OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010"

Transkript

1 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted September

2 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3 Beskæftigelsesministerens mål 1 Arbejdskraftreserven...6 Beskæftigelsesministeriets mål 2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...10 Beskæftigelsesministeriets mål 3 Ungeindsatsen...14 Den aktive beskæftigelsesindsats...18 Opfølgningsrapporten indeholder altså resultater af jobcenterets indsats i forhold til ministerens mål og den aktive beskæftigelsesindsats. Desuden gives indledningsvist et overblik over jobcenterets målgrupper. Hvert afsnit indledes med en opsamling af resultaterne. I forlængelse heraf rejses nogle spørgsmål, som Beskæftigelsesregionen foreslår drøftet på opfølgningsmødet. Opfølgningen afsluttes med, at kommentarer og oplysninger fra jobcenteret samt de konklusioner opfølgningsmødet munder ud i, skrives ind under hvert emne. I hvert afsnit indgår nogle faste figurer og/eller tabeller. Hvis analysen peger på nogle særlige udfordringer udbygges afsnittet for at få dette belyst. Opfølgningsrapporten er udelukkende baseret på data fra Opfølgningsrapporterne udarbejdes umiddelbart inde opfølgningsmødet. På den måde sikres, at det er de mest opdaterede tal, der danner grundlag for dialogen med jobcentrene. I opfølgningsrapporten indgår data for jobcenteret, den sammenlignelige klynge, Nordjylland samt landstal. God læselyst. 2

3 Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen Indledningsvis et overblik over antallet af personer, der modtager offentlig forsørgelse i Jobcenter Thisted. S Jobcentrene skal varetage indsatsen for alle ydelsesgrupper. I det følgende gives en oversigt over, hvor stor jobcentrets målgruppe er. Det skal bemærkes, at målingerne for både dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere viser antallet af fuldtidsbruttoledige, dvs. både ledige og aktiverede fuldtidspersoner. Dette gøres for at give et samlet overblik over antallet af personer, der modtager disse ydelser. Indsatsen for både ledige og aktiverede, er jobcenterets opgave. Oversigten omfatter også førtidspensionister og personer ansat i fleksjob. Det skyldes, at jobcenteret fortsat er ansvarlig for opfølgningen i forhold til personer ansat i fleksjob, mens antallet af førtidspensionister er inddraget for at fastholde fokus på, om antallet af førtidspensionister henholdsvis stiger eller falder. Det er væsentligt, at jobcentrene til stadighed har fokus på, hvor mange borgere der mister tilknytningen til arbejdsmarkedet. Sammenfatning af analysen af den samlede målgruppe for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Thisted: I juli modtog i alt personer, svarende til 20,3% af befolkningen i Thisted Kommune en forsørgelsesydelse. Til sammenligning er det 17,9% af befolkningen i Nordjylland. Antallet af personer, der modtager en forsørgelsesydelse er steget med 4% på et år. Når førtidspensionisterne tages ud af beregningen, er antallet imidlertid steget med 9,4%. Stigningen i Thisted er større end i Nordjylland. Der har i Thisted været et fald i antal personer på sygedagpenge samt personer på førtidspension. Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmødet: Hvad er baggrunden for, at der i Thisted har været en væsentlig større stigning i antal personer på dagpenge samt kontant- og starthjælp end gennemsnittet i Nordjylland? Jobcentret har haft et markant fald i antal personer på sygedagpenge. Hvad har Jobcentrets strategi været for at reducere antal personer på denne ydelse? Thisted har haft et fald på 2,1% i antallet af personer på førtidspension mod en stigning på 1,1% i regionen. Hvilken indsats ligger til grund for denne udvikling? Opsamling på dialogen mellem jobcentret og Beskæftigelsesregionen Der er en stor stigning i antallet af dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere. Jobcenteret kommer fra et meget lavt niveau, hvorfor den procentvise stigning vil blive kraftig. Jobcenteret oplyser, at man nåede det højeste antal nytilmeldte i uge 8. Herefter er antallet af nytilmeldte faldet henover sommeren. Nu er antallet af nytilmeldte begyndt at stige lidt igen. Antallet af kontanthjælpsmodtagere stiger ikke så meget. Det er en udfordring, da mange ledighedsydelsesmodtagere er. De lange ventetider og behandlingstider er en udfordring i forhold til at nedbringe antallet af ledighedsydelsesmodta- 3

4 gere, da de ikke kan blive endeligt afklarede. Jobcenteret får fortsat borgere ud i fleksjob, men man oplever også, at der er nogle af de allerede ansatte fleksjobbere, som bliver fyret pga. finanskrisen. Her skal der findes nye fleksjob. Man er i jobcenteret ved, at justere arbejdet med ledighedsydelse og fleksjobbere. 4

5 Oversigt: Oversigt over offentlige forsørgelsesydelser - Thisted jul-09 jul-10 Udvikling Nordjylland Fuldtids personer Pct. af befolkning (16-66 år) Fuldtidspersoner Pct. af befolkning (16-66 år) Fuldtidspersoner Pct. Pct. af befolkning (16-66 år) Udvikling fuldtidspersoner A-dagpenge 673 2, ,7 27,6% 3,5 9,4% Kontant- og starthjælp 475 1, ,6 18,7% 2,7 7,3% Introduktionsydelse 72 0,2 74 0,2 2,8% 0,1 19,1% Revalidering 186 0, ,3 4,8% 0,4-1,6% Forrevalidering 48 0,2 53 0,1 10,4% 0,1-6,9% Sygedagpenge 762 2, ,4-10,2% 2,2-9,7% Ledighedsydelse 122 0, ,7 36,9% 0,4 11,2% Fleksjob 695 2, ,5 4,0% 1,6 0,6% Førtidspension , ,9-2,1% 6,8 1,1% Ydelsesgrupper i alt , ,3 4,0% 17,9 2,1% Uden førtidspension , ,4 9,4% 11,1 2,8% Kilde: Tabellen viser: I juli modtog i alt personer, svarende til 20,3% af befolkningen i Thisted Kommune en forsørgelsesydelse. Til sammenligning er det 17,9% af befolkningen i Nordjylland. Det samlede antal personer, der modtager en forsørgelsesydelse er steget med 4% på et år i Thisted Kommune. Når førtidspensionisterne tages ud af denne beregning, ses imidlertid, at antallet, der modtager en forsørgelsesydelse, er steget med 9,4%. Stigningen i Thisted har været større end i Nordjylland som helhed, hvor der for alle forsørgelsesydelser er sket en stigning på 2,1%, også for forsørgelsesydelserne uden førtidspension har Thisted haft en større stigning end for Nordjylland, hvor stigningen har været på 2,8%. Stigningen i Thisted Kommune sker på baggrund af en stigning i a-dagpengemodtagere, kontant- og starthjælpsmodtagere, personer på forrevalidering og personer på ledighedsydelse. Der er derimod sket et fald i antallet af personer på sygedagpenge samt personer på førtidspension. 5

6 Beskæftigelsesministerens mål 1 Arbejdskraftreserven 1 Mål 1: Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for. Sammenfatning af analysen af Jobcenter Thisteds resultater vedr. mål 1: I juli var der 451 personer i arbejdskraftreserven. Arbejdskraftreserven steg ganske kraftigt fra september til marts. Men siden marts og frem til juli har der overordnet set været et fald i arbejdskraftreserven. 43% af de ledighedsberørte i Thisted har været ledige i mindst 3 sammenhængende måneder og indgår dermed i arbejdskraftreserven. Arbejdskraftreserven er steget med 66% fra juli til juli. Stigningen har været væsentlig større end i Nordjylland og landet. Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmødet: I forhold til de sammenlignelige jobcentre har Thisted den højeste stigning i antallet af dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven. Hvad er baggrunden for denne udvikling? I forhold til de sammenlignelige jobcentre har Thisted den højeste andel dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven. Hvad er baggrunden for dette? Hvordan ser I på den kommende udvikling på arbejdsmarkedet, og hvilken indsats skal der til for at reducere arbejdskraftreserven? Opsamling på dialogen mellem jobcentret og Beskæftigelsesregionen Jobcenteret oplyser, at man toppede med antallet af nytilmeldte i uge 8. Jobcenterets interne statistik viser, at ca. 50% finder arbejde inden for de første 13 uger. Men samtidig har man en gruppe af borgere, der har gået længere og længere ledige. Dagpengemodtagere er typisk henvist til anden aktør. Der arbejdes pt. på at øge aktiveringen hos anden aktør. Jobcenteret er usikre på om man når det skitserede mål i beskæftigelsesplanen for. Her har man skruet op for aktiveringen. Her starter de på CAB allerede efter 1-2 uger. 1 Arbejdskraftreserven består af arbejdsparate dagpengemodtagere samt kontant- og starthjælpsmodtagere, der har haft 3 måneders sammenhængende ledighed. 6

7 1. Arbejdskraftreserven og målet i Beskæftigelsesplan Mål 1: Antal personer i arbejdskraftreserven sammenholdt med beskæftigelsesplanens mål. Juli - juli. Thisted Antal Kilde: 0 Juli Aug Sep Okt Nov Dec Thisted Mål BP Mål BP Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Af beskæftigelsesplan fremgår det, at målet er, at arbejdskraftreserven i december skal begrænses til 300 fuldtidspersoner. I juli var der 451 personer i arbejdskraftreserven. Arbejdskraftreserven steg ganske kraftigt fra september til marts, fra 265 personer i september til 543 personer i marts. Denne udvikling skal selvfølgelig ses i lyset af lavkonjunkturen og den heraf følgende stigende ledighed. Siden marts og frem til juli har der overordnet set været et fald i arbejdskraftreserven og i juli var antallet nede på 451 personer. 7

8 2. Arbejdskraftreservens andel af de ledighedsberørte Andel ledighedsberørte i arbejdskraftreserven opgjort på ydelse. Juli 80% 70% 60% 50% Procent 40% 30% 20% 10% 0% Thisted Faxe Køge Lemvig Næstved Varde Vejen NJ DK I alt 43% 38% 48% 34% 44% 40% 33% 39% 42% A-dagpenge 40% 34% 38% 34% 36% 36% 30% 36% 36% Kontant- og starthjælp 55% 50% 69% 33% 64% 56% 47% 56% 61% Kilde: w w w.jobindsats.dk 43% af de ledighedsberørte i Thisted har været ledige i mindst 3 sammenhængende måneder og indgår dermed i arbejdskraftreserven. Andelen ligger over niveauet for Nordjylland og resten af landet. I de sammenlignelige jobcentre varierer andelen fra en andel på 33% i Vejen til 48% i Køge. 40% af de ledighedsberørte dagpengemodtagere er i arbejdskraftreserven, hvilket er over niveauet for Nordjylland og resten af landet. Thisted ligger øverst i klyngen, hvor andelen varierer mellem 30% i Vejen til 40% i Thisted. 55% af de ledighedsberørte kontant- og starthjælpsmodtagere er i arbejdskraftreserven. Her ligger Thisted lidt under andelen for Nordjylland og væsentlig under resten af landet. Her varierer andelen i klyngen mellem 33% i Lemvig og 69% i Køge. 8

9 3: Udviklingen i arbejdskraftreserven Udviklingen i arbejdskraftreserven opgjort på ydelse. Juli - juli 100% 80% 60% Procent 40% 20% 0% -20% -40% Thisted Faxe Køge Lemvig Næstved Varde Vejen NJ DK I alt 66% 6% 38% 39% 17% 63% 53% 26% 32% A-dagpenge 78% 22% 61% 52% 44% 72% 58% 30% 46% Kontant- og starthjælp 34% -17% 17% -31% -8% 45% 40% 13% 13% Kilde: w w w.jobindsats.dk Arbejdskraftreserven er steget med 66% fra juli til juli. Stigningen har været væsentlig større end både i Nordjylland og resten af landet. I klyngen har Thisted haft den største stigning i arbejdskraftreserven. Udover Thisted varierer stigningen i klyngen fra 6% i Faxe til 63% i Varde. Der har været en noget større stigning for dagpengemodtagere end for kontant- og starthjælpsmodtagere. Dette gælder for hele klyngen, Nordjylland og hele landet. Stigningen i antal dagpengemodtagere i Thisted Kommune på 78% er væsentlig større end i Nordjylland og resten af landet, hvor stigningen har været på hhv. 30% og 46%. I klyngen står Thisted for den største stigning. Ud over dette varierer udviklingen fra en stigning på 22% Faxe til 72% i Varde. Stigningen for kontant- og starthjælpsmodtagere er på 34%. I forhold til Nordjylland og resten af landet ligger stigningen større. I klyngen varierer udviklingen fra et fald på 31% i Lemvig til en stigning på 45% i Varde. 9

10 Beskæftigelsesministeriets mål 2 Sygedagpengeforløb over 26 uger Mål 2: Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet. Sammenfatning af analysen af Jobcenter Thisteds resultater vedr. mål 2: I juni var der 330 forløb over 26 uger. Thisteds andel af sygedagpengeforløb over 26 uger i forhold til alle sygedagpengeforløb er 27%. Thisted har haft et fald på 4% fra juni til juni Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmødet: Antal sygedagpengeforløb over 26 uger har været stigende i perioden frem til marts, hvorefter der er sket et flot fald. Hvordan ser jobcenterets udfordringer ud på sygedagpengeområdet p.t. Jobcenteret fortalte sidst at man havde store udfordringer med sager over 52 uger, hvor der f.eks. er kombinationer af flere diagnoser. Hvordan ser situationen ud i dag? Jobcenteret fortalte på sidste møde, at man arbejdede på en investeringsstrategi på sygedagpengeområdet som bl.a. involverede øget brug af anden aktør, ergonomisk bistand til sygemeldte mv. Hvordan er situationen på dette projekt? Opsamling på dialogen mellem jobcentret og Beskæftigelsesregionen Der er sket et fald i antallet af forløb på over 26 uger. Jobcenteret påpeger, at det går fremad, men at man håber at få bragt antallet endnu længere ned. Der er i jobcenteret fokus på opkvalificering af sagsbehandlerne. Derudover har man sendt sager til anden aktør for at frigøre nogle kræfter i jobcenteret til at arbejde med den interne organisering og arbejdsprocesser. 10

11 1: Sygedagpengeforløb over 26 uger Mål 2: Udviklingen i antal forløb over 26 uger. Thisted Antal forløb over 26 uger Kilde: w w w.jobindsats.dk 0 Juni Juli Aug Sep Okt Nov Thisted Mål BP Mål BP Dec Jan Feb Mar Apr Maj Juni Af beskæftigelsesplan fremgår det, at målet er, at i december skal antallet være nedbragt til 300 personer. I juni var der 330 forløb over 26 uger. Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger har ligget meget konstant i perioden med et niveau lige over 350 frem til februar, herefter er tallet steget kraftigt for de sidste måneder at falde kraftigt igen. 11

12 2: Andel forløb over 26 uger i forhold til alle sygedagpengeforløb Andel sygedagpengeforløb over 26 uger i forhold til alle sygedagpengeforløb. Juni 40% 35% 30% 25% Procent 20% 15% 10% 5% 0% Andel ifht. alle sygedagpengeforløb Thisted Faxe Køge Lemvig Næstved Varde Vejen NJ DK 27% 29% 34% 26% 28% 32% 30% 30% 31% Kilde: Thisteds andel af sygedagpengeforløb over 26 uger i forhold til alle sygedagpengeforløb er 27%. Thisted ligger altså under niveauet for Nordjylland og resten af landet. I klyngen varierer andelen af de længevarende sygedagpengeforløb fra at udgøre 26% i Lemvig til 34% i Køge. 12

13 3: Udviklingen i antal sygedagpengeforløb over 26 uger Udviklingen i antal sygedagpengeforløb over 26 uger. Juni - juni 20% 15% 10% 5% Procent 0% -5% -10% -15% -20% Thisted Faxe Køge Lemvig Næstved Varde Vejen NJ DK Udvikling -4% 13% -4% -8% -7% 17% -14% -7% -3% Kilde: w w w.jobindsats.dk Thisted har haft et fald på 4% fra juni til juni. Faldet i Thisted er mindre end i Nordjylland men lidt større end resultatet på landsplan. I forhold til klyngen varierer udviklingen i de længerevarende sygedagpengeforløb fra en stigning på 17% i Varde til et fald på 14% i Vejen. 13

14 Beskæftigelsesministeriets mål 3 Ungeindsatsen Mål 3: Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse. 2 Sammenfatning af analysen af Jobcenter Thisteds resultater vedr. mål 3. I juli var der 451 unge under 30 år på kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse og dagpenge. Fra august og frem til februar har der været en stigning i antallet af unge under 30 år. Efter februar er der dog sket et kraftigt fald i antallet af unge under 30 år på kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse og dagpenge. I juli var der 86 unge kontanthjælpsmodtagere mv. under 30 år matchet 1, dvs. jobklar. 121 personer er matchet 2 og vurderes dermed indsatsklar og 59 er matchet 3 og dermed midlertidig passiv. Fra marts til marts har der været en samlet stigning i antal unge på 15%. Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmødet: Siden februar er der sket et kraftigt fald i antallet af unge under 30 år på kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse og dagpenge, er de unge begyndt i uddannelse, eller hvad er baggrunden for udviklingen? Thisted har haft en markant stigning i antallet af unge kontanthjælpsmodtagere matchet 3, dvs. midlertidig passiv. Hvad er baggrunden for denne udvikling og hvor ser jobcenteret udfordringerne i forhold til denne gruppe? Jobcenteret nævnte sidst at de havde en stor udfordring i snitfladerne mellem socialafdelingen og jobcenteret, er det stadig tilfældet? Jobcenteret fortalte sidst at man arbejder for at styrke samarbejdet mellem UU, jobcenteret og EUC Nordvest, hvordan fungerer samarbejdet i dag? Opsamling på dialogen mellem jobcentret og Beskæftigelsesregionen Området er også præget af de lange behandlingstider og ventetider i sundhedssystemet. Der er sket en stigning i nytilgangen af unge ledige. Og mange unge har allerede en diagnose, når de henvender sig. Der er en del udadreagerende og misbrugere blandt de unge. For dagpengemodtagerne ser udviklingen fin ud. Jobcenteret antager, at det er fordi en del af de unge er i løntilskudsjob. Man har gennemgået en del af sagerne, og her er der fundet en del sager, hvor borgere på barsel er blevet registreret som midlertidigt passive. Jobcenteret påpeger, at frafaldet fra ungdomsuddannelserne kommer i august, så der kan forventes en stigning i antallet af unge ledige i efteråret. 2 Definition: Målet og målingen omfatter antal fuldtidsbruttoledige kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år. Bruttoledige betyder, at målingen omfatter såvel ledige som aktiverede. Målingen omfatter både de arbejdsmarkedsparate og de ikke-arbejdsmarkedsparate. 14

15 1. Ungeindsatsen og målet Mål 3: Ungeindsatsen. Antal fuldtidsbruttoledige under 30 år. Juli - juli. Thisted Antal Kilde: w w w.jobindsats.dk 0 Juli Aug Sep Okt Nov Dec Thisted Mål BP Mål BP Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Af beskæftigelsesplan fremgår det, at målet er, at antallet i december skal begrænses til 590 personer. I juli var der 451 unge under 30 år på kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse og dagpenge. Fra august og frem til februar har der været en stigning i antallet af unge under 30 år. Også denne udvikling skal ses i lyset af lavkonjunkturen og stigningen i ledigheden generelt. Efter februar er der dog sket et kraftigt fald i antallet af unge under 30 år på kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse og dagpenge. 15

16 2: Unge ledige opgjort på arbejdsmarkedsparathed Udviklingen i antal fuldtidsbruttopersoner under 30 år på kontanthjælp mv. opgjort på arbejdsmarkedsparathed. Thisted Antal Kilde: w w w.jobindsats.dk 0 Juli Aug Sep Okt Nov Match 1: Jobklar Match 2: Indsatsklar Match 3: Midlertidig passiv Dec Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli I juli var der 86 unge kontanthjælpsmodtagere mv. under 30 år matchet 1, dvs. jobklar. 121 personer er matchet 2 og vurderes dermed indsatsklar og 59 er matchet 3 og dermed midlertidig passiv. Efter en voldsom stigning frem til foråret, er der sket et kraftigt fald i både jobklare og indsatsklare unge på kontanthjælp mv. Antallet af unge matchet 3 midlertidig passiv er derimod steget kraftigt siden april. 16

17 3: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere under 30 år Udviklingen i antal fuldtidsledige under 30 år opgjort på ydelse. Juli - juli 70% 60% 50% 40% Procent 30% 20% 10% 0% -10% -20% Thisted Faxe Køge Lemvig Næstved Varde Vejen NJ DK I alt 15% 30% 24% -10% 14% 19% 22% 8% 15% A-dagpenge 1% 57% 25% -6% 19% 14% 20% 9% 23% Kontanthjælp mv. 24% 20% 24% -13% 12% 22% 23% 8% 12% Kilde: w w w.jobindsats.dk Fra marts til marts har der været en samlet stigning i antal unge på 15%. Denne stigning er over gennemsnittet for Nordjylland og er på samme niveau som resten af landet. Antallet af unge på dagpenge er (kun) steget med 1%. En stigning der er væsentlig mindre end i resten af regionen og landet. Thisted har den næstlaveste stigning i klyngen, der varierer mellem et fald på 6% i Lemvig og en stigning på 57% i Faxe. Antallet af unge på kontanthjælp mv. er derimod steget med 24%. En stigning, der er væsentlig større end i Nordjylland og også større end i resten af landet. I klyngen varierer udviklingen mellem et fald på 13% i Lemvig til en stigning på 24% i Køge og Thisted. 17

18 Den aktive beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesministeren har i sommeren sat ekstra fokus på jobcentrenes aktivering af borgere på offentlig forsørgelse. I dette afsnit sættes der derfor fokus på omfanget af aktivering for a-dagpenge, kontant- og starthjælpsmodtagere, samt hvilke tilbud der oftest benyttes til aktivering. Målet med den aktive beskæftigelsesindsats er desuden, at mindske antallet af borgere der modtager passiv forsørgelse, da forskning viser, at en aktiv indsats bringer ledige hurtigere ud af offentlig forsørgelse. På den baggrund indgår der ligeledes en måling, der viser, hvor stor en andel af de længerevarende ledige der ikke har deltaget i et tilbud det seneste år. Sammenfatning af analysen af den aktive beskæftigelsesindsats: I Thisted har antallet af personer i aktivering været stigende hen over det seneste år. I Thisted deltager den største del af de aktiverede a-dagpengemodtagere i offentlig ansættelse med løntilskud. Den næststørste del er i virksomhedspraktik. Blandt kontant- og starthjælpsmodtagerne deltager den største del i vejlednings og opkvalifikationsforløb, og den næststørste andel er i virksomhedspraktik. Passivandelen for kontant- og starthjælpsmodtagere er generelt højere end for a- dagpengemodtagerne. Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmødet: Aktiveringsindsatsen er sat på som særskilt punkt på dagsordenen. Opsamling på dialogen mellem jobcentret og Beskæftigelsesregionen Jobcenteret er i gang med at lave en investeringsplan på aktiveringsområdet. Det betyder bl.a., at man kortlægger antallet af aktiveringspladser, udvider antallet af virksomhedscentre, forsøger at oprette flere jobrotationsprojekter og endelig at jobcenteret fastlægger aktiveringsgrader. Dagpengemodtagerne får ved henvendelse besked om, at de skal starte et forløbet på et givet tidspunkt. Det betyder, at mange finder noget andet at lave, og mange møder derfor ikke op, når aktiveringen skal starte. Man har lavet særlig tilrettelagte forløb i samarbejde med VUC og EUC for. Det er rigtig godt for de ledige at komme ind i et uddannelsesmiljø. Man har stor succes med virksomhedscentre og er blevet udnævnt til gazelle jobcenter. Jobcenteret har et ønske om at få oprettet endnu flere virksomhedscentre i Der er virksomhedscentre inden for mange forskellige områder. 18

19 1: Udvikling i antal aktiverede personer I juli var 338 personer på a-dagpenge og 210 personer på kontant- og starthjælp i en beskæftigelsesrettet aktivitet. Aktivering. Antal aktiverede personer. Juli - juli. Thisted Antal personer Kilde: w w w.jobindsats.dk Juli Aug Sep Okt Nov Dec A-dagpenge Kontant- og starthjælp Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli I Thisted har antallet af personer på dagpenge i aktivering været kraftigt stigende frem mod maj, herefter er antallet faldet kraftigt. Antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere i aktivering er ligeledes steget dog ikke med samme kraft som a-dagpengemodtagerne. 19

20 2: Tilbud og gennemsnitlig varighed A-dagpenge Juli Kontant- og starthjælp Juli Udvikling Juli -juli Antal Gnst. varighed (uger) Antal Gnst. varighed (uger) Dagpenge Kontant- og starthjælp Vejledning og opkvalificering 64 2, ,4 10% -28% Privat ansættelse med løntilskud 40 4,1 12 4,1 233% 200% Offentlig ansættelse med løntilskud 132 4,2 9 3,6 97% 900% Virksomhedspraktik 107 2,1 89 2,6 81% 107% Voksenelever fra ledighed 14 4,4. 4,4-33% 0% Tilbud i alt 338 3, ,7 64% 9% Kilde: Anm: Tilbud i alt er ikke fuldstændig overensstemmende med summen af de enkelte tilbud. 3 Tabel viser: I Thisted deltager den største del af de aktiverede a-dagpengemodtagere i offentlig ansættelse med løntilskud. Den næststørste del er i virksomhedspraktik. Blandt kontant- og starthjælpsmodtagerne deltager den største del i vejlednings og opkvalifikationsforløb, og den næststørste andel er i virksomhedspraktik. Den gennemsnitlige varighed på deltagelse i tilbud er en anelse højere for a- dagpengemodtagere. Her er den gennemsnitlige varighed 3,4 uger mod 2,7 uger for kontant- og starthjælpsmodtagere. Antallet af personer der deltager i tilbud, er det seneste år steget med 64% for dagpengemodtagerne og 9% for kontant- og starthjælpsmodtagerne. For dagpengemodtagerne er den største procentvise stigning sket i antal personer, der deltager i privat ansættelse med løntilskud samt offentlig ansættelse med løntilskud. For kontant- og starthjælpsmodtagerne har den største procentvise stigning været blandt de personer der er ansat med privat ansættelse med løntilskud der er dog antalsmæssigt kun tale om en stigning på 9 personer. Der er derimod sket en stor antalsmæssig stigning i kontant- og starthjælpsmodtagere der deltager i virksomhedspraktik. Af de 338 a-dagpengemodtagere der i juli deltog i aktivering, deltog 132 personer i privat ansættelse med løntilskud, 107 deltog i virksomhedspraktik. Af de 210 kontant- og starthjælpsmodtagere i aktivering i juli deltog 108 personer i et vejlednings- og opkvalificeringsforløb og 89 personer deltog i virksomhedspraktik. 3 Når man opgør på antal (unikke) personer kan underopdelingerne ikke summeres i forventning om at få den angivne sum, fordi jobindsats i målingen har valgt i totalen kun at tælle folk een gang uanset om de har deltaget i flere typer af tilbud i samme periode 20

21 3: Passivandele Målet med den aktive beskæftigelsesindsats er bl.a., at borgere ikke går passive, når de modtager offentlig forsørgelse. Forskning viser, at en aktiv indsats bringer borgere hurtigere fra offentlig forsørgelse og i beskæftigelse. I nedenstående figur ses, hvor stor en andel af de længerevarende ledige 4, der ikke har været i en aktivitet inden for det seneste år. Passivandel. A-dagpenge og kontant- og starthjælp juli. Thisted 30% 25% 20% Antal 15% 10% 5% 0% Thisted Faxe Køge Lemvig Næstved Varde Vejen NJ DK A-dagpenge 2% 0% 3% 4% 2% 2% 0% 3% 3% Kontant- og starthjælp; matchgruppe 1 22% 4% 10% 15% 9% 10% 6% 9% 8% Kontant- og starthjælp; matchgruppe 2 15% 8% 26% 8% 6% 17% 6% 10% 12% Kilde: w w w.jobindsats.dk I Thisted var passivandelen for a-dagpengemodtagerne i juni på 2% mod 3% i Nordjylland og på landsplan. Andelen varierer i klyngen fra 0% i Faxe og Vejen til 4% i Lemvig. Passivandelen for kontant- og starthjælpsmodtagere er generelt højere end for a- dagpengemodtagerne. Andelen er i Thisted 22% for kontant- og starthjælpsmodtagere matchet 1 (jobklar), mens den er 15% for de, der er matchet 2 (indsatsklare). Til sammenligning er andelen for de samme målgruppe henholdsvis 9% og 10% i Nordjylland. 4 Personer, der har modtaget a-dagpenge eller kontant- og starthjælp i minimum 52 uger inden for de seneste 65 uger, men som ikke har modtaget aktivering inden for perioden på 65 uger indgår i målingen, som personer uden aktivering. 21

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord December 20 1 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...2 Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring August 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. September 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. September 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord September 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND 3. kvartal 2008 december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring Maj 213 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD 1. kvartal 2008 Juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 3 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende:

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Marts 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal November Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11

Arbejdsmarkedet i tal November Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11 Arbejdsmarkedet i tal November 2017 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 Arbejdsmarkedet i tal September 2018 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Marts Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12

Arbejdsmarkedet i tal Marts Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 Arbejdsmarkedet i tal Marts 2018 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Juni Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12

Arbejdsmarkedet i tal Juni Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 Arbejdsmarkedet i tal Juni 2018 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20%

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20% Ministermål 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 213 ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne målt som andelen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010 Udkast april 2011 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1. Kommentarer til ministermål 1... 6 2.1.1 Resultat for Ministermål 1 for 2010... 7 2.2 Kommentarer

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Januar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16

Arbejdsmarkedet i tal Januar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16 Arbejdsmarkedet i tal Januar 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. Udviklingen i i forhold til hele landet... 5

Læs mere

Udvikling og resultater i tal

Udvikling og resultater i tal Udvikling og resultater i tal Ledighedstal Ledigheden i Solrød Kommune var stigende indtil februar 211. Efterfølgende er ledigheden faldet fra 4,8 % i februar 211 til 4,1 % i november 211. Der var således

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2010 1. Indledning Denne Resultatrevision 2010 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2010.

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Maj Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Maj Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Maj 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen i Næstved

Læs mere

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø Opfølgningsrapport Jobcenter, og Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 27 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. 2. kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. 2. kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn 2. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Februar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17

Arbejdsmarkedet i tal Februar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17 Arbejdsmarkedet i tal Februar 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. Udviklingen i Næstved i forhold til hele landet...

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Marts 2017

Arbejdsmarkedet i tal Marts 2017 Arbejdsmarkedet i tal Marts 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen i Næstved

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere