UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR"

Transkript

1 UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010

2 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af professor Lisbeth B. Knudsen, Aalborg Uni- versitet Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge København S. URL: Emneord: unge, prævention, graviditet, abort Sprog: Dansk Kategori: Faglig rådgivning Version: 1,0 Versionsdato: Format: pdf Udgivet af Sundhedsstyrelsen, november 2010 Elektronisk ISBN:

3 Indhold 1 Baggrund Udvikling i provokeret abort blandt kvinder under 25 år i Danmark Sundhedsstyrelsens formål med undersøgelsen 8 2 Beskrivelse af undersøgelsen Spørgeskemaets indhold Undersøgelsens repræsentativitet 10 3 Hvem er kvinderne? Beskrivelse af undersøgelsespopulationen Alder, fødeland, familiesituation og antal børn Uddannelse og arbejde 14 4 Erfaringer med og viden om prævention Prævention ved det samleje, hvor kvinderne mente at være blevet gravide Kvindernes kilder til viden om prævention Viden om prævention blandt de kvinder, der ikke er født i Danmark 24 5 Beslutningen om abort 27 6 Karakteristik af kvinder med forskellige præventionsvaner Dannelse af grupperne Karakteristika ved kvinderne i de tre grupper Gruppernes vurdering af mulige indsatser Begrundelser for den provokerede abort 33 7 Opsamling, konklusion 34 8 Litteraturliste 36 9 Bilag 37 3

4 Forord Sundhedsstyrelsen har ønsket at få gennemført en undersøgelse af unge kvinder, der får provokeret abort. Det var især kvinderne under 25 år, der var i fokus, herunder deres livsvilkår, årsagerne til at de blev uønsket gravide og deres begrundelser for at vælge provokeret abort. Et af hovedformålene med undersøgelsen var således at udarbejde profiler for de unge kvinder, som bliver uønsket gravide, og herunder at identificere faktorer, der har indflydelse for deres udsathed for uønsket graviditet. Der blev i december 2008 etableret en følgegruppe for undersøgelsen, bestående af personer såvel fra Sundhedsstyrelsen som fra andre institutioner. Følgegruppen har deltaget i udarbejdelsen af spørgeskemaet og diskussion af undersøgelsens resultater i forbindelse med den endelige rapport. Baggrundsgruppen bestod af overlæge Charlotte Wilken-Jensen (Roskilde Sygehus), læge, ph.d. Christian Graugaard, læge, ph.d. og dr. med Vibeke Rasch (Svendborg sygehus), afdelingslæge Jan Fouchard (Sundhedsstyrelsen), forebyggelseskonsulent Bjarne Rasmussen (Frederiksberg Kommune), generalsekretær for Sex og Samfund Bjarne B. Christensen samt akademisk medarbejder Anne Rygaard Bennedsen og akademisk medarbejder Niels Sandø (begge Sundhedsstyrelsen). Koordineringen af undersøgelsen, analysen, og skrivning af rapporten er foretaget af professor Lisbeth B. Knudsen, Aalborg universitet, i samarbejde med baggrundsgruppen. Som studentermedhjælpere har de sociologistuderende Anne Houstoer Christensen og Lærke Mai Andersen, begge fra Aalborg Universitet, bistået i forbindelse med hhv. udarbejdelse og udsendelse af spørgeskemaet og med modtagelse, indtastning, kontrol og analyse. Undersøgelsen er gennemført i perioden som en spørgeskemaundersøgelse på hospitalsafdelinger, hvor kvinder, der kom for at få provokeret abort, har udfyldt et skema med spørgsmål om en række forhold. De medvirkende hospitalsafdelinger takkes hermed for deres deltagelse i undersøgelsen, ligesom de to afdelinger, der aktivt tog del i pilotundersøgelsen, før det endelige spørgeskema blev udformet, skal have tak for deres hjælpsomhed og gode, konstruktive kommentarer. Rapporten indledes med en kort gennemgang af udviklingen af provokeret abort blandt kvinder under 25 år i Danmark og Sundhedsstyrelsens interesse for og særlige fokusområder i undersøgelsen. Derefter præsenteres selve undersøgelsen og nogle karakteristika ved de kvinder, der har medvirket i undersøgelsen. I denne del af rapporten er der tale om uvægtede tal, idet der er fokus på beskrivelsen af kvinderne. I den efterfølgende del af rapporten, dvs. i analysen af præventionsbrug, viden og holdninger, begrundelser for at vælge at få abort og identifikation af særlige målgrupper for forebyggende aktiviteter, foretages en vægtning af materialet. 4

5 1 Baggrund I dette afsnit gennemgås først den nyere udvikling i provokeret abort blandt kvinder under 25 år i Danmark. Dernæst redegøres for Sundhedsstyrelsens interesse for at få indhentet mere viden om, hvorfor disse kvinder får abort, og om, og da ved hvilke midler, det er muligt at påvirke abortudviklingen i disse aldersgrupper. Endelig beskrives ganske kort indholdet i undersøgelsen. 1.1 Udvikling i provokeret abort blandt kvinder under 25 år i Danmark Loven om fri abort trådte i kraft i Danmark 1. oktober Ud fra Sundhedsstyrelsens registrering af de abortindgreb, der er foretaget på sygehusene, er det muligt at følge udviklingen i de forskellige aldersgrupper af kvinder. Den aldersspecifikke abortrate angiver abortraten i en bestemt aldersgruppe, i denne undersøgelse i aldersgrupperne år og år, mens den generelle abortrate er et relativt mål, der angiver det antal provokerede aborter, der er foretaget i løbet af et år på kvinder i alderen år. Ud fra abortraterne er det muligt at følge udviklingen over tid, fordi en rate angiver, hvor stor en andel af kvinderne, der har fået provokeret abort, og derved tager hensyn til evt. ændringer i antallet af kvinder, der er i den pågældende aldersgruppe. Kvindernes livsvilkår ændrer sig meget mellem de er 15 år til de fylder 25 år, hvilket har betydning for, om de er parate til at føde et barn, eller om de vælger en provokeret abort. I hele perioden fra loven om fri abort trådte i kraft, har den aldersspecifikke abortrate været højere blandt de årige end blandt de årige, jfr. figur 1, hvilket skal ses i sammenhæng med, at langt flere af kvinderne i denne aldersgruppe har etableret kæreste- eller parforhold og derfor har et mere regelmæssigt seksualliv end de helt unge og derved også er udsat for en større risiko for at blive gravide. Forskellen var størst i begyndelsen af perioden og for begge aldersgrupper toppede raten i 1976, få år efter indførelsen af den fri abort. Mens raten blandt kvinderne under 20 år derefter faldt med mere end 1/3 til 1988, forblev abortraten for de årige på et højt niveau. Begge aldersgrupper havde en stigning omkring 1989, hvilket for de årige bragte raten op på stort set samme niveau som i 1975, men derefter fulgte omkring 10 års fald i begge aldersgrupper, som bragte de aldersspecifikke abortrater ned på et lavt niveau omkring slutningen af 1990 erne. Den mindre stigning, der ses i begge aldersgrupper (og for samtlige kvinder i alderen år) i 1995 skyldes formentlig det ændrede registreringssystem på det tidspunkt (Hansen et al. 2009). De sidste knap 10 år har der været tendenser til stigende abortrater i de to aldersgrupper; en stigning, som ikke genfindes, når man ser på hele aldersspændet år, idet den generelle abortrate stort set har været uforandret i Danmark i samme periode, jfr. figur 1. I absolutte tal er der tale om, at antallet af provokerede aborter for årige kvinder var i 1999 og i 2009, mens der for årige kvinder var tale om i 1999 og i Samlet var antallet af provokerede aborter i 1999 på i alt , og i 2009 (Danmarks Statistik 2010; Sundhedsstyrelsen 2010). 5

6 Figur 1. Abortraten blandt årige, årige og årige kvinder. Danmark Pr kvinder Kilde: Tal fra Sundhedsstyrelsen, forskellige år Det er de aldersspecifikke abortrater, der giver det bedste billede af udviklingen. Gennem de seneste 5 år, , har raten for de årige kvinder været højere end i årene fra 1999 og varieret mellem 16,0 og 17,6, med en lavere rate i 2009 end i 2007 og For de årige kvinder var abortraten højere (mellem 19,6 og 24,8), og tabel 1 viser, at der har været en stigende tendens i denne aldersgruppe fra Ved at sammenligne aldersgrupperne i tabel 1, fremgår det desuden, at det er de årige, der har den højeste abortrate, mens de årige ligger næsthøjest, og de årige ligger nogenlunde på samme niveau som de årige. Indtil 2005 var abortraten blandt de årige dog lavere end blandt de årige. Tabel 1. Aldersspecifikke abortrater. Danmark Pr kvinder Kvindens alder år år år år år år år Total ,0 19,7 18,2 18,5 13,0 4,5 0,4 12, ,3 19,8 18,1 17,8 12,6 4,8 0,5 12, ,0 19,6 18,1 17,0 13,0 4,6 0,4 12, ,8 20,1 17,2 16,5 13,1 4,5 0,4 12, ,8 21,0 18,1 17,2 13,4 5,2 0,4 11, ,2 20,8 16,6 15,9 12,2 4,8 0,4 11, ,0 21,3 17,4 16,6 13,1 5,2 0,5 12, ,4 22,0 17, ,3 5,5 0,5 12, ,6 23,2 18,0 16,8 13,1 5,1 0,4 12, ,6 24,8 19,6 16,8 13,2 4,9 0,4 13, ,4 24,8 18,7 16,9 12,9 5,0 0,5 12,9 Kilde: Sundhedsstyrelsen (2000, 2010) Den observerede stigning blandt kvinder under 25 år i de seneste år var en stor del af baggrunden for at Sundhedsstyrelsen iværksatte denne undersøgelse. Af en nylig opgørelse fra Sundhedsstyrelsen af de aldersspecifikke abortrater i de enkelte kommuner, fremgår det, at der stadig eksisterer regionale og kommunale forskelle. Når aldersspecifikke abortrater for enkelte kalenderår beregnes for relativt små geografiske områder, vil der være en vis usikkerhed i vurderingen af udviklingen på grund af det lille antal kvinder i de pågældende aldersgrupper i en del af kommunerne. Som eksempel kan nævnes, at der i 2009 f.eks. ialt boede 31 kvinder, som var i aldersgruppen år i Samsø kommune og 17 i Læsø (Statistik- 6

7 banken, oktober 2010). Hvis der i hver af disse kommuner er blot én enkelt kvinde i denne aldersgruppe, der får provokeret abort, bliver den aldersspecifikke abortrate (pr ) hhv. 32 og 59. Det er derfor mere meningsfuldt at se på udviklingen i større områder såsom regioner (eller amtskommuner til og med 2006). Disse opgørelser har vist, at både den generelle abortrate og abortraten for de to aldersgrupper, der er i fokus i denne undersøgelse har været højst i Københavnsområdet, og lavest i nogle af de jyske amter. Medianalderen for første samleje (dvs. den alder, hvor halvdelen af de unge har haft samleje) har været relativ konstant for begge køn over en årrække, blot med den ændring, at alderen er blevet mere ens mellem drenge og piger. I undersøgelsen Ung2006, som blev gennemført i efteråret 2006, fandt man en medianalder for første samleje, på lidt under 16 år for begge køn (Knudsen 2007). Dette er i overensstemmelse med tidligere undersøgelser i Danmark; bl.a. fandt man i en repræsentativ undersøgelse af årige kvinder og mænd i 1984/85 en medianalder for første samleje på knap 17 år for begge køn (Ung99; Wielandt & Boldsen 1989; Wielandt & Knudsen 1997). Det er blandt kvinder i Danmark mest almindeligt at vælge abort, hvis de bliver gravide i en meget ung alder. I 2009 var fertilitetsraten blandt de årige 5,6 pr. 1,000, mens den tilsvarende abortrate var 16,4. Blandt de årige var de tilsvarende rater noget anderledes, idet fertilitetsraten var på 42,4 og abortraten på 24,8. Dette afspejler endvidere, at det er mere almindeligt at få et barn i begyndelsen af 20 erne end før kvinden fylder 20. Ud fra Danmark Statistiks beregninger kan man også se, at der i 2009 var ca. 2 % af de 19-årige kvinder, der havde født mindst én gang og knap 16 % af de 24-årige (Danmarks Statistik 2010). Samtidig har både kvinders og mænds gennemsnitlige alder, før de får deres første barn, været stigende i de senere årtier og er nu tæt på 30 år for kvinder og et par år højere for mænd (Knudsen 2009). Det er mange år, hvor de unge kan leve seksuelt aktivt, men vil vente med at få børn. Tidligere undersøgelser har da også vist, at også de helt unge (15-19-årige) kvinder var gode til at bruge prævention (bl.a. Wielandt et al. 2002) hvilket antyder, at de unge kvinder og par i høj grad anvender prævention og muligheden for provokeret abort for at udsætte fødslen af deres første barn. En nylig offentliggjort analyse af kvinder over 20 år har vist, at risikoen for at få abort generelt faldt gennem perioden blandt kvinder uden børn, mens abortraten var højere og stigende jo flere børn kvinden havde, også blandt kvinder i 20 erne (Hansen et al. 2009). Den provokerede abort er således også stadig aktuel i forhold til ikke at få flere børn. Det skal også med i billedet, at familiedannelse og forældreskab idag betragtes som en del af den aktive livsplanlægning, som både kvinder og mænd praktiserer. Alle individer må derfor tage en række beslutninger og træffe valg og fravalg vedrørende deres liv, leveomstændigheder og fremtidsforventninger. På den måde bliver både valget af partner, af en med-forælder og beslutningen om at forsøge at få et barn, en del af denne valgproces (Knudsen 2009). Det er i Danmark muligt at fravælge at få barn, eller undgå at få barn ved at anvende præventionsmidler, som er let tilgængelige, men undersøgelser har vist, at der er stor forskel på grupper af kvinder, om de oplever uplanlagte og uønskede graviditeter og efterfølgende vælger provokeret abort. Tidligere studier i Danmark har således dokumenteret, at unge kvinder, som vælger abort frem for at føde, sjældent har en fast partner, måske har problemer med deres 7

8 partner eller i deres parforhold, er i gang med en uddannelse eller føler sig for unge til at etablere en familie med barn, se bl.a. Rasch, Knudsen & Gammeltoft (2005). Denne undersøgelse viste også, at hvis en kvinde bliver uplanlagt gravid, er der større chance for, at hun vælger at få barnet, jo mere hendes sociale og familiære situation ligner den situation, som kvinder, der planlægger at få barn, lever under. Spørgeskemaundersøgelser har også vist, at kendskabet til og brugen af prævention varierer med bl.a. kvindens alder og etnicitet, og at helt unge kvinder oplever relativt flere uplanlagte graviditeter end de lidt ældre kvinder (Rasch, Wielandt & Knudsen 2002; Rasch et al., 2007). De omtalte undersøgelser har dog ikke omfattet de seneste år, hvor den tidligere omtalte stigning i abortraten har fundet sted. 1.2 Sundhedsstyrelsens formål med undersøgelsen Det var på denne baggrund, og især under indtryk af den nylige stigning i abortraten blandt de unge, at Sundhedsstyrelsen ønskede at få gennemført en undersøgelse, der kunne forbedre kendskabet til årsagerne til de unge kvinders aborter. Når man ønsker at kende årsagerne til, at unge kvinder vælger en provokeret abort, er det nødvendigt at undersøge årsagerne til uønskede og uplanlagte graviditeter, idet der er en langt højere andel af de gravide kvinder, der vælger abort, hvis graviditeten ikke er planlagt eller ønsket, end hvis de venter et planlagt og ønsket barn. Derfor har Sundhedsstyrelsen også, i tidligere udarbejdede abortforebyggelsesplaner, fokuseret på at nedbringe forekomsten af uønskede graviditeter, som et led i forebyggelsen af provokerede aborter. Forebyggelsen af provokeret abort og muligheden for at mindske abortraten begynder således ved at forebygge, at der opstår uplanlagte graviditeter, der ville resultere i uønskede børn, såfremt muligheden for provokeret abort ikke fandtes. De temaer, Sundhedsstyrelsen ønskede belyst i nærværende undersøgelse var: Præventionsbrug generelt og evt. i relation til den aktuelle graviditet, kvindens sociale forhold, herunder hendes parforhold, omstændigheder omkring den aktuelle graviditet og beslutningen om provokeret abort, samt udvalgte socio-demografiske karakteristika. Det primære formål var at få udarbejdet profiler for de unge kvinder, dvs. maksimalt 24 år gamle, der bliver uønsket gravide. Gennem udarbejdelsen af profiler, omfattende både socio-demografiske karakteristika, viden om og holdninger til prævention, ville det blive muligt at identificere faktorer, der har indflydelse for kvindernes udsathed for uønsket graviditet. Sundhedsstyrelsen ønskede endvidere, at undersøgelsen blev gennemført som en kvantitativ undersøgelse. 2 Beskrivelse af undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført i perioden Samtlige sygehuse, som i 2007 havde gennemført mindst 100 abortindgreb på kvinder under 25 år, blev kontaktet med henblik på deltagelse i dataindsamlingen. Oplysningerne blev indsamlet gennem en spørgeskemaundersøgelse på hospitalsafdelinger, hvor de kvinder, der kom for at få provokeret abort, og som opfyldte 8

9 kriterierne for at indgå i undersøgelsen, fik udleveret et spørgeskema og bedt om at medvirke i undersøgelsen ved at udfylde det. De kvinder, der blev opfordret til at indgå i undersøgelsen, var kvinder, der kom til et af de deltagende sygehuse for at få en provokeret abort, og som var fyldt 15, men endnu ikke 25 år på aborttidspunktet og havde fast bopæl i Danmark. Undtaget var kvinder, der kom for at få abort på baggrund af en fosterdiagnostisk undersøgelse eller med graviditet uden for livmoderen. Inden undersøgelsens endelige igangsættelse, blev der gennemført en pilotundersøgelse på to afdelinger, hvor såvel proceduren som spørgeskemaet blev afprøvet i praksis. Ikke alle de kontaktede afdelinger havde mulighed for at deltage i undersøgelsen, jfr. tabel 2, som giver en oversigt over det antal skemaer, der er returneret fra de deltagende afdelinger. Tabel 2. Deltagende sygehuse og antal besvarede skemaer Sygehus Antal returnerede skemaer Heraf besvarede skemaer Antal Pct. Hvidovre ,7 Frederiksberg, Gentofte ,8 Glostrup ,6 Herlev ,0 Roskilde ,6 Holbæk ,5 Næstved ,1 Sønderborg ,3 Esbjerg ,2 Horsens ,3 Kolding ,1 Herning ,0 Silkeborg ,3 Skejby ,8 Viborg ,8 Aalborg ,7 Vendsyssel ,9 Total ,4 Der blev i alt returneret skemaer, hvoraf de skemaer kom retur i udfyldt stand og med en kvalitet, som gør dem velegnede til at indgå i undersøgelsen. Sygehusene blev bedt om også at returnere skemaer, hvor kvinden ikke kunne eller ville deltage i undersøgelsen. På en del af disse 159 skemaer, der ikke er udfyldt, er anført en begrundelse, fx at kvinden ikke magtede at deltage. Som det fremgår af tabel 2, var langt de fleste returnerede skemaer udfyldt og anvendelige i undersøgelsen. Som hovedregel er spørgeskemaet udfyldt og indsamlet samme dag på hospitalsafdelingen, men nogle af kvinderne har fået skemaet med hjem til udfyldelse. Ikke alle de deltagende hospitalsafdelinger havde mulighed for at igangsætte 9

10 dataindsamlingen pr og der bliver derfor i analysen, ved en vægtning, taget hensyn til den forskellige længde af den periode, hvor der er indsamlet data. 2.1 Spørgeskemaets indhold Sundhedsstyrelsen ønskede som nævnt, at undersøgelsen skulle kunne belyse kvindernes præventionsbrug generelt og evt. i forbindelse med den aktuelle graviditet, samt deres brug af og holdninger til præventionsmidler. Desuden skulle indgå oplysninger om kvindens aktuelle parforhold, herunder, om hun havde en fast partner, hvor længe, de havde kendt hinanden og om hun så det som et fast forhold. Også almindelige socio-økonomiske oplysninger, såsom hendes alder, bopæl, børn og kvindens eget, partnerens og hendes forældres uddannelsesniveau og kvindens og partnerens arbejdssituation indgår i spørgeskemaet. Endelig blev der spurgt til forhold omkring den aktuelle graviditet. Spørgeskemaet i sin endelige udformning fremgår af Bilag 1. Ved tabeller og figurer i rapporten vil det blive angivet, ud fra hvilket spørgsmål i spørgeskemaet, analysen er foretaget Undersøgelsens repræsentativitet Vurderes besvarelserne op imod hele landet, er der som nævnt desværre nogle sygehuse, som slet ikke har deltaget i undersøgelsen, hvilket giver en vis geografisk skævhed, som det ikke er muligt at tage højde for i analysen. Der kan dog tages hensyn til, at ikke alle sygehuse har deltaget i hele undersøgelsesperioden. Til brug for undersøgelsen har Sundhedsstyrelsen lavet en foreløbig opgørelse over samtlige provokerede aborter i undersøgelsesperioden. Ud fra denne er der dels beregnet, hvor stor en ande, de udfyldte og returnerede skemaer udgør af det antal abortindgreb, som, i henhold til Sundhedsstyrelsens opgørelse, er foretaget på sygehusene i den pågældende periode. Denne oversigt fremgår af Bilag 2. Samlet viser dette, at de kvinder, der har deltaget i undersøgelsen, udgør ca. 33 % af de kvinder i samme alder (15-24 år), der har fået provokeret abort i undersøgelsesperioden. Da det ikke er muligt at opgøre, hvor mange af de kvinder, der i henhold til Sundhedsstyrelsens opgørelse har fået foretaget provokeret abort, der falder inden for de specifikke kriterier, som medfører inklusion i denne undersøgelse, kan de 33 % betragtes som det absolut laveste skøn over undersøgelsens besvarelsesprocent. 10

11 Figur 2. Aldersfordeling af samtlige kvinder, der har fået abort i hele landet i undersøgelsesperioden og af kvinderne i undersøgelsen En sammenligning af alderen på de kvinder, der deltager i undersøgelsen og samtlige de kvinder, der ifølge Sundhedsstyrelsens opgørelse har fået provokeret abort i samme periode, viser derimod et mere ensartet billede, jfr. figur 2. Der er en god overensstemmelse mellem aldersfordelingen blandt de kvinder, der har besvaret spørgeskemaet og samtlige kvinder i hele landet, der har fået provokeret abort i undersøgelsesperioden. Der er en vis overrepræsentativitet i undersøgelsen af kvinder som er 18 eller 20 år, men da der ingen systematisk forskel er henover aldersgrupperne, har det stort set ingen betydning for analysens resultater. Der vil i analyserne blive foretaget en vægtning, hvorved der tages højde for den alders- og den tidsmæssige forskellighed. 11

12 3 Hvem er kvinderne? Beskrivelse af undersøgelsespopulationen 3.1 Alder, fødeland, familiesituation og antal børn I de følgende indledende afsnit, som beskriver de kvinder, der har besvaret spørgeskemaet, foretages ingen vægtning af tallene, da formålet er at beskrive undersøgelsespopulationen. Næsten 60 % af kvinderne er år, og andelen af kvinder i de enkelte aldersgrupper stiger gradvis mellem 15 og 19 år, mens grupperne over 20 er stort set lige store, jfr. tabel 3. Mange undersøgelser har vist, at unge kvinders (og mænds) livssituation mht. at flytte hjemmefra, være under uddannelse og have arbejde og dermed hvorvidt de føler sig parat til at etablere familie med barn, ændres meget i løbet af det aldersspænd, som kvinderne i undersøgelsespopulationen repræsenterer (se fx Christiansen et al. 2003; Rasch et al. 2005). Da der indgår forholdsvis få kvinder i hver 1-års-aldersgruppe i undersøgelsen, vil kvinderne i de fleste af de efterfølgende analyser, blive opdelt i to grupper efter alder, således at de årige og de årige behandles for sig og sammenlignes. De to grupper er på henholdsvis 516 og 700 kvinder. Tabel 3. Kvindernes alder på undersøgelsestidspunktet Kvindens alder Total Antal Procent 2,8 5,9 8,8 12,3 12,7 14,5 10,8 11,5 10,8 10,0 100 Langt de fleste kvinder, i alt 1.090, er født i Danmark, svarende til ca. 90 % af populationen. Udover Danmark kommer kvinderne især fra Grønland (12), Bosnien- Herzegovina (9), Sverige og Libanon (7 hver), Thailand (6), samt Tyskland og Columbia (5 hver). For 84 % (977) foreligger der oplysning om, hvor både deres mor og far er født heraf svarer de 759 kvinder (77,7 %), at begge forældre er født i Danmark, i alt 803 af fædrene og 826 af mødrene. Gruppen af kvinder, som ikke er født i Danmark, udgør 126 personer. Flere end 75 % af disse kvinder er kommet til Danmark senest i 1998, hvilket betyder, at de har været her i mindst 10 år, da undersøgelsen blev foretaget. Der redegøres i undersøgelsen for, om denne gruppe afviger fra de øvrige kvinder i undersøgelsen mht. om de har modtaget seksualundervisning i skolen, idet netop dette kan have betydning for deres viden om og anvendelse af prævention. Af den samlede gruppe kvinder i undersøgelsen bor næsten en tredjedel sammen med deres forældre og 23 % har ikke nogen fast partner. Ca. 30 % bor sammen med en kæreste, knap en fjerdedel alene og mindre end 2 % er gift, hvilket afspejler, at det er mest almindeligt for de yngre aldersgrupper at bo sammen uden at være gift og evt. gifte sig senere. Andelen, der bor alene eller sammen med en kæreste, stiger med alderen, hvilket hænger sammen med, at de unge efterhånden flytter hjemmefra. 12

13 Tabel 4. Kvindernes familieforhold. Antal kvinder i parentes (spm. 9). Kvindernes alder Kvinden bor sammen med år år I alt % (N) % (N) % (N) Kæreste 19,9 (102) 37,2 (258) 29.6 (360) Ægtefælle 0,2 (1) 3,2 (22) 1,9 (23) Venner / deler lejlighed med en eller flere 5,1 (26) 10,8 (75) 8,4 (101) Ingen, bor alene 9,2 (47) 33,3 (231) 23,1 (278) Hjemme hos den ene eller begge 59,4 (304) 11,7 (81) 31,9 (385) forældre Andre 6,3 (32) 3,9 (27) 4,9 (59) Antal kvinder i alt Note: Procenter er beregnet ud fra alle kvinder i aldersgrupperne, inkl. de 10, som ikke har besvaret dette spørgsmål. Der er i alt 38 % (453) af kvinderne, der svarer, at de har været gravide tidligere og heraf har de 191 oplyst, at de har mindst et barn, og 348 har oplyst, at de tidligere har fået en (270 kvinder) eller flere (78 kvinder) provokerede aborter. Der er, hvilket er naturligt, en større andel, der har været gravide tidligere blandt de årige (ca. halvdelen), end blandt de yngste, hvor hver femte har været gravid tidligere. Der er derefter 400 af disse kvinder, som endvidere har oplyst, hvor mange gange de har været gravide før og ud af den gruppe har ca. 16 % af de årige og 44 % af de årige været gravide mere end én gang tidligere. Ud af det totale antal kvinder i de to aldersgrupper udgør dem, der har været gravide mere end én gang tidligere hhv. 3 % og 19 %. Samlet viser denne opgørelse, at der er relativt få blandt kvinderne i den yngste aldersgruppe, der har været gravide, og at langt de fleste da har valgt en provokeret abort. Tabel 5. Procentandel af kvinderne, der har været gravide tidligere. Antal kvinder i parentes (spm. 27). Kvindernes alder I alt år år % (N) % (N) % (N) Har været gravid tidligere 20,3 (102) 51,2 (351) 38,1 (453) Har mindst et barn 3,1 (16) 25,0 (175) 15,6 (191) Har tidligere fået abort 16,5 (85) 37,8 (263) 28,7 (348) Kvinder i alt Note: Procenter er beregnet ud fra alle kvinder i aldersgrupperne Næsten 60 % af kvinderne traf beslutningen om at få abort med det samme, da de fandt ud af, at de var gravide, og det er især partneren, der tales med om beslutningen. 13

14 3.2 Uddannelse og arbejde Da undersøgelsespopulationen er så ung, er der stadig en stor del, der går i skole eller er under uddannelse. Men omkring en fjerdedel af de årige og halvdelen af de årige har oplyst, at de ikke går i skole eller er i gang med en uddannelse. I den unge aldersgruppe går de 41,7 % i folkeskole eller på gymnasium, HH eller HF, hvilket også 10 % i den ældre gruppe gør. Ellers fordeler grupperne sig på forskellige typer af lærlinge/efg- eller videregående uddannelser, hvor der, på grund af den forskellige alder, er den største andel blandt de årige, der er i gang med en lang videregående uddannelse (8,5 %), og 15 % af de årige har afsluttet en kort eller en mellemlang uddannelse. Sammenlignes med samtlige kvinder i hele landet i samme alder, er der relativt færre i den yngste gruppe blandt de abortsøgende kvinder, der er i gang med en uddannelse, mens andelen blandt de årige abortsøgende stort set svarer til det, der ses blandt samtlige kvinder i samme alder. Blandt de årige abortsøgende, går en mindre andel i folkeskole eller på gymnasium, HH eller HF, mens der er en større andel end blandt samtlige, når vi ser på de årige (Statistikbanken.dk oktober 2010). Tabel 6. Procentandel af kvinderne, der går i skole, er i gang med en uddannelse eller er i erhvervsbeskæftigelse (spm. 17, 18, 19 og 20). Kvindernes alder I alt år år % Igangværende uddannelse Går i folkeskole, gymnasium el. lign 41,7 10,0 23,4 Er i gang med lærlinge/efg-udd. eller en kort videreg. udd. 18,2 14,0 15,8 Er i gang med mellemlang eller lang videreg. udd. 6,8 20,0 14,4 Højeste afsluttede eksamen Folkeskolen Studentereksamen el. lign. 74,8 9,7 36,4 36,9 52,7 25,3 Erhvervsarbejde Arbejder fuldtids Arbejdsløs med kontanthjælp 15,3 5,8 33,1 8,9 25,6 7,6 Kvinder i alt Note: Procenter er beregnet ud fra alle kvinder i aldersgrupperne. Da de udvalgte kategorier stammer fra flere forskellige spørgsmål, kan de angivne procenter ikke summeres op til 100 I undersøgelsen har de årige en ældre aldersprofil end kvinderne i hele landet, især de 18- og 19-årige forekommer hyppigere i undersøgelsen. Blandt de årige har undersøgelsens kvinder en lidt yngre profil, idet der er relativt flere 20-årige. Den ældre aldersprofil blandt de årige kan formentlig delvis forklare, hvorfor der er flere af de yngste i undersøgelsen, der ikke går i skole, men det generelle billede antyder også, at de abortsøgende kvinder i mindre grad er i gang med en uddannelse end deres jævnaldrende. 14

15 En tredjedel af de årige arbejder fuldtids, mod 15 % af de yngste. Med hensyn til at arbejde i fritiden ved siden af skolegang eller at studere, er forholdet lige omvendt: 29 % af de yngste og 15 % af de ældre har et arbejde ved siden af deres skole eller studie. Femten, hhv. 24 % er arbejdsløse på kontanthjælp og knap 5 % af de årige er på barselsorlov. 15

16 4 Erfaringer med og viden om prævention I dette afsnit analyseres, hvilke erfaringer, kvinderne har om prævention, og hvor de har fået deres viden om prævention. Med mindre andet anføres, vægtes data til de relative fordelinger. Der er stort set ingen af kvinderne, der oplyser, at de aldrig har brugt prævention (spm. 36). Det drejer sig om i alt 20 kvinder og der er kun 18, som ikke har besvaret spørgsmålet. Der er 97 % af de årige og 99 % af de årige, der svarer, at de har brugt prævention, men der er ikke tale om en signifikant forskel mellem grupperne. Det skal bemærkes, at der her er tale om et generelt spørgsmål, hvor der hverken er spurgt ind til type af prævention, hvornår de har brugt det første gang, eller hvor mange forskellige typer, de har brugt, siden de begyndte at være seksuelt aktive. De få kvinder, der aldrig har brugt prævention, har oplyst mange forskellige årsager til ikke at have brugt prævention. Der er ikke nogen svarkategori, der er dominerende i forhold til de andre, og det er ikke, da det er så sjældent aldrig at have brugt prævention, muligt at gå dybere ind i denne analyse. Tabel 7 viser, at anvendelse af p-pille/minipille er klart dominerende i begge grupper (især blandt de årige), enten aktuelt eller som et middel, der har været anvendt tidligere. Der er ligeledes en stor andel, som har brugt og som evt. stadig bruger kondom med deres faste partner. Det ses også, at spiral anvendes sjældent, men der er dog en signifikant større andel af de årige end af de yngre, der har prøvet at bruge spiral, men som er holdt op. 16

17 Tabel 7. Procentandel kvinder, der nogensinde har brugt udvalgte præventionsmidler. Kvindens alder år år % I alt P-piller eller minipiller (spm. 39) Nej 27,5 8,1 16,1 Har brugt, men er holdt op 50,5 62,0 57,3 Bruger stadig 21,9 29,9 26,6 Antal, der har besvaret spm P-ring, p-plaster, p-stav (spm. 41) Nej 90,4 86, Har brugt, men er holdt op 9,0 11,3 10,3 Bruger stadig 0,7 2,6 1,8 Antal, der har besvaret spm Spiral (spm. 43) Nej 98,9 95,0 96,6 Har brugt, men er holdt op 0,9 4,3 * 2,9 Bruger stadig 0,2 0,8 0,5 Antal, der har besvaret spm Kondom 1 Nej 23,6 35,2 30,5 Ja, har brugt (bruger evt. stadig) 76,4 64,8 * 69,5 Antal, der har besvaret spm Note: 1 dette spørgsmål omhandler i modsætning til de øvrige spm. i tabellen præventionsbrug med den faste partner. Det er således kun kvinder med fast partner, der skulle besvare dette spørgsmål. * angiver, at der er tale om en signifikant forskel på 95%-niveau Der er to præventionsmidler, som klart er hyppigere anvendt end de øvrige midler, når kvinderne oplyser, hvilken prævention, de senest har brugt, nemlig p-piller/ minipiller og kondom. Blandt de årige er der hhv. 42,8 % og 46,4 %, der senest har brugt de to midler, mens det blandt de årige er hhv. 50,2 % g 34,8 %. Der er signifikant flere blandt de unge, der senest har brugt kondom. Der er i hver aldersgruppe en meget stor andel, som har brugt kondom på et eller andet tidspunkt. Der er signifikant flere blandt de årige end blandt de lidt ældre, som har brugt kondom med deres faste partner. Det skal bemærkes, at der i dette spørgsmål, i modsætning til de øvrige spørgsmål, som er anvendt i tabellen, spørges om brug af kondom Har du og din faste partner. Det er således kun kvinder med fast partner, der skulle besvare dette spørgsmål. Denne formulering af spørgsmålet blev valgt for at sikre, at kvindernes svar skulle vedrøre den regelmæssige præventionsbrug. Der er ca. 30 % af dem, der tidligere har angivet, at de ikke har en fast partner, som også besvarer dette spørgsmål om kondombrug, så det er muligt, at nogle har opfattet spørgsmålet som dækkende over kondombrug, når de har været i et fast forhold, og ikke nødvendigvis med den faste partner, de har på det tidspunkt, hvor spørgeskemaet blev udfyldt. Betydningen af fast partner i undersøgelsen blev defineret i spørgsmål 21, hvor der står, at der ved fast partner menes kæreste, samlever eller ægtefælle. 17

18 Der er ikke fuldstændig overensstemmelse mellem, om kvinderne har oplyst, at de stadig bruger et bestemt præventionsmiddel og om det middel, de har oplyst, er det, de senest har anvendt. I begge aldersgrupper er det ca. 85 % af dem, der stadig bruger p-piller/minipiller, som også har angivet, at det er det middel, de har brugt senest. Kvinderne har angivet mange forskellige begrundelser for, at de er holdt op med at bruge et bestemt præventionsmiddel. I tabel 8 er opgjort hvilke årsager, kvinderne har haft for at ophøre med at tage p-piller/minipiller eller bruge kondom. Tabel 8. Kvindernes begrundelser for at holde op med at bruge p-piller/minipiller eller kondom. Hver kvinde har kunnet angive flere årsager (spm. 40 og 41) Kvindens alder Ialt år år % P-piller eller minipiller (spm. 40) Ønskede at blive gravid 1,7 6,9 * 5,0 Blev gravid, selvom jeg tog dem 9,1 14,3 12,4 Skiftede til anden metode 6,0 10,1 8,6 Oplevede bivirkninger 28,3 32,8 31,0 Var bange for bivirkninger 4,3 8,4 * 6,9 Havde ikke råd 15,1 7,9 * 10,5 For besværligt at tage dem hver dag 27,5 14,8 * 19,4 Ophør af kæresteforhold 14,2 18,2 16,8 Antal, der er holdt op med at bruge p-pille eller minipille (spm. 41) Kondom (spm. 46) Ønskede at blive gravid 2,1 1,5 1,8 Blev gravid, selvom jeg anvendte kondom 14,9 13,9 14,4 Skiftede til anden metode 17,1 21,0 19,2 Kondom ødelægger fornøjelsen ved at dyrke sex 26,7 21,7 13,9 Det er for besværligt at bruge 13,5 14,5 14,1 Partner bryder sig ikke om det 14,9 11,9 13,3 Partners problemer med at få rejsning 2,1 1,5 1,8 Allergisk reaktion 1,4 1,8 1,6 Havde ikke råd 2,8 1,5 2,1 Antal, der er holdt op med at bruge kondom med deres faste partner (spm. 46) * angiver, at der er tale om en signifikant forskel på 95%-niveau Med hensyn til at holde op med at bruge p-piller/minipiller, er der en lille andel, men signifikant flere i den ældste aldersgruppe, der har svaret, at de sluttede, fordi de ønskede at blive gravide. Der er ikke spurgt om, hvorfor kvinderne alligevel vælger en provokeret abort. De største andele i begge aldersgrupper, hhv. 28,3 % af de årige og 32,8 % blandt de årige, er stoppet med p-piller/minipiller, fordi de oplevede bivirkninger. Der er ikke signifikant forskel på, hvor mange, der oplevede bivirkninger i de to aldersgrupper, men signifikant flere blandt de årige stoppede, fordi de 18

19 frygtede bivirkninger. Blandt de årige er der signifikant flere, der ikke havde råd eller syntes, det er for besværligt at tage pillerne hver dag. Den hyppigst nævnte årsag til at holde op med at bruge kondom, er en oplevelse af, at brug af kondom ødelægger fornøjelsen ved at dyrke sex. Det er ikke angivet, om det er kvinden selv, eller hendes partner, der især mener dette. Omkring % er holdt op, fordi kondom er besværlige at bruge eller fordi deres partner ikke synes om at bruge kondom og omtrent samme andel oplyser, at de er blevet gravide på trods af kondombrug. Der er ikke tale om nogen signifikante forskelle mellem aldersgrupperne. Anvendelse af P-ring, P-plaster eller P-stav og spiral, er, som det fremgik af foranstående tabel, ikke særligt udbredt blandt kvinderne, og det er derfor besluttet ikke at lave videre analyser af disse grupper. Det kan dog nævnes, at det for begge aldersgrupper er ca. halvdelen, der er ophørt med de hormonale midler pga. bivirkninger, men også, at de angiver at have skiftet til p-piller/minipiller. Spiral er ikke et særlig anvendt præventionsmiddel længere og kvindernes begrundelser for at være holdt op med at bruge spiral, udviser ingen særlig systematik. 4.1 Prævention ved det samleje, hvor kvinderne mente at være blevet gravide Kvinderne blev spurgt om, hvorvidt de havde brugt prævention og da hvilken type prævention, de havde brugt ved det samleje, hvor de mente, de var blevet gravide. Der er enkelte kvinder, som har svaret ja både til, at de planlagde graviditet, og at de brugte prævention ved det pågældende samleje. Men i alt er der kun ca. 1,5 %, der har svaret, at de planlagde graviditet. Tabel 9. Andelen af kvinder i de to aldersgrupper, der havde brugt, hhv. ikke brugt prævention ved det samleje, hvor de mente, de blev gravide (spm. 50) Kvindens alder I alt 15-19år 20-24år % Brugte prævention 43,3 42,8 43,0 Brugte ikke prævention 53,2 52,8 53,0 Uoplyst 3,5 4,4 4,0 Antal kvinder i alt Tabel 9 viser, at noget under halvdelen af begge aldersgrupper har svaret, at de har brugt prævention ved det samleje, hvor de mente, de var blevet gravide. Der er ikke signifikant forskel mellem grupperne. Dette er et interessant resultat, idet en efterhånden lang række undersøgelser, gennemført på forskellig måde, alle er endt med det resultat, at omkring halvdelen af de kvinder, der får en provokeret abort, har brugt prævention ved det samleje, hvor de mente at være blevet gravide. Dette resultat kan opsummeres til at den ene halvdel af de unge abortsøgende ikke har brugt prævention ved det samleje, hvor de mener, de er blevet gravide, og den anden halvdel har brugt, men mangler muligvis kompetence til at anvende præventionen korrekt. I et forebyggelsesperspektiv peger det i retning af to forskellige typer aktiviteter for at mindske forekomsten af uønskede graviditeter. 19

20 Årsagerne, til at kvinderne bliver gravide trods brug af prævention, kan være, at de og deres partnere ikke har anvendt metoden korrekt, eller at der har været et såkaldt teknisk svigt ved metoden (fx kondomer, der brister). For ca. 20 år siden blev det beregnet, at det antal graviditeter, der ville opstå i løbet af et år, selvom præventionsmiddel blev anvendt fuldt korrekt, ville svare til ca. halvdelen af det årlige antal provokerede aborter (Osler 1991). Sagt på en anden måde ville det svare til, at ca. halvdelen af de abortsøgende kvinder ville have anvendt prævention. Som det er påpeget af Rasch og kolleger (2005) forudsætter denne beregning dog, at ingen af de kvinder, der blev gravide på denne måde, havde valgt at gennemføre graviditeten. Senere undersøgelser har fundet lignende resultater, bl.a. Bertelsen (1994), Rasch (2002) og Rasch et al. (2005). Tabel 10. Kvindernes anvendte præventionsmiddel ved det samleje, hvor de mener, de blev gravide (spm. 51). Kun de to hyppigst anvendte. Kvindens alder I alt år år % Brugte P-piller uden forglemmelse 10,9 22,9 * 17,9 men havde glemt at tage 1 pille 8,1 14,7 11,9 men havde glemt at tage 2 eller flere 12,3 16,4 14,7 Brugte kondom uden problemer 21,3 14,0 17,1.men det gled af / gik i stykker 39,3 22,3 * 29,4 Antal kvinder ialt, der havde brugt prævention ved det pgld. samleje Note: Procenttallene er beregnet ud fra samtlige kvinder, som oplyste, at de brugte prævention ved det pgld. samleje. * angiver, at der er tale om en signifikant forskel på 95%-niveau Da det er meget få, der ikke har anvendt enten p-pille/minipille eller kondom ved det samleje, hvor de mener, de er blevet gravide, indeholder tabel 10 kun oplysninger om disse to hyppigst anvendte præventionsmidler. Der fremkommer i tabellen to væsentlige forskelle mellem aldersgrupperne: Der er signifikant færre af de årige, der ikke har glemt mindst én p-pille og der er signifikant flere i samme aldersgruppe, som har oplevet, at kondomet er gledet af eller gået i stykker. Disse resultater tyder på, at det er vanskeligt for de helt unge at anvende deres præventionsmiddel korrekt, og peger dermed på, at der formentlig er behov for både øget viden om og øget færdighed i anvendelsen. 20

Bilag 2. Spørgeskema til kvinder, der får abort

Bilag 2. Spørgeskema til kvinder, der får abort Bilag. Spørgeskema til kvinder, der får abort Navn og Cpr-nummer (påsæt label) Undersøgelse om fødsler og aborter Skema A Udfyldes af sundhedspersonalet i Er spørgeskemaet blevet udleveret:, hvorfor ikke:

Læs mere

Sammendrag og kommentering af rapporten Når der ikke er noget tredje valg

Sammendrag og kommentering af rapporten Når der ikke er noget tredje valg Sammendrag og kommentering af Når der ikke er noget tredje valg Sundhedsstyrelsens overordnede kommentarer til : 1 Baggrund 3 2 Abortudviklingen i Danmark fra 1981-2001 4 3 Årsager til at kvinder får gennemført

Læs mere

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd. Sammenfatning

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd. Sammenfatning UNG2006 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd 2007 Sammenfatning De 15-24-åriges seksualitet De vigtigste resultater fra undersøgelsen Ung2006 af unges viden, holdninger og adfærd De 15-24-åriges

Læs mere

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER 3 DANSKERNES ALKOHOLVANER Dette afsnit belyser danskernes alkoholvaner, herunder kønsforskelle og sociale forskelle i alkoholforbrug, gravides alkoholforbrug samt danskernes begrundelser for at drikke

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

1996 2003 2003 15-19 år. toiletter/toiletsæder. Offentlige

1996 2003 2003 15-19 år. toiletter/toiletsæder. Offentlige Sundhedsstyrelsens kommentarer til Undersøgelse af befolkningens holdning, viden og adfærd i forhold til seksualitet, sexsygdomme og hiv 1 Baggrund for undersøgelsen 1 2 Hiv/aids 2 3 Klamydia 4 4 Præventionsvalg

Læs mere

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd UNG2006 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd 2007 Udført for Sundhedsstyrelsen af lektor, mag.scient.soc. Lisbeth B. Knudsen, Institut for Sociologi, Aalborg Universitet Ung2006 15-24-åriges

Læs mere

KVINDERS BRUG AF NØDPRÆVENTION Notat om undersøgelse & Tabelrapport

KVINDERS BRUG AF NØDPRÆVENTION Notat om undersøgelse & Tabelrapport Udført for Sundhedsstyrelsen af Epinion A/S 2007 KVINDERS BRUG AF NØDPRÆVENTION Notat om undersøgelse & Tabelrapport KVINDERS BRUG AF NØDPRÆVENTION Del 1: Notat om undersøgelsen Del 2: Tabelrapport Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

KRONIKKEN. Abort i 30 år en dansk succeshistorie. af Lisbeth B. Knudsen

KRONIKKEN. Abort i 30 år en dansk succeshistorie. af Lisbeth B. Knudsen KRONIKKEN Abort i 30 år en dansk succeshistorie af Lisbeth B. Knudsen 93 Den 13. juni 2003 var det 30 år siden, loven om fri abort blev vedtaget i Danmark. Erfaringerne fra de 30 år viser, at der i Danmark

Læs mere

Anne Illemann Christensen Heidi Amalie Rosendahl Jensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED.

Anne Illemann Christensen Heidi Amalie Rosendahl Jensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED. Anne Illemann Christensen Heidi Amalie Rosendahl Jensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Seksuel sundhed Resultater fra Sundhedsog sygelighedsundersøgelsen 2013 Seksuel

Læs mere

Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011

Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011 Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011 Spørgsmålene er sendt ud til samtlige opstillede kandidater ved folketingsvalget 2011. I det følgende har vi opstillet

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1

Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1 Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 FØDSELSREGISTERET 2004 (FORELØBIG OPGØRELSE) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data

Læs mere

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Af Katja Behrens I skoleåret 2009/10 startede knap 85 pct. af eleverne rettidigt i børnehaveklasse, dvs. de inden udgangen af 2009 fylder 6 år. Kun få elever starter

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Hæmsko: 10 sociale faktorer der øger risikoen for at stå uden uddannelse

Hæmsko: 10 sociale faktorer der øger risikoen for at stå uden uddannelse Hæmsko: 1 sociale faktorer der øger risikoen for at stå uden uddannelse AE har undersøgt en lang række sociale og faglige faktorer for at finde frem til barrierer for at få en ungdomsuddannelse. Resultaterne

Læs mere

Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009

Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009 Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009 OM ÅRSOPGØRELSEN Nærværende årsopgørelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2009. Det er kun de samtaler, hvor

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Unge i Grønland Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Baggrund Undersøgelsen er bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI i 2013, af daværende Departement for Familie og Justitsvæsen.

Læs mere

Legalt provokerede aborter 1996

Legalt provokerede aborter 1996 Legalt provokerede aborter 1996 Kontaktperson: Læge Mette Thing Baltzar, lokal 6204 Fuldmægtig Anne Mette Tranberg Johansen, lokal 6203 Abortregisteret Data, der indgår i Sundhedsstyrelsens Abortregister,

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

2. Børn i befolkningen

2. Børn i befolkningen 23 2. Børn i befolkningen 2.1 Børnene i relation til resten af befolkningen En femtedel af befolkningen er under 18 år Tabel 2.1 Lidt mere end en femtedel af Danmarks befolkning er børn under 18 år. Helt

Læs mere

Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse

Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse Unge, der går på en erhvervsskole eller produktionsskole, er oftere blevet mobbet i folkeskolen end unge, der vælger gymnasiet. Det viser en ny

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Seksuelt overførbare infektioner og provokerede aborter

Seksuelt overførbare infektioner og provokerede aborter Seksuelt overførbare infektioner og provokerede aborter Hiv infektioner Anmeldte hiv tilfælde 1997-27 35 3 25 2 15 1 5 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 I 25 afslørede inførelsen af soundex-koder 1%

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? RAPPORT MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 1. Indledning og resumé 2. Indskolingen 3. Mellemtrinnet 4. Udskolingen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 4: Kortlægning af antal plejefamilier i Danmark september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Opsummering

Læs mere

Ammeundersøgelse 2006 Horsens Kommune

Ammeundersøgelse 2006 Horsens Kommune Ammeundersøgelse 06 Horsens Kommune 1.0 Forord Denne ammeundersøgelse er foretaget af sundhedsplejen i Horsens, Brædstrup og Gedved i 06, og omfatter børn, der er født i perioden 1. juli 31. december 05.

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet 15.12.2005 Notat 11824 JEHO/MELA Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet Det forlyder ofte, at der i de sidste mange år er sket en stigning i sygefraværet blandt gravide. Til trods herfor er der

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Analyse 15. juli 2014

Analyse 15. juli 2014 15. juli 14 Kvinder er mere veluddannede end deres partner, men tjener mindre Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Gennem de senere årtier er der sket et markant løft i kvinders sniveau i

Læs mere

Elever i grundskolen, 2015/16

Elever i grundskolen, 2015/16 Elever i grundskolen, Dette notat giver overblik over antallet af elever i grundskolen. Opgørelsen viser, at antallet af elever i folkeskolen er faldet siden 2011/12, mens antallet af elever i frie grundskoler

Læs mere

Ifølge SFI-rapporten Kommuners rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen 1 fra 2013 kan man ud fra Aabenraa kommunes rammebetingelser forvente, at borgere i kommunen i gennemsnit er på arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Levendefødte børn efter i København 1992-1998 Nr. 27. 1. september 2 Levendefødte efter Levendefødte børn opgjort efter moderens nationalitet. København

Læs mere

Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden

Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden 2006-2015 MED ANALYSER AF ABORTHYPPIGHEDER BLANDT INDVANDRERE, EFTERKOMMERE OG KVINDER MED DANSK OPRINDELSE 2017 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Læs mere

Rebild. Faktaark om langtidsledige

Rebild. Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige i Kommune kommune har bedt mploy udarbejde et faktaark om langtidsledigheden i kommunen. Nedenfor præsenteres analysens hovedresultater. Herefter præsenteres

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Evaluering af Ung Mor

Evaluering af Ung Mor Evaluering af Ung Mor Et gruppetibud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune Evaluering udarbejdet af praktikant Sofie Holmgaard Olesen, juni 2015. 1 Projekt Ung Mor er et gruppetilbud til unge gravide/mødre

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Analyse 18. december 2014

Analyse 18. december 2014 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer

Læs mere

Jacob Hviid Hornnes, Anne Christensen og Ulrik Hesse. Arbejdsnotat. Metode- og materialeafsnit til Sundhedsprofil for Gribskov Kommune

Jacob Hviid Hornnes, Anne Christensen og Ulrik Hesse. Arbejdsnotat. Metode- og materialeafsnit til Sundhedsprofil for Gribskov Kommune 16. august 2006 Jacob Hviid Hornnes, Anne Christensen og Ulrik Hesse Arbejdsnotat Metode- og materialeafsnit til Sundhedsprofil for Gribskov Kommune 1. Materiale og metode 1.1 Indsamling af data Data er

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Baggrund Et af Yngre Lægers vigtigste opgaver er at arbejde for et bedre arbejdsmiljø for yngre læger. Et godt arbejdsmiljø har betydning for

Læs mere

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet { CREAT- EDATE \@ 11824 JEHO/MELA Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet Det forlyder ofte, at der i de sidste mange år er sket en stigning i sygefraværet blandt gravide. Til trods herfor er der

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

En stor del af indvandreres og efterkommeres lavere karakterer i forhold til danskere kan forklares

En stor del af indvandreres og efterkommeres lavere karakterer i forhold til danskere kan forklares 30. november 2017 2017:18 19. december 2017: Der var desværre fejl i et tal i boks 2. Rettelsen er markeret med rødt. Desuden er der tilføjet en boks 4 sidst i analysen. En stor del af indvandreres og

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé:

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé: 5. marts 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 og Jakob Mølgaard Resumé: ELITEN I DANMARK Knap 300.000 personer er i eliten i Danmark og de tjener omkring 60.000 kr. pr. måned. Langt hovedparten

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946 RAPPORT Unges holdninger til EU 2007 Projektnummer: 53946 Rapporteringsmåned: Marts 2007 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø TNS Gallup METODENOTAT BAGGRUND TNS Gallup har for

Læs mere