Beregninger på digitale signaler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beregninger på digitale signaler"

Transkript

1 KAPITEL NI Beregninger på digitale signaler Et digitalt signals værdier kunne repræsenteres ved tal med et endeligt antal cifre (med endelig præcision ). Dette krav er en naturlig følge af, at digital signalbehandling sædvanligvis foretages med materiel, som har en endelig registerlængde. Hvilken betydning, det får for de udførte beregningers nøjagtighed, afhænger bl.a. af, hvilke talformater der benyttes, samt af hvorledes beregningerne organiseres. Da det ofte er af stor betydning inden for digital signalbehandling, at beregninger foregår hurtigt, medens kravet om slutresultatets nøjagtighed ofte ikke er særligt stort, vil det næsten altid kunne betale sig at planlægge beregningsgangen og fordelingen af det til rådighed værende antal cifre nøje. 9.1 Talformater og aritmetriske operationer Næsten al digital signalbehandling foregår i det binære talsystem. Når der kun er få bit til rådighed til at repræsentere det digitale signals værdier, benyttes ofte 2 s komplement notation. De to mest almindelige metoder at fortolke et bit-mønster på under disse omstændigheder er vist på figur 9.1. Ved digital signalbehandling benyttes i overvejende grad multiplikationer og additioner. For begge disse operationer gælder det, at antallet af bit i repræsentationen for resultatet er større end det antal bit, de enkelte operander er repræsenteret med (ved addition b + 1 bit, ved multiplikation 2b bit). Medens man altid vil kunne risikere overløb ved addition, får man kun overløb ved multiplikation, når der benyttes heltalsrepræsentation. Dette er begrundelsen for en vis forkærlighed for anvendelse af brøkdelsrepræsentationen. Da additionsoverløb kan forhindres ved en passende skalering, d.v.s. en multiplikation med 2 1 før additionen, er det almindelig kutyme at regne med, at additioner kan foretages korrekt, således at alle fejlkilder optræder ved signalbehandlingens multiplikationer. Multiplikationsresultater skal altså afkortes til b bit, og dette kan ske enten ved en afrunding eller ved en Figur 9.1: Format for brøkdel og for heltal. 167

2 Figur 9.2: Model for kvantisering af resultat efter multiplikation. Figur 9.3: Sandsynlighedstæthedsfunktionerne for afrunding og afskæring af resultatet efter multiplikation. afskæring 1. I begge tilfælde er der tale om en ikke-lineær modifikation af det digitale signals værdier. Virkningen af disse modifikationer er ikke let at udtrykke nøjagtigt. Der benyttes derfor en stokastisk signalmodel, som i høj grad minder om den, der anvendes ved omsætning fra analogt til digitalt signal omtalt i afsnit 9.2. Til hver multiplikation, som udføres på den ovenfor omtalte unøjagtige måde, associeres et lille s- tokastisk signal s(n), hvis signalværdier er forskellen mellem det korrekte resultat af multiplikationen og det afkortede resultat, som benyttes i de videre regninger (se figur 9.2). Om signalet s(n) antages det sædvanligvis 1. at s(n) et stokastisk uafhængig af såvel signalet x(n) som af andre signaler, der opstår som følge af anden signalbehandling. 2. at sandsynlighedstæthedsfunktionen w s (ξ) for s(n) er rektangulær, hvor ξ ligger i et interval af bredden 2 b, hvis beliggenhed er afhængig af, om bitafkortningen sker ved afskæring eller afrunding, se figur 9.3, samt 3. at effektspektret S s (f) for s(n) er hvidt, altså S s (f) = 2 2b /12 suppleret med en DC-komponent af størrelsen 2 b 1, når der benyttes afskæring. Forudsætningen 1) er ensbetydende med, at støjens AC-effekt på et givet sted i en digital signalbehandling kan beregnes som summen af de enkelte delsignalers AC-effekt henført til det nævnte sted. 1 Som bekendt er afskæring bortkastning af de overskydende cifre, hvorimod afrunding indebærer, at der til det korrekte multiplikationsresultat adderes et tal svarende til halvdelen af det mindst betydende bit i slutresultatet, hvorefter der afskæres. 168 Kapitel 9. Beregninger på digitale signaler

3 Hvad eventuelle DC-komponenter (hidrørende fra afskæring) angår, er de naturligvis helt korrelerede, og DC-effekten på et givet sted skal derfor beregnes på den måde, at DC-værdien først beregnes ved en summation af de enkelte DC-komponenter henført til det nævnte sted og derpå omsættes til en DCeffekt. På baggrund af denne signalmodel er det værd at fremhæve, at den rækkefølge, en forelagt digital signalbehandlings deloperationer i udføres i, kan få en ikke uvæsentlig indflydelse på slutresultatets nøjagtighed og støjfrihed. Et specielt problem frembyder konstanter, som indgår i den digitale signalbehandling, idet visse former for signalbehandling er meget følsomme for de uundgåelige unøjagtigheder, der følger af konstanternes repræsentation med et endeligt antal cifre. Også her gælder det, at man ved valg af en anden fremgangsmåde til at opnå den forlangte signalbehandling undertiden kan omgå vanskelighederne. Som grov hovedregel kan man anføre, at jo færre additioner og multiplikationer en digital signalbehandling består af jo bedre vil den normalt være i støjmæssig henseende 2. Med hensyn til beregninger foretaget på signalværdier i flydendetals repræsentation henvises til speciallitteraturen. 9.2 Kvantisering af samplede signaler Når det analoge og båndbegrænsede signal g a (t) skal omsættes til det digitale signal g(n), som repræsenteres ved hjælp af tal med endelig præcision, vil det ofte være således, at g(n) g a (n T ). Dette betyder, at g(n) og g a (t) ikke kan være helt ækvivalente. Betragter man nu et tænkt analogt signal, g k (t), som er båndbegrænset, og hvorom det gælder, at g k (n T ) = g(n), vil g k (t) og g(n) være ækvivalente. For ethvert n kan man således skrive hvor g e (n T ) er forskellen mellem g k (n T ) og g a (n T ). g k (n T ) = g a (n T ) + g e (n T ), (9.1) Man tænker sig nu, at g e (n T ) stammer fra en sampling af et lille båndbegrænset analogt signal g e (t), som kaldes kvantiseringsstøjen. Den digitale signalbehandling, som foretages på g(n), svarer derfor til en signalbehandling udført både på g a (t) og på g e (t). Er g a (t) et deterministisk signal, som er kendt, kan der korrigeres for afvigelserne, men denne situation er ikke særlig almindelig. Man antager derfor i reglen, at g a (t) er stokastisk, idet det derved bliver muligt at forudsige visse af fejlsignalet g e (t) s egenskaber Kvantiseringsstøjens egenskaber Antagelsen om, at g e (t) er stokastisk, er naturlig, såfremt g a (t) også er stokastisk. De resultater, der opnås på denne måde, viser sig imidlertid også at have gyldighed for andre former for signaler, når blot det antal cifre, som det digitale signal repræsenteres ved, ikke er alt for lille. Af afgørende betydning for beskrivelsen af g e (t) er kvantiseringskarakteristikkens form, dvs. sammenhængen mellem g a (n T ) og g(n). Den nævnte beskrivelse bliver enklest, når det antages, at alle karakteristikkens trin har samme bredde, e 0, dvs. at g a (t) s amplitudeområde deles op i lige store intervaller. Det er dog værd at bemærke, at denne forudsætning ofte ikke er opfyldt helt i praksis, enten fordi de elektroniske kredsløb, som udfører omsætningen, ikke er helt fejlfri, eller fordi man ved visse signaler - f.eks. tale - undertiden bevidst bruger varierende trinstørrelse. 2 I A. V. Oppenheim & R. W. Schafer: Digital Signal Processing, 1975, kap. 9, prob. 2, anføres det, at hvis man ved addition af mange heltal på 2 s komplement form på forhånd ved, at resultatet kan rummes inden for den givne registerlængde, spiller det ingen rolle, om der forekommer aritmetisk overløb undervejs i beregningerne Kvantisering af samplede signaler 169

4 Figur 9.4: Kvantiserings karakteristik. På figur 9.4 ses et eksempel på en sådan kvantiseringskarakteristik. Den værdi af g a (t), hvor g(n) skifter fra værdien 0 til værdien 3 1, kaldes e 1, og det ses umiddelbart, at 0 e 1 e 0 (9.2) Kvantiseringsstøjens sandsynlighedstæthedsfunktion Antager man, at e 0 er lille i forhold til bredden af sandsynlighedstæthedsfunktionen w a (ξ) for g a (t), kan man med den i afsnit 9.2 anførte sammenhæng mellem g e (n T ), g a (n T ) og g k (n T ) - og dermed med g(n) - let finde, at sammenhængen mellem g a (n T ) og g e (n T ) bliver som vist øverst på figur 9.5. Da sammenhængen er stykkevis lineær, må man for at finde kvantiseringsstøjens sandsynlighedstæthedsfunktion w e (η) benytte den metode, der er omtalt i afsnit I det interval, som indeholder g e (n T ) = 0, har man g e (n T ) = g a (n T ), (9.3) og følgelig gælder der her η = β(ξ) = ξ. (9.4) Bidraget fra w a (ξ) til w e (η) i dette interval fås altså som w e (n) = w a(γ(η)) β (γ(η)) = w a ( η), (9.5) hvor ξ = γ(η) er den omvendte funktion svarende til η = β(ξ). I det generelle tilfælde, når e 1 + (q 1)e 0 g a (n T ) e 1 + q e 0, (9.6) hvor q er et helt tal, bliver og resultatet bliver da hvor e 1 η e 0 e 1. η = β(ξ) = ξ + q e 0, (9.7) w e (η) = w a ( η + q e 0 ), (9.8) q= 3 eller svarende til den mindst betydende bit i talrepræsentationen for g(n) 170 Kapitel 9. Beregninger på digitale signaler

5 Figur 9.5: Udregningen af sandsynlighedstæthedsfunktionen for kvantiseringsstøjen. w e (η) er altså kun forskellig fra 0 i det nævnte interval, og den findes gennem en addition af forskudte dele af w a (η). Kan man forudsætte, at disse forskudte dele er meget smalle, og at w a (η) er skikkelig og symmetrisk om η = 0, vil w e (η) med god tilnærmelse blive rektangulær (se figur 9.6). Det er herefter enkelt at beregne kvantiseringsstøjens middelværdi og effekt. Man får og E{g e (n T )} = E{g 2 e(n T )} = e0 e 1 e0 e 1 e 1 ξ 1 e 0 dξ = 1 2 e 0 e 1 (9.9) e 1 ξ 2 1 e 0 dξ = e2 0 3 e 0e 1 + e 2 1. (9.10) Bemærk, at disse størrelser er uafhængige af g a (t) under de opstillede forudsætninger, samt at de kun er funktioner af e 0 og e 1. Blandt de mange mulige kvantiseringskarakteristikker, som forskellige værdier af e 1 giver anledning til, er specielt to interessante. Betragtes først tilfældet e 1 = 1 2 e 0, får karakteristikken den symmetriske form, som kan ses på figur 9.7. På figuren vises også w e (ξ) samt støjens middelværdi og effekt. Det vil bemærkes, at såfremt w a (ξ) ikke er bred sammenlignet med e 0, hvilket tidligere har været forudsat, vil g(n) en god del af tiden være lig nul, og g a (t) omsættes under sådanne omstændigheder kun dårligt. Tilfældet e 1 = e 0 giver anledning til en anden form for kvantiseringskarakteristik, se figur 9.8, som udviser andre karakteristika, når g a (t) er lille. Her vil alle fortegnsskift for g a (t) bevirke, at g(n) skifter mellem to naboværdier. Omsætningsstøjen vil derfor hele tiden være til stede i g(n). Man kan vise, at kvantiseringsstøjens effekt under disse omstændigheder er større, end den er for afrunding. Signal/støjforhold ved kvantisering Det opnåelige signal/støjforhold ved kvantiseringsprocessen kan bl.a. udtrykkes derved, at støjens RMSværdi ses i forhold til RMS-værdien af det størst mulige sinusformede signal, som uforvrænget kan omsættes Kvantisering af samplede signaler 171

6 Figur 9.6: Summation af bidragene til sandsynlighedstæthedsfunktionen for kvantiseringsstøjen. Figur 9.7: Sandsynlighedstæthedsfunktionen for afrunding ved kvantisering. Figur 9.8: Sandsynlighedstæthedsfunktionen for afskæring ved kvantisering. 172 Kapitel 9. Beregninger på digitale signaler

7 Benyttes en analog-digitalomsætter med b bit plus fortegn, kan det sinusformede signals spids-spids værdi højst være 2 2 b e 0. Har kvantiseringskarakteristikken den form, som ses på figur 9.7 (e 1 = 1 2 e 0), bliver signal/støjforholdet i db 20 log RMS {signal } RMS {kvantiseringsstøj } = 20 log 2 2b e e 0 = 7, , 02b db, (9.11) Kvantiseringsstøjens spektrum Kvantiseringsstøjen g e (t) er båndbegrænset med f g som øvre grænsefrekvens. Følgelig vil man kunne skrive g e (t) = g e (n T ) sin 2πf g(t n T ). (9.12) 2πf g (t n T ) n= For at få en rimelig let udledning af g e (t) s spektrum er det sædvanlig praksis at antage: 1. at det analoge signal g a (t) har passende store signalværdier i forhold til størrelsen e 0, samt 2. at disse signalværdier varierer passende usystematisk, således 3. at to støjværdier g e (n T ) og g e (q T ) er ukorrelerede for alle værdier af n q. Disse betingelser, som dels er affødt af ønsket om en enkel matematisk behandling af problemet, og som dels synes at stemme rimeligt godt med praksis, giver anledning til følgende regninger. Idet g e (t + τ) = q= g e (q T ) sin 2πf g(t + τ q T ), (9.13) 2πf g (t + τ q T ) vil kvantiseringsstøjens autokorrelationsfunktion kunne skrives på formen R e (τ) = E{g e (t)g e (t + τ)} (9.14) = E{g e (n T )g e (q T )} sin 2πf g(t n T ) sin 2πf g (t + τ q T ) 2πf g (t n T ) 2πf g (t + τ q T ) n= q= Ifølge betingelsen 3) ovenfor er { E{g 2 E{g e (n T )g e (q T )} = e (n T )} for n = q E 2 {g e (n T )} for n q (9.15) Betragtes nu først tilfældet E{g e (n T )} = 0, reduceres udtrykket for R e (τ) til R e (τ) = E{g 2 e(n T )} som kan skrives på formen q= sin 2πf g (t q T ) 2πf g (t q T ) R e (τ) = E{g 2 e(n T )} sin 2πf gτ 2πf g τ sin 2πf g (t + τ q T ), (9.16) 2πf g (t + τ q T ) (9.17) (se f.eks. appendix G). Heraf ses det straks, at kvantiseringsstøjens effekttæthedsspektrum S e (f) er båndbegrænset hvidt { 1 S e (f) = 2f g E{ge(n T 2 )} for f < f g (9.18) 0 ellers Kvantisering af samplede signaler 173

8 Er E{g e (n T )} = 0, tilføjes naturligvis til udtrykket for R e (τ) et konstant led svarende til kvantiseringsstøjens DC-effekt. Man får R e (τ) = E{(g e (n T ) E{g e (n T )}) 2 } sin 2πf gτ 2πf g τ + E 2 {g e (n T )}. (9.19) Følgelig kommer udtrykket for støjens effekttæthedsspektrum til at indeholde en δ-funktion ved f = 0, således at { 1 S e (f) = 2f g σ 2 {g e (n T )} + E 2 {g e (n T )} δ(f) for f < f g (9.20) 0 ellers. Som det er anført ovenfor, er de regninger, som er udført for at klarlægge kvantiseringsstøjens egenskaber, foregået på det analoge signal g e (t). Da g e (t) er båndbegrænset, er det i princippet muligt at overføre resultaterne til den digitale side. I praksis kan man imidlertid komme ud for, at det lille kvantiseringsstøjsignal ikke vil kunne repræsenteres med rimelig nøjagtighed i det talformat, som benyttes til beregningerne på de digitale signaler. Omsætningen af R e (τ) til digital form kan foretages på sædvanlig måde (se afsnit 8.3). Grov kvantisering Ved udtrykket grov kvantisering forstås den situation, der opstår, når w a (ξ) ikke længere kan anses for at være meget bredere end e 0. Den enkle udledning af kvantiseringsstøjense egenskaber ovenfor holder da ikke altid. Man kan dog vise, at det er muligt at nøjes med en kvantisering i få niveauer og alligevel få resultater, som er nøjagtige. Dette gælder specielt bestemmelse af middelværdier for stokastiske signaler (se f.eks. G. A. Korn: Random Process Simulation and Measurements, McGraw-Hill, 1966). Visse signaler - som tale f.eks. - varierer meget i styrke. Dette indebærer, at kvantiseringsstøjen kan blive generende, hvis A-D omsætterens område ikke udnyttes optimalt. Dette forhold kan i nogen grad afhjælpes ved addition af et lille støjsignal til det analoge signal før kvantiseringen. Efter kvantiseringen subtraheres det samme signal, og denne proces gør under navnet dither Digitale filtre Signalbehandling i et digitalt filter kan udtrykkes ved differensligningen y(n) = N 1 p=0 M 1 a p x(n p) + r=1 b r y(n r). (9.21) I udtrykket er x(n) indgangssignalet til filtret, y(n) udgangssignalet fra filtret og a p og b r filterkoefficienterne. Filtreringen udføres således ved en vægtet summation af indgangssignalet og tidligere udgangsværdier fra filteret. Hvis alle b r koefficienterne er lig 0 kaldes filteret et FIR (Finite Impulse Response) filter, da impulssvaret har endelig varighed. Hvis b r koefficienterne er forskellige fra 0 kaldes det et IIR (Infinite Impulse Response) filter. 4 N. S. Jayant og L. R. Rabiner: The Application of Dither to the Quantization of Speech Signales, B.S.T.J., Vol. 51, No. 6, July-August, Kapitel 9. Beregninger på digitale signaler

9 For et filter, hvor koefficienterne ikke ændres over tiden, kan overføringsfunktionen beregnes ved en direkte fouriertransformation af (9.21): Y (f) = N 1 p=0 M 1 a p X(f)e j2πp T f + r=1 b r Y (f)e j2πr T f. (9.22) Hermed fås hvor Y (f) ( 1 M 1 r=1 ) N 1 b r e j2πr T f = X(f) H(f) = Y (f) X(f) = p=0 H 1(f) 1 H 2 (f) a p e j2πp T f (9.23) H 2 (f) = H 1 (f) = M 1 r=1 N 1 p=0 b r e j2πr T f a p e j2πp T f (9.24) Filterets impulssvar findes ved at påtrykke en digital δ-funktion på indgangen. For et FIR filter fås direkte, at impulssvaret er givet ved koefficienterne a p, således at h(n) = a n. For et IIR filter er impulssvaret væsentlige mere kompliceret at beregne, og ofte er det en fordel at opskrive et skema med de forskellige signalværdier. Et eksempel på dette er givet nedenfor. Eksempel 9.1 Beregning af impulssvar I et digitalt filter udføres signalbehandlingen: y(n) = a 0 x(n) + a 2 x(n 2) + b 1 y(n 1) hvor x(n) er indgangssignalet til filteret og y(n) er dets udgangssignal. a 0, a 2 og b 1 er reelle konstanter. Filterets impulssvar h(n) findes ud fra tabellen: n x(n) x(n 2) y(n 1) y(n) a a 0 b 1 a b 1 a 0 b 2 1 a 0 + a b 2 1 a 0 + a 2 b 3 1 a 0 + b 1 a b 3 1 a 0 + b 1 a 2 b 4 1 a 0 + b 2 1 a 2 b 4 1 a 0 + b 2 1 a 2 b 5 1 a 0 + b 3 1 a 2.. Der fås altså: 0 n < 0 h(n) = a 0 b n 1 0 n 1 a 0 b n 1 + a 2b n 2 1 N Digitale filtre 175

10 9.4 Realisation af digitale filtre Når et digitalt filter skal realiseres i praksis, er der flere forhold, som må iagttages, såfremt det resulterende filter skal leve op til forelagte specifikationer. Disse specifikationer afspejler sædvanligvis et ønske om, at filtret har en given overføringsfunktion, samt at signal/støj-forholdet på filtrets udgang er tilfredsstillende. Hertil kommer ofte kravet om, at den tid, der går til beregning af en ny værdi af udgangssignalet fra filtret, holdes inden for snævre grænser, således at filtret kan benyttes i sand tid. En digital filtrering kan naturligvis foregå såvel ved hjælp af specielt konstrueret digitalt udstyr som ved hjælp af programmerbart udstyr. I begge tilfælde benyttes sædvanligvis den tidligere anførte differensligning y(n) = N 1 p=0 M 1 a p x(n p) + r=1 b r y(n r) (9.25) som udgangspunkt. I udtrykket er x(n) indgangssignalet til filtret, y(n) udgangssignalet fra filtret og a p og b r filterkoefficienterne. Selv om et givet filter principielt kan realiseres direkte efter denne ligning, har erfaringen vist, at det er nyttigt at søge at omforme udtrykket således, at der tages passende hensyn til følgende forhold: 1. antallet af aritmetiske operationer (additioner og multiplikationer) minimeres, 2. antallet af gemte værdier af x(n) og y(n) minimeres, 3. antallet af bit i repræsentationen for x(n) og y(n) og for filtrets konstanter minimeres, og 4. filtre, hvor N og M er større end 2-3, undgås. Filtre, som konstrueres med skyldig hensyntagen til disse undertidende modstridende krav, giver i reglen en løsning, som er gunstig med hensyn til såvel stabilitet, støjforhold, udstyringsforhold og hastighed. Hvor der er tale om filtre af FIR-typen (d.v.s. hvor b r = 0), kræves der næsten altid en værdi af N, som langt overskrider den størrelse, der er anført i punkt 4. Sådanne filtre benyttes imidlertid ofte i forbindelse med løsninger, hvor der opereres med flere forskellige værdier af samplingtidsintervallet. Detaljer om sådanne realisationer må findes andetsteds (f.eks. Crochiere & Rabiner, 1983). Ved filtre af IIR-typen (d.v.s. hvor ikke alle b r = 0) er det som regel nødvendigt at opspalte filtrets overføringsfunktion H(f) i et produkt af passende valgte delfiltres overføringsfunktioner, som derpå hver kan realiseres med de begrænsninger i N og M, som punkt 4 tilsiger. Hvorledes man finder filterkoefficienterne, når H(f) er givet, vil ikke blive omtalt her, men der henvises til den omfattende litteratur om emnet, som også omfatter regnemaskinprogrammer til filterdimensionering. Det vil dog nok være på sin plads at omtale et par enkle regler, hvormed man kan modificere forelagte filtres impulssvar og på den måde få nye filtre med specielle egenskaber. Disse regler er specielt nyttige ved FIR-filtre, men kan også bringes i anvendelse ved IIR-filtre. Frekvensforskydningsreglen (se afsnit 4.2) kan generelt udtrykkes på formen hvor f 0 er en konstant. h(n)e j2πf 0n T T H(f f 0 ) (9.26) Der er altså mulighed for at forskyde overføringsfunktionen på frekvensaksen og således på simpel vis realisere en filterbank med ens filtre. Omsat til reel form lyder reglen f.eks. 2h(n) cos(2πf 0 n T ) T H(f f 0 ) + H(f + f 0 ) (9.27) 176 Kapitel 9. Beregninger på digitale signaler

11 Figur 9.9: Symboler for digitale operationer. Bemærk, at med f 0 = f g, bliver cos-faktoren til ( 1) n. For god ordens skyld erindres det om, at H(f f 0 ) og H(f + f 0 ) godt kan være overlappende, når f 0 har værdier i visse intervaller på frekvensaksen, samt at H(f) jo er periodisk med perioden 2f g = 1 T. Reglen om indskydning af nuller mellem to på hinanden følgende værdier af et filters impulssvar er også en måde at konstruere nye filtre på ud fra et forelagt filter. Indskydes K 1 nuller mellem hver to på hinanden følgende værdier af h(n), fremkommer { h( n h K (n) = K ), når n K 0 ellers Dette filters overføringsfunktion H K (f) beregnes af er hel (9.28) H K (f) = = h K (n) e j2πfn T n= h(p) e j2πfpk T (9.29) p= eller Også her skal man være opmærksom på H(f) s periodicitet. h K (n) T H(Kf) (9.30) Realisationsformer Ved overvejelse om hvorledes en given filterberegning skal organiseres, er det nyttigt at benytte blokdiagrammer. I blokdiagrammerne indgår symboler for forsinkelse, multiplikation, addition og forgrening, se figur 9.9. Da digitale filtre er tidsinvariante, digitale netværk, kan elementer, som indgår i en af blokdiagrammets grene, ombyttes uden ændring af filtrets impulssvar og overføringsfunktion. Blokdiagrammer for digitale filtre kan også ændres ved en transponering. Transponering foregår på den måde, at transmissionsretningen for alle systemets komponenter vendes - herunder gøres dets indgang 9.4. Realisation af digitale filtre 177

12 Figur 9.10: Transponering af digitale operationer. Figur 9.11: Direkte form 1 (DF1). til dets udgang og vice versa -, at alle forgreninger ændres til summationspunkter og alle summationer til forgreningspunkter (se figur 9.10). Organiseres filterberegningerne direkte efter differensligningen, benævnes realisationsformen Direkte form 1, som er vist på figur Spalter man det viste additionssymbol op i to, et for de forsinkede x-værdier og et for de forsinkede y- værdier, ses det umiddelbart, at man kan fortolke de to dele af diagrammet som to separate, seriekoblede filtre. De to halvdele af blokdiagrammet kan derfor ombyttes, og således fremkommer realisationsformen Direkte form 2, se figur 9.12, hvor antallet af lagrede værdier reduceres til ca. halvdelen af det, som er nødvendigt i Direkte form 1. Det samme resultat kan fremkomme ved transponering. Ud over disse to former for filterrealisation er der ved filtre, hvor nogle af multiplikatorerne er ens, yderligere mulighed for at simplificere beregningsskemaet. I denne gruppe falder bl.a. de FIR-filtre, hvis impulssvar opfylder betingelsen h(n) = h(n 1 n), hvor N er længden af filtrets impulssvar. I øvrigt kan man undertiden i aktuelle tilfælde udnytte, at to eller flere filterkonstanter kan skrives som et produkt, hvori der indgår en fælles faktor. Ved yderligere manipulation med ligningerne for de digitale filtre - og med passende skelen til analog filterteknik - er det muligt at nå frem til endnu en strukturform: stige- og gitterstrukturen (se figur 9.13), hvor indholdet af de enkelte blokke kan antage forskellige former, af hvilke et par er vist på figur Kapitel 9. Beregninger på digitale signaler

13 Figur 9.12: Direkte form 2 (DF2). Figur 9.13: Gitterstruktur. Figur 9.14: Gitter- og stige-blokke Realisation af digitale filtre 179

14 Denne realisationsform udmærker sig navnlig ved, at konstanten k m for sektion m er mindre end 1 for alle m, hvis filtret er stabilt, samt at det i reglen gælder, at den nøjagtighed, hvormed k m skal specificeres, er ret lav Filterberegningen Når de beregninger, som realisationen af et digitalt filter kræver, skal udføres, er det nødvendigt at fastlægge den talrepræsentation, der skal benyttes. Dernæst må man af hensyn til overløb ved beregningerne sørge for, at de tal, der regnes på, er passende skalerede, d.v.s. sørge for, at de varierer inden for acceptable grænser. Endelig må det antal bit, som regninger udføres med, afstemmes dels efter det udstyringsområde, der ønskes, dels med henblik på at den støj, der fremkommer ved beregningerne, holdes under foreskrevne grænser. Da erfaringen viser, at det beregningsskema, som benyttes ved en filterrealisation, har stor betydning for, hvorledes disse krav kan opfyldes, kan der her kun anføres visse almindelige retningslinier for problemernes løsning. I det følgende antages det, at signalværdierne, som skal bearbejdes, repræsenteres på brøkdelsform, samt at additioner ikke giver overløb. De eneste fejlkilder i beregningsprocessen er da den unøjagtighed, som optræder, når multiplikationer afkortes til b bit plus fortegn (se afsnit 9.1). Overløb i filterberegningen En metode til vurdering af hvilken maksimal størrelse man kan forvente, at udgangssignalet fra et digitalt filter - eller fra en vilkårlig del af et sådant filter - har, tager sit udgangspunkt i foldningsudtrykket y(n) = hvor h(n) er filtrets eller delfiltrets impulssvar. p= h(p)x(n p), (9.31) I praksis vil indgangssignalet x(n) til et sådant filter altid være begrænset, enten det stammer fra en anden digital beregning eller fra en A/D-konverter, d.v.s. med det givne talformat. hvor k x < 1 er en konstant. Derfor vil x(n) k x (9.32) y(n) k x n= Det anføres i litteraturen, at denne grænse ofte er for pessimistisk. En anden vurderingsmetode er baseret på ligningen y(n) = 1 2f g fg som ved hjælp af Schwarz ulighed (se appendix B) kan omformes til h(n) (9.33) f g X(f)H(f) e j2πfn T df (9.34) y(n) 2 y(n) ( ) 2 1 fg 2f g n= n= fg H(f) 2 df X(f) 2 df f g f g h 2 (n) x 2 (n) (9.35) 180 Kapitel 9. Beregninger på digitale signaler

15 I dette udtryk er h(n) kendt. Ligning 9.34 kan også give y(n) 1 fg 1 fg X(f) H(f) df H max X(f) df (9.36) 2f g f g 2f g f g hvor H max er den maksimale værdi af H(f). Tilsvarende fås hvor X max er den største værdi af X(f). 1 fg y(n) X max H(f) df (9.37) 2f g f g For stokastiske indgangssignaler kan ovenstående vurderinger ikke anvendes. For sådanne signaler gælder det, at det er formen af sandsynlighedstæthedsfunktionen efter filteret, som er bestemmende for, om der finder overstyring sted. Som anført i afsnit 8.7, er det kun sjældent muligt at sige noget om denne sandsynlighedstæthedsfunktion, ud over at den ofte vil nærme sig en gauss-fordeling. Har man derfor kendskab til udgangssignalets effekt P y, er det enkelt at få et skøn over y(n) s maksimale amplitudeværdier. Man har P y = 1 fg H(f) 2 S x (f)df (9.38) 2f g f g hvor S x (f) er effektspektret for x(n). Såfremt S x (f) er konstant over det frekvensområde, hvor H(f) 2 antager betydende værdier, vil man tilnærmet have P y S x (f 0 ) 1 fg H(f) 2 df (9.39) 2f g f g eller P y S x (f 0 ) hvor f 0 er en frekvens i filterets gennemgangsområde. n= Dermed bliver sandsynlighedstæthedsfunktionen w y (ξ) for udgangssignalet h 2 (n) (9.40) W y (ξ) = 1 e ξ 2 2Py, ξ [, ]. (9.41) 2πPy Her kan altså fremkomme vilkårligt store amplitudeværdier. Vurderingen af, hvor hyppigt sådanne amplitudeværdier forekommer, vil blive fremlagt i afsnit Støj fra filterberegningen Egenskaberne ved den støj, som frembringes ved en multiplikation af en signalværdi med en filterkonstant, antages at være som omtalt i afsnit 9.1. I praksis er man ofte interesseret i, hvilken støj en sådan støjkilde giver anledning til på filtrets udgang. Dette afhænger af, hvor i filteret støjkilderne er anbragt. Er multiplikationerne anbragt direkte ved udgangen, bliver resultatet som anført i afsnit 9.1. Såfremt dette ikke er tilfældet, vil det næsten altid være sådan, at støjsignalet passerer hele filtret eller en del heraf, før det når udgangen. Kaldes delfiltrets impulssvar h d (n) og dets overføringsfunktion H d (f), vil støjsignalets effektspektrum på filterudgangen være P s H d (f) 2 (9.42) hvor P s er støjkildens effekt. Følgelig bliver støjsignalets effekt P y på filtrets udgang P y = P fg s H d (f) 2 df. (9.43) 2f g f g 9.4. Realisation af digitale filtre 181

16 Ideelle koefficienter Forstærkning [db] Forstærkning [db] Normaliseret frekvens [f/f s ] Kvantiserede koefficienter Normaliseret frekvens [f/f s ] Figur 9.15: Amplitudekarakteristik for digital FIR lavpasfilter uden (top) og med (bund) kvantisering af filterkoefficienterne. Anvendelse af Parsevals sætning giver som i visse tilfælde er enklere at beregne. P y = P s n= h 2 d(n), (9.44) Har filterberegningerne flere multiplikationer, betragtes de hertil hørende støjkilder som stokastisk uafhængige, hvorfor den samlede effekt på filtrets udgang hidrørende fra multiplikationerne fremkommer ved en addition af de effekter, som de enkelte støjkilder giver anledning til på udgangen. Det er ovenfor stiltiende forudsat, at der anvendes afrunding ved multiplikationerne. Såfremt der benyttes afskæring, må der tages hensyn til støjens DC-komponent (se afsnit 9.1). Kvantisering af filterkoefficienterne Ved implementering af digitale filtre er man tvunget til at kvantisere filterkoefficienterne til den præcision, der kan håndteres af den givne elektronik. Herved vil overføringsfunktionen for filteret også blive ændret. Denne ændring kan karakteriseres ved at benytte (9.23) med de kvantiserede koefficienter. I figur 9.15 er vist et eksempel for et digital FIR lavpasfilter. Den øverset kurve viser overføringsfunktionen med de ideelle koefficienter, og den nederste kurve viser overføringsfunktionen, når koefficienterne er kvantiseret til 16 bits præcision. Det ses, hvordan stopbåndet ændres, så dæmpningen her bliver mindre end antaget under designet af filteret Eksempler på realisation af enkle digitale filtre Til illustration af de ovenfor omtalte aspekter ved realisation af digitale filtre gennemgås nogle forskellige måder at organisere filterberegningerne på i et simpelt FIR-filter og i et simpelt IIR-filter. 182 Kapitel 9. Beregninger på digitale signaler

17 0 5 N = 32 N = 16 N = 8 N = H(f) [db] Frekvens [f/f s ] Figur 9.16: Amplitudekarakteristik for den digitale integrator. Figur 9.17: Umiddelbar realisation af digital integrator. Den digitale integrator Den signalbearbejdning, som udføres af den digitale integrator, er givet ved y(n) = 1 N n q=n N+1 x(q) (9.45) Integratorens impulssvar h(n) er derfor h(n) = { 1 N n = 0, 1,... N 1 0 ellers (9.46) og dens overføringsfunktion (se afsnit 4.3.2) H(f) = 1 N sin(πfn T ) sin(πf T ) e jπf(n 1) T (9.47) Figur 9.16 viser amplitudetæthedsspektret H(f) for forskellige værdier af N. Filtret kan realiseres direkte efter udtrykket som vist på figur 9.17, hvilket er ugunstigt, set ud fra såvel et støjsynspunkt som et beregningstidssynspunkt. Da faktoren 1 N er den samme for alle multiplikationer, 9.4. Realisation af digitale filtre 183

18 Figur 9.18: Rekursiv realisering af digital integrator. kan de naturligvis slås sammen og enten flyttes til filtrets indgang eller til dets udgang. Man kan vise, at det sidstnævnte tilfælde er gunstigt set ud fra et støjsynspunkt, idet den til multiplikationerne hørende støjkilde da sidder direkte på filterets udgang. Regnes der med resultatværdier på b bit plus fortegn, er støjeffekten fra en multiplikation P 0 = b, (9.48) og støjeffekten P y på udgangen af filtret har da denne størrelse. Såfremt multiplikationerne anbringes ved filtrets indgang, må støjsignalet for at nå udgangen gennemløbe et delfilter med impulssvaret h d (n) = { 1 0 n N 1 0 ellers. (9.49) P y bliver derfor N 1 P y = P 0 n=0 h 2 d(n) = NP 0, (9.50) altså det samme som ved en realisation efter figur Den spektrale sammensætning af støjen på filtrets udgang er imidlertid forskellig i de to tilfælde. Med multiplikationerne på filtrets indgang bliver støjspektret medens det ellers er hvidt. Integratoren kan også realiseres rekursivt, idet P 0 H d (f) 2 (9.51) y(n) = 1 N x(n) 1 x(n N) + y(n 1) (9.52) N Dette beregningsskema kan omsættes til de blokdiagrammer, som vises på figur Heraf ses det umiddelbart, at realisationen kan opspaltes i et kamfilter og et ikke stabilt IIR-filter, og at der både er en Direkte form 1 og en Direkte form 2 løsning. Af disse giver den sidste problemer af numerisk art, hvis x(n) har en DC-komponent, og sædvanlig støjberegning kan ikke foretages i DF1 tilfældet. Når N = 2 r, hvor r er hel, vil den digitale integrator kunne realiseres som en seriekombination af r simple kamfiltre, se eksemplet på figur 9.19, hvor N = 8. To forhold ved denne realisationsform medvirker til at give mindre støj på filtrets udgang. For det første bliver antallet af multiplikationer 2r, og for det andet vil støjen fra en del af disse skulle gennemløbe forskellige delfiltre på vejen til filtrets udgang og dermed blive reduceret effektmæssigt. 184 Kapitel 9. Beregninger på digitale signaler

19 Figur 9.19: Realisation af digital integrator N = 2 3 med 3 kamfiltre. Figur 9.20: Impulssvar for den digitale averager. For N = 8 realiseret som vist på figur 9.19 bliver støjeffekten på udgangen P y = 3.5P 0. Det kan vises, at r 1 P y = 4P 0 2 q (9.53) q=1 i det almindelige tilfælde. Bemærk, at P y 4P 0, når r. Nært beslægtet med den digitale integrator er den digitale averager. Den fremkommer, dersom man indskyder K 1 nuller mellem to på hinanden følgende værdier af impulssvaret for den digitale integrator (se figur 9.20). Averagerens impulssvar bliver da h(n) = Den tilhørende overføringsfunktion som ses afbildet på figur { 1 N H(f) = 1 N for n = pk, p = 0, 1,... N 1 0 ellers (9.54) sin(nkπf T ) sin(kπf T ) e j(n 1)Kπf T (9.55) Som det fremgår af udtrykket for overføringsfunktionen, er den periodisk med perioden 1 K T. Dens fasedel varierer lineært og har værdien 0 for alle frekvenser, som er et helt multiplum af (K T ) 1. Dette filter er følgelig meget velegnet til filtrering af et periodisk signal med periodetiden K T. Filtrets indsvingningstid er NK T Realisation af digitale filtre 185

20 1.2 1 Amplitudkarakteristikken for K=8, N=8 f s /K 2f s /K 3f s /K 0.8 H(f) 0.6 arg H(f) f/fs fasekarakteristikken for K=8, N= f/fs Figur 9.21: Amplitude- og fasekarakteristik for den digitale averager. Første ordens digitalt filter Det er en almindelig erfaring, at IIR-filtre kræver forholdsvis få beregninger for at realisere en given overføringsfunktion. At benytte sådanne filtre - specielt de hvor M og N er større end 2 - giver dog også visse problemer. De er således oftere følsomme over for unøjagtigheder i filterkoefficienterne, og de udviser den såkaldte dødzone opførsel (se nedenfor). Signalbearbejdning, som udføres i et første ordens IIR-filter, er givet ved y(n) = a 0 x(n) + b 1 y(n 1) (9.56) hvor a 0 og b 1 er konstanter. Det kræves at b 1 < 1, såfremt filtret skal være stabilt, og filtrets impulssvar er givet ved { a0 b h(n) = n 1 for n 0 (9.57) 0 for n < 0 Overføringsfunktion kan skrives på formen H(f) = a 0 1 b 1 e j2πf T (9.58) Filtrets forstærkning ved f = 0 er da a 0 /(1 b 1 ). Af bekvemmelighed antages det i det følgende, at H(0) = 1, hvilket har til følge, at a 0 = 1 b 1. Filtrets konstant b 1 kan findes af følgende udtryk b 1 = 2 cos(π f ( 0 ) 2 cos(π f ) 2 o ) 1 (9.59) f g f g hvor f 0 er den ønskede 3 db grænsefrekvens. f g er den halve samplingfrekvens d.v.s. f g = 1 2 T. Er f 0 meget lav i forhold til f g, vil det viste udtryk for b 1 kunne give unøjagtige resultater. I sådanne tilfælde 186 Kapitel 9. Beregninger på digitale signaler 1

T ALKUNNEN. Tilnærmede tal og computertal

T ALKUNNEN. Tilnærmede tal og computertal T ALKUNNEN 6 Allan C Allan C.. Malmberg Tilnærmede tal og computertal INFA Matematik - 2000 1 INFA - IT i skolens matematik Projektledelse: Allan C. Malmberg Inge B. Larsen INFA-Klubben: Leif Glud Holm

Læs mere

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2 Matematik Grundforløbet (2) y 2 Q 1 a y 1 P b x 1 x 2 (1) Mike Auerbach Matematik: Grundforløbet 1. udgave, 2014 Disse noter er skrevet til matematikundervisning i grundforløbet på stx og kan frit anvendes

Læs mere

Matematiske emner SPIL. Sandsynligheder og Strategier

Matematiske emner SPIL. Sandsynligheder og Strategier Matematiske emner SPIL Sandsynligheder og Strategier Ole Witt-Hansen Køge Gymnasium 2006 INDHOLD Kap. Sandsynligheder ved spil.... Lotto... øvelser...2 2. Poker...3 3. Ruinsandsynligheder ved Roulette

Læs mere

Byg med digitale kredse

Byg med digitale kredse clausen bøger Byg med digitale kredse NIELS DREIJER Niels Dreijer Byg med digitale kredse clausen bøger ASCHEHOUG KØBENHAVN 1978 ISBN 87-11-03624-9 Niels Dreijer: Byg med digitale kredse. Copyright 1978

Læs mere

MODUL 8. Differensligninger. Forfattere: Michael ELMEGÅRD & Øistein WIND-WILLASSEN. Modulet er baseret på noter af Peter BEELEN.

MODUL 8. Differensligninger. Forfattere: Michael ELMEGÅRD & Øistein WIND-WILLASSEN. Modulet er baseret på noter af Peter BEELEN. MODUL 8 Differensligninger Forfattere: Michael ELMEGÅRD & Øistein WIND-WILLASSEN Modulet er baseret på noter af Peter BEELEN. 26. august 2014 2 Indhold 1 Introduktion 5 1.1 Rekursioner og differensligninger.........................

Læs mere

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49 Noter i statistik Thomas Bendsen 2008 VIA University College Bioanalytikeruddannelsen Indholsfortegnelse 1 - Introduktion 1.1 - Introduktion 1.2 - Brug af disse sider 1.3 - Analysenavne 1.4 - DANAK 1.5

Læs mere

RSA-kryptosystemet. RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard

RSA-kryptosystemet. RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard RSA-kryptosystemet RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 007. Billeder: Forside: istock.com/demo10 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 1. Indledning

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 0B1. Potenser og potensregler Hvis a R og n er et helt, positivt tal, så er potensen a som bekendt defineret ved: n (1) n

Læs mere

Løsningsforslag til Tal, algebra og funktioner 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Tal, algebra og funktioner 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Tal, algebra og funktioner 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien

Læs mere

Grundlæggende regneteknik

Grundlæggende regneteknik Grundlæggende regneteknik Anne Ryelund, Mads Friis og Anders Friis 13. november 2014 Indhold Forord Indledning iii iv 1 Regning med brøker 1 1.1 Faktorisering i primtal.............................. 3

Læs mere

Indhold. 1 Indledning 2 1.1 Baggrund... 2

Indhold. 1 Indledning 2 1.1 Baggrund... 2 Indhold 1 Indledning 2 1.1 Baggrund.................................. 2 2 Elliptisk kurve 3 2.1 Gruppeoperationen på E.......................... 4 2.1.1 sjove punkter på E........................ 8 2.2

Læs mere

Branch-and-bound. David Pisinger. Videregående algoritmik, DIKU (2007-08) 1 Introduktion 5 1.1 Gennemgående eksempler... 7. 2 Brute-force metoder 10

Branch-and-bound. David Pisinger. Videregående algoritmik, DIKU (2007-08) 1 Introduktion 5 1.1 Gennemgående eksempler... 7. 2 Brute-force metoder 10 Branch-and-bound David Pisinger Videregående algoritmik, DIKU (2007-08) Indhold 1 Introduktion 5 1.1 Gennemgående eksempler..................... 7 2 Brute-force metoder 10 3 Divide and Conquer 11 4 Grænseværdier

Læs mere

Regneprogrammer. en analyse af faglige og pædagogiske muligheder

Regneprogrammer. en analyse af faglige og pædagogiske muligheder Regneprogrammer en analyse af faglige og pædagogiske muligheder Af Inge B. Larsen 1. Indledning... 2 2. Værktøjer i matematikundervisningen... 2 3. Fra tal til algebra... 7 4. Regneprogrammer: Regnearksprogrammer

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn 2005 IDA Spildevandskomiteen Ingeniørforeningen i Danmark - IDA Spildevandskomiteen Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

IDRÆTSSTATISTIK BIND 2

IDRÆTSSTATISTIK BIND 2 IDRÆTSSTATISTIK BIND 2 ii Det Naturvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Reprocenter Preben Blæsild og Jørgen Granfeldt 2001 ISBN 87-87436-07-8 Bd.2 iii Forord Denne bog er skrevet til brug i et statistikkursus

Læs mere

Datalogi 0 GA 2002 Rapportopgaven K: grafisk sprog

Datalogi 0 GA 2002 Rapportopgaven K: grafisk sprog Datalogi 0 GA 2002 Rapportopgaven K: grafisk sprog Espen Højsgaard Rune Højsgaard 1 Resumé BEMÆRK: Denne version af dokumentet er mangelfuld; kildekode samt flere figurer manger. Er du interesseret, kan

Læs mere

1. Værktøjerne - Indledning

1. Værktøjerne - Indledning 1 1. Værktøjerne - Indledning Alle ved i dag hvad usikkerhed er: En kvalitetsangivelse for en talværdi! Usikkerheder kan ikke regnes ud, de kan kun estimeres! Usikkerheden betegnes med U. Alle har hørt

Læs mere

Sortering i CPH STL. Jakob Sloth, Morten Lemvigh & Mads Kristensen. CPH STL rapport 2003-2 maj 2003; revidered november 2003

Sortering i CPH STL. Jakob Sloth, Morten Lemvigh & Mads Kristensen. CPH STL rapport 2003-2 maj 2003; revidered november 2003 Sortering i CPH STL Jakob Sloth, Morten Lemvigh & Mads Kristensen CPH STL rapport 2003-2 maj 2003; revidered november 2003 1 INDHOLD S. 2 Indhold Indhold 2 1 Indledning 5 1.1 Problemstilling..........................

Læs mere

12. Bevisets stilling

12. Bevisets stilling 12. Bevisets stilling Opgave 4 Hvorfor dur (x,y) = (1,-3) ikke? Det er et spørgsmål, der kan give anledning til forskellige overvejelser. Her beskrives en af dem. Vi har den mindste sum: 13 + 27 = 40,

Læs mere

Relationel forståelse i matematisk problemløsning, hvori ligninger indgår Projekttype: Professionsprojekt - formidling

Relationel forståelse i matematisk problemløsning, hvori ligninger indgår Projekttype: Professionsprojekt - formidling Relationel forståelse i matematisk problemløsning, hvori ligninger indgår Projekttype: Professionsprojekt - formidling IMFUFA, RUC Studerende: Lotte Juul Larsen John Sorth-Olsen Censor: Bent Hirsberg Eksaminator:

Læs mere

Borgernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2012

Borgernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2012 Borgernes efterlevelse af skattereglerne Indkomståret 2012 Rapporten er udarbejdet af: Indsats Indsatsplanlægning og -analyse Indsatsanalyse Østbanegade 123 2100 København Ø +45 72 22 18 18 www.skat.dk

Læs mere

Risikoholdning og valg af porteføljeandele

Risikoholdning og valg af porteføljeandele Handelshøjskolen i København Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Projektvejleder: Lars Thorlund-Petersen Kandidatafhandling på Erhvervsøkonomi-Matematik-Studiet 2004 Risikoholdning og valg af porteføljeandele

Læs mere

Introduktion til psykometriske begreber vejledning vedrørende krav til konstruktion af erhvervstest

Introduktion til psykometriske begreber vejledning vedrørende krav til konstruktion af erhvervstest Introduktion til psykometriske begreber vejledning vedrørende krav til konstruktion af erhvervstest Forord Dette er en vejledning i de psykometriske begreber og principper, der er vigtige i forbindelse

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Undersøgelse af en genetisk algoritme

Undersøgelse af en genetisk algoritme Undersøgelse af en genetisk algoritme Study of a genetic algorithm Gruppe 2, hus 13.2 Gruppemedlemmer: Sanne Bjerg Tanja Josefsen Pernille Hviid Petersen Claus Daldorph Nielsen Rasmus Rasmussen Vejleder:

Læs mere

Talteori. Teori og problemløsning. Indhold. Talteori - Teori og problemløsning, august 2013, Kirsten Rosenkilde.

Talteori. Teori og problemløsning. Indhold. Talteori - Teori og problemløsning, august 2013, Kirsten Rosenkilde. Indhold 1 Delelighed, primtal og primfaktoropløsning Omskrivning vha. kvadratsætninger 4 3 Antal divisorer 6 4 Største fælles divisor og Euklids algoritme 7 5 Restklasser 9 6 Restklasseregning og kvadratiske

Læs mere

Komplekse tal. Preben Alsholm Juli 2006

Komplekse tal. Preben Alsholm Juli 2006 Komplekse tal Preben Alsholm Juli 006 Talmængder og regneregler for tal. Talmængder Indenfor matematikken optræder der forskellige klasser af tal: Naturlige tal. N er mængden af naturlige tal, ; ; 3; 4;

Læs mere

En Introduktion til Sandsynlighedsregning

En Introduktion til Sandsynlighedsregning En Introduktion til Sandsynlighedsregning 4. Udgave Michael Sørensen 26. juni 2003 0 Forord Til 2. udgave Disse forelæsningsnoter trækker i betydelig grad på noter udarbejdet af en række kolleger. Det

Læs mere