En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling"

Transkript

1 En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark. December

2 Forord Nærværende rapport er lavet af LABH Consult I/S for Lions Quest Danmark på baggrund af sidstnævntes ønske om en undersøgelse omhandlende brugen af og tilfredsheden med Holdning & Handling. LABH Consult I/S er uafhængige af Lions Quest Danmark, og vi har således kun tilknytning til Lions Quest Danmark i forbindelse med udarbejdelsen af rapporten. Århus, december 2007 Christian Houe & Jørgen Abildgaard 2

3 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 ARBEJDSPROCES OG METODISKE OVERVEJELSER... 5 KVALITATIV DEL: INTERVIEW... 6 TABEL 1. BRUGEN AF HOLDNING & HANDLING... 6 TABEL 2. TILFREDSHEDEN MED HOLDNING & HANDLING... 7 KVANTITATIV DEL: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE... 9 FIGUR 1. HVOR OFTE ANVENDER DU DELE AF MATERIALET I DAG? FIGUR 2. HVORNÅR ANVENDER DU MATERIALET? FIGUR 3. HVORDAN VURDERER DU MATERIALETS OPBYGNING? FIGUR 4. HVORDAN ER ELEVERNES MODTAGELSE AF MATERIALET? FIGUR 5. I HVILKEN GRAD SYNES DU, AT MATERIALET HAR GIVET DIG NYE REDSKABER TIL UNDERVISNINGEN? FIGUR 6. HVORDAN ER DIN SAMLEDE TILFREDSHED MED HOLDNING & HANDLING? KONKLUSION

4 Sammenfatning Undervisningsmaterialet Holdning & Handling er blevet evalueret med henblik på at undersøge brugen af og tilfredsheden med materialet. Evalueringen omfatter kun kursisternes subjektive erfaringer med materialet og måler således ikke effekten af materialet. Overordnet bliver materialet brugt kontinuerligt af over halvdelen af respondenterne. De bruger hovedsagelig materialet ved konflikter eller problemer i klassen samt som en del af elevernes modningsforløb. Tilfredsheden med materialet er stor. Således finder 86 %, at materialet har en god opbygning, mens 91 % vurderer elevernes modtagelse af materialet til at være god. Endvidere føler 69 % af respondenterne, at de har fået nye redskaber i forbindelse med materialet. Afslutningsvis viser undersøgelsen, at omkring den samlede tilfredshed med Holdning & Handling svarer 74 % positivt. Indledning Denne rapport har til formål at belyse brugen af og tilfredsheden med undervisningsmaterialet Holdning & Handling. Rapporten skal gælde som dokumentation for materialets kvalitet samt bidrage til udvikling af det eksisterende undervisningsmateriale. Evalueringen omfatter kun kursisternes subjektive erfaringer med materialet og måler således ikke effekten af materialet. Af Holdning & Handlings materialer undersøges følgende: Dig, mig og Qvik, Hvem er du, Dig og de andre, Energisten samt Forældrehåndbogen. I undersøgelsen inkluderes alle kursister, der har været på kursus i Holdning & Handling siden februar Denne skæringsdato er valgt, idet det nuværende materiale blev taget i brug på dette tidspunkt. Antallet af deltagende kursister i undersøgelsen er 433, og de stammer fra 31 afholdte kurser. Svarprocenten i undersøgelsen er på 43 %. Undersøgelsen er foregået ved en række interview og en spørgeskemaundersøgelse i løbet af sommeren og efteråret Evalueringen er foretaget af konsulenter fra LABH Consult I/S for Lions Quest Danmark, som står bag Holdning & Handling. Rapporten indledes med en gennemgang af arbejdsprocessen og metodiske udfordringer i forbindelse med evalueringen. Herefter redegøres for interviewene, som var en del af processen i udarbejdelsen af spørgeskemaet. Spørgeskemaet er grundlaget for den kvantitative evaluering. Det tredje afsnit omhandler derfor resultaterne fra den kvantitative analyse og udtrykker således brugen af og tilfredsheden med Holdning & Handling. Afslutningsvis vil rapporten konkludere på resultaterne. For en uddybning af metodeafsnittet herunder omkodninger og resterende frekvensfordelinger fra spørgeskemaet henvises til appendikset, som kan rekvireres ved henvendelse til Lions Quest Danmark. Dette er også gældende for interviewguiden og spørgeskemaet. 4

5 Arbejdsproces og metodiske overvejelser Rapporten falder i en kvalitativ og en kvantitativ del. Hovedvægten er på den kvantitative del, og den kvalitative del skal ses som en løftestang til at skabe en dybdegående kvantitativ analyse. Arbejdsprocessen har været: - Fire interviews med tidligere kursister - Kvalitativ analyse af interviewene - Udsendelse af spørgeskemaer - Kvantitativ analyse af spørgeskemaerne Indledende blev fire tidligere kursister interviewet. Formålet med interviewene var, at de skulle bidrage til at konstruere et optimalt spørgeskema. Interviewene blev foretaget på kursisternes arbejdspladser, og de omhandlede kursisternes oplevelser med Holdning & Handling. Indholdet i interviewene tog udgangspunkt i en semi-struktureret interviewguide. På denne led blev centrale elementer i brugen og tilfredsheden med materialet afdækket, og derudover blev nye dimensioner indfanget. Ligeledes hjalp interviewguiden til at skabe en uniform struktur omkring interviewene. Der blev anvendt godkendte referater til at dokumentere interviewenes indhold. Udarbejdelsen af spørgeskemaerne blev foretaget i forlængelse af en kvalitativ analyse af interviewene. Analysen bestod i kodninger af indholdet i interviewene ud fra en række relevante kategorier, og fokus var på variationen af svarene, og denne variation blev struktureret. Under kodningen var opmærksomheden ligeledes på eventuelle latente kategorier. Spørgeskemaet skulle herefter udsendes elektronisk til kursisterne. I forbindelse med udsendelsen af spørgeskemaet var det problematisk, at der ikke fandtes en database med gyldige adresser for kursisterne. E- mailadresser blev forsøgt indsamlet via og spørgeskemaet blev herefter udsendt. På grund af en relativ lav svarprocent på 29 % valgte vi, at indsamle nye adresser telefonisk i et forsøg på at forhøje svarprocenten. Herefter udsendte vi spørgeskemaet igen og nåede denne gang en svarprocent på 43 %. Svarprocenten kunne ønskes højere, men den skal ses i lyset af to faktorer. For det første er der stor usikkerhed omkring de fundne adresser. Det er således meget sandsynligt, at en stor del af adresserne ikke bliver brugt, hvorfor spørgeskemaet aldrig er nået frem. For det andet har vi valgt at medtage alle kursister fra de sidste fire år. Dette medfører sandsynligvis, at ikke alle længere bruger materialet, hvorfor de har valgt ikke at besvare spørgeskemaet. Vi finder på trods af problemerne med svarprocenten stadig, at evalueringen kan bruges til at konkludere på generelle tendenser for kursisterne 1. Spørgeskemaerne blev analyseret i form af frekvensfordelinger, og der blev kontrolleret for betydningen af alder, hvor lang tid kursisten har beskæftiget sig med sin profession, hvilket klassetrin kursisten beskæftiger sig med og køn. Afslutningsvis blev fundene afrapporteret. 1 Se appendiks for uddybning. 5

6 Kvalitativ del: Interview I undersøgelsen af materialet blev der foretaget fire interview. Disse blev foretaget med den hensigt at erhverve større viden om materialets anvendelse i praksis. Kursisterne blev udvalgt på baggrund af geografi, køn, afholdt kursus samt faglig baggrund. Interviewene blev foretaget i juni, 2007 på forskellige skoler i Jylland og på Fyn. Spørgsmålene i interviewene omhandler kursistens baggrund, forventninger, brug af og tilfredshed med materialet 2. Da interviewene ikke skal bruges til at generalisere blandt kursisterne, har vi valgt at sammenfatte respondenternes væsentligste svar. Tabel 1. Brugen af Holdning & Handling Hvordan bruges materialet Gode situationer til at bruge materialet Bedste dele af materialet IP 1: Fyn, kvinde, februar 2006, lærer - Hun skræddersyr sin brug af materialet, og bruger det oftest i lege IP 2: Nordjylland, mand og kvinde, marts 2006, SSP og lærere - Disse har brugt materialet i stort omfang, det vil sige fra både hele emneuger til dele af en lektion IP 3: Østjylland, kvinde, september 2005, AKT lærer - Hun plukker meget i materialet og bruger det både i en hel lektion eller i en lille leg afhængig af - Materialet situationen i bliver især brugt klassen ved konflikter men periodevis også på daglig basis - Materialet er - Materialet godt til bruges som et samfundsrelateret redskabsgivende læring og i værktøj til at konfliktsituationer undgå konflikter - Energisten roses - Bamsen, Qvik, - Hun har især og bruges også til og Energisten er brugt delen om faget engelsk mest anvendt selvtillid og Energisten, men hun finder materialet tidskrævende IP 4: Vestjylland, mand, oktober 2004, pædagog - Han lader sig i høj grad inspirere af materialet - Han synes materialet er ligetil og nemt at anvende - Han har fundet det meget anvendelig i samtidslæring og læring om at lytte 2 Mere information om interviewguiden er i appendiks. 6

7 Præsentation overfor eleverne - Præsentationen af indholdet er meget central for at opnå en god og ønsket effekt - Der lægges vægt på præsentationen Tabel 2. Tilfredsheden med Holdning & Handling IP 1 IP 2 IP 3 IP 4 Opbygning - Hun synes - De finder materialet - Han er glad for materialet er logisk opbygget og opbygningen bygget dejligt nemt at gå til op Børnenes modtagelse - Børnene tager - Børnene tager godt - Børnene lytter - Børnene er godt imod det imod det især i forhold til glade for det, og og husker til andet undervisningsmateriale budskaberne, der opbygges en materialets indhold som og der skabes fælles Trin for Trin fælles sprog og referenceramme, referencer som kan bruges Selve materialet - Det kræver - Emnerne er gode på - Materialet - Materialet er dog tid at bruge det generelle niveau, kan tage nemt at starte materialet, det men dele af materialet pusten fra en, på, og det skal introduceres kan virke for frelst, og da det er så kræver bare, at materialet er alt for omfattende, og man sætter sig tidligt i omfangsrigt indholdet kan hurtigt ind i den skoleforløbet, næsten virke pågældende ikke alle for godt aktivitet budskaber kan sælges til - Materialet eleverne og kunne ønskes nogle områder enklere og kan være for mindre udførligt amerikanske Effekt / oplevelse - I anvendelsen af materialet har hun opnået større faglig og personlig ballast - Qvik er god og danner en fælles referenceramme - De har oplevet, at eleverne er blevet bedre til at snakke om - Hun har været mest glad for følelser, når de Energisten og anvendt materialet mindre glad for bamsen Qvik, da anvendelse af denne kræver skuespil har - Hun er meget glad for det praktiske element ved materialet, hvilket er en stor fordel i forhold til andre materialer - Han føler, at materialet har givet ham et redskab til at tackle sociale problemer Der kan på baggrund af de fire interview trækkes et par positive og negative kommentarer ud om tilfredsheden, som beskriver materialet, og er frugtbare i en fremtidig revidering af materialet: 7

8 Positive: - Opbygningen er logisk, og materialet er nemt at starte på - Modtagelsen hos eleverne er meget positiv - Materialet opbygger en solid og fælles referenceramme - Brug af materialet giver faglig ballast - Materialets fokus på holdningsbearbejdning er frugtbart Negative: - Der kan forsøges at af-amerikanisere materialet, dvs. undgå at fremhæve den enkelte elev for meget og dæmpe den frelste tone, som kan præge materialet - Der kan skæres materiale væk, så det er mindre udførligt og mere simpelt - Der kan indarbejdes forudsætninger for hver enkel øvelse Ud fra de fire interview kan der ikke fremføres generelle tendenser for de fire kursister. De har ikke alle påpeget de ovennævnte punkter, og kommentarerne skal derfor blot ses som enkeltstående holdninger. Spørgeskemaundersøgelsen har derimod så mange respondenter, at det bliver muligt at udtale sig om de generelle tendenser. 8

9 Kvantitativ del: Spørgeskemaundersøgelse Den kvantitative del af undersøgelsen udgør hovedvægten i evalueringen af Holdning & Handling. Denne del er baseret på en spørgeskemaundersøgelse til tidligere kursister. Spørgeskemaet afspejler den kvalitative analyse, som gav en endnu bredere forståelsesramme for brugen af og tilfredsheden med undervisningsmaterialet. Spørgsmålene i spørgeskemaet falder i tre dele; 1) brugen af Holdning & Handling, 2) tilfredsheden med Holdning & Handling og 3) personlige spørgsmål. De to første dele giver sig selv, mens den tredje del er brugt som baggrundsviden til at kontrollere for bagvedliggende sammenhænge. Indsamling af spørgeskemaet er sket elektronisk og over to omgange. Første gang var primo september til ultimo september, hvor svarprocenten blev 29 %. Den anden indsamling foregik fra medio november til ultimo november og hævede svarprocenten til 43 %. De metodiske overvejelser omkring indsamlingen af spørgeskemaerne fremgår af appendikset. På baggrund af de indsamlede data er svarene blevet analyseret via et statistisk dataprogram. Alle resultaterne er blevet kontrolleret for bagvedliggende sammenhænge, altså om specielle grupper af respondenterne svarer på en bestemt måde. Helt konkret er der kontrolleret for køn, alder, hvilket klassetrin man beskæftiger sig med samt, hvor længe man har beskæftiget sig med sin profession. I nedenstående figurer er alle procenttal afrundet, hvorfor summen ikke altid bliver 100 %. Ved besvarelsen af spørgeskemaet har det været muligt at komme med yderligere kommentarer, hvorfor nogle af disse er inddraget. I spørgeskemaet er der indledningsvist mulighed for at afkrydse, at man ikke bruger materialet, hvilket gælder for 22 respondenter. Af denne grund er antallet af respondenter i den første tredjedel af spørgeskemaet lavere end den resterende del, idet respondenterne har svaret på spørgsmålene omkring tilfredshed og personlig fakta. De 22 respondenters årsag til ikke at bruge materialet var hovedsagligt ændrede jobfunktioner eller velfungerende klasser. Kun én respondent kommenterede, at materialet var dårligt. Nedenfor vises resultaterne af seks udvalgte spørgsmål. 9

10 Figur 1. Hvor ofte anvender du dele af materialet i dag? 50% 45% 40% 35% 34% 30% 25% 20% 15% 10% 8% 11% 18% 14% 16% 5% 0% Flere gange om ugen Én gang om ugen Månedligt Kvartalsvis Halvårligt Aldrig Note: N=141. Ved ikke er udeladt. Procentsum = 101. Figur 1 viser, at Holdning & Handling i dag anvendes månedligt eller oftere af 53 % af respondenterne. Det mest hyppige svar omkring anvendelse af Holdning & Handling er, at det sker på månedsbasis, hvor godt og vel hver tredje respondent bruger det. Den næstmest hyppige anvendelse sker kvartalsvis, hvor det bliver brugt af knap hver femte respondent. En respondent kommenterer om anvendelsen: Et dejligt struktureret materiale, der er lige til at gå til, når man har været på kursus. Der er altså for størstedelen af respondenterne en kontinuerlig brug af Holdning & Handling, dog bruger knap hver tredje kun materialet halvårligt eller aldrig. Figur 2. Hvornår anvender du materialet? 100% 90% 80% 70% 69% 72% 60% 50% 40% 39% 30% 20% 10% 9% 0% Som en del af elevernes modningsforløb Ved konflikter eller problemer i klassen Som afveksling til undervisningen Ved aktuelle debatter i samfundet/medierne Note: N=159. Ved ikke er udeladt. Multiple svarmuligheder. Det næste spørgsmål omhandler i hvilke situationer materialet bruges. Ved dette spørgsmål var der mulighed for at afkrydse flere svarmuligheder, hvilket gør 10

11 at procentsummen overstiger 100. Figur 2 viser, at den mest hyppige årsag til at anvende materialet er ved konflikter eller problemer i klassen, hvor 72 % af respondenterne bruger materialet. Lige herefter anvender 69 % af respondenterne materialet som en del af elevernes modningsforløb, mens 39 % bruger materialet som afveksling til undervisningen. Kun 9 % bruger materialet i forbindelse med aktuelle debatter i samfundet eller medierne. Det er således klart at Holdning & Handling først og fremmest bruges til at løse konflikter og som en del af et modningsforløb. To forskellige respondenters kommentarer afspejler ovenstående fund: Jeg synes, det er et super godt materiale - lige til at gå til. Det omfatter en stor del af de sociale problemstillinger, som opstår i løbet af grundskolen. og Jeg havde simpelthen brug for materialet ved overtagelse af en ny klasse. Klassen var meget støjende. Figur 3. Hvordan vurderer du materialets opbygning? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 86% 13% 1% Dårlig Nogenlunde God Note: N=184. Ved ikke er udeladt. Procentsum = 100. Holdning & Handlings opbygning bliver karakteriseret positivt af kursisterne. I figur 3 ser vi, at mere end 4 ud af 5 mener, at opbygningen er god eller meget god. 13 % mener, at opbygningen er nogenlunde, og 1 % mener, at opbygningen er dårlig eller meget dårlig. Der viser sig en svag tendens til, at kvinder i højere grad end mænd er tilfredse med opbygningen. Denne sammenhæng dukker dog kun op, fordi de respondenter, der har svaret dårlig eller meget dårlig, alle er mænd. Men da det kun drejer sig om tre mænd er sammenhængen for svag, og vi vælger at afvise sammenhængen. Figur 3 viser altså, at 86 % finder Holdning & Handlings opbygning god eller meget god. 11

12 Figur 4. Hvordan er elevernes modtagelse af materialet? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 91% 8% 1% Dårlig Nogenlunde God Note: N=166. Ved ikke er udeladt. Procentsum = 100. Figur 4 viser, at materialet får en meget positiv modtagelse af eleverne ifølge kursisternes vurdering. Yderkategorierne meget dårlig og meget god er lagt sammen med dårlig og god. Ingen respondenter svarer meget dårlig og kun 1 % - svarende til 1 respondent - mener, at materialet modtages dårligt af eleverne. 8 % mener, at modtagelsen er nogenlunde, og 91 % synes, at modtagelsen er god. Faktisk har 31 % af respondenterne svaret, at modtagelsen er meget god. Det kan derfor konkluderes, at kursisterne opfatter elevernes modtagelse af materialet som værende positiv. Figur 5. I hvilken grad synes du, at materialet har givet dig nye redskaber til undervisningen? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 28% 2% 1% Meget lav grad Lav grad Hverken høj eller lav grad 55% Høj grad 14% Meget høj grad Note: N=174. Ved ikke er udeladt. Procentsum =

13 Ved anvendelse af materialet føler over halvdelen, at de har fået nye redskaber at arbejde med i undervisningen, jf. figur 5. Heraf svarer 14 %, at de i meget høj grad mener dette. Lidt under hver tredje er neutrale, mens 3 % mener, at materialet i lav eller meget lav grad giver nye undervisningsredskaber. Ved kontrol af bagvedliggende faktorer viser det sig, at kvinder i højere grad end mænd synes at få nye redskaber ved brug af materialet. Sammenhængen synes at være forholdsvis stærk og meget signifikant. En mulig forklaring kan være, at de mandlige respondenter har været ansat længere end de kvindelige respondenter, men denne sammenhæng viser sig som insignifikant, hvorfor der ikke kan gives en umiddelbar forklaring af sammenhængen på baggrund af vores data. På trods af den uforklarlige sammenhæng, kan vi dog stadig konkludere, at respondenterne føler, de har fået nye redskaber i forbindelse med Holdning & Handling. Figur 6. Hvordan er din samlede tilfredshed med Holdning & Handling? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 74% 12% 14% Utilfreds Nogenlunde Tilfreds Note: N=181. Ved ikke er udeladt. Procentsum = 100. Det fremgår af figur 6, at den samlede tilfredshed med materialet er stor. Svarkategorierne indeholder oprindeligt to yderkategorier meget utilfreds og meget tilfreds, som for simplicitetens skyld er lagt sammen med kategorierne utilfreds og tilfreds. Næsten 3 ud af 4 kursister er tilfredse eller meget tilfredse med materialet, hvor over halvdelen af disse 74 % er meget tilfredse med materialet. Derimod synes 14 %, at materialet er nogenlunde, og 12 % er utilfredse eller meget utilfredse. En respondent bemærker om materialet: Det er det materiale ud af mange andre muligheder, jeg som akt lærer vender tilbage til gang på gang. Den samlede tilfredshed er udtryk for udbyttet ved brugen af Holdning & Handling, og den store tilfredshed indikerer, at materialet virker efter hensigten. 13

14 Konklusion Undersøgelsen giver generelt et meget positivt billede af brugen af og tilfredsheden med Holdning & Handling. Men analysen viser, at der stadig er mulighed for at forbedre materialet. I den kvalitative del af undersøgelsen foretog vi fire interview, der viser, at materialets styrker er mangfoldige. Både tankegangen i indholdet og materialets form får positive tilkendegivelser. Undersøgelsen indikerer, at tankegangen om holdningsbearbejdning af børnene til at blive socialt stærkere synes at fungere i praksis, og ved anvendelse af materialet opbygges en solid fælles referenceramme mellem elever og lærer. Denne referenceramme er brugbar på længere sigt, da elever og lærer har fælles punkter, som de kan forholde sig til og opføre sig efter. Enkelte områder af materialet kan forbedres ved at forsøge at mindske betoningen af, at den enkelte elev skal fremhæves. Derudover kan selve formen af materialet forbedres ved at gøre materialet mindre udførligt og derved også mindre i omfang. Den kvantitative undersøgelse viser, at ikke alle bruger materialet. Årsagerne til at materialet ikke anvendes, synes ikke at være utilfredshed med materialet, men i stedet at kursister har ændret arbejdsfunktion eller har velfungerende klasser. For de kursister, som anvender materialet, gælder det, at de er meget positive omkring materialets form og indhold. Børnene tager godt imod materialet og størstedelen af kursisterne bruger materialet som en del af et modningsforløb og til konfliktløsning. Følgende citat udtrykker materialets effekt Jeg har været rigtig glad for materialet, og det har helt sikkert givet klassen nogle værktøjer. Kursisterne føler, at de har fået nye redskaber ved anvendelse af materialet, som kan bruges i undervisningen. Den samlede tilfredshed med materialet er høj, og indikerer at materialet er et godt redskab til at gøre børnene socialt stærkere. Der er således et godt grundlag for en udbredelse af Holdning & Handling. 14

Børns Venskabsfamilier

Børns Venskabsfamilier Børns Venskabsfamilier Dokumentation og evaluering 2008 Udarbejdet af Mille Malene Buch-Andersen og Anne Tang December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INDLEDNING...5 Formålet med denne

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

Forandringsoplevelser i Nykredit, MFAM

Forandringsoplevelser i Nykredit, MFAM Forandringsoplevelser i Nykredit, MFAM Læring og forandringsprocesser 18 December 2013 Aalborg Universitet København Side 1 af 118 Titelblad Kasper Moritz Nielsen, 20132190 Lindita Ljoki, 20131652 Mads

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Sundhedsstyrelsen Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Afrapportering Marts 2009 KOLOFON Evalueringen af webportalen, som Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs taskforce\midtvejsevaluering\rapport\endelig rapport\midtvejsevaluering

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger

PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger RAPPORT PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger Projektperiode: April-august 2005 Projektnr.: 52475 Kunde: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Rapporteringsmåned:

Læs mere

MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler

MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler Forfatter:

Læs mere

TILLID OG MISTILLID I BØRNS LIV - en kvantitativ undersøgelse af børns erfaringer, oplevelser og reaktioner

TILLID OG MISTILLID I BØRNS LIV - en kvantitativ undersøgelse af børns erfaringer, oplevelser og reaktioner TILLID OG MISTILLID I BØRNS LIV - en kvantitativ undersøgelse af børns erfaringer, oplevelser og reaktioner Udarbejdet af Manon Lavaud, Kristine Lagoni og Hanne Warming ISBN: 978-87-7349-840-8 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EVALUERING AF FORSØGSPROJEKT MED TIDLIG RÅDGIVNING EFTER ADOPTIONEN (POST ADOPTION SERVICE) FAMILIESTYRELSEN

EVALUERING AF FORSØGSPROJEKT MED TIDLIG RÅDGIVNING EFTER ADOPTIONEN (POST ADOPTION SERVICE) FAMILIESTYRELSEN Til Familiestyrelsen Dokumenttype Slutevaluering Dato Oktober 2010 EVALUERING AF FORSØGSPROJEKT MED TIDLIG RÅDGIVNING EFTER ADOPTIONEN (POST ADOPTION SERVICE) FAMILIESTYRELSEN SLUTEVALUERING INDHOLD 1.

Læs mere

Vold mod studerende i praktik

Vold mod studerende i praktik Vold mod studerende i praktik En spørgeskemaundersøgelse Vold mod studerende i praktik - En spørgeskemaundersøgelse November 2000 Udgiver:. v., Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K. Tlf. 3393 4450.

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af DJH s nye studerende foråret 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 2. MARKANTE RESULTATER...3 3. GENERALISERBARHED...4 4. DEMOGRAFI...5 4.1 KØNSFORDELING...5 4.2 ALDERSFORDELING...5

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse af tilsynsvirksomheden

Undersøgelse af tilsynsvirksomheden Undersøgelse af tilsynsvirksomheden 2 Undersøgelse af tilsynsvirksomheden Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden Strandgade 100, Bygning K 1401 København K Undersøgelse

Læs mere

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen Videreudvikling af Vis Kvalitet Videreudvikling af Vis Kvalitet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab 2 3 Indhold Baggrund................................................................................................................

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3

1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3 Københavns Kommune Side i 1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3 2. TRIVSEL I TINGBJERG... 4 2.1 Beboernes baggrund for at flytte til området... 4 2.2 Generel trivsel i boligområdet... 5 2.3 Beboernes

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund... 7 1.2 Design og metode... 8 1.3 Metodiske betragtninger vedrørende udbytte og effekt... 10 2. Aktivitet på uddannelsen

Læs mere

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen 2011 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls - Schultz Grafisk Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Dokumentation af socialpædagogik som metode til at forebygge magtanvendelse. Rapport Styrelsen for Social Service

Dokumentation af socialpædagogik som metode til at forebygge magtanvendelse. Rapport Styrelsen for Social Service Dokumentation af socialpædagogik som metode til at forebygge magtanvendelse Rapport Styrelsen for Social Service Januar 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Præsentation af det samlede projekt...4

Læs mere

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Værdifuld viden Vi skal styrke børn og unges læring, sundhed og deltagelse, så vi udvikler kompetente

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere