Medlemsundersøgelse REG LAB. Oktober Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark. Phone:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsundersøgelse REG LAB. Oktober 2011. Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark. Phone: +45 3311 0111"

Transkript

1 Medlemsundersøgelse REG LAB Oktober 2011 Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark Phone: CVR:

2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål Konklusion Personaer medlemstyper Den dedikerede Den strategiske Den tilbagelænede Ydelser og aktiviteter Kendskab, brug og relevans De enkelte ydelser Ledernetværk Udbytte og tilfredshed Overordnet tilfredshed REG LABs rolle Dagsordensættende Position Internationalt netværk Medlemspleje Metode Spørgeskemaundersøgelse Fokusgrupper og interviews Side 1

3 1 Baggrund og formål REG LAB bruger den daglige dialog med medlemmerne til at finde inspiration til fremtidens aktiviteter. Indimellem spørger REG LAB også medlemskredsen bredt for at få et indtryk af, hvordan medlemmerne bruger foreningen. Det er det, der er sket med medlemsundersøgelse Formålet med medlemsanalysen har været at afdække: Kendskabet til og relevansen af REG LABs ydelser og aktiviteter Udbytte og tilfredshed med medlemsskabet Holdninger til REG LABs rolle som fagligt netværk. Undersøgelsen følger dermed op på medlemsanalysen fra april Der er tale om en uafhængig undersøgelse gennemført af rådgivningsfirmaet Manto. I alt 281 medlemmer har besvaret årets spørgeskemaundersøgelse, hvilket svarer til 35% af medlemmerne. Svarprocenten er på niveau med undersøgelsen fra 2010, om end der i år er flere personer i absolutte tal, der indgår i undersøgelsen. Svarene fordeler sig på hele 87 af de 98 medlemsorganisationer, der har haft mulighed for at deltage i undersøgelse. (For en uddybning se kapitel 7). For at komme endnu tættere på medlemmernes ønsker og behov, har Manto i forbindelse med årets medlemsanalyse også gennemført to uddybende fokusgrupper og en række kvalitative interviews. Fortrinsvis med medlemmer på lederniveau. Efter en kort opsamling af analysens hovedresultater følger en beskrivelse af personaer i form af en karakteristik af forskellige medlemstyper. Herefter uddyber vi de enkelte temaer i medlemsundersøgelsen. God læselyst Side 2

4 2 Konklusion I det følgende opsummerer vi hovedresultaterne fra medlemsanalysen på tværs af spørgeskemaundersøgelse, fokusgrupper og interviews. Derefter følger centrale anbefalinger. På baggrund af analysen har vi også beskrevet tre personaer eller medlemstyper: Den dedikerede, den strategiske og den tilbagelænede. Personaerne er udviklet med udgangspunkt i medlemmernes brug af REG LAB og deres udbytte og tilfredshed med medlemsskabet. Personaerne er udfoldet i kapitel 3. Ydelser og aktiviteter Medlemmernes kendskab til REG LAB er generelt meget højt. Kendskabet ligger i øvrigt på niveau med resultaterne fra medlemsundersøgelsen i Der er en tendens til, at kendskabet til REG LABs ydelser er særligt højt blandt toplederne og blandt regioner og styrelser. Ligesom i 2010 er der stor forskel på, i hvilken grad medlemmerne bruger de forskellige ydelser. Fokusanalyserne er fortsat langt den mest benyttede ydelse, idet 90% af medlemmerne har læst én eller flere fokusanalyser. Samtidig er fokusanalyserne fortsat meget relevante for medlemmerne og er blevet endnu mere relevante for en større del af medlemmerne. For mange af medlemmerne udgør fokusanalyserne selve kernen i REG LAB. Fokusanalyserne værdsættes for det høje faglige indhold, ligesom REG LAB generelt bliver rost for at finde de hvide pletter på landkortet og levere analyser, der giver et nyt perspektiv på relevante temaer. Ud over fokusanalyserne er det især REG Radar 1 og nyhedsbrevene, der bliver brugt. En stor andel finder radaren meget relevant. Det gælder ikke mindst topchefer. For dem der har opdaget den, opfattes radaren som en rigtig god service. Omkring halvdelen af medlemmerne synes, at nyhedsbrevene er relevante, hvilket er på niveau med Det er ligeledes vores indtryk, at toplederne er rigtig glade for nyhedsbreve, fordi de er relevante og skaber overblik. REG LABs konferencer og seminarer bliver også brugt af en del medlemmer. Her er niveauet dog faldet i forhold til Konferencer og seminarer synes især at være relevante blandt medarbejderne. Konferencer og seminarer opfattes især som gode, når temaet er relevant for eget arbejdsfelt i så fald giver de inspiration og udvider ens horisont. Konferencer og seminarer bruges i stor udstrækning som et mødested for netværk. REG LABs tilbud om formidling og sparring bliver også benyttet blandt en del af medlemmerne. Her er anvendelsen steget i forhold til Der hvor medlemmerne især er opfølgning tilfredse med REG LABs tilbud omkring formidling og sparring er som på specifikke analyser, hvor medlemmerne oplever at REG LAB ligger inde med en stærk faglig viden, som de kan hjælpe med at bringe i spil lokalt. Hjemmesiden bliver stadig ikke brugt i særlig stor udstrækning om end den opfattes som relevant. Det gælder ikke mindst blandt kommuner samt erhvervs- og interesseorganisationer. 1 Brugen af REG Radar er, ligesom for de øvrige ydelsers vedkommende, kun opgjort blandt den andel af medlemmerne, som kender ydelsen. Side 3

5 Hjemmesiden bliver generelt betragtet som statisk og kedelig og bliver ikke brugt særlig aktivt. Desuden efterlyser medlemmerne mere dialog via hjemmesiden. Udbytte Medlemmerne får flere forskellige former for udbytte af at være med i foreningen. På linje med undersøgelsen fra 2010 fremhæver de fleste analyser af god praksis (dog videninstitutionerne i mindre udstrækning) og inspiration om erhvervspolitiske emner. Derudover er der mange, der får konkrete input til strategier, projekter og nye initiativer (det gælder i mindre grad for private virksomheder og videninstitutioner). I den forbindelse fremhæver medlemmerne, at REG LAB er gode til at tage relevante temaer op, som ligger på kanten af de traditionelle problemstillinger eller giver et nyt perspektiv på velkendte temaer. Der er en overordnet sammenhæng mellem medlemmernes tilfredshed og deres udbytte af medlemskabet, i og med at der er en tendens til, at de medlemmer, der er mest tilfredse, også vurderer, at de får et højere udbytte. Udbyttet handler for medlemmerne om det høje faglige niveau og specialiseringen og at de synes, at REG LAB er gode til at tage relevante temaer op. Derudover bidrager REG LAB med overblik og netværk. De netværk og den viden, der opstår omkring arbejdet med fokusanalyserne, har en særlig værdi for de, der er med omkring analyserne. Tilfredshed Der er bred opbakning til REG LAB blandt medlemmerne, idet hovedparten er meget tilfredse eller tilfredse med medlemskabet, hvilket er på niveau med undersøgelsen fra Der er dog også værd at bemærke, at der er en del medlemmer som er neutrale og dermed hverken er tilfredse eller utilfredse. Det er særligt i forhold til sidstnævnte gruppe, at der er et forbedringspotentiale. REG LABs rolle I tråd med undersøgelsen fra 2010 mener medlemmerne ikke i særlig stor udstrækning, at REG LAB i dag er med til at sætte dagsordenen inden for regional erhvervsudvikling i Danmark. Det er dog værd at bemærke, at halvdelen af de meget tilfredse medlemmer synes at REG LAB ER dagsordensættende. Der er ikke nogen entydig holdning blandt medlemmerne til, hvorvidt REG LAB fremover skal være mere dagsordensættende. Dog er medlemmerne enige om, at foreningen ikke bør promovere et bestemt politisk standpunkt, men derimod skal være et uafhængigt fagligt funderet netværk. REG LAB er for en fjerdedel af medlemmerne et af deres vigtigste faglige netværk. Det skal ses i sammenhæng med at godt en tredjedel mener at der er mange andre organisationer, som tilbyder samme typer ydelser som REG LAB. Der er blandt medlemmerne en accept af, at nogle år rammer REG LAB plet i forhold til ens egne ønsker og behov, og andre år er man mere orienteret mod andre organisationer. En lille tredjedel af medlemmerne mener, at REG LAB skal gøre mere for at udnytte sit internationale netværk. Det gælder i særlig grad blandt topcheferne og i mindre udstrækning Side 4

6 blandt mellemledere og medarbejdere. Medlemmerne giver også udtryk for, at REG LAB i dag er godt orienteret internationalt. Der ikke den store interesse for at REG LAB skal formidle internationale kontakter, mens holdningen til studieture er meget blandet. Derimod må REG LAB gerne screene relevante internationale organisationer og på den baggrund formidle ny viden og initiativer internationalt. Side 5

7 3 Personaer medlemstyper På baggrund af spørgeskemaundersøgelsen, fokusgrupper og kvalitative interviews har vi udledt tre personaer eller medlemskarakteristikker: Den dedikerede, den strategiske og den tilbagelænede. 3.1 Den dedikerede Det er især analyserne som er vigtige for mig. Vi laver selv mange analyser, men det er sjældent vi kan gøre det så dybt, som det bliver gjort i REG LAB-regi. Og mange af medarbejderne synes at årsmøderne og konferencerne er ganske glimrende og deltager der. REG LAB laver rigtig mange gode ting og har fokus på forskellige størrelser og enheder i deres medlemskreds. De har en god balance. Jeg tænker at REG LAB er blevet mere og mere relevant for os. Den dedikerede er REG LABs kernemedlem, der aktivt bruger ydelserne og får et stort udbytte af medlemsskabet. Det er særligt fagligheden der vægtes højt, som årsag til at den dedikerede gør så aktivt brug af sit medlemskab. Typisk er det kommuner og regioner, der er blandt de dedikerede medlemmer, mens der er relativt få viden- og uddannelsesinstitutioner. Den dedikerede har typisk været med fra starten eller har meldt sig ind for nyligt. Den dedikerede er særligt glad for fokusanalyserne inden for eget felt, og det har stor betydning, at de kan bruges aktivt i den dedikeredes eget arbejde. Den dedikerede er en meget aktiv bruger af REG LABs ydelser. Fokusanalyserne er kerneydelsen for den dedikerede. De læses og formidles internt for deres faglige indhold og dybdegående analyser. Fokusanalyserne bruges af den dedikerede som konkret input til projekter og strategier. Den dedikerede vil desuden gerne deltage mere aktivt i udviklingen omkring nye fokusanalyser. Konferencerne deltager den dedikerede på, primært for det faglige element for dermed at holde organisationen ajour og få input og for at netværke. Desuden holder den dedikerede sig løbende opdateret med hvad der sker i og omkring REG LAB. Når REG LAB inddrages som sparringspartner er det også på grund af den faglige viden, som den dedikerede får adgang til, og sætter stor pris på. Den dedikerede får et større udbytte af sit medlemskab end andre medlemmer. Det er særligt det faglige udbytte internt hos medlemmerne, der er i top. Et vigtigt udbytte er, at den dedikerede får mulighed for at sammenligne sit eget arbejde med andre ligesindede gennem REG LABs netværk. For den dedikerede er tilfredsheden høj, hvilket særligt skyldes det faglige indhold. Den dedikerede ligger vægt på at få tilbudt ny og banebrydende viden, som kan bruges i forbindelse med ens daglige arbejde. Side 6

8 3.2 Den strategiske Jeg ved ikke hvor meget ydelserne og materialet anvendes i vores organisation. REG LAB er jo kun én blandt mange producenter af viden. Vi har ikke et meget bevidst forhold til REG LAB. Vi er med fordi de andre er med. Jeg er jo ikke medlem på linje med andre. Jeg ser på det kynisk forretningsmæssigt. Jeg bruger det til at få opgaver til min forretning. For den strategiske bruges medlemskabet af REG LAB til at holde sig opdateret om, hvad der sker inden for erhvervsudvikling og til at vedligeholde og udvide netværket med søsterorganisationer og samarbejdspartnere. Det er særligt gennem arrangementerne at den strategiske gør brug af sit medlemskab, mens fokusanalyser primært bruges til at holde sig opdateret. Der er en del uddannelses- og videninstitutioner, erhvervs- og interesseorganisationer og private konsulentvirksomheder at finde blandt de strategiske medlemmer. Den strategiske har typisk været medlem i flere år, og er medlem fordi det hører med til at være en central aktør inden for regional erhvervsudvikling. REG LAB bruges af den strategiske som én blandt flere kilder til viden. Den strategiske deltager på arrangementer, primært fordi de giver mulighed for at netværke, men også fordi de har et relevant fagligt indhold. Den strategiske opsøger ikke selv ydelserne, men følger med i hvad der sker i REG LAB. Fokusanalyserne læses når de har et relevant tema, og bruges mest som kilde til ny viden. Udbyttet for den strategiske handler i høj grad om at deltage i et netværk af samarbejdspartnere og om at få et overblik over ny viden. Medlemskabet har ikke direkte indflydelse på arbejdet i dagligdagen, men bruges til at holde sig orienteret. Den strategiskes udbytte hænger meget sammen med den tid og indsats der investeres i medlemskabet, og at der ikke er kapacitet til eller et ønske om at gøre mere for at udnytte medlemskabet. Den strategiskes tilfredshed ligger på et middel til højt niveau, hvilket hænger sammen med, hvor meget medlemskabet bruges. Arrangementerne og fokusanalyserne er den strategiske udmærket tilfreds med, fordi de er faglige og professionelle. I dagligdagen er medlemskabet af REG LAB ikke så betydningsfuld. Den strategiske efterspørger et øget informationsniveau inden for eget felt eller arrangementer direkte henvendt til den strategiske. 3.3 Den tilbagelænede Der er måske lidt langt mellem medaljerne, i forhold til hvad vi synes der er relevant for os. Jeg har ikke rigtig fundet noget siden det første arrangement. Jeg har fornemmelsen af, at putter man noget ind, så får man noget ud. Og det gør vi måske ikke så meget. Den tilbagelænede er ikke særlig aktiv som medlem. Fokusanalyserne er den meste brugte ydelser blandt de tilbagelænede, og de bruges mest som baggrundsinformation, med mindre der er temaer, som er direkte relevante. Blandt de tilbagelænede medlemmer er der en del videninstitutioner men også andre, der er optagede af særlige temaer. Den tilbagelænede har Side 7

9 typisk meldt sig ind i forbindelse med et konkret arrangement eller en bestemt analyse, som var særlig relevant og er så forblevet som medlemmer. Den tilbagelænede bruger sjældent REG LABs ydelser, med mindre der har været tale om en særlig relevant analyse. Den tilbagelænede deltager ind i mellem på arrangementer for netværkets skyld, men indholdet og temaerne er ofte for brede for den tilbagelænedes smag eller rammer ved siden af egne interesser. Den tilbagelænede foretrækker arrangementer med særligt målrettet indhold, eventuelt i form af en mindre netværksgruppe. Det informative udbytte synes den tilbagelænede er udmærket, men den nødvendige tid eller interesse til at engagere sig i REG LAB er der ikke. Indblik i tendenser og muligheden for at få set temaer og problemstillinger i et større perspektiv er noget af det den tilbagelænede får ud af sit medlemskab. Den tilbagelænede er ikke utilfreds, men heller ikke nødvendigvis særlig tilfreds. De ydelser den tilbagelænede bruger er de tilfredse med, fordi de er relevante, professionelle og direkte brugbare. Men til hverdag finder den tilbagelænede ikke direkte nytte i sit medlemskab. Den tilbagelænede efterspørger arrangementer med en mere målrettet netværksgruppe og/eller særligt relevant temaer. Side 8

10 4 Ydelser og aktiviteter I det følgende præsenterer vi kendskabet til og brugen af REG LABs ydelser samt ydelsernes relevans for medlemmerne. Først på tværs og derefter for hver af ydelserne. 4.1 Kendskab, brug og relevans Kendskabet til REG LABs ydelser er generelt meget højt med undtagelse af tilbuddet omkring formidling og sparring og det nye tiltag REG Radar. Kendskabet ligger på niveau med undersøgelsen fra Figur 4.1: Kendskab Kendskab til REG LABs ydelser Nyhedsbreve Konferencer/seminarer reglab.dk Fokusanalyser 95% 92% 86% 87% 80% 85% 78% 85% Formidling/sparring 42% 46% REG Radar 30% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Der er en tendens til, at kendskabet er særligt højt blandt topcheferne i medlemsorganisationerne. For fokusanalyser, konferencer samt formidling og sparring ligger kendskabet 10-15% procentpoint højere blandt topchefer end medarbejdere. På tværs af medlemsorganisationer er der en tendens til, at kendskabet er særligt højt blandt regioner og styrelser. Der er ligesom i 2010 stor forskel på, i hvilken grad medlemmerne bruger de enkelte ydelser 2. Ud over fokusanalyserne er det Især REG Radar og nyhedsbreve, der bliver brugt. Det gælder også i en vis udstrækning for konferencer og seminarer, her er niveauet dog dalet I forhold til Hjemmesiden er fortsat ikke særlig benyttet. Det samme gælder REG LABs tilbud omkring formidling og sparring, her er brugen dog steget I forhold til sidste år. 2 Fokusanalyserne er ikke med i denne opgørelse, da brugen er opgjort lidt anderledes. Brugen af fokusanalyserne uddybes nedenfor. Side 9

11 Figur 4.2: Brug Det er fortsat fokusanalyserne, der er særligt relevante for medlemmerne og de er blevet endnu mere relevante for en større del af medlemmerne. REG Radaren er også relevant for en stor del af medlemmerne. Det gælder også i en vis udstrækning for nyhedsbreve samt konferencer og seminarer, om end relevansen i forhold til konferencer og seminarer er lavere end i Figur 4.3: Relevans Der er tegn på, at relevansen af de forskellige ydelser afhænger af medlemmernes funktion. For konferencerne og seminarerne er relevansen særligt høj på medarbejderniveau, mens REG Radar synes at være særligt relevant blandt topchefer. Side 10

12 4.2 De enkelte ydelser Nedenfor uddyber vi brugen og relevansen af de enkelte ydelser Fokusanalyser Fokusanalyserne bliver i høj grad brugt af medlemmerne. Hele 90% har læst én eller flere fokusanalyser. Desuden har 88% kendskab til fokusanalyserne gennem nyhedsbrev eller medlemsarrangement, ligesom 75% har hørt om konklusioner fra en medlemsanalyse via en kollega eller samarbejdspartner. Derudover er der 24%, som har deltaget i en fokusanalysen (enten i styregruppe, referencegruppe eller som casestudie). Figur 4.4: Fokusanalyser B r u g a f R E G L A B s f o k u s a n a l y s e r H a r l æs t e n / f l e r e f o k u s a n a l y s e r 90% K e n d s k a b ge n n e m n y h e d s b r e v e l l e r m e d l e m s a r r a n ge m e n t 88% H ø r t o m k o n k l u s i o n e r f r a k o l l e ga / sa ma rbe jdspa rt n e r 75% H a r d e l t a ge t i f o k u s a n a l y s e 24% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Der er en tendens til, at fokusanalyserne bliver brugt mest blandt de offentlige organisationer og erhvervs- og interesseorganisationer 3. Blandt videninstitutioner og private virksomheder har kun få deltaget i en fokusanalyse, ligesom færre har læst dem. Fokusgrupper og interviews understøtter, at fokusanalyserne for en stor del af medlemmerne på mange måder udgør kernen i REG LAB. Fokusanalyserne har et højt fagligt indhold som er vigtigt at fastholde, ligesom REG LAB får ros for at finde de hvide pletter på landkortet og lave analyser som giver et nyt perspektiv på temaer, som er vigtige for den del af medlemmerne, som temaet berører. Deltagere i fokusgrupper og interviews giver udtryk for at REG LAB kan gøre fokusanalyserne mere relevante for medlemmerne ved, at: Overveje at gøre op med skabelonen omkring best practice, særligt i forhold til de danske cases. Der er for meget fokus på at få de gode historier frem også blandt dem, der er med i fokusanalyserne og kan have en interesse i at positionere sig selv. Medlemmerne peger på, at det også er interessant og lærerigt at se på det, som ikke 3 Erhvervsorganisationer dækker over erhvervsråd, væksthuse, netværksinstitutioner og interesseorganisationer. Side 11

13 lykkes og årsagerne hertil. Samtidig er der blandt flere medlemmer et ønske om, dels at inddrage kvantitative aspekter, dels at de cases der indgår i højere grad oversættes, så de ikke bare fremstår som enkeltstående eksempler, men bliver oversat til modeller og brugbar viden på tværs af cases. Det handler altså ikke nødvendigvis om et spørgsmål om kvalitativt versus kvantitativt, men om at sikre overførselsværdien i analyserne. Være endnu bedre til at få kalibreret analyserne, så de passer til medlemmernes behov og i den forbindelse også udfordre medlemmerne i forhold til hvad de har brug for. Inddrage medlemmerne i højere grad, også dem, som ikke er med i en styre- eller referencegruppe, og også tidligere i processen ved at have en dialog og en mere gennemsigtig proces omkring kommende temaer for fokusanalyser. Der efterlyses mere tydelige procedurer for, hvordan man som medlem kan komme med input og ideer, så man på den måde også strømliner bestiller-funktionen. Samtidig er der et ønske om, at fokusanalyserne får en kortere opstartsfase. Gøre mere ud af pixiudgaver, kortere analyseformater og lignende, idet fokusanalyserne kan være svære at formidle videre til fx politisk niveau og i pressen. Og derudover gøre mere ud af at formidle og forankre analyserne efterfølgende, så de kommer ud i en bredere kreds og bliver omsat til handling. Der er dog også nogle der fremhæver, at det netop er dette REG LAB allerede i dag er gode til REG Radar Der er stor tilfredshed med REG Rader idet, der blandt dem der kender ydelsen - er 45% som i meget høj grad eller høj grad læser radaren og endnu flere (57%) som synes den er meget relevant. Figur 4.5: REG Radar REG Radar Læser 15% 30% 28% 26% 1% Relevant 15% 42% 28% 8% 2% 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke / ikke relevant REG Radar har særlig høj relevans for topchefer, idet næsten 80% mener at radaren i meget høj grad eller høj grad er relevant, hvilket er 30 procentpoint mere end for mellemledere og medarbejdere. Side 12

14 Input fra fokusgrupper og interviews støtter op om, at radaren, for dem, der har opdaget den, er en rigtig god service, der giver et hurtigt overblik. Et konkret forslag er, at REG LAB, i forbindelse med radaren eller i andet regi, ikke kun ser på hvilke analyser der allerede er lavet, men også giver medlemmerne indsigt i kommende tendenser og morgendagens temaer inden for regional erhvervsudvikling Konferencer og seminarer 19% deltager i meget høj eller høj grad i REG LABs konferencer og seminarer. Det er en markant tilbagegang i forhold til 2010, hvor det var 30%. 43% synes i meget høj grad eller i høj grad, at konferencer og seminarer er relevante, hvilket også er en tilbagegang fra året før, hvor niveauet lå på 54%. Figur 4.6: Konferencer og seminarer REG LABs Konferencer/Seminarer Deltager 4% 15% 36% 27% 16% 1% Relevant 6% 37% 44% 9% 2% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Konferencerne og seminarerne synes især at være relevante blandt medarbejdere. Omkring 50% af medarbejdere synes i meget høj eller høj grad, at de er relevante, hvilket er 15 procentpoint højere end blandt topchefer og mellemledere. Det er i øvrigt en tendens, som bakkes op af de kvalitative udsagn. På bagrund af fokusgrupper og interviews gælder, at: Konferencer og seminarer generelt opfattes som gode, når temaet er relevant for ens eget arbejdsfelt. De giver inspiration og udvider horisonten i forhold til ens daglige arbejde. Derudover bruges arrangementerne som et redskab til opdatering og efteruddannelse af medarbejdere også specifikt i forhold til nyansatte. Konferencer og seminarer bruges i stor udstrækning som et mødested for netværk, hvilket ikke mindst er vigtigt for de mindre organisationer, der ikke har et fagligt netværk i egen organisation. Samtidig fremhæver medlemmerne, at netværksdelen gerne må få en større plads i forbindelse med konferencer og seminarer. Der er i hovedstadsområdet et ønske om flere korte arrangementer med udgangspunkt i et specifikt tema, mens det samme ikke er tilfældet i resten af landet på grund af transporttiden til arrangementerne. Dog er der på tværs af landet et Side 13

15 ønske om flere korte arrangementer for en udvalgt deltagergruppe i forbindelse med pågående fokusanalyser Nyhedsbreve Nyhedsbrevene er en af de ydelser, der bliver brugt meget, idet 40% læser dem i meget høj eller høj grad. Omkring halvdelen synes, at nyhedsbrevene i meget høj grad eller høj grad er relevante. Niveauet for brug og relevans er stort set uændret i forhold til Dog er andelen af medlemmer, der kun bruger nyhedsbrevet i nogen grad faldet, og der har været en tilsvarende stigning i gruppen af medlemmer, der bruger nyhedsbrevet i mindre grad. Figur 4.7: Nyhedsbreve REG LABs Nyhedsbreve Læser 6% 34% 35% 23% 2% Relevant 7% 38% 39% 12% 1% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke På baggrund af de kvalitative input er det vores indtryk, at toplederne er rigtig glade for nyhedsbrevene fordi de er relevante og skaber overblik Hjemmeside REG LABs hjemmeside bruges i mindre grad af medlemmerne. Omkring 40% bruger hjemmesiden i nogen grad eller mere og i forhold til 2010 er der sket et fald i aktive brugere af hjemmesiden. Dog synes 27% at hjemmesiden i meget høj eller høj grad er relevant, hvilket er på niveau med året før. Side 14

16 Figur 4.8: Hjemmeside REG LABs Hjemmeside Bruger 2% 9% 30% 46% 13% Relevant 4% 23% 41% 20% 2% 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Der er en tendens til, at kommuner samt erhvervs- og interesseorganisationer synes, at hjemmesiden er særligt relevant, idet omkring 35% vurderer, at hjemmesiden i meget høj eller høj grad er relevant. Uddybende gælder på baggrund af de kvalitative interviews, at: Hjemmesiden opfattes som meget statisk og kedelig og ikke bliver brugt særlig aktivt. Derudover bør man helt konkret kunne se på hjemmesiden, hvilke personer der er med under de enkelte medlemsorganisationer. REG LAB bør tilføje muligheden for involvering og dialog via hjemmesiden både med foreningen og medlemmerne imellem ikke mindst i forhold til ideer til temaer for kommende fokusanalyser og arrangementer. I forlængelse heraf efterlyser nogle medlemmer også involvering og dialog via LinkedIn gruppen, både i forhold til kommende og pågående fokusanalyser og som opfølgning og feedback på arrangementer. Kommunikationen på LinkedIn skal være kontinuerlig og adskille sig fra den kommunikation, der sker via nyhedsbreve og lignende. Det bliver fremhævet, at den interaktive dialog vil være med til at aktivere medlemmerne og vil være til gavn for både medlemmerne og REG LAB Formidling og sparring REG LAB sekretariatet tilbyder at komme ud og præsentere og diskutere konklusioner og resultater fra analyser m.v. til medlemmernes konferencer, møder og rundbordssamtaler. Tilbuddet om formidling og sparring bruges i meget høj eller høj grad af 11% af medlemmerne, hvilket er en stigning på 6 procentpoint i forhold til Medregner man de der bruger tilbuddet i nogen grad er der sket en stigningen fra 27% til 37%. Side 15

17 4.9: Formidling og sparring Med udgangspunkt i fokusgrupper og interviews kan vi derudover se, at: Muligheden for formidling og sparring er et godt tilbud. Der hvor der især er tilfredshed med tilbuddet er som opfølgning på specifikke analyser, hvor medlemmerne oplever, at REG LAB ligger inde med en stærk faglig viden, som de kan hjælpe med at sætte i spil lokalt. Nogle medlemmer mener, at de kunne få endnu mere ud af REG LAB, hvis der var mulighed for mere omfattende, løbende sparring. Men der er også en erkendelse af, at REG LAB dermed bevæger sig ind på feltet af private konsulentfirmaer. 4.3 Ledernetværk I forbindelse med fokusgrupper og interviews har vi drøftet mulige nye ydelser og aktiviteter, særligt i forhold til et ledernetværk. Der er meget blandede holdninger til, hvorvidt REG LAB bør facilitere et ledernetværk. Nogle er meget interesserede i et kollegialt netværk til erfaringsudveksling, nye ideer og samarbejdsprojekter. Andre peger på, at der allerede findes mange ledernetværk, og, at det derfor ikke er en opgave, som REG LAB bør gå ind i. Flere ser imidlertid positivt på muligheden for at mødes på lederniveau frem for hele organisationerne, så det kan måske tænkes ind i forhold til andre typer af arrangementer. Side 16

18 5 Udbytte og tilfredshed Medlemmerne får flere forskellige former for udbytte af at være med i REG LAB. Størstedelen får analyser af god praksis og inspiration om erhvervspolitiske emner, sidstnævnte er dog faldet i forhold til % får input til strategier, projekter og nye initiativer 4. Figur 5.1: Udbytte Udbytte af medlemskab hos REG LAB Analyser af god praksis 65% 61% Inspiration om erhvervspolitiske emner 57% 71% Input til strategier, projekter og nye initiativer Mulighed for at blive tanket op på højt fagligt niveau 44% 42% 55% Dialog og videndeling om erfaring 37% 41% Netværk 23% 38% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Der er stor variation på tværs af organisationer i forhold til det udbytte, de får af at være medlem hos REG LAB. Private virksomheder og videninstitutioner vurderer i mindre grad, at de får input til strategier, projekter og initiativer, netværk samt dialog og videndeling end andre organisationer. Blandt videninstitutioner er det desuden kun 50%, der vurderer, at de som udbytte får analyser af god praksis, sammenlignet med 70% blandt de øvrige organisationer. Blandt kommunerne vurderer hele 70%, at de får input til strategier, projekter og initiativer som udbytte, hvilket er højere end for de andre organisationstyper. Derudover er der en tendens til, at det især er medarbejdere, som vurderer, at de får analyser af god praksis og input til strategier, projekter og nye initiativer som udbytte. Der er overordnet en sammenhæng mellem medlemmernes tilfredshed og deres udbytte af medlemskabet, idet der er en tendens til, at de medlemmer, der er mest tilfredse med medlemskabet også vurderer, at de får et væsentligt højere udbytte. Fokusgrupper og interviews underbygger, at der er flere forskellige former for udbytte for medlemmerne. Udbyttet spænder fra at blive tanket op fagligt og få indsigt i aktuelle temaer og tendenser til at få input til konkrete projekter, som man arbejder med, og på ledelsesniveau få input til nye strategier og politikker. For nogle indgår input fra REG LAB kun som en form for latent baggrundsviden, mens andre også kan bruge det meget aktivt og omsætte den nye viden i deres arbejde. 4 Nyt spørgsmål, der ikke var med i medlemsundersøgelsen fra Side 17

19 Derudover gælder, at: Medlemmerne synes at REG LAB er gode til at tage relevante emner op, som ligger på kanten af de traditionelle problemstillinger eller giver et nyt perspektiv på velkendte problemstillinger. Det gør, at medlemmerne begynder at diskutere temaerne og problemstillingerne på en anderledes måde på baggrund af den nye viden. Det er specialiseringen og det høje faglige niveau, som er REG LABs afsæt for at kunne bidrage. Det gør, at medlemmerne kan virke mere professionelle i det system, som de agerer i og over for relevante interessenter. REG LAB bidrager med overblik, så medlemmerne ved, hvad der foregår rundt omkring i landet, når de skal til at i gang med projekter og tiltag. De netværk og den viden der opstår i arbejdet med fokusanalyserne har en særlig værdi for dem, som er med omkring analyserne. Der kan være en udfordring i forhold til, at flere organisationer får indblik i den samme viden samtidig og dermed bliver inspireret til at sætte de samme tiltag i gang. 5.1 Overordnet tilfredshed Der er bred opbakning til REG LAB idet 19% er meget tilfredse, 50% er tilfredse og 30% er neutrale. Kun 1% er utilfredse. Tilfredsheden ligger på niveau med undersøgelsen fra Figur 5.2: Tilfredshed Overordnet tilfredshed med medlemskab hos REG LAB 30% 1% 19% 50% Meget tilfreds Tilfreds Hverken / eller Utilfreds Meget utilfreds Der er tegn på, at tilfredsheden med medlemskabet er særligt højt blandt kommuner samt erhvervs- og interesseorganisationer, hvor gruppen af meget tilfredse er omkring 10 procentpoint højere end for de øvrige organisationer. Side 18

20 Særligt i forbindelse med fokusgrupperne drøftede vi, om den overordnede tilfredshed med medlemsskabet hos REG LAB ligger på et tilfredsstillende niveau. Der var grundlæggende enighed om, at ikke alle medlemmer er lige aktive, at medlemmerne har fokus på forskellige emner som måske ikke aktuelt er på REG LABs dagsorden og, at medlemmerne har forskellige bevæggrunde for at være med i foreningen. På den baggrund kan man ikke forvente flere meget tilfredse medlemmer. Derimod er der et forbedringspotentiale blandt gruppen af neutrale, hvor det for REG LAB handler om at undersøge, hvordan tilfredsheden kan øges. I forhold til at skabe øget tilfredshed kom der følgende input fra interviews og fokusgrupper: Det er nødvendigt, at tilfredsheden ligger højt blandt de store spillere og kernegruppen af medlemmer, ellers kan korthuset vælte. Der er behov for mere strategisk tænkning i forhold til, hvem man vil have med som medlemmer. Der er særligt en latent utilfredshed blandt videninstitutioner, idet der er en usikkerhed omkring, hvad man vil med dem i REG LAB. Det samme gælder i en vis udstrækning de private rådgivningsfirmaer. I den forbindelse nævner nogle medlemmer, at man bør gøre op med one size fits all tankegangen og i stedet arbejde med forskellige søjler eller grupperinger af medlemmerne, da de helt naturligt har forskellige interesseområder. REG LAB skal gøre mere i forhold til at få fulgt rapporter og arrangementer til dørs med opfølgende initiativer og anvisninger til, hvordan tingene kan gøres og bruges i praksis. I den forbindelse er det også vigtigt for medlemmerne, at REG LABs tiltag og aktiviteter i højere grad munder ud i noget slagkraftigt. Proceduren omkring at få besluttet, hvornår man skal igangsætte en ny fokusanalyse og hvad den skal handle om oplevelses som ugennemsigtigt og tager for lang tid Der er et ønske om mere involvering og dialog med medlemmerne. Det kan fx ske ved at REG LAB kommer ud og besøger medlemmerne en gang imellem og hører hvad der optager dem samt debat via hjemmesiden og LinkedIn. REG LAB må gerne i højere grad udfordre medlemmerne og være med til at profilere dem. Det er afgørende at fagligheden bliver ved med at være på et højt niveau og, at analyser og arrangementer har fingeren på pulsen, da det er udgangspunktet for REG LABs arbejde og berettigelse. Side 19

21 6 REG LABs rolle Nærværende afsnit handler om REG LABs rolle med fokus på hvorvidt foreningen er, og skal være, dagsordensættende, hvilken position REG LAB har som fagligt netværk og om REG LAB i højere grad skal udnytte sit internationale netværk. 6.1 Dagsordensættende Helt på linje med undersøgelsen fra 2010 mener medlemmerne ikke i særlig stor udstrækning at REG LAB i dag er med til at sætte dagsordenen inden for regional erhvervsudvikling i Danmark. Samtidig er det bemærkelsesværdigt at en hel del svarer ved ikke. Figur 6.1: Dagsordensættende REG LABs rolle - Med til at sætte dagsordenen? Undersøgelse % 18% 41% 18% 4% 18% Undersøgelse % 16% 46% 18% 3% 14% 0% 20% 40% 60% 80% 100% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Blandt de meget tilfredse medlemmer er der til gengæld 50%, der vurderer at REG LAB i meget høj eller høj grad er dagsordensættende. På baggrund af fokusgrupper og interviews kan vi sige, at der er divergerende holdninger til, hvorvidt REG LAB fremadrettet skal være mere dagsordensættende. Der er dog generel enighed om, at REG LAB ikke bør promovere et bestemt politisk standpunkt, men derimod skal være et uafhængigt fagligt funderet netværk. I den forbindelse er det vigtigt at foreningen har fingeren på pulsen i forhold til den erhvervspolitiske dagsorden og kan påvirke dagsordenen gennem foreningens aktiviteter i form af analyser og arrangementer. Nogle medlemmer giver udtryk for, at REG LAB er en inadskuende forening, der primært er optaget af medlemmernes ønsker og behov og at REG LAB gerne må være mere synlig og dagsordensættende og fungere som et talerør til det regionale og kommunale politiske niveau. Nogle medlemmer mener ligefrem at REG LAB skal markere sig som en form for uafhængig tænketank for regional- og erhvervsudvikling. I forhold til ressourcespørgsmålet bliver det fremhævet, at REG LAB især bør være synlig på nogle nålestikspunkter altså nogle af REG LABs særlige kerneområder. Andre mener derimod at REG LAB favner en så bred og sammensat medlemsskabe med modstridende interesser, at foreningen hverken kan eller bør være dagsordensættende, idet det kan give bagslag. Andre argumenter for ikke at være mere dagsordensættende end i dag er at REG LAB er gode til det, de gør, og skal blive ved med det, i stedet for at påtage sig nye roller. Og derudover at så længe REG LAB Side 20

22 giver værdi for medlemmerne, så behøver foreningen ikke være mere dagsordensættende, end den er i dag. Et tredje standpunkt er at REG LAB er relativt kendt i den kreds, de skal være kendte i og at foreningen allerede er ret dagsordensættende på en ret stilfærdig måde og skal fortsætte med at være sådan. 6.2 Position REG LAB er for 25% af medlemmerne i meget høj grad eller i høj grad et af deres vigtigste faglige netværk, mens 31% svarer i nogen grad. Det er en mindre tilbagegang i forhold til Figur 6.2: Vigtigt fagligt netværk REG LABs rolle - Et af mine vigtigste faglige netværk? Undersøgelse % 20% 31% 24% 12% 7% Undersøgelse % 26% 30% 24% 8% 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Der er også her en tendens til at de meget tilfredse og tilfredse medlemmer i særdeleshed vurderer REG LAB som et af de vigtigste faglige netværk. Der er ingen betydelig variation på tværs af hverken funktion eller organisation. Vurderingen af REG LAB som fagligt netværk skal ses i sammenhæng med, at der er 5% der i meget høj grad mener og 32% der i høj grad mener, at der er mange andre organisationer eller foreninger, der tilbyder samme typer ydelser vedrørende regional erhvervsudvikling. Figur 6.3: Andre organisationer REG LABs rolle - Andre organisationer med samme ydelser? Undersøgelse % 32% 38% 8% 16% Undersøgelse % 6% 27% 43% 12% 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Side 21

23 På baggrund af de kvalitative input gælder at for nogle af medlemmerne er REG LAB deres helt centrale netværk, mens det for andre er én udbyder blandt mange. Derfor er der også blandt medlemmerne en accept af, at hvis man har brug for noget helt bestemt i forhold til et specifikt tema, så er det måske hos nogle andre, man finder det. Nogle påpeger at der er en tendens til at foreninger og netværk inden for regional erhvervsudvikling har en tendens til at overlappe hinanden og det derfor kunne være en fordel af koordinere temaer eller samle flere aktører. I forlængelse heraf handler det om, hvis REG LAB vil være et vigtigere netværk for flere, at de rammer en større palette af det, som medlemmerne har brug for. 6.3 Internationalt netværk 6% mener i meget høj grad og 24% i høj grad at REG LAB bør gøre mere for at udnytte sit internationale netværk, fx i form af formidling af kontakter, studieture og international viden og best practice. Hele 29% svarer ved ikke. Figur 6.4: Internationalt netværk REG LABs rolle - Mere udnyttelse af internationale netværk? Undersøgelse % 24% 29% 10% 2% 29% 0% 20% 40% 60% 80% 100% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Blandt topchefer er det 40%, der mener at REG LAB i meget høj eller høj grad bør gøre mere for at udnytte sit internationale netværk, sammenlignet med 30% af mellemlederne og 25% af medarbejdere. Medlemmerne giver i forbindelse med fokusgrupper og interviews udtryk for, at REG LAB i dag er ret godt orienteret internationalt Der er stor forskel på, hvorvidt medlemmerne synes at REG LAB skal gøre mere for at udnytte sit internationale netværk eller om medlemmerne allerede synes, de er dækket ind på det felt: Nogle efterspørger studieture, mens andre ikke er interesserede. Hvis der skal være studieture kunne det være oplagt at gøre det i forlængelse af fokusanalyserne, idet der allerede er gjort et grundigt forarbejde, og der er en specifikt case at tage udgangspunkt i. Der er overvejende skepsis imod, at REG LAB skal formidle internationale kontakter, dels fordi det vil være for ressourcekrævende, dels fordi medlemmerne allerede gør Side 22

24 det selv og får mere udbytte af det på den måde. Derimod vil det være meget relevant hvis REG LAB foretager en screening af gode eksempler og interessante organisationer internationalt og på den baggrund formidler ny viden og arrangementer internationalt. 6.4 Medlemspleje I forbindelse med fokusgrupper og interviews har vi drøftet, hvad REG LAB kan gøre i forhold til særligt nye medlemmer. Medlemmerne har generelt ikke den store viden om, hvad der allerede gøres i dag og har følgende kommentarer: Hvis det ikke allerede findes bør man lave et Info-kit til nye medlemmer, så de bliver introduceret til muligheder og ydelser i REG LAB. I det hele taget bør REG LAB følge op i forhold til både nye medlemmer og medlemsafgang. En præsentation af, hvad REG LAB er og kan efterspørges også af nogle eksisterende medlemmer, da de har et indtryk af, at REG LAB rummer meget mere end det, de gør brug af. Det står desuden uklart for flere medlemmer, hvor mange, og hvem fra organisationen, der modtager information fra REG LAB. Derfor bør REG LAB følge op herpå minimum årligt, ligesom nye medlemsorganisationer skal melde alle relevante personer ind fra start. Informationsspredning i de større medlemsorganisationer er et issue, altså hvordan REG LABs kommunikation og budskaber bliver spredt. Som det er i dag rammer information fra REG LAB primært de øvre chefniveauer, men det er i høj grad også relevant på medarbejderniveau, hvor det måske ikke altid når ud. Side 23

25 7 Metode Medlemsundersøgelse 2011 er gennemført på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle medlemmer samt to fokusgrupper og 14 kvalitative interviews, primært på lederniveau, for at komme endnu tættere på medlemmernes ønsker og behov. 7.1 Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i perioden september. I alt 281 medlemmer har besvaret spørgeskemaet, hvilket svarer til 35% af medlemmerne. Svarene fordeler sig på hele 87 af de 98 medlemsorganisationer, der har haft mulighed for at deltage i undersøgelse. I forhold til den foregående medlemsundersøgelse i 2010 har der været en fremgang i antallet af besvarelser på 55, mens antallet af deltagende medlemsorganisationer og svarprocent er nogenlunde den samme. Ligesom i 2010 har der i 2011 været en bred repræsentation af organisationer, som har deltaget i undersøgelsen. Relevant i den forbindelse er, at mens der i perioden mellem de to undersøgelser (fra april 2010 til oktober 2011) stort set har været status quo med hensyn til antallet af medlemsorganisationer, så er der kommet omkring 30% flere personer på medlemslisten. Dermed har spørgeskemaundersøgelsen i 2011 været ude i en bredere af medlemmer end i Figur 7.1: Organisationer 35% 30% 25% 29% 25% Organisation 20% 15% 10% 5% 0% Kommune 16% 14% 13% 13% 10% 11% 10% 9% 8% 8% 6% 7% 5% 6% 4% 3% Region Universitet Interesseorganisation Privat virksomhed Anden vidensinstitution Ministerium/styrelse Erhvervsråd/Erhvervschef Netværksorganisation 3% 1% Andet Der er også en bred fordeling på arbejdsfunktioner blandt besvarelserne. Fordelingen er stort set identisk med den fra undersøgelsen i Side 24

26 Figur 7.1: Funktion Funktion/titel 20% 51% 29% Topchef/direktion Mellemleder Medarbejder I analysen af spørgeskemaundersøgelsen har vi tjekket for variation i besvarelserne på tværs af organisationstype, funktion/titel for respondenten og tilfredshed med medlemskabet. Signifikante variationer er medtaget i analysen og fremgår under de temaer, hvor de gør sig gældende. Hvis der ikke er nævnt noget, er det et udtryk for, at der ikke er nogen variation på tværs af baggrundsvariable. Kommentarer fra de åbne spørgsmål i spørgeskemaundersøgelsen er ikke medtaget i selve analysen, men er overdraget til REG LAB sammen med medlemsundersøgelsen. 7.2 Fokusgrupper og interviews På baggrund af hovedresultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen har vi i dialog med REG LAB udarbejdet temaer og spørgsmål til brug for fokusgrupperne og de kvalitative interviews. Der er primo oktober blevet afholdt to fokusgrupper, hver af tre timers varighed og med fem deltagere. En i København en i Vejle. De kvalitative interviews er gennemført telefonisk i samme periode. Følgende personer har bidraget til analysen i forbindelse med en fokusgruppe: København: Morten Hvidberg, kontorchef, FORA/Erhvervs- og Byggestyrelsen Peter Bo Andersen, direktør, Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter Jan Eiersted Molzen, kontorchef, DTU Afdeling for Erhverv og Myndigheder Side 25

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 7. maj 2009

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 7. maj 2009 Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 7. maj 2009 Sted: VTU, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Bredgade 40-42, København Deltagere: Hans-Henrik Fischer, Torben Kjærgård, Peter Zahlekjær, Hanne Schou,

Læs mere

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 2005 Indhold Appendiks 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Markedsføringsgruppen

Markedsføringsgruppen Udvalgets sammensætning: Repræsentanter for kommunerne: Lone Jager Neldeberg - Ikast-Brande Kommune Mette Højborg - Herning Kommune Kristian Brøns Nielsen - Viborg Kommune Bo Kristensen - Syddjurs Kommune

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 SIDE 1/8 Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 Formålet med ovennævnte seminar var at sikre de nordjyske SMVers bevågenhed i forhold til udviklingen af digitalisering og e-handel indenfor markederne

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at varetage to opgaver: at arbejde for at igangsætte

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Konferencen Mentorer og uddannelse, 29. august 2007 Peter Rosendal Frederiksen 1 LXP Consulting Peter Rosendal Frederiksen Cand.mag. i

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Bilag 2. Innovation Monitor 2008 metode og datagrundlag

Bilag 2. Innovation Monitor 2008 metode og datagrundlag Bilag2. InnovationMonitor2008 metodeogdatagrundlag November2008 INDHOLD 1.KortomMetodeniInnovationMonitor,2008... 3 2.Benchmarkingmedudgangspunktidenregionalevækstmodel... 3 2.1.Datagrundlagfordenregionalevækstmodel...

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2012

Medlemsundersøgelse 2012 Medlemsundersøgelse 2012 Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Young & Bright, og er baseret på omfattende spørgeskemaundersøgelse foretaget ultimo 2012. Fakta om undersøgelsen: Gennemført i perioden:

Læs mere

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde.

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde. VIFU Videncenter for fødevareudvikling Att.: Gunhild Brynning Nupark 51 7500 Holstebro Konsulentopgave Århus, 10. januar 2011 1 1. Effektmåling i projekt Innovation i øjenhøjde v/hans Henrik Bruhn, Operatøropgave:

Læs mere

Stiftelsesdokument for det nye REG LAB

Stiftelsesdokument for det nye REG LAB December 2007 Stiftelsesdokument for det nye REG LAB 1. Indledning REG LAB har eksisteret i tre år som medlemsbaseret forening, som dog juridisk er organiseret som projekt ejet af konsulentfirmaet Inside

Læs mere

Vil du kende nogen? ...som kender nogen... ...som kender nogen... ...som kender nogen...

Vil du kende nogen? ...som kender nogen... ...som kender nogen... ...som kender nogen... Vil du kende nogen?...som kender nogen......som kender nogen......som kender nogen... Netværk med omtanke BrainsBusiness ICTNORCOM er netværksforeningen, der samler virksomheder i Nord Danmark, som beskæftiger

Læs mere

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009 Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Kære leder i Region

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK LOBBYISME I DANMARK ERFARINGER OG HOLDNINGER TIL LOBBYISME BLANDT POLITIKERE I FOLKETINGET, REGIONER OG KOMMUNER 25. juni 2012 ADVICE A/S GAMMEL KONGEVEJ 3E, BAGHUSET 1610 KØBENHAVN V ADVICE@ADVICEAS.DK

Læs mere

AWARENESS EN SIKKER VEJ TIL BEDRE SIKKERHED & KVALITET DATASIKKERHEDSKONFERENCE

AWARENESS EN SIKKER VEJ TIL BEDRE SIKKERHED & KVALITET DATASIKKERHEDSKONFERENCE AWARENESS EN SIKKER VEJ TIL BEDRE SIKKERHED & KVALITET DATASIKKERHEDSKONFERENCE 29.01.2015 HVEM ER JEG. LARS BÆRENTZEN Mere end 20 års erfaring som konsulent Rådgiver inden for IT- og informationssikkerhed

Læs mere

Sammenfatning af medlemsundersøgelsen (1:2)

Sammenfatning af medlemsundersøgelsen (1:2) Rapportering af medlemsundersøgelse for Dansk Facilities Management netværk Oktober 2011 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen (1:2) Svarprocenten for hele undersøgelsen er på 23 - eller 92 ud af 400 mulige

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Kortlægning af universiteternes erhvervssamarbejde - status for udviklingen af samarbejdet. Marts 2011

Kortlægning af universiteternes erhvervssamarbejde - status for udviklingen af samarbejdet. Marts 2011 Kortlægning af universiteternes erhvervssamarbejde - status for udviklingen af samarbejdet Marts 2011 Om kortlægningen Baggrund REG LAB har sammen med Aalborg Universitet taget initiativ til at få kortlagt

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Lederuddannelse i folkeoplysningen

Lederuddannelse i folkeoplysningen Lederuddannelse i folkeoplysningen Projektrapport Lene Buerup Andersen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud November 2012 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål:

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål: PRÆSENTATION: BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BAGGRUND Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk.

God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk. God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk. Retorisk Akademi Du kan sikkert jeres strategier - men kan du kommunikere dem? Retorisk

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE. nr.

Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE. nr. Tinglysningsretten Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten 2014. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE.

Læs mere

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis?

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Oplæg på VEU-konferencen 2011 i workshoppen Uddannelse af ledere 29. november 2011 Ved evalueringskonsulenterne

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Projekt medlemsservice Survey 2015

Projekt medlemsservice Survey 2015 2015 Projekt medlemsservice Survey 2015 Afrapportering af kvantitativ medlemsundersøgelse gennemført i perioden 10.02.2015-03.03.2015 i forbindelse med Projekt Medlemsservice i Dansk Psykolog Forening

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

MED Konference 19. juni 2008

MED Konference 19. juni 2008 MED Konference 19. juni 2008 Workshop om Evaluering af ledelse Program for workshoppen 13.15 Velkommen til workshoppen v/dorthe Storm Meier, OAO og Hans C. Hansen, FTF Sådan arbejder vi med ledelsesevaluering

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Dokumentationsrapport 2013

Dokumentationsrapport 2013 Dokumentationsrapport 2013 Arbejdet med de unge i mødestederne Jeg har fået nogle nye venner. Fået et sted at komme, hvor jeg kan være mig selv. Fundet ud af, hvad min ensomhed er, og kommet videre med

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse http://www.radikale.dk Det Radikale Venstre 25. februar 4 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.radikale.dk. Der

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection 2 Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved rekruttering

Læs mere

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Rapport 1 Nordfyns Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt om medindflydelse

Læs mere

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 1 Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 I september 2012 udsendte CFU Danmark en online tilfredshedsundersøgelse blandt centrenes brugere. Dette dokument samler

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område.

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område. Kan du kende dig selv? FTF har gennemført Lederpejling 2008. Undersøgelsen fokuserer på lederuddannelse, ledernes vilkår og ledernes erfaring med lederevaluering. Formålet har været dels at tilvejebringe

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

User Experience metoder i fødevarebranchen

User Experience metoder i fødevarebranchen User Experience metoder i fødevarebranchen Rådgivning i produktudvikling, innovation og brugerinvolvering til primært fødevarebranchen Helle Heiselberg, Cand.ling.merc. og projektleder for forbrugerplatformen

Læs mere

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg Comentor Lounge LinkedIn som must win battle Juni 2015, Aalborg 1 Fakta om LinkedIn 1.789 følgere på company 90-100 nye følgere hver måned 19.513 personlige følgere 60% af vores personlige følgere er aktive

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden 2007 Oplæg for VEU-Rådet onsdag den 22. juni 2011 ved områdechef Tue Vinter-Jørgensen og specialkonsulent Michael Andersen

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Notat. Styrket tværfagligt samarbejde om sårbare børn og unge i Ballerup Kommune: Analyse, konklusioner og anbefalinger

Notat. Styrket tværfagligt samarbejde om sårbare børn og unge i Ballerup Kommune: Analyse, konklusioner og anbefalinger DIREKTØR Børn & Unge - Stabsfunktion Dato: 7. Maj 2009 Notat Styrket tværfagligt samarbejde om sårbare børn og unge i Ballerup Kommune: Analyse, konklusioner og anbefalinger 1. Indledning Projektet Styrket

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

HVORDAN KAN STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING

HVORDAN KAN STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING Teksam Årsdag Onsdag, den 3. oktober 2012 i Odense Kongrescenter Veje til viden vilje til udvikling Samarbejde om kompetenceudvikling HVORDAN KAN STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING ANGRIBES I PRAKSIS? Pia

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere