Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram. Region Sjælland"

Transkript

1 Uddannelsesprram Regon Sjælland Almen medcn Gynækol obstetrk, Nykøbng Falster Sygehus September

2 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk) hvor så specallægeuddannelsen er beskrevet. Specallægeuddannelsens ntroduktonsforløb hoveduddannelsesforløb understøttes ved anvendelse af den elektronske portefølje (www.lb.net). I porteføljen fndes adgang tl målbeskrvelse, elementer der understøtter lærngsprocessen, samt skemaer tl dokumentaton for godkendelse af de oblgatorske mål kurser, der er betngelse for at opnå specallægeanerkendelse. Specelle regonale forhold Den almenmedcnske uddannelse Regon Sjælland er beskrevet under det drekte lnk er: Her fndes navne på de tl enhver td fungerende prakssuddannelseskoordnatorer ( PUK ) Yngre Almen e Uddannelseskoordnatorer ( DYNAMUer ). Under sygehusansættelserne skal uddannelseslægen have fr fra elngen møde tl returdag almen prakss. Der skal afholdes 10 returdage årlgt, jævnt fordelt over året. De relevante kvalfkatonskort skal udfyldes løbende medbrnges udfyldt stand på returdagene. Regon Sjælland afholder et éndagsntrokursus for almen medcnske Intro- H-læger. Kurset er oblgatorsk skal gennemføres én gang. Her omtales uddannelsesforhold regonen, udarbejdelse af personlge uddannelsesplaner, ansættelsesprocedure ved H-stllnger lægevagt gennemgås. Kurset ndeholder et deltageraktverende element omkrng oplysnnger hjemmesder med relevans for uddannelseslæger. Regon Sjælland afholder årlgt 2 lokale temadage for I- H-læger samt to Regonale fælles temadage for H-læger. På temadagene møder man de andre læger, der er ansat uddannelsesstllnger tl den almenmedcnske specalelægeuddannelse. Tl hver temadag er der 2-4 foredragsholdere, der samarbejde med en llle gruppe uddannelseslæger har forberedt et spændende emne som vl blve gennemgået. Formålet med dagene er at etablere kontakt tl de øvrge uddannelseslæger området, at drøfte faglge problemstllnger samt møde den lokale PUK DYNAMU. I planlægnngen forsøges at tage hensyn tl, at der kke er sammenfald med kurser det oblgatorske specalespecfkke kursus forsknngstrænngen. Skulle der allgevel ske sammenfald, skal du møde tl undervsnng på det oblgatorske specalespecfkke kursus eller forsknngstræknngen. Der gøres opmærksom på at ALLE temadage er OBLIGATORISKE uddannelseslægen skal selv sørge for at tlmelde sg. 2

3 I Regon Sjælland tlbydes sden efterår 2012 så supervson for uddannelseslæger fase 1, 2 hosptalsdelen. Hver uddannelseslæge får tlbud om 10 gange supervson en gruppe på typsk 8-12 læger. Typsk vl supervsonen foregå ved at en eller flere gruppen fortæller om svære stuatoner fra hverdagen, hvorefter resten af gruppen reflekterer evt. kommer med løsnngsforslag tl problemet. Der er naturlgvs tavshedsplgt gruppen således, at man frt kan tale om både store små problemer fra hverdagen. For at komme på ventelste tl et supervsonshold kontaktes DYNAMU. 2.1 Uddannelsens opbygnng Uddannelsens varghed ndhold er beskrevet målbeskrvelsen (Målbeskrvelse på sst.dk). Dette uddannelsesprram angver hvordan forløbet udmøntes det aktuelle uddannelsesforløb, dvs. de konkrete ansættelser: antal, sted varghed. Hoveduddannelsen starter med almen prakss (fase 1) efter 30 måneders hosptalsansættelse vender uddannelseslægen tlbage tl samme prakss yderlgere (fase 2). Uddannelsen afsluttes med 12 måneders ansættelse en anden prakss (fase 3). Opbygnng af hosptalsdelen Regon Sjælland: Rækkefølgen af de enkelte ansættelser kan varere fra forløb tl forløb. 1. ansættelse 2. ansættelse 3. ansættelse 4. ansættelse 5. ansættelse elng Gynækolskobstetrsk elng elng Psykatrsk elng Akutelng Varghed 8 mdr. Varghed 4 mdr. Varghed 6 mdr. Varghed 6 mdr. Varghed 6mdr. 2.2 Præsentaton af uddannelsens sygehusansættelser, herunder organserng af faglge funktoner lærngsrammerne 1. ansættelse: Gynækol & obstetrk, Nykøbng Falster Sygehus Ansættelsesstedet generelt Gynækolsk obstetrsk elng, Nykøbng Falster Sygehus, er et af Regon Sjællands 4 gynækolske obstetrske elnger med et befolknngsunderlag på ca ndbyggere. Sygehuset er akutsygehus med elektv funktoner. Ledelse lægestab. Afdelngsledelse består af ledende overlæge Jens Chr. Pren-Larsen, chefjordemoder Karna Jensen oversygeplejerske Susanne Greve. Den faste stab udgøres af 8 overlæger, hvoraf den ene er obstetrsk specalansvarlg 2 elngslæger samt en psykol ansat på ½ td. Afdelngen har 2 stllnger tl uddannelse almen medcn. 3

4 Uddannelsesansvarlg Ledende overlæge Jens Pren. Derudover tldeles hver AP læge en uddannelsesvejler (specallæge) Obstetrsk område Omfatter fødegang med 4 moderne fødestuer, svangre barselsafsnt med famlerum, svangreambulatorum samt jordemoderkonsultatoner. Obstetrsk område varetager omsorgen for såvel raske som patolske gravde. Der er pædatrsk elng på sygehuset, som modtager for tdlgt fødte fra 34 uger. Gravde med truende for tdlg fødsel ugerne overflyttes tl Rgshosptalet (RH) fra uger overflyttes de tl obstetrsk elng, Næstved Sygehus. Gravde med kendt dabetes melltus eller stor rsko for mmunserng fx rhesus, omvsteres tl RH. Pt. med gravdtetsbetnget dabetes melltus, monochorske gemell samt gravde med stofskfteldelser henvses tl Næstved. Føtalmedcnsk dagnostk med nakkefoldsskannng gennemskannng foregår på Næstved sygehus. Der forløses årlgt ca. 750 kvnder på elngen. Gynækolsk område Tl gynækolsk elng hører et gynækolsk ambulatorum et gynækolsk sengeafsnt. 220 med 2 døgnsenge samt et dagkrurgsk sengeafsnt. 20 med 6 dagsenge (kl ). Afdelngens prncp er, at alle ny henvste patenter skal være færdgudredt have en dagnose behandlngsplan efter ét besøg ambulatoret. Gynækolsk elng varetager dagnostk behandlng af gynækolske sygdomme; d varetager v kke behandlng af cancersygdomme: c. ovar c. corpors uter henvses tl Rosklde Sygehus (som evt. henvser vdere tl Odense), c. coll uter henvses drekte tl Odense c. vulvae henvses drekte tl RH. Afdelngen udføres alle operatoner som dagkrurgske ndgreb, 92 % af alle patenter kan udskrves tl hjemmet samme dag nden kl.20. Dem, som behøver at overnatte, flyttes tl gyn Afdelngen er en af landets største for udrednng behandlng af urnnkontnens, v har regonsfunkton krurgsk behandlng af urnnkontnens; v modtager årlgt ca. 800 kvnder tl udrednng foretager mellem TVT TOT operatoner samt Bulkng for stress urnnkontnens Botox behandlng for overaktv blære. Afdelngen har et daglgt leje på Sammedagskrurgsk operatonsgang undtagen trsdag, hvor v har 2 lejer, hvor v på det ene udfører laparoskopsk ndgreb. Alle vores hysterektomer udføres prmært som laparoskopsk ndgreb. Operatonerne udføres at et laparoskopteam bestående af 3 overlæger. Afdelngen er udrustet med moderne udstyr, der er UL apparat på alle amb. stuer urodynamsk udstyr på 2 amb. stuer. V har 4 specaluddannet kontnenssygeplejersker. Center for voldtægtsofre V er et af Regonen Sjællands 2 centre for voldtægtsofre har regonsfunkton, det andet lgger Holbæk. Centret er åbent for henvendelse døgnet rundt, v modtager godt 50 patenter årlgt. Et fast team af sygeplejersker jordemødre modtager patenten. I efterforløbet er der tlbud om psykolbehandlng, v har ansat en psykol på halvtd tl dette for 4

5 Daglge arbejdsfunktoner for AP læge på Gyn/obs Nykøbng Falster: Stuegang: Stuegang på gynækolsk elng svangre-barselselng varetages af vagthavende AP læge samarbejde med vagthavende specallæge. Assstent på operatonsgangen: AP lægen vl assstere tl operatoner den grad, det er nødvendgt for at opnå kendskab tl alle gynækolske operatoner. Det drejer sg typsk om følgende: Hysterektom (overvære) Eksploratv laparotom Secto Vagnale prolapsoperatoner Inkontnensoperatoner Indgreb på vulva Hysteroskoper Adnexkrug Ambulatorefunktoner: AP læger optager selvstændgt anamnese på patenter henvst tl forundersøgelse, objektv undersøgelse dagnostk udføres under supervson af specallæge, hvorefter behandlngsplan laves; Der oprettes et tdlgt gravdtetsamb. Hvor gravde med truende abort, mssed aborton provokeret abort (medcnsk krurgsk abort) varetages prmært af AP lægen under supervson af specallæge. Patenter med ønske om sterlsaton eller antkoncepton varetages af AP med supervson af specallæge AP lægen vl blve uddannet UL skannng under varetagelse af amb funkton. AP lægen vl deltage obstetrsk ambulatorum få lært de obstetrske håndgreb samt oplærng UL skannng mhp. fosterstllng. Fødegangen: Deltager sammen med jordemoder arbejdet på fødegangen 1 dag hver måned således AP deltager ved mndst 4 fødsler. Vagtfunkton: AP lægen har dagvagt på hverdage en dag om ugen fra 8.00 tl Ingen aften eller nattevagter. Vagtarbejdet består under supervson almndelgt lægearbejde: at modtage akutte gyn. patenter akutelngen, opgaver på fødegang på sengeafsnt. Der er en specallæge tlstedeværelsesvagt hele døgnet. Vstaton: Deltager vstaton af gynækolske obstetrske patenter Afdelngen har følgende konferencer: Morgenkonference hver dag kl Pædaterkonference hver trsdag Oblgatorsk undervsnng for sygehusets yngre læger fredag hver måned kl Staff-meetng for læger den 2. fredag måneden 5

6 Formalseret undervsnng: Der vl ved ntrodukton tl elngen gves undervsnng ultralyd CTG, undervsnngen varetages af specallæger. Der er oblgatorsk undervsnng for alle sygehusets yngre læger hver fredag morgen fra AP lægen fremlægger en artkel hver måned ved morgenkonferencen. Der er 1 årlg temadag elngen, som kan være tværfaglge eller monofaglge efter behov hvad ledelsen prorterer. Der vl blve aftalt ophold af 1 dag varghed Føtalmedcnsk afsnt obstetrsk amb Næstved. Den uddannelsessøgende læge har mulghed for fokuseret ophold af 1-2 dages varghed efter ønske (f.eks. fertltetsklnkken Holbæk, famleamb Næstved). Kurser kongresser Der vl pga. det korte forløb Gyn/Obs kun være mulghed for at opnå frhed tl de oblgatorske kurser. Forsknng Der foregår forsknngs aktvtet elngen, som man vl få kendskab tl under ansættelsen, det forventes at AP lægen er postvt ndstllet over for nkluson af patenter forbndelse med det daglge arbejde, men det forventes kke, b at man selv er aktv deltager forsknng under denne ansættelse. 6

7 # 4 Gynækol-obstetrk Almen medcn hoveduddannelse Praktsk gennemførelse. Kompetence Blødnngsforstyrrelser Provokeret abort/sterlsaton Urnnkontnens Descensus uter Gravde med kronske sygdomme Prænatal dagnostk på decentralt nveau Asssteret jordemoder ved mere end én fødsel Oplægnng af mn. 3 spraler, heraf mndst én under drekte supervson Have deltaget elngens håndterng af pakkeforløb Deltaget vstatonen af henvsnnger fra almen prakss tl gynækolsk ambulatorum Deltaget vstatonen af henvsnnger fra almen prakss tl svangre ambulatorum Gennemførelse Vurdere patenter gyn. amb. med supervson, efterfølgende selvstændgt med feed-back Modtage, undersøge foreslå behandlng på akutte patenter vagten. Arbejde gyn. amb. med journaloptagelse. Informere om forløb behandlng mulgheder. Deltage ndgrebene på operatonsgang. Gynækolsk ambulatorum: Optage anamnese, undersøge beskrve objektve fund under supervson. Gøre rede for udrednngsforløb. Gynækolsk ambulatorum: Optage anamnese, undersøge beskrve objektve fund under supervson. Kende behandlngsmetoder. Være føl specallæge ambulatorum amb. for gravde. Modtage gravde vagten. Stuegang på svangre- barselafsnttene. Være føl foetalmedcnske del af svangreamb. med specallæge. Modtage gravde vagten. Under ophold dagtden på fødegangen (planlægges tl 3-4 dage) under opholdet, samt tlkaldelse tl fødsler vagten. Gynækolsk ambulatorum: Under supervson undersøge beskrve den gynækolske undersøgelse oplægge IUD. (Patenter vsteres tl reservelæge amb. tl dette ndgreb. Som føl se patenter specallæge amb. følge evt. vderevstaton. Deltage 1-2 gange under opholdet den daglge vstaton af nye henvsnnger. Vstaton af patenter vagten ved akut ndlæggelse. Deltage 1-2 gange under opholdet den daglge vstaton af nye henvsnnger. Vstaton af patenter vagten. Ved akut ndlæggelse. 7

8

9 3.1 Plan for udvklng godkendelse Kompetencemålene, der skal vurderes godkendes er anført målbeskrvelsen, hvor der angves forslag tl lærngsmetoder for hver enkelt vurderng. Målbeskrvelsen ndeholder desuden en generel beskrvelse af lærngs- vurderngsstrateger. (Målbeskrvelse på sst.dk). Indholdet rækkefølgen nedenstående checklste er dentsk med målbeskrvelsens lb. I dette prram fndes anvsnng på hvlke delansættelser hvornår de enkelte mål skal godkendes. Kompetencegodkendelsen er fordelt efter sværhedsgrad, komplekstet mm. Lærngsrammer metoder vælges for den enkelte ansættelse. rnes gennemførelse det konkrete ansættelsessted er lgeledes beskrevet: CHECKLISTE Mål nummer 9 Patenten med gener fra ørerne /eller halsen Kunne håndtere patenten med symptomer fra ørerne /eller halsen. Kunne nformere om høreværn hjælpemdler for nedsat hørelse. Kunne vstere behandle patenten med: Øresmerter Nedsat hørelse Propfornemmelse øre herunder ørevoks Tnntus Oten svmmelhed af vdenssøgnng det specalespecfkke Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.) 4-6. Gyn... Akut Fase 2 Fase 3 udkast skabelon

10 Øregangssmerte Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.). Gyn... Akut Fase 2 Fase 3 Kunne håndtere patenter med symptomer fra hals svælg, herunder kunne behandle vstere patenter med: Synkebesvær Halssmerter Hæshed Hævelser ntumesenser på halsen Tør rrtatv hoste Strdorøs vejrtræknngsbesvær 10. Patenten med øjengener Rolle: ekspert. Kunne håndtere patenten med akutte kronske øjensymptomer. Kunne behandle konjunktvale gener f.eks. nfekton allerg. Kunne fjerne overfladske fremmedlegemer fra cornea behandle abraso cornea. Kunne vstere patenter med alvorlge øjensygdomme f.eks. rts akut glaukom. Udføre prmær behandlng vstaton af øjensymptomer, der er en del af underlæggende systemsk sygdom. af vdenssøgnng det specalespecfkke nr udkast skabelon

11 Kunne dagnostsere vstere patenter med: Skelen Tørre øjne Gener fra øjenomgvelser Synsforstyrrelser Langsomt prrederende synsnedsættelse Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.). Gyn... Akut Fase 2 Fase Patenten med mundhuleeller nasalproblemer Rolle: ekspert. Kunne håndtere patenter med symptomer fra mundhulen nasale problemer. Kunne behandle/vstere patenter med: Tandproblemer Kæbeledsgener Spytsten Tunge- slmhndeforandrnger Dårlg ånde Mykotsk stomatt. Erkende at systemske sygdomme kan manfestere sg med symptomer fra mundhulen. af vdenssøgnng det specalespecfkke 4-6 Kunne behandle/vstere patenter med symptomer fra næsen: Nysen Flåd udkast skabelon

12 Blødnng Stenose Smerter Snorken Søvnapnø Følger efter traumer Sår Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.). Gyn... Akut Fase 2 Fase Gravdtet, fødsel puerperum 1 af 2 Rolle: ekspert. Demonstrere ndgående kendskab tl den normale gravdtet, fødsel, amnng barselsperode. Kunne varetage svangreprofylaktske undersøgelser efter vejlednnger herfor, herunder rådgve vejlede omkrng lvsstlens betydnng for gravdtet foster. af vdenssøgnng 4-6 Kunne koordnere samarbejdet omkrng den gravde med jordemoder, fødested andre relevante samarbejdspartnere. det specalespecfkke Kunne rskovurdere gravdteten, herunder nformere om prænatal dagnostk, vstere agere på sygelge tlstande såvel præ- som postpartum. Kunne vurdere, rådgve foretage relevant vstaton ved tdlge gravdtetskomplkatoner f.eks. ved udkast skabelon

13 blødnnger, smerter eller hyperemess. Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.). Gyn... Akut Fase 2 Fase Patenten med udslæt Rolle: Sundhedsfremmer. Kunne håndtere patenten med hudsymptomer. Kunne skelne de harmløse forbgående hudmanfestatoner fra de udrednngs- behandlngskrævende symptomer hos børn voksne. Kunne håndtere de almndelgt forekommende hudldelser. Kunne behandle/vstere kløe. Vejlede om hudpleje forebyggelse af hudldelser. af vdenssøgnng det specalespecfkke 4-6 Kunne udrede patenten værksætte behandlng eller vstere hudsymptomer, hvor symptomerne af del af underlggende systemsk sygdom, f.eks. nfektonssygdomme, allergske eller autommune manfestatoner. 14. Patenten med allergske Rolle: ekspert. Kunne håndtere patenter med allerg. vejledersam- 4-6 udkast skabelon

14 symptomer Angve undersøgelsesprncpper for lungefunktonsundersøgelse, prktest prncpper for tolknng af RASTtest/specfk IgE. Ud fra vden om allergske sygdommes ætol, patofysol, symptomatol forløb, kunne stlle en dagnose værksætte symptomatsk specfk behandlng. Evt. vderevstere mhp. specfk dagnose behandlng. af vdenssøgnng det specalespecfkke tale Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.). Gyn... Akut Fase 2 Fase 3 Kunne rådgve om kontaktallerg, herunder have opmærksomhed rettet mod arbejdsbetngede sygdomsfremkaldende forhold. 15. af nformatonsteknol almen prakss Rolle. ekspert. Kunne anvende elektronske patentjournalsystemer for almen prakss forhold tl: Gældende regler om journalførng Udskrvelse af recept- dossdspenserng Udfærdgelse af henvsnng af system for tdsstyrng af regnskabsrelevante elementer ledelse admnstraton af almen prakss. det specalespecfkke 1-3 udkast skabelon

15 Redegøre for dataskkerhed f.eks. skrng af data form af backup- antvrusprrammer. Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.). Gyn... Akut Fase 2 Fase 3 Kunne håndtere udlægnng af nformaton om egen prakss på nternettet. Rutneret kunne anvende dagnosekodnng af journalnotater for at fremme høj kvaltet patentbehandlngen. Kvalfceret kunne søge nformatoner om patent- sygdomsrelaterede emner fra relevante opdaterede elektronske meder. Kende mulgheden for elektronsk anvendt montorerng af behandlng kvaltetsudvklng egen prakss, herunder brugen af systematsk dataopsamlng ndberetnnger af utlsgtede hændelser ved hjælp af tdssvarende IT-prrammer. 16. af medcoteknsk udstyr almen prakss Rolle: Professonel. Kunne betjene tolke almndelge medcoteknske undersøgelser almen prakss herunder: Laboratoremæssge målenstrumenter Ekg af vdens- Struktureret observaton af en procedure (KV 4). 1-3 udkast skabelon

16 Vtalraf, herunder reversbltetstest Tympanometr Kunne håndtere blodprøver korrekt. Have kendskab tl kunne følge prram for kvaltetsskrng af måleresultaterne. Rolle: ekspert. søgnng Deltage kvaltetskontrol/godkend else eskkerheden for et målenstrument den uddannelsesgvende prakss. Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.). Gyn... Akut Fase 2 Fase Patenten med behov for forebyggende ndsats Kunne hjælpe patenten med behov for forebyggende ndsats. Kunne redegøre for de specelle forhold, der gør sg gældende for samtalen, som har fokus på lvsstlsændrnger, herunder at bl.a. patentens uddannelsesnveau socale stuaton kan være betydende faktorer for udvklngen af helbredsproblemer. Kunne anvende medcnskpædagske prncpper forbndel- det specalespecfkke af vdenssøgnng af systematske refleks- Struktureret observaton af en konsultaton (KV 2), mnmum 2 gange. med henblk på vurderng af refleksonsevne (KV 5). 4-6 udkast skabelon

17 se med rådgvnng vejlednng af patenter pårørende. ve optegnelser. Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.). Gyn... Akut Fase 2 Fase 3 Kunne demonstrere forståelse af patentens egne værder, forventnnger kulturelle baggrund med det formål at styrke patentens evne tl egenomsorg. det specalespecfkke Kunne udføre forebyggelseskonsultatoner for prmær, sekundær tertær profylakse, herunder kunne anvende den motverende samtale vejlede rådgve angående: Tobak Alkohol Fyssk aktvtet Kost Allerg mljø, herunder arbejdsmljø Kende tl salutenetske forhold, dvs. læren om sundhedens opståen udvklng. Kunne udføre rejseprofylaktske konsultatoner. 18. Forskellge kontaktform-er Rolle: Sundhedsfremmer. Kunne håndtere forskellge kommunkatonsformer med patenter. Kunne håndtere telefon- e-mal- med henblk på vurderng af 4-6 udkast skabelon

18 konsultatoner. Kunne demonstrere, hvordan der kommunkaton rådgvnng kan tages højde for henvendelsesmåden. Kunne håndtere den ændrede rollefordelng ved konsultaton ved sygebesøg som følge af, at konsultatonen foregår patentens hjem. Kunne nddrage betydnngen af ndvduelle, samfundsmæssge kulturelle forholds ndflydelse på lægepatent-kommunkatonen samt på symptompræsentatonen, herunder anvendelse af tolk. Skal desuden kunne: af vdenssøgnng de generelle kurser (kommunkaton). refleksonsevne (KV 5). Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.). Gyn... Akut Fase 2 Fase 3 Opretholde adækvat kommunkaton på trods af afbrydelser Prortere mellem samtdge arbejdsopgaver Formdle prorterngen tl patenter praksspersonale Mestre omstllng forhold tl kke-planlagte opgaver. 19. Patenten med smerter Rolle: Kommunkator. Undersøge, udrede behandle patenter med smerter regonalt unverselt med henblk på 4-6 udkast skabelon

19 muskler bndevæv bevægeapparatet. Udrede, behandle vstere patenter med godartede nonnflammatorske bevægeapparatsrelaterede ldelser. Udrede, vstere evt. behandle patenter med mulge nflammatorske muskel/ bndevævsldelser. Kunne varetage de socal- arbejdsmedcnske aspekter, betnget af kronske smerter fra bevægeapparatet. Kunne erkende fremmende hæmmende psykosocale socale forhold kunne styrke patentens håndterngsevne. af vdenssøgnng af systematske refleksve optegnelser. det specalespecfkke vurderng af refleksonsevne (KV 5). Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.). Gyn... Akut Fase 2 Fase 3 Kunne rådgve om behandle gener opstået efter drætsmæssge belastnnger skader. 20. Patenten med ondt ryggen Rolle: ekspert Kunne behandle foretage relevant vsterng af patenter med kronsk rygsmerte. Kunne foretage en rygundersøgelse agere relevant ved objektve af vdens- Struktureret observaton af en procedure (KV 4). 4-6 udkast skabelon

20 fund, sær ved alarmsymptomer. Kende symptomer objektve fund ved: Degeneratv rygldelse herunder dskussygdomme Medfødte rygldelser Brud Inflammatorsk rygldelse Rygsmerter sekundære tl malgne ldelser søgnng det specalespecfkke Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.). Gyn... Akut Fase 2 Fase 3 Kunne erkende fremmende hæmmende psykosocale forhold kunne styrke patentens håndterngsevne. 21. Den lettere tlskadekomne patent Rolle: ekspert. Kunne håndtere patenter med småtraumer skader. Iværksætte dagnostk behandlng af mndre læsoner, herunder kunne: Foretage suturerng, tetanusprofylakse nfektonsbehandlng. Anlægge smpel lednngsblok lokal nfltratonsanalges. Dagnostcere skader på kar, nerver sener. Dagnostcere behandle af vdenssøgnng supervseret trænng færdgheds- nr Godkendes på returdag denne perode udkast skabelon

21 dstorsoner, mndre luksatoner mndre frakturer hos voksne Dagnostcere behandle dstorsoner, mndre luksatoner mndre frakturer hos børn Vstere behandle brandsår laboratorum. Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.). Gyn... Akut Fase 2 Fase Patenten med lpotym Rolle: ekspert. Kunne håndtere patenter med lpotym. Kunne dagnostcere, behandle vstere patenter med lpotym af f.eks. følgende årsager: Kardovasculære Cerebrale Dehydrerng Metabolsk forstyrrelse Medcnbvrknng Forgftnng Anæm Pludselgt opstået blødnng Funktonelle. af vdenssøgnng nr Godkendes på returdag denne perode Kunne værksætte akut behandlng (lt,.v. væske, Trendelenburg, genoplvnng). Rolle: ekspert. udkast skabelon

22 23. Patenten med dyspnø Kunne håndtere patenter med dyspnø. Ud fra gældende klnske vejlednnger kunne dagnostcere, behandle vstere patenter med dyspnø. I udrednngen kunne tage højde for pulmonale, kardale, tromboembolske, metabolske, hæmatolske psykolske årsager tl dyspnø. af vdenssøgnng nr Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.) 1. 2 Gyn. Godkendes på returdag denne perode.. Akut Fase 2 Fase Patenten med abdomnal smerte Rolle: ekspert. Kunne håndtere patenter med smerter abdomen. Kunne dagnostcere, behandle eller vstere akutte kronske smertetlstande maven f.eks.: Øvre gastroentestnale ulcera Colon rrtable Obstpaton Stenudløste smerter fra galdeeller urnveje Psykosomatske abdomnale smertetlstande. af vdenssøgnng nr Godkendes på returdag denne perode Kunne erkende agere på symptomer forenelg med: Mekanske tarmldelser Inflammatorske tarmldelser udkast skabelon

23 Pancreasldelser Abdomnale karldelser. Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.). Gyn... Akut Fase 2 Fase Den akut syge patent Rolle. ekspert. Kunne skelne mellem akutte kke akutte behandlngskrævende tlstande. Kunne dagnostcere foretage relevant behandlng vstaton ved akutte behandlngskrævende tlstande f.eks.: Svær kredsløbspåvrknng Akut myokardenfarkt (AKS) Respratonsnsuffcens Kramper Anafylaks Forgftnng Sepss/menngts Påvrket bevdsthedsnveau Apopleks Akut metabolsk tlstand Rolle: ekspert. af vdenssøgnng supervseret trænng færdghedslaboratorum. undervsnng prakss (f.eks. gennemgang af genoplvnngsudstyr procedurer ved lvstruende akutte tlstande nr Godkendes på returdag denne perode udkast skabelon

24 26. Patenten med hævet lymfeknude Kunne håndtere patenter med lymfeknudesvulst. Kunne dagnostcere, behandle vstere patenter med lymfeknudesvulst som bl.a. kan være forårsaget af: Infektonssygdomme Malgne tlstande (f.eks. lymfom, leukæm, metastaser) Autommune sygdomme. pågældende almen prakss). af vdenssøgnng 2. Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.). 2 Gyn. Godkendes på returdag denne perode.. Akut Fase 2 Fase Patenten med blod afførngen eller afførngsændrnger Rolle: ekspert. Kunne dagnostcere, behandle vstere patenter med blod afførngen eller afførngsændrnger. Herunder at kunne nformere om undersøgelser ved hyppge eller alvorlge mavetarmldelser: Gastrontestnale nfektonssygdomme Hæmorder Obstpaton Lever/galdeveje/pancreas Medcnbvrknng Colon rrtable Inflammatorske tarmsygdomme af vdenssøgnng nr Godkendes på returdag denne perode udkast skabelon

25 Cancer Fødemddelntolerans Malabsorptons-sygdomme. Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.). Gyn... Akut Fase 2 Fase Kunne vejlede om ordnere præventon Rolle: ekspert. Kunne vejlede om de enkelte metoders egenskaber brugbarhed forhold tl lvsfaser med respekt for patentens grundlæggende værder normer. Have overblk over kønssygdommenes ætol, epdemol samt udføre relevant vejlednng, dagnostk behandlng. af vdenssøgnng nr Godkendes på returdag denne perode På lægens ntatv kunne ndlede en dal om præventonsbehov, herunder postkotal præventon opfølgnng. Kunne oplægge fjerne spral. Have ndarbejdet egne procedurer for vejlednng kontrol af første gangs p-pllebrugere. Have kendskab tl lovgvnngen omkrng sterlsaton kunne handle ud fra dette. Kunne nformere om følger eventuelle bvrknnger ved sterl- udkast skabelon

26 saton. Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.). Gyn... Akut Fase 2 Fase 3 Kunne rådgve vejlede kvnder/par, der ønsker en gravdtet afbrudt. Have kendskab tl lovgvnngen omkrng provokeret abort. Kunne håndtere ambvalens gennemføre samtaler før endelg beslutnng om abort, herunder kunne dskutere fremtdg præventon. Kunne rådgve om medcnsk krurgsk abort. Kunne gennemføre støttesamtaler efter udført abort. Kunne rådgve årge personer præventon abort, herunder kende regler for nformeret samtykke fortrolghed for denne aldersgruppe. 29. Kommunkaton med børnefaml-er Rolle: Sundhedsfremmer. Kunne anvende passende kommunkaton, der skrer forståelse af relevante helbredsnformatoner. Kunne skabe trygge rammer kommunkaton med børnefamler. af vdenssøgnng Konsultatonsskema (Struktureret observaton af en konsultaton (KV 2)), mnmum 2 gange. KV2 2 gange KV2 på.?? Godkendes på returdag denne perode udkast skabelon

27 30. Patenten med msbrug Kunne tlpasse dalen tl barnets famlens forudsætnnger, herunder vurdere, hvornår barnet kan tages med på råd. Kunne vurdere kontakten mellem barn, famle læge kunne agere relevant forhold tl denne vurderng. Rolle: Kommunkator. Kunne håndtere patenter med msbrug. Redegøre for alkohol, vanedannende medcn euforserende stoffers ndvrknng på sundhed sygdom. Redegøre for dfferentaldagnoser tl stofmsbrug. det specalespecfkke af vdenssøgnng Som den ene observaton kan evt. observaton fra nummer 7 anvendes. Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.). Gyn... Akut Fase 2 Fase 3 Godkendes på returdag denne perode Redegøre for årsager tl msbrug. Kende de relevante behandlngstlbud, f.eks.: Den motverende samtale Lokale behandlngstlbud Behandlng under nternat det specalespecfkke Redegøre for specfk behandlng af alkoholmsbrug, herunder afrusnng, abstnensbehandlng samt udkast skabelon

28 antabusbehandlng. Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.). Gyn... Akut Fase 2 Fase 3 Kunne rådgve en patent med et msbrugsproblem udforme en behandlngskontrakt. 31. Den psykotske patent 32. Det febrle barn Rolle: ekspert Kunne håndtere den psykotske patent. Kunne dagnostcere, samt vstere eller behandle patenter med akut psykose. Kunne ndgå behandlngen af patenter med kronske psykotske ldelser samarbejde med en psykatrsk behandlngsenhed. Kunne værksætte tvangsndlæggelse herunder overholde lovgvnng udfylde attester korrekt. Rolle: ekspert. Kunne håndtere børn med feber. Kunne behandle følgende tlstande: Øvre luftvejsnfekton Ott Tonsllt Pneumon Gastroentert af vdenssøgnng undervsnng prakss. af vdenssøgnng det specalespecfkke nr. 3. nr Godkendes på returdag denne perode udkast skabelon

29 Pseudocroup. Kunne dagnostcere behandle recdverende nfektoner langvarg feber. Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.). Gyn... Akut Fase 2 Fase 3 Kunne dentfcere symptomer på alvorlge nfektonssygdomme/specelle ldelser, der kræver ndlæggelse f.eks.: Ledhævelse Påvrket almentlstand Svære kardopulmonale symptomer Nakke-ryg-stvhed Petekker Smertetlstande Dehydrerng Kunne rådgve om smtteforhold for nfektonssygdomme. Kunne udføre klnsk paraklnsk undersøgelse af det febrle barn. Kunne vejlede om observaton, almndelge sygdomsforløb forholdsregler. 33. Barnet under 3 måneder Rolle: ekspert. Kunne vurdere behandle spædbørn. Kunne foretage undersøgelse af det nr Godkendes på returdag denne udkast skabelon

30 nyfødte barn. Kunne foretage relevant undersøgelse vstaton ved akut sygdom, herunder nfektonssygdomme. af vdenssøgnng Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.). Gyn... perode Akut Fase 2 Fase 3 Kunne være opmærksom på forældre barn kontakten. Kunne skelne mellem ukomplcerede behandlngskrævende hudmanfestatoner. Kunne behandle hyppgt forekommende problemer f.eks. cterus, arp, trøske, bledermatt ukomplcerede navleproblemer. Kunne udrede vstere børn med fødselslæsoner medfødte msdannelser. Kende kunne tage højde for det for tdlgt fødte barns specelle forhold problemer. 34. Barnet med afførngsproblemer Rolle: ekspert. Kunne håndtere børn med ukomplceret akut kronsk darre, obstpaton analgener, herunder: Behandle ukomplceret obstpaton af vdens- Godkendes på returdag denne perode udkast skabelon

31 Behandle encoprese Behandle tlstande med akut darre Varetage prmær udrednng vstaton af analgener selv behandle ukomplcerede tlfælde Kunne varetage prmær udrednng vstaton af kronsk darre. søgnng det specalespecfkke Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.). Gyn... Akut Fase 2 Fase Barnet med urentale symptomer Rolle: ekspert. Kunne varetage prmær udrednng/dagnostk/vstaton af børn med vandladnngsgener symptomer fra gentala. Behandle ukomplcerede urnvejsnfektoner. Behandle nkontnens ufrvllg natlg vandladnng. af vdenssøgnng nr Godkendes på returdag denne perode Dagnostcere vstere kronske urnvejsnfektoner. Dagnostcere vstere retento torso tests. Erkende tegn på nyresygdom. Erkende vstere msdannelser gentala. udkast skabelon

32 Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.). Gyn... Akut Fase 2 Fase 3 Rolle: ekspert. 36. Det gentagne møde med patenten Kunne håndtere det gentagne møde med patenten som er: Kronsk syg Alvorlgt syg/termnal Psyksk syg Krseramt Dagnostsk uafklaret Msbruger Kunne udnytte de kommunkatve kontaktmæssge fordele, der gves ved, at patenten ses over et længere forløb. Kunne støtte patenten at nddrage dennes netværk socale lv behandlngen. Kunne håndtere magtesløshed, trsthed rrtaton, som det gentagne møde kan udløse hos lægen, samt kunne talesætte de fordele, som det gentagne møde gver for læge patent. Kunne fastholde egne fysske psykske grænser det gentagne møde med patenten. af vdenssøgnng af systematske refleksve optegnelser. gruppebaseret supervson. det specalespecfkke med henblk på vurderng af refleksonsevne (KV 5). 4-6 Rolle: Professonel. udkast skabelon

33 37. Eksternt samarbejde Kunne samarbejde med statslge, kommunale regonale myndgheder herunder nsttutoner medarbejdere. Kunne ndgå ekssterende samarbejdsrelatoner mellem prakss, sygehusvæsen, lokale specallæger kommunen. Kunne formulere en grundg problemorenteret henvsnng nformere patenten om procedurer forholdsregler. Kunne ndgå respektfuldt relevante samarbejdsrelatoner anvende både skrftlg mundtlg kommunkaton det socalt-lægelge samarbejde. Dette med respekt for samarbejdspartneres faglge personlge udgangspunkt ekspertse. af vdenssøgnng det specalespecfkke Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.). Gyn... Akut Fase 2 Fase Kunne ndgå tværfaglge teammøder tværfaglgt samarbejde. I dsse stuatoner skre, at patenten opfattes som mdtpunkt for drøftelser. Illustrere kendskab tl: Kommunens regonens struktur, nsttutoner funktoner udkast skabelon

34 Arbejdsmarkedsforhold Jobcenter Relevant lovgvnng attester. Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.). Gyn... Akut Fase 2 Fase Sundhedsfremme på populatons patentnveau Rolle: Leder, admnstrator samarbejder. Kunne nddrage regonale kommunale tlbud patentbehandlngen f.eks.: Genoptrænngsmulgheder Patentuddannelse n af frvllge lokalområdet Sundheds- forebyggende tlbud Kende tl den kommunale praksskonsulents arbejdsområde. Kunne agere som problempåpeger forhold tl sundhedsmæssge problemer, der påvrker eller truer sundheden for den enkelte patent eller grupper af borgere lokalsamfundet. af vdenssøgnng gruppebaseret supervson. det specalespecfkke 4-6 Demonstrere kendskab tl hvordan sundhedsfremmende ntatver lokalområdet påvrkes. Kunne handle herpå over for patent, myndghed lokalområde udkast skabelon

35 øvrgt. Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.). Gyn... Akut Fase 2 Fase Kvnden med klmakterel-le gener Rolle: Sundhedsfremmer. Kunne håndtere patenter, der henvender sg med klmakterelle gener. Kunne udfærdge et udrednngsprram for, vejlede evt. behandle klmakterelle gener. Kunne vejlede, værksætte kontrollere hormonterap. Redegøre for klmakterets fysol klnske bllede. Kunne dagnostcere vstere kvnder med nedsynknng prolaps af gentala nterna. af vdenssøgnng det specalespecfkke Patenten med udflåd eller mstanke om seksuelt overført sygdom Rolle: ekspert. Kunne håndtere patenter med udflåd, uretrtsymptomer eller mulg eksposton for seksuelt overført sygdom. Kunne vejlede forebyggelse af venerske sygdomme. Kvnder: Kunne skelne mellem normale det specalespecfkke Struktureret observaton af en procedure (KV 4). 4-6 udkast skabelon

36 patolske fund ved en gynækolsk undersøgelse, herunder kunne foretage relevante prøver, såsom podnnger, andre dagnostske tests smear tl cytolsk undersøgelse. af vdenssøgnng Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.). Gyn... Akut Fase 2 Fase 3 Kunne nformere patenten om fund. Kunne redegøre for den kvndelge cyklus, gravdtets- aldersndflydelse på den normale vagnale sekreton. Kunne vejlede om relevant hygejne. Kunne vurdere normalt vagnalt udflåd. Kunne dagnostcere, behandle vstere patolsk vagnalt udflåd. Kunne dagnostcere, behandle vstere ved symptomer på: Vagnt Cervct Salpngt Intrautern nfekton. Mænd: Kunne dagnostcere, behandle vstere patenter med udflåd, ure- udkast skabelon

37 trtsymptomer eller mulg eksposton tl seksuelt overført sygdom, herunder kunne foretage relevante prøver. Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.). Gyn... Akut Fase 2 Fase Patenten med vagnal blødnngsforstyrrelse Rolle: ekspert. Kunne vurdere, dagnostcere behandle kvnder med blødnngsforstyrrelser. Kunne redegøre for kvnders normale cyklus/blødnngsmønster forskellge lvsfaser. Redegøre for abnorme blødnngers termnol mulge årsager hertl. Kunne dagnostcere, behandle vstere abnorme blødnnger, herunder udvse opmærksomhed over for potentelt neoplastsk betnget blødnng. af vdenssøgnng det specalespecfkke Kunne vejlede, værksætte kontrollere hormonterap, herunder hormonspral. 42. Patenten med ondt bry- Rolle: ekspert. Kunne håndtere patenter med brystsmerter. nr udkast skabelon

38 stet Kunne dagnostcere, behandle vstere patenter med brystsmerter f.eks.: Iskæmsk hjertesygdom Torakale facetledssyndromer Myene torakale forandrnger Dyspeps Costafrakturer Alvorlgere lungesygdomme f.eks. pneumothorax, embol eller lungetumorer af vdenssøgnng Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.). Gyn... Akut Fase 2 Fase 3 Kunne anvende evdensbaserede vejlednnger behandlng opfølgnng af patenter med skæmske hjertesygdomme. 43. Patenten med symptomer fra mammae Rolle: ekspert. Kunne håndtere patenter med ldelser relateret tl mammae. Kunne udføre mammapalpaton. Kunne dagnostserere, behandle vstere relatvt hyppgt forekommende ldelser symptomer fra mamma, f.eks: Infekton Hudforandrnger Smerter Tumor Gynækomast hos mænd drenge fokuseret ophold. af vdenssøgnng nr. 6 (fokuseret ophold). 6 (fokuseret ophold) 4-6 udkast skabelon

39 Mammahypertrof Rolle: ekspert. det specalespecfkke Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.). Gyn... Akut Fase 2 Fase 3 udkast skabelon

40 44. Patenten med urolske klager Kunne håndtere patenter med akutte kronske urnvejsklager. Kunne dagnostcere, behandle vstere patenter med hyppge urnvejssymptomer f.eks.: Hæmatur Dysur Pollaksur Urnretenton Inkontnens Kunne dagnostcere, behandle vstere patenter med: Urnvejsnfektoner Stensygdomme Prostata- testssygdomme af vdenssøgnng det specalespecfkke nr Godkendelse ved Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.) 1. 2 Gyn... 4 Akut Fase 2 Fase Kunne rådgve om hjælpemdler tl nkontnente. Kunne nformere om, vejlede vurdere et væske/vandladnngsskema. Kunne varetage kontrol af kateter behandlede patenter, herunder kunne skfte uretral- topkateter. Kunne varetage kontrol af patenter med recdverende urnvejsnfektoner. Rolle: ekspert. udkast skabelon

41 45. Patent med symptomer på perfer karldelse Kunne håndtere patenter med karrelaterede ldelser. Kunne dfferentere mellem arterøse venøse ldelser. Kunne dagnostcere, behandle/vstere patenter med mulg perfer karldelse f.eks.: Smerter underekstremterne Varcer Ensdgt kruralt ødem Ulcus crur Dyb venetrombose. af vdenssøgnng nr Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.) 1. 2 Gyn... Akut Fase 2 Fase Barnet med luftvejssymptomer Rolle: ekspert. Kunne varetage prmær udrednng behandlng af børn med symptomer fra øvre luftveje lunger. Kunne dagnostcere fremmedlegeme lunger øvre luftveje. Kunne prmært udrede vstere børn med hjertemslyd/takykard. Kunne prmært udrede vstere børn med dyspnø/hoste. Kunne rådgve om allergprofylakse. af vdenssøgnng det specalespecfkke nr Kunne udrede, værksætte behandlng kontrol af allerg. udkast skabelon

42 Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.). Gyn... Akut Fase 2 Fase 3 Kunne udrede, værksætte behandlng kontrol af astma. Kunne udrede ved recdverende luftvejsnfektoner. 47. Gravdtet, fødsel puerperum 1 af 2 Rolle: ekspert. Demonstrere ndgående kendskab tl den normale gravdtet, fødsel, amnng barselsperode. Kunne varetage svangreprofylaktske undersøgelser efter vejlednnger herfor, herunder rådgve vejlede omkrng lvsstlens betydnng for gravdtet foster. af vdenssøgnng 4-6 Kunne koordnere samarbejdet omkrng den gravde med jordemoder, fødested andre relevante samarbejdspartnere. det specalespecfkke Kunne rskovurdere gravdteten, herunder nformere om prænatal dagnostk, vstere agere på sygelge tlstande såvel præ- som postpartum. Kunne vurdere, rådgve foretage relevant vstaton ved tdlge gravdtetskomplkatoner f.eks. ved blødnnger, smerter eller hypereme- udkast skabelon

43 ss. Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.). Gyn... Akut Fase 2 Fase Barnet med symptomer fra centralnervesystemet Rolle: Sundhedsfremmer. Kunne håndtere børn med hovedpne, kramper andre symptomer fra CNS. Kunne dagnostcere behandle ukomplceret hovedpne. Kunne værksætte akut behandlng ved kramper. Kunne prmært udrede vstere børn med forsnket psykomotorsk udvklng. Kunne prmært udrede vstere børn med komplceret hovedpne anfaldsfænomener. af vdenssøgnng det specalespecfkke nr Kunne prmært udrede vstere børn med adfærdsforstyrrelser Indlærngsvanskelgheder. 49. Barnet med gener fra bevægeapparatet Rolle. ekspert. Kunne prmært udrede vstere børn med: Halten Foddeformteter Ekstremtets- rygsmerter Ledsmerter Hofteldelser. af vdenssøgnng nr udkast skabelon

44 Rolle: ekspert. Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.). Gyn... Akut Fase 2 Fase Det socalt utlpassede barn Kunne varetage prmær udrednng, vstaton rådgvnng forhold tl det socalt utlpassede barn. Kunne prmært udrede vstere børn samt gve nformaton tl forældre med: Hyperaktve børn Børn med usædvanlg/bekymrngsvækkende adfærd Trste/stlle børn Børn med opmærksomhedsforstyrrelser. det specalespecfkke det specalespecfkke med henblk på vurderng af refleksonsevne (KV 5). Gruppebaseret supervson Barnet med udvklngsforstyrrelse eller trvselsproblem Rolle: ekspert. Kunne varetage prmær udrednng behandlng af børns trvsel/udvklng. Kunne vejlede ved adpostas. Kunne handle ved tegn på dårlg trvsel ved dårlg kontakt mellem barn voksen. af vdenssøgnng nr udkast skabelon

45 Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.). Gyn... Akut Fase 2 Fase 3 Kunne vurdere vstere tdlg eller sen pubertetsudvklng. Kunne erkende vstere ved vækstforstyrrelser. det specalespecfkke Kunne udrede vstere ved træthed naktvtet. 52. Det truede barn Rolle: ekspert. Kunne dentfcere børn, der er truet psyksk, socalt eller somatsk samt deltage samarbejdet om det truede barn. Kunne erkende psykske, socale somatske faktorer, der udgør en rsko for barnets trvsel/udvklng. Kunne handle på mstanke om vold, omsorgssvgt eller seksuelt msbrug f.eks. ved uforklarlge frakturer kropsnære hæmatomer. Kunne handle ud fra socallovgvnng etske overvejelser vedrørende børn. Kunne ndgå samarbejde om det truede barn. af vdenssøgnng af systematske refleksve optegnelser. gruppebaseret supervson. nr. 5. med henblk på vurderng af refleksonsevne (KV 5) Redegøre for støttemulgheder tl udkast skabelon

46 børn med syge/socalt belastede eller msbrugende forældre. det specalespecfkke Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.). Gyn... Akut Fase 2 Fase Barnet med ondt maven Rolle: ekspert. Kunne varetage prmær udrednng/vstaton af børn med mavepne. Kunne værksætte udrednngsprram for mavesmerter, såvel somatske som psykosomatske. Kunne håndtere barnet med spædbarnskolk, samt nformere barnets forældre. Kunne håndtere det alment upåvrkede barn med tlbagevendende smerteklager. af vdenssøgnng det specalespecfkke nr Det kronsk syge barn Rolle: ekspert. Kunne varetage omsorg for kontrol af kronsk syge børn. Erkende handle på forværrng /eller complancesvgt. Kunne fastholde kontakten med famlen under et barns langvarge sygdomsforløb. Kunne koordnere sygdomsforløb af vdenssøgnng nr udkast skabelon

47 samarbejde med sygehuselng, patent famle. Være opmærksom på andre søskendes den øvrge famles trvsel ved ressourcekrævende sygdom. det specalespecfkke Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.). Gyn... Akut Fase 2 Fase 3 Kunne håndtere mstanke om genetsk ldelse foretage basal rådgvnng vstaton. Kunne søge relevant, opdateret vden om udrednng, hyppge problemer behandlngsmulgheder vedrørende børn med specfkke ldelser, som forekommer den aktuelle prakss. Kunne yde støtte tl famler med børn med sjældne sygdomme. 55. Patenten med ondt et eller flere led Rolle: ekspert. Kunne håndtere patenter med smerter led. Kunne foretage relevant fokuseret anamnese ledundersøgelse agere relevant på alarmsymptomer. Kunne varetage prmær udrednng, behandlng vstaton af patenter af vdenssøgnng nr udkast skabelon

48 med akutte eller kronske ledsmerter, herunder patenter med: Ledsmerter uden specfk ledaffekton (artralger) Degeneratve ledldelser herunder artrose Inflammatorske ledldelser herunder reumatod artrt Infektøse ledldelser Reaktve ledldelser Ledsmerter sekundære tl malgne sygdomme. supervseret trænng færdghedslaboratorum. det specalespecfkke Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.). Gyn... Akut Fase 2 Fase 3 Kunne foretage ledpunktur evt. aspraton samt medcnnjekton et af kroppens større led f.eks. skulder eller knæ. Indgå et samarbejde med reumatol om montorerng af patenter med kronske nflammatorske sygdomme, herunder kende bvrknnger forholdsregler ved hyppgt anvendte behandlngsformer (shared care). 56. Den gamle patent Rolle: ekspert. Kende tl de særlge forhold, der gør sg gældende for den gamle patent herunder multmorbdtet, faldtendens, funktonstab, psykolske socale problemer. af vdens- nr udkast skabelon

49 Kunne varetage udrednng, dagnostk behandlng af den gamle patent med fokus på f.eks.: Funktonstab Polyfarmac Medcnerng med præparater med uhensgtsmæssge bvrknnger Smertebehandlng Obstpaton Inkontnens Iatren betngende symptomer Syns- høresvækkelse Sorg trsthed. søgnng det specalespecfkke Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.). Gyn... Akut Fase 2 Fase 3 Kunne varetage forebyggende tltag hos gamle patenter f.eks: Forebyggelse af faldtraumer Vejlede kost- vtamnbehov Vejlede alderssvarende moton fyssk aktvtet Styrke complance Udføre forebyggende hjemmebesøg. 57. Den forvrrede patent Rolle: ekspert. Kunne udrede den konfuse/forvrrede/delrøse patent, med fokus på dagnostk af Depresson nr udkast skabelon

50 Demens, herunder udrednng kunne redegøre for forskelle klnske symptomer objektve fund ved prmær sekundær demens Somatsk delr hos ældre Konfuson nduceret af medcn eller alkohol Kunne anvende relevant psykometrsk test, herunder kende den anvendte tests begrænsnnger. af vdenssøgnng det specalespecfkke Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.). Gyn... Akut Fase 2 Fase Patenten med seksuelle problemer Rolle: ekspert. Kunne håndtere patenter med seksuelle problemer. Kunne afhjælpe fysske gener hos den kvndelge patent ved seksuelle gener betnget af organske forandrnger. Kunne koble præventonsvejlednng med åbenhed for samtale om seksuelle funktoner/dysfunktoner. Kunne tale med patenten om den seksuelle formåen forskellge aldre kunne sætte seksualteten nd en sammenhæng med patentens lvsstuaton øvrgt. af vdenssøgnng det specalespecfkke 9-12 udkast skabelon

51 Kunne tale med den kvndelge patent/parret om seksuelle problemer evt. anvse yderlgere mulgheder for hjælp støttende samtale. Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.). Gyn... Akut Fase 2 Fase 3 Kunne tale med den mandlge patent/parret om mpotens, kunne dfferentere mellem forskellge former kunne anvse behandlngsmulgheder. Kunne tale med patenten om seksualtet seksuelle problemer vurdere, hvorvdt der er tale om normale varatoner eller sygelge tlstande evt. anvse behandlngsmulgheder. 59. Patenten med neurolske symptomer Rolle: ekspert. Kunne håndtere patenter med neurolske symptomer. Undersøge, vstere håndtere patenter med: Pareser Kramper Tremor Paræsteser Sansetab Neurene smerter Kntve forstyrrelser. I samarbejde med en neurolsk af vdenssøgnng det specalespecfkke Struktureret observaton af en konsultaton (KV 2). 3-6 udkast skabelon

52 elng kunne håndtere patenter med neurolske sygdomme f.eks. mgræne, apoplexa cerebr, epleps, parknsonsme, dssemneret sklerose, organske psykosyndromer. Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.). Gyn... Akut Fase 2 Fase 3 Kende tl regler om anvendelse af motorkøretøj neurolske sygdomme. 60. Patenten med hovedpne 61. Patenten med svmmelhed Rolle: ekspert. Kunne håndtere patenter med hovedpne. Kunne dagnostcere, behandle vstere patenter med hovedpne f.eks. som følge af: Spændngshovedpne Medcnnduceret hovedpne Mgræne Intrakranelle processer Anden akut behandlngskrævende hovedpne. Rolle: ekspert. Kunne håndtere patenter med svmmelhed. Kunne dagnostcere, behandle vstere patenter med svmmelhed af både somatske psykolske af vdenssøgnng det specalespecfkke af vdens- nr vejledersam udkast skabelon

53 årsager f.eks.: Bengn stllngsbetnget svmmelhed Ldelser nær balance organet Kardovasculær ldelse Metabolske årsager Elektrolytforstyrrelser Cervkale dysfunktoner Ortostatsk svmmelhed Medcnbvrknnger Msbrug Psykolske årsager søgnng det specalespecfkke tale Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.). Gyn... Akut Fase 2 Fase Patenten med spseforstyrrelse Rolle: ekspert. Kunne håndtere patenter med spseforstyrrelser. Kunne dagnostcere vstere patenter med spseforstyrrelser. Kunne ndgå behandlngen af patenter med spseforstyrrelser evt. samarbejde med en psykatrsk behandlngsenhed. af vdenssøgnng 6-9 Kunne anvende relevant vden vstatonen af patenter med forskellge former for spseforstyrrelser det specalespecfkke Rolle: ekspert. udkast skabelon

54 63. Den trste eller agterede patent Kunne håndtere patenter med depressonslgnende symptomer. Kunne skelne mellem eksstentelle reaktoner som f.eks. sorg, krse, stress behandlngskrævende depresson. Kunne dagnostcere depresson, værksætte behandlng følge forløb prakss. Kunne dagnostcere fødselsdepresson depresson opstået efter alvorlg somatsk sygdom. Kunne anvende en relevant psykometrsk test, herunder forholde sg tl testens styrker svagheder. af vdenssøgnng gruppebaseret supervson. det specalespecfkke Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.). Gyn... Akut Fase 2 Fase Kunne foretage relevant vstaton ved alarmsymptomer /eller utlstrækkelg behandlngsrespons. Demonstrere evne tl at rumme /tackle forstå vrede, samt ække den tlgrundlggende årsag. Kunne varetage prmær vejlednng ved eksstentelle reaktoner stresstlstande. udkast skabelon

55 Tdspunkt for forventet godkendelse (mdr.). Gyn... Akut Fase 2 Fase 3 Kunne dagnostcere gve relevant behandlng tl patenter med stressrelaterede tlstande. 64. Patent med angstsymptomer Rolle: ekspert. Kunne håndtere patenter med angst. Kunne dagnostcere, behandle vstere patenter med angstsymptomer som f.eks.: Pankangst Generalseret angst Obcessve Compulsve Dsorder Fobske angsttlstande Belastnngsreakton PTSD Angstsymptomer der ndgår en depresson af vdenssøgnng det specalespecfkke nr Den socalt utlpassede patent Rolle: ekspert. Kunne håndtere socalt utlpassede personer. Kunne håndtere socalt utlpassede personer med en opmærksomhed på, at dsse personer kan have en underlggende psyksk eller somatsk sygdom. Gruppebaseret supervson. af vdenssøgnng Godkendelse ved 6-9 udkast skabelon

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprram Regon Sjælland Almen medcn, hoveduddannelse Psykatr Øst, Regon Sjælland November 2014 1 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk) hvor så specallægeuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland. Pædiatrisk afdeling, Sygehus Næstved

Uddannelsesprogram. Region Sjælland. Pædiatrisk afdeling, Sygehus Næstved Uddannelsesprram Regon Sjælland elng, Sygehus Næstved December 2014 1 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk) hvor så specallægeuddannelsen er beskrevet. Specallægeuddannelsens

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprram Regon Sjælland Almen Medcn Køge Sygehus Akutelngen, Revderet januar 2015 1 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk) hvor så specallægeuddannelsen er beskrevet.

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprram Regon Sjælland Akut medcn Akut elngen Slagelse sygehus Oktober, 2014 1 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk) hvor så specallægeuddannelsen er beskrevet.

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprram Regon Sjælland Intern Medcn Afdelng, Nykøbng Sygehus 2014 1 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk) hvor så specallægeuddannelsen er beskrevet. Specallægeuddannelsens

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprogram Regon Sjælland Gynækolog og obstetrk Holbæk Sygehus Dec. 2013-12-20 udkast skabelon 301210 1 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk) hvor også specallægeuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprogram Regon Sjælland Pædatr Børne- og Ungdomsafdelngen, Nykøbng F. Sygehus December, 2015 udkast skabelon 301210 1 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk)

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprogram Regon Sjælland Gynækolog/Obstetrk Næstved Sygehus Gyn/Obst afd Aprl, 2015 1 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk) hvor også specallægeuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprogram Regon Sjælland Gynækolog og obstetrk Rosklde Sygehus 17-11-2015 udkast skabelon 301210 1 udkast skabelon 301210 2 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk)

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprogram Regon Sjælland Almen Medcn Medcnsk Afdelng, Køge Sygehus Oktober 2014 1 2 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk) hvor også specallægeuddannelsen er

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprogram Regon Sjælland Almen medcnsk hoveduddannelse Lægecenter Korsør Gl. Banegårdsplads 4,1 4220 Korsør www.lc-k.dk 1 2 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk)

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprogram Regon Sjælland Pædatr Børneafdelng, Holbæk Sygehus Oktober, 2015 1 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk) hvor også specallægeuddannelsen er beskrevet.

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprram Regon Sjælland ALMEN MEDICIN MEDICINSK AFDELING, SLAGELSE SYGEHUS JANUAR 2015 1 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk) hvor så specallægeuddannelsen

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 tl brug for rammeaftalen på de socale og socalpsykatrske tlbud Denne skabelon omfatter kommunens forventnnger tl forbrug af

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed Bevllngsområde 30.32 Øvrg folkeskolevrksomhed Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrvelse opgaver nden for øvrg folkeskolevrksomhed Området omfatter aktvteter tlknytnng tl den almndelge folkeskoledrft

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organsatonsmanual Organsatonen bag SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 En robust organsaton SIKA Rengørng blev grundlagt 2001 af Bent Hansen, som enkeltmandsvrksomhed.

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Hovedgård Skole Tlf.: 76291900 Fax: 75661141

Hovedgård Skole Tlf.: 76291900 Fax: 75661141 Hovedgård Skole... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 5 Indsatsområder og resultater... 5 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 8 ndsatsområder...

Læs mere

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS)

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) Handlngsplanens aktvteter struktureres ndenfor strategens temaer: Regon er et attraktvt sted at bo, arbejde og drve vrksomhed De rette kompetencer styrker væksten Innovaton og store anlægsnvesternger skaber

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter

Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter Kpetenceråde Efter klassetrn Efter 7. klassetrn Efter 9. klassetrn Mundtlg deltage korte og enkle samtaler konkrete hverdagsemner på deltage kortere samtaler og gve korte, fremstllnger af almndelge stuatoner

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Oblgatorsk opgave 2 Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Opgavens prmære formål er at lgne formen på tag-hjem delen af eksamensopgaven. Der

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Amanuensislæge - Fase 1 (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i:

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Amanuensislæge - Fase 1 (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i: Uddannelsesprram Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Amanuensislæge - Fase 1 (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i: Peqqinnissaqarfik Peqqissaaveqarfinnik Aqutsivik Sundhedsvæsenet Kystledelsen

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007 Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Drektoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Denne

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

Efterår 2013 : Status på igangværende aktiviteter inden for velfærdsteknologi, der leder frem mod strategi 2020 mål, (skema 1).

Efterår 2013 : Status på igangværende aktiviteter inden for velfærdsteknologi, der leder frem mod strategi 2020 mål, (skema 1). VELFÆRDSTEKNOLOGI PROCESBESKRIVELSE Efterår 2013 : Status på gangværende aktvteter nden for velfærds, der leder frem mod strateg 2020 mål, (skema 1). Tds- procesplan for uddannelsens ndsatsområder ndenfor

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning BRUGERVEJLEDNING UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Orgnale Brugsanvsnng R INDHOLD GENERELT...3 Indlednng...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tlsgtet brug...6 OVERSIGT

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprram Regon Sjælland Almen medcn Afdelng, Rosklde Sygehus Oktober 2014 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk) hvor så specallægeuddannelsen er beskrevet.

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

Du har i vinterferien stillet følgende spørgsmål til forvaltningen:

Du har i vinterferien stillet følgende spørgsmål til forvaltningen: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltnngen Ledelsessekretaratet Llan Parker Kaule (I) Poltkerspørgsmål om sundhedsntatver 26-02-2014 Sagsnr. 2014-0033240 Dokumentnr. 2014-0033240-1 Kære Llan Du har

Læs mere

OPI virksomhedsinvolvering:

OPI virksomhedsinvolvering: 18. jun 2012 OPI vrksomhedsnvolverng: Erfarnger fra OPI-Lab demonstratonsprojekt 1 1 Det Intellgente Hosptalsbaderum Peter Bamberg Jensen, OPI projektleder Syddansk Sundhedsnnovaton Regon Syddanmark Peter.Bamberg.Jensen@regonsyddanmark.dk

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog Integratonspoltkkens Handleplan bruttokatalog Læsevejlednng: Første del er en skematsk oversgt. Nye ndsatser er markeret med en stjerne og fndes beskrevet mere udførlgt den sdste del af kataloget. Grøn

Læs mere

Når klimakteriet tager magten Fokus

Når klimakteriet tager magten Fokus Når klmakteret tager magten Fokus For Bente Skytthe var det en lang og opsldende proces at komme gennem klmakteret, der blandt andet bød på hjertebanken, hedeture og voldsomme blødnnger. Overgangsalder

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - børn

Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - børn 122 Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - børn Begrebskortet viser, at lægen som medicinsk ekspert inden for børn /pædiatri har familien som patient. En stor del af henvendelserne inden for dette

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

31. december 2008/2009/2010 henføres pr. 1. januar 2009/2010/2011 til overenskomst/aftale på KL området

31. december 2008/2009/2010 henføres pr. 1. januar 2009/2010/2011 til overenskomst/aftale på KL området Blag 1 Oversgt over områdebestemmelser overenskomst vedrørende pædagogsk personale og husholdnngsledere ved (Danske Regoners overenskomst) Henføres tl overenskomst Henføres tl BUPL overenskomst (NIS 60.01)

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30.

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.9.2015 C(2015) 6588 fnal KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 om ændrng af Kommssonens delegerede forordnng (EU) 2015/35 for så vdt angår beregnng

Læs mere

Kommunikationsplan for SOF erne og IPG erne i Sønderjylland

Kommunikationsplan for SOF erne og IPG erne i Sønderjylland Kommunkatonsplan for SOF erne og IPG erne Vgtgheden af on og gensdg nformaton fremgår tydelgt af de respektve kommssorer for IPG erne : rne har tl opgave at skre mplementerngen af ndsatserne på de 4 oblgatorske

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af forandringsteori

Vejledning til udarbejdelse af forandringsteori Afdelngen for erhvervsrettet voksen Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mal uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejlednng tl udarbejdelse forandrngsteor 1. Udarbejdelse

Læs mere

Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 231 om Naalakkersuisuts forbrug af eksterne konsulenter og ansatte med bopæl i udlandet. Svar på spørgsmål 1.

Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 231 om Naalakkersuisuts forbrug af eksterne konsulenter og ansatte med bopæl i udlandet. Svar på spørgsmål 1. Anngaasaqarnermut Akleraartarnermullu Naalakkersusoq Naalakkersusoq for Fnanser og Skatter NAALAKKERSUSUT GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af natssartut Vvan Motzfeldt, Sumut Besvarelse af 37 spørgsmål nr.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tlfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademer, Professonshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 VIA Unversty College Svarprocent: 35% (3.411 besvarelser ud af 9.738 mulge) Insttutonsrapport Introdukton Indhold

Læs mere

Ernst & Youngs oversigt over administrative effektiviseringsforslag til Nyborg kommune

Ernst & Youngs oversigt over administrative effektiviseringsforslag til Nyborg kommune Ernst & Youngs oversgt over admnstratve effektvserngsforslag tl Nyborg kommune Forslag Kommentarer Samlet drøftet med borgmester, kommunaldrektør og økonomchef. Omfatter alt følgende 7 punkter. Potentalet

Læs mere

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder Dokumenttype: Teknsk anvsnng Forfatter: FDC Punktklder TA henvsnnger TA. nr.: P04 Vers on: 1 Gyldg fra: 01.01.2013 Sder: Sdst ændret: 14.11.2012 Oprettet 22. nov. 2012 0 Indhold 1 Indlednng... 2 2 Metode...

Læs mere

Regionshospitalet Randers, Ortopædkirurgisk afdeling

Regionshospitalet Randers, Ortopædkirurgisk afdeling Blag 2b, Ansøgnng vedr. specalserede funktoner: planlægnng per specale og dato: ylland 14. ma 2009 Sygehus samt afdelng: shosptalet Randers, Ortopædsk afdelng Afdelngens SKS-kode : 7005 11 (1-9) Specale:

Læs mere

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Bemærknnger tl lovforslaget Almndelge bemærknnger l. ndlednng 2. Lovforslagets ndhold 2.1. ndførelse af nye sanktoner for overtrædelse af de fællesskabsretlge udbudsregler 2.2. Justerng af standstl-reglerne

Læs mere

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Væk bonden og oplev landbolvet Benyt museets mange fleksble tlbud eller sammensæt selv et program tl dagsbesøget eller lejrskoleturen. Aktvtet engagement fordybelse

Læs mere

Rollen som medicinsk ekspert - børn

Rollen som medicinsk ekspert - børn Rollen som medicinsk ekspert - børn Samarbejdspartnere FAMILIE Myndigheder Sociale & legale forhold Lægens kompetencer RASK Ernæring Udvikling Omsorg Børneundersøgelse Vaccinationer SOMA SYG PSYKE Omsorgssvigt

Læs mere

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet Advokatfrmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederkshavn TIL 98 4334 - LE/UJ Mv. Sekr. Vestermarksve 38 9900 Frederkshavn VEDTÆGTER for Andesforenngen Feddet 1. Navn og hjemsted 1.1- Forenngens

Læs mere

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen.

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen. VEJLEDNING I OPGØRELSE AF OMKOSTNINGER TIL ENERGIBESPARELSER 1. Vejlednngen skal benyttes af alle fjernvarmeværker Alle værker, der har et energsparemål, skal benytte denne vejlednng tl ndberetnng af omkostnnger

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

i l\ri"* vi/ v'+ d' - '"= '? ii ',,*f,,då* \vnrr)*t jc'^-- 5 / 1 korl, \ ci I, LW'i' >/ ri{i t \ itu /,r "'; *,,{ Agenda u"=&.,n ) /,*ii adiil [,16,t

i l\ri* vi/ v'+ d' - '= '? ii ',,*f,,då* \vnrr)*t jc'^-- 5 / 1 korl, \ ci I, LW'i' >/ ri{i t \ itu /,r '; *,,{ Agenda u=&.,n ) /,*ii adiil [,16,t bt (*, U t \ ct') c, (r..j )\d $,rr\ f ),l ) \uu -J lott, rt,, t{' ' [#, fur $rt",'t (,t_ { r'. \ t 1.T, tf,l \ wt '1${ r rj ^lr t;.\4 t} Crh d /\ -":.-,, Uu! 1futrfurt,? /r!.j{ j f- 1l,t' n\up :,/ JY

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke d. 23.5.2013 Fastlæggelse af strukturel arbedsstyrke Dokumentatonsnotat tl Dansk Økonom, Forår 2013 For at kunne vurdere økonomens langsgtede vækstpotentale og underlggende saldoudvklng og for at kunne

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark Kvaltetsmapper 44 opdaterede faktaark Skema tl vrkshedsbesøg Nyt! Nem webvsnng og opdaterng af faktaark Vrkshedsmappen Nem og effektv præsentaton af jobcentrets tlbud tl vrksheder 42 jobcentres foretrukne

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Amanuensislæge Fase 3a (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i:

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Amanuensislæge Fase 3a (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i: Uddannelsesprram Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Amanuensislæge Fase 3a (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i: Peqqinnissaqarfik Peqqissaaveqarfinnik Aqutsivik Sundhedsvæsenet Kystledelsen

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

BLÅ MEMOSERIE. Memo nr. 208 - Marts 2003. Optimal adgangsregulering til de videregående uddannelser og elevers valg af fag i gymnasiet.

BLÅ MEMOSERIE. Memo nr. 208 - Marts 2003. Optimal adgangsregulering til de videregående uddannelser og elevers valg af fag i gymnasiet. BLÅ MEMOSERIE Memo nr. 208 - Marts 2003 Optmal adgangsregulerng tl de vderegående uddannelser og elevers valg af fag gymnaset Karsten Albæk Økonomsk Insttut Købenavns Unverstet Studestræde 6, 1455 Købenavn

Læs mere

Resume af sektorernes regnskaber

Resume af sektorernes regnskaber Resume af sektorernes er Efterfølgende er de af Byrådet fastlagte sektorers er resumeret. Der er knyttet enkelte overordnede kommenteser tl sektorernes resultater. For en uddybende beskrvelse af sektorernes

Læs mere

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang . Kort beskrvelse TheraPro HR9 Elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 4 Med den elektronske radatortermostat kan du ndstlle rumtemperaturen nøjagtgt efter

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod Lars Provstgaard,

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 > MfA V Udstyr Trafkspejle Vejregler for trafkspejles egenskaber og anvendelse Vejdrektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 Vejreglernes struktur I henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (Trafkmnsterets

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære?

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære? SåDAn GØR VI Februar 2014 KLASSELEDELSE Hvad skal eleverne lære? Fagudvalgene har fået en central rolle Sofendalskolens arbejde med klasseledelse og struktur relaton tl folkeskolereformen. Klasserumsledelse

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere