Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links"

Transkript

1 Sde 1 IT-ovvågnng anste - emal ntnet D omsggrbde brug IT nd for alle branch gv dsse år arbejdsgve helt nye mulghed for ovvåge des medarbejde. Man frygte, ledels rundt omkrng kast sg ov dsse nye kontrolmulghed, som f.eks. ovvågnng e-mal ntnet, stedet for sørge for god dal med medarbejdne. For undgå msbrug det for det første vgtgt, medarbejd forstår ovvågnng, kd tl de regl love, som gæld på området. For det andet det vgtgt, d ude på arbejdspladsne laves regl for tal om, hvlket omfang med hvlke formål, d må ovvåges. Dsse sd lavet arbejdsgruppe AC-reg med det formål skabe større klarhed ov de gældde regl samt sætte deb gang på de kelte arbejdsplads. Arbejdsgrupp har bestået : Bblotekarforbundet (Karn Mads) Dansk Farmaceutforng (Hrette Ksgaard) DJØF (Nels Mosegaard) Dansk Magstforng (Fredk Ravn) Erhvvssprlgt Forbund (Anne Møll) Ingørforng Danmark (Lotte Jeps) God læse- dskussonslyst! Indhold Hvad ovvågnng Hvad sg lovgvnng? E-mal ntnet på arbejdsplads Ansættelsesretlge konsekvs Offtlggørelse psonaleoplysnng på ntnettet Udarbejdelse IT-poltk Eksempl på retsprakss Lttur lnks Hvad ovvågnng? Ovvågnng et gammelt tema, d bl.a. handl om tlld vs. kontrol, om arbejdspladskultur arbejdsmljø, om ledelse høj grad: Om psonlg ntegrtet græns - om prvlvets fred. Gnem td har ovvågnng taget forskellge form. F.eks. drekte pson tl pson ovvågnng, ell tdskontrol ved hjælp stempelure. Ovvågnng va teknol langt fra altd tl ulempe for ans - slet kke. En tdsstempelmaskne me objektv mndskede - da d kom frem - rsko for d lemfældge nle gange chøse psonlge ovvågnng. Det var dgang. I dag de teknolske mulghed mange, rækkevdd anvdels ofte ugnemskuelg. D vdeoovvågnng, telefonlytnng, psonlge adgangskort d anvdes hv gang man går nd et nyt område ell rum delg området for dne pjece: Regstrng e-mal ntnetbevægels. På arbejdsplads har e-mal ntnet et vst omfang løst andre form for kommunkon vdsndsamlng. D formelle skrftlge e-malkommunkon and måde sde et brev på. D type e-mals regstres journalses på samme måde som et brev.

2 Sde 2 D uformelle e-malkommunkon kdetegnet ved, d stt mundtlg kommunkon, f.eks. telefonsamtal, korrdorsnak, gangmød lgnde - d slags d sædvanlgvs kke regstres journalses. Intnettet prmært et vdssøgnngssystem, d åbn helt nye mulghed, som stt andre form for vdssøgnng. Tdlge kunne bevægelsne blot kke regstres. Ved e-mal Intnetbrug, keltpsons adfærd regstres detalj. M hvad formålet med ovvågnng kontroll? Er d rmelg? Tj d st formål, ell ovvåges d me d nødvdgt? Og blv d ovvåget, blot ford det teknsk mulgt? Teknkk bag Det høj grad teknkk, d sætt dagsord for ovvågnng. Dette skyldes det ntegret del teknkk f.eks. e-mals blv kopet sdt vde fra sv. Selve e-mal vl altså være tlgængelg på svne rundt omkrng. Dmed har de pson, d har adgang tl sve lfl m.v. mulghed for regstre, hvem e-mals sdes fra tl, læse dem det hele taget kontrolle brug ntnettet. Man dfor kke forbyde føre regstre, m må forholde sg tl, hvem d har adgang tl dem hvlke stuon hvordan oplysnngne anvdes. Prvlvets fred Et vgtgt udgangspunkt, man har ret tl et prvlv på arbejdsplads, uanset arbejdstd arbejdsplads betalt arbejdsgv. Dette skyldes, "prvlvets fred" fundamtal rettghed - mnesket. Dette nurlgvs kke det samme som, man udfold ell hlægg st prve lv tl arbejdsplads. Sagt på and måde har d kelte psonlge græns prvsfære, d kke må ovskrdes som arbejdsgv hell kke har ret tl ovskrde. De eksempl d lgg lge for vdeoovvågnng kontor tolett. At ovvåge d uformelle e-malkommunkon samt alle ntnetbevægels vlle svare tl udstyre alle medarbejdne med mkrofon optage alle samtal, ell medarbejdne skulle bruge td på beskrve des vdsøgnng. Det hv formtlg se det formålsløse absurde. Ale tdsforbruget spørgsmålet om, hvor alle dsse oplysnng skulle gemmes, nok tl stoppe hv tanke om dette. M det faktsk det d sk, når man systemsk regstr e-mals Intnetbevægels. Hvad sg lovgvnng? Når man skal se på, hvad d regul området hvad arbejdsgv må regstre, d fle regl spl. De arbejdsretlge regl vedrørde ndførelse kontrolforanstaltnng Arbejdsgv har krt d almndelge ledelsesret som udgangspunkt adgang tl fastlægge drektv for arbejdets udførelse, fastsætte regl på arbejdsplads ndføre kontrolforanstaltnng. Dette gæld så forhold tl brug e-mal ntnet. Ønsk arbejdsgv ndføre kontrolforanstaltnng skal forskellge betngels mdltd være opfyldt. Allede ved start 1900-tallet, blev arbejdsretlg grundsætnng om arbejdsgvs adgang tl ndføre kontrolforanstaltnng på arbejdsplads fastslået. Det følg kdels, såfremt arbejdsgv ønsk ndføre kontrolforanstaltnng, skal dsse være drftsmæssgt begrundet, må kke krænke arbejdstagne, må kke forvolde tab ell nævneværdg ulempe skal tje et fornuftgt formål.

3 Sde 3 Inddragelse samarbejdsudvalg Arbejdsgv skal drøfte retnngslnne for IT-poltkk på arbejdsplads med de anstes repræstant samarbejdsudvalget. Arbejdsretts kdelse K 106/1913 Fastslår kontrolforanstaltnng kke må vrke krænkde på medarbejdne, ell forvolde dem tab ell nævneværdg ulempe foranstaltnngne skal have et fornuftgt drftsmæssgt formål. Dlsynets udtalelse 19. septemb 2000 Dlsynet har udtalelse tlkdegvet (udtalelse 19. septemb 2000), hsynet tl systemets drft, skkhed, getablng dokumton samt hsynet tl kontrol, medarbejds brug Intnet følg de stukne ramm forfølgelse, for arbejdsgv, bettget ntesse. Gør dsse hsyn sg gældde må arbejdsgv, ud samtykke fra medarbejd, føre l ov besøgte hjemmesd gnemgå dsse. Se hele udtalels på Psonoplysnngslov (Psondalov) Psondalov regul, hvlket omfang psonoplysnng må ndsamles, regstres, bruges vdegves. En psonoplysnng hv oplysnng, d føres tlbage tl keltpson, som for eksempel navn, fødselsdag bopæl. Dlsynet antag sn årsbetnng 2000, både gel skkhedskopng regstrng, samt konkret kontrol kelte anstes brug e-mal ntnet vedrør psonoplysnng psondalovs forstand. Oplysnng om, hvlke e-malmeddelels pson har modtaget ell sdt, tdspunktet for modtagelse ell sdelse, hvlke hjemmesd pson har besøgt tdspunktet hfor, vl således være psonoplysnng, uanset om formålet har været arbejdsmæssgt ell prv. Lov bygg på række grundlæggde prncpp, hund oplysnng kun må ndsamles tl et konkret angvet saglgt formål, samt kontrolforanstaltnng kke må være krænkde ell dskrmnde. Psondalov baset på d forudsætnng, d børte (regstrede) gve samtykke. Samtykket skal være frvllgt, specfkt, nformet udtrykkelgt. Samtykket være gvet på forhånd (f.eks. ansættelseskontrakt), det vl sge før d aktuelle regstrng sk. Dette d kke sædvanlg prakss på arbejdsmarkedet. Samtykket være mundtlgt, dgtalt ell skrftlgt. Lov sondr mellem følgde oplysnng: 1. ordnære oplysnng ( 6) som dækk almndelge psonoplysnng, 2. særlgt følsomme oplysnng ( 7) d omhandl oplysnng om racemæssg ell etnsk oprndelse, poltsk, flosofsk ell relgøs ovbevsnng, fagforngsmæssgt tlhørsforhold samt 3. helbredsmæssge seksuelle forhold andre oplysnng om rt prve forhold ( 8) d omhandl strbare forhold, væstlge socale problem andre rt prve forhold. Hvs d kke gvet samtykke, opstll lov forskellge betngels som skal være opfyldt, for lovlg regstrng ske. For regstrng følsomme oplysnng gæld d skærpede krav. Psondalov sondr som udgangspunkt kke mellem arbejdsrelede - prve meddelels, m omhandl ale, hvorvdt oplysnngne følsom karakt.

4 Sde 4 Arbejdsgvs læsnng prve e-mals regulet strfelovs regl om brevhemmelghed 263. Relevant for kontrol medarbejdnes gelle brug e-mal Intnet, behandlng kke-følsomme psonoplysnng foretages ud samtykke, hvs behandlng nødvdg for, vrksomhed forfølge bettget ntesse, hsynet tl medarbejd kke ovstg dne ntesse. Ldt forklet udtrykt: Hvs det vl være tl større ulempe for vrksomhed, behandlng kke foretages, d det vl være for medarbejd, behandlng foretages, så det ske ud samtykke fra de regstrede. Er d tale om konkret gnemgang anss e-mals, hvs medarbejd for eksempel syg arbejdsgv konkret har brug for arbejdsrelet e-mal, antages det, det ovsstemmelse med Psondalov, arbejdsgv foretag sådan gnemgang. Er d tale om, arbejdsgv gnemgår anss e-mals forbndelse med konkret mstanke om msbrug, har Dlsynet sagt god for sådan gnemgang, Hvs arbejdsgv blv opmærksom på, d tale om prv e-mal ud relon tl vrksomheds drft, må arbejdsgv d kke læse d pågældde e-mal. En gel stkprøvebaset kontrolordnng vl normalt kke opfylde Psondalovs krav, medmndre d tale om arbejdsgv godtgøre god grund. Dlsynet antag sn Årsbetnng fra 2000, ovvågnng anstes brug Intnet ovvågnng almndelge oplysnng dfor kke-følsomme oplysnng. Dne antagelse omdskutet, da ovvågnng anstes brug bestemte hjemmesd sløre følsomme da. I fle sag Dlsynet kommet tl d konkluson, arbejdsgvs regstrng gnemgang medarbejdes hjemmesdebesøg skkhedskopng gnemgang medarbejdnes e-mals und vsse betngels kke vl være strd med psondalov. Dlsynets betngels omft dels, d ovnævnte bettgede ntesse, hvor hsynet tl de anste kke må ovstge dne. Som eksempl på bettget ntesse nævn Dlsynet for så vdt angår hjemmesdebesøg, bettgede ntess eksempelvs være teknske skkhedsmæssge hsyn hsynet tl kontroll medarbejdnes brug Intnettet. Tlsvarde gør sg gældde forhold tl medarbejdnes e-mals, hvor Dlsynet nævn hsynet tl drft, skkhed, getablng, dokumton samt hsynet tl kontroll medarbejdnes brug e-mals. For både brug ntnettet e-mals, d dvde d ydlge betngelse, medarbejdne på forhånd på klar utvetydg måde nformet om hholdsvs regstrng, skkhedskopng mulghed for dne konkret vl blve kunne blve gnemgået. Dlsynet præcs ydme, som ovfor nævnt, arbejdsgv ved gnemgang medarbejdnes e-mals kke må læse evtuel prv e-malskorrespondance. Psondalov gv dmed kke hjemmel for bryde brevhemmelghed, se nedfor. Udtalelse fra Dlsynet d 19. septemb 2000 (Tryg-Baltca) Dlsynet har udtalelse 19. septemb 2000 om ovvågnng medarbejds e-mal ntnetbrug tlkdegvet, hsynet tl systemets drft, skkhed, getablng dokumton samt hsynet tl kontrol, medarbejdes brug e-mal Intnet følg de stukne ramm, bettgede ntess. Se hele udtalels på Afgørelse fra Dlsynet d 30. oktob 2001

5 Sde 5 Dlsynet har dvde gørelse 30. oktob 2001 udtalt, oplysnng om hvlke hjemmesd pson har besøgt på ntnettet betragtes som almndelge kke-følsomme oplysnng, det samme gæld relon tl oplysnng et e-malsystem. Det blev dvde udtalt, arbejdsgv kke må læse prv e-mal, arbejdsgv, hvs dne blv opmærksom på, d tale om prv e-mal ud relon tl vrksomheds drft, kke må læse d pågældde e-mal. Se hele udtalels på Strfelovs regl om brevhemmelghed Strfelovs 263 beskytt et vst omfang medarbejd mod ovvågnng fra arbejdsgvs sde. Det således strbart ud samtykke fra d pågældde : åbne and psons prve brev ell and lukket meddelelse på and måde gøre sg bekdt med ndholdet et sådan brev ell and lukket meddelelse skfe sg adgang tl ands oplysnng ell prramm, d bestemt tl brug et anlæg tl elektronsk dabehandlng En ovtrædelse gve bøde, hæfte ell fængsel op tl 6 måned. Kun det prve Bestemmels omft kun prve e-malmeddelels. E-malmeddelels, d sdes tl vrksomhed ell tl medarbejd sn egskab repræstant for vrksomhed, kke omftet. Bestemmels ulovlggør læsnng medarbejdes prve e-mal foruds, d dtfces som prv. Med læsnng må formtlg sdestlles anvdelse fltre, d scanne læse ndholdet e-malmeddelelse. Hvs et softwareflt omvdt kun fltr bestemte fltyp ud scanne læse selve nformonsndholdet, bestemmels dmod næppe ovtrådt. Forbudet mod læsnng medarbejdnes prve e-mal være vanskelgt eftleve, da vrksomhed ofte først ved læsnng vl få kdskab tl, d tale om prv e-malmeddelelse. Da ovtrædelse 263 kræv forsæt, det vl sge, d d åbn lukket meddelelse skal være vdde om ndholdets prve karakt, vl læsnng prv e-malmeddelelse dfor kun være strbar, hvs vrksomhed har vd om, e-malmeddelels har et prv ndhold, på det tdspunkt, hvor e-malmeddelels læses. Opdages det und læsnng, ndholdet prv, må vedkommde stoppe læsnng. Anstes brug hjemmesd (transportda) læsnng h, antages kke være omftet strfelov, da dette kke betragtes som "lukket meddelelse". Indholdet Intnetsde, d lagres ell "tages ned" på s comput, sdestlles med lukket meddelelse. Kdelse 17. oktob 2002 Købhavn byrets kdelse 17. oktob I forlængelse skedgels gravd medarbejd, ønskede arbejdsgv åbne gøre sg bekdt med ndholdet række nærme angvne prve e-mals, som medarbejd havde sdt und sn ansættelse.

6 Sde 6 Medarbejdne vrksomhed, hund d pågældde skedgede medarbejd, var va psonalehåndb nformet om, vrksomheds IT-udstyr kun måtte anvdes arbejdsmæssg hsede. Byrett fandt, de prve e-mals var dfor kke måtte råde ov dsse. Skærmdrektvet I foråret 2002 blev d ndgået europæsk tale om telearbejde. D tale om tale mellem europæske sammslutnng arbejdsgvorganson faglge organson. I tal står d arbejdsgv skal respekte telearbejds prvlv hv form for ovvågnng skal være proportonal med formålet samt, d skal ovholde skærmdrektvets bestemmels. Skærmdrektvet, d mplemtet dansk lovgvnng, bestemm, d kke, ud d anstes vd, må anvdes kvaltv ell kvanttv kontrol arbejde, d foregår ved skærmtmnal. E-mal ntnet på arbejdsplads I Danmark har v tradton for, hvs arbejdstd tllad det, medarbejdne mndre omfang ordne prve ærnd arbejdstd, hund telefone. D vl ofte være forvtnng fra de anste om, man på tlsvarde måde gne må bruge ntnettet sde e-mals prv øjemed, uanset om det står skrevet særsklt poltk ell ej. M faktsk d ng lovregl, som hndr arbejdsgv fastlægge poltk, d forbyd d prve brug e-mals ntnettet arbejdstd. Det arbejdsgvs hardware, system software, som anvdes - dfor, det så arbejdsgvs beslutnng, hvad dette anvdes tl. tages hsyn tl dette På d and sde har v Danmark kke tradton for, forbud sdste de lønn sg, mange arbejdsgvs betænkelghed løses gnem fornuftg ntnet- e-malpoltk. Arbejdsgvs betænkelghed forbndelse med medarbejdnes brug Intnettet e-mal tl prve formål vl typsk handle om arbejdstd, stødde ndhold ell IT-skkhed. Arbejdstd EU-tal om telearbejde hvordan d Arbejdsgvs betænkelghed, - Intnet- e-malpoltk Det anste brug arbejdstd tl skrve prve e-mals ell surfe på ntnettet, dmed arbejdsgv betal hfor gør, nle arbejdsgve forbyd prv brug e-mals ntnet. Hvs det forvej ord, man bytte telefon prv et vst omfang, vl det være nurlgt man så anvde e-mal prv. Et forbud mod sde prve e-mals anvde ntnettet vl sandsynlgvs blot medføre, medarbejd stedet brug telefon - så man lge vdt. Stødde ndhold, spr tone omftet strfelov 263, arbejdsgv Når man sd e-mal fra sn arbejdsplads, vl vrksomheds navn typsk fremgå domænavnet/sdadress, dmed vl d blve s spor vrksomhed, når tredjemand modtag e-mal - uanset d prv. Det samme gør sg gældde ved besøg på hjemmesd, hvor man så eftlad spor (cookes). Hvs d f.eks. sdes e-mal med "stødde ndhold", vl udefra kommde måske tænke, ndholdet et udtryk for vrksomheds holdnng værdgrundlag. Dette nle arbejdsgve nvøse for.

7 7 Sde psonaleoplysnng snttet Se om Offtlggørelse retsprakss. fle sag fundet, ntnettet på Dlsynet har d som anste e-mal ntnetpoltk, sg rette eft. forplgtet tl prv kun karakt Dmod oplysnng må d Arbejdsrelede anste. fra med offtlggøres samtykke arbejdsrelede offtlggøre om oplysnng må vrksomhed hjemmesde Intnettet. på sn anste de på formulet ntnet d Hvs kke vl hænge det arbejdsplads, e-malpoltk på ved vurdng vl undsøge skulle, saglg passde. var arbejdsgvs om reakton væstlg for betydnng har vs, det d udarbejdet opsgelses bettgelse, vrksomhed hvorvdt med vurdng, konkret rette d bortvse Retsprakss anste. ell opsge gv betragtes frst, fra for nd Samtykket gves samtykke. som det et skrve d tl nøjes f.eks. med kke sagt har vedkommde anste, hvs lev tl op øvrgt samtykket krave offtlggørelse oplysnng mod Indsgels psondalov. skal arbejdsgv kunne ell mundtlgt skrftlgt, bevse, samtykke gvet d karakt for Oplysnng arbejdet. prv eksempel anste, d prv et bllede anstes arbejdsområd, navn, d oplysnng f.eks. adresse e-mal på drekte ansættelsesår, ell arbejdstelefonnumm adresse, At anste. samtykket d samtykke udtrykkelgt fra skal arbejdsgv kke være ndebær, udtrykkelgt prv Sådanne telefonnumm. ell e-mal prv adresse hjemmesd på eft lægges må oplysnng kun de anste forbyde tone, hjemmesd besøge "stødde med sde ell e-mals e-malpoltk ved ntnet form, tl spr stlle krav vsse fl lagret for, blv d kunne være så D systemet. vl e-mal ntnettet brug Hvs IT-skkhed ndhold". medarbejdne d rsko tl formål, prve budskab poltske ell medarbejde, andre mdltd hvs mødegås, om vttghed Problemet mnortetsgrupp. eks e-mals være f. ndhold Stødde kunne ndhold, seksuelt omtale nedsættde med ell racstsk umddelbart kke forbundet blv således vrksomhed arbejdsgv forholdet regule med Altnvt meddelels. prv gøre medarbejdne f.eks. arbejdsgv tllad tlbyd e-malfacltet, grs d brug hjemmesd, om tale lge konsekvs D være ell advarsel fra påtale ntnetvrksomheds ovtrædelse tlfælde d stuon. konkrete e-malpoltk, hæng tl om bevdst tale d hvorvdt de man forhold, ovtrædelse nle grove tlfælde, opsgelse, drft vrksomheds Grovhed, bortvsnng. for betydnng vrksomhed, - nd komme sg skre søge man mdltd forbud vrksomhed Et rsko vrus. for sådanne nødvdgvs fl hndr kke d bestemte Ansættelsesretlge fltyp. bortfltre automsk systemet lad anvdes Hvlke konsekvs d sankton, forbyd, man hvor gnem IT-skkhedspoltk, vdesdes, åbnes typ vsse fl

8 Sde 8 D anste har mulghed for gøre ndsgelse mod, arbejdsplads offtlggør oplysnng om dem på hjemmesd. Hvs særlge tungtvejde forhold hos ans gør, offtlggørelse arbejdsrelede oplysnng, være særlgt belastde for vedkommde, skal arbejdsgv slette oplysnng. Et eksempel være, medarbejd p.g.a. trusl har beskyttet adresse, dfor kke ønsk det skal være offtlgt kdt, hvor han/hun arbejd. D anste skal gvet fald fortælle arbejdsgv, hvorfor oplysnngne kke ønskes offtlggjort. Hvs arbejdsgv eft konkret vurdng kke eftkomm ndsgels, d anste klage tl Dlsynet. Udarbejdelse IT-poltk IT-poltkk på d kelte arbejdsplads lokale tal om IT-ovvågnng må nødvdgvs have tæt sammhæng med vrksomheds art, det udstyr, d anvdes de problem, d opstå ved evt. msbrug. D vl således være forskel på de retnngsln d nødvdge på hholdsvs uddannelsesnsttuton, fagforng produktonsvrksomhed. Med et sæt spllegl man undgå unødge ntne trakass. Arbejdsgv godt sdgt pålægge medarbejdne poltk, m det vl altd være god de få dal om emnet. Det und alle omstændghed vgtgt, poltkk så klar utvetydg som mulg, samt d beskrv retnngslnj for brug vrksomhed. V anbefal, Begrundelse for IT-ovvågnng En tale om IT-ovvågnng bør ndeholde detaljet redegørelse for, hvad d baggrund for begrundels for IT-ovvågnng. Det skal skres, ovvågnng begrænses tl det nødvdge. Saglge acceptable grunde tl IT-ovvågnng være skkhed, hsyn tl teknk drft samt kontrol medarbejdes andre bruges brug IT-systemet, f.eks. forhold tl lcs, m kke kontrol medarbejdes arbejdsndss, arbejdsmetod ell arbejdstd. Aftal bør ndeholde prramklærng om, vrksomhed ankd, d kelte medarbejd har bettget ntesse, ovvågnng begrænses tl det mest nødvdge, ovvågnng kke må krænke d kelte medarbejds prvlv ell psonlge ntegrtet. Eksempel på vrksomheds begrundelse for IT-ovvågnng: "Intnet e-post nødvdge nyttge redskab for os alle, det vrksomheds opftelse, v skal få mest mulgt ud de mulghed, som f.eks. ntnettet gv. M ntnet, e-post m.v. åbn al udefra nd tl vrksomheds nvect: det basale admnstrve edb-system med oplysnng om kund, pson økonom. Det repræst pottel skkhedsrsko, som v va opbygnng passde barr prøv håndte. Fysske prrammæssge skkhedssystem mdltd kke stå ale. En fornuftg adfærd forbndelse med brug Intnet e-post vore computsystem det vgtgste værn mod hacke, vrus m.m. E-post andre elektronske kommunkonsform besnærde smple. Det gv os to typ pottelle problem. For det første sådan kommunkon bedst sammlgnes med sde åbne postkort - utallge mulghedne for, uvedkommde læse med. For det andet gæld, uanset hvor uformelt det hele d vrk: det bnd allgevel sd et ell andet omfang, når det sdt, sd altd dtfces elektronsk. Også h hsgtsmæssg adfærd nøgl tl få udbytte systemne ud få ulempne." Beskrvelse IT-poltk som mnmum ndehold følgde elemt: d IT-ovvågnng, d fnd sted vrksomhed

9 Sde 9 D bør tal være detaljet præcs beskrvelse, hvad d ovvåges, hvem oplysnngne tlgængelge for, hvordan dsse pson pålagt forholde sg tl oplysnngne (tavshedsplgt), hvordan oplysnngne opbevares, så skkhed optmal, hvem d øvrgt har adgang tl dem. Det vgtgt skre, det kun få, betroede pson, d har adgang tl oplysnngne, d taget hånd om skkhed. Eksempl på vrksomheds beskrvelse d IT-ovvågnng, Vrksomhed foretag kke egtlg lnng e-post korrespondance. E-postkorrespondance dmod lagret på sve, d foretages daglgt skkhedskopng de regstrede da. Skkhedskop opbevares skkhedsarkv med adgangskontrol omkrng 6 måned. Adgangskontroll ndebær, det kun opør, d har med skkhedsarkvet gøre, d komme nd. I øvrgt det kun admnstror, d har adgang tl de skkhedslagrede nformon. Vrksomhed kke læse prv e-post. Hvs de udvalgte medarbejde ved gnemgang skkhedskopne e-post blv opmærksom på, d tale om prv e-post ud relon tl vrksomhed, må d pågældde e-post kke læses medarbejd." Retnngsln for medarbejdes brug e-post ntnet d fnd sted : "Af skkhedsmæssge grunde foretages regstrng hv form for aktvtet på vrksomheds netværk. Regstrng (lnng) tllad, hvs det nødvdgt, spore hv aktvtet tl hv specfk PC netværket. Detaljngsnveauet tllad f.eks. læse, hvlke web-sd, d besøges fra gv PC. Endvde sk lnng alle e-postaktvtet (sd modtag, m kke ndhold). Lnngne gemmes op tl 6 måned. Lnngne læses kke systemsk, m d lagt række fltre nd systemet, som vl gøre systemadmnstror opmærksom på, om d foregår specfkke typ aktvtet, som vurdes ndebære skkhedsmæssg rsko. Lnngne anvdes ale forbndelse med fejlsøgnng, udrednng drftsforstyrrels tl skkhedsmæssge formål. D ovvåges e-post lnngne som led d daglge drft (tdlgt varsel om drftsproblem). Lnngne kun tlgængelge for Systemadmnstror, d har pålæg om kke følge lg på fysske arbejdsston undlagt tavshedsplgt m.h.t. alle typ lnng. De fleste vrksomhed tllad - nd for rmelgheds græns - medarbejdne anvd e-post ntnet tl prve formål. Hvs medarbejdne anvde e-post tl prve formål, bør det tal præcses, prv e-post nok regstres, m kke åbnes. Retnngsln for prve besøg på hjemmesd bør forsøges formulet så konkret som mulgt både m.h.t. omfang art hjemmesd, som vrksomhed kke ønsk medarbejdne skal besøge. Det klart, man som medarbejd kke må foretage sg net, d ulovlgt/strbart, som drekte ell ndrekte tru vrksomheds ekssts ell ds skkhedssystem ell væstlgt omfang påfør vrksomhed unødvdge udgft ell et retlgt ansvar. Da man tlfældgt f.eks. gnem søgemaskn komme nd på "forbudte" hjemmesd, det være god de bruge formulng tal som "kke-tlfældge, gtagne besøg på hjemmesd", så det præcses, det d bevdste adfærd, d sanktones.

10 Sde 10 Det bør tal klart fremgå, hvlke sankton d tages brug ved ovtrædelse retnngslnne: påtale, advarsel, sked, bortvsnng, således d kelte medarbejd kd konsekvsne. Eksempel på retnngsln om medarbejdes brug e-post ntnet: "Vrksomhed ans det kke for nødvdgt gelt forbyde prv anvdelse edb-udstyr -system, d stllet tl rådghed arbejdsmæssgt. Det vrksomheds opftelse, lede medarbejde som udgangspunkt forstår begrænse sådan prv anvdelse tl et acceptabelt nveau. D foretages dfor ng gel kontrol d kelte medarbejds anvdelse systemne. Følgde forbudt ovtrædelse vl medføre advarsel, skedgelse ell evt. bortvsnng Ethvt kke-autorset forsøg på påvrke vrksomheds netværkssystem skkhedssystem. Enhv anvdelse vrksomheds netværk som udgangspunkt for hack-relede aktvtet, ekstnt som ntnt rettede Enhv bevdst, kke-autorset udlevng nformon om vrksomheds netværk tl pson ud for vrksomhed. Ikke-tlfældg hjemtagnng hv sdelse fl med krmnelt ndhold, eksemplfcet ved - med kke grænset tl - børnepornr, racstsk male, trorstsk male hackede fl (prramm, musk, flm etc.) Følgde anses kke Følgde anses kke for for acceptabelt, ovtrædelse medføre påtale hsgtsmæssg adfærd: evt. advarsel: 1. Ikke-tlfældge, gtagne besøg på web-sd med krmnelt ndhold eksemplfcet ved - med kke grænset tl - børnepornr, racstsk male, trorstsk male hackede fl (prramm, musk, flm etc.) 2. Omftde, kke-arbejdsrelet brug Intnet (websdebesøg, downloadng uploadng fl, ch e-post) va vrksomheds netværk. 3. Åbnng psonlge e-postkont va web e-postsd (f.eks. Hotmal) ov vrksomheds netværk, da dette rumme skkhedsrsko, samt gnemførelse psonlge, økonomske transakton (bestllng, køb salg) va vrksomheds netværk. 4. Anstødelg sprbrug kommunkon va e-post, newsgroups chs, da det fald tlbage på vrksomheds mage 5. Ændrng skkhedssystemne på d kelte PC, bortset fra ændrng psonlge passwords opdng f.eks. vrus-dl 1. Ukrtsk åbnng modtagne fl e-post fra ukdte ell uvtede kld. E-post typ: I love you, Look ths Important message skal gve anlednng tl ovvejelse. Eg nstallon prramm ud arbejdsmæssg relevans på PC knyttet tl vrksomheds netværk. Dette dels rumme skkhedsmæssge rsc påvrke Pc's drftsstabltet, dels være modstrd med vrksomheds poltk om, d kun må fndes prramm på masknne, hvor lcsforholde ord." Procedur for sagsbehandlng Aftal bør ndeholde klar procedure for behandlng sag, hvor d mstanke om, medarbejd ovtræd retnngslnne for brug e-post ntnet. D kelte medarbejd evt. tlldsrepræstant bør ortes nd vrksomhed gnemgår lg for specfk, fyssk arbejdsston ell for gv medarbejd. Det ovvejes, om medarbejds nærmeste led så skal ortes.

11 Sde 11 Det skal tal være fasts, hvem d foretag gnemgang, f.eks. systemadmnstror d ansvarlge drektør, hvem d har adgang tl det male, d komm ud gnemgang. Eksempl på procedur : "Hvs d mstanke om msbrug, f.eks. sdelse prve e-mals stor stl ell downloadng vttghed tl vdedstrbuton større omfang forbehold vrksomhed sg ret tl ovvåge gnemgå de kelte medarbejdes aktvtet lagrede da på edb-systemet. Ved evt. gnemgang lg forbndelse med, led får mstanke om, ans bytt ntnettet strd med retnngslnne, vl konklusonne på gnemgang tlgå psonaledelng, de børte lede, d pågældde medarbejd kke andre, hvk ntnt ell ekstnt. Gnemgang lg sk kun helt undtagelsesvst, kun hvor d pågældde medarbejd fornd advset." "Ved mstanke om et evt. msbrug, d gør det nødvdgt gnemgå lg for specfk fyssk arbejdsston ell for gv medarbejd, træffes beslutnng d for edb-funkton ansvarlge drektør. Ved gnemgang lg for specfk medarbejd, vl medarbejd blve ortet, gnemgang vl blve foretaget Systemadmnstror samm med drektør. Medarbejd har ret tl tlkalde tlldsrepræstant. Konkluson fra gnemgang vl tlgå medarbejd dnes led, m vl kke blve dstrbuet tl andre." IT-adfærdskodeks Mange tal ndehold formulng om, hvlk adfærd d kelte medarbejd bør tlstræbe forbndelse med sn anvdelse e-post ntnet, selvom det kke nødvdgvs hæng samm med IT-ovvågnng medarbejde. Sådanne retnngsln vl de fleste tlfælde være fornuftge praktske huskegl, som det godt have skrevet ned, så de kdt alle. H det specelt nødvdgt være opmærksom på, retnngslnne skal være tlpasset d kelte arbejdsplads. Eksempl på IT-adfærdskodeks om anvdelse e-post ntnet : 1. Det anbefales, du hold dt password prv, da det dt password d dtfc dg vore skkhedslnng. 2. Det anbefales skfte password mndst gang hvt halve år 3. Det anbefales aldrg udleve password pr. telefon ell mal på forespørgsel, hell kke selvom pson d and de udgv sg for være tl vrksomhed knyttet pson. Det klasssk hackklde udgve sg for edb-ansvarlg 4. Ved kommunkon va e-post, newsgroups chs det vgtgt huske, ndhold form kommunkon har jurdsk forplgtde karakt for vrksomhed, kommunkon læses andre d modtage. 5. melde sg fra lstne ved længe fravær fra vrksomhed. 6. Hvs du modtag undlg uvedkommde e-post, så undlad svare, m sd et eksemplar tl edb-funkton. 7. Gelt skal hv forespørgsel udefra om vort netværk, om styresystem, procedur vedr. passwords hvses tl edb-funkton. Det va uformelle samtal om sådanne emn, hacke får adgang tl krtsk nformon. 8. Ved fremsdelse elektronske dokumt som vedhæftede fl det vgtgt huske, dokumtne vl kunne læses andre d modtag. Fremsdelse

12 Sde 12 fortrolgt male bør som et mnmum ske form et passwordbeskyttet dokumt, m egtlg kryptng foretrække 9. Husk regelmæssg backup dne arbejdsrelede fl. Det dt ansvar, vrksomheds da forvaltes på forsvarlg vs. Dfor anbefales stærkt, alle fl opbevares på netværket, hvor d automsk foregår backup. 1 Det anbefales, hv nstallon nye prramm sk eft samråd med 0. Edb-funkton, så v kke får drftsforstyrrels. 1 Vær opmærksom på evt. abnorm Pc-adfærd und brug gv EDB- funkton 1. beskrvelse. Eksempl på retsprakss H beskrevet 3 domme. Sagne vedrør anstes brug vrksomheds ntnet e-mal system. Afgørelsne konkret begrundet, m d godt udledes net gelt om de græns, domstole har vl sætte sådanne sag. Østre Landsrets dom 24. januar 2003 Dne sag drejede sg om opsgelse medarbejd d 18 år havde været var ans på stor ntnonalt vrkde vrksomhed. Vrksomhed havde udarbejdet retnngsln for medarbejdnes brug ntnet e-mal. Af dsse retnngsln fremgk blandt andet, d kke måtte sdes e-mals dskrmnde karakt for så vdt angk race, køn, etnsk ell socal oprndelse ell relgon. Det fremgk retnngslnne, ovtrædelse dsse, kunne medføre advarsel, skedgelse ell andre konsekvs, som vrksomhed måtte fnde passde. Medarbejd havde modtaget e-mal vedhæftet et fktvt ansøgnngsskema fra Udlændngestyrels om opholdstlladelse Danmark. Ansøgnngsskemaet var bygget op med række racstske nedsættde fordomme om ndvandre flygtnnge. Medarbejd redgede mal vdesdte d tl fle kollega. Hfra blev e-mal vdesdt tl modtage ud for vrksomhed. Vrksomhed blev eftfølgde kontaktet fle udlandske forretnngsforbndels. Vrksomhed konfrontede medarbejd med ndholdet d medarbejd dstrbuede e-mal skedgede, med hvsnng htl, medarbejd. Landsrett fandt, d pågældde e-mal havde et sådan ndhold, medarbejds redgng vdesdelse dne, måtte anses for være ovtrædelse vrksomheds retnngsln, som medarbejd var bekdt med. Endvde fandt Landsrett, det måtte have stået klart for medarbejd, dokumtet med vrksomhed som navngv flej var vdesdt tl modtage ud for vrksomhed. Endelg blev d lagt vægt på, vrksomhed agede et stlle krav tl medarbejds opførsel. Vrksomhed blev dfor skedgelse. Dom 15. aprl 2002 frkdt for medarbejds krav ntnonalt mljø kunne om godtgørelse for ubettget Rett Brædstrup har d 15. aprl 2002 gvet medarbejd medhold, prv anvdelse vrksomheds e-mal system ntnet kke var begrundelse nok tl bortvse, d hell kke var saglg begrundelse for opsge medarbejd. Arbejdsgv havde gvet de anste lov tl anvde vrksomheds e-mal system tl prv brug, und forudsætnng det kke belastede arbejdet. En medarbejd havde således gnem længe td modtaget sdt prve mals. Dudov havde medarbejd så anvdt ntnettet prv. Arbejdsgv havde ovfor medarbejd fle gange bemærket, anvdels nu kke skulle tage ovhånd, anvdels kke måtte belaste arbejdstd. Medarbejd havde kke anset dette for egtlge advarsl

13 Sde 13 havde arbejdet ov for kompse for tdsanvdels ved d prve vrksomheds t-system. brug Arbejdsgv går nd på medarbejds pc' decemb 2000 udprnt lst ov de besøgte hjemmesd. Dudov gnems arbejdsgv medarbejds e-mal antagelg åbn samt læs prve mals. Arbejdsgv påstod, d var gvet klare advarsl tl medarbejd om det store forbrug td på prve e-mals. Arbejdsgv var dudov så utlfreds med, medarbejd kke ovholdt angvne frst, hvlket eft arbejdsgvs opftelse skyldtes tdsanvdels på prve e-mals. Mods påstod medarbejd, d prve brug kke gk udov arbejdet, han kke havde opftet arbejdsgv var utlfreds med ham. Rett lagde tl grund for sn gørelse, det var tlkdegvet, medarbejdne godt måtte anvde t-systemne prv. Dudov havde medarbejd arbejdet ov, d prve brug var kke så omftde, medarbejd kunne sges have mslgholdt st ansættelsesforhold. Medarbejd kunne dfor kke bortvses, medarbejd havde dudov kke handlet sådan, han kunne saglgt opsges. Arbejdsgv blev dfor dømt tl betale godtgørelse tl medarbejd samt løn opsgelsespod. Østre Landsrets dom 14. marts 2003 I dom 14. marts 2003 har Østre Landsret fundet bortvsnng ubettget usaglg. Arbejdsgv havde bortvst medarbejd med hvsnng tl medarbejds msbrug vrksomheds telefon IT-udstyr. Medarbejd havde ved bortvsnng været ans vrksomhed ov 5 år havde sd vrksomhed ndførte Intnet e-mal 2000 daglgt anvdt sn pc tl, kke ubetydelg, prv korrespondance va e-mal. Indholdet e-male var prv havde for ns vedkommde klar seksuel karakt. Vrksomhed blev opmærksom på korrespondanc ved, d kom vrus vrksomheds t-system. Ved gskabe e-male som medarbejd havde slettet, kunne vrksomhed se, medarbejd havde anvdt t-systemne tl prv brug. D var vrksomhed kke n poltk, vedrørde medarbejds anvdelse, de tl rådghed ståde t-system. Landsrett lagde dfor vægt på, arbejdsgv var ndforstået med, sådan anvdelse fandt sted und ansvar. Med hsyn tl d mulge store omgang, medarbejds byttelse vrksomheds ntnetforbndelse arbejdstd, lagde Landsrett vægt på, medarbejd kke forud for bortvsnng var blevet krtset for sn arbejdsndss. Dfor lagde Landsrett tl grund, medarbejd kke havde anvdt ntnetforbndels arbejdstd et sådan omfang, hun kke havde kunnet passe st arbejde. Dudov blev d konstet, vrksomhed svar mal tl medarbejd blev omtalt som "luknngstruet". Eft vdneforklarng blev det lagt tl grund, bemærknng kke var foranledget lloyale oplysnng fra medarbejd. Medarbejd havde et regstret tlfælde cht på sexlne på Intnettet. Vrksomhed var beskæftget med produkton paknng vdeoflm bl.a. tl børn havde ovfor fle samarbejdspartne forplgtget sg tl kke have net med pornrske produkt gøre. Landsrett fandt, medarbejd ved e-males prve karakt hdes forhold tl de pson e-male var sdt tl, måtte forvte, de kke blev vdesdt ell vst tl andre.

14 Sde 14 På baggrund dsse præmss fandt Landsrett bortvsnng var både ubettget usaglg. Lttur Lnks Pet Blume Js Krstans: Dabeskyttelse på arbejdsmarkedet. Jurst- Økonomforbundets Forlag 2002 Brug e-post ntnet på arbejdsplads. IT - Skkhedsrådet, januar 2002 Vejledde retnngsln for IT-ovvågnng anste (pdf, 41kb) Pjece udgvet Dansk Magstforng, jun 2001 Dlsynet, Mnstet for Vdskab, Teknol Udvklng,

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013 FLYDENDE LEDELSE I lgt Hjørrng rør fra Kommune den menge fl yd medarbejd god ledelse tl den en øvste lnd strøm topchef gennem tlbage et usyn- gen. Leadshp Ppelne hedd ledelsestankegangen. Den komm fra

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

SikkerhedSStandarder

SikkerhedSStandarder SkkhedSStandard SIKKERHEDSSTANDARDER & testprocedur TESTPROCEDURER ndhold Forord...4 ord...4 Forskell skell standard drektv...5 5 Standard ISO SO 7176 del 19 Om moblt udstyr hjul tl brug motorkøretøj...20...20

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

ARBEJDER ER DER. svarer. betydning, hvor. i en afstumpet og besynderlig. af historisk. interesse. af syndikalisme. Men hvad betyder det helt præcist?

ARBEJDER ER DER. svarer. betydning, hvor. i en afstumpet og besynderlig. af historisk. interesse. af syndikalisme. Men hvad betyder det helt præcist? ARBEJDER ER I ENHVER KÆMPE SIG FORSØGER DER SYNDIKALIST, EN DER AT UD betragt d klassske syndkalsme stll spørgsmålet, hvorvdt tl fnton s se tds arbejdskampe E. J. Af Hobsbawm d Hobsbawm E. J. ds d kvasrevolut,

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Økonom- og Erhvervsmnsteret (Blag A) Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Økonom- og Erhvervsmnsterets

Læs mere

OPI virksomhedsinvolvering:

OPI virksomhedsinvolvering: 18. jun 2012 OPI vrksomhedsnvolverng: Erfarnger fra OPI-Lab demonstratonsprojekt 1 1 Det Intellgente Hosptalsbaderum Peter Bamberg Jensen, OPI projektleder Syddansk Sundhedsnnovaton Regon Syddanmark Peter.Bamberg.Jensen@regonsyddanmark.dk

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger ordnært ekstra børnlskud standsnng tlbagebalng fælles husførelse SM B199 forskudsvst udbalt børnebdrag enlg forsørger ægteskabslgnende forhold bevs folkeregster mod bedre vdende Resumé Ankestyrelsen har

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

Luftfartens vilkår i Skandinavien

Luftfartens vilkår i Skandinavien Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng for valg af transportform Af Mette Bøgelund og Mkkel Egede Brkeland, COWI Trafkdage på Aalborg Unverstet 2000 1 Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng

Læs mere

. 7. med 10. Samtidig 9. sprog 22. 23. Fadet 25 " 37. Vi 38. Det 51. er 52 " 50. noget 62. i 63. vejen 64

. 7. med 10. Samtidig 9. sprog 22. 23. Fadet 25  37. Vi 38. Det 51. er 52  50. noget 62. i 63. vejen 64 Holm 0 1 såmænd 2 så 3 snart 4 tl 5 salg 6 7 Samtdg 9 med 10 11 v 12 lær 13 vd 14 15 kde 16 17 lær 18 v 19 vores 20 første 21 spr 22 23 Fa 25 med 26 grønsag 27 rykkes 28 op 29 30 ovn 31 samtdg 32 med 33

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30.

Læs mere

Syddanmark. Nr. 41. December 2013 Årg. 12. Ny sæson 14/15 for udlejning af kredsens sommerhuse. Bork Havn: 50-51-52 2-3-4-5-6-7-8-9

Syddanmark. Nr. 41. December 2013 Årg. 12. Ny sæson 14/15 for udlejning af kredsens sommerhuse. Bork Havn: 50-51-52 2-3-4-5-6-7-8-9 B BLIK L I K OG R RØR Ø R OVERBLIK OVERBLIK Medlemsblad Blk Rør Sydjylland-Fyn, d dækk Blk Rørs afdelng Syddanmark Medlemsblad Blk Rør Sydjylland-Fyn, d dækk Blk Rørs afdelng Nr. 41 Novemb 2013 Årg. 12

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30)

ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) NDESBOIGFORENINGEN PEBINGE DOSSERING 30 (PD30) 1 Formand Peter Hansen Telefon: 3536 6912 E-mal: hansn@hansen.mal.dk Næstformand Nels Radsch Telefon: 3539 1944 E-mal: Nels@pd30.dk Sekretær Hennng J. Jerchau

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 6. jul 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner m.v. (junor covered bonds) (udstedt peroden 1.

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne.

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne. Dette dokument beskrver overordnet de væsentlge ændrnger tl verson 2.6. I dokumentet er kun medtaget de ændrnger, der har medført ændrnger tl revsonsrapporten. I det omfang der er behov for uddybnng af

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Advokatfrmaet Poul Schmth JULI 2011 J.nr.: 8914888 BORDERdjj Redegørelse medfør af konkurslovens 125, stk. Fjordbank Mors under konkurs Skfteretten Holstebro - SKS 8D-240/201 1 Konkursdag: 27. jun 2011

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 3. december 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner mv. (junor covered bonds) (udstedt peroden

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske Totalrenoveret 4-værelses med bedste belggenhed Oplevelsen af denne sønne lejlghed starter allerede på gaden med de flotte gamle træer. Den klassske hovedtrappe fører dg op tl. lejlgheden, hvor man kommer

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark Kvaltetsmapper 44 opdaterede faktaark Skema tl vrkshedsbesøg Nyt! Nem webvsnng og opdaterng af faktaark Vrkshedsmappen Nem og effektv præsentaton af jobcentrets tlbud tl vrksheder 42 jobcentres foretrukne

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION - Et notat om e-mal markedsførng Gem dette dokument 1/19 Den elektronske kommunkatonsrevoluton INDHOLD Den elektronske kommunkatonsrevoluton... 3 Den elektronske

Læs mere

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke d. 23.5.2013 Fastlæggelse af strukturel arbedsstyrke Dokumentatonsnotat tl Dansk Økonom, Forår 2013 For at kunne vurdere økonomens langsgtede vækstpotentale og underlggende saldoudvklng og for at kunne

Læs mere

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at 72 42 42 42 Prof l Mn Trans har sden 1968 været blandt erhvervslvets foretrukne transoorterer Det skyldes kke mndst at v består og ejes af selvstændge vognmænd Det skrer maksmal opmærksomhed og ansvarlghed

Læs mere

Mødet. Sektioner,blev. i Tømrerkroen. den. 15. oktober. Arbeidsfag

Mødet. Sektioner,blev. i Tømrerkroen. den. 15. oktober. Arbeidsfag Møt 15. oktober d WILLY VED Forløber Tømrerkro 1871 MARKVAD Socalmokret,»D Internonale Arbejng Danmark«, stftet på et mø Tømrerkro, Alga 27, d 15. oktober 1871. Ugeblat Socalst bragte nr. 15, lørdag d

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder Betjenngsvejlednng Tl Brugeren Betjenngsvejlednng VAI 3-05 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN Væghængte enheder DK Pakkelste Anlægget leveres med de dele som vses nedenstående tabel Indendørs enhed Tlbehør Antal

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74 DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 211 74 Johan Gustav Kaas Jacobsen Danmarks Natonalbank Søren Truels Nelsen Danmarks Natonalbank Betalngsvaner Danmark September 211 The Workng Papers of Danmarks Natonalbank

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprram Regon Sjælland Almen medcn Gynækol obstetrk, Nykøbng Falster Sygehus September 2014 1 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk) hvor så specallægeuddannelsen

Læs mere

Insttut for samfundsudvklng og planlægnng Fbgerstræde 11 9220 Aalborg Øst Ttel: Relatv Fasepostonerng Med bllge håndholdte GPS-modtagere Projektperode: Februar 2006 Jul 2006 Semester: 10. Projektgruppe:

Læs mere

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del Rammeaftale 2010 for Socal- og specalundervsnngsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederksberg Frederkssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Grbskov Halsnæs

Læs mere

Typografi & ombrydning

Typografi & ombrydning Typr & brydnng Regørelse Typr & brydnng Opgav Blledtekst te fktv opgave, d består to opslag tre artkl d handl socale. Artklne fun rapport socale albranch. Dagrammet første opslag lavet Illustror, udgangspunkt

Læs mere

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011 Fakta om Erhvervet Af. Cand. Oecon. Fnn Chrstensen, klde: Fakta om Erhvervet 0, udgvet Landbrug & Fødeer Landbrug & Fødeer udgav november 0 den seneste udgave publkatonen Fakta om Erhvervet 0, Notatder

Læs mere

Daniel Stern, hans teorier og deres betydning for musikterapi

Daniel Stern, hans teorier og deres betydning for musikterapi Danel Stn, hans teor des bydnng musktap Nels Kandd nbal Aalborg Psykrske musktap, Sygehus. Ph.d., lektor Desuden ved co-studeled Aalborg Unvst Musktapuddannelsen Musktapklnkken Aalborg Unvst. Mal: nbal@hum.aau.dk

Læs mere

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '""**

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '** ... - '""** e ^ TT T TS TV IF Nr. 8 August 1968-117 Årgang.r *N^ 1 1 1 I I den den løssalg Det nsprerende budskab AF MARION G. ROMNEY af De Tolvs Råd Gud har fra begyndelsen ment det på sn plads at anbrnge

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Motivationseffekten af aktivering

Motivationseffekten af aktivering DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Kanddatspecale Bran Larsen Motvatonseffekten af aktverng Vejleder: Anders Holm Afleveret den: 03/03/06 Indholdsfortegnelse 1. Indlednng... 1 2.

Læs mere

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U *?fâtté; Z H' ' /2/- 085"? S H Sko CU < F-3 CO CU 23 CD f'-+~ öansk vestn J(D ;3 83o~9o0, sä JCD C7 -- n CDlt med henbl -nu-lø ;=-'=:" på St Crox og St Themas! U G *~ f ~- - åuå Q ~;f>'; 6? #-=@'f'/*`?'-"å-f-

Læs mere

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15...

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15... Marts 2010 Voers Blad Foto: Karl Svansø Iversen - Vntersolen over Krstnelund. Vnderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere sde 15... Formandsstafetten V har Voers Skole, Voers Spejdere, Voers Idrætsforenng,

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

Validering og test af stokastisk trafikmodel

Validering og test af stokastisk trafikmodel Valderng og test af stokastsk trafkmodel Maken Vldrk Sørensen M.Sc., PhDstud. Otto Anker Nelsen Cv.Ing., PhD, Professor Danmarks Teknske Unverstet/ Banestyrelsen Rådgvnng 1. Indlednng Trafkmodeller har

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprogram Regon Sjælland Gynækolog/Obstetrk Næstved Sygehus Gyn/Obst afd Aprl, 2015 1 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk) hvor også specallægeuddannelsen

Læs mere

Herlige klovnerier i Vodskov Hallen Over 600 børn og barnlige sjæle havde en skæg formiddag i selskab med Dronninglund Sparekasse og Cirkus Krone.

Herlige klovnerier i Vodskov Hallen Over 600 børn og barnlige sjæle havde en skæg formiddag i selskab med Dronninglund Sparekasse og Cirkus Krone. Tldelt Ugeavsnes Specalprs Tldelt Vodskovprs 2009 Tl samtlge husstande, kontor butkk Nr. 43 trsdag/onsdag 25.-26. okt. 2011 10. årgang Tlf. 98 29 33 22 Vodskov, Vestbjg, Sulsted, Tylstrup, Grndsted, Ugghalne,

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

After-party. HUSK at tilmelde dig på mit.fadl.dk. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 6-1.

After-party. HUSK at tilmelde dig på mit.fadl.dk. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 6-1. 47 årg. 2012/2013 SSN 1904-3400 K M E D C Ø B MedcnOrgansonnes Kmunkonsorgan, Årgang 47, Numm 6 - oktob 2014 GENERALFORSAMLNG 10. oktob kl. 17 Stutklubb Dagsor følge tægtne dn mng tæll! STEM 6. oktob dne

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

Notat om porteføljemodeller

Notat om porteføljemodeller Notat om porteføljemodeller Svend Jakobsen 1 Insttut for fnanserng Handelshøjskolen Århus 15. februar 2004 1 mndre modfkatoner af Mkkel Svenstrup 1 INDLEDNING 1 1 Indlednng Dette notat ndeholder en opsummerng

Læs mere

Vi har ikke b*g for 70.000 jøder. Af Villtjdlmur Arn Vilhjdlmsson

Vi har ikke b*g for 70.000 jøder. Af Villtjdlmur Arn Vilhjdlmsson V har kke b*g for 70.000 jøder 4l Af Vlltjdlmur Arn Vlhjdlmsson $a nl lll:,:," Gåvor ":#^';'l'll" nortttng9 ' netr '" *1 ""' \. 1938 lød beskeden tl en ung østrgsk flygtnng fra en nazst dansk poltunform,

Læs mere

WiM. ififc K*^" «s«^f? "mi. i^* w' Ipsé^"'.#.» *%. '"':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang

WiM. ififc K*^ «s«^f? mi. i^* w' Ipsé^'.#.» *%. '':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang : '"':.'' % ml WM ffc V K*^" x* «s«^f? "m ^* w' Ipsé^"'.#.» *%. -^ DEIf(«MleSTJERafE Nummer 9 September 1969 118. Årgang I fællesskab. Krken Det nsprerende budskab AF BOYD K. PACKER, assstent tl De Tolvs

Læs mere

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117 !s I J l Nr. 7 Jul 1968 * 117 lvet. I sn vort sjælen, DEN STJERNE Det nsprerende budskab AF DELBERT L. STAPLEY af De Tolvs Råd Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 7 Jul 1968-117. Årgang

Læs mere

DEN. STJERNE Nr. 7 Juli 1970 119. Årgang

DEN. STJERNE Nr. 7 Juli 1970 119. Årgang DEN STJERNE Nr. 7 Jul 1970 119. Årgang og deres Asen Asen. Evangelets Asen. sn dets Det nsprerende budskab af ÆLDSTE MARK E. PETERSEN, medlem af De Tolvs Råd. D~E~NdcmsAe STJERNE Organ for JESU KRISTI

Læs mere

Den politiske organisation

Den politiske organisation Regnskab 2010 Den poltske organsaton Byrådet 2010 2013 Ulla Hardy-Hansen (C) 1. vceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Carsten Wlff (V) 2. vceborgmester Per Frost Henrksen (A) Ergn Øzer (A)

Læs mere

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D810 X10 touch The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang STJERNE December 1971 120. Årgang Nummer 12 mange Salt Utah at manges hele Vstors baggrunden. Nummer DET INSPIRERENDE BUDSKAB AF ÆLDSTE FRANKLIN D. RICHARDS assstent tl De tolvs Råd DEI STJERNE Organ for

Læs mere

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." ,/l, : u^ - '..' 6HN*

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW. mmmuum ;/****.** jé«# **-*» 'T^' :,.';,. ,/l, : u^ - '..' 6HN* ,! : DEN STJERNE Februar 1977 126. årgang Nummer 2 ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." f f-f - I!.,/l, : 5 u^ - m; : ;. '..' 6HN* ^ *, m: JHUNdansAe STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.00

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.00 LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Tl beboerne afdelng 31 LSV Telefon 8938 2000 post@almenbo-aarhusdk wwwalmenbo-aarhus.dk CVR 59645013 28. august 2012 REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI

Læs mere

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning VIP X1600 Netværksvdeoserver da Installatons- og betjenngsvejlednng VIP X1600 Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord 7 1.1 Om denne vejlednng 7 1.2 Konventoner denne vejlednng 7 1.3 Tlsgtet

Læs mere

Bølgeudbredelse ved jordskælv

Bølgeudbredelse ved jordskælv rojekt: Jordskæl Bølgeudbredelse ed jordskæl IAG 2005 Bølgeudbredelse ed jordskæl V skal dette projekt studere bølgeudbredelse ed jordskæl. Her kommer så ldt teor om bølger. Bølger Man tegner næsten altd

Læs mere

Forbruger- og nettoprisindekset. Dokumentation

Forbruger- og nettoprisindekset. Dokumentation Forbruger- og neoprsndekse Dokumenaon Forbruger- og neoprsndekse Dokumenaon Udgve af Danmarks Sask December 24 Oplag: 2 Danmarks Sasks rykker, København ISBN 87-51-1442-5 Prs: 193, kr. nkl. 25% moms Adresse

Læs mere

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Egedal Kommne Dronnng Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Blag tl Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Regnskabsprakss... 3 Målopfølgnng... 9 Investerngsoversgt... 21 Bemærknnger tl nvesterngsoversgt...

Læs mere

LEJLIGHEDEN BEBoErBLaD for BoLIGkoNtorEt I fredericia BLaD Nr. 2 ÅrGaNG 2010

LEJLIGHEDEN BEBoErBLaD for BoLIGkoNtorEt I fredericia BLaD Nr. 2 ÅrGaNG 2010 Blad nr. 2 Årgang 2010 LEJLIGHEDEN Beboblad bolgkontoret Fredca S 23 Nyt hovedbestyrels ved mænne Ls Gregs Flemmng Lorz Else-Mare Gøhns Bt Klndt Ands Ghetto H eftåret dskusson regngs brug Landsbyggefonns

Læs mere