Medlemsundersøgelse i Dansk Orienterings-Forbund 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsundersøgelse i Dansk Orienterings-Forbund 2009"

Transkript

1 Medlemsundersøgelse i Dansk Orienterings-Forbund 2009 Denne rapport er udarbejdet på baggrund af det spørgeskema, som har været tilgængeligt blandt medlemmer af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) i april måned Interessante pointer i undersøgelsen. Ud af undersøgelsens mange spørgsmål er der udvalgt en række, som er de mest interessante og markante. De er samlet i dette afsnit. Der er naturligvis en masse andre pointer i undersøgelsen, som forhåbentlig kan finde anvendelse og være til inspiration i forbundets og klubbernes videre arbejde. Det typiske medlem? Hvordan ser en typisk orienteringsløber ud? Hvis man tager udgangspunkt i undersøgelsen, så er der tale om en mand omkring de 50 år med en længerevarende uddannelse. Spørgsmål 3 viser, at den gennemsnitlige orienteringsløber har et om end meget højt uddannelsesniveau. Hele 64 % af respondenterne har en mellemlang eller længerevarende videregående uddannelse. Hos befolkningen som helhed, er der kun tale om 16 % som ifølge Danmarks Statistik (Jacobsen, 2004) i 2003 havde en mellemlang eller længerevarende videregående uddannelse. Her skal det dog nævnes, at der i Danmarks Statistiks undersøgelse var en andel på 24 % uoplyst (af disse er en del i gang med at tage en mellemlang eller længerevarende videregående uddannelse). Samtidig skal der tages højde for, at en del af respondenterne, som ikke aldersmæssigt har kunnet afslutte en længerevarende uddannelse (endnu). Dette ændrer dig ikke ved det forhold, at orienteringsløbere generelt har et meget højt uddannelsesniveau sammenlignet med resten af befolkningen. Samtidig har rigtig mange været i sporten i rigtig mange år. Således har hele 46 % dyrket orientering i mere end 20 år. Her må man virkelig sige, at der er en meget trofast skare af udøvere. I aldersgruppen over 65 år har hele 89 % været med i over 20 år. De aktive medlemmer En stor del af dem, der har svaret på undersøgelsen, er aktive i klubarbejdet. Hele 61 % har jf. spørgsmål 34 været aktive i klubben i en større funktion fx som banelægger, stævneleder eller lignende indenfor de seneste to år. Dette må siges at være en meget stor andel. Samtidig viser spørgsmål 38, at meget få (kun 2 %) mener, at det er meget besværligt at skaffe hjælpere til klubarrangementer. Der er dog 30 % der oplever, at det er besværligt. En af teserne inden spørgeskemaet blev sendt rundt var, at mange af dem, der ikke var aktive, heller ikke var blevet spurgt, om de ville. Det viste sig dog ikke at holde, men det er dog stadig hver fjerde, som ikke var aktive, der ikke var blevet spurgt. Størstedelen (60 %) begrundede det, at de ikke var aktive, med manglende lyst eller tid. Løbstyper De tre klart mest fortrukne løb er de store arrangementer (påskeløb, DM er o.l.), divisionsmatcher samt træningsløb. Dette underbygges af deltagerantallet ved disse arrangementstyper (jf. spørgsmål 9). Samtidig er der mange, som deltager meget aktivt i træningsløbene. Der er således 53 %, som kun deltager i 0-10 åbne løb om året, mens antallet som deltager i 0-10 træningsløb er 38 %. Træningsløbene må således siges at være en vigtig løbstype i dansk orientering. På spørgsmål 10 ses det, at mellemdistance og klassisk er de to klart mest fortrukne

2 løbsformer. Der er henholdsvis 64 og 54 %, som har dem som en af de fortrukne løbsformer. Til sammenligning er det tredje mest populære natløb med 24 %. Flere faktorer spiller ind når folk vælger løb til, dog må kort og terræn siges at være den samlede vigtigste (82 % svarer at det er vigtigt eller meget vigtigt for dem). Spørgsmål 12 viser, at kun 7 % fravælger løb med økonomien, som det vigtigste argument. Øvrige pointer Spørgsmål 26 viser, at der overordnet set er stor tilfredshed med forbundets tilmeldingsservice O-service. Rekrutteringen forgår primært gennem venner og familie, som står for over halvdelen af rekrutteringen, men der er lige så mange veje ind i sporten, som der er udøvere. Bl.a. tegner arrangementer, skole samt kollegaer sig for en ikke uvæsentlig del. Dette ses af spørgsmål 28. En sidste pointe fra undersøgelsen, som skal fremdrages her er, at de nye i sporten generelt føler, at der bliver taget godt imod dem. Respondenterne hvem har svaret 935 respondenter har deltaget i undersøgelsen. Af disse er en mindre del faldet fra igennem undersøgelsen. Eftersom hvert enkelt spørgsmål er behandlet ud fra svarantallet på dette og ikke det samlede antal deltagere i undersøgelsen, har dette frafald ingen effekt på undersøgelsens endelige konklusioner. Ud af forbundets ca medlemmer må det siges at være en ganske høj svarprocent, hvilket giver et godt datagrundlag at arbejde videre med. Kønsfordelingen blandet dem, der har besvaret spørgeskemaet, er meget lig forbundets kønsfordeling hvor ca. 2/3 er mænd og 1/3 kvinder. Aldersmæssigt fordeler deltagerne sig også nogenlunde op af forbundets fordeling, dog med en lille underrepræsentation af medlemmer under 20. Især medlemmer under 16 er dårligt repræsenteret i undersøgelsen. Overordnet set kan det anføres, at undersøgelsen giver en ganske god repræsentation af forbundets medlemmer. Naturligvis kan og skal der altid tages højde for respondentgruppens sammensætning kontra medlemssammensætningen i forbundet. Rapporten påviser nogle tendenser, som er interessante og centrale for det videre arbejde med at udvikle dansk orientering. Køn og alder Disse to variable er kontrolleret op imod undersøgelsens resultater. De steder, hvor der har været signifikante forskelle mellem aldersgrupperne er disse sat under det oprindelige spørgsmål. Generelt er der meget lidt forskel på svarene hos kønnene, dog er der flere mænd, der er aktive i det frivillige arbejde. De åbne spørgsmål Der har på en række af spørgsmålene været muligt for respondenterne selv at udfylde et åbent kvalitativt svar (dvs. respondenten har selv kunne angive et alternativt svar). Dette har været gældende ved spørgsmål 13 vedrørende udbuddet af aktiviteter, spørgsmål 22 om forbundets hjemmeside samt 23 og 24 om forbundets service, spørgsmål 28 om hvordan respondenterne er startet med at dyrke orientering, spørgsmål 32 om udfordringerne ved at være ny i sporten samt sluttelig spørgsmål 43, som var åbent for øvrige kommentarer til undersøgelsen. Derudover har det været muligt, at notere andre svar end de opstillede svarmuligheder ved en række af spørgsmålene. Det har været tilfældet ved spørgsmål 9 vedrørende løbstyper, spørgsmål 11 og 12 vedrørende deltagelse i løb, spørgsmål 15 om faciliteter til de åbne løb samt spørgsmål 35 om bestyrelsesarbejdet.

3 Disse åbne spørgsmål har generelt resulteret i en lang række gode indspark og kommentarer. På de fleste af spørgsmålene har der dog ikke været en gennemgående tendens i de åbne svar, og der er herfor ikke medtaget kommentarer fra de åbne spørgsmål. På enkelte spørgsmål har der har kunnet uddrages en tendens. Det vil sige, at der er en vis procentdel af svarene, som har været ens eller i samme retning. Ved disse spørgsmål er dette fremhævet under spørgsmålet i kursiv (det drejer sig om spørgsmål 23, 24 samt 28). Besvarelserne af alle de åbne spørgsmål er ikke med i denne rapport af hensyn til omfanget og læseligheden. Alle svarene på de åbne spørgsmål kan fremsendes. De er samlet i en publikation med navnet Rådata. Kontakt Bjarke Refslund 1 Køn Abs. Pct. Kvinde % Mand % Ubesvaret 48 5% Basis Alder Abs. Pct år 22 2% år 29 3% år % år % år % Over 65 år % Ubesvaret 22 2% Basis Hvilken uddannelse har du senest afsluttet? Abs. Pct. Folkeskole/grundskole 64 7% En gymnasiel uddannelse 56 6% Kortere videregående uddannelse 71 8% Mellemlang videregående uddannelse % Lang videregående uddannelse % Faglig uddannelse (fx håndværker) % Ubesvaret 29 3%

4 Basis Hvor mange år har du dyrket orienteringsløb? Abs. Pct. 0-3 år % 4-6 år 97 11% 7-10 år 74 8% år % Mere end 20 år % Ubesvaret 23 3% Basis 896 Hvor mange år har du dyrket orienteringsløb? (krydset med alder) Alder 0-3 år 4-6 år 7-10 år år Mere end 20 år 0-16 år 32% 36% 27% 0% 5% år 25% 18% 32% 25% 0% år 25% 16% 9% 33% 17% år 22% 15% 9% 17% 37% år 8% 5% 7% 15% 66% 274 Over 65 år 1% 3% 1% 6% 89% 102 Ubesvaret 0% 0% 0% 0% 0% 0 I alt 16% 11% 8% 17% 47% 873 I alt 5 Hvor mange medlemmer er der i den orienteringsklub, som du er medlem af? Abs. Pct medlemmer % medlemmer % Over 150 medlemmer % Ved ikke 69 8% Ubesvaret 21 2% Basis Hvor mange "åbne løb" (terminslisteløb) deltager du i pr. år? Abs. Pct. 0-5 løb % 6-10 løb %

5 11-15 løb % løb 90 10% Mere end 20 løb % Ubesvaret 28 3% Basis Hvor mange "lukkede løb" (træningsløb, klubløb mv.) deltager du i pr. år? Abs. Pct. 0-5 løb % 6-10 løb % løb % løb % Mere end 20 løb % Ubesvaret 29 3% Basis Hvilke løbstyper vil du helst deltage i? Abs. Pct. De store weekend- og ferieløb (Påskeløb, DM'er) % Kredsløb % Divisionsmatcher % Hverdagsløb % Træningsløb % Notér andet: % Ubesvaret 32 4% Basis 878 Spørgsmålstype: Gerne flere svar 10 Hvad er dine foretrukne løbsformer? Abs. Pct. Ultralang % Lang (klassisk) % Mellem % Sprint % Natløb %

6 Stafet % MTB-O 82 9% Ubesvaret 30 3% Basis 869 Spørgsmålstype: Gerne flere svar 11 Hvor afgørende er følgende for dig, når du deltager i et åbent løb? Meget vigtigt Vigtigt Ikke vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Ubs. Abs. Pct. Basis Terræn og kort % % 86 10% 12 1% 1 0% 46 5% 868 Løbstypen (fx stafet eller sprint) 84 10% % % 43 5% 22 3% 63 7% 868 At det er divisionsmatch 89 10% % % % 12 1% 72 8% 868 Det sociale % % % 28 3% 4 0% 59 7% 868 Det konkrete tidspunkt for løbet % % % 40 5% 9 1% 60 7% 868 Afstanden % % % 29 3% 8 1% 57 7% 868 Vandret procentberegning 12 Hvad er den væsentligste årsag til, at du fravælger løb? Abs. Pct. Prisen (det er for dyrt) 61 7% Terræn og/eller kort er ikke godt/interessant nok 86 10% Det tager for lang tid 59 7% Den konkrete dato og tid passer mig dårligt % Afstanden (der er for langt) % Notér andet: 66 8% Ubesvaret 23 3% Basis 853 Hvad er den væsentligste årsag til, at du fravælger løb? (krydset med alder) Prisen (det er for dyrt) Terræn og/eller kort er ikke godt/interessant nok Det tager for lang tid Den konkrete dato og tid passer mig dårligt Afstanden (der er for langt) Notér andet: I alt Alder 0-16 år 6% 6% 6% 67% 17% 0% år 4% 15% 0% 70% 11% 0% 27

7 35-49 år 5% 7% 7% 52% 20% 8% år 10% 9% 8% 39% 26% 8% 262 Over 65 år 10% 14% 8% 32% 25% 10% Hvis vi skal have flere aktiviteter i forbundet, hvor mener du så, at det vil være bedst at øge tilbuddene? Abs. Pct. De store weekend- og ferieløb (primært A-stævner) % Kredsløb % Divisionsmatcher % Hverdagsløb % Træningsløb % Kurser % Ved ikke % Notér andet: 93 11% Ubesvaret 25 3% Basis 850 Spørgsmålstype: Gerne flere svar 14 Hvad er den Over kr kr. Ved ikke Ubs. maksimale pris, som kr. kr. kr. du er villig til at betale pr. løb/etape? Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Basis For store weekend- og ferieløb (DM'er, Påskeløb osv.) 18 2% % % % % % 41 5% 842 Kredsløb/C-løb % % 67 8% 3 0% 0 0% % 39 5% 842 Divisionsmatcher % % 56 7% 3 0% 1 0% 97 12% 42 5% 842 Træningsløb % 30 4% 1 0% 3 0% 0 0% 60 7% 30 4% 842 Vandret procentberegning 15 Hvilke faciliteter bør der som minimum være til de åbne løb? Abs. Pct. Toiletter % Omklædningsrum/telt 90 11% Kiosktelt % Notér andet: % Ubesvaret 92 11% Basis 841

8 Spørgsmålstype: Gerne flere svar 16 Hvor lang tilmeldingsfrist mener du, at der skal være til vores åbne løb? Abs. Pct. 0-2 dage 78 9% 3-6 dage % 1-2 uger % Mere end 2 uger 65 8% Ved ikke 63 8% Ubesvaret 16 2% Basis Anvender du eller ville du anvende dokumentation for dit arbejde som frivillig leder, træner, løbsarrangør eller lignende fx i forbindelse med jobsøgning? Abs. Pct. Ja % Måske % Nej % Ved ikke 97 12% Ubesvaret 19 2% Basis Vurderer du, at merchandise som fx nøgleringe, kuglepenne, postkort mm. ville øge forbundets synlighed? Abs. Pct. Ja % Nej % Ved ikke % Ubesvaret 18 2% Basis Hvor ofte besøger du forbundets hjemmeside ( Abs. Pct. Dagligt % Flere gange om ugen %

9 En gang om ugen % En gang om måneden % Sjældnere % Aldrig 54 6% Ubesvaret 16 2% Basis Kan du finde de oplysninger, som du søger på forbundets hjemmeside? Abs. Pct. Ja, altid 62 8% Ja, for det meste % Nej 42 5% Ved ikke/bruger ikke hjemmesiden 81 10% Ubesvaret 15 2% Basis 780 Spørgsmål 23: Hvilke nye tiltag kunne du tænke dig forbundet udbød i fremtiden? En lang række meget forskelligartede svar. Dog går kurser med fokus på o-tekniske aspekter igen en del gange. Spørgsmål 24: Hvilke administrative opgaver kunne du forstille dig, at forbundet kunne hjælpe klubberne med? O-service samt markedsføring af sporten er de to mest hyppigt forekommende svar, når man ser bort fra ved ikke, som er det mest hyppige svar. 25 Hvad er din holdning til følgende nye tiltag i forbundet? En teknisk konsulent, som hjælper klubberne med tekniske problemer med elektronisk klippesystemer, Condes osv. En fundraiser/klubkonsulent, som hjælper klubberne med at søge eksterne midler En centraliseret korttegningsfunktion, hvor klubbberne kan bede forbundet om hjælp med korttegningsprojekter, som de ikke selv kan løfte Rigtig godt tiltag Udmærket tiltag Dårligt tiltag Ved ikke Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Ubs. Abs. Pct. Basis % % 46 6% % 40 5% % % 61 7% % 43 5% % % 25 3% % 38 5% 823

10 Vandret procentberegning 26 Hvordan synes du, at forbundets fælles tilmeldingsside, O-service.dk, fungerer? Abs. Pct. 1 = rigtig godt % % % % % 6 8 1% 7 = rigtig dårligt 4 0% Ved ikke % Ubesvaret 14 2% Basis Hvordan kom du i kontakt med orienteringsløb? Abs. Pct. Familie % Venner % Anden idræt 56 7% Militæret 80 10% Spejder 98 12% Notér andet: % Ubesvaret 14 2% Basis 813 Af andre svar udgør kollegaer og skole: 38 (5%), medier/reklame 36 (4%) samt arrangementer 29 (4%). 29 Er du begyndt at løbe orienteringsløb inden for de seneste 5 år? Abs. Pct. Ja % Nej % Ubesvaret 15 2% Basis 813

11 30 Hvordan oplevede du din start i sporten? Abs. Pct. Meget let 26 14% Let 67 35% Nogenlunde 64 34% Svært 18 10% Meget svært 3 2% Ubesvaret 11 6% Basis Hvordan er det at være ny i orienteringssporten? Abs. Pct. Der bliver taget rigtig godt imod nye 80 42% Der bliver taget godt imod nye 79 42% Der bliver ikke taget så godt imod nye 11 6% Der bliver taget dårligt imod nye 3 2% Ved ikke 5 3% Ubesvaret 11 6% Basis Hvad har været den største udfordring som ny i orienteringssporten? Abs. Pct. At blive en del af fællesskabet 35 19% At lære kort og kompas 57 30% De tekniske udfordringer med klippesystem, tilmelding osv. 16 8% At komme i fysisk form 37 20% Notér andet: 30 16% Ubesvaret 14 7% Basis Har du været aktiv i klubben som bestyrelsesmedlem, løbstilmelder, banelægger, stævneleder eller Abs. Pct.

12 lignende indenfor de seneste 2 år? Ja % Nej % Ubesvaret 13 2% Basis 808 Har du været aktiv i klubben som bestyrelsesmedlem, løbstilmelder, banelægger, stævneleder eller lignende indenfor de seneste 2 år? (krydset med køn) Ja Nej I alt Køn Kvinde 52% 48% 253 Mand 67% 33% 536 Ubesvaret 17% 83% 6 I alt 62% 38% Hvorfor har du ikke været aktiv i klubben som bestyrelsesmedlem, løbstilmelder, banelægger, stævneleder eller lignende indenfor de seneste 2 år? Abs. Pct. Jeg har ikke lyst 58 18% Jeg har ikke tid % Jeg er ikke blevet spurgt 78 25% Notér andet: % Ubesvaret 15 5% Basis 316 Spørgsmålstype: Gerne flere svar 36 Har du været / er du aktiv i forbunds- og/eller kredsarbejde? Abs. Pct. Ja % Nej % Ubesvaret 15 2% Basis 809

13 37 Er du i øjeblikket bestyrelsesmedlem, banelægger og/eller stævneleder i klubben? Abs. Pct. Ja % Nej % Ubesvaret 13 2% Basis 808 Er du i øjeblikket bestyrelsesmedlem, banelægger og/eller stævneleder i klubben? (krydset med køn og tid i sporten) Ja Nej I alt Køn Kvinde 26% 74% 253 Mand 41% 59% 536 I alt 36% 64% 795 Hvor mange år har du dyrket orienteringsløb? 0-3 år 10% 90% år 31% 69% år 49% 51% år 44% 56% 137 Mere end 20 år 41% 59% 386 Ubesvaret 17% 83% 6 I alt 36% 64% Hvor let er det at skaffe frivillige hjælpere til jeres klubarrangementer? Abs. Pct. Meget let 23 8% Let % Besværligt 89 30% Meget besværligt 5 2% Ved ikke 21 7% Ubesvaret 12 4% Basis Hvad læser du altid i bladet? Abs. Pct. Lige på % Underskoven % Den sunde klumme % Voxpop %

14 Tema-artiklerne % Jeg læser aldrig bladet 39 5% Ved ikke % Ubesvaret 16 2% Basis 807 Spørgsmålstype: Gerne flere svar 41 Hvad synes du om dybden i bladet? Abs. Pct. Meget tilfreds. Jeg lærer ofte nyt og får ofte sat tingene i nyt perspektiv 64 8% Tilfreds. Ind i mellem læser jeg noget, jeg ikke vidste i forvejen % Hverken eller. Dybden er ikke vigtig for mig % Mindre tilfreds. Der er sjældent noget interessant 76 10% Utilfreds. Bladet er for overfladisk 21 3% Ubesvaret 21 3% Basis Hvad er det vigtigste for dig, når du læser "Orientering"? Abs. Pct. Kort og vejvalg % Dybdegående artikler % Info om kommende arrangementer og stævner 96 13% At der hver gang er et nyt tema % Interviews og portrætter 74 10% Ubesvaret 41 5% Basis 768 Udført af: Jan Gudnitz (Danmarks Idrætsforbund) og Bjarke Refslund (Dansk Orienterings-Forbund)

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Udkast til Dansk Orienterings-Forbund Plan 2015

Udkast til Dansk Orienterings-Forbund Plan 2015 Udkast til Dansk Orienterings-Forbund Plan 2015 Dette er Dansk Orienterings-Forbunds overordnede strategi frem til og med 2015. Plan 2015 er en overordnet strategi, som angiver en fælles retning for forbundet

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Job & Kompetencecenter Vest

Job & Kompetencecenter Vest Jobkurs Job & Kompetencecenter Vest Total evalueringsrapport for Jobkurs 1. 9. - 31. 1. 213 Antal besvarelser: 62 Denne undersøgelse har i alt 62 respondenter. Undersøgelsen blev gennemført i perioden

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010

Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010 Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010 12 Hvor tilfreds er du generelt med dit bibliotek? Abs. Pct. Meget tilfreds 29 66% Tilfreds 14 32% Hverken eller 1 2% Utilfreds 0 0% Meget utilfreds

Læs mere

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger Eksternt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om kommunens kommunikation med borgerne. Det er din personlige mening om kommunikationen, som spørgeskemaet handler

Læs mere

Orienteringsklubben OK West

Orienteringsklubben OK West Orienteringsklubben OK West Bestyrelsens beretning for 2011. Generalforsamlingen resulterede i genvalg til Anna Trab og nyvalg til Monika Kobberholm ifm udvidelse af bestyrelsen. Bestyrelsen har i 2011

Læs mere

RESUMÉ. Uddannelses- og medlemsanalyse. (Forkortet udgave af den fulde analyserapport)

RESUMÉ. Uddannelses- og medlemsanalyse. (Forkortet udgave af den fulde analyserapport) 2015 Uddannelses- og medlemsanalyse RESUMÉ (Forkortet udgave af den fulde analyserapport) Af projektkonsulent Dorthe Hansen Danmarks Taekwondo Forbund 28-05-2015 Antal udøvere Analysens baggrund Medlemssammensætning:

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse

Borgerpanelsundersøgelse Borgerpanelsundersøgelse Genbrugspladser, vejnettet og iværksætteri Genbrugspladser, vejnettet og iværksætteri 2014 Datagrundlag Borgerpanelet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af ca. 2.000 borgere, som

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

Brugerundersøgelser 2010

Brugerundersøgelser 2010 Brugerundersøgelser 2010 på bibliotekerne i Hjortshøj, Kolt-Hasselager, Skødstrup, Tranbjerg og Viby Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice MKB Kommunikation Søren Holm januar

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946 RAPPORT Unges holdninger til EU 2007 Projektnummer: 53946 Rapporteringsmåned: Marts 2007 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø TNS Gallup METODENOTAT BAGGRUND TNS Gallup har for

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

Antal. Bruttostikprøve 550. Frafald - ikke del af population 72. Nettostikprøve (renset) 478. Antal gennemførte besvarelser 248.

Antal. Bruttostikprøve 550. Frafald - ikke del af population 72. Nettostikprøve (renset) 478. Antal gennemførte besvarelser 248. Antal Bruttostikprøve 550 Frafald - ikke del af population 72 Nettostikprøve (renset) 478 Antal gennemførte besvarelser 248 Svarprocent: 52% - - - - - - - GENNEMGANG AF RESULTATER JK PROCES EVALUERING

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5 - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forums e-survey 5 Forum for Offentlig Topledelse 1. udgave, april 2009 Forums bestyrelse: Departementschef

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

HVAD SIGER BRUGERNE? BRUGERUNDERSØGELSE I KFF KØBENHAVNS KOMMUNE RAPPORT FOR TEAM BADE

HVAD SIGER BRUGERNE? BRUGERUNDERSØGELSE I KFF KØBENHAVNS KOMMUNE RAPPORT FOR TEAM BADE HVAD SIGER BRUGERNE? BRUGERUNDERSØGELSE I KFF KØBENHAVNS KOMMUNE 2014-2015 RAPPORT FOR TEAM BADE BRUGERUNDERSØGELSE 2014, RAPPORT FOR TEAM BADE / SIDE 2 INDHOLD LÆSEVEJLEDNING side 3 SAMLET TILFREDSHED

Læs mere

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1 Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Nærværende rapport giver et overblik over, hvorledes eleverne fra 4. til 10. klasse i Rebild Kommune trives i forhold til deres individuelle

Læs mere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere Kommunalvalg 2013 De vigtigste politiske områder ifølge ledere Lederne November 2013 Indledning Undersøgelsen omfatter ledere og selvstændige, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen.

Læs mere

Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel

Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Spørgeskemabesvarelserne er indsamlet gennem Østerbro Borgerpanel i perioden 3.-10. oktober 2017. Spørgeskemaet er blevet sendt ud på

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de sociale medier, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

Undersøgelse af 3.g elevernes oplevelse af Nørre Gymnasium April 2010

Undersøgelse af 3.g elevernes oplevelse af Nørre Gymnasium April 2010 Undersøgelse af 3.g elevernes oplevelse af Nørre Gymnasium 2007 2010 April 2010 Hermed fremlægges resultaterne af 3.g elevernes oplevelse af hele gymnasieforløbet. Ud af i alt 203 elever har 165 besvaret

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker

Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker Af gruppe 7: Mohammed Kayed, Patrick Kisbye, Maria Vinther og Kathrine Kristiansen 6. OKTOBER 2016 MAK, CPH BUSINESS Modul 2 Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker

Læs mere

Frivilligundersøgelse 2014. Sundhed og Omsorg Medborgerskab og Folkesundhed

Frivilligundersøgelse 2014. Sundhed og Omsorg Medborgerskab og Folkesundhed Sundhed og Omsorg Medborgerskab og Folkesundhed Marts 2014 Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsesdesign... 4 Rapportens opbygning... 5 Frivillige på Aarhus Kommunes lokalcentre... 6 Frivillige

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Datagrundlag... 3 2.1 Deltagernes fordeling... 4 2.2 Usikkerhed... 4 3 BA/KA Besvarelser... 5 3.1 BA/KA kønsfordeling og rette

Læs mere

Brugerundersøgelse 2014

Brugerundersøgelse 2014 19. december 214 Brugerundersøgelse 214 I efteråret 214 er en større gruppe af Danmarks Statistiks (DST) brugere blevet bedt om at svare på 11 spørgsmål om deres vurdering og brug af DST. Formålet var

Læs mere

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport Læserundersøgelse af En venlig hilsen Odense Kommunes blad til borgere over 65 år December 2010 Rapport Rapporten er udarbejdet af Christian Krogsgaard Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med

Læs mere

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund Akutpakkeindsatsen Oktober 2013 Socialpædagogernes Landsforbund 2 Indledning... 3 Undersøgelsens hovedresultater... 3 Kommentarer... 4 Jobmæssig situation... 5 Akutjob... 9 A-kassen og jobcenterets indsats...

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

Trivselsmåling. Nordfyns kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 1304

Trivselsmåling. Nordfyns kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 1304 Nordfyns kommune Totalrapport Antal besvarelser: 1304 Denne rapport har i alt 1304 respondenter. Svarprocenten for den samlede trivselsmåling for Nordfyns Kommune er på52,9%. Undersøgelsen blev gennemført

Læs mere

Sammenfatning af medlemsundersøgelsen (1:2)

Sammenfatning af medlemsundersøgelsen (1:2) Rapportering af medlemsundersøgelse for Dansk Facilities Management netværk Oktober 2011 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen (1:2) Svarprocenten for hele undersøgelsen er på 23 - eller 92 ud af 400 mulige

Læs mere

Kommunikation i DOF. Analyse af spørgeskemaundersøgelse

Kommunikation i DOF. Analyse af spørgeskemaundersøgelse Kommunikation i DOF Analyse af spørgeskemaundersøgelse DOF juni 2007 Kommunikation i DOF Analyse af spørgeskemaundersøgelse juni 2007 1.0 Af Kell Sønnichsen Indhold 1 Baggrund...1 1.1 Rapportering...1

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Forbrugerpanelet om Kalorier på menutavlen

Forbrugerpanelet om Kalorier på menutavlen Forbrugerpanelet om Kalorier på menutavlen Resume og konklusioner Et flertal af respondenterne (71 %) synes i nogen eller høj grad, at det er en god idé, hvis der kommer tydelig kaloriemærkning på menutavlen

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA Kampagne og Analyse November 2010 Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA har i november 2010 gennemført en medlemsundersøgelse om en række emner, herunder arbejdstid. 1.884 medlemmer af forbundets

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007

Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007 Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007 Horsens Kommune Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 16 9. klasse elevers ryge- og alkoholvaner Indholdsfortegnelse Sammenfatning og perspektiver

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

EFTERÅR 2012. Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? Kommunerapport for Rebild Kommune

EFTERÅR 2012. Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? Kommunerapport for Rebild Kommune EFTERÅR 2012 Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? Kommunerapport for Rebild Kommune Kommunerapport: Rebild 2 Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? Denne delrapport indgår som en del

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Kære kursist Du har deltaget i workshoppen Aktiv med kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål om dig og din opfattelse af og tilfredshed

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere

Voksnes idrætsdeltagelse på Bornholm

Voksnes idrætsdeltagelse på Bornholm Voksnes idrætsdeltagelse på Bornholm Resultater fra de voksnes besvarelse af spørgeskema som led i undersøgelsen af idræt og idrætsfaciliteter på Bornholm Bjarne Ibsen og Louise Bæk Nielsen Center for

Læs mere

Vejledning til LUS spørgeskema

Vejledning til LUS spørgeskema Vejledning til LUS spørgeskema Det vil være en god idé at udarbejde en skriftlig vejledning, som kan udleveres til løberen. Dels så løberen kan få lidt hjælp, men også således at forældre får lidt information

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Udvikling af de frivillige mens de er der

Udvikling af de frivillige mens de er der Udvikling af de frivillige mens de er der Henriette Bjerrum, Vejen 2. juni 2012 Foto: Colourbox Stor tilfredshed med trænerne og foreningerne Trænerne er engagerede og dygtige Udsagn om trænerne i foreningerne

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet

Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet Rejsekort 18. nov 2016 Summary for befolkningsundersøgelsen bruger offentligt transport Omkring

Læs mere

Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune

Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune Marts, 2013 Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune Udarbejdet af DAMVAD til Fritidsafdelingen i Odense Kommune Indhold 1 Indledning og metode

Læs mere

Evaluering af motionsaktiviteter under Sundhedsprojektet i Korskærparken

Evaluering af motionsaktiviteter under Sundhedsprojektet i Korskærparken Evaluering af motionsaktiviteter under Sundhedsprojektet i Korskærparken Sundhedssekretariatet december, 2013 Indholdsfortegnelse 1. Formål og metode... 3 2. Hovedresultater... 4 3. Analyse... 5 3.1 Baggrund

Læs mere

Folkeuniversitetet i København. Kundeundersøgelse

Folkeuniversitetet i København. Kundeundersøgelse Folkeuniversitetet i København Kundeundersøgelse Overordnet konklusion Stor tilfredshed i en relativt smal målgruppe Folkeuniversitetets kundeundersøgelse tegner et meget klart billede af en organisation,

Læs mere

Dansk Orienterings-Forbund Plan Hvidbog

Dansk Orienterings-Forbund Plan Hvidbog Dansk Orienterings-Forbund Plan 0 Hvidbog 0-0 Dette er Dansk Orienterings-Forbunds overordnede strategi og politik frem til og med 0. Plan 0 er en overordnet strategi, som angiver en fælles retning for

Læs mere

Brugerundersøgelse af Sundhedstjenesten Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Sundhedstjenesten Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Sundhedstjenesten Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN CSA og MCL

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014 Økonomisk analyse 13. marts 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vælger dansk dyrevelfærd Dyrevelfærd er vigtig. Det er der ikke

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

Undersøgelse blandt stomiopererede i Danmark 2014

Undersøgelse blandt stomiopererede i Danmark 2014 Undersøgelse blandt stomiopererede i Danmark 2014 Indhold Om undersøgelsen Hovedkonklusioner Resultater fra undersøgelsen Hvem er de stomiopererede At leve med stomi Bekymringer før og efter en stomioperation

Læs mere

FB s medlemsundersøgelse for 2015

FB s medlemsundersøgelse for 2015 FB s medlemsundersøgelse for 2015 I november og december 2015 gennemførte FB en medlemsundersøgelse blandt medlemmerne. En tilsvarende undersøgelse blev gennemført i februar 2014, og de steder det er muligt

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Indsatte i fængsler og arresthuse Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Marts 2014 1 Indhold Brugerundersøgelsen 2013... Læsevejledning...

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Velkommen i Herning Orienteringsklub 2013

Velkommen i Herning Orienteringsklub 2013 Velkommen i Herning Orienteringsklub 2013 Velkommen I Herning Orienteringsklub løber vi orienteringsløb. Vi arrangerer træningsløb, deltager i andre klubbers løb rundt omkring i landet, arrangerer kurser

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 Rapport vedr. Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 1. Indledning I oktober og november blev de gymnasiale uddannelser, HF, HHX, HTX, STX, VUC og Studenterkurser

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 Undersøgelsens omfang... 1

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

POST1900. Indholdsfortegnelse:

POST1900. Indholdsfortegnelse: POST1900 Årgang 13 nr. 1 Januar 2009 Medlemsblad for Århus 1900 Orientering Indholdsfortegnelse: Formandens klumme Indbydelse til generalforsamling, den 17. februar 2009. Opdateringer på hjemmesiden Kommende

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv Område: Human Resources Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Lene Jellesen E-mail: Lene.Jellesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631752 Notat Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Brugerundersøgelse på Tranbjerg Bibliotek 2010

Brugerundersøgelse på Tranbjerg Bibliotek 2010 Brugerundersøgelse på Tranbjerg Bibliotek 2010 12 Hvor tilfreds er du generelt med dit bibliotek? Abs. Pct. Meget tilfreds 84 55% Tilfreds 63 41% Hverken eller 4 3% Utilfreds 1 1% Meget utilfreds 0 0%

Læs mere

Nykøbing F Bridgeklub

Nykøbing F Bridgeklub Medlemsmåling Nykøbing F. Bridgeklub Nykøbing F Bridgeklub Totalrapport Antal besvarelser: 107 Denne rapport indeholder besvarelser for 107 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 66,9% af

Læs mere