørup, Danmarks Evalueringsinstitut rs@eva.dk www.eva.dk Slagplan Evaluering og tilfredshedsmålinger Hvordan omsættes

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Arbejdsmiljømæssige problemer som følge af overvægtig hos medarbejdere i social- og sundhedssektoren

Arbejdsmiljømæssige problemer som følge af overvægtig hos medarbejdere i social- og sundhedssektoren Resultater fra spørgeskemaundersøgelse, 2. del: Arbejdsmiljømæssige problemer som følge af overvægtig hos medarbejdere i social- og sundhedssektoren Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Maj 2005.

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Scharling.dk

Læs mere

Indeklima og fagligt udbytte. En analyse af sammenhængen mellem elevernes oplevelse af indeklima og fagligt udbytte i grundskolen

Indeklima og fagligt udbytte. En analyse af sammenhængen mellem elevernes oplevelse af indeklima og fagligt udbytte i grundskolen Indeklima og fagligt udbytte En analyse af sammenhængen mellem elevernes oplevelse af indeklima og fagligt udbytte i grundskolen Indeklima og fagligt udbytte En analyse af sammenhængen mellem elevernes

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Tech College Aalborg

Tech College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Tech College Aalborg Colleger: College College College College College College College Style & Wellness College College Style & Wellness

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007 Bestilt af minister for ligestilling Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Strategisk Netværk Side 1 Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Analyse af holdninger og synspunkter --- Denne analyse er et led i et projekt, som Arbejdsdirektoratet (ADIR) er ved at gennemføre med henblik

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Sammenfatning Forældrene er glade for elevplanerne 70 % af skolebestyrelsesmedlemmerne i Skole og Samfunds undersøgelse

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Construction College

Construction College VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaunsøgelse Uddannelser: Vindmølleoperatør 72,9 57,9 Administration og information Rekruttering af elever 63,6 Skoleperiones indhold Motivation 67,6

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport. Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde

FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport. Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde FrivilligBørs Ikast-Brande Evalueringsrapport Juli 2013 Udarbejdet af Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Landsrapport Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV Eksemplerne her er inspireret af konkrete kommunikationsaktiviteter og giver et bredt udsnit af den type aktiviteter, som gennemføres af de involverede aktører. EKSEMPEL

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Automatik og proces 6,9 77, 4, Administration og information Rekruttering af elever 60, 70,6 Skoleperiodernes indhold Motivation

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune

Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune Dato 21-05-2014 Dok.nr. 68991/14 Sagsnr. 14/3664 Ref. Stephanie Hansen Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune Juni 2014 1/7 Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 9/2014 1. ÅRGANG 18. DECEMBER 2014 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET Børn fra velstillede

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse http://www.radikale.dk Det Radikale Venstre 25. februar 4 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.radikale.dk. Der

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Dokumentationsrapport 2014

Dokumentationsrapport 2014 Dokumentationsrapport 2014 Ventilens tilbud Nogle af de der sociale færdigheder, dem får man bare ikke altid med i manualen til livet. (Jakob, 23 år) 1 1 Indledning... 4 Centrale resultater... 4 Opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING OVERORDNEDE RESULTATER PRIORITERING AF INDSATSOMRÅDERNE INTERNT BENCHMARK EKSTERNT BENCHMARK: OFFENTLIGT ANSATTE

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Ankestyrelsens undersøgelse af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Oktober 2011 1 1 Formål, baggrund og metode 1.1.1 Baggrund for undersøgelsen Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet gennemførte i

Læs mere

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål:

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål: PRÆSENTATION: BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BAGGRUND Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune.

Læs mere

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 92 00 - Fax 11 1 Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 Et stort flertal af de

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Hvornår er spørgeskemaer relevante? Forberedelse til spørgeskemaer Udformning af spørgeskemaer Udformning af spørgsmål Validitet

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Biblioteker og biblioteksbrug i tal Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Indhold: 1. Eksisterende Statistiske Databaser a. KPI Index b. Folke-

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder til selvevaluering. Arbejdsrapport

Kvantitative og kvalitative metoder til selvevaluering. Arbejdsrapport Kvantitative og kvalitative metoder til selvevaluering Arbejdsrapport 1 Forord Denne arbejdsrapport følger i en serie af arbejdsrapporter om Den Fælles Kvalitetsmodel for det sociale område i Københavns

Læs mere

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde.

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde. VIFU Videncenter for fødevareudvikling Att.: Gunhild Brynning Nupark 51 7500 Holstebro Konsulentopgave Århus, 10. januar 2011 1 1. Effektmåling i projekt Innovation i øjenhøjde v/hans Henrik Bruhn, Operatøropgave:

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 SIDE 1/8 Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 Formålet med ovennævnte seminar var at sikre de nordjyske SMVers bevågenhed i forhold til udviklingen af digitalisering og e-handel indenfor markederne

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Tandplejens Brugerundersøgelse

Tandplejens Brugerundersøgelse Tandplejens Brugerundersøgelse Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2010 Byrådsservice Odder Kommune 2010 Dokumentnr.: 727-2010-72813 side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere