Forfatter: Direktør Preben Thisgaard, og civiling. Per Kolbeck NOVA PRO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forfatter: Direktør Preben Thisgaard, og civiling. Per Kolbeck NOVA PRO"

Transkript

1 Titel: Borgerinddragelse i trafik- og miljøhandlingsplaner Forfatter: Direktør Preben Thisgaard, og civiling. Per Kolbeck NOVA PRO A. Indledning Evalueringen er gennemført som en evaluering af generelle aspekter af borgernes inddragelse i Haslev kommunes arbejde med Agenda 21 og Trafikhandlingsplanen (i det følgende forkortet henholdsvis A21 og THP) Der bliver ikke udover de allerede foreliggende beskrivelser givet en gennemgang eller oversigt over de gennemførte aktiviteter og de grupper, der har arbejdet med henholdsvis A21 og/eller emner knyttet til THP. Evalueringen er tilpasset og søgt afviklet indenfor relativt begrænsede økonomiske rammer. B. Populationen Den population af borgere i Haslev kommune, der har været inddraget i evalueringen, er udvalgt af Haslev kommune. Den omfattede alle som var registreret af kommunen som deltagere i THP arbejdet, og alle som i forbindelse med Agenda 21 arbejdet havde deltaget i aktiviteter, som betød at Haslev kommune havde de pågældendes navn og adresse. Populationen omfatter i alt 73 personer hvoraf de 56 har været involveret i THP arbejde og de 17 i A21. Der er enkelte personer, som har deltaget i både A21 og THP. I perioden medio november 1998 til ultimo januar 1999 har populationen haft mulighed for: at blive interviewet eller give sin mening til kende gennem et spørgeskema. at kontakte en navngiven person i kommunen for yderligere oplysninger om evalueringen. I alt 14 personer deltog i fokusgruppemøderne. I alt 50 personer er enten blevet interviewet eller har sendt spørgeskemaet tilbage. Proceduren ved gennemførelsen af den kombinerede interview / spørgeskemaundersøgelse for borger var følgende: Alle i populationen fik et introduktionsbrev med forskellige relevante oplysninger om undersøgelsen. Alle i populationen med et registreret telefon abonnement blev søgt kontaktet pr. telefon på minimum tre forskellige ugedage og tidspunkter i løbet af januar Alle uden et registreret telefon abonnement fik sendt et særligt introduktionsbrev vedlagt et spørgeskema. Men også denne del af populationen fik et tilbud om at blive interviewet pr telefon, hvis de ønskede det. Enhver deltager kunne således vælge mellem ikke at deltage, udfylde spørgeskemaet og sende det retur i den vedlagte frankerede svarkuvert eller blive interviewet pr. telefon. Af de 50 personer er de 37 (rene THP deltagere) og de 13 A21 og THP deltagere idet 3 personer har været involveret i begge aktiviteter. at deltage i fokusgruppemøder på forskellige ugedage at kontakte evaluatorerne pr. telefon, skriftligt eller elektronisk.

2 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% THP 9 4 A21 Kvinde Mand Kønsfordelingen for populationen i borgerundersøgelsen Efter samråd mellem Haslev kommune og Miljøstyrelsen blev det besluttet at inddrage både ansatte i kommunen og politikere i evalueringen. Undersøgelsen blev gennemført i slutningen af marts og begyndelsen af april. Af økonomiske årsager blev denne del af evalueringen gennemført udelukkende som en spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaet blev distribueret med et særligt udformet introduktionsbrev internt i kommunen til 6 personer i forvaltningen der på den ene eller anden måde have været særligt involveret i arbejdet, og til kommunens tekniske udvalg og økonomiudvalget (det vil sige 7 personer på grund af det sammenfald af personer, der er mellem de to udvalg). Både forvaltningspersonalet og politikerne have mulighed for: at kontakte evaluatorerne pr. telefon, skriftligt eller elektronisk at give sin mening til kende gennem et spørgeskema at kontakte en navngiven person i kommunen for yderligere oplysninger om evalueringen Efter fristens udløb for at sende de udfyldte spørgeskemaer retur til evaluatorerne (og efter flere gentagne rykkere til dem der havde fået udleveret spørgeskemaerne) var resultatet, at 6 spørgeskemaer var kommet retur fra forvaltningen og 2 fra politikerne. Haslev kommune har ingen mulighed for at identificere de enkelte borgeres besvarelser. Behandlingen af svarene er sket ved en anonymiserings procedure, hvor hvert svar har fået et løbenummer. Svarene fra forvaltningen og politikerne er anonyme besvarelser. Alle spørgeskemaer / interviewsvar bliver opbevaret fortroligt og udleveres ikke til Haslev kommune. C. Udvælgelse af temaer. Fokusgruppemøderne for borgerene gav meget forskellige resultater og indtryk. Men de gav et klart billede af, at evalueringen kunne arbejde videre med 7 generelle hovedtemaer: 1. Motiver til deltagelse 2. Forventninger til resultatet/at være med 3. Processen 4. Resultaterne 5. Ønsker/ forventninger til fremtiden 6. Personlig adfærd 7. Diverse - herunder deltagelse i lignende aktiviteter D. Spørgeskema / interview undersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen for borgerne er gennemført som en kombineret telefoninterview- og spørgeskemaundersøgelse, hvor spørgeskemaet og interviewguiden har identiske strukturer. Den er delt op i 3 dele: identifikation på: alder, køn, husstandens størrelse og sammensætning (voksne/børn), deltagelse i A21 og/eller THP, samt antallet af lokale foreninger hvor den enkelte er aktiv. 2

3 En kvalitativt orienteret del hvor deltageren kan give sin opfattelse til kende ud fra åbne spørgsmål omkring hvert af de 7 temaer. En mere kvantitativ del hvor deltageren skal tage stilling til 22 udsagn og kan give udtryk for at være enig, uenig eller hverken enig eller uenig i de 7 ovenfor nævnte temaer. Spørgeskemaet til forvaltningen og politikerne har identiske strukturer med den kombinerede interviewguide og spørgeskema som blev brugt til borgerne. Spørgeskemaet til forvaltningen og politikerne er delt op i 3 dele: Identifikation på: alder, køn, deltagelse i A21 og/eller THP, samt om man er politiker eller ansat i kommunen(del I). En kvalitativt orienteret del hvor deltageren kan give sin opfattelse til kende ud fra åbne spørgsmål omkring hvert af de 7 temaer (del II). En mere kvantitativ del hvor deltageren skal tage stilling til 21 udsagn og kan give udtryk for at være enig, uenig eller hverken enig eller uenig. som dækker de 7 ovenfor nævnte temaer (del III). E. Fortolkning E. 1. Borgerundersøgelsen Undersøgelsen har med sin samlede svarprocent på 68% og en fordeling på 66% / 76% (for henholdsvis THPen og A21), et rimeligt lavt bortfald af personer der ikke svarer. Mellem tre og fem af personerne i populationen kan siges ikke at være relevante, da de f.eks. anførte, at de aldrig nåede at komme med til møderne eller deltog som en del af deres arbejde. Hvis disse personer medregnes nærmer svarprocenterne sig 75. Hvilket sammenlignet med lignende undersøgelser er ganske godt. Undersøgelsen giver dog nok næppe basis for meget bastante statistiske sandsynlighedsbetragtninger, da der ikke er foretaget et statistisk tilfældigt udvalg. I fortolkningen er taget rimeligt hensyn til sådanne overvejelser. Der er også for A21 deltagerne trods alt tale om en relativt beskeden population. Alligevel godtgør undersøgelsen med overvejende sandsynlighed en række forhold. Ligesom de kommentarer og bemærkninger, der er givet under del II af spørgeskemaerne og under fokusgruppe møderne er en god kilde til inspiration ikke alene i forhold til den nuværende delvist afsluttede proces; men også i forhold til Haslev kommunes videre arbejde med borgerinddragelse. Undersøgelsens struktur muliggør: Identifikationsspørgsmålene sammenholdt med temaer under del II både generelt og på enkeltpersoner og grupper. Identifikationsspørgsmålene sammenholdet med del III udsagnene enkeltvis eller tematiseret på grupper eller enkeltpersoner. Del II sammenholdt med udsagn under del III enkeltvis, tematiseret og på grupper eller enkeltpersoner. sammenfatning af væsentlige elementer nævnt under del II. Det er muligt, at foretage et overordentligt stort antal krydstabuleringer og sammenligninger. Udfra identifikationsspørgsmålene kan svarpopulationen beskrives på de enkelte variable. For at styre denne proces er det hensigtsmæssigt at formulere en række spørgsmål og/eller hypoteser, som så enten kan bekræftes eller afkræftes. E. 2. Undersøgelsen af forvaltning/politikere Undersøgelsen har for forvaltningen en meget høj svarprocent på 6 ud af 6 (100 3

4 4 %), hvorimod det selvfølgelig er skuffende, at kun 2 af politikerne har returneret spørgeskemet og derfor kun giver mulighed for rent heuristiske overvejelser. Man skal dog hele tiden huske, at der for forvaltningen nominelt er tale om en meget lille gruppe af personer. Der er ikke gennemført tolkninger for gruppen af politikere. Begge spørgeskemaer er grundigt udfyldt med mange interessante betragtninger. Men med så få spørgeskemaer ville det sandsynligvis være muligt at identificere enkeltpersoner, som har været eller er direkte involverede i processen i Haslev kommune. Det skal imidlertid fremhæves, at hvis de to modtagne spørgeskemaer er karakteristiske for gruppen af politikere, ville det have været muligt, at komme med nogle meget interessante sammenligninger og analyser ikke bare om borgerinddragelsen i Haslev kommune; men desuden om mere generelle forhold omkring borgerinddragelse. Det foreliggende materiale ville så have været baseret på rimeligt grundige empiriske analyser af holdninger til og konkrete erfaringer med borgerinddragelse fra både borgere, forvaltningspersonale og politikere. Undersøgelsen giver for Haslev kommunes forvaltningspersonale en række muligheder for at udtale sig med rimelig stor sikkerhed. Ligesom de kommentarer og bemærkninger, der er givet under del 2 af spørgeskemaerne er en god kilde til det videre arbejde med borgerinddragelse i Haslev kommune. Undersøgelsens struktur muliggør stort set samme former for sammenligninger som for borgerdelen. Men det er ikke rimeligt at lave sammenligninger mellem alder og køn i identifikationsdelen og så de øvrige dele af spørgeskemaet. Dertil er populationen for lille. Derimod er det interessant at sammenligne svar på de forskellige temaer mellem borgerne og forvaltningspersonalet både hvad angår de mere kvalitative formuleringer i del II og de mere kvantitative udsagn i del III. F. Analyser F. 1. Generel beskrivelse af populationen i borgerundersøgelsen F. 1. a. Alder Gennemsnitsalderen for henholdvis A21 og THP gruppen afviger ikke væsentligt: 47 og 51. I A21 gruppen er den yngste 30 og den ældste 69. For THP gruppen gælder tallene 30 og 80. Det må betragtes som bemærkelsesværdigt, at arbejdet ikke har kunnet tiltrække nogen under 30. THP gruppens aldersfordeling er en lille smule skæv. En lille gruppe ældre på mellem 60 og 70 trækker gennemsnittet opad. Median-værdien er dog næsten sammenfaldende med den angivne aritmetiske gennemsnitsværdi. A21 gruppens aldersfordeling har stort set sammenfald mellem median og aritmetisk gennemsnit. Dog er der en meget lille overvægt af gruppen under den aritmetiske gennemsnitsværdi på 47 år alder Aldersfordelingen for populationen i borgerundersøgelsen Fordelingen på alder er for forvaltningspersonalet fuldstændig jævn

5 Aldersfordelingen for forvaltningspersonale alder F. 1. b. Husstandsstørrelse og børnefamilier Der er en påfaldende forskel i husstandsstørrelse mellem deltagerne i A21 og THP arbejdet. (2,2/2,8). Med nogle få undtagelser er A21 deltagerne husstande med 2 personer. Der er desuden kun nogle få familier med børn under 12 år i A 21 gruppen. Der er tale om et meget mere varieret billede hos THP gruppen. De er både flere enlige, flere familier med både børn og teenagere, og husstandsstørrelsen varierer mere. F. 1. c. Foreningsaktivitet Der indgik i spørgeskemaet et spørgsmål omkring det antal lokale foreninger man var aktiv i. Hos A21 gruppen er der tale om en ganske høj foreingsaktivitet med 2,7 i gennemsnit. Hos THP gruppen er der tale om en markant lavere aktivitet med et gennemsnit på 1,5. Her er fordelingen skæv med 7 registreringer på 3 til 5 lokale foreninger og med 21 registreringer på 0 og 1. F. 2. Test af udvalgte hypoteser 81- måde i forvejen var aktive i den lokale politiske meningsdannelse. F. 2. b. Borgerinddragelse giver særinteresserne yderligere et talerør Særinteresser er i dansk politisk kultur et negativt ladet udtryk. Ud fra en samlet vurdering af svarene i undersøgelsen er der sandsynligvis tale om, at en række allerede organiserede grupper har fået forøget deres muligheder for at komme til orde. For THP gruppen må man endvidere sige, at der i vid udstrækning var tale om grupper, som havde meget fokuserede interesser på enkeltområder eller enkeltinstallationer i umiddelbar tilknytning til deres bopæl. Interessant er det imidlertid at deltagerne var i grupper sammen med mennesker, som de kun i begrænset omfang kendte i forvejen. Hvis man på baggrund af andre elementer i undersøgelsen begynder skønsmæssigt at rense for allerede etablerede grupperinger som borgerforeninger, familiemedlemmer etc. må man nok konkludere, at der i meget vid udstrækning i forbindelse med både A21 og THP arbejdet er tale om, at mennesker der ikke kendte hinanden i forvejen er begyndt at arbejde sammen. Men hovedsageligt om relativt snævre og afgrænsede problemstillinger. Under alle omstændigheder kunne dem under 30 med en hvis ret hævde, at dem over 30 nu endnu engang havde sat sig på en beslutningsproces og valgt en organiseringsform som favoriserede voksengenerationernes udtryks- og organiseringsform. F. 2. a. Borgerindragelse mobiliserer nye deltagere til lokalpolitisk arbejde Det er vanskeligt at bekræfte eller afkræfte denne hypotese. Ved en gennemgang af svarene i undersøgelsen kan man vurdere, at der for mellem 2/3 dele og 3/4 dele af dem, der indgår i undersøgelse er tale om mennesker, der på en eller anden

6 6 THP A21 Begge 11% Uenig 54% Begge 15% Ved ikke 5% Ved ikke 0% Enig 30% Enig 23% F. 2. d. Man deltager, fordi man har brug for at se andre mennesker I en del foreningsarbejde kan man iagttage, hvordan et instrumentelt motiv om at komme hjemmefra og være mindre ensom, spiller en væsentlig rolle for deltagelse i foreningsaktiviteten. Det er bemærkelsesværdigt at kun 2 ud af 36 THP deltagere; men 4 ud af 13 A21 deltagere, svarer positivt på, at det at møde nye mennesker var et motiv til deltagelse i den pågældende aktivitet. Uenig 62% Fordeling af borgerpopulationens svar vedr. spørgsmålet om særinteresser har fået yderligere et talerør Blandt forvaltningspersonalet giver halvdelen udtryk for en eller anden form for opmærksomhed omkring, at borgerinddragelsen lidt overraskende er sket med udgangspunkt i ganske snævre meget lokale eller personlige interesser. F. 2. c. Borgerinddragelse giver øget interesse for at deltage i lokalpolitisk arbejde Kun 4 ud af 50 borgere angiver et enig på et sådant spørgsmål i del III. Procentvis er der selvfølgelig tale om 8 %; men ud fra en samlet vurdering og inddragelse af de mere kvalitativt orienterede svar, plus noter i forbindelse med interviewene, må man sige at der er tale om en meget svag sammenhæng, og at man meget mere overbevisende kunne argumentere for det modsatte. Blandt forvaltningspersonalet har ingen den opfattelse, at borgerinddragelse rekruterer nye deltagere til det lokalpolitiske arbejde. Tre er derimod direkte uenig i et sådant udsagn, Hos forvaltningspersonalet fordeler svarene på dette spørgsmål ( Borgerne deltager fordi de gerne vil møde nye mennesker i del III af spørgeskemaet) sig fuldstændigt ligeligt med 2 på enig, 2 på hverken enig eller uenig og 2 på uenig. F. 2. e. De tilfredse er dem, der får deres forslag igennem og vise versa For A 21 er det hverken muligt at bekræfte eller afkræfte en sådan hypotese. For THP gruppen kan man ud fra en samlet vurdering sige, at det var sjældent at møde en utilfreds hos de arbejdsgrupper, der havde fået deres forslag igennem; men at der var en markeret generel utilfredshed blandt de arbejdsgrupper, der ikke havde fået deres forslag igennem. F. 3. Sammenligninger af holdninger i A21 og THP grupperne Der er udført en analyse af spørgeskemaets del III (for borgere) ud fra spørgsmålet: hvad er forskellen mellem den typiske A 21 og THP deltager? Analysen er opdelt i de udvalgte temaer (se ovenfor udvælgelse af temaer). Tema 1: begge grupper motiveres af ønske om indflydelse på lokalpolitik og på deres lokalområde; men hvor interesse for miljø- og energiforhold spiller en væsentlig rolle for A 21 deltageren, så gælder det ikke i nær samme grad for THP deltageren, der har en 18/37 enig og en 9/37 uenig. Tema 2: THP deltageren synes sandsynligvis ikke, at det spiller en rolle at

7 møde nye mennesker, hvorimod det spiller en større rolle for A 21 deltageren. THP deltageren er mere skeptisk overfor politikerne (at de alligevel gør hvad der passer dem) med en 17/37 rate overfor 1/13 rate. Tema 3: A21 deltageren har overvejet mere at holde op (5/13) og synes, at der bliver brugt for lang tid på møder (5/13) samt at samarbejdet har været godt (10/13). THP deltageren har ikke overvejet at holde op (25/37 uenig), synes ikke der har været brugt for lang tid på møder, har været godt tilfreds med samarbejdet (27/37) og er lidt valen i forholdet til om man var tilfreds med opbakningen fra kommunen. Tema 4: Begge grupper er nogenlunde lige tilfredse med resultatet af deres arbejde i gruppen. Men THP deltagere synes i langt mindre grad end A 21 deltageren, at de har fået en ordentlig forklaring (kun 1/3 synes de har fået en ordentlig forklaring) på kommunens prioriteringer (mod 7/13 for A 21) og at de er blevet taget alvorligt af kommunen (THP: 19/37 mod A 21 10/13) Tema 5: THP folk er mere overbeviste om, at deres forslag vil blive gennemført. Tema 6: Den typiske THP deltager har ikke ændret egen adfærd til fordel for miljø/energi etc., forsøger ikke at få andre til at interessere sig i miljø- og energiforhold, og har ikke fået lyst til at deltage i lokalpolitisk arbejde. Den typiske A 21 deltager har heller ikke fået lyst til at deltage i lokalpolitisk arbejde, har heller ikke selv ændret adfærd; men er blevet mere bevidst og arbejder på at få andre interesseret i miljø og energiforhold. Tema 7: Alt overvejende er man parat til at være med igen. (26/37 og 8/13) G. Tematisk gennemgang I forbindelse med evalueringen blev der udvalgt 7 temaer. I det følgende er en kort gennemgang af særligt væsentlige kommentarer eller lignende, som er kommet frem under interviewene. G. 1. Motiver til deltagelse For THP gruppen spiller indflydelse på udviklingen i den enkelte persons umiddelbare lokalområde en meget væsentlig rolle. Enkelte individer i gruppen henviser til, at det på grund af deres position (f.eks. formand i en lokalforening e. lign.) eller arbejde var naturligt at deltage. For A21 gruppen henvises i meget vid udstrækning til generelle hensyn til miljø og energiforhold i bred forstand. Undersøgelsen blandt forvaltningspersonalet bekræfter en antagelse om, at det er meget nære forhold for den enkelte borger, som spiller en afgørende rolle som motiv for deltagelse. G. 2. Forventninger til resultatet/at være med Deltagerne i undersøgelsen udtrykker meget forskellige forventninger. For THP gruppen er der tale om: at man ønskede at kunne producere et konkret gennemarbejdet forslag e.lign. at man ønskede at påvirke politikernes beslutninger at man forventede at gøre en forskel på andre borgeres adfærd eller påvirke generelle forhold at få gennemført konkrete tiltag i sit umiddelbare lokalområde. For gruppen af A21 deltagere er der overvejende tale om en forventning til at kunne påvirke andre borgeres adfærd generelt omkring ressourceanvendelse etc. Der kan ikke blandt forvaltningspersonalet opgøres nogen entydig skelnen mellem THP og A21 deltagere. Der er for forvaltningspersonalet ikke tale om et entydigt mønster for forventningerne til at være med i en borgerinddragelsesproces. Svarene 7

8 spænder lige fra meget jordnære forventninger om at en sådan proces ville være meget arbejdskrævende, til at den vil kunne ændre den lokalpolitiske beslutningsproces. G. 3. Processen THP gruppen udtrykker sig generelt i positive vendinger om det at være med i en arbejdsgruppe. De virker ikke påfaldende generet af for mange møder. Der er kun enkelte, som giver udtryk for forskellige frustrationer i forbindelse med arbejdsgruppernes arbejde. Generelt er der en meget positiv holdning til de øvrige deltagere og deres synspunkter. Mange giver udtryk for personligt positive holdninger til de andre gruppemedlemmer. For A21 gruppen er der tale om et mere blandet billede. Det er vanskeligt at fortolke de meget forskellige udsagn. Men der er tale om et højere frustrationsniveau, der f.eks. også kommer til udtryk ved at en ikke ubetydelig gruppe af A21 deltagere klager over, at have brugt for lang tid på møder og at have overvejet at holde op. Noget tyder på, at manglen på konkrete resultater påvirker denne gruppe. Man kunne nærmere undersøge om denne gruppe måske er for ens og på den måde kommer til at savne noget dynamik. Eller måske savnes en fælles udefra kommende fjende. Forvaltningspersonalet forholder sig generelt i meget positive vendinger til borgerinddragelsesprocessen. Man anvender ord som: fornyende, interessant, spændende, en ekstra faglig dimension til en faglighed. Halvdelen giver dog udtryk for at de har brugt for lang tid på møder, og ligeledes halvdelen giver udtryk for at uden en eller anden form for professionel hjælp vil borgernes indspil ikke have en sådan professionel tyngde, at de kunne gennemføres, behandles normalt og/eller behandles operationelt. G. 4. Resultaterne A21 gruppen er ikke tilfreds med deres resultater set i forhold til verden uden for gruppen. Man fremhæver ofte udsagn omkring temaet: den slags tager tid... og vi har sat noget i gang... For THP gruppen gælder stort set: man er godt tilfreds med det ens egen gruppe har foreslået og kvaliteten af forslaget man udtrykker generel tilfredshed, hvis ens gruppes forslag er prioriteret til gennemførelse og vise versa en lille gruppe på ca. 1/4 del udtrykker generel tilfredshed Forvaltningspersonalet er generelt godt tilfreds med resultaterne af borgerinddragelsen. F.eks. mener fire ud af seks at Trafikhandlingsplanens løsninger er blevet bedre pga. borgerinddragelsen. Tre ud af seks mener, at det vil give løsninger uden brok fra borgerne. Man er generelt godt tilfreds med eget arbejde. F. eks. mener fem ud af seks, at borgerne har fået en ordentlig forklaring på kommunens prioriteringer, og 6 ud af 6, at politikerne har taget resultatet af borgerinddragelsen alvorligt. G. 5. Ønsker/ forventninger til fremtiden For THP gruppen er der tale om en markant fremhævelse af, at tingene skal ske og forslagene skal gennemføres. Det virker som om, at prioriteringsmødet afholdt af kommunen har efterladt et tomrum, hvor nogen er glade og forventningsfulde, og andre er skuffede og ikke ved hvad der skal ske, og savner at få mere at vide og at få en ordentlig forklaring fra kommunen. For A21 gruppen er der tale om udsagn med en stor spredning. Det virker som om denne gruppe med fordel kunne tage en diskussion af muligheder for fremtidige aktiviteter og hvad der kunne være parametre for prioritering af aktiviteterne. Det er karakteristisk for begge grupper af borgere, at den enkelte person, der besvarer spørgsmålet sjældent indgår som 8

9 den aktivt handlende part i, hvad der nu skal ske i kommunen. Men at det er andre, der skal gøre noget. Personalet i forvaltningen udtrykker stor beslutsomhed omkring at arbejdet med gennemførelsen af planerne skal ske som planlagt. Der er dog i svarene i del III af spørgeskemaet til denne gruppe nogle bemærkelsesværdige svar, idet kun en person er enig i at forslagene sandsynligvis er gennemført inden år Mens der alligevel er stor tillid til politikerne, idet 5 ud af seks erklærer sig uenig i, at Politikerne i Haslev kommune gennemfører det, de selv mener uanset borgernes forslag. G. 6. Personlig adfærd Det er ganske få borgere, der angiver, at de selv har ændret adfærd p.g.a arbejdet med THP og/eller A21. Dem der angiver, at de har ændret deres adfærd kommer med konkrete eksempler på adfærdsædringer af både mere generel karakter (som at holde hastighedsgrænser) og konkret karakter (ændring af indkøbsvaner). Spørgsmålet er om ikke både A21 arbejde og THP arbejde med fordel kunne fokusere mere på, hvordan det enkelte individ ved konkrete handlinger kunne medvirke til opfyldelsen af de overordnede mål, der ligger til grund for arbejdet. Hos forvaltningspersonalet er billedet lidt anderledes. Halvdelen af besvarelserne angiver konkrete individuelle ændringer enten i adfærd (i miljøvenlig retning) eller faglig arbejdsmetode. G. 7. Diverse - herunder deltagelse i lignende aktiviteter Til trods for en markeret utilfredshed - specielt hos THP gruppen af borgere - er det bemærkelsesværdigt at se, hvor mange personer der angiver, at de er parat til at være med igen. I runde tal kan man sige, at 3/4 dele af deltagerne er parat til at være med i lignende arbejde igen. Blandt THP borgerne giver flere personer udtryk for, at det hele var afgjort på forhånd. Tre borgere giver udtryk for at kommunen hellere skulle bruge penge på konkrete aktiviteter end at hyre dyre konsulenter. Korte tidsfrister angives af en lille gruppe med overbevisende eksempler, som et særligt problem i THP processen. En erfaring fra denne proces kunne være, at man skal tilrettelægge arbejdet efter en plan, der muliggør længere tidsfrister og varsler til møder. I THP gruppen af borgere efterlyses specielt de grupper, der ikke har fået deres forslag igennem en konkret individuel forklaring til den enkelte gruppe. Flere borgere efterlyser information om hvad der sker i telebussagen, da der er gået lang tiden siden, man har hørt noget. Hos forvaltningspersonalet mener fem ud af seks, at borgerne vil være med igen. Tre ud af seks mener af metoden fra THP med fordel kan overføres til andre sektorområder - og kun 1 er uenig. De samme tre mener, at borgerne igen skal inddrages i samme omfang når der en anden gang skal arbejdes med trafikløsninger. Kun to af de modtagne spørgeskemaer fra forvaltningen kommer fra personer, der har været med i A21 arbejdet. Det er derfor begrænset, hvad man med rimelighed kan tilføje om dette arbejde. H. Afslutning Set ud fra en overordnet betragtning må man sige, at Haslev kommunes borgerinddragelse har været rimelig succesfuld. Derudover er der en række punkter, hvor erfaringerne giver stof til eftertanke, og overvejelser for andre kommuner, der står overfor en lignende proces. For begge grupper af borgere (borgere i THP og A21) virker det som en kilde til 9

10 frustration, at man ikke kan se konkrete resultater - eller i hvert fald kun i meget begrænset omfang. Det kunne måske være en fordel, hvis man tilrettelagde borgerinddragelse således, at en del af øvelsen var at pege på håndfaste, relativt billige konkrete resultater og personlige handlingsmuligheder. Overordnede langsigtede målsætninger synes ikke at spille en særligt fremtrædende rolle. Når man gennemgår primærmaterialet til undersøgelsen, får man en fornemmelse af, at der meget vel kan være tale om at A21 gruppen måske i virkeligheden er meget uenig om konkrete handlings- målsætnings- og styringsmuligheder. Desuden at THP gruppen i virkeligheden kun kan blive enige om noget som helst uden for de enkelte arbejdsgruppens relativt snævre sagsområde, og at det hyggelige ved at være sammen har kunnet overdøve en eventuel uenighed. 10 arbejdede og arbejdede i de enkelte arbejdsgrupper med hver sit (yndlings)projekt. For så at ramme muren i form af prioriteringsmødet, hvor det blev smerteligt klart, hvor få af de ideer man i alt havde fremme, der reelt kunne gennemføres inden for en overskuelig tidshorisont. Endelig er det særdeles bemærkelsesværdigt, at der intetsted i noget spørgeskema eller i nogen interviewsamtale med borgere er registreret, at man anfægter den overordnede politiske prioritering i kommunen. Man anfører, at der skal flere penge til. Men ingen går skridtet videre og siger, hvad der skal laves mindre af, eller anfægter den overordnede politiske prioritering på et konkret plan. Kommentarer og spørgsmål er velkomne. Brug evt. eller tel.: Det er påfaldende, at man blandt borgerne på det personlige plan (relationer eller bedømmelse af enkeltpersoner i den kommunale forvaltning, der direkte eller indirekte har været inddraget i arbejdet) udtrykker stor tilfredshed eller ligefrem taknemmelighed. Men at man samtidig på det generelle plan ofte ser en angivelse af mistillid til den kommunale administration som sådan. Det synes som om, at en generel politisk prioritering kun har svage konsekvenser for politikernes status. Hvorimod politiske prioriteringer har indflydelse på borgernes generelle bedømmelse af administrationen i kommunen. Det samme mønster gælder anvendelse af professionel bistand. På den ene side skulle pengene anvendes til noget bedre ; men på den anden side vurderes denne bistand ofte som væsentlig for resultatets kvalitet. For THP gruppen af borgere kunne man eventuelt i løbet af processen have søgt at foretage prioriteringer på tværs af de enkelte arbejdsgruppers emner nogle gange i forløbet. I stedet for at man

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI www.dmi.dk Januar 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med

Læs mere

Faglige kompetencer. Lydtekniske og musikalske kvalifikationer. Træffe og begrunde lydtekniske og musikalske valg. Kendskab til musikbranchen

Faglige kompetencer. Lydtekniske og musikalske kvalifikationer. Træffe og begrunde lydtekniske og musikalske valg. Kendskab til musikbranchen LYDTEKNIK (LT) LT-uddannelsen er den uddannelse på RMC, der har færrest studerende. De studerende på andet år er mellem 23 og 28 år. De studerende bruger mellem 8 20 timer om ugen på deres studie. Der

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune

Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune Dato 21-05-2014 Dok.nr. 68991/14 Sagsnr. 14/3664 Ref. Stephanie Hansen Tilfredshedsundersøgelse af maden og madudbringningen til borgere i eget hjem i Varde Kommune Juni 2014 1/7 Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Automatik og proces 6,9 77, 4, Administration og information Rekruttering af elever 60, 70,6 Skoleperiodernes indhold Motivation

Læs mere

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker.

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Spørgeskemaer Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema består i sin bredeste

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere

Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere DREJEBOGENS FORMÅL OG BAGGRUND Drejebogen har til formål at give et overblik over, hvordan fase 1 i projektet tænkes grebet an, hvilke

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 1 Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 I september 2012 udsendte CFU Danmark en online tilfredshedsundersøgelse blandt centrenes brugere. Dette dokument samler

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Kvalitative og kvantitative

Kvalitative og kvantitative Kvalitative og kvantitative - undersøgelsesmetoder Fællesmodul i business DEF Klynge, KEA 2012 Har I brugt dem? Og til hvad? Hvad er værdien ved dem? Business aspektet Før nogen finansierer noget som helst,

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Metode. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec

Metode. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 14 Metode Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 277 1. Dataindsamling Denne rapport bygger på telefoninterviews med 3.481 repræsentativt udvalgte 15-24-årige unge fra hele Danmark.

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Der er ialt modtaget 195.788

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Standard Fraflytteranalyse. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse

Standard Fraflytteranalyse. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse Standard Fraflytteranalyse Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse 2010 Følgebrev Hvorfor flytter du? I boligorganisationen vil vi gerne undersøge, hvad der er baggrunden for, at

Læs mere

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole MARS Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole Introduktion for proceskonsulent Revideret version juni 2009 Indhold 1. Hvad er en proceskonsulent i MARS? 2 2. Hvorfor bruge ekstern proceskonsulent?

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse http://www.radikale.dk Det Radikale Venstre 25. februar 4 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.radikale.dk. Der

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 2015 Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter. juni 2015 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, april 2015. Base: 09 interviews blandt 15-7 årige. Tabeller viser

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 Overordnede resultater 10 9 8 7 6 72,7 68,9 77,0 62,9 72,1 63,2 55,5 70,3 82,8 80,4 85,5 88,5 82,9

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring

Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring Ungeanalyse En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring Indledning Målet med målgruppeanalysen har været at få et overblik over ungegruppen i Roskilde

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune

www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune http://www.htk.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.htk.dk/. Der er

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse Medlemsønsker 25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse 8. november 25 Sammenfattet af Bo Kayser Holte Roklub Frederikslundsvej. Postboks 71 28 Holte Tlf. 45424232 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING...3

Læs mere

Fastlæggelse af gruppens mål.

Fastlæggelse af gruppens mål. INDKVARTERING - FORPLEJNING - GRUPPEOPGAVE 1 - Blad 1. Fastlæggelse af gruppens mål. side 1 af 12 sider På de følgende sider finder du 22 udsagn, der skal besvares. Først af dig selv. Herefter drøfter

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Scharling.dk

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014

Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014 Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014 Indhold: 0. Indledning kort om undersøgelsen side 2 1. Sammenfatning side 4 2. Viben 8C side 6 A. Gennemgang af resultater B. Søjlediagrammer

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Tech College Aalborg

Tech College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Tech College Aalborg Colleger: College College College College College College College Style & Wellness College College Style & Wellness

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2013-15

ARBEJDSPLADSVURDERING 2013-15 13-1-2014 BJERGET EFTERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING 2013-15 Udarbejdet af Kurt Jensen og Steffen Krøyer Indledning Arbejdspladsvurderingen på Bjerget Efterskole udarbejdes af ArbejdsMiljøOrganisationen,

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet 26. maj 2014/csc og jas Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet DDB skal hermed offentliggøre skriftlige spørgsmål og svar vedrørende udbudssagen om national webstatistik. 1. Vedrørende dimensioneringen

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Kvantitative metoder spørgeskemakonstruktion og dataindsamling 24.9.2013

Kvantitative metoder spørgeskemakonstruktion og dataindsamling 24.9.2013 Kvantitative metoder spørgeskemakonstruktion og dataindsamling 24.9.2013 Dagsorden Opsamling fra sidste gang Kvantitativ metode i kort form Validitet og reliabilitet en reminder Udformning af spørgeskema

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Danske og svenske tandlægers opfattelse af. Det Gode Arbejde. Det gode arbejde_malmø højskole_1 1 12/10/08 19:41:07

Danske og svenske tandlægers opfattelse af. Det Gode Arbejde. Det gode arbejde_malmø højskole_1 1 12/10/08 19:41:07 Danske og svenske tandlægers opfattelse af Det gode arbejde_malmø højskole_1 1 12/10/08 19:41:07 Danske og svenske tandlægers opfattelse af et godt arbejdsliv Vi har i dag stor viden om stressende og nedslidende

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

Fordele og ulemper ved at benytte bil og kollektiv transport - Hvad siger trafikanterne?

Fordele og ulemper ved at benytte bil og kollektiv transport - Hvad siger trafikanterne? Fordele og ulemper ved at benytte bil og kollektiv transport - Hvad siger trafikanterne? Civilingeniør, Ph.D., Lykke Magelund; Hovedstadsomrddets Trafikselskab (HT) Hvorfor benytter nogle af storbyens

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE xx BRUGERUNDERSØGELSE 2011 Dato: 9. september 2011 Sundhed & Ældre Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 40 94 social@herning.dk www.herning.dk Tilkendegiv din mening om den hjemmehjælp, du modtager

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Selvevaluering og undervisningsvurdering 2015 Vejstrup Efterskole

Selvevaluering og undervisningsvurdering 2015 Vejstrup Efterskole Vejstrup maj 2015 Selvevaluering og undervisningsvurdering 2015 Vejstrup Efterskole Fokus på tilgang af drenge elever i forhold til værdigrundlagets fællesskab som det bærende element Indledning Selvevalueringen

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY

EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY Udtalelse 12/05 fra den fælles kontrolinstans for Europol om Europols anmeldelse af behandling af personoplysninger: Arbejdstider/flekstid/overarbejde/rådighedstjeneste/skifteholdstjeneste

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere