Forfatter: Direktør Preben Thisgaard, og civiling. Per Kolbeck NOVA PRO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forfatter: Direktør Preben Thisgaard, og civiling. Per Kolbeck NOVA PRO"

Transkript

1 Titel: Borgerinddragelse i trafik- og miljøhandlingsplaner Forfatter: Direktør Preben Thisgaard, og civiling. Per Kolbeck NOVA PRO A. Indledning Evalueringen er gennemført som en evaluering af generelle aspekter af borgernes inddragelse i Haslev kommunes arbejde med Agenda 21 og Trafikhandlingsplanen (i det følgende forkortet henholdsvis A21 og THP) Der bliver ikke udover de allerede foreliggende beskrivelser givet en gennemgang eller oversigt over de gennemførte aktiviteter og de grupper, der har arbejdet med henholdsvis A21 og/eller emner knyttet til THP. Evalueringen er tilpasset og søgt afviklet indenfor relativt begrænsede økonomiske rammer. B. Populationen Den population af borgere i Haslev kommune, der har været inddraget i evalueringen, er udvalgt af Haslev kommune. Den omfattede alle som var registreret af kommunen som deltagere i THP arbejdet, og alle som i forbindelse med Agenda 21 arbejdet havde deltaget i aktiviteter, som betød at Haslev kommune havde de pågældendes navn og adresse. Populationen omfatter i alt 73 personer hvoraf de 56 har været involveret i THP arbejde og de 17 i A21. Der er enkelte personer, som har deltaget i både A21 og THP. I perioden medio november 1998 til ultimo januar 1999 har populationen haft mulighed for: at blive interviewet eller give sin mening til kende gennem et spørgeskema. at kontakte en navngiven person i kommunen for yderligere oplysninger om evalueringen. I alt 14 personer deltog i fokusgruppemøderne. I alt 50 personer er enten blevet interviewet eller har sendt spørgeskemaet tilbage. Proceduren ved gennemførelsen af den kombinerede interview / spørgeskemaundersøgelse for borger var følgende: Alle i populationen fik et introduktionsbrev med forskellige relevante oplysninger om undersøgelsen. Alle i populationen med et registreret telefon abonnement blev søgt kontaktet pr. telefon på minimum tre forskellige ugedage og tidspunkter i løbet af januar Alle uden et registreret telefon abonnement fik sendt et særligt introduktionsbrev vedlagt et spørgeskema. Men også denne del af populationen fik et tilbud om at blive interviewet pr telefon, hvis de ønskede det. Enhver deltager kunne således vælge mellem ikke at deltage, udfylde spørgeskemaet og sende det retur i den vedlagte frankerede svarkuvert eller blive interviewet pr. telefon. Af de 50 personer er de 37 (rene THP deltagere) og de 13 A21 og THP deltagere idet 3 personer har været involveret i begge aktiviteter. at deltage i fokusgruppemøder på forskellige ugedage at kontakte evaluatorerne pr. telefon, skriftligt eller elektronisk.

2 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% THP 9 4 A21 Kvinde Mand Kønsfordelingen for populationen i borgerundersøgelsen Efter samråd mellem Haslev kommune og Miljøstyrelsen blev det besluttet at inddrage både ansatte i kommunen og politikere i evalueringen. Undersøgelsen blev gennemført i slutningen af marts og begyndelsen af april. Af økonomiske årsager blev denne del af evalueringen gennemført udelukkende som en spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaet blev distribueret med et særligt udformet introduktionsbrev internt i kommunen til 6 personer i forvaltningen der på den ene eller anden måde have været særligt involveret i arbejdet, og til kommunens tekniske udvalg og økonomiudvalget (det vil sige 7 personer på grund af det sammenfald af personer, der er mellem de to udvalg). Både forvaltningspersonalet og politikerne have mulighed for: at kontakte evaluatorerne pr. telefon, skriftligt eller elektronisk at give sin mening til kende gennem et spørgeskema at kontakte en navngiven person i kommunen for yderligere oplysninger om evalueringen Efter fristens udløb for at sende de udfyldte spørgeskemaer retur til evaluatorerne (og efter flere gentagne rykkere til dem der havde fået udleveret spørgeskemaerne) var resultatet, at 6 spørgeskemaer var kommet retur fra forvaltningen og 2 fra politikerne. Haslev kommune har ingen mulighed for at identificere de enkelte borgeres besvarelser. Behandlingen af svarene er sket ved en anonymiserings procedure, hvor hvert svar har fået et løbenummer. Svarene fra forvaltningen og politikerne er anonyme besvarelser. Alle spørgeskemaer / interviewsvar bliver opbevaret fortroligt og udleveres ikke til Haslev kommune. C. Udvælgelse af temaer. Fokusgruppemøderne for borgerene gav meget forskellige resultater og indtryk. Men de gav et klart billede af, at evalueringen kunne arbejde videre med 7 generelle hovedtemaer: 1. Motiver til deltagelse 2. Forventninger til resultatet/at være med 3. Processen 4. Resultaterne 5. Ønsker/ forventninger til fremtiden 6. Personlig adfærd 7. Diverse - herunder deltagelse i lignende aktiviteter D. Spørgeskema / interview undersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen for borgerne er gennemført som en kombineret telefoninterview- og spørgeskemaundersøgelse, hvor spørgeskemaet og interviewguiden har identiske strukturer. Den er delt op i 3 dele: identifikation på: alder, køn, husstandens størrelse og sammensætning (voksne/børn), deltagelse i A21 og/eller THP, samt antallet af lokale foreninger hvor den enkelte er aktiv. 2

3 En kvalitativt orienteret del hvor deltageren kan give sin opfattelse til kende ud fra åbne spørgsmål omkring hvert af de 7 temaer. En mere kvantitativ del hvor deltageren skal tage stilling til 22 udsagn og kan give udtryk for at være enig, uenig eller hverken enig eller uenig i de 7 ovenfor nævnte temaer. Spørgeskemaet til forvaltningen og politikerne har identiske strukturer med den kombinerede interviewguide og spørgeskema som blev brugt til borgerne. Spørgeskemaet til forvaltningen og politikerne er delt op i 3 dele: Identifikation på: alder, køn, deltagelse i A21 og/eller THP, samt om man er politiker eller ansat i kommunen(del I). En kvalitativt orienteret del hvor deltageren kan give sin opfattelse til kende ud fra åbne spørgsmål omkring hvert af de 7 temaer (del II). En mere kvantitativ del hvor deltageren skal tage stilling til 21 udsagn og kan give udtryk for at være enig, uenig eller hverken enig eller uenig. som dækker de 7 ovenfor nævnte temaer (del III). E. Fortolkning E. 1. Borgerundersøgelsen Undersøgelsen har med sin samlede svarprocent på 68% og en fordeling på 66% / 76% (for henholdsvis THPen og A21), et rimeligt lavt bortfald af personer der ikke svarer. Mellem tre og fem af personerne i populationen kan siges ikke at være relevante, da de f.eks. anførte, at de aldrig nåede at komme med til møderne eller deltog som en del af deres arbejde. Hvis disse personer medregnes nærmer svarprocenterne sig 75. Hvilket sammenlignet med lignende undersøgelser er ganske godt. Undersøgelsen giver dog nok næppe basis for meget bastante statistiske sandsynlighedsbetragtninger, da der ikke er foretaget et statistisk tilfældigt udvalg. I fortolkningen er taget rimeligt hensyn til sådanne overvejelser. Der er også for A21 deltagerne trods alt tale om en relativt beskeden population. Alligevel godtgør undersøgelsen med overvejende sandsynlighed en række forhold. Ligesom de kommentarer og bemærkninger, der er givet under del II af spørgeskemaerne og under fokusgruppe møderne er en god kilde til inspiration ikke alene i forhold til den nuværende delvist afsluttede proces; men også i forhold til Haslev kommunes videre arbejde med borgerinddragelse. Undersøgelsens struktur muliggør: Identifikationsspørgsmålene sammenholdt med temaer under del II både generelt og på enkeltpersoner og grupper. Identifikationsspørgsmålene sammenholdet med del III udsagnene enkeltvis eller tematiseret på grupper eller enkeltpersoner. Del II sammenholdt med udsagn under del III enkeltvis, tematiseret og på grupper eller enkeltpersoner. sammenfatning af væsentlige elementer nævnt under del II. Det er muligt, at foretage et overordentligt stort antal krydstabuleringer og sammenligninger. Udfra identifikationsspørgsmålene kan svarpopulationen beskrives på de enkelte variable. For at styre denne proces er det hensigtsmæssigt at formulere en række spørgsmål og/eller hypoteser, som så enten kan bekræftes eller afkræftes. E. 2. Undersøgelsen af forvaltning/politikere Undersøgelsen har for forvaltningen en meget høj svarprocent på 6 ud af 6 (100 3

4 4 %), hvorimod det selvfølgelig er skuffende, at kun 2 af politikerne har returneret spørgeskemet og derfor kun giver mulighed for rent heuristiske overvejelser. Man skal dog hele tiden huske, at der for forvaltningen nominelt er tale om en meget lille gruppe af personer. Der er ikke gennemført tolkninger for gruppen af politikere. Begge spørgeskemaer er grundigt udfyldt med mange interessante betragtninger. Men med så få spørgeskemaer ville det sandsynligvis være muligt at identificere enkeltpersoner, som har været eller er direkte involverede i processen i Haslev kommune. Det skal imidlertid fremhæves, at hvis de to modtagne spørgeskemaer er karakteristiske for gruppen af politikere, ville det have været muligt, at komme med nogle meget interessante sammenligninger og analyser ikke bare om borgerinddragelsen i Haslev kommune; men desuden om mere generelle forhold omkring borgerinddragelse. Det foreliggende materiale ville så have været baseret på rimeligt grundige empiriske analyser af holdninger til og konkrete erfaringer med borgerinddragelse fra både borgere, forvaltningspersonale og politikere. Undersøgelsen giver for Haslev kommunes forvaltningspersonale en række muligheder for at udtale sig med rimelig stor sikkerhed. Ligesom de kommentarer og bemærkninger, der er givet under del 2 af spørgeskemaerne er en god kilde til det videre arbejde med borgerinddragelse i Haslev kommune. Undersøgelsens struktur muliggør stort set samme former for sammenligninger som for borgerdelen. Men det er ikke rimeligt at lave sammenligninger mellem alder og køn i identifikationsdelen og så de øvrige dele af spørgeskemaet. Dertil er populationen for lille. Derimod er det interessant at sammenligne svar på de forskellige temaer mellem borgerne og forvaltningspersonalet både hvad angår de mere kvalitative formuleringer i del II og de mere kvantitative udsagn i del III. F. Analyser F. 1. Generel beskrivelse af populationen i borgerundersøgelsen F. 1. a. Alder Gennemsnitsalderen for henholdvis A21 og THP gruppen afviger ikke væsentligt: 47 og 51. I A21 gruppen er den yngste 30 og den ældste 69. For THP gruppen gælder tallene 30 og 80. Det må betragtes som bemærkelsesværdigt, at arbejdet ikke har kunnet tiltrække nogen under 30. THP gruppens aldersfordeling er en lille smule skæv. En lille gruppe ældre på mellem 60 og 70 trækker gennemsnittet opad. Median-værdien er dog næsten sammenfaldende med den angivne aritmetiske gennemsnitsværdi. A21 gruppens aldersfordeling har stort set sammenfald mellem median og aritmetisk gennemsnit. Dog er der en meget lille overvægt af gruppen under den aritmetiske gennemsnitsværdi på 47 år alder Aldersfordelingen for populationen i borgerundersøgelsen Fordelingen på alder er for forvaltningspersonalet fuldstændig jævn

5 Aldersfordelingen for forvaltningspersonale alder F. 1. b. Husstandsstørrelse og børnefamilier Der er en påfaldende forskel i husstandsstørrelse mellem deltagerne i A21 og THP arbejdet. (2,2/2,8). Med nogle få undtagelser er A21 deltagerne husstande med 2 personer. Der er desuden kun nogle få familier med børn under 12 år i A 21 gruppen. Der er tale om et meget mere varieret billede hos THP gruppen. De er både flere enlige, flere familier med både børn og teenagere, og husstandsstørrelsen varierer mere. F. 1. c. Foreningsaktivitet Der indgik i spørgeskemaet et spørgsmål omkring det antal lokale foreninger man var aktiv i. Hos A21 gruppen er der tale om en ganske høj foreingsaktivitet med 2,7 i gennemsnit. Hos THP gruppen er der tale om en markant lavere aktivitet med et gennemsnit på 1,5. Her er fordelingen skæv med 7 registreringer på 3 til 5 lokale foreninger og med 21 registreringer på 0 og 1. F. 2. Test af udvalgte hypoteser 81- måde i forvejen var aktive i den lokale politiske meningsdannelse. F. 2. b. Borgerinddragelse giver særinteresserne yderligere et talerør Særinteresser er i dansk politisk kultur et negativt ladet udtryk. Ud fra en samlet vurdering af svarene i undersøgelsen er der sandsynligvis tale om, at en række allerede organiserede grupper har fået forøget deres muligheder for at komme til orde. For THP gruppen må man endvidere sige, at der i vid udstrækning var tale om grupper, som havde meget fokuserede interesser på enkeltområder eller enkeltinstallationer i umiddelbar tilknytning til deres bopæl. Interessant er det imidlertid at deltagerne var i grupper sammen med mennesker, som de kun i begrænset omfang kendte i forvejen. Hvis man på baggrund af andre elementer i undersøgelsen begynder skønsmæssigt at rense for allerede etablerede grupperinger som borgerforeninger, familiemedlemmer etc. må man nok konkludere, at der i meget vid udstrækning i forbindelse med både A21 og THP arbejdet er tale om, at mennesker der ikke kendte hinanden i forvejen er begyndt at arbejde sammen. Men hovedsageligt om relativt snævre og afgrænsede problemstillinger. Under alle omstændigheder kunne dem under 30 med en hvis ret hævde, at dem over 30 nu endnu engang havde sat sig på en beslutningsproces og valgt en organiseringsform som favoriserede voksengenerationernes udtryks- og organiseringsform. F. 2. a. Borgerindragelse mobiliserer nye deltagere til lokalpolitisk arbejde Det er vanskeligt at bekræfte eller afkræfte denne hypotese. Ved en gennemgang af svarene i undersøgelsen kan man vurdere, at der for mellem 2/3 dele og 3/4 dele af dem, der indgår i undersøgelse er tale om mennesker, der på en eller anden

6 6 THP A21 Begge 11% Uenig 54% Begge 15% Ved ikke 5% Ved ikke 0% Enig 30% Enig 23% F. 2. d. Man deltager, fordi man har brug for at se andre mennesker I en del foreningsarbejde kan man iagttage, hvordan et instrumentelt motiv om at komme hjemmefra og være mindre ensom, spiller en væsentlig rolle for deltagelse i foreningsaktiviteten. Det er bemærkelsesværdigt at kun 2 ud af 36 THP deltagere; men 4 ud af 13 A21 deltagere, svarer positivt på, at det at møde nye mennesker var et motiv til deltagelse i den pågældende aktivitet. Uenig 62% Fordeling af borgerpopulationens svar vedr. spørgsmålet om særinteresser har fået yderligere et talerør Blandt forvaltningspersonalet giver halvdelen udtryk for en eller anden form for opmærksomhed omkring, at borgerinddragelsen lidt overraskende er sket med udgangspunkt i ganske snævre meget lokale eller personlige interesser. F. 2. c. Borgerinddragelse giver øget interesse for at deltage i lokalpolitisk arbejde Kun 4 ud af 50 borgere angiver et enig på et sådant spørgsmål i del III. Procentvis er der selvfølgelig tale om 8 %; men ud fra en samlet vurdering og inddragelse af de mere kvalitativt orienterede svar, plus noter i forbindelse med interviewene, må man sige at der er tale om en meget svag sammenhæng, og at man meget mere overbevisende kunne argumentere for det modsatte. Blandt forvaltningspersonalet har ingen den opfattelse, at borgerinddragelse rekruterer nye deltagere til det lokalpolitiske arbejde. Tre er derimod direkte uenig i et sådant udsagn, Hos forvaltningspersonalet fordeler svarene på dette spørgsmål ( Borgerne deltager fordi de gerne vil møde nye mennesker i del III af spørgeskemaet) sig fuldstændigt ligeligt med 2 på enig, 2 på hverken enig eller uenig og 2 på uenig. F. 2. e. De tilfredse er dem, der får deres forslag igennem og vise versa For A 21 er det hverken muligt at bekræfte eller afkræfte en sådan hypotese. For THP gruppen kan man ud fra en samlet vurdering sige, at det var sjældent at møde en utilfreds hos de arbejdsgrupper, der havde fået deres forslag igennem; men at der var en markeret generel utilfredshed blandt de arbejdsgrupper, der ikke havde fået deres forslag igennem. F. 3. Sammenligninger af holdninger i A21 og THP grupperne Der er udført en analyse af spørgeskemaets del III (for borgere) ud fra spørgsmålet: hvad er forskellen mellem den typiske A 21 og THP deltager? Analysen er opdelt i de udvalgte temaer (se ovenfor udvælgelse af temaer). Tema 1: begge grupper motiveres af ønske om indflydelse på lokalpolitik og på deres lokalområde; men hvor interesse for miljø- og energiforhold spiller en væsentlig rolle for A 21 deltageren, så gælder det ikke i nær samme grad for THP deltageren, der har en 18/37 enig og en 9/37 uenig. Tema 2: THP deltageren synes sandsynligvis ikke, at det spiller en rolle at

7 møde nye mennesker, hvorimod det spiller en større rolle for A 21 deltageren. THP deltageren er mere skeptisk overfor politikerne (at de alligevel gør hvad der passer dem) med en 17/37 rate overfor 1/13 rate. Tema 3: A21 deltageren har overvejet mere at holde op (5/13) og synes, at der bliver brugt for lang tid på møder (5/13) samt at samarbejdet har været godt (10/13). THP deltageren har ikke overvejet at holde op (25/37 uenig), synes ikke der har været brugt for lang tid på møder, har været godt tilfreds med samarbejdet (27/37) og er lidt valen i forholdet til om man var tilfreds med opbakningen fra kommunen. Tema 4: Begge grupper er nogenlunde lige tilfredse med resultatet af deres arbejde i gruppen. Men THP deltagere synes i langt mindre grad end A 21 deltageren, at de har fået en ordentlig forklaring (kun 1/3 synes de har fået en ordentlig forklaring) på kommunens prioriteringer (mod 7/13 for A 21) og at de er blevet taget alvorligt af kommunen (THP: 19/37 mod A 21 10/13) Tema 5: THP folk er mere overbeviste om, at deres forslag vil blive gennemført. Tema 6: Den typiske THP deltager har ikke ændret egen adfærd til fordel for miljø/energi etc., forsøger ikke at få andre til at interessere sig i miljø- og energiforhold, og har ikke fået lyst til at deltage i lokalpolitisk arbejde. Den typiske A 21 deltager har heller ikke fået lyst til at deltage i lokalpolitisk arbejde, har heller ikke selv ændret adfærd; men er blevet mere bevidst og arbejder på at få andre interesseret i miljø og energiforhold. Tema 7: Alt overvejende er man parat til at være med igen. (26/37 og 8/13) G. Tematisk gennemgang I forbindelse med evalueringen blev der udvalgt 7 temaer. I det følgende er en kort gennemgang af særligt væsentlige kommentarer eller lignende, som er kommet frem under interviewene. G. 1. Motiver til deltagelse For THP gruppen spiller indflydelse på udviklingen i den enkelte persons umiddelbare lokalområde en meget væsentlig rolle. Enkelte individer i gruppen henviser til, at det på grund af deres position (f.eks. formand i en lokalforening e. lign.) eller arbejde var naturligt at deltage. For A21 gruppen henvises i meget vid udstrækning til generelle hensyn til miljø og energiforhold i bred forstand. Undersøgelsen blandt forvaltningspersonalet bekræfter en antagelse om, at det er meget nære forhold for den enkelte borger, som spiller en afgørende rolle som motiv for deltagelse. G. 2. Forventninger til resultatet/at være med Deltagerne i undersøgelsen udtrykker meget forskellige forventninger. For THP gruppen er der tale om: at man ønskede at kunne producere et konkret gennemarbejdet forslag e.lign. at man ønskede at påvirke politikernes beslutninger at man forventede at gøre en forskel på andre borgeres adfærd eller påvirke generelle forhold at få gennemført konkrete tiltag i sit umiddelbare lokalområde. For gruppen af A21 deltagere er der overvejende tale om en forventning til at kunne påvirke andre borgeres adfærd generelt omkring ressourceanvendelse etc. Der kan ikke blandt forvaltningspersonalet opgøres nogen entydig skelnen mellem THP og A21 deltagere. Der er for forvaltningspersonalet ikke tale om et entydigt mønster for forventningerne til at være med i en borgerinddragelsesproces. Svarene 7

8 spænder lige fra meget jordnære forventninger om at en sådan proces ville være meget arbejdskrævende, til at den vil kunne ændre den lokalpolitiske beslutningsproces. G. 3. Processen THP gruppen udtrykker sig generelt i positive vendinger om det at være med i en arbejdsgruppe. De virker ikke påfaldende generet af for mange møder. Der er kun enkelte, som giver udtryk for forskellige frustrationer i forbindelse med arbejdsgruppernes arbejde. Generelt er der en meget positiv holdning til de øvrige deltagere og deres synspunkter. Mange giver udtryk for personligt positive holdninger til de andre gruppemedlemmer. For A21 gruppen er der tale om et mere blandet billede. Det er vanskeligt at fortolke de meget forskellige udsagn. Men der er tale om et højere frustrationsniveau, der f.eks. også kommer til udtryk ved at en ikke ubetydelig gruppe af A21 deltagere klager over, at have brugt for lang tid på møder og at have overvejet at holde op. Noget tyder på, at manglen på konkrete resultater påvirker denne gruppe. Man kunne nærmere undersøge om denne gruppe måske er for ens og på den måde kommer til at savne noget dynamik. Eller måske savnes en fælles udefra kommende fjende. Forvaltningspersonalet forholder sig generelt i meget positive vendinger til borgerinddragelsesprocessen. Man anvender ord som: fornyende, interessant, spændende, en ekstra faglig dimension til en faglighed. Halvdelen giver dog udtryk for at de har brugt for lang tid på møder, og ligeledes halvdelen giver udtryk for at uden en eller anden form for professionel hjælp vil borgernes indspil ikke have en sådan professionel tyngde, at de kunne gennemføres, behandles normalt og/eller behandles operationelt. G. 4. Resultaterne A21 gruppen er ikke tilfreds med deres resultater set i forhold til verden uden for gruppen. Man fremhæver ofte udsagn omkring temaet: den slags tager tid... og vi har sat noget i gang... For THP gruppen gælder stort set: man er godt tilfreds med det ens egen gruppe har foreslået og kvaliteten af forslaget man udtrykker generel tilfredshed, hvis ens gruppes forslag er prioriteret til gennemførelse og vise versa en lille gruppe på ca. 1/4 del udtrykker generel tilfredshed Forvaltningspersonalet er generelt godt tilfreds med resultaterne af borgerinddragelsen. F.eks. mener fire ud af seks at Trafikhandlingsplanens løsninger er blevet bedre pga. borgerinddragelsen. Tre ud af seks mener, at det vil give løsninger uden brok fra borgerne. Man er generelt godt tilfreds med eget arbejde. F. eks. mener fem ud af seks, at borgerne har fået en ordentlig forklaring på kommunens prioriteringer, og 6 ud af 6, at politikerne har taget resultatet af borgerinddragelsen alvorligt. G. 5. Ønsker/ forventninger til fremtiden For THP gruppen er der tale om en markant fremhævelse af, at tingene skal ske og forslagene skal gennemføres. Det virker som om, at prioriteringsmødet afholdt af kommunen har efterladt et tomrum, hvor nogen er glade og forventningsfulde, og andre er skuffede og ikke ved hvad der skal ske, og savner at få mere at vide og at få en ordentlig forklaring fra kommunen. For A21 gruppen er der tale om udsagn med en stor spredning. Det virker som om denne gruppe med fordel kunne tage en diskussion af muligheder for fremtidige aktiviteter og hvad der kunne være parametre for prioritering af aktiviteterne. Det er karakteristisk for begge grupper af borgere, at den enkelte person, der besvarer spørgsmålet sjældent indgår som 8

9 den aktivt handlende part i, hvad der nu skal ske i kommunen. Men at det er andre, der skal gøre noget. Personalet i forvaltningen udtrykker stor beslutsomhed omkring at arbejdet med gennemførelsen af planerne skal ske som planlagt. Der er dog i svarene i del III af spørgeskemaet til denne gruppe nogle bemærkelsesværdige svar, idet kun en person er enig i at forslagene sandsynligvis er gennemført inden år Mens der alligevel er stor tillid til politikerne, idet 5 ud af seks erklærer sig uenig i, at Politikerne i Haslev kommune gennemfører det, de selv mener uanset borgernes forslag. G. 6. Personlig adfærd Det er ganske få borgere, der angiver, at de selv har ændret adfærd p.g.a arbejdet med THP og/eller A21. Dem der angiver, at de har ændret deres adfærd kommer med konkrete eksempler på adfærdsædringer af både mere generel karakter (som at holde hastighedsgrænser) og konkret karakter (ændring af indkøbsvaner). Spørgsmålet er om ikke både A21 arbejde og THP arbejde med fordel kunne fokusere mere på, hvordan det enkelte individ ved konkrete handlinger kunne medvirke til opfyldelsen af de overordnede mål, der ligger til grund for arbejdet. Hos forvaltningspersonalet er billedet lidt anderledes. Halvdelen af besvarelserne angiver konkrete individuelle ændringer enten i adfærd (i miljøvenlig retning) eller faglig arbejdsmetode. G. 7. Diverse - herunder deltagelse i lignende aktiviteter Til trods for en markeret utilfredshed - specielt hos THP gruppen af borgere - er det bemærkelsesværdigt at se, hvor mange personer der angiver, at de er parat til at være med igen. I runde tal kan man sige, at 3/4 dele af deltagerne er parat til at være med i lignende arbejde igen. Blandt THP borgerne giver flere personer udtryk for, at det hele var afgjort på forhånd. Tre borgere giver udtryk for at kommunen hellere skulle bruge penge på konkrete aktiviteter end at hyre dyre konsulenter. Korte tidsfrister angives af en lille gruppe med overbevisende eksempler, som et særligt problem i THP processen. En erfaring fra denne proces kunne være, at man skal tilrettelægge arbejdet efter en plan, der muliggør længere tidsfrister og varsler til møder. I THP gruppen af borgere efterlyses specielt de grupper, der ikke har fået deres forslag igennem en konkret individuel forklaring til den enkelte gruppe. Flere borgere efterlyser information om hvad der sker i telebussagen, da der er gået lang tiden siden, man har hørt noget. Hos forvaltningspersonalet mener fem ud af seks, at borgerne vil være med igen. Tre ud af seks mener af metoden fra THP med fordel kan overføres til andre sektorområder - og kun 1 er uenig. De samme tre mener, at borgerne igen skal inddrages i samme omfang når der en anden gang skal arbejdes med trafikløsninger. Kun to af de modtagne spørgeskemaer fra forvaltningen kommer fra personer, der har været med i A21 arbejdet. Det er derfor begrænset, hvad man med rimelighed kan tilføje om dette arbejde. H. Afslutning Set ud fra en overordnet betragtning må man sige, at Haslev kommunes borgerinddragelse har været rimelig succesfuld. Derudover er der en række punkter, hvor erfaringerne giver stof til eftertanke, og overvejelser for andre kommuner, der står overfor en lignende proces. For begge grupper af borgere (borgere i THP og A21) virker det som en kilde til 9

10 frustration, at man ikke kan se konkrete resultater - eller i hvert fald kun i meget begrænset omfang. Det kunne måske være en fordel, hvis man tilrettelagde borgerinddragelse således, at en del af øvelsen var at pege på håndfaste, relativt billige konkrete resultater og personlige handlingsmuligheder. Overordnede langsigtede målsætninger synes ikke at spille en særligt fremtrædende rolle. Når man gennemgår primærmaterialet til undersøgelsen, får man en fornemmelse af, at der meget vel kan være tale om at A21 gruppen måske i virkeligheden er meget uenig om konkrete handlings- målsætnings- og styringsmuligheder. Desuden at THP gruppen i virkeligheden kun kan blive enige om noget som helst uden for de enkelte arbejdsgruppens relativt snævre sagsområde, og at det hyggelige ved at være sammen har kunnet overdøve en eventuel uenighed. 10 arbejdede og arbejdede i de enkelte arbejdsgrupper med hver sit (yndlings)projekt. For så at ramme muren i form af prioriteringsmødet, hvor det blev smerteligt klart, hvor få af de ideer man i alt havde fremme, der reelt kunne gennemføres inden for en overskuelig tidshorisont. Endelig er det særdeles bemærkelsesværdigt, at der intetsted i noget spørgeskema eller i nogen interviewsamtale med borgere er registreret, at man anfægter den overordnede politiske prioritering i kommunen. Man anfører, at der skal flere penge til. Men ingen går skridtet videre og siger, hvad der skal laves mindre af, eller anfægter den overordnede politiske prioritering på et konkret plan. Kommentarer og spørgsmål er velkomne. Brug evt. eller tel.: Det er påfaldende, at man blandt borgerne på det personlige plan (relationer eller bedømmelse af enkeltpersoner i den kommunale forvaltning, der direkte eller indirekte har været inddraget i arbejdet) udtrykker stor tilfredshed eller ligefrem taknemmelighed. Men at man samtidig på det generelle plan ofte ser en angivelse af mistillid til den kommunale administration som sådan. Det synes som om, at en generel politisk prioritering kun har svage konsekvenser for politikernes status. Hvorimod politiske prioriteringer har indflydelse på borgernes generelle bedømmelse af administrationen i kommunen. Det samme mønster gælder anvendelse af professionel bistand. På den ene side skulle pengene anvendes til noget bedre ; men på den anden side vurderes denne bistand ofte som væsentlig for resultatets kvalitet. For THP gruppen af borgere kunne man eventuelt i løbet af processen have søgt at foretage prioriteringer på tværs af de enkelte arbejdsgruppers emner nogle gange i forløbet. I stedet for at man

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 Indhold Om 2017 undersøgelsen... 2 Undersøgelsens brug af indeks... 3 Læsning af grafik... 4 Overblik over kommunes image... 5 Udvikling af

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 1 Indholdsfortegnelse Metode... 3 Resultater... 4 Overordnet tilfredshed med tandplejen... 4 Resultater - Tryghed, tillid og smertefri behandling...

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Lektor Karsten Pedersen, Center for Magt, Medier og Kommunikion, kape@ruc.dk RUC, oktober 2014 2 Resume De nye breve er lettere

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse

Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen 2015 Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Forældrebestyrelsens evaluering... 4 Udførelse af undersøgelsen...

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008

Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Tandplejens Brugerundersøgelse Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Byrådsservice Odder Kommune 2008 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med brugerundersøgelsen... 2 2. Design

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Rapport. Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Rapport. Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Rapport Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt Eva N.G. Pedersen Juni 2006 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Baggrund

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

EDELMAN. Affiliated. Public Relations Market Communications

EDELMAN. Affiliated. Public Relations Market Communications Affiliated EDELMAN Public Relations Market Communications InformationsGruppen Hovedgaden 6 DK 2970 Hørsholm Reg.no.16093 Giro 901 9537 Fax: +4545 7600 82 Tel.: +45 45 76 00 22 edelman@post3.tele.dk ApS

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Delrapport: Bostøtte UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Mette

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 produktionsskoler Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Datagrundlag... 3 2.1 Deltagernes fordeling... 4 2.2 Usikkerhed... 4 3 BA/KA Besvarelser... 5 3.1 BA/KA kønsfordeling og rette

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI www.dmi.dk Januar 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2013

Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2013 Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital Nærværende patientundersøgelse er fra året og den anden af sin art på Skovhus Privathospital. I denne undersøgelse bliver patienterne på Skovhus Privathospital

Læs mere

Antal. Bruttostikprøve 550. Frafald - ikke del af population 72. Nettostikprøve (renset) 478. Antal gennemførte besvarelser 248.

Antal. Bruttostikprøve 550. Frafald - ikke del af population 72. Nettostikprøve (renset) 478. Antal gennemførte besvarelser 248. Antal Bruttostikprøve 550 Frafald - ikke del af population 72 Nettostikprøve (renset) 478 Antal gennemførte besvarelser 248 Svarprocent: 52% - - - - - - - GENNEMGANG AF RESULTATER JK PROCES EVALUERING

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Beboertilfredshed i BO-VEST Forår 2013

Beboertilfredshed i BO-VEST Forår 2013 1 Beboertilfredshed i BO-VEST Forår 2013 2 April 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 Beboere I 2010 blev der gennemført en tilfredsundersøgelse, der omfattede 1.000 tilfældigt udvalgte beboere og samtlige

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ 2 -test og Goodness of Fit test.

Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ 2 -test og Goodness of Fit test. Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ -test og Goodness of Fit test. Anvendelser af statistik Statistik er et levende og fascinerende emne, men at læse om det er alt

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus

Læs mere

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Kopi til: Københavns Kommune (Socialforvaltningen) Kontaktoplysninger Stine Kofod Konsulent T 38381853 sti@kab-bolig.dk Naboskabsundersøgelse for Det hvide

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Automatik og proces 6,9 77, 4, Administration og information Rekruttering af elever 60, 70,6 Skoleperiodernes indhold Motivation

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Borgerinddragelse i planlægningen - erfaringer med internettet kontra følgegrupper

Borgerinddragelse i planlægningen - erfaringer med internettet kontra følgegrupper Borgerinddragelse i planlægningen - erfaringer med internettet kontra følgegrupper Civilingeniør Jimmy Valentin Lukassen, VIA TRAFIK Rådgivning ApS Email: jvl@viatrafik.dk I artiklen beskrives erfaringer

Læs mere

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut.

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut. Notatark Sagsnr. 27.27.00-G01-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 22.9.2017 Anden evaluering september 2017 - PREP og parterapi Der opleves stigende udfordringer med problemer i parforholdet og samlivet, som

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

BYGGET PÅ KOMPETENCER. OG KOMPETENCER POLITIKERNES HOLDNING TIL LOBBYISME SURVEY MED DANSKE POLITIKERE. November 2015

BYGGET PÅ KOMPETENCER. OG KOMPETENCER POLITIKERNES HOLDNING TIL LOBBYISME SURVEY MED DANSKE POLITIKERE. November 2015 CLICK TO ADD TEXT BYGGET PÅ KOMPETENCER. OG KOMPETENCER Vi kombinerer altid faglig indsigt I kundernes verden med skarpe kommunikationskompetencer. Det kalder vi dobbeltkompetencer. POLITIKERNES HOLDNING

Læs mere

Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse. Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt

Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse. Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt Hvordan arbejder vi med LUP-resultaterne på Roskilde og Køge sygehuse Sygehus- og afdelingsniveau Gennemgår resultaterne

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Lønstatistik. Konstruktørforeningen, marts UNI C marts 2010 Af Jeppe Krag

Lønstatistik. Konstruktørforeningen, marts UNI C marts 2010 Af Jeppe Krag Lønstatistik Konstruktørforeningen, marts 2009 Af Jeppe Krag Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.dk Indhold 1 Metode og omfang...1 1.1 Udsendelse...1

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

Beboerundersøgelse i Toften april - maj Beboerundersøgelse i Toften april - maj 2008

Beboerundersøgelse i Toften april - maj Beboerundersøgelse i Toften april - maj 2008 Beboerundersøgelse i Toften Udarbejdet af sbs v/benjamin Ekerot rapport, juni 2008 Indhold INDLEDNING... 2 SAMMENFATNING AF RESULTATER... 3 RESULTATER OG RESULTATBEHANDLING... 4 Stamdata og undersøgelsens

Læs mere

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012 Bygholm Dyrehospital Kundetilfredshed 2012 HOVEDKONKLUSIONER 114 gennemførte besvarelser giver umiddelbart et validt billede af tilfredsheden på Bygholm Dyrehospital, men antallet er relativt lavt dataindsamlingsperiodens

Læs mere

Brugervejledning til løntermometeret

Brugervejledning til løntermometeret Brugervejledning til løntermometeret Dette er en brugervejledning til løntermometeret. Vejledningen er skrevet til de to personer, en leder og en medarbejderrepræsentant, som har ansvar for at bruge løntermometeret.

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet Brugertilfredshedsundersøgelse For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet 2013-2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af:

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af: Side 1 Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune, september 2015. Udarbejdet af: Nikolaj Monberg Jensen, Økonomi- og udviklingskonsulent Thea Hviid Lavrsen, AC-medarbejder

Læs mere

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole MARS Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole Introduktion for proceskonsulent Revideret version juni 2009 Indhold 1. Hvad er en proceskonsulent i MARS? 2 2. Hvorfor bruge ekstern proceskonsulent?

Læs mere

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 1.2 Undersøgelsens fokusområder og opbygning... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 5 2.1 Hvad betyder tallene i tabellerne?...

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

Erfaringsopsamling pa tværs af Københavns 12 lokaludvalg

Erfaringsopsamling pa tværs af Københavns 12 lokaludvalg Erfaringsopsamling pa tværs af Københavns 12 lokaludvalg 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Metode... 4 Analyse... 5 De indledende spørgsmål... 5 TEMA: Om at starte i et lokaludvalg...

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid 28. juni 2004/PS Af Peter Spliid FORDELING AF ARV Arv kan udgøre et ikke ubetydeligt bidrag til forbrugsmulighederne. Det er formentlig ikke tilfældigt, hvem der arver meget, og hvem der arver lidt. For

Læs mere

Bibliotekar Forbundet. Lønstatistik for offentligt ansatte september måned 2009

Bibliotekar Forbundet. Lønstatistik for offentligt ansatte september måned 2009 Bibliotekar Forbundet statistik for offentligt ansatte september måned 2009 UNI C, november 2009 Indholdsfortegnelse. 1. undersøgelsens metode og svarprocent... s. 1 2. Statistiske kommentarer... s. 2

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Brugerundersøgelse 2014

Brugerundersøgelse 2014 19. december 214 Brugerundersøgelse 214 I efteråret 214 er en større gruppe af Danmarks Statistiks (DST) brugere blevet bedt om at svare på 11 spørgsmål om deres vurdering og brug af DST. Formålet var

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning På masteruddannelsen i Vejledning blev der i efteråret 2008 udbudt to moduler. Det ene,, havde 27 tilmeldte, hvoraf 15 har besvaret evalueringsskemaet. Dermed

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Dr. Ingrids Hjem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION INDLEDNING 01 02 03 04 05 06 07 INDLEDNING SAMMENFATNING SAMLET TILFREDSHED TELEFONISK KONTAKT TIL

Læs mere

STATISTIK OM FORÆLDREANSVARSLOVENS EFFEKT I DE SAGER, DER BEHANDLES I STATSFORVALTNNGERNE

STATISTIK OM FORÆLDREANSVARSLOVENS EFFEKT I DE SAGER, DER BEHANDLES I STATSFORVALTNNGERNE 2011 STATISTIK OM FORÆLDREANSVARSLOVENS EFFEKT I DE SAGER, DER BEHANDLES I STATSFORVALTNNGERNE OPLYSNINGER INDSAMLET I PERIODEN 1. FEBRUAR 2010 TIL 31. JANUAR 2011 INDHOLD 1. BAGGRUND 3 2. KORT OM STATISTIKKEN

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

beskæftigelsesområdet

beskæftigelsesområdet Medlemsundersøgelse op til OK18 beskæftigelsesområdet Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

Deltagelse i Tandlægeforeningens efteruddannelsesarrangementer

Deltagelse i Tandlægeforeningens efteruddannelsesarrangementer 5.2 Efteruddannelse Deltagelse i Tandlægeforeningens efteruddannelsesarrangementer To tredjedele af respondenterne (66 %) har deltaget i en aktivitet arrangeret af Tandlægeforeningens Efteruddannelse inden

Læs mere

December i ungdomsboliger

December i ungdomsboliger December 2013 i ungdomsboliger Himmerland Boligforening har undersøgt benyttelsen af fællesarealerne i udvalgte ungdomsboliger. Undersøgelsen er lavet, da der de senere har været ekstra fokus på at udvikle

Læs mere

Hvad var barriererne for at deltage i tarmkræftscreeningen?

Hvad var barriererne for at deltage i tarmkræftscreeningen? Hvad var barriererne for at deltage i tarmkræftscreeningen? Indledning Deltagerprocenten er en af de vigtigste faktorer for et screeningsprograms effekt. Det er derfor vigtigt at undersøge, hvilke barrierer

Læs mere

Side2. Dokumentationsrapport forår 2016

Side2. Dokumentationsrapport forår 2016 Side2 Side3 Indhold RESUMÉ s. 4 AKTIVITETSCENTRETS MÅL s. 5 BESKÆFTIGELSE s. 7 MISBRUG s. 8 BOLIG s. 10 SUD S UNDERSØGELSE s. 11 Side4 Resumé Denne undersøgelse bekræfter, at Aktivitetscentret i høj grad

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere