Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet"

Transkript

1 23. december 2003 Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet Udarbejdet af Anne Stürup og Pia Kirkeskov Pedersen Indholdsfortegnelse Hovedresultater...2 Hovedkonklusioner...5 Behovsanalyse...6 Analyse Set-up...7 Detailresultater...10 Virksomhedernes holdning til smiley-ordningen...11 Smiley-ordningens effekt på virksomhedernes handlinger...21 Smiley-ordningens effekt på omdømme & omsætning...31 Bilag A: Om undersøgelsens metode og gennemførelse...38 Bilag B: Spørgeskema...42 Bilag C: Regler for gennemførelse af markedsforskningsprojekter...58 Bilag D: Definition af specialvariabel...63

2 Hovedresultater Holdning generelt Virksomhedernes holdning til smiley-ordningen er meget positiv. I alt 77% af samtlige virksomheder synes ordningen er en god eller meget god idé. Blandt de tre målgrupper er kantiner/køkkener de mest positive, mens butikker og restaurationsvirksomheder ligger på samme niveau. Argumenterne for ordningen handler især om, at ordningen gør det synligt, hvordan de forskellige virksomheder klarer sig, hvilket er godt for forbrugerne. Argumenterne fra de få, der er imod offentliggørelsen af smileyrapporterne, handler især om, at bedømmelsen også inddrager papirarbejde, der fremstår som uvæsentligt i virksomhedernes øjne. Det nævnes desuden, at ordningen ingen effekt har. Endvidere klager nogle over, at kunderne kun ser smiley en og ikke hvorfor den er givet, samt at virksomhederne ikke bør udstilles. Et stort flertal af virksomhederne (83%) opfatter deres seneste bedømmelse som retfærdig. Selv blandt de butikker, kantiner/køkkener, der fik en mindre god bedømmelse, er der bred enighed om, at bedømmelsen var retfærdig. Restaurations-virksomhederne er den gruppe, hvor flest føler sig uretfærdigt behandlet. Holdning til smiley på internettet Fra årsskiftet bliver smiley-ordningen tilgængelig for forbrugerne via internettet. Holdningen til dette er generelt positiv, idet 62% af samtlige virksomheder mener, det er en god eller meget god idé. Nedbrydes resultatet på målgrupper, er kantiner/køkkener mere positive end butikker og restaurationsvirksomheder. 35% af virksomhederne regner med, at de selv, i et eller andet omfang, vil benytte adgangen til kontrolrapporterne på internettet. Fordelingen af smiley er Et stort flertal (83%) af de virksomheder, der deltager i undersøgelsen, har i øjeblikket en smiley med et stort smil. I alt 14% har en smiley med lille smil, og 2% har én af de to dårligste smiley er. Uddelingen af smiley er har en vis dynamik. 27% af virksomhederne har således skiftet smiley mindst én gang inden for de to år, ordningen har eksisteret. Side 2 af 64

3 Smileyordningens effekt på virksomheders handlinger 19% af alle virksomheder har foretaget ændringer som en direkte effekt af offentliggørelsen af smiley-rapporterne. De ændringer, der især er gennemført, handler om egenkontrollen og de deri inkluderede tjekprocedurer og kontroller af f.eks. varer og temperatur. Desuden er der foretaget ændringer vedrørende rengøring, vedligeholdelse og indretning. I alt 6% overvejer at foretage ændringer, enten i det hele taget eller ud over dem, de allerede har gennemført. Især virksomheder, der allerede har foretaget ændringer, overvejer at gennemføre flere. Det ser således ud til, at et mindretal af virksomheder i udstrakt grad handler aktivt på baggrund af det input, de får gennem smiley-ordningen, mens flertallet ikke ændrer adfærd. En anden effekt af smiley-ordningen er formelle eller uformelle samtaler mellem ledelse og personale. Et flertal på 59% af de virksomheder, der har personale ansat, har diskuteret smiley-ordningen med personalet. I virksomhederne taler ledelsen typisk med personalet om rengøring og hygiejne. Et vigtigt punkt er også virksomhedernes egenkontrol og de regler og procedurer, der indgår heri. Eksplicit nævnes f.eks. håndtering af datokontrol, mærkning, temperaturmåling og varemodtagelse. Desuden tales om den almindelige omgang med madvarer. Smiley-rapporterne bruges i meget begrænset omfang i virksomhedernes markedsføring. I alt 4% siger, at de på et eller andet tidspunkt har anvendt smiley aktivt i markedsføringen. I kantiner/køkkener bruges smiley af flere i markedsføringen, sammenlignet med butikker og restaurationsvirksomheder. Side 3 af 64

4 Smileyordningens effekt på omdømme & omsætning Blandt de 65% af virksomhederne, der kun har haft en smiley med stort smil, er der en vis frygt for, at en dårlig smiley kunne få negative konsekvenser for virksomhedens omdømme. 62% af denne gruppe mener, at en dårlig smiley mindst ville gå lidt ud over deres omdømme. I de tre målgrupper er det især kantiner/køkkener, der er bekymrede for omdømmet. Frygten for, at en dårlig smiley ville gå ud over virksomhedens omsætning, er mindre. 49% af de virksomheder, der altid har haft det store smil, tror det mindst vil koste lidt omsætning at få en dårlig smiley. Frygten er størst blandt restaurationsvirksomheder og mindst i kantiner/køkkener. En tænkt dårlig smiley betyder mere for virksomheder, der alene har haft store smil, end virkelighedens mindre gode smiley er betyder i de virksomheder, der enten har eller har haft dem. I 27% af virksomhederne er en smiley med lille smil den dårligste smiley, de nogensinde har haft. I denne gruppe af virksomheder mener 79%, at det lille smil slet ikke har haft betydning for deres omdømme, og 87% siger, de ikke har kunnet mærke nogen effekt på omsætningen. Kun 31 virksomheder har på et eller andet tidspunkt haft en smiley med lige eller sur mund. Også blandt disse virksomheder mener flertallet, at den dårlige smiley-rapport hverken er gået ud over omdømme eller omsætning. Side 4 af 64

5 Hovedkonklusioner Alt i alt har virksomhederne en positiv holdning til smiley-ordningen, og bedømmelserne opleves umiddelbart som retfærdige. Der er også en positiv indstilling til, at smiley-ordningen fra årsskiftet bliver tilgængelig via internettet. Omkring hver femte virksomhed har ændret adfærd som en direkte effekt af offentliggørelsen af smiley-rapporterne. Desuden har ledelsen i et flertal af virksomhederne talt med personalet om at undgå en dårlig smiley. Virksomhederne opfatter ikke selv dette som en reel ændring i virksomhedens drift - snarere er det en opstramning eller en påmindelse om eksisterende regler og arbejdsgange. Frygten for en dårlig smiley er tilstede i virksomheder, der hidtil ikke har oplevet andet end den bedste smiley. Det er især den negative effekt på omdømmet, der frygtes, men også omsætningen opleves som udsat for fare. Blandt virksomheder, der faktisk har fået en mindre god smiley, vurderes konsekvenserne dog tilsyneladende som små for både omdømme og omsætning. Side 5 af 64

6 Behovsanalyse Formål Den 1. oktober 2001 begyndte Fødevaredirektoratet at offentliggøre resultaterne fra kontrollen med danske fødevarevirksomheder. Offentliggørelsen sker i form af smiley-rapporter, hvor den samlede vurdering illustreres ved ét af fire ansigtsudtryk. Nærværende undersøgelse er gennemført for at måle effekten af offentliggørelsen af smiley-rapporterne i de berørte virksomheder. Undersøgelsen afdækker virksomhedernes holdning til offentliggørelsen af smiley-rapporterne, samt hvorvidt ordningen har medført, at der er gennemført eller overvejet ændringer eller om ledelsen har talt med personalet for at undgå en dårlig smiley. Desuden spørges til, hvilke smiley er virksomhederne har fået, samt hvorvidt de mener, smiley-rapporten har betydning for virksomhedens omdømme og/eller omsætning. Nærværende rapport indeholder kommentarer og hovedresultater fra virksomhedsundersøgelsen. For en mere detaljeret viden henvises til tabellerne, der findes i de fire særskilte filer: Butikker, Restaurationsvirksomheder, Kantiner og institutionskøkkener og Samtlige virksomheder. For en nærmere beskrivelse af undersøgelsens metode og gennemførsel henvises til bilag A. Det anvendte spørgeskema er indsat i bilag B, mens regler for gennemførsel af markedsforskningsprojekter fremgår af bilag C. Den anvendte specialvariabel er defineret i bilag D. Side 6 af 64

7 Analyse Set-up Interviewmetode Undersøgelsen er gennemført som telefoninterview via ACNielsen AIMs eget CATI-system (Computer Assisted Telephone Interviewing) i perioden november Målgruppe Undersøgelsens målgruppe er virksomheder, der tilbereder, serverer eller sælger mad- og drikkevarer til forbrugere, og som derfor er omfattet af smiley-ordningens krav om offentliggørelse af kontrolresultaterne. I hver virksomhed/afdeling er interviewet gennemført med virksomhedens ejer eller bestyrer eller med den person, der på anden måde er ansvarlig for virksomheden eller afdelingen. Antal interview Der er gennemført interview med i alt 500 virksomheder. Heraf er 125 interview gennemført med restauranter, caféer, værtshuse mv., 125 med kantiner, hospitals- og institutionskøkkener samt 250 med butikker. I rapporten kommenteres særskilt på de tre målgrupper gennem anvendelse af følgende referencer: Butikker Restaurationsvirksomheder Kantiner/køkkener Stikprøve De deltagende virksomheder er udvalgt tilfældigt og telefonnumrene er leveret af TDC. Numrene er trukket på baggrund af NACE-koder. Kvoter For at sikre en repræsentativ sammensætning af hver målgruppe, er interviewene gennemført i kvoter. Antallet af interview i hver kvote er bestemt på baggrund af Fødevaredirektoratets egne oplysninger om fordelingen af de virksomheder, der er omfattet af smiley-ordningen. Kvoteringen er foretaget som følger: Restaurantionsvirksomheder: 125 interview med restauranter, caféer, pølsevogne, grillbarer, værtshuse, bodegaer mv. Side 7 af 64

8 Kvoter Kantiner og institutionskøkkener: 62 interview med kantiner 63 interview med hospitals- og institutionskøkkener samt børne- og ungdomsinstitutioner Butikker: 100 specialbutikker/-afdelinger 45 interview med butikker/afdelinger inden for slagteri, fisk og vildt 25 interview med butikker/afdelinger inden for bageri 30 interview med butikker/afdelinger inden for grønt, ost, vin eller konfekture 150 dagligvare- og kolonialbutikker 100 interview med butikker/afdelinger inden for dagligvare/kolonial 50 interview med kiosker Vejning Antallet af interview i de tre målgrupper svarer ikke til den reelle fordeling af butikker, restaurationsvirksomheder og kantiner/institutionskøkkener. For at undgå en skævvridning af undersøgelsens totalresultater (resultaterne fra samtlige 500 interview) er data derfor vejet på plads i forhold til den reelle fordeling af virksomheder i de tre målgrupper. Vejningen er baseret på Fødevaredirektoratets oplysninger om antallet af virksomheder, der bedømmes efter smiley-ordningen, fordelt på de tre målgrupper. Antal interviews uvejet Antal interviews vejet Total Restaurationsvirksomheder 125 (25.0%) 225 (45.0%) Kantiner og institutionskøkkener 125 (25.0%) 110 (22.0%) Butikker 250 (50.0%) 165 (33.0%) Side 8 af 64

9 Statistisk usikkerhed Repræsentative undersøgelser er behæftet med usikkerhed. Helt generelt vil man kunne finde afvigelser betinget af: 1. Kvaliteten af de svar analysepersonerne afgiver ("målefejl") 2. Skævheder som følge af at ikke alle træffes hjemme ("non-response") 3. Den statistiske udvælgelse af materialet ("statistisk usikkerhed") Med hensyn til den statistiske usikkerhed gælder det, at den bliver større, jo mindre udsnittet er. I en undersøgelse som denne, baseret på interview med 500 personer, vil den statistiske usikkerhed ligge på omkring +/- 4%. Undersøgelsen er gennemført i tre målgrupper, hvor stikprøvestørrelsen er hhv. 125 og 250 svarpersoner. Betragtes disse udsnit isoleret, bliver usikkerheden naturligvis noget højere. Med en stikprøve på 125 personer vil den statistiske usikkerhed ligge omkring +/- 9%, mens en stikprøve på 250 svarpersoner har en usikkerhed på ca. +/- 6%. Side 9 af 64

10 Detailresultater Struktur Denne rapport indeholder resultater af effektmålingen blandt virksomheder. I alt har 125 restaurationsvirksomheder, 125 kantiner og institutionskøkkener samt 250 butikker deltaget i undersøgelsen. Undersøgelsens resultater belyses i nedenstående rækkefølge: Virksomhedernes holdning til ordningen Smiley-ordningens effekt på virksomhedernes handlinger Smiley-ordningens effekt på omdømme & omsætning Side 10 af 64

11 Virksomhedernes holdning til smiley-ordningen Holdning generelt Virksomhederne er blevet spurgt om deres holdning til, at resultaterne af fødevarekontrollen offentliggøres i form af smiley-rapporter. 77% af samtlige virksomheder mener, smiley-ordningen er en god eller meget god idé. 100% 90% Gennemsnitlig holdning (1-4) 80% 70% Butikker: 3,08 Restauranter: 3,04 Kantiner: 3,39 60% Samtlige virksomheder 50% 40% 30% 42% 32% 42% 39% 36% 47% 20% 10% 0% 12% 13% 12% 7% 5% 5% 2% 2% 3% Meget dårlig ide (1) Dårlig ide (2) God ide (3) Meget god ide (4) Ved ikke Butikker (Base: 250) Restaurationsvirksomheder (Base: 125) Kantiner og institutionskøkkener (Base: 125) I alle tre målgrupper er der en helt overvejende positiv holdning til ordningen. 71% af butikkerne, 78% af restaurationsvirksomhederne og 89% af kantiner/køkkener mener, at smiley-ordningen er en god eller meget god idé. 1 / 5 af butikkerne synes, at ordningen er en dårlig eller meget dårlig idé, mens det for restaurationsvirksomheder er næsten ¼. I alt 7% af kantiner/køkkener har en negativ holdning til smiley-ordningen. Kantiner/køkkener udtrykker samlet set den mest positive holdning til smileyordningen, sammenlignet med restaurationsvirksomheder og butikker 1. Virksomheder, der har en smiley med lille smil, er klart mere negative over for ordningen, selv om flertallet synes, den er en god idé. Kun i alt 9 af de 500 virksomheder har i øjeblikket en smiley med lige eller sur mund. Derfor kan disse ikke kommenteres særskilt. 1 De fire svarkategorier er tillagt en talværdi fra 1-4, som står i parantes efter svaret i grafikken. Ved beregning af et simpelt gennemsnit fås et samlet tal for holdningen. Alle gennemsnit ligger omkring eller lidt over 3.00, hvilket illustrerer, at den gennemsnitlige holdning ligger omkring "god idé", som har værdien 3. Side 11 af 64

12 Demografi For butikker og restaurationsvirksomheder er der en tendens til, at den positive holdning til smiley-ordningen er omvendt proportional med svarpersonens alder. Jo ældre svarperson, desto mindre entusiasme kan der spores for smiley. Blandt kantiner/køkkener er der ikke umiddelbart denne sammenhæng. Side 12 af 64

13 Hvorfor er smiley en dårlig idé? Som nævnt er det mindretallet (i alt 19% af alle virksomheder), der synes, det er en dårlig idé, at kontrolrapporterne offentliggøres for forbrugerne. Fordelt på de tre målgrupper er der tale om hhv. 9 kantiner/køkkener (svarende til 7%), 30 restaurationsvirksomheder (24%) samt 51 butikker (20%). Disse virksomheder blev efterfølgende spurgt, hvorfor de synes, det er en dårlig idé. De vigtigste svar i hver målgruppe fremgår rangordnet af nedenstående tabel. På grund af de små baser er svarene ikke angivet i %. Delbase: Har en negativ holdning til ordningen Butikker (Base: 51) 1. Inddrager uvæsentlige ting (papirarbejde) 2. Værdiløs ordning/ingen effekt 3. Forskel på bedømmelser ikke ensartede retningslinier 4. Virksomhederne bør ikke udstilles 5. Interesserer ikke kunderne Restaurtionsvirksomheder (Base: 30) Inddrager uvæsentlige ting (papirarbejde) Imod smiley en kunderne ser kun smiley en og læser ikke hvorfor Virksomhederne bør ikke udstilles Værdiløs ordning/ingen effekt For få kontrolbesøg/ kan have en dårlig dag Kantiner/køkkener (Base: 9) Inddrager uvæsentlige ting (papirarbejde) Værdiløs ordning/ingen effekt Forskel på bedømmelser ikke ensartede retningslinier Interesserer ikke kunderne Den vigtigste indvending mod smiley-ordningen er, på tværs af målgrupper, at man kan få en dårlig bedømmelse for ting, der synes uvæsentlige, som f.eks. papirarbejde. Baserne for de respektive målgrupper er for små til, at der kan siges noget definitivt om udbredelsen af de beskrevne holdninger. Besvarelserne af dette spørgsmål viser, at holdningerne er til stede blandt virksomhederne, samt at der på dette område ikke er markante forskelle på de tre målgrupper. Side 13 af 64

14 Hvorfor er smiley en god idé? Et stort flertal af virksomhederne (77%) mener, at offentliggørelsen er en god eller meget god idé. Nedenstående grafik viser de mest væsentlige årsager til dette, fordelt på de tre målgrupper. Positivt (NET) 90% 92% 95% Se standarder/hvordan virksomhederne klarer sig 35% 38% 35% Kunder kan se tingene/hygiejnen er i orden 18% 20% 17% Fin/ok idé 7% 12% 9% Delbase: Har en positiv holdning til ordningen Forbrugerne har ret til det Skaber tryghed/er betryggende Negativt (NET) Inddrager uvæsentlige ting (papirarbejde) 10% 8% 11% 5% 1% 3% 6% 6% 7% 4% 4% 12% Forskel på bedømmelser 3% 2% 2% Egenkontrol er negativt/meget tidskrævende 1% 4% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Butikker (Base: 193) Restaurationsvirksomheder (Base: 89) Kantiner og institutionskøkkener (Base: 112) På tværs af målgrupper er der i store træk enighed om de vigtigste grunde til at have en positiv holdning til smiley-ordningen. Den primære enkeltstående årsag er, at smiley gør det muligt at se, hvordan virksomheden klarer sig. De øvrige årsager er reelt variationer over samme tema nemlig at der er godt for kunderne, at de kan se tingene er i orden, og enkelte mener, at det faktisk er forbrugernes ret. Det er også et argument, at ordningen skaber tryghed. Selv om svarene naturligvis er overvejende positive, er der alligevel nogle virksomheder, der udtaler sig negativt om elementer af ordningen ofte formuleret som et men til deres positive svar. Side 14 af 64

15 Var seneste smiley retfærdig? Virksomhederne er blevet spurgt, om de mener, den seneste smiley, de fik tildelt, blev givet på grundlag af en retfærdig bedømmelse. 83% af alle virksomheder mener, deres seneste bedømmelse var retfærdig. 100% 90% 80% 84% 80% 89% 70% 60% Samtlige virksomheder 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10% 8% 6% 4% 5% 5% 3% 2% 3% Retfærdig Delvist retfærdig Uretfærdig Ved ikke Butikker (Base: 250) Restaurationsvirksomheder (Base: 125) Kantiner og institutionskøkkener (Base: 125) I alle tre målgrupper er det et stort flertal af virksomhederne, der oplever, at deres seneste møde med fødevarekontrollen forløb retfærdigt. Kun en lille andel synes, at bedømmelsen var delvist retfærdig eller direkte uretfærdig. Restaurationsvirksomhederne føler sig mest forurettede, og det er i alt 18% af denne gruppe, der synes, de har fået en smiley, der ikke er helt retfærdig. Dette gælder for ca. hver tiende butik, mens 8% af kantiner/køkkener er uenige i deres seneste bedømmelse. Side 15 af 64

16 Der findes, naturligt nok, en sammenhæng mellem ansigtsudtrykket på den smiley, en virksomhed fik sidste gang, og oplevelsen af retfærdighed i bedømmelsen. Virksomheder, der sidste gang fik tildelt en smiley med stort smil, mener i højere grad, at bedømmelsen var retfærdig. Især butikker og restaurationsvirksomheder, der fik tildelt en smiley med lille smil, fandt afgørelsen direkte uretfærdig. Et interessant resultat er imidlertid, at også adskillige virksomheder, der blev tildelt mindre gode smiley er, erkender det retfærdige i dette. Ud af de 19 butikker, der fik en dårlig smiley ved sidste kontrolbesøg, er det således hele 15, der vurderer, at dette var retfærdigt. Ligeledes mener 21 af de 26 kantiner og køkkener, der måtte nøjes med et lille smil, at kontrolrapporten var retfærdig nok. Dette antyder, at der eksisterer en hel del selverkendelse i de forskellige virksomheder. Opfattelsen af bedømmelserne som grundlæggende retfærdige er nok også en del af forklaringen på den udbredte positive holdning til ordningen, som er beskrevet i det foregående. Side 16 af 64

17 Holdning til offentliggørelse på internettet Fra årsskiftet får forbrugerne mulighed for at se alle smiley er og tilsynsrapporter på internettet. Virksomhederne er blevet spurgt, om de synes, det er en god idé eller ej. I alt er det 62% af virksomhederne, der synes det er en god eller meget god idé. 100% 90% 80% 70% Gennemsnitlig holdning (1-4) Butikker: 2,85 Restauranter: 2,84 Kantiner: 3,09 60% Samtlige virksomheder 50% 40% 30% 35% 32% 40% 30% 26% 27% 20% 10% 14% 11% 6% 18% 12% 10% 14% 14% 11% 0% Meget dårlig ide (1) Dårlig ide (2) God ide (3) Meget god ide (4) Ved ikke Butikker (Base: 250) Restaurationsvirksomheder (Base: 125) Kantiner og institutionskøkkener (Base: 125) I alle tre målgrupper opfattes det generelt som en god idé 2, at ordningen gøres tilgængelig på internettet. Virksomhederne er altså overvejende positive over for, at smiley også vil kunne ses på internettet. Lidt over ¼ af butikker (29%) og restaurationsvirksomheder (26%) synes dog, det er en meget dårlig eller dårlig idé. Dette tal er noget lavere for kantiner/køkkener (16%). Virksomheder med en smiley med lille smil er signifikant mere negative over for offentliggørelsen på internettet. Kantiner og institutionskøkkener udtrykker den signifikant mest positive holdning til, at smiley-ordningen vil blive tilgængelig via internettet. Demografi Den positive holdning til internetadgangen falder i både butikker og restaurationsvirksomheder, jo ældre svarpersonen er. Holdningen er ligeledes mindre positiv i butikker i Jylland (ekskl. Århus amt). 2 De fire svarkategorier er tillagt en talværdi fra 1-4, som står i parantes efter svaret i grafikken. Ved beregning af et simpelt gennemsnit fås et samlet tal for holdningen. Alle snit ligger lige omkring 3,00, hvilket svarer til holdningen God idé. Side 17 af 64

18 Forventet brug af smiley på internettet I forlængelse af spørgsmålet om deres holdning til offentliggørelsen af smiley-rapporterne på internettet, er virksomhederne blevet spurgt om, i hvilken grad de selv tror, de vil benytte sig af muligheden for at se deres egen eller evt. konkurrenters og leverandørers kontrolrapporter på internettet. 35% af alle virksomheder regner med, at de selv i et eller andet omfang vil benytte internetadgangen til smiley-ordningen. 100% 90% 80% 70% 64% 64% Gennemsnitlig forventning om selv at bruge (1-4) Butikker: 1,53 Restauranter: 1,57 Kantiner: 1,71 Samtlige virksomheder 60% 50% 40% 53% 30% 20% 10% 0% 22% 18% 16% 14% 13% 10% 4% 5% 5% 5% 5% 3% I meget høj grad (4) I nogen grad (3) Kun lidt (2) Slet ikke (1) Ved ikke Butikker (Base: 250) Restaurationsvirksomheder (Base: 125) Kantiner og institutionskøkkener (Base: 125) På tværs af målgrupper er der en vis forventning om, at virksomheden selv vil bruge internetadgangen til smiley-rapporterne. Et stort flertal i alle målgrupper siger dog, at de slet ikke tror, de vil benytte sig af muligheden. 3 Demografi De yngre svarpersoner i butikkerne udviser størst interesse for selv at bruge internetadgangen til f.eks. at tjekke konkurrenters eller leverandørers kontrolresultater. Der er desuden en større interesse blandt butikker beliggende i eller nær storbyer dvs. i hovedstadsområdet og i Århus Amt. 3 De fire svarkategorier er tillagt en talværdi fra 1-4, som står i parantes efter svaret i grafikken. Ved beregning af et simpelt gennemsnit fås et samlet tal for forventningen om selv at bruge smiley på internettet. Den gennemsnitlige forventning om at bruge internetadgangen til smiley ligger, for alle virksomheder, noget lavere end 2,00, hvilket er den værdi, der refererer til, at man i det mindste vil bruge internetadgangen lidt Side 18 af 64

19 Senest tildelte smiley Virksomhederne er blevet spurgt, hvilken smiley de fik tildelt ved det seneste kontrolbesøg. Ifølge Fødevaredirektoratets tal fra 2002 er fordelingen af smiley er følgende: Ca. 70% har en smiley med stort smil Ca. 26% har en smiley med lille smil Ca. 2% har en smiley med lige mund Ca. 2% har en smiley med sur mund 1% Butikker (Base: 250) 1% 15% 82% 1% Samtlige virksomheder Kantiner og institutionskøkkener (Base: 125) 2% 9% 87% Restaurationsvirksomheder (Base: 125) 2% 17% 81% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Smiley med stort smil Smiley med lille smil Smiley med lige mund Smiley med sur mund Den overvejende del af stikprøven angiver, at de i øjeblikket har en smiley med et stort smil. Andelen af virksomheder med lille smil er i alle tre målgrupper noget lavere end i de officielle tal fra Som det vil fremgå af næste side er smiley-ordningen dynamisk. Andelen af virksomheder med dårlige smiley er ligger på et par procent i alle tre målgrupper. Side 19 af 64

20 Nogensinde tildelte Smiley er Udover at oplyse deres nuværende smiley, er virksomhederne endvidere blevet spurgt, hvilke smiley er de nogensinde har fået. I alt har 27% af samtlige virksomheder tidligere haft en anden smiley, end den, de har i øjeblikket. Dette vidner som sagt om en vis dynamik i ordningen. 100% 90% 92% 91% 94% 80% 70% Samtlige virksomheder 60% 50% 40% 35% 30% 20% 27% 21% 10% 0% 5% 5% 4% 2% 2% 2% Smiley med stort smil Smiley med lille smil Smiley med lige mund Smiley med sur mund Butikker (Base: 250) Restaurationsvirksomheder (Base: 125) Kantiner og institutionskøkkener (Base: 125) Over 90% af virksomhederne, i alle målgrupper, har på et eller andet tidspunkt haft en smiley med et stort smil. Da det er lidt over 80% i hver målgruppe, der har sagt, at de i øjeblikket har et stort smil, er der altså omkring en ud af ti virksomheder, der på et tidspunkt har mistet den bedste smiley. Den største udskiftning er dog sket blandt virksomheder, der tidligere har haft en smiley med lille smil. Det gælder således for 14% af samtlige virksomheder, hvilket er over halvdelen af alle de virksomheder, der har skiftet smiley (27%). De virksomheder, der tidligere har haft en smiley med lille smil, har for over 95% s vedkommende nu en smiley med stort smil. Butikkerne har den største udskiftning af smiley er. Det er således 34% af butikkerne, der har skiftet smiley mindst én gang i løbet af ordningens toårige levetid. Til sammenligning gælder dette for 26% af restaurationsvirksomhederne og 21% af kantiner og institutionskøkkener. Side 20 af 64

21 Smiley-ordningens effekt på virksomhedernes handlinger Måling af effekt Nærværende undersøgelse er en måling af hvilken effekt smiley-ordningen har haft på virksomhederne. Mindst to typer af effekter er relevante at inddrage i en sådan måling: effekten på virksomhedernes adfærd samt effekten på forbrugernes adfærd. Dette kapitel handler om smiley-ordningens effekt på virksomhedernes handlinger. Virksomhedernes adfærd kan påvirkes på flere niveauer. Mest drastisk er f.eks. en konkret ændring af virksomhedens procedurer, arbejdsgange eller lign., mens afholdelse af et møde eller en uformel samtale om f.eks. eksisterende arbejdsgange er mindre drastisk. I det følgende gennemgås de tre nedenstående niveauer for adfærdspåvirkning:. 1. Gennemførte ændringer som følge af offentliggørelsen 2. Overvejede ændringer som følge af offentliggørelsen 3. Møder eller samtaler med personalet om smiley-ordningen Side 21 af 64

22 Er der gennemført ændringer? Samtlige virksomheder er blevet spurgt, om offentliggørelsen af smileyrapporten har medført, at virksomheden har foretaget ændringer. 19% af samtlige virksomheder har ændret én eller flere ting i virksomheden som en direkte følge af offentliggørelsen af smiley-rapporterne. 100% 90% 80% 80% 78% 79% 70% 60% Samtlige virksomheder 50% 40% 30% 20% 18% 20% 20% 10% 0% Ja Nej Ved ikke 2% 2% 1% Butikker (Base: 250) Restaurationsvirksomheder (Base: 125) Kantiner og institutionskøkkener (Base: 125) På tværs af de tre målgrupper er det samstemmende omkring hver femte virksomhed, der har foretaget ændringer. Virksomheder med en mindre god smiley, dvs. med lille smil eller lige/sur mund, har i markant højere grad gennemført ændringer (i alt 31%), end virksomheder, der har en smiley med stort smil (17%). Demografi Det er især de yngre (under 30 år) i butikkerne, der allerede har foretaget ændringer på baggrund af smiley-ordningen. Dette gælder ligeledes butikker i hovedstadsområdet. Side 22 af 64

23 Hvilke ændringer er foretaget? De virksomheder, der har foretaget ændringer, er efterfølgende blevet bedt om at sige, hvilke ændringer de har foretaget. Resultatet fremgår nedenfor, fordelt på de tre målgrupper. Da kun relativt få virksomheder har foretaget ændringer, er baserne meget små. Det skal tages i betragtning i tolkningen af resultatet. Indført/indfører egenkontrol 24% 33% 52% Mere/skemalagt rengøring 8% 22% 24% Mere kontrol/tjekprocedurer 8% 15% 16% Delbase: Har foretaget ændringer pga. ordningen Vedligeholdelse/indretning Fokus på temperaturkontrol Mere varekontrol 13% 12% 12% 9% 4% 8% 9% 4% Været på kursus 4% 4% 4% Gør lidt ekstra/lidt bedre 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Butikker (Base: 46) Restaurationsvirksomheder (Base: 25) Kantiner og institutionskøkkener (Base: 25) Overordnet set har de virksomheder, der har foretaget ændringer, især fokuseret på tre hovedområder: 1. Formalisering og kontrol af arbejdet 2. Virksomhedens miljø 3. Håndtering af (rå-)varerne Formaliseringen og kontrollen af arbejdet omhandler især egenkontrollen, men der refereres også mere generelt flere tjekprocedurer og mere kontrol. Virksomhedens miljø forbedres primært gennem øget rengøring samt vedligeholdelse og ændringer af indretningen. Rengøringen nævnes lidt mindre af kantiner og institutionskøkkener, mens dette punkt er meget fremtrædende i restauranter og butikker. Håndteringen af fødevarerne er ændret i retning af større fokus på temperatur, samt generelt mere varekontrol begge dele er elementer i virksomhedens egenkontrol. Enkelte virksomheder har også sørget for bedre uddannelse gennem deltagelse i kurser. Side 23 af 64

24 Er der overvejet (yderligere) ændringer? De virksomheder, der ikke har foretaget ændringer, er endvidere blevet spurgt, om de overvejer at foretage ændringer som følge af offentliggørelsen af smiley-rapporterne. Samtidig er de virksomheder, der allerede har foretaget ændringer, blevet spurgt, om de har overvejet yderligere ændringer. I alt 6% af samtlige virksomheder overvejer at indføre (yderligere) ændringer. Det skal bemærkes, at de virksomheder, der allerede har foretaget ændringer, er mere tilbøjelige til at overveje yderligere ændringer (13% af samtlige disse virksomheder siger ja), sammenlignet med de virksomheder, der ikke har foretaget ændringer (4% overvejer ændringer). Denne tendens gælder især for restaurationsvirksomheder. Nedenstående grafik viser resultatet beregnet for samtlige virksomheder i de tre målgrupper. 100% 90% 94% 92% 95% 80% 70% Samtlige virksomheder 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5% 7% 5% 1% 1% Ja Nej Ved ikke 0% Butikker (Base: 250) Restaurationsvirksomheder (Base: 125) Kantiner og institutionskøkkener (Base: 125) Generelt betragtet er det et overvældende stort flertal af virksomhederne i alle målgrupper, der ikke overvejer at foretage (yderligere) ændringer, som en følge af smiley-rapporternes offentliggørelse. Demografi De yngre svarpersoner i butikkerne, hvoraf flertallet allerede har gennemført ændringer, er især tilbøjelige til at overveje endnu flere ændringer. Side 24 af 64

Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordninge ns effekt Fødevarestyrelsen

Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordninge ns effekt Fødevarestyrelsen 21. december 2004 Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordninge ns effekt Fødevarestyrelsen Udarbejdet af: Anne Stürup og Pia Kirkeskov Pedersen Indholdsfortegnelse Hovedresultater......2

Læs mere

Om elite-smiley og offentliggørelse

Om elite-smiley og offentliggørelse Om elite-smiley og offentliggørelse Hvem kan blive elite-virksomhed og hvordan? Folderen svarer på de vigtigste spørgsmål om dette og om hvor kontrolrapporterne skal hænges op i detail- og engrosvirksomheder

Læs mere

Foredragsmarkedet. Foredragsevaluering

Foredragsmarkedet. Foredragsevaluering Foredragsmarkedet Foredragsevaluering August 2014 Manglende evaluering skaber dårligere oplevelse af foredrag En undersøgelse gennemført af Voxmeter for Speakerscore om det Danske foredragsmarked viser,

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Adecco A/S 7.-14. marts 2006

Adecco A/S 7.-14. marts 2006 Adecco A/S Rekruttering - Danmark Jobnr. DK2005-1104 7.-14. marts 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Management Summary Grafer Tabeller Spørgeskema 2006 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København

Læs mere

Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup

Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup Parterne bag Index Danmark/Gallup har med virkning fra 1. januar 2009 implementeret en række ændringer til optimering af metoden bag læsertallene i Index Danmark/Gallup.

Læs mere

Lyngallup om doggybags Dato: 27. marts 2012

Lyngallup om doggybags Dato: 27. marts 2012 Lyngallup om doggybags Dato: 27. marts 2012 Metode Feltperiode: 22. 27. marts 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder Forbrugerpanelet om rejserettigheder Fire ud af fem respondenter (80%) har købt en privat udlandsrejse inden for de seneste tre år - flertallet inden for det seneste år og i mere end ni ud af ti (95%)

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Må kun offentliggøres med kildeangivelsen: Epinion for Danmarks Radio. Danskernes holdning til den royale skilsmisse. En telefonundersøgelse for DR

Må kun offentliggøres med kildeangivelsen: Epinion for Danmarks Radio. Danskernes holdning til den royale skilsmisse. En telefonundersøgelse for DR Danskernes holdning til den royale skilsmisse. En telefonundersøgelse for DR Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Tabelrapport...1 2.1 Frekvenstabeller...1 2.2 Krydstabuleringer...3

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg tlf. 33 95 60 00 fax 33 95 60 01 Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse Hvis du

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

SVT Sydnytt & Tv2/Lorry

SVT Sydnytt & Tv2/Lorry SVT Sydnytt & Tv2/Lorry Integration i Øresund Gennemført i August/september 2004 Udarbejdet af Pernille Bjørnholt Cand. scient. soc. JYSK ANALYSEINSTITUT A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Formål

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Ref. Kasper Tolstrup Andersen August 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Mål for Jobpatruljen 2013... 3 1.2. Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg... 3 2.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Notat April 2015 Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Knap halvdelen af alle, der anvendte BoligJobordningen i 2014 har enten igangsat helt nyt arbejde eller udvidet allerede planlagte

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 70% 60% 62% 50% 44% 40% 36% 30% 20% 10% 0% 1% 8% 14% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Gallup om SKAT. Gallup om SKAT. TNS Dato: 27. august 2013 Projekt: 59451

Gallup om SKAT. Gallup om SKAT. TNS Dato: 27. august 2013 Projekt: 59451 Feltperiode: Den 27. august 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.037 personer Stikprøven er vejet på

Læs mere

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen Københavns Kommune Økologianalyse på to udvalgte plejehjem Rapport fra projektgruppen April 2009 Konklusion På baggrund af den gennemførte proces og analyse har projektgruppen følgende konklusioner: De

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Godt hver tiende ung (12%) er dog i mindre grad eller slet ikke er interesseret i at lave mad.

Godt hver tiende ung (12%) er dog i mindre grad eller slet ikke er interesseret i at lave mad. Unge om deres spisevaner og interesse for madlavning Mere end hver anden ung i alderen 18-25 år (55%) er i høj grad eller meget høj grad interesseret i at lave mad, og op mod to ud af tre (64%) i denne

Læs mere

Kommunikation og adfærd

Kommunikation og adfærd Kommunikation og adfærd Indledning I dit arbejde som servicegartner kommer du i kontakt med to grupper: Planter og mennesker. Delkurserne har indtil nu handlet om at hjælpe dig med at blive bedre til at

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn Træder i kraft d. 17. maj 2013 17. maj 2013 J.nr.: 2009-20-35-00138/HELG Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn 1. Indledning Dette notat vedrører

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Lægepanel Patientklager December 2012

Lægepanel Patientklager December 2012 Lægepanel Patientklager December 2012 Feltperiode: Den 29. november -10. december 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte læger fra Lægepanelet Metode: Webinterviews Stikprøvestørrelse: 910 personer Stikprøven

Læs mere

Globalisering og outsourcing fra erhvervene

Globalisering og outsourcing fra erhvervene Globalisering og outsourcing fra erhvervene Rapport til Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanområdet Peter Maskell, DRUID, IVS, CBS i samarbejde med Danmarks Statistik, 11. januar 2006 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Gallup om skolereform. 10. juni 2013. Gallup om skolereform. TNS Dato: 10. juni 2013 Projekt: 59348

Gallup om skolereform. 10. juni 2013. Gallup om skolereform. TNS Dato: 10. juni 2013 Projekt: 59348 10. juni 2013 Feltperiode: Den 7. til 10. juni 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.030 personer Stikprøven

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK LOBBYISME I DANMARK ERFARINGER OG HOLDNINGER TIL LOBBYISME BLANDT POLITIKERE I FOLKETINGET, REGIONER OG KOMMUNER 25. juni 2012 ADVICE A/S GAMMEL KONGEVEJ 3E, BAGHUSET 1610 KØBENHAVN V ADVICE@ADVICEAS.DK

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

SINGLER NY Aldersfordeling

SINGLER NY Aldersfordeling SINGLER NY Aldersfordeling Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden 28. november- 1. december 2014 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet. Målgruppe:

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT 2014

EVALUERINGSRAPPORT 2014 EVALUERINGSRAPPORT 2014 Ref: Rasmus K. Jakobsen Koordinator Jobpatruljen Danmark September 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Mål for Jobpatruljen 2014... 3 1.2. Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg...

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik august 2010 70% 60% 61% 50% 40% 33% 41% 30% 20% 10% 0% 0% 4% 19% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

Formål med undersøgelsen side 3-5. Målgrupper side 6-12. Tolkning og grafisk fremstilling af data side 13-15. Offentliggørelse af data side 16-17

Formål med undersøgelsen side 3-5. Målgrupper side 6-12. Tolkning og grafisk fremstilling af data side 13-15. Offentliggørelse af data side 16-17 Danske Erhvervsskoler Undersøgelse blandt unge, forældre og virksomheder Opfølgning på undersøgelse fra 2009 Samlet summary rapport - grafer og kommentarer på hovedresultater København, maj 2010 Marie

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Automater 47.99.00.A Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer

Automater 47.99.00.A Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer Brancher og smiley-branchegrupper Detailvirksomheder På findsmiley.dk kan du søge på enten detail (salg til private) eller engros (salg til virksomheder). For hver gruppe kan du vælge mellem de smiley-branchegrupper,

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007 Bestilt af minister for ligestilling Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70

Læs mere

Telefonservicemåling for Landsskatteretten Navneopkaldsmåling

Telefonservicemåling for Landsskatteretten Navneopkaldsmåling Afrapportering af: Telefonservicemåling for Landsskatteretten Navneopkaldsmåling November 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsesresumé 3 Facts om målingen og begrebsdefinitioner 6 Brug af smileys 6

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING OVERORDNEDE RESULTATER PRIORITERING AF INDSATSOMRÅDERNE INTERNT BENCHMARK EKSTERNT BENCHMARK: OFFENTLIGT ANSATTE

Læs mere

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015 t Påskemåling - Detektor 0 DR. mar 0 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE. Frekvenser.... Kryds med alder.... Kryds med køn.... Kryds med Partivalg.... Om Undersøgelsen...

Læs mere

Skattespekulation og samfundsansvar

Skattespekulation og samfundsansvar Skattespekulation og samfundsansvar Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S for Mellemfolkeligt Samvirke 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Metode...3 1.1.1. Dataindsamlingsperiode...3 1.1.2.

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit December 2013 Analyse af restaurationsbranchen Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø

Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked udført for Magasinet Arbejdsmiljø 17. februar 2009 Udarbejdet af Lars Wiinblad Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog En forbrugerundersøgelse af danskernes adfærd, holdninger og forventninger til forbrug af film og Tv-serier Metode Dataindsamling Gennemført

Læs mere

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre 35 unges forhold til alkohol - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre Oktober 26 35 unges forhold til alkohol Børnerådet har spurgt 35 unge om deres oplevelser med og holdninger til alkohol.

Læs mere

Sundhedsundersøgelse

Sundhedsundersøgelse Sundhedsundersøgelse Hovedkonklusioner Virksomhedens kostordninger: 73 af deltagerne har en kostordning gennem arbejdspladsen. Frugt- og kantineordning er de mest benyttede. Jo flere ansatte virksomheden

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Næs café, Næshøjskolen EGENKONTROL

Næs café, Næshøjskolen EGENKONTROL EGENKONTROL For kantinen på Næshøjskolen 2008 Side 1 2. september 2013 FORORD... 4 REVISION & UNDERSKRIFTER... 5 DAGLIG ARBEJDSGANG I KANTINEN.... 6 PRODUKTION... 7 VARM PRODUKTION... 7 KOLD PRODUKTION...

Læs mere

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane Københavns Amt Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane December 2003 Tabelrapport Projektledere: Asger H. Nielsen Casper O. Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører. Materialet

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

Pressehåndtering i fødevarebranchen

Pressehåndtering i fødevarebranchen Pressehåndtering i fødevarebranchen Rapport udarbejdet af PR- og kommunikationsbureauet ApS ApS er et aarhusiansk PR- og kommunikationsbureau, 1. INDLEDNING... 2 2. TENDENSER... 3 3. ANBEFALINGER... 4

Læs mere

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen Problembaggrund Togpersonalets arbejdsmiljø påvirkes i stigende grad af passagernes opførsel Konsekvens: Sygemeldinger Længerevarende fravær Utryg arbejdsplads Målsætningen

Læs mere