OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. November 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. November 2009"

Transkript

1 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt November

2 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3 Beskæftigelsesministerens mål 1 Arbejdskraftreserven...6 Beskæftigelsesministeriets mål 2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...10 Beskæftigelsesministeriets mål 3 Ungeindsatsen...14 Personer på kanten af arbejdsmarkedet...19 Opfølgningsrapporten indeholder altså resultater af jobcenterets indsats i forhold til ministerens mål og personer på kanten af arbejdsmarkedet. Desuden gives indledningsvist et overblik over jobcenterets målgrupper. Hvert afsnit indledes med en opsamling af resultaterne, i forlængelse heraf rejses nogle spørgsmål, som, Beskæftigelsesregionen foreslår, drøftet på opfølgningsmødet. Opfølgningen afsluttes med, at kommentarer og oplysninger fra jobcenteret samt de konklusioner opfølgningsmødet munder ud i, skrives ind under hvert emne. I hvert afsnit indgår nogle faste figurer og/eller tabeller. Hvis analysen peger på nogle særlige udfordringer udbygges afsnittet for at få dette belyst. Opfølgningsrapporten er udelukkende baseret på data fra Opfølgningsrapporterne udarbejdes umiddelbart inde opfølgningsmødet. På den måde sikres, at det er de mest opdaterede tal, der danner grundlag for dialogen med jobcentrene. I opfølgningsrapporten indgår data for jobcenteret, den sammenlignelige klynge, Nordjylland samt landstal. God læselyst. 2

3 Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen Indledningsvis et overblik over antallet af personer, der modtager offentlig forsørgelse i Jobcenter Jammerbugt. S Jobcentrene skal varetage indsatsen for alle ydelsesgrupper. I det følgende gives en oversigt over, hvor stor jobcentrets målgruppe er. Det skal bemærkes, at målingerne for både dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere viser antallet af fuldtidsbruttoledige, dvs. både ledige og aktiverede fuldtidspersoner. Dette gøres for at give et samlet overblik over antallet af personer, der modtager disse ydelser. Indsatsen for både ledige og aktiverede, er jobcenterets opgave. Oversigten omfatter også førtidspensionister og personer ansat i fleksjob. Det skyldes, at jobcenteret fortsat er ansvarlig for opfølgningen i forhold til personer ansat i fleksjob, mens antallet af førtidspensionister er inddraget for at fastholde fokus på, om antallet at førtidspensionister henholdsvis stiger og falder. Det er væsentligt, at jobcentrene til stadighed har fokus på hvor mange borgere, der mister tilknytningen til arbejdsmarkedet. Sammenfatning af analysen af den samlede målgruppe for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Jammerbugt: I september modtog fuldtidspersoner, svarende til 17,5 procent af befolkningen i Jammerbugt Kommune, en forsørgelsesydelse. Det samlede antal personer, der modtager en forsørgelsesydelse (bortset fra førtidspension) er steget med 23,4 procent. Det er lidt mere end i Nordjylland. Stigningen skyldes primært en vækst i antallet af dagpengemodtagere samt kontant- og starthjælpsmodtagere. Stigningen i kontant- og starthjælpsmodtagere er væsentlig større end i Nordjylland som helhed. Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmødet: Hvad er årsagen til, at stigningen i antal personer på kontant- og starthjælp er væsentlig højere i Jammerbugt end gennemsnittet i Nordjylland? Hvordan håndterer jobcenteret den store vækst i antallet af dagpenge- samt kontanthjælp- og starthjælpsmodtagere? Hvordan håndterer jobcentret indsatsen for personer på ledighedsydelse og på fleksjob? Stigningen i antal personer på ledighedsydelse er væsentlig mindre end gennemsnittet i regionen, og stigningen i antal personer på fleksjob er noget større. Opsamling på drøftelserne mellem jobcenteret og Beskæftigelsesregionen om den samlede målgruppe i jobcenteret: Jobcentret havde blandt andet følgende bemærkninger: 3

4 Jobcentret bruger privat aktør til personer på ledighedsydelse. De bliver indkaldt til møde efter 1 uge, og der er fokus på, at der skal findes et fleksjob. En del af ledighedsydelsesmodtagerne afklares til førtidspension. Der har været en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Dette skal ses i lyset af, at Jobcentret havde stor succes med Ny chance indsatsen. Men det er disse personer, der bliver fyret først. En del af dem har meldt sig i en a-kasse, men de har ikke haft 1 års beskæftigelse. Jobcentret har hele tiden fokus på straks-aktivering. 4

5 Oversigt: Oversigt over offentlige forsørgelsesydelser - Jammerbugt sep-08 sep-09 Udvikling Nordjylland Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Pct. af befolkning (16-66 år) Pct. af befolkning (16-66 år) Pct. af befolkning (16-66 år) Udvikling fuldtidspersoner A-dagpenge (brutto) 423 1, ,4 101,4% 3,5 106,6% Kontant- og starthjælp (brutto) 259 1, ,4 34,4% 2,4 14,8% Introduktionsydelse 46 0,2 65 0,3 41,3% 0,1 14,9% Revalidering 95 0,4 94 0,4-1,1% 0,4 2,8% Forrevalidering 21 0,1 35 0,1 66,7% 0,1 5,8% Sygedagpenge 741 2, ,6-12,4% 2,5-7,2% Ledighedsydelse 110 0, ,5 5,5% 0,4 11,5% Fleksjob 409 1, ,7 7,1% 1,6 2,3% Førtidspension , ,1 0,7% 6,7 1,8% I alt , ,5 13,0% 17,7 13,7% Uden førtidspension , ,4 23,4% 11,0 22,4% Kilde: Tabellen viser: I september modtog i alt fuldtidspersoner, svarende til 17,5 procent af befolkningen i Jammerbugt Kommune, en forsørgelsesydelse. Det samlede antal personer, der modtager en forsørgelsesydelse, er steget med 13 procent på et år. Når førtidspensionisterne tages ud af denne beregning ses, at antallet af borgere, der modtager en forsørgelsesydelse, er steget med 23,4 procent. Det er lidt mere end i Nordjylland som helhed, hvor antallet af borgere, der modtager en forsørgelsesydelse (bortset fra førtidspensionerne), er steget med 22,4 procent. Stigningen i Jammerbugt Kommune skyldes primært en vækst i antallet af dagpengemodtagere samt kontant- og starthjælpsmodtagere. Andelen af personer på kontant- og starthjælp er dog væsentligt lavere end gennemsnittet i Nordjylland Der har endvidere været en stigning i antal personer på introduktionsydelse. Stigningen i antallet af dagpengemodtagere er mindre end i Nordjylland som helhed, mens stigningen i antal kontant- og starthjælpsmodtagere er større. Der er et fald på 12,4 procent i antal personer på sygedagpenge. Det er et væsentlig større fald end i Nordjylland som helhed. Som i Nordjylland har der i Jammerbugt været en stigning i antal personer på såvel ledighedsydelse som fleksjob. For ledighedsydelse er stigningen dog væsentlig mindre end i Nordjylland, mens stigningen for fleksjob er større. 5

6 Beskæftigelsesministerens mål 1 Arbejdskraftreserven 1 Mål 1: Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for. Sammenfatning af analysen af Jobcenter Jammerbugts resultater vedrørende mål 1: Samlet set er der inden for de sidste 13 måneder sket en lille stigning i antallet af personer i arbejdskraftreserven på 8 personer. Siden juni er der imidlertid sket et markant fald, og i september var der 172 personer i arbejdskraftreserven. Jammerbugt har den laveste andel ledighedsberørte i arbejdskraftreserven i forhold til klyngen, regionen og resten af landet både samlet set og for dagpengemodtagerne. Kontant- og starthjælpsmodtagernes andel i arbejdskraftreserven ligger i den midterste del i klyngen. Jammerbugt har fra september til september haft en meget lille stigning i arbejdskraftreserven, væsentlig lavere end i klyngen, Nordjylland og i hele landet. For dagpengemodtagerne har der ligefrem været et fald. Der har været en stigning for kontant- og starthjælpsmodtagerne, som ligger mere på niveau med klyngen, Nordjylland og hele landet. Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmødet: Hvad er årsagen til, at udviklingen særligt for dagpengemodtagerne i arbejdskraftreserven er så positiv? Skyldes dette en særlig målrettet indsats? Hvilke overvejelser har I gjort jer i forhold til kontant- og starthjælpsmodtagerne i arbejdskraftreserven, hvor udviklingen ligger mere på niveau med klyngen. Hvilke overvejelser gør I jer om aktiveringsindsatsen fremadrettet? Opsamling på drøftelserne mellem jobcenteret og Beskæftigelsesregionen om arbejdskraftreserven Projektet fra heltid til deltid og jobrotationsprojektet har stor betydning for udviklingen i antal dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven. Begge projekter vil blive benyttet fremadrettet. Muligheden for sommerjob blandt andet i turistbranchen har også betydning for udviklingen i arbejdskraftreserven. Udviklingen i antal kontanthjælpsmodtagere skyldes, at mange ikke har meldt sig ind i en a- kasse eller ikke har været i en a-kasse længe nok. Den tidlige indsats for de unge er givetvis også en årsag til den positive udvikling. En del af disse har begyndt en uddannelse. 1 Arbejdskraftreserven består af arbejdsparate dagpengemodtagere samt kontant- og starthjælpsmodtagere, der har haft 3 måneders sammenhængende ledighed. 6

7 1. Arbejdskraftreserven og målet Mål 1: Antal personer i arbejdskraftreserven opgjort på ydelse. September - september. Jammerbugt Antal Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep I alt Mål w w w.jobindsats.dk Note: Målet for arbejdskraftreserven lyder som følger: Antallet af ledige i arbejdskraftreserven nedbringes med 15 % fra 362 til 308 personer fra december 2007 til december. Arbejdskraftreserven er steget kraftigt fra september til april, hvor den toppede med 337 personer. Arbejdskraftreserven er siden da faldet til i september at indeholde 172 personer. 7

8 2. Arbejdskraftreservens andel af de ledighedsberørte Andel ledighedsberørte i arbejdskraftreserven opgjort på ydelse. September 70% 60% 50% Procent 40% 30% 20% 10% 0% Billund Jammerbugt Assens Brønderslev Faa- borg- Midtf y Morsø Halsnæs Kerteminde Middelfart Nordfyns Tønder Vesthimmerland NJ DK I alt 15% 33% 27% 29% 25% 32% 24% 24% 26% 27% 30% 28% 27% 32% A-dagpenge 12% 27% 22% 25% 16% 24% 21% 21% 20% 25% 24% 25% 23% 25% Kontanthjælp mv 48% 59% 42% 57% 59% 53% 41% 48% 56% 35% 47% 51% 49% 54% w w w.jobindsats.dk 15 procent af de ledighedsberørte i Jammerbugt er i arbejdskraftreserven. Andelen ligger væsentlig under niveauet i klyngen, Nordjylland og hele landet. 12 procent af dagpengemodtagerne er i arbejdskraftreserven. Også her ligger Jammerbugt væsentlig under niveauet i klyngen, Nordjylland og hele landet. Endelig er 48 procent af kontant- og starthjælpsmodtagerne i arbejdskraftreserven. Her ligger Jammerbugt under niveauet i Nordjylland og hele landet og i den midterste del af klyngen. 8

9 3: Udviklingen i arbejdskraftreserven Udviklingen i arbejdskraftreserven opgjort på ydelse. September - september 250% 200% 150% Procent 100% 50% 0% -50% Billund Jammerbugt Assens Brønderslev Faa- borg- Midtf y Morsø Halsnæs Kerteminde Middelfart Nordfyns Tønder Vesth.- land NJ DK I alt 5% 116% 138% 46% 19% 89% 103% 140% 98% 93% 118% 116% 74% 77% A-dagpenge -7% 155% 200% 70% -6% 163% 111% 188% 223% 104% 141% 141% 88% 118% Kontanthjælp mv. 57% 70% 87% 4% 59% 40% 74% 56% 18% 57% 57% 14% 44% 38% Arbejdskraftreserven er steget med 5 procent fra september til september. Stigningen er væsentlig lavere end i klyngen samt Nordjylland og landet som helhed. For dagpengemodtagerne har der været et fald på 7 procent i perioden. Sammen med Fåborg-Midtfyn er Jammerbugt de eneste kommuner, der har haft et fald for denne gruppe. De øvrige kommuner, Nordjylland og landet som helhed har i samme periode haft en betydelig stigning. For kontant- og starthjælpsmodtagere derimod har der været en stigning på 57 procent. Stigningen i Jammerbugt ligger for denne gruppe midt i klyngen og over gennemsnittet i Nordjylland og hele landet. 9

10 Beskæftigelsesministeriets mål 2 Sygedagpengeforløb over 26 uger Mål 2: Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet. Sammenfatning af analysen af Jobcenter Jammerbugts resultater vedrørende mål 2: Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger er faldet med 61 forløb fra august til august. I Jammerbugt er andelen af sygedagpengeforløb over 26 uger i forhold til alle forløb på 29 procent. Jammerbugt ligger i den lave ende af klyngen. Jammerbugt har haft et fald på 17 procent fra august til august. I forhold til klyngen har Jammerbugt haft det fjerdestørste fald. Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmødet: Hvilken indsats, vurderer I, er årsagen til den pæne udvikling i antal sygedagpengesager over 26 uger? Hvilke overvejelser har I gjort jer med henblik på at fastholde denne positive udvikling? Har I planer om særlige tiltag for afgrænsede målgrupper? Opsamling på drøftelserne mellem jobcenteret og Beskæftigelsesregionen om sygedagpengeforløb over 26 uger. Jobcentret havde blandt andet følgende bemærkninger: Der er sæsonudsving i antallet af sygedagpengesager. Det plejer at stige i uge 39. Indsatsen kører godt og bedre i end i. Eksempelvis har der været et stort fald i antallet af sager over 52 uger i. Der er fokus på en tidlig indsats. Der holdes ugentlige informationsmøder i jobbutikken. Der er en tæt opfølgning. Det er væsentligt, at hver medarbejder kun har 45 sager. 10

11 1: Sygedagpengeforløb over 26 uger Udviklingen i antal forløb over 26 uger. Jammerbugt Antal forløb w w w.jobindsats.dk 0 Aug Sep Okt Nov Dec Antal forløb Mål Note: Målet for sygedagpengeforløb over 26 uger lyder som følger: Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger nedbringes med 25 % fra 329 til 246 forløb fra december 2007 til december. Jan Feb Mar Apr Maj Jammerbugt havde i august 291 sygedagpengeforløb over 26 uger. Med små udsving har der været et kontinuerligt fald i antal sygedagpengeforløb over 26 uger i hele perioden. I alt er der tale om fald på 61 forløb. Jun Jul Aug 11

12 2: Andel forløb over 26 uger i forhold til alle sygedagpengeforløb Andel sygedagpengeforløb over 26 uger i forhold til alle sygedagpengeforløb. August 40% 35% 30% 25% Procent 20% 15% 10% 5% 0% Jammerbugt Assens Billund Brønderslev Faaborg- Midtf yn Andel 29% 27% 33% 36% 32% 31% 33% 27% 32% 25% 32% 31% 34% 35% Morsø Tønder Halsnæs Kerteminde Middelfart Nordfyns Vesthimmerland NJ DK I Jammerbugt er andelen af sygedagpengeforløb over 26 uger i forhold til alle sygedagpengeforløb på 29 procent. Andelen ligger under niveauet for Nordjylland og hele landet. Andelen er endvidere i den lave ende i klyngen. 12

13 3: Udviklingen i antal sygedagpengeforløb over 26 uger Udvikling i antal sygedagpengeforløb over 26 uger. August - august 25% 20% 15% 10% Procent 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% Billund Jammerbugt Assens Brønderslev Faa- borg- Midtf yn Morsø Halsnæs Kerteminde Middelfart Nordfyns Tønder Vesthimmerland NJ DK Udvikling -17% -18% 18% 13% -4% -22% -20% 3% -8% 10% -15% 5% -7% -6% Jammerbugt har haft et fald på 17 procent i antal sygedagpengeforløb over 26 uger fra august til august. I forhold til klyngen har Jammerbugt haft det fjerdestørste fald. 5 af jobcentrene i klyngen har faktisk haft en stigning i antal sygedagpengeforløb over 26 uger. Faldet i Jammerbugt er endvidere større end faldet i Nordjylland og i hele landet. 13

14 Beskæftigelsesministeriets mål 3 Ungeindsatsen Mål 3: Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse. 2 Sammenfatning af analysen af Jobcenter Jammerbugts resultater vedrørende mål 3. Samlet set har der over det sidste år været en stærk stigning i antallet af unge ledige under 30 år. Fra april til august har der dog været et pænt fald. Der har været en stigning i både antal arbejdsmarkedsparate og ikke arbejdsmarkedsparate unge kontanthjælpsmodtagere med flere hen over det sidste år. Der har fra september til september samlet set været en stigning på 56 procent, og sammenlignet med klyngen ligger Jammerbugt i midten. Der har været en stigning på 111 og 34 procent for henholdsvis dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere med flere. For dagpengemodtagerne har Jammerbugt haft den laveste stigning i klyngen, mens udviklingen for de unge på kommunale ydelser ligger ca. midt i klyngen. Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmødet: Hvilken indsats, vurderer I, er baggrunden for det pæne fald i antal ledige unge fra april til august? Hvordan vurderer I udviklingen for henholdsvis de unge dagpengemodtagere og de unge på kommunale ydelser? I beskrev på sidste møde, hvordan mange unge er droppet ud af en uddannelse, og at mange af de unge kan have behov for at blive bogligt klædt på, før de kan gå i gang med en uddannelse. Har I nye erfaringer med indsatsen på dette område? I fortalte på sidste møde, at Markmann udarbejder en analyse af de unge, der er tilmeldt jobcentret. Hvad har denne analyse vist, og hvilke strategier peger analysen på. Opsamling på drøftelserne mellem jobcenteret og Beskæftigelsesregionen om ungeindsatsen Jobcentret havde blandt andet følgende bemærkninger: Det har vist sig, at de unge har været stærkere, end det har fremgået af rapporten fra Markman. Flere end ventet har en uddannelse. Tæt opfølgning på de unge blandt andet ved at ringe til dem, hvis de ikke mødte op, har medført, at flere har deltaget i aktiviteterne. 2 Definition: Målet og målingen omfatter antal fuldtidsbruttoledige kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år. Bruttoledige betyder at målingen omfatter såvel ledige som aktiverede. Målingen omfatter både de arbejdsmarkedsparate og de ikke-arbejdsmarkedsparate. 14

15 Samlet set er der en høj deltagelse i projektet og en god effekt. Jobcenter Jammerbugt vil gerne fortælle om erfaringerne med indsatsen for de unge f.eks. på et møde med jobcentercheferne. 15

16 1. Ungeindsatsen og målet Mål 3: Ungeindsatsen. Antal fuldtidsbruttoledige under 30 år opgjort på ydelse. September - september. Jammerbugt Antal Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep I alt Mål Note: Målet for ungeindsatsen lyder som følger: Antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og a-dagpengemodtagere under 30 år nedbringes med 12 % fra 196 til 177 personer fra december 2007 til december. Der har været en markant stigning i antallet af unge ledige under 30 år fra september til april. Fra april til august har der været et pænt fald, men senest har der været en lille stigning fra august til september. I september var der 303 fuldtidsbruttoledige unge i Jammerbugt. Samlet har der været en stigning på 109 fuldtidsbruttoledige unge fra september til september. 16

17 2: Unge på kommunale ydelser og arbejdsmarkedsparathed Udviklingen i antal fuldtidsbruttopersoner under 30 år på kontanthjælp mv. opgjort på arbejdsmarkedsparathed. Jammerbugt Antal Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep w w w.jobindsats.dk Arbejdsmarkedsparat Ikke-arbejdsmarkedsparat Der er flere ikke-arbejdsmarkedsparate end arbejdsmarkedsparate unge på kommunale ydelser. I september var der 135 fuldtidsbruttoledige ikke-arbejdsmarkedsparate og 48 arbejdsmarkedsparate. Antallet af arbejdsmarkedsparate unge har været stigende fra september til april. Herefter har der frem til august har været et fald. Antallet af ikke arbejdsmarkedsparate unge har også steget kraftigt fra september til marts. Herefter er der sket et pænt fald frem til juli. Fra juli til september er der en stigning på 10 fuldtidsbruttoledige unge. 17

18 3: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere under 30 år Udviklingen i antal fuldtidsbruttoledige under 30 år opgjort på ydelse. September - September 350% 300% 250% Procent 200% 150% 100% 50% 0% Billund Jammerbugt Assens Brønderslev Faa- borg- Midtf y Halsnæs Kerteminde Middelfart Morsø Nordfyns Tønder Vesth.- land NJ DK Forsørgelsesgrundlang i alt 56% 74% 74% 52% 63% 51% 100% 53% 44% 64% 28% 90% 53% 55% A-dagpenge 111% 208% 319% 148% 166% 130% 221% 168% 200% 132% 170% 248% 129% 138% Kontanthjælp mv. 34% 40% 39% 24% 40% 34% 60% 24% 11% 43% 6% 39% 24% 31% Fra september til september har der været en samlet stigning i antal fuldtidsbruttoledige unge på 56 procent. Denne stigning er lidt højere i Jammerbugt end i Nordjylland og hele landet. Sammenlignet med klyngen ligger Jammerbugt ca. midt i klyngen. Stigningen for de unge på dagpenge er 111 procent. Det er den laveste stigning i klyngen, og stigningen er lavere end i Nordjylland og i hele landet. Stigningen for de unge på kommunale ydelser er 34 procent. Stigningen er højere end i Nordjylland og hele landet, og den ligger ca. midt i klyngen. 18

19 Personer på kanten af arbejdsmarkedet Jobcenteret skal til stadighed have fokus på borgere, der er havnet på kanten af arbejdsmarkedet til trods for, at Beskæftigelsesministeren ikke har fastlagt mål på dette område. Personer på kanten af arbejdsmarkedet omfatter personer, der har modtaget overførselsindkomst i mindst 80 procent af tiden hvert år i minimum 3 på hinanden følgende år. 3 Det skal bemærkes, at personen i målgruppen ikke nødvendigvis har modtaget den samme ydelse i alle årene. Personerne kan således have skiftet ydelse flere gange i løbet af perioden. Målingen er god til at synliggøre de borgere, der skifter rundt mellem ydelserne, men som sammenlagt har modtaget overførselsindkomst i flere/mange sammenhængende år. På den måde bliver gruppen af borgere, der har den svageste tilknytning til arbejdsmarkedet synliggjort. På grund af målingernes specielle konstruktion er det kun muligt at hente data på årsbasis eller som rullende år, dvs. 4 fortløbende kvartaler. I opfølgningsrapporten anvendes det senest tilgængelige rullende år. Sammenfatning af analysen af gruppen af personer på kanten af arbejdsmarkedet: Antal personer på kanten af arbejdsmarkedet er faldet med 14 procent inden for det sidste år. Jammerbugt har det fjerde højeste fald i klyngen. 34 procent af målgruppen har været på kanten af arbejdsmarkedet i 6 år eller mere. Det er en høj procentdel, men den er væsentlig lavere end i klyngen, i Nordjylland og i hele landet. Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmødet: Hvilke strategier og tiltag har Jobcenter Jammerbugt for fortsat at nedbringe antallet af personer på kanten af arbejdsmarkedet? Hvad er årsagen til, at der i Jammerbugt er en relativt lav andel, der har været på kanten af arbejdsmarkedet i 6 år eller mere? Opsamling på drøftelserne mellem jobcenteret og Beskæftigelsesregionen om gruppen af personer på kanten af arbejdsmarkedet: Jobcentret havde blandt andet følgende bemærkninger: Dette skal blandt andet ses i lyset af, at Jobcentret havde stor succes med Ny chance indsatsen. 3 Overførselsindkomster inkluderer her: Dagpenge, kontanthjælp, starthjælp, forrevalidering, revalidering, introduktionsydelse, sygedagpenge samt ledighedsydelse. Perioder med aktivering indgår i opgørelsen på linje med perioder med overførselsindkomst. 19

20 1: Status og udvikling I perioden 3. kvartal 2. kvartal var der i alt 324 personer på kanten af arbejdsmarkedet i Jammerbugt Kommune. Udvikling i antal personer på kanten af arbejdmarkedet. 3. kv kv. 09 til 3. kv kv. 08 0% -5% Procent -10% -15% -20% -25% Bil-lund Jammerbugt Assens Brønderslev Faa- borg- Midtf yn Morsø Halsnæs Kerteminde Mid-delfart Nordfyns Tønder Vesth.- land NJ DK Udvikling -14% -8% -12% -4% -1% -2% -6% -11% -21% -21% -14% -15% -14% -11% I Jammerbugt Kommune er antallet af personer på kanten af arbejdsmarkedet faldet med 14 procent inden for det sidste år. Det er på niveau med regionen og et større fald end på landsplan. Endelig har Jammerbugt det fjerdestørste fald i klyngen. 20

21 2: Varighed Varighed på kanten af arbejdsmarkedet 3. kv kv % 90% 80% 70% Procent 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Billund Jammerbugt Assens Brønderslev Faa- borg- Midtfy Halsnæs Kerteminde Mid-delfart Morsø 6 år eller mere på kanten 34% 44% 43% 47% 44% 46% 40% 45% 49% 41% 49% 43% 49% 54% 5 år på kanten 12% 11% 10% 10% 12% 10% 11% 9% 13% 15% 10% 10% 10% 10% 4 år på kanten 18% 19% 16% 16% 15% 18% 20% 15% 16% 14% 15% 16% 16% 14% 3 år på kanten 36% 25% 31% 27% 29% 26% 29% 32% 22% 29% 25% 31% 25% 22% Nordfyns Vesth.- Tønder land NJ DK w w w.jobindsats.dk I Jammerbugt Kommune har 34 procent af målgruppen været på kanten af arbejdsmarkedet i 6 år eller mere. Det er en stor procentdel, men i forhold til regionen og resten af landet er procentdelen væsentlig lavere. Sammenlignet med klyngen har Jammerbugt Kommune endvidere den laveste andel, der har været på kanten af arbejdsmarkedet i 6 år eller mere. I absolutte tal er der tale om 106 personer. 21

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord December 20 1 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011 Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 210476 Brevid. 1453621 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2011 Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011 Som en

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på beskæftigelsesplan light 2007 1. kvartal 2007

Kvartalsvis opfølgning på beskæftigelsesplan light 2007 1. kvartal 2007 Nordfyn Notat til Jobcenterledelsen og LBR Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 www.nordfynskommune.dk Kvartalsvis opfølgning på beskæftigelsesplan light 2007 1. kvartal 2007

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

STARTRAPPORT JOBCENTER JAMMERBUGT

STARTRAPPORT JOBCENTER JAMMERBUGT STARTRAPPORT JOBCENTER JAMMERBUGT januar 27 1: Indledende Hvorfor en startrapport? Pr. 1. januar 27 overgår ansvaret for beskæftigelsesindsatsen lokalt til ledelsen i de lokale jobcentre. Samtidig har

Læs mere

Notat. Udvikling: p. Niveau: n. Side 1 af 9

Notat. Udvikling: p. Niveau: n. Side 1 af 9 Notat Vejledning til opfølgningsrapport Den kvartalsvise opfølgningsrapport har fået nyt design og indhold. Det er sket som en konsekvens af de nye ministermål for 11 og et ønske om ændret fokus i rapporten.

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision 2009. Furesø Kommune

Resultatrevision 2009. Furesø Kommune Resultatrevision 2009 Furesø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...2 3. Resultatoversigt primo 2010...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...3

Læs mere

BEGREBSFORKLARING TIL OPFØLGNINGSRAPPORTERNE OG ANDRE ANALYSER. Marts 2008. Beskæftigelsesregion Nordjylland

BEGREBSFORKLARING TIL OPFØLGNINGSRAPPORTERNE OG ANDRE ANALYSER. Marts 2008. Beskæftigelsesregion Nordjylland BEGREBSFORKLARING TIL OPFØLGNINGSRAPPORTERNE OG ANDRE ANALYSER Marts 2008 Beskæftigelsesregion Nordjylland INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSKRAFTRESERVEN 1 Beskæftigelsesministerens mål 1 EN NY CHANCE TIL ALLE

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport december 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport december 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport december (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Unge Virksomhedssamarbejde Nøgletal Antal modtagere af kommunale forsørgelsesydelser i 6-byerne som andel af

Læs mere

Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014

Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014 Aarhus Kommune MSB Ledelsesinformation 8940 3941 Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014 Indhold Ministermål 1- Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse 2 Ministermål 2 færre tilkendelser af

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Greve. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Greve. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Greve Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Statistikker for arbejdsmarkedet i Halsnæs Kommune

Statistikker for arbejdsmarkedet i Halsnæs Kommune Statistikker for arbejdsmarkedet i Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 2 Kontanthjælp... 3 A-dagpenge... 4 Ledighedsydelse... 5 Revalidering... 6 Starthjælp... 7 Introduktionsydelse... 8 Førtidspension...

Læs mere

LBR NØGLETAL KOLDING JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL KOLDING JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 KOLDING JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Greve Endelig udgave 22. maj 2014 Indhold 1. Om resultatrevisionen... 3 2. Sammenfatning af beskæftigelsesindsats 2013... 4 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2013...

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal af 2013

Kvartalsrapport for 4. kvartal af 2013 Center for Social & Beskæftigelse Kvartalsrapport for 4. kvartal af 213 Status på beskæftigelsesindsatsen i Faxe Kommune opdateret d.12. februar 214 Status på beskæftigelsesindsatsen 4.kvartal 213/sagsnr.15..-P5-2-13

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2009

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland August 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010 M 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Samlet konklusion 4 Det lokale beskæftigelsesråds høringssvar til Resultatrevision 2010 5 3. Gennemgang af resultatoversigten 6 Ministermål 1: Nedbringelse

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 2.kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 2.kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 2.kvartal 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2010 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning november 011 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk HVORFOR

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune. - Udgivet februar 2014 -

Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune. - Udgivet februar 2014 - Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision for Jobcenter Århus i 2008. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Resultatrevision for Jobcenter Århus i 2008. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 1. maj 2009 Resultatrevision for Jobcenter Århus i 2008 1. Resume Resultatrevison for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

AMK-Øst 18. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 18. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 18. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden Januar 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012 Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 236055 Brevid. Ref. KRPE kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2012 Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012 Som en del af forberedelsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

AMK-Midt-Nord Maj 2016. Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord Maj 2016. Status på reformer og indsats RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord Maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Hjørring Kommune. - Udgivet februar 2014 -

Arbejdsmarkedet i Hjørring Kommune. - Udgivet februar 2014 - Arbejdsmarkedet i Hjørring Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Status for ledighed og ministermål

Status for ledighed og ministermål -netværk 5 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ledighed og ministermål - Netværksdialogmøde 2. kvartal 2014-11. marts 2014 Marts 2014

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Viborg

Resultatrevision 2013. Jobcenter Viborg Resultatrevision 2013 Jobcenter Viborg Beskæftigelsesministerens mål for 2013... 2 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 2 Mål 2: Færre personer på førtidspension... 2 Mål 3: Begrænsning af langtidsledigheden...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til BUSKE-udvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Kend din kommune på beskæftigelsesområdet - centrale nøgletal for Albertslund Kommune

Kend din kommune på beskæftigelsesområdet - centrale nøgletal for Albertslund Kommune Kend din kommune på beskæftigelsesområdet - centrale nøgletal for Albertslund Kommune En effektiv beskæftigelsesindsats gør en forskel. Det kan mærkes på bundlinjen, hvis kommunen investerer i en effektiv

Læs mere

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse.

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse. N O T A T Kontanthjælpsreformen Status maj 2016 8. juni 2016 Mål Kontanthjælpsreformen bygger på følgende centrale intentioner: Færre personer på kontanthjælp og uddannelseshjælp. Kontanthjælp må ikke

Læs mere

IKAST-BRANDE JOBCENTER

IKAST-BRANDE JOBCENTER LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 IKAST-BRANDE JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Ministermål 1 Flere unge med uddannelse Ministermål 2 Indsats for ledige på kanten Ministermål 3 Færre

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND 3. kvartal 2008 december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene

Forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 6. april 2011 J.nr.: ARI/ Forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i kommune Dette notat beskriver de tekniske forudsætninger

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Beskæftigelse, Social og Økonomi Sekretariat og Integration Sagsnr. 257292 Brevid. 1887972 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2013 9. april 2014 Resultatrevision 2013 Jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring August 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision for år 2011

Resultatrevision for år 2011 Resultatrevision for år 2011 Jobcenter Frederikssund april 2012 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...2 Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Ledelsesinformation, januar-marts 2016 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, januar-marts 2016 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats + Fasit, januar-februar 215 og januar-februar 216 Antal ydelsesmodtagersager januar-marts 216 Antal personer Antal fuldtidspersoner jan- feb- jan- feb- jan- feb- jan-

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Det seneste kvartal har ca.. skiftet job. Jobomsætningen er reduceret med

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 for Jobcenter Nordfyn Indhold Baggrund... 1 Opbygning... 2 Resultatoversigt... 3 Besparelsespotentiale... 8 Scorecard for ministermål... 10 Indikatormodel... 12 Opsamling... 15 Resultatrevision

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD 1. kvartal 2008 Juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 3 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft,

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Notat: NOTAT: Notat om sammenligningsgrundlaget for Roskilde Kommunes beskæftigelsesindsats

Notat: NOTAT: Notat om sammenligningsgrundlaget for Roskilde Kommunes beskæftigelsesindsats Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 80456 Brevid. 1340754 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Notat om sammenligningsgrundlaget for Roskilde Kommunes beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere