Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links"

Transkript

1 Sde 1 IT-ovvågnng anste - emal ntnet D omsggrbde brug IT nd for alle branch gv dsse år arbejdsgve helt nye mulghed for ovvåge des medarbejde. Man frygte, ledels rundt omkrng kast sg ov dsse nye kontrolmulghed, som f.eks. ovvågnng e-mal ntnet, stedet for sørge for god dal med medarbejdne. For undgå msbrug det for det første vgtgt, medarbejd forstår ovvågnng, kd tl de regl love, som gæld på området. For det andet det vgtgt, d ude på arbejdspladsne laves regl for tal om, hvlket omfang med hvlke formål, d må ovvåges. Dsse sd lavet arbejdsgruppe AC-reg med det formål skabe større klarhed ov de gældde regl samt sætte deb gang på de kelte arbejdsplads. Arbejdsgrupp har bestået : Bblotekarforbundet (Karn Mads) Dansk Farmaceutforng (Hrette Ksgaard) DJØF (Nels Mosegaard) Dansk Magstforng (Fredk Ravn) Erhvvssprlgt Forbund (Anne Møll) Ingørforng Danmark (Lotte Jeps) God læse- dskussonslyst! Indhold Hvad ovvågnng Hvad sg lovgvnng? E-mal ntnet på arbejdsplads Ansættelsesretlge konsekvs Offtlggørelse psonaleoplysnng på ntnettet Udarbejdelse IT-poltk Eksempl på retsprakss Lttur lnks Hvad ovvågnng? Ovvågnng et gammelt tema, d bl.a. handl om tlld vs. kontrol, om arbejdspladskultur arbejdsmljø, om ledelse høj grad: Om psonlg ntegrtet græns - om prvlvets fred. Gnem td har ovvågnng taget forskellge form. F.eks. drekte pson tl pson ovvågnng, ell tdskontrol ved hjælp stempelure. Ovvågnng va teknol langt fra altd tl ulempe for ans - slet kke. En tdsstempelmaskne me objektv mndskede - da d kom frem - rsko for d lemfældge nle gange chøse psonlge ovvågnng. Det var dgang. I dag de teknolske mulghed mange, rækkevdd anvdels ofte ugnemskuelg. D vdeoovvågnng, telefonlytnng, psonlge adgangskort d anvdes hv gang man går nd et nyt område ell rum delg området for dne pjece: Regstrng e-mal ntnetbevægels. På arbejdsplads har e-mal ntnet et vst omfang løst andre form for kommunkon vdsndsamlng. D formelle skrftlge e-malkommunkon and måde sde et brev på. D type e-mals regstres journalses på samme måde som et brev.

2 Sde 2 D uformelle e-malkommunkon kdetegnet ved, d stt mundtlg kommunkon, f.eks. telefonsamtal, korrdorsnak, gangmød lgnde - d slags d sædvanlgvs kke regstres journalses. Intnettet prmært et vdssøgnngssystem, d åbn helt nye mulghed, som stt andre form for vdssøgnng. Tdlge kunne bevægelsne blot kke regstres. Ved e-mal Intnetbrug, keltpsons adfærd regstres detalj. M hvad formålet med ovvågnng kontroll? Er d rmelg? Tj d st formål, ell ovvåges d me d nødvdgt? Og blv d ovvåget, blot ford det teknsk mulgt? Teknkk bag Det høj grad teknkk, d sætt dagsord for ovvågnng. Dette skyldes det ntegret del teknkk f.eks. e-mals blv kopet sdt vde fra sv. Selve e-mal vl altså være tlgængelg på svne rundt omkrng. Dmed har de pson, d har adgang tl sve lfl m.v. mulghed for regstre, hvem e-mals sdes fra tl, læse dem det hele taget kontrolle brug ntnettet. Man dfor kke forbyde føre regstre, m må forholde sg tl, hvem d har adgang tl dem hvlke stuon hvordan oplysnngne anvdes. Prvlvets fred Et vgtgt udgangspunkt, man har ret tl et prvlv på arbejdsplads, uanset arbejdstd arbejdsplads betalt arbejdsgv. Dette skyldes, "prvlvets fred" fundamtal rettghed - mnesket. Dette nurlgvs kke det samme som, man udfold ell hlægg st prve lv tl arbejdsplads. Sagt på and måde har d kelte psonlge græns prvsfære, d kke må ovskrdes som arbejdsgv hell kke har ret tl ovskrde. De eksempl d lgg lge for vdeoovvågnng kontor tolett. At ovvåge d uformelle e-malkommunkon samt alle ntnetbevægels vlle svare tl udstyre alle medarbejdne med mkrofon optage alle samtal, ell medarbejdne skulle bruge td på beskrve des vdsøgnng. Det hv formtlg se det formålsløse absurde. Ale tdsforbruget spørgsmålet om, hvor alle dsse oplysnng skulle gemmes, nok tl stoppe hv tanke om dette. M det faktsk det d sk, når man systemsk regstr e-mals Intnetbevægels. Hvad sg lovgvnng? Når man skal se på, hvad d regul området hvad arbejdsgv må regstre, d fle regl spl. De arbejdsretlge regl vedrørde ndførelse kontrolforanstaltnng Arbejdsgv har krt d almndelge ledelsesret som udgangspunkt adgang tl fastlægge drektv for arbejdets udførelse, fastsætte regl på arbejdsplads ndføre kontrolforanstaltnng. Dette gæld så forhold tl brug e-mal ntnet. Ønsk arbejdsgv ndføre kontrolforanstaltnng skal forskellge betngels mdltd være opfyldt. Allede ved start 1900-tallet, blev arbejdsretlg grundsætnng om arbejdsgvs adgang tl ndføre kontrolforanstaltnng på arbejdsplads fastslået. Det følg kdels, såfremt arbejdsgv ønsk ndføre kontrolforanstaltnng, skal dsse være drftsmæssgt begrundet, må kke krænke arbejdstagne, må kke forvolde tab ell nævneværdg ulempe skal tje et fornuftgt formål.

3 Sde 3 Inddragelse samarbejdsudvalg Arbejdsgv skal drøfte retnngslnne for IT-poltkk på arbejdsplads med de anstes repræstant samarbejdsudvalget. Arbejdsretts kdelse K 106/1913 Fastslår kontrolforanstaltnng kke må vrke krænkde på medarbejdne, ell forvolde dem tab ell nævneværdg ulempe foranstaltnngne skal have et fornuftgt drftsmæssgt formål. Dlsynets udtalelse 19. septemb 2000 Dlsynet har udtalelse tlkdegvet (udtalelse 19. septemb 2000), hsynet tl systemets drft, skkhed, getablng dokumton samt hsynet tl kontrol, medarbejds brug Intnet følg de stukne ramm forfølgelse, for arbejdsgv, bettget ntesse. Gør dsse hsyn sg gældde må arbejdsgv, ud samtykke fra medarbejd, føre l ov besøgte hjemmesd gnemgå dsse. Se hele udtalels på Psonoplysnngslov (Psondalov) Psondalov regul, hvlket omfang psonoplysnng må ndsamles, regstres, bruges vdegves. En psonoplysnng hv oplysnng, d føres tlbage tl keltpson, som for eksempel navn, fødselsdag bopæl. Dlsynet antag sn årsbetnng 2000, både gel skkhedskopng regstrng, samt konkret kontrol kelte anstes brug e-mal ntnet vedrør psonoplysnng psondalovs forstand. Oplysnng om, hvlke e-malmeddelels pson har modtaget ell sdt, tdspunktet for modtagelse ell sdelse, hvlke hjemmesd pson har besøgt tdspunktet hfor, vl således være psonoplysnng, uanset om formålet har været arbejdsmæssgt ell prv. Lov bygg på række grundlæggde prncpp, hund oplysnng kun må ndsamles tl et konkret angvet saglgt formål, samt kontrolforanstaltnng kke må være krænkde ell dskrmnde. Psondalov baset på d forudsætnng, d børte (regstrede) gve samtykke. Samtykket skal være frvllgt, specfkt, nformet udtrykkelgt. Samtykket være gvet på forhånd (f.eks. ansættelseskontrakt), det vl sge før d aktuelle regstrng sk. Dette d kke sædvanlg prakss på arbejdsmarkedet. Samtykket være mundtlgt, dgtalt ell skrftlgt. Lov sondr mellem følgde oplysnng: 1. ordnære oplysnng ( 6) som dækk almndelge psonoplysnng, 2. særlgt følsomme oplysnng ( 7) d omhandl oplysnng om racemæssg ell etnsk oprndelse, poltsk, flosofsk ell relgøs ovbevsnng, fagforngsmæssgt tlhørsforhold samt 3. helbredsmæssge seksuelle forhold andre oplysnng om rt prve forhold ( 8) d omhandl strbare forhold, væstlge socale problem andre rt prve forhold. Hvs d kke gvet samtykke, opstll lov forskellge betngels som skal være opfyldt, for lovlg regstrng ske. For regstrng følsomme oplysnng gæld d skærpede krav. Psondalov sondr som udgangspunkt kke mellem arbejdsrelede - prve meddelels, m omhandl ale, hvorvdt oplysnngne følsom karakt.

4 Sde 4 Arbejdsgvs læsnng prve e-mals regulet strfelovs regl om brevhemmelghed 263. Relevant for kontrol medarbejdnes gelle brug e-mal Intnet, behandlng kke-følsomme psonoplysnng foretages ud samtykke, hvs behandlng nødvdg for, vrksomhed forfølge bettget ntesse, hsynet tl medarbejd kke ovstg dne ntesse. Ldt forklet udtrykt: Hvs det vl være tl større ulempe for vrksomhed, behandlng kke foretages, d det vl være for medarbejd, behandlng foretages, så det ske ud samtykke fra de regstrede. Er d tale om konkret gnemgang anss e-mals, hvs medarbejd for eksempel syg arbejdsgv konkret har brug for arbejdsrelet e-mal, antages det, det ovsstemmelse med Psondalov, arbejdsgv foretag sådan gnemgang. Er d tale om, arbejdsgv gnemgår anss e-mals forbndelse med konkret mstanke om msbrug, har Dlsynet sagt god for sådan gnemgang, Hvs arbejdsgv blv opmærksom på, d tale om prv e-mal ud relon tl vrksomheds drft, må arbejdsgv d kke læse d pågældde e-mal. En gel stkprøvebaset kontrolordnng vl normalt kke opfylde Psondalovs krav, medmndre d tale om arbejdsgv godtgøre god grund. Dlsynet antag sn Årsbetnng fra 2000, ovvågnng anstes brug Intnet ovvågnng almndelge oplysnng dfor kke-følsomme oplysnng. Dne antagelse omdskutet, da ovvågnng anstes brug bestemte hjemmesd sløre følsomme da. I fle sag Dlsynet kommet tl d konkluson, arbejdsgvs regstrng gnemgang medarbejdes hjemmesdebesøg skkhedskopng gnemgang medarbejdnes e-mals und vsse betngels kke vl være strd med psondalov. Dlsynets betngels omft dels, d ovnævnte bettgede ntesse, hvor hsynet tl de anste kke må ovstge dne. Som eksempl på bettget ntesse nævn Dlsynet for så vdt angår hjemmesdebesøg, bettgede ntess eksempelvs være teknske skkhedsmæssge hsyn hsynet tl kontroll medarbejdnes brug Intnettet. Tlsvarde gør sg gældde forhold tl medarbejdnes e-mals, hvor Dlsynet nævn hsynet tl drft, skkhed, getablng, dokumton samt hsynet tl kontroll medarbejdnes brug e-mals. For både brug ntnettet e-mals, d dvde d ydlge betngelse, medarbejdne på forhånd på klar utvetydg måde nformet om hholdsvs regstrng, skkhedskopng mulghed for dne konkret vl blve kunne blve gnemgået. Dlsynet præcs ydme, som ovfor nævnt, arbejdsgv ved gnemgang medarbejdnes e-mals kke må læse evtuel prv e-malskorrespondance. Psondalov gv dmed kke hjemmel for bryde brevhemmelghed, se nedfor. Udtalelse fra Dlsynet d 19. septemb 2000 (Tryg-Baltca) Dlsynet har udtalelse 19. septemb 2000 om ovvågnng medarbejds e-mal ntnetbrug tlkdegvet, hsynet tl systemets drft, skkhed, getablng dokumton samt hsynet tl kontrol, medarbejdes brug e-mal Intnet følg de stukne ramm, bettgede ntess. Se hele udtalels på Afgørelse fra Dlsynet d 30. oktob 2001

5 Sde 5 Dlsynet har dvde gørelse 30. oktob 2001 udtalt, oplysnng om hvlke hjemmesd pson har besøgt på ntnettet betragtes som almndelge kke-følsomme oplysnng, det samme gæld relon tl oplysnng et e-malsystem. Det blev dvde udtalt, arbejdsgv kke må læse prv e-mal, arbejdsgv, hvs dne blv opmærksom på, d tale om prv e-mal ud relon tl vrksomheds drft, kke må læse d pågældde e-mal. Se hele udtalels på Strfelovs regl om brevhemmelghed Strfelovs 263 beskytt et vst omfang medarbejd mod ovvågnng fra arbejdsgvs sde. Det således strbart ud samtykke fra d pågældde : åbne and psons prve brev ell and lukket meddelelse på and måde gøre sg bekdt med ndholdet et sådan brev ell and lukket meddelelse skfe sg adgang tl ands oplysnng ell prramm, d bestemt tl brug et anlæg tl elektronsk dabehandlng En ovtrædelse gve bøde, hæfte ell fængsel op tl 6 måned. Kun det prve Bestemmels omft kun prve e-malmeddelels. E-malmeddelels, d sdes tl vrksomhed ell tl medarbejd sn egskab repræstant for vrksomhed, kke omftet. Bestemmels ulovlggør læsnng medarbejdes prve e-mal foruds, d dtfces som prv. Med læsnng må formtlg sdestlles anvdelse fltre, d scanne læse ndholdet e-malmeddelelse. Hvs et softwareflt omvdt kun fltr bestemte fltyp ud scanne læse selve nformonsndholdet, bestemmels dmod næppe ovtrådt. Forbudet mod læsnng medarbejdnes prve e-mal være vanskelgt eftleve, da vrksomhed ofte først ved læsnng vl få kdskab tl, d tale om prv e-malmeddelelse. Da ovtrædelse 263 kræv forsæt, det vl sge, d d åbn lukket meddelelse skal være vdde om ndholdets prve karakt, vl læsnng prv e-malmeddelelse dfor kun være strbar, hvs vrksomhed har vd om, e-malmeddelels har et prv ndhold, på det tdspunkt, hvor e-malmeddelels læses. Opdages det und læsnng, ndholdet prv, må vedkommde stoppe læsnng. Anstes brug hjemmesd (transportda) læsnng h, antages kke være omftet strfelov, da dette kke betragtes som "lukket meddelelse". Indholdet Intnetsde, d lagres ell "tages ned" på s comput, sdestlles med lukket meddelelse. Kdelse 17. oktob 2002 Købhavn byrets kdelse 17. oktob I forlængelse skedgels gravd medarbejd, ønskede arbejdsgv åbne gøre sg bekdt med ndholdet række nærme angvne prve e-mals, som medarbejd havde sdt und sn ansættelse.

6 Sde 6 Medarbejdne vrksomhed, hund d pågældde skedgede medarbejd, var va psonalehåndb nformet om, vrksomheds IT-udstyr kun måtte anvdes arbejdsmæssg hsede. Byrett fandt, de prve e-mals var dfor kke måtte råde ov dsse. Skærmdrektvet I foråret 2002 blev d ndgået europæsk tale om telearbejde. D tale om tale mellem europæske sammslutnng arbejdsgvorganson faglge organson. I tal står d arbejdsgv skal respekte telearbejds prvlv hv form for ovvågnng skal være proportonal med formålet samt, d skal ovholde skærmdrektvets bestemmels. Skærmdrektvet, d mplemtet dansk lovgvnng, bestemm, d kke, ud d anstes vd, må anvdes kvaltv ell kvanttv kontrol arbejde, d foregår ved skærmtmnal. E-mal ntnet på arbejdsplads I Danmark har v tradton for, hvs arbejdstd tllad det, medarbejdne mndre omfang ordne prve ærnd arbejdstd, hund telefone. D vl ofte være forvtnng fra de anste om, man på tlsvarde måde gne må bruge ntnettet sde e-mals prv øjemed, uanset om det står skrevet særsklt poltk ell ej. M faktsk d ng lovregl, som hndr arbejdsgv fastlægge poltk, d forbyd d prve brug e-mals ntnettet arbejdstd. Det arbejdsgvs hardware, system software, som anvdes - dfor, det så arbejdsgvs beslutnng, hvad dette anvdes tl. tages hsyn tl dette På d and sde har v Danmark kke tradton for, forbud sdste de lønn sg, mange arbejdsgvs betænkelghed løses gnem fornuftg ntnet- e-malpoltk. Arbejdsgvs betænkelghed forbndelse med medarbejdnes brug Intnettet e-mal tl prve formål vl typsk handle om arbejdstd, stødde ndhold ell IT-skkhed. Arbejdstd EU-tal om telearbejde hvordan d Arbejdsgvs betænkelghed, - Intnet- e-malpoltk Det anste brug arbejdstd tl skrve prve e-mals ell surfe på ntnettet, dmed arbejdsgv betal hfor gør, nle arbejdsgve forbyd prv brug e-mals ntnet. Hvs det forvej ord, man bytte telefon prv et vst omfang, vl det være nurlgt man så anvde e-mal prv. Et forbud mod sde prve e-mals anvde ntnettet vl sandsynlgvs blot medføre, medarbejd stedet brug telefon - så man lge vdt. Stødde ndhold, spr tone omftet strfelov 263, arbejdsgv Når man sd e-mal fra sn arbejdsplads, vl vrksomheds navn typsk fremgå domænavnet/sdadress, dmed vl d blve s spor vrksomhed, når tredjemand modtag e-mal - uanset d prv. Det samme gør sg gældde ved besøg på hjemmesd, hvor man så eftlad spor (cookes). Hvs d f.eks. sdes e-mal med "stødde ndhold", vl udefra kommde måske tænke, ndholdet et udtryk for vrksomheds holdnng værdgrundlag. Dette nle arbejdsgve nvøse for.

7 7 Sde psonaleoplysnng snttet Se om Offtlggørelse retsprakss. fle sag fundet, ntnettet på Dlsynet har d som anste e-mal ntnetpoltk, sg rette eft. forplgtet tl prv kun karakt Dmod oplysnng må d Arbejdsrelede anste. fra med offtlggøres samtykke arbejdsrelede offtlggøre om oplysnng må vrksomhed hjemmesde Intnettet. på sn anste de på formulet ntnet d Hvs kke vl hænge det arbejdsplads, e-malpoltk på ved vurdng vl undsøge skulle, saglg passde. var arbejdsgvs om reakton væstlg for betydnng har vs, det d udarbejdet opsgelses bettgelse, vrksomhed hvorvdt med vurdng, konkret rette d bortvse Retsprakss anste. ell opsge gv betragtes frst, fra for nd Samtykket gves samtykke. som det et skrve d tl nøjes f.eks. med kke sagt har vedkommde anste, hvs lev tl op øvrgt samtykket krave offtlggørelse oplysnng mod Indsgels psondalov. skal arbejdsgv kunne ell mundtlgt skrftlgt, bevse, samtykke gvet d karakt for Oplysnng arbejdet. prv eksempel anste, d prv et bllede anstes arbejdsområd, navn, d oplysnng f.eks. adresse e-mal på drekte ansættelsesår, ell arbejdstelefonnumm adresse, At anste. samtykket d samtykke udtrykkelgt fra skal arbejdsgv kke være ndebær, udtrykkelgt prv Sådanne telefonnumm. ell e-mal prv adresse hjemmesd på eft lægges må oplysnng kun de anste forbyde tone, hjemmesd besøge "stødde med sde ell e-mals e-malpoltk ved ntnet form, tl spr stlle krav vsse fl lagret for, blv d kunne være så D systemet. vl e-mal ntnettet brug Hvs IT-skkhed ndhold". medarbejdne d rsko tl formål, prve budskab poltske ell medarbejde, andre mdltd hvs mødegås, om vttghed Problemet mnortetsgrupp. eks e-mals være f. ndhold Stødde kunne ndhold, seksuelt omtale nedsættde med ell racstsk umddelbart kke forbundet blv således vrksomhed arbejdsgv forholdet regule med Altnvt meddelels. prv gøre medarbejdne f.eks. arbejdsgv tllad tlbyd e-malfacltet, grs d brug hjemmesd, om tale lge konsekvs D være ell advarsel fra påtale ntnetvrksomheds ovtrædelse tlfælde d stuon. konkrete e-malpoltk, hæng tl om bevdst tale d hvorvdt de man forhold, ovtrædelse nle grove tlfælde, opsgelse, drft vrksomheds Grovhed, bortvsnng. for betydnng vrksomhed, - nd komme sg skre søge man mdltd forbud vrksomhed Et rsko vrus. for sådanne nødvdgvs fl hndr kke d bestemte Ansættelsesretlge fltyp. bortfltre automsk systemet lad anvdes Hvlke konsekvs d sankton, forbyd, man hvor gnem IT-skkhedspoltk, vdesdes, åbnes typ vsse fl

8 Sde 8 D anste har mulghed for gøre ndsgelse mod, arbejdsplads offtlggør oplysnng om dem på hjemmesd. Hvs særlge tungtvejde forhold hos ans gør, offtlggørelse arbejdsrelede oplysnng, være særlgt belastde for vedkommde, skal arbejdsgv slette oplysnng. Et eksempel være, medarbejd p.g.a. trusl har beskyttet adresse, dfor kke ønsk det skal være offtlgt kdt, hvor han/hun arbejd. D anste skal gvet fald fortælle arbejdsgv, hvorfor oplysnngne kke ønskes offtlggjort. Hvs arbejdsgv eft konkret vurdng kke eftkomm ndsgels, d anste klage tl Dlsynet. Udarbejdelse IT-poltk IT-poltkk på d kelte arbejdsplads lokale tal om IT-ovvågnng må nødvdgvs have tæt sammhæng med vrksomheds art, det udstyr, d anvdes de problem, d opstå ved evt. msbrug. D vl således være forskel på de retnngsln d nødvdge på hholdsvs uddannelsesnsttuton, fagforng produktonsvrksomhed. Med et sæt spllegl man undgå unødge ntne trakass. Arbejdsgv godt sdgt pålægge medarbejdne poltk, m det vl altd være god de få dal om emnet. Det und alle omstændghed vgtgt, poltkk så klar utvetydg som mulg, samt d beskrv retnngslnj for brug vrksomhed. V anbefal, Begrundelse for IT-ovvågnng En tale om IT-ovvågnng bør ndeholde detaljet redegørelse for, hvad d baggrund for begrundels for IT-ovvågnng. Det skal skres, ovvågnng begrænses tl det nødvdge. Saglge acceptable grunde tl IT-ovvågnng være skkhed, hsyn tl teknk drft samt kontrol medarbejdes andre bruges brug IT-systemet, f.eks. forhold tl lcs, m kke kontrol medarbejdes arbejdsndss, arbejdsmetod ell arbejdstd. Aftal bør ndeholde prramklærng om, vrksomhed ankd, d kelte medarbejd har bettget ntesse, ovvågnng begrænses tl det mest nødvdge, ovvågnng kke må krænke d kelte medarbejds prvlv ell psonlge ntegrtet. Eksempel på vrksomheds begrundelse for IT-ovvågnng: "Intnet e-post nødvdge nyttge redskab for os alle, det vrksomheds opftelse, v skal få mest mulgt ud de mulghed, som f.eks. ntnettet gv. M ntnet, e-post m.v. åbn al udefra nd tl vrksomheds nvect: det basale admnstrve edb-system med oplysnng om kund, pson økonom. Det repræst pottel skkhedsrsko, som v va opbygnng passde barr prøv håndte. Fysske prrammæssge skkhedssystem mdltd kke stå ale. En fornuftg adfærd forbndelse med brug Intnet e-post vore computsystem det vgtgste værn mod hacke, vrus m.m. E-post andre elektronske kommunkonsform besnærde smple. Det gv os to typ pottelle problem. For det første sådan kommunkon bedst sammlgnes med sde åbne postkort - utallge mulghedne for, uvedkommde læse med. For det andet gæld, uanset hvor uformelt det hele d vrk: det bnd allgevel sd et ell andet omfang, når det sdt, sd altd dtfces elektronsk. Også h hsgtsmæssg adfærd nøgl tl få udbytte systemne ud få ulempne." Beskrvelse IT-poltk som mnmum ndehold følgde elemt: d IT-ovvågnng, d fnd sted vrksomhed

9 Sde 9 D bør tal være detaljet præcs beskrvelse, hvad d ovvåges, hvem oplysnngne tlgængelge for, hvordan dsse pson pålagt forholde sg tl oplysnngne (tavshedsplgt), hvordan oplysnngne opbevares, så skkhed optmal, hvem d øvrgt har adgang tl dem. Det vgtgt skre, det kun få, betroede pson, d har adgang tl oplysnngne, d taget hånd om skkhed. Eksempl på vrksomheds beskrvelse d IT-ovvågnng, Vrksomhed foretag kke egtlg lnng e-post korrespondance. E-postkorrespondance dmod lagret på sve, d foretages daglgt skkhedskopng de regstrede da. Skkhedskop opbevares skkhedsarkv med adgangskontrol omkrng 6 måned. Adgangskontroll ndebær, det kun opør, d har med skkhedsarkvet gøre, d komme nd. I øvrgt det kun admnstror, d har adgang tl de skkhedslagrede nformon. Vrksomhed kke læse prv e-post. Hvs de udvalgte medarbejde ved gnemgang skkhedskopne e-post blv opmærksom på, d tale om prv e-post ud relon tl vrksomhed, må d pågældde e-post kke læses medarbejd." Retnngsln for medarbejdes brug e-post ntnet d fnd sted : "Af skkhedsmæssge grunde foretages regstrng hv form for aktvtet på vrksomheds netværk. Regstrng (lnng) tllad, hvs det nødvdgt, spore hv aktvtet tl hv specfk PC netværket. Detaljngsnveauet tllad f.eks. læse, hvlke web-sd, d besøges fra gv PC. Endvde sk lnng alle e-postaktvtet (sd modtag, m kke ndhold). Lnngne gemmes op tl 6 måned. Lnngne læses kke systemsk, m d lagt række fltre nd systemet, som vl gøre systemadmnstror opmærksom på, om d foregår specfkke typ aktvtet, som vurdes ndebære skkhedsmæssg rsko. Lnngne anvdes ale forbndelse med fejlsøgnng, udrednng drftsforstyrrels tl skkhedsmæssge formål. D ovvåges e-post lnngne som led d daglge drft (tdlgt varsel om drftsproblem). Lnngne kun tlgængelge for Systemadmnstror, d har pålæg om kke følge lg på fysske arbejdsston undlagt tavshedsplgt m.h.t. alle typ lnng. De fleste vrksomhed tllad - nd for rmelgheds græns - medarbejdne anvd e-post ntnet tl prve formål. Hvs medarbejdne anvde e-post tl prve formål, bør det tal præcses, prv e-post nok regstres, m kke åbnes. Retnngsln for prve besøg på hjemmesd bør forsøges formulet så konkret som mulgt både m.h.t. omfang art hjemmesd, som vrksomhed kke ønsk medarbejdne skal besøge. Det klart, man som medarbejd kke må foretage sg net, d ulovlgt/strbart, som drekte ell ndrekte tru vrksomheds ekssts ell ds skkhedssystem ell væstlgt omfang påfør vrksomhed unødvdge udgft ell et retlgt ansvar. Da man tlfældgt f.eks. gnem søgemaskn komme nd på "forbudte" hjemmesd, det være god de bruge formulng tal som "kke-tlfældge, gtagne besøg på hjemmesd", så det præcses, det d bevdste adfærd, d sanktones.

10 Sde 10 Det bør tal klart fremgå, hvlke sankton d tages brug ved ovtrædelse retnngslnne: påtale, advarsel, sked, bortvsnng, således d kelte medarbejd kd konsekvsne. Eksempel på retnngsln om medarbejdes brug e-post ntnet: "Vrksomhed ans det kke for nødvdgt gelt forbyde prv anvdelse edb-udstyr -system, d stllet tl rådghed arbejdsmæssgt. Det vrksomheds opftelse, lede medarbejde som udgangspunkt forstår begrænse sådan prv anvdelse tl et acceptabelt nveau. D foretages dfor ng gel kontrol d kelte medarbejds anvdelse systemne. Følgde forbudt ovtrædelse vl medføre advarsel, skedgelse ell evt. bortvsnng Ethvt kke-autorset forsøg på påvrke vrksomheds netværkssystem skkhedssystem. Enhv anvdelse vrksomheds netværk som udgangspunkt for hack-relede aktvtet, ekstnt som ntnt rettede Enhv bevdst, kke-autorset udlevng nformon om vrksomheds netværk tl pson ud for vrksomhed. Ikke-tlfældg hjemtagnng hv sdelse fl med krmnelt ndhold, eksemplfcet ved - med kke grænset tl - børnepornr, racstsk male, trorstsk male hackede fl (prramm, musk, flm etc.) Følgde anses kke Følgde anses kke for for acceptabelt, ovtrædelse medføre påtale hsgtsmæssg adfærd: evt. advarsel: 1. Ikke-tlfældge, gtagne besøg på web-sd med krmnelt ndhold eksemplfcet ved - med kke grænset tl - børnepornr, racstsk male, trorstsk male hackede fl (prramm, musk, flm etc.) 2. Omftde, kke-arbejdsrelet brug Intnet (websdebesøg, downloadng uploadng fl, ch e-post) va vrksomheds netværk. 3. Åbnng psonlge e-postkont va web e-postsd (f.eks. Hotmal) ov vrksomheds netværk, da dette rumme skkhedsrsko, samt gnemførelse psonlge, økonomske transakton (bestllng, køb salg) va vrksomheds netværk. 4. Anstødelg sprbrug kommunkon va e-post, newsgroups chs, da det fald tlbage på vrksomheds mage 5. Ændrng skkhedssystemne på d kelte PC, bortset fra ændrng psonlge passwords opdng f.eks. vrus-dl 1. Ukrtsk åbnng modtagne fl e-post fra ukdte ell uvtede kld. E-post typ: I love you, Look ths Important message skal gve anlednng tl ovvejelse. Eg nstallon prramm ud arbejdsmæssg relevans på PC knyttet tl vrksomheds netværk. Dette dels rumme skkhedsmæssge rsc påvrke Pc's drftsstabltet, dels være modstrd med vrksomheds poltk om, d kun må fndes prramm på masknne, hvor lcsforholde ord." Procedur for sagsbehandlng Aftal bør ndeholde klar procedure for behandlng sag, hvor d mstanke om, medarbejd ovtræd retnngslnne for brug e-post ntnet. D kelte medarbejd evt. tlldsrepræstant bør ortes nd vrksomhed gnemgår lg for specfk, fyssk arbejdsston ell for gv medarbejd. Det ovvejes, om medarbejds nærmeste led så skal ortes.

11 Sde 11 Det skal tal være fasts, hvem d foretag gnemgang, f.eks. systemadmnstror d ansvarlge drektør, hvem d har adgang tl det male, d komm ud gnemgang. Eksempl på procedur : "Hvs d mstanke om msbrug, f.eks. sdelse prve e-mals stor stl ell downloadng vttghed tl vdedstrbuton større omfang forbehold vrksomhed sg ret tl ovvåge gnemgå de kelte medarbejdes aktvtet lagrede da på edb-systemet. Ved evt. gnemgang lg forbndelse med, led får mstanke om, ans bytt ntnettet strd med retnngslnne, vl konklusonne på gnemgang tlgå psonaledelng, de børte lede, d pågældde medarbejd kke andre, hvk ntnt ell ekstnt. Gnemgang lg sk kun helt undtagelsesvst, kun hvor d pågældde medarbejd fornd advset." "Ved mstanke om et evt. msbrug, d gør det nødvdgt gnemgå lg for specfk fyssk arbejdsston ell for gv medarbejd, træffes beslutnng d for edb-funkton ansvarlge drektør. Ved gnemgang lg for specfk medarbejd, vl medarbejd blve ortet, gnemgang vl blve foretaget Systemadmnstror samm med drektør. Medarbejd har ret tl tlkalde tlldsrepræstant. Konkluson fra gnemgang vl tlgå medarbejd dnes led, m vl kke blve dstrbuet tl andre." IT-adfærdskodeks Mange tal ndehold formulng om, hvlk adfærd d kelte medarbejd bør tlstræbe forbndelse med sn anvdelse e-post ntnet, selvom det kke nødvdgvs hæng samm med IT-ovvågnng medarbejde. Sådanne retnngsln vl de fleste tlfælde være fornuftge praktske huskegl, som det godt have skrevet ned, så de kdt alle. H det specelt nødvdgt være opmærksom på, retnngslnne skal være tlpasset d kelte arbejdsplads. Eksempl på IT-adfærdskodeks om anvdelse e-post ntnet : 1. Det anbefales, du hold dt password prv, da det dt password d dtfc dg vore skkhedslnng. 2. Det anbefales skfte password mndst gang hvt halve år 3. Det anbefales aldrg udleve password pr. telefon ell mal på forespørgsel, hell kke selvom pson d and de udgv sg for være tl vrksomhed knyttet pson. Det klasssk hackklde udgve sg for edb-ansvarlg 4. Ved kommunkon va e-post, newsgroups chs det vgtgt huske, ndhold form kommunkon har jurdsk forplgtde karakt for vrksomhed, kommunkon læses andre d modtage. 5. melde sg fra lstne ved længe fravær fra vrksomhed. 6. Hvs du modtag undlg uvedkommde e-post, så undlad svare, m sd et eksemplar tl edb-funkton. 7. Gelt skal hv forespørgsel udefra om vort netværk, om styresystem, procedur vedr. passwords hvses tl edb-funkton. Det va uformelle samtal om sådanne emn, hacke får adgang tl krtsk nformon. 8. Ved fremsdelse elektronske dokumt som vedhæftede fl det vgtgt huske, dokumtne vl kunne læses andre d modtag. Fremsdelse

12 Sde 12 fortrolgt male bør som et mnmum ske form et passwordbeskyttet dokumt, m egtlg kryptng foretrække 9. Husk regelmæssg backup dne arbejdsrelede fl. Det dt ansvar, vrksomheds da forvaltes på forsvarlg vs. Dfor anbefales stærkt, alle fl opbevares på netværket, hvor d automsk foregår backup. 1 Det anbefales, hv nstallon nye prramm sk eft samråd med 0. Edb-funkton, så v kke får drftsforstyrrels. 1 Vær opmærksom på evt. abnorm Pc-adfærd und brug gv EDB- funkton 1. beskrvelse. Eksempl på retsprakss H beskrevet 3 domme. Sagne vedrør anstes brug vrksomheds ntnet e-mal system. Afgørelsne konkret begrundet, m d godt udledes net gelt om de græns, domstole har vl sætte sådanne sag. Østre Landsrets dom 24. januar 2003 Dne sag drejede sg om opsgelse medarbejd d 18 år havde været var ans på stor ntnonalt vrkde vrksomhed. Vrksomhed havde udarbejdet retnngsln for medarbejdnes brug ntnet e-mal. Af dsse retnngsln fremgk blandt andet, d kke måtte sdes e-mals dskrmnde karakt for så vdt angk race, køn, etnsk ell socal oprndelse ell relgon. Det fremgk retnngslnne, ovtrædelse dsse, kunne medføre advarsel, skedgelse ell andre konsekvs, som vrksomhed måtte fnde passde. Medarbejd havde modtaget e-mal vedhæftet et fktvt ansøgnngsskema fra Udlændngestyrels om opholdstlladelse Danmark. Ansøgnngsskemaet var bygget op med række racstske nedsættde fordomme om ndvandre flygtnnge. Medarbejd redgede mal vdesdte d tl fle kollega. Hfra blev e-mal vdesdt tl modtage ud for vrksomhed. Vrksomhed blev eftfølgde kontaktet fle udlandske forretnngsforbndels. Vrksomhed konfrontede medarbejd med ndholdet d medarbejd dstrbuede e-mal skedgede, med hvsnng htl, medarbejd. Landsrett fandt, d pågældde e-mal havde et sådan ndhold, medarbejds redgng vdesdelse dne, måtte anses for være ovtrædelse vrksomheds retnngsln, som medarbejd var bekdt med. Endvde fandt Landsrett, det måtte have stået klart for medarbejd, dokumtet med vrksomhed som navngv flej var vdesdt tl modtage ud for vrksomhed. Endelg blev d lagt vægt på, vrksomhed agede et stlle krav tl medarbejds opførsel. Vrksomhed blev dfor skedgelse. Dom 15. aprl 2002 frkdt for medarbejds krav ntnonalt mljø kunne om godtgørelse for ubettget Rett Brædstrup har d 15. aprl 2002 gvet medarbejd medhold, prv anvdelse vrksomheds e-mal system ntnet kke var begrundelse nok tl bortvse, d hell kke var saglg begrundelse for opsge medarbejd. Arbejdsgv havde gvet de anste lov tl anvde vrksomheds e-mal system tl prv brug, und forudsætnng det kke belastede arbejdet. En medarbejd havde således gnem længe td modtaget sdt prve mals. Dudov havde medarbejd så anvdt ntnettet prv. Arbejdsgv havde ovfor medarbejd fle gange bemærket, anvdels nu kke skulle tage ovhånd, anvdels kke måtte belaste arbejdstd. Medarbejd havde kke anset dette for egtlge advarsl

13 Sde 13 havde arbejdet ov for kompse for tdsanvdels ved d prve vrksomheds t-system. brug Arbejdsgv går nd på medarbejds pc' decemb 2000 udprnt lst ov de besøgte hjemmesd. Dudov gnems arbejdsgv medarbejds e-mal antagelg åbn samt læs prve mals. Arbejdsgv påstod, d var gvet klare advarsl tl medarbejd om det store forbrug td på prve e-mals. Arbejdsgv var dudov så utlfreds med, medarbejd kke ovholdt angvne frst, hvlket eft arbejdsgvs opftelse skyldtes tdsanvdels på prve e-mals. Mods påstod medarbejd, d prve brug kke gk udov arbejdet, han kke havde opftet arbejdsgv var utlfreds med ham. Rett lagde tl grund for sn gørelse, det var tlkdegvet, medarbejdne godt måtte anvde t-systemne prv. Dudov havde medarbejd arbejdet ov, d prve brug var kke så omftde, medarbejd kunne sges have mslgholdt st ansættelsesforhold. Medarbejd kunne dfor kke bortvses, medarbejd havde dudov kke handlet sådan, han kunne saglgt opsges. Arbejdsgv blev dfor dømt tl betale godtgørelse tl medarbejd samt løn opsgelsespod. Østre Landsrets dom 14. marts 2003 I dom 14. marts 2003 har Østre Landsret fundet bortvsnng ubettget usaglg. Arbejdsgv havde bortvst medarbejd med hvsnng tl medarbejds msbrug vrksomheds telefon IT-udstyr. Medarbejd havde ved bortvsnng været ans vrksomhed ov 5 år havde sd vrksomhed ndførte Intnet e-mal 2000 daglgt anvdt sn pc tl, kke ubetydelg, prv korrespondance va e-mal. Indholdet e-male var prv havde for ns vedkommde klar seksuel karakt. Vrksomhed blev opmærksom på korrespondanc ved, d kom vrus vrksomheds t-system. Ved gskabe e-male som medarbejd havde slettet, kunne vrksomhed se, medarbejd havde anvdt t-systemne tl prv brug. D var vrksomhed kke n poltk, vedrørde medarbejds anvdelse, de tl rådghed ståde t-system. Landsrett lagde dfor vægt på, arbejdsgv var ndforstået med, sådan anvdelse fandt sted und ansvar. Med hsyn tl d mulge store omgang, medarbejds byttelse vrksomheds ntnetforbndelse arbejdstd, lagde Landsrett vægt på, medarbejd kke forud for bortvsnng var blevet krtset for sn arbejdsndss. Dfor lagde Landsrett tl grund, medarbejd kke havde anvdt ntnetforbndels arbejdstd et sådan omfang, hun kke havde kunnet passe st arbejde. Dudov blev d konstet, vrksomhed svar mal tl medarbejd blev omtalt som "luknngstruet". Eft vdneforklarng blev det lagt tl grund, bemærknng kke var foranledget lloyale oplysnng fra medarbejd. Medarbejd havde et regstret tlfælde cht på sexlne på Intnettet. Vrksomhed var beskæftget med produkton paknng vdeoflm bl.a. tl børn havde ovfor fle samarbejdspartne forplgtget sg tl kke have net med pornrske produkt gøre. Landsrett fandt, medarbejd ved e-males prve karakt hdes forhold tl de pson e-male var sdt tl, måtte forvte, de kke blev vdesdt ell vst tl andre.

14 Sde 14 På baggrund dsse præmss fandt Landsrett bortvsnng var både ubettget usaglg. Lttur Lnks Pet Blume Js Krstans: Dabeskyttelse på arbejdsmarkedet. Jurst- Økonomforbundets Forlag 2002 Brug e-post ntnet på arbejdsplads. IT - Skkhedsrådet, januar 2002 Vejledde retnngsln for IT-ovvågnng anste (pdf, 41kb) Pjece udgvet Dansk Magstforng, jun 2001 Dlsynet, Mnstet for Vdskab, Teknol Udvklng,

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

De nuvrende jeblikke. Om interviewet. et interview med Daniel Stern.

De nuvrende jeblikke. Om interviewet. et interview med Daniel Stern. nuvr jeblkke Ba fa tlvrels adgang tl bestemt psykotap td: udfold `nuvr sg mellem jeblkke', td nu. hovemn Tapeut ntvew Danel Stn. Ire Cand.psych., Chrstans Psykol Nyt adjunkt februar 2005 Danmarks (2005,

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013 FLYDENDE LEDELSE I lgt Hjørrng rør fra Kommune den menge fl yd medarbejd god ledelse tl den en øvste lnd strøm topchef gennem tlbage et usyn- gen. Leadshp Ppelne hedd ledelsestankegangen. Den komm fra

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organsatonsmanual Organsatonen bag SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 En robust organsaton SIKA Rengørng blev grundlagt 2001 af Bent Hansen, som enkeltmandsvrksomhed.

Læs mere

TNS Gallup - Public Ishøj kommune Borgerservice

TNS Gallup - Public Ishøj kommune Borgerservice TNS Gallup - Publc kommune Borgsvce Borgpanel, 1. undsøgelse 2009 Publc Meto Målgruppe: Borge kommune Meto: Intnetbaset undsøgelse (CAWI) Stkprøvestørrelse: 437 borge Undsøgelsen gennemført pon 16. jun-2.

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

SikkerhedSStandarder

SikkerhedSStandarder SkkhedSStandard SIKKERHEDSSTANDARDER & testprocedur TESTPROCEDURER ndhold Forord...4 ord...4 Forskell skell standard drektv...5 5 Standard ISO SO 7176 del 19 Om moblt udstyr hjul tl brug motorkøretøj...20...20

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Oblgatorsk opgave 2 Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Opgavens prmære formål er at lgne formen på tag-hjem delen af eksamensopgaven. Der

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 tl brug for rammeaftalen på de socale og socalpsykatrske tlbud Denne skabelon omfatter kommunens forventnnger tl forbrug af

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter Marco Gol, Ph.D, & Shahamak Rezae Den Socale Højskole København & Rosklde Unverstetscenter Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 1: tdernes morgen Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 2 : Den ratonelle ndvandrer

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

Halvårsrapport. Investeringsforeningen Gudme Raaschou Selection Nordic Alpha Danske Aktier Eur. High Yield US High Yield

Halvårsrapport. Investeringsforeningen Gudme Raaschou Selection Nordic Alpha Danske Aktier Eur. High Yield US High Yield Halvårsrapport 29 Investngsforng Gudme Raaschou Selecton Nordc Alpha Danske Akt Eur. Hgh Yeld US Hgh Yeld Investngsforng Gudme Raaschou Health Care INVESTERINGSFORENINGEN GUDME RAASCHOU - CVR-nr. 25 7

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af forandringsteori

Vejledning til udarbejdelse af forandringsteori Afdelngen for erhvervsrettet voksen Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mal uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejlednng tl udarbejdelse forandrngsteor 1. Udarbejdelse

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Bemærknnger tl lovforslaget Almndelge bemærknnger l. ndlednng 2. Lovforslagets ndhold 2.1. ndførelse af nye sanktoner for overtrædelse af de fællesskabsretlge udbudsregler 2.2. Justerng af standstl-reglerne

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

ARBEJDER ER DER. svarer. betydning, hvor. i en afstumpet og besynderlig. af historisk. interesse. af syndikalisme. Men hvad betyder det helt præcist?

ARBEJDER ER DER. svarer. betydning, hvor. i en afstumpet og besynderlig. af historisk. interesse. af syndikalisme. Men hvad betyder det helt præcist? ARBEJDER ER I ENHVER KÆMPE SIG FORSØGER DER SYNDIKALIST, EN DER AT UD betragt d klassske syndkalsme stll spørgsmålet, hvorvdt tl fnton s se tds arbejdskampe E. J. Af Hobsbawm d Hobsbawm E. J. ds d kvasrevolut,

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed Bevllngsområde 30.32 Øvrg folkeskolevrksomhed Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrvelse opgaver nden for øvrg folkeskolevrksomhed Området omfatter aktvteter tlknytnng tl den almndelge folkeskoledrft

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Økonometr Prøveeksamen Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Resultaterne denne besvarelse er fremkommet ved brug af eksamensnummer 7. Dne

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning BRUGERVEJLEDNING UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Orgnale Brugsanvsnng R INDHOLD GENERELT...3 Indlednng...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tlsgtet brug...6 OVERSIGT

Læs mere

Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter

Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter Kpetenceråde Efter klassetrn Efter 7. klassetrn Efter 9. klassetrn Mundtlg deltage korte og enkle samtaler konkrete hverdagsemner på deltage kortere samtaler og gve korte, fremstllnger af almndelge stuatoner

Læs mere

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet Advokatfrmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederkshavn TIL 98 4334 - LE/UJ Mv. Sekr. Vestermarksve 38 9900 Frederkshavn VEDTÆGTER for Andesforenngen Feddet 1. Navn og hjemsted 1.1- Forenngens

Læs mere

OPI virksomhedsinvolvering:

OPI virksomhedsinvolvering: 18. jun 2012 OPI vrksomhedsnvolverng: Erfarnger fra OPI-Lab demonstratonsprojekt 1 1 Det Intellgente Hosptalsbaderum Peter Bamberg Jensen, OPI projektleder Syddansk Sundhedsnnovaton Regon Syddanmark Peter.Bamberg.Jensen@regonsyddanmark.dk

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.9.2015 C(2015) 6588 fnal KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 om ændrng af Kommssonens delegerede forordnng (EU) 2015/35 for så vdt angår beregnng

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutt - Grønlandsk Lovsamlng Sere C-I 14.december oss Afsnt 5, Gruppe 1 Lb.nr. 9. Aftale om tjenestebolger Grønland I medfør at 15, stk. 2 lov om statens tjenestemænd GrØnland, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2013. Og den gennemsntlge startløn er nu på den pæne sde af 32.000 kr.

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007 Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Drektoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Denne

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod Lars Provstgaard,

Læs mere

6. SEMESTER Epidemiologi og Biostatistik Opgaver til 3. uge, fredag

6. SEMESTER Epidemiologi og Biostatistik Opgaver til 3. uge, fredag Afdelng for Epdemolog Afdelng for Bostatstk 6. SEESTER Epdemolog og Bostatstk Opgaver tl 3. uge, fredag Data tl denne opgave stammer fra. Bland: An Introducton to edcal Statstcs (Exercse 11E ). V har hentet

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Trsdag den 10. januar 2012 kl. 19.00 Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende

Læs mere

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde Fra små sjove opgaver tl åbne opgaver med stor dybde Vladmr Georgev 1 Introdukton Den største overraskelse for gruppen af opgavestllere ved "Galle" holdkonkurrenen 009 var en problemstllng, der tl at begynde

Læs mere

Gulvvarmeanlæg en introduktion. af Peter Weitzmann

Gulvvarmeanlæg en introduktion. af Peter Weitzmann Gulvvarmeanlæg en ntrodukton af Peter Wetzmann Sde 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Introdukton tl gulvvarme... 4 2.1 Hstorsk gennemgang...4 2.2 Fyssk beskrvelse...4 3 Typer... 6 3.1 Tung gulvvarme...6

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Økonom- og Erhvervsmnsteret (Blag A) Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Økonom- og Erhvervsmnsterets

Læs mere

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet Teknsk forskrft TF 3.4.1 pændngskvaltet Tlslutnngsbetngelserne med hensyn tl spændngskvaltet for forbrugsanlæg tlsluttet transmssonsnettet 02.04.2013 02.04.2013 02.04.2013 09.04.2013 DATE 1.3 PHT FBC FJ

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen.~,I-,, ~,. I. NYBORG KOMMUNE Teknsk forvaltnng 1992 2. oplag, august 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund og ndhold Forholdet tl andet planlægnng

Læs mere

Når klimakteriet tager magten Fokus

Når klimakteriet tager magten Fokus Når klmakteret tager magten Fokus For Bente Skytthe var det en lang og opsldende proces at komme gennem klmakteret, der blandt andet bød på hjertebanken, hedeture og voldsomme blødnnger. Overgangsalder

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødnng Angelo Andersen.. Problemformulerng I forbndelse med ønsket om at reducere kvælstof udlednngen fra landbruget kan det være nyttgt at undersøge hvordan landbruget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 2 Redaktionen. Daniel Stern, hans teorier og deres betydning for musikterapi 4 Niels Hannibal

Indholdsfortegnelse. Forord 2 Redaktionen. Daniel Stern, hans teorier og deres betydning for musikterapi 4 Niels Hannibal Indholdstegnelse Forord 2 Redakton Danel Stn, hans teor des bydnng musktap 4 Nels Hannbal De nuvrde jeblkke 15 Intvew Danel Stn. Af Ire Chrstans Musktapeutske tlbud tl voksne udvklngshme 22 Elzabh Schwartz

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 > MfA V Udstyr Trafkspejle Vejregler for trafkspejles egenskaber og anvendelse Vejdrektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 Vejreglernes struktur I henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (Trafkmnsterets

Læs mere

Resume af sektorernes regnskaber

Resume af sektorernes regnskaber Resume af sektorernes er Efterfølgende er de af Byrådet fastlagte sektorers er resumeret. Der er knyttet enkelte overordnede kommenteser tl sektorernes resultater. For en uddybende beskrvelse af sektorernes

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

Ny behandlingsform på vej frem

Ny behandlingsform på vej frem chokbølg Ny behandlngsm vej frem Chokbølgap være altnv tl krurgske ndgreb, m d gl danske undsøgels effekt AF FYSIOTERAPEUT MIKKEL ORRY AMBY FOTO LARS HORN, behandlng, extracorporeal lthotrpsy shock kært

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

Pionerserien { Sren M uhlhausen

Pionerserien { Sren M uhlhausen Pons { Sr M uhlhaus Sr M uhlhaus { aktv mdl musktap specalpdagkk Elzabh Schwartz Fysotapeut, musk, lem bestyrels DFMT Kontakt: elzabh.mal@gmal.c Sr M uhlhaus Sør son, Radosymfonorkestr. Mühlhaus 1953 Heft

Læs mere

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger Udvklngen de kommunale udlgnngsordnnger af Svend Lundtorp AKF Forlaget Jun 2004 Forord Dette Memo er skrevet de sdste måneder af 2003, altså før strukturkommssonens betænknng og før Indenrgsmnsterets

Læs mere

Kvantitative metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 9

Kvantitative metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 9 Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 9 Program for øvelserne: Introdukton af problemstllng og datasæt Gruppearbejde SAS øvelser Paneldata for tlbagetræknngsalder Ugesedlen analyserer et datasæt med

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang . Kort beskrvelse TheraPro HR9 Elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 4 Med den elektronske radatortermostat kan du ndstlle rumtemperaturen nøjagtgt efter

Læs mere

. 7. med 10. Samtidig 9. sprog 22. 23. Fadet 25 " 37. Vi 38. Det 51. er 52 " 50. noget 62. i 63. vejen 64

. 7. med 10. Samtidig 9. sprog 22. 23. Fadet 25  37. Vi 38. Det 51. er 52  50. noget 62. i 63. vejen 64 Holm 0 1 såmænd 2 så 3 snart 4 tl 5 salg 6 7 Samtdg 9 med 10 11 v 12 lær 13 vd 14 15 kde 16 17 lær 18 v 19 vores 20 første 21 spr 22 23 Fa 25 med 26 grønsag 27 rykkes 28 op 29 30 ovn 31 samtdg 32 med 33

Læs mere

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Oversgt - - - - - - - - - - -

Læs mere

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger ordnært ekstra børnlskud standsnng tlbagebalng fælles husførelse SM B199 forskudsvst udbalt børnebdrag enlg forsørger ægteskabslgnende forhold bevs folkeregster mod bedre vdende Resumé Ankestyrelsen har

Læs mere

Syddanmark. Nr. 41. December 2013 Årg. 12. Ny sæson 14/15 for udlejning af kredsens sommerhuse. Bork Havn: 50-51-52 2-3-4-5-6-7-8-9

Syddanmark. Nr. 41. December 2013 Årg. 12. Ny sæson 14/15 for udlejning af kredsens sommerhuse. Bork Havn: 50-51-52 2-3-4-5-6-7-8-9 B BLIK L I K OG R RØR Ø R OVERBLIK OVERBLIK Medlemsblad Blk Rør Sydjylland-Fyn, d dækk Blk Rørs afdelng Syddanmark Medlemsblad Blk Rør Sydjylland-Fyn, d dækk Blk Rørs afdelng Nr. 41 Novemb 2013 Årg. 12

Læs mere

Personfnidder blokerer for politiske reformer

Personfnidder blokerer for politiske reformer Personfndder blokerer for poltske reformer Danskernes dom er klar: mededæknng Danmark blver for høj grad domneret af personspørgsmål. En ny Cevea-undersøgelse vser, at de mange personsager dansk poltk

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS)

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) Handlngsplanens aktvteter struktureres ndenfor strategens temaer: Regon er et attraktvt sted at bo, arbejde og drve vrksomhed De rette kompetencer styrker væksten Innovaton og store anlægsnvesternger skaber

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30)

ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) NDESBOIGFORENINGEN PEBINGE DOSSERING 30 (PD30) 1 Formand Peter Hansen Telefon: 3536 6912 E-mal: hansn@hansen.mal.dk Næstformand Nels Radsch Telefon: 3539 1944 E-mal: Nels@pd30.dk Sekretær Hennng J. Jerchau

Læs mere